Toelichting op het Toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting op het Toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen 2016"

Transcriptie

1 Toelichting op het Toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen 2016 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie) heeft vanaf 2008 vrijwel jaarlijks een toezichtronde uitgevoerd op het thema Terugdringen van separeren. Zij bezocht in de loop van deze tijd alle gesloten opnameafdelingen; diverse andere afdelingen waar gesepareerd of afgezonderd werd, de meeste psychiatrische afdelingen van algemene en academische ziekenhuizen en afdelingen van instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij maakte daarbij gebruik van een toetsingskader, dat een aantal malen in overleg met de belangrijkste veldpartijen is bijgesteld. In 2008, in 2011 en in 2015 zijn inspectierapporten verschenen met de resultaten van de toezichtrondes. Op basis van de ervaringen van de bezoekronde van 2013 en 2014 legde de inspectie in april 2014 een bijgesteld toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen 2014 als concept voor aan de veldpartijen. Naar aanleiding van de reactie van GGZ Nederland en de NVvP hierop, heeft de inspectie besloten om in 2015 een tweetal invitational conferences te organiseren met de veldpartijen, om te komen tot een breed gedragen veldnorm voor het terugdringen van separeren en afzonderen. Op 24 mei 2015 vond de eerste invitational conference plaats. Vertegenwoordigers van het LPGGZ, GGZNL, de NVvP, het NIP, het CCE en de Stichting PVP hebben op grond van ervaringen van de werkvloer suggesties aangedragen voor het formuleren van normen rond het terugdringen van separeren en afzonderen en voor het inrichten van het toezicht erop. De inspectie heeft alle suggesties uit de invitational conference geprobeerd daar waar dat aangewezen leek, te verwerken in een nieuw concept. Het resultaat, het Concepttoetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen 2015, is in juli 2015 wederom ter consultatie voorgelegd aan de veldpartijen. De commentaren erop zijn verwerkt in het concept Toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen, versie oktober In een commentarentabel was per onderwerp aangegeven welke suggestie is overgenomen en welke niet, met motivatie. Tijdens de tweede invitational conference op 14 oktober 2015, met vertegenwoordigers van bestuur en directie van bovengenoemde veldpartijen, de Stichting HIC en de Vereniging van Paaz-managers, is het concept uitgebreid inhoudelijk besproken. Hier is afgesproken dat het Toetsingskader geen veldnorm zal zijn, maar wel door de veldpartijen gedragen zal kunnen worden. Namens de Stichting PVP is overigens aangetekend dat voor deze organisatie accordering van dwangnormerende kaders niet geëigend is. De V&VN heeft geen gebruik gemaakt Pagina 1 van 8

2 van de mogelijkheid om commentaar te leveren op de conceptversies en om deel te nemen aan de invitational conferences. De tekstvoorstellen die zijn gedaan tijdens de tweede invitational conference zijn verwerkt in de allerlaatste conceptversie, die nog een keer is voorgelegd aan de deelnemers. De reacties hierop zijn verwerkt in het voorliggende definitieve Toetsingskader. Het Toetsingskader is hiermee te beschouwen als door het veld gedragen. De belangrijkste wijzigingen in het toetsingskader ten opzichte van het eerste concept in 2014 zijn: - Er is gekozen voor een ander format, met een onderverdeling naar hoofdthema; en voorts naar onderwerp; norm; de bron van de norm en oordeel. - De inspectie gebruikt de HIC-monitor (februari 2014), het Werkboek HIC en de consultatieversie van de MDR Dwang en Drang, februari 2015, als bronnen en voor herstelondersteunende zorg enkele documenten van GGZNL en het Trimbosinstituut. - De Argusregistratie is niet meer een apart onderwerp van audits en toezicht. Bij de consultaties zal de registratie wel zijdelings aan de orde komen, als het gaat om het berekenen van de duur. - In plaats daarvan bevat het toetsingskader het thema Teamcultuur, met de items 15, 16, en 36 van de HIC-monitor in sterk gewijzigde vorm. Deze items van de HIC-monitor zijn alleen ter informatie als bijlage opgenomen. - In het signaleringsplan vervalt de verplichting om expliciet te vermelden dat hiermee dwangtoepassing zoveel mogelijk wordt voorkomen: het signaleringsplan is bedoeld om tijdig op te kunnen schalen in (intensiteit van) zorg op geleide van de (veranderende) situatie. Dit betekent dat helder moet zijn beschreven wat van wie in elke fase van het plan verwacht wordt, waarbij de inzet van naastbetrokkenen een nadrukkelijke plaats krijgt. - De termijnen voor de vier consultaties zijn weer teruggebracht naar de termijnen van het toetsingskader : 1 week, 3 weken, 6 weken, en 13 weken. Redenen hiervoor: a. blijkens de Argusgegevens loopt de duur jaarlijks al terug; b. het gaat nu ook om de optelsom van de duur van afzondering en separatie; c. consultatie moet geen doel zijn, maar een middel om separatie en afzondering te bekorten. - Voor die uitzonderlijke situaties waar een separatie en/of afzondering zelfs na 13 weken nog nodig is, dient elke 6 weken een externe consulent betrokken te worden bij de behandelplanbespreking. - Instellingen kunnen aangeven welke reductie van separeren en afzonderen zij hebben behaald ten opzichte van het vorige jaar. Deze reductie moet worden afgezet tegen de registratiegegevens van de overige vrijheidsbeperkende interventies, en tegen de Bopz-gegevens over dwangbehandeling en middelen of maatregelen. Alleen met al deze gegevens is een werkelijkheidsgetrouw beeld te geven van de resultaten. Tijdens audits en tijdens inspectiebezoeken zal het team deze resultaten moeten kunnen toelichten en voorzien van context. Pagina 2 van 8

3 De inspectie heeft de suggesties die tijdens de eerste invitational conference zijn gedaan om cultuuraspecten mee te laten wegen in het toetsingskader, geprobeerd te operationaliseren aan de hand van de HIC-monitor, versie februari 2014; met name de items 15 en 16. De mate waarin een team zich lerend opstelt, is te vinden in item 36 van de HIC-monitor. Hierbij past wel de volgende kanttekening: de HIC-monitor bevond zich in 2015 nog in de validatiefase. In maart 2016 wordt de gevalideerde versie verwacht. Het toetsingskader Uitgangspunten van het toetsingkader zijn, dat separatie en afzondering zoveel mogelijk wordt voorkomen en dat een patiënt die intensieve zorg nodig heeft, niet alleen gelaten wordt, ook niet als hij gesepareerd of afgezonderd wordt. Het HIC-model, dat door steeds meer GGZ-instellingen wordt toegepast, kan worden beschouwd als best practice en verdient navolging. Hoofdthema s zijn: A. Preventie: al het mogelijke geprobeerd om separatie/afzondering te voorkómen. B. Teamcultuur: de benadering en bejegening zijn cliëntgericht; er wordt gewerkt volgens de herstelgerichte behandelvisie en er is voldoende reflectie op het eigen handelen. C. Uitvoering van separatie/afzondering (geen eenzame opsluiting). D. Consultatie: indien een separatie/afzondering of een combinatie van beide niet binnen een week beëindigd kan worden, dan dient de behandelend psychiater consultatie door een onafhankelijke psychiater aan te vragen. Duurt de interventie onverhoopt nog langer, dan dient de behandelend psychiater de consultatieaanvraag steeds op te schalen. E. Reductie: de instelling kan aan de hand van zowel Argusgegevens als Bopz-meldingen aantonen dat aantal en duur van separaties en afzonderingen zijn teruggedrongen ten opzichte van het vorige jaar, zonder dat substitutie naar andere vormen van vrijheidsbeperking of dwang heeft plaatsgevonden. Indien dit niet het geval is, licht zij de reden(en) hiervan toe Het toetsingskader geldt voor alle situaties, dus ongeacht de juridische status van de patiënt; ongeacht de duur van de separatie/afzondering; ongeacht of het gaat om een continue separatie/afzondering of om een onderbroken separatie/afzondering en ongeacht of de patiënt zich tegen de separatie/afzondering heeft verzet of niet, of er zelf om heeft verzocht. Het toetsingskader bevat de normen waaraan minimaal moet worden voldaan. Het staat GGZ-instellingen uiteraard vrij om meer dan het minimale te regelen, zoals bijvoorbeeld het inzetten van extra personeel voor 7 x 24 uur begeleide separatie/afzondering (zie werkboek HIC), het formeren van expertteams voor de consultatiestappen 1 t/m 3, het eerder overgaan tot het inschakelen van consultatie, of het eerder inschakelen van consultatie door externe experts zoals beschreven bij de vierde consultatie. Definitie van afzondering en separatie Op verzoek van een van de veldpartijen is in bijlage 4 een definitie te vinden van afzondering en separatie, op basis van het Besluit middelen en maatregelen Bopz. Pagina 3 van 8

4 De inspectie beschouwt insluiting in een Extra Beveiligde Kamer (EBK) binnen dit toetsingskader als separatie, zolang deze nieuwe vorm van insluiting nog niet op een andere wijze bij wet is omschreven. Hiermee zegt de inspectie niet dat insluiting in een EBK hetzelfde is als het oude separeren, maar alleen dat het toetsingskader terugdringen separeren en afzonderen ook van toepassing is op insluiting in een EBK. Insluiting in de EBK wordt veelal apart in Argus geregistreerd, en dient binnen dit toetsingskader dus meegeteld te worden. Aantoonbaar Aan de normen in het toetsingskader moet aantoonbaar zijn voldaan. Hiermee is bedoeld dat in het patiëntendossier terug te vinden moet zijn dat is gehandeld volgens de norm, of dat hiervan gemotiveerd is afgeweken. Aanvragen van consultatie De behandelaar is verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een consultatie. Het is immers de behandelaar die (in samenspraak met verpleegkundigen en sociotherapeuten) inschat of de separatie/afzondering al dan niet snel beëindigd kan worden. Verstrekken van informatie over de patiënt aan de consultant-experts Uitgangspunt is, dat voor informatie over en/of rechtstreeks contact met de patiënt, diens toestemming nodig is. Patiënten moeten daarom van te voren op de hoogte worden gesteld van de consultatie en het doel ervan zodat zij op grond van de Wgbo expliciet geïnformeerde toestemming kunnen geven voor het verstrekken van informatie aan en voor rechtstreeks contact met de consultant-expert(s). Geeft de patiënt de toestemming niet, dan dient in hetzelfde gesprek nogmaals doel en belang van de consultatie benadrukt te worden. Indien de patiënt ook dan nog niet instemt 1, en een anonieme consultatie (gebruik van relevante delen uit het dossier waarin de naam van de patiënt is doorgehaald) niet mogelijk of niet effectief is, dan kan de hulpverlener zich beroepen op een conflict van plichten en op basis van goed hulpverlenerschap overgaan tot het verstrekken van de benodigde gegevens om de consultatie doorgang te laten vinden. Tijdens consultaties worden niet meer gegevens verstrekt dan noodzakelijk voor het doel ervan. Toezicht door de inspectie De inspectie zal haar toezicht blijven richten op aantoonbare verbeteringen bij het terugdringen van separeren en afzonderen Zij wil dit toezicht risicogestuurd inrichten na een (bij voorkeur interinstitutionele) auditronde die de GGZ-instellingen zelf uitvoeren. Ook audits die zijn uitgevoerd onder auspiciën van de Stichting HIC kunnen deel uitmaken van de auditronde. Aan de hand van de resultaten van de auditronde bepaalt de inspectie het risicoprofiel per instelling. Hierbij worden ook de Argusgegevens en de Bopz-meldingen (dwangbehandelingen en middelen of maatregelen) over de laatste twee jaren betrokken. Instellingen met een verhoogd risico zullen in elk geval door de 1 Als de patiënt terzake dit onderwerp wilsonbekwaam is geacht zal toestemming gevraagd moeten worden aan de vertegenwoordiger. Uit ervaringen in de praktijk blijkt dat patiënten bijna nooit problemen hebben met het geven van toestemming. Pagina 4 van 8

5 inspectie worden bezocht. Er zijn dan bv onvoldoende inspanningen verricht om separeren en afzonderen terug te dringen en/of er zijn onvoldoende resultaten behaald Bijlage 1: Signaleringsplan Signaleringsplan voldoet aan de norm, indien het minimaal de volgende elementen bevat: Plan is in overleg met patiënt en/of naastbetrokkenen tot stand gekomen en bevat minimaal: 1 Beschrijving van concrete gedragingen van patiënt die zouden kunnen leiden tot escalatie/onhanteerbare gevaarlijke situatie. 2 Beschrijving van de inzet van naastbetrokkenen 3 Beschrijving van maatregelen en afspraken om escalatie te voorkómen. Bijlage 2: Beleid bij binnenkomst Beleid bij binnenkomst patiënt voldoet aan de norm, indien het schriftelijk is vastgelegd en minimaal de volgende elementen bevat: 1 Dat bij opname van een patiënt een nieuwe afweging en beoordeling van de situatie plaats moet vinden, ook al wordt patiënt geboeid, onder politiebegeleiding, binnengebracht en/of ook al heeft de verwijzer separatie/afzondering geïndiceerd geacht. 2 Dat er aandacht is voor een zo gastvrij mogelijke ontvangst van de patiënt die opgenomen wordt: aanbieden van rustige omgeving, eten, drinken, contact met buitenwereld, praktische zorg voor bv dieren, uitleg over de afdeling en uitleg over de situatie. 3 Dat er aandacht is voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Pagina 5 van 8

6 Bijlage 3: onderdelen 15, 16 en 36 van de HIC-monitor, februari 2014 Slechts gebruikt als inspiratiebron voor de normen in het toetsingskader zelf. 15. Gastvrij en present De teambenadering voldoet aan de volgende criteria: a. Er wordt standaard gewerkt met de vijf minuten methodiek. b. Overdag is er continu minimaal één verpleegkundige/sph er in de groep aanwezig en aanspreekbaar. c. Er wordt gebruik gemaakt van open balies en werkstations (er zijn geen verpleegposten). d. Overige kantoren van betrokken behandelaren en leidinggevenden zijn op de afdeling gestationeerd. 16. Attitude/bejegening Bejegening is gebaseerd op evidence en experience based theoretische modellen. Het team heeft besef van het persoonlijke herstelproces van de patiënt en hanteert de kenmerken van herstel ondersteunende zorg. Het team is voortdurend gericht op zoeken van aansluiting bij het gezonde deel en de mogelijkheden en capaciteiten van de patiënt. Het team benut de opname als een onderdeel van een veelomvattender proces van de patiënt. 36. Reflectie eigen handelen Elk teamlid heeft minstens 6x2 uur per jaar voor intervisie of (groeps)supervisie (zoals moreel beraad). Pagina 6 van 8

7 Bijlage 4: Definitie van afzondering en separatie Besluit middelen en maatregelen Bopz Artikel 2a: onder afzondering wordt verstaan het voor verzorging, verpleging en behandeling insluiten van een patiënt in een speciaal daarvoor bestemde eenpersoonskamer. Nota van toelichting bij artikel 2a: deze eenpersoonskamer zal prikkelarm zijn ingericht en als regel een bed, een tafel, een stoel, een kledingkast en wasgelegenheid bevatten. Goede zorg brengt met zich mee dat op de een of andere wijze voorzien is in doorlopend toezicht. Dit kan persoonlijk toezicht zijn, doch afhankelijk van de aard van de maatregel - ook toezicht via een gesloten televisiecircuit of andere communicatiemogelijkheden. Sinds 2003 gelden ook voor afzonderingsruimten de Bouwmaatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor separeervoorzieningen en afzonderingsvoorzieningen, Artikel 2b: onder separatie wordt verstaan het voor verzorging, verpleging en behandeling insluiten van een patiënt in een speciaal daarvoor bestemde en door Onze minister als separeerverblijf goedgekeurde afzonderlijke ruimte. Nota van toelichting bij artikel 2b: Als uitgangspunt bij de beoordeling gelden de maatstaven van het voormalig College bouw ziekenhuisvoorzieningen voor nieuwbouw (toevoeging inspectie: Bouwmaatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor separeervoorzieningen en afzonderingsvoorzieningen, 2003). Goede zorg brengt met zich mee dat op de een of andere wijze voorzien is in doorlopend toezicht. Dit kan persoonlijk toezicht zijn, doch afhankelijk van de aard van de maatregel - ook toezicht via een gesloten televisiecircuit of andere communicatiemogelijkheden. Extra Beveiligde Kamer (EBK): De inspectie beschouwt insluiting in een Extra Beveiligde Kamer (EBK) in dit toetsingskader als separatie, zolang deze vorm van insluiting nog niet op een andere wijze bij wet is omschreven. Hiermee zegt de inspectie niet dat insluiting in een EBK hetzelfde is als het oude separeren, maar alleen dat het toetsingskader terugdringen separeren en afzonderen ook van toepassing is op insluiting in een EBK. Bijlage 5: Bepalen van oordeel Per onderwerp kan op de volgende manier een oordeel gescoord worden: groen = voldoet wat betreft alle onderdelen. geel = er zijn enkele verbeterpunten; deze kunnen in de kolom worden genoemd. rood = voldoet wat betreft geen enkele van de onderdelen; toelichting hierop kan in de kolom worden vermeld. Pagina 7 van 8

8 Bijlage 6: Wetgeving, richtlijnen en veldnormen De volgende wetten, richtlijnen en veldnormen vormen de basis van het toetsingskader: - Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) - Het Besluit rechtspositieregelen Bopz en het Besluit middelen en maatregelen Bopz en de Nota van Toelichting op dit laatste Besluit - De Algemene wet bestuursrecht - Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) - De Kwaliteitswet zorginstellingen - Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) - Kwaliteitscriteria Dwang en Drang, Kwaliteit van dwang en drang in de psychiatrie. Utrecht/Maastricht: GGZ Nederland/Universiteit Maastricht, Berghmans, R. ea, Visiedocument De krachten gebundeld, GGZ NL, Het Patiëntveiligheidsprogramma GGZ van GGZ Nederland - De monodisciplinaire Richtlijn Besluitvorming dwang: opname en behandeling van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Argus, uniforme registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de GGZ, Brochure Intentieverklaring Preventie dwang in de GGZ (GGZ NL, VWS, NVvP, VPM, V&VN en LPGGZ), 31 januari Normenkader patiëntveiligheid bij toepassing van dwang vanuit cliëntenen familieperspectief, LPGGZ, september Regeling van de Minister van VWS van 15 december 2011, houdende wijziging van de Regeling kennisgeving en toepassing dwangbehandeling en middelen of maatregelen en registratie middelen of maatregelen Bopz - Best practices rondom dwangreductie in de GGZ, Voskes Y. e.a., december Het inspectierapport Terugdringen separeren stagneert, normen vereist rondom insluiting psychiatrische patiënten, december spx - Brief Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie naar aanleiding van het publiceren van bovengenoemd inspectierapport, december Ambitie en kernboodschap GGZ Nederland - Delen van de handreiking Interne en externe consultatie bij langdurige separatie van de Afdeling Geneesheer-directeuren van de NVvP, 23 april Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag, Werkboek HIC, High en intensive care in de psychiatrie, TNO-rapport Vrijheidsbeperking in de GGZ: veldnorm insluiting, HIC-monitor, versie februari Inspectierapport GGZ-instellingen investeren in terugdringen van separatie; verdere acties nodig om ambities te halen, juni MDR Dwang en Drang, Consultatieversie februari 2015 Pagina 8 van 8

Het toetsingskader is de basis voor het toetsingsinstrument, waarmee de inspectie in 2013 zal toetsen of de GGZ-instellingen aan de normen voldoen.

Het toetsingskader is de basis voor het toetsingsinstrument, waarmee de inspectie in 2013 zal toetsen of de GGZ-instellingen aan de normen voldoen. TOETSINGSKADER TERUGDRINGEN SEPAREREN 2012-2013 Aan Raden van Bestuur GGZ-instellingen Van Inspectie voor de Gezondheidszorg Kopie Het LP GGZ, GGZ NL, V&VN, de NVvP, het NIP, Stichting PVP, VWS Onderwerp

Nadere informatie

Toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen 2016

Toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen 2016 Toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen 2016 2016-1272498 Januari 2016 Pagina 1 van 16 1 Hoofdthema: Preventie Al het mogelijke is geprobeerd om separatie / afzondering te voorkomen; de rechtsbeginselen

Nadere informatie

Toetsingsinstrument Terugdringen Separeren/Afzonderen Bij onaangekondigd bezoek toetsing m.b.t. patiënt die NU ingesloten is

Toetsingsinstrument Terugdringen Separeren/Afzonderen Bij onaangekondigd bezoek toetsing m.b.t. patiënt die NU ingesloten is Toetsingsinstrument Terugdringen Separeren/Afzonderen Bij onaangekondigd bezoek toetsing m.b.t. patiënt die NU ingesloten is 0.1. Datum toetsing: 0.2. Naam inspecteur: 0.3. Naam instelling: 0.4. Naam en

Nadere informatie

Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 16 juli 2014)

Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 16 juli 2014) AH 2568 2014Z11398 Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 16 juli 2014) 1 Heeft u het NOS-bericht 'separeercel nog te vaak gebruikt' gelezen en het Nieuwsuur-item

Nadere informatie

Toepassing van Middelen en Maatregelen

Toepassing van Middelen en Maatregelen Toepassing van Middelen en Maatregelen 1. Inleiding 3 2. Wat zijn Middelen en Maatregelen? 3 3. Wanneer worden Middelen en Maatregelen 5 toegepast? 4. Wat is dwangbehandeling? 5 5. Wie is verantwoordelijk?

Nadere informatie

Dwang(reductie) in de psychiatrie

Dwang(reductie) in de psychiatrie Dwang(reductie) in de psychiatrie Drs. Yolande Voskes Research Programme > Quality of Care Department of Medical Humanities Separatie: problematisch? Traumatische en emotionele ervaring Cliënten: angst,

Nadere informatie

Argus. Uniforme registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de Geestelijke Gezondheidszorg

Argus. Uniforme registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de Geestelijke Gezondheidszorg Argus Uniforme registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de Geestelijke Gezondheidszorg GGZ Nederland Ministerie van VWS Inspectie voor de Gezondheidszorg Betere informatie over de gedwongen

Nadere informatie

Rapportage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over het Thematisch Toezicht op het separeren in 2009 waarover aan de Minister is gerapporteerd.

Rapportage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over het Thematisch Toezicht op het separeren in 2009 waarover aan de Minister is gerapporteerd. 1 RAPPORTI Rapportage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over het Thematisch Toezicht op het separeren in 2009 waarover aan de Minister is gerapporteerd. 1. Inleiding In deze rapportage geef ik de

Nadere informatie

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding

Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding Beleid 'onvrijwillige zorg' Vrijheidsbeperking binnen Lang Verblijf woonzorg en dagbesteding 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer wordt onvrijwillige zorg toegepast? 4 3. De wetgeving 5 3.1 Wet bijzondere

Nadere informatie

Toetsingscriteria voor het aanmerken van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg als psychiatrisch ziekenhuis in de zin van de Wet Bopz

Toetsingscriteria voor het aanmerken van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg als psychiatrisch ziekenhuis in de zin van de Wet Bopz Toetsingscriteria voor het aanmerken van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg als psychiatrisch ziekenhuis in de zin van de Wet Bopz Inleiding De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als wij gedwongen moeten ingrijpen in noodsituaties Behandeling onder dwang Als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling, hebt u als patiënt van GGZ ingeest

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Het LPGGz plaatst echter ook een aantal belangrijke kanttekeningen bij het nu voorliggende visiestuk en doet voorstellen ter aanvulling.

Het LPGGz plaatst echter ook een aantal belangrijke kanttekeningen bij het nu voorliggende visiestuk en doet voorstellen ter aanvulling. Utrecht: 21 januari 2010 Betreft: Reactie LPGGz op visiedocument en normenkader IC ggz, 2 december 2009 GGz Nederland GGz Nederland heeft medio 2009 middels het opstellen van een visiedocument de ontwikkeling

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 september 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

dwangreductie Nederland

dwangreductie Nederland Best Practices Dwangreductie rondom in dwangreductie Nederland meer dan het uitvoeren van interventies Yolande Voskes Yolande Voskes, Justine Theunissen & Guy Widdershoven Er moet minder gesepareerd worden

Nadere informatie

ARGUS KIND & JEUGD Registratie van vrijheidsbeperkende interventies bij kinderen en jeugdigen.

ARGUS KIND & JEUGD Registratie van vrijheidsbeperkende interventies bij kinderen en jeugdigen. Toelichting ARGUS kind- & jeugdset. 1. Inleiding In januari 2012 heeft de werkgroep het terugdringen dwang en drang van de EKJP een beleidsnotitie aan de raden van bestuur van de 7 categorale kinder- en

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 augustus 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 augustus 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling)

Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling) 2009D31389 30 492 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling) Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld... 2009 In

Nadere informatie

High Care - Kastanjehof

High Care - Kastanjehof High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie Inhoudsopgave Wat...Pagina Inleiding...2 Voor wie...3 Aanmelding...3 Behandelaanbod...3

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2013

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2013 Risico-indicatoren 2014 Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg Utrecht, december 2013 Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basissetrisico-indicatoren Geestelijke Gezondheidszorg,

Nadere informatie

Middelen of maatregelen

Middelen of maatregelen Middelen of maatregelen Informatie voor patiënten Middelen of maatregelen In deze folder vindt u informatie wat onder middelen en maatregelen wordt verstaan in een psychiatrisch ziekenhuis en wat uw rechten

Nadere informatie

Stichting Dimence Groep T.a.v. de raad van bestuur Postbus GC DEVENTER

Stichting Dimence Groep T.a.v. de raad van bestuur Postbus GC DEVENTER > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stichting Dimence Groep T.a.v. de raad van bestuur Postbus 5003 7400 GC DEVENTER Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 492 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling) Nr. 38 BRIEF

Nadere informatie

1 RAPPORTI. Geen toevlucht tot toepassen Middelen of Maatregelen omdat opstellen behandelingsplan te lang duurt.

1 RAPPORTI. Geen toevlucht tot toepassen Middelen of Maatregelen omdat opstellen behandelingsplan te lang duurt. 1 RAPPORTI Geen toevlucht tot toepassen Middelen of Maatregelen omdat opstellen behandelingsplan te lang duurt. 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Resultaten van het onderzoek naar indicaties of toevlucht

Nadere informatie

Separeren: voltooid verleden tijd?

Separeren: voltooid verleden tijd? Onderzoeksresultaten van een non-separeerbeleid Annet Smit senior wetenschappelijk medewerker ProCES INHOUD ambitie de Gelderse Roos onderbouwing, thema s onderzoek : Cijfers Kwalitatieve gegevens : Ervaringen

Nadere informatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie

Relevante wet- en regelgeving die vandaag aan de orde komt in deze presentatie Presentatie W&T thema Bopz op 9 mei 2016 Opzet: Korte uiteenzetting presentatie Goede zorg aan onze (psychogeriatrische) ouderen Persoonlijke kennistoets deelnemers Presentatie waarin antwoorden volgen

Nadere informatie

HIC monitor, modelgetrouwheid High & Intensive Care

HIC monitor, modelgetrouwheid High & Intensive Care Teamstructuur 1a. Kleine caseload: dagdienst Er is een optimale verhouding van 7 verpleegkundigen op 20 bedden 3 of minder verpleegkundigen op 20 bedden 4 verpleegkundigen op 20 bedden 5 verpleegkundigen

Nadere informatie

Nu afspreken hoe wij u behandelen

Nu afspreken hoe wij u behandelen Nu afspreken hoe wij u behandelen als u straks een slechtere periode hebt Zelfbindingsverklaring Om te kunnen afspreken hoe wij u mogen behandelen als u straks een slechtere periode hebt, is er de zelfbindingsverklaring.

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan?

Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan? Gedwongen opgenomen, welke rechten en plichten gelden dan? U bent gedwongen opgenomen bij één van de onderdelen van Parnassia Groep op last van de rechter. Omdat u niet zelf voor opname heeft gekozen is

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

Commissie VBM September 2015. Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen

Commissie VBM September 2015. Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen Commissie VBM September 2015 Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen Procedure Besluitvorming toepassen vrijheidsbeperkende maatregelen De besluitvorming over en het toepassen

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING PREVENTIE DWANG IN DE GGZ

INTENTIEVERKLARING PREVENTIE DWANG IN DE GGZ INTENTIEVERKLARING PREVENTIE DWANG IN DE GGZ Voorwoord In de afgelopen jaren is er op basis van projecten een groot aantal best practices voor het terugdringen van dwang in de GGZ ontwikkeld. Voorbeelden

Nadere informatie

Beleidsplan Suïcidepreventie

Beleidsplan Suïcidepreventie Beleidsplan Suïcidepreventie 2015-2017 Auteur: R. Heukels Functie: Voorzitter beleidscommissie Suïcidepreventie Datum: 1 November 2016 GGZ Drenthe Beleid Status: Vastgesteld Vastgesteld door: Directie

Nadere informatie

Dwangtoepassing. informatie voor cliënten

Dwangtoepassing. informatie voor cliënten Dwangtoepassing informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Wat zijn middelen of maatregelen? 2 Wie neemt de beslissing? 2 Dwangmiddelenregister 2 Hoe lang? 3 Beëindiging 3 Hulp bij problemen met middelen

Nadere informatie

Gedwongen opname Uw rechten en plichten

Gedwongen opname Uw rechten en plichten Gedwongen opname Uw rechten en plichten Psychiatrie Inleiding Wanneer u te maken heeft met een gedwongen opname, heeft u als patiënt van Medisch Spectrum Twente verschillende rechten. U kunt gedwongen

Nadere informatie

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017

Resultaatsverslag. N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen. op 14 februari 2017 Resultaatsverslag N.a.v. inspectiebezoek van Zorgcentrum Herema State in Heerenveen op 14 februari 2017 Heerenveen, 31 juli 2017 Inleiding Op 14 februari heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

1. HIC vanuit Forensisch Perspectief: het model in het kort CONCEPT dd

1. HIC vanuit Forensisch Perspectief: het model in het kort CONCEPT dd NB dit hoofdstuk is een concept. U wordt uitgenodigd om input te geven. Copyright ligt bij de projectgroep FHIC. info@fhic.nl 1. HIC vanuit Forensisch Perspectief: het model in het kort CONCEPT dd 05-08-2016

Nadere informatie

Verzet en vrijheidsbeperking bij tandheelkundige behandeling van mensen met een verstandelijke beperking

Verzet en vrijheidsbeperking bij tandheelkundige behandeling van mensen met een verstandelijke beperking VBTGG VISIEDOCUMENT Verzet en vrijheidsbeperking bij tandheelkundige behandeling van mensen met een verstandelijke beperking Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheid voor Gehandicapten

Nadere informatie

Informatiefolder voor cliënten: middelen of maatregelen (MofM) in noodsituaties/dwangbehandeling] Meer informatie:

Informatiefolder voor cliënten: middelen of maatregelen (MofM) in noodsituaties/dwangbehandeling] Meer informatie: MIDDELEN OF MAATREGELEN (MOFM) IN NOODSITUATIES/- DWANGBEHANDELING INHOUD Woord vooraf Wat zijn MofM? Wanneer MofM? Wat is de maximumtermijn van MofM? Wat is dwangbehandeling? Wat is de maximumtermijn

Nadere informatie

Opnemen (z)onder dwang Hoe dan? Congres Agressie en Dwangtoepassing in de Psychiatrie Ede, Woensdag 13 februari 2013

Opnemen (z)onder dwang Hoe dan? Congres Agressie en Dwangtoepassing in de Psychiatrie Ede, Woensdag 13 februari 2013 Opnemen (z)onder dwang Hoe dan? Congres Agressie en Dwangtoepassing in de Psychiatrie Ede, Woensdag 13 februari 2013 Achtergrond Ambulantiseren: 30% bedden afbouwen Scheiden wonen en zorg Forensische doelgroep

Nadere informatie

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website.

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Onderwerp Toezichtbeleid IGZ Nadere toelichting richtlijn

Nadere informatie

VICTAS Klachten BOPZ

VICTAS Klachten BOPZ VICTAS Klachten BOPZ Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een klacht? 2.1. Klachten over het verblijf op de afdeling B3 van Victas 2.2. BOPZ-klachten 3. De klachtencommissie 3.1. Hoe dien

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz Onafhankelijke klachtencommissie Wet BOPZ en Wkkgz Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De Klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

HIC monitor, modelgetrouwheid High & Intensive Care

HIC monitor, modelgetrouwheid High & Intensive Care Criterium Score 1 2 3 4 5 Teamstructuur 1. Kleine caseload Er is een patiënt/hulpverlener verhouding van 1:3 Voor 9 bedden is er per dag 2 tot 3 FTE beschikbaar. Voor 9 bedden is er per dag 3 tot 4 FTE

Nadere informatie

HIC monitor, modelgetrouwheid High & Intensive Care

HIC monitor, modelgetrouwheid High & Intensive Care Criterium Score 1 2 3 4 5 Teamstructuur 1. Kleine caseload Er is een patiënt/hulpverlener verhouding van 1:3 Voor 9 bedden is er per dag 2 tot 3 FTE beschikbaar. Voor 9 bedden is er per dag 3 tot 4 FTE

Nadere informatie

GGZ-instellingen investeren in terugdringen van separatie; verdere acties nodig om ambities te halen. Utrecht, juni 2015

GGZ-instellingen investeren in terugdringen van separatie; verdere acties nodig om ambities te halen. Utrecht, juni 2015 GGZ-instellingen investeren in terugdringen van separatie; verdere acties nodig om ambities te halen Utrecht, juni 2015 GGZ-instellingen investeren in terugdringen van separatie; verdere acties nodig

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en sturing van verbeterprocessen in GGZ Drenthe, onderdeel van Espria

Rapport Kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en sturing van verbeterprocessen in GGZ Drenthe, onderdeel van Espria Rapport Kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en sturing van verbeterprocessen in GGZ Drenthe, onderdeel van Espria Utrecht, 9 april 2015 V1004285 2015-1171448 Voorwoord De inspectie heeft besloten bij

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 december 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 december 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

ARGUS KIND & JEUGD Registratie van vrijheidsbeperkende interventies bij kinderen en jeugdigen.

ARGUS KIND & JEUGD Registratie van vrijheidsbeperkende interventies bij kinderen en jeugdigen. Datum: 21 mei 2013 Auteur: K7 werkgroep Argus Arjan Theil Dwang- en Drangbegrippen binnen de instellingen van het Expertisenetwerk kinder- en jeugdpsychiatrie Deze notitie is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Toezicht Horizon, locatie Anker, afdeling ZIKOS

Toezicht Horizon, locatie Anker, afdeling ZIKOS Toezicht Horizon, locatie Anker, afdeling ZIKOS Hertoets na onderzoek na meldingen Inspectie Jeugdzorg Inspectie voor de Gezondheidszorg Utrecht, januari 2014 2 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg en de

Nadere informatie

High & Intensive Care. Sandra Vos en Chris den Braber 18-03-2014

High & Intensive Care. Sandra Vos en Chris den Braber 18-03-2014 High & Intensive Care Sandra Vos en Chris den Braber 18-03-2014 3 jaar geleden 1. Economische crisis: In de ggz in nederland blijkt het aantal opnames in 10 jaar verdubbeld! Er moet bezuinigd worden op

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG INHOUDSOPGAVE A. ALGEMEEN

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG INHOUDSOPGAVE A. ALGEMEEN 32 399 Wijziging van de Wet Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Nadere informatie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport Stadspiateau 1 3521 AZ Utrecht

Nadere informatie

Reactie van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) op de consultatie Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Reactie van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) op de consultatie Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Reactie van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) op de consultatie Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN, verenigd in de BoZ, hebben met belangstelling

Nadere informatie

NORMENKADER PATIENTVEILIGHEID BIJ TOEPASSING VAN DWANG

NORMENKADER PATIENTVEILIGHEID BIJ TOEPASSING VAN DWANG NORMENKADER PATIENTVEILIGHEID BIJ TOEPASSING VAN DWANG vanuit cliënten- en familieperspectief Colofon Auteurs: drs. C. van der Hoeven-Molenaar, senior beleidsmedewerker LPGGz ir. G.J. Verhoef, extern adviseur

Nadere informatie

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Informatie voor cliënten Inleiding De medewerkers van de Bascule behandelen en begeleiden jaarlijks vele cliënten. Zij doen dat met kennis van zaken, zij doen

Nadere informatie

Handleiding HIC monitor: Modelgetrouwheidsschaal Intensive care GGZ

Handleiding HIC monitor: Modelgetrouwheidsschaal Intensive care GGZ Handleiding HIC monitor: Modelgetrouwheidsschaal Intensive care GGZ Inleiding De HIC monitor is een beoordelingsschaal ten behoeve van de kwaliteit en modelgetrouwheid van de High & intensive care afdelingen

Nadere informatie

Succesfactoren in het terugdringen van separatie. Jos Keizer en Monique Menger Platformbijeenkomst GGZ, 16 januari 2015

Succesfactoren in het terugdringen van separatie. Jos Keizer en Monique Menger Platformbijeenkomst GGZ, 16 januari 2015 Succesfactoren in het terugdringen van separatie Jos Keizer en Monique Menger Platformbijeenkomst GGZ, 16 januari 2015 Inhoud presentatie Geschiedenis dwang en drang GGZ Friesland. Geschiedenis separatiecijfers,

Nadere informatie

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. Voorwaarden voor een RM 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz. Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan

Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz. Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ Sebastiaan Baan Netwerk LPGGz NIP NVvP Nederlands Huisartsen

Nadere informatie

HIC-monitor. Modelgetrouwheidsschaal High en Intensive Care

HIC-monitor. Modelgetrouwheidsschaal High en Intensive Care HIC-monitor Modelgetrouwheidsschaal High en Intensive Care Definitieve gevalideerde versie 2016 Deze HIC-monitor is vastgesteld in april 2016 en vervangt de eerdere versie uit 2014 Het intellectueel eigendom

Nadere informatie

GGD Amsterdam t.a.v. raad van bestuur Postbus CE AMSTERDAM

GGD Amsterdam t.a.v. raad van bestuur Postbus CE AMSTERDAM > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht GGD Amsterdam t.a.v. raad van bestuur Postbus 2200 1000 CE AMSTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50

Nadere informatie

Bopz beleid. Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling. vit0032_brochure BOPZ-07.indd :22

Bopz beleid. Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling. vit0032_brochure BOPZ-07.indd :22 Bopz beleid Informatie over opname op een psychogeriatrische (pg)afdeling, beleid en klachtenregeling vit0032_brochure BOPZ-07.indd 1 16-08-12 14:22 In deze brochure informeren wij u over de Wet Bijzondere

Nadere informatie

Tactus Verslavingszorg t.a.v. raad van bestuur Postbus AD DEVENTER

Tactus Verslavingszorg t.a.v. raad van bestuur Postbus AD DEVENTER > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Tactus Verslavingszorg t.a.v. raad van bestuur Postbus 154 7400 AD DEVENTER Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. IBS en criteria 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen 7 8. Beschikken

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 Inhoud Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 1 Waar gaat het om in de verpleging? 15 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige 15 1.1.1 Inhoud van het beroep 16 1.1.2

Nadere informatie

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging

Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Onvrijwillige opname op een BOPZ-afdeling met vrijheidsbeperkende maatregelen Inbewaringstelling of rechtelijke machtiging Inleiding Het standpunt van de cliënt ten opzichte van een opname Met deze folder

Nadere informatie

BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017

BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017 BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017 Voorwoord Als u niet tevreden bent over onze zorgverlening op de psychiatrische afdeling van OLVG op locatie West, heeft u het recht

Nadere informatie

Rechten en plichten. rondom de behandeling

Rechten en plichten. rondom de behandeling Rechten en plichten rondom de behandeling Zodra u de hulp van GGZ Delfland inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst. Aan deze overeenkomst zijn voor u als cliënt en voor ons als zorgverlener

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ Onafhankelijke klachtencommissie Wet WKCZ en wet BOPZ Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan

Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan Stelling 1 De cliënt is eigenaar van zijn eigen ondersteuningsplan Niet waar Eigendom is het meest omvattende recht dat iemand op een zaak kan hebben. Een eigenaar kan alles met zijn eigendom doen, tenzij

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

Wet Zorg & Dwang FACTSHEET. April 2014

Wet Zorg & Dwang FACTSHEET. April 2014 Wet Zorg & Dwang Dit factsheet beschrijft het wetsvoorstel Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (hierna afgekort als: wetsvoorstel Zorg & Dwang). In 15 vragen en antwoorden

Nadere informatie

Bopz. Bopz. De Wet Bopz voor verzorgenden. en verpleegkundigen. Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen

Bopz. Bopz. De Wet Bopz voor verzorgenden. en verpleegkundigen. Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen Bopz Begrippen en toepassingen in verpleeg- en verzorgingshuizen De Wet Bopz voor verzorgenden en verpleegkundigen Bopz Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische

Nadere informatie

Taxatie en beleid rondom suïcidaliteit op een gesloten acute opnameafdeling, een veiligheidsplan.

Taxatie en beleid rondom suïcidaliteit op een gesloten acute opnameafdeling, een veiligheidsplan. Taxatie en beleid rondom suïcidaliteit op een gesloten acute opnameafdeling, een veiligheidsplan. KCAP, januari 2013 Remco de Winter, januari 2013, KCAP veiligheidsplan rondom suïcidaliteit 1 Context voor

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Inhoud 1. Wat is een klacht? pag 1 2. Wat kan ik doen als ik een klacht heb? pag 2 3. De klachtencommissie pag 2 4.

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, november 2015

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, november 2015 Risico-indicatoren 2015 Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg Utrecht, november 2015 2 Inspectie voor de Gezondheidszorg Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basisset

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten Wat kunt u doen als u een klacht heeft? GGz Breburg biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, zo goed mogelijk afgestemd op uw

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen met een in bewaringstelling

Gedwongen opgenomen met een in bewaringstelling Gedwongen opgenomen met een in bewaringstelling 1. Inleiding 3 2. Hoe kunt u gedwongen opgenomen worden? 3 3. Wat is een in bewaringstellingn (IBS)? 4 4. Hoe loopt de procedure? 4 5. Hoe lang duurt een

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen 2 Inhoud 1 Wat is een klacht 5 2 Wat kunt u doen als u een klacht heeft 6 3 Wie kunnen een klacht indienen 8 4 Hoe kunt

Nadere informatie

Toezicht Horizon, locatie Anker, afdeling ZIKOS

Toezicht Horizon, locatie Anker, afdeling ZIKOS Toezicht Horizon, locatie Anker, afdeling ZIKOS Onderzoek na meldingen Inspectie Jeugdzorg Inspectie voor de Gezondheidszorg Utrecht, oktober 2013 2 Samenvatting In november 2012 hebben de Inspectie Jeugdzorg

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld. Deel II Methodisch werken

Inhoud. Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld. Deel II Methodisch werken IX I Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld 1 Waar gaat het om in de verpleging?.............................................. 3 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige..................................

Nadere informatie

Van Wet Bopz naar Wet Zorg en Dwang

Van Wet Bopz naar Wet Zorg en Dwang Van Wet Bopz naar Wet Zorg en Dwang Congres VIA 23 januari 2017 Astrid Titel: Vogelvlucht Atelier: De kleurmeesters van de Parabool in Schalkhaar www.stichtingkunstinkwetsbaarheid.nl Inhoud presentatie

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 1 Bespreken op de afdeling 5 2 Indienen bij de afdeling klachtenbemiddeling 5 Melden ter kennisgeving 5 Bemiddeling 6 3 Klachtencommissie

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Separeren in de GGZ: Beleid, praktijk en toezicht

Separeren in de GGZ: Beleid, praktijk en toezicht Separeren in de GGZ: Beleid, praktijk en toezicht Onderzoek naar de vorderingen in het terugdringen van separaties Inge Bongers Beatriz Roman Lenke Balogh Esther van den Reek Mary van den Wijngaart Anton

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari Hertogenbosch, Februari 2011

Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari Hertogenbosch, Februari 2011 Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari 2011 -Hertogenbosch, Februari 2011 Inleiding Op 14 januari 2010 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Klachtenregeling Wkkgz. GGz Breburg

Klachtenregeling Wkkgz. GGz Breburg Klachtenregeling Wkkgz GGz Breburg 1 Inleiding GGz Breburg stimuleert een open klimaat voor het bespreken en behandelen van klachten, met inachtneming van de privacy. Iedere klacht, ongeacht de uitingsvorm,

Nadere informatie

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Informatieboekje Privacy - februari 2010 PRIVACY VAN DE CLIËNT De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2014

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2014 Risico-indicatoren 2014 Basisset Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg Utrecht, december 2014 2 Inspectie voor de Gezondheidszorg Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basisset

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

MENSEN DIE LANGDURIG IN EEN GGZ INSTELLING VERBLIJVEN. Drs. Irma de Hoop Verpleegkundig specialist GGZ Opleider VS GGZ Voorzitter V7 VN VS

MENSEN DIE LANGDURIG IN EEN GGZ INSTELLING VERBLIJVEN. Drs. Irma de Hoop Verpleegkundig specialist GGZ Opleider VS GGZ Voorzitter V7 VN VS MENSEN DIE LANGDURIG IN EEN GGZ INSTELLING VERBLIJVEN Drs. Irma de Hoop Verpleegkundig specialist GGZ Opleider VS GGZ Voorzitter V7 VN VS DISCLOSURE BELANGEN SPREKER (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

Wet Verplichte GGZ. Ontwikkelplein informatie uitwisseling Personen met verward gedrag. 28 juni 2017

Wet Verplichte GGZ. Ontwikkelplein informatie uitwisseling Personen met verward gedrag. 28 juni 2017 Wet Verplichte GGZ Ontwikkelplein informatie uitwisseling Personen met verward gedrag 28 juni 2017 Onderwerpen 1. Historie en wetsbehandeling Wvggz 2. Wvggz en personen met verward gedrag 3. Huidige BOPZ

Nadere informatie

Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen

Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen De Wet Bopz i Informatie voor ouders en/of vertegenwoordigers van locatie de Schans in Halsteren Inhoud 1. Inleiding 3 2. Indicatiestelling & opname 4 3. Het

Nadere informatie

Resultaten A. Zijn alle geaggregeerd aangeleverde suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel over 2013 onderzocht door de instelling?

Resultaten A. Zijn alle geaggregeerd aangeleverde suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel over 2013 onderzocht door de instelling? > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht GGZ Oost Brabant T.a.v. de Raad van Bestuur Postbus 3 5427 ZG BOEKEL St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T +31 08 812 05 00 F +31

Nadere informatie