Rapportage. Onderzoekscommissie. Publicaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage. Onderzoekscommissie. Publicaties"

Transcriptie

1 Rapportage Onderzoekscommissie Publicaties Rapportage Onderzoekscommissie Publicaties 2 april 2012 Pagina 1 van 9

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Onderzoek LUMC taakopdracht Samenstelling Commissie Publicaties Leeswijzer 3 2. Werkwijze commissie Publicaties Schriftelijke vragen Interviews Bevindingen Auteurschap Richtlijnen Bijdrage van Leidse auteurs aan Rotterdamse publicaties Vermelding van Prof. Poldermans bij Leidse publicaties Toegang tot databases / wijze van omgaan met het informed consent Betrokkenheid van Leidse onderzoekers bij schending van de wetenschappelijke integriteit in het ErasmusMC Betrokkenheid van Prof. Poldermans bij onderzoek van het LUMC 7 4. Conclusies 7-8 Bijlage: Brief Raad van Bestuur LUMC d.d. 6 december Rapportage Onderzoekscommissie Publicaties 2 april 2012 Pagina 2 van 9

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding In het najaar van 2011 heeft het Erasmus Medisch Centrum (ErasmusMC) bekend gemaakt dat een van de hoogleraren in dienst van het ErasmusMC, de internist Prof. Dr. D. Poldermans, zich schuldig heeft gemaakt aan schending van de wetenschappelijke integriteit. Gebleken is dat een aantal onderzoekers van buiten het ErasmusMC op wetenschappelijk gebied heeft samengewerkt met Prof. Poldermans onder meer tot uiting komend in gemeenschappelijke publicaties (coauteurschap). Hieronder zijn ook onderzoekers uit het LUMC, hetgeen voor de Raad van Bestuur van het LUMC aanleiding was om een onderzoek te laten verrichten. 1.2 Onderzoek LUMC - taakopdracht Op 6 december 2011 heeft de Raad van Bestuur van het LUMC een onderzoekscommissie ingesteld, de Commissie Publicaties, en deze onderzoekscommissie de volgende taakopdracht gegeven: Het doen van onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid en de aard van die betrokkenheid van LUMC medewerkers bij publicaties van Prof. Dr. D. Poldermans uit onderzoek verricht in Erasmus MC in de periode , alsmede de aard van de betrokkenheid van Prof. Dr. D. Poldermans bij Leidse publicaties in dezelfde periode. De opdrachtbrief van de Raad van Bestuur is opgenomen als bijlage bij dit rapport. Er was voor de Raad van Bestuur overigens geen enkele indicatie om betrokkenheid van welke Leidse onderzoeker dan ook bij de schending van de wetenschappelijke integriteit op voorhand te veronderstellen. 1.3 Samenstelling Commissie Publicaties Het is bij een dergelijk onderzoek gebruikelijk om externe deskundigen te betrekken bij het onderzoek. Daar is bij het samenstellen van de Commissie Publicaties rekening mee gehouden. Ook is er voorzien in een connectie met de commissie die in Rotterdam de schending van de wetenschappelijke integriteit heeft onderzocht. Gelet op deze uitgangspunten is de Commissie Publicaties als volgt samengesteld: Prof. Dr. G.J. Fleuren Hoogleraar Pathologie (LUMC), Voorzitter Prof. Dr. P.J. Reitsma Hoogleraar Experimentele en Moleculaire Geneeskunde (LUMC), Lid Prof. Dr. H. Büller Internist en hoogleraar Vasculaire Geneeskunde (AMC), Lid Mr. H.J. Houtkooper Algemeen Secretaris Raad van Bestuur LUMC en Directeur Bestuurlijkjuridische zaken (LUMC), adviseur Prof. Dr. B. Löwenberg Internist en hoogleraar Hematologie (ErasmusMC), adviseur Drs. R.D. Kukenheim Directeur Onderzoek (LUMC), ambtelijk secretaris. 1.4 Leeswijzer In deze rapportage wordt achtereenvolgens ingegaan op de werkwijze van de commissie, de richtlijnen met betrekking tot auteurschappen, de vermelding van auteurs bij de Rotterdamse, respectievelijk Leidse publicaties, de betrokkenheid van Leidse onderzoekers bij het Rotterdamse onderzoek en de betrokkenheid van Prof. Poldermans bij het Leidse onderzoek, inclusief de toegang tot databases en de omgang met het informed consent. Tenslotte formuleert de commissie een aantal conclusies. Rapportage Onderzoekscommissie Publicaties 2 april 2012 Pagina 3 van 9

4 2. Werkwijze commissie 2.1 Publicaties De commissie heeft kennis genomen van de inhoud van het rapport van de Onderzoekscommissie Wetenschappelijke Integriteit van het ErasmusMC dat in november 2011 openbaar is gemaakt. Om de betrokkenheid van LUMC-medewerkers bij de publicaties van Prof. Poldermans en andersom te onderzoeken heeft de commissie de publicaties in totaal 229 originele en reviewartikelen geïdentificeerd, waarop Prof. Poldermans en één of meer onderzoekers van het LUMC als auteurs zijn vermeld. Deze zijn onder te verdelen in publicaties met een correspondentieadres van het ErasmusMC, wat wil zeggen dat een auteur van het ErasmusMC eindverantwoordelijk is voor het artikel en de correspondentie met het wetenschappelijke tijdschrift voerde, (verder te noemen Rotterdamse publicaties ) en publicaties met een correspondentieadres van het LUMC in Leiden (verder te noemen Leidse publicaties ). De commissie heeft deze publicaties als uitgangspunt genomen voor haar onderzoek en een aantal van de daarop vermelde Leidse onderzoekers verzocht om medewerking. 2.2 Schriftelijke vragen 17 Leidse onderzoekers die samen met prof. Poldermans hebben gepubliceerd kregen een brief waarin gerefereerd werd aan de coauteurschappen en waarin gevraagd werd per publicatie aan te geven wat de eigen rol is geweest en wat naar de mening van de onderzoeker de rol van Prof. Poldermans is geweest. Nadat de antwoorden op de gestelde vragen waren ontvangen, heeft de Commissie Publicaties vervolgens interviews gehouden met 9 onderzoekers uit verschillende geledingen. 2.3 Interviews De commissie heeft gesprekken gevoerd met (arts)onderzoekers die ten tijde van de samenwerking met Prof. Poldermans als promovendi waren verbonden aan het LUMC. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met senior onderzoekers die samen met Prof. Poldermans hebben gepubliceerd en met een senior onderzoeker uit het ErasmusMC. Tenslotte is gesproken met een lid van de Rotterdamse onderzoekscommissie die de schending van integriteit in het ErasmusMC heeft onderzocht. De vragen die zijn gesteld aan de (co)auteurs spitsten zich toe op de eigen rol van deze auteurs bij de betreffende publicaties alsmede op de inbreng van Prof. Poldermans bij de publicaties. De commissie heeft zich in haar onderzoek primair gericht op de vraag of Leidse onderzoekers betrokken waren bij de bij het Erasmus MC geconstateerde schending van de wetenschappelijke integriteit. Daarnaast is ook de betrokkenheid van Prof. Poldermans bij de Leidse publicaties onderzocht. De volgende vragen zijn expliciet aan de geïnterviewden voorgelegd: a. Wat was uw betrokkenheid bij deze studie(s)? b. Wat was naar uw mening de rol van Prof. Poldermans bij deze studie? c. Heeft u direct contact gehad met Prof. Poldermans over de opzet van de studie? d. Heeft u direct contact gehad met Prof. Poldermans tijdens het uitvoeren van de studie? e. Was naar uw mening Prof. Poldermans verantwoordelijk voor een deel van de verzameling van de data? f. Heeft u direct contact gehad met Prof. Poldermans tijdens de analyse van de resultaten van de studie? Rapportage Onderzoekscommissie Publicaties 2 april 2012 Pagina 4 van 9

5 g. Bent u betrokken geweest bij de samenstelling van de auteurslijst? h. Heeft u direct contact gehad met Prof. Poldermans tijdens het schrijven van het manuscript? Naast de gang van zaken rondom de totstandkoming van de auteurslijsten van de betreffende publicaties, zijn enkele onderwerpen specifiek aan de orde gesteld, met name de omgang met informed consent - die in het ErasmusMC in een aantal gevallen niet gevraagd lijkt - en de toegang tot en het werken met databestanden die de basis vormden van de wetenschappelijke publicaties. 3. Bevindingen 3.1 Auteurschap Richtlijnen In de medisch wetenschappelijke literatuur is het gebruikelijk dat een onderzoeker uitsluitend als (co)auteur van een publicatie wordt aangemerkt, en dus ook als zodanig wordt vermeld, als deze een significante bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het manuscript. Tot op heden wordt door een aantal tijdschriften slechts de handtekening van de corresponderende auteur gevraagd ter bevestiging van een correcte gang van zaken. Deze auteur wordt geacht zijn handtekening te zetten namens alle coauteurs. Veel wetenschappelijke tijdschriften hebben hun beleid ten aanzien van auteurschappen in het nabije verleden aangescherpt. Een toenemend aantal tijdschriften verlangt dat iedere auteur afzonderlijk zijn bijdrage vermeldt en zijn instemming met de inhoud van het manuscript bevestigt. Veel tijdschriften conformeren zich hierbij aan de richtlijnen van de International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) 1. In deze richtlijnen is onder andere de volgende bepaling opgenomen: Om als auteur te worden genoemd, moet men een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan (a) ontwerp en opzet, of het verkrijgen van gegevens, of analyse en interpretatie van gegevens, (b) het concept van het artikel of de kritische beoordeling van de wetenschappelijke inhoud daarvan; en (c) de uiteindelijke te publiceren versie hebben goedgekeurd. Auteurs moeten aan al deze drie voorwaarden voldoen. 2 Enkel het bijdragen aan het verzamelen van de data rechtvaardigt niet het auteurschap, maar kan in de publicatie worden vermeld (acknowledgment). De commissie heeft de coauteurschappen in bovengenoemd kader bezien Bijdrage van Leidse auteurs aan Rotterdamse publicaties De geïnterviewden hebben verklaard dat het coauteurschap van Leidse onderzoekers gebaseerd was op het geven van adviezen over opzet van de Rotterdamse studies en op het becommentariëren en redigeren van de manuscripten. Ook advisering over medicatie kwam voor. De commissie heeft met name ook stilgestaan bij de intensieve samenwerking van 1 2 Nederlandse vertaling juli 2008: 08.pdf Rapportage Onderzoekscommissie Publicaties 2 april 2012 Pagina 5 van 9

6 één van de Leidse onderzoekers met Prof. Poldermans, die resulteerde in een groot aantal gemeenschappelijke publicaties. Deze samenwerking stamt uit de tijd dat beiden elkaar kenden uit hun gemeenschappelijke promotie-tijd in het VU Medisch Centrum. Sindsdien zijn zij blijven samenwerken. Hierbij vulde de Leidse onderzoeker als cardioloog de internistische expertise van Prof. Poldermans aan, en vice versa. Zij waren beiden geïnteresseerd in perioperatieve risicostratificatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van cardiale beeldvorming, in het bijzonder stress echo s en CT. De betrokken Leidse hoofdonderzoeker heeft tijdens het interview aangegeven dat zijn inbreng bestond uit adviezen over de onderzoeksopzet en uit redactionele aanpassingen aan het manuscript. Dit is ook door de geïnterviewde senior onderzoeker van ErasmusMC bevestigd. Het grote aantal publicaties dat uit deze samenwerking is voortgekomen wordt door de gesprekspartners vooral verklaard uit het grote aantal promovendi dat door beide hoogleraren is geworven en begeleid. Daarnaast zou de cultuur van de organisatie waar zij in werkten ook een rol hebben gespeeld. Er bestond in de betrokken onderzoeksgroepen veel ambitie en een grote drang tot publiceren. Of de inhoudelijke bijdrage van de Leidse onderzoeker aan de desbetreffende publicaties voldoende was om het coauteurschap te rechtvaardigen kon door de Commissie Publicaties slechts in enkele gevallen - waarin elektronische versies van manuscripten bewaard gebleven zijn - met zekerheid worden vastgesteld. Er zijn geen geschreven of ongeschreven regels die het bewaren van geannoteerde manuscripten aanbevelen Vermelding van Prof. Poldermans bij Leidse publicaties De meeste onderzoekers met wie de commissie heeft gesproken zijn of waren werkzaam bij de afdeling Hartziekten van het LUMC. De werkwijze van deze afdeling hield in dat het auteurschap van Leidse artikelen vanuit de afdeling werd besproken in de Wetenschapscommissie van de afdeling. De belangrijkste onderzoeksleiders van de afdeling, tevens meestal de promotores, waren daar altijd bij betrokken. Uit de interviews kwam naar voren dat de volgorde op de auteurlijst buiten de eerste, de tweede en de laatste auteur niet aan eenvoudige regels gebonden was. Dit wijkt overigens niet af van wat de commissie gangbaar acht. Veelal is de eerste auteur de promovendus, de tweede auteur een collega-promovendus, terwijl de supervisor die de eindredactie voert en corresponderend auteur is, vaak laatste auteur op het artikel is. De bijdrage van Prof. Poldermans aan Leidse artikelen betrof volgens de geïnterviewde onderzoekers het ontwerp van de betreffende studie en in de eindfase advies bij het redigeren van het artikel. Deze bijdragen hadden vooral betrekking op perioperatieve risicostratificatie en op de toepassing van de gebruikte technieken, zoals stress echocardiografie en zijn deskundigheid als internist. Als kanttekening wil de commissie aangeven dat de contacten met Prof. Poldermans met betrekking tot de Leidse manuscripten steeds via dezelfde Leidse onderzoeker verliepen (telefonisch, per of via ontmoetingen op wetenschappelijke congressen). De overige Leidse onderzoekers hadden geen contact met Prof. Poldermans, kenden hem vaak niet persoonlijk, en hadden ook geen directe inzage in de suggesties ter verbetering van de studies of het manuscript. De commissie heeft geen onderzoek gedaan naar eventueel geannoteerde manuscripten waarin de bijdrage van Prof. Poldermans naar voren komt. Rapportage Onderzoekscommissie Publicaties 2 april 2012 Pagina 6 van 9

7 3.2 Toegang tot databases /wijze van omgaan met het informed consent Betrokkenheid van Leidse onderzoekers bij schending van de wetenschappelijke integriteit in het ErasmusMC. Alle geïnterviewden hebben verklaard dat vanuit Leiden geen bemoeienis bestond met de acquisitie en analyse, inclusief statistische analyse, van de Rotterdamse data. De Leidse onderzoekers hebben verklaard dat zij nooit betrokken zijn geweest bij het selecteren van Rotterdamse patiënten of bij het verkrijgen van data van deze patiënten of het analyseren daarvan. Dit is ook bevestigd door de senior onderzoeker van het ErasmusMC met wie de commissie heeft gesproken en die nauw bij het betreffende wetenschappelijk onderzoek was betrokken. Uit het onderzoek naar mogelijke schending van de wetenschappelijke integriteit door de onderzoekscommissie van het ErasmusMC is naar voren gekomen dat door prof. Poldermans verschillende keren wetenschappelijk onderzoek is verricht, waarbij patiënten waren betrokken, zonder dat deze tevoren waren geïnformeerd en toestemming voor deelname hadden gegeven. In het onderzoek van de Commissie Publicaties is nagegaan of de Leidse coauteur(s) hiervan op de hoogte was (waren). Zij hebben in de gesprekken verklaard dat zij hiervan niet op de hoogte waren. De geïnterviewde Leidse onderzoekers hebben desgevraagd ook verklaard nooit te hebben vermoed dat Prof. Poldermans zich schuldig zou maken aan bijvoorbeeld datafabricage en zij gaven aan over de berichtgeving daaromtrent zeer geschokt te zijn. Er is altijd in goed vertrouwen met Prof. Poldermans samengewerkt Betrokkenheid van Prof. Poldermans bij onderzoek van het LUMC. In het onderzoek is nagegaan of Prof. Poldermans betrokken was bij het selecteren van Leidse patiënten of bij het verkrijgen van data van deze patiënten en het analyseren daarvan. Uit de met Leidse onderzoekers gehouden gesprekken kan worden afgeleid dat dit niet het geval was. De afdeling Hartziekten van het LUMC beheert een centrale database waaruit datasets kunnen worden gegenereerd voor nadere analyse binnen een wetenschappelijke vraagstelling. Het electronisch patiëntendossier (EPD) van de afdeling Hartziekten vormt de basis voor de centrale database. Deze database is niet toegankelijk voor externe onderzoekers. Uit de met Leidse onderzoekers gehouden gesprekken kan worden afgeleid dat Prof. Poldermans niet betrokken was bij het selecteren van Leidse patiënten of bij het verkrijgen van data van deze patiënten en het analyseren daarvan. 4 Conclusies Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken en de onderzochte publicaties is de Commissie Publicaties tot de volgende conclusies gekomen: 1) De uitspraken van de verschillende gesprekspartners geven een goed en consistent beeld. Er klinken geen tegenstrijdigheden door in de verklaringen van de geïnterviewden. De commissie ziet geen aanleiding om te twijfelen aan de verklaringen van de geïnterviewde onderzoekers. 2) Er zijn geen aanwijzingen dat Leidse onderzoekers waren betrokken bij de schending van de wetenschappelijke integriteit door Prof. Dr. D. Poldermans (zie par ) Rapportage Onderzoekscommissie Publicaties 2 april 2012 Pagina 7 van 9

8 3) Er zijn geen aanwijzingen dat Prof. Poldermans betrokken is geweest bij Leidse patiënten of data, of dat hij de gelegenheid heeft gehad hierop invloed te hebben (zie par ). 4) Ten aanzien van de coauteurschappen van Prof. Poldermans bij Leidse publicaties heeft de Commissie vastgesteld dat waar er sprake is geweest van een inbreng deze bestond uit meedenken in de conceptuele fase en het redigeren van de concept tekst. Ten aanzien hiervan en omgekeerd ten aanzien van de inbreng van Leidse onderzoekers bij de publicaties van Prof. Poldermans geldt dat de commissie veelal niet kan beoordelen of deze inbreng voldoende is geweest om, getoetst aan vroegere of huidige normen, vermelding als co-auteur te rechtvaardigen (zie par ). Leiden, 2 april 2012 Rapportage Onderzoekscommissie Publicaties 2 april 2012 Pagina 8 van 9

9 Bijlage: Brief Raad van Bestuur LUMC d.d. 6 december 2011 Rapportage Onderzoekscommissie Publicaties 2 april 2012 Pagina 9 van 9

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: A4 Publicatie Distributielijst : STZ Datum : 20-03-2014 Revisiedatum : 20-03-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Opmerkingen Versiedatum

Nadere informatie

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld:

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Kunststof matje versus geen matje voor navelbreuken: een dubbel blind, prospectief gerandomiseerd onderzoek Engelse titel: Mesh versus suture

Nadere informatie

Repliek van Dr. Don Poldermans naar aanleiding van de rapportages van de Commissie Onderzoek Wetenschapsfraude en de Commissie Vervolgonderzoek

Repliek van Dr. Don Poldermans naar aanleiding van de rapportages van de Commissie Onderzoek Wetenschapsfraude en de Commissie Vervolgonderzoek Repliek van Dr. Don Poldermans naar aanleiding van de rapportages van de Commissie Onderzoek Wetenschapsfraude en de Commissie Vervolgonderzoek De heksenjacht op onderzoekers die na mijn ontslag van het

Nadere informatie

2014 Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Maastricht

2014 Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Maastricht 2014 Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Maastricht Aanleiding De Commissie Wetenschappelijke Integriteit UM heeft op (..) 2014 een door (..) (klager) ingediende klacht ontvangen.

Nadere informatie

Revalidatie & MS Centrum vzw. V. Cuyvers Uitgavedatum: 12.05.2015 Pagina: 1 van 5

Revalidatie & MS Centrum vzw. V. Cuyvers Uitgavedatum: 12.05.2015 Pagina: 1 van 5 Pagina: 1 van 5 Het ondervragen van patiënten in het kader van een eindwerk voor het bekomen van een graad van bachelor of bachelor na bachelor komt neer op een prospectieve verzameling van gegevens met

Nadere informatie

Casus I. Onderwerp van de klacht Hergebruik van (eigen) materiaal zonder bronvermelding - ongegrond

Casus I. Onderwerp van de klacht Hergebruik van (eigen) materiaal zonder bronvermelding - ongegrond 2016 Casus I Onderwerp van de klacht Hergebruik van (eigen) materiaal zonder bronvermelding - ongegrond De klacht Op 2015 hebben klager I en klager II een casus voorgelegd aan de Commissie Wetenschappelijke

Nadere informatie

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld:

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Kunststof matje versus geen matje voor navelbreuken: een dubbel blind, prospectief gerandomiseerd onderzoek Engelse titel: Mesh versus suture

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure SOP: V9 Initiatievisite Auteur Naam: Functie instelling/afdeling Judie van den Elshout Staffunctionaris Wetenschapsbureau Wetenschapsbureau / Cluster Leerhuis Handtekening:...

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Onderzoek rekenkamercommissie naar de Bezwaarafhandeling in de gemeente s-hertogenbosch Reg.nr. : 12. B&W verg.. : Commissie : n.v.t. FES Cie_verg. : 27 augustus 2012

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten transparantie en openbaarheid

Onderzoeksresultaten transparantie en openbaarheid Onderzoeksresultaten transparantie en openbaarheid Peter W de Leeuw Afd. Interne Geneeskunde, azm, Maastricht en Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde Uitgangspunten Rapportage van resultaten van (biomedisch)

Nadere informatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie TELSTAR: Treatment of ELectroencephalographic STatus epilepticus After cardiopulmonary Resuscitation (ABR 46296) Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE BEHANDELING OP DE GEZONDHEIDSTOESTAND BIJ EEN HERSENINFARCT Geachte heer / mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch

Nadere informatie

Uitkomsten NBA ledenenquête. Toon aan de top. Binnen bedrijven en accountantskantoren

Uitkomsten NBA ledenenquête. Toon aan de top. Binnen bedrijven en accountantskantoren Uitkomsten NBA ledenenquête Toon aan de top Binnen bedrijven en accountantskantoren November 2012 Status Deze publicatie is samengesteld voor leden en dient ter ondersteuning van de praktijk. De publicatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

Lijst deontologische code: zorgvuldig omgaan met het elektronisch patiëntendossier (EPD)

Lijst deontologische code: zorgvuldig omgaan met het elektronisch patiëntendossier (EPD) Lijst deontologische code: zorgvuldig omgaan met het elektronisch patiëntendossier (EPD) Naam student Afdeling Discipline/afstudeerrichting Datum Handtekening ZORGVULDIG OMGAAN MET HET ELEKTRONISCH PATIENTENDOSSIER

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/126 Mo. i n d e k l a c h t nr. 185.99. hierna te noemen 'klager',

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/126 Mo. i n d e k l a c h t nr. 185.99. hierna te noemen 'klager', RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 185.99 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Integriteit van Wetenschap

Integriteit van Wetenschap Integriteit van Wetenschap Een verkenning naar aanleiding van het bezoek van de Dutch Association for Institutional Research 2 juli 2014 Prof.dr. J.W.A. Smit Dutch Association for Institutional Research

Nadere informatie

Samenwerking in academisch netwerkenrken

Samenwerking in academisch netwerkenrken Home no. 3 Juni 2015 Juridische aspecten Eerdere edities Verenso.nl Samenwerking in academisch netwerkenrken Goed gedrag in wetenschappelijk onderzoek Dr. Anke Persoon, coördinator UKON, afdeling ELG,

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt

Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief voor de patiënt Geachte mevrouw / mijnheer, U bent getroffen door een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding). Vanuit het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam wordt onderzoek

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U10 Audit Distributielijst : STZ Datum : 19-06-2014 Revisiedatum : 19-06-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Opmerkingen Versiedatum Opmerkingen

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK. A, B, C, D, E, F, G, werknemers van ROC H, gevestigd te I, verzoekers, hierna te noemen de werknemers gemachtigde: de heer J

SAMENVATTING UITSPRAAK. A, B, C, D, E, F, G, werknemers van ROC H, gevestigd te I, verzoekers, hierna te noemen de werknemers gemachtigde: de heer J SAMENVATTING 106262 - Geschil over toepassing vakantieregeling werkgever; BVE Het geschil is in goed overleg tussen partijen aan de Commissie voorgelegd (N-7 cao bve). De werkgever heeft gaandeweg het

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

Integratie deeltijdwerken medisch specialisten

Integratie deeltijdwerken medisch specialisten Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (P.J.M. Heiligers, J.D. de Jong, L. Hingstman, M. Lugtenberg, P. P. Groenewegen, Integratie deeltijdwerken medisch

Nadere informatie

NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten

NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten NAN 2006 Richtlijn 9 Documenten Versie: 26 februari 2007 Auteur: KNMP/WINAp Leeswijzer richtlijn 9 Deze richtlijn is een uitwerking van hoofdstuk 9 van de NAN 2006 en gaat over het bewaren en vernietigen

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2015

Kootstra Talent Fellowship 2015 Kootstra Talent Fellowship 2015 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2015 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Multi-disciplinair onderzoek onder families met een hoog risico op borst- en ovariumkanker getest voor een BRCA1 of BRCA2 mutatie

Multi-disciplinair onderzoek onder families met een hoog risico op borst- en ovariumkanker getest voor een BRCA1 of BRCA2 mutatie Multi-disciplinair onderzoek onder families met een hoog risico op borst- en ovariumkanker getest voor een BRCA1 of BRCA2 mutatie Judith de Lange, Rosemarie Wijnands, Floor van Leeuwen, Maartje Hooning,

Nadere informatie

Hardell: mobiel bellen en hersentumoren aan de belzijde

Hardell: mobiel bellen en hersentumoren aan de belzijde Hardell: mobiel bellen en hersentumoren aan de belzijde Kennisbericht over een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift: Hardell L, Carlberg M, Söderqvist F, Hansson Mild K, Meta-analysis of long-term

Nadere informatie

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de klacht van: 1. A, in zijn hoedanigheid van hoofdinspecteur voor de geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er in vervolg op zijn bij de Nationale ombudsman op 5 februari 2008 ingediende klacht over dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Rotterdam in het

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties

Dit reglement is getoetst aan de NEN-ISO norm 10002:2004:IDT Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE eherkenning p/a Lange Kerkdam 27 2242BN Wassenaar Klachten- en Geschillenreglement reglement Dit document is een nadere uitwerking van paragraaf 4.1.5 klachten- en geschillencommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Op de vraag of men de artikelen zelf in het Engels schrijft, gaf één wetenschapper het volgende aan:

Op de vraag of men de artikelen zelf in het Engels schrijft, gaf één wetenschapper het volgende aan: NEDERLANDS, TENZIJ Onderzoek Vakgroep Marktkunde en Marktonderzoek RUG In dit onderzoek zijn de volgende vragen geformuleerd: Welke factoren zijn op dit moment van invloed op de beslissing of Nederlandse

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 159 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren R.H.G. Mijné en H. Mik RA) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012. Rapportnummer: 2012/134 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Hilversum. Datum: 28 augustus 2012 Rapportnummer: 2012/134 2 Klacht 1. Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Hilversum geen inzage heeft gegeven in het

Nadere informatie

De heer S., aangesloten makelaar, verbonden aan [naam makelaarskantoor], [adres] beklaagde.

De heer S., aangesloten makelaar, verbonden aan [naam makelaarskantoor], [adres] beklaagde. Taxatie. Onjuiste Taxatiewaarde. Belangenbehartiging opdrachtgever. Ongepast optreden. Klager en zijn (ex-)echtgenote hebben beklaagde in het kader van hun echtscheiding gevraagd hun woning te taxeren.

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Advies Rolnummer: LPL. 137 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland De Stichting Weerklank doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals

Nadere informatie

STW-gebruikerscommissie

STW-gebruikerscommissie STW-gebruikerscommissie Versie: november 2013 Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Definities... 3 02. Toepasselijkheid... 3 03. Taak... 4 04. Uitvoering project... 4 05. Samenstelling... 4

Nadere informatie

Bijlage I bij het Kaderreglement van het Parelsnoer Initiatief. Handleiding Parelspecifiek reglement

Bijlage I bij het Kaderreglement van het Parelsnoer Initiatief. Handleiding Parelspecifiek reglement Bijlage I bij het Kaderreglement van het Parelsnoer Initiatief Handleiding Parelspecifiek reglement Op grond van artikel 4 lid 17 van het Kaderreglement Parelsnoer Initiatief dient per Parel een reglement

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Preambule Verschillen tussen medisch adviseurs en behandelende artsen Lidmaatschap beroepsvereniging, consequenties Artikel 1 Begrippen

Preambule Verschillen tussen medisch adviseurs en behandelende artsen Lidmaatschap beroepsvereniging, consequenties Artikel 1 Begrippen TOELICHTING BIJ DE BEROEPSCODE VOOR MEDISCH ADVISEURS WERKZAAM IN PARTICULIERE VERZEKERINGSZAKEN EN/OF PERSONENSCHADEZAKEN 4 september 2013 Preambule In de beroepscode wordt zowel de individuele verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, regio Zuid te Eindhoven hem niet heeft geïnformeerd over het positieve

Nadere informatie

Nieuwsbrief van het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam ter ondersteuning van de Leergang Pensioenrecht.

Nieuwsbrief van het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam ter ondersteuning van de Leergang Pensioenrecht. Nieuwsbrief van het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam ter ondersteuning van de Leergang Pensioenrecht. Editie 2013/9 Kamervragen Instemmingsrecht Ondernemingsraad bij PPI

Nadere informatie

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Patiënten-informatie bij het onderzoek naar de behandeling van een hersenbloeding bij patiënten die bloedplaatjes remmende medicijnen gebruiken Geachte

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Workshop Spiegeltherapie in de praktijk

Workshop Spiegeltherapie in de praktijk Workshop Spiegeltherapie in de praktijk vrijdag 15 april 2011 Erasmus MC, Rotterdam a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Nadere informatie

Externe klachtenregeling Samen Spelen. 3.1 Inleiding

Externe klachtenregeling Samen Spelen. 3.1 Inleiding Externe klachtenregeling Samen Spelen 3.1 Inleiding Samen Spelen is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Dit is een stichting kan worden ingeschakeld door ouders van kinderdagverblijven,

Nadere informatie

Betreft: procedure selectie en erkenning expertise centra voor zeldzame ziekten Nederland

Betreft: procedure selectie en erkenning expertise centra voor zeldzame ziekten Nederland Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Aan de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) T.a.v. de heer mr. J. Landman

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 LANDELIJKE DONORRAAD

JAARVERSLAG 2011 LANDELIJKE DONORRAAD JAARVERSLAG 2011 LANDELIJKE DONORRAAD Bloed geeft zieken en gewonden weer kans op een gezond en gelukkig leven. Daarom is het zo belangrijk dat bloed altijd en voor iedereen beschikbaar is. In Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel)

Samenvatting. Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel) 08.010 Samenvatting Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel) Het bevoegd gezag heeft een notitie vastgesteld waarin is opgenomen dat bij incidentele

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag Onderwerp Advies inzake de wijziging van het Kiesbesluit in verband met de invoering van het stemmen met

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Commissie integriteit overheid (CIO)

JAARVERSLAG 2010. Commissie integriteit overheid (CIO) JAARVERSLAG 2010 Commissie integriteit overheid (CIO) Inhoudsopgave 1. Instelling en taken CIO 3 2. Samenstelling CIO en secretariaat 4 3. Aantallen en doorlooptijd 4 4. Analyse aantallen 4 5. Opvolging

Nadere informatie

Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap

Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap Informatie folder voor zwangere patiënten met een leveradenoom Geachte

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

Portfolio. Gerrit Fronik. Inhoudsopgave. 1 Uitgangspunten. 1.1 Basisprincipe 17. 1.2 Basisprincipe 19

Portfolio. Gerrit Fronik. Inhoudsopgave. 1 Uitgangspunten. 1.1 Basisprincipe 17. 1.2 Basisprincipe 19 Portfolio Gerrit Fronik Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 1.1 Basisprincipe 17 1.2 Basisprincipe 19 2 Dat rapporteren kan zijn 3 Portfolio 1.3 Naast cognitieve doelen is er veel aandacht voor opvoedingsdoelen

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie Solomon studie en toestemmingsverklaring P07.261

Proefpersoneninformatie Solomon studie en toestemmingsverklaring P07.261 Informatie voor ouders ten behoeve van een wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe foetoscopische laserbehandeling bij het tweeling transfusie syndroom: De Solomon studie Geachte ouder(s) In aansluiting

Nadere informatie

2. Bij brieven van 12 februari en 5 maart 2008 heeft Boekenvoordeel de gevraagde informatie verstrekt.

2. Bij brieven van 12 februari en 5 maart 2008 heeft Boekenvoordeel de gevraagde informatie verstrekt. Sanctievoornemen Kenmerk: BVB-001748-jko Betreft: actie kerst 2007 Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste volzin en artikel 6, tweede

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Toezicht op de volksgezondheid over de periode 1940-1999

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Toezicht op de volksgezondheid over de periode 1940-1999 Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Toezicht op de

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/173

Rapport. Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/173 Rapport Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/173 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat hij, nadat hij op 3 oktober 2006 van Doetinchem naar de legalisatieafdeling van het Ministerie van Buitenlandse

Nadere informatie

Medewerkers en werkrelaties [beheer Metis]

Medewerkers en werkrelaties [beheer Metis] Medewerkers en werkrelaties [beheer Metis] Metis bevat persoonsgegevens en werkrelaties van wetenschappelijk medewerkers, eventueel aangevuld met ondersteunend personeel dat als co-auteur aan een publicatie

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Informatie over een onderzoek, genaamd Alle klokken gelijk (On Time: An integrated approach to sleep improvement) Kenmerk Telefoon E-mail Datum Betreft 2012.472 - NL42867.029.12 020-5665500 contact.slaaponderzoek@gmail.com

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. raad: de raad van de gemeente Raalte; b. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Gedragscode voor verzekeringsartsen werkzaam voor de uitvoeringsinstellingen SV

Gedragscode voor verzekeringsartsen werkzaam voor de uitvoeringsinstellingen SV Gedragscode voor verzekeringsartsen werkzaam voor de uitvoeringsinstellingen SV Inleiding Van iedere professional wordt gevraagd dat hij de waarden die hij in zijn beroep dient, en de daaraan ten grondslag

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Toegevoegde waarde van FDG-PET-CT bij de diagnostiek van invasieve schimmelinfecties bij patienten met neutropenie

Toegevoegde waarde van FDG-PET-CT bij de diagnostiek van invasieve schimmelinfecties bij patienten met neutropenie Patiënteninformatiebrief Onderzoek naar: Toegevoegde waarde van FDG-PET-CT bij de diagnostiek van invasieve schimmelinfecties bij patienten met neutropenie (Officiële titel: Added value of 18 F-FDG-PET-CT

Nadere informatie

Rapportage Weergave journaalregels in de ZorgDomein verwijsbrief

Rapportage Weergave journaalregels in de ZorgDomein verwijsbrief Rapportage Weergave journaalregels in de ZorgDomein verwijsbrief September 2013 Pieter Langers Laurens Pronk ZorgDomein, 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Doel onderzoek... 3 Werkwijze

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie. Afkortingen en Definities. Inleiding

Reglement Klachtencommissie. Afkortingen en Definities. Inleiding Reglement Klachtencommissie Inleiding Dit document is van toepassing op de Klachtencommissie van het LUMC en beschrijft de werkwijze en verantwoordelijkheden van deze commissie. Hiermee wordt voldaan aan

Nadere informatie

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Kennemer Wonen Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen De Ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 613534/616593

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 613534/616593 AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 19 november 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 8 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

De aanstelling en inschaling van artsen in promotieonderzoek en hun BIG- (her)registratie

De aanstelling en inschaling van artsen in promotieonderzoek en hun BIG- (her)registratie Houten, 20 april 2015 De aanstelling en inschaling van artsen in promotieonderzoek en hun BIG- (her)registratie 1. Inleiding In haar nota van inzet voor de onderhandelingen over een nieuwe Cao umc stelt

Nadere informatie

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO Reglement individueel Klachtenrecht MCO Augustus 2010 Reglement Individueel Klachtenrecht 1 Inhoud Artikel 1 Plaats en functie van de Klachtencommissie 3 Artikel 2 Samenstelling, voordracht en benoeming

Nadere informatie

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 31 januari 2007 binnengekomen klacht van: A wonende te B klaagster tegen: C psychotherapeut

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Bernisse Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-1

REKENKAMERCOMMISSIE VOORNE-PUTTEN Bernisse Brielle Hellevoetsluis Westvoorne JAARVERSLAG. Versie 0-1 JAARVERSLAG 2014 Versie 0-1 1 Colofon De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeenten,, en. Zij adviseert de raad ten aanzien van zijn controlerende en kaderstellende rol. De

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 8. * COgnitive Functions And Mobiles; in dit advies aangeduid als het TNO-onderzoek.

Samenvatting. Samenvatting 8. * COgnitive Functions And Mobiles; in dit advies aangeduid als het TNO-onderzoek. Samenvatting In september 2003 publiceerde TNO de resultaten van een onderzoek naar de effecten op het welbevinden en op cognitieve functies van blootstelling van proefpersonen onder gecontroleerde omstandigheden

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Vektis C.V.

Gebruiksvoorwaarden Vektis C.V. C.V. Inleiding Vektis levert zorggerelateerde informatie gebaseerd op gegevens aangeleverd door zorgverzekeraars en eventueel daaraan gekoppelde gegevens afkomstig uit andere bronnen. Vektis levert niet

Nadere informatie

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren pagina 1 van 11 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afbakening, reikwijdte en rol NIV... 3 3. Verantwoordelijkheid... 4 4. Commissie

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 10 april 2013. Rapportnummer: 2013/0031

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 10 april 2013. Rapportnummer: 2013/0031 Rapport Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam Datum: 10 april 2013 Rapportnummer: 2013/0031 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het UWV tot op heden niet duidelijk

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 Rapport Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop notaris X te Q bij gelegenheid van de afwikkeling van haar echtscheiding heeft gehandeld met een

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-303 d.d. 30 oktober 2012 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, en de heren drs. L.B. Lauwaars RA en G.J.P. Okkema, leden, en mr. D.M.A.

Nadere informatie

Onderzoeksreglement Deliver studie

Onderzoeksreglement Deliver studie 1. Algemeen 1.1 Doel onderzoeksreglement Dit onderzoeksreglement regelt de rechten en verplichtingen van de bij de Deliver-studie betrokken partijen voor zover het betreft het verwerken van de onderzoeksgegevens

Nadere informatie

HDBuzz 2.0. Oproep aan alle ZvH wetenschappers

HDBuzz 2.0. Oproep aan alle ZvH wetenschappers Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. De HDBuzz Prijs voor jonge wetenschappelijke schrijvers Aankondiging

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Patiënteninformatie Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Geachte heer/mevrouw, U bent in het Erasmus MC onder behandeling voor een vorm

Nadere informatie

Op 17 oktober 2012 heeft beklaagde een verweerschrift ingediend, ontvangen op d.d. 22 oktober 2012.

Op 17 oktober 2012 heeft beklaagde een verweerschrift ingediend, ontvangen op d.d. 22 oktober 2012. Geachte heer Von den Hoff, Met deze brief adviseert de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de commissie) u over een klacht die is ingediend tegen mevrouw (-) (hierna: beklaagde),

Nadere informatie

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., j o 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde overleg tussen het bedrijfschap Horeca en Catering en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld

Nadere informatie