Groep XXL. Resultaten Onderwijsblad-enquête Eén jaar Rutte II over ontwikkeling klassengrootte. AOb/ITS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groep XXL. Resultaten Onderwijsblad-enquête Eén jaar Rutte II over ontwikkeling klassengrootte. AOb/ITS"

Transcriptie

1 Groep XXL Resultaten Onderwijsblad-enquête Eén jaar Rutte II over ontwikkeling klassengrootte AOb/ITS 3 oktober 2013

2 Groep XXL Resultaten Onderwijsblad-enquête Eén jaar Rutte II over ontwikkeling klassengrootte AOb/ITS 3 oktober 2013 Verantwoording Bij de start van het schooljaar heeft de het Onderwijsblad van de AOb een enquête uitgezet onder leden en niet-leden van de AOb over het onderwijsbeleid van het kabinet Rutte II en de klassengrootte. De uitvoering was in handen van het ITS van de Universiteit Nijmegen. De enquête is afgenomen in de eerste twee weken van september. In totaal zijn bijna mensen aan de enquête begonnen en vulden iets meer dan alle vragen in. Onder de deelnemers waren ruim 300 niet leden. Hun antwoorden weken niet significant af van de leden. Het ging om 8% gepensioneerden, 2% studenten, 6% anders en 84% werkenden in het onderwijs. Daarvan had 12% een ondersteunende functie, 82% geeft les en 6% zit in het management. Van de werkenden komt 33% uit het basisonderwijs,11% speciaal onderwijs, 38% uit voortgezet onderwijs, 13% uit het mbo en 6% uit het hbo. De vragen over klassengrootte zijn uitsluitend voorgelegd aan leerkrachten uit basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs die een eigen klas of klassen hebben. Dat waren er respectievelijk 1.194, 311 en Het oordeel van de deelnemers over het kabinetsbeleid is al eerder gepubliceerd. U kunt dat hier terugvinden: 2

3 Megaklas normaal op grote scholen De afgelopen jaren hebben schoolbesturen duizenden arbeidsplaatsen geschrapt. Deels vanwege dalende leerlingenaantallen, deels door bezuinigingen van de overheid of een rammelende eigen bedrijfsvoering. Hierdoor zijn de klassen de afgelopen jaren groter geworden. Dat werd zichtbaar uit de cijfers van het ministerie zelf: het aantal banen daalt harder dan de ontwikkeling van het leerlingenaantal. Het gevolg is meer doen met minder mensen. Oftewel, vollere klassen. In basis- en voortgezet onderwijs gebeurt dat dit schooljaar opnieuw, zeer licht in het basisonderwijs en duidelijk in het voortgezet onderwijs. in het speciaal onderwijs zien we een daling. Kijken we iets beter naar de cijfers dan zien we dat vooral op basisscholen met meer dan 200 leerlingen de groepen bomvol zijn. De oversized klas met meer dan 30 kinderen is normaal gewordenen. Op grote en middelgrote scholen telt tenminste één op de zes méér dan 30 leerlingen. De telling van leerlingen en personeel op de peildatum 1 oktober door het ministerie van onderwijs moet nog plaatsvinden. Het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond heeft begin september bij de start van het schooljaar een enquête gehouden onder ruim leraren in basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs die een eigen klas of klassen hebben. Vorig jaar hield het Onderwijsblad een vergelijkbare enquête, waardoor een vergelijking gemaakt kan worden die een trend beschrijft. Uit die twee enquêtes komt de volgende ontwikkeling: De groepsgrootte in het basisonderwijs is zeer licht gestegen. In schooljaar 2012/2013 rapporteerden de deelnemers een groepsgrootte van 25,6 voor 2013/2014 is dat 25,7. De groepen in het speciaal onderwijs worden ietsje kleiner. Lag dat vorig schooljaar op 12,9 nu gaat dat naar 12,7. In het voortgezet onderwijs worden de klassen opnieuw groter: daar stijgen ze van 26 naar 26,3. Opmerkelijk omdat het leerlingenaantal niet daalt maar stijgt, een verschijnsel dat zich vorig jaar ook al voordeed. Die ontwikkeling klopt met wat deelnemers melden over de personeelsaantallen: er wordt nog steeds bezuinigd op personeel. Vaak gebeurt dat door krimp, meestal ook door bezuinigingen of door een rammelende bedrijfsvoering bij de schoolbesturen zelf. De daling van de groepsgrootte in het speciaal onderwijs klopt met de trend van de afgelopen jaren, waar al een daling te zien was van het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd die naar speciale scholen gaan. Bovendien streeft het onderwijsbeleid er naar meer kinderen met extra zorg opgevangen worden in gewone scholen, de operatie Passend Onderwijs. Blijkbaar loopt men daar al enigszins op vooruit. De gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs werd lange tijd niet bijgehouden door inspectie of ministerie. Na de Onderwijsblad-enquête van vorig jaar is OCW gelukkig weer gestart met het peilen van de omvang van de klassen. De eerste steekproef van het ministerie kwam vorig jaar uit op een gemiddelde van 22,8 over alle basisscholen, drie leerlingen minder dan de Onderwijsbladenquête. De oorzaak van dat verschil voor het gemiddelde over alle klassen en scholen zit in de enorme spreiding van leerlingenaantallen per school. Kleine scholen kunnen kleine klassen maken, grote krijgen minder geld per leerling. In de AObenquête van vorig jaar was die eerste groep vermoedelijk ondervertegenwoordigd en de groep met 3

4 meer dan 200 leerlingen mogelijk oververtegenwoordigd. Reden om dit jaar de enquête uit te breiden met vragen over schoolgrootte, zodat er harde uitspraken gedaan kunnen worden hoe vaak klassen groter dan 28 per schooltype voorkomen. Uit de analyse daarvan wordt duidelijk dat bomvolle klassen vooral voorkomen op de wat grotere scholen. We hebben gekeken naar de omvang van klassen in het basisonderwijs per type school. Daarbij is een onderverdeling gemaakt naar heel kleine scholen, kleine scholen, gemiddelde tot middelgrote scholen en grote scholen. Van 1256 klassen waren gegevens beschikbaar, verdeeld over heel klein (112), klein (357), middelgroot (694) en groot (93). Leraren basisonderwijs geven aan dat voor hen de ideale klas 22 tot 23 leerlingen bedraagt. In discussies over passend onderwijs geldt 28 als een acceptabel maximum om ook extra zorg te kunnen geven aan kinderen die dat nodig hebben. Daarom is een indeling gemaakt naar klassen van 21 en minder, groter dan 28 en daartussen klassen van 22 tot 28 kinderen. Die laatste groep beslaat zo het aantal van ideaal tot acceptabel. Wat we dan zien is het volgende: Op middelgrote en grote scholen zijn klassen van meer dan 28 normaal. Tenminste vier van de tien klassen telt meer dan 28 kinderen. Op hele kleine scholen is het een uitzondering, op kleine scholen komt het in bijna een derde van de gevallen voor. Op kleine, middelgrote en grote scholen komen oversized klassen(xl en XXL) van meer dan 30 leerlingen veel voor. Bij kleine en middelgrote gaat het om één op de zes klassen. Bij scholen van meer dan 500 leerlingen is dat bijna één op de vijf. XXL-klassen van 33 kinderen en meer komen het meest voor bij de wat kleinere scholen, mogelijk als gevolg van combinatieklassen of toevallige samenstelling van jaargroepen. Maar ook bij de middelgrote van 200 tot 500 is het een regelmatig voorkomend verschijnsel. Klassengrootte en schoolomvang <100 ll ll ll >500 ll klassen <21 ll 54% 24% 11% 5% klassen ll 34% 47% 49% 48% klassen >28 ll 12% 29% 40% 46% waarvan: klassen L ll 6% 12% 23% 27% klassen XL ll 3% 8% 10% 16% klassen XXL >32 ll 3% 10% 7% 3% Conclusie: de bomvolle klas is doodnormaal geworden en ook oversized klassen van meer dan komen meer voor dan we willen. Passend onderwijs meer leerlingen met extra zorgvragen opvangen op gewone scholen wordt voor die leraren een enorme klus. 4

5 Groepsgrootte in discussie Kleinere klassen staat al decennia met stip bovenaan bij de prioriteiten van leraren. In de enquête van dit jaar noemt 52 procent van de ondervraagden dat als nummer één bij het gewenste onderwijsbeleid. Het hangt nauw samen met prioriteit nummer drie: een lagere werkdruk. In 1996 besloot de Tweede Kamer unaniem om extra geld uit te trekken voor kleinere klassen in de onderbouw van het basisonderwijs. Vanaf 1998 werd er inderdaad een miljard gulden voor uitgetrokken. Tot 2006 hield de inspectie de ontwikkeling van de klassengrootte daarom bij: die daalde zoals gewenst van 24,3 naar 22,4. Inmiddels stijgt de groepsgrootte al weer een aantal jaren en is volgens de steekproef van het ministerie op 1 oktober 2012 aanbeland op 22,8. Het lijkt er op dat de stijging nog wel doorzet, want ook al is de steekproef niet gewogen voor de scholensoort om een overall-gemiddelde te bepalen, de trend in de Onderwijsblad-enquête geeft aan dat er weer een zeer lichte stijging is te zien. Over het effect van kleinere klassen op leerprestaties en de kosten van zulke kleine klassen, woedt al jaren een stevig debat. Kleine klassen zijn duur, het effect zou beperkt zijn. Recent onderzoek over Zweden laat echter zien dat de investeringen in kleine klassen zich ruimschoots terugverdienen. Het Onderwijsblad scheef daar in 2011 (http://www.aob.nl/default.aspx?id=272&article=9074) al over. Het complete onderzoekspaper vindt u hier: Het onderzoek was mogelijk omdat Zweden net zoals Nederland vroeger - strikte grenzen kent voor de klassengrootte. Maximaal 25 voor de onderbouw en 30 voor de bovenbouw van de basisschool. Zijn er meer kinderen, dan wordt de klas gesplitst. Op basis van de schoolprestaties kwamen de onderzoekers tot de conclusie: klassenverkleining loont. In Nederland laait de discussie op nu dit jaar passend onderwijs moet worden ingevoerd. De bedoeling is dat samenwerkingsverbanden van basis- en speciaal onderwijs de beste plek zoeken voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Op die manier zouden leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen vaker op een gewone school kunnen blijven, al dan niet met ondersteuning door experts. In die discussie gaat het er om wat een leerkracht aankan. De grens van 28 leerlingen dook daarom ook op in het algemeen overleg van de Tweede Kamer over passend onderwijs van 4 september dit jaar. Staatssecretaris Dekker zegt daar dat het aantal grote klassen volgens de steekproef uit 2012 naar klassengrootte nogal meevalt. In de vorige telling bleek namelijk maar 1% van de klassen groter dan 28. 1% groter dan 28! 99% van de klassen was kleiner dan 28. Ook bij dit onderwerp moeten we dus uitkijken met het oproepen van beelden. Laten we discussiëren op basis van feiten en dat betekent in dit geval dat we mijns inziens moeten wachten op de telling die in het najaar naar buiten komt. Laten we de discussie over de groepsgrootte dan opnieuw oppakken. (http://www.tweedekamer.nl/ao_repo/ocw/ _financien%20primair%20onderwijs.pdf) Die 1% leidde tot verwondering: zo weinig grote klassen? NRC Handelsblad ontdekte dat staatssecretaris Dekker zich vergiste. Hij haalde twee cijfers door elkaar. Er is 1% van de scholen waar 5

6 alle klassen groter zijn dan 28 leerlingen, maar het percentage klassen in de steekproef van het ministerie dat groter is dan 28 bedraagt 13%. (NRC Handelsblad 9 september 2013) Dat gemiddelde van 13 procent zegt eigenlijk nog steeds maar heel weinig als we kijken naar de enorme spreiding van typen scholen. Op kleine scholen komen zulke grote klassen nauwelijks voor, zoals blijkt uit de Onderwijsblad-enquête, terwijl de kleine scholen in een gewogen steekproef wel zwaar meetellen. Kijken we naar typen scholen van groot naar klein, dan zijn klassen met meer dan 28 leerlingen eerder regel dan uitzondering op middelgrote en grote scholen. Ook oversized klassen met meer dan 30 of 32 leerlingen zijn een normaal verschijnsel. 6

7 Tabellen Wat is voor u de ideale klassengrootte? Wat is de feitelijke klassengrootte? Nadere analyse basisonderwijs Groepsgrootte basisonderwijs naar schoolgrootte <100 ll ll ll >500 ll gemiddelde groepsgrootte 19,99 25,39 26,61 27,67 Klassengrootte en schoolomvang <100 ll ll ll >500 ll klassen <21 ll 54% 24% 11% 5% klassen ll 34% 47% 49% 48% klassen >28 ll 12% 29% 40% 46% waarvan: klassen ll 6% 12% 23% 27% Klassen ll 3% 8% 10% 16% klassen >32 ll 3% 10% 7% 3% 7

8 Klassengrootte-verdeling naar schoolomvang Scholen <100 (N=112 klassen) Scholen (N=357 klassen)

9 Scholen (N=694 klassen) Scholen 500+ (N=93 klassen)

10 Is de personeelsomvang stabiel, gegroeid of gekrompen? 10

11 Wat is de oorzaak van de daling van het personeelsbestand? Maximaal drie oorzaken kunnen worden genoemd. 11

12 Zijn de klassen groter geworden? 12

13 Bijlagen: artikelen Onderwijsblad 15 5 oktober over groepsgrootte Commentaar Groep XXL Twee jaar geleden stond ik voor een groep 3 met 36 leerlingen, en dacht: dit gebeurt me geen tweede keer, dit zal het bestuur niet nog een keer laten gebeuren. Helaas. In dit Onderwijsblad vertellen drie leerkrachten over hun ervaringen met zulke monsterklassen. Niet toevallig dat we erover schrijven, want megaklassen zijn geen toeval meer, maar heel gewoon geworden. Treurig, vooral als je bedenkt dat we het aan het begin van deze eeuw nog hadden over klassenverkleining. Er werd een miljard gulden voor vrijgemaakt. Nu worstelen heel veel leerkrachten in alle sectoren na jaren van sluipende bezuinigingen dagelijks met bomvolle klassen. De blijmoedigste in de reportage in dit blad verzucht: In de grootte zit hem de zwaarte niet, maar in het aantal zorgleerlingen. Daar ging het begin september over in de Tweede Kamer: kan de basisschool passend onderwijs aan? In discussies over deze vernieuwingsoperatie duikt regelmatig de grens van 28 kinderen op als acceptabel maximum om voldoende aandacht aan zorgleerlingen te kunnen geven. Geen probleem, vond staatssecretaris Sander Dekker. Want slechts 1 procent van de klassen is groter dan 28, zei hij. Een uitzondering dus. Laten we discussiëren op basis van feiten, aldus de staatssecretaris. Hij vergiste zich volledig. Feit is namelijk dat 13 procent van alle klassen groter is dan 28 leerlingen. Het Onderwijsblad keek bij de start van het schooljaar in een enquête eens goed waar XXL-klassen voorkomen. Op grote scholen, zo blijkt, en veel vaker dan we willen. Daar past geen passend onderwijs meer bij, leert de ervaring van de geïnterviewden in de reportage. Het moet echt anders. Nu ik een groep van 23 heb, kom ik eindelijk echt weer aan mijn leerlingen toe. Kinderen die extra instructie nodig hebben, kan ik die ook daadwerkelijk geven. Bericht Megaklas normaal op grote scholen Leraren op grote scholen lopen een flinke kans dat ze meer dan 28 leerlingen in hun klas hebben. Op scholen met meer dan 200 leerlingen zijn zeker vier op de tien klassen groter dan 28 kinderen. Vooral scholen met 200 tot 500 leerlingen hebben moeite om de klassen klein te houden. Een op de zes van de klassen telt zelfs meer dan 33 leerlingen. Dat blijkt uit een enquête van het Onderwijsblad bij de start van dit schooljaar. Volgens de ruim 1250 deelnemers is bij scholen met 200 tot 500 leerlingen 40 procent van de klassen groter dan 28, bij scholen met meer dan 500 loopt dat op tot 46 procent. 13

14 Het ministerie van Onderwijs stelde vorig jaar op basis van een steekproef dat 13 procent van de klassen groter is dan 28 leerlingen. In discussies rond passend onderwijs geldt 28 leerlingen als een acceptabel maximum om ook extra zorgleerlingen aan te kunnen. Gemiddeld klopt de steekproef van het ministerie, maar op kleine scholen komen megaklassen niet of nauwelijks voor. Die zitten dus vooral bij grote scholen. Reportage Mammoetklas Als gevolg van de bezuinigingen op het onderwijs worden basisschoolklassen alleen maar groter. Hoe bolwerk je zo n monstergroep? En hoe ga je ermee om dat je leerlingen niet altijd kunt geven wat ze nodig hebben? Tekst Mandy Pijl Beeld Fred van Diem Kriskras door elkaar Manon de Groot (36) had twee keer achter elkaar een grote groep op basisschool het Spectrum in Maassluis. Eerst een groep 8 van 36 leerlingen, daarna een groep 7 van 37. Het was mijn negende jaar voor de klas en ik had al drie keer een groep 8 gedraaid toen ik me opgaf voor 8 XL, zoals de kinderen en ik de groep gingen noemen. Twee botsende groepen 7 werden samengevoegd. Ik vond het een uitdaging daar één geheel van te smeden. Ik had ooit in beide groepen ingevallen en dacht dat het juist leuk kon worden. Een aantal meiden zat elkaar in de weg. In zo n grote groep zouden ze meer keuze in vriendinnen hebben. Ik hield de kinderen voor: als dit lukt, wordt de afscheidsavond een klapper. En dat werd het. Vanaf dag één zat alles kriskras door elkaar, ze konden niet anders dan mengen. Na vier weken was die hele vete opgelost. De musicalavond werd de mooiste avond van mijn loopbaan. Op het podium lieten ze zien: dit hebben we bereikt, dit is het geworden. Een schooljaar later had ik een groep 7 met 37 leerlingen. Het werd een compleet ander jaar. Een derde van de klas had extra zorg nodig, er waren veel gedragsproblemen. Ik bleef dat gedrag maar corrigeren. Hoewel de kinderen - laatst kwamen ze nog even langs - me omschrijven als een juf met humor, kon ik de helft niet zo grappig zijn als normaal. Aan het begin van het schooljaar hield ik de teugels strak en ik kon ze geen moment laten vieren. Ik ging enorm aan mezelf twijfelen. Ik had er toch ook 36 gehad, en toen had ik fluitend door de gangen gelopen. Ik ben niet per se tegen grote groepen. Een groep van veertig draaien? Geen probleem. Al heb ik wel geleerd goed te kijken naar de samenstelling. In de grootte zit hem de zwaarte niet, maar in het aantal zorgleerlingen. Stuiteren Mariska Blok (30) is groepsleerkracht op basisschool de Dijk in Zaandam waar ze een groep 3 heeft met 34 leerlingen. Twee jaar geleden stond ik voor een groep 3 met 36 leerlingen, en dacht: dit gebeurt me geen tweede keer, dit zal het bestuur niet nog een keer laten gebeuren. Helaas. Geld om het anders te kunnen doen, om kleinere klassen te maken, is er niet. 14

15 Ik houd van groep 3. De kinderen komen binnen met niets en met de kerst kunnen ze een heleboel. Tot hun eigen verbazing lezen ze ineens een boek. De aandacht die ze bij dat leerproces verdienen, kan ik ze niet geven. Mijn tijd verdelen, dat is het lastigste. Ik wil de stof gedifferentieerd aanbieden, op basis van wat ieder kind nodig heeft. Maar ik heb er de tijd niet voor. Loop ik na de instructie eerst een rondje door de groep, dan kost me dat al snel een half uur. In die tijd kunnen de leerlingen aan de instructietafel niets doen. En dan heb ik het nog niet over de tijd die ik kwijt ben aan het schrijven van 34 rapporten, het voeren van 34 oudergesprekken en die grote stapel nakijkwerk. Niet nakijken, vind ik in groep 3 geen optie. Ik vraag van de kinderen dat ze netjes werken, dus verlangen ze dat ook van mij. Vaak neem ik het mee naar huis. Dit is bovendien een drukke groep. Niet ieder kind zal er last van hebben, maar sommigen kunnen niet tegen al dat geluid. Hier wordt toch meer gepraat dan in een groep met 25 leerlingen. Sommigen komen naar me toe voor aandacht, anderen stuiteren door alle indrukken door de klas. Ik vind het vervelend dat de bezuinigingen zich zo aftekenen in mijn klas. Vaak ga ik blij naar huis, maar dat lukt niet als ik niet de hulp heb kunnen geven die Pezen Henny Schappin (58) had als leerkracht van basisschool de Bongerd in Nederweert vorig schooljaar een groep 8 van 38 leerlingen. Met een groep van 38 leerlingen heb ik tenminste pas echt wat aan mijn bapo gehad. Ik was donderdagmiddag en vrijdag vrij en op donderdagmiddag deed ik dan de klassenadministratie. Het gebeurde vaak dat ik om vijf uur als laatste naar huis ging. Alleen op die manier was ik de vrijdag ook echt vrij. Op lesdagen nam ik bewust geen pauze. Het was van acht tot vijf pezen, zodat ik mijn avonden vrij had en op tijd naar bed kon om er de volgende dag weer tegenaan te gaan. En toch heb ik genoten van mijn groep van 38. Het was een heerlijke klas. Aan het begin van het jaar hield ik ze strak, tot ze gewend waren aan de groepsregels die ze zelf hadden opgesteld en het allemaal losser kon. Een schooljaar eerder was het veel minder soepel verlopen. Ik had een groep 8 van 34 kinderen en die groep was een stuk bewerkelijker, omdat er een aantal kinderen tussen zat met gedragsproblemen. Vanwege de groepsgrootte had ik weinig tijd om daadwerkelijk met storend gedrag aan de slag te gaan. Nu ik een groep van 23 heb, kom ik eindelijk echt weer aan mijn leerlingen toe. Kinderen die extra instructie nodig hebben, kan ik die ook daadwerkelijk geven. Van bijspijkeren kwam het met 38 man niet, terwijl dat wel beter was geweest voor kinderen die naar vmbo-kader of de beroepsgerichte leerweg gingen. Het ergste van alle ontwikkelingen in het onderwijs vind ik nog wel dat jonge leerkrachten net zo hard klagen als collega s met veertig jaar ervaring. Ik ben bijna zestig, logisch dat ik moe ben. Van mijn jonge collega s zou de energie moeten spatten. Willen we ze voor het onderwijs behouden, dan moet er iets veranderen. 15

Meer doen met minder mensen

Meer doen met minder mensen Meer doen met minder mensen Voor het achtergrondverhaal Meer doen met minder mensen in het Onderwijsblad 14 van 22 september is gebruik gemaakt van verschillende bronnen, cijfers van het ministerie van

Nadere informatie

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%).

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). ENQUETE: Groepsgrootte in het basisonderwijs 259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). 1. Hoeveel scholen vallen er onder uw bestuur? Ingevuld

Nadere informatie

Primair Onderwijs Onze referentie

Primair Onderwijs Onze referentie >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG.. Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Honderden miljoenen stromen weg uit basisonderwijs

Honderden miljoenen stromen weg uit basisonderwijs Honderden en stromen weg uit basisonderwijs Ik kan geen bonnetjes overleggen, zei staatssecretaris Sander Dekker toen hem werd gevraagd of het geld voor extra banen in basis- en voortgezet onderwijs wel

Nadere informatie

De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs

De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs De feiten over stille bezuinigingen in het primair onderwijs Het primair onderwijs kampt met de gevolgen van zogenoemde stille bezuinigingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Sinds enkele weken

Nadere informatie

Passend onderwijs vanuit de leraar bezien

Passend onderwijs vanuit de leraar bezien Passend onderwijs vanuit de leraar bezien Onderzoek vanuit de Algemene Onderwijsbond 30 oktober 2013 1 Inleiding Na aanleiding van de tweede voortgangsrapportage passend onderwijs benoemde staatssecretaris

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus AE..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus AE..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) van uw Kamer over steeds grotere klassen.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) van uw Kamer over steeds grotere klassen. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen 11 1Help: faalangst! Karel heeft moeite met leren. Dat zal wel faalangst zijn! zegt iemand. Een gemakkelijk excuus, want Karel is wel erg snel klaar met zijn huiswerk. Ellen, die ook moeite heeft met leren,

Nadere informatie

Ledenpeiling Besturenraad Klassengrootte pag. 2

Ledenpeiling Besturenraad Klassengrootte pag. 2 Ledenpeiling over de Klassengrootte Rapportage naar aanleiding van de digitale enquête gehouden van 27 januari t/m 7 februari 2011 Aanleiding De al doorgevoerde en nog geplande bezuinigingen blijken veel

Nadere informatie

Hoogbegaafdheid in de praktijk

Hoogbegaafdheid in de praktijk Hoogbegaafdheid in de praktijk De ervaringen en meningen van ruim 2600 leraren basis en voortgezet onderwijs Paulien Bakker Talent Nico van Kessel ITS Nijmegen Robert Sikkes Het Onderwijsblad Februari

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs 2011

De Politieke Barometer Onderwijs 2011 De Politieke Barometer Onderwijs (meting september 2011) Utrecht, september 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Onderzoek: Leraren over grote klassen

Onderzoek: Leraren over grote klassen Onderzoek: Leraren over grote klassen Publicatiedatum: 2-4- 2014 Marinde van Egmond Petra Klapwijk Over dit onderzoek Het onderzoek is een driehoeksmeting bestaande uit een online enquête met zowel open

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Inleiding Hoeveel en welke studenten (autochtoon/allochtoon) schrijven zich in voor de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) en blijven na

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Onderzoek Grote klasse(n)?!

Onderzoek Grote klasse(n)?! Onderzoek Grote klasse(n)?! November 2013 Over het onderzoek Dit online onderzoek, tot stand gekomen in samenwerking met jongerenwebsite Scholieren.com, is gehouden van 5 tot 12 november 2013. Er deden

Nadere informatie

Inspirerend Presenteren

Inspirerend Presenteren Inspirerend Presenteren Door Kai Vermaas & Charis Heising Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Inleiding Wil je leren hoe jij een presentatie kunt geven waar je zeker bent van je verhaal? En

Nadere informatie

Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard

Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard Bijlage Raadsinformatiebrief Motie onderwijsniveau Valkenswaard De tabellen geven een inzicht in de huidige situatie rondom 1) Het opleidingsniveau van de huidige leerlingen in Valkenswaard 2) Het opleidingsniveau

Nadere informatie

Hoe houden we de jongens binnenboord?

Hoe houden we de jongens binnenboord? Verschenen op 10 juli 2009 in Haarlems Dagblad (onder de ietwat misleidende kop Jongens zijn slimmer dan meisjes ) Hoe houden we de jongens binnenboord? De achterstand van jongens in het onderwijs groeit.

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag. Onderzoek Rekentoets 6 oktober 2015 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek in samenwerking met LAKS, gehouden van 23 september tot en met 5 oktober 2015, deden 1.411 middelbare scholieren en 701 hbo

Nadere informatie

Kijk maar naar enkele reacties van leerlingen en ouders.

Kijk maar naar enkele reacties van leerlingen en ouders. Inleiding 7 Steeds vaker komen we op school leerlingen tegen van wie de ouders gescheiden zijn. Eén op de drie huwelijken wordt ontbonden en veelal zijn daarbij kinderen betrokken. Uit onderzoek blijkt

Nadere informatie

Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen

Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen Algemene Onderwijsbond juni 2011 Basisonderwijs verwijst steeds minder, bij voortgezet onderwijs groeit uitsluitend zware zorg Passend onderwijs is op de goede weg.

Nadere informatie

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was.

www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. www.leraarwordeninsittard.nl Leraar, je wist dat je het was. Benjamin Plant student Aardrijkskunde Ik weet wat ik wil Het leukste moment van mijn stage is wanneer leerlingen mij uit zichzelf aanspreken

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

GROEPSGROOTTE EN PERSONELE INZET IN HET BASISONDERWIJS

GROEPSGROOTTE EN PERSONELE INZET IN HET BASISONDERWIJS GROEPSGROOTTE EN PERSONELE INZET IN HET BASISONDERWIJS GEGEVENS OVER MEI EN OKTOBER 2003 EN TRENDS VANAF 1994-1995 2004-04 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 1 INLEIDING 7 1.1 Achtergrond 7 1.2 Opbouw van het rapport

Nadere informatie

Bezuinigingen passend onderwijs

Bezuinigingen passend onderwijs Bezuinigingen passend onderwijs Passend onderwijs en speciaal onderwijs worden bijna als synoniemen door elkaar gebruikt, terwijl er principiele verschillen zijn. Passend onderwijs Concept (Nog) niet vastgelegd

Nadere informatie

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Opvang na uw uitzending Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk helpt iedereen binnen of direct rondom Defensie met problemen die voortkomen uit het werk.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

ADHD-kinderen op de basisschool

ADHD-kinderen op de basisschool Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport ADHD-kinderen op de basisschool Henk Foekema B8133 december

Nadere informatie

Factsheet ontwikkeling zorgleerlingen. Algemene Onderwijsbond maart 2014

Factsheet ontwikkeling zorgleerlingen. Algemene Onderwijsbond maart 2014 Factsheet ontwikkeling zorgleerlingen Algemene Onderwijsbond maart 2014 1 Meer leerlingen op gewone basisschool Aan de vooravond van de invoering van passend onderwijs is het tijd om de balans op te maken.

Nadere informatie

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ).

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ). Het verzuimpercentage onder het in het primair onderwijs is tussen en afgenomen, van 6,8% in naar 6,4% in. In het voortgezet onderwijs is het verzuimpercentage onder het relatief stabiel: in komt het verzuimpercentage

Nadere informatie

Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen. Algemene Onderwijsbond juni 2011

Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen. Algemene Onderwijsbond juni 2011 Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen Algemene Onderwijsbond juni 2011 Basisonderwijs verwijst steeds minder, bij voortgezet onderwijs groeit uitsluitend zware zorg Passend onderwijs is op de goede weg.

Nadere informatie

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen 1 Verantwoording Begin november hield het Onderwijsblad een korte enquête over Zwarte Piet onder de leden in het basisonderwijs waarvan

Nadere informatie

Flexibel naar groep 3? Ja, dat kan!

Flexibel naar groep 3? Ja, dat kan! Flexibel naar groep 3? Ja, dat kan! Het moet afgelopen zijn met doorkleuteren, vindt staatssecretaris Dekker. Hij wil een snellere en meer flexibele doorstroom naar groep 3. Dat het mogelijk is, bewijzen

Nadere informatie

Passend onderwijs vanuit de leraar bezien Onderzoek vanuit de Algemene Onderwijsbond. 30 oktober 2013

Passend onderwijs vanuit de leraar bezien Onderzoek vanuit de Algemene Onderwijsbond. 30 oktober 2013 Passend onderwijs vanuit de leraar bezien Onderzoek vanuit de Algemene Onderwijsbond 30 oktober 2013 1 2 Inhoud Woord vooraf 4 Samenvatting 5 Aanleiding 6 Passend onderwijs 6 Betrokkenheid van leraren

Nadere informatie

Voorbeeldig onderwijs

Voorbeeldig onderwijs m a r i a va n de r hoe v e n Voorbeeldig onderwijs In de politieke arena wordt gedebatteerd over de vraag of het goed gaat met het Nederlandse onderwijs. Getuige het recente Oesorapport zijn we op onderdelen

Nadere informatie

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po?

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van OCW is er relatief weinig gesproken over het primair onderwijs. Wel kwamen voor het po belangrijke

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Onze referentie 463105 Bijlagen 1 Datum 26 november 2012 Betreft Wijziging Formatiebesluit in verband met het budgetteren

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Uw brief van. 2 en 5 april 2004

Uw brief van. 2 en 5 april 2004 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk 21 april 2004 AP/AOM/2004/17149 2 en 5 april 2004 2030411790 en

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus AE..DEN HAAG..

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus AE..DEN HAAG.. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE..DEN HAAG.. Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aantal vooraanmeldingen voor 2 e graads opleiding stijgt, 1 e graads daalt en pabo blijft gelijk juni 2010 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

05-12-2005. Artikel zonder titel

05-12-2005. Artikel zonder titel 05-12-2005 Artikel zonder titel Jongeren hebben vaak weinig vertrouwen in de objectiviteit van leraren en schooldirecteuren. En dat wantrouwen wordt alleen maar sterker, als ze daarin keer op keer worden

Nadere informatie

Leerlingen komen aandacht tekort

Leerlingen komen aandacht tekort Verhalen van volle klassen Leerlingen komen aandacht tekort Woest zijn ze, de leerkrachten die meededen aan de actie XL-klas. De eerste reactie van het ministerie over steeds vollere klassen luidde dat

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten,

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten, Beste oud-studenten, Hogeschool de Kempel doet onderzoek naar de loopbaan van afgestudeerden. De gegevens zijn van belang om verbeteringen aan te brengen in de huidige opleiding en om de huidige studenten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013

Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013 Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013 Agenda: Februari: 8: Rapport mee / Carnaval 12,14: Oudergesprekken 15: Vrije middag en start voorjaarsvakantie 27: Hoofdluiscontrole Maart: 6: Studiedag (kinderen vrij)

Nadere informatie

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017 Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs Utrecht, 10 maart 2017 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud drs. Sido Groenland

Nadere informatie

Resultaten Brugklas. Tevredenheidonderzoek 2015-2016. Inleiding

Resultaten Brugklas. Tevredenheidonderzoek 2015-2016. Inleiding Resultaten Brugklas Tevredenheidonderzoek 2015-201 Inleiding De jaarlijkse enquête onder leerlingen brugklas is in 2015-201 weer in het najaar 2015 gehouden, de respons was 1% en de enquête is daarmee

Nadere informatie

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 1 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 2 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête AOb-leden: prioriteit bij werkdruk en salaris Eén op de acht werknemers in het onderwijs is actief op

Nadere informatie

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1 Het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs, leraar speciaal onderwijs of leraar voortgezet onderwijs is tussen en afgenomen. Bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Op 23 mei woonden circa 30 ouders het 'Schoolcafe' over andere schooltijden bij. Net als veel andere scholen, oriënteert ook De Schelven zich

Nadere informatie

Woensdag 7 oktober 2015

Woensdag 7 oktober 2015 04 Woensdag 7 oktober 2015 Agenda: Donderdag 8 oktober: Studiedag: kinderen vrij Maandag 12 oktober: Intekenen voor de oudergesprekken na de herfstvakantie Donderdag 15 oktober: Kinderboekenmarkt op de

Nadere informatie

Onderzoek Leraren en pesten

Onderzoek Leraren en pesten Onderzoek Leraren en pesten 8 oktober 2015 Over het onderzoek Dit online onderzoek, in samenwerking met 7Days, werd gehouden van 29 september tot en met 6 oktober. Er deden 912 middelbare scholieren mee.

Nadere informatie

Staking leraren 12 december Wat vinden ouders?

Staking leraren 12 december Wat vinden ouders? Staking leraren 12 december 2017 Wat vinden ouders? 1 Steun voor staking De helft van de ouders steunt een tweede stakingsdag op 12 december volledig. 12% In hoeverre steun jij als ouder deze vervolgstaking?

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

11 mei 2016 Jaargang 21, nummer 12. Ontdekdag

11 mei 2016 Jaargang 21, nummer 12. Ontdekdag Nieuwsbrief van CNS-basisschool de Wingerd 11 mei 2016 Jaargang 21, nummer 12 Wingerd nieuws Ontdekdag De wereld die is groter dan ons dorpje Bennekom. Pakken daarom onze koffer gaan op pad. Zoek spullen

Nadere informatie

Blok 1 - Introductie

Blok 1 - Introductie Reflectie jaar 1 Algemeen Aan het begin van het eerste jaar kwamen een hoop nieuwe dingen op mij af. Na een jaar reizen had ik veel zin om aan de studie Voeding en Diëtetiek te beginnen en was erg benieuwd

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Hoe denken scholieren over hun studie, studie-inzet en carrière tussen 2009 en 2017?

Hoe denken scholieren over hun studie, studie-inzet en carrière tussen 2009 en 2017? Qompas is specialist op het gebied van studiekeuze, carrièrekeuze en loopbaanbegeleiding. Aan middelbare scholen (vwo, havo, vmbo) levert Qompas lesmethodes voor de begeleiding van scholieren bij profiel-

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Werkdruk in het basisonderwijs

Werkdruk in het basisonderwijs Rapportage Werkdruk leerkrachten in het basisonderwijs DUO Onderwijsonderzoek in samenwerking met het journalistieke onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) Saskia Adriaens (De Monitor, KRO-NCRV) drs.

Nadere informatie

Een les rekenen / wiskunde: ontdekkingen aan de schaduw (voorbeeldles hoger onderwijs)

Een les rekenen / wiskunde: ontdekkingen aan de schaduw (voorbeeldles hoger onderwijs) Een les rekenen / wiskunde: ontdekkingen aan de schaduw (voorbeeldles hoger onderwijs) Nico den Besten Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie,

Geachte leden van de Vaste Commissie, Hoofdkantoor Jaarbeursplein 22 Postbus 2875 3500 GW UTRECHT Leden Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. mevrouw drs. E. de Kler Postbus 20018

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Omgaan met gedrag op Basisschool De Bareel

Omgaan met gedrag op Basisschool De Bareel 1. Uitgangspunten gedrag Omgaan met gedrag op Basisschool De Bareel Schooljaar 2013 Inhoud 2. Preventief handelen om te komen tot gewenst gedrag 3. Interventies om te komen tot gewenst gedrag 4. Stappenplan

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs

De Politieke Barometer Onderwijs De Politieke Barometer Onderwijs (meting januari 2012) Utrecht, januari 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail:

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren en leerkrachten basisonderwijs Utrecht, 25 juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne.

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Bij research Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Opdracht 1 Stagelogboek De eerste dag heb ik bij Ron Steijvers stage gelopen en die is project leider ontwikkelaar, vooral

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag.

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Onze vragen: 1. Wanneer bent u met uw schrijfcarrière begonnen? 8 jaar geleden ben ik begonnen met het schrijven.

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

Scholen in de Randstad sterk gekleurd

Scholen in de Randstad sterk gekleurd Scholen in de Randstad sterk gekleurd Marijke Hartgers Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen zijn niet gelijk over de Nederlandse schoolvestigingen verdeeld. Dat komt vooral doordat niet-westerse

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2015-16 september nummer 2

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2015-16 september nummer 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Bevorderen van integratie op de politieke agenda

Bevorderen van integratie op de politieke agenda Bevorderen van integratie op de politieke agenda Door Hans Teegelbeckers, VOS/ABB Sinds de jaren 80 wordt een maatschappelijke discussie gevoerd over etnische segregatie in het Nederlands onderwijs, de

Nadere informatie

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz.

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz. Almelo, 8 juli 2015 Onderwerp: Moeilijk verhuizen! Beste heer/mevrouw Ik ben (...) Ik ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en mijn 2 kleine broertjes in azc Almelo. In deze vakantie moeten er ongeveer

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG NAAR VERNIEUWD TOEZICHT VERVOLG REGIOPILOT CULEMBORG juni 2016 1 Inleiding 1.1 Doel en opzet van Pilot Culemborg Begin 2015 heeft de inspectie een pilot uitgevoerd waarbij alle scholen voor po en vo

Nadere informatie

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 1. Vorig schooljaar was ik leerling in de afdeling: Respondenten 191 A. Havo 102 53% B. Atheneum 73 38% C. Gymnasium 16 8% 2. Dit jaar zit ik in klas: Respondenten

Nadere informatie

15 september 2017

15 september 2017 1364 www.clarafabriciusschool.nl 15 september 2017 22 september 17.00 uur 20.00 uur Startfeest Nieuwe leerling - Welkom Bente Tijssen Bente Tijssen is afgelopen week in groep 1/2 A bij juf José en juf

Nadere informatie