Namens de voorzitter, de heer P.J. Möhlmann, nodig ik u uit voor de openbare vergadering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Namens de voorzitter, de heer P.J. Möhlmann, nodig ik u uit voor de openbare vergadering"

Transcriptie

1 Gemeenteraad Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon Fax Griffie Internet Uw kenmerk / Uw brief Ons kenmerk RGF/LO Datum 18 januari 2011 Behandelend ambtenaar Afdeling Griffie Onderwerp Uitnodiging raadsvergadering 24 januari 2011 Geachte raadsleden, Namens de voorzitter, de heer P.J. Möhlmann, nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de gemeenteraad op maandag 24 januari 2011,, om uur in het gemeentehuis van Oostzaan. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit: 1 Opening 2 Mededelingen 3 Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 3 december en 13 december Vaststellen agenda (eventueel toevoegen agendapunten uit informatieronde 24 januari 2011) 5 Sluiting De stukken staan op de website onder bestuur en besluitvorming en zijn in te zien op het gemeentehuis. Mocht U naar aanleiding van bovengenoemde agenda nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Lizette Ouwehand, telefoon of een sturen naar: Met vriendelijke groet, E.H.M. Ouwehand Griffier Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

2 Besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 13 december 2010 Aanwezig Raadsleden: Mw T.K. Schaafsma (VVD), dhr J. van Vliet (VVD), mw. R.M. Dral (VVD), dhr R. Konijnenburg (VVD), dhr S.G.R. Julius (PvdA), mw M.C.J. Bisseling (PvdA), dhr A.F.B. Ronner (GL), dhr A.C. Jongert (GL), mw M.H.J. van der Pol-Gase (GL), dhr P. Visser (Gemeentebelangen), mw. J.M. Zondervan (Gemeentebelangen), dhr T. Flens (CDA), dhr M. Olij (D66) Voorzitter: Griffier: dhr P.J. Möhlmann mw. E.H.M. Ouwehand-Brussel Tevens aanwezig: College: dhr J.J.W. van Run (wethouder) dhr C.C.L.M. Stevens (wethouder) dhr E.J. Taams (wethouder) dhr W. van Twuijver (gemeentesecretaris) 1 Opening De voorzitter opent de vergadering om uur 2 Mededelingen 3 Besluitenlijsten en openbare raadsvergadering van 22 november 2010 De besluitenlijst wordt zonder op-/aanmerkingen vastgesteld. 4 Vaststellen agenda. Eventueel toevoegen agendapunten uit financiële werkgroep en informatieronde 13 dec 2010 toevoegen: Aan de agenda worden de volgende voorstellen vanuit de financiële ronde toegevoegd: -raadsvoorstel 10/68: A fonds perdu afschrijven investeringen in raadsvoorstel 10/69: Versneld afschrijven 2010 moties vreemd - nrs 52 en 49 armoedebeleid - nr 51 zorgverlening Lishof - nr 48 toegang brug doktersbuurt fietspad Twiske

3 5 Benoeming plv lid algemeen bestuur recreatieschap t t Twiske (10/66) Voordrachten: dhr T. Flens / dhr P. Klarenbeek Samenstelling stembureau: Voorzitter: P. Visser Mw Van der Pol Dhr Van Vliet Met 9 stemmen voor dhr Flens en 4 stemmen voor dhr Klarenbeek wordt de heer Flens benoemd als plv lid algemeen bestuur recreatieschap t Twiske/. 6 Verlenging benoeming extern voorzitter/gespreksleider en extern plv. voorzitter gesprek eksleider tot 1 mei 2011 (rvs 10 70) Samenstelling stembureau: P. Visser (voorzitter) Mw Van der Pol Dhr Van Vliet 2 stemmen voor 1 stem tegen 10 stemmen anders: benoeming gelijkwaardig en bij toerbeurt. Geconcludeerd wordt dat de benoeming van de voorzitter/gesprekleider mw De Jong wordt voortgezet tot 1 mei De benoeming van de plaatsvervangend voorzitter/gespreksleider dhr Voster wordt als voorzitter/gespreksleider tot 1 mei 2011 voortgezet. Bij toerbeurt zullen zij de komende 4 raadscycli leiden. 7 Najaarsnota 2010 (rvs 10/67) Het voorstel wordt met algemene stemmen vastgesteld. 8 Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning Kantelen om mee te doen (rvs 10/65) Amendement nr 63 Groenlinks algemene stemmen aangenomen. mw Bisseling: voor, college kan gegevens uit de jaarrekening gebruiken voor de 0- meting, maar wel op de manier als aangeven in het amendement. dhr Olij: voor, sluit aan bij woorden mw Bisseling om aan het besluit het volgende punt toe te voegen: het college een 0-meting (stand van zaken nu) en een 1-meting (na bv 1 jaar) uit te laten pag. 2/7

4 voeren ten einde te kunnen zien of er kostenbesparingen dan wel toegenomen kosten zijn in het gebruik van vangnet voorzieningen (verstrekken hulpmiddelen etc.). Om goed zicht te krijgen op de ontwikkelingen dient dit te worden gevolg door een vervolgmeting (bv na 2 jaar). Amendement nr 62 CDA - verworpen: 1 voor 12 tegen Dhr Flens: voor, schriftelijke vragen gesteld, o.a. of dit verandert kan worden in verslavingsmiddelen, zoals hieronder voorgesteld, wethouder heeft daarop ja gezegd. Staat in schriftelijke beantwoording. Mw Bisseling: tegen, gehoord verklaring wethouder Dhr Julius: tegen, idem mw Bisseling Dhr Olij: tegen, snappen tekstuele wijzigingen wel, maar op moment dat dit leidt tot consequenties gokverslaving, vraatzucht e.d. moet gaan aanpakken, lijkt het ons niet verstandig. Mw Schaafsma: tegen, in verwarring gebracht maar sluit aan bij vorige sprekers Mw v.d. Pol: tegen, omdat dan beleid moet worden gemaakt op alle soorten verslaving - Constateert dat in de beleidsnota WMO nog steeds als tekst vermeld staat; alcohol en/of drugs. - Overal waarin de tekst van de nota gesproken wordt over alcohol en/of drugs, dit te wijzigen in verslavingsmiddelen. Amendement nr 64 PvdA met algemene stemmen aangenomen De bestaande tekst van hoofdstuk 7, te vervangen door de in de bijlage aangegeven tekst. Het raadsvoorstel 10/65 wordt met algemene stemmen aangenomen. Motie nr 50 VVD, CDA, gemeentebelangen en D66: aangenomen: nomen: 12 voor 1 tegen Dhr Van Vliet: tegen, belerend, met vingertje wijzen, om dit soort zaken door te voeren. Mw Bisseling: voor, nu motie is aangepast. Er zijn ook mensen die buiten hun wil om niet kunnen bewegen, we willen niet stigmatiseren. Dhr Olij: voor, preventie zal in toekomst wat gaan kosten, maar dan heb je ook wat Dhr Ronner: voor, maar begin te twijfelen, hoop dat discussie waarde liberalisme in VVD nog eens gevoerd mag worden. Dhr Jongert: voor, zeer benieuwd naar budgetten die daarbij komen Dhr Visser, hoop dat motivatie mw Schaafsma op schrift kan, dan leg ik die gezamenlijk met motie onder kussen. Tekstwijziging in overweging punt 4. geschrapt wordt: zoals overgewicht en bewegingstekort,.. Verzoekt het College: 1. Te onderzoeken of meedoen aan dit plan nog mogelijk is (Sportservice Noord-Holland) 2. De Raad z.s.m. een antwoord te geven op bovenstaande vraag 3. De Raad bij een positief antwoord de financiële consequenties kenbaar te maken pag. 3/7

5 9 RVS 10/68 A fonds perdu afschrijven investeringen in 2010 RVS 10/68 met algemene stemmen aangenomen Dhr Ronner: voor, herkennen beleid vorig college hierin. 10 RVS 10/69 Versneld afschrijven 2010 RVS 10/69 met algemene stemmen aangenomen Dhr Ronner: voor, herkennen beleid vorig college hierin. 11 Motie vreemd nr 52- Armoedebeleid Groenlinks verworpen: 3 voor 10 tegen Dhr Visser: tegen, gemeentebelangen spreekt ongenoegen uit in tot standkoming in het hoe en waarom van deze moties Mw Bisseling: tegen, met pijn in mijn hart, blijkbaar is er in de communicatie iets verkeerd gegaan. In de andere motie wordt uitgegaan van verdere uitwerking van dezelfde kaders, ik adviseer portefeuillehouder om bij invulling ook goed naar deze motie te kijken. Verzoekt het College voor op korte termijn een visie document armoedebeleid te schrijven met daarin in ieder geval opgenomen: 1. Een inventarisatie bestaande uit: Aantal en percentage huishoudens in Oostzaan dat in 2010 zit op of onder de armoedegrens van 110 % van het wettelijk minimum de trendmatige ontwikkeling van deze cijfers van de afgelopen 3 jaar en de te verwachten ontwikkeling voor de komende 3 jaar het huidige armoedebeleid (doelen, voorzieningen, effecten) de voorzieningen, die er op dit moment in Oostzaan zijn t.a.v. armoedebeleid, zowel Rijksvoorzieningen als gemeentelijke voorzieningen (te denken valt aan voorzieningen op het terrein van inkomensondersteuning, maatschappelijk vangnet, activering en reintegratie de partners/instellingen waarmee de gemeente samenwerkt in het kader van het armoedebeleid en in welke rol de maatschappelijke effecten, die hiermee afzonderlijk beoogd worden demografisch onderzoek, waaruit blijkt, welke (risico) categorieën in aanmerking komen voor voorzieningen in dit kader het aantal burgers, dat op dit moment gebruik maakt van de afzonderlijke voorzieningen zo mogelijk bij benadering het aantal burgers dat niet gebruik maakt van de voorzieningen (verborgen armoede) het bedrag, dat per voorziening wordt uitgegeven pag. 4/7

6 2. De navolgende kaders, die ten grondslag moeten liggen aan een nadere uitwerking van het armoedebeleid in de gemeente Oostzaan: Beleid gericht op preventie, op eigen verantwoordelijkheid, inkomensondersteuning waar noodzakelijk, vangnet met een bepaalde duur, verheffing en activering waar mogelijk Resultaatgerichte, kwantificeerbare doelen gericht op vermindering van het aantal mensen op en onder de armoedegrens; idem gericht op de inzet van maatregelen en voorzieningen Maatwerk wordt geleverd, gericht op soort cliënt ( in termen van wel/niet kunnen en wel/niet willen) Sturing op de maatschappelijke effecten Voorzieningen en maatregelen zijn gericht op een duurzaam effect De gemeente mobiliseert initiatieven, aanpakken, organisaties en instanties, stimuleert verbanden en voert de regie om een brede, gevarieerde aanpak mogelijk te maken Het gebruik van voorzieningen door rechthebbenden wordt gestimuleerd Er wordt gestreefd naar een eenduidige regeling op basis van eenduidige normering en Oostzaanse inkleuring De mogelijkheden voor een beperking van de armoedeval en activerend inkomensbeleid worden onderzocht Deelname aan vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd als een gewone baan nog niet tot de mogelijkheden hoort (als tegenprestatie of als opstap naar een baan) 3. Een planning voor een verdere uitwerkingsprogramma van dit beleid 4. Een voorstel tot jaarlijkse evaluatie 12 Motie vreemd nr 49 armoedebeleid coalitie, d66 en gemeentebelangen algemene stemmen aangenomen Dhr Ronner: voor, groenlinks wel een inbreng gehad in de voorliggende motie. We sluiten ons aan bij de opmerkingen van mw Bisseling bij stemming motie 52 eigenlijk is dat een betere motie Dhr Visser: voor, gemeentebelangen spreekt ongenoegen uit in tot standkoming in het hoe en waarom van deze moties Verzoekt t het College op korte termijn een visie document armoedebeleid te schrijven met daarin in ieder geval opgenomen: 1. Een inventarisatie bestaande uit: de voorzieningen, die er op dit moment in Oostzaan zijn t.a.v. armoedebeleid, zowel Rijksvoorzieningen als gemeentelijke voorzieningen de maatschappelijke effecten, die hiermee afzonderlijk beoogd worden demografisch onderzoek, waaruit blijkt, welke mensen of groepen ( ook kleine zelfstandigen en working poor ) in aanmerking komen voor voorzieningen in dit kader uit hetzelfde onderzoek moet, zo mogelijk, blijken hoeveel mensen op dit moment op 100% van het minimumloon zitten en hoeveel mensen op 110%. het aantal burgers, dat op dit moment gebruik maakt van de afzonderlijke voorzieningen zo mogelijk bij benadering het aantal burgers dat niet gebruik maakt van de voorzieningen (verborgen armoede) het bedrag, dat per voorziening wordt uitgegeven pag. 5/7

7 2. De navolgende kaders, die ten grondslag moeten liggen aan een nadere uitwerking van het armoedebeleid in de gemeente Oostzaan: Preventie is belangrijk, mogelijkheden daartoe worden onderzocht Maatwerk wordt geleverd Sturing op de maatschappelijke effecten Eigen verantwoordelijkheid wordt, waar mogelijk, geëist en wordt, waar nodig, gestimuleerd Voorzieningen worden toegekend met een duurzaam effect De gemeente heeft de regie en legt verbanden Het gebruik van voorzieningen wordt gestimuleerd Er wordt gestreefd naar een 1-duidige regeling De mogelijkheden voor een beperking van de armoedeval worden onderzocht Deelname aan vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd als een gewone baan nog niet tot de mogelijkheden hoort Doel van het armoedebeleid is de verheffing /activering van de minder bedeelden in de samenleving, binnen de grenzen van ieders mogelijkheden 3. Een planning voor een verdere uitwerkingsprogramma van dit beleid 4. Een voorstel tot jaarlijkse evaluatie Motie vreemd 51 zorgverlening Lishof CDA met algemene stemmen aangenomen Dhr Ronner: voor, is sympathiek goed om ons op de hoogte te laten stellen van wat er gebeurd. In eerste instantie tegen, omdat vraag is wat de rol van de raad is in deze. Wel rol voor de politiek moet dat via lijn van de raad of van de politieke partijen richting Den Haag. Mw Bisseling: voor, zeer sympathiek doet bewoners goed da politiek met hun lot begaan is. Verzoekt het college/raad zich te laten informeren door de directie van Evean in deze regio over de terugloop van medewerkers en de gevolgen voor de bewoners in de Lishof. In de eerstvolgende informatiebijeenkomst. Motie vreemd 48 toegang brug doktersbuurt-fietspad Twiske VVD - aangehouden Verzoekt het College, 1. Maatregelen te nemen, die leiden tot een veilige verkeerssituatie ter plaatse, mogelijk door de hekjes ruimer te plaatsen op het bruggetje. 2. De afrit vanaf de rijweg naar het fietspad wat nu door de aarde gaat te bestraten. 3. financiele dekking te zoeken in mogelijke onderschrijvingen van grotere infraprojecten. Motie vreemd 53- stimuleren uitbreiding vrijdagochtend markt met algemene stemmen aangenomen Dhr Konijnenburg: voor, let op parkeergelegenheid Verzoeken wij het college actief op zoek te gaan naar mogelijkheden voor uitbreiding en stimulering van de vrijdagochtend markt. pag. 6/7

8 9 Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur. Vastgesteld op 13 december 2010, Mw. E.H.M. Ouwehand - Brussel Griffier P.J. Möhlmann Voorzitter pag. 7/7

9 Verslag bijeenkomst raad en Commissaris van de Koningin op 3 december 2010 Aanwezig De heer J. W. Remkes, commissaris van de Koningin Noord Holland Mevrouw J.P.M. Donkers, plv. kabinetschef Mevrouw M.A. Kamps, accountmanager Raadsleden,, fractieassistenten : Mw T.K. Schaafsma (VVD), dhr J. van Vliet (VVD), mw. R.M. Dral (VVD), dhr R. Konijnenburg (VVD), dhr S.G.R. Julius (PvdA), mw M.C.J. Bisseling (PvdA), dhr A.F.B. Ronner (GL), dhr A.C. Jongert (GL), mw M.H.J. van der Pol-Gase (GL), dhr P. Visser (Gemeentebelangen), mw. J.M. Zondervan (Gemeentebelangen), dhr T. Flens (CDA), dhr M. Olij (D66) Voorzitter: Griffier: dhr P.J. Möhlmann mw. E.H.M. Ouwehand-Brussel Afwezig met kennisgeving: dhr Konijnenburg dhr Jongert 1 Opening/Mededeling/introductie raad De voorzitter opent de vergadering om uur en heet alle aanwezigen en in het bijzonder de heer Remkes van harte welkom. Er is bericht van verhindering ontvangen van dhr Konijnenburg en dhr Jongert. 2 Thema Integriteit Naar aanleiding van de inleiding van de voorzitter wijst dhr Remkes op het feit dat integriteit om permanent onderhoud vraagt. Het is belangrijk dat de raad af en toe met elkaar in gesprek gaat over dilemma s die raadsleden in de dagelijkse praktijk tegenkomen. De kunst is om in het grijze tussengebied de juiste gedragslijn te ontwikkelen. 3 Thema Samenwerking Wormerland en Oostzaan Dhr Flens leidt dit thema in. Hij wijst erop dat de gemeente Oostzaan een uniek en prachtige gemeente is met een rijk sociaal verenigingsleven. Om dit te behouden is het van belang dat deze gemeente zelfstandig blijft. Hij wijst op de succesvolle ontwikkelingen in de ambtelijke samenwerking met de gemeente

10 Wormerland. Dhr Remkes geeft aan dat gemeenten zelf een belangrijke rol hebben bij de discussie over hun eigen toekomst. Met de ambtelijke samenwerking zoals hier invulling aan wordt gegeven, wordt een aantal doelen gerealiseerd. De ontwikkelingen van de ambtelijke samenwerking zal hij volgen. Hij geeft wel aan dat hij in de toekomst vast nog een pleidooi zal houden over de aanpak die in Denemarken is gekozen voor bestuurlijke organisatie. Met betrekking tot de uitvoering van taken door de gemeente merkt dhr Remkes op, dat voorop de vraag hoort te staan welke taak bij welk bestuursorgaan dient te worden neergelegd. Als taken rechtstreeks de burgers dienen dan is de gemeente het orgaan waar die taak dient te worden neergelegd. Verwijst daarbij naar jeugdbeleid. Deze taak wordt vanuit de Provincie verschoven naar de gemeente. Gaat ervan uit dat daarbij behorende gelden van het rijk nu naar de gemeenten worden overgedragen. 4 Thema Oostzanerveld Inleiding: mw. M.H.J. van der Pol-Gase, raadslid Namens boeren, inwoners en raad houdt mw v.d. Pol een inleiding. Wijst op het unieke Natura 2000 gebied. Er wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een beheersplan voor het Oostzanerveld. Dit plan biedt perspectief voor de toekomst om het gebied te bewaren. Wijst de commissaris op een aantal problemen waarbij de provincie een rol zou kunnen spelen om deze aan te pakken. Dhr Remkes geeft aan dat dit een gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Zegt toe te bekijken of het mogelijk is om enige personele ondersteuning te leveren vanuit het bureau ILG en zal de problematiek waaronder ook moerasvorming en Europese steunverlening onder de aandacht te brengen van betreffende gedeputeerde. Het pleidooi voor meer agrarisch natuurbeheer is een ondersteuning van de mening die ook dhr Remkes heeft. Hij geeft aan dat dit pleidooi ook niet zou misstaan in fractie GL in 2 de kamer. 5 Rondvraag Mw Schaafsma (VVD): Hoogspanningsproblematiek. Wil provincie vragen het Rijk te beïnvloeden om deze problematiek te helpen oplossen. Er zijn in het verleden toezeggingen gedaan door Kamerleden. Zij vraagt dhr Remkes de gemeente te ondersteunen bij het nakomen van de toezeggingen. Dhr Remkes geeft aan dat de Provincie hierin geen rol heeft en het is ook een nationale problematiek. Ligt bij Tennet, Economische Zaken en Vrom. Is bereidt om Kamerleden aan te spreken op het nakomen van toezeggingen die zijn pag. 2/3

11 gedaan, maar kan niet meer doen dan dat. Dhr Olij (D66): voorzitter financiële werkgroep. Vraagt in het kader van de bezuinigingen die gemeente treffen welke speerpunten de provincie op het gebied van financiën heeft. Dhr Remkes geeft aan dat de Provincie niet gaat over de prioritering van de gemeenten. Dat is voor de gemeenten zelf. De Provincie is toezichthouder. De gemeenten dienen ervoor te zorgen dat de begroting structureel op orde blijft. Mw Bisseling (PvdA): vraagt n.a.v. de forse bezuinigingen op de sector kunst en cultureel of er nog leven is voor de Kunst en Cultuur tijdens en na dit kabinet. Dhr Remkes antwoordt dat ook dit een gemeentelijke discussie is. Voor wat betreft de bezuinigingsmaatregelen die vanuit het Rijk op deze sector zijn aangekondigd, merkt hij op dat ook hij daar niet gelukkig mee is en hoopt dat het Rijk daar met enige soepelheid uitvoering aan geeft. Dhr Ronner (GL): vraagt of de Provincie samen met de gemeente wil optrekken om de fijnstofproblematiek aan te pakken. Dhr Remkes geeft aan dat hij geen toezeggingen kan doen als hij de gegevens niet hebt en vraagt dhr Ronner hem deze gegevens toe te sturen. 6 De voorzitter sluit om uur de bijeenkomst en bedankt de heer Remkes voor zijn bezoek en voor de serieuze beantwoording van de vragen van de raad. De heer Remkes dankt de raad hartelijk voor het gesprek. Vastgesteld op 13 december 2010, Mw. E.H.M. Ouwehand - Brussel Griffier P.J. Möhlmann Voorzitter pag. 3/3

Besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 8 november 2010

Besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 8 november 2010 Besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 8 november 2010 Aanwezig Raadsleden: Mw T.K. Schaafsma (VVD), dhr J. van Vliet (VVD), mw. R.M. Dral (VVD), dhr R. Konijnenburg (VVD), dhr S.G.R. Julius (PvdA),

Nadere informatie

Amendement nr.: 30 RVS 13/66 Ontwerpstructuurvisie,, Recreatievaart

Amendement nr.: 30 RVS 13/66 Ontwerpstructuurvisie,, Recreatievaart Amendement nr.: 30 RVS 13/66 Ontwerpstructuurvisie,, Recreatievaart De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 14 oktober 2013 Ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende tekstuele veranderingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Titel Visienota bestemmingsplan Buitengebied Nummer 11 38 Datum 29 juni 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo Titel Visie beleidsplan Wmo 2011-2014 Nummer 10/55 Datum 29 september 2010 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Uitgangspunten inkoop jeugdzorg/awbz Za Wa. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Uitgangspunten inkoop jeugdzorg/awbz Za Wa. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 14/18 Uitgangspunten inkoop jeugdzorg/awbz Za Wa Datum 31 januari 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Uitgangspunten inkoop jeugdzorg en awbz Za Wa Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Initiatief voorstel D66 en GL

Initiatief voorstel D66 en GL Initiatief voorstel D66 en GL Titel Nota dierenwelzijn Oostzaan Nummer 12/68 Datum 6 december 2012 Programma Leefomgeving Fase Onderwerp Dierenwelzijn Fractie D66 en GroenLinks Portefeuillehouder E.J.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inventarisatie Toekomst bestuurlijke organisatie Zaanstreek-Waterland. Directie Reinout Schaatsbergen P.J. Möhlmann.

Raadsvoorstel. Inventarisatie Toekomst bestuurlijke organisatie Zaanstreek-Waterland. Directie Reinout Schaatsbergen P.J. Möhlmann. Titel Nummer 13/04 Inventarisatie Toekomst bestuurlijke organisatie Zaanstreek-Waterland Datum 31 januari 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Kennis nemen van de inventarisatie en constateren dat de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Dekking budget project herinrichting Twiskeweg september 2008 Mobiliteit

Raadsvoorstel. Dekking budget project herinrichting Twiskeweg september 2008 Mobiliteit Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Dekking budget project herinrichting Twiskeweg 08-37 9 september 2008 Mobiliteit budgetaanpassing herinrichting Twiskeweg Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Projectbesluitprocedure De Haal 58a. Dienstverlening DV-ADE CBW-CST

Raadsvoorstel. Projectbesluitprocedure De Haal 58a. Dienstverlening DV-ADE CBW-CST Titel Nummer 10/50 Projectbesluitprocedure De Haal 58a Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Verzoek om medewerking te verlenen aan de projectbesluitprocedure De Haal 58a Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni 2010 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken 1 Politieke Markt - 2 Vaststellen besluitenlijst voorrondes d.d. 18 mei

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan P/a Postbus 20 153OAA Wormeriand - 8 APR. Comeents Oostzaan Gemeentehuis ockadrcs Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

komt of bij welk programma het hoort.

komt of bij welk programma het hoort. Agendapunt Doel Onderwerp Vaststellen verordening Verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel wijziging Apv 09/27 2 juni 2009 Leefomgeving. Beleid en bestuur R. Dekker P. Visser 29 juni Wijziging Kapverbod

Raadsvoorstel. Voorstel wijziging Apv 09/27 2 juni 2009 Leefomgeving. Beleid en bestuur R. Dekker P. Visser 29 juni Wijziging Kapverbod Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Voorstel wijziging Apv 09/27 2 juni 2009 Leefomgeving Wijziging Kapverbod Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

komt of bij welk programma het hoort.

komt of bij welk programma het hoort. Agendapunt Doel Onderwerp 10. RVS 07/04 Vaststelling verordening Verordening Wet Inburgering Oostzaan 2007 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan Titel Nummer 12/11 Visie op decentralisatie Jeugdzorg Datum 5 maart 2012 Programma Maatschappelijke participatie Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast. Corsanr. 14.0031652 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR IN LOODS 2 VAN DE TRAMWERKPLAATS TE WINSCHOTEN VOORTGEZET OP DINSDAG 23

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009 Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen Bestedingsvoorstel opbrengst aandelen EZW Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511

Nadere informatie

Amendement nr.: 36 RVS 13/63 Programmabegroting 2014

Amendement nr.: 36 RVS 13/63 Programmabegroting 2014 Amendement nr.: 36 RVS 13/63 Programmabegroting 2014 De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 4 november 2013 Ondergetekende stelt voor om de begroting 2014 aan te nemen op basis van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Nieuwbouw Noorderschool. Maatschappelijke Participatie besluitvorming Krediet voor nieuwbouw Noorderschool

Raadsvoorstel. Nieuwbouw Noorderschool. Maatschappelijke Participatie besluitvorming Krediet voor nieuwbouw Noorderschool Titel Nummer 12/52 Nieuwbouw Noorderschool Datum 4 september 2012 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke Participatie besluitvorming Krediet voor nieuwbouw Noorderschool Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 6 november 2015 Nummer 15015913 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 6 november 2015 van 9.20 tot 19.57

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 7. RVS 07/07 Besluitvorming Antennemasten mobiele telecommunicatie. P. Visser H. Boven 5 maart 2007. Geachte raadsleden,

Raadsvoorstel. 7. RVS 07/07 Besluitvorming Antennemasten mobiele telecommunicatie. P. Visser H. Boven 5 maart 2007. Geachte raadsleden, Agendapunt Doel Onderwerp 7. RVS 07/07 Besluitvorming Antennemasten mobiele telecommunicatie Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015

RAAD. BESLUITENLIJST 19 februari 2015 RAAD BESLUITENLIJST 19 februari 2015 Ag.punt 1. 2. 3. Onderwerp Inspraak burgers over geagendeerde onderwerpen Er zijn geen insprekers. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 20 november 2017 Voorzitter: Griffier: dhr. S.W. van t Erve, burgemeester mw. M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011 GEMEENTE HOOGEVEEN Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011 Besluiten Raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, B.M. Behr, J. Slottje, A.A. Steenbergen, J.H.

Nadere informatie

2. Vaststelling commissieagenda Agendapunt 7 en 8 worden gezamenlijk behandeld. Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

2. Vaststelling commissieagenda Agendapunt 7 en 8 worden gezamenlijk behandeld. Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld. Commissie Vergadering d.d. Voorzitter Griffier Aanwezige leden Afwezig m.k. Afwezig z.k. Notulist Verder aanwezig : Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden : 9 mei om 20.00 uur : De heer A. Steenbergen :

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 15 oktober 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 22.00 uur Sluiting: 22.45 uur

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare oriënterende raadsbijeenkomst van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 21 april 2016 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 19.00 uur Sluiting: 20.05 uur Voorzitter:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002.

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Aanwezig: De heren De Hart, Van Helvoort, Van den Hoven, Kamps, Van Mierlo, Nieuwkerk, Van Spaandonk en Verboven. Verder aanwezig:

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Aanwezig: dhr. M.R. Beek (Pro Veenendaal), dhr. J. van den Berg (ChristenUnie), mw. S. Bette- van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie),

Nadere informatie

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder.

Na agendapunt 10 wordt de volgorde gewijzigd: 12, 13, 15, 11, 14, 16 en verder. Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 12-11-2009 Plaats: Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 12 november 2009 1 Opening 2 Vaststellen

Nadere informatie

Besluitenlijst Gemeenteraad

Besluitenlijst Gemeenteraad Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 21 juni 2016, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda 1 Opening en

Nadere informatie

Koos Bogaerts dinsdag 24 mei :08 Motie gemeente Viagtwedde

Koos Bogaerts dinsdag 24 mei :08 Motie gemeente Viagtwedde Merlijn, Frank Van: Verzonden: Onderwerp: Bijlagen: Koos Bogaerts [KoosBogaerts@Vlagtwedde.nl] dinsdag 24 mei 2011 10:08 Motie gemeente Viagtwedde Motie gemeente Viagtwedde 1 maart 2011.pdf; Brief Viagtwedde

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 11 januari Aanwezig: Afwezig:

BESLUITENLIJST Openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 11 januari Aanwezig: Afwezig: BESLUITENLIJST Openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 11 januari 2011 Aanwezig: De burgemeester, De wethouder I, De wethouder II, De wethouder III, De wethouder IV, dhr. V.J.H. Molkenboer

Nadere informatie

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt.

De vergadering is op 6 november na agendapunt 9 geschorst. Op 10 november heeft de raad de vergadering weer vervolgt. Vergadering Gemeenteraad 06-11-2008 Plaats: Raadszaal Nieuwveen Tijd: 20:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 6 NOVEMBER 2008 1 Opening De vergadering is op 6 november na agendapunt

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 januari 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw.

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Aanwezigen op tribune: 6 Aanwezige pers: Vaststellen agenda

Aanwezigen op tribune: 6 Aanwezige pers: Vaststellen agenda BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE BESLUITVORMENDE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN OP DONDERDAG 12 APRIL 2007, AANVANG 20.10 UUR, IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers P. Visser

Raadsvoorstel. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers P. Visser Titel Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 41-43 Nummer 13/68 Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Leefomgeving Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 41-43 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

College. Verhinderd. Agendapunt. Onderwerp. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering

College. Verhinderd. Agendapunt. Onderwerp. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 15 oktober 2015 AANWEZIG Plv. voorzitter

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 december 2014 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang uur te Heythuysen.

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang uur te Heythuysen. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal van 6 november 2012 aanvang 18.00 uur te Heythuysen. Aanwezig: De voorzitter De griffier De griffiesecretaresse : de heer ing. J.C.G.J.

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 21 oktober Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 21 oktober Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 21 oktober 2014 Witte Zaal Algemene Zaken Voorrondes Aanwezig: H.G. Roeleveld (CDA), F.Th. Koelemeijer (GL), R.P. Hendriks (VLW), H.W.F.

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Gemeente jñ Bergen op Zoom. RAADSVKGADERļNĢ. d.d. r^slissing: cru^ì - GRIFFIE ìergeņfl^zcof RVB Voorlegger Raadsvoorstel

Gemeente jñ Bergen op Zoom. RAADSVKGADERļNĢ. d.d. r^slissing: cru^ì - GRIFFIE ìergeņfl^zcof RVB Voorlegger Raadsvoorstel Gemeente jñ Bergen op Zoom Voorlegger Raadsvoorstel Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

: 29 november 2011 : 12 december : J.L.M. Vlaar : E.M. de Rijke

: 29 november 2011 : 12 december : J.L.M. Vlaar : E.M. de Rijke RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 29 november 2011 : 12 december 2011 Documentnr. Zaaknummer : 733 : Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt:

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt: Voordracht aan Provinciale Staten GEWIJZIGD van Presidium Vergadering December 2014 Nummer 6740 Onderwerp Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, e.a. 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 Agendapunt 1. Regeling van werkzaamheden Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Balootje (SGP en CU) De

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Nr Houten, 22 oktober Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad vast te stellen;

Nr Houten, 22 oktober Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad vast te stellen; Nr. 2008-047 Houten, 22 oktober 2008 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Vaststellen Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

1.3 Besluitenlijsten informatieronde 4 april en politieke ronde 11 april

1.3 Besluitenlijsten informatieronde 4 april en politieke ronde 11 april Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075 684 7777 Fax 075 684 7778 E-mail antwoord@oostzaan.nl Internet www.oostzaan.nl Aan: raadsleden

Nadere informatie

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30;

3. dhr. R. van Ginneken - agendapunt 10: Hertog Janstraat 30; Agenda Gemeenteraad Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 28 april 2009 19:30 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. 2 Inspreekrecht

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie