Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao"

Transcriptie

1 juni 2014 Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao Samenvatting van belangrijkste wijzigingen Dividendbelasting Het huidige Nederlandse tarief van 8,3% zal worden verlaagd naar 0% als de aandeelhouder een hierna genoemde (rechts)persoon is. Overheid van Curaçao; Pensioenfonds; Beursgenoteerd lichaam of een lichaam waarvan meer dan 50% van de aandelen worden gehouden door beursgenoteerd lichamen; Hoofdkantoor of een concernfinancieringsentiteit; Lichaam met ten minste drie gekwalificeerde werknemers; Lichaam met reële bedrijfsactiviteiten; Lichaam waarvan de aandelen in handen zijn van inwoners van Curaçao of Nederland. Met uitzondering van de overheid en pensioenfondsen moet ten minste voor 10% worden deelgenomen in het lichaam dat het dividend uitkeert. Aanmerkelijk belang Nederland en Curaçao zullen tot tien jaren na emigratie bevoegd blijven om op basis van de eigen wetgeving de voordelen uit aanmerkelijk belang te belasten voorzover het gaat om op het tijdstip van emigratie reeds aanwezige winsten. Nederland tot het aldaar geldende tarief van 25% en Curaçao tot het eigen tarief van 19,5%. De oude regeling blijft gelden voor personen die reeds voor 5 juni 2014 zijn geëmigreerd. Successie- en schenkingsrecht Nederland zal ten aanzien van inwoners die op of na 5 juni 2014 naar Curaçao emigreren tot vijf jaren na emigratie bevoegd blijven om te heffen ingeval van overlijden of een schenking. Pensioenen Nederland en Curaçao mogen als bronland particuliere pensioenen van emigranten belasten tot ten hoogste 15%. Het andere land geeft daarvoor een aftrek. Dit geldt uitsluitend voor personen die op of na 5 juni 2014 emigreren. Hybride entiteiten Hybride entiteiten zijn lichamen die in het ene land als transparant worden aangemerkt en in het andere land als niet-transparant. Bij hybride entiteiten zal in het algemeen worden aangesloten bij de status van het lichaam in de woonstaat. Voor gevallen waar geen voldoende oplossing is zullen de landen onderling overleg voeren.

2 Inleiding De belastingregeling voor het Koninkrijk regelt de heffingsbevoegdheid tussen de landen van het Koninkrijk. Tot 10 oktober 2010 waren dit Nederland, Aruba en de Nederlandse Antillen. Vanaf die datum gaat het om Nederland, Aruba, Curaçao en St. Maarten. Daarnaast is er inmiddels de Belastingregeling voor Nederland waarin de heffingsbevoegdheid wordt geregeld tussen Nederland en Caribisch Nederland, de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba, ook wel de BES genoemd. Met name in verband met de nieuwe staatkundige verhoudingen groeide de wens om te komen tot een nieuwe belastingregeling. Uiteindelijk is daarbij de keus gemaakt om niet langer een multilaterale regeling tussen alle landen vast te stellen maar om bilaterale regelingen af te spreken waarbij telkens twee landen de onderlinge verhoudingen kunnen regelen evenals dat bij bilaterale belastingverdragen het geval is. Naast de staatkundige wijzigingen waren er ook andere redenen om de oude belastingregeling te willen wijzigen. De nieuwe Belastingregeling zoals deze nu tussen Curaçao en Nederland is ondertekend vertoont meer overeenstemming met de laatste ontwikkelingen bij bilaterale belastingverdragen. Hierna worden de belangrijkste wijzigingen besproken en nader toegelicht, voorafgegaan door een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen. 1 Vaste inrichting nu ook voor diensten in het andere land Winst uit een vaste inrichting in de bronstaat is aan de bronstaat toegewezen. Bij uitvoering van werken wordt in elk geval aangenomen dat sprake is van een vaste inrichting als de werkzaamheden langer duren dan 183 dagen in een tijdvak van twaalf maanden. Dit gold niet voor het langer dan 183 dagen verrichten van diensten. Zowel bij uitvoering van werken als bij het verrichten van diensten wordt, als de werkzaamheden langer duren dan 183 dagen in een tijdvak van 12 maanden, ervan uitgegaan dat sprake is van een vaste inrichting en is de heffing toegewezen aan de bronstaat. 1.1 Toelichting Evenals in de oude formulering moet het gaan om eenzelfde voortdurend werk, project of dienst. Als een buitenlandse ondernemer derhalve twee geheel los van elkaar staande diensten verricht voor lokale afnemers en die diensten duren elk korter dan 183 dagen zal geen sprake zijn van een vaste inrichting in de zin van de nieuwe bepaling, ook als de duur van beide diensten samen wel de 183 dagen overschrijdt. Andersom zal een buitenlandse ondernemer die met andere ondernemers samenwerkt aan een groot project en in dat kader diensten verleent aan een lokale afnemer wel geacht kunnen worden hier een vaste inrichting te hebben als het project, en de dienstverlening door buitenlandse ondernemers samen, langer duurt dan 183 dagen. 2 PwC Dutch Caribbean - BRK Nieuwsflits

3 2 Dividendbelasting De bronstaat mag over dividenden 8,3% belasting heffen op deelnemingsdividenden, dat wil zeggen ingeval het lichaam dat het dividend ontvangt een belang heeft van ten minste 25% in het lichaam dat het dividend uitkeert. In overige gevallen mag de bronstaat 15% heffen. In een aantal gevallen geldt, naast het algemene tarief van 15% ook een nultarief. Het nultarief geldt in elk geval voor pensioenfondsen en overheidslichamen. Daarnaast geldt het 0% tarief voor een lichaam dat een belang houdt van ten minste 10% in een in het andere land gevestigd dividenduitkerend lichaam en dat tevens aan een of meer van de volgende voorwaarden voldoet: het is beursgenoteerd; het merendeel van de aandelen is in eigendom van beursgenoteerde lichamen; het is het hoofdkantoor van een multinational; het heeft ten minste 3 gekwalificeerde personen in dienst; het heeft reële handels- of bedrijfsactiviteiten maar heeft minder dan drie gekwalificeerde werknemers in dienst en het dividend houdt verband met de handels- of bedrijfsactiviteiten; Het lichaam heeft reële activiteiten maar minder dan drie gekwalificeerde werknemers en op verzoek van het lichaam stelt de bevoegde autoriteit van de bronstaat vast dat het voornaamste doel van de oprichting en instandhouding van dit lichaam of het door dit lichaam gehouden belang niet is het in aanmerking komen voor de voordelen uit hoofde van de belastingregeling; de aandelen zijn voor meer dan 50% in handen van in Nederland of Curaçao wonende natuurlijke personen. Uitzondering BES eilanden Indien het dividend betalende lichaam op een van de BES eilanden is gevestigd is de heffing altijd 5%. 2.1 Toelichting nultarief Opmerking verdient dat onder de nieuwe regeling een verlaagd tarief geldt als sprake is van een belang van 10% in plaats van 25%. Aangezien Curaçao geen dividendbelasting kent heeft deze bepaling uitsluitend betekenis in geval een in Nederland gevestigd lichaam dividend betaalt aan een in Curaçao gevestigd lichaam. Wij gaan in de hierna volgende bespreking dan ook uitsluitend daarvan uit. We benadrukken dat in elk van deze gevallen sprake moet zijn van een deelneming van ten minste 10%. 2.2 Beursnotering Aan de voorwaarde van beursnotering kan zowel direct als indirect worden voldaan. Het nultarief geldt in elk geval als het op Curaçao gevestigde dividend ontvangende lichaam zelf genoteerd is aan een erkende effectenbeurs en de aandelen regelmatig worden verhandeld. Als het op Curaçao gevestigde lichaam zelf niet beursgenoteerd is dan heeft het toch recht op het nultarief als ten minste de helft van de eigen aandelen in handen zijn van een of meer beursgenoteerde lichamen. Daarbij moet dan aan één van de volgende eisen worden voldaan. De beursgenoteerde aandeelhouder moet dan: a. zelf ook inwoner zijn van Curaçao of Nederland; of b. inwoner zijn van een ander land dat met Nederland een verdrag heeft gesloten op basis waarvan Nederland het nultarief zou moeten geven. Het nultarief geldt ook als Nederland en het land waar het beursgenoteerde lichaam inwoner van is beiden partij zijn bij een multilaterale regeling op basis waarvan Nederland het nultarief moet geven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de aandeelhouder is gevestigd in een van de lidstaten van de Europese Unie en aan de voorwaarden van de Moeder-Dochterrichtlijn wordt voldaan. Daarvoor is dan wel nodig dat sprake is van een deelneming van ten minste 25%. PwC Dutch Caribbean - BRK Nieuwsflits 3

4 - Erkende effectenbeurs: Als erkende effectenbeurs geldt in elk geval: alle effectenbeurzen in lidstaten van de Europese Unie; de te Curaçao gevestigde Dutch Caribbean Securities Exchange (DCSX); de NASDAQ en elke effectenbeurs in de Verenigde Staten die aldaar bij de SEC als nationale effectenbeurs geregistreerd is; de effectenbeurzen van Mexico, Chili en Toronto. Deze lijst kan op een later tijdstip door Nederland en Curaçao gezamenlijk worden uitgebreid. 2.3 Hoofdkantoor Het nultarief geldt ook als het op Curaçao gevestigde lichaam een hoofdkantoorfunctie vervult van een multinationale groep van vennootschappen. Hiervoor moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 1. Het hoofdkantoor moet onafhankelijke en discretionaire bevoegdheden hebben voor de uitoefening van ten minste een van de volgende functies: a. een wezenlijk deel van het algemene toezicht op en het bestuur van de groep of van de administratie ervan; b. een wezenlijk deel van de financiering van de groep. 2. De groep van vennootschappen waarvoor het hoofdkantoor actief is moet bestaan uit ondernemingen die: a. inwoner zijn van ten minste vijf landen of groepen van landen; b. zich in die landen bezighouden met bedrijfsmatige activiteiten en deze activiteiten moeten per land ten minste 10% van het bruto-inkomen van de groep opleveren. 3. Niet meer dan 50% van het bruto-inkomen van het hoofdkantoor mag afkomstig zijn uit Nederland. 4. Het hoofdkantoor mag in Curaçao geen gebruik maken van een bijzonder belastingregime dat is gericht op financiële dienstverlening, royaltybetalingen en verzekeringsactiviteiten. De deelnemingsvrijstelling is geen bijzonder regime. Het exportregime lijkt ook mogelijk te moeten zijn omdat het beschikbaar is voor een breed scala aan bedrijfsmatige activiteiten. 2.4 Ten minste 3 gekwalificeerde werknemers Het nultarief is ook van toepassing als het dividendontvangende lichaam ten minste drie in Curaçao wonende personen in dienstbetrekking heeft en die personen over voldoende kennis beschikken voor de uitoefening van de bedrijfsmatige activiteiten van het lichaam. Deze voorwaarde is vergelijkbaar met die welke geldt voor de vestigingsplaatsfictie in art van de Belastingwet BES. 2.5 Bedrijfsmatige deelneming Als de deelneming een actieve onderneming drijft en de Curaçaose aandeelhouder de deelneming houdt in het kader van haar eigen bedrijfsactiviteiten is het nultarief ook van toepassing. Hiervan kan bijvoorbeeld ook sprake zijn ingeval het Curaçaose lichaam een tussenhoudster is van een buitenlandse moedermaatschappij, de bedrijfsactiviteiten van de deelneming in lijn liggen met die van de moeder en de Curaçaose tussenhoudster een schakelfunctie vervult. Van een dergelijke schakelfunctie voor de tussenhoudster te Curaçao kan ook sprake zijn als de moedermaatschappij een tophoudstermaatschappij is die een wezenlijke functie vervult in de bedrijfsuitoefening van de groep en de deelneming een actieve onderneming drijft. 2.6 Toepassing nultarief is niet voornaamste reden voor de structuur Als niet aan de voorgaande eisen wordt voldaan kan het nultarief toch van toepassing zijn ingeval de overheid van de bronstaat, Nederland, vaststelt dat het lichaam te Curaçao en de Nederlandse deelneming niet zijn opgericht, instandgehouden of verworven met als voornaamste doel om in aanmerking te komen voor nultarief. Uit de toelichting blijkt dat Nederland daarbij zal uitgaan van de substance criteria die Nederland ook toepast bij de beoordeling van in Nederland gevestigde lichamen. 4 PwC Dutch Caribbean - BRK Nieuwsflits

5 2.7 Natuurlijke personen Het nultarief is ook van toepassing als de aandelen van het te Curaçao gevestigde lichaam voor ten minste 50% in handen zijn van natuurlijke personen die in Nederland of Curaçao wonen. Overgangsregeling Voor lichamen die niet voldoen aan de voorwaarden voor het nultarief maar die op 5 juni 2014, het tijdstip waarop de nieuwe belastingregeling is ingediend bij het parlement, in Curaçao gevestigd waren en een deelneming van ten minste 25% hielden in een in Nederland gevestigd lichaam geldt een overgangsregeling. Op basis van die overgangsregeling geldt voor deze lichamen tot en met 2019 een tarief van 5% in plaats van het oude 8,3% tarief. Daarna vallen deze lichamen terug op het algemene tarief van 15%. 3 Rente en royalty Rente en royalty zijn belast in de woonstaat. Het bronland heeft geen heffingsbevoegdheid. Rente en royalty s zijn belast in de woonstaat. ingeval een betaling wegens de bijzondere verhouding tussen schuldenaar en gerechtigde de rente of royalty hoger is dan deze zonder die bijzondere verhouding zou zijn is deze bepaling niet van toepassing op hetgeen meer is betaald als gevolg van die bijzondere verhouding. Het meerdere mag in de beide landen worden belast overeenkomstig de eigen wetgeving van Nederland en Curaçao. 3.1 Toelichting Ingeval wegens een onzakelijke verhouding een Nederlandse schuldenaar 120 betaalt terwijl in zakelijke verhoudingen 100 zou zijn betaald, zal Nederland in het algemeen geen aftrek verlenen voor 20. Indien het gaat om een rente of royaltybetaling door een deelneming aan de aandeelhouder zal Nederland over de 20 dividendbelasting kunnen berekenen. Dit bedrag zal daarentegen te Curaçao niet als rente of royalty worden aangemerkt maar als dividend welke indien aan de voorwaarden wordt voldaan onbelast blijft op basis van de deelnemingsvrijstelling. 4 Aanmerkelijk belang en emigratie De heffing over inkomsten uit aandelen of winstbewijzen is toegewezen aan de woonstaat, zij het dat de bronstaat op dividenden en winstuitkeringen een bronheffing mag inhouden van 15%. Voordelen uit vervreemding van aandelen of winstbewijzen die tot een aanmerkelijk belang behoren worden belast in de woonstaat, zij het dat de bronstaat nog tot vijf jaar na emigratie bevoegd is. In dat geval verleent de woonstaat een verrekening. De heffing over inkomsten uit aandelen of winstbewijzen is toegewezen aan de woonstaat, zij het dat de bronstaat op dividenden een bronheffing mag inhouden van 15%. In afwijking van de hoofdregel mag de oude woonstaat tot 10 jaren na emigratie inkomstenbelasting heffen over zowel dividend en winstuitkeringen als vermogenswinsten op aandelen of winstbewijzen voor zover het gaat om de meerwaarde die op het tijdstip van emigratie reeds aanwezig is. Dat betekent dat Nederland gedurende deze periode 25% mag heffen als deze inkomsten door naar Curaçao geëmigreerde personen worden genoten. Andersom mag Curaçao 19,5% heffen als het gaat om een emigrant naar Nederland. In beide gevallen geeft de woonstaat een verrekening voor de belastingheffing van de bronstaat, maar ten hoogste tot het bedrag dat de woonstaat zelf zou heffen. PwC Dutch Caribbean - BRK Nieuwsflits 5

6 4.1 Toelichting Hoofdregel bij heffing over een voordeel uit aanmerkelijk belang is dat de woonstaat mag heffen. Onder de oude regeling was na emigratie de oude woonstaat nog gedurende vijf jaren bevoegd om inkomstenbelasting te heffen over de voordelen uit vervreemding van een aanmerkelijk belang. Na die periode was de oude woonstaat daartoe niet meer bevoegd. Over dividend en winstuitkeringen mocht uitsluitend de 15% bronheffing worden toegepast. Met de nieuwe regeling is de hoofdregel, bronheffing van 15% toegewezen aan de bronstaat en inkomstenbelasting aan de woonstaat, gehandhaafd. De regeling voor heffing na emigratie is echter gewijzigd. De oude woonstaat heeft nu nog gedurende 10 jaren het recht om inkomstenbelasting te heffen over voordelen uit aanmerkelijk belang, zowel over dividend en winstuitkeringen als vermogenswinsten, voor zover het gaat over op het tijdstip van emigratie reeds aanwezige meerwaarde. Zou de aandeelhouder de aanwezige meerwaarde reeds binnen enkele jaren uitkeren dan mag over latere dividenden uitsluitend nog de bronheffing van 15% worden geheven, ook al zou de tienjaarstermijn nog niet geheel voorbij zijn. De woonstaat geeft gedurende deze periode een verrekening voor de heffing van de bronstaat. Overgangsregeling Op basis van de overgangsregeling wordt de periode waarbinnen de oude woonstaat zowel over dividenden en winstuitkeringen als over vermogenswinsten mag heffen beperkt tot vijf jaren. Gedurende deze periode geldt derhalve wel het hogere tarief van 25% inkomstenbelasting in Nederland en 19,5% in Curaçao in plaats van de bronheffing van 15%, waarbij de woonstaat verrekening geeft voor de heffing in de bronstaat. De overgangsregeling geldt uitsluitend voor personen die op 5 juni 2014 reeds in Curaçao woonden. 5 Pensioen en lijfrente Voor particulier pensioen is de heffing toegewezen aan de woonstaat. Overheidspensioen is zoals gebruikelijk altijd toegewezen aan de bronstaat. Afkoop van pensioen is altijd belast in de bronstaat. Voor particulier pensioen geldt een gedeeld heffingsrecht met een bronstaatheffing van 15% en verrekening door de woonstaat. Voor reeds ingegane in Nederland opgebouwde pensioenen aan personen die bij de inwerkingtreding reeds in Curaçao wonen geldt een eerbiedigende werking. Zij blijven alleen belast in de woonstaat. Voor overheidspensioen blijft de bronstaat bevoegd. De heffingsbevoegdheid geldt nu ook voor lijfrente-uitkeringen. Afkoop van pensioen blijft altijd belast in de bronstaat. 5.1 Toelichting Nederland heeft aangekondigd bij onderhandeling over nieuwe belastingverdragen een bronheffing te wensen op particulier pensioen en lijfrenten. De achterliggende gedachte is dat de pensioenpremie door belastingaftrek ten laste is gekomen van de bronstaat en dat het daarom redelijk is om een bronheffing toe te passen op pensioenuitkeringen aan emigranten. Volgens de nieuwe belastingregeling zal Nederland 15% mogen blijven heffen over de door een inwoner van Curaçao genoten pensioenuitkeringen uit in Nederland opgebouwd pensioen. Deze bronheffing kan worden verrekend met de belasting die Curaçao over het pensioen heft. Andersom heeft Curaçao dezelfde bevoegdheid tot heffen over de pensioenuitkering van in Nederland wonende personen die een pensioen uit Curaçao ontvangen. Curaçao kent op dit moment niet de mogelijkheid om op basis van de eigen wetgeving belasting te heffen over lijfrente-uitkeringen aan niet-ingezetenen. Overgangsregeling De nieuwe bronheffing geldt niet voor wie op 5 juni 2014 al op Curaçao woonde en op dat moment een pensioen of lijfrente uit Nederland geniet. 6 PwC Dutch Caribbean - BRK Nieuwsflits

7 6 Sporters en artiesten De bronstaat is bevoegd tot heffing van inkomstenbelasting. Bij artiesten wordt in veel gevallen hiervoor een bronheffing ingehouden. Bij sporters is dat niet het geval. In alle gevallen zou dan door de sporter of artiest nog een aangifte inkomstenbelasting moeten worden ingediend. De bronstaat is bevoegd een bronheffing toe te passen over de beloning van sporters en artiesten. De woonstaat moet hiervoor verrekening geven. Hiermee wordt de heffing belangrijk vereenvoudigd. 6.1 Toelichting Onder de oude regeling waren Curaçao en Nederland bevoegd om inkomstenbelasting te heffen op het inkomen van sporters en artiesten die in het eigen land tegen betaling sporten of optreden. Zo heft Curaçao veelal 10% loonbelasting over de beloning van buitenlandse artiesten. Formeel zou de artiest op Curaçao ook nog een aangifte voor de inkomstenbelasting kunnen / moeten indienen en hiervoor een aanslag krijgen onder verrekening van hetgeen reeds werd ingehouden aan loonbelasting. De nieuwe regeling is eenvoudiger en stelt dat het land waar wordt gesport of opgetreden een bronheffing mag toepassen. Nederland geeft een verrekening voor de bronheffing die in Curaçao wordt geheven. Aangezien Nederland in deze situatie in het algemeen niet heft, zal Curaçao in dat geval ook geen verrekening geven. Op deze wijze wordt zowel dubbele heffing als onbelastbaarheid vermeden. 7 Successie- en schenkingsrecht Bij overlijden is de woonstaat bevoegd tot heffing van successiebelasting. Bij schenking is de oude woonstaat bevoegd om tot een jaar na emigratie schenkingsrecht bij te heffen tot het bedrag wat in de oude woonstaat verschuldigd zou zijn, onder aftrek van de heffing in de nieuwe woonstaat. Nederland is tot vijf jaar na emigratie bevoegd tot heffing van successie- en schenkingsrecht. De woonstaat geeft dan een vermindering. Als een ingezetene van Curaçao naar Nederland emigreert verliest Curaçao direct elke heffingsbevoegdheid. Curaçao kent namelijk in de eigen wetgeving niet de mogelijkheid om iemand na emigratie nog te volgen voor het successie- en schenkingsrecht. 7.1 Toelichting Als iemand naar Curaçao emigreert en daarna een schenking doet mag Nederland onder de oude regeling nog successiebelasting heffen tot een jaar na de emigratie. Als de emigrant komt te overlijden mag onder de oude regeling alleen Curaçao successiebelasting heffen. Onder de nieuwe regeling blijft Nederland bevoegd om tot vijf jaar na de emigratie te heffen, zowel in geval van schenking als bij overlijden. De emigrant wordt voor toepassing van het successie- en schenkingsrecht geacht nog in Nederland te wonen. Curaçao mag als woonland ook heffen maar moet de Nederlandse heffing verrekenen met de eigen successie- of schenkingsbelasting. Overgangsregeling Ingeval iemand 5 juni 2014 reeds in Curaçao woont wordt de termijn van vijf jaren na emigratie beperkt tot een jaar na emigratie. Dat betekent effectief dat dit alleen geldt voor iemand die minder dan een jaar voor inwerkingtreding van de nieuwe regeling naar Curaçao verhuisde. Wie eerder emigreerde wordt ook onder de nieuwe regeling niet meer getroffen door de Nederlandse heffing. PwC Dutch Caribbean - BRK Nieuwsflits 7

8 8 Hybride entiteiten Elk land bepaalt zelf of een entiteit voor de toepassing van de eigen belastingregels als transparant of niet-transparant wordt aangemerkt. Voor de toepassing van de belastingregeling wordt in het algemeen aangesloten bij de behandeling van het lichaam en de deelnemers in dat lichaam in de woonstaat. 8.1 Toelichting Onder de oude belastingregeling wordt voor de vraag of een rechtspersoon transparant is uitsluitend gekeken naar de eigen regels daarvoor. Zo zal bijvoorbeeld een Curaçaose transparante vennootschap op basis van de in Nederland geldende criteria kunnen worden aangemerkt als een niet-transparante vennootschap. Nederland zou dan slechts dat lichaam in aanmerking nemen voor toepassing van de belastingregeling. Onder de nieuwe belastingregeling wordt aangesloten bij de beoordeling van het ontvangende lichaam in de woonstaat. Voorbeeld: een te Curaçao gevestigd transparant lichaam met Nederlandse achterliggende rechthebbenden. In geval van inkomsten die door tussenkomst van het transparante lichaam worden genoten, zoals dividend, rente of royaltybetalingen, worden deze zowel door Curaçao als Nederland toegerekend aan de achterliggende rechthebbende. Nederland zal de belastingregeling toepassen ten aanzien van de rechthebbenden als ware het hun inkomen. Enkele voorbeelden: Een Nederlandse BV keert dividend uit aan een in Curaçao gevestigd lichaam dat aldaar als transparant wordt aangemerkt. Curaçao belast de deelnemers in dat lichaam rechtstreeks, dan hebben zij, indien ze aan de voorwaarden voldoen, recht op vermindering van de Nederlandse dividendbelasting. Andersom, als Nederland het lichaam in Curaçao als transparant aanmerkt en dus potentieel niet de bescherming van de belastingregeling zou bieden maar Curaçao het lichaam als niettransparant rechtstreeks belast, dan heeft het lichaam ook in Nederland recht op toepassing van de belastingregeling. Hetzelfde geldt ingeval het lichaam winst uit bedrijf behaalt. Zou een door Curaçao als transparant aangemerkt lichaam in Nederland een vaste inrichting hebben waarmee een bedrijf wordt uitgeoefend dan zal Nederland niet het lichaam zelf maar de deelnemers rechtstreeks belasten voor de winst uit de vaste inrichting. Uitzondering hierop is de situatie dat een in Nederland gevestigd lichaam door Curaçao als transparant wordt aangemerkt. Nederland zal dan mogen heffen bij het lichaam en Curaçao mag de aldaar wonende deelnemers in het lichaam belasten. 8 PwC Dutch Caribbean - BRK Nieuwsflits

9 9 Arbitrage Ingeval van verschil van mening tussen de woonstaat en de bronstaat kan een belanghebbende aan het land van inwoning verzoeken om arbitrage. Indien beide landen niet tot overeenstemming komen kan sprake zijn van dubbele heffing. Beide landen zijn verplicht om op basis van arbitrage tot een gezamenlijk oordeel te komen zodat een belanghebbende in dit geval niet met een onoplosbare dubbele heffing achterblijft. 9.1 Toelichting Onder de oude regeling is het mogelijk dat de belastingdienst in Nederland een ander standpunt inneemt dan de Curaçaose belastingdienst over bijvoorbeeld transacties tussen een Curaçaose en een Nederlandse vennootschap. Dit kan dubbele belasting tot gevolg hebben. De beide landen zijn namelijk niet verplicht om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Onder de nieuwe regeling zal bij verschil van mening dit verschil door arbitrage moeten worden opgelost en zal de heffingsbevoegdheid aan een van beide landen worden toegewezen, waarmee dubbele heffing kan worden voorkomen. 10 Inlichtingenuitwisseling Beide landen wisselen inlichtingen uit voor zover dat nodig is ten behoeve van de heffing van de belastingen waarop de belastingregeling van toepassing is. Beide landen zullen inlichtingen uitwisselen op basis van de internationale standaard. Gezien de recente ontwikkelingen van de OECD zal dit naar verwachting betekenen dat niet alleen op verzoek maar ook spontaan en zelfs automatisch inlichtingen zullen worden uitgewisseld. Automatische uitwisseling vindt veelal plaats bij specifiek daarvoor aangewezen inkomstenbronnen of handelingen Toelichting Onder de oude regeling is de inlichtingenuitwisseling in het algemeen beperkt tot gegevens die de landen in het belang van de heffing aan elkaar vragen. Zo kan Nederland aan Curaçao vragen om specifieke informatie te verzamelen en aan Nederland ter beschikking te stellen. Deze vorm van uitwisseling is in de loop der jaren toegenomen. De nieuwe belastingregeling maakt het mogelijk dat niet alleen op verzoek maar ook spontaan en automatisch inlichtingen worden uitgewisseld. Zo kan Curaçao bijvoorbeeld bepaalde informatie aan Nederland verstrekken als men denkt dat Nederland daar belang bij zou kunnen hebben. Ook kan nader aan te wijzen informatie automatisch worden uitgewisseld. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan rente en dividenden, maar ook aan pensioen- of lijfrenteinkomsten. PwC Dutch Caribbean - BRK Nieuwsflits 9

10 PwC Dutch Caribbean Als u meer wilt weten over de belastingregeling voor het Koninkrijk, kunt u uiteraard contact opnemen met één van de belastingadviseurs van PwC Dutch Caribbean of stuur een naar PwC Curaçao P.O. Box 360 Julianaplein 38 Willemstad Curaçao T: +599 (9) F: +599 (9) Website: Steve Vanenburg (Tax partner) T: +599 (9) Lennart Huijsen T: +599 (9) Rene Kempkes T: +599 (9) Farine Torres Larmonie T: +599 (9) Zuleika Lasten (Tax partner) T: +599 (9) Ingemara Bak T: +599 (9) Arne Kattouw T: +599 (9) Jorik Julsing T: +599 (9) Laat ons weten wat u van Tax News vindt en over welke onderwerpen u graag meer zou willen weten. Stuur een naar 2014 PricewaterhouseCoopers Curaçao. All rights reserved. PwC refers to the Dutch Caribbean member firm, and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see for further details. 10 PwC Dutch Caribbean - BRK Nieuwsflits This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

Tax news. Penshonadoregeling Voor Curaçao. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Penshonadoregeling Voor Curaçao. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Penshonadoregeling Voor Curaçao Penshonados en renteniers Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Voorwaarden... 2 Belasting en premies... 2 Inkomen uit buitenlandse bronnen... 3 Keuze mogelijkheid...

Nadere informatie

Tax news. Penshonadoregeling Voor St. Maarten. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Penshonadoregeling Voor St. Maarten. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Penshonadoregeling Voor St. Maarten Penshonados en renteniers Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Voorwaarden... 2 Belasting en premies... 2 Inkomen uit buitenlandse bronnen... 3 Keuze mogelijkheid...

Nadere informatie

Tax news. De ex-patriate regeling Voor Curaçao. Belastingbesparing voor ex-patriates. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. De ex-patriate regeling Voor Curaçao. Belastingbesparing voor ex-patriates. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news De ex-patriate regeling Voor Curaçao Belastingbesparing voor ex-patriates Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Geen brutering en vrijgestelde beloningen... 2 Netto loon... 2 Vrijgestelde beloningselementen...

Nadere informatie

Tax news. Algemene Bestedings Belasting Voor de BES eilanden. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Algemene Bestedings Belasting Voor de BES eilanden. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Algemene Bestedings Belasting Voor de BES eilanden Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Introductie... 2 Bedrijf... 2 Vermogensbestanddeel exploiteren... 2 Tarieven... 2 Belasting-grondslag...

Nadere informatie

Tax news. Besloten vennootschap (b.v.) Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden. Besloten vennootschap kan vrijgestelde status krijgen

Tax news. Besloten vennootschap (b.v.) Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden. Besloten vennootschap kan vrijgestelde status krijgen Tax news Besloten vennootschap (b.v.) Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden Besloten vennootschap kan vrijgestelde status krijgen Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Algemene kenmerken van een besloten

Nadere informatie

Deze tax news is van toepassing voor Curaçao.

Deze tax news is van toepassing voor Curaçao. Tax news Scheepstonnage Voor Curaçao Kenmerken van de tonnagebelasting Highlights In een oogopslag... 1 Schepen bestemd voor de vaart ter zee... 2 Vereisten voor toepassing... 2 Laag effectief tarief,

Nadere informatie

Tax news. De ex-patriate regeling Voor Curaçao. Belastingbesparing voor ex-patriates. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. De ex-patriate regeling Voor Curaçao. Belastingbesparing voor ex-patriates. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news De ex-patriate regeling Voor Curaçao Belastingbesparing voor ex-patriates Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Geen brutering en vrijgestelde beloningen... 2 Netto loon... 2 Vrijgestelde beloningselementen...

Nadere informatie

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt.

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b, aanhef, wordt de komma aan het slot vervangen door een dubbele punt. 33 955 Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie

Nadere informatie

Tax news. De ex-patriate regeling Voor St. Maarten. Belastingbesparing voor ex-patriates. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. De ex-patriate regeling Voor St. Maarten. Belastingbesparing voor ex-patriates. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news De ex-patriate regeling Voor St. Maarten Belastingbesparing voor ex-patriates Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Geen brutering en vrijgestelde beloningen... 2 Netto loon... 2 Vrijgestelde

Nadere informatie

TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS PENSHONADOREGELING* * connectedthinking

TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS PENSHONADOREGELING* * connectedthinking TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS PENSHONADOREGELING* * connectedthinking Indeling 1 Inleiding... 3 2 Voorwaarden... 3 3 Buitenlandse bronnen... 4 4 Keuze mogelijkheid... 5 5 Werkverbod / uitzonderingen...

Nadere informatie

Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden. Maurice de Clercq 11 april 2011

Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden. Maurice de Clercq 11 april 2011 Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden Maurice de Clercq 11 april 2011 Onderwerpen Gebiedsafbakening Het land Curaçao Niet BESgebied (Bonaire, St. Eustatius en Saba) Mogelijkheden

Nadere informatie

Deze tax news is van toepassing voor St. Maarten.

Deze tax news is van toepassing voor St. Maarten. Tax news Scheepstonnage Voor St. Maarten Kenmerken van de tonnagebelasting Highlights In een oogopslag... 1 Schepen bestemd voor de vaart ter zee... 2 Vereisten voor toepassing... 2 Laag effectief tarief,

Nadere informatie

Tax news. Stichting Particulier Fonds Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Stichting Particulier Fonds Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Stichting Particulier Fonds Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Algemene en formele kenmerken van een SPF... 2 Belastingheffing op Curaçao of St. Maarten...

Nadere informatie

Tax news. Stichting Particulier Fonds en Curaçaose trust Voor Curaçao. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Stichting Particulier Fonds en Curaçaose trust Voor Curaçao. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Stichting Particulier Fonds en Curaçaose trust Voor Curaçao Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Algemene en formele kenmerken van een SPF... 2 Algemene en formele kenmerken van een Curaçaose

Nadere informatie

Tax news. Spelregels tijdens een belastingcontrole Voor Aruba, Curaçao, St. Maarten en BES eilanden. In een oogopslag.

Tax news. Spelregels tijdens een belastingcontrole Voor Aruba, Curaçao, St. Maarten en BES eilanden. In een oogopslag. Tax news Spelregels tijdens een belastingcontrole Voor Aruba, Curaçao, St. Maarten en BES eilanden Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Verschillende soorten onderzoeken... 2 Inzage-, informatie- en bewaarplicht...

Nadere informatie

Nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland van toepassing vanaf 1 januari 2016

Nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland van toepassing vanaf 1 januari 2016 Nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland van toepassing vanaf 1 januari 2016 Op 12 april 2012 is een nieuw belastingverdrag ondertekend tussen Nederland en Duitsland (hierna: nieuw verdrag).

Nadere informatie

Deze tax news is van toepassing voor Curaçao, St. Maarten en de BES eilanden.

Deze tax news is van toepassing voor Curaçao, St. Maarten en de BES eilanden. Tax news Pensioenregeling Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden Is uw pensioenvoorziening optimaal? Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Hoe groot mag uw pensioen zijn volgens de fiscus... 2 Opbouw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 955 (R2032) Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking

Nadere informatie

Tax news. Stichting Particulier Fonds Voor St. Maarten. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Stichting Particulier Fonds Voor St. Maarten. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Stichting Particulier Fonds Voor St. Maarten Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Algemene en formele kenmerken van een SPF... 2 Belastingheffing... 2 Uitoefenen van een bedrijf... 3 Praktische

Nadere informatie

Belastingherziening 2015

Belastingherziening 2015 www.pwc.com/dutch-caribbean Belastingherziening 2015 Deze informatie is van toepassing voor Curaçao. In deze nieuwsflits worden onder andere behandeld: Aftrekbare kosten eigen woning beperkt. Beperking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 29 034 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008)

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008) KPMG Tax & Legal Services Kantooradres Kaya Flamboyan 7 Curaçao Nederlandse Antillen Postadres Postbus 3766 Curaçao Nederlandse Antillen Telefoon (599-9) 732-5400 Telefax (599-9) 737-3409 DE PENSHONADO

Nadere informatie

Besluit van tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting voor de BES eilanden (Besluit ter voorkoming dubbele belasting BES)

Besluit van tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting voor de BES eilanden (Besluit ter voorkoming dubbele belasting BES) Besluit van tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting voor de BES eilanden (Besluit ter voorkoming dubbele belasting BES) 2010/555; Op de voordracht van de Staatssecretaris

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 615 Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Besluit van PM datum tot wijziging van de Belastingregeling voor het land Nederland

Besluit van PM datum tot wijziging van de Belastingregeling voor het land Nederland Besluit van PM datum tot wijziging van de Belastingregeling voor het land Nederland Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van PM; Gelet op artikel 37 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

Nadere informatie

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Artikel XII Het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Op 1 maart van dit jaar heeft de Nederlandse Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan in een Nederbelgische situatie.

Nadere informatie

Staten-Generaal. Den Haag, 15 oktober De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd.

Staten-Generaal. Den Haag, 15 oktober De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd. Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 A 31 743 Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika tot het vermijden van dubbele belasting en het

Nadere informatie

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 Besluit van 21 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2008, 574 HOOFDSTUK 1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 27 789 Modernisering Successiewetgeving Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Inhoud Voorwoord 9 Lijst van afkortingen 11 1 Het verdragsbeleid op hoofdlijnen 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Kerninzet 14 1.2.1 Hoofddoelen

Nadere informatie

Belastingverdrag Nederland- Duitsland. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Belastingverdrag Nederland- Duitsland. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht Belastingverdrag Nederland- Duitsland Kwalificerende buitenlandse belastingplicht mr. Dick de Ruiter RB 6 april 2017 Belastingplicht: waar? De meesten van ons worden m.i.v. 1 januari 2017 aangemerkt als

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Second Home maart 2017 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Prejudiciële beslissing op vraag van: ECLI:NL:RBZWB:2017:1464

Prejudiciële beslissing op vraag van: ECLI:NL:RBZWB:2017:1464 ECLI:NL:HR:2017:1324 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 14-07-2017 Datum publicatie 14-07-2017 Zaaknummer 17/01256 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:417

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2009 2010. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2009 2010. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2009 2010 32 491 Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Barbados tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het

Nadere informatie

Het belastingrecht BES. Perspectief bedrijfsleven

Het belastingrecht BES. Perspectief bedrijfsleven Page 1 Het belastingrecht BES Perspectief bedrijfsleven Handelsmissie Aruba Bonaire 2012 mr. Zuleika S. Lasten 6 juli 2012 Doel fiscaal stelsel BES Vereenvoudiging Lage tarieven en verbreding grondslag

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 642 Besluit van 21 december 2000, houdende vaststelling van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 955 (R2032) Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. REIKWIJDTE VAN DE RIJKSWET. Artikel 1 TOEPASSINGSBEREIK

HOOFDSTUK I. REIKWIJDTE VAN DE RIJKSWET. Artikel 1 TOEPASSINGSBEREIK Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home maart 2017 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011 Schenken tegen wil en dank Maurice de Clercq 7 december 2011 Inhoud 1. Inleiding 2. Schenken 3. Aanmerkelijk belang aandelen 4. Effecten 5. Onroerend Goed 6. Het huwelijk 7. Conclusie Inleiding Inleiding

Nadere informatie

Wet op de dividendbelasting 1965

Wet op de dividendbelasting 1965 Wet op de dividendbelasting 1965 Wet van 23 december 1965, houdende vervanging van het Besluit op de Dividendbelasting 1941 door een nieuwe wettelijke regeling, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2009, 611

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home september 2016 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

2018 no. 12 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2018 no. 12 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2018 no. 12 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA RIJKSWET van 23 december 2015, houdende regeling voor Nederland en Sint Maarten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting

Nadere informatie

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Auteurs: V.L.M. Bonifacio-Pieters MSc en J.J. Job MSc 1 Behalve voor het zonnige weer, de uitgestrekte zandstranden,

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

!i2ji ]]] ]]] de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

!i2ji ]]] ]]] de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs !i2ji ]]] ]]] de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen mr. drs. S.A.W.J. Strik voorzitter Commissie Wetsvoorstellen De Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Wat is de Common Reporting Standard (CRS)? De Nederlandse overheid werkt met veel landen samen om belastingontduiking

Nadere informatie

Regeling met België inzake ontslaguitkeringen

Regeling met België inzake ontslaguitkeringen Regeling met België inzake ontslaguitkeringen Besluit 22-06-2006 nr CPP2006-1404 Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling. Sector Ontwerp. Aspectgebied Internationaal belastingrecht

Nadere informatie

2014Z21984. Antwoord 1

2014Z21984. Antwoord 1 2014Z21984 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw, die bij

Nadere informatie

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten 21 september 2015 Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2015 is het Belastingplan 2016 gepresenteerd. Dit plan bevat helaas niet de eerder door velen gehoopte radicale aanpassing van

Nadere informatie

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft aan de staatssecretarissen Wiebes (Financiën) en Klijnsma (SZW) een

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van, nr. ); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van, nr.

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van, nr. ); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van, nr. Besluit van. tot vaststelling van het besluit ter voorkoming van dubbele belasting tussen de belastingstelsels van het in Europa gelegen deel van het land Nederland en het in het Caribische gebied gelegen

Nadere informatie

Voorbeelden wel/geen toegang tot ruling met internationaal karakter

Voorbeelden wel/geen toegang tot ruling met internationaal karakter Voorbeelden wel/geen toegang tot ruling met internationaal karakter 1 Belastingbesparing als enige dan wel doorslaggevende beweegreden Voorbeeld 1 Een Nederlandse vennootschap leent renteloos een fors

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Bijlage: Presentatie van de NOB, gehouden op 4 juli 2016

Bijlage: Presentatie van de NOB, gehouden op 4 juli 2016 Bijlage: Presentatie van de NOB, gehouden op 4 juli 2016 De Nederlandse coöperatie in de dividendbelasting 1 Kader In zijn schrijven van 27 mei 2016, betreffende fiscale moties en toezeggingen aan de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 034 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni

Nadere informatie

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Welkom! Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Uw gastheren: Peter Veldhuis en Cees van t Veer Oostwerk Henk-Jan Morsink Gothaer versicherungen Oostwerk

Nadere informatie

Het verrekenen van buitenlandse dividendbelasting

Het verrekenen van buitenlandse dividendbelasting Het verrekenen van buitenlandse dividendbelasting Voor particuliere (box 3) beleggers die in Nederland wonen en die dividend ontvangen uit hun portefeuille van beursgenoteerde binnen- en buitenlandse effecten

Nadere informatie

ECLI:NL:ORBBACM:2015:31

ECLI:NL:ORBBACM:2015:31 ECLI:NL:ORBBACM:2015:31 Instantie Datum uitspraak 29092015 Datum publicatie 05102015 Zaaknummer 2013/64800 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Raad van Beroep voor Belastingzaken van Aruba,

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST

AANVULLENDE OVEREENKOMST AANVULLENDE OVEREENKOMST TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN DE FEDERATIEVE REPUBLIEK BRAZILIË TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT REGELING VAN SOMMIGE ANDERE AANGELEGENHEDEN

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

Belangrijk advies A-G bij Europees Hof over dividendbelasting op dividend aan moedervennootschap gevestigd op Curaçao

Belangrijk advies A-G bij Europees Hof over dividendbelasting op dividend aan moedervennootschap gevestigd op Curaçao Belangrijk advies A-G bij Europees Hof over dividendbelasting op dividend aan moedervennootschap gevestigd op Curaçao Recent heeft de advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg (HvJ)

Nadere informatie

van harte welkom op deze informatieavond

van harte welkom op deze informatieavond De Rabobank en KroeseWevers heten u van harte welkom op deze informatieavond Hengelo, dinsdag 28 oktober 2014 KroeseWevers Belastingadviseurs BV Wie zijn wij 7 vestigingen 270 medewerkers German Desk -

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING. Inkomstenbelasting Art. 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke personen.

INKOMSTENBELASTING. Inkomstenbelasting Art. 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven van natuurlijke personen. I INKOMSTENBELASTING Wet van 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001), Stb. 2000, 215, zoals laatstelijk gewijzigd op 30 december 2014, Stb. 2014, 196

Nadere informatie

1. Lichamen met financiële dienstverleningsactiviteiten binnen concernverband

1. Lichamen met financiële dienstverleningsactiviteiten binnen concernverband Lichamen met financiële dienstverleningsactiviteiten binnen concernverband zonder reële economische aanwezigheid in Nederland; geen zekerheid vooraf, verstrekken van inlichtingen en beperking verrekening

Nadere informatie

Rariteiten onroerende zaken

Rariteiten onroerende zaken Rariteiten onroerende zaken 13 september 2017 - Breukelen Maurice De Clercq ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inleiding 2. Onroerende zaken in privé 3. Onroerende zaken in de vennootschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 263 (R2055) Regeling voor Nederland en Sint Maarten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

Het nieuwe belastingverdrag met Zwitserland

Het nieuwe belastingverdrag met Zwitserland Het nieuwe belastingverdrag met Zwitserland 9 november 2011 Op 26 februari 2010 is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken Directie Internationale Fiscale Zaken. Besluit van 14 november 2007, nr. IFZ 2007/754M, Stcrt. nr.

Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken Directie Internationale Fiscale Zaken. Besluit van 14 november 2007, nr. IFZ 2007/754M, Stcrt. nr. Regeling voor de toepassing van het Nederlands-Duitse belastingverdrag met betrekking tot de toedeling van het recht tot belastingheffing over aan werknemers betaalde afkoopsommen 1 Regeling voor de toepassing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 263 (R2055) Regeling voor Nederland en Sint Maarten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

Aandelen en andere opties

Aandelen en andere opties Aandelen en andere opties Hoe zit het in grensoverschrijdende situaties? Het gaat weer beter met de Nederlandse economie. Dit zien we onder meer terug in de toenemende behoefte van Nederlandse werkgevers

Nadere informatie

SPF 4 ever. 18 november 2009

SPF 4 ever. 18 november 2009 SPF 4 ever 18 november 2009 Onderwerpen Inleiding Doelvermogens ANBI & SBBI Afgezonderd particulier vermogen Stichting particulier fonds & voorbeelden Bruikbaarheid doelvermogen na 2009 Wijzigingen Successiewet

Nadere informatie

VR DOC.1007/4

VR DOC.1007/4 VR 2018 1409 DOC.1007/4 MULTILATERALE OVEREENKOMST TER IMPLEMENTATIE VAN AAN BELASTINGVERDRAGEN GERELATEERDE MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN GRONDSLAGUITHOLLING EN WINSTVERSCHUIVING De Partijen bij deze

Nadere informatie

Aangiftebiljet B 2016

Aangiftebiljet B 2016 Aangiftebiljet B Retouradres: Regentesselaan z/n, Willemstad, Curacao Datum van uitreiking: Inkomstenbelasting Belastingjaar 1-1- t/m 31-12- U dient het aangiftebiljet binnen twee maanden na uitreiking

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Toelichting. Inkomstenbelasting. Voor belastingplichtigen die niet woonachtig zijn in Curaçao (buitenlandse belastingplichtigen)

Toelichting. Inkomstenbelasting. Voor belastingplichtigen die niet woonachtig zijn in Curaçao (buitenlandse belastingplichtigen) Toelichting Inkomstenbelasting Voor belastingplichtigen die niet woonachtig zijn in Curaçao (buitenlandse belastingplichtigen) De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door het Ministerie

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN. I.0 Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN. I.0 Inleiding 1 MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN I.0 Inleiding Tussen de landen van het Koninkrijk is sinds 1965 de Belastingregeling voor het Koninkrijk (hierna: BRK) van toepassing om dubbele belasting te vermijden

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen 1. Inleiding In dit memorandum gaan wij in op een aantal fiscale aspecten die een rol kunnen spelen bij het opzetten van een (particulier)

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het beheren van vermogen in Nederland en België Juni 2013 Maurice de Clercq Programma 1. Inleiding 2. Nederland 3. België 4. Synthese Nederland/ België 5. Conclusie

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN. I.0 Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN. I.0 Inleiding MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN I.0 Inleiding Tussen de landen van het Koninkrijk is sinds 1965 de Belastingregeling voor het Koninkrijk (hierna: BRK) van toepassing om dubbele belasting te vermijden

Nadere informatie

Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing

Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing Second Home september 2016 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap

Nadere informatie