Rapportage. Onderzoekscommissie. Publicaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage. Onderzoekscommissie. Publicaties"

Transcriptie

1 Rapportage Onderzoekscommissie Publicaties Rapportage Onderzoekscommissie Publicaties 2 april 2012 Pagina 1 van 9

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Onderzoek LUMC taakopdracht Samenstelling Commissie Publicaties Leeswijzer 3 2. Werkwijze commissie Publicaties Schriftelijke vragen Interviews Bevindingen Auteurschap Richtlijnen Bijdrage van Leidse auteurs aan Rotterdamse publicaties Vermelding van Prof. Poldermans bij Leidse publicaties Toegang tot databases / wijze van omgaan met het informed consent Betrokkenheid van Leidse onderzoekers bij schending van de wetenschappelijke integriteit in het ErasmusMC Betrokkenheid van Prof. Poldermans bij onderzoek van het LUMC 7 4. Conclusies 7-8 Bijlage: Brief Raad van Bestuur LUMC d.d. 6 december Rapportage Onderzoekscommissie Publicaties 2 april 2012 Pagina 2 van 9

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In het najaar van 2011 heeft het Erasmus Medisch Centrum (ErasmusMC) bekend gemaakt dat een van de hoogleraren in dienst van het ErasmusMC, de internist Prof. Dr. D. Poldermans, zich schuldig heeft gemaakt aan schending van de wetenschappelijke integriteit. Gebleken is dat een aantal onderzoekers van buiten het ErasmusMC op wetenschappelijk gebied heeft samengewerkt met Prof. Poldermans onder meer tot uiting komend in gemeenschappelijke publicaties (coauteurschap). Hieronder zijn ook onderzoekers uit het LUMC, hetgeen voor de Raad van Bestuur van het LUMC aanleiding was om een onderzoek te laten verrichten. 1.2 Onderzoek LUMC - taakopdracht Op 6 december 2011 heeft de Raad van Bestuur van het LUMC een onderzoekscommissie ingesteld, de Commissie Publicaties, en deze onderzoekscommissie de volgende taakopdracht gegeven: Het doen van onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid en de aard van die betrokkenheid van LUMC medewerkers bij publicaties van Prof. Dr. D. Poldermans uit onderzoek verricht in Erasmus MC in de periode , alsmede de aard van de betrokkenheid van Prof. Dr. D. Poldermans bij Leidse publicaties in dezelfde periode. De opdrachtbrief van de Raad van Bestuur is opgenomen als bijlage bij dit rapport. Er was voor de Raad van Bestuur overigens geen enkele indicatie om betrokkenheid van welke Leidse onderzoeker dan ook bij de schending van de wetenschappelijke integriteit op voorhand te veronderstellen. 1.3 Samenstelling Commissie Publicaties Het is bij een dergelijk onderzoek gebruikelijk om externe deskundigen te betrekken bij het onderzoek. Daar is bij het samenstellen van de Commissie Publicaties rekening mee gehouden. Ook is er voorzien in een connectie met de commissie die in Rotterdam de schending van de wetenschappelijke integriteit heeft onderzocht. Gelet op deze uitgangspunten is de Commissie Publicaties als volgt samengesteld: Prof. Dr. G.J. Fleuren Hoogleraar Pathologie (LUMC), Voorzitter Prof. Dr. P.J. Reitsma Hoogleraar Experimentele en Moleculaire Geneeskunde (LUMC), Lid Prof. Dr. H. Büller Internist en hoogleraar Vasculaire Geneeskunde (AMC), Lid Mr. H.J. Houtkooper Algemeen Secretaris Raad van Bestuur LUMC en Directeur Bestuurlijkjuridische zaken (LUMC), adviseur Prof. Dr. B. Löwenberg Internist en hoogleraar Hematologie (ErasmusMC), adviseur Drs. R.D. Kukenheim Directeur Onderzoek (LUMC), ambtelijk secretaris. 1.4 Leeswijzer In deze rapportage wordt achtereenvolgens ingegaan op de werkwijze van de commissie, de richtlijnen met betrekking tot auteurschappen, de vermelding van auteurs bij de Rotterdamse, respectievelijk Leidse publicaties, de betrokkenheid van Leidse onderzoekers bij het Rotterdamse onderzoek en de betrokkenheid van Prof. Poldermans bij het Leidse onderzoek, inclusief de toegang tot databases en de omgang met het informed consent. Tenslotte formuleert de commissie een aantal conclusies. Rapportage Onderzoekscommissie Publicaties 2 april 2012 Pagina 3 van 9

4 2. Werkwijze commissie 2.1 Publicaties De commissie heeft kennis genomen van de inhoud van het rapport van de Onderzoekscommissie Wetenschappelijke Integriteit van het ErasmusMC dat in november 2011 openbaar is gemaakt. Om de betrokkenheid van LUMC-medewerkers bij de publicaties van Prof. Poldermans en andersom te onderzoeken heeft de commissie de publicaties in totaal 229 originele en reviewartikelen geïdentificeerd, waarop Prof. Poldermans en één of meer onderzoekers van het LUMC als auteurs zijn vermeld. Deze zijn onder te verdelen in publicaties met een correspondentieadres van het ErasmusMC, wat wil zeggen dat een auteur van het ErasmusMC eindverantwoordelijk is voor het artikel en de correspondentie met het wetenschappelijke tijdschrift voerde, (verder te noemen Rotterdamse publicaties ) en publicaties met een correspondentieadres van het LUMC in Leiden (verder te noemen Leidse publicaties ). De commissie heeft deze publicaties als uitgangspunt genomen voor haar onderzoek en een aantal van de daarop vermelde Leidse onderzoekers verzocht om medewerking. 2.2 Schriftelijke vragen 17 Leidse onderzoekers die samen met prof. Poldermans hebben gepubliceerd kregen een brief waarin gerefereerd werd aan de coauteurschappen en waarin gevraagd werd per publicatie aan te geven wat de eigen rol is geweest en wat naar de mening van de onderzoeker de rol van Prof. Poldermans is geweest. Nadat de antwoorden op de gestelde vragen waren ontvangen, heeft de Commissie Publicaties vervolgens interviews gehouden met 9 onderzoekers uit verschillende geledingen. 2.3 Interviews De commissie heeft gesprekken gevoerd met (arts)onderzoekers die ten tijde van de samenwerking met Prof. Poldermans als promovendi waren verbonden aan het LUMC. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met senior onderzoekers die samen met Prof. Poldermans hebben gepubliceerd en met een senior onderzoeker uit het ErasmusMC. Tenslotte is gesproken met een lid van de Rotterdamse onderzoekscommissie die de schending van integriteit in het ErasmusMC heeft onderzocht. De vragen die zijn gesteld aan de (co)auteurs spitsten zich toe op de eigen rol van deze auteurs bij de betreffende publicaties alsmede op de inbreng van Prof. Poldermans bij de publicaties. De commissie heeft zich in haar onderzoek primair gericht op de vraag of Leidse onderzoekers betrokken waren bij de bij het Erasmus MC geconstateerde schending van de wetenschappelijke integriteit. Daarnaast is ook de betrokkenheid van Prof. Poldermans bij de Leidse publicaties onderzocht. De volgende vragen zijn expliciet aan de geïnterviewden voorgelegd: a. Wat was uw betrokkenheid bij deze studie(s)? b. Wat was naar uw mening de rol van Prof. Poldermans bij deze studie? c. Heeft u direct contact gehad met Prof. Poldermans over de opzet van de studie? d. Heeft u direct contact gehad met Prof. Poldermans tijdens het uitvoeren van de studie? e. Was naar uw mening Prof. Poldermans verantwoordelijk voor een deel van de verzameling van de data? f. Heeft u direct contact gehad met Prof. Poldermans tijdens de analyse van de resultaten van de studie? Rapportage Onderzoekscommissie Publicaties 2 april 2012 Pagina 4 van 9

5 g. Bent u betrokken geweest bij de samenstelling van de auteurslijst? h. Heeft u direct contact gehad met Prof. Poldermans tijdens het schrijven van het manuscript? Naast de gang van zaken rondom de totstandkoming van de auteurslijsten van de betreffende publicaties, zijn enkele onderwerpen specifiek aan de orde gesteld, met name de omgang met informed consent - die in het ErasmusMC in een aantal gevallen niet gevraagd lijkt - en de toegang tot en het werken met databestanden die de basis vormden van de wetenschappelijke publicaties. 3. Bevindingen 3.1 Auteurschap Richtlijnen In de medisch wetenschappelijke literatuur is het gebruikelijk dat een onderzoeker uitsluitend als (co)auteur van een publicatie wordt aangemerkt, en dus ook als zodanig wordt vermeld, als deze een significante bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het manuscript. Tot op heden wordt door een aantal tijdschriften slechts de handtekening van de corresponderende auteur gevraagd ter bevestiging van een correcte gang van zaken. Deze auteur wordt geacht zijn handtekening te zetten namens alle coauteurs. Veel wetenschappelijke tijdschriften hebben hun beleid ten aanzien van auteurschappen in het nabije verleden aangescherpt. Een toenemend aantal tijdschriften verlangt dat iedere auteur afzonderlijk zijn bijdrage vermeldt en zijn instemming met de inhoud van het manuscript bevestigt. Veel tijdschriften conformeren zich hierbij aan de richtlijnen van de International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) 1. In deze richtlijnen is onder andere de volgende bepaling opgenomen: Om als auteur te worden genoemd, moet men een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan (a) ontwerp en opzet, of het verkrijgen van gegevens, of analyse en interpretatie van gegevens, (b) het concept van het artikel of de kritische beoordeling van de wetenschappelijke inhoud daarvan; en (c) de uiteindelijke te publiceren versie hebben goedgekeurd. Auteurs moeten aan al deze drie voorwaarden voldoen. 2 Enkel het bijdragen aan het verzamelen van de data rechtvaardigt niet het auteurschap, maar kan in de publicatie worden vermeld (acknowledgment). De commissie heeft de coauteurschappen in bovengenoemd kader bezien Bijdrage van Leidse auteurs aan Rotterdamse publicaties De geïnterviewden hebben verklaard dat het coauteurschap van Leidse onderzoekers gebaseerd was op het geven van adviezen over opzet van de Rotterdamse studies en op het becommentariëren en redigeren van de manuscripten. Ook advisering over medicatie kwam voor. De commissie heeft met name ook stilgestaan bij de intensieve samenwerking van Nederlandse vertaling juli 2008: 08.pdf Rapportage Onderzoekscommissie Publicaties 2 april 2012 Pagina 5 van 9

6 één van de Leidse onderzoekers met Prof. Poldermans, die resulteerde in een groot aantal gemeenschappelijke publicaties. Deze samenwerking stamt uit de tijd dat beiden elkaar kenden uit hun gemeenschappelijke promotie-tijd in het VU Medisch Centrum. Sindsdien zijn zij blijven samenwerken. Hierbij vulde de Leidse onderzoeker als cardioloog de internistische expertise van Prof. Poldermans aan, en vice versa. Zij waren beiden geïnteresseerd in perioperatieve risicostratificatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van cardiale beeldvorming, in het bijzonder stress echo s en CT. De betrokken Leidse hoofdonderzoeker heeft tijdens het interview aangegeven dat zijn inbreng bestond uit adviezen over de onderzoeksopzet en uit redactionele aanpassingen aan het manuscript. Dit is ook door de geïnterviewde senior onderzoeker van ErasmusMC bevestigd. Het grote aantal publicaties dat uit deze samenwerking is voortgekomen wordt door de gesprekspartners vooral verklaard uit het grote aantal promovendi dat door beide hoogleraren is geworven en begeleid. Daarnaast zou de cultuur van de organisatie waar zij in werkten ook een rol hebben gespeeld. Er bestond in de betrokken onderzoeksgroepen veel ambitie en een grote drang tot publiceren. Of de inhoudelijke bijdrage van de Leidse onderzoeker aan de desbetreffende publicaties voldoende was om het coauteurschap te rechtvaardigen kon door de Commissie Publicaties slechts in enkele gevallen - waarin elektronische versies van manuscripten bewaard gebleven zijn - met zekerheid worden vastgesteld. Er zijn geen geschreven of ongeschreven regels die het bewaren van geannoteerde manuscripten aanbevelen Vermelding van Prof. Poldermans bij Leidse publicaties De meeste onderzoekers met wie de commissie heeft gesproken zijn of waren werkzaam bij de afdeling Hartziekten van het LUMC. De werkwijze van deze afdeling hield in dat het auteurschap van Leidse artikelen vanuit de afdeling werd besproken in de Wetenschapscommissie van de afdeling. De belangrijkste onderzoeksleiders van de afdeling, tevens meestal de promotores, waren daar altijd bij betrokken. Uit de interviews kwam naar voren dat de volgorde op de auteurlijst buiten de eerste, de tweede en de laatste auteur niet aan eenvoudige regels gebonden was. Dit wijkt overigens niet af van wat de commissie gangbaar acht. Veelal is de eerste auteur de promovendus, de tweede auteur een collega-promovendus, terwijl de supervisor die de eindredactie voert en corresponderend auteur is, vaak laatste auteur op het artikel is. De bijdrage van Prof. Poldermans aan Leidse artikelen betrof volgens de geïnterviewde onderzoekers het ontwerp van de betreffende studie en in de eindfase advies bij het redigeren van het artikel. Deze bijdragen hadden vooral betrekking op perioperatieve risicostratificatie en op de toepassing van de gebruikte technieken, zoals stress echocardiografie en zijn deskundigheid als internist. Als kanttekening wil de commissie aangeven dat de contacten met Prof. Poldermans met betrekking tot de Leidse manuscripten steeds via dezelfde Leidse onderzoeker verliepen (telefonisch, per of via ontmoetingen op wetenschappelijke congressen). De overige Leidse onderzoekers hadden geen contact met Prof. Poldermans, kenden hem vaak niet persoonlijk, en hadden ook geen directe inzage in de suggesties ter verbetering van de studies of het manuscript. De commissie heeft geen onderzoek gedaan naar eventueel geannoteerde manuscripten waarin de bijdrage van Prof. Poldermans naar voren komt. Rapportage Onderzoekscommissie Publicaties 2 april 2012 Pagina 6 van 9

7 3.2 Toegang tot databases /wijze van omgaan met het informed consent Betrokkenheid van Leidse onderzoekers bij schending van de wetenschappelijke integriteit in het ErasmusMC. Alle geïnterviewden hebben verklaard dat vanuit Leiden geen bemoeienis bestond met de acquisitie en analyse, inclusief statistische analyse, van de Rotterdamse data. De Leidse onderzoekers hebben verklaard dat zij nooit betrokken zijn geweest bij het selecteren van Rotterdamse patiënten of bij het verkrijgen van data van deze patiënten of het analyseren daarvan. Dit is ook bevestigd door de senior onderzoeker van het ErasmusMC met wie de commissie heeft gesproken en die nauw bij het betreffende wetenschappelijk onderzoek was betrokken. Uit het onderzoek naar mogelijke schending van de wetenschappelijke integriteit door de onderzoekscommissie van het ErasmusMC is naar voren gekomen dat door prof. Poldermans verschillende keren wetenschappelijk onderzoek is verricht, waarbij patiënten waren betrokken, zonder dat deze tevoren waren geïnformeerd en toestemming voor deelname hadden gegeven. In het onderzoek van de Commissie Publicaties is nagegaan of de Leidse coauteur(s) hiervan op de hoogte was (waren). Zij hebben in de gesprekken verklaard dat zij hiervan niet op de hoogte waren. De geïnterviewde Leidse onderzoekers hebben desgevraagd ook verklaard nooit te hebben vermoed dat Prof. Poldermans zich schuldig zou maken aan bijvoorbeeld datafabricage en zij gaven aan over de berichtgeving daaromtrent zeer geschokt te zijn. Er is altijd in goed vertrouwen met Prof. Poldermans samengewerkt Betrokkenheid van Prof. Poldermans bij onderzoek van het LUMC. In het onderzoek is nagegaan of Prof. Poldermans betrokken was bij het selecteren van Leidse patiënten of bij het verkrijgen van data van deze patiënten en het analyseren daarvan. Uit de met Leidse onderzoekers gehouden gesprekken kan worden afgeleid dat dit niet het geval was. De afdeling Hartziekten van het LUMC beheert een centrale database waaruit datasets kunnen worden gegenereerd voor nadere analyse binnen een wetenschappelijke vraagstelling. Het electronisch patiëntendossier (EPD) van de afdeling Hartziekten vormt de basis voor de centrale database. Deze database is niet toegankelijk voor externe onderzoekers. Uit de met Leidse onderzoekers gehouden gesprekken kan worden afgeleid dat Prof. Poldermans niet betrokken was bij het selecteren van Leidse patiënten of bij het verkrijgen van data van deze patiënten en het analyseren daarvan. 4 Conclusies Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken en de onderzochte publicaties is de Commissie Publicaties tot de volgende conclusies gekomen: 1) De uitspraken van de verschillende gesprekspartners geven een goed en consistent beeld. Er klinken geen tegenstrijdigheden door in de verklaringen van de geïnterviewden. De commissie ziet geen aanleiding om te twijfelen aan de verklaringen van de geïnterviewde onderzoekers. 2) Er zijn geen aanwijzingen dat Leidse onderzoekers waren betrokken bij de schending van de wetenschappelijke integriteit door Prof. Dr. D. Poldermans (zie par ) Rapportage Onderzoekscommissie Publicaties 2 april 2012 Pagina 7 van 9

8 3) Er zijn geen aanwijzingen dat Prof. Poldermans betrokken is geweest bij Leidse patiënten of data, of dat hij de gelegenheid heeft gehad hierop invloed te hebben (zie par ). 4) Ten aanzien van de coauteurschappen van Prof. Poldermans bij Leidse publicaties heeft de Commissie vastgesteld dat waar er sprake is geweest van een inbreng deze bestond uit meedenken in de conceptuele fase en het redigeren van de concept tekst. Ten aanzien hiervan en omgekeerd ten aanzien van de inbreng van Leidse onderzoekers bij de publicaties van Prof. Poldermans geldt dat de commissie veelal niet kan beoordelen of deze inbreng voldoende is geweest om, getoetst aan vroegere of huidige normen, vermelding als co-auteur te rechtvaardigen (zie par ). Leiden, 2 april 2012 Rapportage Onderzoekscommissie Publicaties 2 april 2012 Pagina 8 van 9

9 Bijlage: Brief Raad van Bestuur LUMC d.d. 6 december 2011 Rapportage Onderzoekscommissie Publicaties 2 april 2012 Pagina 9 van 9

Rapport ad hoc-commissie Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University

Rapport ad hoc-commissie Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University Rapport ad hoc-commissie Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University Prof. Dr. Ton Hol, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht (voorzitter) Prof. Dr. em. Léon de Caluwé (VU) (tevens consultant) Dr.

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijke schending van de wetenschappelijke integriteit

Onderzoek naar mogelijke schending van de wetenschappelijke integriteit Versie Rapportage webversie Datum 16 november 2011 Opsteller Onderzoekscommissie Wetenschappelijke Integriteit Opdrachtgever Raad van Bestuur Erasmus MC Onderzoek naar mogelijke schending van de wetenschappelijke

Nadere informatie

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2011 1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2. Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit KLACHT Bij brief van 2010,

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: A4 Publicatie Distributielijst : STZ Datum : 20-03-2014 Revisiedatum : 20-03-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Opmerkingen Versiedatum

Nadere informatie

Prospectieve registratie studie voor de diagnose en behandeling van borstkanker tijdens zwangerschap (BOOG ) PATIENTENINFORMATIE

Prospectieve registratie studie voor de diagnose en behandeling van borstkanker tijdens zwangerschap (BOOG ) PATIENTENINFORMATIE Prospectieve registratie studie voor de diagnose en behandeling van borstkanker tijdens zwangerschap (BOOG 2003-04) PATIENTENINFORMATIE Geachte mevrouw, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over bovengenoemd

Nadere informatie

2014 Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Maastricht

2014 Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Maastricht 2014 Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Maastricht Aanleiding De Commissie Wetenschappelijke Integriteit UM heeft op (..) 2014 een door (..) (klager) ingediende klacht ontvangen.

Nadere informatie

Revalidatie & MS Centrum vzw. V. Cuyvers Uitgavedatum: 12.05.2015 Pagina: 1 van 5

Revalidatie & MS Centrum vzw. V. Cuyvers Uitgavedatum: 12.05.2015 Pagina: 1 van 5 Pagina: 1 van 5 Het ondervragen van patiënten in het kader van een eindwerk voor het bekomen van een graad van bachelor of bachelor na bachelor komt neer op een prospectieve verzameling van gegevens met

Nadere informatie

Repliek van Dr. Don Poldermans naar aanleiding van de rapportages van de Commissie Onderzoek Wetenschapsfraude en de Commissie Vervolgonderzoek

Repliek van Dr. Don Poldermans naar aanleiding van de rapportages van de Commissie Onderzoek Wetenschapsfraude en de Commissie Vervolgonderzoek Repliek van Dr. Don Poldermans naar aanleiding van de rapportages van de Commissie Onderzoek Wetenschapsfraude en de Commissie Vervolgonderzoek De heksenjacht op onderzoekers die na mijn ontslag van het

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK, beleidsterrein Nationale Ombudsman over de periode

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK, beleidsterrein Nationale Ombudsman over de periode Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK,

Nadere informatie

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld:

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Kunststof matje versus geen matje voor navelbreuken: een dubbel blind, prospectief gerandomiseerd onderzoek Engelse titel: Mesh versus suture

Nadere informatie

Informatie en Informed Consent betreffende het onderzoek Effectiviteit van routinematig vernevelen bij beademde patiënten op de ICU

Informatie en Informed Consent betreffende het onderzoek Effectiviteit van routinematig vernevelen bij beademde patiënten op de ICU Versie 2 OLVG Patiënt NL 20-5-2014 Informatie en Informed Consent betreffende het onderzoek Effectiviteit van routinematig vernevelen bij beademde patiënten op de ICU Informatie bestemd voor patiënten

Nadere informatie

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld:

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Kunststof matje versus geen matje voor navelbreuken: een dubbel blind, prospectief gerandomiseerd onderzoek Engelse titel: Mesh versus suture

Nadere informatie

2016 UM Incorrecte omgang met onderzoeksbestanden - ongegrond. Aanleiding

2016 UM Incorrecte omgang met onderzoeksbestanden - ongegrond. Aanleiding 2016 UM Incorrecte omgang met onderzoeksbestanden - ongegrond Aanleiding De Commissie Wetenschappelijke Integriteit (hierna: Commissie) UM heeft op 31 oktober 2014 een door (..) (klager) ingediende klacht

Nadere informatie

R A P P O R T VAN B E V I N D I N G E N

R A P P O R T VAN B E V I N D I N G E N R A P P O R T VAN B E V I N D I N G E N Zaak: CWI 2 0 1 3 [1] Onderzoeksopdracht ingediend door: het College van Bestuur van de Universiteit Leiden inzake [betrokkene] De Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Waarborgen van platina, gouden en zilveren voorwerpen over de periode

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Waarborgen van platina, gouden en zilveren voorwerpen over de periode Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Waarborgen van

Nadere informatie

Validatie schattingsmethodiek Defensie. Rapportage Klankbordgroep

Validatie schattingsmethodiek Defensie. Rapportage Klankbordgroep Validatie schattingsmethodiek Defensie Rapportage Klankbordgroep 21 december 2011 Rapportage Klankbordgroep Inleiding / Samenvatting De Klankbordgroep heeft op verzoek van het ministerie van Defensie toezicht

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-2 JAARVERSLAG 2015 Versie 0-2 1 Colofon De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeenten, en. Zij adviseert de raad ten aanzien van zijn controlerende en kaderstellende rol. De

Nadere informatie

Meer informatie over het Parelsnoerproject kunt u vinden op de website van het Parelsnoer Initiatief (www.parelsnoer.org).

Meer informatie over het Parelsnoerproject kunt u vinden op de website van het Parelsnoer Initiatief (www.parelsnoer.org). Patiënteninformatie CerebroVasculaire Aandoeningen (CVA) Parel Onderzoek naar erfelijke en omgevingsfactoren bij ontstaan van beroerte en bij de behandeling daarvan Geachte heer/mevrouw, U bent mondeling

Nadere informatie

Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek

Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek 1 november 2016 Hoofdlijnen van beleid management onderzoeksdata Universiteit voor Humanistiek Preambule In deze notitie wordt op hoofdlijnen vastgelegd hoe onderzoeksdata moet worden beheerd. Het is van

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt

Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Uw arts vermoedt dat u de ziekte sinustrombose heeft. Op dit moment wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan

Nadere informatie

Template protocol (medisch) wetenschappelijk onderzoek met bestaande (patiënten)gegevens (niet-wmo) (versie mei 2016)

Template protocol (medisch) wetenschappelijk onderzoek met bestaande (patiënten)gegevens (niet-wmo) (versie mei 2016) Template protocol (medisch) wetenschappelijk onderzoek met bestaande (patiënten)gegevens (niet-wmo) (versie mei 2016) CME LUMC 1. Informatie over onderzoeker en opdrachtgever 1.1 Titel onderzoek 1.2 protocol

Nadere informatie

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Op het moment dat u deze brief leest bent u herstellende van klachten waarvoor u werd

Nadere informatie

Raad voor Cultuur. Mijnheer de Staatssecretaris,

Raad voor Cultuur. Mijnheer de Staatssecretaris, Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN Geachte mevrouw/mijnheer, In het kader van de Trombocytopathie in Nederland studie wordt een gedeelte van het extra afgenomen bloed opgeslagen in een

Nadere informatie

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE BEHANDELING OP DE GEZONDHEIDSTOESTAND BIJ EEN HERSENINFARCT Geachte heer / mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant. Nr. 111 19 juni 2015 Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie TELSTAR: Treatment of ELectroencephalographic STatus epilepticus After cardiopulmonary Resuscitation (ABR 46296) Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

Onderzoeksreglement Deliver studie

Onderzoeksreglement Deliver studie 1. Algemeen 1.1 Doel onderzoeksreglement Dit onderzoeksreglement regelt de rechten en verplichtingen van de bij de Deliver-studie betrokken partijen voor zover het betreft het verwerken van de onderzoeksgegevens

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2015

Kootstra Talent Fellowship 2015 Kootstra Talent Fellowship 2015 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2015 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie

Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie Geachte heer, mevrouw, Bij u of een van uw familieleden is een antitrombine gebrek vastgesteld. Dat is een aandoening die een verhoogde kans

Nadere informatie

Raad voor Cultuur. Mijnheer de Staatssecretaris,

Raad voor Cultuur. Mijnheer de Staatssecretaris, Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

1. Titel van het onderzoek: Primaire Baerveldt implant versus Trabeculectomie bij een oogdrukverlagende glaucoomoperatie.

1. Titel van het onderzoek: Primaire Baerveldt implant versus Trabeculectomie bij een oogdrukverlagende glaucoomoperatie. Schiedamse Vest 180 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam tel.: 010-4017777 email: www.oogziekenhuis.nl 1. Titel van het onderzoek: Primaire Baerveldt implant versus Trabeculectomie bij een oogdrukverlagende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27372 1 september 2015 Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 augustus 2015, nr. MBO/803345,

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Casus I. Onderwerp van de klacht Hergebruik van (eigen) materiaal zonder bronvermelding - ongegrond

Casus I. Onderwerp van de klacht Hergebruik van (eigen) materiaal zonder bronvermelding - ongegrond 2016 Casus I Onderwerp van de klacht Hergebruik van (eigen) materiaal zonder bronvermelding - ongegrond De klacht Op 2015 hebben klager I en klager II een casus voorgelegd aan de Commissie Wetenschappelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG Dierexperimentencommissie Diergeneeskunde en Farmaceutische Wetenschappen, Scheikunde en Biologie (DEC-DGK/FSB)

JAARVERSLAG Dierexperimentencommissie Diergeneeskunde en Farmaceutische Wetenschappen, Scheikunde en Biologie (DEC-DGK/FSB) zs Univ«sïtcU Utrecht JAARVERSLAG 2006 Dierexperimentencommissie Diergeneeskunde en Farmaceutische Wetenschappen, Scheikunde en Biologie (DEC-DGK/FSB) Dierexperimentencommissie Diergeneeskunde en Farmaceutische

Nadere informatie

Informatiebrief over de studie naar het zeer vroeg toedienen van tranexaminezuur na een subarachnoïdale bloeding. De ULTRA-studie

Informatiebrief over de studie naar het zeer vroeg toedienen van tranexaminezuur na een subarachnoïdale bloeding. De ULTRA-studie Informatiebrief over de studie naar het zeer vroeg toedienen van tranexaminezuur na een subarachnoïdale bloeding Ultra-early tranexamic acid after subarachnoid hemorrhage De ULTRA-studie Geachte mevrouw

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie

Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie Geachte mevrouw / mijnheer, Op het moment dat u deze brief leest bent u aan het herstellen van een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding). Vanuit

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt

Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief voor de patiënt Geachte mevrouw / mijnheer, U bent getroffen door een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding). Vanuit het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam wordt onderzoek

Nadere informatie

ROSCAN Huidkanker Biobank

ROSCAN Huidkanker Biobank Kanker Instituut Uw behandelend arts in het Erasmus MC heeft u geïnformeerd over het bestaan van de ROSCAN Biobank. Hij/zij heeft u al het een en ander uitgelegd. Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

Informatiebrief voor de vertegenwoordiger

Informatiebrief voor de vertegenwoordiger Informatiebrief voor de vertegenwoordiger Preventive Antibiotics in Stroke Study (PASS) Informatiebrief over de studie naar preventief gebruik van antibiotica bij patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding.

Nadere informatie

Als bedoeld in artikel 17 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013.

Als bedoeld in artikel 17 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013. Commissie Klokkenluiders Gemeentelijke Overheid Jaarverslag 2013 Als bedoeld in artikel 17 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013. Instelling commissie Op verzoek van het College

Nadere informatie

Hoe Monsanto een rol speelde bij intrekking geruchtmakende studie...

Hoe Monsanto een rol speelde bij intrekking geruchtmakende studie... 1 van 7 10-08-17 17:05 mo.be Hoe Monsanto een rol speelde bij intrekking geruchtmakende studie Roundup 6-8 minuten Monsanto lokt al jaren protest uit. OccupyReno MediaCommittee (CC BY-ND 2.0) Het dreigde

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure SOP: V9 Initiatievisite Auteur Naam: Functie instelling/afdeling Judie van den Elshout Staffunctionaris Wetenschapsbureau Wetenschapsbureau / Cluster Leerhuis Handtekening:...

Nadere informatie

Lijst deontologische code: zorgvuldig omgaan met het elektronisch patiëntendossier (EPD)

Lijst deontologische code: zorgvuldig omgaan met het elektronisch patiëntendossier (EPD) Lijst deontologische code: zorgvuldig omgaan met het elektronisch patiëntendossier (EPD) Naam student Afdeling Discipline/afstudeerrichting Datum Handtekening ZORGVULDIG OMGAAN MET HET ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN ONDERZOEK

DEELNEMEN AAN ONDERZOEK DEELNEMEN AAN ONDERZOEK DRAAG BIJ AAN DE WETENSCHAP Een bijdrage leveren aan de wetenschap? Dat kan! De KU Leuven doet onderzoek naar cognitieve beperkingen ten gevolge van een beroerte. Wij zijn steeds

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten transparantie en openbaarheid

Onderzoeksresultaten transparantie en openbaarheid Onderzoeksresultaten transparantie en openbaarheid Peter W de Leeuw Afd. Interne Geneeskunde, azm, Maastricht en Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde Uitgangspunten Rapportage van resultaten van (biomedisch)

Nadere informatie

Integriteit van Wetenschap

Integriteit van Wetenschap Integriteit van Wetenschap Een verkenning naar aanleiding van het bezoek van de Dutch Association for Institutional Research 2 juli 2014 Prof.dr. J.W.A. Smit Dutch Association for Institutional Research

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR PATIËNTEN Onderzoek ALS Naasten support

INFORMATIEBRIEF VOOR PATIËNTEN Onderzoek ALS Naasten support INFORMATIEBRIEF VOOR PATIËNTEN Onderzoek ALS Naasten support Beste meneer, mevrouw, Wij hebben uw partner gevraagd om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek naar een ondersteuningsprogramma

Nadere informatie

Een Artikel Schrijven. Prof. dr. Paul A. Kirschner Coördinator Onderzoek

Een Artikel Schrijven. Prof. dr. Paul A. Kirschner Coördinator Onderzoek Een Artikel Schrijven Prof. dr. Paul A. Kirschner Coördinator Onderzoek Met dank aan 1. Writing Scientific Manuscripts (Journal of Young Investigators) 2. S. Downes: How to publish a scientific paper 3.

Nadere informatie

Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose. Patiënten Informatiebrief

Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose. Patiënten Informatiebrief Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose Patiënten Informatiebrief 1 INLEIDING...2 2 HET PARELSNOER-INITIATIEF...2 3 VRIJWILLIGE DEELNAME...3

Nadere informatie

Beslissing ten aanzien van klacht over het LOWI 2015, nr. 1

Beslissing ten aanzien van klacht over het LOWI 2015, nr. 1 Beslissing ten aanzien van klacht over het LOWI 2015, nr. 1 Beslissing van het LOWI van 24 november 2015 ten aanzien van de klacht van A, bij het LOWI ingediend op 22 april 2015 betreffende de verzoekschriftenprocedure

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Klokkenluiders gemeente Haarlem 2008 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. van Velzen Auteur Mevr. M.J.M. Verberne Telefoon 5114680 E-mail: mverberne@haarlem.nl MS/OCR Reg.nr. 2008/227702 Bijlage

Nadere informatie

Het advies van de ASD.

Het advies van de ASD. Het advies van de ASD. Aan het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Ons kenmerk: ASD17.B.007 Lansingerland, 21 maart 2017 Geacht college, Conform

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

Samenwerking in academisch netwerkenrken

Samenwerking in academisch netwerkenrken Home no. 3 Juni 2015 Juridische aspecten Eerdere edities Verenso.nl Samenwerking in academisch netwerkenrken Goed gedrag in wetenschappelijk onderzoek Dr. Anke Persoon, coördinator UKON, afdeling ELG,

Nadere informatie

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis

Nadere informatie

Toezicht op klinisch onderzoek bij STZ-ziekenhuizen. Farmaceutische Bedrijven Deelteam Klinisch Onderzoek

Toezicht op klinisch onderzoek bij STZ-ziekenhuizen. Farmaceutische Bedrijven Deelteam Klinisch Onderzoek Toezicht op klinisch onderzoek bij STZ-ziekenhuizen Farmaceutische Bedrijven Deelteam Klinisch Onderzoek Toezicht op klinisch onderzoek bij STZ-ziekenhuizen Bevindingen vanuit de praktijk Conclusies en

Nadere informatie

Onderzoek naar blijvende veranderingen in leef - en eetgewoonten bij vrouwen met het polycysteus ovarium syndroom (PCOS) en overgewicht.

Onderzoek naar blijvende veranderingen in leef - en eetgewoonten bij vrouwen met het polycysteus ovarium syndroom (PCOS) en overgewicht. Onderzoek naar blijvende veranderingen in leef - en eetgewoonten bij vrouwen met het polycysteus ovarium syndroom (PCOS) en overgewicht. Geachte mevrouw, Uw behandelend arts heeft u verteld over het onderzoek

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Huidpatiënten Nederland doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2012:BY6590

ECLI:NL:RBHAA:2012:BY6590 ECLI:NL:RBHAA:2012:BY6590 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 16-10-2012 Datum publicatie 18-12-2012 Zaaknummer 193036 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen- en familierecht

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/153

Zaaknummer : 2014/153 Zaaknummer : 2014/153 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 10 december 2014 Partijen : Appellant en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : Begeleiding, (tussentijdse) beoordeling, evenredigheidsbeginsel,

Nadere informatie

A D V I E S. Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Zaak: CWI 2 0 1 2-1. Verzoek tot het doen van onderzoek ingediend door:

A D V I E S. Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Zaak: CWI 2 0 1 2-1. Verzoek tot het doen van onderzoek ingediend door: A D V I E S Zaak: CWI 2 0 1 2-1 Verzoek tot het doen van onderzoek ingediend door: Verzoeker: het College van Bestuur van de Universiteit Leiden inzake promovendus:.. De Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Nadere informatie

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases 1 MOSAIC studie Informatiebrief voor cases Informatiebrief betreffende het onderzoek (MOSAIC studie): de gevolgen van acute hepatitis C virus infectie bij HIV positieve en HIV negatieve mannen die seks

Nadere informatie

Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing. Patiënten Informatie Folder

Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing. Patiënten Informatie Folder Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing Patiënten Informatie Folder PATIËNTEN INFORMATIE FOLDER Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Onderzoek rekenkamercommissie naar de Bezwaarafhandeling in de gemeente s-hertogenbosch Reg.nr. : 12. B&W verg.. : Commissie : n.v.t. FES Cie_verg. : 27 augustus 2012

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011

Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 Interne Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 De raad van de gemeente Valkenswaard, het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard respectievelijk de burgemeester van Valkenswaard; gelet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11669 4 mei 2015 Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 20 april 2015, nr. 634348, houdende instelling

Nadere informatie

Multi-disciplinair onderzoek onder families met een hoog risico op borst- en ovariumkanker getest voor een BRCA1 of BRCA2 mutatie

Multi-disciplinair onderzoek onder families met een hoog risico op borst- en ovariumkanker getest voor een BRCA1 of BRCA2 mutatie Multi-disciplinair onderzoek onder families met een hoog risico op borst- en ovariumkanker getest voor een BRCA1 of BRCA2 mutatie Judith de Lange, Rosemarie Wijnands, Floor van Leeuwen, Maartje Hooning,

Nadere informatie

Terms of Reference. Commissie herziening Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening

Terms of Reference. Commissie herziening Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening Terms of Reference Commissie herziening Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening INHOUDSOPGAVE Inhoud 1 Terms of Reference commissie herziening Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening... 4

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Hardell: mobiel bellen en hersentumoren aan de belzijde

Hardell: mobiel bellen en hersentumoren aan de belzijde Hardell: mobiel bellen en hersentumoren aan de belzijde Kennisbericht over een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift: Hardell L, Carlberg M, Söderqvist F, Hansson Mild K, Meta-analysis of long-term

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo

Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo 525 Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo (1920-1994) Samengesteld door drs. A.C. Flipse en mw. drs.i. Kiel Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er over dat hij door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) wordt bespioneerd en dat de AIVD zijn (mobiele) telefoon afluistert. Tevens klaagt verzoeker

Nadere informatie

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Patiënten-informatie bij het onderzoek naar de behandeling van een hersenbloeding bij patiënten die bloedplaatjes remmende medicijnen gebruiken Geachte

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan RET T.a.v. de heer drs. R.J.A. Clayden Postbus 112 3000 AC ROTTERDAM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) FIN/ RC/ lw/ 03/ 788 200013/ 1.B396 Onderwerp Oordeel

Nadere informatie

Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek

Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek Een fase 1 onderzoek met AEB071 bij patiënten met diffuus grootcellig B-lymfoom waarbij CD79 veranderd

Nadere informatie

Uitkomsten NBA ledenenquête. Toon aan de top. Binnen bedrijven en accountantskantoren

Uitkomsten NBA ledenenquête. Toon aan de top. Binnen bedrijven en accountantskantoren Uitkomsten NBA ledenenquête Toon aan de top Binnen bedrijven en accountantskantoren November 2012 Status Deze publicatie is samengesteld voor leden en dient ter ondersteuning van de praktijk. De publicatie

Nadere informatie

Deelnemersinformatie ELDEST studie

Deelnemersinformatie ELDEST studie Deelnemersinformatie ELDEST studie Gezondheidsklachten bij 60-plus reizigers naar de (sub)tropen voor een kortdurend verblijf Geachte heer/mevrouw, Kortgeleden bent u bij de GGD of Travel Clinic geweest

Nadere informatie

Vergunningverlening Plan van aanpak

Vergunningverlening Plan van aanpak Vergunningverlening Plan van aanpak Oktober 2013 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson (lid) drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter)

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom?

Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom? Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom? Om die vraag te kunnen beantwoorden zoeken wij patiënten met glaucoom van 40 jaar en ouder. Een medisch wetenschappelijk

Nadere informatie

Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom?

Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom? Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom? Om die vraag te kunnen beantwoorden zoeken wij gezonde vrijwilligers van 20 jaar en ouder. Een medisch wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Commissie Professioneel Gedrag LUMC

Commissie Professioneel Gedrag LUMC LUMC LUMC oktober 2014 Pagina 1 van 7 Inleiding: Onder professioneel gedrag wordt verstaan: observeerbaar gedrag waarin de normen en waarden en beroepsspecifieke gedragsrichtlijnen van een beroepsgroep

Nadere informatie

NORMSTELLING IONISERENDE STRALING UIT BOUWMATERIALEN BEZIEN VANUIT DE PRAKTIJK

NORMSTELLING IONISERENDE STRALING UIT BOUWMATERIALEN BEZIEN VANUIT DE PRAKTIJK NORMSTELLING IONISERENDE STRALING UIT BOUWMATERIALEN BEZIEN VANUIT DE PRAKTIJK synthese tussen milieu, bouwen en wonen Betonvereniging c l u Ir Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie Solomon studie en toestemmingsverklaring P07.261

Proefpersoneninformatie Solomon studie en toestemmingsverklaring P07.261 Informatie voor ouders ten behoeve van een wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe foetoscopische laserbehandeling bij het tweeling transfusie syndroom: De Solomon studie Geachte ouder(s) In aansluiting

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U10 Audit Distributielijst : STZ Datum : 19-06-2014 Revisiedatum : 19-06-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Opmerkingen Versiedatum Opmerkingen

Nadere informatie

De Rekenkamer Metropool Amsterdam zoekt. Twee Onderzoekers. Voor uur per week

De Rekenkamer Metropool Amsterdam zoekt. Twee Onderzoekers. Voor uur per week De Rekenkamer Metropool Amsterdam zoekt Twee Onderzoekers Voor 24-36 uur per week Wij zijn op zoek naar flexibele onderzoekers op niveau. De onderzoeker draagt bij aan verbetering van het onderzoek en

Nadere informatie

NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten

NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten Versie: 26 februari 2007 Auteur: KNMP/WINAp Leeswijzer richtlijn 9 Deze richtlijn is een uitwerking van hoofdstuk 9 van de NAN 2006 en gaat over het bewaren en vernietigen

Nadere informatie

UITSPRAAK. de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad vana te B, verzoeker, hierna te noemen de PMR

UITSPRAAK. de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad vana te B, verzoeker, hierna te noemen de PMR 107152 - De lessentabel van deze school is onderdeel van het schoolplan waarvoor de MR instemmingsrecht heeft; partijen hebben voldoende concreet belang bij het verzoek tot uitspraak in dit interpretatiegeschil.

Nadere informatie

REFERENTIEWAARDEN SCHILDKLIERFUNCTIE PASGEBORENEN

REFERENTIEWAARDEN SCHILDKLIERFUNCTIE PASGEBORENEN REFERENTIEWAARDEN SCHILDKLIERFUNCTIE PASGEBORENEN Geachte Heer / Mevrouw, Met deze brief willen wij u vragen uw kind mee te laten doen aan het wetenschappelijk onderzoek Referentiewaarden voor de schildklierfunctie

Nadere informatie

Inleiding Samenstelling van de Commissie

Inleiding Samenstelling van de Commissie Bezwarencommissie CAO VO Jaarverslag 2009 Inleiding De Commissie is ingesteld door de Cao-partijen en strekt haar werkzaamheden uit over scholen voor voortgezet onderwijs die onder het gezag staan van

Nadere informatie

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015)

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door

Nadere informatie