Arrondissementsparket Oost-Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arrondissementsparket Oost-Nederland"

Transcriptie

1 Arrondissementsparket Oost-Nederland

2 2 De burger op één! Per 1 januari 2013 zijn de vier arrondissementsparketten Almelo, Arnhem, Zutphen en Zwolle opgegaan in één Arrondissementsparket voor Oost- Nederland. Dat klinkt eenvoudig, maar voordat iedereen echt op dezelfde wijze werkt, zijn er de nodige stappen te zetten. In de praktijk betekent het veel afspraken maken en (werk-)processen op elkaar afstemmen. Niet alleen tussen de vier parketten, maar vooral met de belangrijkste justitiële ketenpartners, zoals de politie, de rechtbanken, reclassering, slachtofferhulp en verslavingszorg. Maar ook: veranderen van cultuur! De vorm van de nieuwe organisatie is namelijk bovenal het antwoord op het streven de burger en de maatschappij nog meer voorop te plaatsen dan dat we al doen. Het resultaat van onze dagelijkse inspanningen moet tot in de haarvaten van de maatschappij voelbaar zijn. Pas als de burger merkt dat wij criminaliteit snel en goed aanpakken en hij zich veiliger voelt in zijn leefomgeving, is ons doel bereikt. In deze brochure willen we laten zien waar het Arrondissementsparket Oost-Nederland voor staat en hoe we onze ambities willen realiseren. Elke OM-er individueel in zijn professionaliteit, onderling als medewerkers, maar zeker ook samen met lokale netwerkpartners als gemeenten, politie, justitiële ketenpartners en hulpverleningsinstanties. Ook geven we in deze brochure een korte toelichting op de nieuwe organisatie en het reorganisatietraject. Laten we samen bouwen aan een professionele en toekomstbestendige OM-organisatie in de regio Oost-Nederland die zichtbaar, merkbaar én herkenbaar is voor diegene waar het uiteindelijk om draait: de burger. Met als resultaat een veiliger samenleving. Nicole Zandee Hoofdofficier van Justitie Arrondissementsparket Oost-Nederland

3 Werken aan een veilige samenleving

4 4 Over de regio Oost-Nederland Met de Herziening van de Gerechtelijke Kaart is op 1 januari 2013 het Arrondissementsparket Oost-Nederland ontstaan. Het is geen toeval dat de grenzen van het Arrondissementsparket Oost-Nederland overeen komen met die van de nieuwe politie-eenheid. Zo kunnen het Openbaar Ministerie en de politie in Oost- Nederland gezamenlijk doeltreffend en efficiënt optreden, ieder met behoud van hun eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De regio Oost-Nederland heeft vanaf nu één arrondissementsparket en één politie-eenheid (bestaande uit vijf districten) en in de nabije toekomst twee rechtbanken (Overijssel en Gelderland). Het Arrondissementsparket Oost-Nederland bedient de burgers van 81 gemeenten in de provincies Gelderland en Overijssel. Bijzondere landelijke taken Het Arrondissementsparket Oost-Nederland heeft naast de reguliere taken van het Openbaar Ministerie een aantal bijzondere landelijke taken. Zo heeft het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland het gezag over de opsporing door de Konin klijke Marechaussee waar het militaire politiezaken betreft. Ook stuurt het Arrondissementsparket Oost-Nederland het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) aan. Het IDV verstrekt informatie aan slachtoffers en nabestaanden van ernstige delicten over het detentieverloop van veroordeelden. Dit om te voorkomen dat slachtoffers en nabestaanden onverwacht worden geconfronteerd met de dader als deze verlof heeft of vrij komt. 2 provincies 81 gemeenten 3,1 miljoen inwoners Het Arrondissementsparket Oost-Nederland werkt voor een grote regio met 3,1 miljoen inwoners en een oppervlakte van km 2.

5 Wat wil het Arrondissementsparket Oost-Nederland bereiken? Het Arrondissementsparket Oost-Nederland is door de vergrote schaal beter in staat invulling te geven aan de maatschappelijke taak van het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. Ook heeft het Openbaar Ministerie als taak zaken die zich daarvoor lenen zelf af te doen en is het verantwoordelijk voor de executie van strafzaken. Missie De missie van het Openbaar Ministerie is om een effectieve bijdrage te leveren aan een veilige en rechtvaardige samenleving. De maatschappelijke opdracht van het Openbaar Ministerie is om door de inzet van het strafrecht te komen tot betekenisvolle interventies en daarmee de veiligheid te vergroten. Visie Het Arrondissementsparket Oost-Nederland heeft pas maatschappelijke betekenis als verrichte interventies maximaal effect hebben. Voor de samenleving moeten ze zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn. Zodat slachtoffer, dader en samenleving zien dat criminaliteit gestraft wordt, slachtoffers genoegdoening ervaren en de leefomgeving veiliger wordt. Onze ambitie Het Openbaar Ministerie streeft naar een organisatie waarin vakmensen samen met belangrijke netwerkpartners maatregelen nemen die daadwerkelijk van waarde zijn voor de maatschappij. Lokale verankering, beschikbaarheid en bereikbaarheid zijn daarbij sleutelwoorden. Het Arrondissementsparket Oost-Nederland wil daarnaast een betaalbare organisatie zijn, die zich laat aanspreken op resultaatafspraken. Uitgangspunt van deze afspraken is de toegevoegde waarde van de inzet van strafrecht voor de burger. Hierbij wordt het strafrecht alleen ingezet als dat de best mogelijke interventie oplevert. De schaalgrootte van Oost-Nederland maakt het mogelijk om onze ambities op het gebied van kwaliteit, lokale verbondenheid en betaalbaarheid waar te maken.

6 6 Waar staan we voor? Van betekenis voor de burger Zorgvuldig omgaan met strafzaken en veiligheidsproblemen aanpakken die er voor de maatschappij echt toe doen, dat is wat het Arrondissementsparket Oost-Nederland wil. Weten wat er lokaal speelt, is daarbij enorm belangrijk. We kijken verder dan het strafbare feit alleen. We betrekken de context waarbinnen dit feit is gepleegd heel bewust bij de oplossing van een veiligheidsprobleem of strafzaak. We betrekken hierbij ook de omstandigheden en leefsituatie van de verdachte. De slachtoffers krijgen hierbij de aandacht die zij verdienen. Zij krijgen schadevergoeding als zij daar recht op hebben en kunnen rekenen op tijdige en adequate informatie. Volgt er een strafzaak, dan worden zij intensief begeleid als de strafbare feiten daartoe aanleiding geven. Van buiten naar binnen Het Arrondissementsparket Oost-Nederland wil écht iets betekenen voor de maatschappij en voldoen aan de verwachtingen die de burger heeft van het Openbaar Ministerie en de ketenpartners in Oost-Nederland. In de praktijk betekent dat: veiligheidsproblemen snel en effectief oplossen en de criminaliteit structureel verminderen. We stellen de omgeving centraal en passen onze eigen aanpak daarop aan. De aard van de veiligheidsproblemen bepaalt de interventiestrategie. Van buiten naar binnen werken dus. Integrale aanpak We zijn ervan overtuigd dat het effect van interventies het grootst is bij een integrale aanpak van veiligheidsvraagstukken en strafbare feiten. Samen met belangrijke justitiële partners als gemeenten, politie, reclassering en andere ketenpartners pakken we problemen structureel en zorgvuldig aan. Het Openbaar Ministerie toont zich daarin een professionele, inventieve partner die gericht is op samenwerken. Het Openbaar Ministerie is medeverantwoordelijk voor het netwerk als geheel en toont daarin leiderschap en ondernemerschap. Bouwen aan verbindingen Door voortdurend in gesprek te zijn met de externe omgeving en de eigen medewerkers komen waarde volle samenwerkingsverbanden tot stand. Deze maken het verschil voor maatschappelijke problemen en voor de burger. Lokale verbondenheid Voor het Openbaar Ministerie Oost Nederland vormt lokale verbondenheid de basis voor het welslagen van betekenisvolle interventies: weten wat er speelt, in verbinding staan met lokale bestuurders en burgers en er zijn waar en wanneer dat nodig is. Het OM is bereikbaar, beschikbaar en goed geïnformeerd.

7 Integrale aanpak vergroot maatschappelijke betekenis strafzaak Het Openbaar Ministerie doet een strafrechtelijk onderzoek naar de handel in harddrugs. Uit een analyse van het Veiligheidshuis komt naar voren dat een deel van de verdachten behoort tot de harde kern criminele jongeren die veel overlast veroorzaakt en een negatieve invloed uitoefent op veel leeftijdsgenoten. Het OM vervolgt de harde kern en gaat - dankzij de goede uitwisseling van informatie tussen de officier Beleid & Strategie en de zaaksofficier - tijdens de zitting expliciet in op de negatieve gevolgen van het handelen van de hoofdverdachten voor criminaliteit en onveiligheid van de wijken in het algemeen en het gedrag van andere jongeren in het bijzonder. Daarmee wordt de grotere maatschappelijke betekenis van de strafzaak in de zittingszaal helder verwoord. De praktijk

8 8 Hoe zorgen we voor lokale verbondenheid? Dáár zijn waar en wanneer het nodig is Een van de manieren waarop de lokale verbondenheid vorm krijgt, is het nadrukkelijk betrekken van de lokale besturen bij het vaststellen en aanpakken van beleidsprioriteiten en de keuzes die gemaakt moeten worden. Elkaar goed kennen is hierbij cruciaal. Het Openbaar Ministerie maakt daarom vaste collega s vrij om in hun eigen gemeentes de verbinding tot stand te brengen in de driehoeken bestaande uit gemeente, politie en OM. Op het regioniveau is de hoofdofficier de vaste vertegenwoordiger in de beleidsdriehoek voor Oost- Nederland. Daarnaast is een plaatsvervangend hoofdofficier de vaste vertegenwoordiger in de veiligheidsregio en de bestuurlijke afstemmingsoverleggen in de districten. Verder is aan elk van de vijf politiedistricten in Oost-Nederland een vast koppel verbonden van een officier van justitie en een beleidsmedewerker. De officier van justitie vormt binnen het desbetreffende district het vaste aanspreekpunt voor het lokale bestuur, de politie en de diverse stuurgroepen, zoals de stuurgroepen voor de veiligheidshuizen. Wanneer de lokale gemeentelijke situatie daartoe aanleiding geeft (bijvoorbeeld vanwege een incident of een evenement), vertegenwoordigt de officier van justitie het OM in de lokale driehoek op gemeentelijk niveau. Gemeenten, politie en OM werken nauw samen voor de lokale samenleving

9 De rol van de officier Beleid & Strategie In de regio werd een herhaling voorkomen van het uit de hand gelopen Facebookfeest Project-X in Haren, waar ernstige rellen uitbraken. De burgemeester had voor vrijdagmiddag en -nacht een noodbevel afgekondigd voor het hele grondgebied. De stad was verboden gebied voor iedereen die de openbare orde wilde verstoren. De politie richtte fuiken in langs alle toegangswegen zodat geen feestganger de stad in kwam. De officier Beleid & Strategie voerde namens het OM in de driehoek overleg met de politie en de gemeente over het inschatten van de risico s voor de verstoring van de openbare orde en de inzet van het strafrecht. Samen met de gemeente bereidde de officier het noodbevel juridisch inhoudelijk voor. In het noodbevel stond bijvoorbeeld dat personen die naar een project-x feest gingen, de toegang tot de stad mocht worden ontzegd. Ook de criteria om vast te stellen of iemand naar een project-x feest gaat, werden bepaald. Binnen het OM werd landelijk de beleidslijn afgestemd over de inzet van het strafrecht voor project-x feesten. Concreet: wanneer is het oproepen tot een project-x feest strafbaar? Op de avond van het potentiële project-x feest zat de officier namens het OM in de driehoek, samen met de burgemeester en de politie. Daar bespraken ze het verloop van de actie, onze reactie in de media, het contact met de bewoners, het aanhouden van personen en wanneer de inzet van politie kon worden verminderd. De praktijk

10 10 Veiligheidshuizen De regie van lokale, integrale veiligheidsvraagstukken ligt bij de gemeenten. In Veiligheidshuizen werken gemeenten samen met politie, OM, justitiepartners en zorgverleners aan complexe casussen die vragen om een multidisciplinaire aanpak. Doelgroepen zijn veelplegers, daders van huiselijk geweld, jeugd en ex-gedetineerden. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast en criminaliteit. De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. Ingezet wordt op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de betrokkenen. Men gaat dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht te werk. Het Veiligheidshuis kan snel inspelen op problemen in bepaalde gebieden of wijken, zoals problematische jeugdgroepen. Integrale stuurploegen De lokale verbinding krijgt ook vorm in integrale stuurploegen die worden georganiseerd op regionaal- en op districtniveau. De stuurploeg bestaat uit onder meer afgevaardigden van het OM, de politie, gemeente en belastingdienst. Deze verschillende partijen kunnen een rol spelen in de aanpak van (georganiseerde) criminaliteit. In de stuurploeg bepalen zij gezamenlijk welke interventie stra tegie als meest kansrijk wordt gezien voor de aanpak van het specifieke veiligheidsprobleem. Het kan hierbij gaan om een strafrechtelijke, bestuurlijke of fiscale aanpak of combinaties hiervan. Het gaat om zaken waarbij een plan van aanpak wordt gemaakt naar aanleiding van de verzamelde informatie over het probleem of de verdachten. Deze aanpak is altijd zo integraal mogelijk. De stuur - ploeg maakt verder keuzes over welke zaken in welke volgorde worden aangepakt en doet dit binnen de vastgestelde kaders van de lokale driehoeken en de landelijke (beleids-)prioriteiten.

11 OM POLITIE GEMEENTEN OPLOSSINGEN STRAFRECHT SIGNALEREN SAMEN KETENPARTNERS VEILIGHEID

12 12 ZSM: snel en goed Het Openbaar Ministerie wil een eind maken aan onnodige bureaucratie en lange doorlooptijden van strafzaken en zo criminaliteit effectiever en efficiënter aanpakken. In heel Nederland is de werkwijze ZSM ketenbreed ingevoerd in 2012 en worden veel voorkomende strafzaken onder directe leiding van de officier van justitie afgedaan. Daarom werken Openbaar Ministerie, politie, Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming in Oost-Nederland sinds 1 oktober 2012 samen in een zogenaamd ZSM-team. Al bij de intake van een strafzaak beoordeelt de officier van justitie of, hoe en wanneer strafrecht ingezet wordt. Deze selectiviteit leidt tot gerichte inzet van het strafrecht en een passende interventie. Door gelijktijdig te werken en alle relevante informatie over de toedracht, de dader en het effect op de omgeving samen te brengen, is de officier van justitie in staat om direct een gedegen oordeel te vormen. Daarnaast zorgen de ZSM-medewerkers ervoor dat het slachtoffer de benodigde aandacht krijgt en een schadevergoeding ontvangt als dat van toepassing is. Bij eenvoudige, veel voorkomende zaken zoals vernieling of een eenvoudige mishandeling, neemt het Openbaar Ministerie direct een beslissing. Het resultaat is in zo n geval dat de zaak meestal dezelfde dag afgehandeld wordt, waardoor het slachtoffer, de verdachte en de omgeving snel weten waar ze aan toe zijn. Belangrijk, want snelheid bepaalt mede de ervaren kwaliteit en impact van een interventie. ZSM garandeert zeven dagen per week 14 uur per dag beschikbaarheid van het OM en de ketenpartners voor het afdoen van strafzaken.

13 ZSM Na afloop van een voetbalwedstrijd schreeuwt een jongeman een beledigende leus naar de politie. Hij wordt daarop op heterdaad aangehouden. Uit zijn justitiële documentatie blijkt dat dit de tweede keer is dat hij politiemensen heeft beledigd. Na contact met het ZSM-team spreekt de reclassering korte tijd daarna met de verdachte. De dienstdoende officier van justitie bij ZSM krijgt daarna direct van de reclassering te horen dat de verdachte in staat is om een taakstraf uit te voeren. De officier beslist dan om meteen een TOM-zitting (Taakstraf Openbaar Ministerie) te doen. De TOM-zitting bij ZSM wordt gehouden via een videoverbinding tussen het politiebureau en de ZSM-locatie in Deventer. De verdachte geeft via de live-verbinding aan dat hij spijt heeft en aanvaardt de 35 uur taakstraf die de officier van justitie hem heeft gegeven. De reclassering maakt gelijk afspraken met de jongen over zijn taakstraf. Ook de parketsecretaris kan direct daarop de gegevens in orde maken en naar de politie en. De politie stuurt daarna de strafbeschikking naar de jongen. De zaak is hiermee op dezelfde dag afgedaan. De praktijk

14 14 Stevig inzetten op High Impact Crime en ondermijning Niet iedere vorm van criminaliteit heeft het zelfde effect op de maatschappij. High Impact Crime heeft een grote impact op het slachtoffer of geeft grote beroering in de samenleving. Denk aan ernstige delicten als moord en doodslag, zedenzaken, overvallen en woninginbraken. High Impact Crime vraagt om een duidelijke en stevige reactie. Daarom zet het Openbaar Ministerie in op het vorderen van hoge(re) straffen, de toepassing van snelrecht en themazittingen, aandacht voor slachtoffers en een actieve communicatiestrategie. Ook past het OM samen met de politie nieuwe technieken toe als forensische en digitale opsporing, om de pakkans te vergroten. Bij Ondermijning gaat het om de aanpak van georganiseerde criminaliteit, die niet altijd even zichtbaar is binnen de regio, maar wel aanwezig is. Deze criminaliteit tast de integriteit van de samenleving aan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om mensenhandel en georganiseerde hennepteelt. Het afpakken van crimineel vermogen is als onderdeel van de aanpak van deze veiligheidsproblemen een belangrijke interventiestrategie. Of het nu gaat om inbraken, overvallen, mensenhandel, hennepteelt, internetoplichting of fraude, geld is vaak het motief. Om de crimineel echt te raken, gaan we in Oost-Nederland vaker, sneller en meer bezit afpakken dat door criminele activiteiten is verkregen. Het is maatschappelijk niet acceptabel dat financiële winsten die zijn behaald met criminele activiteiten niet afgepakt worden. Zowel de aanpak van High Impact Crime, Ondermijning als Afpakken is een gezamenlijke inspanning van de politie, OM en de ketenpartners in Oost-Nederland. High Impact Crime overvallen Een verdachte van een overval eist onder bedreiging van een mes geld. Wanneer de verdachte zijn mes laat vallen en weer wil oppakken, weet het slachtoffer te ontsnappen. Vervolgens gaat de verdachte er vandoor met de auto van het slachtoffer. De officier van justitie vindt een gevangenisstraf van 30 maanden op zijn plaats: Overvallen brengen veel onrust teweeg in de samenleving en worden hard bestraft. Ondernemers hebben ook een belangrijke rol in het voorkomen van overvallen. Burgers helpen door middel van tips of Burgernet vaak mee bij het oplossen van overvallen. Het OM eist hoge straffen, in principe een gevangenisstraf. Samen maken we overvallers duidelijk: een overval loont niet. De praktijk

15 Afpakken De politie verdenkt een verdachte van het witwassen van geld dat hij met mensenhandel verkregen heeft. Ook wordt hij verdacht van verboden wapenbezit. De officier van justitie vordert de ontneming van een bedrag van ruim veertigduizend euro dat de verdachte heeft verkregen door mensenhandel. Hiermee voorkomt het OM dat de verdachte het vermogen gebruikt voor nieuwe criminele activiteiten. Ook geeft het OM zo het signaal af dat misdaad niet loont. De praktijk

16 16 Naar een nieuwe organisatie: de veranderstrategie Voor en door Oost-Nederland De gewenste organisatie vraagt om een andere manier van besturen. Een vorm die uitgaat van netwerken, resultaat- en ontwikkelafspraken en vertrouwen. De mensen die werken bij het Arrondissementsparket Oost-Nederland zijn met elkaar verbonden, spreken dezelfde taal en werken voortdurend aan hun vakmatige en persoonlijke ontwikkeling. Inventiviteit, innovatie, ondernemerschap, netwerken en professionaliteit, daar draait het om. Zowel intern als extern. Gefaseerd en beheersbaar veranderen Hoewel het Arrondissementsparket Oost-Nederland vanaf 2013 als één organisatie naar buiten treedt, kost de volledige integratie van alle werkprocessen meer tijd. Interne processen en werkwijzen moeten steeds geoptimaliseerd en geüniformeerd worden. Het uniformeren van werkwijzen tussen de nu nog aparte politieregio s, rechtbanken en arrondissementsparketten heeft hierbij prioriteit. We veranderen via de inhoud van het werk. Daarbij werken we fasegewijs toe naar de nieuwe organisatie en visie die in 2015 gerealiseerd moeten zijn. Mens en proces In de wendbare en hoogwaardige organisatie die we nastreven, vragen we van iedereen een flexibele houding. Hier horen bij het kunnen meebewegen met maatschappelijke veranderingen en beschikbaar en bereikbaar zijn als het werk hierom vraagt. Plaats- en tijdonafhankelijk werken speelt een belangrijke rol.

17 Hoe ziet de nieuwe organisatie er uit? BESTUUR OM OOST-NEDERLAND BELEID & STRATEGIE INTERVENTIES ONDERZOEKEN ADMINISTRATIE BEDRIJFSVOERING HIGH IMPACT CRIME & ONDERMIJNING WIJKGERELATEERDE CRIMINALITEIT

18 18 Bestuur Het bestuur bestaat uit de hoofdofficier, de plaatsvervangend hoofdofficier en de directeur bedrijfsvoering. Bij de start van het Arrondissementsparket Oost-Nederland wordt, in ieder geval gedurende drie jaar, een plaatsvervangend hoofdofficier toegevoegd aan het bestuur. Binnen het bestuur bestaat een portefeuilleverdeling: de hoofdofficier Nicole Zandee en plaatsvervangend hoofdoffcier John Lucas nemen met name de extern gerichte taken op zich, waaronder Beleid & Strategie. Zij zijn het aanspreek - punt voor lokaal bestuur en politie. De directeur bedrijfsvoering Maaike van Leuken en plaatsvervangend hoofdofficier Ton Maan zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de intern gerichte taken, zoals het primaire proces. Zij sturen op het behalen van de resultaten die zijn afgesproken. Het bestuur van het Arrondissementsparket Oost-Nederland. Van links naar rechts: John Lucas, Nicole Zandee, Maaike van Leuken en Ton Maan.

19 Afdeling Beleid & Strategie Afdelingshoofd: Ruud Lichtenberg De afdeling Beleid & Strategie heeft veel externe en interne contacten om het werk van het Openbaar Ministerie goed te kunnen afstemmen op de behoeften van de samenleving. De afdeling is er op gericht om samen met het lokale bestuur, de politie en andere netwerkpartners, informatie te verzamelen en te interpreteren. Met deze informatie pakt het OM zoveel mogelijk samen met andere partijen de problemen aan die in de maatschappij de meeste onrust en onveiligheid veroorzaken. Binnen de afdeling werken officieren van justitie en beleidsmedewerkers die vanuit hun lokale kennis en verbondenheid het OM vertegenwoordigen in de bestuurlijke en beleidsoverleggen. Samen zorgen zij ervoor dat de juiste prioriteiten worden gesteld en de juiste zaken worden opgepakt. Bij crises en calamiteiten zijn de officieren van justitie en beleidsmedewerkers van deze afdeling de aanspreekpunten voor de netwerkpartners en altijd bereikbaar en beschikbaar. Binnen de afdeling werken voorlichters die zorgen voor de in- en externe communicatie, waaronder de persvoorlichting. Een persofficier van justitie is het gezicht van het Arrondissementsparket Oost-Nederland voor de media. Geweld tegen personen met een publieke taak Na een verloren voetbalwedstrijd keerde de groep voetbalsupporters zich tegen de politie. Daarbij werd gegooid met stenen en takken. Vijf politieagenten zijn door het geweld gewond geraakt. Het gedrag van deze supporters wordt niet getolereerd door het OM. De officier tijdens de zitting: Werknemers met een publieke taak dienen hun werk onbelemmerd te kunnen uitvoeren. Politie en Openbaar Ministerie tolereren geen agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Hiertegen wordt hard opgetreden. Over agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak hebben medewerkers van Beleid & Strategie namens het OM afspraken met de politie en andere overheidsinstanties gemaakt. In een geweldsprotocol en in convenanten is het aangiftebeleid en de aanpak van dit soort zaken duidelijk geregeld. Deze zaken worden bijvoorbeeld apart en eenduidig geregistreerd, snel behandeld en in beginsel altijd vervolgd. De praktijk

20 20 Afdeling Interventies Afdelingshoofd: Marthyne Kunst De afdeling Interventies zorgt ervoor dat alle veel voorkomende criminaliteit zo snel en betekenisvol mogelijk wordt afgedaan. Dit gebeurt samen met de politie, Reclassering Nederland, Raad voor de Kinderbescherming en Slachtofferhulp Nederland. De ZSM werkwijze staat binnen de afdeling centraal. De officier van justitie is hierbij op het selectiecentrum aanwezig waar alle zaken worden aangemeld. De officier zorgt direct na een aanhouding of ontbieding van een verdachte op het politiebureau voor een passende interventie die recht doet aan slachtoffer, verdachte en samenleving. De nadruk ligt hierbij op het aansturen van netwerken, lokale verankering en snelle, slimme interventies met de ketenpartners. Zoveel mogelijk zaken worden zo slim mogelijk afgedaan met zo min mogelijk administratieve lasten met zoveel mogelijk lokale informatie en informatie van de ketenpartners. Het team themazaken levert in samenwerking met de veiligheidshuizen een bijdrage aan de thema s veelplegers, huiselijk geweld en jeugd. Ook behandelt dit team de discriminatie- en verkeerzaken. Daarnaast is er nog een centraal interventieteam ingericht. Dit team behandelt onder meer de zaken van de bijzondere opsporingsinstanties, zoals sociale zekerheidsfraudezaken, milieu- en economiezaken en leerplichtzaken. Ook rondt dit team de zaken af die bij ZSM niet binnen zeven dagen afgedaan kunnen worden. Geweld tegen homo s De officier van justitie heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden geëist tegen een man die twee mannen zou hebben mishandeld en bedreigd vanwege hun seksuele geaardheid. De officier van justitie achtte een poging tot zware mishandeling, een eenvoudige mishandeling en bedreiging bewezen. In de strafeis liet het OM zwaar meewegen dat het hier gaat om geweld tegen homo s. De praktijk

21 Afdeling Onderzoeken Afdelingshoofd: Ilse Verkerk De afdelingen Onderzoeken levert een bijdrage aan de veiligheid in de samenleving door het behandelen van de strafzaken waarbij de nadruk ligt op het doen van onderzoek of waarbij specialistische kennis nodig is. Voor deze zaken is altijd een officier van justitie bereikbaar en beschikbaar bij calamiteiten. Grootschalige onderzoeken, bijvoorbeeld naar een moordzaak, gebeuren op deze afdeling. Bij specialistische kennis gaat het bijvoorbeeld om forensisch onderzoek, medische zaken of cybercrime. De afdeling behandelt die onderzoeken die projectmatig of specialistisch zijn en die weinig voorkomen. Leidende veiligheidsthema s voor de afdeling zijn de aanpak van Ondermijning en High Impact Crime. Het Afpakken van crimineel vermogen is hierbij een belangrijke strategie. De afdeling Onderzoeken bevat ook het Expertisebureau Militaire Zaken en het Internationaal Rechtshulp Centrum. Drugshandel De officier van justitie neemt het de verdachte zeer kwalijk dat hij niet alleen zijn afnemers en de maatschappij heeft blootgesteld aan het gevaar van verdovende middelen, maar ook dat hij jonge en beïnvloedbare jongens actief heeft benaderd om voor hem te dealen. De officier van justitie acht een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden op zijn plaats. De praktijk

22 22 Afdeling Administratie Afdelingshoofd: Jenny Hustinx De afdeling Administratie biedt optimale ondersteuning van de officieren van justitie door ervoor te zorgen dat zaken administratief op orde zijn. De afdeling zorgt voor een goede regie op en uitvoering van het logistieke proces vanaf intake tot aan executie. De afdeling regelt dat de benodigde informatie volledig en tijdig voor de officier ter beschikking is. Verder staat de Administratie voor tijdige en correcte informatievoorziening en ondersteuning aan slachtoffers. De afdeling is verder verantwoordelijk voor het inroosteren van de medewerkers en de centrale planning van zittingen. Het Slachtofferloket Een snackbarmedewerkster is slachtoffer geworden van een gewapende overval. Hierbij is zij in haar enkel geschoten. De dader is gepakt. De vrouw ontvangt van het slachtofferloket een brief waarin haar een aantal mogelijkheden wordt geboden. Zij kan bijvoorbeeld aangeven of ze een gesprek met de officier van justitie wil, of ze gebruik wil maken van haar spreekrecht tijdens de zitting en of ze een schadevergoeding wil indienen. Het slachtoffer belt met het slachtofferloket, want ze zit vol vragen. Ze krijgt telefonisch informatie over het strafproces, wordt gewezen op andere organisaties waar ze terecht kan en ze krijgt een folder toegezonden van het Schadefonds geweldsmisdrijven. Als de zittingsdatum bekend is, stuurt de medewerker van het slachtofferloket hierover een bericht. Het slachtoffer wil graag naar de zitting, maar is erg bang voor een confrontatie met de verdachte. Het slachtofferloket regelt daarom voor haar dat ze gebruik kan maken van een aparte wachtruimte bij de rechtbank. Uiteindelijk stuurt het slachtofferloket een brief met de uitspraak naar het slachtoffer. De praktijk

23 Afdeling Bedrijfsvoering Afdelingshoofd: John van de Rijt De afdeling Bedrijfsvoering geeft inzicht in de resultaten en de zaakstromen en stuurt op effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen. Daarnaast ondersteunt de afdeling de collega s bij hun werk in het primaire proces. Binnen de afdelingen worden ook zaken behandeld waar geen strafrecht aan te pas komt, maar die wel onder directe verantwoordelijkheid van de hoofdofficier van justitie vallen, zoals klachten van burgers, beklag tegen beslissingen van het OM, vragen uit de Tweede Kamer, privacyvraagstukken en toetsen van geweld dat gebruikt is door de politie. Het team Dienstverlening ondersteunt zowel collega s als externe contacten. Hieronder valt ook het CallCenter, dat zoveel mogelijk telefonische vragen van burgers beantwoordt en gericht doorverbindt als beantwoording niet direct mogelijk is. Het Arrondissementsparket Oost-Nederland is bereikbaar via één centraal telefoonnummer. December 2012 Vormgeving & Concept Communicatiebron, Elst Redactie Hester Bos en Anne Dix, Openbaar Ministerie Dianne Kruisdijk, Communicatiebron Fotografie Sylvia Tigchelhoff, Fotentiek, Houten, Rinus Hagen Fotostudio, Driel Druk Tuijtel, Hardinxveld-Giessendam Colofon