SOCIAAL PLAN. Stichting XXXXXXXXX

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL PLAN. Stichting XXXXXXXXX"

Transcriptie

1 SOCIAAL PLAN Stichting XXXXXXXXX 1 januari december 2011

2 1. Algemeen Inleiding/aanleiding Het is de behoefte van XXXXXXXXX, de ondernemingsraad en de betrokken werknemersorganisaties om op adequate en zorgvuldige wijze in te kunnen spelen op veranderingen in de organisatie als gevolg van de bezuinigingen bij opdrachtgevers/gemeenten. Overwegende dat deze bezuinigingen nopen tot reorganisatie, dat hierbij gedwongen ontslagen zoveel mogelijk zullen worden voorkomen en dat partijen maatregelen willen nemen om de personele gevolgen op te vangen. In het Sociaal Plan staan de rechten plichten van werkgever en werknemers als gevolg van een organisatieverandering (reorganisatie) zo concreet en duidelijk mogelijk weergegeven. Voor medewerkers met een tijdelijk dienstverband met XXXXXXXXX geldt het volgende: 1. De medewerker heeft, indien hij daarom verzoekt, recht op een loopbaan-adviesgesprek uitgevoerd door een personeelsfunctionaris. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het belangstellingsregistratieformulier dat in dit plan is opgenomen. 2. De medewerker heeft, indien daartoe behoefte of noodzaak blijkt in het loopbaan-adviesgesprek, recht op deelname aan een sollicitatietraining. 3. De werknemer wordt desgevraagd verlof met behoud van salaris toegekend voor het voeren van sollicitatiegesprekken. Indien de werkgever daarom verzoekt zal de werknemer een oproep voor het sollicitatiegesprek overleggen. 4. De werkgever zal de werknemer, indien deze daarom verzoekt, niet binden aan de opzegtermijn. De ondergetekenden, Vereniging AbvaKabo FNV, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door en CNV Publieke Zaak, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door enerzijds en Stichting XXXXXXXXX, verder te noemen: XXXXXXXXX, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr anderzijds komen het volgende sociaal plan overeen: In de hierop volgende tekst dient voor hij altijd hij/zij gelezen te worden. 2/16

3 1.1 Definities Werknemer Degene die als werknemer in de zin van het Burgerlijk Wetboek een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de werkgever is aangegaan. Werkgever De organisatie XXXXXXXXX waarmee de werknemer op grond van een arbeidsovereenkomst een dienstverband heeft. Bedrijfsvestiging Een in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend verband, zijnde in de situatie van XXXXXXXXX de drie regio s (, met daarnaast XXXXXXXXX algemeen). Dienstjaren/anciënniteit Het aantal jaren dat een werknemer bij XXXXXXXXX of een van haar rechtsvoorgangers in dienst is geweest per datum van ingang van dit sociaal plan, een onderbreking daarin korter dan drie maanden telt mee als aansluitend. Afspiegelingsbeginsel Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat per ondertekening van dit sociaal plan: Per bedrijfsvestiging, binnen een categorie uitwisselbare functies, per leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband het eerst voor ontslag in aanmerking wordt gebracht. De leeftijdsgroepen zijn: van 15 tot en met 24, van 25 tot en met 34 jaar, van 35 tot en met 44, van 45 tot en met 54, van 55 jaar of ouder. Het aantal werknemers dat per leeftijdsgroep voor aanwijzing als boventallige in aanmerking wordt gebracht, komt vervolgens zoveel mogelijk overeen met de onderlinge verhouding van het aantal werknemers in elk van de leeftijdsgroepen binnen de categorie uitwisselbare functies. Onmisbare werknemer Indien de werkgever meent dat een werknemer die op grond van het afspiegelingsbeginsel boventallig wordt, over zodanige kennis en bekwaamheden beschikt dat zijn ontslag voor het functioneren van de onderneming bezwaarlijk zou zijn, kan de werkgever een beroep doen bij het UWV om deze werknemer buiten beschouwing te laten bij het afspiegelen. Leeftijd De leeftijd in volle jaren van de werknemer per datum van ingang van dit sociaal plan. Bruto maandsalaris Het bruto basis salaris per maand, dat geldt op de dag waartegen XXXXXXXXX de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen, te vermeerderen met de vakantiebijslag van 8% en de voor hem geldende eindejaarsuitkering. Formatieplaatsenplan Een ten behoeve van de nieuwe situatie op te stellen overzicht van functies en formatie, gebaseerd op het bestaande functieloongebouw binnen de organisatie. Plaats van tewerkstelling De plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht. Boventalligheid 3/16

4 Boventallig is de werknemer wiens functie in de oude organisatiestructuur en/of personeelsformatie is komen te vervallen, komt te vervallen of waarvan de beschikbare formatie afneemt en die nog niet herplaatst is in de (nieuwe) organisatiestructuur. Van boventalligheid is eerst sprake als dit door de werkgever aan de werknemer schriftelijk en met redenen omkleed is meegedeeld. Formatieplaats De eenheid om een functie in een aantal arbeidsuren uit te drukken. De grootte van één formatieplaats is gerelateerd aan een voltijd dienstverband. Uitwisselbare functie Uitwisselbaar zijn functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar zijn en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn en vallen binnen de bedrijfsvestiging waarvoor de werknemer in dienst is. Passende functie Een functie in dezelfde salarisschaal, of in 1-hogere salarisschaal, of in 1-lagere salarisschaal, waarvan de functie- eisen en -inhoud een grote mate van overeenstemming vertonen met de uitgeoefende functie. Daarbij rekening houdend met de aard-, de functievereisten en het niveau van de werkzaamheden, uren, de reisafstand en overige arbeidsvoorwaarden. De passendheid van de functie wordt beoordeeld door de werkgever. Dit tenzij de medewerker met sociaal of medische redenen kan aantonen dat de functie niet passend is. Bij de beoordeling van een passende functie dient tevens te worden meegenomen of de werknemer zich binnen 6 maanden voor de functie kan bekwamen. Een passende functie wordt gezocht binnen alle bedrijfsvestigingen van XXXXXXXXX. Herplaatsingskandidaat De werknemer die als gevolg van boventalligheid in aanmerking komt voor herplaatsing. CAO De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Plaatsingsprocedure Procedure die in acht wordt genomen t.b.v. de plaatsing van medewerkers in de nieuwe organisatie. Detacheringsovereenkomst Een overeenkomst, waarbij twee werkgevers zich verbinden om een werknemer, in dienst van de één, voor zover de arbeidsovereenkomst dat toelaat, op te nemen in het organisatorisch geheel van de ander ten einde hem daar zijn functie te laten uitoefenen. 4/16

5 1.2 Uitgangspunten Werkingssfeer Het sociaal plan is van toepassing op de werknemer die gedurende de looptijd door reorganisatie zijn functie verliest en boventallig wordt verklaard. Inwerkingtreding en werkingsduur Het sociaal plan treedt in werking per datum ondertekening en heeft een looptijd van 1 jaar. Werkgelegenheid: Als gevolg van de reorganisatie zal de werkgever zich tot het uiterste inspannen om werknemers van werk naar werk te begeleiden. Plichten werkgever en werknemer De werkgever en werknemers, op wie dit sociaal plan van toepassing is, zijn gehouden volledig medewerking te verlenen aan de uitvoering van dit sociaal plan. Voorkoming onbillijkheid/hardheidsclausule In gevallen, waarin deze overeenkomst leidt tot een onbillijke situatie voor de werknemer, kunnen Partijen betrokken bij deze overeenkomst in een voor de werknemer gunstige zin van dit sociaal plan afwijken. Het ter beoordeling voorleggen aan de bezwarencommissie van een zodanige situatie kan uitsluitend plaatsvinden door een der partijen bij deze overeenkomst. Bezwarencommissie Partijen bij deze overeenkomst stellen een bezwarencommissie in. Zie bijlage 1. Een werknemer kan bezwaar maken als hij meent dat een besluit dat hem treft in strijd met het sociaal plan is genomen of als hij meent dat een regelmatig besluit hem onevenredig zwaar treft. Beschikbaarstelling sociaal plan De werkgever zal er voor zorg dragen dat elke werknemer vrije toegang heeft tot een exemplaar van dit sociaal plan, onmiddellijk nadat het door partijen definitief is vastgesteld. 5/16

6 2. Plaatsingsprocedure binnen XXXXXXXXX 1. Als primair beginsel geldt dat de werknemer zijn eigen functie volgt. Plaatsing geschiedt schriftelijk. 2. Indien bij de vaststelling van het reorganisatie- en formatieplan blijkt dat een werknemer boventallig is voor de eigen functie, wordt hij, indien mogelijk, geplaatst in een met de eigen functie uitwisselbare functie binnen de eigen bedrijfsvestiging. De werkgever zal de medewerker hierover mondeling informeren en deze mededeling schriftelijk bevestigen. 3. Indien bij de vaststelling van het reorganisatie- en personeelsformatieplan blijkt dat een werknemer na afspiegeling boventallig is voor de eigen en voor uitwisselbare functies, zal de werkgever in een zo vroeg mogelijk stadium met de betrokken werknemer overleg plegen met het doel tot een zo groot mogelijke overeenstemming te komen en daarbij de consequenties van de wijziging aan betrokkene meedelen. Deze afspraken worden vastgelegd in een Plan van Aanpak inzake herplaatsing, met daarin een afgesproken termijn waarbinnen de afspraken worden geëvalueerd en bezien op resultaat. 4. In het onder 2.3 genoemde gesprek is tevens sprake van een belangstellingsregistratie. Hiervoor geldt de volgende procedure: De betrokken werknemer /herplaatsingkandidaat ontvangt een overzicht van beschikbare functies binnen XXXXXXXXX, de functieomschrijvingen en informatie over de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden (CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening) De betrokken werknemer /herplaatsingkandidaat maakt, binnen 1 werkweek, schriftelijk zijn belangstelling bekend voor een of meerdere functies binnen de gewijzigde organisatie. Indien belangstelling voor meerdere functies wordt aangegeven dient te worden vermeld voor welke functie de medewerker een voorkeur heeft. De belangstellingsregistratie wordt schriftelijk aangeleverd door de medewerker en wordt besproken in een gesprek tussen de medewerker, direct leidinggevende en P&O. 5. In geval van boventalligheid voor de eigen functie en voor uitwisselbare functies geldt de volgende volgorde: a. Plaatsing in een passende functie binnen XXXXXXXXX, in onderstaande volgorde: Een passende functie in dezelfde salarisschaal Een passende functie in een hogere schaal, voor welke functie de werknemer aan de vereisten voldoet of met behulp van bijscholing binnen 6 maanden kan voldoen; Een andere passende functie in één lagere salarisschaal. b. Plaatsing in een geschikte functie: een functie waarvan werkgever en werknemer overeenkomen dat werknemer bereid- en in staat is deze functie uit te oefenen. Deze plaatsing gebeurt op basis van vrijwilligheid, in dat geval worden maatwerkafspraken gemaakt. 6. Indien meerdere werknemers/herplaatsingkandidaten in aanmerking komen voor een passende functie binnen XXXXXXXXX, wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast. 7. Plaatsing geschiedt in een persoonlijk plaatsingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats tussen de medewerker, direct leidinggevende en P&O. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 6/16

7 8. De werknemer is gehouden de aangeboden passende functie te aanvaarden. Indien werknemer weigert vervallen zijn aanspraken op de regelingen in dit sociaal plan. 9. In geval van een passende functie zal de werkgever de werknemer/herplaatsingkandidaat in de passende functie zoveel mogelijk begeleiden. 10. Aan de werknemer wordt zo nodig een inwerkperiode geboden waarvan de duur gebruikelijk is voor de betrokken functie. Als binnen deze inwerkperiode blijkt dat de functie niet passend is wordt de werknemer opnieuw herplaatsingskandidaat. 11. Indien voor het vervullen van een passende functie naar het oordeel van de werkgever en/of werknemer om- of bijscholing noodzakelijk is, zal de werkgever hierin voorzien. Een inventarisatie van deze noodzakelijke om- en bijscholing wordt in het plaatsingsgesprek gemaakt. 12. Indien een werknemer ten gevolge van de organisatiewijziging een lagere functie is gaan vervullen en er binnen 2 jaar na effectuering van de reorganisatie een vacature ontstaat in zijn oorspronkelijke functie, dan zal die vacature aan de betrokken werknemer worden aangeboden. Werknemer is verplicht deze te aanvaarden, bij weigering vervallen alle salarisgaranties en aanspraken. 7/16

8 3. Salarisgarantieregeling bij lagere functie binnen XXXXXXXXX 1. De herplaatsingkandidaat die als gevolg van de organisatiewijziging een passende functie binnen XXXXXXXXX aanvaardt die op een lager salarisniveau is ingedeeld dan de huidige functie, behoudt gedurende twee jaar aanspraak op het bruto salaris van de oorspronkelijke functie, inclusief de in de CAO genoemde toeslagen en doorgroei binnen de schaal en aangepast aan de loonontwikkelingen voor zover op de werknemer van toepassing. 2. De bedoelde aanspraak wordt berekend over de omvang van het dienstverband in de maand voorafgaande aan de functieverandering. 3. De van dit artikel bedoelde aanspraken vervallen: bij het (be)eindigen van de arbeidsovereenkomst, anders dan als gevolg van een overdracht van de onderneming of een onderdeel daarvan; indien de salariëring van de werknemer bedoeld in lid 1 de aanspraak genoemd in dit lid overschrijdt, anders dan tengevolge van uitbreiding van de overeengekomen arbeidsduur; gedeeltelijk, en wel naar rato van de vermindering van de arbeidsduur, indien op verzoek van de werknemer een kortere arbeidsduur wordt overeengekomen; Na het verstrijken van een periode van twee jaar. Dan wordt de aanvulling gefixeerd ter hoogte van het op die datum geldende salaris van de oude functie. Dat betekent dat vanaf die datum de loonontwikkelingen voor het salaris van de oude functie niet meer worden verwerkt. 8/16

9 4. Faciliteiten ter voorkoming van gedwongen ontslag en ter bevordering van natuurlijk verloop De werkgever streeft een actief personeelsbeleid na waarbij oog is voor employability van werknemers, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Passend daarbinnen en ondersteunend daaraan worden de volgende faciliteiten geboden: Faciliteiten geldend voor alle medewerkers van XXXXXXXXX a. De medewerker heeft, indien hij daarom verzoekt, recht op een loopbaan adviesgesprek uitgevoerd door een personeelsfunctionaris. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het belangstellingsregistratieformulier dat in dit plan is opgenomen. b. De medewerker heeft, indien daartoe behoefte of noodzaak blijkt in het loopbaanadviesgesprek, recht op deelname aan een sollicitatietraining. c. De werknemer wordt desgevraagd verlof met behoud van salaris toegekend voor het voeren van sollicitatiegesprekken. Indien de werkgever daarom verzoekt zal de werknemer een oproep voor het sollicitatiegesprek overleggen. d. De werkgever zal de werknemer, indien deze daarom verzoekt, niet binden aan de opzegtermijn. e. Indien een geplaatste werknemer vrijwillig ontslag neemt en een terugbetalingsverplichting inzake scholing op hem van toepassing zou zijn, wordt deze verplichting kwijtgescholden. f. De werkgever kan met een werknemer die besluit eerder dan gepland gebruik te maken van de pensioenvoorziening een overbruggingsregeling afspreken om daarmee een eventueel ontstaan verschil te compenseren. g. De werkgever kan een werknemer die daarom verzoekt onbetaald verlof toekennen ten behoeve van overbrugging van een proeftijd. h. De werkgever zal een werknemer die vrijwillig ontslag neemt en die binnen twaalf maanden na ontslagdatum recht zou hebben op een CAO gerelateerde jubileumuitkering, bij diens vertrek deze uitkering aan hem uitbetalen, tenzij de werknemer een nieuw dienstverband aangaat met een werkgever die valt onder de CAO WMD. i. Remplaçantenregeling 1) Indien een werknemer in de plaats van een andere werknemer in aanmerking wenst te komen voor de herplaatsingsstatus kan hij een schriftelijk verzoek indienen om remplaçant te worden. 2) De werkgever bespreekt het verzoek met de werknemer en beoordeelt of aan de voorwaarden wordt voldaan en deelt de werknemer uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het schriftelijk verzoek de werknemer schriftelijk en gemotiveerd mee of zijn verzoek wordt ingewilligd. Indien het verzoek wordt ingewilligd geeft de werkgever daarbij aan met ingang van welke datum de werknemer herplaatsingskandidaat wordt. 9/16

10 3) Om in aanmerking te komen voor de remplaçantenregeling dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: De werknemer dient werkzaam te zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De werknemer dient feitelijk plaats te maken voor een werknemer, werkzaam binnen dezelfde bedrijfsvestiging van XXXXXXXXX. De werknemer dient mee te werken aan een beëindigingsovereenkomst die geacht wordt op initiatief van de werkgever tot stand te zijn gekomen waarbij geldt dat werknemer accepteert dat hij daarmee afstand doet op het recht op wachtgeld volgens de CAO. De datum waartegen de beëindiging plaatsvindt ligt maximaal drie maanden na ondertekening. De remplaçant heeft geen aanspraak op Wachtgeld uit de van toepassing zijnde CAO. Overigens gelden de faciliteiten op basis van dit sociaal plan voor herplaatsingskandidaten. Faciliteiten ten behoeve van een nieuwe werkkring, in aanvulling op het bovenstaande en alleen geldend voor herplaatsingkandidaten 1. De werkgever zal alle herplaatsingkandidaten aanmelden bij het UWV mobiliteitscentrum. De tijdsbesteding van de werknemer in dat kader wordt, voor zover deze binnen de reguliere werktijden van betrokkene valt, tot de arbeidsduur gerekend; reiskosten zijn voor rekening van de werkgever. 2. Zolang het dienstverband duurt, zullen vacatures in zijn eigen functie of vacatures met toepassing van de plaatsingsprocedure aan hem worden aangeboden. Hiertoe wordt door P&O 2-wekelijks een gesprek gevoerd met de herplaatsingskandidaat. 3. Gedurende het dienstverband zijn de faciliteiten zoals genoemd in dit sociaal plan op deze werknemer van toepassing. 4. Indien blijkt dat binnen een termijn van twee jaar na het feitelijke besluit van reorganisatie een vacature ontstaat, neemt de werkgever de volgende bepalingen in acht: - de vacature wordt eerst intern gepubliceerd alsmede via toegestuurd aan degenen die als gevolg van de in de aanhef genoemde situatie zijn herplaatst binnen of buiten XXXXXXXXX, zij gelden als interne sollicitant; - indien binnen een termijn van drie weken de genoemde vacaturestelling geen kandidaten heeft opgeleverd, is de werkgever gerechtigd over te gaan tot externe werving. De werkgever meldt dit bij de Ondernemingsraad. 5. De werkgever kan de boventallige werknemer voor wie geen passend werk voorhanden is, bijzonder verlof met behoud van salaris verlenen tot het moment van herplaatsing naar een andere werkgever dan wel beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit bijzonder verlof zal in overleg met de werkgever worden ingezet ten behoeve van het verkrijgen van een andere werkkring. 6. De werknemer, aan wie bijzonder verlof met behoud van salaris is verleend, behoudt alle rechten voortvloeiend uit dit sociaal plan en de CAO. 10/16

11 7. Per situatie wordt door de werkgever bepaald of bijzonder verlof dat wordt verleend in mindering wordt gebracht op het aantal vakantie-uren van de medewerker. 8. Ter voorbereiding van de organisatiewijziging kan de werkgever de werknemer, indien deze daarmee instemt, detacheren bij een andere werkgever. In geval van detachering wordt in de arbeidsvoorwaarden geen wijziging aangebracht. De eventuele door de werknemer te maken extra reiskosten, die direct verband houden met detachering, komen voor rekening van de werkgever. In de detacheringovereenkomst wordt de duur van de detachering geregeld en de voorwaarden waaronder de detachering tussentijds kan worden beëindigd. 9. De herplaatsingkandidaat kan voor maximaal 4.500, - incl. BTW declareren voor activiteiten die de arbeidsmarktpositie van de werknemer positief beïnvloeden. Hierbij valt te denken aan opleiding/begeleiding, persoonlijke coaching of outplacement. Na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van werkgever aan werknemer kan de gekozen begeleiding/opleiding worden ingeschakeld. 10. Voor de herplaatsingskandidaat waarmee een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen bestaat de optie om een vergoeding ineens overeen te komen, gebaseerd op de nieuwe kantonrechtersformule, met een maximum van een jaarsalaris (12 maanden salaris inclusief vakantietoeslag en voor de werknemer van toepassing zijnde Eindejaarsuitkering). Deze afspraak wordt door de werkgever vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst, waarin is vermeld dat de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd op grond van bedrijfseconomische omstandigheden. Met het overeenkomen van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op basis van deze vergoeding doet de werknemer afstand van alle rechten (inclusief wachtgeld) en is daarmee ontheven van alle verplichtingen op grond van de arbeidsovereenkomst. Werkgever en werknemer verlenen elkaar finale kwijting. 11. Ten behoeve van de herplaatsingkandidaat voor wie geen passende functie beschikbaar is bij XXXXXXXXX en die een andere functie aanvaardt buiten XXXXXXXXX, waarbij bij de nieuwe werkgever sprake is van een salaris dat in negatieve zin afwijkt van het huidige salaris zal het verschil over een periode van 12 maanden ineens worden gecompenseerd. Deze vergoeding bedraagt maximaal het wachtgeld dat de werkgever voor betreffende medewerker over deze 12 maanden zou moeten betalen. 11/16

12 5. Beëindiging arbeidsovereenkomst Indien XXXXXXXXX in het kader van de noodzakelijke reorganisatie en nadat al het voorgaande in dit sociaal plan in acht is genomen, geen andere mogelijkheid ziet dan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer te komen, zal XXXXXXXXX dit in een persoonlijk gesprek aan de betreffende werknemer mededelen. Deze mededeling wordt schriftelijk bevestigd. Bij het gesprek waarin deze mededeling wordt gedaan, zullen de verantwoordelijke manager en een P&O functionaris aanwezig zijn. De medewerker wordt uitgenodigd zich te laten vergezellen door zijn vakbond of een andere adviseur. In verband met de vrijwillige vertrekregeling zal tijdens dit gesprek en schriftelijk voorstel worden voorgelegd, welke XXXXXXXXX binnen de gestelde termijn retour dient te hebben ontvangen. Voor de werknemer die als gevolg van de vaststelling van het organisatie- en personeelsformatieplan, nadat al het voorgaande in dit sociaal plan in acht is genomen, wordt ontslagen, gelden tot aan de datum van uitdiensttreding alle faciliteiten uit dit sociaal plan aangevuld met de navolgende maatregelen en faciliteiten: 1. Alle voor de werknemer in dit kader van belang zijnde gegevens worden op zijn verzoek door XXXXXXXXX aan (een) door de werknemer aan te wijzen derde(n) verstrekt. 2. De werknemer kan binnen redelijke grenzen en tot de datum van uitdiensttreding voor sollicitaties gebruik maken van faciliteiten van XXXXXXXXX, zoals telefoon, kopieer- en tekstverwerkingsapparatuur. 3. XXXXXXXXX verstrekt de werknemer een getuigschrift en/of referenties. 4. Voor de werknemer van wie de arbeidsovereenkomst in het kader van dit sociaal plan eindigt wordt een afvloeiingsregeling getroffen, conform de afspraken zoals in de CAO WMD 2008/2011 beschreven. Daarbij geldt dat: - voor werknemers die wachtgeld krijgen toegekend op basis van de overgangsregeling wachtgeld conform uitvoeringsregeling L van de CAO WMD het wachtgeld uitsluitend wordt toegekend als het de aanspraak op een uitkering WW, Ziektewet, WIA, invaliditeitspensioen of een overbruggingsregeling volgens PFZW of vanaf zestigjarige leeftijd op een flex-pensioenuitkering of ouderdomspensioenuitkering volgens de PFZW pensioenregeling - gedurende de termijn waarover die aanspraak bestaat het wachtgeld alleen wordt uitbetaald voor zover het die uitkeringen overschrijdt. 5. Vorm en tijdstip (mits na het einde van de arbeidsovereenkomst) van uitkering van de vergoeding zijn - binnen de grenzen der wet zullen in nader onderling overleg met de werknemer worden vastgesteld. Op de betreffende betaling wordt loonheffing toegepast. Indien de werknemer een verklaring (stamrecht, belasting inspecteur, etc.) overlegt waaruit blijkt dat- en in hoeverre die loonheffing achterwege kan blijven wordt deze toegepast bij de betaling van de vergoeding. 6. Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geldt de gebruikelijke afwikkeling, zoals geregeld in de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening en de bedrijfsregelingen van XXXXXXXXX. 12/16

13 7. In alle gevallen worden de resterende vakantiedagen aan het einde van het dienstverband afgerekend. 8. Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering wordt afgerekend tot en met de datum uitdiensttreding. 9. De deelneming aan de pensioenregeling eindigt bij het einde van de arbeidsovereenkomst. 10. Indien en voor zover in een individueel geval sprake is van (een) tussen XXXXXXXXX en de werknemer reeds overeengekomen en/of reeds aangevangen studie(s), waarvoor door XXXXXXXXX een vergoeding van de kosten schriftelijk is overeengekomen en/of reeds betaald, zal/zullen die studie(s) tot en met de datum van uitdiensttreding door werknemer kunnen worden voortgezet op kosten van XXXXXXXXX en vervalt de eventueel overeengekomen terugbetalingsverplichting van de werknemer (ongeacht of de kosten (tevens) betrekking hebben op de periode na datum uitdiensttreding). Indien de werknemer bedoelde studie(s) na datum van uitdiensttreding voortzet, is XXXXXXXXX daarvoor geen additionele vergoeding(en) verschuldigd. 11. XXXXXXXXX zal zoveel mogelijk vragen beantwoorden en/of hulp bieden bij het aanvragen van uitkeringen. Er zal zoveel mogelijk worden bevorderd dat werknemers van betreffende regelingen, voor zover zij daarvoor in aanmerking komen, gebruik kunnen maken. Ter zake fiscale kwesties, pensioen en dergelijke kan de werknemer via de reguliere interne kanalen ondersteuning verkrijgen. In de maand augustus 2011 vindt een evaluatie plaats van de maatregelen en regelingen die in het sociaal plan zijn opgenomen. De evaluatie zal plaatsvinden aan de hand van een rapportage opgesteld door werkgever in een gesprek tussen de werkgever, AbvaKabo FNV, CNV Publieke zaak en de ondernemingsraad. Wijzigingen, aanpassingen en eventuele verlenging zijn daarbij na overleg tussen partijen mogelijk. Aldus opgemaakt en ondertekend te Voor akkoord: Voor akkoord: Voor akkoord: 13/16

14 Bijlage 1 Bezwarencommissie 1. Partijen bij deze overeenkomst stellen een bezwarencommissie in, bestaande uit drie personen. 2. De samenstelling van de bezwarencommissie geschiedt als volgt: - een lid wordt benoemd door de werkgever; - een lid wordt benoemd door de werknemersorganisaties ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak; - de voorzitter wordt benoemd door beide eerder benoemde leden gezamenlijk. 3. Voor de leden van de bezwarencommissie geldt dat zij geen (oud) werknemer of (oud) bestuurslid van XXXXXXXXX zijn. Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door de werkgever. 4. De werknemer kan zich vanaf het feitelijke besluit tot reorganisatie binnen 4 werkweken effectuering van dit sociaal plan schriftelijk wenden tot de bezwarencommissie met bezwaren inzake de individuele toepassing van dit sociaal plan op de bezwaarde. Eventuele geplande vakantiedagen van de werknemer hebben op deze 4 weken een opschortende werking. 5. De mondelinge behandeling van het bezwaar vindt plaats binnen 4 weken na indiening van het bezwaarschrift. a.tijdens de behandeling worden de bezwaarde en de werkgever in elkaars tegenwoordigheid gehoord, waarbij zij zich door een raadsman kunnen doen bijstaan. b. De mondelinge behandeling geschiedt niet in het openbaar, tenzij de bezwarencommissie anders besluit, gehoord hebbend de bezwaarde en de werkgever. c. De beraadslagingen van de bezwarencommissie geschieden in een voltallige vergadering, welke niet openbaar is. 6. Werkgever en bezwaarde zijn verplicht alle gevraagde medewerking aan de bezwarencommissie te verlenen. 7. De bezwarencommissie doet een uitspraak over het al dan niet gegrond zijn van het door de werknemer ingediende bezwaar. 8. De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 2 weken na de beraadslagingen - met redenen omkleed - bij aangetekend schrijven aan de bezwaarde en de werkgever medegedeeld. 9. De werkgever is verplicht, indien het bezwaar gegrond is verklaard, met inachtneming van die uitspraak een nieuw besluit te treffen. 10. De werknemer die zich tot de bezwarencommissie heeft gewend, wordt in zijn bezwaar niet ontvankelijk verklaard, indien het bezwaar vóór de aanmelding bij de bezwarencommissie bij de rechter aanhangig is gemaakt. 11. Indien tijdens de behandeling van het bezwaar door de werkgever en/of de werknemer het bezwaar aanhangig wordt gemaakt bij de rechter, ziet de bezwarencommissie af van verdere behandeling. 12. De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht. 13. Voor het bijwonen van een vergadering van de commissie ontvangen de leden een presentiegeld van elk 100, - per geval te voldoen door de werkgever, tenzij de werknemer die bezwaar maakt geen lid is van AbvaKabo FNV of CNV Publieke Zaak. In dit geval zal de werknemer de kosten voldoen. 14/16

15 Bijlage 2 BELANGSTELLINGSREGISTRATIEFORMULIER Algemene gegevens: naam geboortedatum functie regio afdeling / team / project Verzoekt om een gesprek in het kader van belangstellingsregistratie. Bijvoegen: actueel CV, inclusief gevolgde opleidingen/trainingen en wijzigingen in functie bij huidige werkgever. Bent u tegenwoordig bezig met een opleiding? O ja, namelijk : O nee Is er in relatie tot deze opleiding sprake van een opleidingsovereenkomst? O ja O nee Is er naar uw mening sprake van mondelinge of schriftelijke toezeggingen, bijvoorbeeld met betrekking tot functie/deeltijdpercentage/afdeling/project/salaris? O ja, namelijk : O nee Naam leidinggevende die de mondelinge toezegging heeft gedaan: (schriftelijke toezegging bijvoegen) A. Voorkeurfuncties: Wat zijn uw drie voorkeurfuncties? Regio Functie Team/project /16

16 B. Wijziging deeltijdpercentage Bent u bereid meer of minder te gaan werken? O ja, te weten : O nee C. Plaatsing buiten organisatie Bent u geïnteresseerd in: - detachering naar een andere organisatie O ja, te weten : O nee bemiddeling naar een functie buiten de eigen organisatie O ja, te weten : O nee D. Bijzondere omstandigheden Zijn er bijzondere omstandigheden die herplaatsing bemoeilijken O ja, namelijk : O nee E. Eigen voorstellen door werknemer Opmerkingen en/of aanvullingen Ondertekening datum plaats handtekening Dank voor het invullen van dit formulier. U kunt rekenen op een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. Wij wijzen u erop dat aan het invullen van het belangstellingsregistratieformulier geen rechten ontleend kunnen worden. 16/16

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord )

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord ) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord 1-12-2008) De ondergetekenden, 1. Stichting Cordaad, gevestigd te Utrecht 2. Stichting Tussenvoorziening, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen

Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Onderhandelaarsakkoord d.d. 23 maart 2011 Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen Sociaal plan d.d. 29 april 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, MOgroep

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan

SOCIAAL PLAN. 1 december december Breed Welzijn Delft. sociaal plan SOCIAAL PLAN 1 december 2011 1 december 2014 Breed Welzijn Delft sociaal plan 17 1 2012 1 1. Algemeen De ondergetekenden, Stichting Breed Welzijn Delft, verder te noemen: BWD, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage

3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke Zaak gevestigd te s Gravenhage 4.4. Het Sociaalplan De betrokken partijen. De ondergetekenden: 1. - Stichting Welzijn Meppel - Stichting Welzijn Westerveld 2. enerzijds en 3. - De ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer - De CNV Publieke

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, Stichting Centrum Vaartserijn, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND

CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND CONCEPT SOCIAAL PLAN SMO HELMOND De ondergetekenden, SMO Helmond enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen: HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD

Werkgever; de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 1.3 van de CAO WMD Concept Sociaal plan onderhandelaarakkoord De ondergetekenden, Mozaiek welzijnsdiensten, gevestigd te Tiel enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg

Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg Concept Sociaal Plan Reorganisatie Welzijnswerk Culemborg Doc: CLB socplan V170506 De ondergetekenden, 1. De stichting Palet (hierna: Palet), gevestigd te Culemborg; 2. De stichting Welzijn Ouderen (hierna:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en anderzijds, komen volgend sociaal plan overeen. HOOFDSTUK I: ALGEMENE

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie.

HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Werkingssfeer en doel. voortvloeiende reorganisatie. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Kinderopvang Dronten, gevestigd te Dronten 2. Stichting Peuterspeelzaal Dronten, gevestigd te Dronten. enerzijds en de FNV gevestigd te Utrecht en CNV, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en

SOCIAAL PLAN 1 juli januari De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en SOCIAAL PLAN 1 juli 2017-1 januari 2018 De ondergetekenden, Versa Welzijn, gevestigd te Hilversum enerzijds en de Vereniging FNV gevestigd te Amsterdam, en CNV Connectief, gevestigd te Utrecht, anderzijds,

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord)

SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) SOCIAAL PLAN STEDELIJK JONGERENWERK UTRECHT (onderhandelaarakkoord) De ondergetekenden, 1. Portes, gevestigd te Utrecht; 2. Cumulus, gevestigd te Utrecht; 3. Doenja, gevestigd te Utrecht; 4. Stichting

Nadere informatie

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO.

4. Fusie De bepalingen van dit sociaal plan laten onverlet de verplichtingen ex artikel 15 lid 1 van de CAO. SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Fryslân (SMO Fryslân) te Leeuwarden 2. Opvang en Ondersteuning (O&O) te Leek, bestaande uit: stichting Blijenhof te Bergum stichting

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord)

CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) CONCEPT SOCIAAL PLAN (onderhandelaar akkoord) De ondergetekenden, 1. Stichting Mantelzorg Almere (SMA), gevestigd te Almere; 2. Stichting Vrijwilligers Centrale Almere (VCA), gevestigd te Almere 3. Stichting

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

SOCIAAL PLAN HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Vieja-Utrecht, gevestigd te Utrecht, 2. Stichting Hera, gevestigd te Arnhem, 3. Stichting (nieuwe organisatie), gevestigd te Ede enerzijds en de Vereniging

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds,

SOCIAAL PLAN. de Vereniging Abvakabo FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Buat, Platform voor Molukkers, gevestigd te Utrecht 2. IOC, Inspraakorgaan Chinezen, gevestigd te Utrecht 3. IOT, Inspraakorgaan Turken, gevestigd te Utrecht 4. Lize,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds,

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer. CNV Publieke Zaak gevestigd te Den Haag. anderzijds, SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Wijkwerk Leeuwarden te Leeuwarden (SWL) 2. Stichting Welzijn OuderenLeeuwarden te Leeuwarden (SWOL) 3. Stichting Startpunt voor Inburgering in de Nederlandse

Nadere informatie

2 Algemene bepalingen

2 Algemene bepalingen Onderhandelaarsakkoord De ondergetekenden, Stichting Ambulante Fiom, gevestigd te s-hertogenbosch enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend sociaal plan

Nadere informatie

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe

CONCEPT. Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe CONCEPT Sociaal Plan Overdracht Algemeen Maatschappelijk Werk Zuidwest-Drenthe Ondergetekenden Partijen de werkgever tot 1 januari 2007: - Stichting Icare, gevestigd te Meppel de werkgevers vanaf 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007

SOCIAAL PLAN. SWAFacet BV KERN BV. ten behoeve van de fusie van. Versie d.d. 23 oktober 2007 SOCIAAL PLAN ten behoeve van de fusie van SWAFacet BV en KERN BV Versie d.d. 23 oktober 2007 INLEIDING Per 1 januari 2008 gaan SWAFacet BV en Kern BV samen verder onder de naam SWAFacet BV. Met het samengaan

Nadere informatie

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO:

Sociaal Convenant 1. Werkingssfeer 2. Begripsbepalingen Werkgever: Werknemer: Standplaats: Ondernemingsraad CAO: Sociaal Convenant De ondergetekenden Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te Zoetermeer anderzijds, komen volgend

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter

Sociaal Plan. De ondergetekenden, Namens de Stichting Peuterspeelzalen Boxtel gevestigd te Boxtel. Albert Habraken, voorzitter Sociaal Plan Stichting Peuterspeelzalen Boxtel en Kindercentrum Kindertuin vormen per 1 januari 2011 de nieuwe organisatie Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzaal b.v. De ondergetekenden, Namens de Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van

Sociaal Plan Stichting Baanderij en Werkstad B.V. en Wedeka Bedrijven. Sociaal Plan. Ten behoeve van Stichting Baanderij en Wedeka Bedrijven Sociaal Plan Ten behoeve van Stichting Baanderij, statutair gevestigd te Stadskanaal en Wedeka Bedrijven, statutair gevestigd te Stadskanaal Stadskanaal, 30 september

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en

SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur. enerzijds en SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting De Zuidwester, gevestigd te Etten-Leur enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer, CNV Publieke Zaak, gevestigd te den Haag en De Unie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden,

SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008. De ondergetekenden, SOCIAAL PLAN overname Tinkelbel door SKON 10 december 2008 De ondergetekenden, 1. Tinkelbel vof(waaronder Tinkelbel, Parasol en Sonnenbel) gevestigd te Den Haag 2. Skon kinderopvang (skon) gevestigd te

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3

CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 CONCEPT SOCIAAL PLAN 3 De ondergetekenden, De Stichting Kinderopvang Hoogeveen (SKH) te Hoogeveen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Vereniging CNV Publieke Zaak, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN

Sociaal plan HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Sociaal plan De ondergetekd, Allio kinderopvang B.V., gevestigd te Zwolle Zorgcombinatie Noorderboog, gevestigd te Meppel erzijds de Veriging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, de Veriging CNV Publieke

Nadere informatie

Concept Sociaal plan (versie 14-12)

Concept Sociaal plan (versie 14-12) Concept Sociaal plan (versie 14-12) De ondergetekenden, 1. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN), gevestigd te Utrecht 2. Manpower Services bv, gevestigd te Amsterdam enerzijds en de Vereniging ABVAKABO

Nadere informatie

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule

Sociaal plan Trias Jeugdhulp (definitief, 1 mei 2007) Preambule Preambule Voor u ligt het Sociaal Plan 2007 van Trias Jeugdhulp. De directe aanleiding voor het opstellen van dit Sociaal Plan is de behoefte van de Raad van Bestuur van Trias Jeugdhulp, de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer

Sociaal Plan. Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Sociaal Plan Stichting Vluchtelingenwerk en Inburgering Regio Deventer Van toepassing op krimp van de sectie Inburgering met een looptijd tot 1 april 2007 Datum: 13 december 2006 Inleiding Hierbij treft

Nadere informatie

13. Organisatie- en personeelsformatieplan

13. Organisatie- en personeelsformatieplan SOCIAAL PLAN overname Brummi (Hieronder wordt verstaan Pamada B.V., Berenboog B.V., Twinkel B.V., Het Berenhuis B.V., Boli B.V. en BSO Okidoki B.V.) 2 4 juli 2008 De ondergetekenden, 1. Brummi (waaronder

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN

SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN SOCIAAL STATUUT MEDEWERKERS CENTRUM VOOR MUZIEK EN DANS WAALWIJK - HEUSDEN Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans ; overwegende dat besloten is tot opheffing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.

Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Sociaal Plan Ondergetekenden: De werkgever: Stichting Werkprojecten Groep gevestigd te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Rutgers; De vakbonden: De Vereniging AbvaKabo FNV,

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING De ondergetekenden, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (LdH W&G), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere enerzijds en de

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave:

CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) De ondergetekenden, Inhoudsopgave: CONCEPT SOCIAAL PLAN Stichting De Speelhoek-SKON (vertrouwelijk) 16 maart 2007 De ondergetekenden, 1. Stichting De Speelhoek 2. SKON Kinderopvang (SKON) te Utrecht enerzijds en 3. De Vereniging De Unie

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10

Regeling Sociaal Plan 2010 / 1 van 10 (aangepast Artikel) Reorganisatie en/of fusie; Regeling Sociaal Plan Artikel 49 1 De werkgever vraagt over een voornemen tot reorganisatie, en/of fusie dan wel afsplitsing aan de OR tijdig tevoren advies,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan 0 Concept Sociaal Plan Ten behoeve van STAMM CMO Drenthe, statutair gevestigd te Assen CSP-8 25 09 2009 / PA 1 van 22 DE ONDERGETEKENDEN: De werkgever: STAMM CMO Drenthe, hierna te noemen werkgever enerzijds,

Nadere informatie

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010

(concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december december 2010 (concept) Sociaal Plan Zorgbelang Drenthe 1 december 2009 31 december 2010 Zorgbelang Drenthe Postbus 278 9400 AG Assen telefoon 0592-243844 e-mail info@zorgbelang-drenthe.nl website www.zorgbelang-drenthe.nl

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

verklaren dat bij het opstellen van hiernavolgend sociaal plan de volgende overwegingen een rol hebben gespeeld:

verklaren dat bij het opstellen van hiernavolgend sociaal plan de volgende overwegingen een rol hebben gespeeld: SOCIAAL PLAN De ondergetekenden: Stichting Nederlands Jeugdinstituut, hierna ook genoemd NJi, gevestigd te Utrecht enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak,

Nadere informatie

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds,

Concept sociaal plan. de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer en CNV Publieke Zaak gevestigd te den Haag anderzijds, Concept sociaal plan De ondergetekenden, 1. Federatie VluchtelingenWerk Midden-Nederland, gevestigd te Utrecht 2. Stichting VluchtelingenWerk Utrecht (SVU), gevestigd te Utrecht 3. Stichting VluchtelingenWerk

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn

Sociaal Statuut. Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Sociaal Statuut Stichting Vertizontaal Stichting Welzijn Etten-Leur Stichting Merites Stichting de Markenlanden sector Welzijn Social statuut Surplus-Welzijn Versie d.d. 28 juni 2007 Inleiding: Pre-ambule

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN

SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN Concept d.d. 26-03-2012 SOCIAAL PLAN STICHTING MEE ZHN In het kader van reorganisatie door bedrijfseconomische omstandigheden en het verlies van werkgelegenheid Het Sociaal Plan regelt de personele gevolgen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN

/RvB. Sociaal Plan UMCG DE ONDERGETEKENDEN 16.319610/RvB Sociaal Plan UMCG 2015-2017 DE ONDERGETEKENDEN Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, in deze vertegenwoordigd door de heer mr. J.F.M. Aartsen, voorzitter van de

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Augustus 2010 Sociaal Plan DELTABiovalue Nederland BV versie 5 augustus 2010 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het besluit van de directie van DELTA NV, eigenaar

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Voorwoord;

SOCIAAL PLAN. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen. Voorwoord; Voorwoord; Per 1 juli 2006 zal er een fusie plaats vinden tussen Stichting NetWerk Almelo, Stichting Welzijn Ouderen Almelo, Stichting Verbetering Onderwijskansen Almelo en Stichting SCOOP. Binnen Stichting

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties

Concept SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties 8300 Concept SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: - Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV, gevestigd te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak, gevestigd te Den Haag

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad

CONCEPT SOCIAAL PLAN Werkingssfeer Begripsbepalingen werkgever werknemer salaris plaats van tewerkstelling ondernemingsraad CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1. Stichting Timon, gevestigd te Zeist 2. Stichting Teen Challenge Vlaardingen, gevestigd te Vlaardingen enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer,

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Sociaal Plan RELX Groep

Sociaal Plan RELX Groep Sociaal Plan RELX Groep Inleiding Als onderdeel van een internationaal opererend, in multimedia gespecialiseerd concern, worden de Nederlandse RELX ondernemingen (verder in deze inleiding afgekort tot

Nadere informatie

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN

Sociaal Overgangsprotocol. Triversum GGZ NHN Sociaal Overgangsprotocol Triversum GGZ NHN Verklaring, DE ONDERGETEKENDEN: de STICHTING GGZ Noord-Holland-Noord, statutair gevestigd te Heiloo en kantoorhoudende te Heerhugowaard., hierna te noemen:

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren.

Addendum GGZ WNB. Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Addendum GGZ WNB Looptijd: datum ondertekening tot en met 1 januari 2020 DE ONDERGETEKENDE: Werkgever: GGZ WNB, gevestigd te Halsteren. Werknemersorganisaties: FNV- Zorg & Welzijn, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Addendum Doorlopend Sociaal Plan. Stichting Eleos

Addendum Doorlopend Sociaal Plan. Stichting Eleos Addendum Doorlopend Sociaal Plan Stichting Eleos Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Algemene bepalingen...3 3. Boventalligheid...4 4. Mobiliteit...5 5. Overige bepalingen...7 6. Monitoring en evaluatie...7

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden,

CONCEPT SOCIAAL PLAN. De ondergetekenden, CONCEPT SOCIAAL PLAN De ondergetekenden, 1 de Stichting Leo Stichting Groep, gevestigd te Apeldoorn, 2 de Stichting Leo Stichting Beheer, gevestigd te Apeldoorn, 3 de Stichting Bredervoort LSG, gevestigd

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen

Sociaal Plan. Koninklijk Instituut voor de Tropen Sociaal Plan Koninklijk Instituut voor de Tropen 0 Inhoud Artikel 1 WERKINGSSFEER EN WERKINGSDUUR... 3 Werkingssfeer... 3 Werkingsduur... 3 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid... 3 Wijziging...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam

SOCIAAL PLAN. Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam SOCIAAL PLAN Bouwbedrijf De Keij B.V. Rotterdam INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Algemeen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012

SOCIAAL PLAN. voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 SOCIAAL PLAN voor de reorganisatie van afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland Mei 2012 Inhoud Preambule 3 Inleiding 3 Artikel 1: begripsbepalingen 3 Artikel 2: werkingssfeer en geldigheidsduur

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Topaz

Doorlopend Sociaal Plan Topaz Doorlopend Sociaal Plan Topaz Inleiding Dit doorlopend sociaal plan (verder te noemen sociaal plan) is van toepassing op werknemers van de stichting Topaz (verder te noemen Topaz). Het sociaal plan is

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014

SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 SOCIAAL STATUUT RTV Noord- Holland 1 december 2013 tot en met 30 april 2014 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1 Definities... 4 a) Werkgever... 4 b) Werknemer... 4 c) CAO... 4 d) Werknemersorganisaties... 4 e) Bruto

Nadere informatie

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015

Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 Sociaal plan ten behoeve van interne reorganisaties in de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2015 De ondergetekenden: Werkgever: Raad van Bestuur De Wever en Werknemersorganisaties: - ABVAKABO FNV,

Nadere informatie

19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019

19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Groothandel in Bloembollen zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 2 cao Colland.

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019

REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Groothandel in Bloembollen zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 2 cao Colland en

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem

Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem Sociaal Plan Stichting Kunstencentrum Jerusalem 1 september 2017 1 september 2019 Colofon Stichting Kunstencentrum Jerusalem Heuvelstraat 4 5801 CS VENRAY telefoon 0478 585320 e-mail info@kunstencentrumjerusalem.nl

Nadere informatie