School- en functieprofiel. Locatiedirecteur. Bonhoeffer College, locatie Van der Waalslaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School- en functieprofiel. Locatiedirecteur. Bonhoeffer College, locatie Van der Waalslaan"

Transcriptie

1 School- en functieprofiel Locatiedirecteur Bonhoeffer College, locatie Van der Waalslaan Hengelo (o), September 2016

2 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Bonhoeffer College, locatie Van der Waalslaan 1.1. Onderwijs Onderwijsvisie en motto Organisatie Resultaten 5 2. Profielschets locatiedirecteur Van der Waalslaan 2.1. Ontstaan van de vacature Profielschets 3. Informatie over de procedure werving & selectie 3.1. Begeleiding Informatie Solliciteren Contactgegevens 9 2

3 Informatie over het Bonhoeffer College en de locatie Van der Waalslaan 1.1. Onderwijs Het Bonhoeffer College is een brede interconfessionele scholengemeenschap met een breed onderwijsaanbod: gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs. De school is gevestigd te Enschede. Binnen de kaders van de gezamenlijke doelstellingen en de missie hebben de locaties van het Bonhoeffer College ruimte om eigen beleid te voeren en zelf prioriteiten in de schoolontwikkeling te stellen. Bonhoeffer College verrijkt je toekomst. Elke locatie geeft hieraan invulling op een wijze die past bij het eigene van die locatie, zo behoudt elke locatie ook haar eigen specifieke karakter. Het Bonhoeffer College biedt onderwijs op zes locaties in Enschede: Locatie Bruggertstraat havo en vwo (Technasium en Business School) Locatie Geessinkweg mavo en mavo/havo klas 1-2 Locatie Van der Waalslaan mavo, havo en vwo (vwo+) Locatie Vlierstraat Expertisecentrum, Educatie en Begeleiding Locatie Vlierstraat Praktijkonderwijs Locatie Wethouder Beversstraat vmbo-b en vmbo-k (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg) Op de locatie Van der Waalslaan wordt in het schooljaar onderwijs verzorgd aan leerlingen inclusief 13 leerlingen die onderwijs volgen in het volwassenonderwijs (vavo). Het aantal leerlingen op deze locatie is de afgelopen jaren fors gegroeid, mede als gevolg van instroom van leerlingen in de afdeling mavo van een andere locatie van het Bonhoeffer College. De locatie Van der Waalslaan profileert zich onder andere met VWO-plus en maakt deel uit van het landelijk netwerk van 25 begaafdheidsprofielscholen. De school en de Universiteit Twente (UT) hebben een convenant waarin afspraken zijn vastgelegd voor extra mogelijkheden voor vwo-leerlingen. In de bovenbouw nemen deze leerlingen deel aan het honourstraject. Voorbeelden van activiteiten binnen dit traject zijn dat leerlingen extra vakken volgen, deelnemen aan olympiades of deelnemen aan masterclasses op de UT. VWO-plus-leerlingen in leerjaar 1 t/m 3 het vak Life & Science volgen. Centraal thema is een bèta-technisch onderwerp, waarbij onderzoekend en ontwerpend leren wordt gestimuleerd en verbinding tussen techniek en maatschappij wordt vormgegeven. De vakgroep Control Engineering (Robotica) van de UT levert de inhoudelijke kennis van het onderwerp. De lessen worden voor een groot deel verzorgd door student van de UT. Het curriculumonderwerp wordt mede ondersteund door de vakgroep Curriculum Ontwerp. Alle leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo kunnen gebruikmaken van de mogelijkheden die het Honours-traject biedt. Voor leerlingen in 4 en 5 havo wordt dit traject in samenwerking met de Saxion Hogescholen aangeboden. Tijdens diverse projecten op school worden belangrijke vaardigheden als oriënteren, ontwerpen, onderzoeken en presenteren geoefend. 3

4 Daarnaast onderscheidt de locatie zich met een breed scala aan culturele- en overige buitenlesactiviteiten. Leerlingen en medewerkers zijn betrokken bij grootschalige projecten. Onder ouders en (oud-) leerlingen heeft de locatie een positief imago; de school wordt ook gekozen door leerlingen die in andere delen van Enschede wonen. Op basis van de huidige prognose wordt rekening gehouden met een toename van circa 100 leerlingen. Als gevolg van de toename van het aantal leerlingen zijn er naast het hoofdgebouw diverse noodlokalen in gebruik. Om de leerlingenstromen overdag beheersbaar te houden zijn de pauzetijden voor klassen verschillend. Het grootste deel van de leerlingen woont in de gemeente Enschede. Daarnaast komen er leerlingen uit twee randgemeenten: Losser en Oldenzaal. De leerlingen volgen het grootste deel van de vakken in hun eigen domein. Er zijn drie domeinen: mavo, havo-vwo onderbouw en havo-vwo bovenbouw. Voor een beperkt aantal uren zijn leerlingen uit alle domeinen op gemeenschappelijke vaklokalen aangewezen. Op de locatie Van der Waalslaan werken in het schooljaar medewerkers; de verdeling over de personeelscategorieën is als volgt: aantal fte onderwijzend personeel ,3 onderwijsondersteund personeel 21 24,2 directie 6 5,3 totaal , Motto en Onderwijsvisie Motto Het Bonhoeffer College biedt onderwijs dat qua vorm, inhoud en inrichting uitdagend en activerend is voor de leerling en voor iedere medewerker onder het motto Geef, Groei en Geniet, zodat elke leerling (later) zegt: het Bonhoeffer College heeft mijn toekomst verrijkt. Om deze onderwijsvisie te realiseren, wil het Bonhoeffer College een school zijn waar: onderwijs wordt gegeven binnen een gemeenschap waarin men oog voor elkaar heeft en een ieder geaccepteerd wordt; uitdaging en innovatie, aandacht voor internationalisering en actualiteit een belangrijke plaats innemen; leerlingen begeleid worden in hun ontwikkeling naar zelfbewuste en kritische mensen die hebben geleerd keuzes te maken; leerlingen en medewerkers kansen krijgen in een cultuur waarin fouten gemaakt mogen worden en het goede in de leerling en medewerker wordt benadrukt; rekening wordt gehouden met individuele verschillen tussen leerlingen en hun leerstijlen; 4

5 bijzondere aandacht wordt gegeven aan leerlingbegeleiding in al zijn facetten; leerlingen en medewerkers zich veilig weten, met aandacht voor welbevinden en respect voor elkaars waarden en normen; een werkomgeving wordt geboden die de motivatie van de medewerkers versterkt en hen inspireert om hun competenties verder te ontwikkelen en hun eigen ambities te realiseren. Onderwijsvisie De locatie Van der Waalslaan legt een accent op talentontwikkeling en heeft als centraal motto: Met oog en hart voor jouw toekomst. In de periode staan de in het onderwijsbeleid van de locatie Van der Waalslaan de volgende vier speerpunten centraal: Het optimaliseren van de doorstroom en de examenresultaten; De groei in ontwikkeling van docenten; Het verder ontwikkelen van onderwijs met behulp van ICT; Het verder gestalte geven aan Opleiden in de School. Op de locatie is nadrukkelijk gekozen voor een optimale ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. De ontwikkeling van medewerkers is een noodzakelijke om de leerlingen optimaal in zijn leerproces te kunnen ondersteunen Organisatie Op de locatie Van der Waalslaan bestaat de locatiedirectie uit de locatiedirecteur en vijf afdelingsleiders. De afdelingsleiders maken deel uit van de directieformatie en hebben geen lesgevende taak. De locatiedirecteur is integraal verantwoordelijk voor alle zaken op de locatie. De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor onderwijs(ontwikkeling), medewerkers en leerlingbegeleiding binnen hun afdeling. De afdelingsleiders hebben ieder een aantal locatiebrede portefeuilles. De locatiedirectie vergadert wekelijks over organisatorische onderwerpen en maandelijks met een onderwijsinhoudelijke agenda. De locatiedirectie heeft de beschikking over secretariële en administratieve ondersteuning. De locatiedirecteur maakt samen met de andere locatiedirecteuren deel uit van het Bonhoeffer-brede Directieberaad. De locatiedirecteur besteedt circa 20% van zijn weektaak aan Bonhoeffer-brede taken en portefeuilles. Na benoeming van de locatiedirecteur Van der Waalslaan worden deze taken en portefeuilles opnieuw verdeeld. Het organogram van de locatie Van der Waalslaan maakt deel uit van het digitaal informatiepakket. Het Bonhoeffer College wordt geleid door een tweehoofdige Centrale Directie. Gezamenlijk met locatiedirecteuren en afdelingsleiders vormen zij de directie van het Bonhoeffer College. Zij werken samen in verschillende locatieoverstijgende verbanden. Het Bonhoeffer College is onderdeel van de Stichting Carmelcollege. De Stichting Carmelcollege verbindt 13 scholen in Nederland. Het Bonhoeffer College beschikt over een medezeggenschapsraad (MR) die uit vertegenwoordigers van het personeel en ouders/leerlingen van alle locaties bestaat. Daarnaast bestaat er op de locaties een Locatie Personeelsraad (LPR); locatiedirectie en LPR hebben periodiek overleg over zaken die de locatie Van der Waalslaan betreffen. 5

6 Resultaten De Inspectie van het Onderwijs heeft voor het Bonhoeffer College, locatie Van der Waalslaan het basisarrangement bepaald. De opbrengsten (examenresultaten) liggen in de afdeling vwo structureel op een hoog niveau; de opbrengsten in de afdeling havo tonen de laatste jaren een wisselend beeld. Op basis van een verbeterplan zijn diverse acties ingezet om de kwaliteit van het onderwijs binnen deze afdeling te verbeteren. De Inspectie heeft voor de afdeling mavo nog geen oordeel gegeven; eerst in het schooljaar zullen leerlingen in deze afdeling examens afleggen.

7 2. Profielschets locatiedirecteur Van der Waalslaan 2.1. Ontstaan van de vacature De vacature ontstaat met ingang van 1 januari De huidige locatiedirecteur maakt in 2017 gebruik van een prepensioenregeling. De vacature wordt gelijktijdig voor in- en externe kandidaten opengesteld Profielschets De werkplek Het Bonhoeffer College is een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs waar voor leerlingen uit de stad Enschede en omgeving onderwijs wordt verzorgd door ruim 500 medewerkers, verspreid over 6 locaties. De school is onderdeel van de Stichting Carmelcollege, waarin 14 scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland worden verbonden. De locatie Van der Waalslaan verzorgt onderwijs MAVO, HAVO en VWO aan ongeveer leerlingen. De locatie is daarmee de grootste locatie van het Bonhoeffer College. De locatie legt een accent op talentontwikkeling en biedt daarom meerdere programma s aan onder het onderwijsmotto uitdaging voor jezelf, kansen voor de ander. De locatie is ook een begaafdheidsprofielschool en profileert zich met VWO-plus. Onder (oud-) leerlingen en ouders heeft de locatie een positief imago. De school staat bekend als een goede VWO school. De HAVO afdeling presteert wat wisselvalliger. De MAVO afdeling zal in het schooljaar haar eerste examenkandidaten afleveren. De centrale directie van het Bonhoeffer College bestaat uit twee personen. Elke locatie heeft daarnaast een locatiedirectie die bestaat uit een locatiedirecteur en één of meerdere afdelingsleiders. De centrale en locatiedirectie werken collegiaal samen in het integraal directeurenoverleg. Een aantal belangrijke portefeuilles zijn onder de locatiedirecteuren verdeeld, zodat elke locatiedirecteur ongeveer 20% van zijn tijd besteedt aan een specialistisch onderwerp. De locatiedirectie van de locatie Van der Waalslaan bestaat, naast de locatiedirecteur, uit een vijftal afdelingsleiders die elk aan een afdeling leiding geven op personeel en onderwijskundig vlak. De locatieleiding als geheel geeft in collegiaal overleg (LDO) sturing aan alle processen op die locatie. Je verantwoordelijkheden Als locatiedirecteur voor de Van der Waalslaan ben je integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie en de voorbereiding en uitvoering van het beleid op het gebied van onderwijs, financiën, personeel, huisvesting en PR&Communicatie. Daarnaast lever je op deze hoofdthema s een bijdrage aan beleid ten behoeve van het hele Bonhoeffer College. 7

8 Opdracht De belangrijkste opdracht is de onderwijskundige profilering en de positionering van de locatie Van der Waalslaan, in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering en financiële positie. Met strategische visie op onderwijs en ondernemingszin weet je de Van der Waalslaan krachtig te positioneren in Enschede. De focus ligt hierbij steeds op het versterken van de kwaliteit van het onderwijs, waarbij het verbindend sturen van medewerkers en teams wordt gezien als een belangrijke factor voor succes. Je weet de kwaliteit van de VWOafdeling te behouden, die van de havo te verbeteren en de inbedding van de mavo te bevorderen. Belangrijk hierbij is het ontwikkelen van een strategisch beleidsplan voor de locatie met een heldere visie en concrete doelstellingen, die afgeleid zijn van de Kadernota van de Centrale Directie van het Bonhoeffer College. Je profiel Je beschikt over academisch werk- en denkniveau en hebt ruime leidinggevende ervaring, bij voorkeur opgedaan in een directiefunctie in het (voortgezet) onderwijs. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met veranderingsprocessen. Verder onderschrijf je het interconfessionele karakter van de school. Je bent een krachtige persoonlijkheid, die met visie, daadkracht en lef leiding geeft. Je bent hét boegbeeld voor de locatie Van der Waalslaan en straalt dat ook uit, zowel binnen het Bonhoeffer College als daarbuiten. Daarnaast maak je in collegiale samenwerking deel uit van het directieteam van het Bonhoeffer College. Het vormgeven van en leidinggeven aan veranderingsprocessen zie je als een uitdaging. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden om de juiste toon te zetten binnen alle lagen van de organisatie. Je kunt draagvlak creëren en weet mensen te motiveren en enthousiasmeren. Ons aanbod Wij bieden een afwisselende baan met een wtf 1.0 bij een lerende organisatie waarin je ook werkt aan je eigen (inhoudelijke) ontwikkeling. Het salaris is maximaal schaal 14; inschaling is afhankelijk van opleiding, ervaring en gebleken geschiktheid; conform de vigerende cao-vo. Stichting Carmel College beschikt over een prima pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden. Werken bij Stichting Carmelcollege betekent werken bij een werkgever met een aantrekkelijk loopbaanbeleid. 8

9 3. Procedure werving & selectie 3.1. Begeleiding Op verzoek van de Centrale Directie van het Bonhoeffer College wordt de procedure werving & selectie locatiedirecteur Van der Waalslaan door Erik Versteege begeleid Informatie Op staat bij de vacature Bonhoeffer College Enschede locatiedirecteur Van der Waalslaan een digitaal informatiepakket. In dit pakket is meer informatie over het Bonhoeffer College, de locatie Van der Waalslaan, de functieomschrijving en overige informatie opgenomen. De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Meer informatie over Bonhoeffer College en Stichting Carmelcollege is te vinden op en Daarnaast staat relevante informatie over de school op de websites van de Inspectie van het Onderwijs en Scholen op de Kaart Solliciteren? Hebt u interesse voor deze boeiende functie op het Bonhoeffer College? Stuur dan uw motivatie en CV, gericht aan de Voorzitter van de Centrale Directie van het Bonhoeffer College, de heer Jan van Schilt, naar Belangrijke data: 31 oktober 2016 sluitingsdatum sollicitatiebrief 14 november 2016 eerste ronde sollicitatiegesprekken 16 november 2016 tweede ronde sollicitatiegesprekken 25 november 2016 derde ronde sollicitatiegesprekken 18 november 2016 assessment (optioneel) 29 november 2016 arbeidsvoorwaardengesprek 3.4. Contactgegevens Erik Versteege Search B.V. Vijverlaan CC Hengelo Tel: Mail: Secretariaat: Nadine Witvoet Tel: Mail: 9

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

School en functieprofiel. Conrector / plv. Rector. Pallas Athene College. Ede

School en functieprofiel. Conrector / plv. Rector. Pallas Athene College. Ede School en functieprofiel Conrector / plv. Rector Pallas Athene College Ede Hengelo, 7 december 2013 Inhoudsopgave 1. Pallas Athene College 1.1. Organisatie 2 1.2. Missie en visie 3 1.3. Kernwaarden en

Nadere informatie

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg Carmelinstelling Pius Canisius 1. CARMELINSTELLING PIUS - CANISIUS Het Pius X College en Scholengemeenschap Canisius vormen sinds 2005 een katholieke

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

School en functieprofiel. Vestigingsdirecteur. CSG Augustinus

School en functieprofiel. Vestigingsdirecteur. CSG Augustinus School en functieprofiel Vestigingsdirecteur CSG Augustinus Hengelo (o), Mei 2014 1 Inhoudsopgave 1. Over CSG Augustinus 1.1. Algemene informatie 3 1.2. Organisatiestructuur 4 1.3. Identiteit 4 1.4. Missie

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector Niftarlake College. Maarssen

School en functieprofiel. Rector Niftarlake College. Maarssen School en functieprofiel Rector Niftarlake College Maarssen Hengelo (O), 17 september 2014 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Niftarlake College 1.1 Algemene informatie 2 1.2 Organisatie 3 1.3 Onderwijsvisie

Nadere informatie

School en functieprofiel. Teamleider bovenbouw VWO. Het Stedelijk Lyceum Zuid. Enschede

School en functieprofiel. Teamleider bovenbouw VWO. Het Stedelijk Lyceum Zuid. Enschede School en functieprofiel Teamleider bovenbouw VWO Het Stedelijk Lyceum Zuid Enschede Hengelo, 10 september 2013 1 Inhoudsopgave 1. Het Stedelijk Lyceum 1.1. Organisatie 3 1.2. Onderwijsprofielen 3 1.3.

Nadere informatie

School- en functieprofiel vacature. Rector. Christelijk Gymnasium Utrecht (Willibrord Stichting)

School- en functieprofiel vacature. Rector. Christelijk Gymnasium Utrecht (Willibrord Stichting) School- en functieprofiel vacature Rector Christelijk Gymnasium Utrecht (Willibrord Stichting) Erik Versteege Search B.V. 19 april 2013 Inhoudsopgave 1. Het Christelijk Gymnasium Utrecht 1.1 De organisatie

Nadere informatie

School en functieprofiel Rector Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam

School en functieprofiel Rector Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam School en functieprofiel Rector Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam Inhoud 1. Profiel Erasmiaans Gymnasium 1.1 Erasmus en humanitas 2 1.2 De school 2 1.3 De organisatiestructuur 2 1.4 Aandachtspunten komende

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector Het Streek, locatie Bovenbuurtweg. Ede

School en functieprofiel. Rector Het Streek, locatie Bovenbuurtweg. Ede School en functieprofiel Rector Het Streek, locatie Bovenbuurtweg Ede Hengelo (o), 2 september 2014 Inhoudsopgave 1. Informatie over Het Streek 1.1 Algemene informatie 2 1.2 Organisatie 3 1.3.1 Missie

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Directeur HAVO/VWO. Het Erasmus Almelo

School- en functieprofiel. Directeur HAVO/VWO. Het Erasmus Almelo School- en functieprofiel Directeur HAVO/VWO Het Erasmus Almelo Hengelo (o), 21 november 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Informatie over Het Erasmus 2 Hoofdstuk 2 Informatie over de functie 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Functieprofiel. Clustermanager PO/VO met financiële portefeuille. Onderwijsbureau Hollands Midden. Leiden

Functieprofiel. Clustermanager PO/VO met financiële portefeuille. Onderwijsbureau Hollands Midden. Leiden Functieprofiel Clustermanager PO/VO met financiële portefeuille Onderwijsbureau Hollands Midden Leiden Hengelo (o), 23 oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderwijsbureau Hollands Midden 1.1 De organisatie

Nadere informatie

Bestuurder J.J. Boumanschool Christelijke school voor Praktijkonderwijs Bestuurder Inspecteur Boelensschool

Bestuurder J.J. Boumanschool Christelijke school voor Praktijkonderwijs Bestuurder Inspecteur Boelensschool PROFIEL Vacature: Directeur bestuurder Dockinga College Bestuurder J.J. Boumanschool Christelijke school voor Praktijkonderwijs Bestuurder Inspecteur Boelensschool Het Algemeen Bestuur van de Vereniging

Nadere informatie

School en functieprofiel. Teamleider vwo. Antoniuscollege. Gouda

School en functieprofiel. Teamleider vwo. Antoniuscollege. Gouda School en functieprofiel Teamleider vwo Antoniuscollege Gouda Gouda, 14 juni 2014 1 Inhoudsopgave 1. Het Antoniuscollege 1.1. Algemene organisatie 3 1.2. Visie op onderwijs 3 1.3. Organisatie Antoniuscollege

Nadere informatie

Rector Park Lyceum (Het Baken Almere)

Rector Park Lyceum (Het Baken Almere) Het onderwijs van de Bakenscholen is gericht op de ontwikkeling van jonge mensen tot verantwoordelijke en betrokken burgers. Het behalen van een diploma en het voorkomen van uitval zijn belangrijke speerpunten.

Nadere informatie

teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte

teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte Het dr. Aletta Jabobs College is zo spoedig mogelijk en bij voorkeur met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een inspirerende en energieke teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte Over de

Nadere informatie

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. 27 maart 2015. Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. 27 maart 2015. Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Profiel Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode 27 maart 2015 Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard Organisatie en functieprofiel Directeur Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Hengelo (o), 11 februari 2014 1 Inhoudsopgave 1. Situatieschets Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Kenmerken

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector St-Gregorius College. Utrecht

School en functieprofiel. Rector St-Gregorius College. Utrecht School en functieprofiel Rector St-Gregorius College Utrecht Hengelo (O), 17 september 2014 Inhoudsopgave 1. Informatie over het St-Gregorius College 1.1 Algemene informatie 2 1.2 Organisatie 3 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector Oosterlicht College. Nieuwegein - Vianen

School en functieprofiel. Rector Oosterlicht College. Nieuwegein - Vianen School en functieprofiel Rector Oosterlicht College Nieuwegein - Vianen Hengelo (O), 31 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Oosterlicht College 1.1 Algemene informatie 2 1.2 Identiteit 3

Nadere informatie

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 1 Functie- en profielschets roostermaker B havo/vwo Profiel van de school en de sector havo/vwo Het Carmel College Salland maakt deel uit

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Controller. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Heerlen

Organisatie- en functieprofiel. Controller. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Heerlen Organisatie- en functieprofiel Controller Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg Heerlen Amsterdam, 18 januari 2012 Loes Lauteslager Vooraf Het organisatie- en functieprofiel wordt door BeteoR

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Directeur Montessori College Twente. OSG Hengelo

School- en functieprofiel. Directeur Montessori College Twente. OSG Hengelo School- en functieprofiel Directeur Montessori College Twente OSG Hengelo Hengelo (o), 22 mei 2015 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Montessori College Twente 3 2. Functie-informatie 7 3. Informatie

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector. Havo-Vwo OBC Bemmel

School en functieprofiel. Rector. Havo-Vwo OBC Bemmel School en functieprofiel Rector Havo-Vwo OBC Bemmel Hengelo (o), April 2014 1 Inhoudsopgave 1. Over OBC Bemmel 1.1. Algemene informatie 3 1.2. Organisatiestructuur 4 1.3. Missie en visie 4 1.4. Kwaliteit

Nadere informatie

PROFIELSCHETS EN PROCEDURE WERVING EN SELECTIE DIRECTEUR D OULTREMONTCOLLEGE (DRUNEN)

PROFIELSCHETS EN PROCEDURE WERVING EN SELECTIE DIRECTEUR D OULTREMONTCOLLEGE (DRUNEN) PROFIELSCHETS EN PROCEDURE WERVING EN SELECTIE DIRECTEUR D OULTREMONTCOLLEGE (DRUNEN) OMO Scholengroep De Langstraat heeft wegens terugtreden van de huidige directeur van het d Oultremontcollege op deze

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013.

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013. FUNCTIEPROFIEL Clusterdirecteur Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre Veldhoven, 4 april 2013. De organisatie SKOzoK is de afkorting van Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit. SKOzoK

Nadere informatie

Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen

Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen Sollicitatieprocedure Informatie Neem voor informatie over deze vacature contact op met drs. B.A. (Ben) Kokhuis, voorzitter Centrale Directie,

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

School en functieprofiel. Directeur Globe College. Utrecht

School en functieprofiel. Directeur Globe College. Utrecht School en functieprofiel Directeur Globe College Utrecht Hengelo (o), 17 september 2014 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Globe College 1.1 Algemene informatie 2 1.2 Organisatie 3 1.3 Missie, visie

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Profiel Strategisch beleidsadviseur HRM 29 april 2016 Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

rector-bestuurder Christelijk College de Noordgouw te Heerde zoekt per 1 augustus 2015 een Aan welke school geeft u leiding en wie zoeken wij?

rector-bestuurder Christelijk College de Noordgouw te Heerde zoekt per 1 augustus 2015 een Aan welke school geeft u leiding en wie zoeken wij? Christelijk College voor vmbo met lwoo, mavo, havo en atheneum Christelijk College de Noordgouw te Heerde zoekt per 1 augustus 2015 een rector-bestuurder Aan welke school geeft u leiding en wie zoeken

Nadere informatie

Profielschets voorzitter College van Bestuur. Stichting Invitare Openbaar Onderwijs. Cuijk

Profielschets voorzitter College van Bestuur. Stichting Invitare Openbaar Onderwijs. Cuijk Profielschets voorzitter College van Bestuur Stichting Invitare Openbaar Onderwijs Cuijk Een verbindende en inspirerende leider Hengelo (o), 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Invitare

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Teamleider onderwijs VMBO. Het Erasmus Almelo

School- en functieprofiel. Teamleider onderwijs VMBO. Het Erasmus Almelo School- en functieprofiel Teamleider onderwijs VMBO Het Erasmus Almelo Hengelo (o), 26 februari 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Informatie over Het Erasmus 2 Hoofdstuk 2 Informatie over de functie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

School en functieprofiel. Teamleider onderbouw vmbo Basis/Kader. Teamleider bovenbouw vmbo Techniek, Zorg & Welzijn. OBC Huissen

School en functieprofiel. Teamleider onderbouw vmbo Basis/Kader. Teamleider bovenbouw vmbo Techniek, Zorg & Welzijn. OBC Huissen School en functieprofiel Teamleider onderbouw vmbo Basis/Kader Teamleider bovenbouw vmbo Techniek, Zorg & Welzijn OBC Huissen Hengelo, Augustus 2013 1 Inhoudsopgave 1. OBC Huissen De organisatie 3 Visie

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad Rector De Rietlanden - Met unieke opdracht -

School- en functieprofiel. Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad Rector De Rietlanden - Met unieke opdracht - School- en functieprofiel Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad Rector De Rietlanden - Met unieke opdracht - S15 CAO-VO Versie 30/03/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met mevrouw

Nadere informatie

OVO Zaanstad Rector Bertrand Russell College

OVO Zaanstad Rector Bertrand Russell College School- en functieprofiel OVO Zaanstad Rector Bertrand Russell College (S14 CAO-VO) Versie 20/2/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jaap Engbers, tel. 06-53 39 20 55; jaap.engbers@beteor.nl

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Directeur. Visser t Hooft Lyceum. Leiden

School- en functieprofiel. Directeur. Visser t Hooft Lyceum. Leiden School- en functieprofiel Directeur Visser t Hooft Lyceum Leiden Hengelo (o), 25 januari 2016 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over Visser t Hooft Lyceum 3 2. Informatie over de functie 7 3. Informatie over

Nadere informatie

School - en functieprofiel. Adjunct-directeur MAVO-VMBO. Merletcollege Mill

School - en functieprofiel. Adjunct-directeur MAVO-VMBO. Merletcollege Mill School - en functieprofiel Adjunct-directeur MAVO-VMBO Merletcollege Mill Inhoudsopgave 1. Over Merletcollege Mill 1.1. Algemene informatie 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Missie van de school 1.4. Kwaliteit

Nadere informatie

Profielschets Manager Bureau Bedrijfsvoering. 1. Manager Bureau Bedrijfsvoering (24 uur)

Profielschets Manager Bureau Bedrijfsvoering. 1. Manager Bureau Bedrijfsvoering (24 uur) Profielschets Manager Bureau Bedrijfsvoering 1. Manager Bureau Bedrijfsvoering (24 uur) Zorggroep is een snel groeiende, landelijk werkende zorggroep. Zorggroep werkt met ongeveer 950 medewerkers en een

Nadere informatie

School en functieprofiel. Conrector. Markenhage. Breda

School en functieprofiel. Conrector. Markenhage. Breda School en functieprofiel Conrector Markenhage Breda Hengelo, 16 september 2013 1 Inhoudsopgave 1. Markenhage 1.1. Organisatie 3 1.2. Visie en waarden 4 1.3. Daltononderwijs 5 1.4. Cultuurprofielschool

Nadere informatie

School en functieprofiel. Directeur-Bestuurder. Christelijke Scholengemeenschap Groningen (SCOG/CSG)

School en functieprofiel. Directeur-Bestuurder. Christelijke Scholengemeenschap Groningen (SCOG/CSG) School en functieprofiel Directeur-Bestuurder Christelijke Scholengemeenschap Groningen (SCOG/CSG) Hengelo, 11 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Informatie over de Christelijke Scholengemeenschap Groningen

Nadere informatie

Teamleider Zorg/Welzijn en Economie Stedelijk College Eindhoven, locatie Avignonlaan

Teamleider Zorg/Welzijn en Economie Stedelijk College Eindhoven, locatie Avignonlaan School- en functieprofiel Teamleider Zorg/Welzijn en Economie Stedelijk College Eindhoven, locatie Avignonlaan (Schaal LD) Versie 10-06-2013 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Loes Lauteslager,

Nadere informatie

Profielschets voorzitter College van Bestuur. VCO Oost-Nederland. Enschede

Profielschets voorzitter College van Bestuur. VCO Oost-Nederland. Enschede Profielschets voorzitter College van Bestuur VCO Oost-Nederland Enschede Hengelo (o), 30 november 2015 Inhoudsopgave 1. Informatie over VCO Oost-Nederland Algemene informatie 3 Missie, strategie en identiteit

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Afdelingsmanager Havo / Vwo. Gemini College Ridderkerk

School- en functieprofiel. Afdelingsmanager Havo / Vwo. Gemini College Ridderkerk School- en functieprofiel Afdelingsmanager Havo / Vwo Gemini College Ridderkerk Hengelo (O), 26 september 2015 1 Inhoudsopgave 1.0 Informatie over het Gemini College 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Organisatie

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

School- en functieprofiel Conrector VWO Christelijk Lyceum Apeldoorn

School- en functieprofiel Conrector VWO Christelijk Lyceum Apeldoorn School- en functieprofiel Conrector VWO Christelijk Lyceum Apeldoorn 1.1 Organisatie Het Christelijk Lyceum in Apeldoorn is één van de scholen van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs. De school

Nadere informatie

School en functieprofiel. Conrector Ludger College. Doetinchem

School en functieprofiel. Conrector Ludger College. Doetinchem School en functieprofiel Conrector Ludger College Doetinchem Hengelo (o), 11 augustus 2014 0 Inhoudsopgave 1. Over Ludger College 1.1. Algemene informatie 2 1.2. Organisatiestructuur 3 1.3. Missie, onderwijsconcept

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Directeur Montessori College Twente. OSG Hengelo

School- en functieprofiel. Directeur Montessori College Twente. OSG Hengelo School- en functieprofiel Directeur Montessori College Twente OSG Hengelo Hengelo (o), 24 april 2013 1 Inhoudsopgave 1. Profiel van het Montessori College Twente 3 2. Functie-informatie 5 3. Functie-eisen

Nadere informatie

Profielschets Bestuurder. PCO Noord Twente Almelo

Profielschets Bestuurder. PCO Noord Twente Almelo Profielschets Bestuurder PCO Noord Twente Almelo Almelo, Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Stichting PCO Noord Twente De organisatie 3 De huidige situatie 4 Aandachtpunten en opdracht 5 2. Vacature Bestuurder

Nadere informatie

Profielschets Locatiedirecteur MHV

Profielschets Locatiedirecteur MHV Profielschets Locatiedirecteur MHV 24-03-2015 RSG Pantarijn Locatiedirecteur MHV Schaal 14 CAO-VO 1,0 fte Aanstelling: met ingang van 1 augustus 2015; 1ste jaar tijdelijke dienst met uitzicht op vast.

Nadere informatie

Profiel- en Situatieschets

Profiel- en Situatieschets Profiel- en Situatieschets Werving en selectie - afdelingsleider vwo onderbouw - afdelingsleider havo bovenbouw Amsterdam, maart 2016 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Wie zoeken wij? Nu twee van de huidige

Nadere informatie

Profielschets lid College van Bestuur. Gearhing Primair Onderwijs. Bolsward

Profielschets lid College van Bestuur. Gearhing Primair Onderwijs. Bolsward Profielschets lid College van Bestuur Gearhing Primair Onderwijs Bolsward Hengelo (o), 7 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Informatie over Gearhing Primair Onderwijs Algemene informatie 3 Missie 3 Strategische

Nadere informatie

Profielschets voorzitter College van Bestuur. Stichting CBO Meilân. Joure

Profielschets voorzitter College van Bestuur. Stichting CBO Meilân. Joure Profielschets voorzitter College van Bestuur Stichting CBO Meilân Joure Hengelo (o), 22 juni 2015 Inhoudsopgave 1. Informatie over de functie voorzitter College van Bestuur Arbeidsvoorwaarden 3 Ontstaan

Nadere informatie

School en functieprofiel. Teamleider onderwijs vwo 4 t/m 6. CSG Het Steek. Ede

School en functieprofiel. Teamleider onderwijs vwo 4 t/m 6. CSG Het Steek. Ede School en functieprofiel Teamleider onderwijs vwo 4 t/m 6 CSG Het Steek Ede Hengelo (o), 18 september 2013 1 Inhoudsopgave 1. CSG Het Streek 1.1. Organisatie 3 1.2 Missie 3 1.3 Onderwijsvisie 3 1.4 Inrichting

Nadere informatie

Profielschets Bestuurder. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profielschets Bestuurder. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profielschets Bestuurder Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo (o), Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Stichting Scholengroep Primato De organisatie 3 De huidige situatie 6 Aandachtspunten en opdracht

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector. Markenhage. Breda

School en functieprofiel. Rector. Markenhage. Breda School en functieprofiel Rector Markenhage Breda Hengelo, 21 september 2013 1 Inhoudsopgave 1. Markenhage 1.1. Organisatie 3 1.2. Visie en waarden 4 1.3. Daltononderwijs 5 1.4. Cultuurprofielschool 5 1.5.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL voor de functie van Voorzitter College van Bestuur bij AOC Friesland

FUNCTIEPROFIEL voor de functie van Voorzitter College van Bestuur bij AOC Friesland FUNCTIEPROFIEL voor de functie van Voorzitter College van Bestuur bij AOC Friesland PublicSpirit Mevrouw drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant De heer mr. Terco W.J.M.M. van Heumen Directeur Woerden,

Nadere informatie

Manager Ondersteuning. Openbare ScholenGroep Schoonoord

Manager Ondersteuning. Openbare ScholenGroep Schoonoord profiel 2 april 2015 Opdrachtgever Openbare Scholengroep Schoonoord Voor meer informatie over de functie Vester Reijnders, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

School- en functieprofiel. hoofd financiën en control. Stichting OSG Hengelo

School- en functieprofiel. hoofd financiën en control. Stichting OSG Hengelo School- en functieprofiel hoofd financiën en control Stichting OSG Hengelo Hengelo (o), 27 augustus 2015 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over de Stichting OSG Hengelo 3 2. Informatie over de functie hoofd

Nadere informatie

Profielschets. Directeur locatie Losser van het Twents Carmel College

Profielschets. Directeur locatie Losser van het Twents Carmel College Profielschets Directeur locatie Losser van het Twents Carmel College Hengelo (o), 22 oktober 2014 PROFIELSCHETS DIRECTEUR LOCATIE LOSSER M/V 1. Het Twents Carmel College Het Twents Carmel College is een

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Afdelingsleider bovenbouw vwo. Kandinsky College Nijmegen

School- en functieprofiel. Afdelingsleider bovenbouw vwo. Kandinsky College Nijmegen School- en functieprofiel Afdelingsleider bovenbouw vwo Kandinsky College Nijmegen Hengelo (o), Juni 2014 1 Inhoudsopgave 1. Over Kandinsky College 1.1. Algemene informatie 3 1.2. Organisatiestructuur

Nadere informatie

School en functieprofiel afdelingsleider Saenredam College Zaandijk

School en functieprofiel afdelingsleider Saenredam College Zaandijk School en functieprofiel afdelingsleider Saenredam College Zaandijk Zaandijk, 22 september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Het Saenredam College 1.1. Algemene organisatie 3 1.2. Visie op onderwijs 3 1.3. Onderwijsaanbod

Nadere informatie

Profielschets Manager Dienstencentrum Sirjon. 1. Manager Dienstencentrum Sirjon (DCS)

Profielschets Manager Dienstencentrum Sirjon. 1. Manager Dienstencentrum Sirjon (DCS) Profielschets Manager Dienstencentrum 1. Manager Dienstencentrum (DCS) Zorggroep is een snel groeiende, landelijk werkende zorggroep. Zorggroep werkt met ongeveer 950 medewerkers en een budget van 30 miljoen

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN Maastricht, vastgesteld op 16 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Stichting kom Leren Stichting kom Leren Missie en visie Organisatiestructuur

Nadere informatie

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 Voor meer informatie over de functie: Met David, professionals in talentmanagement De Burght 268 5664 PT Geldrop Telefoon 040-2802120

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector. Markenhage. Breda

School en functieprofiel. Rector. Markenhage. Breda School en functieprofiel Rector Markenhage Breda Hengelo, 16 september 2013 1 Inhoudsopgave 1. Markenhage 1.1. Organisatie 3 1.2. Visie en waarden 3 1.3. Daltononderwijs 3 1.4. Cultuurprofielschool 4 1.5.

Nadere informatie

SG Sint Ursula Voorzitter Centrale Directie Horn en Heythuysen

SG Sint Ursula Voorzitter Centrale Directie Horn en Heythuysen School- en functieprofiel SG Sint Ursula Voorzitter Centrale Directie Horn en Heythuysen (S16 CAO-VO) Versie 9/9/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jaap Engbers, tel. 06-53 39 20

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Algemeen Directeur. Talentencampus Venlo

FUNCTIEPROFIEL. Algemeen Directeur. Talentencampus Venlo , FUNCTIEPROFIEL Algemeen Directeur Talentencampus Venlo PublicSpirit drs. Marylin Demers Senior consultant Amersfoort, maart 2015 Algemeen Onderwijsgroep Buitengewoon (OG Buitengewoon), Fortior en Spring

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

School en functieprofiel. Conrector vwo tto. Tabor College Werenfridus Hoorn

School en functieprofiel. Conrector vwo tto. Tabor College Werenfridus Hoorn School en functieprofiel Conrector vwo tto Tabor College Werenfridus Hoorn Hengelo (o), Mei 2014 1 Inhoudsopgave 1. Over Tabor College Werenfridus 1.1. Algemene informatie 3 1.2. Organisatiestructuur 4

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Baudartius College Zutphen Werving en selectie rectorbestuurder Hoorn, april 2015 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Kenmerken Baudartius College Zutphen Het Baudartius College

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Vacaturetekst. Directeur Bedrijfsvoering. OSG Hengelo

Vacaturetekst. Directeur Bedrijfsvoering. OSG Hengelo Vacaturetekst Directeur Bedrijfsvoering OSG Hengelo Hengelo (o), 18 augustus 2012 1 Inhoudsopgave 1. Bestuursbureau 3 2. Functie-informatie 4 3. Functie-eisen 7 4. Informatie over OSG Hengelo 8 5. Over

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

Profielschets lid Centrale Directie Carmelinstelling Pius Canisius

Profielschets lid Centrale Directie Carmelinstelling Pius Canisius Profielschets lid Centrale Directie Carmelinstelling Pius Canisius 1. CARMELINSTELLING PIUS - CANISIUS Het Pius X College en Scholengemeenschap Canisius vormen sinds 2005 een katholieke onderwijsinstelling

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS Inhoudsopgave 1 Juridische Hogeschool Avans-Fontys 3 De missie 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Adjunct-directeur 4 Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Centrale Directie Carmelinstelling Het Hooghuis

Profielschets voorzitter Centrale Directie Carmelinstelling Het Hooghuis Profielschets voorzitter Centrale Directie Carmelinstelling Het Hooghuis 1. CARMELINSTELLING HET HOOGHUIS Het Hooghuis is een algemeen-bijzondere scholengroep die bestaat uit acht scholen/locaties voor

Nadere informatie

Directeur PROFIEL. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Directeur PROFIEL. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 Voor meer informatie over de functie: Met David, professionals in talentmanagement De Burght 268 5664 PT Geldrop Telefoon 040-2802120

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Colofon: Dit is een uitgave van het ministerie van OCW, directie Voortgezet Onderwijs Coordinatie: Muriel Cluitmans

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Rector. Gymnasium Celeanum

School- en functieprofiel. Rector. Gymnasium Celeanum School- en functieprofiel Rector Gymnasium Celeanum Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio 23 december 2011 Inhoudsopgave 1. Schoolprofiel 1.1 Schoolorganisatie 3 1.2 Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio 4 1.3

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Conrector / plv. rector. Kandinsky College Nijmegen

School- en functieprofiel. Conrector / plv. rector. Kandinsky College Nijmegen School- en functieprofiel Conrector / plv. rector Kandinsky College Nijmegen Hengelo (o), 8 oktober 2014 1 Inhoudsopgave 1. Over Kandinsky College 1.1. Algemene informatie 3 1.2. Organisatiestructuur 5

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR HET LAAGLAND Het Laagland is dé professionele jeugdtheatervoorziening van Limburg die in eigen huis en op locatie, op regionale en (inter-)nationale podia een breed publiek

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS

FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-DIRECTEUR JURIDISCHE HOGESCHOOL AVANS-FONTYS Inhoudsopgave 1 Juridische Hogeschool Avans-Fontys 3 Missie 3 Visie 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Adjunct-directeur 4 Plaats in de

Nadere informatie

Bestuurder. Anna van Rijn College

Bestuurder. Anna van Rijn College Organisatie- en Functieprofiel Bestuurder (0,5 fte; schaal B2 CAO-VO bestuurders) Anna van Rijn College Nieuwegein Versie 25-03-2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jaap Engbers,

Nadere informatie

Adviseur Ontwikkelen, Leren & Presteren. Een gedreven professional die het lerend vermogen van de organisatie versterkt

Adviseur Ontwikkelen, Leren & Presteren. Een gedreven professional die het lerend vermogen van de organisatie versterkt Profiel Adviseur Ontwikkelen, Leren & Presteren Een gedreven professional die het lerend vermogen van de organisatie versterkt 14 juni 2016 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Bestuurder voor 0,5 WTF

FUNCTIEPROFIEL. Bestuurder voor 0,5 WTF FUNCTIEPROFIEL Bestuurder voor 0,5 WTF VITUS ZUID is een nieuwe organisatie die met ingang van 1 augustus 2015, het bevoegd gezag wordt van een van de vier instellingen voor Cluster 2 onderwijs in Nederland.

Nadere informatie

Nederlands (2 e graad); 12 lesuren

Nederlands (2 e graad); 12 lesuren Wij zoeken wegens zwangerschapsvervanging voor de periode na de meivakantie tot de zomervakantie een kandidaat met onderwijservaring voor het vak: Nederlands (2 e graad); 12 lesuren Voor deze functie ligt

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

School en functieprofiel Directeur t Genseler OSSG Hengelo

School en functieprofiel Directeur t Genseler OSSG Hengelo School en functieprofiel Directeur t Genseler OSG Hengelo Hengelo (o), 8 oktober 2015 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over t Genseler 2 2. Functie informatie 8 3. Informatie over de procedure 12 2 1. Informatie

Nadere informatie