STATUTEN. Artikel 1 De v.z.w. draagt de naam Wielerbond Vlaanderen - Afdeling Antwerpen of afgekort WBV Afdeling Antwerpen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTEN. Artikel 1 De v.z.w. draagt de naam Wielerbond Vlaanderen - Afdeling Antwerpen of afgekort WBV Afdeling Antwerpen."

Transcriptie

1 Wielerbond Vlaanderen Afdeling Antwerpen vzw Zeteladres Ondernemingsnummer: STATUTEN De algemene vergadering van 05/05/2014, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten als volgt te wijzigen: TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De v.z.w. draagt de naam Wielerbond Vlaanderen - Afdeling Antwerpen of afgekort WBV Afdeling Antwerpen. Artikel 2 De vereniging is gevestigd te Nijlen. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Mechelen. De algemene vergadering is bevoegd het adres van de zetel te wijzigen binnen de grenzen van de provincie Antwerpen. Artikel 3 WBV - Afdeling Antwerpen vzw heeft tot doel de organisatie en de verspreiding van de wielersport in de provincie Antwerpen in al haar verschillende vormen. WBV - Afdeling Antwerpen vzw kan alle middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van dit doel bijdragen. WBV - Afdeling Antwerpen vzw kan tot uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. WBV - Afdeling Antwerpen vzw heeft eveneens tot doel, als enige afdeling per provincie, de wielersport in al zijn verschillende vormen te vertegenwoordigen bij WBV vzw en om haar doel te bereiken, met deze federatie de nodige overeenkomsten af te sluiten. WBV Afdeling Antwerpen vzw werkt uitsluitend samen met WBV vzw en KBWB vzw. WBV Afdeling Antwerpen vzw volgt op wielergebied geen andere reglementering dan die van deze vzw s. WBV - Afdeling Antwerpen vzw erkent enkel WBV vzw, KBWB vzw en UCI als wielerfederatie. Zij erkent ook de structuren van deze wielerfederaties. WBV Afdeling Antwerpen volgt alle beslissingen van de Algemene vergadering en Raad van Bestuur van Wielerbond Vlaanderen vzw In het kader van het realiseren van het maatschappelijk doel kan WBV - Afdeling Antwerpen vzw in bijkomende orde zelfs daden van koophandel stellen. Artikel 4 WBV Afdeling Antwerpen vzw werd opgericht voor onbepaalde duur. Artikel 5 De officiële taal van WBV Afdeling Antwerpen vzw is het Nederlands. Artikel 6 WBV Afdeling Antwerpen vzw ontzegt zicht iedere bespreking of inmenging betreffende kwesties van politieke of godsdienstige aard. TITEL II: LEDEN Artikel 7 1 WBV Afdeling Antwerpen vzw telt minimum 16 leden maar steeds een veelvoud van vier.

2 2 De kandidaat leden worden voorgedragen door de toetredende clubs die aangesloten zijn bij WBV vzw en die hun zetel hebben binnen de provinciale afdeling (jaarvergadering van de clubs: zie artikel 7bis). De kandidaturen moeten opgestuurd worden naar de raad van bestuur en moeten aanvaard worden door de algemene vergadering. De mandaten der leden zijn jaarlijks voor 1/4 hernieuwbaar. De duur van het mandaat van de leden bedraagt 4 jaar. 3 Het ledenregister wordt bewaard op de zetel van de vzw. 4 Van de leden kan door een beslissing van de raad van bestuur een jaarlijkse bijdrage gevraagd worden waarvan het bedrag door de raad van bestuur vastgesteld wordt. Zij kan niet meer bedragen dan 25 euro. 5 Elk lid kan ten allen tijde ontslag nemen uit WBV Afdeling Antwerpen vzw door een schrijven te sturen naar de raad van bestuur. Een lid dat geen lid meer is van een toegetreden club van WBV vzw, wordt geacht ontslagnemend te zijn. Elk lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur en met een tweederde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen in de algemene vergadering. 6 Ontslagnemende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van WBV Afdeling Antwerpen vzw en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen. Artikel 7bis 1 De Jaarvergadering van de clubs heeft als bevoegdheid het kiezen van de kandidaat-leden van de algemene vergadering van de vzw. 2 De vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen in de eerste helft van het jaar. 3 Met het oog op deze verkiezingen dient de raad van bestuur minstens 30 kalenderdagen voor de vergadering de clubs op te roepen en de datum van de verkiezingen bekend te maken. 4 Om door de jaarvergadering van de clubs te worden voorgedragen, moeten de kandidaten persoonlijk hun kandidatuur stellen. De kandidaten moeten lid zijn van een club met zetel in de afdeling waar ze hun kandidatuur stellen. Deze kandidatuur moet minstens 20 kalenderdagen vóór de datum van de jaarvergadering van de clubs, per aangetekend schrijven of afgegeven tegen ontvangstbewijs, persoonlijk ondertekend en met de vermelding aan de buitenkant Kandidatuur voor lid van de vzw gestuurd worden aan de voorzitter van de raad van bestuur, op zijn persoonlijk adres, samen met een recent uittreksel uit het strafregister en de lidkaart of vergunning (fotokopie) van de kandidaat, geldig op de uiterste datum voor het indienen van de betreffende kandidatuur. Na ontvangst van de kandidaturen moet de raad van bestuur de definitieve agenda versturen, met vermelding van alle geldig ingediende kandidaturen, minimum 8 kalenderdagen voor het tijdstip waarop de vergadering zal plaatsvinden. De bestuurders worden verkozen bij eenvoudige meerderheid van stemmen (ja of nee-stem). Bij gelijkheid van stemmen is de kandidaat niet verkozen. Ingeval er meer kandidaten zijn dan vacante mandaten, moeten de stemgerechtigden aanduiden wie zij wensen te verkiezen. Men stemt voor maximum evenveel kandidaten als er mandaten te verkiezen zijn. De kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen, ten belope van het aantal vacante mandaten. Geen enkele club mag in de algemene vergadering van de provinciale vzw meer dan vier vertegenwoordigers voor een aantal van 28 leden, meer dan vijf voor een totaal meer dan 25 leden, tellen. Bij een groter aantal kandidaten gaat onder de verkozenen de voorkeur naar degenen die het meeste aantal stemmen hebben behaald. 5 De jaarvergadering van de clubs zal geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde clubs. Elke club van WBV vzw heeft een gewogen stemrecht, a rato van het aantal personen die lid zijn van deze club. Elke club beschikt over één stem per lid dat ten laatste op 31 december van het afgelopen dienstjaar regelmatig bij WBV vzw aangesloten is. Ieder individueel lid heeft recht op één stem. 6 Clubleden stemmen door bemiddeling van hun voorzitter, die op vertoon van zijn geldige lidkaart van WBV - Afdeling Antwerpen vzw de stembrieven ontvangt, de stemmen uitbrengt en ze persoonlijk deponeert in de daarvoor voorziene stembus. De voorzitter kan ook volmacht tot stemmen verlenen, doch enkel aan een ander lid van zijn club, dat als clublid bij de WBV - Afdeling Antwerpen vzw is aangesloten. Deze volmacht moet ondertekend zijn door de voorzitter en de secretaris waarvan de handtekeningen geregistreerd zijn bij de administratieve diensten van Wielerbond Vlaanderen vzw. Deze volmacht moet voor aanvang van de vergadering aan het dienstdoend secretariaat bezorgd worden.

3 TITEL III - ALGEMENE VERGADERING Artikel 8 De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, bij diens afwezigheid door de secretaris, bij diens afwezigheid door de penningmeester en bij diens afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder. Elk lid kan zich echter door een ander lid van de algemene vergadering op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Het aantal volmachten per aanwezig lid is beperkt tot één en dient voor aanvang van de algemene vergadering afgegeven te worden aan degene die de vergadering voorzit. Artikel 9 De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor het wijzigen van de statuten het benoemen en afzetten van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester het benoemen en afzetten van de bestuurders het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend het benoemen en afzetten van de verificateurs van de rekeningen het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen het vrijwillig ontbinden van de vereniging het uitsluiten van een lid kwijting verlenen aan de bestuurders, de verificateurs en de commissarissen omzetten van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen Artikel 10 1 De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van WBV Afdeling Antwerpen vzw dit vereist. Zij moet tenminste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar. 2 Bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden, hetzij op initiatief van de raad van bestuur, hetzij op verzoek van 1/5 van de leden. Verzoek per aangetekend schrijven te richten aan de raad van bestuur. Het verzoek moet gemotiveerd zijn. 3 Alle leden worden per gewone brief of per uitgenodigd op de (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering, minimum 8 kalenderdagen voor het tijdstip waarop de (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering zal plaatsvinden. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 4 De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur, en een volmacht. 5 Elk voorstel ondertekend door minstens 1/20 van de leden wordt eveneens op de agenda geplaatst. 6 Elke wijziging van deze statuten kan slechts uitgevoerd worden na goedkeuring door de algemene vergadering van WBV vzw. Artikel 11 1 In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid, behoudens wettelijke of statutaire afwijking. Bij staking van stemmen wordt het voorstel niet aanvaard. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem. 2 In geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van WBV Afdeling Antwerpen vzw, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. Artikel 12 Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de persoon die de vergadering voorzit en door de secretaris of de verslaggever en die opgenomen worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden voorgelegd en al de andere akten worden rechtsgeldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Vóór opname in het register worden de ontwerpnotulen per mail bezorgd aan degenen die aanwezig waren op de vergadering. Zij dienen binnen de 8 kalenderdagen opmerkingen formuleren, waarvan zij wensen dat ze worden toegevoegd aan de notulen. De definitieve notulen worden opgenomen in het register en nogmaals per mail bezorgd aan de aanwezigen.

4 Leden hebben het recht om, op de zetel van de vzw, inzage van de notulen te vragen van de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur en alle beslissingen omtrent personen die een mandaat hebben, alsook van het register der leden en alle boekhoudkundige stukken. Belanghebbende derden kunnen tevens op de zetel inzage krijgen in de notulen van de algemene vergadering en dit op schriftelijk verzoek aan de voorzitter. TITEL IV - RAAD VAN BESTUUR Artikel 13 1 WBV Afdeling Antwerpen vzw wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens 10 bestuurders. Het aantal bestuurders dient steeds kleiner te zijn dan het aantal leden. Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde door deze afzetbaar. 2 De voorzitter, de ondervoorzitter de secretaris en de penningmeester van de raad van bestuur, die tevens voorzitter, de ondervoorzitter, secretaris en penningmeester zijn van WBV - Afdeling Antwerpen vzw, worden eveneens verkozen door de algemene vergadering. Deze functies zijn niet verenigbaar. Het ontslag van de voorzitter, ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester kan door een aangetekend schrijven aan de algemene vergadering. Ze kunnen uit hun functie ontzet worden door een beslissing van de algemene vergadering. 3 De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. 4 De leden van de raad van bestuur moeten niet noodzakelijk leden van de algemene vergadering zijn. 5 De bestuurders oefenen hun mandaat uit als college. Dit betekent dat minimum de helft aanwezig moet zijn. Er worden beslissingen getroffen bij gewone meerderheid. Onthoudingen en ongeldige stemmen hebben de waarde van een tegenstem. 6 Derden kunnen naar de raad van bestuur uitgenodigd worden en zetelen er met raadgevende stem. Artikel 14 1 De bestuurders worden benoemd voor een termijn van 4 jaar en zijn herkiesbaar. 2 Indien om één of andere reden, in de loop van het dienstjaar in de raad van bestuur een mandaat van bestuurder vrijkomt, zal de raad van bestuur blijven zetelen met volledige bevoegdheden tot de datum van de jaarlijkse algemene vergadering, die een nieuw lid kan verkiezen voor de termijn van het vrijgekomen mandaat. Om door de algemene vergadering verkozen te worden, moeten de kandidaten voor de raad van bestuur persoonlijk hun kandidatuur stellen. De kandidaten moeten lid zijn van een club met zetel in de afdeling waar ze hun kandidatuur stellen. Met het oog op deze verkiezingen dient de raad van bestuur minstens 30 kalenderdagen voor de algemene vergadering de leden op te roepen en de datum van de verkiezingen bekend te maken. De kandidatuur moet minstens 20 kalenderdagen voor de datum van de algemene vergadering opgestuurd worden, per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden, persoonlijk ondertekend en met de vermelding aan de buitenkant kandidatuur raad van bestuur aan de voorzitter van de raad van bestuur, op zijn persoonlijk adres, samen met een uittreksel uit het strafregister en de lidkaart of vergunning (fotokopie) van de kandidaat, geldig op de uiterste datum voor het indienen van de betreffende kandidatuur. Na ontvangst van de kandidaturen moet de raad van bestuur de definitieve agenda versturen, met vermelding van alle geldig ingediende kandidaturen, minimum 8 kalenderdagen voor het tijdstip waarop de algemene vergadering zal plaatsvinden. De bestuurders worden verkozen bij eenvoudige meerderheid van stemmen (ja of nee-stem). Bij gelijkheid van stemmen is de kandidaat niet verkozen. Ingeval er meer kandidaten zijn dan vacante mandaten, moeten de stemgerechtigden aanduiden wie zij wensen te verkiezen. Men stemt voor maximum evenveel kandidaten als er mandaten te verkiezen zijn. De kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen, ten belope van het aantal vacante mandaten. Wanneer door vrijwillig ontslag, overlijden of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het statutaire minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Een bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door een aangetekend schrijven in die zin te richten aan de raad van bestuur van WBV Afdeling Antwerpen vzw. Artikel 15 1 De voorzitter of de secretaris roept de raad van bestuur samen. Op vraag van minstens 1/4 leden van de raad van bestuur, kan de raad van bestuur ook samengeroepen worden. De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering geldig

5 voorgezeten door de ondervoorzitter, bij diens afwezigheid door de secretaris en bij diens afwezigheid door de penningmeester, bij diens afwezigheid door het aanwezige lid van het dagelijks bestuur met het langste ononderbroken mandaat. Het aantal dienstjaren wordt bepaald bij de eerste vergadering. 2 De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel niet aanvaard. 3 Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en door de secretaris of de verslaggever en worden opgenomen in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de voorzitter en een lid van het dagelijks bestuur. Vóór opname in het register worden de ontwerpnotulen per mail bezorgd aan degenen die aanwezig waren op de vergadering. Zij dienen binnen de 8 kalenderdagen opmerkingen formuleren, waarvan zij wensen dat ze worden toegevoegd aan de notulen. De definitieve notulen worden opgenomen in het register en nogmaals per mail bezorgd aan de aanwezigen. Artikel 16 1 De raad van bestuur leidt de zaken van WBV Afdeling Antwerpen vzw en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad van bestuur kan alle daden van beschikking stellen, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, het uitvoeren van alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken, 2 Ten aanzien van derden is WBV Afdeling Antwerpen vzw slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee leden van het dagelijks bestuur. Personen die namens de raad van bestuur optreden, zijn ten aanzien van derden niet tot enige verantwoording verplicht van enig besluit of van enige machtiging. 3 De raad van bestuur vaardigt een huishoudelijk reglement uit dat tevens goedgekeurd dient te worden door de raad van bestuur van Wielerbond Vlaanderen v.z.w.. Elke wijziging van het huishoudelijk reglement dienen eveneens goedgekeurd te worden met een 2/3 meerderheid van de raad van bestuur. TITEL V DAGELIJKS BESTUUR Artikel 17 1 Het dagelijks bestuur van WBV Afdeling Antwerpen vzw is samengesteld uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester van de vereniging, aangevuld met een aantal leden aangeduid door de raad van bestuur. 2 De duur van de functies binnen het dagelijks bestuur bedraagt 4 jaar en is verlengbaar. Een lid van het dagelijks bestuur kan ontslag nemen uit zijn functie door een aangetekend schrijven te richten aan de raad van bestuur van WBV Afdeling Antwerpen vzw. De Algemene Vergadering kan met een eenvoudige meerderheid van stemmen overgaan tot het ontslag van de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris of penningmeester. De raad van bestuur kan met een eenvoudige meerderheid van stemmen overgaan tot het ontslag van de door haar aangeduide leden van het dagelijks bestuur. 3 De leden van het dagelijks bestuur oefenen hun mandaat kosteloos uit. Zij oefenen hun mandaat als college uit. Dit betekent dat minimum de helft aanwezig moet zijn. Ze beslissen met gewone meerderheid van stemmen.. 4 Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het dagdagelijks bestuur van de afdeling. Het heeft al de bevoegdheden die hem door de raad van bestuur worden toevertrouwd. De raad van bestuur draagt, voor bepaalde dagdagelijkse beleidshandelingen en taken zijn bevoegdheid over aan het dagelijks bestuur. Onder dagelijks bestuur verstaat men de macht om bestuurshandelingen te stellen die inherent zijn aan de behoeften van het dagelijks bestaan van de v.z.w. of aan deze waarvoor de noodzaak van een dringende oplossing geen interventie vanwege de raad van bestuur rechtvaardigen. De overdracht van bevoegdheid gebeurt jaarlijks door de raad van bestuur aan het dagelijks bestuur van de v.z.w. tijdens de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur na de algemene vergadering van de v.z.w. Bij wijze van voorbeeld, zie hier een onvolledige lijst van bevoegdheden die deel uitmaken van het dagelijks bestuur Beschikken over de handtekening op de rekeningen van de v.z.w. en het uitvoeren van elke financiële verrichting (eventueel een maximum voorzien).

6 Het aankopen (of het verkopen) van roerende goederen, materieel en gewone waren voor de v.z.w. Het huren van lokalen voor de vereniging en het opzeggen van een huurovereenkomst. Zich belasten met subsidie-, sponsoring- en andere dossiers. Het afsluiten van al dan niet verplichte verzekeringscontracten en het afsluiten van beleggingsovereenkomsten binnen de limieten bepaald door de raad van bestuur. De v.z.w. vertegenwoordigen in haar betrekkingen met de overheid of elk privaat rechtspersoon (leveranciers en andere). Diverse opdrachtgevers machtigen in functie van omstandigheden en noodwendigheden. Elke beslissing van de raad van bestuur uitvoeren. De overdracht aan het dagelijks bestuur belet niet dat de raad van bestuur zijn statutaire bevoegdheden behoudt. Deze laatste is bovendien verantwoordelijk voor de handelingen die gesteld worden door het dagelijks bestuursorgaan waarvan hij de controle verzekert. 5 De voorzitter van de raad van bestuur maakt ambtshalve deel uit van elke provinciale commissie van de WBV Afdeling Antwerpen vzw. 6 Alle mandaten lopen over een termijn van maximum 4 jaar en kunnen niet gecumuleerd worden met andere mandaten dan statutair voorzien. TITEL VI - BEGROTINGEN - REKENINGEN - COMMISSARISSEN - VERIFICATEURS Artikel 18 Het boekjaar van WBV Afdeling Antwerpen vzw loopt van 1 januari tot 31 december. De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING Artikel 19 Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot vrijwillige ontbinding besluiten met een aanwezigheid van 2/3 van de leden of vertegenwoordiging van 2/3 van de leden en met een meerderheid van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Zijn geen 2/3 van de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een meerderheid van 4/5 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningsvoorwaarden. Artikel 20 In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de passiva, overgedragen aan de WBV vzw. Artikel 21 Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en latere wetswijzigingen, van toepassing. Aldus opgemaakt op de algemene vergadering van 05/ Te Nijlen (ondertekening)

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

STATUTEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 BRUSSEL STATUTEN VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND De statuten van de v.z.w. Koninklijke Belgische Wielrijdersbond werden op

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Femma vzw Urbain Britsierslaan 5 1030 BRUSSEL (02) 246 51 11 femma@femma.be Femma vzw Maatschappelijke zetel: Urbain Britsierlaan 5 1030 Brussel ondernemingsnummer 0410 339989 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

STATUTEN. Naam Zetel Doel Duur.

STATUTEN. Naam Zetel Doel Duur. STATUTEN. Titel I Naam Zetel Doel Duur. Artikel 1: De vereniging draagt de naam Deinse Kajak Club. Deze naam moet steeds door de woorden vereniging zonder winstoogmerk of de afkorting vzw worden voorafgegaan

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN. Titel I Naam - Zetel - Doel Duur

GECOÖRDINEERDE STATUTEN. Titel I Naam - Zetel - Doel Duur Centrum voor Jeugdtoerisme VZW Bergstraat 16 9820 Merelbeke Ondernemingsnummer 0409153027 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Titel I Naam - Zetel - Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam Centrum voor Jeugdtoerisme.

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Parantee vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417754155 GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw Deugd en Moed vzw Pastorijveld 51 2180 Ekeren Ondernemingsnummer: 0476.428.465 A K T E C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N De algemene vergadering van 16 december 2013,

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

De IJsetrippers vzw. Statuten

De IJsetrippers vzw. Statuten De IJsetrippers vzw Statuten Verschenen in het Belgisch Staatsblad op 14 december 2000 Wijziging die integraal de oorspronkelijke statuten vervangt gepubliceerd op 16/06/2006 Wijziging van artikelen 10

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010 Koninklijke Belgische Biljartbond vzw Federation Royale Belge de Billard asbl KBBB vzw - FRBB asbl Martelarenplein, 13 3000 Leuven Ondernemingsnummer : 0409.579.332 S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde

Nadere informatie

WIELERBOND VLAANDEREN VZW Strandlaan Gent Ond. nr STATUTEN

WIELERBOND VLAANDEREN VZW Strandlaan Gent Ond. nr STATUTEN WIELERBOND VLAANDEREN VZW Strandlaan 3 9000 Gent Ond. nr. 0475.792.918 STATUTEN TITEL I - NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR ARTIKEL 1 De vzw draagt de naam Wielerbond Vlaanderen (afgekort WBV ). ARTIKEL 2 De vereniging

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

VRIENDENKRING d HELLICHT

VRIENDENKRING d HELLICHT VRIENDENKRING d HELLICHT Vereniging zonder winstoogmerk Hellichtstraat 52 3110 Rotselaar Verenigingsnummer: 1154192 Ondernemingsnummer: 4477 766 846 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Historiek Oprichting: onder

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w.

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Titel I. Naam Zetel doel duur. KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Artikel 1: De Vereniging Zonder Winstoogmerk, hierna de vereniging genoemd, op 17 juli 1955 opgericht, draagt als naam Koninklijke

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Blauwput Omnisport vzw BOS Karel Schurmansstraat 110 3010 Kessel-Lo Ondernemingsnummer: 0470.384.672 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

De ondergetekenden, 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9...

De ondergetekenden, 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... VOORBEELD VAN OPRICHTINGSAKTE De ondergetekenden, 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10. (naam, voornamen, woonplaats, of naam, rechtsvorm en adres zetel) verklaren bij deze akte een

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD.

STATUTEN. De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk (vzw) wordt genoemd: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, afgekort VAD. Artikel 2 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Petanque Federatie Vlaanderen vzw P.F.V. Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer: 418483437 C O O R D I N A T I T I E S T A T U T E N De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

De vereniging kan alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. JOWILE VZW Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging stelt zich tot doel de ontwikkeling en de werking van de lokale chiro s, Chirojongens Jowile en Chiromeisjes Jowile van Witgoor-Dessel te ondersteunen.

Nadere informatie

S-SPORT // RECREAS VZW Sint-Jansstraat Brussel. Ondernemingsnummer: STATUTEN TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S-SPORT // RECREAS VZW Sint-Jansstraat Brussel. Ondernemingsnummer: STATUTEN TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S-SPORT // RECREAS VZW Sint-Jansstraat 32 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0451.743.450 STATUTEN TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam : "S-Sport

Nadere informatie

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN Nimrods Vrienden - statuten -statuts Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 ------------------- STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Taekwondo-club ILYO Testelt-Aarschot vzw Taekwondo-club ILYO vzw Elsleukenstraat 27 A 3201 Langdorp Ondernemingsnummer : 0454.488.649 N I E U W E S T A T U T E N De algemene vergadering van..., geldig

Nadere informatie

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 Pagina 1 van 11 Deze vereniging zonder winstoogmerk is opgericht

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur STATUTEN VOJAKA VZW De ondergetekenden: Vinck Johan Frieslandstraat 13 bus 21, 2660 Hoboken Ambtenaar Waeijaert Stijn Ploegsebaan 67, 2930 Brasschaat Bediende beiden van de Belgische nationaliteit en van

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

STATUTEN 'KENNISCENTRUM SOCIAAL EUROPA VZW'

STATUTEN 'KENNISCENTRUM SOCIAAL EUROPA VZW' Nota Ref: C01-11- Brussel, 29 augustus 2011 STATUTEN 'KENNISCENTRUM SOCIAAL EUROPA VZW' (Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 30 juni 2011) (Wijziging art 2 goedgekeurd op de Algemene Vergadering

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Belgian Deaf sport Committee

Belgian Deaf sport Committee Belgian Deaf sport Committee Statuten INHOUD De bijzondere algemene vergadering van 13/03/2010 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Statuten: vzw Hellvoc Hemiksem - Schelle

Statuten: vzw Hellvoc Hemiksem - Schelle Statuten: vzw Hellvoc Hemiksem - Schelle Atletiekstraat 1, 2620 Hemiksem Titel I: NAAM - ZETEL DOEL - DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam Hellvoc Hemiksem-Schelle, Deze naam moet steeds door de

Nadere informatie

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel COÖRDINATIE STATUTEN - ZETELWIJZIGING Neergelegd op 14-01-2015 te GENT bij de Rechtbank van Koophandel De algemene vergadering van 16 augustust 2014, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Swimming Club Zaventem vzw A.Feldheimstraat 3 1930 Zaventem Ondernemingsnummer : 0473.537.865 AKTE COÖRDINATIE STATUTEN De algemene vergadering van 19 november 2015, geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G

C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G Golfbiljartverbond Gent Eeklo Oudenaarde Zottegem vzw GEOZ vzw Oudenaardsesteenweg 45 9800 Deinze Ondernemingsnummer : 0443.334.342 C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G De

Nadere informatie

STATUTEN BELGISCHE KLEINE MUNSTERLANDERVERENIGING

STATUTEN BELGISCHE KLEINE MUNSTERLANDERVERENIGING STATUTEN BELGISCHE KLEINE MUNSTERLANDERVERENIGING TITEL I NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 Benaming De vereniging draagt de naam Belgische kleine munsterlandervereniging, verenignig zonder winstoogmerk, afgekort

Nadere informatie

Koninklijke Model Yacht Club Antwerpen VZW afgekort KMYCA

Koninklijke Model Yacht Club Antwerpen VZW afgekort KMYCA Gecoordineerde statuten Koninklijke Model Yacht Club Antwerpen VZW afgekort KMYCA Benaming: KONINKLIJKE MODEL YACHT CLUB Antwerpen Rechtsvorm: VZW Zetel: Hovestraat 169 bus 5 2650 EDEGEM Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

Ondernemingsnummer:

Ondernemingsnummer: Op de algemene vergadering van 19 januari 2007 werd het vereiste aanwezigheidsquotum gehaald om de statuten te wijzigen en aan te passen aan de nieuwe VZW-wetgeving. Volgende gewijzigde statuten werden

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING Dinghy Optimist Class Belgium vzw DOCB vzw Schaggeleweg 40, 2390 Westmalle Ondernemingsnummer : 409.330.991 S T A T U T E N De algemene vergadering van 10/112012, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

Wijnclub de WijnNeus

Wijnclub de WijnNeus Wijnclub de WijnNeus Op 10 juli 2007 zijn te Ekeren samengekomen: De heer Van Raemdonck Luc wonende te 2180 Ekeren, Gerardus Stijnenlaan 75 en geboren te Antwerpen op 10 juni 1952 De heer Seth Van Raemdonck

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *13300313* Neergelegd 11-01-2013 Griffie Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Vlaamse Vereniging

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt als naam Steuncomité Chiro Jowen

TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt als naam Steuncomité Chiro Jowen De ondergetekenden: Sven Billiet, Kleine Doornstraat 105, 2610 Antwerpen Wim Billiet, Schuurveldlaan 23/4, 2610 Antwerpen Bart De Wit, Kleine Doornstraat 160, 2610 Antwerpen Kristien De Wit, Kleine Doornstraat

Nadere informatie

AANGEPASTE STATUTEN. De Vlaamse Ouderenraad is een pluralistisch en democratisch overlegplatform van organisaties van en voor ouderen.

AANGEPASTE STATUTEN. De Vlaamse Ouderenraad is een pluralistisch en democratisch overlegplatform van organisaties van en voor ouderen. Vlaamse Ouderenraad vzw Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Ondernemingsnummer : 0463.620.507 AANGEPASTE STATUTEN De algemene vergadering van 26 maart 2014, geldig samengeroepen te Brussel en beschikkend

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw

Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw Groenendaal Tafeltennisclub vereniging zonder winstoogmerk Ullenshofstraat 2 2170 Merksem De volgende personen: 1) Paul Hendrik Lavrysen, Belg, leraar, Marialei

Nadere informatie

Statuten. naam zetel doel duur

Statuten. naam zetel doel duur Statuten De ondergetekenden, 1. Huug Valckenaers, Hollestraat 32, 3020 Veltem Beisem, 25/1/1974 te Leuven. 2. Sarah Tobback, Narcissenlaan 13, 3020 Veltem Beisem, 24/09/1977 te Leuven 3. Marc Vanhaeren,

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017.

GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017. Parantee Psylos vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417.754.155 GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017.

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

Statuten Nationaal Jenevermuseum Hasselt vzw 2015

Statuten Nationaal Jenevermuseum Hasselt vzw 2015 1 I. NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR Artikel 1 Statuten Nationaal Jenevermuseum Hasselt vzw 2015 De vereniging draagt als naam: "Nationaal Jenevermuseum Hasselt. In haar betrekkingen tot derden mag zij ook gebruik

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 12/02/2017 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

Artikel 2 De vereniging is gevestigd te 2020 Antwerpen, Sint Bernardsesteenweg 103, en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Artikel 2 De vereniging is gevestigd te 2020 Antwerpen, Sint Bernardsesteenweg 103, en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Bijlage: Gecoördineerde statuten Korfbalclub VERDE vzw Benaming: Korfbalclub Verde vzw Rechtsvorm: vzw Zetel: Sint Bernardsesteenweg 103, 2020 Antwerpen Ondernemingsnr.: 410.001.776 Onderwerp akte: Wijziging

Nadere informatie

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van 11.01.2017 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VOETBAL VLAANDEREN Motivering 1. De duur van de mandaten in de Raad

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 1 - Naam De vereniging wordt genoemd: "Verbond Sociale Ondernemingen", vereniging zonder winstoogmerk, afgekort VSO vzw.

STATUTEN. Artikel 1 - Naam De vereniging wordt genoemd: Verbond Sociale Ondernemingen, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort VSO vzw. VERBOND SOCIALE ONDERNEMINGEN vzw Diksmuidelaan 50 2600 Berchem Ondernemingsnummer: 466.970.965 Identificatienummer: 1369299 STATUTEN De statutaire Algemene Vergadering van Verbond Sociale Ondernemingen

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw STATUTEN I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging genoemd, afgekort AZK. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

Vereniging Zonder Winstoogmerk - KBO nr. 883.095.522 De ondergetekenden

Vereniging Zonder Winstoogmerk - KBO nr. 883.095.522 De ondergetekenden «Confrérie des Sacres de la Champagne, afdeling België» Vereniging Zonder Winstoogmerk - KBO nr. 883.095.522 De ondergetekenden - De Heer VANDENABEELE Raoul, - Mevrouw VERLODT Rita, - Mevrouw VANDENABEELE

Nadere informatie

STATUTEN Vlaamse Baseball & Softball Liga vzw

STATUTEN Vlaamse Baseball & Softball Liga vzw STATUTEN Vlaamse Baseball & Softball Liga vzw 0 I. Stichting - benaming - doel - duur - zetel Art. 1 De vzw draagt de naam "Vlaamse Baseball en Softball Liga" met als afkorting VBSL en werd opgericht op

Nadere informatie

STATUTEN. Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980

STATUTEN. Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980 STATUTEN Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga Vereniging zonder winstoogmerk Ondernemingsnummer: 0452661980 Benaming Artikel 1: De vereniging draagt als benaming Vlaamse Triatlon & Duatlon Liga, afgekort VTDL.

Nadere informatie

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art.4: De Vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden. Vlaamse Technische Kring Gent, v.z.w. STATUTEN 13/07/2016 Titel I: Naam, zetel, duur en doel van de Vereniging Art.1: De Vereniging draagt de naam Vlaamse Technische Kring Gent, Vereniging zonder winstoogmerk,

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Hoge Raad voor Juwelen en Uurwerken vzw - Conseil Superieur du Bijou et de la Montre asbl Jules Bordetlaan 164 1140 Brussel Ondernemingsnummer : BE 0416.272.629 W I J Z I G I N G S T A T U T E N De algemene

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE. De ondergetekenden:

OPRICHTINGSAKTE. De ondergetekenden: Vespa Club Waasland VZW Schrijbergstraat 76 bus 2 9250 Waasmunster info@vespaclubwaasland.be www.vespaclubwaasland.be OPRICHTINGSAKTE De ondergetekenden: DE BACKER Bettina, Vital Keullerlaan 19, 9220 Hamme,

Nadere informatie

Federatie Europese Narren Vlaanderen vzw FENVLAANDEREN VZW

Federatie Europese Narren Vlaanderen vzw FENVLAANDEREN VZW Federatie Europese Narren Vlaanderen vzw FENVLAANDEREN VZW Broekstraat 5 te 3840 Borgloon Ondernemingsnummer : 417.550.059 COÖRDONATIE S T A T U T E N De algemene vergadering van 11 september 2013, geldig

Nadere informatie

STATUTEN. ARTIKEL 1 De vereniging draagt de benaming: Kunstschaatsclub Nieuw Luna Lommel, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: N.L.L.

STATUTEN. ARTIKEL 1 De vereniging draagt de benaming: Kunstschaatsclub Nieuw Luna Lommel, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: N.L.L. STATUTEN NAAM - ZETEL - DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de benaming: Kunstschaatsclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: N.L.L. ARTIKEL 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging is

Nadere informatie

VZW CRYSTAL CHILDREN HOME STATUTEN

VZW CRYSTAL CHILDREN HOME STATUTEN VZW CRYSTAL CHILDREN HOME STATUTEN TITEL 1. Naam, zetel, doel, duur. Art 1. Rechtsvorm. De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging

Nadere informatie

Gecoordineerde statuten (aangepast na de Buitengewone Algemene vergadering van 13 mei 2016)

Gecoordineerde statuten (aangepast na de Buitengewone Algemene vergadering van 13 mei 2016) Gecoordineerde statuten (aangepast na de Buitengewone Algemene vergadering van 13 mei 2016) Ebisu vzw Titel I: Benaming, zetel, doel en duur. 1. De Vereniging wordt genoemd Ebisu'. Haar zetel wordt gevestigd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

NIEUWE STATUTEN. Tennisclub Sparta vzw TC Sparta vzw. Hoogstraat 81 9250 Waasmunster. Ondernemi ngsnumm er : 477906033

NIEUWE STATUTEN. Tennisclub Sparta vzw TC Sparta vzw. Hoogstraat 81 9250 Waasmunster. Ondernemi ngsnumm er : 477906033 Tennisclub Sparta vzw TC Sparta vzw Hoogstraat 81 9250 Waasmunster Ondernemi ngsnumm er : 477906033 NIEUWE STATUTEN De algemene vergadering van 1410912004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

STATUTEN VLAAMSE BASKETBALLIGA Versie 19/05/2001 (bijgewerkt op basis van de AV's van 29/11/2008, 28/03/2009, 23/03/2013 en 14/06/2014)

STATUTEN VLAAMSE BASKETBALLIGA Versie 19/05/2001 (bijgewerkt op basis van de AV's van 29/11/2008, 28/03/2009, 23/03/2013 en 14/06/2014) Artikel 1 STATUTEN VLAAMSE BASKETBALLIGA Versie 19/05/2001 (bijgewerkt op basis van de AV's van 29/11/2008, 28/03/2009, 23/03/2013 en 14/06/2014) TITEL I - NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR De vzw draagt de naam

Nadere informatie