CONCEPT OVEREENKOMST TOT VERHUUR VAN EEN ACCOMMODATIE NOORDZEE BEACH VILLAGE NIEUWVLIET-BAD BEACH HOUSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT OVEREENKOMST TOT VERHUUR VAN EEN ACCOMMODATIE NOORDZEE BEACH VILLAGE NIEUWVLIET-BAD BEACH HOUSE"

Transcriptie

1 CONCEPT OVEREENKOMST TOT VERHUUR VAN EEN ACCOMMODATIE NOORDZEE BEACH VILLAGE NIEUWVLIET-BAD BEACH HOUSE De ondergetekende(n): 1.a Naam : Voornamen : Adres : Postcode en woonplaats : 1.b Naam : Voornamen : Adres : Postcode en woonplaats : hierna (tezamen): de eigenaar ; Telefoonnummer : Mobiel telefoonnummer : IBAN-nummer : (s.v.p. slechts één adres en bankrekeningnummer invullen) In de administratie van Roompot Service verwerken als BTW-nummer Nederland : BTW-nummer Nederland, ondernemer gevestigd in het buitenland : geeft bij deze opdracht aan ROOMPOT SERVICE B.V., Mariapolderseweg 1, 4493 PH Kamperland, hierna te noemen: "Roompot Service, die bij deze verklaart deze opdracht te aanvaarden om de hierna omschreven Accommodatie op naam van Roompot Service (en/of op naam van Hogenboom Vakantieparken en/of op naam van Largo Villa s) aan derden te verhuren, zulks met inachtneming van de in deze overeenkomst vermelde voorwaarden. Paraaf Roompot Service Paraaf Eigenaar Pagina 1 van 15

2 Artikel 1 - Definities 1.1 In de overeenkomst tot verhuur van een Accommodatie zijn de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud tevens het meervoud inhoudt en vice versa: a. Accommodatie: een Beach House gelegen op Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad die eigendom is van Eigenaar en die ter beschikking wordt gesteld aan Roompot Service voor verhuur aan Gebruiker/Huurder. b. Beheerder: de door de eigenaar van de wegen en de overige gemeenschappelijke voorzieningen aangewezen (rechts)persoon, niet zijnde Roompot Service, met wie de Eigenaar een beheerovereenkomst heeft afgesloten c.q. zal sluiten en die onder meer belast is c.q. belast zal worden met de beheertaken ten behoeve van de professionele verhuur van de Accommodaties. c. Boeking: een door Roompot Service geaccepteerde reservering van de Accommodatie. d. Boekingsjaar: het boekingsjaar dat loopt van de eerste wisseldag van januari van het ene jaar tot de eerste wisseldag van het volgende jaar. e. Consumentenprijs: de huurprijs voor de Accommodatie verminderd met eventuele kortingen, zoals vermeld op de website van Roompot Service, inclusief BTW en inclusief de door Roompot Service bij Gebruiker/Huurder in rekening te brengen Bijkomende kosten, en de kosten voor eventuele Extra Services. f. Eigenaar: de natuurlijk of rechtspersoon die de rechtmatige eigenaar is van één of meerdere Accommodaties, die Roompot Service bij Overeenkomst heeft opgedragen om de Accommodatie voor recreatiedoeleinden ter verhuur aan te bieden, alsmede diens rechtsopvolgers. g. Eigen gebruik: het gebruik van de Accommodatie door de Eigenaar in een vooraf vastgestelde periode zonder dat hiervoor een vergoeding wordt betaald of bedongen en dat door Roompot Service op aanvraag en op naam van de Eigenaar in de administratie van Roompot Service wordt gereserveerd. h. Extra Services: door of namens Roompot Service te verrichten extra services aan Gebruiker/Huurder die geen deel uitmaken van de Overeenkomst en waarvoor Eigenaar geen vergoeding aan Roompot Service is verschuldigd. i. Gebruiker/Huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, met wie Roompot Service voor rekening en risico van de Eigenaar een Huurovereenkomst aangaat. j. Huurpenningen: de Consumentenprijs exclusief Bijkomende kosten en exclusief Extra Services. k. Huurovereenkomst: de op basis van deze Overeenkomst gesloten overeenkomst tussen Roompot Service en Gebruiker/Huurder met betrekking tot de Accommodatie, die strekt tot het Verblijf van korte duur tegen een bepaalde prijs voor recreatiedoeleinden. l. Netto huuropbrengst: het bedrag dat gebaseerd is op de Consumentenprijs inclusief BTW verminderd met het bedrag van Bijkomende kosten, Extra Services en Provisie. m. Onderhoudsservices: door de Beheerder in opdracht en voor rekening van de Eigenaar uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot onderhoud en schoonmaak; Paraaf Roompot Service Paraaf Eigenaar Pagina 2 van 15

3 n. Overeenkomst: de tussen Roompot Service en de Eigenaar gesloten overeenkomst tot verhuur van een Accommodatie op Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad die strekt tot op naam van Roompot Service en voor rekening en risico van de Eigenaar aan een Gebruiker/Huurder voor recreatiedoeleinden te verhuren Accommodatie met bijbehorende Algemene Voorwaarden. o. Provisie: de door Roompot Service te ontvangen vergoeding uit hoofde van de Overeenkomst. p. Roompot Service: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roompot Service B.V. dan wel haar rechtsopvolger(s). q. Verblijf: het feitelijk gebruik van de Accommodatie. r. Wisseldag: de aankomstdag volgens de Roompot Service gepubliceerde prijslijst. s. Bijkomende kosten: kosten zoals reserveringskosten, voorkeurstoeslag, lokale heffingen, waarborgsom et cetera. Artikel 2 - Omschrijving van de Accommodatie 2.1 Deze overeenkomst heeft betrekking op onderstaande Accommodatie: Adres Accommodatie : Plaats : Typeaanduiding : Bijzonderheden : huisdieren toestaan kinderpluspakket (indien geen keuze wordt gemaakt, zal de Accommodatie standaard als huisdieren niet toegestaan worden verhuurd, niet roken is een standaardeis van Roompot Service). Paraaf Roompot Service Paraaf Eigenaar Pagina 3 van 15

4 Artikel 3 - Type overeenkomst 3.1 overeenkomst met variabele huuropbrengst en met eigen gebruik. eigen gebruik: de Accommodatie wordt door de eigenaar gedurende het gehele kalenderjaar, behoudens een periode van maximaal 6 weken voor eigen gebruik, voor verhuur ter beschikking gesteld aan Roompot Service en gedurende de beschikbare periode uitsluitend beschikbaar gehouden voor verhuur aan derden. De eigenaar is gerechtigd via de eigenarenwebsite aan Roompot Service aan te geven gedurende welke periode van maximaal 6 weken hij de Accommodatie zelf wenst te gebruiken. Deze wens zal door Roompot Service wordt gerespecteerd, indien hiervan ten hoogste 7 dagen vallen binnen het door Roompot Service nader te bepalen hoogseizoen en de Accommodatie door Roompot Service niet aan derden is verhuurd. 3.2 overeenkomst met variabele huuropbrengst en zonder eigen gebruik. eigen gebruik: het aangegeven van eigen gebruik is bij deze overeenkomstvorm uitgesloten. 3.3 De Provisie wordt berekend als een percentage van de Huurpenningen die Roompot Service ontvangt en wordt voor de komende periode van 5 (vijf) jaar, als volgt vastgesteld: Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Vanaf jaar 5 Provisie 20% 20% 22% 22% 25% De Provisie wordt verhoogd met een opslag van 4.5 procentpunt indien de Eigenaar binnen een maand na aanvang van de Overeenkomst geen Nederlands BTW-nummer heeft overlegd. De Provisie zoals vermeld, geldt per boekingsjaar en vangt aan in het boekingsjaarjaar waarin de Accommodatie in verhuur kan worden gegeven en zal aldus gelden voor dat betreffende boekingsjaar. De Accommodatie wordt daadwerkelijk in verhuur genomen na ondertekening van deze overeenkomst en op het tijdstip waarop de nabijgelegen woningen in dezelfde ontwikkelfase alle gereed en beschikbaar zijn voor recreatieve verhuur. In aanvulling hierop geldt dat indien de Accommodatie in 2017 in gebruik wordt genomen, Jaar 1 als hiervoor omschreven, verondersteld wordt te eindigen op 2 januari 2018 Paraaf Roompot Service Paraaf Eigenaar Pagina 4 van 15

5 Artikel 4 - Duur, verlenging en opzegging 4.1 De Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en gaat in zodra de Accommodatie gereed is voor verhuur, eindigende op de eerste wisseldag van. 4.2 Behoudens tijdige opzegging op de wijze zoals hierna vermeld, wordt de Overeenkomst telkens onder dezelfde voorwaarden stilzwijgend verlengd met een termijn van telkens één kalenderjaar, eindigende op de eerste wisseldag van het volgende jaar. 4.3 Beëindiging van de Overeenkomst opzegging vindt plaats door de Eigenaar aan Roompot Service of door Roompot Service aan de Eigenaar tegen het einde van een verhuurperiode met inachtneming van een termijn van ten minste zes maanden. 4.4 Opzegging van de Overeenkomst dient per aangetekende brief te geschieden. Artikel 5 - De Overeenkomst tot verhuur van een Accommodatie 5.1 Door ondertekening van de Overeenkomst heeft de Eigenaar aan Roompot Service de opdracht verleend, die Roompot Service heeft verklaard te aanvaarden, bij uitsluiting van iedere andere partij, om op naam van Roompot Service en voor rekening en risico van de Eigenaar de Accommodatie te verhuren aan de Gebruiker/Huurder. 5.2 Roompot Service treedt bij de verhuur op als commissionair als bedoeld in art. 4 lid 4 van de Wet op de Omzetbelasting Artikel 6 - Werkzaamheden Roompot Service 6.1 De werkzaamheden van Roompot Service bestaan uit: a. het verrichten van promotionele activiteiten; b. het sluiten van Huurovereenkomsten; c. de administratie van Huurovereenkomsten; d. de inning van de Consumentenprijs; e. de periodieke afrekening van de Netto huuropbrengst; f. de wisselcontrole en schoonmaakpakketten; g. het trachten te verhalen van schade waarvoor de huurder verantwoordelijk is op de waarborgsom, hetgeen een inspanningsverplichting is voor Roompot Service. Paraaf Roompot Service Paraaf Eigenaar Pagina 5 van 15

6 6.2 Roompot Service draagt er zorg voor dat de Beheerder correct wordt geïnformeerd omtrent de afwikkeling van de huurovereenkomst, waaronder begrepen het tijdig doorgeven van aankomst- en vertrekdata van de Gebruiker/Huurder. 6.3 Roompot Service zal zich er voor inspannen de Accommodatie zo veel mogelijk te verhuren zonder jegens de Eigenaar enige garantie te dier zake op zich te nemen tenzij dit in de Overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. De Eigenaar dient er aan mee te werken dat dit doel wordt bereikt. 6.4 Roompot Service zorg voor het bijwerken van de actuele staat van verhuur van de Accommodatie op de persoonlijke internetpagina voor Eigenaren. 6.5 Roompot Service zal de eindschoonmaak van de Accommodatie alsmede de controle op de eindschoonmaak van de Accommodatie organiseren. Roompot Service zal de kosten van de eindschoonmaak bij de Gebruiker/Huurder in rekening brengen. 6.6 Een Gebruiker/Huurder betaalt aan Roompot Service per boeking boekingskosten, ook reserveringskosten genoemd, en bij een bepaalde voorkeur, voorkeurskosten. Deze vergoedingen komen ten goede aan Roompot Service. 6.7 Roompot Service is gerechtigd ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden derden, waaronder andere boekingsorganisaties en touroperators in te schakelen. 6.8 Roompot Service is verplicht zich in te spannen de door de Gebruiker/Huurder veroorzaakte schade aan de verhuurde Accommodatie op de Gebruiker/Huurder te verhalen. Roompot Service brengt hiervoor een waarborgsom in rekening aan de Gebruiker/Huurder. Na beëindiging van de Huurovereenkomst vindt door Roompot Service een eindcontrole van de Accommodatie plaats, waarbij geconstateerde schade in mindering gebracht wordt op de waarborgsom. Indien de waarborgsom niet toereikend is, zal Roompot Service aan de Gebruiker/Huurder het resterende schadebedrag in rekening brengen. Niet te verhalen schade is voor rekening en risico van de Eigenaar. Artikel 7 - Extra Services 7.1 Eigenaar verleent aan Roompot Service hierbij toestemming voor het verlenen van Extra Services aan Gebruiker/Huurder. De Extra Services worden door of namens Roompot Service verricht en maken overigens geen deel uit van de Overeenkomst. Paraaf Roompot Service Paraaf Eigenaar Pagina 6 van 15

7 7.2 De inkomsten van het verrichten van de Extra Services komen toe aan Roompot Service. Eigenaar is hiervoor geen Provisie/vergoeding aan Roompot Service verschuldigd, tenzij dat in de Overeenkomst of in een afzonderlijke overeenkomst wordt overeengekomen. Artikel 8 - Rechten en verplichtingen Eigenaar 8.1 De Accommodatie staat gedurende de looptijd van de Overeenkomst uitsluitend ter beschikking aan Roompot Service en/of de Gebruikers/Huurders. Eigen gebruik is toegestaan indien en voor zover dat in de Overeenkomst is vastgelegd. 8.2 De Eigenaar is gerechtigd bij Roompot Service Gebruikers/Huurders voor te stellen. Indien de Accommodatie door Roompot Service niet reeds is verhuurd of in optie is gegeven zal Roompot Service zich inspannen de Accommodatie aan de voorgestelde Gebruiker/Huurder te verhuren. 8.3 Alle Huurovereenkomsten en Eigen gebruik zullen door Roompot Service worden geadministreerd. 8.4 Indien de Eigenaar de Accommodatie gedurende bepaalde perioden voor Eigen gebruik wil reserveren en daartoe krachtens de Overeenkomst gerechtigd is, dient de Eigenaar deze perioden ieder kalenderjaar vóór uiterlijk 15 mei voorafgaande aan het jaar van verhuur of indien van toepassing bij het aangaan van Overeenkomst schriftelijk of via de eigenarenwebsite op te geven aan Roompot Service. Indien de Accommodatie niet op deze wijze door Eigenaar wordt gereserveerd, wordt Eigenaar geacht niet zelf van de Accommodatie gebruik te willen maken. Informatie vanuit Roompot Service zal via de eigenarenwebsite gecommuniceerd worden naar de Eigenaar. 8.5 Voor de heffing van de onroerende zaakbelasting wordt de Eigenaar als gebruiker aangemerkt. De eigenaar dient er aan mee te werken dat het gebruikersdeel van die belasting voor zijn rekening komt. Roompot Service is gerechtigd het bij haar in rekening gebrachte deel van deze belasting op de Eigenaar te verhalen en te verrekenen met hetgeen de Eigenaar van Roompot Service te vorderen heeft. 8.6 De Eigenaar is verplicht ten behoeve van de Accommodatie bij Beheerder een standaard internetabonnement af te sluiten en dit gedurende de looptijd van de Overeenkomst in stand te houden volgens de voorwaarden en tarieven van de plaatselijke internetaanbieder. Paraaf Roompot Service Paraaf Eigenaar Pagina 7 van 15

8 Artikel 9 - Verhuurprijzen en verhuurvoorwaarden 9.1 De Consumentenprijzen van de Accommodatie worden door Roompot Service vastgesteld. 9.2 De Eigenaar heeft geen inspraak bij het vaststellen van de Consumentenprijs door Roompot Service, het toepassen van kortingen, prijsacties, speciale arrangementen, samengestelde verkopen en prijsreducties. Het prijs- en periodebeleid van Roompot Service strekt ertoe de huuropbrengst te maximaliseren. 9.3 Roompot Service heeft het recht de Consumentenprijs aan te passen. 9.4 Roompot Service zal lokale heffingen alsmede bijgeboekte Extra Services als bedlinnen en handdoekpakketten separaat doorberekenen aan Gebruiker/Huurder. 9.5 Roompot Service is gerechtigd aan de Gebruiker/Huurder per boeking administratiekosten en voorkeurskosten in rekening te brengen. 9.6 De hiervoor onder 9.4 en 9.5 genoemde vergoedingen komen volledig en uitsluitend ten goede aan Roompot Service. 9.7 Eigenaar gaat ermee akkoord dat de kenmerken omtrent huisdieren uitsluitend per Boekingsjaar gewijzigd kunnen worden. Dit dient uiterlijk 1 juli van het lopende Boekingsjaar via de eigenarenwebsite doorgegeven te worden aan Roompot Service. Artikel 10 - Opbrengstverdeling 10.1 Met het door Roompot Service te gebruiken reserveringssysteem wordt ernaar gestreefd dat alle Accommodaties van hetzelfde type, naar rato van beschikbaarheid, zoveel mogelijk gelijke huuropbrengsten genereren. Roompot Service is gerechtigd rekening te houden met voorkeursboekingen. Artikel 11 - Provisie 11.1 Roompot Service ontvangt voor werkzaamheden een Provisie zoals hiervoor in artikel 3 is vermeld. Paraaf Roompot Service Paraaf Eigenaar Pagina 8 van 15

9 11.2 De Provisie zal vanaf jaar 5 worden verlaagd met 10 procentpunt ingeval van verhuur van de Accommodatie aan de door de Eigenaar voorstelde Gebruiker/Huurder, mits de Eigenaar de vereiste gegevens tijdig ter beschikking stelt aan Roompot Service. Voor jaar 1 t/m 4 geldt een aangepaste verlaging van de Provisie zoals onderstaand weergegeven. Jaar 1 en 2 Jaar 3 en 4 Vanaf jaar 5 Provisieverlaging 6 procentpunt 8 procentpunt 10 procentpunt Artikel 12 - Financiële afwikkeling 12.1 Roompot Service verplicht zich binnen vier weken na afloop van ieder kwartaal en uiterlijk vóór het einde van de maand de Huurpenningen die zij van in dat voorgaand kwartaal van de vertrokken Gebruiker/Huurder ter zake van de gehele verblijfsduur heeft ontvangen, aan Eigenaar af te dragen onder aftrek van de aan Roompot Service toekomende Provisie, alsook eventueel te verrekenen openstaande facturen aan de Beheerder Ingeval van voortijdige beëindiging van de Huurovereenkomst blijven in verband hiermee door Roompot Service ontvangen bedragen buiten de afrekening met de Eigenaar; deze komen Roompot Service toe De Eigenaren die als buitenlandse BTW-ondernemer bij Roompot Service geregistreerd zijn, ontvangen de netto huuropbrengst zonder vermeerdering met BTW. Overige Eigenaren ontvangen de netto huuropbrengst vermeerderd met de wettelijke BTW Nederlandse BTW-ondernemers gevestigd in het buitenland verlenen aan Roompot Service het recht de ontvangen BTW in te houden op de netto huuropbrengst en af te dragen aan de Nederlandse belastingdienst De in de Overeenkomst te hanteren BTW percentages zijn gebaseerd op de door Nederlandse wet- en regelgeving vastgestelde en van toepassing zijnde BTW percentages. Wijzigingen in de BTW wet- en regelgeving zijn voor rekening en risico van Eigenaar. Artikel 13 - Wijzigingen 13.1 De Eigenaar dient wijzigingen in zijn personalia schriftelijk, via de eigenarenwebsite of via e- mail kenbaar te maken aan Roompot Service. Paraaf Roompot Service Paraaf Eigenaar Pagina 9 van 15

10 Artikel 14 - Verkoop 14.1 Indien de eigenaar tot verkoop van zijn Accommodatie overgaat, zal zulks dienen te geschieden onder uitdrukkelijke gestanddoening van de Overeenkomst. De Eigenaar zal gelijktijdig met de eigendomsoverdracht haar rechtsverhouding ten opzichte van Roompot Service uit hoofde van de Overeenkomst overdragen aan de opvolgende eigenaar In verband met het afrekenen van lopende boekingen en het nakomen van de Overeenkomst door de opvolgende eigenaar, is de Eigenaar verplicht binnen zeven dagen na de eigendomsoverdracht Roompot Service schriftelijk in kennis te stellen van de datum van de eigendomsoverdracht van de Accommodatie en de volledige naam en adresgegevens van opvolgende eigenaar. Artikel 15 - Staat van onderhoud 15.1 De Eigenaar draagt er zorg voor, dat de Accommodatie met inventaris in goede staat van onderhoud is en wordt gehouden en gebruiksklaar is, aan de nodige eisen voor verhuur vol doet en afgestemd is op het aantal personen waarvoor de Accommodatie wordt verhuurd; één en ander in overleg met Roompot Service Roompot Service is gerechtigd te bepalen welke Onderhoudsservices de Eigenaar van de Beheerder dient af te nemen De staat van onderhoud van de Accommodatie zal eenmaal per jaar worden vastgelegd in een door Roompot Service opgesteld inspectierapport. Bij constatering van gebreken tijdens genoemde inspectie dienen deze door de Eigenaar binnen een door Roompot Service in redelijkheid te bepalen termijn verholpen te zijn Roompot Service heeft het recht tot het (tijdelijk) uit de verhuur nemen van de Accommodatie. Gedurende de periode dat deze door Roompot Service vanwege gebreken uit de verhuur is genomen, heeft de Eigenaar geen aanspraak op enige financiële opbrengst of vergoeding hoe dan ook Bij uitblijven van de door Roompot Service voorgeschreven herstelmaatregelen heeft Roompot Service het recht de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder jegens Eigenaar schadeplichtig te zijn Roompot Service is gerechtigd om, indien de Eigenaar zijn verplichtingen uit de Overeenkomst ook na schriftelijke sommatie niet nakomt, met het doel een optimale verhuuropbrengst te realiseren, zelfstandig de vereiste herstelwerkzaamheden uit te voeren of te doen Paraaf Roompot Service Paraaf Eigenaar Pagina 10 van 15

11 uitvoeren voor rekening van de Eigenaar. Het is Roompot Service in dat geval toegestaan om uitgaven en kosten ter vervanging, herstel of onderhoud, te verrekenen met af te dragen huurpenningen of met enige andere vordering die Eigenaar op Roompot Service heeft De Eigenaar machtigt Roompot Service spoedeisende onderhoud-, herstel- en reparatiewerkzaamheden met levering van materialen aan de Accommodatie op kosten van de eigenaar uit te voeren, indien deze werkzaamheden naar het inzicht van Roompot Service dermate spoedeisend zijn dat verhuur van de Accommodatie zonder deze werkzaamheden daardoor onmogelijk wordt en een bedrag van 500,00 exclusief BTW niet te boven gaan In uitzonderingssituaties met spoedeisend belang en de eigenaar voor Roompot Service niet bereikbaar is of indien de continuïteit van de bedrijfsvoering naar het oordeel van Roompot Service in het geding komt, is Roompot Service gerechtigd ten behoeve en voor rekening van de eigenaar werkzaamheden uit te (doen) voeren voor een hoger bedrag dan 500,00, mits achteraf door Roompot Service verantwoording aan de Eigenaar wordt afgelegd. In de omschreven gevallen zal Roompot Service de kosten voor rekening van de eigenaar voorschieten De Eigenaar machtigt de Beheerder, indien dit naar het inzicht van de Beheerder ten behoeve van de normale verhuur van de Accommodatie noodzakelijk is, aanwezige apparatuur en andere delen van de inboedel bij breuk, afwezigheid of andere gebruiksbeperking te vervangen. In dat geval zal de Beheerder de vervanging binnen een week bij de Eigenaar melden. Indien de Eigenaar zelf binnen een week na de melding zorgt voor vervanging of de vervangende zaken via de Beheerder afneemt, zal Beheerder de eigenaar geen gebruikskosten of huur voor de vervangende zaken in rekening brengen. In alle andere gevallen is de Eigenaar aan de Beheerder een door de Beheerder in redelijkheid vast te stellen gebruiksvergoeding verschuldigd. Indien de door de Beheerder vervangen apparatuur en inboedelgoederen niet binnen zes weken door de eigenaar zijn vervangen of binnen die termijn aan de Beheerder opdracht heeft gegeven deze te vervangen, verkrijgt de eigenaar van rechtswege de eigendom van de door de Beheerder in de Accommodatie gebrachte apparatuur en/of inboedelgoederen en is de eigenaar aan de Beheerder daarvoor de koopsom verschuldigd. De eigenaar machtigt Roompot Service namens de Beheerder de koopsom van de apparatuur en/of meubels te verrekenen met hetgeen de eigenaar te vorderen heeft van Roompot Service indien de door de Beheerder aan de eigenaar verzonden factuur niet binnen veertien dagen is voldaan. Artikel 16 - Aansprakelijkheid en vrijwaring 16.1 De aansprakelijkheid van Roompot Service voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag waarop de Paraaf Roompot Service Paraaf Eigenaar Pagina 11 van 15

12 aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis Indien en voor zover geen uitkering op grond van de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van ,--. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van Roompot Service en/of van haar leidinggevende ondergeschikten Iedere vordering met betrekking tot aansprakelijkheid voor schade verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst tot verhuur van een Accommodatie van de Eigenaar jegens Roompot Service vervalt na verloop van zes maanden na het ontstaan van die vordering De Eigenaar is jegens Roompot Service aansprakelijk voor alle schade welke uit het niet nakomen van de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst en de Algemene Bepalingen mocht voortvloeien, daaronder begrepen gevolgschade, zoals eventueel door Roompot Service te betalen schadevergoeding terzake van het feit dat Roompot Service een met een Gebruiker/Huurder gesloten Huurovereenkomst niet kan nakomen De Eigenaar vrijwaart Roompot Service voor alle vorderingen, bekend of onbekend die derden kunnen doen gelden tot vergoeding van schade welke op enigerlei wijze door handelen of nalaten van de Eigenaar worden of zijn veroorzaakt. Artikel 17 - Tussentijdse ontbinding 17.1 Deze Overeenkomst is door de ene partij te ontbinden indien: - de andere partij in staat van faillissement komt te verkeren; - de andere partij in surseance van betaling komt te verkeren; - er onder de andere partij (derden)beslag wordt gelegd en dit bestal niet binnen twee weken na betekening is opgeheven; - indien één der partijen in verzuim is met het geheel of gedeeltelijk en/of tijdig haar verplichtingen uit deze Overeenkomst jegens de andere partij na te komen. Indien dit het geval is, zal de ontbinding eerst plaats kunnen vinden nadat de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn voor herstel heeft gekregen die zonder resultaat is verstreken. De ontbinding kan alsdan worden ingeroepen door middel van een aangetekende brief aan de andere partij waarin de ontbinding wordt medegedeeld Ontbinding van de Overeenkomst is mogelijk op de hiervoor genoemde gronden, onverminderd het recht op vergoeding van schade die door de ontbindende partij wordt geleden. Paraaf Roompot Service Paraaf Eigenaar Pagina 12 van 15

13 Artikel 18 - Wettelijke voorschriften en vergunningen 18.1 Partijen dienen te allen tijde te voldoen aan de wettelijk vastgestelde voorschriften Eigenaar is verantwoordelijk voor, en zorgt zelf voor de vereiste actuele ontheffingen en/of vergunningen. Weigering of intrekking daarvan zal geen reden zijn voor beëindiging van deze Overeenkomst of tot enige andere of verdere actie tegen Roompot Service Eigenaar is ervoor aansprakelijk dat blijvend aan de vereisten van/in de afgegeven of af te geven vergunningen wordt voldaan Eigenaar vrijwaart Roompot Service voor eventuele boetes en overige aanspraken van derden, de overheid daaronder begrepen, uit hoofde van (het ontbreken van) de benodigde vergunningen/ontheffingen. Artikel 19 - Verzekeringen 19.1 Eigenaar is verantwoordelijk voor, en zorgt zelf voor de vereiste aansprakelijkheids-, opstal-, inboedel-, brand- en ongevallenverzekering en overige risicoverzekeringen en voor het tijdig afdragen van de premies en zal Roompot Service ter zake vrijwaren. Eigenaar vrijwaart Roompot Service voorts voor eventuele aanspraken van Huurder en/of van derden die gebaseerd zijn op het ontbreken van (adequate) verzekeringen en/of voor aanspraken die niet onder de dekking van door Eigenaar afgesloten verzekeringen vallen. Artikel 20 - Fiscaal regime 20.1 Partijen zullen de verschuldigdheid en de betaling van de vergoeding aan Roompot Service te allen tijde inrichten overeenkomstig het meest gunstige fiscale regime voor Roompot Service. Indien de wet- en regelgeving ter zake wijzigt, kan Roompot Service dienovereenkomstige aanpassing van de gemaakte afspraken verlangen en is de opdrachtgever gehouden hieraan haar volledige medewerking te verlenen, tenzij zij hiermede in strijd met overheidsvoorschriften en wetgeving zou handelen. Roompot Service zal Huurder bij boeking de mogelijkheid bieden om via haar een schadeverzekering voor de Accommodatie (opstal) en/of de inboedel van de Accommodatie en/of een volledige reisverzekering af te sluiten en het daarbij behorende eigen risico door betaling van een eenmalig bedrag af te kopen. Paraaf Roompot Service Paraaf Eigenaar Pagina 13 van 15

14 Artikel 21 - Exclusief recht tot verhuur van de Accommodatie 21.1 De Eigenaar verbindt zich jegens Roompot Service, gelijk laatstgenoemde zich jegens de Eigenaar verbindt om de Accommodatie niet anders dan voor (recreatie)verhuur ter beschikking te stellen en te verhuren dan via Roompot Service Verhuur of te huur aanbieden zelf rechtstreeks aan een gebruiker en verhuur of te huur aanbieding door bemiddeling van andere personen, instellingen en bedrijven anders dan Roompot Service is niet toegestaan Ingeval van overtreding van lid 1 en lid 2 verbeurt de eigenaar zonder dat ingebrekestelling is vereist een direct opeisbare boete van vijfhonderd Euro (EUR 500,-), te vermeerderen met vijfhonderd Euro (EUR 500,-) per dag dat de overtreding voortduurt De Eigenaar verbindt zich, indien hij de Accommodatie vervreemdt, onder welke titel dan ook, het bepaalde in dit artikel middels een deugdelijk kettingbeding op te leggen aan de opvolgend Eigenaar, alsmede de verplichting voor de opvolgend Koper om deze verplichtingen bij elke opvolgende vervreemding op te leggen aan de opvolgend Eigenaar, bij gebreke waarvan degene die de ketting verbreekt een direct opeisbare boete verbeurt van vijftig duizend Euro (EUR ,-), en vijfhonderd Euro (EUR 500,-) per dag dat de overtreding voortduurt ten behoeve van Roompot Service Ingaande één januari tweeduizend zestien ( ) zullen de voornoemde boetes jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de door het Centraal Bureau voor de statistiek te Den Haag vastgestelde index: consumentenprijs index (CPI) alle huishoudens tweeduizend zes is honderd (2006=100). De indexering kan nimmer tot verlaging van de (laatst opwaarts bijgestelde) boete leiden. Artikel 22 - Wet bescherming persoonsgegevens 22.1 De opdrachtgever verklaart dat de eigenaren toestemming heeft verleend om hun persoonsgegevens aan Roompot Service te verstrekken en om deze gegevens in een bestand op te nemen en/of te verwerken. Paraaf Roompot Service Paraaf Eigenaar Pagina 14 van 15

15 Artikel 23 - Slotbepaling 23.1 Indien een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst onverlet. In plaats van het nietige of vernietigde deel, geldt alsdan overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 BW als overeengekomen hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben. Artikel 24 - Geschillen 24.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Alle geschillen, die terzake van deze overeenkomst of op nadere daarmee in verband staande overeenkomsten mochten opkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg. Aldus opgemaakt en ondertekend. Ondertekend te : Kamperland Ondertekend te : Datum : Datum : Roompot Service Namens deze: De eigenaar Namens deze: Paraaf Roompot Service Paraaf Eigenaar Pagina 15 van 15

CONCEPT ALGEMENE BEPALINGEN TOT VERHUUR VAN RECREATIEWONINGEN

CONCEPT ALGEMENE BEPALINGEN TOT VERHUUR VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT ALGEMENE BEPALINGEN TOT VERHUUR VAN RECREATIEWONINGEN door Roompot Service op DATUM vastgesteld en op DATUM gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Middelburg en aldaar ingeschreven onder

Nadere informatie

Verhuurbemiddelingsovereenkomst. Model B: zonder eigen gebruik

Verhuurbemiddelingsovereenkomst. Model B: zonder eigen gebruik Ondergetekenden : Verhuurbemiddelingsovereenkomst Model B: zonder eigen gebruik 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : Roompot Service B.V., statutair gevestigd te Wissenkerke, kantoorhoudende

Nadere informatie

Verhuurgarantieovereenkomst. Model A: met eigen gebruik

Verhuurgarantieovereenkomst. Model A: met eigen gebruik Verhuurgarantieovereenkomst Model A: met eigen gebruik Ondergetekenden : 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : Roompot Service B.V., statutair gevestigd te Wissenkerke, kantoorhoudende

Nadere informatie

Verhuurbemiddelingsovereenkomst. Model B: zonder eigen gebruik

Verhuurbemiddelingsovereenkomst. Model B: zonder eigen gebruik Ondergetekenden : Verhuurbemiddelingsovereenkomst Model B: zonder eigen gebruik 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : Roompot Service B.V., statutair gevestigd te Wissenkerke, kantoorhoudende

Nadere informatie

Verhuurbemiddelingsovereenkomst

Verhuurbemiddelingsovereenkomst Verhuurbemiddelingsovereenkomst Model A: met eigen gebruik Appartement Nautisch Centrum Scheveningen Ondergetekenden : 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Roompot Service B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. van. Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst ALGEMENE BEPALINGEN van Trends & Trade Fashion B.V. (h.o.d.n. Fashion Extras) De Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Gebruiksovereenkomst 1 / 6 ALGEMENE BEPALINGEN TRENDS & TRADE FASHION B.V.

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Huurovereenkomst met bemiddeling

Huurovereenkomst met bemiddeling Huurovereenkomst met bemiddeling Buitenhof de Leistert (BDL) De ondergetekenden: 1 Naam: Adres: Postcode en plaats: Geboortedatum: Geboorteplaats: Emailadres: en Adres: Postcode en plaats: Geboortedatum:

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; b. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur

Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Algemene verhuurvoorwaarden Van Rixtel Verhuur Geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kenmerk 65495861. Artikel 1 Definities 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer.

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer. Algemene voorwaarden Sapphire-mediation 1. Algemeen: a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door Sapphire

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR Ondergetekenden: Naam: Adres: Woonplaats: hierna te noemen verhuurder, en Naam: Huidig adres: Woonplaats: Geboortedatum: Paspoort of identiteitsbewijsnummer: (indien

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De ondergetekenden: 1. [ ], gevestigd en kantoorhoudende te [ ] aan [ ], hierna te noemen: Opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ]; 2. [ ], woonachtig en

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: Rialto: a: een natuurlijk rechstpersoon die, dan wel b: een rechtspersoon die, dan wel c: een aantal

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Onder Buro Schaaf wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buro Schaaf B.V. 1.2 Onder

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281

ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281 ALGEMENE VOORWAARDEN GRIP OP VERZUIM B.V. KVK NR. 52926281 Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijke

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan SNEL THEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden huur accommodatie

Algemene Voorwaarden huur accommodatie Algemene Voorwaarden huur accommodatie Algemene voorwaarden Frysian Brands B.V. met handelsonderneming Frysian Vikings. Artikel 1: Definitie In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Groepsaccommodatie:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bizz Assistant 2015

Algemene Voorwaarden Bizz Assistant 2015 Algemene Voorwaarden Bizz Assistant 2015 Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tussen Opdrachtgever en de Virtueel Assistent (hierna te noemen: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM De ondergetekenden: en, verhuurder, huurder Overwegende dat a. verhuurder eigenaar is van de woonruimte aan de te Amsterdam; b. verhuurder in

Nadere informatie

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1. Definities Opdrachtnemer: Oerkracht Advies, Trainings- en coachingsbureau, gevestigd te Breda, in deze Algemene Voorwaarden verder aangeduid als Oerkracht Advies. Overeenkomst: De overeenkomst waarvan

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 17 december 2015 Algemene voorwaarden Selfinno B.V. Selfinno B.V. (hierna te noemen: Selfinno ) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57003750, gevestigd te Doetinchem,

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Telefoon: 020-3120520 Fax: 0847-453078 info@koopmanslaw.nl. De opdrachtgever van Advocatenkantoor R.H.J. Koopmans.

Telefoon: 020-3120520 Fax: 0847-453078 info@koopmanslaw.nl. De opdrachtgever van Advocatenkantoor R.H.J. Koopmans. Hoogoorddreef 9 1101 BA Amsterdam Telefoon: 020-3120520 Fax: 0847-453078 Email: info@koopmanslaw.nl ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR R.H.J. KOOPMANS Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie