Een boekje open over het nieuwe omgevingsrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een boekje open over het nieuwe omgevingsrecht"

Transcriptie

1 SEGMENT Een boekje open over het nieuwe omgevingsrecht Leertraject Omgevingsadviseur ACTUEEL PERSOONLIJK TOEPASBAAR

2 Voorwoord Het omgevingsrecht gaat ingrijpend op de schop. Er komt één samenhangende wet voor de fysieke leefomgeving. We gaan straks uit van vertrouwen, zorgplicht, integraal werken en eenvoudig, sneller en beter. We hebben het over uitnodigingsplanologie en een geregisseerde eigen verantwoordelijkheid. Nieuwe begrippen en daarom een nieuw leertraject. Nu het nieuwe omgevingsrecht uitgaat van integrale aanpak heeft Segment een integraal leerplan ontwikkeld voor het nieuwe omgevingsrecht, het Leertraject Omgevingsadviseur. Het Leertraject Omgevingsadviseur bestaat uit drie studielijnen die voorzien in een afgeronde leergang. Omdat de gewenste vernieuwing ook om een ander gedrag vraagt op ambtelijk en bestuurlijk niveau, voorziet het lesprogramma ook in (voorlopig) drie workshops gericht op verandering. De drie studielijnen zien er als volgt uit: I. De inhoud van de wet: een gedegen totaal lesprogramma, dat vanuit een algemene oriëntatie op het omgevingsrecht zich richt op de zes kerninstrumenten. Belangrijk is dat nu al geanticipeerd kan worden op de nieuwe wet, daarom in deze studielijn ook al de cursus het bestemmingsplan PLUS; Deze eerste studielijn De inhoud van de wet bestaat uit de onderstaande cursussen: De Omgevingswet algemeen Het bestemmingsplan PLUS De omgevingsvisie Programma Decentrale regels Algemene rijksregels (centrale regels) Omgevingsvergunning Projectbesluit. II. De implementatie van de nieuwe wet: specifieke workshops gericht op gedragsverandering van de medewerker en beslisser in het nieuwe omgevingsrecht. Vragen als welke instrumenten hebben we nu en wat kunnen we hiermee, komen uitgebreid aan bod. Deze tweede studielijn De implementatie van de nieuwe wet bestaat uit de onderstaande workshops: Workshop Vertrouwen veronderstellende RUD Workshop Vertrouwen veronderstellende overheid (gemeente/provincie) Workshop Vertrouwen veronderstellend bestuur (gemeente/provincie). III. Praktische toepassing omgevingsrecht: hier worden de wettelijke mogelijkheden gekoppeld aan de verschillende fysieke omgevingselementen. Het gaat om vragen als: Hoe leggen we de kwaliteit van de fysieke leefomgeving inhoudelijk vast? Welke omgevingswaarden en programma s worden gehanteerd? Welk hoger beleid geldt, hoe werkt dit door en hoe zitten toezicht en handhaving in elkaar? Deze derde studielijn Praktische toepassing omgevingsrecht bestaat uit de onderstaande cursussen: Omgevingswaarden Instructieregels, instructies en interventies Handhaving en toezicht. Het Leertraject Omgevingsadviseur kan in zijn geheel worden gevolgd, maar is zó opgebouwd, dat alle cursussen ook als zelfstandige, losse cursussen kunnen worden gevolgd. Het wetgevingsproces ligt op schema. Dit houdt in dat de wet en bijbehorende AMvB s in 2018 operationeel zijn. Dit lijkt ver weg, maar gedragsverandering vraagt tijd. Bovendien kunnen de voordelen van de nieuwe wet nu al worden benut door inzet van het bestemmingsplan PLUS. In sectorale regelgeving vastgelopen projecten kunnen met deze voorloper van het omgevingsplan wel worden gerealiseerd. Daarom nu al aan de slag met de eerste studielijn de inhoud van de wet en het bestemmingsplan PLUS. De nieuwe Omgevingswet gaat uit van vertrouwen. Segment is uw vertrouwde opleider, met een opleiding van Segment kunt er op vertrouwen, dat u en uw organisatie klaar zijn voor het nieuwe omgevingsrecht. Nico van Dijk directeur Segment 2 een boekje open over het nieuwe omgevingsrecht

3 Inhoud I. De inhoud van de wet 1. Cursus: De Omgevingswet algemeen 4 2. Cursus: Het bestemmingsplan PLUS 5 3. Cursus: De omgevingsvisie 6 4. Cursus: Programma (Omgevingswet) 7 5. Cursus: Decentrale regels 8 6. Cursus: Algemene rijksregels (centrale regels) 9 7. Cursus: Omgevingsvergunning Cursus: Projectbesluit 11 II. De implementatie van de nieuwe wet Workshop 1: Vertrouwen veronderstellende RUD 12 Workshop 2: Vertrouwen veronderstellende overheid (gemeente/provincie) 13 Workshop 3: Vertrouwen veronderstellend bestuur 14 III. Praktische toepassing omgevingsrecht 1. Cursus: Omgevingswaarden Cursus: Instructieregels, instructies en interventies Cursus: Handhaving en toezicht 17 leertraject omgevingsadviseur 3

4 I. De inhoud van de wet 1. Cursus De Omgevingswet algemeen Op 16 juni 2014 zijn de aangepaste Omgevingswet en het advies van de Raad van State van 13 januari 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetgevingsprogramma voor de Omgevingswet ligt op schema. Ook aan de uitvoeringsregels wordt hard gewerkt. De regeling zal, als alles volgens planning verloopt, in zijn geheel in 2018 in werking treden. De cursus Omgevingswet algemeen is gebaseerd op de aangepaste tekst en het advies van de Raad van State. en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). Leidinggevenden, medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu), toezichthouders en handhavers (Algemeen, RO, Bouwen, Milieu). Medewerkers van woningbouwcorporaties en vergelijkbare organisaties. Na de cursus kennen de deelnemers de uitgangspunten en de doelstellingen van het nieuwe omgevingsrecht. Zij hebben kennis gemaakt met het wettelijk instrumentarium en weten in grote lijnen welke mogelijkheden dit instrumentarium in de praktijk biedt. Zij beseffen, dat om het maximale rendement van de Omgevingswet te realiseren een gedragsverandering is vereist in de eigen organisatie en in de eigen werkwijze. Gestart wordt met een korte beschouwing van de huidige situatie. Van hieruit worden de belangrijkste wijzigingen besproken aan de hand van de doelstellingen en uitgangspunten van de nieuwe wet. Het nieuwe instrumentarium komt aan bod waarbij die instrumenten die rechtstreeks van belang zijn voor de doelgroep, bijvoorbeeld het gemeentelijk omgevingsplan, uitgebreider worden besproken. Op hoofdlijnen wordt vervolgens op de rechtsbescherming ingegaan. Tot slot wordt stil gestaan bij de gedragsverandering die bijvoorbeeld de gewenste uitnodigingsplanologie met zich brengt. De cursus Omgevingswet algemeen vormt een zelfstandig onderdeel van het Leertraject Omgevingsadviseur en kan ook als zelfstandig onderdeel worden gevolgd. Aan de orde komen Doel van de Omgevingswet Beoogd resultaat nieuwe regeling Bundeling en stroomlijning Nieuw instrumentarium op hoofdlijnen Rechtsbescherming Vertrouwen en gedrag. 4 een boekje open over het nieuwe omgevingsrecht

5 2. Cursus Het bestemmingsplan PLUS I. De inhoud van de wet Op diverse plaatsen in het land wordt op basis van de Crisis- en Herstelwet geëxperimenteerd met het nieuwe bestemmingsplan PLUS. Door bijvoorbeeld compensatie kunnen projecten die onder de vigeur van de Wet ruimtelijke ordening geen doorgang kunnen vinden in het kader van het bestemmingsplan PLUS wel worden gerealiseerd. Alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving worden opgenomen in dit bestemmingsplan en leiden tot één samenhangend ruimtelijk beeld. Op basis van het bestemmingsplan PLUS worden ruimtelijke ontwikkelingen gerealiseerd waaraan sectorale wetgeving in de weg staat. en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). Leidinggevenden, medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu), toezichthouders en handhavers (Algemeen, RO, Bouwen, Milieu). Na de cursus kennen de deelnemers de uitgangspunten en de doelstellingen van het nieuwe omgevingsrecht en kunnen in samenwerking met andere disciplines een bestemmingsplan PLUS opstellen. Zij hebben kennis gemaakt met het wettelijk instrumentarium en weten in grote lijnen welke mogelijkheden dit instrumentarium in de praktijk biedt. Uitgaande van een zekere bekendheid van de deelnemers met het nieuwe omgevingsrecht worden, gebaseerd op de Crisis- en Herstelwet, de mogelijkheden in het kader van het bestemmingsplan PLUS bepaald. Deelnemers die onvoldoende bekend zijn met het begrippenkader van het nieuwe omgevingsrecht, doen er verstandig aan eerst de andere leerproducten van deze studielijn (I. Inhoud van de wet) te volgen. Diverse lopende experimenten met bestemmingsplan PLUS worden besproken en worden gelegd naast het nieuwe omgevingsrecht. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de behaalde winstpunten. De cursus Bestemmingsplan PLUS vormt een zelfstandig onderdeel van het Leertraject Omgevingsadviseur en kan ook als zelfstandig onderdeel worden gevolgd. Aan de orde komen Wettelijke grondslag bestemmingsplan PLUS De mogelijkheden van het bestemmingplan PLUS Beoordeling landelijke initiatieven Winstpunten voor projecten e.d. Rechtsbescherming Vertrouwen en gedrag. leertraject omgevingsadviseur 5

6 I. De inhoud van de wet 3. Cursus De omgevingsvisie De Omgevingswet dekt met één set van zes uniforme kerninstrumenten het terrein van de fysieke leefomgeving. De kerninstrumenten zijn de Omgevingsvisie, het Plan of Programma, de Decentrale regels, de Algemene rijksregels, de Omgevingsvergunning en het Projectbesluit. In deze cursus wordt ingegaan op de omgevingsvisie. De omgevingsvisie voorziet in de samenhang op strategisch niveau: het is een integrale, lange termijn visie van een bestuursorgaan op de noodzakelijke en de gewenste ontwikkelingen binnen zijn grondgebied. De visies op water, ruimtelijke ordening, milieu, natuur en gebruik van natuurlijke hulpbronnen worden niet alleen samengevoegd, maar ook met elkaar verbonden. De omgevingsvisie beoogt alle omgevingsvraagstukken in beeld te brengen. Voor Rijk en provincie is de omgevingsvisie verplicht, voor gemeente vrijwillig. en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). Leidinggevenden, medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu). Na de cursus kennen de deelnemers het wettelijk kader van de omgevingsvisie zoals gesteld in de Omgevingswet. Toepassing en het bereik van de omgevingsvisie zijn voor de deelnemers helder. De deelnemers zijn goed geïnformeerd over de doorwerking van de visies van provincie en Rijk. Gestart wordt met een korte beschouwing van de huidige situatie; is het idee van een strategisch samenhangende visie voor de gemeente nieuw? De belangrijkste wijzigingen worden besproken. Globaal wordt ingegaan op de ontwikkeling van een omgevingsvisie aan de hand van belangrijke uitgangspunten van de nieuwe wet, bijvoorbeeld uitnodigingsplanologie en vertrouwen. De cursus Omgevingsvisie vormt een zelfstandig onderdeel van het Leertraject Omgevingsadviseur en kan ook als zelfstandig onderdeel worden gevolgd. Aan de orde komen Doel van de omgevingsvisie Toepassing en reikwijdte Globale inhoud gerelateerd aan bijzondere uitgangspunten Binding en doorwerking Vertrouwen en gedrag. 6 een boekje open over het nieuwe omgevingsrecht

7 4. Cursus Programma (Omgevingswet) I. De inhoud van de wet De Omgevingswet dekt met één set van zes uniforme kerninstrumenten het terrein van de fysieke leefomgeving. De kerninstrumenten zijn de Omgevingsvisie, het Programma, de Decentrale regels, de Algemene rijksregels, de Omgevingsvergunning en het Projectbesluit. In deze cursus wordt ingegaan op het Programma. In het Programma formuleert de overheid maatregelen om tot een bepaalde kwaliteit van de leefomgeving te komen op een specifiek onderdeel van de leefomgeving. Het Programma richt zich op uitvoering van onderdelen in de omgevingsvisie. De maatregelen in de Programma s kunnen sectoraal of gebiedsgericht zijn. In het Programma spelen de omgevingswaarden een centrale rol. De Programma s zijn gericht op realisatie van de doelstellingen van de omgevingsvisie. Programma s kunnen verplicht zijn, bijvoorbeeld in het geval van een EU-richtlijn. Het Programma vormt een belangrijk instrument in het nieuwe omgevingsrecht. en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). Leidinggevenden, medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu). Na de cursus kennen de deelnemers het wettelijk kader van de Programma s zoals gesteld in de Omgevingswet. Toepassing en het bereik van de Programma s zijn voor de deelnemers helder. Een aantal bijzondere verplichte Programma s zoals bijvoorbeeld, het Actieplan Geluid, zijn specifiek besproken. Aan de hand van voorbeelden gebaseerd op onder andere de aspecten geluid en externe veiligheid, wordt de huidige situatie gerelateerd aan de nieuwe regeling in het omgevingsrecht. Gekeken wordt naar het onderscheid verplicht en onverplicht Programma. Een aantal belangrijke voorgenomen Programma s op het gebied van bijvoorbeeld geluid en water wordt besproken, waarbij met name wordt ingegaan op de punten vaststelling, toepassing en reikwijdte. De cursus Programma (Omgevingswet) vormt een zelfstandig onderdeel van het Leertraject Omgevingsadviseur en kan ook als zelfstandig onderdeel worden gevolgd. Aan de orde komen Doel van de Programma s Toepassing en reikwijdte Bijzondere verplichte en onverplichte Programma s Vaststelling en binding verplicht en onverplicht Programma Vertrouwen en gedrag. 1 dagdeel. leertraject omgevingsadviseur 7

8 I. De inhoud van de wet 5. Cursus Decentrale regels De Omgevingswet dekt met één set van zes uniforme kerninstrumenten het terrein van de fysieke leefomgeving. De kerninstrumenten zijn de Omgevingsvisie, het Programma, de Decentrale regels, de Algemene rijksregels (centrale regels), de Omgevingsvergunning en het Projectbesluit. In deze cursus wordt ingegaan op de Decentrale regels. Alle regels die betrekking hebben op de leefomgeving worden gebundeld per bestuursorgaan. Dit leidt tot een betere afstemming en integratie. De Omgevingswet voorziet in één gebiedsdekkende regeling per bestuursorgaan. De bedoeling is dat alle ruimtelijke, locatie gebonden voorschriften in dit plan of verordening worden ondergebracht. In de cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij het gemeentelijk omgevingsplan, de provinciale omgevingsverordening en de waterschapsverordening. en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). Leidinggevenden, medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu). Medewerkers van woningbouwcorporaties en vergelijkbare organisaties. Het gemeentelijk omgevingsplan, de provinciale en de waterschapsverordening. Na de cursus kennen de deelnemers het wettelijk kader, de toepassing en het bereik van het gemeentelijk omgevingsplan en genoemde verordeningen. Besproken is, voor wat betreft het omgevingsplan, de samenvoeging van alle regelingen, de toedeling van functies, locatie gebonden regels, omgevingswaarden, de aanwijzing als ontwikkelgebied, regels die afwijken van rijksregels en hoe het plan een toetsingskader voor vergunningen vormt. Ook oude bekenden als de aanlegvergunning en het voorbereidingsbesluit, zijn uitgebreid behandeld. Het nieuwe uitwerken en wijzigen door burgemeester en wethouders, alsmede binnenplanse afwijkingsregels, komen uitgebreid aan bod. Afgesloten wordt met het onderdeel grondbeleid en grondexploitatie. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en de wettekst wordt, deels terugkoppelend naar de huidige situatie, de nieuwe regeling in het omgevingsrecht uitgelegd. De cursus Decentrale regels vormt een zelfstandig onderdeel van het Leertraject Omgevingsadviseur en kan ook als zelfstandig onderdeel worden gevolgd. Aan de orde komen Het gemeentelijk omgevingsplan c.a. De provinciale verordening en de waterschapsverordening Toepassing en reikwijdte van 1 en 2 Vertrouwen en gedrag. 8 een boekje open over het nieuwe omgevingsrecht

9 6. Cursus Algemene rijksregels (centrale regels) I. De inhoud van de wet De Omgevingswet dekt met één set van zes uniforme kerninstrumenten het terrein van de fysieke leefomgeving. De kerninstrumenten zijn de Omgevingsvisie, het Programma, de Decentrale regels, de Algemene rijksregels (centrale regels), de Omgevingsvergunning en het Projectbesluit. In deze cursus wordt ingegaan op de Algemene rijksregels (centrale regels). Door het stellen van centrale regels wordt materiële normstelling vastgelegd. De Rijksoverheid stelt de regels door middel van Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB s). De Omgevingswet regelt bij voorkeur activiteiten door het stellen van regels in plaats van vergunningen. Eventueel kunnen de algemene regels voorzien in een meldingsplicht zodat de overheid is geïnformeerd over de uitoefening van de activiteit. Een initiatiefnemer kan door deze werkwijze sneller aan de slag. Ook EU richtlijnen kunnen aanzienlijk sneller worden geïmplementeerd. Een nadeel van centrale regels is, dat dit in de weg kan staan aan lokaal maatwerk. Hieraan wordt tegemoet gekomen door de mogelijkheid tot aanvulling van de regeling op andere bestuursniveaus, (tenzij sprake is van een uitputtende regeling), tot afwijking van de regeling voor individuele gevallen (als de regeling dit mogelijk maakt) en de generieke gelijkwaardigheidsbepaling. Gewerkt wordt aan drie AMvB s te weten het Omgevingsbesluit, het Activiteitenbesluit en het Besluit Omgevingskwaliteit. Door onder meer bundeling en doelgroepenbenadering zal vergaand geclusterd worden zodat de huidige 120 AMvB s vrijwel geheel opgenomen zijn in deze drie regelingen. en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). Leidinggevenden, medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu). Medewerkers van woningbouwcorporaties en vergelijkbare organisaties. Na de cursus kennen de deelnemers het wettelijk kader van de AMvB s en de globale inhoud. Toepassing en het bereik van de centrale regels zijn voor de deelnemers helder. Dit geldt ook voor de aanvullende bevoegdheid, de afwijkingsmogelijkheid en de generieke gelijkwaardigheidsbepaling. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en de wettekst worden, deels terugkoppelend naar de huidige situatie, de nieuwe regelingen in het omgevingsrecht uitgelegd. De cursus Algemene rijksregels vormt een zelfstandig onderdeel van het Leertraject Omgevingsadviseur en kan ook als zelfstandig onderdeel worden gevolgd. Aan de orde komen Mogelijkheden Omgevingswet tot het stellen van centrale regels Afwijkingsmogelijkheden De drie centrale AMvB s Vertrouwen en gedrag. leertraject omgevingsadviseur 9

10 I. De inhoud van de wet 7. Cursus Omgevingsvergunning De Omgevingswet dekt met één set van zes uniforme kerninstrumenten het terrein van de fysieke leefomgeving. De kerninstrumenten zijn de Omgevingsvisie, het Programma, de Decentrale Regels, de Algemene rijksregels (centrale regels), de Omgevingsvergunning en het Projectbesluit. In deze cursus wordt ingegaan op de Omgevingsvergunning. We kennen de omgevingsvergunning al uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wabo). In de nieuwe omgevingswet wordt het instrument omgevingsvergunning verder verbreed en verdiept. Uitgangspunt in het nieuwe omgevingsrecht is vertrouwen en ja, mits. In beginsel zijn dus minder activiteiten onder het nieuwe regime vergunningplichtig. Bedacht moet worden, dat het vergunningvereiste ook ingevoerd kan worden door provincie, gemeente of waterschap. De omgevingsvergunning wordt onder andere getoetst aan het gemeentelijk omgevingsplan. en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). Medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu). Medewerkers van woningbouwcorporaties en vergelijkbare organisaties. Na de cursus te hebben gevolgd weten de deelnemers voor welke gevallen de Omgevingswet een vergunning vereist mede in relatie tot het Omgevingsbesluit, het Activiteitenbesluit en het Besluit Omgevingskwaliteit. Ook is duidelijk wanneer lagere bestuursniveaus een omgevingsvergunning mogen eisen uitgaande van een aanvullende bevoegdheid. De deelnemers zijn bekend met de inwerkingtredingstermijn van een omgevingsvergunning en de hieraan verbonden consequentie. Ook de rechtsbescherming voor de omgeving is behandeld. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, de nieuwe wettekst en deels de huidige situatie, wordt de nieuwe regeling van de omgevingsvergunning in het omgevingsrecht uitgelegd. Belangrijke onderdelen zijn het opnemen van een vergunningvereiste in relatie tot hogere regelingen, het toetsingskader en afwijkingen van het toetsingskader. De cursus vormt een zelfstandig onderdeel van het Leertraject Omgevingsadviseur en kan ook als een zelfstandig onderdeel worden gevolgd. Aan de orde komen: Vergunningvereiste omgevingsvergunning Toepassing en bereik omgevingsvergunning Toetsingskader en afwijkingsmogelijkheden Toezicht en Handhaving in relatie tot de omgevingsvergunning Rechtsbescherming omgevingsvergunning Vertrouwen en gedrag. 10 een boekje open over het nieuwe omgevingsrecht

11 8. Cursus Projectbesluit I. De inhoud van de wet De Omgevingswet dekt met één set van zes uniforme kerninstrumenten het terrein van de fysieke leefomgeving. De kerninstrumenten zijn de Omgevingsvisie, het Programma, de Decentrale regels, de Algemene rijksregels (centrale regels), de Omgevingsvergunning en het Projectbesluit. In deze cursus wordt ingegaan op het Projectbesluit. Eén besluit in plaats van vijf sectorale besluiten. De Tracéwet, het projectbesluit Waterwet, het inpassingsplan Wet Ruimtelijke Ordening, de coördinatieprocedure uit de Wet Ruimtelijke Ordening en de coördinatieprocedure uit de Ontgrondingenwet worden vervangen door één projectbesluit. Het projectbesluit vervangt bepaalde delen van het omgevingsplan en is dus tevens een partiële herziening van dit plan. Daarnaast is het projectbesluit een vergunning. Er kunnen dus ook voorschriften aan verbonden worden. Een projectbesluit kan in bepaalde situaties en onder bepaalde omstandigheden genomen worden door het Rijk, de provincie of een waterschap. Bij het projecbesluit kunnen bepalingen van gemeenten en waterschappen buiten toepassing worden gelaten. Bij een projectbesluit van het Rijk kunnen ook de provincie bepalingen buiten toepassing worden verklaard. Kortom een boeiend instrument in het nieuwe omgevingsrecht. en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). Medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu). Na de cursus te hebben gevolgd weten de deelnemers voor welke gevallen het projectbesluit kan worden ingezet en onder welke procedure. Zij kennen de werking en het toepassingsbereik van het projectbesluit. Inwerkingtreding en rechtsbescherming zijn de deelnemers duidelijk. Ook de rechtsbescherming voor de omgeving is behandeld. Aan de hand van de nieuwe wettekst en deels de huidige situatie, wordt de nieuwe regeling van het projectbesluit in het omgevingsrecht uitgelegd. Belangrijk is de vroege participatie van de burgers, maatschappelijke organisaties en betrokken bestuursorganen. Er is een soort verplicht vooroverleg en er moet onderzoek worden gedaan naar de effecten van het project. Door te investeren in de voorkant moet de uitvoering sneller verlopen. De cursus vormt een zelfstandig onderdeel van het Leertraject Omgevingsadviseur en kan ook als een zelfstandig onderdeel worden gevolgd. Aan de orde komen Wettelijke regeling, toepassing en bereik projectbesluit Gevolgen in relatie tot het Gemeentelijk Omgevingsplan Wie onder welke omstandigheden het instrument mogen inzetten Rechtsbescherming projectbesluit Vertrouwen en gedrag. leertraject omgevingsadviseur 11

12 II. De implementatie van de nieuwe wet 1. Workshop Vertrouwen veronderstellende RUD Sinds 1 januari 2013 zijn er 30 Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s). De RUD houdt zich bezig met vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken op het terrein van het omgevingsrecht. De meerwaarde hiervan is dat versnippering op het gebied van beleidsvorming, toezicht en handhaving wordt voorkomen. Door het nieuwe omgevingsrecht en de vorming van RUD s krijgen initiatiefnemers te maken met één instantie en één regeling. De relatief nieuwe RUD s zijn qua organisatie nog volop in ontwikkeling. Het document Uitvoering met ambitie.nl regelt onder meer uitputtend de kwaliteit van vergunningverlening. De eisen hebben betrekking op de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de medewerkers. Gedrag en organisatie moeten hieraan voldoen. In de kabinetsbrief van 2012 signaleert het kabinet al een noodzakelijke verandering in de bestuurscultuur en de ambtelijke cultuur. Vertrouwen vormt het vertrekpunt voor het omgevingsrecht. Overheden moeten beter samenwerken in het kader van besluitvorming, ontwikkeling en handhaving. Hoe ligt dit voor de nieuw gevormde RUD? Ook de RUD moet vertrouwen hebben in de samenleving en initiatiefnemers, maar tegelijkertijd is het wel gewenst, dat handhaving en toezicht door de RUD op een hoger plan worden gebracht. Met name een RUD zal in het klantcontact een belangrijke rol hebben bij het uitdragen van vertrouwen. Hoe richt de RUD zijn organisatie en processen zo in dat voldaan wordt aan de uitgangspunten van het nieuwe omgevingsrecht, de kwaliteitscriteria worden gehaald en de deelnemers tevreden zijn en hiervoor bestuurlijke verantwoordelijkheid kunnen dragen? In de workshop worden hier de nodige handvatten voor aangereikt. Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD), Gemeenten, Provincies, en Waterschappen. Leidinggevenden, medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu). Na het volgen van de workshop heeft u inzicht in: het andere werken dat in het kader van het nieuwe omgevingsrecht wordt gevraagd de wijze waarop uw organisatie kan worden ingericht, anticiperend op het nieuwe omgevingsrecht uw eigen werkwijze in relatie tot het nieuwe omgevingsrecht. Na het volgen van de workshop heeft u de kwaliteitscriteria en de inrichting van een RUD scherp. Programma Inrichting en participanten RUD Samenwerkingspartners, klanten en andere belangrijke actoren RUD Taken RUD uitputtende kwaliteitscriteria Huidige organisatie en gewenste organisatie Handhaving en toezicht in relatie tot vertrouwen. De workshop vormt een zelfstandig onderdeel van het Leertraject Omgevingsadviseur en kan ook als een zelfstandig onderdeel worden gevolgd. 12 een boekje open over het nieuwe omgevingsrecht

13 II. De implementatie van de nieuwe wet 2. Workshop Vertrouwen veronderstellende overheid (gemeente/provincie) In de kabinetsbrief van 2012 signaleert het kabinet al een noodzakelijke verandering in de bestuurscultuur en de ambtelijke cultuur. Overheden moeten beter samenwerken in het kader van besluitvorming, ontwikkeling en handhaving. Vertrouwen vormt het vertrekpunt voor het omgevingsrecht. Met het vertrouwensbeginsel in combinatie met de zorgplicht wordt er vanuit gegaan dat de initiatiefnemer er voor zorgt dat de fysieke leefomgeving geen schade ondervindt van zijn activiteit. Het vertrouwen wordt wel afhankelijk gesteld van een goed handhavingsstelsel. De omgevingsvisie is voor de gemeente niet verplicht maar juist dit instrument lijkt het meest ideale om de inwoners en (lokale) bedrijvigheid op intensieve wijze te betrekken bij de beleidsdoelen of beleidsdoelen te laten bepalen. Bedoeling is immers de verantwoordelijkheid voor de inrichting van de omgeving terug te leggen naar de samenleving. Via onder meer de omgevingsvisie kan uitnodigingsplanologie vorm krijgen en kan vertrouwen worden gelegd bij de betrokken initiatiefnemer. Gemeenten, Provincies en Waterschappen. Leidinggevenden, medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte) en juridisch (beleids-)medewerkers. Na het volgen van de workshop heeft u inzicht in: het andere werken dat in het kader van het nieuwe omgevingsrecht wordt gevraagd de wijze waarop uw organisatie kan worden ingericht om te werken overeenkomstig het nieuwe omgevingsrecht uw eigen werkwijze in relatie tot het nieuwe omgevingsrecht heeft u vertrouwen in uitnodigingsplanologie en ideeën over hoe u deze initiatieven het beste kan faciliteren met de instrumenten van het omgevingsrecht. Programma Ochtend Terugleggen verantwoordelijkheid voor de inrichting van de samenleving van zorgen voor naar zorgen dat (raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling) verinnerlijken met de doelstellingen van de overheid zodat de burger ze als vanzelf tot uitvoering brengt (Sociaal cultureel Planbureau) Doelstelling door inwoners en gebruikers Gevolgen organisatie Handhaving en toezicht. Middag Bezien huidige Cultuur Wat vraagt vertrouwen van de organisatie? Wat vraagt vertrouwen van u? Hoe wordt vertrouwen gerespecteerd? De workshop vormt een zelfstandig onderdeel van het Leertraject Omgevingsadviseur en kan ook als een zelfstandig onderdeel worden gevolgd. leertraject omgevingsadviseur 13

14 II. De implementatie van de nieuwe wet 3. Workshop Vertrouwen veronderstellend bestuur In de kabinetsbrief van 2012 signaleert het kabinet al een noodzakelijke verandering in de bestuurscultuur en de ambtelijke cultuur. Overheden moeten beter samenwerken in het kader van besluitvorming, ontwikkeling en handhaving. Vertrouwen vormt het vertrekpunt voor het omgevingsrecht. Het kabinet ziet het vertrouwen dat in de burger wordt gesteld als een omgekeerd vertrouwensbeginsel. Met het vertrouwensbeginsel in combinatie met de zorgplicht wordt er vanuit gegaan dat de initiatiefnemer er voor zorgt dat de fysieke leefomgeving geen schade ondervindt van zijn activiteit. Het vertrouwen wordt wel afhankelijk gesteld van een goed handhavingsstelsel. De omgevingsvisie is voor de gemeente niet verplicht, maar juist dit instrument lijkt het meest ideale om de inwoners en (lokale) bedrijvigheid op intensieve wijze te betrekken bij de beleidsdoelen of beleidsdoelen te laten bepalen. Bedoeling is immers de verantwoordelijkheid voor de inrichting van de omgeving terug te leggen naar de samenleving. Via onder meer de omgevingsvisie kan uitnodigingsplanologie vorm krijgen. Bestuurders Gemeenten, Provincies en Waterschappen. Leidinggevenden. Na het volgen van de workshop heeft u inzicht in: de mogelijkheden die het nieuwe omgevingsrecht u als beslisser biedt een goed beeld van het andere werken in het kader van het nieuwe omgevingsrecht de wijze waarop uw organisatie kan worden ingericht anticiperend op het nieuwe omgevingsrecht uw eigen werkwijze in relatie tot het nieuwe omgevingsrecht heeft u vertrouwen in uitnodigingsplanologie en ideeën over hoe u deze initiatieven het beste kan faciliteren met de instrumenten van het omgevingsrecht. Programma Ochtend Terugleggen verantwoordelijkheid voor de inrichting van de samenleving van zorgen voor naar zorgen dat (raad voor maatschappelijke Ontwikkeling) burger verinnerlijken met de doelstellingen van de overheid zodat de burger ze als vanzelf tot uitvoering brengt (Sociaal Cultureel Planbureau) Doelstelling door inwoners en gebruikers Gevolgen organisatie Handhaving en toezicht. Middag Bezien huidige Cultuur Wat vraagt vertrouwen van de organisatie? Wat vraagt vertrouwen van u? Hoe wordt vertrouwen gerespecteerd? De workshop vormt een zelfstandig onderdeel van het Leertraject Omgevingsadviseur en kan ook als een zelfstandig onderdeel worden gevolgd. 14 een boekje open over het nieuwe omgevingsrecht

15 1. Cursus Omgevingswaarden III. Praktische toepassing omgevingsrecht Omgevingswaarden kunnen worden vastgesteld door het Rijk, de provincie en gemeente. Het begrip omgevingswaarde vervangt de huidige streefwaarde, grenswaarde en voorkeurswaarde. De omgevingswaarden houden een verplichting in om aan een bepaalde kwaliteit te voldoen en kunnen een toelaatbare belasting door activiteiten vastleggen, een toelaatbare concentratie of een toelaatbare uitstoot. Het kan gaan om een resultaatsverplichting of een inspanningsverplichting, dan wel andersoortige verplichting. Het voldoen aan kan aan een termijn of locatie zijn gebonden. Door een instructieregels leggen Rijk en provincie de doorwerking van de door hen vastgestelde omgevingswaarden vast. Via deze weg vindt de doorwerking van beleidsdoelstellingen plaats bijvoorbeeld milieu, water, natuur, landschap, energie en defensie. Door middel van een Programma kan er aan activiteiten worden meegewerkt waarbij een omgevingswaarde op termijn wordt gerealiseerd. Een aantal gemeenten, waaronder Almere, Assen, Culemborg, Delfzijl en Zaanstad, mogen gaan experimenteren met de nieuwe reikwijdte van het bredere bestemmingsplan overeenkomstig de nieuwe Omgevingswet. In het bredere bestemmingsplan kunnen nu ook andere omgevingsbepalingen worden opgenomen die bijvoorbeeld voortvloeien uit natuurwetgeving of gemeentelijke verordeningen. Door te experimenteren kan nu meegewerkt worden aan situaties die eigenlijk niet gerealiseerd kunnen worden, omdat niet voldaan wordt aan alle wettelijke eisen (omgevingswaarden), maar waarvan vaststaat dat op termijn wel wordt voldaan door een Programma. en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). Medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu). Na de cursus te hebben gevolgd weten de deelnemers wie, wanneer (en hoe) omgevingswaarden mogen vaststellen. De toepassing, het bereik, de doorwerking en de binding zijn voor de deelnemers duidelijk. De relatie tussen de omgevingswaarde, het Programma en de instructieregels is helder. Aan de hand de nieuwe wettekst en deels de huidige situatie, wordt de nieuwe regeling van de omgevingswaarde in het omgevingsrecht uitgelegd. Belangrijk onderdelen zijn het opnemen van een omgevingswaarde in hogere regelingen, instructieregels en afwijking door middel van een programma. De cursus vormt een zelfstandig onderdeel van het Leertraject Omgevingsadviseur en kan ook als zelfstandig onderdeel worden gevolgd. Aan de orde komen Omgevingswaarde, karakter, toepassing Relatie instructieregel Regeling Rijk / provincie / gemeente Relatie Programma. leertraject omgevingsadviseur 15

16 III. Praktische toepassing omgevingsrecht 2. Cursus Instructieregels, instructies en interventies Het rijksbeleid en provinciaal beleid, in geval van een rijks- of provinciaal belang, is meestal pas effectief als dit doorwerkt in het beleid van andere lokale overheden. Om deze doorwerking zeker te stellen hebben provincie en Rijk de mogelijkheid tot het geven van instructies en instructieregels. Instructie en instructieregels kunnen betrekking hebben op het terrein van regels van de gehele Omgevingswet. Het toepassingsgebied is dus bijzonder ruim. De instructie is echter geen bestuurlijk toezichtinstrument maar is bedoeld voor de coördinatie van overheidszorg. Het is de proactieve aanwijzing gericht op beleidsdoorwerking. De reactieve aanwijzing komt terug als interventiebesluit. Het gaat dan om een inmenging van de provincie met betrekking tot de vaststelling van een (wijziging van) het omgevingsplan en een niet overgenomen zienswijze. en Regionale Uitvoeringsiensten (RUD). Medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu). Na de cursus te hebben gevolgd weten de deelnemers hoe beleidsdoorwerking wordt bereikt en welke instrumenten verder nog ter beschikking staan om gewenste projecten gerealiseerd te krijgen. Ook is duidelijk welke middelen ter beschikking staan aan de ontvanger van de instructie of interventie en hoe de bemoeienis moet worden beoordeeld in relatie tot onderling bestuurlijk vertrouwen. Beleidsdoorwerking in het omgevingsrecht wordt aan de hand de nieuwe wettekst uitgelegd. Belangrijke onderdelen zijn de bevoegdheid tot het geven van instructies en instructieregels en de werking hiervan. De cursus vormt een zelfstandig onderdeel van het Leertraject Omgevingsadviseur en kan ook als zelfstandig onderdeel worden gevolgd. Aan de orde komen Instructie en instructieregels Interventiebesluit Toepassing en reikwijdte. 1 dagdeel (4 uur). 16 een boekje open over het nieuwe omgevingsrecht

17 3. Cursus Handhaving en toezicht III. Praktische toepassing omgevingsrecht De bestuursrechtelijke handhaving is geregeld in hoofdstuk 18 van de Omgevingswet. Het bevoegde gezag is veelal het college van Burgemeester en Wethouders, zijnde het orgaan dat ook in de meeste gevallen bevoegd is te besluiten ten aanzien van vergunningen, meldingen en dergelijke, gedaan in het kader van de Omgevingswet. Gemeenten hebben zich voor wat betreft de uitvoering van de Omgevingswet georganiseerd in de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s). Deze diensten zijn belast zijn met handhaving en toezicht. In het kader van handhaving en toezicht staat naast de andere handhavingsinstrumenten nu ook de bestuurlijke boete ter beschikking van het bestuur. Bij AMvB zullen nadere regels worden gesteld inzake een strategische, programmatische en onderling afgestemde handhaving. Hierbij zal aansluiting worden gezocht bij de huidige regeling in de Wabo. en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). Medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu). Na de cursus te hebben gevolgd weten de deelnemers welke middelen ter beschikking staan in het kader van handhaving en met welke middelen zij hun toezichthoudende taak kunnen uitoefenen. Ook is duidelijk welke rechtsmiddelen ter beschikking staan van degene die onderworpen is aan toezicht en handhaving. De regels om te komen tot een strategische, programmatische en onderling afgestemde handhaving zijn helder. Handhaving en toezicht in het omgevingsrecht worden aan de hand van de nieuwe wettekst uitgelegd. Ingegaan wordt op aanpalende wetgeving zoals de Algemene wet bestuursrecht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de nieuwe regeling inzichtelijk gemaakt. De cursus vormt een zelfstandig onderdeel van het Leertraject Omgevingsadviseur en kan ook als zelfstandig onderdeel worden gevolgd. Aan de orde komen Wettelijke regeling en aanpalende wetgeving Instrumentarium bestuursdwang Instrumentarium toezicht Afstemming en programma handhaving en handhavingsstrategie. 1 dagdeel (4 uur). leertraject omgevingsadviseur 17

18 colofon Uitgave SEGMENT, Leusden Fotografie Arno Bauman, Vlaardingen Ontwerp Studio Bauman b n o, Vlaardingen Druk Veenman+, Rotterdam 2014

19

20 SEGMENT Telefoon Bezoekadres Olmenlaan AL Leusden Postadres Postbus AJ Leusden Website SEGMENT is een netwerkorganisatie van vakinhoudelijke en veranderkundige professionals. Onze missie is overheidsorganisaties te leren leren. Dit doen wij vanuit Segment Opleidingen met vakinhoudelijke cursussen. Vanuit Segment en Partners verdiepen wij samen met u de veranderthema s, verbinden deze met uw visie en ondersteunen bij de implementatie. Vragen of meer informatie? Neem contact met ons op via of VISIE VERDIEPEN VERBINDEN VERANDEREN

De nieuwe Omgevingswet. Molenadviesraad Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens

De nieuwe Omgevingswet. Molenadviesraad Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens De nieuwe Omgevingswet Molenadviesraad 7-4-2017 Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens Uitgangspunten Omgevingswet Vormt basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving

Nadere informatie

Kerninstrumenten Omgevingswet. Simon Tichelaar 13 oktober 2016

Kerninstrumenten Omgevingswet. Simon Tichelaar 13 oktober 2016 Kerninstrumenten Omgevingswet Simon Tichelaar Inleiding Wetsvoorstel bevat zes kerninstrumenten: Omgevingsvisie; Programma; Decentrale regelgeving (omgevingsplan); Algemene rijksregels voor activiteiten;

Nadere informatie

Omgevingswet & Omgevingsvisie. Kansen voor klimaatadaptatie

Omgevingswet & Omgevingsvisie. Kansen voor klimaatadaptatie Omgevingswet & Omgevingsvisie Kansen voor klimaatadaptatie Derk-Jan Verhaak 24 maart 2017 inhoud Omgevingswet Algemeen Omgevingsvisie Kansen voor klimaatadaptatie Peiling: 1. Wie heeft er wel eens van

Nadere informatie

Omgevingswet Procedureel

Omgevingswet Procedureel Omgevingswet Procedureel Jan van der Grinten 11 oktober 2016 jan.van.der.grinten@kvdl.com Inhoudsopgave Systematiek Omgevingswet (1 wet, 4 AMvB s) Kerninstrumenten van de Omgevingswet Uitgangspunten procedureregels

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke rechtsbescherming Opmerkingen

Bestuursrechtelijke rechtsbescherming Opmerkingen Factsheet: rechtsbescherming tegen besluiten op grond van de Omgevingswet Bij het vormgeven van de rechtsbescherming onder de Omgevingswet is aangesloten bij het bestaande wettelijke stelsel. Onderstaande

Nadere informatie

De Omgevingswet en externe veiligheid. Jos Dolstra Daniëlla Nijman

De Omgevingswet en externe veiligheid. Jos Dolstra Daniëlla Nijman De Omgevingswet en externe veiligheid Jos Dolstra Daniëlla Nijman Programma Inleiding Wat gaat in de Omgevingswet op Ontwerpprincipes Zes kerninstrumenten Planning STELLING De Omgevingswet is een goede

Nadere informatie

Bestuurlijke afwegingsruimte. Mr Tyora van der Meulen

Bestuurlijke afwegingsruimte. Mr Tyora van der Meulen Bestuurlijke afwegingsruimte Mr Tyora van der Meulen Van Wro naar OW Wro Decentraal, tenzij Iedere overheidslaag zijn eigen instrumenten om eigen ruimtelijk beleid uit te voeren Provinciale belangen Goedkeuringsbevoegdheid

Nadere informatie

Basisgids Omgevingswet

Basisgids Omgevingswet Basisgids Omgevingswet Handreiking voor het samenstellen van uw presentaties en trainingen Basisgids Omgevingswet 1 Basisgids Omgevingswet Handreiking voor het samenstellen van uw presentaties en trainingen

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Omgevingswet. Commissie Fysieke Leefomgeving 20 september 2016

Omgevingswet. Commissie Fysieke Leefomgeving 20 september 2016 Omgevingswet Commissie Fysieke Leefomgeving 20 september 2016 Onderwerpen: 1. Doel en achtergrond 2. Omgevingswet 3. Uitvoeringsregelgeving 4. Invoeringswet en -regelgeving 5. Overige wetgeving 6. Invoering

Nadere informatie

Omgevingswet SIKB Kennisdag AMvB s

Omgevingswet SIKB Kennisdag AMvB s Omgevingswet SIKB Kennisdag AMvB s 11 februari 2016 Wim van Gelder Hier komt tekst SIKB kennisdag AMvB s 11 februari Hier komt 2016 ook tekst Omgevingswet Art. 1.3: doelstelling: met het oog op een duurzame

Nadere informatie

Waarom Omgevingswet?

Waarom Omgevingswet? Op weg naar de Omgevingswet Kennisdag FUMO- provincie 15 mei 2014 1 Waarom Omgevingswet? Huidige omgevingsrecht: - complex en versnipperd - onoverzichtelijk en onvoldoende samenhang - trage besluitvorming:

Nadere informatie

Omgevingsplan. Maarten Engelberts (gem. Den Haag/I&M) Jur van der Velde (Provero/Rho/Interra)

Omgevingsplan. Maarten Engelberts (gem. Den Haag/I&M) Jur van der Velde (Provero/Rho/Interra) Omgevingsplan Maarten Engelberts (gem. Den Haag/I&M) Jur van der Velde (Provero/Rho/Interra) Inhoud - omgevingsplan en omgevingswet - omgevingsplan - voorbeelden: omgevingsplannen Almere en Den Haag Omgevingsplan

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdlijnen Omgevingswet. Nu al Eenvoudig Beter. Vragen

Inleiding. Hoofdlijnen Omgevingswet. Nu al Eenvoudig Beter. Vragen Inleiding Hoofdlijnen Omgevingswet Nu al Eenvoudig Beter Vragen 1 Inzichtelijkheid Minder regels en plannen, meer bij elkaar Integrale aanpak - samenwerking Omgevingsvisie, omgevingsverordening, omgevingsplan

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Stelling Ik ben tevreden met de huidige werkwijze en instrumenten voor de fysieke leefomgeving! Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de Omgevingswet? Wat verandert er door de

Nadere informatie

Cultureel Erfgoed en de Omgevingswet

Cultureel Erfgoed en de Omgevingswet Cultureel Erfgoed en de Omgevingswet In de zomer van 2013 heeft het kabinet ingestemd met het wetsvoorstel voor een nieuwe Omgevingswet. Doel van de nieuwe Omgevingswet is om de bestaande regelgeving te

Nadere informatie

De Omgevingswet en MRE:

De Omgevingswet en MRE: De Omgevingswet en MRE: van particularisme naar partnerschap door Frans Tonnaer Sheet 1 Omgevingswet: hoge ambitie Ambitieus wetgevingsproject, ook voor decentraal bestuur '4 e decentralisatie'; nu in

Nadere informatie

De Omgevingswet in zicht

De Omgevingswet in zicht De Omgevingswet in zicht door Prof. dr. 1 Programma 20:00 20:15 uur: ontvangst en uitleg opzet avond 20:15 21:00 uur: presentatie door - achtergronden Omgevingswet - kerninstrumenten / transitie / raadswerk

Nadere informatie

NDL/HIDC Logistics Topics Vastgoed: De Omgevingswet

NDL/HIDC Logistics Topics Vastgoed: De Omgevingswet NDL/HIDC Logistics Topics Vastgoed: Marijn Bodelier BodelierM@gtlaw.com +31 20 30 17 309 GREENBERG TRAURIG, LLP ATTORNEYS AT LAW WWW.GTLAW.COM 2016 Greenberg Traurig, LLP. All rights reserved. Agenda 1.

Nadere informatie

Omgevingswet en de Gemeenteraad

Omgevingswet en de Gemeenteraad Omgevingswet en de Gemeenteraad Beeldvormende Avond gemeenteraad Veenendaal mr. Merel Holtkamp advocaat 14 april 2016 Introductie» Motto Omgevingswet» Kerninstrumenten - Omgevingsvisie - Omgevingsplan

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Inhoud - Wat is de Omgevingswet? - Wat betekent deze wet voor de gemeenten - Wat is de rol en de invloed van de raad op de wet - Waar liggen de kansen van de raad en waar moet

Nadere informatie

Foto plaatsen. Roadshow Waterschap Scheldestromen 27 juni Joost van Halem Jolanda Verwegen

Foto plaatsen. Roadshow Waterschap Scheldestromen 27 juni Joost van Halem Jolanda Verwegen Foto plaatsen Roadshow Waterschap Scheldestromen 27 juni 2016 Joost van Halem Jolanda Verwegen Een beweging komt op gang Kern Omgevingswet (1): eenvoudiger wetgeving Van 26 wetten naar 1 wet Van 5000 naar

Nadere informatie

De Wabo (on)geschonden in de Omgevingswet. Wico Ankersmit

De Wabo (on)geschonden in de Omgevingswet. Wico Ankersmit De Wabo (on)geschonden in de Omgevingswet Wico Ankersmit Met de Wabo. Omgevingsvergunning = Uitvoeringsvergunning Met de Omgevingswet. In de Omgevingswet komt dat wat in de Wabo nog niet is meegenomen.

Nadere informatie

Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen

Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen Omgevingswet 2018? De overheid wil regels voor ruimtelijke plannen vereenvoudigen en samenvoegen Doel: makkelijker maken om bouwprojecten te starten

Nadere informatie

12/10/2014. Omgevingswet en Externe Veiligheid. Stelling. Waarom nu aandacht Omgevingswet? VVM Sectie Milieurecht en Praktijk

12/10/2014. Omgevingswet en Externe Veiligheid. Stelling. Waarom nu aandacht Omgevingswet? VVM Sectie Milieurecht en Praktijk Omgevingswet en Externe Veiligheid Daniella Nijman Jos Dolstra Holla Advocaten MWH B.V. VVM Sectie Milieurecht en Praktijk Stelling De Omgevingswet is een goede ontwikkeling! 2 Waarom nu aandacht Omgevingswet?

Nadere informatie

Omgevingswet Mis niet de boot!

Omgevingswet Mis niet de boot! Omgevingswet Mis niet de boot! Regiodagen 2016 De omgevingswet in wording Werkgroep Omgevingswet VBWTN Mis als BWT niet de boot! Waar heeft u behoefte aan De werkgroep Omgevingswet Voor en door gemeenten

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Omgevingswet

Initiatiefvoorstel Omgevingswet Initiatiefvoorstel Omgevingswet Rotterdam, september 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Hoofdlijnen 5 3. Consequenties voor Rotterdam 6 4. Aanbevelingen 7 Conclusie 8

Nadere informatie

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET Saskia Engbers strateeg Ruimte gemeente Zwolle 25 februari 2016 24-2-2016 wij presenteren u... 2 Opzet presentatie 1. Hoofdlijnen Omgevingswet 2. Hoe past OGW in transformatie

Nadere informatie

Rol van de gemeenteraad in het licht van de Omgevingswet

Rol van de gemeenteraad in het licht van de Omgevingswet Rol van de gemeenteraad in het licht van de Omgevingswet De Omgevingswet is nog in de maak en treedt januari 2021 in werking. Dit betekent dat nog niet alles bekend is over de bevoegdheden en de taken

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

PRAKTIJKDAG OMGEVINGSWET 22 JANUARI 2016 Hotel V.d. Valk, Gilze

PRAKTIJKDAG OMGEVINGSWET 22 JANUARI 2016 Hotel V.d. Valk, Gilze PRAKTIJKDAG OMGEVINGSWET 22 JANUARI 2016 Hotel V.d. Valk, Gilze Onze eerste training in 2016 met de actuele stand van zaken over de toekomstige Omgevingswet, de belangrijkste veranderingen en een aanzet

Nadere informatie

Besluit Activiteiten Leefomgeving. Mr. G.C.W. van der Feltz 11 oktober 2016

Besluit Activiteiten Leefomgeving. Mr. G.C.W. van der Feltz 11 oktober 2016 Besluit Activiteiten Leefomgeving Mr. G.C.W. van der Feltz 11 oktober 2016 Maatschappelijke doelen Met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering

Nadere informatie

Wat gaan we doen vandaag? Omgevingsplan: eigen afwegingen en gebruiksruimte. Het omgevingsplan in het kort

Wat gaan we doen vandaag? Omgevingsplan: eigen afwegingen en gebruiksruimte. Het omgevingsplan in het kort Omgevingsplan: eigen afwegingen en gebruiksruimte Liesbeth Schippers Daniëlle Roelands-Fransen Wat gaan we doen vandaag? Het omgevingsplan in het kort Eigen afweging en gebruiksruimte: de theorie Eigen

Nadere informatie

3 Ontwikkelen Beleid. 3.1 Opstellen omgevingsvisie

3 Ontwikkelen Beleid. 3.1 Opstellen omgevingsvisie 3 Ontwikkelen Beleid 3.1 Opstellen omgevingsvisie Opstellen omgevingsvisie De Provinciale Staten (hierna: PS) moeten een provinciale omgevingsvisie opstellen gericht op de maatschappelijke doelen van de

Nadere informatie

Samenvatting Ontwerpbesluit Omgevingsbesluit

Samenvatting Ontwerpbesluit Omgevingsbesluit Samenvatting Ontwerpbesluit Omgevingsbesluit Het Omgevingsbesluit richt zich tot alle partijen die in de fysieke leefomgeving actief zijn: burgers, bedrijven en de overheid. Het Omgevingsbesluit regelt

Nadere informatie

Water in de Omgevingswet

Water in de Omgevingswet Zoeken naar de plaats van Water in de Omgevingswet Marleen van Rijswick Maestr eau bijeenkomst Waterschap Hunze en Aas 25 september 2014 Waarom een Omgevingswet? De rode draad Vergroten inzichtelijkheid,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

De Omgevingswet: 80 % cultuur, 20% regelgeving. Workshop W2.9 jaarcongres Vereniging BWT Nederland 27 oktober 2016

De Omgevingswet: 80 % cultuur, 20% regelgeving. Workshop W2.9 jaarcongres Vereniging BWT Nederland 27 oktober 2016 De Omgevingswet: 80 % cultuur, 20% regelgeving Workshop W2.9 jaarcongres Vereniging BWT Nederland 27 oktober 2016 BMC Implementatie Jan van Dieren Robert Halfwerk Team Omgevingswet Aanleiding Kabinet

Nadere informatie

Bodem in de Omgevingswet

Bodem in de Omgevingswet Bodem in de Omgevingswet Schets op hoofdlijnen Dag van de Zeeuwse Bodem Nicole Hardon 21 april 2016 Aanvullingswet bodem Invoerings wet Omgevings wet Bestuursakkoorden Lokaal beleid Convenanten Omgevingswet

Nadere informatie

Gemeenteraad College van B&W Management Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Gemeenteraad College van B&W Management Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Impact organisatie De Omgevingswet komt er natuurlijk vooral voor onze burgers en de bedrijven. Zij hebben direct belang bij wat er in Weert gebeurt, op hun eigen terrein en n hun omgeving. Zij zijn de

Nadere informatie

Foto plaatsen. Roadshow Groningen Mei 2016

Foto plaatsen. Roadshow Groningen Mei 2016 Foto plaatsen Roadshow Groningen Mei 2016 Opzet presentatie Kern Omgevingswet Context Veranderopgave Het programma Strategie en werkwijze Doelen en acties in 2016 Kern Omgevingswet: eenvoudiger wetgeving

Nadere informatie

Omgevingswet en Erfgoedwet; een (nieuw) kader voor cultureel erfgoed

Omgevingswet en Erfgoedwet; een (nieuw) kader voor cultureel erfgoed Omgevingswet en Erfgoedwet; een (nieuw) kader voor cultureel erfgoed Informatiemiddag Erfgoedwet, 17 juni 2016 Frank Altenburg Inhoud Omgevingswet en Erfgoedwet Wat vindt u waar? Wat is nieuw? Cultureel

Nadere informatie

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen.

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen. Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voortaan Wabo). Voorgesteld besluit:

Nadere informatie

PRAKTIJKDAG OMGEVINGSWET 11 maart 2016 Hotel V.d. Valk, Gilze

PRAKTIJKDAG OMGEVINGSWET 11 maart 2016 Hotel V.d. Valk, Gilze PRAKTIJKDAG OMGEVINGSWET 11 maart 2016 Hotel V.d. Valk, Gilze Herhaling wegens grote belangstelling!! Door de overtekening van onze eerste bijeenkomst op 22 januari organiseren we op 11 maart 2016 een

Nadere informatie

COMMISSIE GRONDGEBIED OMGEVINGSPLAN 19 APRIL 2016. Gemeente Westvoorne. Derk-Jan Verhaak Derk-jan.verhaak@rho.nl 010-2018560

COMMISSIE GRONDGEBIED OMGEVINGSPLAN 19 APRIL 2016. Gemeente Westvoorne. Derk-Jan Verhaak Derk-jan.verhaak@rho.nl 010-2018560 COMMISSIE GRONDGEBIED OMGEVINGSPLAN 19 APRIL 2016 Derk-Jan Verhaak Derk-jan.verhaak@rho.nl 010-2018560 Martijn Kegler martijn.kegler@rho.nl 010-201 8658 Programma Het planproces Toelichting Omgevingswet/-plan

Nadere informatie

Introductie omgevingswet en uitvoeringsregels

Introductie omgevingswet en uitvoeringsregels Introductie omgevingswet en uitvoeringsregels Wat zijn de grootste veranderingen? Henk Ullenbroeck henk.ullenbroeck@pouderoyen.nl Telefoon 06 120 42059 26 januari 2017 Regeerakkoord Rutte II De besluitvorming

Nadere informatie

Omgevingswet. Een veilige, gezonde en duurzame woon- en leefomgeving. Eén van de grootste wetgevingsoperaties sinds de Grondwet van Thorbecke (1848)

Omgevingswet. Een veilige, gezonde en duurzame woon- en leefomgeving. Eén van de grootste wetgevingsoperaties sinds de Grondwet van Thorbecke (1848) Omgevingswet Een veilige, gezonde en duurzame woon- en leefomgeving Eén van de grootste wetgevingsoperaties sinds de Grondwet van Thorbecke (1848) November 2015 - 2 - Bedoeling van de wet - 3 - Planning

Nadere informatie

COMMISSIE GRONDGEBIED WESTVOORNE OMGEVINGSPLAN 28 APRIL Gemeente Westvoorne. Derk-Jan Verhaak

COMMISSIE GRONDGEBIED WESTVOORNE OMGEVINGSPLAN 28 APRIL Gemeente Westvoorne. Derk-Jan Verhaak COMMISSIE GRONDGEBIED WESTVOORNE OMGEVINGSPLAN 28 APRIL 2016 Derk-Jan Verhaak Derk-jan.verhaak@rho.nl 010-2018560 Martijn Kegler martijn.kegler@rho.nl 010-201 8658 Programma Het planproces Toelichting

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Ruimte; De voorzitter van Commissie Leefomgeving. Geachte voorzitters,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Ruimte; De voorzitter van Commissie Leefomgeving. Geachte voorzitters, Wethouder van Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte en Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur B.A. Revis Joris Wijsmuller Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus

Nadere informatie

Omgevingswet en de gemeenteraad.

Omgevingswet en de gemeenteraad. Omgevingswet en de gemeenteraad. 1 Inhoud Waarom Omgevingswet? Wat verandert er door de Omgevingswet? Stand van zaken invoering Omgevingswet. Rol gemeenteraad (regionale afstemming)? Planning Provincie,

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet

Gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet Gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet Bijeenkomst Stibbe 19 mei 2016 Edward Stigter, programmadirecteur Eenvoudig Beter Inhoud presentatie Stand van zaken Stelselherziening Afwegingsruimte en Omgevingsplan

Nadere informatie

Offerte Programmabegroting 2017

Offerte Programmabegroting 2017 Offerte Programmabegroting 2017 PROGRAMMA Duurzaam wonen en ondernemen Maximaal meedoen Goed leven en ontmoeten Veilig gevoel Dienstbare en betrouwbare overheid Bedrijfsvoering Onderwerp: implementatie

Nadere informatie

SEGMENT. Opleidingsabonnement. Omgevingsrecht

SEGMENT. Opleidingsabonnement. Omgevingsrecht SEGMENT Opleidingsabonnement Omgevingsrecht 1 2 3 4 Het opleidingsabonnement van Segment Opleiden voor de nieuwe Omgevingswet De nieuwe Omgevingswet zorgt voor een duidelijke vraag naar nieuwe opleidingen.

Nadere informatie

2.1 NIEUWE OMGEVINGSWET: EENVOUDIG BETER VOOR GEMEENTEN

2.1 NIEUWE OMGEVINGSWET: EENVOUDIG BETER VOOR GEMEENTEN 2.1 NIEUWE OMGEVINGSWET: EENVOUDIG BETER VOOR GEMEENTEN Edward Stigter, directeur Programmadirectie Eenvoudig Beter Ministerie van Infrastructuur & Milieu Annemarie Klijn, advocaat partner Boekel De Nerée

Nadere informatie

Invoeringswet Omgevingswet

Invoeringswet Omgevingswet Invoeringswet Omgevingswet Overgangsrecht en andere onderwerpen Bert Rademaker Overgangsrecht Een uiterst belangrijk en notoir moeilijk onderwerp in de wetgevingsleer, betreft het overgangsrecht. Wetgeven

Nadere informatie

Zaanse Omgevingswet Woordenboek. Concept

Zaanse Omgevingswet Woordenboek. Concept 0 Zaanse Omgevingswet Woordenboek Concept 1 VOORWOORD Wetteksten zijn natuurlijk een feest voor juristen, maar het gemiddelde raadslid zal er niet heel enthousiast van worden. Wanneer je je als raadslid

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

BWT don t miss the boat! Kwalitatief werken met een andere rol

BWT don t miss the boat! Kwalitatief werken met een andere rol BWT don t miss the boat! Kwalitatief werken met een andere rol Provero congres 24 mei 2016 Want. Omgevingswet is toch een RO-feestje Het gaat toch om een nieuw soort bestemmingsplan Een andere afdeling

Nadere informatie

Omgevingswet en impact voor gemeenten

Omgevingswet en impact voor gemeenten Omgevingswet en impact voor gemeenten Onderwerpen 1. Achtergrond Omgevingswet 2. Veranderingen en samenhang 3. Impactanalyse 2 Waarom een Omgevingswet? de koning wil het De Omgevingswet vereenvoudigt en

Nadere informatie

Foto plaatsen. Introductie Programma Omgevingswet-DSO. Willem de Goeij en Pieter Meijer

Foto plaatsen. Introductie Programma Omgevingswet-DSO. Willem de Goeij en Pieter Meijer Foto plaatsen Introductie Programma Omgevingswet-DSO Willem de Goeij en Pieter Meijer Inhoud Omgevingswet: wat houdt het in? Omgevingswet: wie hebben er mee te maken? Processen en systemen fysieke leefomgeving

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de derde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de derde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij de derde druk /V Lijst van afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Doelstelling van de Wabo / 2 1.3 Reikwijdte en werkingssfeer van de Wabo / 4 1.4

Nadere informatie

Actualiteiten Omgevingswet. Lidia Palm Wilco de Vos

Actualiteiten Omgevingswet. Lidia Palm Wilco de Vos Actualiteiten Omgevingswet Lidia Palm Wilco de Vos Inhoud presentatie Hoofdlijnen wetsvoorstel TK-behandeling Interactief wetgevingsproces Vervolg stelselherziening Praktische tips en ervaringen Kenmerken

Nadere informatie

Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader.

Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader. Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader. 25 september 2013 SIKB OCW/ Directie Cultureel Erfgoed Monique Krauwer Hoe zat het ook alweer met de Omgevingswet? 40 ruimte-gerelateerde

Nadere informatie

over het normaal maatschappelijk risico zich verder uitgekristalliseerd. Veel gemeenten worstelen nog steeds met de mogelijkheden van kostenverhaal

over het normaal maatschappelijk risico zich verder uitgekristalliseerd. Veel gemeenten worstelen nog steeds met de mogelijkheden van kostenverhaal 2 daagse Conferentie Omgevingsrecht 29 en 30 oktober 2014 Locatie: Hotel Van der Valk te Cuijk Kosten: 500,- per deelnemer, excl diner/overnachting ( 100,-) Voor JBA-service-abonnementhouders 3 e persoon

Nadere informatie

Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed

Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed 2 oktober 2014 Monique Krauwer Directie Erfgoed en Kunsten Inhoud Omgevingswet en Erfgoedwet Cultuurhistorie in de Omgevingswet Wat vindt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 67285 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gooise Meren

Nadere informatie

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 17 mei 2016 Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Aan de leden van de raad,

Nadere informatie

De Omgevingswet: kansen en bedreigingen voor het Erfgoed

De Omgevingswet: kansen en bedreigingen voor het Erfgoed De Omgevingswet: kansen en bedreigingen voor het Erfgoed SIKB Jaarcongres 27 september 2012 Thomas van den Berg Senior beleidsmedewerker Rijksdienst voor het cultureel erfgoed Inhoud - Waarom een nieuwe

Nadere informatie

Samenvatting Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving

Samenvatting Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving Samenvatting Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving Het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna Bbl of dit besluit) is één van de vier AMvB s die uitvoering geven aan de Omgevingswet. Het besluit bevat,

Nadere informatie

Hey, wette Geij ût al ôver d n Umgèvingswet? Tis ni mekkeluk. Tis vûl, en nog ni alles is dudelik! Ma weij motte door!

Hey, wette Geij ût al ôver d n Umgèvingswet? Tis ni mekkeluk. Tis vûl, en nog ni alles is dudelik! Ma weij motte door! Hey, wette Geij ût al ôver d n Umgèvingswet? Tis ni mekkeluk. Tis vûl, en nog ni alles is dudelik! Ma weij motte door! Omgevingswet 2019 Peter Huijs, afdeling Concern Minicollege met hoofdlijnen, instrumenten,

Nadere informatie

Sturen met de omgevingsverordening 29 maart Jan van Oosten

Sturen met de omgevingsverordening 29 maart Jan van Oosten Sturen met de omgevingsverordening 29 maart 2017 Jan van Oosten Opzet 1. Subsidiariteit en proportionaliteit 2. De omgevingsverordening, een vergaarbak 3. Sturen op functies op locaties 4. Rechtsbescherming

Nadere informatie

Één omgevingsplan per gemeente (art. 2.4 Ow) Uitgangspunt: omgevingsplan is gewone verordening

Één omgevingsplan per gemeente (art. 2.4 Ow) Uitgangspunt: omgevingsplan is gewone verordening Omgevingsplan Juridische aspecten Tycho Lam Vervangt het bestemmingsplan Één omgevingsplan per gemeente (art. 2.4 Ow) Uitgangspunt: omgevingsplan is gewone verordening Gemeenteraad stelt omgevingsplan

Nadere informatie

Omgevingswet, omgevingsvisie en de casus vliegveld Eindhoven

Omgevingswet, omgevingsvisie en de casus vliegveld Eindhoven Omgevingswet, omgevingsvisie en de casus vliegveld Eindhoven Robert Forkink Dinsdag 13 juni 2017 De context De instrumenten nader belicht 1. Omgevingsvisie 2. Omgevingsplan 3. Omgevingsvergunning 4. Algemene

Nadere informatie

Overzicht verwerking advies Raad van State (majeure wijzigingen)

Overzicht verwerking advies Raad van State (majeure wijzigingen) Overzicht verwerking advies Raad van State (majeure wijzigingen) Het wetsvoorstel is omvangrijk en dat gold ook voor het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State. De Afdeling onderkent de

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Dag van de Omgevingswet

Dag van de Omgevingswet 1 Dag van de Omgevingswet Sessie C9: Rechtsbescherming Het onderzoek van de RUG voor de Tweede Kamer Prof. mr. G.A. van der Veen AKD Advocaten en Notarissen Rotterdam Staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde

Nadere informatie

De Invoeringswet en overgangsrecht

De Invoeringswet en overgangsrecht Op weg naar de Omgevingswet De Invoeringswet en overgangsrecht Monique van Scherpenzeel adviseur 19 september 2017 Provero 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Planning stelselherziening 3 Ministerie

Nadere informatie

TWEEDE KAMER SCHERPT OMGEVINGSWET AAN

TWEEDE KAMER SCHERPT OMGEVINGSWET AAN TWEEDE KAMER SCHERPT OMGEVINGSWET AAN Zoals bij de beoefenaren van het omgevingsrecht bekend is, heeft de Tweede Kamer op 1 juli jl. met ruime meerderheid het voorstel voor een Omgevingswet aangenomen.

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

Boxtel / Sint Michielsgestel 22 november 2016

Boxtel / Sint Michielsgestel 22 november 2016 Boxtel / Sint Michielsgestel 22 november 2016 Meewerkend Boxtel Sint Michielsgestel geeft ruimte 23-11-2016 1 Programma Achtergronden Omgevingswet Instrumenten gemeenten: Omgevingsvisie Omgevingsplan Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Toekomstbestendige bestemmingsplannen Themabijeenkomst 19 september 2017

Toekomstbestendige bestemmingsplannen Themabijeenkomst 19 september 2017 Toekomstbestendige bestemmingsplannen Themabijeenkomst 19 september 2017 Even voorstellen Roeland Mathijsen Senior adviseur Omgevingsrecht / Partner bij BRO Actief binnen: Provero (werkgroep) BNSP Kennislab

Nadere informatie

Omgevingswaarden en instructieregels VMR Themamiddag Wetsvoorstel Omgevingswet: ruimte voor normen en waarden 24 juni 2014, Madurodam

Omgevingswaarden en instructieregels VMR Themamiddag Wetsvoorstel Omgevingswet: ruimte voor normen en waarden 24 juni 2014, Madurodam Omgevingswaarden en instructieregels VMR Themamiddag Wetsvoorstel Omgevingswet: ruimte voor normen en waarden 24 juni 2014, Madurodam 1 I. Omgevingswaarden (I) Art. 2.9 lid 2: een omgevingswaarde bepaalt

Nadere informatie

Omgevingswet Vraagt de stelselwijziging om een nieuwe afdeling Leefomgeving?

Omgevingswet Vraagt de stelselwijziging om een nieuwe afdeling Leefomgeving? Omgevingswet Vraagt de stelselwijziging om een nieuwe afdeling Leefomgeving? Congres Omgevingwet The next level 16 juni 2016 Edwin Oude Weernink Robert Forkink Introstelling: Over 3 jaar is er binnen mijn

Nadere informatie

Gemeentelijk omgevingsplan

Gemeentelijk omgevingsplan Het omgevingsplan Gemeentelijk omgevingsplan Integrale samenhangende verordening voor het gehele grondgebied met regels over de fysieke leefomgeving Krachtig instrument voor gebiedsontwikkeling, beheer,

Nadere informatie

organisch gebiedsontwikkelen in de praktijk

organisch gebiedsontwikkelen in de praktijk ERSTEUNING ING. PROJECTEN SAMENLEVING TERECHT organisch gebiedsontwikkelen in de praktijk samen op weg met uitnodigingsplanologie ... omgevingsvisie. programma. programmatische instructieregels. instructies.

Nadere informatie

5 Uitvoeren van activiteiten

5 Uitvoeren van activiteiten 5 Uitvoeren van activiteiten 5.1 Algemene regels Algemene regels 5.1.1 Reguleren van activiteiten door middel van algemene regels Reguleren van activiteiten door middel van algemene regels De PS kunnen

Nadere informatie

van bestemmingsplan tot omgevingsplan

van bestemmingsplan tot omgevingsplan ERSTEUNING ING. PROJECTEN SAMENLEVING TERECHT van bestemmingsplan tot omgevingsplan samen op weg naar de Omgevingswet ... omgevingsvisie. programma. programmatische instructieregels. instructies. omge

Nadere informatie

PTB - Omgevingswet en aanvullingswet Bodem. Michiel Gadella Rijkswaterstaat/Bodem+

PTB - Omgevingswet en aanvullingswet Bodem. Michiel Gadella Rijkswaterstaat/Bodem+ PTB - Omgevingswet en aanvullingswet Bodem Michiel Gadella /Bodem+ 8-3-2017 Onderwerpen Vormgeving Verhouding Aanvullingswet en Besluit tot Ow Materieel/inhoud Het bodemperspectief Historische verontreinigingen

Nadere informatie

Het Rijk en de Omgevingswet. Marjolein Verschuur 11 februari 2016

Het Rijk en de Omgevingswet. Marjolein Verschuur 11 februari 2016 Het Rijk en de Omgevingswet Marjolein Verschuur 11 februari 2016 Inhoudsopgave a. Omgevingswet en Erfgoedwet b. Rol van het Rijk c. Wat zit er zoal in de AMvB s? d. Financiële zekerheidsstelling 2 Omgevingswet

Nadere informatie

Naar een nieuw Omgevingswet proof LIB. 9 november 2015, secretarissenoverleg AM Esther van der Klis

Naar een nieuw Omgevingswet proof LIB. 9 november 2015, secretarissenoverleg AM Esther van der Klis Naar een nieuw Omgevingswet proof LIB 9 november 2015, secretarissenoverleg AM Esther van der Klis Lobby LIB Schiphol (Beleids-)inhoudelijke spoor (Bestuurlijk ) juridische spoor Hoofdlijnen beleidsinhoudelijke

Nadere informatie

Samenvatting OFGV Handhavingsdag 2015, workshop: Laat je niet inpakken door de nieuwe Omgevingswet.

Samenvatting OFGV Handhavingsdag 2015, workshop: Laat je niet inpakken door de nieuwe Omgevingswet. Aan -- T.a.v. Van Jos Dolstra, Pieter Aarsen, Koen Snelder Betreft Samenvatting workshop Omgevingswet Projectnummer Z14B0215 T.b.v. Kopie naar Documentnaam Behandeld door Jos Dolstra E jos.dolstra@mwhglobal.com

Nadere informatie

De Omgevingswet komt er aan

De Omgevingswet komt er aan De Omgevingswet komt er aan wat betekent dat? Sanne Broeksma en Marlies van Arendonk Waarom willen we de omgevingswet? Waarom is dit (bestuurlijk) gewenst?? a. meer invloed voor inwoners en ondernemers

Nadere informatie

Omgevingsplan Op Kwaliteit. Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator i.s.m. Bas Schout, planoloog 28 maart 2017

Omgevingsplan Op Kwaliteit. Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator i.s.m. Bas Schout, planoloog 28 maart 2017 Omgevingsplan Op Kwaliteit Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator i.s.m. Bas Schout, planoloog 28 maart 2017 INHOUD Omgevingswet Veranderingen wetstelsel Digitaal Stelsel Omgevingswet Omgevingsplan Op Kwaliteit

Nadere informatie

Actualiteitendag. De Omgevingswet 1 oktober Jan Reinier van Angeren

Actualiteitendag. De Omgevingswet 1 oktober Jan Reinier van Angeren Actualiteitendag De Omgevingswet 1 oktober 2015 Jan Reinier van Angeren Planning 01 07 2015: Tweede Kamer neemt Omgevingswet aan 01 10 2015: concept AMvB s 01 01 2016: Eerste Kamer heeft behandeling afgerond

Nadere informatie

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen 1 juli 2014 zaaknummer 2013-018143 Beleidsregels masterplannen bodemenergie Gelderland 2014 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.4, eerste

Nadere informatie

RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts

RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts Aaldert ten Veen, Stibbe en Harm Borgers, AT Osborne 12 juni 2015 Wie zijn wij? Harm Borgers Directeur AT Osborne Legal Practice areas Omgevingsrecht Strategievorming

Nadere informatie

Omgevingswet: Wat verandert er voor initiatiefnemers?

Omgevingswet: Wat verandert er voor initiatiefnemers? Omgevingswet: Wat verandert er voor initiatiefnemers? Schakeldag, Beatrix Theater Utrecht 25 juni 2015 Carola Verbeek (RWS) en Robert van Bommel (RHDHV) 1 2 Impact van de Omgevingswet Onderzoek RWS en

Nadere informatie

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar.

Het bijgevoegde conceptvoorstel spreekt voor zich. Volstaan wordt dan ook met een verwijzing daarnaar. Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017 schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 23 februari 2016 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp Keur Waterschap Limburg per 1 januari 2017./. Hierbij treft

Nadere informatie

Erfgoedwet en Omgevingswet. November 2015

Erfgoedwet en Omgevingswet. November 2015 Erfgoedwet en Omgevingswet November 2015 Erfgoedwet en Omgevingswet Waarom een Omgevingswet? Integratie van (ca 40) sectorale wetten Integrale benadering van de fysieke leefomgeving Eenvoudiger en Beter

Nadere informatie