Schoolgids 2016/2017 deel C VSO Het Mozaïek Almelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2016/2017 deel C VSO Het Mozaïek Almelo"

Transcriptie

1 Schoolgids 2016/2017 deel C VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: Datum instemming MR:

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school 6 Verantwoording 2014/ Onze standaarden en ambities 12 Totale uitstroom 14 Uitstroom van niet-kortverblijf leerlingen 17 Vergelijking uitstroom met OPP 19 Examenresultaten 20 Doorstroom hoger leerjaar 20 Consequenties inrichting onderwijs 21 Bestendiging 24 Analyse bestendiging 25 Consequenties inrichting onderwijs 25 2

3 Inleiding Beste lezer, Onze schoolgids is opgeknipt in drie delen, deel A, B en C. Dit is deel C. In dit deel vertellen wij u over de opbrengsten van onze school. Hoeveel leerlingen zijn bijvoorbeeld uitgestroomd in de afgelopen jaren? Waar gingen zij naartoe? Sluit dit aan op de verwachtingen die wij hadden? En zo ja, wisten zij hun vervolgplek twee jaar na het verlaten van onze school te bestendigen? Zo nee, hoe kwam dat? Welke consequenties heeft deze analyse voor de inrichting van ons onderwijs? In dit deel van de schoolgids leggen wij verantwoording af over de opbrengsten van ons onderwijs, in relatie tot het vooraf opgestelde ontwikkelingsperspectief voor iedere leerling. Namens het schoolteam, Micheline Freericks Directeur VSO Het Mozaïek Almelo Wij willen eruit halen wat erin zit. Wij geven daarom antwoord op vragen als Waar zijn onze leerlingen naartoe gegaan na het verlaten van onze school? en Hoe verhoudt dit zich tot de verwachtingen en de schoolnormen die wij hadden? In deel A van onze schoolgids geven wij u korte, praktische informatie over onze school. Denkt u daarbij aan de bereikbaarheid van onze school, de schooltijden of de schoolvakanties. In deel B van de schoolgids geven wij u allerlei achtergrondinformatie over onze school. U vindt beide delen op onze website, vso.hetmozaiekattendiz.nl. Een fijn schooljaar toegewenst, in goede samenwerking! 3

4 1. Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken Wij werken opbrengstgericht. Opbrengstgericht werken is het stellen van doelen, hieraan werken en vervolgens systematisch evalueren of de doelen zijn behaald. We kijken vanuit een breed perspectief naar de mate waarin we opbrengstgericht werken. Daarmee beginnen we op schoolniveau, vervolgens kijken we naar het groepsniveau en aansluitend kijken we naar de individuele leerling. Wij halen eruit wat erin zit! Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. De opdracht aan ons is om iedere leerling aan de hand van de kerndoelen en de daarin besloten kennis-, vaardigheids- en attitudedoelen tot optimale ontwikkeling te brengen. Centraal staat dat wij eruit halen wat erin zit. In de toekomst zullen er landelijke standaarden komen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs, zodat wij onze schoolresultaten daar tegen af kunnen zetten. Op dit moment zijn die landelijke standaarden er echter nog niet. Daarom beoordelen we onze behaalde opbrengsten op grond van schooleigen standaarden en maken we duidelijk welke consequenties we verbinden aan de uitkomsten van deze evaluatie voor de inrichting van ons onderwijs. Resultaat op drie niveaus 1. Schoolniveau: Alle resultaten van alle leerlingen worden in kaart gebracht op het niveau van de schoolpopulatie. Die resultaten worden vergeleken met onze schoolnorm, de schoolstandaard. Uitkomst van die vergelijking leidt tot conclusies en soms ook tot aanpassingen in ons onderwijs. 2. Groepsniveau: De resultaten van iedere groep worden in kaart gebracht, gespecificeerd naar vakgebied. De resultaten van een betreffende groep worden vergeleken met de groepsstandaard. Bij grote diversiteit binnen de groep leerlingen, is het maken van een groepsstandaard niet altijd mogelijk. Ook op groepsniveau kunnen conclusies getrokken worden die kunnen leiden tot aanpassingen van het onderwijs is de betreffende klas. 3. Leerlingniveau: Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld, met daarin een uitstroomprofiel en een leerroute. Zowel tussentijds als bij verwijzing naar de uiteindelijke uitstroombestemming, wordt een vergelijking gemaakt met de bestemming die in het OPP werd ingeschat voor de leerling. Opbrengstgericht werken is een continu proces. De standaarden en bijbehorende ambities worden daarom na enkele jaren opnieuw vastgesteld. Op basis van de data die ons ter beschikking staan, zijn we in staat om steeds scherper te meten, conclusies te trekken en uiteindelijk betere resultaten behalen voor de leerling, de groep en de hele schoolpopulatie. 4

5 Hoe tonen we de toegevoegde waarde van ons onderwijs aan? Dit is voor ons de belangrijkste vraag die er is. Een vraag die wij onszelf voortdurend stellen. Het antwoord daarop geven wij in het volgende hoofdstuk: Opbrengsten van onze school. U vindt daarin onder andere de uitstroomgegevens van onze leerlingen, zowel einduitstroom als tussentijdse uitstroom. Ook maken wij de vergelijking tussen de gerealiseerde uitstroom en de verwachting die in het OPP werd gesteld. Tevens maken wij een analyse van deze resultaten en verbinden wij daar consequenties aan voor de inrichting van ons onderwijs in het volgende schooljaar. 5

6 2. Opbrengsten van onze school 2.1 Verantwoording 2014/2015 Elke school schrijft eens in de vier jaren een Schoolplan. Daaruit vloeien beleidsvoornemens voort, die zich weer vertalen in telkens een Jaarplan. Maar niet alleen het vierjaarlijkse Schoolplan is een bron voor het Jaarplan. Ook de jaarlijkse opbrengsten van de leerlingen kunnen aanleiding geven tot extra beleidsvoornemens in het Jaarplan van het volgend jaar. In deze paragraaf kijken we even terug naar die beleidsvoornemens van het afgelopen schooljaar en het schooljaar daarvoor: wat hadden we ons voorgenomen en wat was daarvan het resultaat? De beleidsdoelstellingen die wij voor het afgelopen schooljaar ( ) en het schooljaar hebben opgesteld zijn, met het oog op de leesbaarheid, ingedeeld in diverse onderwerpen. Kort-verblijf (RP) leerlingen: - Onderwijsbehoeften van de jongere worden vanuit de Paletklas overdragen naar de school van herkomst. Deze actie is, voor leerlingen die langer dan 6 weken binnen de Paletklas verblijven, inmiddels verweven in de werkwijze van de Paletklas. - Inschakeling van de dienst O&E (SWV 23.01) om passend onderwijs te bieden aan jongeren die vanuit de Paletklas terugkeren naar het regulier onderwijs op Havo of VWO niveau. Vanuit overleg met de dienst O&E is naar voren gekomen dat de VO-scholen in deze situaties initiatieven dienen te nemen richting de dienst O&E. Werkwijze en acties bij zorgleerlingen in het voortgezet onderwijs samenwerkingsverband zijn reeds weggezet in een stroomdiagram. Tevens is er een werkgroep opgericht die zich buigt over de werkwijze bij zorgleerlingen, waaronder inzet van de collegiaal consulent en de procedure indien overstap naar het voortgezet speciaal onderwijs passend wordt geacht. 6

7 - Vastleggen van afspraken met samenwerkingsverbanden omtrent financiering, inschrijving en zorgplicht van kort-verblijf leerlingen. Na behandeling gaan in principe alle kort verblijf leerlingen terug naar de school van herkomst. Om de lijn met de school van herkomst in stand te houden zoekt Het Mozaïek structureel, bij opname van leerlingen, contact met de school van herkomst voor overdrachten, groot overleg en om met deze scholen in afstemming te blijven over hun zorgplicht en het schoolperspectief van de jongere. Tevens wordt gedurende onderwijs tijdens opname door Het Mozaïek aangesloten bij het ontwikkelingsperspectief van de leerling, zoals aangedragen door de school van herkomst. Op bestuursniveau zijn afspraken omtrent financiering met een vijftal samenwerkingsverbanden gemaakt, waaronder de afspraak dat de leerling ingeschreven blijft op de school van herkomst. Vanwege diverse afspraken die met de samenwerkingsverbanden in de regio Almelo zijn gemaakt, zijn een aantal acties zoals in voorgaande opbrengsten van Het Mozaïek omschreven, komen te vervallen, zoals voortzetting van de bestendigingsprocedure voor kort-verblijf leerlingen door Het Mozaïek en het verzamelen van IQ-gegevens van alle kort-verblijf leerlingen. - Actief informeren van scholen van herkomst bij opname van een Karakterleerling. Bij start van een RP-leerling op Het Mozaïek wordt een informatiebrief naar de school van herkomst en betreffend samenwerkingsverband verzonden. Tevens is er tweewekelijks contact met de school van herkomst over de voortgang van de jongere en vindt overleg met het zorgteam plaats over de wijze waarop het schoolperspectief van de jongere in kaart gebracht kan worden. 7

8 Instroom van leerlingen: - Afstemming met VSO cluster III/samenwerkingsverband over hun onderwijs voor jongeren met perspectief dagbesteding. Deze afstemming heeft op casusniveau plaatsgevonden en opgeleverd dat een aantal jongeren vanuit Het Mozaïek succesvol zijn uitgestroomd naar VSO De Brug. Naar aanleiding van overleg met het SO Mozaïek over jongeren met perspectief dagbesteding, wordt nu kritischer gekeken welke school (Mozaïek danwel VSO De Brug) het best passend is voor de jongere. Tevens is er een draaiboek overstap SO/VSO ontwikkeld, waarbij beide scholen onder andere een bezoek aan elkaar brengen, met als doel plaatsing van SO-leerlingen op een passende vervolgsetting en gebruik maken van de input van het SO voor de begeleiding van leerlingen op het VSO. Aandachtspunt is nader overleg met het SO over een doorgaande lijn van de eindgroep SO naar de 1 e klas VSO, met name op leergebiedoverstijgend gebied. Einduitstroom van leerlingen: - Gezien de eerdere constatering dat meerdere leerlingen met een VMBO-diploma uitstromen naar een leerwerktraject: in de eindevaluatie van het OPP, dat wordt overgedragen naar de vervolgschool, vermeldt Het Mozaïek of de leerling wel/niet potentie heeft om een MBO-diploma via een leerwerktraject te behalen. Deze actie is opgenomen in de werkwijze van Het Mozaïek. Nazorgcontacten met leerwerktrajecten laten zien dat er diverse jongeren alsnog zijn doorgestroomd naar het MBO of via het leerwerktraject een MBO-diploma hebben behaald. - Overleg met de entreeopleiding van het ROC van Twente waarbij de vraag centraal staat wat zij voor jongeren met een VMBO-diploma kunnen betekenen, evenals voor leerlingen die Het Mozaïek zonder (volledig) diploma verlaten. Dergelijke overleggen hebben plaatsgevonden. Hieruit is naar voren gekomen dat de entreeopleiding enkel onderwijs biedt aan jongeren zonder VMBO-diploma. Het Mozaïek onderhoudt korte lijnen met het Loopbaancentrum van het ROC, met als doel dat jongeren op de juiste opleiding worden geplaatst. - Jaarlijkse overleggen en ouderavonden met het ROC van Twente en Landstede. Overleggen vinden meermaals per jaar plaats. Ouderavonden worden voorbesproken met het MBO aan de hand van de evaluaties van de voorgaande ouderavond. Er vindt twee keer per schooljaar een overleg plaats met de zorgcoördinator van MBO Landstede, mentoren van Het Mozaïek bezoeken Landstede en docenten van Landstede brengen jaarlijks aan bezoek aan Het Mozaïek, met als doel het ontwikkelen van een doorgaande lijn tussen Het Mozaïek en Landstede en een succesvolle overstap van leerlingen naar Landstede. 8

9 - Gewenst is dat er Attendiz-breed duidelijkheid komt of leerwerktrajecten voor leerlingen met een VMBO-diploma in een aanbod mogen voorzien. Inmiddels is vastgesteld dat jongeren met een VMBO-diploma niet meer door kunnen stromen naar een leerwerktraject. - Gezien de constatering dat niet alle oud-leerlingen uit de schoolverzuimklas hun verwachte uitstroombestemming behalen, wordt een overleg gepland met De Link. Centraal hierbij staat: doel plaatsing Mozaïek, wat is een reëel perspectief w.b. eindniveau en bestemming en hoe brengen we in kaart wat reëel is, hoe wordt de nazorg vormgegeven. Dit overleg heeft schooljaar plaatsgevonden. Afspraken zijn gemaakt over het te doorlopen proces indien een jongere vanuit De Link bij Het Mozaïek wordt geplaatst. Deze afspraken zullen november 2016 worden geëvalueerd. - Schooljaar stroomde 93% van de leerlingen met perspectief leerwerktraject uit naar Mota. Aangezien deze leerlingen zich op Het Mozaïek breed hebben georiënteerd, groepsstages hebben gevolgd en een sector hebben gekozen, kan de vraag gesteld worden of een ander leerwerktraject dat specifieker dan Mota gericht is op 1 vakgebied (tevens) een passende vervolgplek kan zijn. Dit zal nader in kaart worden gebracht door leerlingen in de arbeidsgerichte route frequenter externe stages te laten lopen. Externe stages zijn het schooljaar opgestart. Geconstateerd is dat bij een enkele jongere een traject anders dan Mota goed aansluit. Echter, in het algemeen is het brede aanbod van Mota passend voor de jongeren van Het Mozaïek, om van daaruit verdere te oriënteren en een keuze voor een specifieke beroepsrichting te maken. Dit verklaart dat voorgaande schooljaren maar ook schooljaar jongeren met perspectief bovenbouw arbeid, met name uit zijn gestroomd naar Mota. - Nader in beeld brengen van gevraagde competenties van het ROC en dit wegzetten in het onderwijsaanbod. Er zijn korte lijnen ontwikkeld met het loopbaancentrum van het ROC. Directeur van Het Mozaïek neemt deel aan werkgroep met het ROC omtrent voorkomen van voortijdig schooluitval. Aandachtspunt is het nader ontwikkelen van doorgaande lijnen tussen Het Mozaïek en ROC van Twente. Dit is afgelopen jaren een complexe opgave gebleven, gezien o.a. de veelheid aan opleidingen binnen het ROC en de diverse competenties die de verschillende opleidingen vragen. 9

10 Tussentijdse uitstroom van leerlingen: - Vergroten van het aantal leerlingen dat tussentijds uitstroomt naar het regulier onderwijs. Bij de start op Het Mozaïek wordt bij het opstellen van het OPP kritischer gekeken naar de verwachte uitstroomdatum. Tevens is uitstroom naar het regulier onderwijs een vast gespreksonderwerp tussen mentor en Commissie van Begeleiding tijdens de tweejaarlijkse evaluaties van het OPP. Aandachtspunt is verdere aanscherping van de procedure bij overstap van leerlingen van Het Mozaïek naar het regulier voortgezet onderwijs. Bestendiging van uitgestroomde leerlingen: - Het nazorg-traject vanuit Het Mozaïek wordt aangescherpt en vastgelegd in een draaiboek. Sinds schooljaar wordt nazorg geleverd conform een vaste werkwijze. Na uitstroom wordt er door de oud-mentor minimaal drie keer contact opgenomen met de vervolgsetting. Bijzonderheden worden door de oud-mentor gemeld bij de Commissie van Begeleiding van Het Mozaïek, die nadere acties bepaalt. - Om de bestendiging van leerlingen nog beter te kunnen volgen, wordt per januari 2016 (circa 6 maanden nadat een leerling Het Mozaïek heeft verlaten) een bestendigingsbrief opgestuurd naar ouders en leerlingen. Deze actie is opgenomen in de procedure bestendiging. Aan de hand van deze brieven wordt bekeken of leerlingen zich na circa 6 maanden nog op de uitstroombestemming bevinden en wordt ouders/leerlingen om inhoudelijke input gevraagd betreffende de overstap vanuit Het Mozaïek naar een vervolgschool. De resultaten vanuit januari 2016 zijn geanalyseerd, besproken in het schoolteam en er zijn schoolstandaarden opgesteld en acties bepaald. - Er zal schooljaar een ambitiestandaard op worden gesteld die omschrijft welk percentage positieve bestendiging (de leerling bevindt zich nog op de uitstroombestemming) wij als school nastreven en hoeveel procent van de bestendigingsgegevens maximaal onbekend mag blijven. Deze schoolstandaard is opgesteld en staat verderop in dit document vermeld. 10

11 Voorkómen van schooluitval: - Schooluitval van oud-leerlingen van Het Mozaïek op het MBO voorkomen door aan het einde van ieder schooljaar de leerplichtambtenaar van het MBO preventief op de hoogte te stellen van betreffende leerlingen. Deze actie is tot op heden niet uitgezet en zal vanaf cohort uit worden gevoerd. - Leerlingen die Het Mozaïek verlaten en waarbij de verwachting is dat er verzuim op kan treden: melden bij Portaal, zodat zij tijdig in beeld zijn en worden gehouden door het MBO. Deze actie wordt vanaf schooljaar uitgevoerd en is opgenomen in het draaiboek gericht op uitstroom van leerlingen in de diplomagerichte leerroute. Opbrengsten: - Het Mozaïek stelt voor ieder schooljaar een overzicht op met daarin opgenomen: niveau bij binnenkomst, IQ-gegevens, niveau van uitstroom, school van uitstroom met niveau en bestendiging (1 jaar en 2 jaar na uitstroom). Deze overzichten zijn beschikbaar vanaf schooljaar Analyses per schooljaar zijn gemaakt en opvallendheden over de periode zijn vastgesteld, waarna ambitiestandaarden zijn opgesteld en acties zijn bepaald. - Schooljaar zal het Mozaïek werken met groepsplannen en gegevens verzamelen op groepsniveau, bv. Cito VAS gegevens, LGO gegevens en deze analyseren om te komen tot hogere opbrengsten. Cito toetsen worden conform een jaarplanner afgenomen en verwerkt in de leerlinggegevens, waaronder het OPP. De groepsoverzichten worden twee keer per schooljaar tijdens de groepsbesprekingen besproken. Het maken van een groepsanalyse op basis van Cito gegevens moet nog worden geïmplementeerd. - Op basis van alle gegevens van de afgelopen drie schooljaren zal de school aan het eind van schooljaar standaarden hebben voor wat betreft het eindniveau, eindbestemming en bestendiging. In het schooljaar zijn genoemde standaarden opgesteld. Deze staan vermeld in paragraaf 2.2. van dit document. - Vermelding van het eindniveau van de leerling op de leergebiedoverstijgende gebieden in het OPP. Zodra een leerling Het Mozaïek verlaat, worden het eindniveau, de uitstroombestemming, de uitstroomdatum en aandachtspunten voor de uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief vermeld. Groepsgewijze analyse van deze gegevens vindt jaarlijks plaats. 11

12 2.2 Onze standaarden en ambities VSO Het Mozaïek biedt de zogenaamde diplomagerichte leerroute aan. Nadere informatie over deze leerroute wordt gegeven in deel B van onze schoolgids. Onze school biedt, naast de diplomagerichte route, onderwijs voor leerlingen die tijdelijk zijn geplaatst bij Karakter te Almelo in de vorm van een crisisopname, klinische opname of dagbehandeling. In onze zogenaamde Karakterklassen wordt op verschillende didactisch niveaus invulling gegeven aan het adagium 1 kind, 1 plan gedurende de periode dat leerlingen via Karakter de school bezoeken. Uitgangspunt bij deze leerlingen is dat zij na de behandeling bij Karakter terugkeren naar de school waar zij voorafgaand aan de behandeling onderwijs volgden. De voorgaande schooljaren bood VSO Het Mozaïek Almelo tevens onderwijs binnen de arbeidsgerichte leerroute en aan jongeren met langdurig schoolverzuim. Aangezien gegevens van de twee groepen leerlingen mee zijn genomen in de opbrengsten die op de volgende pagina s worden omschreven, volgt hieronder een korte uitleg van deze twee leerroutes. De arbeidsgerichte leerroute biedt onderwijs aan leerlingen die behoefte hebben aan afwisseling van praktijk- en theorievakken, waarbij de nadruk ligt op het verwerven van arbeidsvaardigheden middels praktijkgerichte vakken. Daarnaast zijn de leerlingen gebaat bij oefening in algemeen dagelijkse levensvaardigheden (ADL). De arbeidsgerichte leerroute biedt onderwijs aan pre-vmbo-bb en VMBO-BB niveau, waarbij het doel is dat de leerling uiteindelijk niveau 1 F behaalt. Uitstroom vindt plaats naar de bovenbouw van de arbeidsmarktgerichte leerroute van het VSO (VSO AGL/leerwerktraject) en incidenteel naar de (arbeidsmatige) dagbesteding. Met ingang van het schooljaar is de arbeidsmarktgerichte leerroute ondergebracht bij het Penta College te Hengelo. 12

13 Aan jongeren met langdurig schoolverzuim werd binnen Het Mozaïek tot en met schooljaar onderwijs geboden binnen de zogenaamde schoolverzuimklas. Het betrof hierbij jongeren bij wie de schoolgang is gestagneerd op basis van angst en vermijding. Deze leerlingen volgen onderwijs binnen de zogenaamde schoolverzuimklas, waarbij het primaire doel is om de schoolgang weer op te pakken en te normaliseren, schoolse vaardigheden weer op te pakken en het vertrouwen in eigen kunnen te versterken. Het didactisch niveau van de leerlingen loopt uiteen van Praktijkonderwijs t/m VWO. Streven is om na het oppakken van de schoolgang te zoeken naar aansluiting bij de school van herkomst. Indien dit op basis van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling niet haalbaar wordt geacht, wordt een nieuw ontwikkelingsperspectief bepaald. De schoolverzuimklas is per augustus 2015 als tussenvoorziening opgenomen in het samenwerkingsverband VO onder de naam De Link. Didactische prestaties van leerlingen worden op VSO Het Mozaïek in kaart gebracht aan de hand van methode gebonden toetsen en het Cito Leerlingvolgsysteem. In de diplomagerichte leerroute wordt gewerkt conform het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van het regulier onderwijs. Binnen de arbeidsmarktgerichte leerroute zijn de prestaties van leerlingen in kaart gebracht door middel van observatie- en registratie-instrumenten. Het Mozaïek heeft eind schooljaar de onderstaande schoolstandaarden opgesteld, die omschrijven welke ambities de school heeft ten aanzien van de prestaties van de leerlingen en de opbrengsten. Deze standaarden zijn gebaseerd op analyses van de opbrengen over de periode 2010 t/m IQ-gegevens: Bij minimaal 95% van de niet kort-verblijf leerlingen is het meest recente IQ beschikbaar in het leerlingdossier. Aanpassing Ontwikkelingsperspectief (OPP): Iedere schooljaar wordt bij maximaal 15% van de leerlingen het OPP aangepast. Indien er bij meer dan 15% het OPP wordt aangepast, wordt een analyse gemaakt: op welk(e) punt(en) is het OPP aangepast en welke actie volgt hieruit? Bestendiging na 6 maanden: Ouders/leerlingen geven bij iedere stelling op de vragenlijst, in minimaal 85% van de gevallen het antwoord meer eens dan oneens of eens. Kortom, in 85% van de gevallen wordt de zorg geboden door Het Mozaïek en de aansluiting tussen Het Mozaïek en de vervolgsetting door ouders/leerling als positief beoordeeld. Bestendiging na 1 jaar: Minimaal 80% bestendigd na 1 jaar. Minimaal 90% van de bestendigingsgegevens is bekend. Bestendiging na 2 jaar: Minimaal 80% bestendigd na 2 jaar. Minimaal 90% van de bestendigingsgegevens is bekend. Diplomering DGL: Van de leerlingen die op Het Mozaïek starten in de DG-leerroute, rondt minimaal 80% het traject af met een VMBO-diploma. Tussentijdse uitstroom DGL: Minimaal 10% van de leerlingen stroomt in de onderbouw tussentijds uit naar het regulier VO. 13

14 2.3 Totale uitstroom schooljaar In deze paragraaf wordt informatie gegeven over de totale uitstroom in aantallen leerlingen onderscheiden in verschillende categorieën. In onderwijskundige eenheden kort verblijf en onderwijskundige eenheden lang verblijf. De eerste groep betreft scholen waar op basis van een samenwerkingsovereenkomst residentiele plaats bekostiging (RP) plaatsvindt. Totaal aantal leerlingen op 1 oktober j.l. 118 (1 oktober 2015) Kort verblijf leerlingen op 1 oktober j.l. (RP) 11 (1 oktober 2015) Overige leerlingen op 1 oktober j.l. 0 Schooljaar Totaal aantal leerlingen dat de school dit 64 schooljaar heeft verlaten Aantal niet kortverblijf leerlingen dat korter 0 dan zes weken de school heeft verlaten Aantal niet kortverblijf leerlingen dat langer 10 dan zes weken en korter dan 1 jaar de school heeft verlaten Aantal niet kortverblijf leerlingen dat langer 44 dan 1 jaar de school heeft verlaten Aantal kortverblijf leerlingen dat de school dit 10 jaar verlaten heeft (RP) Er hebben kortom 10 RP-leerlingen in het schooljaar Het Mozaïek verlaten en 54 nietkortverblijf leerlingen. Daarnaast bezochten 51 kort-verblijf leerlingen Het Mozaïek (Karakterklas danwel Paletklas), waarbij zij gedurende het verblijf op Het Mozaïek ingeschreven bleven bij de school van herkomst: deze groep is niet opgenomen in bovenstaande tabel. 14

15 2.4 Uitstroom van kortverblijf leerlingen schooljaar In deze paragraaf presenteren wij gegevens over kort-verblijfleerlingen. Hierbij gaat het om leerlingen die op basis van plaatsbekostiging geplaatst waren op de school (RP). Het betreft hierbij de leerlingen die vanwege opname of behandeling bij Karakter het schooljaar onderwijs hebben gevolgd op Het Mozaïek. Kort verblijf leerlingen die de school hebben 3 verlaten, korter dan 6 weken op de school 6 weken 1 jaar op de school gezeten jaren op de school gezeten 0 Plaats van herkomst van de uitgestroomde leerlingen: BAO 0 MBO 0 VSO 2 SO 0 ONBEKEND 0 VO 8 Waar zijn de leerlingen die langer dan zes weken de school bezochten naartoe uitgestroomd? BAO 0 BUITENLAND 0 THUIS, omdat: SBO 0 ONBEKEND 0 ANDERS, namelijk: volwassenenpsychiatrie SO 0 PRO 0 VSO DB 0 VMBO b/k 1 VSO AGL 1 VMBO g/t 0 VSO b/k 0 HAVO/VWO 1 VSO g/t 1 ZORG zonder onderwijs VSO h/vwo 3 0 Totaal 7. Wat zijn de IQ scores van de uitgestroomde leerlingen die langer dan zes weken de school bezochten. > Geschat Geschat < Onbekend 5 Bij hoeveel van deze leerlingen is sprake van een disharmonisch IQ profiel? (verschil PIQ en VIQ minimaal 15 punten): Bestendiging van leerlingencohort 2 jaren geleden: 0 0 Bij de genoemde 2 leerlingen van wie het Totaal IQ bekend is, is er niet bekend of er sprake is van een harmonisch of disharmonisch profiel. Op het moment van invullen van dit document, was circa 80% van de bestendigingsbrieven niet retour ontvangen. Het kleine aantal reeds retour ontvangen bestendigingsbrieven geeft geen betrouwbaar beeld van de bestendiging. Er zijn herinneringsbrieven verzonden naar betreffende scholen, waarna de gegevens verwerkt en geanalyseerd zullen worden. In de werkwijze van Het Mozaïek is opgenomen dat met ingang van schooljaar de bestendigingsbrieven reeds begin van het schooljaar worden verzonden, zodat de gegevens voor 15 oktober binnen zijn, verwerkt zijn en geanalyseerd zijn. 15

16 Hoeveel residentiële leerlingen, die langer dan zes weken de school bezochten en die in 2013/2014 zijn uitgestroomd, zitten na twee jaar nog steeds op een uitstroombestemming van hetzelfde niveau? Totaal aantal uitgestroomd in 2013/2014: Nog steeds op uitstroombestemming van hetzelfde niveau (d.d oktober 2016): Nader in te vullen Nader in te vullen 16

17 2.5 Uitstroom van niet-kortverblijf leerlingen schooljaar Uitstroom van leerlingen die langer dan 6 weken op de school verbleven, zowel tussentijdse als einduitstroom: Uitstroombestemming aantal leerlingen uitgestroomd naar: UB Leerroute Leerroute Arbeid Vervolgonderwijs BUITENLAND 0 0 ONBEKEND 0 0 ZORG zonder ond. 0 0 THUIS niet leerpl. 0 0 THUIS wel leerpl. 0 0 Thuis zonder onth. 0 0 Thuis met ontheff. 0 0 Anders, namelijk VSO cluster 3: 3 VSO cluster 3: 3 VAVO: 1 Erve Olde Meule: 1 Hbo/Wo 0 0 MBO MBO ARBEID 0 0 SOC WVZ 0 0 ATC 0 0 Arbm. DB 0 0 niet arbm. DB 0 1 VSO Dagbesteding 0 0 arbeidsmatig VSO DB niet 0 0 arbeidsmatig VSO AGL 2 24 (waarvan 22 Kapstok, 2 VSO De Bouwsteen) VSO b/k 2 0 VSO g/t 1 0 VSO havo/vwo 0 0 PRO 0 0 VMBO b/k 0 0 VMBO g/t 2 0 HAVO/VWO 1 0 TOTAAL

18 Uitstroomniveau: Uitstroomniveau Leerroute Vervolgonderwijs Lager dan 1 F 0 20* 1 F 0 8 Tussentijdse uitstroom VMBO-BB niveau 4 0 Tussentijdse uitstroom VMBO-KGT niveau 2 0 Tussentijdse uitstroom VMBO-KB niveau 1 0 Tussentijdse uitstroom VMBO-T niveau 2 0 VMBO-BB diploma 6 0 VMBO-KB diploma 3 0 VMBO-T diploma 4 0 VMBO-BB certificaten 0 0 VMBO-KB certificaten 0 0 VMBO-T certificaten * 20 leerlingen met niveau lager dan 1 F. Dit bestaat uit: 3 leerlingen eindniveau halverwege 1 AGL 2 leerlingen eindniveau 1 AGL 5 leerlingen eindniveau 2 AGL 10 leerlingen eindniveau 3 AGL Indien beschikbaar de IQ scores van de uitgestroomde leerlingen: Leerroute Arbeid > Geschat Geschat < Onbekend 1 Bij hoeveel van deze leerlingen is sprake van een disharmonisch IQ profiel? (verschil PIQ en VIQ minimaal 15 punten): 18 (van 17 is het Totaal IQ gegeven en opgenomen in bovenstaand overzicht. Van 1 is het Totaal IQ niet gegeven: deze leerling is dus niet opgenomen in bovenstaand overzicht) 18

19 2.6 Vergelijking van de uitstroom schooljaar met het eerder gestelde Ontwikkelingsperspectief In deze paragraaf wordt het Ontwikkelingsperspectief (OPP) in verband gebracht met de uiteindelijke uitstroom. Dit geldt zowel ten aanzien van einduitstroom als tussentijdse uitstroom. Het gaat om leerlingen die langer dan zes weken op onze school verbleven en die in zijn uitgestroomd. We willen weten hoeveel leerlingen zijn uitgestroomd op het niveau van de verwachte uitstroombestemming. Het betreft de verwachte uitstroombestemming die is opgenomen in het OPP twee jaar voorafgaand aan het moment van uitstroom. In het geval een leerling korter dan 2 jaar op school verbleef, houden we het bij binnenkomst op onze school opgestelde OPP van de leerling aan. Niveau staat hieronder voor het niveau van de uitstroombestemming. Indien in het OPP bijvoorbeeld als uitstroombestemming vervolgonderwijs is gegeven, maar de leerling is uitgestroomd naar arbeid, wordt dit beschouwd als onder het niveau. Resultaat Aantal leerlingen Percentages Onder het niveau dat 11 20,4% was vastgesteld in het OPP Op het niveau dat 39 72,2% was vastgesteld in het OPP Boven het niveau dat 4 7,4% was vastgesteld in het OPP. Totaal % 19

20 2.7 Examenresultaten Schooljaar VMBO-BB diploma zorg en welzijn 3 VMBO-BB diploma elektrotechniek 3 VMBO-KB diploma zorg en welzijn 1 VMBO-KB diploma elektrotechniek 2 VMBO-T diploma 4 VMBO-BB certificaten zorg en welzijn 0 VMBO-BB certificaten elektrotechniek 0 VMBO-KB certificaten zorg en welzijn 0 VMBO-KB certificaten elektrotechniek 0 VMBO-T certificaten 4 Totaal Aantal leerlingen dat is doorgestroomd naar een hoger leerjaar overgang schooljaar naar schooljaar Een goede analyse van de uitstroom, zowel aan het einde als tussentijds, geeft ons allerhande informatie waarmee we ons onderwijs kunnen controleren en verbeteren. Als school houden we ook onze interne doorstroom goed bij. Wat leert ons de doorstroom van de groepen leerlingen gedurende de tijd die ze op onze school zitten? In de tabel hieronder geven we de cijfers. Doorstroomtabel Aantal leerlingen dat is bevorderd naar het volgende leerjaar Aantal leerlingen dat niet bevorderd is/gedoubleerd

21 2.9 Consequenties daarvan voor de inrichting van ons onderwijs Kort-verblijf leerlingen: - Het aantal kort-verbijf leerlingen dat Het Mozaïek bezocht en is uitgestroomd, ligt aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. Verklaring hiervoor is dat deze jongeren steeds vaker ingeschreven blijven bij de school van herkomst. Voor schooljaar betrof het hierbij 51 leerlingen. - Van de 10 leerlingen die vanwege opname Karakter zijn gestart op Het Mozaïek, stroomt de helft (50%) uit naar het VSO, terwijl slechts 20% afkomstig was van het VSO. Mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de problematiek van de jongere tijdens opname zwaarder blijkt dat vooraf gedacht. De ervaring leert dat het hierbij deels jongeren betreft waarbij in een eerder stadium geen diagnostiek is gepleegd of die zich binnen het basisonderwijs staande wisten te houden, maar op het voortgezet onderwijs onvoldoende in staat zijn om zich sociaal gezien en/of ten aanzien van werkhouding staande te houden. Tevens is een mogelijke verklaring dat de ontwikkeling van de jongere binnen het voortgezet onderwijs dusdanig is gestagneerd, dat doorstroom naar het voortgezet speciaal onderwijs of een behandelsetting in een eerder stadium helpend zou zijn geweest. Verwachting is dat met de nieuwe werkwijze, waarbij de jongeren ingeschreven blijven bij de school van herkomst en deze scholen verantwoordelijk zijn voor het perspectief na opname, deze doelgroep duidelijker in beeld zal komen bij het voortgezet onderwijs en de dienst O&E. Diplomagerichte route: - Opvallend is dat er op VMBO-BB en -KB niveau alleen volledige diploma s zijn gehaald, daar waar op VMBO-TL door 4 leerlingen certificaten zijn gehaald. Een analyse laat zien dat het hierbij in 75% van de gevallen leerlingen betreft die bekend zijn (geweest) met schoolverzuim. Samenwerking met leerplicht en hulpverlening blijft hierbij essentieel. De leerplichtambtenaar van Het Mozaïek sluit sinds schooljaar twee keer per schooljaar aan bij het overleg van de Commissie van Begeleiding. Tevens bezoekt zij vijf keer per schooljaar Het Mozaïek voor een overleg met de orthopedagoog over leerlingen waarbij sprake is van schoolverzuim. De genoemde bevinding zal tevens besproken worden in de evaluatie met De Link in november van de 26 leerlingen (12%) zijn tussentijds uitgestroomd vanuit de diplomagerichte route naar het regulier onderwijs. We kunnen dus stellen dat onze ambitie voor tussentijdse uitstroom in schooljaar is behaald.. Aangezien het uitstroom van vso naar vo zich nog in een prille fase bevindt en er nog punten ter verbetering zijn, zal onze ambitie (nog) niet bijgesteld worden. - Van de 17 leerlingen die examen hebben gedaan, zijn er 13 uitgestroomd naar het MBO. Deze 13 leerlingen hebben allen een volledig diploma behaald. De overige 4 leerlingen hebben op VMBO- TL niveau certificaten behaald en zijn wisselend uitgestroomd naar een andere VSO school (tweede deel van de certificaten behalen), het MBO of een leerwerktraject. - Van de 13 leerlingen die met een volledig diploma zijn uitgestroomd, zijn er 10 aangemeld bij het MBO niveau 2 en slechts een kwart (3 lln) stromen op niveau 3 uit. De competenties nodig voor niveau 3 willen we beter in kaart krijgen zodat we kunnen bekijken of we hier beter op kunnen voorbereiden. Dit wordt opgepakt met de contactpersoon van het Loopbaancentrum. - Opvallend is dat afgelopen schooljaar 3 leerlingen uit de diplomagerichte leerroute in de onderbouw al zijn uitgestroomd naar cluster 3 onderwijs. Het betreft hierbij met name leerlingen die afkomstig zijn van het SO Het Mozaïek. Analyse laat zien dat het hierbij leerlingen betrof die onvoldoende konden profiteren van het groepsgerichte onderwijs op Het Mozaïek en baat hadden bij een meer individueel gericht onderwijsprogramma. Binnen overleg tussen Het SO 21

22 Mozaïek en VSO Het Mozaïek komt schooljaar ter sprake dat er bij het bepalen van het ontwikkelingsperspectief meer aandacht besteed moet worden aan het toekomstperspectief (realistisch en haalbaar in plaats van alleen gebaseerd op cijfers) en de ontwikkelbaarheid van benodigde competenties voor de diplomagerichte leerroute. - Uit de diplomagerichte route stroomt 8 % (2 van de 26 leerlingen) uit naar Arbeid (leerwerktraject). Het betreft hierbij leerlingen die bekend zijn met schoolverzuim, op Het Mozaïek zijn geplaatst vanuit De Link en vast zijn gelopen in het examengerichte traject en de overstap hebben gemaakt naar Mota. Ook deze bevinding zal besproken worden met De Link. De Wet Passend Onderwijs zorgt er vanaf schooljaar voor dat leerlingen van het VSO die met een vmbo diploma onze school verlaten, niet meer uit kunnen stromen naar een leerwerktraject. Dit heeft er schooljaar voor gezorgd dat slechts 8% van onze jongeren uitstromen naar een leerwerktraject zoals ook omschreven stond in hun OPP. Arbeidsgerichte route: - 20 van de 28 leerlingen heeft hij uitstroom een niveau lager dan 1 F, terwijl het doel van de arbeidsgerichte route van Het Mozaïek eindniveau 1 F is. Verklaring hiervoor is de arbeidsgerichte route van Het Mozaïek met ingang van schooljaar bij het Penta college te Hengelo is geplaatst. Hierdoor hebben 7 leerlingen vanuit het 1 e of 2e leerjaar Mozaïek en dus met een niveau lager dan 1 F, de overstap gemaakt naar het Penta College. Daarnaast zijn het 10 leerlingen vanuit het 3 e leerjaar Mozaïek vervroegd doorgestroomd naar Mota. Normaal gesproken vindt doorstroom naar Mota in het vierde leerjaar plaats, echter was het voor deze leerlingen niet gewenst om 1 jaar onderwijs te volgen op het Penta College en vervolgens door te stromen naar Mota. Dit zou teveel wisselingen met zich mee hebben gebracht. Daarnaast is met Mota afgestemd dat zij in hun onderwijsaanbod aansluiten bij het niveau (lager dan 1 F) van betreffende leerlingen. - Aangezien 84 % van de leerlingen vanuit de arbeidsgerichte leerroute uitstroomt naar een leerwerktraject of het arbeidsgerichte traject vervolgt op het Penta college, is bij het grootste deel van de leerlingen het ontwikkelingsperspectief behaald danwel liggen deze leerlingen op de route om hun verwachte uitstroombestemming te halen. - 3 leerlingen zijn tussentijds afgestroomd naar cluster 3. Leerlingen die in hoge mate prikkelgevoelig zijn en geringe belastbaar zijn, komen minder tot hun recht in de arbeidsgerichte leerroute van Het Mozaiek ten opzichte van de mogelijkheden en individualiteit van het onderwijs in cluster 3. VSO de Brug (cluster 3 onderwijs) heeft hun aanbod verbreed en kan een meer individuele pedagogische en didactische benadering bieden die passend is bij bovenstaande omschreven problematiek, waarbij overigens goed bekeken zal worden of betreffende jongeren uiteindelijk alsnog uit kunnen stromen naar arbeid. 22

23 Overige punten: - Ruim 20% van de uitgestroomde leerlingen stroomt lager uit dan in het ontwikkelingsperspectief is vastgesteld. Het betreft hierbij voornamelijk leerlingen die tussentijds zijn uitgestroomd naar VSO cluster 3 (zie punt hierboven). Tevens betreft het drie jongeren die bekend zijn met (fors) schoolverzuim en vanwege verzuim hum diploma niet hebben behaald en zijn uitgestroomd naar een leerwerktraject in plaats van een MBO. Twee van deze jongeren zijn afkomstig van De Link. Deze bevinding zal mee worden genomen in het overleg met De Link in november % > IQ 100, 75 % < IQ 100. We kunnen daarmee grofweg concluderen dat het grootste deel van de leerlingen die zijn uitgestroomd, een laaggemiddeld tot benedengemiddeld IQ heeft. Uit bovenstaande gegevens is niet op te maken of het hierbij jongeren betreft uit enkel de arbeidsgerichte leerroute of de diplomagerichte leerroute, of beiden. Aangezien een groot deel van de onderzoeksgegevens verouderd is, zijn wij dan ook van mening dat wij geen verdere conclusies kunnen trekken over de relatie tussen het IQ van onze leerlingen en de opbrengsten. - Bij 1,9% van de leerlingen is geen IQ beschikbaar in het leerlingdossier. We hebben onze ambitiestandaard (bij 95% van de leerlingen is het IQ in het dossier opgenomen) hiermee ruimschoots behaald. Analyse van de examenresultaten 6 leerlingen hebben examen gedaan op VMBO-BB niveau: allen zijn geslaagd. 3 leerlingen hebben examen gedaan om VMBO-KB: ook zij zijn allen geslaagd. 8 leerlingen zijn schooljaar uitgestroomd vanuit de leerroute VMBO-TL. De helft van deze groep heeft een volledig diploma behaald, de andere helft niet: laatstgenoemde groep is uitgestroomd naar leerwerktraject (1 leerling), voortgezet speciaal onderwijs (1 leerling, met als doel daar de overige certificaten te behalen), MBO (Vavo, 1 leerling) en helaas heeft één leerling zich tot op heden niet aangemeld bij een vervolgopleiding. Het draaiboek omtrent uitstroom van leerlingen uit de diplomagerichte route zal schooljaar geëvalueerd en aangescherpt worden, met als doel dat leerlingen die geen volledig diploma halen, door Het Mozaïek goed gevolgd worden en er passende nazorg door Het Mozaïek wordt geleverd (RMC melding, inschakelen Portaal, inhoudelijke nazorg). De doorstroomtabel laat zien dat geen enkele leerling het schooljaar het voorgaande leerjaar doubleert. Alle leerlingen zijn bevorderd naar het volgende leerjaar. 23

24 2.10 Bestendiging Uitgangspunt is dat de leerroute behorend bij het gekozen uitstroomperspectief de leerling in voldoende mate toerust om met succes het onderwijs, al dan niet met extra ondersteuning, op de vervolgvoorziening te kunnen volgen. Dat betekent dat er van uit mag worden gegaan dat de leerling twee jaar na plaatsing in beginsel nog steeds op die plek zit, ofwel is doorverwezen naar een plek die in lijn ligt met de uitstroomplek. Als school spannen we ons in om ervoor te zorgen dat we zicht hebben op de eisen die de vervolgscholen stellen aan onze leerlingen. We proberen ons onderwijsaanbod daarop af te stemmen. Ook verzamelen we informatie om zicht te houden op de bestendiging van de verworven plaatsen. We doen dit jaarlijks in oktober. Dat doen we, mede vanwege de opbrengstbevraging van de Inspectie van het Onderwijs in november, tot twee jaar na verwijzing. In dit document worden daarom alleen zowel de bestendigingsgegevens van de leerlingen die een en twee schooljaren geleden zijn uitgestroomd getoond. In oktober/november worden de gegevens van de leerlingen die ruim een jaar geleden zijn uitgestroomd geanalyseerd. Op het moment van invullen van dit document, was ruim 60% (schooljaar ) tot 80% (schooljaar ) van de bestendigingsbrieven niet retour ontvangen. Het kleine aantal reeds retour ontvangen bestendigingsbrieven geeft geen betrouwbaar beeld van de bestendiging. Er zijn herinneringsbrieven verzonden naar betreffende scholen, waarna de gegevens verwerkt en geanalyseerd zullen worden. In de werkwijze van Het Mozaïek is opgenomen dat met ingang van schooljaar de bestendigingsbrieven reeds begin van het schooljaar worden verzonden, zodat de gegevens voor 15 oktober binnen zijn, verwerkt zijn en geanalyseerd zijn. Bestendiging leerlingen 2 schooljaren geleden Schooljaar 2013/2014, peildatum is 1 oktober 2016 Nog op hetzelfde type uitstroombestemming Niet meer op hetzelfde type vervolgbestemming Onbekend/anders Totaal Aantal Nader in te vullen Nader in te vullen Nader in te vullen Bestendiging leerlingen 1 schooljaar geleden Schooljaar 2014/2015, peildatum is 1 oktober 2016 Nog op hetzelfde type uitstroombestemming Niet meer op hetzelfde type vervolgbestemming Onbekend/anders Totaal Aantal Nader in te vullen Nader in te vullen Nader in te vullen 24

25 2.11 Analyse van de bestendiging Deze paragraaf zal ingevuld worden zodra de bestendigingsgegevens binnen zijn en een betrouwbare analyse van deze gegevens gemaakt kan worden Consequenties daarvan voor de inrichting van ons onderwijs Deze paragraaf zal ingevuld worden zodra de bestendigingsgegevens binnen zijn en een betrouwbare analyse van deze gegevens gemaakt kan worden. 25

Opbrengsten VSO

Opbrengsten VSO Opbrengsten VSO 2013-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 VSO Onderwijscentrum Het Roessingh Opbrengsten VSO OCR schooljaar 0-05 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl

* Vanaf 9 september is onze nieuwe website online : www.pentacollege-attendiz.nl Opbrengsten Penta College 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 SO Onderwijscentrum Het Roessingh

Opbrengsten schooljaar 2014-2015 SO Onderwijscentrum Het Roessingh Opbrengsten SO OCR schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de

Nadere informatie

1. Totale uitstroom. verlaten heeft. 2. Uitstroom van kortverblijf leerlingen

1. Totale uitstroom. verlaten heeft. 2. Uitstroom van kortverblijf leerlingen Opbrengsten VSO OCR Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO De Sluis schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

Opbrengsten SO Hengelo

Opbrengsten SO Hengelo Opbrengsten SO Hengelo Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Op grond van de uitstroomcijfers van de afgelopen jaren heeft de Sluis een schoolstandaard opgesteld Ambitie/schoolstandaard

Op grond van de uitstroomcijfers van de afgelopen jaren heeft de Sluis een schoolstandaard opgesteld Ambitie/schoolstandaard Opbrengsten VSO de Sluis Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C De Kapstok

Schoolgids 2016/2017 deel C De Kapstok Schoolgids 2016/2017 deel C De Kapstok Datum vaststelling Attendiz: 07-10-2016 Datum instemming MR: 05-10-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school 6 Verantwoording

Nadere informatie

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014

Opbrengsten. Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Opbrengsten Het Mozaïek SO midden-/bovenbouw Almelo 29-08-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt

Nadere informatie

Opbrengsten. Verantwoording

Opbrengsten. Verantwoording Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO Het Mozaïek Almelo schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat

Nadere informatie

Verantwoording. 1. Totale uitstroom

Verantwoording. 1. Totale uitstroom Opbrengsten 2014 Schutte s Bosschool Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

gevorderd voldoende minimum

gevorderd voldoende minimum Opbrengsten SO Het Mozaïek onderbouw Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede Schooljaar

Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede Schooljaar Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede Schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor

Nadere informatie

Opbrengsten SO Het Mozaïek midden-bovenbouw Almelo schooljaar

Opbrengsten SO Het Mozaïek midden-bovenbouw Almelo schooljaar Opbrengsten SO Het Mozaïek midden-bovenbouw Almelo schooljaar 2014-2015 Augustus 2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen

Nadere informatie

We bieden de volgende onderwijsarrangementen:

We bieden de volgende onderwijsarrangementen: Opbrengsten VSO De Bouwsteen Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen

Nadere informatie

Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede schooljaar

Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede schooljaar Opbrengsten Het Mozaïek VSO Enschede schooljaar 2013-2014 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C Het Penta College Hengelo

Schoolgids 2016/2017 deel C Het Penta College Hengelo Schoolgids 2016/2017 deel C Het Penta College Hengelo Datum vaststelling Attendiz: okt. 2016 Datum instemming MR: okt. 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school

Nadere informatie

De kapstok wil deelnemers laten slagen in het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt of in het onderwijs.

De kapstok wil deelnemers laten slagen in het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar

Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar Opbrengsten SO De Zevensprong schooljaar 201415 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

Opbrengsten Het Meerik schooljaar

Opbrengsten Het Meerik schooljaar Opbrengsten Het Meerik schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

Opbrengsten VSO De Kapstok schooljaar

Opbrengsten VSO De Kapstok schooljaar Opbrengsten VSO De Kapstok schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod

Nadere informatie

Opbrengsten SO De Huifkar schooljaar

Opbrengsten SO De Huifkar schooljaar Opbrengsten SO De Huifkar schooljaar 0-0 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015

Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015 Opbrengsten De Stapsteen schooljaar 2014-2015 Opbrengsten schooljaar 2014-2015 De Stapsteen 1 Inleiding 3 Verantwoording 3 Ons onderwijs 7 Leerstofgebied overstijgend. 7 Totale uitstroom schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C Het Mozaïek SO Almelo mb/bb

Schoolgids 2016/2017 deel C Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Schoolgids 2016/2017 deel C Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Datum vaststelling Attendiz: 12-10-2016 Datum instemming MR: 12-10-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze

Nadere informatie

Leerroute Uitstroombestemming Uitstroomniveau Percentage leerlingen. Functioneringsniveau Uitstroomniveau IQ. 0-2 jaar Plancius CED 1-2 M1 CED 3-4 E1

Leerroute Uitstroombestemming Uitstroomniveau Percentage leerlingen. Functioneringsniveau Uitstroomniveau IQ. 0-2 jaar Plancius CED 1-2 M1 CED 3-4 E1 Opbrengsten VSO Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen voortgezet

Nadere informatie

SCHOOLGIDS deel C Het Reliëf Het Sloepje

SCHOOLGIDS deel C Het Reliëf Het Sloepje ONZE OPBRENGSTEN SCHOOLGIDS deel C 2016 2017 Het Reliëf Het Sloepje 1 Inhoudsopgave schoolgids Deel C Inleiding... 3 1. Opbrengstgericht werken... 3 2. Opbrengsten van onze school... 5 2.1 Verantwoording

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2014 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2014 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 214 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inhoud Inleiding... 1 Deel I Speciaal onderwijs... 2 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs... 2 1.2

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Utrecht, juni 2013 Inhoud 1 Kort verblijf 4 2 Deel I - Speciaal onderwijs 5 2.1 Uitstroom 5 2.2 IQ van

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C

Schoolgids 2016/2017 deel C Schoolgids 2016/2017 deel C SO Het Mozaïek Almelo, onderbouw Datum vaststelling Attendiz: 11-10-2016 Datum instemming MR: 13-10-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van

Nadere informatie

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool De Schalm

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool De Schalm VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Mytylschool De Schalm Plaats : Breda BRIN nummer : 02RK OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 281488 Datum onderzoek : 5 februari 2015 Datum vaststelling : 14 april 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 INHOUD Inleiding 3 1 Speciaal onderwijs 4 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs 4 1.2 IQ van de uitstroomde leerlingen vanuit het

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C De Stapsteen

Schoolgids 2016/2017 deel C De Stapsteen Schoolgids 2016/2017 deel C De Stapsteen Datum vaststelling Attendiz: 14-1016 Datum instemming MR: 14-1016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze school 6 Verantwoording

Nadere informatie

Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 2015

Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 2015 Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 215 Inhoud Inleiding... 3 Speciaal onderwijs... 4 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs... 4 1.2 IQ van de uitstroomde leerlingen vanuit het speciaal

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Klimopschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Klimopschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Klimopschool Plaats : Middelburg BRIN nummer : 00OJ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 287764 Datum onderzoek : 1 maart 2016 Datum vaststelling : 26 april 2016 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Xaveriusschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Xaveriusschool Plaats : Sittard BRIN nummer : 04EP OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282087 Datum onderzoek : 26 februari 2015 Datum vaststelling : 9 juni 2015 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids De Kapstok deel C 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Opbrengstgericht werken 4 2. Opbrengsten van onze school 5 2.1 Verantwoording 2016/2017 5 2.2 Onze standaarden en ambities 8 2.3 Totale

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK MBS Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 19HT OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 257281 Datum onderzoek : 31 oktober 2013 Datum vaststelling : 20 januari 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015

Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015 Opbrengsten Het Reliëf schooljaar 2014-2015 Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Mozaïek SO Almelo

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Mozaïek SO Almelo VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Mozaïek SO Almelo Plaats : Almelo BRIN nummer : 00KM OKE 02 SO Onderzoeksnummer : 270713 Datum onderzoek : 11 maart 2014 Datum vaststelling : 27 maart 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016

UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016 UITWERKING BEREKENING PRESTATIEANALYSE SECTOR SPECIAAL ONDERWIJS 2016 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Data 4 3 Uitgangspunten bij de prestatieanalyse 5 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso 5 3.2 Scores

Nadere informatie

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014 Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2014 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Uitgangspunten bij het risicomodel... 1 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso... 1 3.2 Scores op de indicatoren...

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dynamica Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dynamica Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Dynamica Onderwijs Plaats : Koog aan de Zaan BRIN nummer : 16KI OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 283415 Datum onderzoek : 23 april 2015 Datum vaststelling : 11 juni 2015 Pagina

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Altra College, Noord VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Altra College, Noord Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 07IQ OKE 05 VSO Onderzoeksnummer : 282295 Datum onderzoek : 18 maart 2015 Datum vaststelling : 18 mei 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS. Mytylschool Eindhoven

THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS. Mytylschool Eindhoven THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS Mytylschool Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 16SO OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 292510 Datum onderzoek : 30 maart 2017 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dr. A. van Voorthuijsenschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Dr. A. van Voorthuijsenschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Dr. A. van Voorthuijsenschool Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 18IS OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 288759 Datum onderzoek : 26 mei 2016 Datum vaststelling : 1 juli 2016 Pagina

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Mozaïek VSO Almelo

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Mozaïek VSO Almelo VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Mozaïek VSO Almelo Plaats : Almelo BRIN nummer : 00KM OKE 03 VSO Onderzoeksnummer : 270712 Datum onderzoek : 13 februari 2014 Datum vaststelling : 4 maart 2014 Pagina 2

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015

Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015 Uitwerking berekening Risicomodel sector SO 2015 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Data... 1 3. Uitgangspunten bij het risicomodel... 1 3.1 Bepaling van groepen binnen het so en vso... 1 3.2 Scores op de indicatoren...

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Latasteschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Latasteschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Latasteschool Plaats : Horn BRIN nummer : 00UT OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 272208 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling : 15 april 2014 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Kop van Deelen (JeugdzorgPlus) Plaats : Deelen BRIN nummer : 02EY OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 282058 Datum onderzoek : 17 februari 2015 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. MBS Eindhoven VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK MBS Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 19HT OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 286981 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 15 maart 2016 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wissel

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wissel VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wissel Plaats : Almelo BRIN nummer : 08PQ OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 267402 Datum onderzoek : 9 december 2013 Datum vaststelling : 25 februari 2014 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Eerste landelijke opbrengstbevraging in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Eerste landelijke opbrengstbevraging in het (voortgezet) speciaal onderwijs Eerste landelijke opbrengstbevraging in het (voortgezet) speciaal onderwijs In deze rapportage leest u de belangrijkste kwantitatieve gegevens van de eerste opbrengstbevraging. Tenzij anders aangegeven,

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Recon College Recon Pro

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Recon College Recon Pro VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Recon College Recon Pro Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 20RT OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 273820 Datum onderzoek : 25 februari 2014 Datum vaststelling : 28 maart 2014 Pagina

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Obadjaschool, cluster 3

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Obadjaschool, cluster 3 VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Obadjaschool, cluster 3 Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26NC OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 287514 Datum onderzoek : 19 januari 2016 Datum vaststelling : 16 maart 2016 Pagina 2

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Buitenhof

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Buitenhof VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Buitenhof Plaats : Heerlen BRIN nummer : 01UO OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 275452 Datum onderzoek : 24 april 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel C De Zevensprong

Schoolgids 2016/2017 deel C De Zevensprong Schoolgids 2016/2017 deel C De Zevensprong Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbrengstgericht werken 4 Opbrengsten van onze l 6 Verantwoording

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Isselborgh VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Isselborgh Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 01QH OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 267150 Datum onderzoek : 16 januari 2014 Datum vaststelling : 13 maart 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Hub Noord-Brabant vestiging Oss

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Hub Noord-Brabant vestiging Oss VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Hub Noord-Brabant vestiging Oss Plaats : Oss BRIN nummer : 02SW OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 276642 Datum onderzoek : 3 juli 2014 Datum vaststelling : 29 september 2014 Pagina

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Zwengel, locatie Vught De Zwengel, locatie Helmond

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Zwengel, locatie Vught De Zwengel, locatie Helmond VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Zwengel, locatie Vught De Zwengel, locatie Helmond Plaats : Vught, Helmond BRIN nummer : 23XK OKE 01 SO BRIN nummer : 23XK OKE 05 SO Onderzoeksnummer : 274358 Datum onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Bouwsteen

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Bouwsteen VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Bouwsteen Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 12 SO Onderzoeksnummer : 287180 Datum onderzoek : 27 januari 2016 Datum vaststelling : 16 maart 2016 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Piloot, MKD's De Kleine Plantage De Vlinder

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Piloot, MKD's De Kleine Plantage De Vlinder VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Piloot, MKD's De Kleine Plantage De Vlinder Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 20VT OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 281623 Datum onderzoek : 13 januari 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool Eindhoven

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Mytylschool Eindhoven VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Mytylschool Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 16SO OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 271893 Datum onderzoek : 21 januari 2014 Datum vaststelling : 15 april 2014 Pagina

Nadere informatie

Opbrengsten Pleysier College

Opbrengsten Pleysier College Opbrengsten Pleysier College 215-216 Uitstroomcohort 215-216 Bestendiging uitstroomcohort 214-215 Els Westerhuis 21 maart 217 (gecorrigeerd juni 217) Inhoudsopgave 1 1. Aantal schoolverlaters + en 2 2.

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Prof. W.J. Bladergroenschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Prof. W.J. Bladergroenschool Plaats : Groningen BRIN nummer : 02YR OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 274473 Datum onderzoek : 10 maart 2014 Datum vaststelling : 1 april 2014 Pagina

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool)

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool) VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Talentencampus Venlo (17GQ Vijverhofschool) Plaats : Tegelen BRIN nummer : 17GQ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 259404 Datum onderzoek : 19 november 2013 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan

Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan Van ontwikkelingsperspectief naar groepsplan In het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs Hoe vertaal je het ontwikkelingsperspectief van leerlingen naar het groepsplan? Hoe kun je

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Boslust

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Boslust VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Boslust Plaats : Ommen BRIN nummer : 06RJ OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 284597 Datum onderzoek : 3 september 2015 Datum vaststelling : 14 oktober 2015 Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst

Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst Inspectietoezicht in het sbo: verleden, heden en toekomst Ben de Goei inspecteur PO regio Zuid 25 november 2011 Congres sbo werkverband Inhoud 1. Inhoud en doel 2. Verleden 10 jaar inspecteren in het sbo

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Maurice Maeterlinckschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Maurice Maeterlinckschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Maurice Maeterlinckschool Plaats : Delft BRIN nummer : 02YJ OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 273822 Datum onderzoek : 18 maart 2014 Datum vaststelling : 13 mei 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Rungraaf, De Combinatie (MKD Tomteboe MKD Boeleka)

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Rungraaf, De Combinatie (MKD Tomteboe MKD Boeleka) VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK De Rungraaf, De Combinatie (MKD Tomteboe MKD Boeleka) Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 10OL OKE 02 SO Onderzoeksnummer : 267897 Datum onderzoek : 13 december 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. J.H. Donnerschool, locatie De Glind

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. J.H. Donnerschool, locatie De Glind VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK J.H. Donnerschool, locatie De Glind Plaats : De Glind BRIN nummer : 14RB OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 273664 Datum onderzoek : 12 maart 2014 Datum vaststelling : 10 april 2014

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan. Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar

Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan. Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar Werken met een OntwikkelingsPerspectiefPlan Brechtje Dantuma Joke den Hoedt / Jeane Tjintjelaar Extra ondersteuning De plek en de status OPP Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen

Nadere informatie

Opbrengsten Pleysier College

Opbrengsten Pleysier College Opbrengsten Pleysier College 214-215 Uitstroomcohort 214-215 Bestendiging uitstroomcohort 213-214 Els Westerhuis 31 maart 216 Inhoudsopgave 1 1. Aantal schoolverlaters + en 2 2. Overzicht aantallen tussentijdse

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs

Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs Inschatting extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs De PO school maakt een inschatting over de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft om succesvol te zijn na de overstap in het voortgezet

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ PRAKTIJKSCHOOL DE TENDER Plaats: Dieren BRIN-nummer: 26NH-0 Onderzoeksnummer: 818089 Documentnummer: H2906319 Onderzoek uitgevoerd op: 25 maart 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk Plaats : Naaldwijk BRIN-nummer : 21HC-8 Registratienummer

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Auris Dr. M. Polanoschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Auris Dr. M. Polanoschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Auris Dr. M. Polanoschool Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 01JO OKE 13 SO Onderzoeksnummer : 259059 Datum onderzoek : 17 december 2013 Datum vaststelling : 17 februari 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Roelof van Echten College PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Roelof van Echten College PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Roelof van Echten College PRO Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 02VA C1 BRIN nummer : 02VA 04 PRO Onderzoeksnummer : 276718 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden 1. Opbrengsten ISK Opbrengsten en rendementen schooljaar 2014-2015 De ISK twee momenten in het schooljaar waarop leerlingen de school verlaten. Dit heeft te

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Leidse Buitenschool

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Leidse Buitenschool VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Leidse Buitenschool Plaats : Katwijk Zh BRIN nummer : 02EJ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 276005 Datum onderzoek : 27 mei en 1 juli 2014 Datum vaststelling : 22 september 2014

Nadere informatie