Arrondissementsparket Oost-Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arrondissementsparket Oost-Nederland"

Transcriptie

1 Arrondissementsparket Oost-Nederland

2 2 De burger op één! Per 1 januari 2013 zijn de vier arrondissementsparketten Almelo, Arnhem, Zutphen en Zwolle opgegaan in één Arrondissementsparket voor Oost- Nederland. Dat klinkt eenvoudig, maar voordat iedereen echt op dezelfde wijze werkt, zijn er de nodige stappen te zetten. In de praktijk betekent het veel afspraken maken en (werk-)processen op elkaar afstemmen. Niet alleen tussen de vier parketten, maar vooral met de belangrijkste justitiële ketenpartners, zoals de politie, de rechtbanken, reclassering, slachtofferhulp en verslavingszorg. Maar ook: veranderen van cultuur! De vorm van de nieuwe organisatie is namelijk bovenal het antwoord op het streven de burger en de maatschappij nog meer voorop te plaatsen dan dat we al doen. Het resultaat van onze dagelijkse inspanningen moet tot in de haarvaten van de maatschappij voelbaar zijn. Pas als de burger merkt dat wij criminaliteit snel en goed aanpakken en hij zich veiliger voelt in zijn leefomgeving, is ons doel bereikt. In deze brochure willen we laten zien waar het Arrondissementsparket Oost-Nederland voor staat en hoe we onze ambities willen realiseren. Elke OM-er individueel in zijn professionaliteit, onderling als medewerkers, maar zeker ook samen met lokale netwerkpartners als gemeenten, politie, justitiële ketenpartners en hulpverleningsinstanties. Ook geven we in deze brochure een korte toelichting op de nieuwe organisatie en het reorganisatietraject. Laten we samen bouwen aan een professionele en toekomstbestendige OM-organisatie in de regio Oost-Nederland die zichtbaar, merkbaar én herkenbaar is voor diegene waar het uiteindelijk om draait: de burger. Met als resultaat een veiliger samenleving. Nicole Zandee Hoofdofficier van Justitie Arrondissementsparket Oost-Nederland

3 Werken aan een veilige samenleving

4 4 Over de regio Oost-Nederland Met de Herziening van de Gerechtelijke Kaart is op 1 januari 2013 het Arrondissementsparket Oost-Nederland ontstaan. Het is geen toeval dat de grenzen van het Arrondissementsparket Oost-Nederland overeen komen met die van de nieuwe politie-eenheid. Zo kunnen het Openbaar Ministerie en de politie in Oost- Nederland gezamenlijk doeltreffend en efficiënt optreden, ieder met behoud van hun eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De regio Oost-Nederland heeft vanaf nu één arrondissementsparket en één politie-eenheid (bestaande uit vijf districten) en in de nabije toekomst twee rechtbanken (Overijssel en Gelderland). Het Arrondissementsparket Oost-Nederland bedient de burgers van 81 gemeenten in de provincies Gelderland en Overijssel. Bijzondere landelijke taken Het Arrondissementsparket Oost-Nederland heeft naast de reguliere taken van het Openbaar Ministerie een aantal bijzondere landelijke taken. Zo heeft het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland het gezag over de opsporing door de Konin klijke Marechaussee waar het militaire politiezaken betreft. Ook stuurt het Arrondissementsparket Oost-Nederland het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) aan. Het IDV verstrekt informatie aan slachtoffers en nabestaanden van ernstige delicten over het detentieverloop van veroordeelden. Dit om te voorkomen dat slachtoffers en nabestaanden onverwacht worden geconfronteerd met de dader als deze verlof heeft of vrij komt. 2 provincies 81 gemeenten 3,1 miljoen inwoners Het Arrondissementsparket Oost-Nederland werkt voor een grote regio met 3,1 miljoen inwoners en een oppervlakte van km 2.

5 Wat wil het Arrondissementsparket Oost-Nederland bereiken? Het Arrondissementsparket Oost-Nederland is door de vergrote schaal beter in staat invulling te geven aan de maatschappelijke taak van het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Ook heeft het Openbaar Ministerie als taak zaken die zich daarvoor lenen zelf af te doen en is het verantwoordelijk voor de executie van strafzaken. Missie De missie van het Openbaar Ministerie is om een effectieve bijdrage te leveren aan een veilige en rechtvaardige samenleving. De maatschappelijke opdracht van het Openbaar Ministerie is om door de inzet van het strafrecht te komen tot betekenisvolle interventies en daarmee de veiligheid te vergroten. Visie Het Arrondissementsparket Oost-Nederland heeft pas maatschappelijke betekenis als verrichte interventies maximaal effect hebben. Voor de samenleving moeten ze zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn. Zodat slachtoffer, dader en samenleving zien dat criminaliteit gestraft wordt, slachtoffers genoegdoening ervaren en de leefomgeving veiliger wordt. Onze ambitie Het Openbaar Ministerie streeft naar een organisatie waarin vakmensen samen met belangrijke netwerkpartners maatregelen nemen die daadwerkelijk van waarde zijn voor de maatschappij. Lokale verankering, beschikbaarheid en bereikbaarheid zijn daarbij sleutelwoorden. Het Arrondissementsparket Oost-Nederland wil daarnaast een betaalbare organisatie zijn, die zich laat aanspreken op resultaatafspraken. Uitgangspunt van deze afspraken is de toegevoegde waarde van de inzet van strafrecht voor de burger. Hierbij wordt het strafrecht alleen ingezet als dat de best mogelijke interventie oplevert. De schaalgrootte van Oost-Nederland maakt het mogelijk om onze ambities op het gebied van kwaliteit, lokale verbondenheid en betaalbaarheid waar te maken.

6 6 Waar staan we voor? Van betekenis voor de burger Zorgvuldig omgaan met strafzaken en veiligheidsproblemen aanpakken die er voor de maatschappij echt toe doen, dat is wat het Arrondissementsparket Oost-Nederland wil. Weten wat er lokaal speelt, is daarbij enorm belangrijk. We kijken verder dan het strafbare feit alleen. We betrekken de context waarbinnen dit feit is gepleegd heel bewust bij de oplossing van een veiligheidsprobleem of strafzaak. We betrekken hierbij ook de omstandigheden en leefsituatie van de verdachte. De slachtoffers krijgen hierbij de aandacht die zij verdienen. Zij krijgen schadevergoeding als zij daar recht op hebben en kunnen rekenen op tijdige en adequate informatie. Volgt er een strafzaak, dan worden zij intensief begeleid als de strafbare feiten daartoe aanleiding geven. Van buiten naar binnen Het Arrondissementsparket Oost-Nederland wil écht iets betekenen voor de maatschappij en voldoen aan de verwachtingen die de burger heeft van het Openbaar Ministerie en de ketenpartners in Oost-Nederland. In de praktijk betekent dat: veiligheidsproblemen snel en effectief oplossen en de criminaliteit structureel verminderen. We stellen de omgeving centraal en passen onze eigen aanpak daarop aan. De aard van de veiligheidsproblemen bepaalt de interventiestrategie. Van buiten naar binnen werken dus. Integrale aanpak We zijn ervan overtuigd dat het effect van interventies het grootst is bij een integrale aanpak van veiligheidsvraagstukken en strafbare feiten. Samen met belangrijke justitiële partners als gemeenten, politie, reclassering en andere ketenpartners pakken we problemen structureel en zorgvuldig aan. Het Openbaar Ministerie toont zich daarin een professionele, inventieve partner die gericht is op samenwerken. Het Openbaar Ministerie is medeverantwoordelijk voor het netwerk als geheel en toont daarin leiderschap en ondernemerschap. Bouwen aan verbindingen Door voortdurend in gesprek te zijn met de externe omgeving en de eigen medewerkers komen waarde volle samenwerkingsverbanden tot stand. Deze maken het verschil voor maatschappelijke problemen en voor de burger. Lokale verbondenheid Voor het Openbaar Ministerie Oost Nederland vormt lokale verbondenheid de basis voor het welslagen van betekenisvolle interventies: weten wat er speelt, in verbinding staan met lokale bestuurders en burgers en er zijn waar en wanneer dat nodig is. Het OM is bereikbaar, beschikbaar en goed geïnformeerd.

7 Integrale aanpak vergroot maatschappelijke betekenis strafzaak Het Openbaar Ministerie doet een strafrechtelijk onderzoek naar de handel in harddrugs. Uit een analyse van het Veiligheidshuis komt naar voren dat een deel van de verdachten behoort tot de harde kern criminele jongeren die veel overlast veroorzaakt en een negatieve invloed uitoefent op veel leeftijdsgenoten. Het OM vervolgt de harde kern en gaat - dankzij de goede uitwisseling van informatie tussen de officier Beleid & Strategie en de zaaksofficier - tijdens de zitting expliciet in op de negatieve gevolgen van het handelen van de hoofdverdachten voor criminaliteit en onveiligheid van de wijken in het algemeen en het gedrag van andere jongeren in het bijzonder. Daarmee wordt de grotere maatschappelijke betekenis van de strafzaak in de zittingszaal helder verwoord. De praktijk

8 8 Hoe zorgen we voor lokale verbondenheid? Dáár zijn waar en wanneer het nodig is Een van de manieren waarop de lokale verbondenheid vorm krijgt, is het nadrukkelijk betrekken van de lokale besturen bij het vaststellen en aanpakken van beleidsprioriteiten en de keuzes die gemaakt moeten worden. Elkaar goed kennen is hierbij cruciaal. Het Openbaar Ministerie maakt daarom vaste collega s vrij om in hun eigen gemeentes de verbinding tot stand te brengen in de driehoeken bestaande uit gemeente, politie en OM. Op het regioniveau is de hoofdofficier de vaste vertegenwoordiger in de beleidsdriehoek voor Oost- Nederland. Daarnaast is een plaatsvervangend hoofdofficier de vaste vertegenwoordiger in de veiligheidsregio en de bestuurlijke afstemmingsoverleggen in de districten. Verder is aan elk van de vijf politiedistricten in Oost-Nederland een vast koppel verbonden van een officier van justitie en een beleidsmedewerker. De officier van justitie vormt binnen het desbetreffende district het vaste aanspreekpunt voor het lokale bestuur, de politie en de diverse stuurgroepen, zoals de stuurgroepen voor de veiligheidshuizen. Wanneer de lokale gemeentelijke situatie daartoe aanleiding geeft (bijvoorbeeld vanwege een incident of een evenement), vertegenwoordigt de officier van justitie het OM in de lokale driehoek op gemeentelijk niveau. Gemeenten, politie en OM werken nauw samen voor de lokale samenleving

9 De rol van de officier Beleid & Strategie In de regio werd een herhaling voorkomen van het uit de hand gelopen Facebookfeest Project-X in Haren, waar ernstige rellen uitbraken. De burgemeester had voor vrijdagmiddag en -nacht een noodbevel afgekondigd voor het hele grondgebied. De stad was verboden gebied voor iedereen die de openbare orde wilde verstoren. De politie richtte fuiken in langs alle toegangswegen zodat geen feestganger de stad in kwam. De officier Beleid & Strategie voerde namens het OM in de driehoek overleg met de politie en de gemeente over het inschatten van de risico s voor de verstoring van de openbare orde en de inzet van het strafrecht. Samen met de gemeente bereidde de officier het noodbevel juridisch inhoudelijk voor. In het noodbevel stond bijvoorbeeld dat personen die naar een project-x feest gingen, de toegang tot de stad mocht worden ontzegd. Ook de criteria om vast te stellen of iemand naar een project-x feest gaat, werden bepaald. Binnen het OM werd landelijk de beleidslijn afgestemd over de inzet van het strafrecht voor project-x feesten. Concreet: wanneer is het oproepen tot een project-x feest strafbaar? Op de avond van het potentiële project-x feest zat de officier namens het OM in de driehoek, samen met de burgemeester en de politie. Daar bespraken ze het verloop van de actie, onze reactie in de media, het contact met de bewoners, het aanhouden van personen en wanneer de inzet van politie kon worden verminderd. De praktijk

10 10 Veiligheidshuizen De regie van lokale, integrale veiligheidsvraagstukken ligt bij de gemeenten. In Veiligheidshuizen werken gemeenten samen met politie, OM, justitiepartners en zorgverleners aan complexe casussen die vragen om een multidisciplinaire aanpak. Doelgroepen zijn veelplegers, daders van huiselijk geweld, jeugd en ex-gedetineerden. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast en criminaliteit. De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. Ingezet wordt op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de betrokkenen. Men gaat dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht te werk. Het Veiligheidshuis kan snel inspelen op problemen in bepaalde gebieden of wijken, zoals problematische jeugdgroepen. Integrale stuurploegen De lokale verbinding krijgt ook vorm in integrale stuurploegen die worden georganiseerd op regionaal- en op districtniveau. De stuurploeg bestaat uit onder meer afgevaardigden van het OM, de politie, gemeente en belastingdienst. Deze verschillende partijen kunnen een rol spelen in de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit. In de stuurploeg bepalen zij gezamenlijk welke interventie stra tegie als meest kansrijk wordt gezien voor de aanpak van het specifieke veiligheidsprobleem. Het kan hierbij gaan om een strafrechtelijke, bestuurlijke of fiscale aanpak of combinaties hiervan. Het gaat om zaken waarbij een plan van aanpak wordt gemaakt naar aanleiding van de verzamelde informatie over het probleem of de verdachten. Deze aanpak is altijd zo integraal mogelijk. De stuur - ploeg maakt verder keuzes over welke zaken in welke volgorde worden aangepakt en doet dit binnen de vastgestelde kaders van de lokale driehoeken en de landelijke (beleids-)prioriteiten.

11 OM POLITIE GEMEENTEN OPLOSSINGEN STRAFRECHT SIGNALEREN SAMEN KETENPARTNERS VEILIGHEID

12 12 ZSM: snel en goed Het Openbaar Ministerie wil een eind maken aan onnodige bureaucratie en lange doorlooptijden van strafzaken en zo criminaliteit effectiever en efficiënter aanpakken. In heel Nederland is de werkwijze ZSM ketenbreed ingevoerd in 2012 en worden veel voorkomende strafzaken onder directe leiding van de officier van justitie afgedaan. Daarom werken Openbaar Ministerie, politie, Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming in Oost-Nederland sinds 1 oktober 2012 samen in een zogenaamd ZSM-team. Al bij de intake van een strafzaak beoordeelt de officier van justitie of, hoe en wanneer strafrecht ingezet wordt. Deze selectiviteit leidt tot gerichte inzet van het strafrecht en een passende interventie. Door gelijktijdig te werken en alle relevante informatie over de toedracht, de dader en het effect op de omgeving samen te brengen, is de officier van justitie in staat om direct een gedegen oordeel te vormen. Daarnaast zorgen de ZSM-medewerkers ervoor dat het slachtoffer de benodigde aandacht krijgt en een schadevergoeding ontvangt als dat van toepassing is. Bij eenvoudige, veel voorkomende zaken zoals vernieling of een eenvoudige mishandeling, neemt het Openbaar Ministerie direct een beslissing. Het resultaat is in zo n geval dat de zaak meestal dezelfde dag afgehandeld wordt, waardoor het slachtoffer, de verdachte en de omgeving snel weten waar ze aan toe zijn. Belangrijk, want snelheid bepaalt mede de ervaren kwaliteit en impact van een interventie. ZSM garandeert zeven dagen per week 14 uur per dag beschikbaarheid van het OM en de ketenpartners voor het afdoen van strafzaken.

13 ZSM Na afloop van een voetbalwedstrijd schreeuwt een jongeman een beledigende leus naar de politie. Hij wordt daarop op heterdaad aangehouden. Uit zijn justitiële documentatie blijkt dat dit de tweede keer is dat hij politiemensen heeft beledigd. Na contact met het ZSM-team spreekt de reclassering korte tijd daarna met de verdachte. De dienstdoende officier van justitie bij ZSM krijgt daarna direct van de reclassering te horen dat de verdachte in staat is om een taakstraf uit te voeren. De officier beslist dan om meteen een TOM-zitting (Taakstraf Openbaar Ministerie) te doen. De TOM-zitting bij ZSM wordt gehouden via een videoverbinding tussen het politiebureau en de ZSM-locatie in Deventer. De verdachte geeft via de live-verbinding aan dat hij spijt heeft en aanvaardt de 35 uur taakstraf die de officier van justitie hem heeft gegeven. De reclassering maakt gelijk afspraken met de jongen over zijn taakstraf. Ook de parketsecretaris kan direct daarop de gegevens in orde maken en naar de politie en. De politie stuurt daarna de strafbeschikking naar de jongen. De zaak is hiermee op dezelfde dag afgedaan. De praktijk

14 14 Stevig inzetten op High Impact Crime en ondermijning Niet iedere vorm van criminaliteit heeft het zelfde effect op de maatschappij. High Impact Crime heeft een grote impact op het slachtoffer of geeft grote beroering in de samenleving. Denk aan ernstige delicten als moord en doodslag, zedenzaken, overvallen en woninginbraken. High Impact Crime vraagt om een duidelijke en stevige reactie. Daarom zet het Openbaar Ministerie in op het vorderen van hoge(re) straffen, de toepassing van snelrecht en themazittingen, aandacht voor slachtoffers en een actieve communicatiestrategie. Ook past het OM samen met de politie nieuwe technieken toe als forensische en digitale opsporing, om de pakkans te vergroten. Bij Ondermijning gaat het om de aanpak van georganiseerde criminaliteit, die niet altijd even zichtbaar is binnen de regio, maar wel aanwezig is. Deze criminaliteit tast de integriteit van de samenleving aan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om mensenhandel en georganiseerde hennepteelt. Het afpakken van crimineel vermogen is als onderdeel van de aanpak van deze veiligheidsproblemen een belangrijke interventiestrategie. Of het nu gaat om inbraken, overvallen, mensenhandel, hennepteelt, internetoplichting of fraude, geld is vaak het motief. Om de crimineel echt te raken, gaan we in Oost-Nederland vaker, sneller en meer bezit afpakken dat door criminele activiteiten is verkregen. Het is maatschappelijk niet acceptabel dat financiële winsten die zijn behaald met criminele activiteiten niet afgepakt worden. Zowel de aanpak van High Impact Crime, Ondermijning als Afpakken is een gezamenlijke inspanning van de politie, OM en de ketenpartners in Oost-Nederland. High Impact Crime overvallen Een verdachte van een overval eist onder bedreiging van een mes geld. Wanneer de verdachte zijn mes laat vallen en weer wil oppakken, weet het slachtoffer te ontsnappen. Vervolgens gaat de verdachte er vandoor met de auto van het slachtoffer. De officier van justitie vindt een gevangenisstraf van 30 maanden op zijn plaats: Overvallen brengen veel onrust teweeg in de samenleving en worden hard bestraft. Ondernemers hebben ook een belangrijke rol in het voorkomen van overvallen. Burgers helpen door middel van tips of Burgernet vaak mee bij het oplossen van overvallen. Het OM eist hoge straffen, in principe een gevangenisstraf. Samen maken we overvallers duidelijk: een overval loont niet. De praktijk

15 Afpakken De politie verdenkt een verdachte van het witwassen van geld dat hij met mensenhandel verkregen heeft. Ook wordt hij verdacht van verboden wapenbezit. De officier van justitie vordert de ontneming van een bedrag van ruim veertigduizend euro dat de verdachte heeft verkregen door mensenhandel. Hiermee voorkomt het OM dat de verdachte het vermogen gebruikt voor nieuwe criminele activiteiten. Ook geeft het OM zo het signaal af dat misdaad niet loont. De praktijk

16 16 Naar een nieuwe organisatie: de veranderstrategie Voor en door Oost-Nederland De gewenste organisatie vraagt om een andere manier van besturen. Een vorm die uitgaat van netwerken, resultaat- en ontwikkelafspraken en vertrouwen. De mensen die werken bij het Arrondissementsparket Oost-Nederland zijn met elkaar verbonden, spreken dezelfde taal en werken voortdurend aan hun vakmatige en persoonlijke ontwikkeling. Inventiviteit, innovatie, ondernemerschap, netwerken en professionaliteit, daar draait het om. Zowel intern als extern. Gefaseerd en beheersbaar veranderen Hoewel het Arrondissementsparket Oost-Nederland vanaf 2013 als één organisatie naar buiten treedt, kost de volledige integratie van alle werkprocessen meer tijd. Interne processen en werkwijzen moeten steeds geoptimaliseerd en geüniformeerd worden. Het uniformeren van werkwijzen tussen de nu nog aparte politieregio s, rechtbanken en arrondissementsparketten heeft hierbij prioriteit. We veranderen via de inhoud van het werk. Daarbij werken we fasegewijs toe naar de nieuwe organisatie en visie die in 2015 gerealiseerd moeten zijn. Mens en proces In de wendbare en hoogwaardige organisatie die we nastreven, vragen we van iedereen een flexibele houding. Hier horen bij het kunnen meebewegen met maatschappelijke veranderingen en beschikbaar en bereikbaar zijn als het werk hierom vraagt. Plaats- en tijdonafhankelijk werken speelt een belangrijke rol.

17 Hoe ziet de nieuwe organisatie er uit? BESTUUR OM OOST-NEDERLAND BELEID & STRATEGIE INTERVENTIES ONDERZOEKEN ADMINISTRATIE BEDRIJFSVOERING HIGH IMPACT CRIME & ONDERMIJNING WIJKGERELATEERDE CRIMINALITEIT

18 18 Bestuur Het bestuur bestaat uit de hoofdofficier, de plaatsvervangend hoofdofficier en de directeur bedrijfsvoering. Bij de start van het Arrondissementsparket Oost-Nederland wordt, in ieder geval gedurende drie jaar, een plaatsvervangend hoofdofficier toegevoegd aan het bestuur. Binnen het bestuur bestaat een portefeuilleverdeling: de hoofdofficier Nicole Zandee en plaatsvervangend hoofdoffcier John Lucas nemen met name de extern gerichte taken op zich, waaronder Beleid & Strategie. Zij zijn het aanspreek - punt voor lokaal bestuur en politie. De directeur bedrijfsvoering Maaike van Leuken en plaatsvervangend hoofdofficier Ton Maan zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de intern gerichte taken, zoals het primaire proces. Zij sturen op het behalen van de resultaten die zijn afgesproken. Het bestuur van het Arrondissementsparket Oost-Nederland. Van links naar rechts: John Lucas, Nicole Zandee, Maaike van Leuken en Ton Maan.

19 Afdeling Beleid & Strategie Afdelingshoofd: Ruud Lichtenberg De afdeling Beleid & Strategie heeft veel externe en interne contacten om het werk van het Openbaar Ministerie goed te kunnen afstemmen op de behoeften van de samenleving. De afdeling is er op gericht om samen met het lokale bestuur, de politie en andere netwerkpartners, informatie te verzamelen en te interpreteren. Met deze informatie pakt het OM zoveel mogelijk samen met andere partijen de problemen aan die in de maatschappij de meeste onrust en onveiligheid veroorzaken. Binnen de afdeling werken officieren van justitie en beleidsmedewerkers die vanuit hun lokale kennis en verbondenheid het OM vertegenwoordigen in de bestuurlijke en beleidsoverleggen. Samen zorgen zij ervoor dat de juiste prioriteiten worden gesteld en de juiste zaken worden opgepakt. Bij crises en calamiteiten zijn de officieren van justitie en beleidsmedewerkers van deze afdeling de aanspreekpunten voor de netwerkpartners en altijd bereikbaar en beschikbaar. Binnen de afdeling werken voorlichters die zorgen voor de in- en externe communicatie, waaronder de persvoorlichting. Een persofficier van justitie is het gezicht van het Arrondissementsparket Oost-Nederland voor de media. Geweld tegen personen met een publieke taak Na een verloren voetbalwedstrijd keerde de groep voetbalsupporters zich tegen de politie. Daarbij werd gegooid met stenen en takken. Vijf politieagenten zijn door het geweld gewond geraakt. Het gedrag van deze supporters wordt niet getolereerd door het OM. De officier tijdens de zitting: Werknemers met een publieke taak dienen hun werk onbelemmerd te kunnen uitvoeren. Politie en Openbaar Ministerie tolereren geen agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Hiertegen wordt hard opgetreden. Over agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak hebben medewerkers van Beleid & Strategie namens het OM afspraken met de politie en andere overheidsinstanties gemaakt. In een geweldsprotocol en in convenanten is het aangiftebeleid en de aanpak van dit soort zaken duidelijk geregeld. Deze zaken worden bijvoorbeeld apart en eenduidig geregistreerd, snel behandeld en in beginsel altijd vervolgd. De praktijk

20 20 Afdeling Interventies Afdelingshoofd: Marthyne Kunst De afdeling Interventies zorgt ervoor dat alle veel voorkomende criminaliteit zo snel en betekenisvol mogelijk wordt afgedaan. Dit gebeurt samen met de politie, Reclassering Nederland, Raad voor de Kinderbescherming en Slachtofferhulp Nederland. De ZSM werkwijze staat binnen de afdeling centraal. De officier van justitie is hierbij op het selectiecentrum aanwezig waar alle zaken worden aangemeld. De officier zorgt direct na een aanhouding of ontbieding van een verdachte op het politiebureau voor een passende interventie die recht doet aan slachtoffer, verdachte en samenleving. De nadruk ligt hierbij op het aansturen van netwerken, lokale verankering en snelle, slimme interventies met de ketenpartners. Zoveel mogelijk zaken worden zo slim mogelijk afgedaan met zo min mogelijk administratieve lasten met zoveel mogelijk lokale informatie en informatie van de ketenpartners. Het team themazaken levert in samenwerking met de veiligheidshuizen een bijdrage aan de thema s veelplegers, huiselijk geweld en jeugd. Ook behandelt dit team de discriminatie- en verkeerzaken. Daarnaast is er nog een centraal interventieteam ingericht. Dit team behandelt onder meer de zaken van de bijzondere opsporingsinstanties, zoals sociale zekerheidsfraudezaken, milieu- en economiezaken en leerplichtzaken. Ook rondt dit team de zaken af die bij ZSM niet binnen zeven dagen afgedaan kunnen worden. Geweld tegen homo s De officier van justitie heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden geëist tegen een man die twee mannen zou hebben mishandeld en bedreigd vanwege hun seksuele geaardheid. De officier van justitie achtte een poging tot zware mishandeling, een eenvoudige mishandeling en bedreiging bewezen. In de strafeis liet het OM zwaar meewegen dat het hier gaat om geweld tegen homo s. De praktijk

21 Afdeling Onderzoeken Afdelingshoofd: Ilse Verkerk De afdelingen Onderzoeken levert een bijdrage aan de veiligheid in de samenleving door het behandelen van de strafzaken waarbij de nadruk ligt op het doen van onderzoek of waarbij specialistische kennis nodig is. Voor deze zaken is altijd een officier van justitie bereikbaar en beschikbaar bij calamiteiten. Grootschalige onderzoeken, bijvoorbeeld naar een moordzaak, gebeuren op deze afdeling. Bij specialistische kennis gaat het bijvoorbeeld om forensisch onderzoek, medische zaken of cybercrime. De afdeling behandelt die onderzoeken die projectmatig of specialistisch zijn en die weinig voorkomen. Leidende veiligheidsthema s voor de afdeling zijn de aanpak van Ondermijning en High Impact Crime. Het Afpakken van crimineel vermogen is hierbij een belangrijke strategie. De afdeling Onderzoeken bevat ook het Expertisebureau Militaire Zaken en het Internationaal Rechtshulp Centrum. Drugshandel De officier van justitie neemt het de verdachte zeer kwalijk dat hij niet alleen zijn afnemers en de maatschappij heeft blootgesteld aan het gevaar van verdovende middelen, maar ook dat hij jonge en beïnvloedbare jongens actief heeft benaderd om voor hem te dealen. De officier van justitie acht een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden op zijn plaats. De praktijk

22 22 Afdeling Administratie Afdelingshoofd: Jenny Hustinx De afdeling Administratie biedt optimale ondersteuning van de officieren van justitie door ervoor te zorgen dat zaken administratief op orde zijn. De afdeling zorgt voor een goede regie op en uitvoering van het logistieke proces vanaf intake tot aan executie. De afdeling regelt dat de benodigde informatie volledig en tijdig voor de officier ter beschikking is. Verder staat de Administratie voor tijdige en correcte informatievoorziening en ondersteuning aan slachtoffers. De afdeling is verder verantwoordelijk voor het inroosteren van de medewerkers en de centrale planning van zittingen. Het Slachtofferloket Een snackbarmedewerkster is slachtoffer geworden van een gewapende overval. Hierbij is zij in haar enkel geschoten. De dader is gepakt. De vrouw ontvangt van het slachtofferloket een brief waarin haar een aantal mogelijkheden wordt geboden. Zij kan bijvoorbeeld aangeven of ze een gesprek met de officier van justitie wil, of ze gebruik wil maken van haar spreekrecht tijdens de zitting en of ze een schadevergoeding wil indienen. Het slachtoffer belt met het slachtofferloket, want ze zit vol vragen. Ze krijgt telefonisch informatie over het strafproces, wordt gewezen op andere organisaties waar ze terecht kan en ze krijgt een folder toegezonden van het Schadefonds geweldsmisdrijven. Als de zittingsdatum bekend is, stuurt de medewerker van het slachtofferloket hierover een bericht. Het slachtoffer wil graag naar de zitting, maar is erg bang voor een confrontatie met de verdachte. Het slachtofferloket regelt daarom voor haar dat ze gebruik kan maken van een aparte wachtruimte bij de rechtbank. Uiteindelijk stuurt het slachtofferloket een brief met de uitspraak naar het slachtoffer. De praktijk

23 Afdeling Bedrijfsvoering Afdelingshoofd: John van de Rijt De afdeling Bedrijfsvoering geeft inzicht in de resultaten en de zaakstromen en stuurt op effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen. Daarnaast ondersteunt de afdeling de collega s bij hun werk in het primaire proces. Binnen de afdelingen worden ook zaken behandeld waar geen strafrecht aan te pas komt, maar die wel onder directe verantwoordelijkheid van de hoofdofficier van justitie vallen, zoals klachten van burgers, beklag tegen beslissingen van het OM, vragen uit de Tweede Kamer, privacyvraagstukken en toetsen van geweld dat gebruikt is door de politie. Het team Dienstverlening ondersteunt zowel collega s als externe contacten. Hieronder valt ook het CallCenter, dat zoveel mogelijk telefonische vragen van burgers beantwoordt en gericht doorverbindt als beantwoording niet direct mogelijk is. Het Arrondissementsparket Oost-Nederland is bereikbaar via één centraal telefoonnummer. December 2012 Vormgeving & Concept Communicatiebron, Elst Redactie Hester Bos en Anne Dix, Openbaar Ministerie Dianne Kruisdijk, Communicatiebron Fotografie Sylvia Tigchelhoff, Fotentiek, Houten, Rinus Hagen Fotostudio, Driel Druk Tuijtel, Hardinxveld-Giessendam Colofon

ZSM en Betekenisvol afdoen

ZSM en Betekenisvol afdoen ZSM en Betekenisvol afdoen Welkom Pim Janssen Politieliaison / HOvJ ZSM Projectleider Leeratelier/ Context duo Marc Hoekstra Projectleider ZSM Noord-Holland 22-05-2017 ZSM en betekenisvol afdoen 2 Inhoud

Nadere informatie

Wat is een Veiligheidshuis?

Wat is een Veiligheidshuis? Wat is een Veiligheidshuis? Uit landelijk Programmaplan (2011): Een Veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners gericht op integrale, operationele en persoons-

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-10-2012 Onderwerp: Veiligheidsstrategie - Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 Conceptbesluit: Het college neemt kennis van het concept

Nadere informatie

Rijksrecherche. Rijksrecherche. Voor objectieve waarheidsvinding

Rijksrecherche. Rijksrecherche. Voor objectieve waarheidsvinding Rijksrecherche Rijksrecherche Voor objectieve waarheidsvinding Dagelijkse realiteit De Rijksrecherche stelt een onderzoek in. Het is misschien wel de meest gebruikte zin in openbare nieuwsberichten over

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 Rapport Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 2 Klacht Verzoeker, slachtoffer van poging doodslag gepleegd door zijn ex-vriendin op 10 december 1999, klaagt erover dat het arrondissementsparket te

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Operationele Aangelegenheden Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus

Nadere informatie

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Onderwerp Actieprogramma criminele jeugdgroepen

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Onderwerp Actieprogramma criminele jeugdgroepen Ministerie van Veiligheid en Justitie Cc : frt~.2eml~jy 4k 152 S > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 2511

Nadere informatie

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining.

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining. in 500 woorden Naar een veiliger samenleving roeghulp dvies oezicht edrags raining e r k traf Dit is is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie,

Nadere informatie

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Reclassering Nederland hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Profiel 'hoofd Personeel & Organisatie en Financiën' bij Reclassering Nederland te Utrecht Algemeen Reclassering Nederland is een onafhankelijke

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Aantal misdrijven blijft dalen

Aantal misdrijven blijft dalen Aantal misdrijven blijft dalen Vorig jaar zijn er minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Het aantal geregistreerde aangiftes van een misdrijf (processen

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 Rapport Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 2 Klacht Op 11 februari 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer X te Y, ingediend door de heer mr. G. Meijers, advocaat

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao Aanwijzing Slachtofferzorg Parket Curaçao Samenvatting Deze aanwijzing stelt regels betreffende de bejegening van slachtoffers van misdrijven, zoals zeden, geweld- en verkeersmisdrijven. Daarbij worden

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 256 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 mei

Nadere informatie

Datum 28 maart 2014 Onderwerp Brief met reactie op uitzending Altijd Wat Monitor d.d. 12 maart 2014

Datum 28 maart 2014 Onderwerp Brief met reactie op uitzending Altijd Wat Monitor d.d. 12 maart 2014 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

netwerkdag 28 november 2013

netwerkdag 28 november 2013 netwerkdag 28 november 2013 Bewoners Marconistraat Reclassering Nederland Bouman Reclassering HALT De Waag Stadsmarinier HIC VHRR: 19 gemeenten; 1,2 miljoen inwoners ZSM / ZSM-plus: Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie I nhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, doel, strategische thema s & inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting & robuuste basisteams. 3. Sturing en lokale

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht 0900-0101 (lokaal tarief) voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer van een misdrijf, zoals een

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015

Raadsinformatieavond. Gemeente Woerden. Bert Roemeling Petrie Velthof. 12 februari 2015 Raadsinformatieavond Gemeente Woerden Bert Roemeling Petrie Velthof 12 februari 2015 Programma Functioneren Basisteam De Copen Taak & functie wijkagent Persoonsgerichte aanpak Politie(criminaliteits)jaarcijfers

Nadere informatie

Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015. Strafrecht in de praktijk

Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015. Strafrecht in de praktijk Incident? Actie! Sessie 2: 5 november 2015 Strafrecht in de praktijk Incident? Actie! Drie bijeenkomsten 1 okt: Lessen Avontuur 2014-2015 5 nov: Strafrecht 8 dec: Geleerde lessen & borging Begeleiding

Nadere informatie

Annet Kramer en Jacqueline Hirsch. 19 februari symposium Hulp en herstel na een ramp of aanslag de vijf pijlers van de nafase

Annet Kramer en Jacqueline Hirsch. 19 februari symposium Hulp en herstel na een ramp of aanslag de vijf pijlers van de nafase Annet Kramer en Jacqueline Hirsch 19 februari 2016 symposium Hulp en herstel na een ramp of aanslag de vijf pijlers van de nafase Wie zijn wij en waarom staan wij hier? Annet Kramer Officier van Justitie

Nadere informatie

Reclasseringsmedewerkers aan het woord over 2014 Jaarverslag in het kort Reclassering Nederland

Reclasseringsmedewerkers aan het woord over 2014 Jaarverslag in het kort Reclassering Nederland Reclasseringsmedewerkers aan het woord over 2014 Jaarverslag in het kort Reclassering Nederland Reclasseringsmedewerkers aan het woord over 2014 Jaarverslag in het kort Reclassering Nederland 2 3 Inhoud

Nadere informatie

Een snelle aanpak van huiselijk geweld met oog voor alle betrokkenen: ontschotten en aanpakken!

Een snelle aanpak van huiselijk geweld met oog voor alle betrokkenen: ontschotten en aanpakken! Een snelle aanpak van huiselijk geweld met oog voor alle betrokkenen: ontschotten en aanpakken! Samenwerking SHG en ZSM in Eenheid Den Haag Sandra Harleman (OM), Priegel Dijkema en Sjoerd van der Luijt

Nadere informatie

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland

ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Openbaar Ministerie ARRONDISSEMENTSPARKET Oost-Nederland Postadres Postbus 9032, 6800 EP Arnhem J.A.E. Dijkstra Bietenakker 43 8091 MC Wezep Bezoekadres Eusebiusbinnensingel 28 6811 BX Arnhem Tel. 088-6991900

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining.

Reclassering Nederland. in 500 woorden. Reclassering Nederland. Naar een veiliger samenleving. roeghulp. dvies. oezicht edrags raining. in 500 woorden Naar een veiliger samenleving roeghulp dvies oezicht edrags raining e r k traf Dit is is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie,

Nadere informatie

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Slachtoffer zijn van een misdrijf is ingrijpend. Het draagt bij aan de verwerking van dit leed als slachtoffers het gevoel hebben dat zij de aandacht krijgen die zij verdienen. Dat zij zo goed mogelijk

Nadere informatie

Training samenwerking van veiligheidspartners

Training samenwerking van veiligheidspartners Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit

Nadere informatie

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht).

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht). Wat is Burgernet? Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 2-9-2014 Nummer voorstel: 2014/47 Voor raadsvergadering d.d.: 16-09-2014 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht 7 op de 10 hoort niets na aangifte woninginbraak

Datum 7 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht 7 op de 10 hoort niets na aangifte woninginbraak 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling

ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling ZSM Leerateliers Werken vanuit de bedoeling 1 Inhoud Wat = ZSM Waarom leerateliers Introductie Werken vanuit de bedoeling Leerateliers opbrengsten & geleerde lessen Praktijkvoorbeelden Hoe verder waar

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o.

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o. Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf Oost-Brabant

Nadere informatie

Opsporingsberichtgeving

Opsporingsberichtgeving Opgave 4 Opsporingsberichtgeving Bij deze opgave horen de teksten 8 en 9 uit het bronnenboekje. Inleiding Een van de middelen die een officier van justitie kan inzetten in het opsporingsonderzoek is opsporingsberichtgeving.

Nadere informatie

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen door persoonsgerichte aanpak naar gedragsverandering Emile Curfs Plv Manager veiligheidshuis www.veiligheidshuisheerlen.nl Veiligheidshuis: Het Veiligheidshuis is

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing

Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing PROGRAMMA Wie helpen wij? De dienstverlening Onze vrijwilligers Ontwikkelingen Financiering SLACHTOFFERHULP NEDERLAND Slachtofferhulp

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Ervaringen uit de praktijk Korte introductie over het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Regionalisering: De theorie. Regionalisering:

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Herstelgerichte politie

Herstelgerichte politie Herstelgerichte politie Peter van Os, programmamanager Ontwikkeling gebiedsgebonden politie Ontwikkelingen politieregio s Kerntakendiscussie Wijkagent doet te veel aan dienstverlening Doelloos vriendschappelijke

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda

Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda Samenwerkingsconvenant tussen ketenpartners over Veiligheidshuis Gouda De Convenantpartners; Gemeente Gouda Openbaar Ministerie Politie Hollands-Midden Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Reclassering Nederland

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102 Rapport Rapport in het onderzoek naar klachten en signalen over het Meldpunt Internetoplichting, ondergebracht bij het regionale politiekorps Kennemerland. Datum: 13 juni 2012 Rapportnummer: 2012/102 2

Nadere informatie

2015 in beeld. Verbinden Versterken Zichtbaar maken

2015 in beeld. Verbinden Versterken Zichtbaar maken 2015 in beeld Verbinden Versterken Zichtbaar maken Verbinden Versterken Zichtbaar maken Dit jaaroverzicht geeft u een beeld van ons unieke werk in 2015, waarin we hebben geïnvesteerd in het verbinden van

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Jaarverslag Eenheid Noord- Holland

Jaarverslag Eenheid Noord- Holland Jaarverslag Eenheid Noord- Holland 2013 2 3 Inhoud Voorwoord 4 1. Regionale prioriteiten Misdrijven High impact Crimes Straatroof en overval Woninginbraken Geweld Eergerelateerd geweld Jeugd Beslag Ondermijning

Nadere informatie

Jaarwerkplan lokale prioriteiten

Jaarwerkplan lokale prioriteiten 2017 Jaarwerkplan lokale prioriteiten Gemeente Groningen Eenheid Noord-Nederland LOKALE PRIORITEITEN Veilige woon- en leefomgeving Jeugd en Veiligheid Integriteit en Veiligheid EVENEMEN TEN Districtschef:

Nadere informatie

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG Tijdens Koninginnedag in Amsterdam wordt een inwoner van Bergen op Zoom beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij doet

Nadere informatie

DISTRICTSJAARPLAN District De Eilanden

DISTRICTSJAARPLAN District De Eilanden DISTRICTSJAARPLAN 2013 District De Eilanden Controlling Spijkenisse, 3 december 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...3 INLEIDING...4 1 KORPSDOELSTELLINGEN...5 1.1 DOELSTELLINGEN 2013...5 2 LOKALE PRIORITEITEN...6

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 2030, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing

Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing Programma Wie zijn wij? Wie helpen wij? Wat doen wij? Ontwikkelingen Financiering Wie zijn wij? Wij Behartigen de belangen van slachtoffers.

Nadere informatie

Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012. Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012

Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012. Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012 Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer 2012 Martin Knook Programmabureau Burgernet December 2012 1 Film 1 Burgernet The Movie Heterdaadkracht Meldkamer Horen Zien Bellen SMS, spraakbericht en e-mail

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden

Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden Samenwerkingsovereenkomst kernpartners Veiligheidshuis Haaglanden De Kernpartners: Gemeente Den Haag Gemeente Delft Gemeente Zoetermeer Gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Westland Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Nadere informatie

AGENDA VAN DE RECHTSPRAAK 2015 2018

AGENDA VAN DE RECHTSPRAAK 2015 2018 AGENDA VAN DE RECHTSPRAAK 2015 2018 SNEL TOEGANKELIJK DESKUNDIG SNELLE, TOEGANKELIJKE EN DESKUNDIGE RECHTSPRAAK VOOR EEN VERANDERENDE SAMENLEVING De Rechtspraak is een organisatie waar wij in 17 gerechten,

Nadere informatie

Jaarplan en begroting 2017

Jaarplan en begroting 2017 Jaarplan en begroting 2017 Werkgebied Middenwest Slachtofferhulp Nederland biedt juridische, praktische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen. Samenwerken

Nadere informatie

OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten?

OM-tips voor Bibob. Waar moet ik op letten? OM-tips voor Bibob Waar moet ik op letten? Wat is een OM-tip? Het Openbaar Ministerie (OM) is een belangrijke partner in de uitvoering van de Wet Bibob. Het OM beschikt over waardevolle informatie over

Nadere informatie

Concentratie van zaken Landelijk Parket en Functioneel Parket

Concentratie van zaken Landelijk Parket en Functioneel Parket Concentratie van zaken Landelijk Parket en Functioneel Parket Afspraken tussen het College van procureurs-generaal en Raad voor de rechtspraak over de verdeling van zaken van het Landelijk Parket en het

Nadere informatie

Onderwerp: Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2013 en Kennisnemen van het Concept Regionaal Beleidsplan Noord Nederland

Onderwerp: Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2013 en Kennisnemen van het Concept Regionaal Beleidsplan Noord Nederland Raadsvergadering 29 oktober 2012 Nr.: 12 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2013 en 2014. Portefeuillehouder: Burgemeester A. Rodenboog. Ter inzage liggende

Nadere informatie

Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014

Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014 Jaarverslag Veiligheidshuis Twente 2014 1. Inleiding: van transitie naar borging 2. Management op orde 3. Extra aandacht, onder andere middels pilots en projecten 4. Werktafel model borgen 5. Top X Veiligheidshuis

Nadere informatie

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Partijen: Politie Midden en West Brabant vertegenwoordigd door mevrouw W. Nijssen Instituut Maatschappelijk Werk Tilburg

Nadere informatie

Zien. Doe mee met Burgernet!

Zien. Doe mee met Burgernet! Horen Zien Bellen Doe mee met Burgernet! Burgernet, dat bent u! U voelt zich betrokken bij de veiligheid van uw buurt of wijk. Wonen en leven in een veilige omgeving vindt u belangrijk. U bent alert en

Nadere informatie

Aangifte doen binnen het onderwijs

Aangifte doen binnen het onderwijs Aangifte doen binnen het onderwijs Hoe een duidelijk aangiftebeleid bijdraagt aan schoolveiligheid Iedereen die werkt binnen het onderwijs weet dat een veilige omgeving voor leerlingen en personeel van

Nadere informatie

Kijktip: het Openbaar Ministerie en de zaak-deurne

Kijktip: het Openbaar Ministerie en de zaak-deurne Kijktip: het Openbaar Ministerie en de zaak-deurne Korte omschrijving werkvorm De leerlingen bekijken drie fragmenten van de NOS over de ontwikkelingen in de afgelopen dagen rondom de overval op de juwelier

Nadere informatie

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld Stappenplan VeiligHeidsHuizen Triage-instrument voor professionals in het veld Inhoud 1 : Inleiding 4 Aanleiding 4 Instrument versus intuïtie 5 Wat u in hoofdstukken 2 en 3 vindt 5 2 : Instrument 6 Aannames

Nadere informatie

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Toespraak van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen Ter gelegenheid van de aanbieding van het rapport

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

Voorstel Koepelbesluit Oost-Nederland

Voorstel Koepelbesluit Oost-Nederland Voorstel Koepelbesluit Oost-Nederland Auteurs Mayke te Wierike Privacyfunctionaris Wim de Vries Beleidsadviseur Leonie Hamming Coördinator Beleidszaken Eenheidsstaf 10 oktober 2014 1. Aanleiding Bij het

Nadere informatie

Zeker bij deze delicten is het van belang dat de daders (vroegtijdig) aangepakt worden. Stop je de daders, dan stop je hun daden.

Zeker bij deze delicten is het van belang dat de daders (vroegtijdig) aangepakt worden. Stop je de daders, dan stop je hun daden. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

De rol van de reclassering. Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten

De rol van de reclassering. Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten De rol van de reclassering Informatie voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten Oog voor slachtoffers en nabestaanden Als slachtoffer

Nadere informatie

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen

5 Vervolging. M. Brouwers en A.Th.J. Eggen 5 Vervolging M. Brouwers en A.Th.J. Eggen In 2012 werden 218.000 misdrijfzaken bij het Openbaar Ministerie (OM) ingeschreven. Dit is een daling van 18% ten opzichte van 2005. In 2010 was het aantal ingeschreven

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011

Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Minister Staatssecretaris Secretaris- Generaal plv Secretaris- Generaal Het nieuwe bestuursdepartement

Nadere informatie

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht

Veiligheidshuis Regio Utrecht. Jaarverslag Veiligheidshuis Regio Utrecht Veiligheidshuis Regio Utrecht Jaarverslag - 2016 Veiligheidshuis Regio Utrecht april 2017 Het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) - dat zijn we samen - Het VHRU is een samenwerkingsverband waarin gemeenten,

Nadere informatie

Opleidingsaanbod OM 2014 Op het goede spoor

Opleidingsaanbod OM 2014 Op het goede spoor Opleidingsaanbod OM 2014 Op het goede spoor Inhoudsopgave Administratie 2 Wijkgerichte aanpak / ZSM 3 Verdieping 3 High Impact Crime 4 Basis van het vak 4 Verdieping Afpakken 5 Verdieping IRC 5 Verdieping

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

Activiteitenplan 2016 Veiligheidshuis IJsselland

Activiteitenplan 2016 Veiligheidshuis IJsselland Activiteitenplan 2016 Veiligheidshuis IJsselland Het Veiligheidshuis is een druppeltje olie voor het optimaliseren van de ketenaanpak Versie: 3.0 Status: vastgesteld door de Stuurgroep Datum: 9 september

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Ben jij tussen de twaalf en achttien

Nadere informatie

Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen)

Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen) Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen) Aanvulling op convenant SRZ / het Openbaar Ministerie / de Politie Rotterdam- Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid d.d. 19 februari

Nadere informatie