Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013"

Transcriptie

1 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

2 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument legt de Raad van Bestuur in de eerste plaats verantwoording af over de kwaliteit en omvang van de zorg- en dienstver aan onze cliënten. Daarnaast wordt inzicht verschaft in de kwaliteit van arbeid, de werkgebieden en de belangrijkste samenwerkingspartners, de wijze waarop de Zorgbrede Governancecode is toegepast en de resultaten op het gebied van het meerjarenbeleid. In alles achten wij de samenwerking met de medezeggenschap essentieel. Zowel de Centrale Cliëntenraad als de Ondernemingsraad doen in dit jaardocument uitgebreid verslag van hun activiteiten in het afgelopen kalenderjaar. Juridische fusie Amarant Groep en NSWAC De Amarant Groep en NSWAC zijn juridisch gefuseerd per 31 december Met deze fusie maakt NSWAC voortaan deel uit van de Amarant Groep. Met het samengaan van beide organisaties wordt het huidige zorgaanbod aan cliënten met een lichamelijke beperking in de wijk en op het vlak van behandeling versterkt. Daarnaast biedt het bundelen van de krachten mogelijkheden om een meer specialistisch behandelaanbod te ontwikkelen voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Einddoel is (behandel)zorg binnen het volledige spectrum: van zelfstandig wonen met ambulante ondersteuning tot observatie en behandeling bij zeer complexe problematiek. Met ingang van de fusiedatum wijzigt de naam van NSWAC in Pauwer. Pauwer staat voor een trotse en krachtige pauw met een knipoog naar het Engelse power. De cliënten van Pauwer kunnen trots zijn en blijven op wie ze zijn en wat ze bereikt hebben in het leven. De medewerkers van Pauwer mogen trots zijn op hun bijdrage hierin. In het logo is de pauw verwerkt evenals een sterke hand die aangereikt wordt. De Amarant Groep richt zich daarmee op vier doelgroepen en hanteert daarvoor vier verschillende merknamen: 1. Amarant: de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking; 2. Idris: de specialistische behandeling aan mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met psychische/psychiatrische en/of (ernstige) gedragsproblemen; 3. Dr. Leo Kannerhuis Brabant: de behandeling van normaal begaafde kinderen, jongeren en volwassenen met autisme; 4. Pauwer: zorg- en dienstver aan mensen met een lichamelijke beperking en NAH. Strategisch Kader Amarant Groep De Amarant Groep positioneert zich met deze merknamen per cliëntdoelgroep en daarbinnen met actuele en werkzame zorgarrangementen waar mensen met een beperking en de maatschappij om vragen. De zorg die we leveren is een antwoord op de zorgvraag in elke bepaalde levensfase. Het cliëntperspectief staat daarom in alle zorgarrangementen centraal met een meetbaar resultaat. Het resultaat is in alle gevallen gericht op: meedoen, zelf doen en kwaliteit van leven. Onze strategische richting (Strategisch Kader Brandend Vuur ) is daartoe uitgewerkt langs een viertal pijlers: 1. Werken aan cliëntperspectief; 2. Passende zorg en behandeling in elke levensfase; 3. Positioneren: per doelgroep één merknaam; 4. Wijkzorg en rugdekking voor de wijk. Wij willen goed bekend staan bij onze cliënten en hun vertegenwoordigers. Bekend vanwege onze aandacht en warmte, onze resultaten op cliëntperspectief en vanwege onze full service zorgarrangementen passend in elke levensfase. Wij willen innoveren op basis van inzicht in resultaten en bewezen kwaliteitsstandaarden. Wij werken eraan dat onze cliënten, als je het hen vraagt, blijvend voor ons kiezen. Doorkijk nieuwe jaar De hervorming van de AWBZ en een gelijktijdige overheveling van verantwoordelijkheden naar gemeenten (Jeugdwet en Wmo) brengt ingrijpende transitie- én transformatievraagstukken met zich mee. De Amarant Groep zal werk en organisatie moeten aanpassen om zich gereed te maken voor de toekomst (transitie). Er zal in verbinding met elkaar een nieuw evenwicht moeten worden gevonden tussen de inkomsten en uitgaven waarbij we kwalitatief de best ervaren menslievende zorg en dienstver voor onze cliënten blijven nastreven. De kosten van dit proces (zowel financieel als ten aanzien van inzet van medewerkers) zullen niet gering zijn. 2 in dienst van mensen met een beperking

3 Medewerkers krijgen een andere rol. Transformatie in onze praktijk staat dan ook voor anders werken, efficiënter werken, werken op uitkomsten en innovatie waarbij het continu leveren van (maatschappelijke) toegevoegde waarde voor de cliënt centraal staat. Transformatie stelt vanuit het waardebegrip vergaande eisen aan het innovatief en daarmee het lerend vermogen van de organisatie en de mens en vraagt een ondernemende organisatie. Bij transformatie gaat het onder andere om andere werkmethoden, andere doelstellingen en andere resultaten. De Amarant Groep heeft zich de afgelopen jaren al zo goed mogelijk voorbereid op basis van het Strategisch Kader Brandend Vuur. De sturingsprincipes die al enige jaren met goed resultaat worden toegepast, bieden een belangrijke waarborg voor het halen van de financiële taakstelling, maar zullen worden aangepast aan de nieuwe eisen. In aanvulling op het Strategisch Kader is de notitie Overzicht, inzicht, aanpassen en perspectief: Bouwstenen voor een nieuw evenwicht geformuleerd. In deze nota wordt een achttal bouwstenen benoemd die samen de basis vormen voor het toekomstgericht maken van de Amarant Groep. Voor de implementatie van deze bouwstenen is een aantal reorganisaties voorzien. De budgetreducties en de steeds nadrukkelijker vraag naar aantoonbaar (maatschappelijk) rendement en afbouw van kosten dwingen de organisatie om te kiezen en te focussen op aantoonbare opbrengsten en meerwaarde. Door terugval van middelen is er niet langer zekerheid op voldoende werk voor het aantal medewerkers dat momenteel in dienst is. Voor de Amarant Groep, die een lange periode van stabiliteit of vaak zelfs groei heeft doorgemaakt, betekent dit een grote omslag. De Amarant Groep wil een goed werkgever zijn, daarom hanteren we werkgelegenheidsbeleid. Dit betekent dat alle inspanningen van de Amarant Groep erop gericht zijn om voor zoveel mogelijk medewerkers werkgelegenheid te behouden en gedwongen ontslagen te voorkomen. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt het preventief mobiliteitsprogramma. Tevens staat bij de komende reorganisaties de begeleiding van individuele medewerkers van werk-naar-werk centraal. We willen medewerkers plaatsen in een functie die aansluit bij hun capaciteiten en kwaliteiten, danwel medewerkers zoveel als mogelijk toerusten en in staat stellen een andere functie te verwerven. Deze functies kunnen binnen, maar zonodig ook buiten de organisatie liggen. De uitvoering hiervan ligt bij het onlangs opgerichte mobiliteitsbureau. Bestuurswisseling Amarant Groep Dhr. Borgmeijer heeft in 2012 aangegeven zijn werkzaamheden voor de Amarant Groep te willen beëindigen. De Raad van Toezicht is daarop een selectieprocedure gestart en heeft Dhr. Helder per 1 november 2012 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Dhr. Bindels is per 1 mei 2013 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Daarmee is de bestuurswisseling bij de Amarant Groep afgerond. Tot slot Met al deze veranderingen doen we een groot appèl op de professionaliteit en inzet van onze medewerkers. Dat heeft de Amarant Groep de afgelopen jaren veel gebracht en zal de komende jaren nodig zijn om balans te behouden en ons verder door te ontwikkelen. En dat natuurlijk in samenspel met onze cliënten en hun vertegenwoordigers. De Raad van Bestuur dankt dan ook alle medewerkers, vrijwilligers, externe commissieleden en leden van medezeggenschapsorganen en de Raad van Toezicht voor hun bijdrage in het verslagjaar. Ronald Helder en Marc Bindels Raad van Bestuur Amarant Groep 3 in dienst van mensen met een beperking

4 Inhoudsopgave VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR... 2 INHOUDSOPGAVE UITGANGSPUNTEN JAARDOCUMENT PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ALGEMENE GEGEVENS STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE GOVERNANCE NORMEN VOOR GOED BESTUUR RAAD VAN BESTUUR RAAD VAN TOEZICHT BEDRIJFSVOERING CLIËNTENRAAD ONDERNEMINGSRAAD BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES STRATEGISCH BELEID KWALITEIT VAN ZORG Klachten KWALITEIT VAN ARBEID FINANCIEEL BELEID HUISVESTING EN BEDRIJFSDIENSTEN TOEKOMSTPARAGRAAF RISICOPARAGRAAF JAARREKENING BALANS AMARANT GROEP (NA RESULTAATBESTEMMING) RESULTATENREKENING AMARANT GROEP Resultaatbestemming KASSTROOMOVERZICHT AMARANT GROEP ALGEMENE TOELICHTING EN WAARDERING VAN GRONDSLAGEN EN RESULTAATBEPALING Algemeen Grondslagen van waardering van activa en passiva Grondslagen van resultaatbepaling TOELICHTING OP DE BALANS MUTATIEOVERZICHT MATERIËLE / FINANCIËLE VASTE ACTIVA WTZi-vergunningplichtige materiële vaste activa WTZi-meldingsplichtige vaste activa WMG-gefinancierde vaste activa Kleinschalige Woonvoorzieningen Extramuraal zonder WTZi-vergunning, niet-wtzi- en WMG-gefinancierde materiële vaste activa Financiële vaste activa PROJECTEN IN UITVOERING EN MUTATIES IN HET VERSLAGJAAR Specificatie van in het boekjaar gereedgekomen projecten OVERZICHT LANGLOPENDE LENINGEN TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING Toelichting op de resultatenrekening Aansluiting totaal resultaat met resultaat segmenten BEZOLDIGING BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS Honoraria accountant VASTSTELLING EN GOEDKEURING JAARREKENING Ondertekening bestuurders en toezichthouders OVERIGE GEGEVENS Transacties met verbonden partijen Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming in dienst van mensen met een beperking

5 Gebeurtenissen na balansdatum CONTROLEVERKLARING LIJST VAN AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN in dienst van mensen met een beperking

6 1 Uitgangspunten Jaardocument In dit Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV) 2013 legt de Amarant Groep verantwoording af over de activiteiten, resultaten en ontwikkelingen in de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december Het Jaardocument is opgesteld conform de Regeling Verslaggeving WTZi. Ook zijn de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode gehanteerd. Het op deze wijze afleggen van verantwoording op basis van wettelijke verplichtingen en het informeren van stakeholders sluit aan bij de ambities van de Amarant Groep om maximale transparantie te bewerkstelligen met betrekking tot de waarde van de organisatie voor de samenleving en hoe de organisatie daarin presteert. Alle verantwoordings- en informatieverplichtingen waaraan de Amarant Groep moet voldoen zijn in dit Jaardocument samengevoegd in één integrale jaarverantwoording. Op deze wijze legt de Amarant Groep maatschappelijke verantwoording af aan belanghebbenden (bijvoorbeeld cliënten, financiers, toezichthouders) en voldoet tegelijkertijd aan haar (wettelijke) informatieverplichting aan verantwoordingspartijen (waaronder het CBS, het Ministerie van VWS, de IGZ en de NZa). Het maatschappelijk verslag is vanaf het verslagjaar 2012 vervallen en is vervangen door een bestuursverslag. Diverse kwantitatieve gegevens zijn opgenomen in de webapplicatie DigiMV. Het Jaardocument wordt ingediend bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) en wordt geplaatst op de website 6 in dienst van mensen met een beperking

7 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene gegevens Op 31 december 2013 heeft de juridische fusie tussen Stichting Amarant Groep en de Nederlandse Stichting voor Woon- en Activiteitencentra voor Lichamelijk Gehandicapten (NSWAC) plaatsgevonden. De Amarant Groep treedt op als de verkrijgende stichting. De Amarant Groep is actief in de provincie Noord-Brabant. Het doel van de Amarant Groep is in de statuten beschreven als: de behandeling, zorg- en dienstver en al hetgeen daarmee in de ruimste zin genomen in verband staat voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met een (lichte) beperking waarbij verschillende financieringsgrondslagen aan de orde kunnen zijn. 2.2 Structuur van de organisatie Algemeen De Amarant Groep heeft de rechtsvorm van een stichting waarbij geen sprake is van consolidatieverplichtingen. De bestuursstructuur is statutair bepaald en gaat uit van het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model. De stichting beschikt over een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur werkt als een collegiale eenheid en is eindverantwoordelijk voor het beleid van de Amarant Groep. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken. De stichting kent een Ondernemingsraad (OR) en een Cliëntenraad (CR). De OR en de CR hebben de bevoegdheden die hen door of krachtens de wet zijn toegekend, alsmede de bevoegdheden zoals beschreven in de statuten. Beide organen hebben een eigen taakstelling, werkwijze en verantwoordelijkheid en communiceren rechtstreeks met de Raad van Bestuur. Meer informatie over beide organen kunt u terugvinden in de paragrafen 3.5 en 3.6. De zorg- en dienstver van de Amarant Groep wordt bekostigd uit de volgende wetten/subsidies: - Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ); - Zorgverzekeringswet (Zvw); - Wet op de Jeugdzorg; - Rijkssubsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg); - Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De AWBZ is voor de Amarant Groep de belangrijke inkomstenbron. De productie-afspraken in de AWBZ worden door de Amarant Groep gemaakt met twee CZ-zorgkantoren (regio s West-Brabant en Zuidoost- Brabant) en twee VGZ-zorgkantoren (regio s Midden-Brabant en Noordoost-Brabant). De productie-afspraken in de Zvw worden conform het representatiemodel gemaakt met de verzekeraars VGZ (1 e penvoerder) en CZ. De Amarant Groep is lid van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de branche-organisatie in de gehandicaptenzorg. De Amarant Groep (Idris) is tevens lid van de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC). De Amarant Groep (Dr. Leo Kannerhuis Brabant) is per 1 februari 2013 lid geworden van GGZ Nederland. 7 in dienst van mensen met een beperking

8 Doelgroepen De Amarant Groep werkt met een viertal doelgroepen/merknamen: - Amarant Amarant richt zich op mensen met een matig tot ernstige verstandelijke beperking. De leeftijd varieert van jong tot oud. Soms is er sprake van bijkomende medisch/verpleegkundige problematiek en zintuiglijke en/of lichamelijke beperkingen. De begeleidings- en zorgvraag varieert van matig tot ernstig intensief en is vrijwel altijd levensbreed (wonen, zinvolle dagbesteding, vrije tijd, behandeling). De zorg wordt geboden in de wijk (ambulant, wonen en dagbesteding) of in centra voor specialistische zorg en behandeling. - Idris voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en complexe problematiek. Idris richt zich op (intensieve) begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking met bijkomende psychische, psychiatrische en/of gedragsproblemen. De begeleiding en behandeling wordt aangeboden vanuit een polikliniek (ambulant), in vormen van dagbehandeling en, als het niet anders kan vanuit specialistische behandelcentra voor kind en jeugd en volwassenen. Deze intensieve begeleiding en behandeling wordt, indien nodig, zo vroeg mogelijk ingezet. Met de cliënt werken we aan het verminderen van gedragsproblematiek, competenter functioneren, het terugkrijgen van regie over het eigen leven en daarmee versterken van de maatschappelijke participatie (school, arbeid, zelfstandig wonen). Daarnaast vormt Idris de rugdekking voor de reguliere langdurige begeleiding en zorg in buurten en wijken. Waar reguliere begeleiding volstaat, wordt deze geboden door Amarant. Samenwerking met de wetenschap richt zich op het ontwikkelen van diagnostiek en vroegtijdige interventies, die intensieve begeleiding en behandeling kan voorkomen. - Dr. Leo Kannerhuis Brabant voor normaal begaafde cliënten met autisme. Het Dr. Leo Kannerhuis Brabant is een gespecialiseerd bovenregionaal centrum voor behandeling van normaal begaafde kinderen, jongeren en volwassenen met (een ernstige vorm van) autisme. Vaak is er sprake van bijkomende psychiatrische problematiek. De behandeling wordt geboden via de polikliniek (diagnostiek en ambulante behandeling), de centra voor dagbehandeling en de centra voor behandeling met verblijf. Met de cliënt en zijn omgeving werken aan volledige participatie (school, arbeid, zelfstandig wonen) is één van de kerndoelstellingen in de behandeling. - Pauwer Pauwer biedt specialistische zorg op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking, een meervoudige beperking of met niet-aangeboren hersenletsel. Pauwer biedt wonen, logeren, dagbesteding, naschoolse opvang en ambulante dienstver. Organisatiestructuur Amarant Groep Achterliggend motief voor de gekozen hoofdstructuur is de behoefte om de Amarant Groep dicht en herkenbaar ten opzichte van de samenleving te positioneren en korte communicatie- en besluitlijnen te creëren. De essentie van de structuur is: - resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE s) in de zorg; - clusters van voorzieningen binnen de RVE s in de zorg; - een tweetal RVE s is voorwaardenscheppend. Vanuit deze structuur wordt gestuurd op de gebieden: 1. kwaliteit van zorg; 2. evenwicht in opbrengsten en kosten; 3. kwaliteit van arbeid; 4. kwaliteit van huisvesting; 5. marktontwikkeling en innovatie. Deze vijf sturingsgebieden zijn opgenomen in de management control cyclus. In hoofdstuk 3.4 wordt de management control cyclus nader toegelicht. De elf RVE s in de zorg worden geleid door RVE-managers. Deze managers vormen samen met de secretaris Raad van Bestuur/Coördinator HRM, de Manager Kennis, Kwaliteit en Beleid, de Concern Controller en de Directeur Vastgoed en Services, onder voorzitterschap van de Raad van Bestuur, het managementoverleg (MO). In 2012 zijn tevens managementteams per merknaam geïntroduceerd. 8 in dienst van mensen met een beperking

9 De RVE s in de zorg zijn onderverdeeld in clusters van voorzieningen, locaties en/of teams. De leidinggevende van een cluster is een clustermanager. Een voorziening, locatie of team bestaat uit persoonlijk begeleiders, begeleiders, assistent begeleiders en/of gastvrouwen en huishoudelijk medewerkers. Naast zorgver in de wijk (vijf RVE s) zijn er binnen de Amarant Groep een drietal centra voor specialistische zorg (inclusief Pauwer), een separate Sector Werk & Dagbesteding, een tweetal RVE s voor Idris (18- en 18+). Het RVE Dr. Leo Kannerhuis Brabant is in 2013 samengegaan met het RVE Idris 18-. Organogram Amarant Groep in dienst van mensen met een beperking

10 3 Governance 3.1 Normen voor goed bestuur De Zorgbrede Governancecode 2010 is een bundeling van breed gedragen algemene opvattingen binnen de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Een belangrijk element van het model is een strikte scheiding tussen de uitvoerende en toezichthoudende functies. Binnen de Amarant Groep is als toezichtmodel deze Zorgbrede Governancecode van kracht. In de code wordt de dialoog met belanghebbenden als fundament voor de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming gepositioneerd. Dit is cruciaal voor de maatschappelijke inbedding van de zorgorganisatie. De verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid is voor de Raad van Bestuur en voor de Raad van Toezicht geëxpliciteerd. Ook zijn deskundigheidseisen op het gebied van zorg vastgelegd. De Amarant Groep kent een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur van wie één de voorzitter is. De Raad van Bestuur wordt ondersteund door de secretaris Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van de Amarant Groep bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden met dien verstande dat de Raad van Toezicht na de fusie met het OCB tijdelijk uit negen leden heeft bestaan. Vanaf april 2014 bestaat de Raad van Toezicht weer uit zeven leden. Géén van de leden van de Raad van Toezicht heeft op enigerlei wijze een verbinding met de Amarant Groep, anders dan uit hoofde van het lidmaatschap van de Raad. Hiermee beoogt de Amarant Groep waarborging van de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht. In het kader van de Zorgbrede Governancecode zijn in februari 2006 door Amarant diverse ijkpunten opgesteld. Deze zijn overgenomen door de Amarant Groep. Dit betreft de volgende zaken: - strategisch beleidskader; - kwaliteit van zorg; - financieel; - samenwerking met derden; - evaluatie van de Raad van Toezicht; - functioneringsgesprek Raad van Toezicht/Raad van Bestuur. Volgens een bepaalde frequentie zal de evaluatie van de Raad van Toezicht ter hand worden genomen. Dit betreft de volgende punten: - evaluatie van het eigen functioneren; - evaluatie met betrekking tot het profiel van de Raad van Toezicht; - evaluatie met betrekking tot de gehanteerde ijkpunten. 3.2 Raad van Bestuur Algemeen De Raad van Toezicht heeft Dhr. Helder per 1 november 2012 tot voorzitter Raad van Bestuur van de Amarant Groep benoemd. Dhr. Borgmeijer heeft kenbaar gemaakt elders een betrekking te willen aanvaarden, maar heeft zich bereid verklaard aan te blijven als lid Raad van Bestuur tot de start van een nieuwe bestuurder. Inmiddels heeft de Raad van Toezicht Dhr. Bindels per 1 mei 2013 benoemd als lid Raad van Bestuur van de Amarant Groep. Dhr. Koeneman is in het verslagjaar bestuurder a.i. geweest van fusiepartner NSWAC en is op de fusiedatum 31 december 2013 afgetreden. De Raad van Bestuur bestuurt onder toezicht van de Raad van Toezicht van de Amarant Groep en in goed overleg met de binnen de instelling functionerende adviesorganen. De Raad van Bestuur neemt bij de uitvoering van zijn taak de vigerende wet- en regelgeving in acht. De Raad van Bestuur laat zich in de uitvoering van zijn bestuurstaak leiden door de in de statuten geformuleerde doelstelling van de stichting en zij houdt oog op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie. Er vindt een taakverdeling plaats op basis van kwaliteiten en deskundigheden van de bestuurders. Waar sprake is van eigen taken, aandachtsgebieden en functies vindt de beleidsvorming in principe plaats door de betrokken bestuurder. 10 in dienst van mensen met een beperking

11 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken, voor beleidsvorming en beleidsuitvoering, zowel binnen de stichting als in de relatie tussen de stichting en andere instellingen en organen. Het reglement van de Raad van Bestuur is vastgesteld in september De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht in het periodieke overleg tussen beide organen en op momenten waarop de Raad van Toezicht deze verantwoording vraagt. De leden van de Raad van Bestuur zijn gehouden tot een jaarlijks functioneringsgesprek met de Raad van Toezicht. Daarnaast legt de Raad van Bestuur in meer algemene zin verantwoording af in het jaarlijks uit te brengen Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording op algemeen, financieel, kwaliteits- en sociaal terrein. Bezoldiging De individuele bezoldiging van de leden van Raad van Bestuur wordt, conform de Jaarverslaggeving WTZi, vermeld in de jaarrekening (paragraaf 5.10). De vaststelling van de rechtspositie en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht en zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen een lid van de Raad van Bestuur en de stichting. In geval van schorsing of ontslag handelt de Raad van Toezicht zoals vastgelegd in deze overeenkomst. De bestuurdersbeloning van Dhr. Helder en Dhr. Bindels is conform de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD). Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Dit betekent dat de bezoldiging van bestuurders en hoogste leidinggevenden in de publieke en semipublieke sector wettelijk aan een maximum is gebonden. Echter, omdat er voor 2013 (nog) geen ministeriële regeling van kracht is voor de zorg, hebben de besturen van de NVTZ en de NVZD besloten voor 2013 de Beloningscode Bestuurders Zorg (BBZ) te handhaven als systematiek voor de beloning van de bestuurders in de zorg, met dien verstande dat het WNT-maximum niet mag worden overschreden. Binnen de Amarant Groep is overeengekomen om de bezoldiging van de bestuurder in zijn totaliteit vooralsnog niet uit te laten komen boven de (voormalige) Balkenende-norm (= ,-). De WNT-norm is ,-. Nevenfuncties De leden van de Raad van Bestuur mogen in bescheiden mate nevenfuncties vervullen. Dit is vastgelegd in het reglement Raad van Bestuur. Bij het aannemen van nevenfuncties moet het uitgangspunt zijn dat dit geen enkele belemmering mag opleveren voor het optimaal uitoefenen van de bestuurdersfunctie bij de Amarant Groep. Het aannemen van bezoldigde nevenfuncties behoeft instemming van de Raad van Toezicht. De nevenfuncties van de Raad van Bestuur hebben de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Voor meer details over de nevenfuncties van de Raad van Bestuur zie paragraaf Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de Amarant Groep bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden met dien verstande dat de Raad van Toezicht op dit moment nog uit acht leden bestaat in het kader van afspraken die voortvloeien uit de fusie met het Orthopedagogisch Centrum Brabant per 1 juli Afgesproken is om voor wat betreft het rooster van aftreden de normen van de Zorgbrede Governance Code te gaan volgen, dat wil zeggen maximaal twee zittingsperiodes van 4 jaar. Daartoe is een rooster van aftreden opgesteld. In dit kader treedt mevrouw Tacke per 1 april 2014 af als lid van de Raad van Toezicht. Mevrouw Tacke is destijds benoemd op basis van de zogenaamde kwaliteitszetel van de Centrale Cliëntenraad. Om meteen een teruggang in het aantal leden van de Raad van Toezicht mogelijk te maken, is de Raad van Toezicht met de CCR overeengekomen de vrijgevallen kwaliteitszetel te laten invullen door de heer Dingenouts. De heer Dingenouts is reeds lid van de Raad van Toezicht en destijds benoemd op de kwaliteitszetel bij het voormalige Orthopedagogisch Centrum Brabant (OCB, nu onderdeel van de Amarant Groep). In overeenstemming met de statuten van de Amarant Groep en conform afspraak in het fusiedocument Amarant - OCB bestaat de Raad van Toezicht vanaf 1 april 2014 daarmee weer uit zeven leden. In het rooster van aftreden is ook overeengekomen dat de heer Kortmann per 1 juli 2014 aftreedt. Hiermee ontstaat een vacature voor de voorzitter van de Raad van Toezicht. Op basis van artikel 7 van de statuten van de Amarant Groep heeft de Raad van Toezicht een vacature vastgesteld. Daartoe is een benoemingsprocedure en een profielschets voor de voorzitter opgesteld. 11 in dienst van mensen met een beperking

12 Zoals notarieel vastgelegd in het fusiebesluit NSWAC - Amarant Groep is de Raad van Toezicht van de Amarant Groep per 31 december 2013 tijdelijk uitgebreid met de heer Drs. P.P.M. de Roij. Deze zetel is buitenstatutair in die zin dat de zetel uiterlijk eind 2015 ophoudt te bestaan. De zetel wordt dus niet gevoegd in het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht van de Amarant Groep. Voor het overige is de positie van de zetelhouder gelijk aan die van de overige leden van de Raad van Toezicht. Voor de samenstelling en de nevenfuncties van de Raad van Toezicht zie paragraaf Taken van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het bestuur van de organisatie en bewaakt de legitimiteit ervan. Als basis geldt de Zorgbrede Governancecode, die voorschrijft dat alle leden zonder last of ruggespraak en zonder enig belang bij de Stichting Amarant Groep of personen die daar werkzaam zijn, hun taak van onafhankelijk toezicht uitoefenen. Per lid van de Raad van Toezicht van de Amarant Groep zijn aandachtsgebieden ingesteld. Dit biedt de gelegenheid om onderwerpen te laten voorbereiden door daartoe ingestelde voorbereidingscommissies. De voorbereidingscommissies hebben geen beslissingsbevoegdheid. Er is een financiële auditcommissie en een auditcommissie kwaliteit van zorg ingesteld. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Amarant Groep in relatie tot de maatschappelijke functie van de Amarant Groep en een zorgvuldige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Amarant Groep zijn betrokken. Daarnaast benoemt de Raad van Toezicht de leden van de Raad van Bestuur en de accountant van de instelling. Eveneens keurt de Raad van Toezicht de financiële begroting en de jaarrekening goed en kan besluiten tot wijziging van de statuten. Het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht is vastgesteld op 30 maart Evaluatie eigen functioneren De Raad van Toezicht heeft op 30 oktober 2013 zijn eigen functioneren uitgebreid geëvalueerd. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat de Raad van Toezicht over het algemeen tevreden is over zijn functioneren in de achterliggende periode en over de bijdragen die de Raad daarmee heeft geleverd aan de realisatie van de doelen van de Amarant Groep. Ook het samenspel tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur verloopt naar tevredenheid. In termen van goed-beter-best kan en mag het altijd nog beter, gegeven de toekomstige ambities van de Amarant Groep die zijn vastgelegd in het Strategisch Kader Brandend Vuur en in de notitie Bouwstenen. De Raad van Toezicht heeft daartoe de volgende afspraken gemaakt: - Voortaan zal jaarlijks worden bezien wie van de toezichthouders aan welke activiteiten van de NVTZ Academie gaat/gaan deelnemen. - In de komende tijd blijven belangrijke aandachtspunten: o het houden van een goede balans tussen afstand en nabijheid; o samenwerking met externe stakeholders waaronder vooral ook gemeenten; o het in goed samenspel (klankbord en sparringpartner) met de Raad van Bestuur en medezeggenschap maken van strategische keuzes. - De Raad van Toezicht wil en zal de Raad van Bestuur graag ondersteunen bij het bewerkstelligen van goed werkgeverschap, dat van groot belang is in het voorgenomen transitie- en transformatieproces. Er zal een commissie HRM uit de Raad van Toezicht worden ingesteld die deze klankbordfunctie kan invullen. - De Raad van Toezicht acht (het toezicht op) medezeggenschap een wezenlijk onderdeel van haar taak en vraagt zich af of de communicatie die hij nu heeft met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad voldoende is. Deze vraag zal met beide organen aan de orde worden gesteld; - Hoewel er feitelijk al gewerkt wordt op basis van een jaaragenda gaat de Raad van Toezicht nadrukkelijk die jaaragenda vooraf vaststellen; - De Raad van Toezicht heeft besloten om in 2014 de volgende protocollen te laten voorbereiden: 12 in dienst van mensen met een beperking

13 o o o o Een protocol voor communicatie ingeval van crises; Een klokkenluidersregeling; Een dialoogregeling voor overleg van de Raad van Toezicht met belanghebbenden; Een informatieprotocol van de bestuurlijke en toezichthoudende verantwoordelijkheid. Overlegvormen Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van de Amarant Groep heeft periodiek overleg met de Raad van Bestuur. Daartoe stelt de voorzitter in overleg met de Raad van Bestuur een agenda op. De Raad van Toezicht van de Amarant Groep onderscheidt de volgende groepen van agendapunten: - periodieke agendapunten, welke ieder in een daartoe bestemde vergadering behandeld worden (bijvoorbeeld de behandeling van de begroting en de jaarrekening, het functioneren van de Raad van Bestuur, de kwaliteit van de zorg); - reguliere agendapunten, welke door de Raad van Bestuur voor elke vergadering geagendeerd kunnen worden (bijvoorbeeld overleg met de Ondernemingsraad, overleg met de Centrale Cliëntenraad); - incidentele vergaderpunten, welke niet noodzakelijk binnen de jaarcyclus aan de orde komen (fusies en samenwerking, benoeming van bestuurders, onvoorziene zaken); klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur. Bij de behandeling van de jaarrekening is de externe accountant aanwezig voor het verstrekken van een toelichting. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft twee keer per jaar een tripartite overleg met de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur en één keer per jaar met de Centrale Cliëntenraad. De leden van de Raad van Toezicht onderhouden ter deskundigheidsbevordering contacten met degenen die ondersteuning geven aan het werk van de Raad van Toezicht waarbij gedacht kan worden aan het bijwonen van seminars of deelname aan lezingen/bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). Bezoldiging Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht. Dit betekent dat de bezoldiging van bestuurders en hoogste leidinggevenden in de publieke en semipublieke sector wettelijk aan een maximum is gebonden. De beloning van de leden van de Raden van Toezicht mag maximaal 5% of 7,5% (voorzitter) van de WNT-norm zijn. Echter, omdat er voor 2013 (nog) geen ministeriële regeling van kracht is voor de zorg, hebben de besturen van de NVTZ en de NVZD besloten voor 2013 de Beloningscode Bestuurders Zorg (BBZ) te handhaven als systematiek voor de beloning van de bestuurders in de zorg, met dien verstande dat het WNT maximum niet mag worden overschreden. Voor de Amarant Groep geldt dat de voorzitter Raad van Bestuur conform de BBZ is ingedeeld in de categorie H. De voorzitter Raad van Bestuur is na onderling overleg voor 2013 lager binnen deze schaal ingedeeld zodat de (voormalige) Balkenende-norm niet overschreden wordt. Binnen de Amarant Groep is namelijk overeengekomen om de bezoldiging van de bestuurder in zijn totaliteit vooralsnog niet uit te laten komen boven de (voormalige) Balkenende-norm (= ,-). De WNT-norm is ,-. Voor de leden van de Raad van Toezicht wordt 5% en voor de voorzitter 7,5% van het salaris van de voorzitter RvB binnen categorie H gehanteerd. Activiteiten in het verslagjaar Onderwerpen die in vergaderingen aan de orde kwamen, waren in 2013: - Jaarplan 2013; - Jaarrekening 2012; - Exploitatiebegroting 2014; - Investeringsbegroting ; - Financiële performance van de Amarant Groep; - Kwaliteit van arbeid; - Kwaliteit van zorg; - LTHP/Vastgoedbeleid; - Strategische ontwikkelingen met externe partners; - Procedure werving en selectie Raad van Bestuur Amarant Groep; - Voortgang van de juridische fusie; - Benoeming lid Raad van Bestuur; 13 in dienst van mensen met een beperking

14 - Medewerkersonderzoek; - Kadernotitie Bouwstenen voor de aangepaste richting en inrichting Amarant Groep ; - Besluit honorarium Raad van Toezicht Amarant Groep 2013 en verder. De Raad van Toezicht hechtte in 2013 zijn statutaire goedkeuring aan de: - Jaarrekening 2012 d.d. 21 mei 2013; - Exploitatiebegroting 2014 d.d. 10 december 2013; - Investeringsbegroting d.d. 10 december 2013; - Juridische fusie NSWAC - Amarant Groep d.d. 12 november Bedrijfsvoering Algemeen Bij de Amarant Groep is de besturingssystematiek gebaseerd op de principes van integraal management. De organisatie is resultaatgestuurd. Het lijnmanagement is integraal verantwoordelijk voor de resultaten en de inzet van de daarvoor benodigde mensen en middelen. De stafdiensten zijn ondersteunend, adviserend (gevraagd en ongevraagd) en serviceverlenend aan het lijnmanagement van de verschillende organisatieonderdelen. Er is sprake van een klant-leverancier-relatie. Management control cyclus De concrete planning, uitvoering, evaluatie en bijstelling van het beleid krijgt binnen de Amarant Groep gestalte door middel van de management control cyclus. Deze cyclus is gebaseerd op de Deming-cirkel (Plan, Do, Check, Act) en vormt het instrument voor het plannen, uitvoeren, toetsen en bijstellen van beleidsdoelstellingen. De management control cyclus is als het ware de jaarlijkse agenda van de organisatie waarin systematisch de besluitvormings- en evaluatiemomenten worden vastgelegd. De management control cyclus evalueert voortdurend de beoogde versus de behaalde resultaten en vergroot de stuurbaarheid van de organisatie en optimaliseert de gekozen richting en gekozen activiteiten ter realisatie van de beoogde resultaten. Integraal management Integraal management houdt in dat het management van alle organisatie-onderdelen binnen door de Raad van Bestuur vastgestelde kaders managementverantwoordelijkheid heeft voor diverse thema s. Wel met een praktische vertaling en met duidelijke keuzes. Het betreft de vijf volgende resultaatgebieden: - kwaliteit van zorg; - evenwicht in opbrengsten en kosten; - kwaliteit van arbeid; - kwaliteit van huisvesting; - marktontwikkeling en innovatie. Om integraal management mogelijk te maken zijn de bijbehorende bevoegdheden toegekend aan het management. De Raad van Bestuur rekent het integrale management af op de volle breedte van de operationele verantwoordelijkheid en blijft daarbij op een gepaste afstand van de operatie. Integraal management betekent verder dat de managers een eigen verantwoordelijkheid hebben voor zowel de uitvoering van het beleid als het bepalen van de inzet van middelen om een bepaald doel te bereiken. Dat betekent de erkenning van de eindverantwoordelijkheid van het management voor een bedrijfsonderdeel. Het betekent niet: minder betrokken. De functie van de Raad van Bestuur in dit proces zal toetsend, coachend en beoordelend zijn. Het management heeft eigen verantwoordelijkheid om de weg naar het resultaat zelf inhoud te geven. Uitwerking Management Control Cyclus Het meerjarenbeleidsplan wordt uitgewerkt in jaarplannen op Amarant Groep-niveau, RVE-niveau en cluster/team/afdelingsniveau. De jaarplannen beperken zich tot het (compact) beschrijven van de primaire targets vertaald in overeengekomen eindtermen (resultaatgebieden). De jaarplannen worden financieel vertaald tijdens de jaarlijkse begrotingscyclus (mei-december). Via de exploitatiebegroting worden uitgaven getoetst. Daarnaast vindt op basis van de begroting een transparante allocatie van middelen plaats op basis van de parameters in de externe financiering. De begroting is het cijfermatig referentiepunt om de gemaakte jaarplannen en afspraken (managementcontracten) te kunnen toetsen en te evalueren. 14 in dienst van mensen met een beperking

15 Contractmanagement wordt beschouwd als een belangrijk instrument dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan de besturing en beheersing van de organisatie. Tussen de Raad van Bestuur en het management van de RVE s is een formele afspraak gemaakt waarin de te bereiken resultaten zijn vastgelegd op de vijf bovengenoemde resultaatgebieden. Om te komen tot een beoordeling of de beoogde resultaten van de jaarplannen ook zijn/worden behaald en om de uitvoering of planning eventueel bij te stellen wordt gewerkt met managementinformatie. Per maand wordt een financiële rapportage verstrekt. Per kwartaal wordt managementinformatie gegenereerd op de vier overige resultaatgebieden. Conform de planning van de management control cylcus worden per kwartaal gegevens op deze gebieden verzameld, gebundeld, geanalyseerd, gerapporteerd en besproken met het management. Daarnaast is een jaarafsluiting ingevoerd inclusief een forecast voor het opvolgende jaar. 3.5 Cliëntenraad Ontwikkelingen wetgeving De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is een wet die zich richt op de rechten van de cliënt. De doelstelling van de WMCZ is het bevorderen van de medezeggenschap van cliënten in de zorgsector. De WMCZ is in 1996 van kracht geworden en moet bewerkstelligen dat er voldoende rekening wordt gehouden met de wensen en de behoeften van cliënten. Daartoe stelt de WMCZ een geïnstitutionaliseerde cliëntenvertegenwoordiging (de cliëntenraad) verplicht, die zich ontfermt over de belangenbehartiging van de cliënten in de zorginstelling. Momenteel is op landelijk niveau de nieuwe Wet Cliëntrechten Zorg (WCZ) nog in ontwikkeling. In het wetsvoorstel wordt een aantal verschillende wetten waaronder de WMCZ in één kader samengebracht. Centrale Cliëntenraad Deze paragraaf geeft een weerslag van de activiteiten van de Centrale Cliëntenraad (CCR) in Binnen de Amarant Groep wordt veel waarde gehecht aan cliëntenparticipatie. De CCR kan terugkijken op een jaar waarin inspanningen zijn verricht om binnen de medezeggenschapstructuur zoveel mogelijk het belang van de cliënten te vertegenwoordigen. Algemeen Medezeggenschap betekent dat cliënten en/of vertegenwoordigers op diverse niveaus binnen een zorginstelling, als collectief, gevraagd én ongevraagd invloed kunnen uitoefenen op voorgenomen besluiten die van invloed zijn op de positie van cliënten en de kwaliteit van zorg. De medezeggenschapstructuur (cluster-, RVE- en Amarant Groep-niveau) volgt zoveel mogelijk de organisatiestructuur van de Amarant Groep. - Clusterniveau: lokale cliëntenraden (LCR) Dit betreft medezeggenschap die zich vooral richt op de plaats waar de zorg- en dienstver concreet vorm krijgt. Hier worden locatiegebonden onderwerpen besproken. Een LCR kan één (of meer) woon- of dagbestedinglocatie(s) omvatten. Een LCR bestaat in principe uit een commissie (cliënten) en een onderdeelcommissie (vertegenwoordigers), maar gezien de diverse dynamiek op locaties functioneren er binnen de organisatie ook diverse mengvormen. - Districtsniveau: districtscliëntenraden (DCR/SCR) Ieder RVE heeft een districts- of sectorcliëntenraad (DCR/SCR) bestaande uit een commissie (vertegenwoordigers vanuit de voorzieningen die deel uitmaken van het RVE) en een onderdeelcommissie (cliënten). De RVE-manager en de DCR/SCR bespreken algemene, locatieoverstijgende onderwerpen binnen de grenzen van het desbetreffende RVE. - Centraal niveau: één centrale cliëntenraad (CCR) De CCR is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de DCR/SCR (elf personen). Elke DCR/SCR vaardigt één vertegenwoordiger af naar de CCR. De CCR is daarmee samengesteld uit vertegenwoordigers van het Dr. Leo Kannerhuis Brabant, Idris en Amarant Wijkzorg en Amarant Specialistische zorg. Pauwer zal hierop aansluiten. De Raad van Bestuur en de CCR bespreken instellingsbrede onderwerpen, met name beleidsmatige en strategische zaken, die voor alle cliënten van de Amarant Groep van toepassing zijn. De Amarant Groep heeft in 2013 voorbereidingen getroffen voor een aanpassing van de interne organisatie om meer toegerust te zijn op de aangekondigde stelselwijzigingen en bezuinigingen. Herinrichting van de organisatie maakt daarmee ook het vraagstuk m.b.t. de toekomstige inrichting van de medezeggenschap 15 in dienst van mensen met een beperking

16 actueel. De Raad van Bestuur en de CCR hebben gezamenlijk het initiatief genomen om, onder de noemer Taskforce, een actieve betrokkenheid van de CCR te waarborgen bij het actuele reorganisatieproces. Daarnaast heeft de Taskforce de opdracht een visie te ontwikkelen op de toekomstige inrichting van de medezeggenschap, inclusief het versterken van nieuwe, minder geïnstitutionaliseerde vormen van cliëntparticipatie en medezeggenschap. In de loop van 2014 zal dit concreet vorm gaan krijgen. De samenwerking tussen de CCR en de Raad van Bestuur verliep ook in 2013 in een ontspannen en constructieve sfeer. De CCR wordt in een vroegtijdig stadium betrokken bij de ontwikkeling van beleid, waardoor er sprake is van een aanzienlijke invloed en op diverse beleidsterreinen zelfs van co-makership. Vergaderingen Centrale Cliëntenraad (CCR) De CCR is in 2013 in totaal elf keer in vergadering bij elkaar geweest, het betreft: 1. Overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur. In 2013 zijn er vijf overlegvergaderingen geweest met de Raad van Bestuur. De agenda voor het gezamenlijk overleg wordt in goed overleg door de Raad van Bestuur en de voorzitter CCR bepaald. 2. CCR-vergaderingen. In 2013 heeft de CCR vier keer in eigen kring vergaderd. 3. Overleg met de Raad van Toezicht. Op 24 januari heeft er een overleg plaatsgevonden met een delegatie van de Raad van Toezicht. Samen met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is er op 27 juni een werkbezoek gebracht aan het RVE Wijkzorg Brabant Oost en Zuid waar onder andere woonvormen, een maatjesproject en een ouderinitiatief zijn bezocht. 4. Overleg CCR-OR-Raad van Bestuur-Raad van Toezicht Het jaarlijks overleg met de OR, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht vond plaats op 12 november. 5 Themabespreking Op 9 november heeft de CCR samen met de Raad van Bestuur een medezeggenschapsdag gehouden voor alle betrokkenen bij de medezeggenschap binnen de Amarant Groep met de thema s stelselwijzigingen en bezuinigingen. Dit heeft voor een deel van de cliënten een aanzienlijke impact. Naast het verstrekken van informatie over de komende stelselwijzigingen biedt de medezeggenschapsdag veel ruimte om ervaringen uit te wisselen. De CCR kent een aantal vaste commissies: kwaliteit, communicatie, Wmo en de commissie FEC (financieeleconomisch/vastgoed) die elk diverse keren per jaar in commissieverband vergaderen. Eén van de leden van de CCR neemt namens de CCR deel aan het overleg van de Gouda-groep, het landelijk overlegorgaan van voorzitters van cliëntenraden van (grote) zorgaanbieders in de sector gehandicaptenzorg. Enkele belangrijke onderwerpen in Jaarplan 2013 De CCR heeft het jaarplan 2013 van de Amarant Groep besproken met de Raad van Bestuur en kon zich vinden in de benadering dat de focus in eerste instantie gericht blijft op cliënten die nu in zorg zijn. Voor de CCR is een belangrijk punt van aandacht op welke wijze er met minder middelen toch kwalitatief goede zorg kan worden geleverd. De focus ligt voor de CCR op meer kwaliteit met minder middelen. De CCR pleit ervoor om best practices te benoemen en de uitwisseling ervan binnen de organisatie te bevorderen. - Strategisch Kader De CCR heeft een aanvullende notitie op het strategisch kader ontvangen en besproken met de Raad van Bestuur. Bij de dimensies groei, inhoud en omvang is voor de Amarant Groep de inhoud leidend. In de notitie is de visie op groei genuanceerd uitgewerkt in relatie tot een aantal belangrijke ontwikkelingen. Met groei wordt hier niet zozeer bedoeld het volume, maar groei in de zin van maatschappelijk zichtbaar blijven en herkenbaarheid in de samenleving. - Fusie met NSWAC De CCR heeft positief advies uitgebracht over een te houden onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden tussen de Amarant Groep en NSWAC, een organisatie voor LG-zorg en mensen met NAH. In het verlengde daarvan is de keuze gemaakt om een fusie aan te gaan tussen beide organisaties met ingang van 31 december De CCR heeft steeds een positieve grondhouding gehad ten aanzien van deze plannen. 16 in dienst van mensen met een beperking

17 - Herinrichting organisatorische en leidinggevende structuur Dr. Leo Kannerhuis Brabant De CCR heeft een adviesaanvraag ontvangen aangaande de positionering van het Dr. Leo Kannerhuis Brabant binnen Idris 18-. De CCR heeft oog voor de overwegingen die hebben geleid tot dit besluit en brengt hierover een positief advies onder de voorwaarde dat recht moet worden gedaan aan de (zorg voor) de onderscheiden doelgroepen cliënten en dat voor de diverse cliëntengroepen een herkenbare vorm van cliëntmedezeggenschap in stand blijft. - Notitie Bouwstenen Onder de noemer Bouwstenen geeft de Raad van Bestuur van de Amarant Groep vorm aan een intern reorganisatieproces. De CCR is al in een vroegtijdig stadium geïnformeerd over de reorganisatieplannen en was daarmee in de gelegenheid om, vooruitlopend op het formele adviestraject, hierover met de Raad van Bestuur van gedachten te wisselen. De CCR onderschrijft de plannen en pleit ervoor om in de reorganisatie steeds goed te focussen op doelen die voor de cliënten van belang zijn. In 2014 zal de verdere concretisering van de reorganisatie vorm krijgen. - Brandveiligheid in nachtsituaties De CCR heeft zich enkele keren gebogen over de problematiek van veiligheid in nachtsituaties op woonvoorzieningen. Dit naar aanleiding van een onderzoek dat in 2012 is gehouden in opdracht van het Ministerie van VROM. Aandachtspunten voor de CCR zijn hierbij de ontruimingsinstructies, de aanwezigheid van een nachtdienst en de actualiteit van BHV-plannen. - Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Binnen de sector VG zijn door partijen afspraken gemaakt over een kwaliteitskader. Onderdeel van het kwaliteitskader is ook een tevredenheidsmeting onder cliënten en cliëntvertegenwoordigers. Binnen de CCR is gesproken over het proces te komen tot een keuze voor een meetinstrument. De concrete invulling van de systematiek zal in 2014 plaatsvinden in samenspraak met de betrokken DCR/SCR. - Pilot Integrale Zorg De CCR is enkele keren met de Raad van Bestuur in gesprek geweest over de het verloop van de pilot integrale zorg. Het betreft samenhangende woonzorg en dagbesteding op basis van een 7 x 24 uur principe. De eerste rapportages zijn positief en veel pilot-doelstellingen m.b.t. kwaliteit van zorg en kwaliteit van arbeid lijken te worden gerealiseerd. De CCR juicht de ontwikkelingen m.b.t. integrale zorg toe, maar is alert en kritisch op het behoud van de uren voor dagbesteding van de cliënt. - Thematisch onderzoek Inspectie Gezondheidszorg inzake vrijheidsbeperking. Vanwege een vacature is met de CCR de invulling van de functie cliëntenvertrouwenspersoon binnen de diverse onderdelen van de Amarant Groep besproken. In overleg is er besloten om tijdelijk te voorzien in de vacature in afwachting van nieuw te verwachten wetgeving in het kader van de transities en de vast te stellen Wet Zorg en Dwang. Op basis van actuele wetgeving zal er in de loop van 2015 gekozen worden voor een nieuwe invulling van de functie cliëntenvertrouwenspersoon binnen de Amarant Groep. - Visiedocument: aan de slag met (minder) vrijheidsbeperkingen Binnen de organisatie is, vooruitlopend op de nieuwe Wet Zorg en Dwang, een visiedocument ontwikkeld, Dit visiedocument geeft weer wat de visie van Amarant Groep is op (het verminderen van) vrijheidsbeperking, de visie op zelfstandigheid en privacy van cliënten en hoe we hier binnen de organisatie mee om willen gaan. Het is een dynamisch document dat aan veranderingen onderhevig is, afhankelijk van nieuwe regelgeving en nieuwe inzichten. Bij de ontwikkeling van deze visie is enkele keren overleg geweest met de CCR. - Begroting 2014 In vervolg op de bespreking van de kaderbrief heeft de CCR zijn goedkeuring gegeven aan de begroting over De CCR heeft bij de begrotingsbesprekingen aangegeven graag (inhoudelijk en strategisch) geïnformeerd te willen worden over de wijze waarop de onderhandelingen met de zorgkantoren plaatsvinden. 3.6 Ondernemingsraad Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) moet de onderneming een ondernemingsraad (OR) instellen als er ten minste 50 personen werkzaam zijn. De WOR regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen in Nederland. Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in 17 in dienst van mensen met een beperking

18 de onderneming. Via medezeggenschap kunnen de werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming waarin zij werken. Anderzijds krijgt de leiding van de onderneming via medezeggenschap belangrijke informatie vanaf de werkvloer. Daar kan de leiding haar voordeel mee doen, bijvoorbeeld bij het bepalen van het te voeren beleid en bij besluitvorming. Rechten en faciliteiten ondernemingsraad De WOR kent de OR diverse rechten en faciliteiten toe. Dit is om een goede invulling van de medezeggenschap te bevorderen. De ondernemer is, onder meer, gehouden tot: - het voeren van overleg met de OR; - het verstrekken van informatie aan de OR; - het tijdig vragen van advies aan de OR ten aanzien van voorgenomen besluiten over belangrijke financieel-economische of bedrijfsorganisatorische aangelegenheden; - het tijdig vragen om instemming van de OR ten aanzien van voorgenomen besluiten op het gebied van het sociale beleid van de onderneming in ruime zin; - Het verlenen van bepaalde faciliteiten, zoals bijvoorbeeld vergaderen tijdens werktijd, en scholing. Overleg tussen ondernemer en ondernemingsraad De OR en de ondernemer overleggen geregeld met elkaar. Daarbij heeft de OR een tweeledige taak. Enerzijds is de OR overlegpartner van de ondernemer. Hij denkt mee met de ondernemer en is sparringpartner bij besluitvorming. Anderzijds is de OR vertegenwoordiger van de werknemers. Hij brengt wensen en meningen van het personeel naar voren ten aanzien van de verschillende onderdelen van het ondernemingsbeleid. In sommige gevallen kan de OR als belangenbehartiger optreden. De OR en de ondernemer overleggen met elkaar om de onderneming in al haar facetten goed te laten functioneren. De ervaring leert dat bij een goed functionerend overleg tussen ondernemer en OR de ondernemer profijt heeft van de informatie die op deze manier verkregen wordt en veelal betere besluiten kan nemen. Ondernemingsraad van de Amarant Groep De medezeggenschapstructuur volgt zoveel mogelijk de organisatiestructuur van de Amarant Groep. De OR van de Amarant Groep vertegenwoordigt ruim mensen die werkzaam zijn bij Amarant, Idris, het Dr. Leo Kannerhuis Brabant en Pauwer. De OR spreekt met de Raad van Bestuur over het Amarant Groep-breed instellingsbeleid op financieel-economisch, bedrijfsorganisatorisch en sociaal gebied. Daarbij laat hij zich adviseren door drie uit OR- en OC-leden samengestelde commissies. Commissie Sociaal Beleid Commissie Arbo Financieel Economische Commissie Daarnaast zijn er: 12 onderdeelcommissies. Eén voor elk RVE in de zorg en één voor de ondersteunende afdelingen (hieronder vallen het Bestuursbureau en Huisvesting & Bedrijfsdiensten). De OC s overleggen met de RVE-manager en praten, denken en beslissen mee over zaken die spelen in het eigen RVE, cluster of afdeling. Het jaar 2013 was een bijzonder jaar. De organisatie was volop in beweging en doordrongen van de noodzaak om zaken anders te organiseren. De OR heeft geprobeerd in zorgvuldigheid goede en heldere afspraken te maken met de Raad van Bestuur. Dit was niet altijd eenvoudig want het ging om forse vraagstukken aangaande de kwaliteit van arbeid en werkgelegenheid. Ondanks deze dynamiek is de verstandhouding tussen de OR en Raad van Bestuur gelukkig goed. Er wordt open met elkaar gecommuniceerd en er is respect voor elkaars mening. Dat is belangrijk want ten slotte willen we vanuit diverse verantwoordelijkheden dat het de organisatie en daarbij de medewerkers en cliënten goed gaat. Op 21 oktober 2013 heeft de OR positief geadviseerd over een juridische fusie met NSWAC. Per 31 december 2013 is de NSWAC onderdeel van de Amarant Groep en veranderde de naam van NSWAC in Pauwer. Dit betekende ook een verandering voor de medezeggenschap. De OR van NSWAC werd omgevormd tot OC Pauwer en de Ondernemingsraad van de Amarant Groep werd uitgebreid met één zetel voor RVE Pauwer. 18 in dienst van mensen met een beperking

19 OR-bureau Amarant De OR en OC s worden ondersteund vanuit het OR-bureau. Het OR-bureau kent een ambtelijk secretaris en een aantal medewerkers OR-bureau. Aantal vergaderingen OR-vergaderingen 22 Overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur 13 Overlegvergaderingen met de Raad van Toezicht 2 Informeel overleg met Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, 1 Centrale Cliëntenraad en Raad van Bestuur Vergaderingen themacommissies 17 Vergaderingen onderdeelcommissies 10 Overlegvergaderingen onderdeelcommissies met manager RVE 9 OR & Scholing In 2013 werd gebruik gemaakt van de diensten van de advies- en trainingsbureaus De Beuk & SBI. Op 28 februari 2013 was er een collectieve scholingsdag voor de OR & OC s in het teken van de grote veranderingen in de zorg en de beïnvloedingsruimte van de medezeggenschap. Een enkele OC heeft begin 2013 nog een training op maat gevolgd maar vanwege het verkiezingsjaar is bescheiden gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Nieuw gekozen OC-leden krijgen altijd een introductiecursus om hen klaar te stomen voor de taak die hen wacht. Op 12 en 13 november 2013 was er in deze scholing aandacht voor: de taken en mogelijkheden van OR/OC, de visie op medezeggenschap, het samenspel tussen OR en OC s, effectief vergaderen en overleggen, inzet van de eigen kwaliteiten. Op 12 december 2013 is er s-middags een collectieve scholingsmiddag geweest. Het onderwerp van de middag was Transitie en Transformatie. Vanuit HRM is informatie gegeven over de vraagstukken waarmee de organisatie de komende tijd te maken zal krijgen. Vervolgens zijn deze ontwikkelingen onder begeleiding van trainers van De Beuk vertaald naar de RVE/OC-praktijk. Verkiezingen In oktober 2013 waren er verkiezingen voor de OR en OC s. Er werd enthousiast gereageerd op de oproep om kandidaten. Het belang van een stevige medezeggenschap werd erkend. In maar liefst 7 RVE s konden de medewerkers stemmen omdat er meer kandidaten waren dan zetels. Gevolg is dat meer dan de helft van de medezeggenschap werd vernieuwd. Eind oktober werden de nieuwe OR en OC s feestelijk geïnstalleerd in een bijeenkomst waarbij ook de Raad van Bestuur en RVE-managers aanwezig waren. Communicatie met de achterban Op verzoek van de OR heeft K. Vesters in het kader van haar afstuderen aan de Fontys Hogeschool Communicatie onderzoek gedaan. De centrale vraag van haar onderzoek was: hoe kan communicatie bijdragen aan de zichtbaarheid en bereikbaarheid en werking van de medezeggenschap zodat medewerkers van de Amarant Groep zich meer betrokken voelen. Hiertoe heeft zij onder andere groepsgesprekken gehouden met leden van de medezeggenschap, managers en medewerkers uit diverse RVE s. Het onderzoek bevat diverse aanknopingspunten die goed kunnen dienen als handvat voor de medezeggenschap en die een plaats zullen krijgen in het scholingsprogramma 2014 van de nieuwe OR en OC s. Enkele besproken onderwerpen - Juridische fusie met NSWAC Het is lastig om met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen een vast omlijnd perspectief te schetsen. De Amarant Groep is net als alle andere partners in de zorg afhankelijk van minder financiële middelen en politieke ontwikkelingen. De OR is echter samen met de Raad van Bestuur van mening dat een afwachtend beleid geen optie is als de Amarant Groep bij al die nieuwe ontwikkelingen een substantiële rol wil blijven spelen. De OR heeft mede daarom positief geadviseerd over de fusie. Financieel gezien waren er wel aandachtspunten, maar geen onoverkomelijke bezwaren. De OR heeft wel geadviseerd om voor de ontwikkeling LG/NAH een evenwichtig groeiscenario te ontwikkelen, dus geen risico s te nemen. Verder is er een afspraak gemaakt over mogelijk onbedoelde verdringing van Amarant Groep personeel ten gevolge van deze fusie. Tot slot is met de Raad van Bestuur afgesproken dat de werking van het huidig sociaal plan geëerbiedigd wordt indien er op 1 juni 2014 nog geen nieuw 19 in dienst van mensen met een beperking

20 sociaal plan is vastgesteld. Dat was voor de OR een belangrijke voorwaarde om bij organisatiewijzigingen en/of uitbreiding van de stichting ook aantoonbaar de beoogde zorgvuldigheid ten opzichte van alle werknemers in acht te nemen. - Spoorboekje Reorganisatie & afspiegeling De OR heeft in november 2013 een spoorboekje Reorganisatie & afspiegeling ontvangen. Het boekje is bedoeld als handleiding voor leidinggevenden om - als het nodig is - het Sociaal plan bij de aanstaande reorganisaties binnen de Amarant Groep goed te kunnen toepassen. De OR was gevraagd te adviseren op de uitgangspunten ten aanzien van bedrijfsvestiging, uitwisselbare functies en peildatum. De OR heeft extra vergaderd en overleg gehad met deskundigen om nog snel duidelijkheid te kunnen bieden aan medewerkers die te maken krijgen met bezuinigingen en boventalligheid. In december 2013 heeft de OR advies uitgebracht. - Flexibele schil De OR heeft ingestemd met het voorstel van de Raad van Bestuur om de flexibele schil op Amarant Groep niveau maximaal op 20% te stellen. Deze afspraak maakt deel uit van de hierboven genoemde regeling arbeidscontracten voor bepaalde tijd die voor drie jaar is aangegaan. Gezien de gevolgen van de stelselwijzigingen en bezuinigingen werd 20% reëel geacht. Onder de flexibele schil worden begrepen medewerkers met een arbeidscontract voor bepaalde tijd en medewerkers met een oproepovereenkomst (0-urencontract). - Arbeidscontracten voor bepaalde tijd Een medewerker met een contract voor bepaalde tijd is voor de Ondernemingsraad evengoed een medewerker die op basis van zijn/haar kwaliteiten kansen en mogelijkheden moet krijgen. In de CAO staat dat arbeidscontracten als regel voor onbepaalde tijd worden afgegeven. Op onderdelen afwijken van deze regeling kan als de OR daarmee instemt. De OR en Raad van Bestuur hebben gezamenlijk een achttal uitzonderingen op de hoofdregel in de CAO geformuleerd op basis waarvan contracten voor bepaalde tijd mogen worden afgegeven. - Zorg 2.0 Het project 2.0 geeft aan hoe de Amarant Groep met het Dr. Leo Kannerhuis Nederland, Pluryn en ARQ ondersteund door ICT-bedrijf Ordina, wil werken aan e-health (toepassing van nieuwe ICT-techniek) en bevordering van het zelfzorgmanagement van cliënten. De OR had in eerste instantie op basis van het met de medezeggenschap gelopen proces en de vele onduidelijkheden negatief geadviseerd over dit project. Nadat de Raad van Bestuur had zorg gedragen voor aanvullende informatie, heeft de OR met de nodige kanttekeningen alsnog ingestemd met de start van fase 2 van het project. Later in het jaar heeft de OR ingestemd met de oprichting van coöperatie Quli om de samenwerking juridisch goed vast te leggen. - Regeling gebruik bedrijfsauto s/black box Geruime tijd zijn de OR en Raad van Bestuur in overleg geweest over het voornemen van de Raad van Bestuur om alle bedrijfsauto s van de Amarant Groep uit te rusten met een zogenaamd black box systeem. De OR heeft hierover juridisch advies ingewonnen. Alleen die personeelsgegevens die absoluut nodig zijn om een doel te bereiken mogen worden verwerkt en opgeslagen. Het minimum is daarom ook meteen het maximum. Naar de mening van de OR is de Raad van Bestuur er onvoldoende in geslaagd de noodzaak aan te tonen van het verzamelen van gegevens op individueel niveau ten behoeve van de belastingdienst. Reden voor de OR om geen instemming te geven aan invoering van deze regeling. 20 in dienst van mensen met een beperking

Voorwoord Raad van Bestuur

Voorwoord Raad van Bestuur Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument legt de Raad van Bestuur in de eerste plaats verantwoording af over

Nadere informatie

in dienst van mensen met een beperking

in dienst van mensen met een beperking in dienst van mensen met een beperking Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument legt de Raad van Bestuur in

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Isala

Reglement Raad van Bestuur Isala Reglement Raad van Bestuur Isala 1. De bestuurstaak 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect)

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Begrippenlijst en definities: - Belanghebbenden: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals cliënten

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Amersfoort, 16 november 2016 Reglement Raad van Bestuur Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Bestuur van de Stichting Diabetes

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid De Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, gevestigd te Nieuwkuijk, besluit met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Inleiding De code is opgebouwd uit twee elementen. Het eerste deel bestaat uit een aantal uitgangspunten en

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Eindhoven, april 2015 Concept, versie 0.4 1 TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER Met deze toezichtvisie schept de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Reglement raad van bestuur

Reglement raad van bestuur raad van bestuur bestuurssecretariaat Postbus 253 4460 AR Goes Bezoekadres Oostmolenweg 101 Kloetinge Telefoon 0113 26 72 02 Telefax 0113 23 35 38 definitief Versie 1 E-mail en internet rvb@emergis.nl

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.

1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Reglement raad van bestuur Stichting Adelante Groep Volgens de statuten van Adelante Groep is de raad van bestuur belast met en eindverantwoordelijk voor het bestuur van de stichtingen Adelante Zorg, Adelante

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR BOVENIJ ZIEKENHUIS. 1. De bestuurstaak

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR BOVENIJ ZIEKENHUIS. 1. De bestuurstaak REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR BOVENIJ ZIEKENHUIS 1. De bestuurstaak 1.1. Ingevolge de statuten bestuurt de raad van bestuur de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. 1.2. De raad van bestuur is

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient primair

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven 26 mei 2017 Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving,

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Emergis 7. RAAD VAN BESTUUR b

Emergis 7. RAAD VAN BESTUUR b .; 7. RAAD VAN BESTUUR b BESTUURSSECRETARIAAT Postbus 253 4460 AR Goes BEZOEKADRES Oostmolenweg 101 Kloetinge TELEFOON 0113267202 TELEFAX 0113233538 E-MAIL EN INTERNET Definitief Versie 1 rvb@emergis.nl

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING De Raad van Commissarissen van de Besloten Vennootschap AMBULANTE THUISZORG WIJKVERPLEGING gevestigd aan de Jan Campertstraat 5 in de

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel<enhuisgroep Twente (ZGT) is de Raad van Toezicht.

Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel<enhuisgroep Twente (ZGT) is de Raad van Toezicht. 2St ruw Verslag Raad van Toezicht 2014 Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER De Raad van Toezicht van de Stichting ZORGORGANISATIE HET HOGE VEER gevestigd te Raamsdonksveer in de gemeente Geertruidenberg. In aanmerking nemende

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel blad 1 Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel 1. De Bestuurstaak 1.1. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder Toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 Bij de vervulling

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 21500421 sr / 59065 STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 STATUTEN: NAAM EN ZETEL Artikel 1. De stichting is genaamd: Stichting Adelante Zorg. Zij heeft haar zetel te Heerlen. DOEL

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

7 juli Koraal acteert vanuit haar vier pijlers: (i) langdurige zorg; (ii) jeugdzorg; (iii) onderwijs; en (iv) arbeidsparticipatie.

7 juli Koraal acteert vanuit haar vier pijlers: (i) langdurige zorg; (ii) jeugdzorg; (iii) onderwijs; en (iv) arbeidsparticipatie. 7 juli 2017 Visie op toezicht houden bij Koraal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving, waaronder

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht

Reglement raad van toezicht Definities - 'Belanghebbenden': de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals de cliënten en de cliëntenraad, de werknemers van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Behorend bij de statuten van de vereniging ANBO DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ

Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten. De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ Gezamenlijk stimuleringsprogramma medezeggenschap cliënten Uitkomst van overleg De veldpartijen: ActiZ, BTN, FO, GGZ Nederland, LOC, LSR, NFU, en NVZ overwegende dat zij gehoor hebben gegeven aan het verzoek

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Good Governance Dichterbij. Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Good Governance Dichterbij. Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Good Governance Dichterbij Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Ottersum, november 2012 Concept, versie 2 1 TOEZICHTVISIE DICHTERBIJ Een Raad van Toezicht (RvT) heeft als belangrijkste taak om aan

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting thuiszorg de ZorgSter DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne belanghebbenden

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen.

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Langedijk. Nr. 58371 30 juni 2015 Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 De raad van de gemeente Langedijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Stichting Geïntegreerde Geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 december 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht

Nadere informatie