Inventarisatie 3 Semi- arts stage en Schakeljaar. Inleiding. Doel. Methode. Vragen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie 3 Semi- arts stage en Schakeljaar. Inleiding. Doel. Methode. Vragen"

Transcriptie

1 Inventarisatie 3 Semi- arts stage en Schakeljaar Inleiding Deze inventarisatie zal gaan over de laatste fase van de geneeskundeopleiding, op dit moment geldt dat op de meeste faculteiten in de laatste fase de zogenaamde semi- arts stage of oudste coschappen worden gelopen. Mogelijk gaat dit in de toekomst veranderen met de komst van het schakeljaar. Per faculteit is op dit moment het laatste jaar van de geneeskundemaster anders ingedeeld. De laatste fase van de geneeskundestudie is bedoeld om de studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op het aanstaande arts- assistentschap. Meestal zijn de taken van de student tijdens deze semi- arts stage of oudste coschap dan ook verschillend van de co- assistenten uit de masterjaren één en twee. Er zijn landelijke plannen om een schakeljaar in het laatste jaar van de geneeskundemaster in te voeren. Hierbij zullen ten eerste een gedeelte van de co- assistenten in hun laatste jaar een richting kiezen wat beter aan zal sluiten op de te volgen specialistenopleiding. Het doel van deze nieuwe opzet is om het algehele opleidingstraject van de geneeskundestudie en de specialistenopleiding te verkorten. Door het verkrijgen van vrijstellingen tijdens het schakeljaar kan de specialistenopleiding met een half jaar verkort worden. Als eerste zal het schakeljaar in de richting van een specialisme gekozen worden. Later komen er eventueel de uitstroomprofielen snijdend, beschouwend, psychiatie en ondersteunend. Doel Met deze 3e inventarisatie van 2013 wil het LOCA peilen wat de richtlijnen zijn rondom de semi- arts stage/oudste co tijdens de co- schappen. Daarnaast willen het LOCA de mening van de vertegenwoordigers peilen over het in te voeren schakeljaar. Methode De vragen worden door middel van een online enquête via beantwoord door de vertegenwoordigers. Om de inventarisatie zo objectief mogelijk te houden, graag zoveel mogelijk opzoeken in de door de universiteit aangeleverde documenten op blackboard. Vragen 1. Welke faculteit vertegenwoordig je? 2. Hoe ziet het master jaar 3 bij jouw faculteit eruit? 3. Hoe worden de plekken van de semi- arts stage/oudste co verdeeld onder de studenten? 4. Wat zijn de werkzaamheden van de semi- arts/oudste co en zijn deze verschillend van de rest van de co- assistenten? 5. Door wie wordt de semi- arts/oudste co begeleid? 6. Hoe krijgt de semi- arts/oudste co zijn beoordeling? 7. Wat zijn de richtlijnen rondom de semi- arts stage/oudste coschap? a. Werktijden b. Inhoudelijk, staat ergens beschreven aan welke eisen deze stage moet voldoen c. Welke competenties dient de student te vergaren tijdens deze stage In verband met bezuinigingen is er een plan waarbij men de geneeskunde opleiding zou willen verkorten. Dit door middel van een schakeljaar, waarna een basale bachelor in de masterfase een differentiatiejaar kan worden toegepast. Momenteel is het idee dat de geneeskunde student voor het 3 e jaar van de master een richting kiest wat in eerste instantie een specialisme zal zijn. Later zullen dit mogelijk uitstroomprofielen worden, welke snijdend, beschouwend, extramuraal of ondersteunend zal zijn. Dit plan zal beginnen met ongeveer 10 % van de studenten en later uitbreiden, het is dus in eerste instantie niet de bedoeling dat elke student deze route zal volgen. 8. Zou je kiezen voor een schakeljaar? Motiveer je keuze.

2 9. Wat vind je beter gedurende het laatste jaar van de geneeskundestudie? a. De huidige specialismen als uitstroomrichtingen b. Bredere uitstroomprofielen zoals snijdend, beschouwend, ondersteunend, psychiatrie 10. Welk uitstroom profiel zou je zelf kiezen mocht je een schakeljaar doen? 11. Wanneer tijdens de initiële opleiding maken de meeste co- assistenten zijn/haar keuze voor een vervolgopleiding? Hoe is die keuze tot stand gekomen 12. In de huidige cultuur van sommige opleidingen wordt een anios- periode om vlieguren te maken en langere tijd te ervaren wat het vak inhoudt als onmisbaar beschouwd. Voor welke disciplines denk jij dat dit geldt? Wil jij (naar verwachting) na het afstuderen liever vlieguren maken of stroom je liever direct door in een vervolgtraject? Resultaten Voor deze inventarisatie zijn de resultaten van alle faculteiten verkregen behalve van de UU. Master jaar 3 Het laatste jaar van de master geneeskunde wordt anders ingedeeld per faculteit. Echter hebben de meeste faculteiten deze ingevuld met een oudste coschap dan wel semi- arts stage aangevuld met een wetenschappelijke stage. Master jaar 3 indeling met verdeling stageplekken, overzicht per faculteit: UMCG 20 weken wetenschapsstage en 20 weken semi- arts stage, waarvan 14 weken rompstage en 6 weken verdiepingsstage. Het aanbod van semi- arts stages staat op blackbord met wat je moet regelen. Hiermee kun je zelf solliciteren, meestal is het wie het eerst komt wie het eerst maalt. Er is ook de mogelijkheid om zelf een semi- arts stage in het buitenland te regelen. UMCN: 1 maand voorblok seniorcoschap daarna 3 maanden seniorcoschap dan 3 maanden vrije keuze coschappen. Hierna de wetenschappelijke stage met 2 weken voorblok 3 maanden stage. De wetenschappelijke stage kan mogelijk ook in masterjaar 1 gelopen worden, de meeste studenten doen dit echter in masterjaar 3. De semi- arts stages worden verdeelt onder de cogroep, dit kan met een verdeelprogramma of zelf verdelen. VUmc: Coschap sociale geneeskunde, semi- arts stage en wetenschapsstage. De student ontvangt uiterlijk 18 weken voor de start van de semi- arts stage een mail met een overzicht van beschikbare plaatsen. De student vult een aanmeldingsformulier in met 2 voorkeuren en descipline waar de student absoluut niet geplaatst wil worden. De meeste studenten worden bij hun eerste voorkeur geplaatst, anders wordt er in overleg een alternatief gezocht. EUR: Coschappen KNO, dermatologie, huisartsgeneeskunde, sociale geneeskunde. Verder een oudste coschap en een keuzecoschap. Indien de wetenschappelijke stage niet eerder gedaan is moet deze ook in masterjaar 3 gedaan worden. Het oudste coschap dient zelf geregeld te worden. MUMC: 18 weken semi- arts stage en 18 weken wetenschapsstage. Voor de semi- arts stage moet gesolliciteerd worden via Eleum (blackbord), er mogen 3 sollicitaties gestuurd worden op de aangeboden plekken. Indien de student bij alle 3 de plekken wordt afgewezen wordt er met de student naar een andere plek gezocht. LUMC: Semi- arts stage en wetenschapsstage. Voor de semi- arts stage moet gesolliciteerd worden, meestal wordt de student aangenomen. UvA: Er is pas net begonnen met de master dus op dit moment is er nog geen master jaar 3 begonnen, ook is het nog onduidelijk hoe dit eruit gaat zien. Op dit moment bestaat het laatste jaar uit 2 poli coschappen van elk 5 weken (chirurgie en interne geneeskunde), daarna 5 weken huisartsgeneeskunde. Het laatste jaar eindigt met

3 een keuze coschap van 6 weken en een oudste coschap van 8 weken. Het oudste coschap wordt geboekt via een boekingssysteem waarvoor de coassistenten worden uitgenodigd op de helft van hun coschappen. Werkzaamheden en Richtlijnen De bedoeling van een semi- arts stage of oudste coschap is dat de student een andere rol heeft dan tijdens de coschappen. Er wordt van de student verwacht dat deze gaat functioneren op het niveau van een arts- assistent en de student zou dan ook meer verantwoordelijkheden moeten krijgen. Of er ook andere richtlijnen gelden voor semi- arts stages of oudste coschappen is ook geïnventariseerd. Hieronder een overzicht per faculteit. UMCG Een semi- arts heeft op een afdeling een aantal eigen patiënten onder zijn hoede en draagt hier de volledige zorg voor, hij vraagt zelfstandig benodigde onderzoeken etc. voor de patiënt aan en begeleid de patiënt van opname tot ontslag zoals een arts assistent dat ook zou doen. Op de poli ziet de semiarts eigen patiënten en heeft hierover per patiënt 15 minuten overlegtijd met een supervisor. De richtlijnen voor semi- artsen zijn hetzelfde als die voor coassistenten. De student stelt in overleg met de faculteit begeleider een plan op voor de samenstelling en de invulling van de semi- arts stage. UMCN: je werkt tijdens het senior coschap als zaalarts op een afdeling of draait zelfstandig spreekuren (onder supervisie) Je hebt de zorg over je eigen patiënten. Je begeleidt ook zelf jongere coassistenten. De junior arts- assistent is in staat tot het zelfstandig aanvragen van consulten van andere artsen of hulpverleners in de kliniek; zelfstandig aanvragen van aanvullend onderzoek; zelfstandig uitvoeren van ingrepen als venapuncties, arteriepuncties en inbrengen van infusen en onder supervisie uitvoeren van meer complexe interventies; zelfstandig schrijven van recepten met fiattering door supervisor. Er zijn geen speciale richtlijnen voor semi- artsen, de werktijdens zijn geheel afhankelijk van de afdeling waar je zit en diensten zijn tijdens de semi- arts stage niet verplicht. VUmc: Werkzaamheden van de semi- arts zijn: de patiënt opnemen, eerste policontact,, de patiënt presenteren bij besprekingen en consultaties, medische correspondentie voeren, gesprekken met familieleden voeren, etc. De student is verantwoordelijk voor 4-8 patiënten per week in de eerste maand van de stage. Daarna kan het aantal patiënten worden uitgebreid. Voor poliklinische en extramurale specialismen gelden aangepaste aantallen Richtlijn minimaal: 40 eigen patiëntcontacten per week. De student rapporteert direct aan een staflid, niet aan een assistent- in- opleiding (AIOS). De richtlijnen van de semi- arts stage gaan uit van het Raamplan EUR: Afhankelijk van waar het coschap gelopen wordt heeft de semi- arts vaak meer verantwoordelijkheden vergelijkbaar met het niveau van de arts- assistent. De richtlijnen voor zijn dezelfde als tijdens de regulieren coschappen, verder moeten de stages voldoen aan de door het Erasmus MC gestelde eisen om goedgekeurd te worden. MUMC: Meestal zijn de semi- artsen zaalarts en hebben zij eigen patiënten op de afdeling. Soms hebben semi- artsen ook een eigen poli (afhankelijk van de afdeling waar je staat). De richtlijnen zijn voor semi- artsen dezelfde als die voor coassistenten. Verder stelt de semi- arts zelf leerdoelen op aan de hand van een sterkte/zwakte analyse en hieruit volgen de competenties die de student gaat leren/verbeteren. LUMC: De semi- arts werkt, afhankelijk van te voren opgestelde leerplan, meestal op zaal en draagt dan de zorg voor 5 patiënten op de afdeling. Er zijn geen speciale richtlijnen voor de semi- arts stages, het is afhankelijk van de eigen leerplan. Het aantal van 5 eigen patiënten op de afdeling geldt als normaal. UvA: De oudste co werkt op het niveau van de arts- assistent, alleen zal hij/zij iets minder patiënten onder zijn/haar hoede krijgen. Er zal direct met de supervisor worden overlegd. De richtlijnen zijn gelijk voor die van coassistenten.

4 Begeleiding en beoordeling Ook tijdens de semi- arts stage of oudste coschap moet de coassistent intensief begeleid en beoordeeld worden. Onderstaand een overzicht van hoe dit op de verschillende faculteiten geregeld is. UMCG: een semiarts heeft 2 begeleiders, een stage (dagelijkse) begeleider en een facultaire begeleider. Beide moeten specialist zijn op het gebied waar de semiarts stage loopt, de facultaire begeleider is meestal een oudere specialist. Voor de beoordeling van de semi- arts tellen 2 dingen, het logboekje met 4 beoordelingen van de stagebegeider en de klinische les. De klinische les wordt door de commissie semi- arts stage beoordeeld. UMCN: De semi- arts wordt begeleid door de door de arts- assistenten van de afdeling waar deze zit en door de opleider/(evt. andere specialisten), geen speciale begeleider. De beoordeling van de semi- arts bestaat voor 2/3 uit het functioneren wat beoordeeld door de opleider van de afdeling, 1/3 bestaat uit een mondeling tentamen in het UMCN. VUmc: Er is een vaste stagebegeleider per semi- arts : verantwoordelijk voor student gedurende de semi- arts stage, dit is altijd een staflid. Ook is er een vaste supervisor per semi- arts: bij voorkeur dezelfde persoon als de stagebegeleider van de semi- arts, in ieder geval verantwoordelijk voor de dagelijkse supervisie, altijd een staflid. De beoordeling van de semi- arts vind plaats door middel van 1 PICO, 8 KPB s, 4 KPB s Farmacologie, 1 Klinische les, 1 beginverslag en een eindverslag (persoonlijk ontwikkelplan) en een tussenbeoordeling. Uit dit alles voor de eindbeoordling van de stageplaats. Aan de VU wordt met de examinator SAS een eindgesprek gevoerd. De student neemt de beoordelingen en het eindverschal mee. De examinator stelt het uiteindelijke cijfer vast. EUR: De semi- arts wordt begeleid en beoordeeld door een staflid MUMC De semi- arts wordt begeleid door een semi- arts begeleider op de stageplek. Voor de beoordeling worden graden formulier, 2 semi- arts begeleider beoordelingen, 2 zelfbeoordelingen en 4 KKB gebruikt. Daarbij wordt er 2 keer een CAT beoordeeld. LUMC: De semi- arts wordt begeleid en beoordeeld door een staflid, er is 2 keer een tussenevaluatie en een eindbeoordeling door het begeleidende staflid. UvA: De semi- arts wordt begeleid door de supervisor van de betreffende afdeling, de beoordeling wordt meestal gedaan door de opleider van de betreffende afdeling. Schakeljaar: De ondervraagde studenten zouden niet zomaar kiezen voor een schakeljaar, als reden daarvoor geven zij aan nog niet te weten welke richten ze willen kiezen na hun studie. Er wordt aangegeven dat studenten vaak pas in hun laatste jaar tijdens semi- arts stages of oudste coschappen kiezen welke richting ze willen kiezen. Ook werd aangegeven dat coassistenten liever meer specialismen zien alvorens de diepte in te gaan. Als positief werd gezien dat indien de student wel weet welk specialisme hij of zij wil kiezen het nuttig kan zijn om hier meer ervaring in op te doen. De helft van de studenten geeft aan na hun studie eerst nog meer ervaring op te willen doen alvorens te gaan specialiseren, de andere helft zou het liefst wel direct doorstromen in een vervolgopleiding Bij de vraag of er beter uitstroomrichtingen in de huidige specialismen of bredere uitstroomprofielen tijdens het schakeljaar kunnen worden aangeboden antwoorde de meerderheid dat bredere uitstroomprofielen de voorkeur heeft. Onder deze kleine steekproef studenten zou het merendeel als uitstroomrichting op dit moment beschouwend kiezen, een aanzienlijk kleiner deel voor snijdend en geen van de studenten had op dit moment interesse in de uitstroomprofielen psychiatrie of ondersteunend.

5 Conclusie Op elke faculteit wordt er in het laatste jaar een oudste coschap dan wel semi- arts stage gelopen. Hoe dit precies is ingevuld en hoe de studenten hier een plek voor krijgen verschilt enigszins per faculteit. De bedoeling van deze stage is dat de stap naar de volgende fase namelijk de arts- assistent wordt gemaakt. Dit gebeurd door de semi- arts meer verantwoordelijkheden te geven dan de reguliere coassistent. Op dit moment zijn er verder plannen om het laatste jaar van de geneeskundestudie anders in te delen. Mogelijk komt er een schakeljaar om de studenten beter voor te bereiden op hun medische vervolgopleiding en zo het traject van geneeskundestudie plus medische vervolgopleiding te verkorten. Het is niet de bedoeling dat het schakeljaar voor alle studenten verplicht wordt. De ondervraagde studenten hadden op dit moment dan ook vooral problemen met het schakeljaar als zij nog niet wisten welke medische vervolgopleiding hun keuze had. Daarnaast moet het voor de studenten duidelijk zijn dat het wel volgen van het schakeljaar geen definitieve consequenties heeft voor een mogelijke vervolgopleiding. Aanbevelingen Het oudste coschap dan wel semi- arts stage is een goede manier om studenten voor te bereiden op de volgende face in hun medische carrière. Mogelijke nieuwe plannen als een schakeljaar worden op dit moment uitgewerkt. Het LOCA is bij deze werkgroep betrokken en hoopt een nuttige bijdrage te leveren in de discussies tijdens de werkgroep bijeenkomsten. De invulling en uitvoering van het schakeljaar is op dit moment nog in ontwikkeling. Gezien deze ontwikkelingen en de rol van het LOCA hierin worden geen verdere aanbevelingen gedaan. Leonie Fassaert - Bestuurslid inventarisaties LOCA 2013

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inleiding In het laatste jaar van de opleiding staan de semi-arts stage/oudste co-schap en de wetenschappelijke stage op het programma. Tijdens de semi-arts

Nadere informatie

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inleiding Nederland telt acht medische faculteiten, welke alle een ander curriculum

Nadere informatie

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inleiding Veel coassistenten maken gebruik van de mogelijkheid om in het buitenland een deel van de master te doen, zoals de wetenschappelijke stage

Nadere informatie

Inventarisatie 2. Dienstcompensatie

Inventarisatie 2. Dienstcompensatie Inventarisatie 2. Dienstcompensatie Inventarisatie 2 - Dienstcompensatie Inleiding In de Landelijke richtlijnen voor de regeling van de positie van coassistenten door Disciplineoverlegorgaan Medische Wetenschappen

Nadere informatie

3. Maakt de wetenschappelijke stage ook deel uit van het schakeljaar?

3. Maakt de wetenschappelijke stage ook deel uit van het schakeljaar? De masteropleiding geneeskunde van VU medisch centrum (VUmc) biedt je de mogelijkheid aan om in het kader van het zogenaamde dedicated schakeljaar een schakelstage te volgen. Om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Premisse: OWIGEN en IOO gaan ervan uit dat u binnen uw OOR het aanspreekpunt bent voor de opleiding in uw discipline.

Nadere informatie

Deze frequently asked questions (FAQs) zijn opgesteld op basis van vragen van de studentenvertegenwoordigers. De vragen gaan over:

Deze frequently asked questions (FAQs) zijn opgesteld op basis van vragen van de studentenvertegenwoordigers. De vragen gaan over: Veelgestelde vragen en antwoorden over het dedicated schakeljaar M3 Update 3 oktober 2014 De masteropleiding geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum (AMC) biedt je de mogelijkheid aan om in het

Nadere informatie

Farmacotherapie en Wetenschappelijke vorming Oktober 2013

Farmacotherapie en Wetenschappelijke vorming Oktober 2013 Farmacotherapie en Wetenschappelijke vorming Oktober 2013 Inleiding Een goede kennis van farmacologie en farmacotherapie is belangrijk voor een goede behandeling. Tijdens de studie geneeskunde wordt hier

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar. Perspectief vanuit studenten Kitty Roseboom en Tjitske van Engelen

Dedicated Schakeljaar. Perspectief vanuit studenten Kitty Roseboom en Tjitske van Engelen Dedicated Schakeljaar Perspectief vanuit studenten Kitty Roseboom en Tjitske van Engelen Andere faculteiten Erasmus MC, Radboud UMC en LUMC 1 Masterstudenten solliciteren op een schakelplaats. Vrij

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde

Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde Bijlage 1 Onderdelen en ECTS-verdeling Master Geneeskunde Master 1, 2 en 3 ECTS-verdeling Aantal weken 1 ECTS = 28 studieuren KENNIS EN INZICHT 26 Thema 1A Methoden van klinisch en epidemiologisch 4 4

Nadere informatie

Keuzeonderwijs Master Jaar 1 & 2. Dr. M.A.F.M. Gerrits, coördinator / examinator Dr. T.W. van Haeften, coördinator

Keuzeonderwijs Master Jaar 1 & 2. Dr. M.A.F.M. Gerrits, coördinator / examinator Dr. T.W. van Haeften, coördinator Keuzeonderwijs Master Jaar 1 & 2 Dr. M.A.F.M. Gerrits, coördinator / examinator Dr. T.W. van Haeften, coördinator Keuzeonderwijs Bachelor jaar 2 bredere oriëntatie verdieping kerncurriculum blokonderwijs

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden over het dedicated schakeljaar M3

Veelgestelde vragen en antwoorden over het dedicated schakeljaar M3 Veelgestelde vragen en antwoorden over het dedicated schakeljaar M3 De masteropleidingen geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het VU medisch centrum (VUmc) bieden je de mogelijkheid

Nadere informatie

Begeleiding en beoordeling van coassistenten in de klinische praktijk

Begeleiding en beoordeling van coassistenten in de klinische praktijk Begeleiding en beoordeling van coassistenten in de klinische praktijk S. Morsink 1,2 en D. Latifi 1,2 1. Masterstudent Geneeskunde, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 2. Landelijk Overleg CoAssistenten

Nadere informatie

Verwacht niveau in de co-schappen

Verwacht niveau in de co-schappen Verwacht niveau in de co-schappen Het gehele co-schap is verdeeld in vier fasen. Enerzijds verschillende deze fasen inhoudelijk van elkaar omdat ze bij verschillende afdelingen en specialismen plaatsvinden,

Nadere informatie

Opleidingsplan Dedicated Schakeljaar Huisartsgeneeskunde

Opleidingsplan Dedicated Schakeljaar Huisartsgeneeskunde Opleidingsplan Dedicated Schakeljaar Huisartsgeneeskunde Coördinator namens studentenonderwijs: dr. S. Koning, coördinator coschappen. Opleider: Dr. H.J. Bueving, huisarts, Hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde.

Nadere informatie

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc!

Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! Beste student, Wat leuk dat je interesse hebt in een bestuursfunctie van de Co-Raad VUmc! In juni 2017 zullen er vier bestuursleden aftreden. Vijf bestuursleden (voorzitter, penningmeester, een masterfunctionaris

Nadere informatie

Handleiding Vervangende opdracht Patiëntenpanel & Mentoraat

Handleiding Vervangende opdracht Patiëntenpanel & Mentoraat Handleiding Vervangende opdracht Patiëntenpanel & Mentoraat Cursusjaar 2017-2018 CRU+ Master jaar 1 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemene informatie... 3 Opzet... 3 Opdrachten... 4 Opdracht blok rood:

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wachttijden 2014

Onderzoeksrapport. Wachttijden 2014 Onderzoeksrapport Wachttijden 2014 Inhoudsopgave 1. Abstract 2. Inleiding 3. De Geneeskundestudent 4. Methode 5. Resultaten - Enquête algemeen - Enquête Wachttijden 6. Conclusie 7. Referenties 8. Contactgegevens

Nadere informatie

Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde

Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde 1 Regeling voor de verdeling van coschappen startdata Masteropleiding Geneeskunde Samengesteld door: Dr. F. van Kooten, Coördinator

Nadere informatie

NFU-project Dedicated Schakeljaar. prof. dr. J.J.C. (Jan) Borleffs (voorzitter project) dr. L.J. (Leen) Blok (project manager)

NFU-project Dedicated Schakeljaar. prof. dr. J.J.C. (Jan) Borleffs (voorzitter project) dr. L.J. (Leen) Blok (project manager) NFU-project Dedicated Schakeljaar prof. dr. J.J.C. (Jan) Borleffs (voorzitter project) dr. L.J. (Leen) Blok (project manager) Programma - Inleiding Prof. dr. Jan Borleffs - Presentatie door duo opleider

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015 Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar versie juni 2015 Inleiding Deze Regeling is een uitvoeringsregeling op basis van het Landelijke Protocol Toetsing en

Nadere informatie

FAQs instroom Coschappen C2007

FAQs instroom Coschappen C2007 FAQs instroom Coschappen C2007 1. Algemeen Hoe lang duren coschappen? De totale duur van de reguliere coschappen is 77 of 79 weken, inclusief 15 of 17 (bij een 2 de kerstknip) weken vakantie. Coschap weken

Nadere informatie

Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum

Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum 2015 Visie CRU + Continuïteit van zorg Continuïteit van supervisie Continuïteit van curriculum Verticale curriculumintegratie Veel kliniek, lange coschappen,

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam. Aannamebeleid

Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam. Aannamebeleid Dedicated Schakeljaar bij de Orthopedie ROGO Rotterdam Aannamebeleid Schakeljaarstudenten worden via een aparte sollicitatieronde aangenomen. Start in de zomer van 2015 met het schakeljaar en meedingen

Nadere informatie

Polikliniek maag-darmlever

Polikliniek maag-darmlever Polikliniek maag-darmlever (MDL) Binnenkort heeft u een afspraak op de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) van Rijnstate. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de polikliniek

Nadere informatie

Wetenschappelijke stages in het Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland

Wetenschappelijke stages in het Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland Wetenschappelijke stages in het Kennemer Gasthuis, Spaarne Ziekenhuis en het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland Beste student, Je bent op zoek naar een plek voor een wetenschappelijke

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Commissie bachelor-master. Robel Michael

Onderzoeksrapport. Commissie bachelor-master. Robel Michael Onderzoeksrapport Commissie bachelor-master Robel Michael 1 Rogier Butter Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. KNMG Studentenplatform 3. Methode 4. Resultaten 4.1. Enquête algemeen 4.2. Bachelor-master: Wisselen

Nadere informatie

Dit onderzoeksrapport is opgesteld door: Sinds februari 2015 is dit:

Dit onderzoeksrapport is opgesteld door: Sinds februari 2015 is dit: Dit onderzoeksrapport is opgesteld door: Sinds februari 2015 is dit: Inventarisatie Seksuele Intimidatie 2014 Emily Boersma Gijsje Snijders Sanne Wubbels Inleiding In 2005 maakte het Nederlands Tijdschrift

Nadere informatie

Communicatie en consultvaardigheden: een vergelijking tussen training en de (klinische) praktijk

Communicatie en consultvaardigheden: een vergelijking tussen training en de (klinische) praktijk Communicatie en consultvaardigheden: een vergelijking tussen training en de (klinische) praktijk Geurt Essers 1, Evelyn van Weel Baumgarten 1 Sanneke Bolhuis, 2 1. Eerstelijnsgeneeskunde (ELG) 2. IWOO

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Het CAT-project: informatie voor begeleiders

Het CAT-project: informatie voor begeleiders Het CAT-project: informatie voor begeleiders AWV 3 de jaar Geneeskunde Saskia Le Cessie & Arno Roest Informatie voor begeleiders Via https://www.lumc.nl/org/oor-leiden/ Hier staat op: Deze presentatie

Nadere informatie

PROFESSIONELE ONTWIKKELING MET HET OOG OP EEN VERVOLGOPLEIDING

PROFESSIONELE ONTWIKKELING MET HET OOG OP EEN VERVOLGOPLEIDING PROFESSIONELE ONTWIKKELING MET HET OOG OP EEN VERVOLGOPLEIDING een perspectief vanuit opleiders en coassistenten Suylichem JB 1, Abdi A 2, Boonstra L 3, Kuik K 4, van der Krogt C 1, Duijf I 5 1. Leids

Nadere informatie

Senior coschap Interne Geneeskunde in het SEHOS op Curaçao

Senior coschap Interne Geneeskunde in het SEHOS op Curaçao St. Elisabeth Hospitaal (SEHOS), Willemstad Inleiding Het St. Elisabeth Hospitaal (SEHOS) te Curaçao is een middelgroot ziekenhuis met 430 bedden. Het ziekenhuis ligt nogal centraal in Willemstad, in de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Introductie Hoofdstuk 2: Literatuuronderzoek

Hoofdstuk 1: Introductie Hoofdstuk 2: Literatuuronderzoek Samenvatting Hoofdstuk 1: Introductie Basisartsen die recent zijn afgestudeerd werken meestal enkele jaren voordat zij hun vervolgopleiding starten. Hun uiteindelijke beroepskeuze wordt dus enkele jaren

Nadere informatie

VUmc-compas master geneeskunde. Excellente artsen in wording

VUmc-compas master geneeskunde. Excellente artsen in wording VUmc-compas master geneeskunde Excellente artsen in wording Voorwoord VU medisch centrum (VUmc) biedt met VUmccompas een onderwijsprogramma om excellente artsen op te kunnen leiden. Er wordt veel gevraagd

Nadere informatie

Voorlichting Master geneeskunde

Voorlichting Master geneeskunde Voorlichting Master geneeskunde Programma 8.45-9.10 uur: Welkom en korte uitleg programma Master gnk prof. dr. Harry van Goor, curriculumcoördinator master geneeskunde 9.10-9.30 uur: Verdeling coplaatsen

Nadere informatie

HANDLEIDING beoordelaars HAG Erasmus MC Desiderius School, september 2013

HANDLEIDING beoordelaars HAG Erasmus MC Desiderius School, september 2013 HANDLEIDING beoordelaars HAG Erasmus MC Desiderius School, september 2013 http://my.epass.eu Deze handleiding is geschreven voor huisartsen die coassistenten beoordelen. 1. Introductie epass epass (elektronisch

Nadere informatie

De aios als supervisor:

De aios als supervisor: workshop De aios als supervisor: see one do one teach one Suzanne Wever Paetrick Netten Laima Nadery - Siddiqi Margriet Schneider Opzet Wat wilt u van ons? Wat willen wij van jullie: aios en opleiders?

Nadere informatie

HET LEERWERKPLAN. Bijlage C. Het leerwerkplan. Pagina 1 van 8 Versiedatum: 01 juli 2013

HET LEERWERKPLAN. Bijlage C. Het leerwerkplan. Pagina 1 van 8 Versiedatum: 01 juli 2013 Pagina 1 van 8 Bijlage C Het leerwerkplan Pagina 2 van 8 Inleiding In het kaderbesluit CHVG (1 januari 2013) wordt het begrip leerwerkplan omschreven en de plaats van dit plan binnen het opleidingsplan

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

Voorlichting Master geneeskunde

Voorlichting Master geneeskunde Voorlichting Master geneeskunde Episodes in master geneeskunde Sandwich structuur: Onderwijs Coschap Onderwijs CKO voor coschap (coschap) CKO na CKO= Centraal Klinisch Onderwijs Inhoud masterfase Reguliere

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst derdejaars en zij-instroom 8 maart Deze slides en extra slides op student.uva.nl/gnk/az > Studieadviseurs

Voorlichtingsbijeenkomst derdejaars en zij-instroom 8 maart Deze slides en extra slides op student.uva.nl/gnk/az > Studieadviseurs Voorlichtingsbijeenkomst derdejaars en zij-instroom 8 maart 2017 Deze slides en extra slides op student.uva.nl/gnk/az > Studieadviseurs Master geneeskunde Doel bijeenkomst: Informeren en vragen beantwoorden

Nadere informatie

Welkom op de polikliniek KNO. Keel-, neus- en oorheelkunde

Welkom op de polikliniek KNO. Keel-, neus- en oorheelkunde Welkom op de polikliniek KNO Keel-, neus- en oorheelkunde Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Welkom U bent verwezen door uw huisarts of medisch specialist naar de polikliniek

Nadere informatie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie Leerplan profileringsstage kinderneurologie Inleiding Tijdens de stage algemene kindergeneeskunde in het MMC krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in neurologische stoornissen bij kinderen en in de

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

Bekwaam verklaren met EPA s

Bekwaam verklaren met EPA s Bekwaam verklaren met EPA s Workshop 9a, door: Reinoud Gemke (opleider Kindergeneeskunde) Marijn Soeteman (aios Kindergeneeskunde) Sophie Kienhorst (aios Kindergeneeskunde) Marieke van der Horst (onderwijskundige,

Nadere informatie

Semi-arts stage Interne Geneeskunde (M3-coschap), maart 2014.

Semi-arts stage Interne Geneeskunde (M3-coschap), maart 2014. Semi-arts stage Interne Geneeskunde (M3-coschap), maart 2014. In het Martini Ziekenhuis worden M1- en M3-coassistenten opgeleid in samenwerking met de Faculteit Geneeskunde van de RUG/UMCG. Het doel van

Nadere informatie

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010 Workshop Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen Donderdag 5 februari 010 Implementatie en visitatie Gaan hand in hand Wederzijdse beïnvloeding Wederzijdse stimulering

Nadere informatie

Visitatie van de opleiding informatie voor aios

Visitatie van de opleiding informatie voor aios Visitatie van de opleiding informatie voor aios introductie Visitatie van de opleiding: informatie voor aios Kwaliteit staat bij de medische vervolgopleidingen hoog in het vaandel. Om de kwaliteit te bewaken

Nadere informatie

Dit document bevat 5 delen:

Dit document bevat 5 delen: Faculteit Geneeskunde en Farmacie Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Chronische Zorg Department of Family Medicine and Chronic Care Gebouw K, 2 e verdieping Laarbeeklaan 103 B-1090 Brussel Tel: Fax: Mail:

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Rapportage Enquête individualisering in de praktijk

Rapportage Enquête individualisering in de praktijk Rapportage Enquête individualisering in de praktijk Resultaten van een enquête over diverse aspecten van individualisering in de praktijk Project Individualisering Opleidingsduur Deelproject Toezicht en

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Algemene informatie Het vak cardiologie Kan ik cardioloog worden? De opleiding Het dedicated schakeljaar in de cardiologie

Algemene informatie Het vak cardiologie Kan ik cardioloog worden? De opleiding Het dedicated schakeljaar in de cardiologie Algemene informatie Het vak cardiologie Cardiologie houdt zich bezig met hartziekten in de breedste zin van het woord. Hoewel atherosclerotische hartziekten, zoals het acute hartinfarct, het meest bekend

Nadere informatie

Welkom op de polikliniek Neurologie

Welkom op de polikliniek Neurologie Welkom op de polikliniek Neurologie Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2014 pavo 0609 Welkom U bent verwezen naar de polikliniek Neurologie van het Albert Schweitzer ziekenhuis. In deze folder willen wij

Nadere informatie

Revalidatiegeneeskunde

Revalidatiegeneeskunde Revalidatiegeneeskunde Dedicated schakeljaar Inleiding Ben jij geïnteresseerd in het bewegingsapparaat en zenuwstelsel en wil je samen met een team van professionals bezig zijn om patiënten weer zo zelfstandig

Nadere informatie

Zorgstage in het kort Bachelorjaar 2

Zorgstage in het kort Bachelorjaar 2 Bachelorjaar 2 Collegejaar 2015-2016 Bachelorjaar 2 Collegejaar 2015-2016 Contactpersonen: mw. C. Kastelein, coördinator Zorgstage bachelorjaar 2, voor inhoudelijke vragen. mw. M.G. Prochazka, voor logistieke

Nadere informatie

Overgangsregeling Curius naar Curius+ Masteropleiding Geneeskunde & Regeling Coschapprogramma Curius vanaf 2012

Overgangsregeling Curius naar Curius+ Masteropleiding Geneeskunde & Regeling Coschapprogramma Curius vanaf 2012 Overgangsregeling Curius naar Curius+ Masteropleiding Geeskunde & Regeling Coschapprogramma Curius vanaf 2012 Deze (overgangs)regeling is in eerste instantie bedoeld voor Curius studt die zijn gestart

Nadere informatie

EPASS HANDLEIDING beoordelaars Inwendige geneeskunde Erasmus MC Desiderius School, november 2014

EPASS HANDLEIDING beoordelaars Inwendige geneeskunde Erasmus MC Desiderius School, november 2014 EPASS HANDLEIDING beoordelaars Inwendige geneeskunde Erasmus MC Desiderius School, november 2014 Deze handleiding is geschreven voor beoordelaars en examinatoren, die deel- en eindbeoordelingen invullen

Nadere informatie

INTERVIEW. Curriculum Vitae. VCMS Amsterdam AMC in gesprek met Prof. dr. O.R.C. Busch

INTERVIEW. Curriculum Vitae. VCMS Amsterdam AMC in gesprek met Prof. dr. O.R.C. Busch INTERVIEW VCMS Amsterdam AMC in gesprek met Prof. dr. O.R.C. Busch Prof. dr. O.R.C. Busch begon in 1998 in het AMC met zijn Fellowship Gastro-Intestinale chirurgie. Sindsdien houdt Prof. Busch zich naast

Nadere informatie

Datum 1 december 2016 Betreft Nadere vragen inzake de financiële positie van geneeskundestudenten als coassistent

Datum 1 december 2016 Betreft Nadere vragen inzake de financiële positie van geneeskundestudenten als coassistent >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Voorbereiding op je co-schappen 1.1 White coat ceremony

Hoofdstuk 1. Voorbereiding op je co-schappen 1.1 White coat ceremony Gefeliciteerd! Je studentenleven is officieel voorbij. Vanaf nu heb jij ook een arbeidersleven wat betekent dat je je huidige patroon van laat opstaan, de hele dag om je heen kijken, veel sporten, veel

Nadere informatie

Schakeljaar. Het jaar van keuzes én van schakelen van de artsopleiding naar een vervolgopleiding

Schakeljaar. Het jaar van keuzes én van schakelen van de artsopleiding naar een vervolgopleiding Schakeljaar Het jaar van keuzes én van schakelen van de artsopleiding naar een vervolgopleiding Schakeljaar SUMMA jaar 4 (n=40) CRU jaar 6 (n=304) Algemene semi-artsstage (ASAS) 12 wk Onderzoekspraktijk

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen

Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen UMC UTRECHT Inventarisatie van het onderwijs in gedeelde besluitvorming in de opleidingen 1. Huisartsgeneeskunde 2. Arts voor verstandelijk gehandicapten 3. Specialisten ouderen geneeskunde Sanders-van

Nadere informatie

Coschap Huisartsgeneeskunde vanuit het AMC-UvA

Coschap Huisartsgeneeskunde vanuit het AMC-UvA September 2011 Inleiding Voor u ligt het overzicht van het coschap Huisartsgeneeskunde AMC UvA. Hierin staat wat u van de coassistent mag verwachten, wat de coassistent moet doen in de praktijk, wat hij

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding Theologie dat in de stagehandleiding van de respectievelijke

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Individualisering opleidingsduur

Individualisering opleidingsduur Individualisering opleidingsduur Vanaf 1 januari 2015 is er een vernieuwde vrijstellingsregeling voor de medische vervolgopleidingen. De gehele regeling is na te lezen op de websites van KNMG en RGS. Indien

Nadere informatie

HANDLEIDING EPASS beoordelaars / examinatoren Erasmus MC Desiderius School, december 2015

HANDLEIDING EPASS beoordelaars / examinatoren Erasmus MC Desiderius School, december 2015 HANDLEIDING EPASS beoordelaars / examinatoren Erasmus MC Desiderius School, december 2015 Deze handleiding is geschreven voor: - beoordelaars (deelbeoordelingen invullen en valideren) - examinatoren (eindbeoordelingen

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Informatieblad co-assistenten Sint Franciscus Gasthuis

Informatieblad co-assistenten Sint Franciscus Gasthuis Informatieblad co-assistenten Sint Franciscus Gasthuis Hartelijk welkom in het SFG! Hierbij wil ik je van harte welkom heten in het Sint Franciscus Gasthuis (SFG). Ik hoop dat je een leerzaam coschap in

Nadere informatie

Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie

Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie U komt te liggen op de afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie. In deze folder vindt u informatie over het verblijf op deze afdeling. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Achtergrond Aanvraag

Achtergrond Aanvraag Onderwerp Contactperso on Inleiding Uitvoering Electronisch afnemen en verwerken van vragenlijsten voor evaluatie van opleidingsklimaat en opleiders (2010) Prof. Dr. Paul Brand, kinderarts en hoofd medisch

Nadere informatie

Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst.

Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst. DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAN uitspraak Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen

Nadere informatie

Dit document bevat 5 delen:

Dit document bevat 5 delen: Faculteit Geneeskunde en Farmacie Vakgroep Huisartsgeneeskunde Department of Family Medicine Gebouw K, 1 e verdieping Laarbeeklaan 103 1090 Brussels (Belgium) Tel: Fax: Mail: Web: +32-2-477 43 11 +32-2-477

Nadere informatie

Individualisering van de Opleiding(sduur) (IO) Wat zijn de bedrijfskundige consequenties?

Individualisering van de Opleiding(sduur) (IO) Wat zijn de bedrijfskundige consequenties? Individualisering van de Opleiding(sduur) (IO) Wat zijn de bedrijfskundige consequenties? Lotte Rijksen Opdracht 1: waar knelt het? Hoe hoger de flexibiliteit in de opleiding, hoe lastiger de organisatie

Nadere informatie

Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen

Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen Huisartsopleiding Leiden LUMC - Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde G.J. GRIJPINK A. VERKERKE 23 NOVEMBER 2016 Documentbeheer

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 0 8 107 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Centrale Examencommissie Geneeskunde van het Leids Universitair

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 WAT GA JE DOEN? De maatschappelijke stage is een stage waarin jij vrijwilligerswerk gaat doen. Dat vrijwilligerswerk kan er op heel veel verschillende manieren uitzien.

Nadere informatie

EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT

EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT INVITATIONAL CONFERENCE EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT HELDERHEID OVER ROLLEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BELANGEN DONDERDAG 6 OKTOBER 2016 15.15 20.30 UUR SPOORWEGMUSEUM, UTRECHT Op donderdag 6 oktober 2016

Nadere informatie

Het Schakeljaar: CRU Master jaar 3. Dr T.W. van Haeften Opleidingscoördinator Master (CRU)

Het Schakeljaar: CRU Master jaar 3. Dr T.W. van Haeften Opleidingscoördinator Master (CRU) Het Schakeljaar: CRU Master jaar 3 Dr T.W. van Haeften Opleidingscoördinator Master (CRU) Het Schakeljaar Jaar van keuzes Schakelen van artsopleiding naar vervolgopleiding Te bespreken: 1. Het schakeljaar

Nadere informatie

U I T S P R A A K en

U I T S P R A A K en U I T S P R A A K 0 9-0 3 3 en 0 9-0 4 1 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake de beroepen van de heer XXX te Breda, appellant tegen de Centrale Examencommissie Geneeskunde,

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier

Toelichting bij het formulier Voor het leren van de VS i.o. is het essentieel dat hij/zij frequent feedback ontvangt op zijn/haar functioneren, ook als er geen sprake is van een formeel beoordelingsmoment. Toelichting bij het formulier

Nadere informatie

Kamer ZH-0B15 De Boelelaan HV Amsterdam studentenraadvumc.nl

Kamer ZH-0B15 De Boelelaan HV Amsterdam studentenraadvumc.nl Kamer ZH-0B15 De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam studentenraad@vumc.nl studentenraadvumc.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 Onderwijs 4 Academische vorming 5 Internationalisering 6 Diversiteit 6 Alliantie 6

Nadere informatie

College van beroep voor de examens

College van beroep voor de examens Heidelberglaan 8, Utrecht CBE, Postbus 80125, 3508 TC Utrecht ex artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Ons kenmerk UITSPRAAK CBE/K 11 07 011 Faxnummer (0)30 253 77

Nadere informatie

Specifieke adviezen. Wondverzorging / hechting / pleister: Douche en bad beleid: Activiteiten: Eten: Diversen:

Specifieke adviezen. Wondverzorging / hechting / pleister: Douche en bad beleid: Activiteiten: Eten: Diversen: Ontslag wat nu? Uw kind gaat weer naar huis nadat het opgenomen is geweest op de kinderafdeling. Het is van belang dat u de eerste dagen thuis extra goed op uw kind let. Deze folder geeft u enkele adviezen.

Nadere informatie

Format doelmatigheidsinitiatieven Het MUMC+ Esthetisch Centrum, niet vergoede en cosmetische zorg binnen de Academie

Format doelmatigheidsinitiatieven Het MUMC+ Esthetisch Centrum, niet vergoede en cosmetische zorg binnen de Academie Format doelmatigheidsinitiatieven Het MUMC+ Esthetisch Centrum, niet vergoede en cosmetische zorg binnen de Academie SAMENVATTING (Max. 150 woorden liefst puntsgewijs) 1) Hoe draagt het doelmatigheidsproject

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding. Structuur van de opleiding

Samenvatting. Inleiding. Structuur van de opleiding Samenvatting HOOP 2.0: Tweede Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie Mario Braakman Inleiding Het landelijke opleidingsplan psychiatrie (HOOP 2.0) is met ingang van 1 januari 2016 van kracht. Er

Nadere informatie

Vaardigheden met het oog op de toekomst Aanleiding Methode

Vaardigheden met het oog op de toekomst Aanleiding Methode Vaardigheden met het oog op de toekomst D. Mons 1,6, M. Eekman 2,6, A. Haarman 3,6, J.M. de Gooyer 4,6, R. Enklaar 5,6, N. Wolfhagen 3,6 1. Masterstudent Geneeskunde, VU Medisch Centrum, Amsterdam 2. Masterstudent

Nadere informatie

Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst.

Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst. DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAN uitspraak Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

MA Geneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam - VUmc - M Geneeskunde

MA Geneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam - VUmc - M Geneeskunde MA Geneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - M Geneeskunde - 2015-2016 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Geneeskunde - 2015-2016 I Master -compas 15 Het masterprogramma bestaat uit 3 masterjaren met

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Woord vooraf. In dit boek wordt een indruk gegeven van wat de coschapperiode

Woord vooraf. In dit boek wordt een indruk gegeven van wat de coschapperiode IX Geneeskundestudenten die het doctoraal examen hebben behaald, beginnen doorgaans aan hun coschappen. Deze overgang van theorie naar praktijk blijkt vele vragen en uitdagingen te geven. Dit boek is geschreven

Nadere informatie