OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN"

Transcriptie

1 OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN _ Hoofdstuk 1 Inleiding _ Hoofdstuk 2 Uitgangspunten obs Kloosterveen _ Hoofdstuk 3 Stappenplan bij besluitvorming _ Hoofdstuk 4 Overgang groep 1-2 en 2-3 _ Hoofdstuk 5 Overgang groep 3-4 en 4-8 _ Hoofdstuk 6 Formulieren - formulier oudergesprekken - formulier verantwoording doublure _ Hoofdstuk 7 Achtergrondinformatie HOOFDSTUK 1 INLEIDING De wet op het Primair onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. In principe doorlopen leerlingen de basisschool in 8 jaar. In onze visie en missie staat beschreven dat we werken vanuit de Daltonuitgangspunten en dat we onderwijs op maat willen bieden, zonder dat we groepsprocessen tekort doen. Binnen de leerstofblokken van de reken- en taalmethode differentiëren we daarom naar tempo, naar niveau, naar leertijd en naar instructiebehoefte. Het leesonderwijs is meer gericht op het individuele niveau van de leerling. Als toetsresultaten onvoldoende zijn, proberen we na het leerstofblok uitvallende leerlingen de gestelde (minimum)doelen te laten behalen met herhalingsoefeningen of een handelingsplan. Aan het eind van het schooljaar gaan bijna alle kinderen over naar de opvolgende groep en een enkel kind zal doubleren. Omdat een doublure een ingrijpende gebeurtenis is voor een leerling, moet de keuze zorgvuldig gemaakt worden. Voor- en nadelen moeten goed overwogen worden, aan de hand van duidelijke criteria, die in een vroeg stadium met de ouders moeten worden besproken. Dit overgangsprotocol geeft duidelijkheid over de procedure, die gevolgd wordt bij de besluitvorming. Het is als bijlage opgenomen in ons zorgplan. In de schoolgids wordt melding gemaakt van de aanwezigheid van dit protocol. In dit overgangsprotocol is speciale aandacht voor de kleuters, geboren in de maanden oktober/november/december. Bij deze najaarskinderen telt de afweging of ze in jr of jaar de basisschool doorlopen. De 1 oktober regeling, waarbij de geboortedatum de beslissing gaf over wel of niet doorstromen naar de volgende groep, is niet meer van toepassing. In principe kunnen leerlingen, die jarig zijn voor 1 januari, doorstromen naar de volgende groep, maar het is niet de datum van 1 januari die bepalend is, maar de persoonlijke ontwikkeling van het kind. In een belangrijk aantal gevallen heeft een extra periode van 6 of 7 maanden effect op kinderen, met name als de kinderen gericht gestimuleerd worden op de gebieden waarop de ontwikkeling nog moet plaatsvinden op leerlijnen die in de

2 kleutergroep worden aangeboden. Voor die kinderen is het goed, want vervolgens kunnen ze waarschijnlijk zonder problemen de basisschool vervolgen. Tegelijkertijd is uit onderzoek gebleken dat kleuterbouwverlenging niet altijd het beoogde effect heeft. Een belangrijk aantal kinderen met kleuterbouwverlenging blijkt het vervolgens op het einde van groep 3 opnieuw moeilijk te hebben. Dit protocol is opgesteld om de keuze voor deze groep leerlingen verantwoord te nemen.

3 HOOFDSTUK 2 UITGANGSPUNTEN M.B.T. DOUBLEREN Op de obs Kloosterveen hebben we de volgende uitgangspunten geformuleerd: Kinderen kunnen hoogstens eenmaal doubleren gedurende de basisschool. Doubleren komt voor in groep 1 t/m 4. Incidenteel in andere groepen (bijv. bij zij-instromers) Het doubleren in een groep is bedoeld voor leerlingen, die wat betreft de resultaten onvoldoende scoren of op hun tenen lopen, terwijl er wel voldoende capaciteiten aanwezig (b)lijken te zijn. Voor kinderen, die regelmatig ziek zijn (geweest) of zich door problemen thuis en/of op school minder hebben ontwikkeld dan op grond van hun capaciteiten verwacht mag worden, kan een doublure een goede oplossing zijn. Bij kinderen met een gediagnosticeerde handicap (rugzakleerlingen) zijn we terughoudend wat betreft doubleren. Bij deze kinderen zal, samen met de ambulant begeleider vanuit de betreffende cluster, bekeken moeten worden, of de achterliggende prestaties verband houden met de handicap. Om de wenselijkheid van een doublure vast te stellen, spelen de omvang van de tot nu toe uitgevoerde extra hulp en de resultaten hiervan een rol. Om te komen tot een besluit van doubleren maken we gebruik van de resultaten vanuit: leerlingvolgsysteem (LVS) van CITO observaties en resultaten SCOL, wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding, Voor de groepen 1-2 hanteren we hierbij het leerlingvolgmodel KIJK. resultaten op methode gebonden toetsen (hoofd)rekenen, begrijpend lezen,taal,spelling en technisch lezen kleutertoetsen op het gebied van voorbereidend lees/rekenontwikkeling eventueel rapportage van externe deskundigen Over de besluitvorming t.a.v. doubleren wordt altijd zorgvuldig overlegd met de ouders. In februari wordt met ouders de gedachte aan een doublure besproken. (reguliere spreekavond) Daarbij worden de redenen genoemd en wordt de procedure uitgelegd. In mei wordt definitief besloten en wordt het ingevulde formulier verantwoording doublure met de ouders besproken. Onderdeel van dit formulier is een globaal plan van aanpak, dat wordt opgesteld voor het volgende schooljaar. Na drie maanden in de nieuwe groep worden de ouders uitgenodigd voor een tussenevaluatie in oktober/november met de zorgcoördinator. Van alle gesprekken wordt door de leerkracht een verslag gemaakt en dit wordt door de ouders ondertekend. De leerkracht kan ervoor kiezen om de zorgcoördinator aan te laten schuiven bij de gesprekken. (zie verder hoofdstuk 3 Stappenplan + rol ouders) In bijzondere gevallen wordt er beredeneerd afgeweken van dit overgangsprotocol. Het besluit hiertoe wordt genomen door de directie.

4 HOOFDSTUK 3 STAPPENPLAN Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: 1. De groepsleerkracht maakt met betrekking tot zijn/haar advies zoveel mogelijk gebruik van diverse feitelijke gegevens bijvoorbeeld genormeerde toetsen en observaties. Het vakkundige oordeel van de leerkracht speelt een belangrijke rol bij de beslissing tot doorstroming of doublure. De groepsleerkracht bespreekt aan de hand van deze gegevens de leerling met de zorgcoördinator na de groepsbespreking in januari. Inhoud van dit gesprek is: welke toetsgegevens zijn bekend? zijn er overige gegevens bekend, bijv. van een voorschools traject, externe onderzoeken, intakegesprek met ouders? over welke ontwikkelingsgebied maakt de leerkracht zich het meeste zorgen? welke hulp is daarvoor gegeven en wat waren de opbrengsten van deze extra hulp? (handelingsplannen) is het bekend hoe de ouders de ontwikkeling van hun kind beoordelen? 2. Tijdens de reguliere spreekavond in februari brengt de leerkracht de eventuele doublure ter sprake bij de ouders. Inhoud van dit gesprek is: evaluatie van het handelingsplan van de afgelopen periode wat zijn de argumenten van de leerkracht voor een eventuele doublure? wat is de voorlopige reactie van de ouders hierop? vaststellen van nieuw handelingsplan, waarbij ook RT wordt ingezet. leerkracht brengt ouders op de hoogte van de procedure (overgangsprotocol) Van dit gesprek maakt de leerkracht een verslag,dat door ouders ondertekend wordt. (zie hoofdstuk 6 Formulieren) 3. De leerkracht bepaalt naar aanleiding van stap 1en 2 om eventueel overleg te voeren met het schoolzorgteam, waarna externe deskundigen kunnen worden ingeschakeld: logopedist, orthopedagoog 4. In april worden de ouders nogmaals uitgenodigd voor een gesprek. Doel hiervan is een tussenevaluatie van het handelingsplan en een voortgangsgesprek t.a.v. de eventuele doublure. Bij dit gesprek kunnen op verzoek van de leerkracht en/of de ouders de IB-er en/of de RT-er aanwezig zijn. 5. Mocht de leerkracht van mening blijven dat doublure de beste optie is voor de leerling, dan bespreekt zij/hij dit aan de hand van het ingevulde formulier Verantwoording doublure met het zorgteam, waarin de directeur zitting heeft. De directie is eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de juiste procedure en neemt uiteindelijk een definitief besluit. 6. Eind mei worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek, waarin de uiteindelijke beslissing wordt besproken. De leerkracht doet dit aan de hand van het formulier Verantwoording doublure, dat door de ouders, de directie en de leerkracht ondertekend wordt. Onderdeel van dit formulier is ook een plan van aanpak, waarin globaal aangegeven wordt hoe de leerling in het volgende jaar

5 wordt opgevangen. Op grond hiervan maakt de (nieuwe) leerkracht een individueel plan, waarin aangegeven wordt op welk onderdeel, hoe, wanneer en door wie dit gegeven wordt. 7. Na de zomervakantie, in oktober/november, vindt een evaluatiegesprek plaats met de leerkracht, zorgcoördinator en de ouders. Ook van dit gesprek wordt een verslag gemaakt door de leerkracht en door ouders ondertekend. De beslissing voor een doublure ligt bij de school. We gaan ervan uit, dat school de ouders heeft kunnen meenemen in het proces van besluitvorming via bovenstaande stappen. Ouders zijn echter verantwoordelijk voor hun kind. Als zij niet akkoord gaan met de door de directie genomen besluit, kan deze hen adviseren uit te zien naar een andere school, die beter aansluit bij dat wat de ouders van de school verlangen met het oog op de begeleiding van hun kind.

6 HOOFDSTUK 4 OVERGANG groep 1-2 en 2-3 OVERGANG GROEP 1-2 Kinderen geboren in de periode van de zomervakantie t/m 31 december worden direct geplaatst in groep 1. Zij doen mee aan de activiteiten op het gebeid van motoriek, ontluikende geletterdheid, ontluikende gecijferdheid, begrijpend luisteren enz, behorende bij het aanbod van groep 1. Dat geldt ook voor de bijbehorende toetsing, observaties, enz. Zit een leerling in juni langer dan 5 onderwijsmaanden in groep 1 dan: gaat het kind na de zomervakantie naar groep 2 als het een score van minimaal 4;6 op alle ontwikkelingslijnen van KIJK heeft is het kind een bespreekgeval als het scoort tussen 4;3 en 4;6 op de ontwikkelingslijnen van KIJK. Tijdens het bespreken is de score op de basiskenmerken doorslaggevend. blijft in groep 1 als het scoort tussen 4;0 en 4;3 op de ontwikkelingslijnen van KIJK. De leerkracht vult voor de leerlingen, waarover twijfel bestaat, het stroomschema in en volgt het stappenplan, zoals in hoofdstuk 3 is beschreven. OVERGANG GROEP 2-3 Uit het overgaan naar groep 2 mag niet de conclusie worden getrokken dat de leerling over een jaar vervolgens ook automatisch doorschuift naar groep 3. De ontwikkeling moet opnieuw worden bekeken. Gedurende het tweede schooljaar zal het kind zich blijvend positief moeten ontwikkelen m.b.t. de eerder genoemde ontwikkelingsgebieden. M.b.t. de leerlingen, die op het einde van groep 2 over zouden kunnen gaan naar groep 3, wordt in februari een voorgenomen besluit genomen. Als onderdeel van het aanbod in de groep, wordt er extra hulp (handelingsplannen) geboden aan leerlingen die een ontwikkelingsachterstand hebben van > 3 maanden t.a.v. hun kalenderleeftijd en extra aanbod (methodisch lezen, schrijven en rekenen) aangeboden aan kinderen die voldoen aan de criteria zoals beschreven in bijlage -- In de maand mei wordt definitief besloten of een leerling doorgaat naar groep 3. We hanteren hiervoor de volgende criteria: Zit een leerling in juni langer dan 15 onderwijsmaanden in groep 1 en 2 dan: gaat het kind na de zomervakantie naar groep 3 bij een: - een score van minimaal 5;6 op alle ontwikkelingslijnen van KIJK - A of B-score op TVK - A of B-score op Ordenen is het kind een bespreekgeval bij een: - een score tussen 5;3 en 5;6 op de ontwikkelingslijnen van KIJK. - C of D-score op TVK - C of D-score op Ordenen Tijdens het bespreken is de score op de basiskenmerken doorslaggevend. blijft het kind in groep 2 bij een: - een score tussen 5;0 en 5;3 op de ontwikkelingslijnen van KIJK. - D of E-score op TVK E2 - D of E-score op Ordenen E2 Tijdens het bespreken speelt het effect van de tot nu toe gegeven extra hulp een belangrijke rol.

7 De leerkracht vult voor de leerlingen, waarover twijfel bestaat, het stroomschema in en volgt het stappenplan, zoals in hoofdstuk 3 is beschreven. Met het oog op de ononderbroken ontwikkeling is het van belang dat een kind, die voor de tweede keer groep 2 doet, een aangepast programma krijgt om de voorsprong op de nieuwe groep 2 te behouden en een goede start te kunnen maken in groep 3. Alleen in bijzondere gevallen wordt afgeweken van bovenstaande criteria. (zie hoofdstuk 2)

8 Sociaal emotionele ontwikkeling 1. goed 2. voldoende 3. matig 4. zwak 1. zelfvertrouwen Het kind heeft vertrouwen in eigen kunnen, het vraagt alleen indien nodig om hulp. 2. zelfregulering Het kind gedraagt zich spontaan, overeenkomstig de door de leerkracht gegeven regels. 3. zelfbeleving/ zelfbesef Het kind vergelijkt zichzelf met anderen en verbindt daaraan consequenties voor de eigen vaardigheden en die van anderen. Het weet de eigen grenzen. 4. weerbaarheid Het kind kan goed voor zichzelf opkomen in de groep. 5. welbevinden Het kind voelt zich in de klas op zijn gemak. Het druft zich te uiten in spel en werk. 6. omgaan met spanningen Het kind kan op gepaste wijze omgaan met spanningen en heeft zijn eigen emoties in de hand 7. relatie met de groep Het kind speelt op gepaste en aangename wijze met andere kinderen. Het kind houdt zich aan de spelregels. Het kind is bereid om te delen. 8. omgaan met de leerkracht/volwassenen Het kind richt zich spontaan tot de leerkracht. Praat spontaan met allerlei volwassenen, maar differentieert tussen bekend en onbekende personen. 1. zelfvertrouwen Het kind heeft geen vertrouwen in eigen kunnen, is sterk afhankelijk van hulp van anderen. 2. zelfregulering Het kind heeft vrijwel voortdurend de regulerende aandacht van de leerkracht nodig. 3. zelfbeleving/ zelfbesef De gerichtheid op zichzelf overheerst. 4. weerbaarheid Het kan niet voor zichzelf opkomen in de groep en laat over zich heenlopen. 5. welbevinden Het kind voelt zich niet op zijn gemak; het blijft op zijn hoede. Het kan en durft zichzelf niet te uiten in spel en werk. 6. omgaan met spanningen Het kind kan niet op gepaste wijze omgaan met spanningen en heeft weinig controle over zijn eigen emoties, bijv. boosheid, angst 7. relatie met de groep Het kind verstoort op een of andere manier steeds het samenspel, bedoeld of onbedoeld. Het kind houdt zich niet aan spelregels. Het kind is niet bereid om te delen. 8. omgaan met de leerkracht/andere volwassenen Het kind sluit zich meestal af. Het kind zoekt nog veel lichamelijk contact; de hand pakken, op schoot zitten, bij spanning dichtbij komen staan.

9 Werkhouding 1. zelfredzaamheid Het kind is in staat om voor zichzelf te zorgen en zelfstandig dagelijkse probleempjes op te lossen Het kind ruimt op eigen initiatief materiaal op, de tafel op, de schort voor tijdens verven, houdt zijn omgeving netjes, enz. Het kind is zuinig op het materiaal. 2. initiatief Het kind toont veel initiatief in spel en werk en is hierbij niet afhankelijk van anderen. 3. leergierigheid De interesse van het kind is snel gewekt en beperkt zich niet tot bekende dingen. 4. betrokkenheid Het kind heeft plezier in het werk waar het mee bezig is en heeft geen aansporing nodig. 5. werktempo Het werktempo van het kind bij het uitvoeren van opdrachten is over het algemeen hoog. Het kind werkt vlot door. 6. concentratie Het kind negeert niet ter zake doende prikkels. Het kan langdurig zijn aandacht richten op datgene waar het mee bezig is. 7. uitsteltolerantie Het kind is in staat om te wachten op hulp, aandacht of beloning. 8. taakgericht gedrag Het kind kan doelgericht aan een complexe taak werken en maakt deze ook af. Het kind kan gedurende 15 minuten taakgericht bezig zijn. 1. Zwak 2. Matig 3. Voldoende 4. Goed 1. zelfredzaamheid Het kind is niet in staat om voor zichzelf te zorgen en is voor het oplossen van dagelijkse problemen afhankelijk van anderen. Anderen moeten het kind aanzetten om materiaal op te ruimen, de tafel op te ruimen,voordoen van een schort, enz. Het kind gaat ruw om met materiaal. 2. initiatief Het kind toont geen initiatief in spel en werk. 3. leergierigheid Het kind is nauwelijks geïnteresseerd en de interesse beperkt steeds tot bekende dingen. 4. betrokkenheid Het kind schijnbaar met tegenzin en moet voortdurend aangespoord worden. 5. werktempo Het werktempo van het kind is laag bij de uitvoering van opdrachten. Het kind werkt niet door. 6. concentratie Het kind is voortdurend afgeleid. Het kind kan zich maar heel kort richten op datgene waar het mee bezig is. 7. uitsteltolerantie Het kind heeft direct hulp, aandacht of bemoediging nodig om verder te kunnen werken. 8. taakgericht gedrag Het kind werkt chaotisch en maakt taken meestal niet af. Het kind kan minder dan 5 minuten taakgericht werken.

10 Stroomschema doorstroming groep 1-2 Naam: Geboortedatum: 1 JUNI: > 5 maanden in groep 1 Criteria: _ 18 punten sociaal-emotioneel _ 18 punten werkhouding _ 4;6 score _ 4;6 score _ 4;6 score _ 4;6 score _ 4;6 score _ 4;6 score Oordeel leerkracht groep1 is positief 1 JUNI: > 15 maanden in groep 1/2 Criteria: _ 18 punten sociaal-emotioneel _ 18 punten werkhouding _ 5;6 score _ 5;6 score _ 5;6 score _ 5;6 score _ 5;6 score _ 5;6 score Oordeel leerkracht groep1 is positief Beslissing: _ 1,2,3,of 4 criteria positief : blijft in groep 1 _ 5 of 6 criteria positief : bespreken (de score op de basiskenmerken is hierbij doorslaggevend) _ 7of 8 criteria positief : door naar groep 2

11 HOOFDSTUK 5 OVERGANG GROEP 3 t/m 8 Hoofdregel procedure overgang groep 3 t/m 8 : Stap 1: Leerlingen gaan door van groep 3 naar 4 etc. t/m 8 als de leerling voldoet aan de volgende hoofdcriteria: Tijdens de methodegebonden toetsen (hoofd)rekenen, begrijpend lezen, taal, spelling en technisch lezen maakt de leerling in 3 van de 4 gevallen minimaal 60% van de opgaven voldoende. De leerling scoort op LVS toetsen inzichtelijk rekenen, spelling, technisch lezen en leestempo/leesbegrip op minimaal C. Eind groep 3 leest de leerling minimaal op ILO 3 niveau en aan het einde van groep 4 op minimaal ILO 6 niveau. Eind groep 5 leest de leerling minimaal op ILO 9 niveau en aan het einde van groep 6 op minimaal ILO 10 niveau. De leerling scoort op minimaal 3 van de 5 onderdelen van SCOL een C score. Stap 2: Voor leerlingen, die niet aan bovenstaande hoofdregels voldoen, wordt een fijnmaziger signaleringslijst ingevuld. Hiervoor worden gegevens verzameld m.b.t. de ontwikkeling op alle basisvaardigheden, resultaten LVS, de sociaalemotionele ontwikkeling, de werkhouding, de motorische ontwikkeling, de mondelinge vaardigheden en de mening van de leerkracht. Aan de signaleringslijst is een verfijnde criterialijst verbonden op grond waarvan de beslissing tot doublure wordt genomen. De leerkracht volgt het stappenplan, zoals opgenomen in hoofdstuk 4. Ouders worden dus tijdig op de hoogte gebracht van het feit, dat hun kind niet voldoet aan de hoofdregel procedure overgang groep 3 t/m 8 en dat op basis van deze conclusie een uitgebreidere analyse, zoals boven wordt beschreven, zal worden gedaan en dat op grond van daarvan de beslissing zal worden genomen. Bij een eventuele doublure wordt er altijd een plan van aanpak gemaakt voor het nieuwe schooljaar, waarin wordt beschreven op welke vakgebieden er aanpassingen zullen worden gedaan. Dat betekent bijvoorbeeld, dat een leerling met een rekenprobleem niet op alle andere vakgebieden de leerstof overnieuw hoeft te doorlopen.

12 Signaleringlijst procedure overgang groep 3 t/m 8 Naam leerling: Groep: Leerkracht(en): Datum: Basisvaardigheden: De leerling scoort op gewenst: Rekenen op de methode gebonden toetsen rekenen minimaal 60% goed over alle toetsonderdelen op toetsen hoofdrekenen minimaal 60% goed over alle onderdelen. Begrijpend lezen (gr.4) op methodegebonden toetsen begrijpend lezen minimaal 60% goed Technisch lezen op methode gebonden toetsen technisch lezen minimaal 60% goed Spelling op methode gebonden toetsen spelling minimaal 60% goed zorgelijk: Rekenen op de methode gebonden toetsen rekenen niet minimaal 60% goed over alle onderdelen op toetsen hoofdrekenen niet minimaal 60% goed over alle onderdelen Begrijpend lezen (gr.4) op methodegebonden toetsen begrijpend lezen niet minimaal 60% goed Technisch lezen op methode gebonden toetsen technisch lezen niet minimaal 60% goed Spelling op methode gebonden toetsen spelling niet minimaal 60% goed Resultaten leerlingenvolgsysteem: De leerling scoort gewenst: Rekenen minimaal een C op de LVS toets rekenen en wiskunde Begrijpend lezen (gr.4) minimaal een C op de LVS toets begrijpend lezen Technisch lezen minimaal een C op de DMT minimaal een C op de LVS leestempo en leesbegrip Spelling minimaal een C op de LVS toets SVS zorgelijk: Rekenen scoort een D/E op de LVS toets rekenen en wiskunde Begrijpend lezen (gr.4) een D/E score op de LVS toets begrijpend lezen Technisch lezen een D/E score op de DMT een D/E score op de LVS leestempo en leesbegrip Spelling een D/E score op de LVS toets SVS Nb. Een zorgelijke score op technisch lezen en spelling moeten geteld worden als 1 punt zorgelijk op de LVS resultaten.

13 De leerling sociaal-emotionele ontwikkeling: gewenst: Scoort minimaal een C op de beide onderdelen emotionele stabiliteit en sociaal gedrag van SCOL Concentratie: reageert niet op allerlei prikkels kan langdurig de aandacht richten op een taak. Motivatie: werkt gemotiveerd aan verschillende opdrachten Taakhouding: kan doelgericht aan een opdracht werken en maakt deze af. Werktempo: Heeft een voldoende tot hoog tempo Uitsteltolerantie: De leerling is in staat te wachten op hulp, aandacht en beloning. Creativiteit: De leerling kan op gepaste wijze uitdrukking geven aan zijn ideeën. Leergierigheid: De interesse van de leerling wordt snel gewekt en beperkt zich niet tot bekende dingen. zorgelijk: Scoort een D/E op de beide onderdelen emotionele stabiliteit en sociaal gedrag van SCOL Concentratie: reageert voortdurend op allerlei prikkels uit de omgeving. houdt de aandacht niet gericht op een taak. Motivatie: is ongemotiveerd bij het werken aan verschillende opdrachten Taakhouding: kan moeilijk gericht aan een opdracht werken en maakt deze niet af. Werktempo: heeft een laag tot onvoldoende werktempo Uitsteltolerantie: De leerling is niet in staat korte tijd te wachten op hulp, aandacht en beloning. Creativiteit: De leerling kan geen uitdrukking geven aan zijn ideeën en kopieert en imiteert. Leergierigheid: De interesse van de leerling wordt met moeite gewekt en beperkt zich tot bekende dingen. motorische vaardigheden gewenst: Er is sprake van een evenwichtig, leesbaar en regelmatig handschrift. zorgelijk: De leerling heeft een onevenwichtig, moeilijk leesbaar onregelmatig handschrift. spreekvaardigheid gewenst: zorgelijk: De leerling durft in de groep vrij te spreken De leerling durft niet vrij in de groep te spreken. De leerling spreekt duidelijk De leerling spreekt onduidelijk. De leerling kan een logisch De leerling heeft moeite om een

14 verhaal vertellen logisch verhaal te vertellen. mening van de groepsleerkrachten/szt De groepsleerkrachten zijn van mening dat doorstroming naar de volgende groep wenselijk is De leerkrachten zijn van mening dat doublure wenselijk is. De conclusies omtrent wel of niet doorstromen naar de volgende groep zijn gebaseerd op stap 1 en 2 van de verzamellijst Procedure overgang groep 3 t/m 8. Als stap 2 van toepassing is op de leerling dan zijn de volgende beslisschema s samengesteld. Bij de beslissing bespreken spelen de volgende onderdelen ook een rol: - de situatie in de groep waarin het kind mogelijk geplaatst wordt - het effect van de geboden hulp en eventueel ingewonnen advies van extern deskundige. Een leerling stroomt door naar de volgende groep als het voldoet aan: Niet meer dan één punt zorgelijk op één van de onderdelen: - basisvaardigheden - leerlingvolgsysteemresultaten - sociaal-emotionele ontwikkeling Bij een leerling is twijfel over de doorstroming en het kind wordt nader besproken als de score is: a. - totaal maximaal 3 punten zorgelijk op: de basisvaardigheden de leerlingvolgsysteemresultaten de sociaal-emotionele ontwikkeling b. - max. twee punten zorgelijk op de basisvaardigheden - of max. twee punten zorgelijk op de leerlingvolgsysteemresultaten - óf max. twee punten zorgelijk op de sociaal-emotionele ontwikkeling c. - drie max. drie punten zorgelijk op de basisvaardigheden - óf max. drie punten zorgelijk op de leerlingvolgsysteemresultaten - geen punten zorgelijk op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een leerling moet doubleren als de score is: - minimaal drie punten zorgelijk op de basisvaardigheden - en/óf drie punten zorgelijk op de leerlingvolgsysteemresultaten - en drie punten zorgelijk op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

15 HOOFDSTUK 6 Basisschoolverlenging na 8 jaar basisonderwijs In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat een kind na 8 jaar basisonderwijs zich nog verder kan ontwikkelen in het basisonderwijs. Het kind heeft zich door omstandigheden de leerstof nog onvoldoende eigen gemaakt en dit zal waarschijnlijk met een extra jaar groep 8 wel gelukken. Ook kan de sociaal-emotionele ontwikkeling dusdanig zijn dat het kind de overstap naar het voortgezet onderwijs nog niet kan maken en waarbij de verwachting is, dat dit door een jaar extra basisonderwijs zich dusdanig zal ontwikkelen dat het kind een steviger in zijn schoenen staat als het de basisschool verlaat. Het spreekt voor zich dat een combinatie van bovengenoemde punten zeker zal leiden tot een afweging van de voor- en nadelen. Naar VO: Bespreken extra jaar basisonderwijs óf voortgezet onderwijs - als er in de laatste twee jaar schoolverandering heeft plaatsgevonden, waarbij de leerling aanpassingsproblemen heeft gehad - als de leerling door bijzondere omstandigheden of ziekte veel heeft verzuimd: minimaal totaal een half jaar in groep 4 t/m 8 - als een leerling door een handicap (bv. dyslexie) meer leertijd nodig heeft Voor de procedure van een extra jaar basisonderwijs geldt hetzelfde stappenplan als bij doubleren 3 t/m 8.

16 HOOFDSTUK 7 FORMULIEREN formulier oudergesprekken formulier verantwoording doublure

17 VERANTWOORDING DOUBLURE NAAM LEERLING: GROEP: LEERKRACHT: SCHOOLJAAR: Omschrijving van de leerling (hoe doet/is de leerling in de groep) Geboden hulp afgelopen jaar: Data gesprekken met ouders over evt. doublure: Data gesprekken met zorgteam/ bouw Informatie RT (indien aanwezig) Informatie externen (indien aanwezig) Checklist overgangsprotocol/ toetsgegevens: Besluit + onderbouwing Plan van aanpak volgend schooljaar: Reactie ouders: Handtekening ouders: Datum:

18 HOOFDSTUK 7 ACHTERGRONDINFORMATIE Bij het opstellen van het overgangsprotocol hebben we o.a. gebruik gemaakt van de volgende achtergrondinformatie: Protocol kleuterverlenging WSNS 307 Memo vanuit de inspectie: werkinstructie voor het beoordelen van indicator 13.3: de leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van 8 jaar. (1 juni 2005) Op weg naar een effectief alternatief voor kleuterschoolverlenging Een artikel van Dr. Kees Vernooy (CPS) (2005) In het toezichtkader PO 2005 staat over indicator 13.3 het volgende vermeld. Indicator 13.3: De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van 8 jaar. Toelichting op de indicator: De WPO gaat ervan uit dat leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende jaren het primair onderwijs doorlopen (art. 8, lid 7, onder b WPO). Daarom mag worden verwacht dat het percentage zittenblijvers in de leerjaren 3 t/m 8 in de laatste twee schooljaren binnen een bepaalde bandbreedte rondom het landelijk gemiddelde blijft. Aanvullend hierop wordt rekening gehouden met het aantal leerlingen, dat in de leerjaren 1 en 2 een verlengde kleuterperiode krijgt. Twee zaken zijn hierbij vanbelang: Het beleid van de school bij de overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3; Het beleid van de school ten aanzien van de doorstroming van leerlingen in de leerjaren 3 t/m 8. Van scholen mag worden verwacht dat zij argumenten hebben wanneer zij leerlingen in de leerjaren 1 en 2 een verlengde kleuterperiode geven. Werkinstructie Wijze van rapporteren over zittenblijven en kleuterbouwverlenging Het blijkt dat het hanteren van percentages over zittenblijven en kleuterbouwverlenging in de onderzoeksrapportages tot verwarring leidt bij scholen. Besloten is daarom voortaan geen percentages meer als referentiegetallen in de rapporten op te nemen. In de rapporten worden vanaf nu formuleringen gebruikt als: De doorstroming gedurende de schoolperiode wijkt ongunstig af van het landelijke beeld. Dit is voor de school een aandachtspunt. Wettelijke basis De wettelijke basis voor de door- en uitstroom van leerlingen ligt in de verblijfsduur in het primair onderwijs van in beginsel - 8 jaar en het bevorderen van de continue ontwikkeling (WPO). Deze wettelijke basis is zo ruim gesteld dat het voor de inspectie niet mogelijk is - en vanuit het beleid tot vermindering van regelgeving zelfs ongewenst - hierover naar de letter van de wet te oordelen op basis van kengetallen. Scholen hebben immers een grote mate van vrijheid bij de inrichting van het onderwijs. De inspectie gaat met scholen - signaalfunctie - wel de discussie aan of de door de school gemaakte keuzes overeenkomen met het principe van de continue ontwikkeling. Dit geldt des te sterker op die scholen waar de (inmiddels irrelevante) datum van 1 oktober als een soort automatisme wordt aangehouden bij de overgang naar groep 3.

19 Kleuterbouwverlenging in de groepen 1 en 2 Het percentage kleuterbouwverlenging is te hoog wanneer het boven de 12% ligt. In het rapport wordt dan vermeld dat de school afwijkt van het landelijke beeld. Het percentage wordt berekend door de groep late leerlingen te delen door het totaal aantal leerlingen in groep 3, exclusief de zittenblijvers van groep 3. Een te hoog percentage kleuterbouwverlenging is des te relevanter als de school geen beleid voert om leerlingen te bekijken op een mogelijk verblijf van minder dan twee jaar in de kleuterbouw. In dat geval spreekt de inspecteur de school erop aan dat beleid ontbreekt. In het rapport kunnen de bevindingen van het gesprek worden opgenomen. Zittenblijven in de groepen 3 tot en met 8 Gemiddeld doubleert 1,9 procent van de leerlingen in groep 3 tot en met 8. Op ruim 10 procent van de scholen komt doubleren niet voor en op 70 procent van de scholen doubleert tussen de 1 en de 3 procent van de leerlingen. Op bijna 20 procent van de scholen doubleert meer dan 3 procent van de leerlingen en op bijna 10 procent van de scholen ligt het doubleerpercentage boven het dubbele van het landelijk gemiddelde. Als deze informatie in een grafiek wordt uitgezet ontstaat het volgende beeld: Als we kijken naar het gemiddelde percentage zittenblijvers per groep dan ontstaat het volgende beeld: Zittenblijven doet zich sterker voor in groep 3 en 4 dan in de bovenbouw. In groep 3 en 4 blijft bijna 4 procent van de leerlingen zitten. In groep 5 is dit bijna 2 procent en in de groepen 6, 7 en 8 daalt het percentage zittenblijvers tot onder de 1 procent. Deze leerlingen zijn op 1 oktober in groep 3 (teldatum) al 7 jaar en doen groep 3 voor de eerste keer (dus zittenblijvers in groep 3 worden buiten beschouwing gelaten). De gegevens van deze grafiek waarin het doubleren per groep wordt uitgesplitst, kunnen benut worden in het gesprek met de scholen waarin de oorzaken van het (hoge) doubleerpercentage aan de orde komt en het beleid dat de school hierop voert. Het beoordelen van indicator 13.3 Het oordeel over indicator 13.3 is uitsluitend gebaseerd op de doorstroming in de groepen 3 tot en met 8. De leerlingen die langer in de kleuterbouw verblijven worden dus vooralsnog niet bij dit oordeel betrokken. Het oordeel is in beginsel onvoldoende als gemiddeld over de laatste twee schooljaren in de groepen 3 tot en met 8 gemiddeld meer dan 3% van de leerlingen doubleert. Het percentage wordt berekend door het totaal aantal zittenblijvers in de leerjaren 3 t/m 8 te delen door het totaal aantal leerlingen in deze leerjaren en de uitkomst te vermenigvuldigen met 100.

20 OP WEG NAAR EEN EFFECTIEF ALTERNATIEF VOOR KLEUTERSCHOOLVERLENGING Alle kinderen zijn speciaal, maar sommige kinderen hebben specifieke behoeften. Dr. Kees Vernooy (CPS) 1. Aanleiding In Basisschoolmanagement, jrg. 18, nr. 5, (januari 2005) vermeldt Wim van de Grift in Verlenging en verkorting van de kleuterperiode in het basisonderwijs de volgende onderzoeksgegevens: -10% van de leerlingen uit groep 2 krijgt jaarlijks kleuterschoolverlenging; - 4,2 % van de leerlingen blijft jaarlijks in groep 3 zitten. Op 90% van de basisscholen wordt aan kleuterschoolverlenging gedaan! Iets meer dan 50% van de basisscholen laat leerlingen in groep 3 doubleren. Vervolgens kijkt Van de Grift naar de effecten van de kleuterschoolverlenging voor groep 3. Hij constateert dan het volgende voor de kinderen die kleuterschoolverlenging hebben gehad: begin groep 3: - grote achterstand op het niet-cognitieve vlak (concentratie, motivatie, interesse, werkhouding,sociaal-emotionele vlak); - de achterstand met betrekking tot technisch lezen is klein. eind groep 3: - de niet-cognitieve achterstand is iets afgenomen; - er is een aanzienlijke achterstand op technisch en begrijpend lezen Van de Grift vermeldt niet hoeveel procent van de doubleerders in groep 3 de leerlingen zijn die kleuterschoolverlenging hebben gehad. Ook gaat Van de Grift niet in op een eventuele relatie tussen het sociaal milieu van de oudste kleuter en kleuterschoolverlenging. Kortom: Het onderzoek van Van de Grift laat zien, dat kleuterschoolverlenging geen effectieve interventie is, omdat het eigenlijk geen positieve effecten voor zowel het cognitieve als niet-cognitieve functioneren van de kinderen heeft. Er kan zelfs gezegd worden, dat deze kinderen zelfs een vergroot risico blijven lopen om achter in de leesontwikkeling te blijven als er geen specifieke interventies plaatsvinden. Met name omdat de leesontwikkeling van alle kinderen met kleuterschoolverlenging eind groep 3 zorgelijk is. Eerder gaf Van der Aalsvoort (2004) al aan dat je met zittenblijven in groep 2 het standpunt zou kunnen huldigen: al baat het niet, het schaadt ook niet. Schaars onderzoek suggereert volgens Van der Aalsvoort het tegendeel. Uit die onderzoeken blijkt, dat 7-jarigen die een extra jaar op de kleuterschool hadden doorgebracht nog steeds onrijp waren en beneden de maat presteerden, vergeleken met hun leeftijdgenoten die wel mochten doorstromen. De stellingname van Van der Aalsvoort is dan ook, dat het oplossen van een impasse in de ontwikkeling door een jong risicokind een klas te laten overdoen, volgens onderzoek niet erg zinvol is. De beoordelingsgronden zijn discutabel, er zijn veel verschillen tussen scholen in beleid en de effectiviteit van zittenblijven als pedagogisch-didactische interventie is twijfelachtig. Spear-Swerling en Stenberg (1996) stellen in hun publicatie Off Track, dat kleuterschoolverlenging geen effectieve vorm van interventie is. Voor een deel moet dat toe worden geschreven aan het gegeven, dat er meestal een specifiek

OP WEG NAAR EEN EFFECTIEF ALTERNATIEF VOOR KLEUTERSCHOOLVERLENGING. Alle kinderen zijn speciaal, maar sommige kinderen hebben specifieke behoeften.

OP WEG NAAR EEN EFFECTIEF ALTERNATIEF VOOR KLEUTERSCHOOLVERLENGING. Alle kinderen zijn speciaal, maar sommige kinderen hebben specifieke behoeften. OP WEG NAAR EEN EFFECTIEF ALTERNATIEF VOOR KLEUTERSCHOOLVERLENGING Alle kinderen zijn speciaal, maar sommige kinderen hebben specifieke behoeften. Dr. Kees Vernooy (CPS) 1. Aanleiding In Basisschoolmanagement,

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL OBS KLOOSTERVEEN Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Uitgangspunten obs Kloosterveen Hoofdstuk 3 Stappenplan

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

Protocol schoolloopbaan

Protocol schoolloopbaan Hoofdstuk 1: Inleiding De wet op het Primair onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. In beginsel doorlopen leerlingen de basisschool in 8 jaar. Binnen de leerstofblokken

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Overgangsprotocol. Obs Piet de Springer

Overgangsprotocol. Obs Piet de Springer Overgangsprotocol Obs Piet de Springer Versie: 2010 OVERGANGSPROTOCOL OBS Piet de Springer Inhoudsopgave OVERGANGSPROTOCOL... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 HOOFDSTUK 2 UITGANGSPUNTEN M.B.T. DOUBLEREN...

Nadere informatie

Protocol Overgang. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl

Protocol Overgang. Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Overgang Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming...

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Dr. Kees Vernooy (CPS)

Dr. Kees Vernooy (CPS) PROGRAMMA EFFECTIEF OMGAAN MET RISICOKLEUTERS Wat werkt? Dr. Kees Vernooy (CPS) - 15.15u 15.20: Introductie door de school van het onderwerp. - 15.20u 16.00u: Inleiding door K. Vernooy - 16.00u 16.15u:

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

Overgangsprotocol De Triangel. Protocol Overgang

Overgangsprotocol De Triangel. Protocol Overgang Protocol Overgang OVERGAGSPROTOCOL OBS De Triangel Hoofdstuk Inleiding Hoofdstuk 2 Uitgangspunten OBS De Triangel Hoofdstuk 3 Stappenplan bij besluitvorming Hoofdstuk 4 Overgang groep -2 en 2-3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Inleiding: Binnen het SPOM is een projectgroep opgericht met als opdracht het opstellen van een adviserende notitie met daarin een besliswijzer voor

Nadere informatie

Protocol overgang van groep 1,2 naar 3

Protocol overgang van groep 1,2 naar 3 Protocol overgang van groep 1,2 naar 3 OBS Het Tweespan Giessenburg OBS Het Tweespan, Giessenburg 1 1. Inleiding Lange tijd werd de 1 oktobergrens gehanteerd. Kleuters die voor 1 oktober vijf jaar werden,

Nadere informatie

Beleidsprotocol doorstroom herfstkinderen

Beleidsprotocol doorstroom herfstkinderen Beleidsprotocol doorstroom herfstkinderen Herfstkinderen zijn kinderen die geboren zijn in oktober, november of december. Een deel van deze kinderen gaat vervolgens na tweeënhalf jaar kleuteren naar groep

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep.

OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. O.B.S. De Molenvliet Molendijk 8 3243 AM Stad aan t Haringvliet tel: 0187 611350 e-mail: info@obsdemolenvliet.nl website: www.obsdemolenvliet.nl

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Protocol overgang groep 1 naar groep 2 Protocol overgang groep 2 naar groep 3

Protocol overgang groep 1 naar groep 2 Protocol overgang groep 2 naar groep 3 Fleringenbrink 2, 7544 XN Enschede tel.: 053-4308678 info@spoe.nl Protocol overgang groep 1 naar groep 2 Protocol overgang groep 2 naar groep 3 Algemeen..afname van Taal voor Kleuters en toets Ordenen.gegevens

Nadere informatie

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN ZITTENBLIJVEN OVERGAAN 1. ALGEMEEN Dit protocol gebruiken we als leidraad vanaf groep 3 bij de overgang naar een volgende groep. Voor de overgang van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3 is er een apart

Nadere informatie

BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD LB HEILOO TEL

BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD LB HEILOO TEL BASISSCHOOL ST. RADBOUD SLIMPAD 18 1851 LB HEILOO TEL. 072 5332530 E-MAIL: info@radboud-school.nl januari 2015 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Uitgangspunten bij het protocol verlengen of versnellen...

Nadere informatie

Protocol Kleuterverlenging

Protocol Kleuterverlenging ONDERWIJS IN BEWEGING Protocol Kleuterverlenging pagina 1 Protocol Kleuterverlenging Inhoud Inleiding... 3 Opzet van het protocol... 3 Algemene uitgangspunten... 3 Criteria voor verlenging groep 2... 3

Nadere informatie

OVERGANGSPROTOCOL. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. 30 maart o.b.s. De Tweemaster Aalbersestraat TC Hoogezand

OVERGANGSPROTOCOL. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. 30 maart o.b.s. De Tweemaster Aalbersestraat TC Hoogezand OVERGANGSPROTOCOL Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep 30 maart 2013 o.b.s. De Tweemaster Aalbersestraat 2 9602 TC Hoogezand Inhoudsopgave Inleiding bladzijde Hoofdstuk 1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoud. 3 P a g i n a

Inhoud. 3 P a g i n a Protocol overgang Naam school obs Gieten Brinnummer 10AB Adres Spoorstraat 2 Postcode 9460 AB Telefoon 0592-262796 E-mail gieten@primah.org Website www.obs-gieten.nl Directeur Jan Post 2 P a g i n a Inhoud

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3 SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3 Geldig t/m 31/07/2017 Inleiding: De wet Primair Onderwijs stelt dat de kalenderleeftijd van een kind niet langer bepalend

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Beleid najaarskinderen in groep ½

Beleid najaarskinderen in groep ½ Beleid najaarskinderen in groep ½ De doorstroom van groep 1/2/3 2013 Stichting Katholieke Scholen Westelijk Weidegebied Inhoud Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 Praktische invulling Groep 1 Groep 2 Kleuterverlenging

Nadere informatie

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 Het doel van dit protocol is om alle

Nadere informatie

De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien.

De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien. PROTOCOL Overgang van groep 1 naar groep 2 De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien. Kinderen die gedurende

Nadere informatie

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017

Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Overgang naar de volgende groep/ doublure 2017 Inleiding Elk jaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om over te kunnen gaan naar een volgende groep. Als een leerling zich onvoldoende

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Protocol en beslissingsprocedure groep 1-2-3

Protocol en beslissingsprocedure groep 1-2-3 Protocol en beslissingsprocedure groep 1-2-3 Criteria: - De reken- en leesvoorwaarden moeten voldoende zijn. De tussendoelen worden beheerst. - Sociale emotionele ontwikkeling: (score A, B of hoge C wanneer

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

DOORSTROMEN en DOUBLEREN

DOORSTROMEN en DOUBLEREN Protocol DOORSTROMEN en DOUBLEREN Richtlijnen met betrekking tot overgang naar een volgend leerjaar (juni 2012) Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doubleren en doorstromen in de leerjaren 1 en 2 4 2.1 Monitoren 4

Nadere informatie

Schoolloopbaanprotocol Parcivalschool. Woord vooraf. Inleiding

Schoolloopbaanprotocol Parcivalschool. Woord vooraf. Inleiding Schoolloopbaanprotocol 2015-2016 Woord vooraf Op de wordt in de kleuterklassen met heterogene groepen gewerkt en zittenblijven op vierjarige leeftijd komt hier niet voor omdat er sprake is van een gemengde

Nadere informatie

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol KLBRA4 OVERGANGSPROTOCOL Algemeen Het uitgangspunt op De Brug is dat leerlingen 8 jaar op onze school zijn en dus niet Natuurlijk ontwikkelen kinderen zich niet allemaal

Nadere informatie

Procedure versnelde leertijd / leertijdverlenging Samengesteld door: Het zorgteam van NBS Teteringen schooljaar 2010-2011

Procedure versnelde leertijd / leertijdverlenging Samengesteld door: Het zorgteam van NBS Teteringen schooljaar 2010-2011 Procedure versnelde leertijd / leertijdverlenging Samengesteld door: Het zorgteam van NBS Teteringen schooljaar 2010-2011 Procedure vertragen versnellen NBS Teteringen 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 1.Standpunt

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen

Protocol. verlengen - doubleren - versnellen Protocol verlengen - doubleren - versnellen 0 Protocol verlengen - doubleren - versnellen Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt gesteld dat het onderwijs afgestemd moet worden op de voortgang

Nadere informatie

Protocol overgang groep 2 naar groep 3

Protocol overgang groep 2 naar groep 3 Protocol overgang groep 2 naar groep 3 Fatimaschool Algemeen. In principe stromen alle groep 2 kinderen door naar groep 3. Er is echter een groep kinderen, de zgn. herfstkinderen, de kinderen die tussen

Nadere informatie

Protocol. CBS Prinses Máxima

Protocol. CBS Prinses Máxima Protocol doubleren / doorstromen CBS Prinses Máxima Annie M. G. Schmidtlaan 6 2652 HJ Berkel en Rodenrijs (Lansingerland) T 0105190786 W www.prinsesmaximaschool.nl E info@prinsesmaximaschool.nl Protocol

Nadere informatie

Protocol extra leertijd

Protocol extra leertijd Protocol extra leertijd PROTOCOL EXTRA LEERTIJD, ZITTENBLIJVEN DOORSTROOM EN VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN Uitgangspunten Een enkele keer wordt bij een leerling doubleren overwogen. Dit gebeurt pas nadat

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

2014 Protocol dyslexie

2014 Protocol dyslexie Protocol dyslexie 2014 Protocol dyslexie Inleiding Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen 1. De term komt uit het latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden. Bij dyslexie

Nadere informatie

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave:

Afspraken mbt protocol dyslexie Van Dijckschool Bilthoven. Inhoudsopgave: 11-12-2007 Inhoudsopgave: 1. Dyslexie...3 1.1 Wat is het dyslexieprotocol?...3 1.2 Doel van het Protocol Dyslexie....3 1.3 Inhoud van het protocol...3 2. Preventie en interventiehandelingen...4 2.1 Groep

Nadere informatie

Niet methodegebonden toetsen die gedurende de schoolperiode afgenomen worden op het gebied van taal, lezen en spelling:

Niet methodegebonden toetsen die gedurende de schoolperiode afgenomen worden op het gebied van taal, lezen en spelling: R.K. Daltonschool De Driesprong Taal- leesprotocol groep 1 8, versie 01-08-2011 Dit protocol is onze vertaling van het Dyslexieprotocol naar onze schoolsituatie. De taal- leesontwikkeling van de wordt

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Overgangsprotocol Jan van Schengenschool.

Overgangsprotocol Jan van Schengenschool. Overgangsprotocol Jan van Schengenschool. Uitgangspunten. Overgangsprotocol van de Jan van Schengenschool. Het uitgangspunt voor het wel of niet laten overgaan naar de volgende groep van de leerlingen

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Wat zijn herfstleerlingen: Dit zijn leerlingen die geboren zijn van 1 oktober t/m 31 december. Deze leerlingen stromen in groep 1 in wanneer ze vier jaar worden. Er is veel discussie over deze groep kinderen.

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Protocol leertijdverkorting

Protocol leertijdverkorting Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol leertijdverkorting Doel:

Nadere informatie

JANUARI / FEBRUARI 2014 CITO TOETSEN

JANUARI / FEBRUARI 2014 CITO TOETSEN CITO TOETSEN We zijn natuurlijk erg benieuwd of onze inzet en de inzet van u en uw kinderen met betrekking tot het speerpunt Taal al vruchten begint af te werpen. Tijdens de oudergesprekken op 24 februari

Nadere informatie

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol.

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol. Maart 2012 Protocol (Hoog)begaafdheid Doel van het protocol. In dit protocol vinden leerkrachten handreikingen om (hoog)begaafde leerlingen (we noemen deze kinderen pluskinderen) te signaleren en te begeleiden.

Nadere informatie

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14

CBS Maranatha. Doel: Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Dyslexieprotocol 2013 aangepast sept.14 Doel: Doel van ons dyslexieprotocol is een zo goed mogelijke begeleiding van leerlingen met (dreigende) leesproblemen.

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Stappenplan Dyslexietraject

Stappenplan Dyslexietraject Stappenplan Dyslexietraject Een leerling komt in aanmerking voor dyslexie-onderzoek wanneer: Criterium van de achterstand: er sprake is van een significante achterstand op het gebied van lezen en/of spelling

Nadere informatie

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Eerste versie 2015-2016 Het volgen van - en begeleiding bij ernstige rekenproblemen en dyscalculie Stappenplan bij (ernstige ) rekenproblemen en dyscalculie De vier

Nadere informatie

Protocol Doorstroming-Doublure-Versnellen

Protocol Doorstroming-Doublure-Versnellen 2016 Protocol Doorstroming-Doublure-Versnellen OBS De Eshoek Vastgesteld Team: 07-06-2016 Vastgesteld MR: 03-10-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Begripsformulering... 4 2.1 Doorstroming... 4 2.2 Doublure....

Nadere informatie

Werkdocument resultaatafspraken vroegscholen (basisschool groep 1-2)

Werkdocument resultaatafspraken vroegscholen (basisschool groep 1-2) Werkdocument resultaatafspraken vroegscholen (basisschool groep 1-2) Geadviseerd wordt om elk jaar het formulier verantwoording te downloaden zodat de meest recente versie wordt gebruikt. Omdat er met

Nadere informatie

B. Andere kinderen horen bij de zogenaamde laatbloeiers, hun rijpingsproces verloopt wat langzamer.

B. Andere kinderen horen bij de zogenaamde laatbloeiers, hun rijpingsproces verloopt wat langzamer. DE OVERGANG NAAR GROEP 3 Ongeveer 90% van de kinderen die voor 1 januari zes jaar worden, hebben geen noemenswaardige problemen met de overgang van groep 2 naar groep 3. De 10% kinderen die wel twijfels

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

A-E: deze letters geven aan hoe een kind scoort t.o.v. de andere kinderen in Nederland. U vindt hierover meer informatie in de rapportmap.

A-E: deze letters geven aan hoe een kind scoort t.o.v. de andere kinderen in Nederland. U vindt hierover meer informatie in de rapportmap. Katholieke basisschool de Oase Donker Curtiusstraat 4 6 2555 XW s-gravenhage Tel.: 070 3232483 Email: info@oase.lucasonderwijs.nl Website: www.kbsdeoase.nl Den Haag, februari 2016 Betreft: legenda en uitleg

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Protocol: Zittenblijven Overgaan

Protocol: Zittenblijven Overgaan Protocol: Zittenblijven Overgaan Dit protocol gebruiken we als leidraad vanaf groep 3 bij de overgang naar een volgende groep. Wat is bepalend De prestaties van de kinderen; citoscores, methodegebonden

Nadere informatie

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Gegevens school Naam school Adres school Plaats Telefoon e-mail Datum invulling Ingevuld door Functie invuller directie IB-er RT-er taal/leescoördinator leerkracht

Nadere informatie

Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO. Betsy Ooms

Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO. Betsy Ooms Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO Betsy Ooms Opzet Doel leesonderwijs (en spellingonderwijs) Doorgaande lijn Kenmerken goed leesonderwijs Extra aandacht voor monitoring, als belangrijk

Nadere informatie

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Masterclass Waarom, waarvoor, hoe? Verdieping m.b.t. taalontwikkeling en werken met groepsplannen

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

In dit vlot leesbaar boek vertaalt Kees Vernooy recente bevindingen uit de leeswetenschappen naar de onderwijspraktijk.

In dit vlot leesbaar boek vertaalt Kees Vernooy recente bevindingen uit de leeswetenschappen naar de onderwijspraktijk. Deze tekst is auteursrechterlijk beschermd Boek : Effectief omgaan met risicolezers Auteur : Dr. Kees Vernooy 2006, CPS www.cps.nl Bespreker : Els Van Doorslaer Datum : februari 2007 1. In een notendop

Nadere informatie

Beleidsstuk dyslexie. Augustus 2014

Beleidsstuk dyslexie. Augustus 2014 Beleidsstuk dyslexie Augustus 2014 Saltoschool Reigerlaan Beleidsstuk dyslexie 01-08-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Screening en signalering... 3 1.1 Groep 1... 3 1.2 Groep 2... 3 1.3 Groep 3... 4

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR INHOUDSOPGAVE Zorgniveau 1: Goed lees- en spellingonderwijs Stap 1: Leestijd blz. 3 Kwaliteit instructiegedrag blz. 3 Klassenmanagement blz. 4 Stap 2: Juist

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie

Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie dekroon,diagnostiek enbehandelcentrum Koningin Wilhelminalaan 9 7415 KPDeventer Tel:06-81285377 info@centrumdekroon.nl Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie

Nadere informatie

De overgang van groep 2 naar groep 3

De overgang van groep 2 naar groep 3 De overgang van groep 2 naar groep 3 Jenaplanschool Wittevrouwen Utrecht Mei 2009 1 Inleiding In dit beleidsstuk beschrijven wij hoe we de overgang van groep 2 naar groep 3 vaststellen. Overgang en overgangsbeleid

Nadere informatie

INTAKEFORMULIER SCHOOL

INTAKEFORMULIER SCHOOL INTAKEFORMULIER SCHOOL Vragenlijst in te vullen door de school ten behoeve van de hulpverlening aan een leerling. Verzonden d.d.: Binnengekomen d.d.: Wilt u onderstaande vragen beantwoorden en het formulier

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

SCHAKELKLASSEN EN EFFECTIEF LEESONDERWIJS

SCHAKELKLASSEN EN EFFECTIEF LEESONDERWIJS SCHAKELKLASSEN EN EFFECTIEF LEESONDERWIJS Dr. Kees Vernooy (CPS) Den Haag, 15 juni 2006 Michelangelo Het grootste gevaar voor de meeste van ons is niet dat ons doel te hoog is en we het daardoor niet zullen

Nadere informatie

Leesprotocol Groep 1-8

Leesprotocol Groep 1-8 Leesprotocol Groep 1-8 Inhoudopgave Leerling onderwijs volgsysteem (LOVS) en het van gebruik toetsen m.b.t. het volgen van de leesontwikkeling 3 De niet methode gebonden toetsen (gestandaardiseerde, landelijk

Nadere informatie

Protocol overgang naar volgende groep

Protocol overgang naar volgende groep Protocol overgang naar volgende groep Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten (doubleren)? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Protocol eigen leerlijn.

Protocol eigen leerlijn. Protocol eigen leerlijn. Indien blijkt dat een leerling het groepsniveau niet kan volgen, krijgt het een eigen leerlijn. Het betreft dan achterstand van meer dan anderhalf jaar op één of meerdere vakgebieden.,

Nadere informatie