welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk"

Transcriptie

1 welkom in de groep concrete tips en aandachtspunten voor het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe vzw) Lieselotte Reynvoet

2

3 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Vluchtelingenkinderen 9 Vluchtelingen: algemeen 9 Vluchtelingenkinderen en hun ervaringen 11 De asielprocedure 14 Opvangstructuren 18 2 Hoe toegankelijk is jouw jeugdwerking 21 Is jouw jeugdwerking voor iedereen betaalbaar? 21 Is jouw jeugdwerking voor iedereen bekend? 21 Is jouw jeugdwerking voor iedereen bereikbaar? 22 Kan iedereen voldoende beroep doen op jouw jeugdwerking? 22 Is jouw jeugdwerking voldoende aantrekkelijk voor iedereen? 23 Vanuit welk referentiekader vertrekt jouw jeugdwerking? 23 Kan je je leden motiveren om naar jouw werking te blijven komen? 24 3 Vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk 27 Een wederzijdse verrijking Aandachtspunten en drempels in het werken met vluchtelingenkinderen 28 Conclusie 43 Nuttige adressen omtrent vluchtelingen omtrent jeugdwerk en maatschappelijk kwetsbare groepen 57 Bibliografie 63

4

5 Voorwoord Aan alle jeugdwerkactoren Het toegankelijk(er) maken van het jeugdwerk is door het provinciebestuur tot een prioriteit uitgeroepen. Meer doelgroepen moeten vertrouwd raken met het jeugdwerk. Kinderen met een beperking, kinderen van allochtone origine en vluchtelingenkinderen, kinderen in een kwetsbare positie, allen hebben ze recht op een gevarieerde, stimulerende en boeiende vrijetijdsbesteding. Daarom zet het provinciebestuur verschillende instrumenten in om zowel de bereikbaarheid als de hanteerbaarheid van de diverse doelgroepen te vergroten. De bereikbaarheid verhogen betekent dat we de kinderen en jongeren de weg tonen naar het jeugdwerk, naar het bestaande aanbod. Tegelijkertijd stimuleren we dat aanbod om ook zelf op zoek te gaan naar niet-bereikte doelgroepen. Waar nodig trachten we het aanbod aan toegankelijke activiteiten ook te vergroten. De hanteerbaarheid verhogen daarentegen houdt in dat de jeugdwerkers meer rekening gaan houden met de diversiteit in hun groep, dat ze tools in handen krijgen die hen op een adekwate manier laten omgaan met elk kind en elke jongere, ongeacht zijn of haar afkomst, geaardheid, overtuiging, sociaal milieu, enzomeer. De realisatie van deze brochure moet volledig in dat kader worden gezien. We zijn er van overtuigd dat jeugdwerkers die vluchtelingen onder hun leden hebben of er in de toekomst mee te maken zullen krijgen, in deze brochure zeker de nodige informatie kunnen vinden. Deze brochure kan in ieder geval meehelpen om het bereik van het jeugdwerk, in welke vorm het zich ook moge manifesteren, groter en vooral breder te maken. U wordt bij deze ook uitgenodigd om af en toe eens een kijkje te nemen op een provinciale webstek waar u alle inspanningen van ons bestuur met betrekking tot toegankelijk jeugdwerk kan volgen. Wij wensen het jeugdwerk, haar vrijwilligers en beroepskrachten en haar kinderen en jongeren nog veel mooie en diverse momenten. Jean-Pierre Van Der Meiren gedeputeerde voor de jeugd 5

6 Inleiding Vandaag wordt er in onze samenleving heel wat aandacht besteed aan diversiteit. Onze maatschappij wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan mensen, culturen, gewoonten,... Ook het jeugdwerk wordt geconfronteerd met een toenemende verscheidenheid aan doelgroepen. Een knelpunt hierbij is dat bepaalde groepen moeilijker te bereiken zijn dan andere groepen. Jeugdwerkers ervaren meer en meer de nood om hun werking open te stellen voor deze moeilijk te bereiken doelgroepen. We denken hierbij aan allochtone jongeren, maatschappelijk kwetsbare jongeren, vluchtelingenkinderen,... De wil om het jeugdwerk toegankelijker te maken, is reeds bij heel wat jeugdwerkers aanwezig. Toch worden nog heel wat kinderen onbewust en geheel ongewild niet bereikt. De reden hiervoor ligt vaak in het feit dat jeugdwerkers niet goed weten hoe ze hun werking kunnen openstellen voor diverse, moeilijk te bereiken doelgroepen. Daarnaast spelen vaak een aantal drempels en hindernissen mee waarvan men zich niet bewust is. De bedoeling van deze brochure is om jeugdwerkers op weg te helpen om hun werking toegankelijker te maken voor vluchtelingenkinderen. Dit gebeurt door een zicht te geven op de situatie van vluchtelingenkinderen en op de drempels die deze kinderen uitsluiten uit het jeugdwerk. Daarnaast worden ook enkele concrete aandachtspunten en tips aangereikt voor het betrekken van vluchtelingenkinderen binnen de jeugdwerking. Het betrekken van vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk vertoont heel wat gelijkenissen met het betrekken van allochtone jongeren of maatschappelijk kwetsbare jongeren. Er zijn echter ook een aantal specifieke aandachtspunten in het werken met vluchtelingenkinderen, omwille van de bijzondere voorgeschiedenis en leefsituatie van deze kinderen. Aan deze bijzonderheden wordt vaak (on)bewust voorbijgegaan. Dit is de reden waarom deze brochure zich vooral richt op het betrekken van de specifieke groep van vluchtelingenkinderen. In een eerste deel van deze brochure wordt de doelgroep vluchtelingenkinderen verduidelijkt. Het gaat hier om kinderen zoals alle andere kinderen, zij het met specifieke (vlucht)ervaringen. Deze kinderen hebben heel wat meegemaakt vooraleer ze hier aankwamen en worden ook hier geconfronteerd met een aantal moeilijkheden, eigen aan het vluchtelingenbestaan. In een tweede deel worden de soorten drempels beschreven die het jeugdwerk 6

7 ontoegankelijk (kunnen) maken. In een derde en laatste deel wordt eerst dieper ingegaan op de meerwaarde van het betrekken van vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk voor vluchtelingenkinderen én voor het jeugdwerk. Daarna wordt ingegaan op de specifieke drempels en aandachtspunten bij het werken met vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk. Er worden zowel aandachtspunten voor jeugdwerkers als drempels voor vluchtelingenkinderen beschreven. Daarnaast worden ook enkele concrete tips meegegeven om tegemoet te komen aan deze mogelijke hindernissen. Achteraan in deze brochure vind je ten slotte een aantal nuttige adressen van organisaties waar je terecht kan voor meer informatie en/of ondersteuning. Veel leesplezier! 7

8

9 1 Vluchtelingenkinderen Vluchtelingen: algemeen Het bestaan van vluchtelingen is zo oud als de geschiedenis. Overal ter wereld hebben ooit wel eens mensen moeten vluchten voor oorlog, armoede, geweld... op zoek naar een betere toekomst. Een vluchteling wordt volgens de Conventie van Genève beschreven als: een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren. Wanneer men het over vluchtelingen heeft, worden heel wat uiteenlopende termen vaak Wist je dat er in 2004 wereldwijd zo n 17,1 miljoen mensen op de vlucht waren?... België in 2005 zo n asielaanvragen kende? van deze asielaanvragen gebeurde door niet-begeleide minderjarige asielzoekers?... slechts een beperkt deel van de asielzoekers als vluchteling erkend wordt?... de voorwaarden om als vluchteling erkend te worden, door de Verenigde Naties beschreven zijn in de Conventie van Genève (1951)? 9

10 door elkaar gebruikt. Elke term heeft echter een bepaalde betekenis en kan bij verkeerd gebruik negatieve associaties oproepen. Een eerste belangrijk onderscheid kan gemaakt worden tussen enerzijds migranten, allochtonen of vreemdelingen en anderzijds asielzoekers, erkende vluchtelingen en mensen zonder papieren. Vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder papieren verschillen vaak van de andere groepen in de (traumatische) ervaringen die zij hebben meegemaakt vóór of tijdens hun vertrek. Het vluchten voor een oorlogssituatie, omdat de familie bedreigd wordt vanwege overtuiging of godsdienst, of een traumatische vlucht zijn ervaringen die een ingrijpende invloed kunnen uitoefenen op het welbevinden van personen en in het bijzonder van kinderen. Binnen de groep vluchtelingen kunnen nog eens verschillende groepen onderscheiden worden, namelijk asielzoekers, erkende vluchtelingen en mensen zonder papieren. en bijgevolg definitief in ons land kunnen verblijven. Dit is een zeer kleine groep. Mensen zonder papieren zijn vreemdelingen die zich in België bevinden zonder wettig verblijfsdocument. Zij verblijven illegaal in ons land. Deze brochure handelt in het algemeen over vluchtelingen, waarmee de drie bovenstaande groepen bedoeld worden. Meer info? Asielzoekers of kandidaat-vluchtelingen zijn vreemdelingen die reeds een aanvraag tot bescherming (asielaanvraag) in ons land hebben ingediend, maar nog wachten op een eindbeslissing. Zij verblijven legaal in ons land zolang de asielprocedure loopt. Erkende vluchtelingen zijn personen die het statuut van vluchteling verkregen hebben 10

11 Vluchtelingenkinderen... Deze brochure gaat in het bijzonder over vluchtelingenkinderen. Wanneer we over vluchtelingenkinderen spreken, kunnen twee belangrijke groepen onderscheiden worden, namelijk begeleide en niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen zijn die kinderen die zonder begeleiding van ouders of voogd(en) naar ons land zijn gekomen. Sommigen onder hen leven hier helemaal alleen, anderen zijn hier samen met familieleden, kennissen of landgenoten. Begeleide minderjarige vluchtelingen zijn de minderjarige kinderen van vluchtelingen. Zij zijn onder begeleiding van hun ouders of voogden naar hier gekomen en leven samen met hen in België. Dit betekent echter niet vanzelfsprekend dat deze kinderen nooit van hun ouders of voogden gescheiden geweest zijn. Verder in deze brochure wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen beide bovenstaande groepen. Wanneer de term vluchtelingenkinderen gebruikt wordt, worden zowel kinderen als jongeren bedoeld.... en hun ervaringen Vluchtelingenkinderen hebben vaak heel wat meegemaakt. Zij hebben hun vertrouwde omgeving, hun vrienden en familie achtergelaten om een lange en moeilijke weg af te leggen naar een nieuwe thuis. Veelal werden vluchtelingenkinderen in hun thuisland geconfronteerd met gruwelijke ervaringen zoals vervolging, onderduiken, moord of scheiding van ouders. Ook de vluchtervaring zelf kan heel wat traumatische ervaringen met zich meebrengen. Hoewel de vluchteling dan stilaan verlost wordt van oorlog of martelingen, gaat het verlies van eigendom, familie en verbrokkeling van gemeenschap toch verder. Bovendien zijn vluchtelingen voor hun vlucht vaak afhankelijk van mensensmokkelaars die hen niet altijd even menswaardig behandelen. Wat vaak uit het oog verloren wordt, is dat de ervaringen in het gastland ook voor heel veel stress kunnen zorgen bij vluchtelingenkinderen. De kinderen belanden in een vreemd land met een andere taal, andere zeden en gewoonten. Daarnaast zorgt ook de lange en onzekere asielprocedure voor veel onrust. Daarbij dragen de spanningen in 11

12 het gezin of in de asiel- en opvangcentra niet bij tot het welbevinden van deze kinderen. Al deze indringende ervaringen kunnen een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het kind, zeker als het gaat over een reeks aangrijpende gebeurtenissen na elkaar. De effecten van traumatische ervaringen op een kind zijn afhankelijk van verschillende factoren: de soort gebeurtenis, het karakter en de leeftijd van het kind, de omgeving, de relatie van het kind in het gezin. Bepaalde factoren kunnen de effecten van een trauma versterken en andere kunnen ze verminderen. Steun van de ouders, de familie en de sociale omgeving kunnen voor kinderen de verwerking van een trauma in positieve zin beïnvloeden. Hoewel ieder kind anders reageert op de ervaringen die het heeft meegemaakt, kunnen we wel een algemene indeling maken van reacties naargelang de leeftijd van het kind. Bij jonge kinderen zien we reacties als scheidingsangst, overdreven afhankelijkheid, zich vastklampen aan de ouder, regressief gedrag (bijvoorbeeld opnieuw duimzuigen), rusteloosheid, nachtmerries, extreme angst en woede. Schoolkinderen hebben al meer besef van de situatie en kunnen hun gevoelens vaak gemakkelijker onder woorden brengen dan jonge kinderen. Zij voelen zich vaak machteloos en schuldig. Ze verdringen de gebeurtenis of vermijden prikkels die hen aan de gebeurtenis herinneren. Zij vertonen vaak rusteloos en angstig gedrag en kunnen concentratieproblemen hebben op school. Bij adolescenten komen gelijkaardige reacties voor als bij volwassenen. Daarnaast vertonen zij vaak ook problemen als antisociaal gedrag, seksueel agressiefgedrag, drugs- en alcoholmisbruik en leerproblemen. Vaak is er sprake van uitgestelde reacties bij kinderen. Omdat kinderen hun ouders niet willen belasten of kwetsen, houden zij hun reacties voor zich, die dan toch op een moment dat het niet anders meer kan naar buiten komen. Psychosomatische klachten als hoofdpijn, bedplassen, nachtmerries of agressieve ontladingen kunnen indicaties zijn voor ernstige verstoringen van het evenwicht van een kind. Het is echter belangrijk te beseffen dat niet elke klacht van een kind duidt op een stoornis. Getraumatiseerde kinderen zijn immers ook gewone kinderen, maar dan met ongewone ervaringen. Ondanks hun gruwelijke ervaringen willen deze kinderen ook gewoon spelen, vriendjes maken, hun omgeving ontdekken en af en toe kattekwaad uithalen. De cognitieve, 12

13 emotionele en sociale ontwikkeling van deze kinderen kan stagneren wanneer hun ervaringen veronachtzaamd worden, wanneer hun gedrag niet begrepen wordt. Dit gedrag is echter normaal in het licht van de abnormale gebeurtenissen die zij hebben meegemaakt. Belangrijk bij deze mogelijke problemen is dat je geen psychotherapeut hoeft te zijn om voor deze kinderen iets te kunnen betekenen. Vluchtelingenkinderen krijgen vaak te kampen met gevoelens van onveiligheid en wantrouwen. Ze hebben verdriet omdat ze afscheid hebben moeten nemen van mensen en dingen die hen dierbaar waren. Het belangrijkste is dat er weer rust in hun leven komt, dat ze zich veilig kunnen voelen en weer vertrouwen krijgen in hun omgeving en dat er ruimte is om hun verdriet te verwerken. Verder is het van belang de positieve krachten bij de kinderen te mobiliseren en te werken aan een sociaal netwerk. Jeugdwerkers kunnen hierin zeker een belangrijke rol spelen. Meer info? of 13

14 De asielprocedure Ik hoop dat je nooit hoeft te schreeuwen Van angst of van honger of van pijn Ik hoop dat je nooit hoeft te kijken Als je dochter brutaal wordt verkracht Ik hoop dat je nooit hoeft te zwijgen Omdat je eens zei wat je dacht Ik hoop dat je nooit wordt getreiterd Omdat je iets anders gelooft Ik hoop dat je nooit hoeft te zien Dat het land voor je ogen verbrandt Ik hoop dat je nooit hoeft te smeken Om asiel in een veilig land Maar stel dat het ooit zou gebeuren Dan hoop ik voor jou en voor mij Op een land dat ons zal omarmen En zegt: Kom maar hier, je bent vrij (Janny, Nederland, 4 november Vreemdelingen die een gegronde vrees voor vervolging hebben (in de zin van de Conventie van Genève) en zich buiten hun land van herkomst bevinden, kunnen in België asiel aanvragen. De aanvraag wordt in verschillende stappen onderzocht. Deze verschillende stappen, vanaf de indiening van de asielaanvraag tot de beslissing of iemand al dan niet als vluchteling wordt erkend, noemt men de asielprocedure. De asielprocedure wordt hieronder stap voor stap beschreven. Daarna volgt een overzicht van de asielprocedure in schemavorm. 1) De asielaanvraag De eerste stap in de asielprocedure is de asielaanvraag. Vreemdelingen kunnen asiel aanvragen aan de grens of in het land. Wanneer mensen geen geldige documenten hebben om België binnen te komen, zijn zij genoodzaakt asiel aan te vragen aan de grens. Zolang de asielaanvraag onderzocht wordt, worden zij vastgehouden in een gesloten opvangcentrum. Een asielaanvraag in het land gebeurt bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in Brussel. Daar krijgen asielzoekers via de Cel Dispatching van de DVZ een (open) onthaalcentrum toegewezen. Asielzoekers kunnen ook bij familieleden of vrienden verblijven, maar kunnen in dat geval geen aanspraak maken op materiële steun. 2) Eerste fase: het Dublinonderzoek Tijdens de Dublinfase onderzoekt de DVZ welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag. De regels hiervoor liggen vast in de Dublinovereenkomst, een conventie tussen de lidstaten van de Europese Unie. Als een andere staat 14

15 dan België verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag, kan de asielzoeker aan die staat overgedragen worden. Dan houdt België zich niet meer bezig met deze asielaanvraag. 3) Tweede fase: het ontvankelijkheidsonderzoek Na de registratie van de asielaanvraag en het Dublinonderzoek wordt de vreemdeling (eventueel met behulp van een tolk) geïnterviewd door een ambtenaar van de DVZ. Tijdens dit interview wordt nagegaan of het verhaal van de asielzoeker voldoende aanwijzingen van vervolging bevat om een onderzoek ten gronde uit te voeren. Wanneer een asielaanvraag ontvankelijk verklaard wordt, krijgt de asielzoeker een OCMW toegewezen dat bevoegd is voor financiële steunverlening. Dit betekent dat de asielzoeker vanaf dit moment het open centrum mag verlaten en in de gemeente van zijn keuze kan gaan wonen. Een asielzoeker van wie de asielaanvraag ontvankelijk wordt verklaard, krijgt ook toestemming om te werken. Vanaf dan heeft de asielzoeker ook recht op een leefloon. Wanneer de asielaanvraag onontvankelijk verklaard wordt, kan de asielzoeker tegen deze negatieve beslissing dringend beroep indienen bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Door in beroep te gaan tegen de beslissing van de DVZ, wordt het bevel om het grondgebied te verlaten, geschorst. Zolang er geen nieuwe uitspraak is, kan men legaal in België verblijven. 4) Derde fase: het gegrondheidsonderzoek Als een asielaanvraag ontvankelijk verklaard wordt, betekent dit nog niet dat de asielzoeker onmiddellijk als vluchteling erkend is. Daarvoor wordt een gegrondheidsonderzoek uitgevoerd door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Tijdens dit onderzoek zoekt men uit of de asielzoeker een gegronde vrees heeft voor vervolging in zijn eigen land omwille van zijn ras, religie, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging. Dit onderzoek kan vele maanden of zelfs jaren duren. Pas als het Commissariaat-Generaal oordeelt dat de asielzoeker een gegronde vrees voor vervolging heeft volgens de Conventie van Genève, krijgt hij de vluchtelingenstatus en is hij een erkend vluchteling. Vanaf dit moment kan de vluchteling wettig in België verblijven en hier zijn leven uitbouwen. Wanneer de asielaanvraag afgewezen wordt door het Commissariaat-Generaal kan de asielzoeker nog beroep indienen bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen (VBV). Tijdens dit beroep kan de asielzoeker legaal in België verblijven. 15

16 5) Een beroep bij de Raad van State? Zowel tegen de beslissing omtrent de ontvankelijkheid als tegen de beslissing ten gronde kan men een beroep indienen bij de Raad van State. Een beroep bij de Raad van State is enkel mogelijk in geval van eventuele procedurefouten. De Raad van State onderzoekt of de asielprocedure wettig is verlopen en oordeelt dus niet over de grond van de zaak. Wanneer de asielzoeker een bevel kreeg om het grondgebied te verlaten, moet hij dit nog steeds doen tijdens het beroep bij de Raad van State. Het beroep bij de Raad van State heeft dus geen opschortende werking. Meer info? Opmerking! Momenteel plant de regering, op voorstel van Minister Dewael, een grondige hervorming van de asielprocedure en de procedure voor de Raad van State. Het is dus mogelijk dat de asielprocedure er binnenkort anders uitziet dan hierboven beschreven. 16

17 Schema asielprocedure Asielaanvraag (DVZ) Fase 1: Dublinfase (DVZ) België is niet verantwoordelijk België is verantwoordelijk Doorverwijzing naar verantwoordelijke staat Fase 2: Ontvankelijkheidsonderzoek (DVZ) Niet ontvankelijk Ontvankelijk Dringend beroep (CVGS) Niet ontvankelijk Ontvankelijk Fase 3: Gegrondheidsonderzoek (CGVS) Beroep RvSt Niet ontvankelijk Geen erkenning als vluchteling Beroep RvSt Geen erkenning als vluchteling Erkenning als vluchteling 17

18 Opvangstructuren Wist je dat asielzoekers in België materiële opvang krijgen tijdens de ontvankelijkheidsfase en financiële steun tijdens de gegrondheidsfase? De financiële ondersteuning tijdens de gegrondheidsfase gebeurt door het OCMW. De materiële hulpverlening in de vorm van opvang in een asielcentrum omvat huisvesting, voeding, sociale en administratieve begeleiding en medische hulp. Uitgeprocedeerden of mensen zonder wettig verblijfsstatuut, hebben in principe geen recht meer op financiële steun of materiële opvang. Tijdens het beroep bij de Raad van State behoudt men echter het recht op maatschappelijke dienstverlening. Men bevindt zich dan in een dubbelzinnige situatie, omdat men moet gevolg geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, maar toch verder materiële steun krijgt.... de opvang van asielzoekers in België wordt aangeboden door verschillende actoren? Het netwerk voor de opvang van asielzoekers in België bestaat uit 18 federale centra (rechtstreeks beheerd door Fedasil), 22 centra van het Belgische Rode Kruis, het centrum Belle Vue (socialistische mutualiteiten), lokale opvanginitiatieven (onder rechtstreeks gezag van de OCMW s) en huisvesting door twee NGO-koepels (Ciré en Vluchtelingenwerk Vlaanderen). Al deze opvangstructuren worden gecoördineerd door Fedasil. Ongeacht de opvangstructuur wil men asielzoekers een basisopvang bieden, die afgestemd is op hun fundamentele behoeften. Men wil hen daarnaast ook een kwaliteitsvolle sociale, administratieve en medische begeleiding bieden.... ongeveer 46% van de opvang in België wordt aangeboden in een grootschalige structuur? De grootschalige opvang wordt georganiseerd door de federale opvangcentra, de centra van het Rode Kruis en de Socialistische mutualiteiten. Het gaat hier vaak om oude gebouwen die werden gerenoveerd en aangepast aan de opvang van asielzoekers. Gemeenschapsleven is een typisch kenmerk van het dagelijks reilen en zeilen in deze opvangcentra. Mannen, vrouwen en gezinnen van zeer uiteenlopende herkomst leven er samen.... er ook kleinschalige opvang aangeboden wordt aan asielzoekers? 18

19 De kleinschalige opvang wordt aangeboden door het OCMW (lokale opvanginitiatieven of LOI s) en NGO-partners. Deze opvang vertegenwoordigt zo n 54% van het totale opvangaanbod. De asielzoeker en zijn eventueel gezin wonen hier niet in een gemeenschap in een opvangcentrum, maar in een kleine, geïndividualiseerde structuur. Deze vorm van opvang is recenter dan de voorgaande en wordt particulier, privé of privatief (in de zin van persoonlijk) genoemd.... niet-begeleide minderjarige asielzoekers hoofdzakelijk worden opgevangen in aangepaste opvangstructuren? In de opvangcentra verblijven deze minderjarigen in een afzonderlijke leefgroep, met hun eigen team maatschappelijk assistenten, begeleiders en opvoeders. Het team volgt de jongeren zeer nauw op tijdens hun hele asielprocedure en probeert hen tegelijk zo zelfstandig en verantwoordelijk mogelijk te maken. Daarnaast vangen een aantal lokale opvanginitiatieven (LOI s) in Assesse, Gembloux, Wervik en Ieper, uitsluitend minderjarige asielzoekers op. Meer info? Niet-begeleide minderjarige asielzoekers vormen een specifieke, kwetsbare groep binnen de groep van asielzoekers. Zij worden dan ook hoofdzakelijk opgevangen in aangepaste structuren, met een specifieke omkadering. Vier opvangcentra (Sint-Niklaas, Deinze, Steenokkerzeel en Lanaken), beheerd door Rode Kruis Vlaanderen, bieden opvangplaatsen aan voor niet-begeleide minderjarigen. Ook in acht federale opvangcentra (Arendonk, Florennes, Jodoigne, Kapellen, Klein Kasteeltje, Morlanwelz, Rixensart en Sint-Truiden) zijn structuren ingericht voor niet-begeleide minderjarigen. 19

20

21 2 Hoe toegankelijk is jouw jeugdwerking? Als jeugdwerker heb je waarschijnlijk al gemerkt dat je bepaalde groepen kinderen en jongeren moeilijker kan bereiken dan andere. Het gaat dan meestal om de zogenaamd maatschappelijk kwetsbare groepen, waarmee bijvoorbeeld kansarme kinderen, allochtone kinderen en vluchtelingenkinderen bedoeld worden. Om na te gaan of jouw jeugdwerking (voldoende) toegankelijk is voor verschillende doelgroepen, kan je voor jezelf een antwoord trachten te formuleren op onderstaande vragen. Is jouw jeugdwerking voor iedereen betaalbaar? Aan het lidmaatschap in een jeugdbeweging zijn een aantal kleine en/of grote kosten gekoppeld. We zijn er ons vaak te weinig van bewust dat deze kosten voor sommige ouders niet of moeilijk betaalbaar zijn. Het is dan ook aan te raden om de kosten voor de ouders zoveel mogelijk te beperken. Is jouw jeugdwerking voor iedereen bekend? Een belangrijke vraag die je je als jeugdwerking kan stellen, is of alle kinderen die je wil bereiken ook op de hoogte zijn van je aanbod. Weten zij van het bestaan af van je jeugdwerking? Kennen zij het aanbod? Ouders beschikken vaak over onvoldoende of verkeerde informatie over de geplande activiteiten, de kostprijs van het lidmaatschap, kamp, uniform,... Vaak zijn een aantal specifieke doelgroepen (zoals bijvoorbeeld vluchtelingenkinderen) het minst geïnformeerd omtrent het aanbod van je jeugdwerking. Hiervoor zijn verschillende redenen. Ten eerste maken zij vaak geen deel uit van diverse netwerken, waardoor ze minder vlot geïnformeerd worden. Daarnaast zijn ze niet altijd vertrouwd 21

22 met onze leescultuur, waardoor folders of uitnodigingen hun doel missen. Daarbij komt ook dat deze folders meestal in het Nederlands geschreven zijn, terwijl niet alle kinderen en/of ouders vertrouwd zijn met het Nederlands. Verder hebben niet alle kinderen toegang tot of kennis van het internet, s,..., waardoor zij ook op deze manier niet geïnformeerd worden. Is jouw jeugdwerking voor iedereen bereikbaar? In sommige gevallen kan de ligging van de jeugdwerking een belangrijke drempel vormen voor bepaalde groepen. Een aantal deelvragen kunnen hierbij aan bod komen. Waar ligt de werking? Is onze werking moeilijker/gemakkelijker bereikbaar voor bepaalde wijken? Is er een veilige weg voor voetgangers en fietsers naar onze werking? Wat is de omgeving van onze werking (de kerk, een jongerencafé, het politiekantoor,...)? Kan iedereen voldoende beroep doen op jouw jeugdwerking? Voor sommige kinderen lijkt de jeugdwerking niet onmiddellijk

23 beschikbaar. Dit kan te maken hebben met verschillende drempels zoals ingewikkelde inschrijvingsformaliteiten, de tijdstippen van activiteiten, de aanspreekbaarheid van de verantwoordelijken, de manier waarop contacten gelegd worden,... Als jeugdwerking sta je op die manier soms zelf onbewust en ongewild de toegankelijkheid in de weg. Een goed contact met de ouders van de kinderen is belangrijk, vooral met de ouders van kinderen uit bijzondere groepen. Zorg er dan ook voor dat je als jeugdwerker beschikbaar bent voor de ouders van je leden, zowel tijdens als naast de activiteiten. Is jouw jeugdwerking voldoende aantrekkelijk voor iedereen? Het is belangrijk dat het aanbod van een jeugdwerking aansluit bij de wensen, verwachtingen en leefwereld van de kinderen en jongeren. Uiteraard zal niet iedere activiteit voor iedereen interessant zijn. Toch kan je je een aantal vragen stellen om zo beter aansluiting te zoeken bij verschillende (groepen) kinderen. Wat is de achtergrond van de kinderen? Wat willen zij graag doen? Liggen bepaalde thema s gevoelig voor bepaalde kinderen? Zijn onze activiteiten niet te duur? Vanuit welk referentiekader vertrekt jouw jeugdwerking? We staan er niet altijd bij stil, maar de normen en het handelen van het jeugdwerk worden sterk bepaald door een bepaalde groep jongeren, vaak jongeren uit de autochtone middenklasse. Ook als begeleider werk je mee aan het opleggen van bepaalde waarden en normen. Het is belangrijk je te realiseren dat die normen of waarden niet voor iedereen binnen je groep dezelfde betekenis of hetzelfde belang hebben. Niet iedereen kijkt immers vanuit hetzelfde referentiekader naar de wereld. Doorheen ons leven doen we heel wat ervaringen en kennis op, waaruit we bepaalde inzichten of conclusies halen. Deze ervaringen, kennis, inzichten, conclusies verschillen van persoon tot persoon en bepalen onze visie op de wereld. Het referentiekader van bijzondere doelgroepen zal door verschillende ervaringen in meer of mindere mate verschillen van jouw referentiekader. Het is dan ook goed om stil te staan bij het feit dat jouw referentiekader niet de enige manier is om naar de wereld te kijken. Er zijn heel wat dingen die voor ons voor de hand liggend lijken, maar die voor anderen heel wat vraagtekens oproepen. Wat voor ons een bepaalde betekenis heeft, kan voor iemand anders iets heel anders betekenen. 23

24 Het referentiekader van mensen bepaalt in grote mate hun houding, verwachtingen en beeldvorming. Bepaalde kwetsbare gezinnen hebben uitsluiting op vele plaatsen aan den lijve ondervonden. Het gevolg is dat ze wantrouwig zijn ingesteld tegenover alles wat van buiten hun leefwereld komt. Tegelijkertijd is die gescheiden wereld voor hen ook een bescherming. Het wantrouwen doorbreken is een noodzakelijke voorwaarde om kinderen uit kwetsbare gezinnen bij jouw jeugdwerking te betrekken. Bovendien moet je je realiseren dat het vertrouwen, als het gewonnen is, kwetsbaar blijft. Je zult aan de vertrouwensband moeten blijven werken. Een verscheidenheid aan referentiekaders en respect voor deze verscheidenheid kan een hele verrijking betekenen voor je werking. Zowel kinderen als jeugdwerkers leren zo op verschillende manieren naar onze samenleving te kijken en zien dat hun perspectief op de wereld niet het enige juiste is. Kan je je leden motiveren om naar jouw werking te blijven komen? Om te bevorderen dat kinderen blijven komen naar je jeugdwerking, moet je ervoor zorgen dat ze zich goed voelen binnen je werking. Dit kan door te werken aan een positieve