Centrale examens in 2004 voor vwo, havo, vmbo en vavo (maartmededeling)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrale examens in 2004 voor vwo, havo, vmbo en vavo (maartmededeling)"

Transcriptie

1 CEVO-mededelingen Bestemd voor: scholen voor voortgezet onderwijs instellingen voor beroepsonderwijs en educatie de staatsexamencommissie. Voorlichting 10. Aanleveren gegevens aan IBG 11. Problemen tijdens de examens 12. Adressen Bijlagen schaallengte examens in 2004 ondergrenzen van N in 2004 Datum: 17 maart 2004 Kenmerk: CEVO Datum inwerkingtreding: n.v.t. Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische grondslag: n.v.t. Relatie tot eerdere mededelingen: n.v.t. Informatie verkrijgbaar bij: CFI/ICO/VO, Algemeen 1. Speciale aandachtspunten 1.1 Vmbo-examens Verruimde afnametijdstippen praktische examens Deze mededeling gaat over de centrale examens in vwo, havo, vmbo, mavo en vbo in Voor deze examens is ook van belang de publicatie CEVO , Uitleg Gele katern nr. 22/23 van 8 oktober 2003, verder aangeduid als: Septembermededeling. Het cpe voor de beeldende vakken GL/TL kan worden afgenomen vanaf maandag 22 maart De perioden waarin de praktische examens beroepsgericht (cpe, cie én cspe) kunnen worden afgenomen zijn: maandag 5 april t/m vrijdag 28 mei (1e tijdvak) en woensdag 9 juni t/m dinsdag 22 juni 2004 (2e tijdvak). Deze verruiming is bekendgemaakt in het Gele katern nr. 18 van 31 juli De voorzitter van de CEVO, drs. J. Bouwsma Praktische examens Inhoud 1. Speciale aandachtspunten 2. Tijdschema centraal examen Ontvangst examenbescheiden 4. Nadere mededelingen over examenopgaven en correctievoorschriften 5. Aangewezen vakken 6. De tweede correctie 7. Normering en cijferbepaling 8. De bepaling van de uitslag 9. Mededelingen per vak De Citogroep heeft de enveloppen met de praktische examens (cspe en cpe BB en cie KB), bestemd voor de eerste en de tweede examinator, eind januari aan de scholen verzonden. De verzending van eventuele errata voor de praktische examens vindt in principe half maart en zonodig ook half april plaats. De examentelefoon van de CEVO staat, ook voor de praktische examens, open voor inhoudelijke vragen. Zie hiervoor onderdeel 11.5 en 12 van deze mededeling. NUMMER maart 2004

2 1.1.2 Hulpmiddelen Voor de praktische examens zijn de toegestane hulpmiddelen en benodigde materialen en verbruiksgoederen zijn bij de zending in januari aan de scholen bekend gemaakt. Voor de schriftelijke examens beroepsgericht is in de zending van januari ook meegedeeld welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de schriftelijke examens beroepsgericht Vaststelling cijfer praktische examens beroepsgericht gen de benodigde informatie rechtstreeks van de staatsexamencommissie. Een examen havo-oude stijl is in 2004 niet meer mogelijk. 1.3 Regelgeving De inspectie heeft in de afgelopen jaren geregeld opgemerkt dat diploma s ten onrechte worden uitgereikt. In onderdeel 8 van deze mededeling wordt de aandacht gevestigd op enkele onderdelen van de geldende uitslagregels. Op staat een uitgebreide toelichting. In het correctievoorschrift van cpe, cspe en cie is een voorlopige omzettingstabel van score naar cijfer opgenomen. Anders dan in 2003, toen de voorlopige omzettingstabellen gebaseerd waren op de normeringsterm N = 1,0, is bij de praktische examens beroepsgericht van 2004 voorlopig uitgegaan van N = 0,0. De definitieve normeringstermen voor de praktische examens beroepsgericht zijn op 9 juni 2004 om uur bekend. Het cijfer voor het praktische examen kan derhalve niet eerder aan kandidaten worden meegedeeld adressen In de examenperiode wordt landelijk gewerkt met twee adressenbestanden: het officiële verzendbestand van de schooladressen, zoals opgegeven bij de IBG een adressenbestand van een ieder die zichzelf bij Het Examenblad heeft opgegeven Het herkansen van praktische examens beroepsgericht Anders dan voor het cse worden voor het tweede tijdvak van de praktische examens beroepsgericht geen nieuwe opgaven aan de scholen gezonden. Herkansen van cpe, cie en cspe betekent immers dat de kandidaat het 1e-tijdvak-examen, of onderdelen daarvan, opnieuw aflegt. Tijdens een eventuele herkansing demonstreert een kandidaat zijn toegenomen vaardigheden aan de hand van dezelfde praktische opdrachten. Een uitzondering hierop vormen de minitoetsen in het cspe: in de herkansing maakt de kandidaat een andere variant van dezelfde minitoets dan tijdens het eerste tijdvak. 1.2 Examens oude stijl mavo en vbo respectievelijk vwo Het examen mavo of vbo mag in 2004 nog worden afgelegd door leerlingen uit enkele bijzondere groepen. Voor zover de afname van deze examens afwijkt van de overeenkomstige GL/TL en KB examens ontvangen de betreffende scholen daarover afzonderlijk bericht. Het examen vwo oude stijl kan alleen nog als staatsexamen worden afgelegd. In deze mededeling wordt op deze examens niet ingegaan. Staatsexamenkandidaten ontvan- Het IBG-bestand Het is van belang dat u aan de IB-groep het juiste adres van uw school heeft opgegeven. Per afleveradres kunt u één adres opgeven. Via dat adres worden de volgende stukken gedistribueerd: de mededeling welke errata op de opgaven er zijn (n.b.: niet de errata zelf, die ontvangt u per post) de errata op de correctievoorschriften, zoals vastgesteld voor de aanvang van de examens de correctievoorschriften c.s.e. beroepsgericht (alle leerwegen) eventuele aanvullingen op het correctievoorschrift nadat een examen is afgenomen de mededelingen over de normering De gang van zaken is hierbij dat de school een per bericht verschillende link ontvangt naar een adres waar deze documenten gereedstaan en waarvandaan ze afgehaald kunnen worden De documenten zelf worden niet per verzonden. De school dient, nadat de documenten zijn afgehaald, zelf voor de interne distributie te zorgen. In februari is dit bestand getest op correctheid. Latere wijzigingen van adressen waar berichten over de te downloaden documenten heen gezonden dienen te worden, moet een school aan IBG doorgeven (dus niet via b.v. aanmelden aan Het Examenblad). NUMMER maart 2004

3 De correctievoorschriften cse beroepsgericht BB, KB en GL worden uitsluitend beschikbaar gesteld via het adres dat de school aan IBG heeft gegeven. Dit CV wordt dus niet meer in gedrukte vorm gedistribueerd. (de correctievoorschriften in de algemene vakken nog wel) Onlangs heeft de CEVO ook de TI 84plus en de TI84plus silver edition aan de lijst van goedgekeurde rekenmachines toegevoegd. 1.6 BINAS Zelf aanmelden Een ieder kan zich ook zelf aanmelden voor het ontvangen van informatie over de eindexamens. Daarbij kan nauwkeurig worden gespecificeerd voor welk(e) schooltype(n) en welk(e) vak(ken) u informatie wilt ontvangen. Als school kunt u ervoor kiezen dat examinatoren op deze wijze rechtstreeks worden ingelicht over errata en aanvullingen op de correctievoorschriften. Aan het adressenbestand van degenen die zichzelf hebben aangemeld wordt de volgende informatie beschikbaar gesteld: de errata op de correctievoorschriften de eventuele aanvullingen op het correctievoorschrift nadat een examen is afgenomen de mededelingen over de normering De gang van zaken is hierbij dat degene die zich heeft aangemeld een per bericht verschillende link ontvangt naar een pagina waar deze documenten gereedstaan en waarvandaan ze afgehaald kunnen worden De documenten zelf worden niet per verzonden.betrokkene kan de stukken met behulp van de opgegeven link afhalen (downloaden). Deze verzending vindt plaats,nadat de mededeling aan de scholen over deze zaken verzonden is. De correctievoorschriften c.s.e. beroepsgericht worden dus niet aan deze adressen gezonden. Deze documenten worden wel op de normale tijd op Het Examenblad gepubliceerd. De verzendingen worden uitgevoerd door de redactie van Het Examenblad, in opdracht van de IB-Groep, respectievelijk de CEVO. 1.5 Grafische Rekenmachine Binnenkort komt de 5e druk van BINAS uit. Deze druk zal voor het eerst zijn toegestaan bij het centraal examen van 2005 en is dus bij het centraal examen van 2004 niet toegestaan 1.7 ICT In het vmbo, havo en vwo wordt bij een aantal vakken in het centraal examen de computer ingezet. Het betreft CKV2 en enkele vakken die op scholen die zich daarvoor aangemeld hebben op deze wijze worden geëxamineerd. De ervaringen bij deze wijze van examinering hebben geleerd dat scholen die zogenaamde Terminal Service systemen (Windows of Citrix) ingericht hebben tot op heden niet kunnen voldoen aan de systeemeisen die voor een aantal van deze examens gelden. Een Terminal Service netwerk is een netwerk waarbij een server een aantal werkstations bedient, die zelf geen substantiële harde schijf hebben. Het is op deze systemen tot op heden niet mogelijk gebleken videomateriaal van voldoende kwaliteit door meer leerlingen tegelijkertijd te laten gebruiken. Het leek de CEVO van belang deze ervaring kenbaar te maken. 2. Tijdschema centraal examen 2004 Zie ook punt IV van de Septembermededeling. Hieronder wordt het tijdschema tijdens de examenperiode nogmaals vermeld. In 2004 zal dit hulpmiddel voor het eerst bij de centrale examens economie en management&organisatie in vwo en havo zijn toegestaan. Naar aanleiding van gerezen vragen wordt nogmaals op het volgende gewezen: Het apparaat is alleen toegevoegd aan de lijst van toegestane hulpmiddelen. Alle examenopgaven kunnen beantwoord worden met behulp van een gewoon rekenapparaat. Er zullen dus ook geen vragen gesteld worden die specifiek het gebruik van de GR vereisen. NUMMER maart 2004

4 activiteit vmbo beroepsgericht vmbo algemeen vwo/havo inzending deelscores, uiterlijk 28 mei idem, vakken t/m 28 mei uiterlijk 2 juni uiterlijk 2 juni idem, vakken t/m 2 juni uiterlijk 7 juni uiterlijk 7 juni idem, vakken t/m 4 juni uiterlijk 9 juni uiterlijk 9 juni bekendmaking normen woensdag 9 juni, uur woensdag 16 juni, uur donderdag 17 juni, uur herkansing cpe, cspe en cie woensdag 9 juni tot en met dinsdag 22 juni (cpe, cspe, cie) aanmelding 2e tijdvak uiterlijk ma 21 juni uiterlijk ma 21 juni, uiterlijk ma 21 juni staatsexamencommissie uur (alleen KB en GL) uur uur tweede tijdvak school woensdag 23 juni c.s.e. BB woensdag 23 juni woensdag 23 juni (alle vakken) KB en GL (BB: juni) (alleen administratie en handel&administratie) tweede tijdvak vrijdag 25 juni c.s.e. KB en GL vrijdag 25 juni vrijdag 25 juni staatsexamencommissie (behalve administratie en handel&administratie) inzending deelscores niet uiterlijk vrijdag 25 juni uiterlijk vrijdag 25 juni tweede tijdvak bekendmaking normen woensdag 30 juni, uur woensdag 30 juni, uur woensdag 30 juni, uur tweede tijdvak begin zomervakanties vrijdag 2 juli vrijdag 2 juli vrijdag 2 juli De normen en de omzettingstabellen worden op de genoemde tijden officieel op internet bekendgemaakt. ( Op hetzelfde tijdstip staan ze ook op Over de normen en tabellen worden afhaalberichten gezonden aan het door de scholen aan de IB-Groep opgegeven adres en daarna aan degenen die zich via Aanmelden bij het Examenblad hebben opgegeven(zie onderdeel 1.4 van deze mededeling). De normen worden eveneens per gewone, niet aangetekende post verzonden. 2e tijdvak: alle schoolsoorten: woensdag 30 juni De omzettingstabellen worden niet per post verzonden. 3. Ontvangst examenbescheiden 3.1 Ontvangst examenopgaven en correctievoorschriften 1e tijdvak: vmbo, beroepsgerichte programma s: woensdag 9 juni vmbo, mavo en vbo, algemene vakken: woensdag 16 juni vwo en havo: donderdag 17 juni U ontvangt in week 17 (eerste tijdvak) en in week 22 (tweede tijdvak) bericht op welk van onderstaande dagen u de opgaven ontvangt: 1e tijdvak: 10, 11 of 12 mei. 2e tijdvak: 14, 15 of 16 juni. NUMMER maart 2004

5 Brinks Waardetransport levert de examenpakketten af tussen 8.30 uur en uur. Bij ontvangst van de pakketten moet de school een afleverdocument tekenen. Op dit document staat een referentienummer. Dit referentienummer moet u gebruiken bij problemen rondom de bestelling. Degene die de pakketten in ontvangst neemt, moet aan Brinks een geldig legitimatiebewijs tonen. De pakketten bevatten de verzegelde enveloppen met examenopgaven en correctievoorschriften. U wordt verzocht: de pakketten (niet de enveloppen!) direct na ontvangst te openen; de op de etiketten vermelde aantallen opgaven te vergelijken met de aantallen die vermeld zijn op het eerder door u ontvangen terugmeldingsformulier. Op de etiketten is tevens vermeld hoeveel bijlagen, indien van toepassing, zich in de envelop bevinden; na te gaan of u alle enveloppen met examenopgaven en correctievoorschriften aantreft die uw school nodig heeft; de enveloppen ongeopend op te bergen op een absoluut veilige plaats. Ontbreekt een pakket of envelop, neemt u dan direct contact op met Examendiensten, telefoon Vermeld dan altijd uw referentienummer en de doosnummers die ontbreken. Wanneer u beschadigde pakketten, enveloppen of een verbroken verzegeling aantreft, dient u dit onmiddellijk te melden aan de u toegewezen accountmedewerker van het inspectiekantoor of aan de contactinspecteur van uw school. De enveloppen mogen onder geen beding eerder geopend worden dan op het juiste moment op de dag van het examen. Indien er in het 2e tijdvak voor een vak geen kandidaat is, mag de desbetreffende examenenvelop niet eerder geopend worden dan na afloop van de examenzitting van het 2e tijdvak. Voor CKV2 is de procedure: De opgaven en cd-rom s worden per aangetekende post door TPG-post afgeleverd: Eerste afnamemoment( 31 maart/1 april) aflevering in week 13 (22-26 maart) Tweede afnamemoment (21/22 april) aflevering in week 15 (5-9 april) Voor dit vak ontvangt u behalve de opgaven ook een cdrom per kandidaat. Voor de afname van CKV2-examens wordt ieder jaar voor nieuwe scholen een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Nadere informatie vindt u ook op onder de knop Projecten. 3.2 Correctievoorschriften De correctievoorschriften worden officieel gepubliceerd en aan de scholen toegezonden. Toezending De correctievoorschriften worden apart van de opgaven in een afzonderlijke envelop verzonden. Voor het eerste tijdvak ontvangt u standaard 3 exemplaren per vak, voor het tweede tijdvak 1 per vak. De correctievoorschriften voor het cse van de beroepsgerichte programma s worden niet op papier verzonden maar alleen elektronisch ter beschikking gesteld (zie onderdeel 1.4 van deze mededeling). Datzelfde geldt voor de correctievoorschriften van de C- en D-examens oude stijl. Publicatie Voor het eerste tijdvak worden de correctievoorschriften van alle vakken gepubliceerd op Het Examenblad op Internet ( Dit geldt eveneens voor het tweede tijdvak, met uitzondering van de vakken die in het tweede tijdvak door de Staatsexamencommissie worden geëxamineerd. Deze publicatie geschiedt op de dag van de afname van het betreffende vak op de volgende tijdstippen: ochtendvakken: uur middagvakken: uur Dezelfde informatie staat ook op Materiaal van de Citogroep Scholen die meedoen met het elektronisch verzamelen van de afnamegegevens (WOLF), ontvangen begin april de benodigde materialen. N.b.: voor CKV2 kunnen de scores niet via WOLF worden verzonden, dit in tegenstelling van wat op het voorblad van het correctievoorschrift staat. De overige scholen ontvangen vóór 1 april de formulieren voor de corrector + bijbehorende instructie voor het eerste en tweede tijdvak. 3.4 Errata De erratumbladen op de opgaven worden voor het eerste tijdvak verzonden op 10 mei en die voor het tweede tijdvak op 14 juni. Een erratum op een opgave moet aan het NUMMER maart 2004

6 Voor de dyslectische kandidaten worden deze Havo en VWO vakken wel geleverd in grootschrift, audio cd s met tracks en tekst cd s zonder aanpassingen. Bij de Moderne vreemde talen vervalt voor blinde en slechtziende kandidaten bovendien de toetsing van eindterm 1 (het in een lange tekst of teksten aangeven of deze tekst bepaalde informatie bevat). Bij economie worden opgaven met zeer lange tabellen niet gebrailleerd. In dergelijke gevallen wordt ook de schaallengte aangepast. Deze aanpassing leidt tot een aangepaste scoreschaal. (L ). Om het cijfer van de kandidaat te bepalen dient de door de kandidaat behaalde score eerst met L/L te worden vermebegin van de desbetreffende examenzitting aan de kandidaten worden bekendgemaakt. Op Het Examenblad wordt bekend gemaakt welke errata op de opgaven er zijn. Errata op de correctievoorschriften worden elektronisch gedistribueerd (zie onderdeel 1.4 van deze mededeling) 1. Opgaven in Braille 2. Audio cd s met navigatie. Deze cd s zijn geschikt voor het afspelen in een Daisy speler. De examenopgaven zijn zonodig aangepast. 3. Tekst cd s met aanpassingen. De examenopgaven staan in Word voor Windows en WP5.1 formaat. 4. Nadere mededelingen over examenopgaven en correctievoorschriften 4.1 Aantallen examenopgaven 2e tijdvak Voor het 2e tijdvak worden de aantallen examenopgaven volgens volgend overzicht bepaald. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs: (zie ook N.B. 1 en 2) Aantal kandidaten 1e tijdvak en meer 25 Aantal opgaven 2e tijdvak N.B. 1 Verwacht u voor het tweede tijdvak meer kandidaten dan u opgaven ontvangt, dan kunt u de extra te ontvangen opgaven per fax of bestellen bij de IBG, afd Examendiensten. ( of Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig: naam, afleveradres, brinnummer, telefoonnummer, naam van de examensecretaris van de school, schoolsoort, vakcodes, vakomschrijving en de extra te ontvangen aantallen per vak, U dient dus hierover niet uw inspecteur te benaderen. Voor de dyslectische kandidaten zijn de volgende bijzondere opgaven leverbaar: 1. Examenopgaven in grootschrift. 2. Audio cd s met tracks: deze cd s zijn geschikt voor het afspelen op elke cd speler. De examenopgaven zijn niet aangepast. 3. ekst cd s zonder aanpassingen. De examenopgaven staan in Word voor Windows en WP5.1 formaat. Op Het Examenblad zal een toelichting worden gepubliceerd hoe deze tekst cd s ook beluisterd kunnen worden Freeware staat b.v. op De benodigde informatie betreffende de uitvoering in braille, audio cd s en tekst cd s wordt geleverd bij aflevering op de scholen. Verdere bijzonderheden: Voor de blinde of zeer slechtziende kandidaten worden de volgende vakken in HAVO en VWO door het bijzondere karakter van de opgaven niet in braille geleverd. Ook de uitvoering in audio cd s met navigatie en de tekst cd s met aanpassingen zijn niet verkrijgbaar. aardrijkskunde in verband met het gebruik van een atlas wiskunde A1 en A1,2 in verband met het gebruik van de grafische rekenmachine wiskunde B1 en B1,2 in verband met het gebruik van de grafische rekenmachine en in verband met vragen over meetkunde De school zal voor deze kandidaten een vervangend (eventueel mondeling) examen, moeten afnemen in aanwezigheid van een gecommitteerde, aangewezen door de IB- Groep. De scholen kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de IB-Groep. Ook voor CKV2 wordt geen examen met aanpassingen geleverd, in verband met het gebruik van een cd-rom met geïntegreerd visueel en auditief uitgangsmateriaal. N.B. 2 De opgaven en correctievoorschriften voor het 2e tijdvak bij de vakken, afgenomen door de staatsexamencommissie worden niet toegezonden, ook niet na afloop van het examen Bijzondere uitvoeringen van de examenopgaven Voor de blinde of zeer slechtziende kandidaten zijn in 2004 de volgende bijzondere uitvoeringen leverbaar: NUMMER maart 2004

7 De school dient kandidaten uiterlijk op maandag 21 juni, 17.00, uur aan te melden via het aanmeldingsformulier aangewezen vakken, bij voorkeur door het formulier per e- mail te zenden aan: U kunt het formulier ook faxen: of Begin mei wordt aan de scholen ter attentie van de secretanigvuldigd en de uitkomst van deze vermenigvuldiging dient als behaalde score te worden gehanteerd. Een kleurenblinde kandidaat mag bij aardrijkskunde vragen naar de aangewezen kleur op de kaart. Een surveillant mag deze kleur noemen, in overeenstemming met de legenda. Het verdient overweging een dergelijke kandidaat apart te plaatsen. Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat er geen regelgeving is waarbij het gebruik van de zgn. leespen of reading pen is toegestaan bij het centraal examen. Er wordt op gewezen dat de leespen ook als instrument voor gegevensopslag kan worden toegepast, bij vakken waar dat wel degelijk van belang kan zijn. Bij voorbeeld bij de moderne vreemde talen is een elektronisch woordenboek expliciet verboden, en de leespen kan als zodanig gebruikt worden. In hoeverre de school deze wijze van lezen bij het schoolexamen toepast, is voor het centraal examen niet van belang.voor het omzetten van tekst in spraak is bij de centrale examens de leespen niet nodig, want de bij het examen leverbare audio-cd biedt goede mogelijkheden voor de weergave van geschreven in gesproken tekst. 4.3 Bijbestellen van examenopgaven Als blijkt dat vergeten is een vak te bestellen of dat het aantal ontvangen eindexamenopgaven niet toereikend is, dan kunt u de extra te ontvangen opgaven per fax of bestellen bij de IBG, afd Examendiensten. ( of Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig: naam, afleveradres, brinnummer, telefoonnummer, naam van de examensecretaris van de school, schoolsoort, vakcodes, vakomschrijving en de extra te ontvangen aantallen per vak, U dient dus hierover niet uw inspecteur te benaderen. 4.4 Uitwerkbijlagen Voor sommige vakken treft u in de enveloppe met opgaven ook bijlagen aan waarop de kandidaten opgaven moeten uitwerken. Indien meer uitwerkbijlagen nodig zijn dan er in de enveloppe zitten, kunt u dat meerdere bijkopiëren. De minister kan vakken aanwijzen waar, wegens het geringe aantal kandidaten, het tweede tijdvak wordt afgenomen door de staatsexamencommissie. In 2004 zijn de volgende vakken aangewezen: Tabel 1 Vak \ niveau C D GL/TL havo vwo Arabisch x x x x x Fries x x x x x Russisch x x Spaans x x x x x Turks x x x x x muziek x x x x x filosofie x x tehatex/beeldend x x o o x beroepsgerichte de cse s KB en GL. Voor uitzondering: programma s zie voetnoot Voetnoot De vakken administratie KB en GL en handel&administratie KB en GL zijn niet aangewezen. Deze (vier) vakken worden op 23 juni op school afgenomen, en dus niet op 25 juni door de staatsexamencommissie. legenda: x tweede tijdvak wordt afgenomen door de staatsexamencommissie o tweede tijdvak wordt afgenomen door de school - geen centraal examen of geen examenvak op dit niveau. 5.2 Tijd en plaats Het examen is op vrijdag 25 juni in de plaatsen Groningen, Zwolle, Arnhem, Amsterdam, Schiedam, Roosendaal en Eindhoven. Het aanvangstijdstip is uur voor de beroepsgerichte vakken en voor de overige algemene vakken, inclusief muziek. De kandidaten dienen een half uur voor de aanvang aanwezig te zijn. 5.3 Aanmelding 5. Aangewezen vakken 5.1 De vakken NUMMER maart 2004

8 ris van het eindexamen informatie toegezonden met een model aanmeldingsformulier. Voor dans en drama is de gang van zaken: het tweede tijdvak voor dans en drama wordt op het Cito afgenomen 5.4 Gang van zaken 5.7 Na afloop Kandidaten kunnen tot uiterlijk 30 minuten na de aanvang van het examen tot de examenzaal worden toegelaten. Zij dienen zich te kunnen legitimeren. De legitimatie kan ook plaatsvinden door een functionaris van de school, als die de kandidaat vergezelt. De kandidaat dient zelf de benodigde hulpmiddelen mee te nemen. Voorbeeld: een woordenboek bij een moderne vreemde taal. Reis- en eventuele verblijfskosten zijn voor eigen rekening. Na afloop van het examen is inzage in het gemaakte werk niet mogelijk. Wel kan de kandidaat eventueel schriftelijk een mondelinge toelichting aanvragen bij de staatsexamencommissie. 5.8 Tweede tijdvak examens oude stijl 5.5 Toezending resultaten Het cijfer wordt uiterlijk op dinsdag 29 juni per post aan de scholen toegezonden. Directeur en secretaris van het eindexamen stellen - waar van toepassing - de uitslag vast. Diploma, cijferlijst en certificaat worden uitgereikt door de school. De examens vwo oude stijl (alleen staatsexamen) en mavo en vbo C en D (staatsexamen en eindexamen) worden op 23 juni afgenomen, met uitzondering van de vakken die in tabel 1 (onderdeel 5.1.) als aangewezen vak zijn genoemd. 6. De tweede correctie 5.6 De aangewezen vakken Dans en Drama GL/TL en Frans BB Naast de in 5.1 genoemde vakken, die op vrijdag 25 juni worden afgenomen, zijn ook de volgende vakken aangewezen: (vmbo GL en TL) dans, drama; (vmbo BB) Frans. Omdat deze vakken met een computer worden afgenomen is de gang van zaken bij deze vakken anders dan bij de andere aangewezen vakken. de aanmelding gaat net zo als bij de andere vakken (zie 5.3); ook hier wordt uiterlijk 29 juni het behaalde cijfer aan de scholen toegezonden; Voor Frans is de gang van zaken: het examen Frans BB wordt op woensdag 23 juni of donderdag 24 juni op school afgenomen; de school dient bij de aanmelding het afnameadres te vermelden; de opgave wordt in opdracht van de staatsexamencommissie op dat adres bezorgd en na afloop van het examen worden opgave en gemaakte werk weer meegenomen; de staatsexamencommissie verzorgt het nakijken van het werk en het bepalen van het cijfer; De koppeling van de scholen per regio voor de uitvoering van de tweede correctie wordt verricht door de IB-Groep. Nadat de koppeling per brief bekend is gemaakt aan de scholen, geeft u via een formulier de namen van de docenten op die als gecommitteerde zullen optreden. Daarna wijst de IB-Groep deze docenten als gecommitteerde aan. Indien zich problemen mochten voordoen met betrekking tot het verrichten van de tweede correctie, kunt u contact opnemen met Examendiensten, telefoon , doorkiesoptie: schoolexamens. 7. Normering en cijferbepaling 7.1 Inzending deelscores aan de Citogroep, 1e tijdvak De normering van de examens wordt mede gebaseerd op de bij het examen behaalde resultaten. Scholen dienen hiervoor van een steekproef van kandidaten deze resultaten (deelscores per vraag en totaalscores) te verstrekken. Dat kan via het programma WOLF of - in 2004 voor het laatst - via optisch leesbare formulieren, die verder als formulieren voor de correctoren worden aangeduid. NUMMER maart 2004

9 Scholen die de gegevens verstrekken via WOLF, hebben dit in januari aan de Citogroep kenbaar gemaakt. De overige scholen ontvangen formulieren voor de correctoren. Voor het inzenden van deelscores geldt: het is verplicht de deelscores in te zenden van de alfabetisch eerste vijf, tien of alle kandidaten; het juiste aantal kandidaten per examen staat vermeld op het voorblad van het correctievoorschrift en wordt ook vermeld in de informatie die u van de Citogroep ontvangt; als u minder kandidaten heeft dan het gevraagde aantal, dient u de deelscores van alle kandidaten in te zenden; Bij de inzending gelden de hieronder genoemde uiterste inzendtermijnen. 7.4 Schaallengte in 2004 De lengte van de scoreschalen van de toetsen in het eerste en tweede tijdvak is opgenomen in bijlage Ondergrenzen van N in 2004 De ondergrenzen van de normeringsterm N bij de normering staan in bijlage 2 bij deze mededeling. vmbo beroepsgericht vakken t/m 28 mei vakken t/m 2 juni vakken t/m 4 juni uiterlijk 28 mei uiterlijk 2 juni uiterlijk 7 juni uiterlijk 9 juni 7.6 Bekendmaking normering eerste tijdvak 7.2 Inzending 2e tijdvak Het is verplicht de deelscores in te zenden van de in alfabetische volgorde eerste vijf kandidaten (als die er zijn) voor vmbo algemene vakken, havo en vwo. Voor sommige vakken worden géén deelscores verzameld. In het materiaal dat u van de Citogroep heeft ontvangen is vermeld voor welke algemene vakken deelscores ingezonden dienen te worden. Van vmbo beroepsgericht worden in het tweede tijdvak geen gegevens verzameld. De uiterste termijn voor inzending in het 2e tijdvak is: uiterlijk op vrijdag 25 juni. 7.3 Generieke scoreverzamelstaat Voor scholen die dit jaar nog gebruik maken van formulieren voor de corrector stelt de Citogroep een generieke scoreverzamelstaat beschikbaar. Deze is downloadbaar vanaf en kan dienen als hulpmiddel bij het invullen van de formulieren voor de corrector en bij de communicatie met de tweede corrector. Scholen die gebruik maken van de generieke scoreverzamelstaat zenden alleen de ingevulde formulieren voor de corrector naar het Cito. Scholen die gebruik maken van WOLF hebben deze verzamelstaat niet nodig: WOLF biedt dezelfde en nog extra mogelijkheden. Op woensdag 9 juni worden de definitieve normen voor de voor de beroepsgerichte programma s vmbo bekend gemaakt, op woensdag 16 juni die voor de algemene vakken vmbo en op 17 juni die voor de vwo en havo examens. Het tijdstip van bekendmaking is telkens uur. De officiële bekendmaking is op Dat houdt in dat per vak de normeringsterm N wordt gepubliceerd en de bijbehorende tabel voor de omzetting van score naar cijfer. Uitsluitend in deze tabellen staan de juiste c.e. cijfers die bij iedere behaalde score moeten worden toegekend (zie echter bij 7.7. de overgangsregeling voor de beroepsgerichte programma s in de basisberoepsgerichte leerweg). Dezelfde gegevens staan op dezelfde tijd ook op De scholen ontvangen telkens voor de genoemde tijdstippen een afhaalbericht over het adres vanwaar de mededeling over de normering en de omzettingstabellen kunnen worden gedownload (zie onderdeel 1.4 van deze mededeling). Met deze gegevens zijn alle c.e. cijfers en uitslagen te bepalen. tweede tijdvak Voor het tweede tijdvak zijn de definitieve normen meestal dezelfde als die voor het eerste tijdvak. Voor de afzonderlijke normering in het tweede tijdvak is het tijdschema zeer krap. Indien u een fout of onjuistheid in een opgave in het tweede tijdvak meent te ontdekken, wordt u verzocht deze onmiddellijk door te geven aan de CEVO. (zie 11.5 en 12) De definitieve normering wordt op dezelfde manier bekend gemaakt als die in het eerste tijdvak. Het tijdstip is woensdag 30 juni, uiterlijk om uur. NUMMER maart 2004

10 Verzending van de gegevens vindt plaats op woensdag, per gewone postzending. beroepsgerichte programma het eindcijfer 6 of hoger heeft behaald. 7.7 Vaststelling van het c.e. cijfer 8.2 Aandachtspunten uitslagbepaling vmbo Scholen stellen zelf het c.e. cijfer vast volgens de daarvoor geldende regels voor omzetting van score naar cijfer. Voor deze regels wordt verwezen naar de maartmededeling van In het vmbo gold in 2003 een overgangsregeling. In 2004 geldt het algemene systeem van bindende regels voor de omzetting van score naar cijfer ook voor bijna alle vmboexamens. De enige uitzondering zijn nog de centrale examens in de beroepsgerichte programma s van de basisberoepsgericht leerweg. Dit in verband met de overgang naar het cspe, waar 80% van de scholen in 2004 al voor kiest. Voor deze vakken geldt ook in 2004 een overgangsregeling. Deze staat in de Regeling beoordeling centraal examen, Gele katern 18 van 31 juli 2002: (overgangsregeling BB-beroepsgericht) De directeur stelt het cijfer vast. Hij kan daarbij de referentienorm (= N-term) van de CEVO hanteren, maar afwijken is ook toegestaan Als een school van de referentienorm van de CEVO wil afwijken, moet dat volgens door het bevoegd gezag gegeven regels. De uitslagregeling voor het vmbo wijkt op een aantal punten af van de regeling die gold voor de oude examens mavo en vbo. Uit analyse van de examenresultaten is de inspectie gebleken dat op enkele punten het risico op fouten groot blijkt. Daarom vraagt de inspectie met name aandacht voor de volgende zaken: het vak kunstvakken 1 moet bij alle kandidaten in alle leerwegen (m.u.v. het leerwerktraject) met voldoende of goed worden beoordeeld om een uitslag te kunnen vaststellen. Bij het examen 2003 mocht en bij het examen 2004 mag kunstvakken 1 worden vervangen door een verbreding van het basisvormingsprogramma van een kunstvak met 40 uur. Maar ook als een school kiest voor verbreding van het basisvormingsvak in plaats van kunstvakken 1, moet voor bepaling van de uitslag en diplomering een beoordeling goed of voldoende tot stand zijn gekomen ook Lichamelijke Oefening 1 en Maatschappijleer 1 maken voor alle kandidaten (behalve de kandidaten in een leerwerktraject) deel uit van het eindexamen 8. De bepaling van de uitslag 9. Mededelingen per vak voor Uitslagbepaling leerwerktraject Inhoudelijke mededelingen zijn gegeven in de septembermededeling van 2003 De documenten waarnaar verwezen wordt staan alle op Het eindexamen Leerwerktraject is een specifiek vmbo eindexamen. Het omvat namelijk de vakken waarvan de WVO in artikel 10b1, tweede lid, bepaalt dat in elk geval deze behoren tot het leerwerktraject. De leerling mag in extra vakken van de basisberoepsgerichte leerweg examen afleggen, mits deze behoren tot het Leerwerktraject-pakket van de leerling zoals vastgesteld door het bevoegd gezag van de school. Die extra vakken vormen formeel geen onderdeel van het eindexamen, en worden dus ook niet bij de uitslag betrokken. De vakken worden wel vermeld op de cijferlijst, op grond van artikel 52, derde lid, van het Eindexamenbesluit. 9.1 Wiskunde A vwo Als bij het examen een van de bijzondere papiersoorten (logaritmisch papier, normaal waarschijnlijkheidspapier) nodig is, wordt dat met ingang van 2004 bij de opgaven gevoegd. De school hoeft er dus niet meer voor te zorgen dat dit papier in de examenzaal aanwezig is. Wel dient de school zelf te zorgen voor ruitjespapier in cm Moderne vreemde talen In afwijking van het eerste en tweede lid van artikel 49 van het Eindexamenbesluit, is de kandidaat die eindexamen vmbo heeft afgelegd ter afsluiting van een leerwerktraject als bedoeld in artikel 10b1 van de wet, geslaagd indien hij zowel voor het vak Nederlandse taal als voor het Voor de vwo en havo -examens wordt voor ieder examen (dus per taal en per niveau) op een model van een antwoordblad geplaatst. Tijdstip van plaatsing: eerste tijdvak 8 mei, tweede tijdvak 12 juni. NUMMER maart 2004

11 Scholen zijn vrij om van deze model-antwoordbladen gebruik te maken. Voor de vmbo-examens (alle leerwegen) is bij de examenopgave een uitwerkboekje gevoegd in hetzelfde aantal als de examenopgaven. De leerlingen dienen daarin het examen te maken. gebruik maken van Wolf kunnen gebruik maken van de generieke scoreverzamelstaat van de Citogroep (zie onderdeel 7.3 van deze mededeling). 9.5 Nederlands vmbo 9.3 Tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen havo Het centraal examen heeft betrekking op de periode van Romaans tot heden, met een nadruk op de periode na Uit de periode voor 1850 heeft het centraal examen betrekking op: De Nederlandse kunst uit de zeventiende eeuw. (deze mededeling was in de septembermededeling onvolledig afgedrukt en is later gecorrigeerd; de correcte mededeling is hierboven herhaald) 9.4 Nask-2 vmbo, scheikunde mavo/vbo-c, mavo/vbo-d, havo, vwo In 2004 worden geen specifieke scoreverzamelstaten meer voor deze vakken beschikbaar gesteld. Scholen die geen 1. Uitwerkbijlage KB en GL/TL Net als bij de examens Nederlands BB wordt bij Nederlands KB en Nederlands leesvaardigheid GT een uitwerkbijlage gevoegd in hetzelfde aantal als de examenopgaven. De kandidaten dienen de vragen voor leesvaardigheid te beantwoorden en bij KB ook de schrijfopdrachten uit te voeren in deze uitwerkbijlage. Voorbeelden van deze uitwerkbijlage zijn te vinden op 2. KB en bezem C. Er blijkt enige onduidelijkheid te bestaan over de toetsing van schrijfvaardigheid in deze examens. In het centraal schriftelijk examen Nederlands KB worden in één zitting zowel lees- als schrijfvaardigheid getoetst. Dit in tegenstelling tot het bezem C-examen Nederlands dat twee afzonderlijke zittingen kent. 1e tijdvak 2e tijdvak Nederlands KB (lees- en schrijfvaardigheid) 25 mei aanvang: u. 23 juni aanvang u. Nederlands C leesvaardigheid 25 mei aanvang: u. 23 juni aanvang u. Nederlands C schrijfvaardigheid 2 juni aanvang: u. 23 juni aanvang: u. 9.6 Engels GL en TL 9.7 Beeldende vakken GL en TL cpe Kandidaten mogen naast het woordenboek Engels- Nederlands ook nog een woordenboek Nederlands-Engels gebruiken. In het correctievoorschrift bij Engels GL en TL zijn voorbeeldbeoordelingen opgenomen. Deze voorbeeldbeoordelingen zijn uitwerkingen van het voorbeeldexamen Informatie over dit voorbeeldexamen is te vinden op bij toetsing en examinering onder voorbeeldexamen 2003 en in het artikel over het examen Engels GT in het decembernummer 2003 van Levende Talen. Bij dit examen vindt de tweede correctie op de scholen plaats door een door het bevoegd gezag aangewezen tweede corrector. Bijvoorbeeld door een vakcollega. De tweede correctie door de door de IBG aangewezen tweede corrector heeft dus alleen betrekking op het cse. 9.8 Afdelingsprogramma landbouw en natuurlijke omgeving Het cse KB dat 120 minuten duurt, bestaat uit twee deelexamens. De kandidaat maakt de opgaven in de twee opgavenboekjes bij de differentiatie van zijn keuze (twee vakrichtingen of één vakrichting en één ondersteunend NUMMER maart 2004

12 vak).het cijfer voor het cse KB is het gemiddelde van de cijfers voor de beide deelexamens (afgerond op één decimaal). Herkansen van dit cse KB betekent dat beide deelexamens opnieuw worden afgelegd. Iedere KB-kandidaat heeft bovendien de centrale integratieve eindtoets (cie) in één vakrichting. Het cijfer voor het centraal examen is het gemiddelde van cse KB en cie KB, afgerond op één decimaal. 10 Inzenden gegevens na afloop van de examens Na overleg tussen het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en de Informatie Beheer Groep is het besluit genomen de invoering van examengegevens in het Basisregister Onderwijsnummer(Bron) te verleggen naar het voorjaar van De scholen zijn middels een brief aan de directie hiervan op de hoogte gebracht. Dit betekent voor uw schooladministratie dat u de examengegevens op de gebruikelijke manier blijft aanleveren aan de IB-Groep, zoals vermeld in de septembermededeling in het tijdschema van werkzaamheden voor de eindexamens vwo, havo, vmbo 2003/2004. U kunt hiervoor gebruik maken van het uitwisselingsprogramma digutaal. In het Gele Katern van 11 februari vindt u daarover een mededeling Problemen waarbij men contact opneemt met de inspectie De school neemt contact op met de eigen inspectie in de volgende omstandigheden: het doorgeven van wettelijk vereiste informatie, bij voorbeeld pta, aangepaste wijze van examineren op grond van artikel 55 en maatregelen op grond van artikel 5 van het eindexamenbesluit (ook bij het schoolexamen), cijfers schoolexamen e.d. Indien tijdens het centraal examen een afwijking dreigt van de normale gang van zaken voorafgaand aan, tijdens of in de afwikkeling van een examenzitting, dient de school dit probleem in eerste instantie zelf op te lossen. Een dergelijk probleem en de voorgenomen of reeds uitgevoerde oplossing dienen te worden gemeld aan de Inspectie, via een van de hieronder genoemde telefoonnummers. Het eerstgenoemde nummer geeft toegang tot de voor uw district genoemde inhoudelijk medewerker, of een aangewezen vervanger. Geef daarbij duidelijk aan dat het om een examenzaak gaat en dat u de genoemde medewerker wilt spreken, of eventueel het nummer wilt hebben van de aangewezen vervanger. Het 06-nummer geeft in noodgevallen een directe verbinding met de inspecteur die voor uw district belast met examenzaken. Scholen die vallen onder RIK Zwolle: Mw A. van der A, tel Ook de levering van schoolexamengegevens aan de inspectie verloopt zoals in eerdere jaren en zoals beschreven in de septembermededeling. Scholen die vallen onder RIK Groningen: Mw. J. Holkenborg, tel De inspecteur belast met examens voor beide kantoren: dhr drs J.Melenhorst Problemen tijdens de examens Scholen die vallen onder RIK Breda: Mw M.Verveer, tel Helpdesk examens Scholen die vallen onder RIK Eindhoven: mw. M.L. van Rooij, De inspecteur belast met examens voor beide kantoren: mw drs H.C. Onnekink Bij deze helpdesk kunt u terecht voor vragen over wet- en regelgeving met betrekking tot eindexamens. De helpdesk is te bereiken via het telefoonnummer , fax Een andere mogelijkheid om een vraag te stellen is via de examensite, Scholen die vallen onder RIK Utrecht: mw. M.Appel, tel De inspecteur belast met examens voor RIK-Utrecht: dhr drs V.Holslag, Scholen die vallen onder RIK Zoetermeer: mw Ch. van de Geijn, tel Scholen die vallen onder RIK Haarlem: dhr F. de Haan òf mw A. Erdtsieck, tel: NUMMER maart 2004

13 De inspecteur: mw P. van der Lingen Adressen 11.3 Problemen waarbij men contact opneemt met Examendiensten Indien examenopgaven niet op tijd of in onjuiste aantallen zijn ontvangen, dient u contact op te nemen met Examendiensten, telefoon , doorkiesoptie schoolexamens. Bij problemen rond de aanwijzing van de tweede correctoren zijn de telefoonnummers dezelfde. Indien diploma s, certificaten, cijferlijsten of bestelde formulieren niet op tijd of in onjuiste aantallen zijn ontvangen, is het telefoonnummer , doorkiesoptie waardepapieren Problemen waarbij men contact opneemt met de Citogroep Helpdesk examens, CFI, ICO/VO Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer; tel: , fax: CEVO Postbus 8128, 3503 RC Utrecht fax: tel: CEVO-examenlijn: fax: tel.: via Citogroep Postbus MG Arnhem tel.: fax: Bij problemen met antwoordbladen, WOLF, en formulieren voor correctoren dient u de Citogroep te bellen, telefoon Problemen waarbij men contact opneemt met de CEVO Vermeende fouten kunt u meedelen aan de CEVO-examenlijn. De CEVO doet geen uitspraken over het wel of niet juist zijn van concrete leerlingantwoorden. + IB-Groep examendiensten Postbus 30158, 9700 LK Groningen; problemen met examenopgaven en tweede correctie: (doorkiesoptie: schoolexamens) formulieren, diploma s, cijferlijsten: (doorkiesoptie waardepapieren) fax: Inspectie Zie onderdeel 11.2 van deze publicatie Staatsexamencommissie Opgave kandidaten 2e tijdvak: uitsluitend met het formulier via of per fax: of Informatie: , doorkiesoptie: staatsexamens De voorzitter van de CEVO, drs. J. Bouwsma NUMMER maart 2004

14 Bijlage 1 Schaallengtes centrale examens 2004 xxxx: Deze examens worden niet op 23 juni op school afgenomen. 1. Schaallengte algemene vakken beroepsgerichte leerwegen 2004 eerste tijdvak tweede tijdvak vak BB KB BB KB Nederlands Engels wiskunde nask biologie economie Frans xxxx 45 Duits geschiedenis aardrijkskunde maatschappijleer Schaallengte beroepsgerichte programma s, c.s.e eerste tijdvak tweede tijdvak programma BB KB GL 1 BB KB GL 1 BT-timmeren xxxx xxxx BT-metselen xxxx xxxx BT-schilderen xxxx xxxx Bouw-breed xxxx xxxx Elektrotechniek xxxx xxxx Grafische techniek xxxx xxxx Installatietechniek xxxx xxxx Instalektro xxxx xxxx Metalektro xxxx xxxx Metaaltechniek xxxx xxxx Transport en logistiek xxxx xxxx Voertuigentechniek xxxx xxxx Verzorging xxxx xxxx Uiterlijke verzorging xxxx xxxx Zorg en welzijn breed xxxx xxxx Administratie Handel en Verkoop xxxx xxxx Handel en Adm Mode en Commercie xxxx xxxx Consumptief-bakken xxxx xxxx Consumptief-horeca xxxx xxxx Consumptief breed xxxx xxxx Plantenteelt xxxx xxxx NUMMER maart 2004

15 2. Schaallengte beroepsgerichte programma s, c.s.e eerste tijdvak tweede tijdvak programma BB KB GL 1 BB KB GL 1 Groene ruimte xxxx xxxx Bloemb. en schikken xxxx xxxx Dierhouderij xxxx xxxx Verw.ag.producten xxxx xxxx Ag. bedrijfseconomie xxxx xxxx Ag. techniek xxxx xxxx Landb. breed xxxx xxxx programma BB,1etv KB,1etv GL,1e tv BB,2e tv KB,2etv GL,2e tv 1 In de gemengde leerweg is er een identieke toets voor BT timmeren, metselen, schilderen en Bouw-breed. 3. Schaallengte mavo en vbo C en D en Gemengde en Theoretische leerweg 2004 (Kaderberoepsgerichte leerweg algemene vakken: zie hierboven onder 1) eerste tijdvak tweede tijdvak C D;GL,TL C D;GL,TL Nederlands, leesv Nederlands, opstel (alleen C en D) Nederlands, f.s (alleen C en D) Nederlands, schrijfv (alleen GL en TL) Fries 52 xxxx xxxx Frans =KB 48 =KB 47 Duits =KB 45 =KB 48 Engels D =KB 41 =KB 45 Engels GL en TL Spaans xxxx xxxx Turks xxxx xxxx Arabisch xxxx xxxx geschiedenis =KB 54 =KB xxxx aardrijkskunde =KB 55 =KB 55 wiskunde =KB 91 =KB 87 natuurkunde/nask 1 =KB 69 =KB 69 scheikunde/ nask xxxx 66 biologie =KB 62 =KB 62 economie =KB 58 =KB 54 maatschappijleer (2) =KB 59 =KB 63 muziek xxxx xxxx tehatex xxxx xxxx (alleen C en D) beeldende vakken (alleen GL en TL) dans 64 xxxx xxxx (alleen GL en TL) drama 59 xxxx xxxx (alleen GL en TL) NUMMER maart 2004

16 4. Schaallengte havo, 2004 L 1e tv L 2e tv 5. Schaallengte vwo, 2004 De schaallengte van de oude stijl examens is in deze tabel niet opgenomen Nederlands Fries 1 en Fries 1,2 115 xxxx Frans 1, Duits 1, Engels Spaans 1,2 46 xxxx Russisch 1,2 48 xxxx Turks 1,2 48 xxxx Arabisch 1,2 47 xxxx geschiedenis aardrijkskunde wiskunde A1, wiskunde B wiskunde B1, natuurkunde natuurkunde 1, scheikunde biologie economie economie 1, management & organisatie muziek 90 xxxx tehatex filosofie 48 xxxx maatschappijleer CKV2 (schoolexamen) vak L 1e tv L 2e tv Nederlands Fries 55 xxxx Latijn Grieks Frans 1, Duits 1, Engels Spaans 50 xxxx Russisch 48 xxxx Turks 50 xxxx Arabisch 46 xxxx geschiedenis aardrijkskunde wiskunde A wiskunde A1, wiskunde B wiskunde B1, natuurkunde natuurkunde 1, scheikunde scheikunde 1, biologie 1, economie economie 1, management & organisatie muziek 90 xxxx tekenen, handenarbeid, 73 xxxx textiele werkvormen filosofie 44 xxxx maatschappijleer culturele en kunstzinnige vorming 2 N.B. Als een gehandicapte kandidaat een examen heeft gemaakt met een afwijkende (kortere) schaallengte dient zijn score te worden vermenigvuldigd met L/L, voordat zijn cijfer kan worden bepaald. Zie onderdeel 4.2 van deze mededeling NUMMER maart 2004

17 Bijlage 2 Ondergrens van N in 2004 Voor de bepaling van N gelden in 2004 twee ondergrenzen: 0,0 en 0,5. Per vorm van onderwijs/leerweg gelden de volgende grenzen. a. Basisberoepsgerichte leerweg 0,0 voor alle vakken en voor alle cse s, cpe s en cspe s b. Kaderberoepsgerichte leerweg en vbo-mavo C 0,5 voor de vakken: Frans, Duits, Spaans, wiskunde, nask1, biologie, economie, aardrijkskunde, maatschappijleer2 0,0 voor de algemene vakken Nederlands, Engels, geschiedenis en alle beroepsgerichte programma s cse en cie. c. Gemengde en theoretische leerweg en vbo-mavo D 0,5 voor de vakken wiskunde, nask1, nask2, biologie, economie, aardrijkskunde, maatschappijleer2, beeldende vakken 2 0,0 voor de algemene vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Turks, Arabisch, geschiedenis, muziek dans en drama en voor alle beroepsgerichte vakken d. havo 0,0 voor de vakken Engels; Russisch 1,2; Arabisch 1,2; Turks 1,2 0,5 voor alle andere vakken e. vwo 0,0 voor de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Russisch, Arabisch, Turks 0,5 voor alle andere vakken. NUMMER maart 2004

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2004

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2004 examens van de eindexamens vwo, havo en vmbo in 2004 CEVO-mededelingen Bestemd voor: scholen voor voortgezet onderwijs; instellingen voor beroepsonderwijs en educatie; de staatsexamencommissie. Algemeen

Nadere informatie

Examenrooster Algemeen verbindend voorschrift

Examenrooster Algemeen verbindend voorschrift CEVO-mededelingen Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo en havo in 2005, wijziging van het rooster eerste tijdvak in 2004 voor de centrale examens vmbo, vbo en mavo

Nadere informatie

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2007

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2007 CEVO-mededeling Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 eindexamens

Nadere informatie

Centrale examens in 2005 voor vwo, havo, vmbo en vavo (maartmededeling)

Centrale examens in 2005 voor vwo, havo, vmbo en vavo (maartmededeling) CEVO-mededelingen Bestemd voor: scholen voor voortgezet onderwijs; instellingen voor beroepsonderwijs en educatie; de staatsexamencommissie. Voorlichting Datum: 17 maart 2005 Kenmerk: CEVO-05.0179 Datum

Nadere informatie

Examenrooster 2001. Algemeen verbindend voorschrift. Bestemd voor: Toelichting. Besluit: Artikel 3. Artikel 1. Artikel 2

Examenrooster 2001. Algemeen verbindend voorschrift. Bestemd voor: Toelichting. Besluit: Artikel 3. Artikel 1. Artikel 2 CEVO-mededelingen Bestemd voor: scholen voor mavo, vbo, havo en vwo; scholengemeenschappen waaraan bovengenoemde schoolsoorten zijn verbonden. Artikel 3 Deze regeling treedt in werking op de dag na de

Nadere informatie

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens 2002

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens 2002 CEVO-mededelingen examens van de eindexamens Bestemd voor: de directeuren van scholen voor voortgezet onderwijs; de voorzitters van examencommissies VAVO en de staatsexamencommissie. Algemeen verbindend

Nadere informatie

Mededeling over de organisaties van de examens in 2000, procedure tweede tijdvak aangewezen vakken in 2000

Mededeling over de organisaties van de examens in 2000, procedure tweede tijdvak aangewezen vakken in 2000 Mededelingen IB-Groep Mededeling over de organisaties aangewezen vakken in Bestemd voor: scholen voor: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo); hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo); middelbaar

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Voorlichtingspublicatie College voor Toetsen en Examens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44367 9 december 2015 Voorlichtingspublicatie Rooster centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26498 23 september 2014 Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6740 11 maart 2014 Regeling van het College voor examens van 11 februari 2014, nummer CvE-14.00870, houdende wijziging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3446 24 februari 2011 Regeling van het College voor examens van 15 februari 2011, nr. Cve-10.0137, houdende wijziging

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35407 8 juli 2016 Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2018

Nadere informatie

Eerste tijdvak 2010 centrale examens BB KB GL en TL havo vwo Vanaf. cspe beroepsgericht

Eerste tijdvak 2010 centrale examens BB KB GL en TL havo vwo Vanaf. cspe beroepsgericht Bijlage 1A (Behorend bij Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2010 van 24 juni 2008, CEVO-08.0941) Eerste tijdvak 2010

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4824 27 februari 2013 Regeling van het College voor examens van 12 februari 2013, nummer Cve-13.00545, houdende wijziging

Nadere informatie

INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB 2007 CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober 2006

INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB 2007 CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober 2006 INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober Nr. Activiteit Datum 0. Vooraf Intersectoraal-school Met Intersectoraal-school wordt in deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Centrale examens in 2002 voor vwo, havo, mavo, vbo en vavo (maartmededeling)

Centrale examens in 2002 voor vwo, havo, mavo, vbo en vavo (maartmededeling) CEVO-mededelingen Mededelingen over de organisatie van de examens in 2002 9. Problemen tijdens de examens 10. Correctie en cijferbepaling 11. Teletekst en Internet 12. Adressen Bestemd voor: de rectoren

Nadere informatie

Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal

Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal Vwo Nederlands 12 5 2014 23 5 2014 5 Vwo Fries 26 5 2014 30 5 2014 alle Vwo Latijn 23 5 2014 30 5 2014 5 Vwo Grieks 20 5 2014 30 5 2014 5 Vwo Frans 21 5

Nadere informatie

Pilot-examenrooster 2002 voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

Pilot-examenrooster 2002 voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) CEVO-mededelingen beroepsonderwijs (vmbo) Bestemd voor: scholen voor vmbo. Rooster voor de examens 2002, die worden afgenomen in het kader van het pilot-project centrale examinering VMBO Algemeen verbindend

Nadere informatie

Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen

Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen Bureau CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.cvte.nl

Nadere informatie

Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen

Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen Bureau CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.hetcvte.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10087 29 februari 2016 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 8 februari 2016, nummer CvTE-16.00017, houdende

Nadere informatie

Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen. Datum 10 juni 2014 Definitieve normering 2014 eerste tijdvak

Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen. Datum 10 juni 2014 Definitieve normering 2014 eerste tijdvak > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen Bureau CvE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.cve.nl

Nadere informatie

Mededeling vaststelling syllabi centraal examen vmbo 2008 en 2009

Mededeling vaststelling syllabi centraal examen vmbo 2008 en 2009 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Mededeling vaststelling syllabi centraal examen vmbo 2008 en 2009 Bestemd

Nadere informatie

Centrale examens in 2001 voor vwo, havo, mavo, vbo en vavo (maartmededeling)

Centrale examens in 2001 voor vwo, havo, mavo, vbo en vavo (maartmededeling) CEVO-mededelingen Mededelingen over de organisatie van de examens in 2001 Bestemd voor: de rectoren en directeuren van scholen voor vwo, havo, mavo, vbo en vavo; de directeuren van mbo-scholen met een

Nadere informatie

1. Normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL eerste tijdvak

1. Normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL eerste tijdvak > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen. Bureau CvE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht ederland www.cve.nl

Nadere informatie

1. Normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL eerste tijdvak

1. Normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL eerste tijdvak > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen Bureau CvE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht ederland www.cve.nl

Nadere informatie

Centrale vmbo examens: geslaagd.

Centrale vmbo examens: geslaagd. Centrale vmbo examens: geslaagd. 0. Samenvatting De eerste indruk is dat het centraal examen in het vmbo in het algemeen goed verlopen is: organisatorisch, inhoudelijk en qua resultaat. In de basisberoepsgerichte

Nadere informatie

Bureau CvTE Contactpersoon Onze referentie Bijlagen 1 Voorlopige normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL 2 Definitieve N-termen: 14 juni

Bureau CvTE Contactpersoon Onze referentie Bijlagen 1 Voorlopige normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL 2 Definitieve N-termen: 14 juni > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen Bureau CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.cvte.nl

Nadere informatie

Centrale examens in 2007 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Maartmededeling)

Centrale examens in 2007 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Maartmededeling) Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Centrale examens in 2007 voor vwo, havo, vmbo en vavo Bestemd voor scholen voor voortgezet

Nadere informatie

Bureau CvTE Contactpersoon Onze referentie Bijlagen 1 Voorlopige normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL 2 Definitieve N-termen: 16 juni

Bureau CvTE Contactpersoon Onze referentie Bijlagen 1 Voorlopige normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL 2 Definitieve N-termen: 16 juni > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen Bureau CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.hetcvte.nl

Nadere informatie

Centrale examens van de eindexamens vwo, havo, mavo en vbo en van de schriftelijke examens van de staatsexamens vwo, havo, mavo in het jaar 2000

Centrale examens van de eindexamens vwo, havo, mavo en vbo en van de schriftelijke examens van de staatsexamens vwo, havo, mavo in het jaar 2000 CEVO-mededelingen Bestemd voor: scholen voor: c vwo, havo, mavo en vbo; c vso; c vhbo; c vavo; c de voorzitter van de staatsexamenscommissies vwo/ havo en mavo. a. het eerste tijdvak begint op 17 mei in

Nadere informatie

Datum 12 juni 2012 Betreft Normering 2012 eerste tijdvak vmbo. Geachte dames en heren, 1 Normering vmbo algemene vakken

Datum 12 juni 2012 Betreft Normering 2012 eerste tijdvak vmbo. Geachte dames en heren, 1 Normering vmbo algemene vakken > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen; de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs die opleiden voor het diploma vmbo

Nadere informatie

Datum 15 juni 2016 Normering 2016 eerste tijdvak vmbo. Geachte dames en heren, 1 Normering vmbo algemene vakken

Datum 15 juni 2016 Normering 2016 eerste tijdvak vmbo. Geachte dames en heren, 1 Normering vmbo algemene vakken > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen; de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs die opleiden voor het diploma vmbo

Nadere informatie

Datum 13 juni 2017 Normering 2017 eerste tijdvak vmbo. Geachte dames en heren, 1 Normering vmbo algemene vakken

Datum 13 juni 2017 Normering 2017 eerste tijdvak vmbo. Geachte dames en heren, 1 Normering vmbo algemene vakken > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen; de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs die opleiden voor het diploma vmbo

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Bureau CvTE Contactpersoon Onze referentie Bijlagen 1 Voorlopige normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL 2 Definitieve N-termen: 11 juni

Bureau CvTE Contactpersoon Onze referentie Bijlagen 1 Voorlopige normering vmbo beroepsgerichte vakken BB, KB en GL 2 Definitieve N-termen: 11 juni > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vmbo, ter attentie van de secretaris van het eindexamen Bureau CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.hetcvte.nl

Nadere informatie

Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal

Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal Vwo Nederlands 10-5-2017 23-5-2017 5 Vwo Fries 24-5-2017 30-5-2017 alle Vwo Latijn 17-5-2017 23-5-2017 5 Vwo Grieks 22-5-2017 30-5-2017 5 Vwo Frans 19-5-2017

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4974 31 maart 2010 Regeling van het College voor Examens van 24 maart 2010, nr. CvE-10.0362, houdende vaststelling van

Nadere informatie

Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal

Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal Examens vwo Afnamedatum Inzenddatum Inzendaantal Vwo Nederlands 12-5-2016 26-5-2016 5 Vwo Fries 27-5-2016 2-6-2016 alle Vwo Latijn 19-5-2016 26-5-2016 5 Vwo Grieks 24-5-2016 1-6-2016 5 Vwo Frans 25-5-2016

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Regeling vaststelling examenprogramma s v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en v.b.o.

Regeling vaststelling examenprogramma s v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en v.b.o. Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Regeling vaststelling examenprogramma

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, onderdeel c Wet College voor toetsen en examens;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, onderdeel c Wet College voor toetsen en examens; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5302 26 februari 2015 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 9 februari 2015, nummer CvTE-15.00619 houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49896 5 september 2017 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 28 augustus 2017, nummer CvTE-17.01506, houdende

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment

Activiteitenplanning 2011 CBT-examens op een vast moment Activiteitenplanning CBT-examens op een vast moment versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Regeling toegestane hulpmiddelen. Staatsexamens vmbo, havo en vwo

Regeling toegestane hulpmiddelen. Staatsexamens vmbo, havo en vwo Regeling toegestane hulpmiddelen Staatsexamens vmbo, havo en vwo 2010 Inhoudsopgave 1. Basispakket hulpmiddelen... 3 2. Vakspecifieke hulpmiddelen examen algemene vakken vmbo in 2010... 3 3. Nadere regels

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Vastgestelde normen digitale c.e.'s algemene vakken BB en KB

Datum 10 juni 2014 Vastgestelde normen digitale c.e.'s algemene vakken BB en KB > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: De scholen die deelnemen aan de flexibele en digitale centrale examens BB en/of KB 2014 t.a.v. de secretaris van het eindexamen Bureau CvE Muntstraat 7 3512

Nadere informatie

Bij de meeste schooladministratiepakketten kunt u de scores in cijfers omzetten door de vastgestelde N-termen uit de bijlagen in te voeren.

Bij de meeste schooladministratiepakketten kunt u de scores in cijfers omzetten door de vastgestelde N-termen uit de bijlagen in te voeren. > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vwo en havo ter attentie van de secretaris van het eindexamen; de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs die opleiden voor het diploma

Nadere informatie

Thema s voor het centraal examen kklassieke taal en letterkunde 2002 Gele Katern 14, 24 mei 2000, p. 26-36.

Thema s voor het centraal examen kklassieke taal en letterkunde 2002 Gele Katern 14, 24 mei 2000, p. 26-36. (oud) OVERZICHT WET- & REGELGEVING TWEEDE FASE (Bijgewerkt tot en met Gele Katern 14 van 24 mei 2000). Thema s voor het centraal examen kklassieke taal en letterkunde 2002 Gele Katern 14, 24 mei 2000,

Nadere informatie

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. Onderwerp: examen 2017 1. Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL 2017. Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent.

Nadere informatie

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1]

examenprogramma havo 2017 Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Examenprogramma STAATSEXAMEN HAVO 2017 Bartiméus Onderwijs M. Veenemans [1] Dit programma is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, sommige informatie is pas op een later tijdstip definitief bekend.

Nadere informatie

1. 2. 3. 4. 5. Pagina 1 van 13

1. 2. 3. 4. 5. Pagina 1 van 13 1. 2. 3. 4. 5. Pagina 1 van 13 1 o o 1 Indien het examen in meerdere ruimtes wordt afgenomen dienen de examenopgaven, vanwege de fraudegevoeligheid, door minimaal 2 door de directeur aangewezen personen

Nadere informatie

Centrale examens in 2009 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Maartmededeling)

Centrale examens in 2009 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Maartmededeling) Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Voorgezet onderwijs Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Informatie CFI/ICO vo 079-3232.444 bve 079-3232.666 Centrale examens in 2009 voor vwo,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25357 19 augustus 2015 Regeling van het College voor toetsen en examens van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719, houdende

Nadere informatie

De Raad van State gehoord (advies van 31 januari 2003, nr. W /III);

De Raad van State gehoord (advies van 31 januari 2003, nr. W /III); Besluit van houdende wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 en van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. onder meer in verband met versoepeling van de uitslagregeling

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21734 2 december 2011 Regeling van het College voor examens van 19 april 2011, nr. Cve-11.00404, houdende vaststelling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8219 6 mei 2011 Regeling van het College voor Examens van 19 april 2011, nummer Cve-11.0357 houdende vaststelling van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12762 25 juni 2012 Regeling van het College voor examens van 17 april 2012, nr. Cve-12.00736, houdende vaststelling van

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 1 ARABISCH CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1

Nadere informatie

Regeling modellen diploma s v.w.o.- h.a.v.o. profiel

Regeling modellen diploma s v.w.o.- h.a.v.o. profiel OCenW-Regelingen Bestemd voor: vwo, havo, vavo verbindend voorschrift Datum: 9 maart 2001 Kenmerk: VO/BOB/2001/10037 Datum inwerkingtreding: zie artikel 8 Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische

Nadere informatie

Centrale examens in 2000 voor vwo, havo, mavo, vbo en vavo (maart mededeling)

Centrale examens in 2000 voor vwo, havo, mavo, vbo en vavo (maart mededeling) CEVO-mededelingen Centrale examens in 2000 Bestemd voor: Mededelingen over de organisatie van de examens in 2000 scholen voor: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo); hoger algemeen voortgezet

Nadere informatie

Centrale examens in 2008 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Maartmededeling)

Centrale examens in 2008 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Maartmededeling) Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Centrale examens in 2008 voor vwo, havo, vmbo en vavo Bestemd voor scholen

Nadere informatie

Regeling modellen diploma s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o.

Regeling modellen diploma s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling modellen diploma s v.w.o.- h.a.v.o.-v.m.b.o. Bestemd voor scholen voor voortgezet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 24 Besluit van 22 december 2006, houdende wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit W.V.O., het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 106 Besluit van 4 maart 2003, houdende wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 en van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.

Nadere informatie

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Hoorn, juni 2012 Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Voor wie is het tweede tijdvak bestemd? Het

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 april 2016, nr. W /I);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 april 2016, nr. W /I); Besluit van 22 april 2016 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van profielen in het vmbo, alsmede modernisering van de beroepsgerichte

Nadere informatie

Bij de meeste schooladministratiepakketten kunt u de scores in cijfers omzetten door de vastgestelde N-termen uit de bijlagen in te voeren.

Bij de meeste schooladministratiepakketten kunt u de scores in cijfers omzetten door de vastgestelde N-termen uit de bijlagen in te voeren. > Retouradres Postbus 315 3500 AH Utrecht Aan: de scholen voor vwo en havo ter attentie van de secretaris van het eindexamen. de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs die opleiden voor het diploma

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4816 27 februari 2013 Regeling van het College voor Examens van 12 februari 2013, nummer Cve-13.00546 houdende wijziging

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016 OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2016 inhoudsopgave 1. Afronding van het schoolexamen 3 2. De gang van zaken rond het centraal examen 3 3. Data centraal schriftelijk examen mavo, eerste en tweede

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 1 FRANS CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28530 9 oktober 2013 Regeling van het College voor Examens van 18 juni 2012, nummer CvE-13.01729 houdende vaststelling

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

Toelichting bij PTA vmbo 2014 2015 op BLS

Toelichting bij PTA vmbo 2014 2015 op BLS Toelichting bij PTA vmbo 2014 2015 op BLS Inleiding De Bernard Lievegoed School maakt onderdeel uit van het Bonnefanten College te Maastricht. Binnen de Bernard Lievegoed School worden zowel ivo-mavo,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Artikel 1 Examenreglement staatsexamens vwo-havo-vmbo 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Artikel 1 Examenreglement staatsexamens vwo-havo-vmbo 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16226 7 augustus 2012 Regeling van het College voor Examens van 19 juni 2012, nr. CvE-12.01407, houdende vaststelling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13957 29 mei 2013 Regeling van het College voor examens van 16 april 2013, nummer Cve-13.01219, houdende vaststelling

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Hulpmiddelen havo en vwo 2016. Wat is er anders in 2016?

Pagina 1 van 7. Hulpmiddelen havo en vwo 2016. Wat is er anders in 2016? Bijlage 1B bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 Hulpmiddelen havo en vwo 2016 1. Wat

Nadere informatie

Onderwerp Kenmerk datum Oefenen met invoeren N-term in CitoTester CEVO 08.0320 5 maart 2008

Onderwerp Kenmerk datum Oefenen met invoeren N-term in CitoTester CEVO 08.0320 5 maart 2008 Muntkade 8 3531 AK Utrecht Postbus 8128 3503 RC Utrecht tel. 030 2840700 fax. 030 2840709 e-mail: info@cevo.nl De scholen die deelnemen aan de digitale centrale examens algemene vakken BB 2008 t.a.v. de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14125 3 augustus 2011 Regeling van het College voor examens van 21 juni 2011, nr. CvE-11.01610, houdende vaststelling

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 tijdvak 1 ENGELS CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2012 CBT-examens op een vast moment

Activiteitenplanning 2012 CBT-examens op een vast moment Activiteitenplanning CBT-examens op een vast moment versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO GL en TL 2003

Correctievoorschrift examen VMBO GL en TL 2003 Correctievoorschrift examen VMBO GL en TL 2003 tijdvak 1 FRANS CSE GL EN TL FRANS VBO MAVO-D Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten in op de optisch leesbare formulieren

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016

Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016 SG De Triade Edam Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016 Naar de finish leerlingversie 2016 Pagina 1 Beste examenkandidaten, Nog enkele weken en dan begin je aan je

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen Naar de finish leerlingversie 2017 Pagina 1

Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen Naar de finish leerlingversie 2017 Pagina 1 Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2017 Naar de finish leerlingversie 2017 Pagina 1 Beste examenkandidaten, Nog enkele weken en dan begin je aan je eindexamen. Een spannende

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 1 SPAANS CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

PTA Algemeen deel 2013-2014

PTA Algemeen deel 2013-2014 PTA Algemeen deel 2013-2014 MAVO/GL Dit boekje is van..uit klas Inhoudsopgave A. Algemeen deel 1. Vooraf 2. Afname van de examens Gedragsregels 3. Onregelmatigheden, verhindering en klachten Onregelmatigheden

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van..., nr. WJZ/ 2005/ xxxx (3803), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van..., nr. WJZ/ 2005/ xxxx (3803), directie Wetgeving en Juridische Zaken; Besluit van houdende wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit W.V.O., het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., en het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 in verband met wijziging

Nadere informatie

Vaknamen en vakcodes voor havo/vwo

Vaknamen en vakcodes voor havo/vwo Mededelingen OCenW Bestemd voor: c scholen voor vwo en havo. Voorlichting Datum: 19 juli 1999 Kenmerk: VO/BOB99/31304 Datum inwerkingtreding: n.v.t. Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische grondslag:

Nadere informatie

Vlak voor het eindexamen willen we je informeren over de gang van zaken rond deze periode.

Vlak voor het eindexamen willen we je informeren over de gang van zaken rond deze periode. Oegstgeest, april 2014 Betreft: informatie eindexamen. Aan de leerlingen van 5HAVO en 6VWO en hun ouder(s)/verzorger(s). Vlak voor het eindexamen willen we je informeren over de gang van zaken rond deze

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 beeldende vakken CPE GL en TL tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen en audiovisuele vormgeving Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB

EXAMENVOORLICHTING. Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB EXAMENVOORLICHTING Voor ouders/verzorgers kandidaten BB en KB 1. Hoeveel procent van de examenkandidaten slaagde de afgelopen jaren op het HC? Slagingspercentages VMBO BB en KB Jaar NL HC 2010 90,2% 96,4%

Nadere informatie

examenstof zie syllabus 2014 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

examenstof zie syllabus 2014 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) wiskunde - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2014 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (CvE) (zie Examenblad.nl). Alle leerwegen: BB, KB

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-GL 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-GL 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-GL 2003 tijdvak 1 HANDEL EN ADMINISTRATIE CSE GL Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk

Nadere informatie

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE

2014-2015 SAENREDAM COLLEGE Schooljaar 2014-2015 EXAMENKATERN 2014-2015 SAENREDAM COLLEGE VMBO Basisberoepsgerichte leerweg VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Theoretische leerweg 1 2 Beste examenkandidaat Zaandijk, september

Nadere informatie

Staatsexamen havo/vwo

Staatsexamen havo/vwo Algemeen deel Staatsexamen havo/vwo Programma van toetsing en afsluiting (vernieuwde profielstructuur) Inhoudsopgave Algemeen deel staatsexamen havo en vwo *) 3 1. Inleiding. 3 2. Staatsexamens en de vernieuwde

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004 Correctievoorschrift VMBO-KB 2004 tijdvak 1 DUITS CSE KB DUITS VBO-MAVO-C inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in

Nadere informatie