Waterinnovaties in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waterinnovaties in Nederland"

Transcriptie

1 Ministerie vn Infrstructuur en Miieu Wterinnovties in Nedernd Een beknopt overzicht

2 Voorwoord Innovtieve opossingen zijn hrd nodig om in te speen op compexere opgven en tijd beperkte middeen. Niet een in Nedernd mr over de hee wered. Wter is sterk verweven met mondie mtschppeijke vrgstukken zos wterveiigheid, wterkwiteit, snittie, voedse en energiewinning. Die vrgstukken steen ons voor de permnente opdrcht om te zoeken nr simme, betbre opossingen. Nieuwe technoogie en nieuwe inzichten steen ons nd in stt om drn steeds beter te kunnen vodoen. We doen dt in nieuwe vormen vn smenwerking wrbij overheid en mrktprtijen smen optrekken met kennisinsteingen (topsectoren-npk). We voeen ons ook interntion geroepen onze ervringen in te brengen. Of het nu gt om nieuwe mnieren vn dijkversterking, het winnen vn energie uit het getij of het inzetten vn D-technieken voor overstromingssimuties: het zijn em voorbeeden vn hoe je met ndere ogen nr wter kunt kijken. Ik vind het vn beng om de knsen die er zijn ook zichtbr te mken. Grg presenteer ik drom in deze brochure een breed overzicht vn ctuee innovtieve wterprojecten in Nedernd. Ik hoop dt het inspireert, weicht nzet tot een bezoek en eidt tot nieuwe kennis, wr ook ter wered. DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, mw. drs. M.H. Schutz vn Hegen

3 Ineiding Uiteg pictogrmmen In deze brochure zijn de innovtieve projecten s vogt geordend: Projecten die de wterveiigheid bevorderen. Geotextie tegen piping is een voorbeed vn een dergeijke innovtie. Mr ook dijkmonitoring met behup vn sensoren dient dit doe. Projecten die inspeen op de zoetwterbeschikbrheid en de wterketen. Het zogenmde chteroeverconcept bij Andijk combineert verbetering vn de wterveiigheid met de opsg vn overtoig zoetwter voor ter gebruik. Projecten die bijdrgen n de wterkwiteit. Een voorbeed vn een dergeijk project is het Phrmfiter, dt er voor zorgt dt ziekenhuizen medicijnresten en stoffen met hormoonverstorende werking fiteren voordt het geoosd wordt in het fvwter. Projecten die zorgen voor kimtbestendige steden. In Rotterdm is een speepein gereiseerd dt tevens dient s tijdeijke wterberging voor overtoig regenwter. Projecten die verschiende doeen hebben, zijn bij het oorspronkeijke hoofddoe ingedeed. Vn de projecten is kort beschreven wt de innovtie inhoudeijk behest en n wek doe het een bijdrge evert. Ook is ngegeven wnneer het is of wordt gereiseerd. Met de meeste projecten uit deze brochure wordt ook gewerkt n ndere doeen, breder dn bovenstnde. Dt zijn de cross-overs nr nder beeid. Vn ek project is met een symbootje ngegeven weke cross-overs er zijn. Afv en mterihergebruik Het verduurzmen vn grondstoffengebruik is bengrijk om een zo g mogeijke miieudruk vn productie en consumptie te bereiken. De projecten speen dr op in. Voorbeeden: RWZI Horstermeer (-STEP fiter) en fosftterugwinning Energie De wens om de energievoorziening te verduurzmen eeft breed, ook in de wtersector. Projecten die drop inspeen hebben dit symboo. Voorbeeden: Ontziting Vote, Thermische Druk Hydroyse in RWZI Veno, getijturbines Oosterschedekering Kimtdpttie Deze projecten hepen om onvermijdeijke kimtvernderingen op te vngen en verdere vernderingen in het kimt zovee mogeijk te voorkomen. Voorbeeden: Rivierverruiming en terpenpn Overdiepse Poder Lndbouw Door gebruik vn innovtieve duurzme technoogieën uit de wtersector is voordee te hen bij de productie vn voedse. Een doe vn deze projecten is More Crop per Drop: meer voedse met minder wter. Voorbeeden: Teet vn rdppeen op zite grond (Texe) Ntuurontwikkeing Projecten in het domein vn wter kunnen vk vogens de ontwerpprincipes vn bouwen met ntuur worden ontworpen. Dit evert voordeen op voor de ntuur en voor recretie, en is vk ook finnciee ntrekkeijk. Voorbeeden: Mutifunctionee rivierdijk Munnikennd, veiigheidsbuffer Oesterdm Ruimteijke inrichting De reistie vn het progrmm Ruimte voor de Rivier heeft, nst veiigheidsdoeen, ook s doe de ruimteijke kwiteit vn het rivierengebied te verbeteren. Deze projecten, mr ook ndere, speen drop in. Voorbeeden: Dijkterugegging Lent, Bouevrd Scheveningen en Cdznd

4 5 Innovtieve projecten 0 Hrtekn Nieuwe Oude M s Nieuwe W W 5 0 r te Wter Zw Gedersche IJss e Projecten die de wterveiigheid bevorderen Zeewering versterkt met znd Houtribdijk versterkt met znd Innovtieve dijkversterking Combintiedijk 5 Dijkmonitoring met sensoren Achteroevers Veiigheidsbuffer Oesterdm De Zndmotor Hoogwtergeu 0 Testen zetstenen dijken in Detgoot Dijkversterking met geotextie Rivierverruiming en terpenpn Uiterwrdvergrving en Ntuurderij Dijkterugegging bij Lent 5 Wkkere dijk, een mutifunctionee rivierdijk Tid Test Centre Greveingen Getijdenturbines in de Oosterschede Mutifunctionee turbine Di Wterbeheer 0 CimteGme Duurzme Afsuitdijk BoxBrrier Projecten die inspeen op de zoetwterbeschikbrheid en de wterketen Zoet-zoutscheiding met beenscherm Zoetwter tegen verziting 5 Vcuümtoietten en urinezuivering Zite rdppe Energiezuinige ontziting Projecten die bijdrgen n de wterkwiteit Luwtemtregeen Hoornse Hop Getijdencentre Brouwersdm 0 Mrker Wdden Wter Insight Phrmfiter Nered bioogische fvwterzuivering -STEP -fiter Fosft-terugwinning Thermische drukhydroyse Hydrochip Remote contro wterkwiteit Projecten die zorgen voor kimtbestendige steden Wterpein 0 Kimtbuffer Kimt Effect Ats

5 5 0 5 Zeewering versterkt met znd Voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering wordt een zndige oever met een duin ngebrcht. Hiermee worden de huidige probemen met de hoogte en de sterkte vn de dijk opgeost. De zndige versterking wordt zodnig vormgegeven dt er knsen worden gecreëerd voor recretie en ntuurontwikkeing. Reistie: 0-05 Nieuwe W 0 0 Loctie: Hondsbossche en Pettemer Zeewering (tussen Cmperduin en Petten) k 0 Houtribdijk versterkt met znd Voor een gedeete vn de Houtribdijk wordt s proef een vooroever vn znd ngeegd, wrbij de breedte en steiheid vn de vooroever vrieert. Vervogens wordt gemeten in hoeverre het znd door de goven wordt verptst. Ook de ontwikkeing vn de vegettie wordt gevogd. r te Wter Zw Een zndige vooroever remt de gofnv op de dijk en kn worden toegepst s versterking vn dijken die te g zijn of niet sterk genoeg. Drnst biedt de vooroever mogeijkheden voor ntuurontwikkeing. 0 Gedersche IJss e Reistie: 0 Uitvoering monitoring: Hrtekn Nieuwe Oude M s Loctie: Houtribdijk (Enkhuizen-Leystd) W 5 W

6 5 0 0 r te Wter Zw Gedersche IJss e r te Wter Zw Innovtieve dijkversterking Hrtekn 0 0 Nieuwe Oude M s 0 Dijkverngeing is een nieuwe methodiek wrbij grondnkers in de steie heing vn de bestnde dijk worden geboord. Deze grondnkers geven de dijk extr sterkte, wrdoor wordt voorkomen dt de dijk fschuift. Bij de trditionee methode worden meest bermen tegen de dijk ngeegd. Dit kn grote gevogen hebben voor de bebouwing nst de dijk. Dijkversterking vn binnenuit, zos dijkverngeing, kent deze bezwren niet. Uitvoering: 0 Hrtekn Nieuwe Oude M s Loctie: W Nieuwe Hgestein en Opijnen W W 5 Combintiedijk W Gedersche IJss e Een combintiedijk mkt het mogeijk om bij noodzkeijke dijkversterking ook invuing te geven n ndere ruimteijke wensen in het betreffende gebied, zos recretie, ruimteijke kwiteit en ntuur. Zo worden meerdere bengen gediend. In Scheveningen is de dijkversterking gecombineerd met de ontwikkeing vn de bouevrd met interntione uitstring, ontworpen door de Spnse rchitect De Soà-Mores. In Cdznd wordt dijkversterking gecombineerd met de neg vn een gemeenteijke jchthven. Loctie: Scheveningen en Cdznd Reistie: 0-05 (Cdznd)

7 5 Dijkmonitoring met sensoren 5 Achteroevers Met behup vn sensoren kn continu de ctuee conditie vn dijken in de gten worden gehouden. Dit evert essentiëe informtie op voor het inspecteren vn dijken tijdens hoogwter. 0 5 Deze informtie kn ook gebruikt worden voor het beter ontwerpen en toetsen vn dijken en voor het dgeijkse beheer en onderhoud. De komende jren wordt het systeem smen met wterbeheerders, mrktprtijen en kennisinsteingen doorontwikked en op meerdere octies toegepst. Doorontwikkeing: r te Wter Zw Locties: o.. Luwersmeerdijk en Ommenderzeedijk (Groningen) Bij het concept chteroever drit het om nieuwe vormen vn wterberging en functiecombinties, om de wterveiigheid te vergroten en sim om te gn met zoetwtertekort en de eefomgeving in en om het IJssemeer. De eerste chteroever is in 0 gereiseerd in de Koopmnspoder en richt zich op vis en ntuur. Met een innovtieve en visvriendeijke buisvijze is de Koopmnspoder verbonden met het IJssemeer. Er wordt drie jr geëxperimenteerd met het wterpeibeheer. In 0 wordt de mogeijkheid verkend vn een chteroever in de Wieringermeer die zich richt op ndbouw, tuinbouw, qucutuur en visserij. Reistie: 0 Experimenteerfse: 0-0 Nieuwe Wter s Loctie: Koopmnspoder (Andijk)

8 0 0 r te Wter Zw Veiigheidsbuffer Oesterdm Bij de Oesterdm in de Oosterschede is m znd op de zndpten gestort. Dit drgt bij n het herste en behoud vn het ecoogisch wrdevoe gebied vn pten en schorren én dempt de gofwerking op de chteriggende dm. Hierdoor kn het toekomstig onderhoud vn de Oesterdm ngjrig worden uitgested. Hrtekn Loctie: Oesterdm (Thoen) Nieuwe Oude M s W 5 W 5 De Zndmotor Gedersche IJss e De Zndmotor is een grootschig proefproject wrin een nieuwe, duurzme mnier vn kustonderhoud wordt onderzocht. De Zndmotor is ngeegd s schiereind vn,5 mijoen m znd. Dit znd verspreidt zich onder invoed vn wind, goven en stroming ngs de kust, en zorgt drmee voor kustbescherming, nieuwe ntuur en een extr recretiegebied. Hrtekn Loctie: Ter Heijde Nieuwe Oude M s Het project wordt gekenmerkt door intensieve pubiek-privte smenwerking met de coitie Ntuurijke Kimtbuffers en Ntuurmonumenten. Reistie: 0 An de Zndmotor is een omvngrijk onderzoeksprogrmm gekopped, wrin betrokken overheden, kennisinsteingen en bedrijfseven nuw smenwerken. De eerste bevindingen over de werking vn de Zndmotor zijn positief. De verwchting is dt de Zndmotor n 0 jr resuteert in hectre extr strnd en duin. Reistie: 0 Evuties: 0 en 0 5

9 Hrtekn Nieuwe Oude M s Hoogwtergeu 0 0 In Nedernd hebben we steeds meer kns op overstromingen, omdt de rivier steeds minder ruimte krijgt. Rivieren iggen ingekemd tussen steeds hogere dijken. Tegeijkertijd dt de grond chter de dijken en regent het vker en hrder, wrdoor de rivieren meer wter moeten verwerken. Voor de rivier de IJsse wordt ruimte gemkt, zodt bij hoogwter het wter fgevoerd kn worden, door twee dijken n te eggen in grrisch gebied. Dit gebied vn 0 hectre z bij hoogwter s overoopgebied onderopen. De verwchting is dt de geu eens in een menseneven z vostromen. Het rivierpei z met centimeter den bij hoogwter. Reistie: 0 W 5 W 5 0 r te Wter Zw Loctie: Veessen-Wpenved Gedersche IJss e Testen zetstenen Hrtekn dijken in Detgoot Nieuwe Oude M s uwe W 5 0 In de unieke Detgoot vn Detres wordt de sterkte en gofremmende werking getest vn diverse typen stenen voor dijkbekeding. Hoe groter de gofremmende werking vn de stenen, hoe ger de dijk hoeft te zijn om n de wetteijke normen te vodoen. Nr verwchting evert dit kostenbespringen op bij dijkversterkingen en voordeen voor het miieu en de omgeving. De proeven mrkeren het einde vn de bestnde Detgoot in de Voorst en de ingebruiknme vn de nieuwe Detgoot in Deft. Uitvoering: Loctie: De Voorst en Deft W 5 r te Wter Zw Gedersche IJss e

10 0 Dijkversterking 0 0 met geotextie 0 Hrtekn Nieuwe Oude M s Het gevr vn piping speet bij vee dijken. As wter door de dijk stroomt, wordt znd meegevoerd en ontstn er tunnetjes (pipes) die uiteindeijk tot doorbrk vn de dijk kunnen eiden. Geotextie, dt vertic in de dijk wordt ngebrcht, fungeert s een soort fiter dt we wter doort mr geen znd. Het tegengn vn piping met trditionee mtregeen is retief duur. Het nbrengen vn geotextie is goedkoper en geeft minder hinder voor de bewoners. Binnen het progrmm Ruimte voor de Rivier wordt op vier octies een prktijkproef uitgevoerd met geotextie. Reistie: 0 W Locties: Nederbetuwe, Cuemborg en Vinen (dijkversterking). Wiemspoder (IJzendoorn) voor onderzoek. 5 W 0 r te Wter Zw Gedersche IJss e Rivierverruiming en terpenpn In het kder vn het project Ruimte voor de Rivier verndert 550 hectre vn de Overdiepse Poder in een wterbergingsgebied, met ndbouwbedrijven op cht terpen. Door de unieke smenwerking vn bewoners en overheid wordt de hoogwterveiigheid verbeterd door het creëren vn wterberging. De ndbouw in het gebied kn worden voortgezet door de neg vn terpen. Uitvoering: Hrtekn Nieuwe Oude M s Loctie: Wspik W

11 r te Wter Zw Hrtekn 0 0 Nieuwe Oude M s 0 0 Uiterwrdvergrving en Ntuurderij De Ntuurderij Keizersrnde verenigt duurzme ndbouw met sim wtermngement en stimueert de verhoging vn de biodiversiteit, recretie en eductie. 5 0 W Door de begrzing vn de uiterwrden door het vee vn de Ntuurderij wordt de opstuwende werking vn de nwezige vegettie tegengegn. W In combintie met het grven vn geuen in de uiterwrden, dt de wterstnd bij Deventer tijdens hoogwter met 0 centimeter. Opevering: 0 5 r te Wter Zw Gedersche IJss e Loctie: Deventer Hrtekn 0 0 Nieuwe Oude M s 0 Dijkterugegging bij Lent W De dijk bij Lent in de W wordt circ 0 meter ndinwrts veregd. Hierdoor komt er ruimte voor een nevengeu vn de W. 5 Deze nevengeu biedt bij hoogwter extr cpciteit voor de wterfvoer wrdoor de wterstnden ger worden. Het eind dt ontstt door het vereggen vn de dijk wordt ingericht s rivierprk, met mogeijkheden voor recretie en hoogwrdige woningbouw. An dit pn is in 0 de prestigieuze Wterfront Center Awrd toegekend. Uitvoering: 0-05 W 5 Loctie: Lent, Nijmegen Gedersche IJss e

12 5 0 0 r te Wter Zw Gedersche IJss e Hrtekn rivierdijk 0 0 Nieuwe Oude M s 0 Wkkere dijk, een mutifunctionee De Wkkere dijk is een kiometer nge, mutifunctionee dijk met een soort tribune bedoed voor recrenten. De dijk fungeert tevens s hoogwtervuchtpts voor het vee. Dtzefde vee zorgt ervoor dt de dijk nuweijks onderhoud nodig heeft, omdt het de begroeiing op ntuurijke wijze kort houdt. De Wkkere dijk wordt ngeegd met grond die vrijkomt bij de neg vn geuen in de uiterwrden in het kder vn het progrmm Ruimte voor de Rivier. W 5 W Loctie: Sot Loevestein, Ztbomme Nm Tid Test project Centre Greveingen Het Tid Test Centre wordt gebouwd bij de Fkkeese spuisuis. De zes kokers vn deze spuisuis komen beschikbr voor het testen vn getijdenturbines. Hierbij wordt gebruik gemkt vn de wterstndsverschien tussen het Greveingenmeer en de Oosterschede. Het testcentrum is uniek in de wered, omdt er stroom wordt opgewekt bij retief keine wterstndverschien. Het testcentrum richt zich op kennisontwikkeing en het doorontwikkeen vn knsrijke technoogieën voor mrkttoepssing. Ook worden de effecten op de omgeving gemeten, zos de visvriendeijkheid vn de turbines. Uitvoering: 05-0 Loctie: Fkkeese Hrtekn spuisuis, Greveingendm Nieuw Oud Uitvoering: 0-05

13 0 0 r te Wter Zw Nm Getijdenturbines project in de Oosterschede Twee doorstroomopeningen vn de Oosterschedekering gn fungeren s showcseoctie voor twee typen getijdenturbines met een gezmenijk vermogen vn,5 megwtt. Voor de inititiefnemers vn dit project is de opwekking vn duurzme getijdenenergie in de Oosterschedekering een vitrine nr de rest vn de wered. As de turbines onder deze omstndigheden functioneren, kunnen ze vrijwe over ter wered worden toegepst. Reistie: 0 Loctie: Oosterschedekering Hrt Nieuwe Hrtekn Nieuwe Oude M s Nm Mutifunctionee project turbine W 5 5 In de suis vn het Stietjeskn wordt 0 een mutifunctionee visvriendeijke turbine getest. Nst het opwekken vn duurzme energie kn deze turbine worden ingezet s pomp, wrdoor in tijden vn hoogwter het knwter versned ngs het suizencompex wordt fgevoerd. De turbine kn tijdens droogte ook omgekeerd functioneren, door het kn juist vo te pompen. Dit inititief is een potentiëe innovtie wr nr gekeken wordt in het kder vn simme opossingen bij vervnging of renovtie vn suizen die vroeg in de vorige eeuw zijn gebouwd. Reistie: W r te Wter Zw 5 Gedersche IJss e Gedersche IJss e 5 0 Loctie: Stietjeskn bij Nieuw-Amsterdm (Drenthe)

14 r te Wter Zw Nm Di Wterbeheer project Het onderzoeksprogrmm Di Wterbeheer richt zich op supersnee en nuwkeurige wterberekeningen en een reistische visuistie vn de rekenresutten in D stereo, voor direct gebruik n tfe. De omgevingsmodeen zijn te beschouwen s krten wrop je wter kunt ten stromen. De gebiedsmodeen zijn geschikt voor wterspeciisten, ruimteijke ontwerpers, beeidsmedewerkers en cmiteitenbeheerders. Hrtekn Loctie: Defnd, Honds Noorderkwrtier, Brouwersdm, Nieuwe Oude M s Mekong-det (Vietnm), New York, Singpore, Kpstd Nm CimteGme project W 5 W Gedersche IJss e 5 In de CimteGme vn Tygron worden diverse stkehoders in een virtuee D-simutie uitgedgd om de universiteitswijk Deft kimt-dptief in te richten en drbij op zoek te gn nr opossingen die voor e benghebbende prtijen cceptbe zijn. Bij gebiedsontwikkeing zijn tijd meerdere stkehoders betrokken, wrbij de bengentegensteingen vk eiden tot vertrging. Met de softwre die Tygron biedt, kun je dit herkenbr en bespreekbr mken. Hrtekn Loctie: o.. Deft, Rotterdm 0 Nieuwe Oude M s 0

15 5 0 Nm Duurzme project Afsuitdijk Rijk en regio werken smen n reistie vn regione mbities op de Afsuitdijk: Stroomopwekking door osmose-energie. Bue Energy proefcentre is in pri 0 opertionee. Getijdenenergie (Den Oever): test- en demonstrtiefciiteiten voor energiewinning zijn er. Windturbines in potentie op termijn mogeijk. Het is een goede octie voor windenergie. Zonne-energie: de regio ontwikket pnnen voor zonne-energie. Vnuit de regio zijn er pnnen voor een innovtieve vismigrtierivier. Loctie: Afsuitdijk 0 5 Nm BoxBrrier project 0 r te Wter Zw Gedersche IJss e Met de BoxBrrier kn een dijk of een vk terrein tijdeijk verhoogd worden, s bescherming tegen overstromingen. Het houdt wter tegen met wter: de eementen (bkken) worden gevud met wter. Het systeem is efficiënt in opsg, mkkeijk te trnsporteren (00 meter tijdeijke wterkering in een continer) en mkkeijk te vuen. Tot nu toe werden bij dijkverhoging zndzkken gebruikt. Drvoor moet znd beschikbr zijn en het kost vee tijd om de zndzkken op te ruimen n het hoogwter. Reistie: 0 op proefoctie, 0 in gebruik genomen. Hrtekn Nieuwe Oude M s Loctie: Hoogheemrdschp Rijnnd, Wterschp Noorderzijvest Nie uw

16 0 0 r te Wter Zw Nm Zoet-zoutscheiding project met beenscherm Hrtekn 0 0 Nieuwe Oude M s r te Wter Zw Zoetwter 5 tegen verziting W Gedersche IJss e 5 W Gedersche IJss e De inzet vn een uchtbeenscherm bij schutsuizen mkt het mogeijk een effectieve scheiding te mken tussen zoet- en zoutwter. Dit om te voorkomen dt tijdens het schutten vn schepen te vee zoutwter in het zoetwtergebied stroomt, wt schdeijk is voor de for en fun en het gebruik vn zoetwter voor ndbouw en consumptie. Hrtekn Nieuwe Bij de Krmmerjchtsuis wordt een nieuw type beenscherm in de prktijk getest. De verwchting is dt dit innovtieve systeem ervoor zorgt dt het schutproces sneer veroopt en de kosten voor het beheer en onderhoud ger uitven. Oude M s Nedernd tet schutsuizen op een zoet-zoutovergng wr deze techniek potentiee toegepst kn worden. Loctie: Krmmerjchtsuizencompex Phiipsdm Nieuwe W Zoutindringing, die ndbouwgrond onbruikbr mkt, in combintie met zoetwtertekort, wordt een steeds groter probeem in det s over ter wered, ook in Nedernd. Zoetwter in de bodem houdt verziting tegen. Op drie octies worden proeven gedn met het vergroten vn de zoetwtervoorrd in de bodem: Kreekrug Infitrtie Proef: methode vn ondergrondse wterberging vn regenwter, door midde vn dringe. Freshmker: insttie voor het in de bodem inbrengen en opsn vn zoet wter. Drinsbuffer: met deze techniek wordt de zoetwterbe in de kreekrug vergroot, door de grondwterstnd in de winter voor een nge periode te verhogen. W Loctie: Kerkwerve, Serooskerke, Oveznde Reistie: 0 Reistie: 0

17 5 Vcuümtoietten en urinezuivering Zite rdppe Vcuümtoietten gebruiken ucht voor het doorspoeen in pts vn (vee) wter. Hierdoor ontstt zeer geconcentreerd fvwter dt eenvoudiger te zuiveren is. Urinezuivering gebeurt door bcteriën, die de vervuiing en de mmoni verwijderen. Ook het fosft wordt teruggewonnen. N (succesvoe) testfse is er opsching in het IenM-gebouw n de Rijnstrt. Het is de eerste commerciëe opsching. Loctie: Sneek, Wgeningen (NIOO-gebouw), Den Hg (IenM-gebouw Rijnstrt) 0 0 r te Wter Zw Onder ndere door de invoed vn kimtverndering z weredwijd de verziting vn ndbouwgrond toenemen. Voor de ndbouw is dt schdeijk. Zit Proefbedrijf Tested on Texe zoekt nr knsen bij verziting en doet onderzoek nr de teet vn gewssen, wronder rdppes, op zite grond. De zite rdppe heeft een hee rijke minere smensteing en een bijzonder goede smk. De zite rdppe is op de oke mrkt vn Texe verkrijgbr. Er is inmiddes een vergeijkbr project in Egypte in gng gezet. Loctie: Texe Gedersche IJss e

18 r te Wter Zw Energiezuinige ontziting Ontziting is energie-intensief en kostbr. De mtschppeijke en commerciëe wrde vn een energiezuinige ontzitingsmethode met ge onderhoudskosten en hoge wteropbrengst is groot. Vote BV heeft hiervoor een techniek ontwikked, Cpcitieve Deïonistie (CpDI). Eectroden fgedekt met membrnen scheiden in twee stppen het wter vn de vervuiing. Het CpDI systeem wordt momentee vermrkt in Europ, Noord Amerik en Azië om wter, chemiciën en energie te bespren in koetorens. Hrtekn Loctie: Spnnenburg Nieuwe Oude M s 0 W 5 Luwtemtregeen Hoornse Hop Hrtekn Nieuwe Oude M s 0 De ecoogie vn het Mrkermeer gt chteruit. Het toevoegen vn nieuwe Loctie: Mrkermeer hbitts s voedsegebied voor wtervoges is een noodzkeijke mtrege. Door de neg vn drie (znd)dmmen wordt een wind- en gofuw gebied in het Mrkermeer gecreëerd. Hierdoor wordt het wter hederder, wt positief is voor wterpnten en vissen. In 05 strt de neg; de tote engte is,5 kiometer. Het project is in gereiseerd. Het toekomstperspectief voor de nge termijn is de doorontwikkeing tot een recretief ntrekkeijke eindenrchipe. Uitvoering: 05 W 5 Gedersche IJss e W 5

19 0 0 0 r te Wter Zw Getijdencentre Brouwersdm Hrtekn 0 0 Nieuwe Oude M s 0 5 Mrker Wdden W 5 W Gedersche IJss e 0 5 Smen met mrktprtijen wordt de finnciëe hbrheid onderzocht vn een doortmidde in de Brouwersdm, gecombineerd met een getijdencentre. Het doortmidde zorgt voor verversing vn het Greveingenmeer met wter uit de Noordzee, wrdoor de wterkwiteit vn het Greveingenmeer sterk verbetert. De getijdencentre drgt bij n de doesteingen voor duurzme energie en stimueert drmee de ontwikkeing vn een nieuw Nedernds exportproduct. Om de hbrheid vn het doortmidde met getijdencentre te onderzoeken, zijn mrktprtijen ngeschreven om hun interesse voor dit project n te geven. Looptijd hbrheidsonderzoek: 0 Loctie: Brouwersdm Mrker Wdden is een ntuurherstepn voor het Mrkermeer vn Ntuurmonumenten. Op de bodem vn het Mrkermeer grven bggerrs metersdiepe geuen wrin sib wordt opgevngen. Deze sibmotor functioneert s een stofzuiger die het troebee wter heder mkt. Sib wordt gebruikt s bouwstof voor ntuureinden met ntuurijke oevers in het Mrkermeer. Hiervn profiteren pnten, vissen, voges, ntuuriefhebbers en recrenten. Bouwen met sib n meer ntuur en biodiversiteit is nog niet 0 0 eerder vertoond. Strt eerste fse 05, fronding 00. Hrtekn Nieuwe Oude M s 0 W Loctie: Mrkermeer ngs de Houtribdijk, nbij Leystd 5 W 5

20 Nie H Wter Insight Phrmfiter Het is voor de uitvoering vn de Kderrichtijn Wter vn groot beng om de kwiteit vn wter te kunnen meten. Wter Insight BV evert innovtieve producten en diensten voor de optische beping vn wterkwiteit op bsis vn rdobservtietechnieken. Uit een foto wordt de precieze keur vn het wter vertd nr concentrties vn bijvoorbeed gen en sib. De WISP- (Wter Insight Spectrometer) mkt deze foto. Het kn ook met behup vn steietbeeden. Deze methodiek wordt weredwijd gebruikt. In de Zwrte Zee en in de Donu-det meet Wter Insight voor oke overheden de wterkwiteit. Vervuiing vn fvwter met medicijnresten en hormoonverstorende stoffen is voor 0 tot 5 procent toe te schrijven n ziekenhuizen. Phrmfiter is een totopossing voor fv en fvwter in ziekenhuizen. Voor het systeem worden producten gebruikt in de zorg, die gemkt zijn vn biopstics. Vroeger moesten deze producten schoongemkt worden voor hergebruik, met vee kosten voor ogistiek en schoonmk. Nu gn deze producten n gebruik nr de zuiveringsinsttie, smen met het fvwter. De insttie vergist het fv en fitert medicine reststoffen uit fvwter. N vergisting ontstt biogs, voor productie vn energie en wrmte. Reistie: 0, 0 en 05/0 Loctie: Deft, Terneuzen, Rotterdm

21 5 0 5 Nered bioogische 0 fvwterzuivering Rioowter wordt gezuiverd door bcteriën, die worden gekweekt in grote bssins. De Nered-technoogie gebruikt korres, wrin de bcteriën groeien die het wter zuiveren. W 5 Met deze korres wordt een vergnde verwijdering vn orgnische verontreinigingen en nutriënten (stikstof, fosft) bereikt, meest zonder chemiciëngebruik. Voordee is dt de zuivering nu in één keinere tnk, in één stp, ptsvindt. Dit besprt vee ruimte en energie, omdt er minder wter 5 rondgepompt hoeft te worden en er minder chemiciën nodig zijn. Met de techniek kn ook gint uit het sib worden gewonnen. Agint wordt gebruikt voor medische mterien (tndfdrukken) en voor voeding. Reistie: 0, 0 en verder W 0 r te Wter Zw Gedersche IJss e Locties: Vroomshoop, Epe, Grmerwode, Utrecht, Zuid-Afrik, Brziië en Portug STEP fiter De -STEP-fiter is een zuiveringstechniek (nbehndeings-insttie) voor verwijdering vn nutriënten (fosfor, stikstof ) en verontreinigingen, zos medicijnresten en bestrijdingsmiddeen. Hrtekn Loctie: gemeente Wijdemeren 0 0 Nieuwe Oude M s 0 Het is een fiter dt in één stp meerdere zuiveringsprocessen combineert en drmee ruimte besprt. Het is moduir inschkebr en drmee fexibe. En het is kostenefficiënt, met een g energieverbruik. RWZI Horstermeer is de eerste fu sce fiterinsttie ter wered. Reistie: november 0 W 5 0

22 0 0 r te Wter Zw Gedersche IJss e Fosft-terugwinning 0 Uit sib dt ontstt in de rioowterzuivering wordt fosft teruggewonnen, dt wordt omgezet tot struviet. In Echten gt het om circ 00 ton per jr. Het struviet wordt 0 in Duitsnd ingezet in de ndbouw, totdt drvoor in Nedernd toestemming is. Fosft-terugwinning mkt in Amsterdm een einde n de verstoppingen, sijtge vn de pprtuur en stieggingen vn de insttie en het is nuttig s grondstof. Door smenvoegen vn sibstromen uit verschiende steden bij Amersfoort ontstt potentie voor groene stroom (voor circ 00 huishoudens). Het evert tevens jrijks circ 00 ton kunstmest op. r te Wter Zw Gedersche IJss e Loctie: Emmen, Echten, Amsterdm, Amersfoort Hrtekn 0 0 Nieuwe Oude M s 0 W 5 Thermische drukhydroyse Thermische drukhydroyse wordt toegepst op de rioowterzuivering, om biogs te winnen uit rioosib. Door toepssing vn thermische druk ossen sibdeetjes beter op en komt bij de vergisting tot 0 procent meer biogs vrij. Dit evert 50 procent vn de eektriciteit voor de rioowterzuivering in Veno. Ook sinkt de hoeveeheid droge reststof dusdnig dt ook op trnsportkiometers (fvoer) nzienijk wordt besprd, ook in CO-uitstoot. Reistie: 0 W 5 Loctie: Veno Reistie: 0, 0, 05 5

23 0 5 0 Hrtekn Nieuwe Oude M s r te Wter Zw W 5 W 5 Hydrochip Gedersche IJss e Remote contro wterkwiteit Hrtekn Door vervuiing en tevee meststoffen die vnuit de ndbouw in het wter komen, moeten wterbeheerders mtregeen nemen om de ecoogische wterkwiteit te verbeteren. Drvoor moeten ze de kwiteit kunnen monitoren. Nieuwe Oude M s De Hydrochip is een vierknt gsptje met drop een DNA-ptroon vn verschiende soorten micro-orgnismen, zos kiezewieren en gen. Deze micro-orgnismen zijn zeer gevoeig voor vernderingen in de wterkwiteit. Het ptje icht op s er een mtch is tussen het DNA op het ptje en DNA in het wtermonster. De chip kn met één meting een breed spectrum n indictororgnismen in wtermonsters identificeren en kwntificeren. Nu gebeurt dt met ichtmicroscopie. Dt is tijdrovend, duur en speciistisch werk. Reistie: 0 (prototype), test- en experimenteerfse tot 0 Loctie: Zeist W 5 W 5 Het in krt brengen vn schdeijke gen in oppervktewter is een tijdrovend proces. Fowcytometrie is een innovtieve techniek die dit werk voedig utomtiseert. De gen worden gesorteerd en één voor één beicht door sers, wrdoor een vingerfdruk vn de g wordt verkregen. Anvuende identifictie gebeurt met een specie cmer. Door de hoge verwerkingssneheid is deze techniek uitermte geschikt voor het verkrijgen vn continue informtie over de bioogische wterkwiteit. De nsturing gebeurt op fstnd en de meetgegevens worden onine gepresenteerd. Toepssing: Sinds 0 Loctie: Meetponton Eijsden

24 r te Wter Zw Wterpein Doordt het kimt verndert, regent het steeds vker en hrder. Rotterdm heeft in dichtstedeijk gebied retief weinig ruimte om wter n de oppervkte op te vngen en vst te houden. Hrtekn Op het Benthempein is een mutifunctionee wterpein gereiseerd. Tijdeijke regenopvng op het pein is gecombineerd met een bijzondere openbre ruimte voor de burger. De gemeente Rotterdm en DE URBANISTEN hebben hierin smengewerkt. Nieuwe Oude M s Loctie: Benthempein, Rotterdm W 5 W 5 Kimtbuffers zijn vk wterrijke gebieden die, nst ntuurherste en behoud vn biodiversiteit, zorgen voor meer veiigheid, eefbrheid en een betere zoetwtervoorziening. Mogeijkheden om de ntuur te gebruiken bij het opvngen vn kimtvernderingen stn bij kimtbuffers centr. Het ntuurgebied De Onnden is nu de grootste ntuurijke wterberging vn Nedernd en is bedoed om wteroverst in Groningen te bestrijden. Het project is een goedkoop terntief voor dijkneg en beming. Gedersche IJss e Kimtbuffer r te Wter Zw 0 Loctie: Eeder Peizermde, Groningen

25 5 0 0 r te Wter Zw Gedersche IJss e Kimt Effect Ats De Kimt Effect Ats is een digite too die ruimteijke informtie over effecten vn kimtverndering inzichteijk mkt. Drmee wordt discussie en besuitvorming ondersteund. Ook hept het oke overheden te werken n een kimtbestendige toekomst. Hrtekn Oude M s Loctie: bijvoorbeed Nieuwe gebruikt in Rotterdm W 5 W 5 De Touchtbe, een vervog op de ts, wordt in Bngdesh gebruikt voor vrgstukken op het gebied vn ndgebruik, wtermngement en voedseproductie.

26 Bronvermeding bij de foto s: Ecoshpe Ecoshpe Witteveen+Bos Beedbnk Rijkswterstt 5 Stichting IJkdijk, Geotextie: TenCte Mennobrt vn Eeden Rijkswterstt Joop vn Houdt Wterschp Vei en Veuwe, Combintie IJsseweide 0 Detres Erwin Zijstr Beedbnk Rijkswterstt, Ruimte voor de Rivier/PDR 5 Wterschp Rivierennd Beedbnk Rijkswterstt IHC Me Pentir Di 0 Tygron Redstck BoxBrrier Rijkswterstt, Neetje Kieen Detres 5 Wetsus Vote Mieke Roth 0 Ntuurmonumenten Wter Insight Phrmfiter Wterschp Vechtstromen Wternet Wterschp Reest en Wieden Wterschpsbedrijf Limburg TNO Rijkswterstt De Urbnisten 0 Ntuurmonumenten WUR

360 feedback rapport van Dirk Demo

360 feedback rapport van Dirk Demo 360 feedbk rpport vn Dirk Demo Dtum: 12 februri 2014 Nm: Dirk Demo Inhoud Leeswijer... 2 Legend... 3 Smenvtting... 4 Conusies bij de sores... 5 Feedbk uitgespitst... 6 Detis per ompetentie... 7 Beshouwing

Nadere informatie

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Modue Uitwerkingen vn de opdrchten Opdrcht 1 nyse Sttisch bepde constructie. Uitwendig evenwicht te bepen met evenwichtsvoorwrden. Drn op de gevrgde ptsen een denkbeedige snede nbrengen en met de evenwichtsvoorwrden

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Kennissessie 20 februari 2014. Handout. Copyright Succinct Consulting www.succinct.eu 1

Kennissessie 20 februari 2014. Handout. Copyright Succinct Consulting www.succinct.eu 1 Kennissessie 20 februri 2014 Hndout 1 Introductie Op 20 februri 2014 heeft WIN Support een Kennissessie orgniseerd met s them: De toevoegde wrde vn een PO-er bij het beheersen vn knsen en bediginn in projecten

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Biense Dijkstra Alg. directeur

Biense Dijkstra Alg. directeur g l s r e v r J Het smenstellen vn het jrverslg 2014 is terugkijken, mr drn zo snel mogelijk weer vooruitkijken. Nog steeds vnuit een sterke finnciële positie. In 2014 hebben we de Hermn Wijffels Innovtieprijs

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

1 De watersnoodramp van 1953

1 De watersnoodramp van 1953 1 De wtersnoodrmp vn 1953 In de ncht vn 31 jnuri nr 1 februri 1953 ws het springvloed. Dn stt het wter in de zee extr hoog. Bovendien ws er een zwre noordwesterstorm (orkn, windkrcht 12). Het wter in de

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid.

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid. Lesopzet De door ons gemkte lessencyclus wordt in drie opeenvolgende rekenlessen gegeven. Les is iets korter dn les en, wrdoor er eventueel extr herhling vnuit les ingepst kn worden.. Les Deze les krijgen

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

: : PJï[:Í,ïy 3*[x: tb,"ïlfl b' M. van der Valk. Aanvullend onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet

: : PJï[:Í,ïy 3*[x: tb,ïlfl b' M. van der Valk. Aanvullend onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet ï -'! : :! í :.! Veermuizen op de RN-octie te Schrsbergen Anvuend onderzoek in het kder vn de For- en funwet ï -i M. vn der Vk "? j PJï[:Í,ïy 3*[x: tb,"ïf b' Po

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg 3 Snijpunten Verkennen Meetkunde Snijpunten Inleiding Verkennen Bentwoord de vrgen bij Verkennen. Mk ook de constructie in GeoGebr. Gebruik eventueel het progrmm om de snijpunten voor je te berekenen ls

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax.

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax. Onfhnkelijk vn Voor elke positieve wrde vn is een functie f gegeven door f ( x) = (1 x) e x en een functie F gegeven door F ( x) = x e x. De functie 3p 1 Toon dit n. F is een primitieve functie vn f. De

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

OP GETAL EN RUIMTE KUN JE REKENEN

OP GETAL EN RUIMTE KUN JE REKENEN OP GETAL EN RUIMTE KUN JE REKENEN Welke wiskunde moet ik kiezen? Dit jr moet je gn kiezen welke wiskunde je wilt gn volgen in de bovenbouw. Hieronder kun je lezen wt wiskunde A, en D inhouden. Wiskunde

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Breuken en verhoudingen

Breuken en verhoudingen WISKUNDE IN DE BOUW Breuken en verhoudingen Leerdoelen N het estuderen vn dit hoofdstuk moet je in stt zijn om: te rekenen met reuken en verhoudingen; reuken toe te pssen in erekeningen vn onder ndere

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen b o r p! f G t i F s i t r G t l p r u e l k r ee INLEIDING Structuur, inzicht en plezier bij gezond leven Dr geloven wij in bij FitGf! Drom hebben we een klender met stickers ontworpen! Voor kinderen,

Nadere informatie

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen Tips voor optiml profijt vn uw multifocle brillenglzen Gefeliciteerd met uw nieuwe multifocle brillenglzen! U hebt een hoogwrdig product ngeschft dt het resultt is vn uitgebreid onderzoek nr optimle correctietechnieken

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33 l p 111W II ll I type open bebouwing bestemmng eengezinswoning postnummer 1790 gemeente Affligem nummer 43 bus Dit certiflct is geldig tot en met 1 november 2021 dtum: 01-11-2011 hndtekening: 0 50 100

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005 ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstrt 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005 Cursus: I. Clesen, R. Slechten 1 Gelijkstroommotoren... 2 1.1 Bepling... 2 1.2 Toepssingsgebied...

Nadere informatie

Rabatdelen. www.rockpanel.nl

Rabatdelen. www.rockpanel.nl Rbtdelen www.rockpnel.nl ROCKPANEL Lines ROCKPANEL Lines zijn rbtdelen met veer en groef die geschikt zijn voor horizontle toepssing in geventileerde constructies. De innovtieve producten zijn een meer

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

naam blad : 37 = 299 : 23 = 882 : 63 = 364 : 26 = : 47 = : 43 = 47 kan keer van af kan keer van af 47 = =

naam blad : 37 = 299 : 23 = 882 : 63 = 364 : 26 = : 47 = : 43 = 47 kan keer van af kan keer van af 47 = = 7b Hulp bld 1 nm 1 Reken uit met de rekenmchine 444 : 37 = 299 : 23 = 882 : 63 = 364 : 26 = 2 Reken uit met rest Voorbeeld: 469 : 37 = ntwoord op de rekenmchine: 12,675675 37 kn 12 keer vn 469 f 12 37

Nadere informatie

Ajodakt. Aardrijkskunde. Topografie Nederland. Nederland. Colofon. Zelfstandig werken. Aardrijkskunde. Antwoorden. Groep 6

Ajodakt. Aardrijkskunde. Topografie Nederland. Nederland. Colofon. Zelfstandig werken. Aardrijkskunde. Antwoorden. Groep 6 Topogrfie Nederlnd Ajodkt Colofon Ardrijkskunde Topogrfie Nederlnd Zelfstndig werken Ardrijkskunde Groep 6 Antwoorden Dit ntwoordenoekje hoort ij het gelijknmige werkoek vn de serie Topogrfie vn Ajodkt.

Nadere informatie

Iepen en iepziekte. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer. Colofon. Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Haag

Iepen en iepziekte. Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer. Colofon. Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Haag Gemeente Den Hg Dienst Stdsbeheer Colofon Iepen en iepziekte Uitgve Gemeente Den Hg Dienst Stdsbeheer Postbus 12651 2500 DP Den Hg Vormgeving Teres Jonkmn (BNO) Druk Fcilitire dienst - Multimedi Deze brochure

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

how do I? inhoudsopgave

how do I? inhoudsopgave hp dvd writer how do I? inhoudsopgve hoe weet ik welk progrmm ik moet gebruiken? 1 hoe kopieer ik een schijf? 2 nederlnds hoe breng ik mijn tpes over nr een schijf? 4 hoe mk ik een dvd-film? 9 hoe bewerk

Nadere informatie

Rabatdelen. www.rockpanel.be

Rabatdelen. www.rockpanel.be Rbtdelen www.rockpnel.be ROCKPANEL Lines ROCKPANEL Lines zijn rbtdelen met veer en groef die geschikt zijn voor horizontle toepssing in geventileerde constructies. De innovtieve producten zijn een meer

Nadere informatie

n scoreohnielr :É nederland o Naam concept: PCM Klimaatwoning

n scoreohnielr :É nederland o Naam concept: PCM Klimaatwoning T 0592-264025 Bn[ 15.64.37.392 KUK 50358936 BITU N1,8226.92.s45.801 Prijsvrg De Voorsprong. n scoreohnielr :É nederlnd Zols door u gevrgd volgt onderstnd de beschrijving vn het concept n de hnd vn de bentwoording

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015.

PRESTATIEAFSPRAKEN. Kerkrade, 6 maart 2015. PRESTATIEAFSPRAKEN 2 0 15 per stdsdee Kerkrde, 6 m 2015. Gemeente Kerkrde PRESTATIEAFSPRAKEN 2015 PER STADSDEEL PARTIJEN: Woningcorportie HEEMwonen Woningstichting Wonen Limburg Woningstichting Wonen Zuid

Nadere informatie

Krant. Lees alles over... HET ALLERBESTE IN KUNSTSTOF

Krant. Lees alles over... HET ALLERBESTE IN KUNSTSTOF Krnt Lees lles over... KUNSTSTOFKRANT IS N UITGAV VAN KunststofBoulevrd NDRLAND DURN SCHUIFPUIN VRANDA S DAKKAPLLN KUNSTSTOF KOZIJNN HT ALLRBST IN KUNSTSTOF Miniml Onderhoud, Optiml Comfort. GRATIS PRIJSOPGAV!

Nadere informatie

Regionale woonvisie. Land van Heusden en Altena. September 2015

Regionale woonvisie. Land van Heusden en Altena. September 2015 Regionle woonvisie Lnd vn Heusden en Alten September 2015 Regionle Woonvisie Lnd vn Heusden en Alten De gemeenten Alburg, Werkendm en Woudrichem De woningcorporties Stichting Woonlinie, Woonservice Mender

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

september 2008 november 2008

september 2008 november 2008 september 2008 november 2008 Dit is een Nederlndse vertling vn het officiële Engelstlige persbericht over de voorlopige resultten over het vierde kwrtl / boekjr 2008. In het gevl vn eventuele inconsistenties

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Leerlingenmateriaal DELFSTOFFEN IN NEDERLAND. Niveau. Inhoud. Opdracht 2. Inleiding. Opdracht 3. Opdracht 1

Docentenhandleiding. Leerlingenmateriaal DELFSTOFFEN IN NEDERLAND. Niveau. Inhoud. Opdracht 2. Inleiding. Opdracht 3. Opdracht 1 111122952X_Geokrnt 58 05-09-2005 08:24 Pgin 6 6 Docentenhndleiding Inhoud In Nederlnd worden op dit moment rdgs, rdolie en steenzout vnuit grote diepte omhoog gehld. Drnst worden er zogenmde oppervlktedelfstoffen,

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

Adviezen/Gonclusies Vergadering comm issie Bestuurlijke aangelegen heden, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 6 met 2014

Adviezen/Gonclusies Vergadering comm issie Bestuurlijke aangelegen heden, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 6 met 2014 Vergdering comm issie Bestuurlijke ngelegen heden, d.d. 6 met 2014 ts.,, :flltlll":, \l:ti, fl,r,f RIINI.ANDEN Onderwerp 1 Opening en vststelling gend Advies / conclusie Anweziq: de heer P.M. Terpstr (W@l)

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Op weg naar een betrouwbare beoordeling a

Op weg naar een betrouwbare beoordeling a Op weg nr een betrouwbre beoordeling Een eerlijke beoordeling vn cll center gents Cll center-gents worden vk mede beoordeeld op ACT en AHT. Met nme het beoordelen op ACT is niet redelijk, omdt toevl hierin

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

1 e Bachelor Informatica dinsdag 17-08-2010, 8:30 prof. dr. Peter Dawyndt academiejaar 2009-2010

1 e Bachelor Informatica dinsdag 17-08-2010, 8:30 prof. dr. Peter Dawyndt academiejaar 2009-2010 Exmen: Computergebruik 1 e Bchelor Informtic dinsdg 17-08-010, 8:30 prof. dr. Peter Dwyndt cdemiejr 009-010 groep 1 tweede zittijd Opgve 1 Gegeven is een tekstbestnd tour010.txt wrin de einduitslg vn de

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong Wt lter ik wil() Foto: Jef Corneillie (89) wil grg bibliothecris worn. LESBRIEF Contct tussen oud en jong worn Deze lesbrief is gemkt door stichting GetOud in smenwerking met Openbre Bibliotheek. DIGITALE

Nadere informatie

Controleerbare Keerkleppen EA

Controleerbare Keerkleppen EA NIEUW CC 55.1 DN 25 Controleerbre pen EA EA De EA keerkleppen met ftp- en controlemogelijkheid zijn onmisbre ppendges ter bescherming vn de veiligheid vn drinkwter en voldoen n de strengste drvoor bestnde

Nadere informatie

hss rrlholland * 7--õ::t- g

hss rrlholland * 7--õ::t- g Smenwerki n gsovereen komst Ken n is- en Ontwi kkel prog rmm lnnovtieagend Duurzme Lndbouw Smen voor een Flinke Sprong e'i"fr$horrlln hss rrlhollnd * 7--õ::t- g WAI ENIN6ÉN VOORAF; Ambitie duurzme lndbouw

Nadere informatie

Methode symmetrische componenten, revisie 1

Methode symmetrische componenten, revisie 1 Methode symmetrische componenten, revisie 9-69 pmo mrt 9 Phse to Phse V trechtseweg 3 Postbus 68 rnhem T: 6 35 37 F: 6 35 379 www.phsetophse.nl 9-69 pmo Phse to Phse V, rnhem, Nederlnd. lle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

opdrachtenboek groep 6

opdrachtenboek groep 6 opdrchtenboek groep 6 53933 blok opdrchtenboek groep 6 blok Mlmberg, s-hertogenbosch Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgve mg worden verveelvoudigd, opgeslgen in een geutomtiseerd gegevensbestnd,

Nadere informatie

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules..

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules.. Boek, hoofdstuk 7, llerlei formules.. 5.1 Evenredig en omgekeerd evenredig. 1. y wordt in beide gevllen 4 keer zo klein, je noemt dt omgekeerd evenredig. b. bv Er zijn schoonmkers met een vst uurloon.

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbl vn opdrchtverlening Titel nbesteding Senior Inkoopdviseur (met focus op werken) 0,5 fte Kenmerk nbesteding Gegevens nbestedende dienst Gemeente Venlo Grnizoenweg 3 5928NA Venlo Contctpersoon

Nadere informatie

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting Roermond. NPI/IJO/0482lsrp010 DEFINITIEF

0482 Rechtbank Limburg. Business case huisvesting Roermond. NPI/IJO/0482lsrp010 DEFINITIEF nbroek choemn dviseurs project 0482 Rechtbnk imburg betreft Business cse huisvesting Roermond rpport NPI/IJO/ dtum ttus DEFINITIEF bouwmngemt, vstgoedmngemt huisvesting & orgnistie opdrchtgever Rd voor

Nadere informatie

Toelichting. Beschrijving bestaande situatie. Ontstaansgeschiedenis Ruimtelijke structuur Functionele structuur

Toelichting. Beschrijving bestaande situatie. Ontstaansgeschiedenis Ruimtelijke structuur Functionele structuur Vlietzone nhoudsopgve oelichting Hoofdstuk nleiding. nleiding voor de beheersverordening. oel vn de beheersverordening. igging plngebied en verntwoording plngrens. Vigerende plnologische regelingen. eeswijzer

Nadere informatie

december 2008 februari 2009

december 2008 februari 2009 december 2008 februri 2009 Voor verdere informtie: Investor Reltions: Crlo Scheken, Vice President Investor Reltions Telefoon (077) 359 2240, e-mil investor@oce.com Pers: Jn Hol, Senior Vice President

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

AFRIKA RAPPORT www.burgerszoo.nl

AFRIKA RAPPORT www.burgerszoo.nl AFRIKA RAPPORT Je gt op ontdekkingstoht nr de Afriknse dieren die in het Prk en in de Sfri vn Koninklijke Burgers Zoo leven. Bentwoord lle vrgen en hl je Afrik Rpport! Wrttenzwijnen Welkom in Burgers Prk!

Nadere informatie

4. Wortels van decimale getallen mag je met het RT uitrekenen. Maar voor opgaven met gehele numerieke factoren wordt een exact resultaat

4. Wortels van decimale getallen mag je met het RT uitrekenen. Maar voor opgaven met gehele numerieke factoren wordt een exact resultaat Modelvrgstukken Algebr vn wortelvormen Tenzij expliciet nders vermeld stellen lle letters positieve getllen voor Vereenvoudigen vn enkelvoudige wortels ; Dit is gewoon de bsisregel ) ) 8 ) ; ) Een 8-ste

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde.

De route van de Ocean start in de Bush. Volg de bordjes naar de Ocean. De vragen staan in chronologische volgorde. Route L - Oen 1 De route vn de Oen strt in de Bush. Volg de ordjes nr de Oen. De vrgen stn in hronologishe volgorde. Kwllen Dt er lngs de Nederlndse kust kwllen voorkomen, is lgemeen ekend. De oorkwl kun

Nadere informatie

De Steenen Poort - West

De Steenen Poort - West Beeldkwliteitspln De Steenen Poort - West gemeente Houten 23 september 2014 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F (026) 3576611 I www.sb.nl E info@sb.nl Buro Omgeving Postbus 2033 6802 CA Arnhem

Nadere informatie