School- en functieprofiel. Locatiedirecteur. Bonhoeffer College, locatie Van der Waalslaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School- en functieprofiel. Locatiedirecteur. Bonhoeffer College, locatie Van der Waalslaan"

Transcriptie

1 School- en functieprofiel Locatiedirecteur Bonhoeffer College, locatie Van der Waalslaan Hengelo (o), September 2016

2 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Bonhoeffer College, locatie Van der Waalslaan 1.1. Onderwijs Onderwijsvisie en motto Organisatie Resultaten 5 2. Profielschets locatiedirecteur Van der Waalslaan 2.1. Ontstaan van de vacature Profielschets 3. Informatie over de procedure werving & selectie 3.1. Begeleiding Informatie Solliciteren Contactgegevens 9 2

3 Informatie over het Bonhoeffer College en de locatie Van der Waalslaan 1.1. Onderwijs Het Bonhoeffer College is een brede interconfessionele scholengemeenschap met een breed onderwijsaanbod: gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs. De school is gevestigd te Enschede. Binnen de kaders van de gezamenlijke doelstellingen en de missie hebben de locaties van het Bonhoeffer College ruimte om eigen beleid te voeren en zelf prioriteiten in de schoolontwikkeling te stellen. Bonhoeffer College verrijkt je toekomst. Elke locatie geeft hieraan invulling op een wijze die past bij het eigene van die locatie, zo behoudt elke locatie ook haar eigen specifieke karakter. Het Bonhoeffer College biedt onderwijs op zes locaties in Enschede: Locatie Bruggertstraat havo en vwo (Technasium en Business School) Locatie Geessinkweg mavo en mavo/havo klas 1-2 Locatie Van der Waalslaan mavo, havo en vwo (vwo+) Locatie Vlierstraat Expertisecentrum, Educatie en Begeleiding Locatie Vlierstraat Praktijkonderwijs Locatie Wethouder Beversstraat vmbo-b en vmbo-k (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg) Op de locatie Van der Waalslaan wordt in het schooljaar onderwijs verzorgd aan leerlingen inclusief 13 leerlingen die onderwijs volgen in het volwassenonderwijs (vavo). Het aantal leerlingen op deze locatie is de afgelopen jaren fors gegroeid, mede als gevolg van instroom van leerlingen in de afdeling mavo van een andere locatie van het Bonhoeffer College. De locatie Van der Waalslaan profileert zich onder andere met VWO-plus en maakt deel uit van het landelijk netwerk van 25 begaafdheidsprofielscholen. De school en de Universiteit Twente (UT) hebben een convenant waarin afspraken zijn vastgelegd voor extra mogelijkheden voor vwo-leerlingen. In de bovenbouw nemen deze leerlingen deel aan het honourstraject. Voorbeelden van activiteiten binnen dit traject zijn dat leerlingen extra vakken volgen, deelnemen aan olympiades of deelnemen aan masterclasses op de UT. VWO-plus-leerlingen in leerjaar 1 t/m 3 het vak Life & Science volgen. Centraal thema is een bèta-technisch onderwerp, waarbij onderzoekend en ontwerpend leren wordt gestimuleerd en verbinding tussen techniek en maatschappij wordt vormgegeven. De vakgroep Control Engineering (Robotica) van de UT levert de inhoudelijke kennis van het onderwerp. De lessen worden voor een groot deel verzorgd door student van de UT. Het curriculumonderwerp wordt mede ondersteund door de vakgroep Curriculum Ontwerp. Alle leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo kunnen gebruikmaken van de mogelijkheden die het Honours-traject biedt. Voor leerlingen in 4 en 5 havo wordt dit traject in samenwerking met de Saxion Hogescholen aangeboden. Tijdens diverse projecten op school worden belangrijke vaardigheden als oriënteren, ontwerpen, onderzoeken en presenteren geoefend. 3

4 Daarnaast onderscheidt de locatie zich met een breed scala aan culturele- en overige buitenlesactiviteiten. Leerlingen en medewerkers zijn betrokken bij grootschalige projecten. Onder ouders en (oud-) leerlingen heeft de locatie een positief imago; de school wordt ook gekozen door leerlingen die in andere delen van Enschede wonen. Op basis van de huidige prognose wordt rekening gehouden met een toename van circa 100 leerlingen. Als gevolg van de toename van het aantal leerlingen zijn er naast het hoofdgebouw diverse noodlokalen in gebruik. Om de leerlingenstromen overdag beheersbaar te houden zijn de pauzetijden voor klassen verschillend. Het grootste deel van de leerlingen woont in de gemeente Enschede. Daarnaast komen er leerlingen uit twee randgemeenten: Losser en Oldenzaal. De leerlingen volgen het grootste deel van de vakken in hun eigen domein. Er zijn drie domeinen: mavo, havo-vwo onderbouw en havo-vwo bovenbouw. Voor een beperkt aantal uren zijn leerlingen uit alle domeinen op gemeenschappelijke vaklokalen aangewezen. Op de locatie Van der Waalslaan werken in het schooljaar medewerkers; de verdeling over de personeelscategorieën is als volgt: aantal fte onderwijzend personeel ,3 onderwijsondersteund personeel 21 24,2 directie 6 5,3 totaal , Motto en Onderwijsvisie Motto Het Bonhoeffer College biedt onderwijs dat qua vorm, inhoud en inrichting uitdagend en activerend is voor de leerling en voor iedere medewerker onder het motto Geef, Groei en Geniet, zodat elke leerling (later) zegt: het Bonhoeffer College heeft mijn toekomst verrijkt. Om deze onderwijsvisie te realiseren, wil het Bonhoeffer College een school zijn waar: onderwijs wordt gegeven binnen een gemeenschap waarin men oog voor elkaar heeft en een ieder geaccepteerd wordt; uitdaging en innovatie, aandacht voor internationalisering en actualiteit een belangrijke plaats innemen; leerlingen begeleid worden in hun ontwikkeling naar zelfbewuste en kritische mensen die hebben geleerd keuzes te maken; leerlingen en medewerkers kansen krijgen in een cultuur waarin fouten gemaakt mogen worden en het goede in de leerling en medewerker wordt benadrukt; rekening wordt gehouden met individuele verschillen tussen leerlingen en hun leerstijlen; 4

5 bijzondere aandacht wordt gegeven aan leerlingbegeleiding in al zijn facetten; leerlingen en medewerkers zich veilig weten, met aandacht voor welbevinden en respect voor elkaars waarden en normen; een werkomgeving wordt geboden die de motivatie van de medewerkers versterkt en hen inspireert om hun competenties verder te ontwikkelen en hun eigen ambities te realiseren. Onderwijsvisie De locatie Van der Waalslaan legt een accent op talentontwikkeling en heeft als centraal motto: Met oog en hart voor jouw toekomst. In de periode staan de in het onderwijsbeleid van de locatie Van der Waalslaan de volgende vier speerpunten centraal: Het optimaliseren van de doorstroom en de examenresultaten; De groei in ontwikkeling van docenten; Het verder ontwikkelen van onderwijs met behulp van ICT; Het verder gestalte geven aan Opleiden in de School. Op de locatie is nadrukkelijk gekozen voor een optimale ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. De ontwikkeling van medewerkers is een noodzakelijke om de leerlingen optimaal in zijn leerproces te kunnen ondersteunen Organisatie Op de locatie Van der Waalslaan bestaat de locatiedirectie uit de locatiedirecteur en vijf afdelingsleiders. De afdelingsleiders maken deel uit van de directieformatie en hebben geen lesgevende taak. De locatiedirecteur is integraal verantwoordelijk voor alle zaken op de locatie. De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor onderwijs(ontwikkeling), medewerkers en leerlingbegeleiding binnen hun afdeling. De afdelingsleiders hebben ieder een aantal locatiebrede portefeuilles. De locatiedirectie vergadert wekelijks over organisatorische onderwerpen en maandelijks met een onderwijsinhoudelijke agenda. De locatiedirectie heeft de beschikking over secretariële en administratieve ondersteuning. De locatiedirecteur maakt samen met de andere locatiedirecteuren deel uit van het Bonhoeffer-brede Directieberaad. De locatiedirecteur besteedt circa 20% van zijn weektaak aan Bonhoeffer-brede taken en portefeuilles. Na benoeming van de locatiedirecteur Van der Waalslaan worden deze taken en portefeuilles opnieuw verdeeld. Het organogram van de locatie Van der Waalslaan maakt deel uit van het digitaal informatiepakket. Het Bonhoeffer College wordt geleid door een tweehoofdige Centrale Directie. Gezamenlijk met locatiedirecteuren en afdelingsleiders vormen zij de directie van het Bonhoeffer College. Zij werken samen in verschillende locatieoverstijgende verbanden. Het Bonhoeffer College is onderdeel van de Stichting Carmelcollege. De Stichting Carmelcollege verbindt 13 scholen in Nederland. Het Bonhoeffer College beschikt over een medezeggenschapsraad (MR) die uit vertegenwoordigers van het personeel en ouders/leerlingen van alle locaties bestaat. Daarnaast bestaat er op de locaties een Locatie Personeelsraad (LPR); locatiedirectie en LPR hebben periodiek overleg over zaken die de locatie Van der Waalslaan betreffen. 5

6 Resultaten De Inspectie van het Onderwijs heeft voor het Bonhoeffer College, locatie Van der Waalslaan het basisarrangement bepaald. De opbrengsten (examenresultaten) liggen in de afdeling vwo structureel op een hoog niveau; de opbrengsten in de afdeling havo tonen de laatste jaren een wisselend beeld. Op basis van een verbeterplan zijn diverse acties ingezet om de kwaliteit van het onderwijs binnen deze afdeling te verbeteren. De Inspectie heeft voor de afdeling mavo nog geen oordeel gegeven; eerst in het schooljaar zullen leerlingen in deze afdeling examens afleggen.

7 2. Profielschets locatiedirecteur Van der Waalslaan 2.1. Ontstaan van de vacature De vacature ontstaat met ingang van 1 januari De huidige locatiedirecteur maakt in 2017 gebruik van een prepensioenregeling. De vacature wordt gelijktijdig voor in- en externe kandidaten opengesteld Profielschets De werkplek Het Bonhoeffer College is een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs waar voor leerlingen uit de stad Enschede en omgeving onderwijs wordt verzorgd door ruim 500 medewerkers, verspreid over 6 locaties. De school is onderdeel van de Stichting Carmelcollege, waarin 14 scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland worden verbonden. De locatie Van der Waalslaan verzorgt onderwijs MAVO, HAVO en VWO aan ongeveer leerlingen. De locatie is daarmee de grootste locatie van het Bonhoeffer College. De locatie legt een accent op talentontwikkeling en biedt daarom meerdere programma s aan onder het onderwijsmotto uitdaging voor jezelf, kansen voor de ander. De locatie is ook een begaafdheidsprofielschool en profileert zich met VWO-plus. Onder (oud-) leerlingen en ouders heeft de locatie een positief imago. De school staat bekend als een goede VWO school. De HAVO afdeling presteert wat wisselvalliger. De MAVO afdeling zal in het schooljaar haar eerste examenkandidaten afleveren. De centrale directie van het Bonhoeffer College bestaat uit twee personen. Elke locatie heeft daarnaast een locatiedirectie die bestaat uit een locatiedirecteur en één of meerdere afdelingsleiders. De centrale en locatiedirectie werken collegiaal samen in het integraal directeurenoverleg. Een aantal belangrijke portefeuilles zijn onder de locatiedirecteuren verdeeld, zodat elke locatiedirecteur ongeveer 20% van zijn tijd besteedt aan een specialistisch onderwerp. De locatiedirectie van de locatie Van der Waalslaan bestaat, naast de locatiedirecteur, uit een vijftal afdelingsleiders die elk aan een afdeling leiding geven op personeel en onderwijskundig vlak. De locatieleiding als geheel geeft in collegiaal overleg (LDO) sturing aan alle processen op die locatie. Je verantwoordelijkheden Als locatiedirecteur voor de Van der Waalslaan ben je integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie en de voorbereiding en uitvoering van het beleid op het gebied van onderwijs, financiën, personeel, huisvesting en PR&Communicatie. Daarnaast lever je op deze hoofdthema s een bijdrage aan beleid ten behoeve van het hele Bonhoeffer College. 7

8 Opdracht De belangrijkste opdracht is de onderwijskundige profilering en de positionering van de locatie Van der Waalslaan, in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering en financiële positie. Met strategische visie op onderwijs en ondernemingszin weet je de Van der Waalslaan krachtig te positioneren in Enschede. De focus ligt hierbij steeds op het versterken van de kwaliteit van het onderwijs, waarbij het verbindend sturen van medewerkers en teams wordt gezien als een belangrijke factor voor succes. Je weet de kwaliteit van de VWOafdeling te behouden, die van de havo te verbeteren en de inbedding van de mavo te bevorderen. Belangrijk hierbij is het ontwikkelen van een strategisch beleidsplan voor de locatie met een heldere visie en concrete doelstellingen, die afgeleid zijn van de Kadernota van de Centrale Directie van het Bonhoeffer College. Je profiel Je beschikt over academisch werk- en denkniveau en hebt ruime leidinggevende ervaring, bij voorkeur opgedaan in een directiefunctie in het (voortgezet) onderwijs. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met veranderingsprocessen. Verder onderschrijf je het interconfessionele karakter van de school. Je bent een krachtige persoonlijkheid, die met visie, daadkracht en lef leiding geeft. Je bent hét boegbeeld voor de locatie Van der Waalslaan en straalt dat ook uit, zowel binnen het Bonhoeffer College als daarbuiten. Daarnaast maak je in collegiale samenwerking deel uit van het directieteam van het Bonhoeffer College. Het vormgeven van en leidinggeven aan veranderingsprocessen zie je als een uitdaging. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden om de juiste toon te zetten binnen alle lagen van de organisatie. Je kunt draagvlak creëren en weet mensen te motiveren en enthousiasmeren. Ons aanbod Wij bieden een afwisselende baan met een wtf 1.0 bij een lerende organisatie waarin je ook werkt aan je eigen (inhoudelijke) ontwikkeling. Het salaris is maximaal schaal 14; inschaling is afhankelijk van opleiding, ervaring en gebleken geschiktheid; conform de vigerende cao-vo. Stichting Carmel College beschikt over een prima pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden. Werken bij Stichting Carmelcollege betekent werken bij een werkgever met een aantrekkelijk loopbaanbeleid. 8

9 3. Procedure werving & selectie 3.1. Begeleiding Op verzoek van de Centrale Directie van het Bonhoeffer College wordt de procedure werving & selectie locatiedirecteur Van der Waalslaan door Erik Versteege begeleid Informatie Op staat bij de vacature Bonhoeffer College Enschede locatiedirecteur Van der Waalslaan een digitaal informatiepakket. In dit pakket is meer informatie over het Bonhoeffer College, de locatie Van der Waalslaan, de functieomschrijving en overige informatie opgenomen. De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Meer informatie over Bonhoeffer College en Stichting Carmelcollege is te vinden op en Daarnaast staat relevante informatie over de school op de websites van de Inspectie van het Onderwijs en Scholen op de Kaart Solliciteren? Hebt u interesse voor deze boeiende functie op het Bonhoeffer College? Stuur dan uw motivatie en CV, gericht aan de Voorzitter van de Centrale Directie van het Bonhoeffer College, de heer Jan van Schilt, naar Belangrijke data: 31 oktober 2016 sluitingsdatum sollicitatiebrief 14 november 2016 eerste ronde sollicitatiegesprekken 16 november 2016 tweede ronde sollicitatiegesprekken 25 november 2016 derde ronde sollicitatiegesprekken 18 november 2016 assessment (optioneel) 29 november 2016 arbeidsvoorwaardengesprek 3.4. Contactgegevens Erik Versteege Search B.V. Vijverlaan CC Hengelo Tel: Mail: Secretariaat: Nadine Witvoet Tel: Mail: 9

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Teamleider Onderbouw Praktijkonderwijs (Vlierstraat) Bonhoeffer College Enschede

Teamleider Onderbouw Praktijkonderwijs (Vlierstraat) Bonhoeffer College Enschede School- en functieprofiel Teamleider Onderbouw Praktijkonderwijs (Vlierstraat) Bonhoeffer College Enschede (S12 CAO-VO) Versie 24/08/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom,

Nadere informatie

Profielschets Onderwijsdirecteur. Roelof van Echten College. Hoogeveen

Profielschets Onderwijsdirecteur. Roelof van Echten College. Hoogeveen Profielschets Onderwijsdirecteur Roelof van Echten College Hoogeveen Hengelo (O), 7 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Profielschets 3 2. Informatie over het Roelof van Echten College 4 3. Informatie over de procedure

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector Cals College Nieuwegein

School en functieprofiel. Rector Cals College Nieuwegein School en functieprofiel Rector Cals College Nieuwegein Hengelo (o), 11 november 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Cals College Nieuwegein 1.1 Algemene informatie 2 1.2 Organisatie 3 1.3 Missie,

Nadere informatie

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor PROFIEL Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor het Groene Hart Lyceum. Functie: Directeur

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Afdelingsleider havo Montessori College Twente. OSG Hengelo

School- en functieprofiel. Afdelingsleider havo Montessori College Twente. OSG Hengelo School- en functieprofiel Afdelingsleider havo Montessori College Twente OSG Hengelo Hengelo (o), 20 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Montessori College Twente 3 2. Informatie over de

Nadere informatie

School en functieprofiel. Directeur mavo-havo-vwo onderbouw. Directeur mavo-havo-vwo bovenbouw

School en functieprofiel. Directeur mavo-havo-vwo onderbouw. Directeur mavo-havo-vwo bovenbouw School en functieprofiel Directeur mavo-havo-vwo onderbouw Directeur mavo-havo-vwo bovenbouw Hengelo (o) 8 oktober 2016 1 Inhoudsopgave 1. Over RSG Slingerbos Levant 1.1 Onderwijs 3 1.2 Missie 4 1.3 Visie

Nadere informatie

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2. Overgang

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

Directeur deelschool VMBO (Kader/Basis)

Directeur deelschool VMBO (Kader/Basis) De Centrale Directie van Winkler Prins, openbare school voor voortgezet onderwijs in Veendam, zoekt een Directeur deelschool VMBO (Kader/Basis) Arbeidsvoorwaarden Functie: Directeur deelschool Bevoegd

Nadere informatie

School en functieprofiel. Conrector / plv. Rector. Pallas Athene College. Ede

School en functieprofiel. Conrector / plv. Rector. Pallas Athene College. Ede School en functieprofiel Conrector / plv. Rector Pallas Athene College Ede Hengelo, 7 december 2013 Inhoudsopgave 1. Pallas Athene College 1.1. Organisatie 2 1.2. Missie en visie 3 1.3. Kernwaarden en

Nadere informatie

School- en functieprofiel. afdelingsleider brugklas m/h en h/a. Johannes Fontanus College te Barneveld

School- en functieprofiel. afdelingsleider brugklas m/h en h/a. Johannes Fontanus College te Barneveld School- en functieprofiel afdelingsleider brugklas m/h en h/a Johannes Fontanus College te Barneveld Hengelo (O), 16 mei 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Informatie over het Johannes Fontanus College 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Almere College Rector Almere College Kampen

Almere College Rector Almere College Kampen School- en functieprofiel Almere College Rector Almere College Kampen (S14 CAO-VO) Versie 26/8/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl

Nadere informatie

Profielschets Bestuurder. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (o)

Profielschets Bestuurder. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (o) Profielschets Bestuurder Stichting Scholengroep Primato Hengelo (o) Hengelo (o), Maart 2017 Inhoudsopgave 1. Informatie over Scholengroep Primato De organisatie 3 De huidige situatie 3 2. Informatie over

Nadere informatie

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius

Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg. Carmelinstelling Pius Canisius Profielschets beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg Carmelinstelling Pius Canisius 1. CARMELINSTELLING PIUS - CANISIUS Het Pius X College en Scholengemeenschap Canisius vormen sinds 2005 een katholieke

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

School en functieprofiel

School en functieprofiel School en functieprofiel Hoofd Financiën / Controller CSG Het Streek Ede Hengelo (O), 28 augustus 2017 1 Inhoudsopgave 1. CSG Het Streek 1.1 Organisatie 3 2. Informatie over de functie 2.1 Ontstaan van

Nadere informatie

PROFIEL. Het bestuur van Christelijke Mavo De Saad te Damwâld is op zoek naar een directeur.

PROFIEL. Het bestuur van Christelijke Mavo De Saad te Damwâld is op zoek naar een directeur. PROFIEL Vacature: Directeur mavo Het bestuur van Christelijke Mavo De Saad te Damwâld is op zoek naar een directeur. Functie: Directeur Mavo Locatie: Neijewei 1, 9104DK Damwâld (Brinnummer 02XE) Ingangsdatum:

Nadere informatie

Profielschets voorzitter College van Bestuur. Stichting SchOOL. Lelystad

Profielschets voorzitter College van Bestuur. Stichting SchOOL. Lelystad Profielschets voorzitter College van Bestuur Stichting SchOOL Lelystad Hengelo (O), 18 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Informatie over SchOOL Algemene informatie 3 Missie 4 Kernwaarden 4 Organisatie 5 2. Informatie

Nadere informatie

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. School- en functieprofiel Visser Hooft Lyceum Leiden. Teamleider havo bovenbouw

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden. School- en functieprofiel Visser Hooft Lyceum Leiden. Teamleider havo bovenbouw Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden School- en functieprofiel Visser Hooft Lyceum Leiden Teamleider havo bovenbouw Leiden 12 december 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over Visser t Hooft Lyceum...

Nadere informatie

School en functieprofiel. Vestigingsdirecteur. CSG Augustinus

School en functieprofiel. Vestigingsdirecteur. CSG Augustinus School en functieprofiel Vestigingsdirecteur CSG Augustinus Hengelo (o), Mei 2014 1 Inhoudsopgave 1. Over CSG Augustinus 1.1. Algemene informatie 3 1.2. Organisatiestructuur 4 1.3. Identiteit 4 1.4. Missie

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector Het Streek, locatie Bovenbuurtweg. Ede

School en functieprofiel. Rector Het Streek, locatie Bovenbuurtweg. Ede School en functieprofiel Rector Het Streek, locatie Bovenbuurtweg Ede Hengelo (o), 2 september 2014 Inhoudsopgave 1. Informatie over Het Streek 1.1 Algemene informatie 2 1.2 Organisatie 3 1.3.1 Missie

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector Niftarlake College. Maarssen

School en functieprofiel. Rector Niftarlake College. Maarssen School en functieprofiel Rector Niftarlake College Maarssen Hengelo (O), 17 september 2014 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Niftarlake College 1.1 Algemene informatie 2 1.2 Organisatie 3 1.3 Onderwijsvisie

Nadere informatie

PROFIEL Vacature: Directeur Buitenpost Over het Lauwers College

PROFIEL Vacature: Directeur Buitenpost Over het Lauwers College PROFIEL Vacature: Directeur Buitenpost De directeur/bestuurder van het Lauwers College met vestigingen in Buitenpost, Grijpskerk en Kollum, is op zoek naar een directeur mavo/havo/vwo voor de locatie Buitenpost.

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Teamleider HAVO. Het Erasmus Almelo

School- en functieprofiel. Teamleider HAVO. Het Erasmus Almelo School- en functieprofiel Teamleider HAVO Het Erasmus Almelo Hengelo (o), 2 november 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Informatie over Het Erasmus 2 Hoofdstuk 2 Informatie over de functie 5 Hoofdstuk 3 Informatie

Nadere informatie

School- en functieprofiel vacature. Rector. Christelijk Gymnasium Utrecht (Willibrord Stichting)

School- en functieprofiel vacature. Rector. Christelijk Gymnasium Utrecht (Willibrord Stichting) School- en functieprofiel vacature Rector Christelijk Gymnasium Utrecht (Willibrord Stichting) Erik Versteege Search B.V. 19 april 2013 Inhoudsopgave 1. Het Christelijk Gymnasium Utrecht 1.1 De organisatie

Nadere informatie

Profielschets lid College van Bestuur. Stichting H3O. Dordrecht

Profielschets lid College van Bestuur. Stichting H3O. Dordrecht Profielschets lid College van Bestuur Stichting H3O Dordrecht Een verbindende en inspirerende bestuurder Hengelo (o), 28 september 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting H3O Algemene informatie

Nadere informatie

Wij zijn met ingang van het schooljaar op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald opengesteld.

Wij zijn met ingang van het schooljaar op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald opengesteld. PROFIELSCHETS AFDELINGSLEIDERS CSW BIJ DE VACATURES: AFDELINGSLEIDER BOVENBOUW HAVO Wij zijn met ingang van het schooljaar 2017-2018 op zoek naar een afdelingsleider bovenbouw havo. De procedure is herhaald

Nadere informatie

Directeur Markland College Zevenbergen

Directeur Markland College Zevenbergen School- en functieprofiel Directeur Markland College Zevenbergen (S14 CAO-VO) Versie 31/10/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

School en functieprofiel. Teamleider bovenbouw VWO. Het Stedelijk Lyceum Zuid. Enschede

School en functieprofiel. Teamleider bovenbouw VWO. Het Stedelijk Lyceum Zuid. Enschede School en functieprofiel Teamleider bovenbouw VWO Het Stedelijk Lyceum Zuid Enschede Hengelo, 10 september 2013 1 Inhoudsopgave 1. Het Stedelijk Lyceum 1.1. Organisatie 3 1.2. Onderwijsprofielen 3 1.3.

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Organisatie- en functieprofiel Achterhoek VO Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Versie 20 januari 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem voor meer informatie contact

Nadere informatie

School en functieprofiel. HR-adviseur. Bussum/Naarden

School en functieprofiel. HR-adviseur. Bussum/Naarden School en functieprofiel HR-adviseur Bussum/Naarden Bussum, 10 oktober 2016 0 Inhoudsopgave 1. Over SIVOG 1.1. Algemene informatie 2 1.2. Missie, visie en kernwaarden 3 1.3. Kwaliteit 3 2. Over de functie

Nadere informatie

School- en functieprofiel. afdelingsleider mavo. Johannes Fontanus College te Barneveld

School- en functieprofiel. afdelingsleider mavo. Johannes Fontanus College te Barneveld School- en functieprofiel afdelingsleider mavo Johannes Fontanus College te Barneveld Hengelo (O), 16 mei 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Informatie over het Johannes Fontanus College 2 Hoofdstuk 2 Informatie

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector De Rietlanden (beoogd rector havo/vwo cluster binnen de SVOL*) Lelystad

School en functieprofiel. Rector De Rietlanden (beoogd rector havo/vwo cluster binnen de SVOL*) Lelystad School en functieprofiel Rector De Rietlanden (beoogd rector havo/vwo cluster binnen de SVOL*) Lelystad *Zie pagina 5: Richting voor de toekomst van de SVOL Lelystad, 4 juli 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Afdelingsleider 3 t/m 6 Vwo. Carolus Borromeus College te Helmond

School- en functieprofiel. Afdelingsleider 3 t/m 6 Vwo. Carolus Borromeus College te Helmond School- en functieprofiel Afdelingsleider 3 t/m 6 Vwo Carolus Borromeus College te Helmond Hengelo (o), 19 januari 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Informatie over het Carolus Borromeus College 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

School en functieprofiel. Hoofd Bedrijfsvoering. Bussum/Naarden

School en functieprofiel. Hoofd Bedrijfsvoering. Bussum/Naarden School en functieprofiel Hoofd Bedrijfsvoering Bussum/Naarden Bussum, 10 oktober 2016 0 Inhoudsopgave 1. Over SIVOG 1.1. Algemene informatie 2 1.2. Missie, visie en kernwaarden 3 1.3. Kwaliteit 3 2. Over

Nadere informatie

ADJUNCT-LOCATIEDIRECTEUR

ADJUNCT-LOCATIEDIRECTEUR FUNCTIEPROFIEL ADJUNCT-LOCATIEDIRECTEUR ESDAL COLLEGE Inhoudsopgave 1. Esdal College 3 De organisatie 3 De missie 3 Onze kernwaarden 3 Ons motto 3 De structuur 3 De locatie Oosterstraat 4 2. Adjunct-locatiedirecteur

Nadere informatie

School en functieprofiel Rector Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam

School en functieprofiel Rector Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam School en functieprofiel Rector Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam Inhoud 1. Profiel Erasmiaans Gymnasium 1.1 Erasmus en humanitas 2 1.2 De school 2 1.3 De organisatiestructuur 2 1.4 Aandachtspunten komende

Nadere informatie

School en functieprofiel. Plv. rector. Beatrix College. Tilburg

School en functieprofiel. Plv. rector. Beatrix College. Tilburg School en functieprofiel Plv. rector Beatrix College Tilburg Hengelo, 15 April 2016 Inhoudsopgave 1. Beatrix College 1.1. Onderwijs 2 1.2. Identiteit, visie en missie 3 1.3.Organisatie 3 1.4. Resultaten

Nadere informatie

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum Functieprofiel St. Nicolaaslyceum Inhoudsopgave 1. De Stichting VO Amsterdam-Zuid 2. Het St. Nicolaaslyceum De organisatie De missie De schoolleiding en het managementteam 3. De functie Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Directeur HAVO/VWO. Het Erasmus Almelo

School- en functieprofiel. Directeur HAVO/VWO. Het Erasmus Almelo School- en functieprofiel Directeur HAVO/VWO Het Erasmus Almelo Hengelo (o), 21 november 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Informatie over Het Erasmus 2 Hoofdstuk 2 Informatie over de functie 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bestuurder J.J. Boumanschool Christelijke school voor Praktijkonderwijs Bestuurder Inspecteur Boelensschool

Bestuurder J.J. Boumanschool Christelijke school voor Praktijkonderwijs Bestuurder Inspecteur Boelensschool PROFIEL Vacature: Directeur bestuurder Dockinga College Bestuurder J.J. Boumanschool Christelijke school voor Praktijkonderwijs Bestuurder Inspecteur Boelensschool Het Algemeen Bestuur van de Vereniging

Nadere informatie

School en functieprofiel. Directeur. Oostwende College. Bunschoten

School en functieprofiel. Directeur. Oostwende College. Bunschoten 1 School en functieprofiel Directeur Oostwende College Bunschoten Voor ondernemend talent Hengelo (o), 1 Het school- en functieprofiel directeur Oostwende College heeft de conceptstatus. De rector van

Nadere informatie

School en functieprofiel. Teamleider vwo. Antoniuscollege. Gouda

School en functieprofiel. Teamleider vwo. Antoniuscollege. Gouda School en functieprofiel Teamleider vwo Antoniuscollege Gouda Gouda, 14 juni 2014 1 Inhoudsopgave 1. Het Antoniuscollege 1.1. Algemene organisatie 3 1.2. Visie op onderwijs 3 1.3. Organisatie Antoniuscollege

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Achterhoek VO. Rector Ludger College Doetinchem CAO-VO S15

School- en functieprofiel. Achterhoek VO. Rector Ludger College Doetinchem CAO-VO S15 School- en functieprofiel Achterhoek VO Rector Ludger College Doetinchem CAO-VO S15 Versie 03/04/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jaap Engbers, tel. 06-53 39 20 55; jaap.engbers@beteor.nl.

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Esprit Scholen Conrector (plv. rector) Berlage Lyceum

Esprit Scholen Conrector (plv. rector) Berlage Lyceum School- en functieprofiel Esprit Scholen Conrector (plv. rector) Berlage Lyceum (S13 CAO-VO) Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Lydia van Deelen, tel. 06-55 89 85 65; lydia.van.deelen@beteor.nl.

Nadere informatie

Rector Park Lyceum (Het Baken Almere)

Rector Park Lyceum (Het Baken Almere) Het onderwijs van de Bakenscholen is gericht op de ontwikkeling van jonge mensen tot verantwoordelijke en betrokken burgers. Het behalen van een diploma en het voorkomen van uitval zijn belangrijke speerpunten.

Nadere informatie

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. 27 maart 2015. Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

Profiel. Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode. 27 maart 2015. Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Profiel Rector-bestuurder Gymnasium Bernrode 27 maart 2015 Opdrachtgever Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard

Organisatie en functieprofiel. Directeur. Stichting Samenwerkingsverband. Fryslân Noard Organisatie en functieprofiel Directeur Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Hengelo (o), 11 februari 2014 1 Inhoudsopgave 1. Situatieschets Stichting Samenwerkingsverband Fryslân Noard Kenmerken

Nadere informatie

Vacaturetekst. Twee leden Raad van Toezicht. Katholieke Stichting Ashram College. Alphen aan den Rijn

Vacaturetekst. Twee leden Raad van Toezicht. Katholieke Stichting Ashram College. Alphen aan den Rijn Vacaturetekst Twee leden Raad van Toezicht Katholieke Stichting Ashram College Alphen aan den Rijn Hengelo, 28 september 2017 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Ashram College 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Missie

Nadere informatie

Profielschets teamleider Het Stormink afdeling basisberoepsgerichte leerweg en isk leerjaar (0,8-1,0 FTE)

Profielschets teamleider Het Stormink afdeling basisberoepsgerichte leerweg en isk leerjaar (0,8-1,0 FTE) Profielschets teamleider Het Stormink afdeling basisberoepsgerichte leerweg en isk leerjaar 1 + 2 (0,8-1,0 FTE) 1 Het Etty Hillesum Lyceum Onze ambitie: Het Etty Hillesum Lyceum biedt alle leerlingen uit

Nadere informatie

teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte

teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte Het dr. Aletta Jabobs College is zo spoedig mogelijk en bij voorkeur met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een inspirerende en energieke teamleider bovenbouw vmbo bb/kb (m/v) 1 fte Over de

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Directeur mavo- havo- vwo. Emelwerda College

School- en functieprofiel. Directeur mavo- havo- vwo. Emelwerda College School- en functieprofiel Directeur mavo- havo- vwo Emelwerda College Emmeloord 24 januari 2016 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Functie- informatie 6 3. Informatie over de

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Directeur Montessori College Twente. OSG Hengelo

School- en functieprofiel. Directeur Montessori College Twente. OSG Hengelo School- en functieprofiel Directeur Montessori College Twente OSG Hengelo Hengelo (o), 22 mei 2015 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Montessori College Twente 3 2. Functie-informatie 7 3. Informatie

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector St-Gregorius College. Utrecht

School en functieprofiel. Rector St-Gregorius College. Utrecht School en functieprofiel Rector St-Gregorius College Utrecht Hengelo (O), 17 september 2014 Inhoudsopgave 1. Informatie over het St-Gregorius College 1.1 Algemene informatie 2 1.2 Organisatie 3 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LOCATIELEIDER BEUKENRODE ONDERWIJS

FUNCTIEPROFIEL LOCATIELEIDER BEUKENRODE ONDERWIJS - 090217 - FUNCTIEPROFIEL LOCATIELEIDER BEUKENRODE ONDERWIJS Inhoudsopgave 1 Beukenrode Onderwijs 3 De organisatie 3 De missie 3 Ondersteuning 3 De structuur 3 2 Locatieleider 4 Plaats in de organisatie

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector Oosterlicht College. Nieuwegein - Vianen

School en functieprofiel. Rector Oosterlicht College. Nieuwegein - Vianen School en functieprofiel Rector Oosterlicht College Nieuwegein - Vianen Hengelo (O), 31 augustus 2015 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Oosterlicht College 1.1 Algemene informatie 2 1.2 Identiteit 3

Nadere informatie

School en functieprofiel. Afdelingsleider vwo. Pallas Athene College. Ede

School en functieprofiel. Afdelingsleider vwo. Pallas Athene College. Ede School en functieprofiel Afdelingsleider vwo Pallas Athene College Ede Hengelo, 18 februari 2016 Inhoudsopgave 1. Pallas Athene College 1.1. Organisatie 2 1.2. Missie, visie en kernwaarden 3 1.3.Onderwijsaanbod

Nadere informatie

School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk

School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk School- en Functieprofiel Vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk Naam: School- en functieprofiel vestigingsdirecteur Lijstersingel-Nieuwerkerk Datum: 13 oktober 2011 Versie 1.0 DEFINITIEF Status

Nadere informatie

Hoofd Personeel & Organisatie

Hoofd Personeel & Organisatie Organisatie- en functieprofiel Hoofd Personeel & Organisatie Stichting Markland College Eindhoven, 5 februari 2012 Drs. M.J. (Rien) Fait Vooraf Het organisatie- en functieprofiel wordt door BeteoR opgesteld

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL RECTOR IVO-DEURNE VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

FUNCTIEPROFIEL RECTOR IVO-DEURNE VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS FUNCTIEPROFIEL RECTOR IVO-DEURNE VERENIGING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS Inhoudsopgave 1 IVO-Deurne 3 De instelling 3 De organisatie 3 De schoolleiding en staf 3 De visie 3 Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Nadere informatie

Eemsdeltacollege Locatiedirecteur vmbo

Eemsdeltacollege Locatiedirecteur vmbo School- en functieprofiel (onder voorbehoud van eventuele aanvullingen/wijzingen via medezeggenschap) Eemsdeltacollege Locatiedirecteur vmbo S-14 CAO-VO Versie 8 december 2017 Sollicitatieprocedure Informatie:

Nadere informatie

PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg

PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg Vacature Vanaf het begin van het schooljaar 2017-2018 ontstaat er een vacature voor een ervaren en inspirerende directeur

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Controller. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Heerlen

Organisatie- en functieprofiel. Controller. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg. Heerlen Organisatie- en functieprofiel Controller Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg Heerlen Amsterdam, 18 januari 2012 Loes Lauteslager Vooraf Het organisatie- en functieprofiel wordt door BeteoR

Nadere informatie

School en functieprofiel. Rector. Havo-Vwo OBC Bemmel

School en functieprofiel. Rector. Havo-Vwo OBC Bemmel School en functieprofiel Rector Havo-Vwo OBC Bemmel Hengelo (o), April 2014 1 Inhoudsopgave 1. Over OBC Bemmel 1.1. Algemene informatie 3 1.2. Organisatiestructuur 4 1.3. Missie en visie 4 1.4. Kwaliteit

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Voorzitter College van Bestuur. Stichting OSG Hengelo

Organisatie- en functieprofiel. Voorzitter College van Bestuur. Stichting OSG Hengelo Organisatie- en functieprofiel Voorzitter College van Bestuur Stichting OSG Hengelo Hengelo (o), Mei 2016 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over de Stichting OSG Hengelo 3 2. Opdracht voorzitter College van

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter Raad van Toezicht. Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS) Amsterdam

Profielschets. Voorzitter Raad van Toezicht. Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS) Amsterdam Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS) Amsterdam Hengelo, 19 mei 2016 Erik Versteege Search: profielschets voorzitter Raad van Toezicht AMOS Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stedelijk Gymnasium Breda Rector

Stedelijk Gymnasium Breda Rector School- en functieprofiel Stedelijk Gymnasium Breda Rector CAO-VO S15 Versie 15 maart 2016 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Joost Visser, tel. 06-39386189; joost.visser@beteor.nl.

Nadere informatie

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 1 Functie- en profielschets roostermaker B havo/vwo Profiel van de school en de sector havo/vwo Het Carmel College Salland maakt deel uit

Nadere informatie

School en functieprofiel. Teamleider onderwijs 2 en 3 havo. Teamleider onderwijs 2 en 3 vwo. CSG Het Streek. Ede

School en functieprofiel. Teamleider onderwijs 2 en 3 havo. Teamleider onderwijs 2 en 3 vwo. CSG Het Streek. Ede School en functieprofiel Teamleider onderwijs 2 en 3 havo Teamleider onderwijs 2 en 3 vwo CSG Het Streek Ede Hengelo (O), 8 februari 2017 1 Inhoudsopgave 1. CSG Het Streek 1.1 Organisatie 3 1.2 Herziening

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Effent, Oosterhout 2015 Profielschets Afdelingsleider Effent (1 fte, 0,7 fte leidinggevende en 0,3 fte specifieke onderwijstaken) Voorlopige inschaling: docentenschaal LD

Nadere informatie

Rector Coornhert Lyceum Haarlem Dunamare Onderwijsgroep

Rector Coornhert Lyceum Haarlem Dunamare Onderwijsgroep School- en functieprofiel Rector Coornhert Lyceum Haarlem Dunamare Onderwijsgroep versie 7 april 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Bart Visser, tel. 06-20 59 92 80; bart.visser@beteor.nl.

Nadere informatie

Profieldocument. Lid Raad van Toezicht SPO. Utrecht

Profieldocument. Lid Raad van Toezicht SPO. Utrecht Profieldocument Lid Raad van Toezicht SPO Utrecht Almere 17 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over SPO Utrecht 3 2. Informatie over de vacature lid Raad van Toezicht 6 2.1 Ontstaan van de vacature

Nadere informatie

School en functieprofiel. Directeur Merletcollege Mill

School en functieprofiel. Directeur Merletcollege Mill School en functieprofiel Directeur Merletcollege Mill Inhoudsopgave 1. Over Merletcollege Mill 1.1. Algemene informatie 2 1.2. Organisatiestructuur 3 1.3. Missie 4 1.4. Kwaliteit 4 2. Over de functie directeur

Nadere informatie

School - en functieprofiel. Adjunct-directeur MAVO-VMBO. Merletcollege Mill

School - en functieprofiel. Adjunct-directeur MAVO-VMBO. Merletcollege Mill School - en functieprofiel Adjunct-directeur MAVO-VMBO Merletcollege Mill Inhoudsopgave 1. Over Merletcollege Mill 1.1. Algemene informatie 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Missie van de school 1.4. Kwaliteit

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Voorzitter College van Bestuur Scholen aan Zee. Den Helder

Organisatie en functieprofiel. Voorzitter College van Bestuur Scholen aan Zee. Den Helder Organisatie en functieprofiel Voorzitter College van Bestuur Scholen aan Zee Den Helder 12 mei 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over de organisatie 1.1. Over Scholen aan Zee 3 1.2. Organisatiestructuur

Nadere informatie

Profielschets teamleider Het Stormink basisberoepsgerichte leerweg en isk leerjaar 1 + 2

Profielschets teamleider Het Stormink basisberoepsgerichte leerweg en isk leerjaar 1 + 2 Profielschets teamleider Het Stormink basisberoepsgerichte leerweg en isk leerjaar 1 + 2 1 Het Etty Hillesum Lyceum Onze ambitie: Het Etty Hillesum Lyceum biedt alle leerlingen uit Deventer en uit de regio

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter College van Bestuur. Stichting De Korre. s-heer Arendskerke

Profielschets. Voorzitter College van Bestuur. Stichting De Korre. s-heer Arendskerke Profielschets Voorzitter College van Bestuur Stichting De Korre s-heer Arendskerke Hengelo (O), 9 december 2017 1 Inhoudsopgave 1. Stichting De Korre 1.1 Informatie over De Korre 3 1.2 Missie en visie

Nadere informatie

Het Baarnsch Lyceum zoekt een

Het Baarnsch Lyceum zoekt een 'Het Baarnsch Lyceum, een school voor havo, atheneum en gymnasium met ongeveer 1000 leerlingen, is sinds 1919 een begrip in de regio Baarn/Soest. Ouders, leerlingen en medewerkers zijn verknocht aan de

Nadere informatie

Profieldocument. Voorzitter Raad van Toezicht SPO. Utrecht

Profieldocument. Voorzitter Raad van Toezicht SPO. Utrecht Profieldocument Voorzitter Raad van Toezicht SPO Utrecht Almere 17 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over SPO Utrecht 3 2. Informatie over de vacature voorzitter Raad van Toezicht 6 2.1 Ontstaan

Nadere informatie

PROFIELSCHETS EN PROCEDURE WERVING EN SELECTIE DIRECTEUR D OULTREMONTCOLLEGE (DRUNEN)

PROFIELSCHETS EN PROCEDURE WERVING EN SELECTIE DIRECTEUR D OULTREMONTCOLLEGE (DRUNEN) PROFIELSCHETS EN PROCEDURE WERVING EN SELECTIE DIRECTEUR D OULTREMONTCOLLEGE (DRUNEN) OMO Scholengroep De Langstraat heeft wegens terugtreden van de huidige directeur van het d Oultremontcollege op deze

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Directeur ISK. Het Stedelijk Lyceum Enschede. (Schaal 13 CAO-VO) Versie 27/01/2016

School- en functieprofiel. Directeur ISK. Het Stedelijk Lyceum Enschede. (Schaal 13 CAO-VO) Versie 27/01/2016 School- en functieprofiel Directeur ISK Het Stedelijk Lyceum Enschede (Schaal 13 CAO-VO) Versie 27/01/2016 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, BeteoR, tel 06-11 00 65 53;

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Teamleider HAVO. Het Stedelijk Lyceum Enschede - Zuid. (Schaal LD CAO-VO) Versie 15/12/2015

School- en functieprofiel. Teamleider HAVO. Het Stedelijk Lyceum Enschede - Zuid. (Schaal LD CAO-VO) Versie 15/12/2015 School- en functieprofiel Teamleider HAVO Het Stedelijk Lyceum Enschede - Zuid (Schaal LD CAO-VO) Versie 15/12/2015 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Sjoerd Molenaar, BeteoR, tel 06-53

Nadere informatie

School en functieprofiel. Directeur Merletcollege Grave

School en functieprofiel. Directeur Merletcollege Grave School en functieprofiel Directeur Merletcollege Grave Inhoudsopgave 1. Over Merletcollege Grave 1.1. Algemene informatie 2 1.2. Organisatiestructuur 3 1.3. Missie 4 1.4. Kwaliteit 4 2. Over de functie

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Almere College Rector Almere College Dronten

Almere College Rector Almere College Dronten School- en functieprofiel Almere College Rector Almere College Dronten (S14 CAO-VO) Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met mevrouw Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl.

Nadere informatie

SCHOOL- EN FUNCTIEPROFIEL LOCATIEDIRECTEUR CS VINCENT VAN GOGH CSG BEILEN

SCHOOL- EN FUNCTIEPROFIEL LOCATIEDIRECTEUR CS VINCENT VAN GOGH CSG BEILEN SCHOOL- EN FUNCTIEPROFIEL LOCATIEDIRECTEUR CS VINCENT VAN GOGH CSG BEILEN Erik Versteege Search: school- en functieprofiel locatie-directeur CS Vincent van Gogh CSG Beilen 1 Inhoudsopgave 1.1 CS Vincent

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Teamleider onderwijs VMBO. Het Erasmus Almelo

School- en functieprofiel. Teamleider onderwijs VMBO. Het Erasmus Almelo School- en functieprofiel Teamleider onderwijs VMBO Het Erasmus Almelo Hengelo (o), 26 februari 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Informatie over Het Erasmus 2 Hoofdstuk 2 Informatie over de functie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

School- en functieprofiel

School- en functieprofiel School- en functieprofiel Directeur Walburg College te Zwijndrecht Hengelo (o), 17 februari 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Informatie over het Walburg College 2 Hoofdstuk 2 Informatie over de functie 5

Nadere informatie

Profielschets Directeur

Profielschets Directeur Profielschets Directeur OSG Sevenwolden, locatie Fedde Schurer Heerenveen Heerenveen, 2 juni 2017 OSG Sevenwolden De Stichting Openbare Scholengroep (OSG) Sevenwolden is ontstaan per 1 januari 2008 als

Nadere informatie

School en functieprofiel. Directeur Globe College. Utrecht

School en functieprofiel. Directeur Globe College. Utrecht School en functieprofiel Directeur Globe College Utrecht Hengelo (o), 17 september 2014 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Globe College 1.1 Algemene informatie 2 1.2 Organisatie 3 1.3 Missie, visie

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Profiel Strategisch beleidsadviseur HRM 29 april 2016 Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen

Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen Sollicitatieprocedure Informatie Neem voor informatie over deze vacature contact op met drs. B.A. (Ben) Kokhuis, voorzitter Centrale Directie,

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Directeur. Visser t Hooft Lyceum. Leiden

School- en functieprofiel. Directeur. Visser t Hooft Lyceum. Leiden School- en functieprofiel Directeur Visser t Hooft Lyceum Leiden Hengelo (o), 25 januari 2016 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over Visser t Hooft Lyceum 3 2. Informatie over de functie 7 3. Informatie over

Nadere informatie

School en functieprofiel. Directeur-Bestuurder. Christelijke Scholengemeenschap Groningen (SCOG/CSG)

School en functieprofiel. Directeur-Bestuurder. Christelijke Scholengemeenschap Groningen (SCOG/CSG) School en functieprofiel Directeur-Bestuurder Christelijke Scholengemeenschap Groningen (SCOG/CSG) Hengelo, 11 februari 2014 Inhoudsopgave 1. Informatie over de Christelijke Scholengemeenschap Groningen

Nadere informatie