DEPARTEMENT BRANDWEER RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DIENSTEN VAN TECHNISCHE AARD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEPARTEMENT BRANDWEER RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DIENSTEN VAN TECHNISCHE AARD."

Transcriptie

1 gh DEPARTEMENT BRANDWEER RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DIENSTEN VAN TECHNISCHE AARD. Goedgekeurd door de Gemeenteraad op 18 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Omschrijving van de prestatie Artikel 1 De Stad Gent heft een retributie voor: diensten van technische aard uitgevoerd door Brandweer Gent ingeval hun tussenkomst gevraagd wordt of vereist is voor het uitvoeren van werkzaamheden of het verrichten van interventies buiten de aan de brandweerkorpsen door de wet opgelegde algemene en bijzondere verplichtingen. prestaties in het kader van bepaalde wettelijke opdrachten zoals bepaald bij artikel 3 van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn. dringende geneeskundige hulpverlening (Wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, gewijzigd door de Wet van 22 februari 1998 en het KB van 7 april 1995 houdende de vaststelling van het tarief voor het vervoer per ziekenwagen van de personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening). Begripsomschrijving Artikel 2 Als normale diensturen worden beschouwd : de uren gepresteerd op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van uur t.e.m uur Als buiten normale diensturen worden beschouwd: de uren gepresteerd op werkdagen van uur t.e.m uur en de uren gepresteerd op zaterdag, zon- en feestdagen van uur t.e.m uur. Als een falend technisch alarm wordt beschouwd: het alarmeren van de hulpdiensten veroorzaakt door een slecht functionerend detectiesysteem. Als betoelaagde vereniging wordt beschouwd: een vereniging die structureel wordt betoelaagd door het Stadsbestuur van Gent en dit voor de duur van de toegezegde periode van betoelaging. Ingeval een vereniging een projectsubsidie ontvangt, verkrijgt de vereniging het statuut van betoelaagde vereniging voor de duur van het betoelaagde project. Als een buurt- of straatfeest wordt beschouwd: een gezamenlijk initiatief uitgaande van de buurtbewoners waarbij alle bewoners worden uitgenodigd op een evenement dat plaats heeft op de openbare weg. Tarief Artikel 3 De prestaties worden aangerekend voor de duur gelijk aan de tijd verlopen tussen het vertrek uit de brandweerkazerne en de terugkeer in de kazerne. Elk begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd. DIVASS Departement Brandweer Retributiereglement voor diensten van technische aard - 1 -

2 Artikel 4 A. Allerlei prestaties 1. stilleggen van alarmsignaal 2. nutteloze interventie naar aanleiding van een falend technisch alarm -eerste nutteloze interventie -elke nutteloze interventie die volgt binnen een periode van 12 maanden na de vorige 3. toegang verschaffen tot een woning ingevolge o.m. verlies van sleutel, zichzelf buitensluiten 4. recupereren van sleutels verloren in riolering, afvoerbuizen, waterlopen, septische putten 5.losmaken van slot van gemotoriseerde en nietgemotoriseerde voertuigen 6. leveren van water (geen drinkwater) 7. opvissen van allerlei materieel uit waterlopen 8. wegnemen of beveiligen van een antenne, dakgoot, afsluiting, gevelelementen, bomen enz. die op de openbare weg dreigen te vallen of de openbare veiligheid in het gedrang kunnen brengen (gratis bij stormweer of noodweer zoals aangekondigd in de berichtgeving van het KMI tenzij ingeval van kennelijk slecht onderhoud ) 9. leegpompen van ruimtes (gratis in periodes van algemene wateroverlast t.g.v. noodweer zoals aangekondigd door het KMI) 10.reinigen van oppervlakten ingevolge o.m. milieuvervuiling, verkeersongevallen De verbruikte producten en kosten voor diensten (o.a. milieukosten) worden pro rata aangerekend 11.uitvoeren van brandwacht en brandweerbewaking bij o.a. vuurwerk, evenementen, -met een maximumbedrag per periode van 24 uur gratis 110,00 175,00 198,00 265,00 924, ,00 De retributie bedraagt per prestatie: 12. vangen en vervoeren van loslopende honden 13.redden van dieren indien gevolg van nalatigheid van de eigenaar of het niet genomen hebben van voldoende afschermende maatregelen per prestatie 50,00 DIVASS Departement Brandweer Retributiereglement voor diensten van technische aard - 2 -

3 14. onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten welke geen onmiddellijk gevaar meebrengen voor personen. Indien eerste interventie geen voldoening geeft zal bij een volgende tussenkomst geen vergoeding gevraagd worden. 30,00 De retributie bedraagt : 15.onder druk stellen en reinigen van slangen -per slang 4,50 16.herstellen van slangen -per slang 14, vullen van persluchtflessen -met een waterinhoud tot 7 liter-per fles -met een waterinhoud > 7 liter-per liter 20,00 4, reinigen van gelaatsmaskers per test 33,00 19.testen van ademhalingstoestellen en ontspanner-per test 33,00 20.verhuren van ademhalingstoestel (masker,toestel, ontspanner en 2gevulde flessen) per 24 uur 139, controleren van hydranten op vraag van officiële instanties per hydrant 6,50 B. Gebruik groot materieel 1.alle voertuigen, stroomaggregaten, motorpompen, motorboten e.d.m. 2. verbruikte producten (o.a schuim bij schuimautopomp, poeder, enz) C. Gebruik van klein materieel De retributie bedraagt per prestatie 1.slangen (alle diameters) -mits terugbrengen binnen de 30 dagen na de afhaling -daarna beschouwd als aangekocht mits vergoeding per stuk 2. stut per stuk -mits terugbrengen binnen de 30 dagen na de afhaling -daarna beschouwd als aangekocht mits vergoeding per stuk gratis 135,00 1,00 60,00 3. koord per stuk 5,50 4.verbruikte hoeveelheid producten 5.oliedam per 25 m en per 24 uur 33,00 6.balken: beschouwd als aangekocht per begonnen meter 6,50 7.dekzeilen: beschouwd als verloren tarief per begonnen meter 8.platen: (1,25m x 2,50m) beschouwd als verloren tarief per stuk 9.zandzakjes (niet bij wateroverlast en/of noodweer) ongevuld en zelf afgehaald tarief per zakje 10. zandzakjes (niet bij wateroverlast en/of noodweer) gevuld en zelf afgehaald tarief per zakje 2,00 33,00 1,00 3,00 DIVASS Departement Brandweer Retributiereglement voor diensten van technische aard - 3 -

4 D. Gebruik infrastructuur Alle accommodaties, voorzieningen. 6,50 9,00 E. Tussenkomsten door derden slotenmaker F. Adviesverlening en controlebezoeken inzake brandvoorkoming Alle brandpreventieopdrachten(alle adviesverleningen en controlebezoeken die de wettelijke verplichtingen inzake het voorkomen van brand betreffen. Voor brandpreventie wordt de tijd besteed aan voorbesprekingen, studie van plannen en/of dossiers, controlebezoeken en afwerken van het advies mee aangerekend.) - max. 2 uur/ per dossier - per bijkomend begonnen uur 160,00 80,00 G. Andere prestaties niet vermeld onder punt A t/m F De retributie bedraagt per uur 67,00 135,00 Artikel 5 Bij elke belangrijke schade aan het materieel wordt de kostende prijs voor herstel en/of vervanging in rekening gebracht aan de begunstigde van de prestatie. Schuldenaar Artikel 6 De retributie is verschuldigd door de begunstigde van de dienstverlening. Ingeval van milieuvervuiling is de schuldenaar de eigenaar van het vervuilende product. Bij ladingverlies op de openbare weg is de schuldenaar de vervoerder van de lading. Vrijstellingen Artikel 7 Zijn vrijgesteld van retributie bedoeld in artikel 4 punten A.11, B, C en G. a. prestaties bevolen door de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies of de stad Gent en de beschermde gemeenten b. prestaties voor Gentse jeugd- of studentengroeperingen en Gentse onderwijsinstellingen louter in het kader van hun eigen werking c. prestaties n.a.v. circusvoorstellingen op het Gentse grondgebied Zijn vrijgesteld van retributie bedoeld in artikel 4 punten A.11, B,C,F en G. a. prestaties voor de door de stad Gent erkende of betoelaagde verenigingen. De bewijslast ligt bij de vereniging die de begunstigde is van de prestatie. Minimaal moet een belofte van toelage vanwege het college van burgemeester en schepenen voorgelegd worden. - worden gelijkgesteld met erkende of betoelaagde verenigingen: instellingen waaraan fiscaal aftrekbare giften kunnen worden gestort en die opgenomen zijn in het WIB 92 artikel 104 ofwel opgenomen zijn in de lijst van de erkende instellingen conform het WIB 92, artikel 104, 3,b,d,e,g,i,j,k,l DIVASS Departement Brandweer Retributiereglement voor diensten van technische aard - 4 -

5 -instellingen of verenigingen die nominatief in de stadsbegroting zijn opgenomen m.b.t. het toekennen van subsidies. b. prestaties voor Gentse buurt- en straatfeesten. Deze vrijstellingen moeten jaarlijks door de gemeenteraad worden bekrachtigd. c. prestaties naar aanleiding van evenementen goedgekeurd door het college en die van belang zijn voor de uitstraling van de stad Gent en voor de uitoefening van haar grootstedelijke opdracht en prestaties voor de beschermde gemeenten m.b.t. hun eigen patrimonium en eigen manifestaties. Zijn vrijgesteld van retributie bedoeld in artikel 4 punten F en G. a. prestaties voor de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen gelegen op het grondgebied van de stad Gent. b. prestaties voor de O.C.M.W. s van de stad Gent en de beschermde gemeenten. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd in uitzonderlijke gevallen en mits omstandige motivering vrijstellingen te verlenen. Deze afwijkingen moeten echter jaarlijks door de gemeenteraad bekrachtigd worden. Betalingswijze Artikel 8 De retributie moet betaald worden via overschrijving binnen de 30 dagen nadat de betalingsuitnodiging verzonden is. Algemene bepalingen Artikel 9 Wanneer een tweede aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd en worden 25 administratiekosten aangerekend. Het volledig verschuldigde bedrag zal ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 94, tweede lid van het Gemeentedecreet, of in voorkomend geval langs gerechtelijke weg. DIVASS Departement Brandweer Retributiereglement voor diensten van technische aard - 5 -

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01367 Onderwerp: Departement Brandweer - Retributiereglement voor diensten van technische aard - opheffing

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT (gecoördineerde tekst versie 11/02/2015) Reglement goedgekeurd door de zoneraad op datum van 2 januari 2015

RETRIBUTIEREGLEMENT (gecoördineerde tekst versie 11/02/2015) Reglement goedgekeurd door de zoneraad op datum van 2 januari 2015 RETRIBUTIEREGLEMENT 2015 (gecoördineerde tekst versie 11/02/2015) Reglement goedgekeurd door de zoneraad op datum van 2 januari 2015 Artikel 1: van de prestatie Hulpverleningszone Waasland heft een retributie

Nadere informatie

Overzicht van de geïndexeerde tarieven voor het kalenderjaar 2017

Overzicht van de geïndexeerde tarieven voor het kalenderjaar 2017 Overzicht van de geïndexeerde tarieven voor het kalenderjaar 2017 A. Allerlei prestaties (kostprijs per uur) Normaal tarief Nacht tarief Weekend tarief 1. Stilleggen van een alarmsignaal 359 422 614 2.

Nadere informatie

Retributiereglement HVZ Waasland

Retributiereglement HVZ Waasland Retributiereglement HVZ Waasland REGLEMENT GOEDGEKEURD DOOR DE ZONERAAD OP DATUM VAN 30 JUNI 2016 Artikel 1. Doel en toepassingsgebied De Hulpverleningszone Waasland heft een retributie voor de volgende

Nadere informatie

Retributie op bepaalde tussenkomsten van de brandweerdiensten

Retributie op bepaalde tussenkomsten van de brandweerdiensten Retributie op bepaalde tussenkomsten van de brandweerdiensten Artikel 1. In het besluit van de gemeenteraad van 22 november 2007 houdende retributie voor het verstekken van bepaalde technische prestaties,

Nadere informatie

Retributiereglement voor brandweerinterventies en brandpreventie

Retributiereglement voor brandweerinterventies en brandpreventie Retributiereglement voor brandweerinterventies en brandpreventie Goedgekeurd in de zoneraad van 5 januari 2015 Bekendgemaakt op 7 januari 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel en toepassingsgebied... 1 Artikel

Nadere informatie

Retributiereglement voor brandweerinterventies en brandpreventie

Retributiereglement voor brandweerinterventies en brandpreventie Retributiereglement voor brandweerinterventies en brandpreventie Goedgekeurd in de zoneraad van 5 januari 2015 Gewijzigd in de zoneraad van 16 december 2016 Officieuze gecoördineerde tekst Van toepassing

Nadere informatie

Retributiereglement voor brandweerinterventies en brandpreventie

Retributiereglement voor brandweerinterventies en brandpreventie Retributiereglement voor brandweerinterventies en brandpreventie Goedgekeurd in de zoneraad van 5 januari 2015 Laatst gewijzigd in de zoneraad van 31 maart 2017 Officieuze gecoördineerde tekst Van toepassing

Nadere informatie

GR punt 28: Financiën - Retributie op sommige tussenkomsten van de brandweerdiensten - Aanpassing

GR punt 28: Financiën - Retributie op sommige tussenkomsten van de brandweerdiensten - Aanpassing GR20130425 punt 28: Financiën - Retributie op sommige tussenkomsten van de brandweerdiensten - Aanpassing De raad Gelet op artikel 173 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 42, 94, 186 en 253 van het

Nadere informatie

Retributie voor inzet van brandweerpersoneel en middelen. Volgende werkzaamheden worden beschouwd als werken in regie :

Retributie voor inzet van brandweerpersoneel en middelen. Volgende werkzaamheden worden beschouwd als werken in regie : Retributiereglement voor de hulpverleningszone Artikel 1. Inwerkingtreding Er wordt met ingang van 10 januari 2015 een retributie gevestigd voor prestaties geleverd door de hulpverleningszone die niet

Nadere informatie

Retributie op sommige tussenkomsten van de brandweerdiensten (hulpverleningszone Zuid-Oost)

Retributie op sommige tussenkomsten van de brandweerdiensten (hulpverleningszone Zuid-Oost) RETRIBUTIEREGLEMENT Retributie op sommige tussenkomsten van de brandweerdiensten (hulpverleningszone Zuid-Oost) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2013 houdende goedkeuren

Nadere informatie

Retributie voor inzet van brandweerpersoneel en middelen

Retributie voor inzet van brandweerpersoneel en middelen Hulpverleningszone Meetjesland Sint-Gerolflaan 12a 9880 Aalter Retributiereglement voor de hulpverleningszone Artikel 1. Inwerkingtreding Er wordt met ingang van 1 april 2016 een retributie gevestigd voor

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 28 NOVEMBER 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN STADSLOKALEN

DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN STADSLOKALEN gh DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN STADSLOKALEN Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT Goedgekeurd door de Zoneraad van 23/02/2016

RETRIBUTIEREGLEMENT Goedgekeurd door de Zoneraad van 23/02/2016 RETRIBUTIEREGLEMENT Goedgekeurd door de Zoneraad van 23/02/2016 Hulpverleningszone Midwest Kwadestraat 159 8800 Roeselare 051 80 60 00 www.zonemidwest.be ARTIKEL 1. ALGEMEEN Er wordt vanaf de inwerkingtreding

Nadere informatie

Retributiereglement brandweerzone Zuid-West-Limburg

Retributiereglement brandweerzone Zuid-West-Limburg Retributiereglement brandweerzone Zuid-West-Limburg Met ingang van 01 januari 2015 wordt, ten voordele van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg, een retributie gevestigd op volgende prestaties uitgevoerd

Nadere informatie

Retributiereglement. Artikel 5 : Voor de prestaties opgesomd in artikel 8 van dit reglement zullen de erbij vermelde tarieven worden gehanteerd.

Retributiereglement. Artikel 5 : Voor de prestaties opgesomd in artikel 8 van dit reglement zullen de erbij vermelde tarieven worden gehanteerd. Retributiereglement Artikel 1 : 1. De retributie is verschuldigd door de fysieke persoon of de rechtspersoon in wiens belang de interventie uitgevoerd wordt. In de mate van het mogelijke wordt aan de begunstigde

Nadere informatie

Retributie op sommige tussenkomsten vanwege Hulpverleningszone Oost

Retributie op sommige tussenkomsten vanwege Hulpverleningszone Oost Provincie Oost-Vlaanderen Hulpverleningszone: Oost Retributie op sommige tussenkomsten vanwege Hulpverleningszone Oost Uittreksel uit het notulenboek van de zoneraad Openbare zitting van 2 januari 2015

Nadere informatie

DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES

DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES gh DEPARTEMENT BEVOLKING EN WELZIJN DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Omschrijving van

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT

IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2016 (treedt in werking op 1 november 2016) Bekendgemaakt

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT

IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT IVA MOBILITEITSBEDRIJF STAD GENT RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET PARKEREN IN PARKEERGARAGES VAN DE STAD GENT Goedgekeurd door de gemeenteraad op 29 juni 2016 Gewijzigd in de gemeenteraad van 28 juni 2017

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUMODO - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DIENSTEN VAN TECHNISCHE AARD.

DEPARTEMENT RUMODO - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DIENSTEN VAN TECHNISCHE AARD. gh DEPARTEMENT RUMODO - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DIENSTEN VAN TECHNISCHE AARD. Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 van de prestatie Artikel 1 De Stad

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR BRANDWEERINTERVENTIES EN BRANDPREVENTIE

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR BRANDWEERINTERVENTIES EN BRANDPREVENTIE HULPVERLENINGSZONE OOST OOST-VLAANDEREN RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR BRANDWEERINTERVENTIES EN BRANDPREVENTIE HULPVERLENINGSZONE OOST Oude Vest 150, 9200 Dendermonde INHOUD Reglement... 1 Artikel 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 maart 2016 (treedt in werking op 1 april 2016) Bekendgemaakt op 23 maart Omschrijving van de prestatie

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 maart 2016 (treedt in werking op 1 april 2016) Bekendgemaakt op 23 maart Omschrijving van de prestatie DEPARTEMENT CULTUUR, SPORT EN VRIJE TIJD SPORTDIENST - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE SPORTACCOMMODATIES Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 maart 2016 (treedt in werking op

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN gh IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN A) OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIE Artikel 1 De Stad Gent heft een retributie op - het gebruik van parkeerplaatsen waar

Nadere informatie

BESLUIT. Na beraadslaging : Artikel 1: Retributie

BESLUIT. Na beraadslaging : Artikel 1: Retributie Na beraadslaging : BESLUIT Artikel 1: Retributie Met ingang van 1 april 2008 is een retributie verschuldigd voor de hieronder genoemde interventies van de brandweerdienst, ten laste van de begunstigde

Nadere informatie

DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES

DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES DIENST BURGERZAKEN - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR GRAFCONCESSIES Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015)

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET PARKEREN IN DE GARAGE SINT- PIETERSPLEIN TE GENT

IVA MOBILITEITSBEDRIJF RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET PARKEREN IN DE GARAGE SINT- PIETERSPLEIN TE GENT gh IVA MOBILITEITSBEDRIJF RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET PARKEREN IN DE GARAGE SINT- PIETERSPLEIN TE GENT Omschrijving van de prestatie Artikel 1 De Stad Gent heft een retributie op - het kortparkeren

Nadere informatie

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR OPVANG EN HET VERSTREKKEN VAN MAALTIJDEN EN EXTRA MUROS-ACTIVITEITEN.

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR OPVANG EN HET VERSTREKKEN VAN MAALTIJDEN EN EXTRA MUROS-ACTIVITEITEN. - gh DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR OPVANG EN HET VERSTREKKEN VAN MAALTIJDEN EN EXTRA MUROS-ACTIVITEITEN. Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013. Gewijzigd

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de zoneraad

Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de zoneraad Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de zoneraad Vergadering van 9 januari 2015 Aanwezig: de heren Dries, burgemeester-voorzitter, Bobbaers, mevr. Brepoels, Broers, Brouns, Craeghs, Creemers,

Nadere informatie

STAD AALST. 16. Retributie op sommiqe tussenkomsten van de brandweerdiensten. Aanpassing. Goedkeurins. (458798)

STAD AALST. 16. Retributie op sommiqe tussenkomsten van de brandweerdiensten. Aanpassing. Goedkeurins. (458798) STAD AALST UITTREKSELS UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 21 december 2011 De gemeenteraad van Aalst, regelmatig bijeengeroepen, is op woensdag 2'l december 201 1 bijeengekomen in de raadzaal

Nadere informatie

Zoneraad brandweerzone Zuid-West-Limburg

Zoneraad brandweerzone Zuid-West-Limburg Zoneraad brandweerzone Zuid-West-Limburg Vergadering van 1 januari 2015 via schriftelijke procedure Aanwezig: Hilde Claes, burgemeester Hasselt Charly Moyaerts, burgemeester Gingelom Danny Deneuker, burgemeester

Nadere informatie

zitting van 16/12/2013 BESLISSING EERDIENST EN/OF Gelet op de budget; onderzoek ruchtbaarheid; en Schepenen DEPOORTERE, CALLEWAERT,, BRON AB DOSSIER

zitting van 16/12/2013 BESLISSING EERDIENST EN/OF Gelet op de budget; onderzoek ruchtbaarheid; en Schepenen DEPOORTERE, CALLEWAERT,, BRON AB DOSSIER GEMEENTERAAD zitting van 16/12/2013 BESLISSING AGENDAPUNT NR. 9 n aanwezig M.M. C. BONTE-VANRAES, raadslid - voorzitter M. FOURNIER - burgemeester E. LUST, L. COPPENS, G. VANRYCKEGEM, M. SYSSAUW, B. BOGAERT,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw retributiereglement op het ophalen, verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval - Goedkeuring

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw retributiereglement op het ophalen, verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval - Goedkeuring GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00249 Onderwerp: Nieuw retributiereglement op het ophalen, verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval

Nadere informatie

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 (wijzigingen van toepassing met ingang van 1 juli 2014 behoudens

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISVUIL

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISVUIL gh RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISVUIL Omschrijving van de prestatie Artikel 1 De Stad Gent heft een retributie voor: het ophalen en verwerken van huishoudelijke

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE ZONERAAD HULPVERLENINGSZONE VLAAMSE ARDENNEN ZITTING VAN VRIJDAG 22 APRIL 2016

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE ZONERAAD HULPVERLENINGSZONE VLAAMSE ARDENNEN ZITTING VAN VRIJDAG 22 APRIL 2016 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT OUDENAARDE HULPVERLENINGSZONE VLAAMSE ARDENNEN UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE ZONERAAD HULPVERLENINGSZONE VLAAMSE ARDENNEN ZITTING VAN VRIJDAG

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN gh IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN Omschrijving van de prestatie Artikel 1 De Stad Gent heft een retributie op - het gebruik van parkeerplaatsen waar

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN PARKING SINT-MICHIELS TE GENT

RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN PARKING SINT-MICHIELS TE GENT RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN PARKING SINT-MICHIELS TE GENT Artikel 1 Dit retributiereglement is van toepassing op de gebruikers van de ondergrondse parkeergarage Sint-Michiels te Gent. 1

Nadere informatie

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL Goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 maart 2016 Bekendgemaakt op 23 maart 2016 Omschrijving van de prestatie Artikel

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP RECLAME ZICHTBAAR VAN OP DE OPENBARE WEG

BELASTINGREGLEMENT OP RECLAME ZICHTBAAR VAN OP DE OPENBARE WEG gh BELASTINGREGLEMENT OP RECLAME ZICHTBAAR Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december Belastbaar

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP RECLAME ZICHTBAAR VAN OP DE OPENBARE WEG

BELASTINGREGLEMENT OP RECLAME ZICHTBAAR VAN OP DE OPENBARE WEG Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Bekendgemaakt

Nadere informatie

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR ONDERMEER KINDEROPVANG, HET VERSTREKKEN VAN MAALTIJDEN EN EXTRA MUROS-ACTIVITEITEN.

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR ONDERMEER KINDEROPVANG, HET VERSTREKKEN VAN MAALTIJDEN EN EXTRA MUROS-ACTIVITEITEN. - gh DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR ONDERMEER KINDEROPVANG, HET VERSTREKKEN VAN MAALTIJDEN EN EXTRA MUROS-ACTIVITEITEN. Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK EN TARIEFREGLEMENT BRANDWEER EN DIENST 100

HUISHOUDELIJK EN TARIEFREGLEMENT BRANDWEER EN DIENST 100 STADSBESTUUR BLANKENBERGE (Gemeenteraad: 17 december 2013) Vanaf 1 januari 2014 wordt het hierna vermelde reglement vastgesteld: HUISHOUDELIJK EN TARIEFREGLEMENT Artikel 1. Algemeen 1.1. Organiserend bestuur

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent - Goedkeuring

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent - Goedkeuring GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00636 Onderwerp: Nieuw retributiereglement voor het parkeren in parkeergarages van de Stad Gent - Goedkeuring

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN gh IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN Omschrijving van de prestatie Artikel 1 De Stad Gent heft een retributie op - het gebruik van parkeerplaatsen waar

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD SECRETARIAAT Vrijthof 10-3960 Bree Tel. + 32 89 84 85 00 Fax + 32 89 46 23 93 E-mail:stefan.goclon@bree.be UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 26 februari 2008 Aanwezig Burgemeester-Voorzitter:

Nadere informatie

Tarieven S&R Tarieven TMVW

Tarieven S&R Tarieven TMVW Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 22 mei 2014 Bekendgemaakt op 5 juni 2014 Tarieven S&R Tarieven TMVW 1. Prijscategorieën 1.1. Tarieven individueel - Categorie A geldt voor

Nadere informatie

DEPARTEMENT CULTUUR EN SPORT SPORTDIENST - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DEELNAME AAN SPORTACTIVITEITEN

DEPARTEMENT CULTUUR EN SPORT SPORTDIENST - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DEELNAME AAN SPORTACTIVITEITEN gh DEPARTEMENT CULTUUR EN SPORT SPORTDIENST - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DEELNAME AAN SPORTACTIVITEITEN Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 23 juni 2014

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE BORSBEEK ZITTING VAN MAANDAG 23 DECEMBER 2013 Aanwezig : Michaël Vermeiren, voorzitter Dis Van Berckelaer, burgemeester Walter Kiebooms, Ken Casier,

Nadere informatie

OPDRACHTEN HULPVERLENINGSZONE

OPDRACHTEN HULPVERLENINGSZONE OPDRACHTEN HULPVERLENINGSZONE wettelijk kader & retributie Hulpverleningszone Midwest Kwadestraat 159 8800 Roeselare 051 80 60 00 www.zonemidwest.be Inhoudstafel 1. HERVORMING VAN DE BRANDWEER: EEN KORTE

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN DE PARKING TOLHUIS TE GENT

RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN DE PARKING TOLHUIS TE GENT RETRIBUTIEREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN IN DE PARKING TOLHUIS TE GENT Artikel 1 Dit retributiereglement is van toepassing op de gebruikers van de ondergrondse parkeergarage Tolhuis te Gent. 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan het aangepaste retributiereglement op brandweerprestaties.

Goedkeuring te hechten aan het aangepaste retributiereglement op brandweerprestaties. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 6 oktober 2014 Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter; Vos Eric burgemeester; Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes,

Nadere informatie

Tarievenlijst stedelijke sportinfrastructuur

Tarievenlijst stedelijke sportinfrastructuur Tarievenlijst stedelijke sportinfrastructuur 1. De tarieven Zwembaden (individuelen aan kassa) Sauna 18,00 10,50 10,80 7,00 2,10 Sauna 11-beurtenkaart (1 jaar geldig) 180,00 105,00 108,00 70,00 21,00 Whirlpool

Nadere informatie

STAD MECHELEN. Vergadering Gemeenteraad van 27 januari 2015

STAD MECHELEN. Vergadering Gemeenteraad van 27 januari 2015 STAD MECHELEN Vergadering Gemeenteraad van 27 januari 2015 RETRIBUTIEREGLEMENT FEESTMATERIAAL EN EVENEMENTEN. Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet; Gelet op het feit dat de stadsdiensten feestmateriaal

Nadere informatie

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Periode Artikel 1 Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018 wordt het onderstaand

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET UITLENEN VAN FEESTMATERIAAL

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET UITLENEN VAN FEESTMATERIAAL BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD DD. 27 OKTOBER 2010 REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET UITLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1 Gemeentebestuur Maldegem leent, tegen een bescheiden huurprijs, feestmateriaal uit

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER BRANDPREVENTIE

INLICHTINGENFORMULIER BRANDPREVENTIE INLICHTINGENFORMULIER BRANDPREVENTIE A. PROJECTGEGEVENS 1. Bouwplaats Naam inrichting:... Adres/ligging:...... CRAB (indien gekend):... Kadaster:... 2. Bouwheer Firmanaam:... Adres:... Telefoon:... E-mail:...

Nadere informatie

Tarief kinderopvang in kinderdagverblijven en peutertuinen

Tarief kinderopvang in kinderdagverblijven en peutertuinen - DEPARTEMENT ONDERWIJS, OPVOEDING EN JEUGD - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR ONDERMEER KINDEROPVANG, HET VERSTREKKEN VAN MAALTIJDEN EN EXTRA MUROS- ACTIVITEITEN. Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december

Nadere informatie

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Toepassingsgebied Met ingang van 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december

Nadere informatie

DEPARTEMENT PUBLIEKE RUIMTE - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DIENSTEN VAN TECHNISCHE AARD.

DEPARTEMENT PUBLIEKE RUIMTE - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DIENSTEN VAN TECHNISCHE AARD. DEPARTEMENT PUBLIEKE RUIMTE - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DIENSTEN VAN TECHNISCHE AARD. Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 april 2016 Bekendgemaakt op 27 april 2016 Omschrijving van de prestatie Artikel

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN EN OP DE PRESTATIES UITGEVOERD DOOR DERDEN

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN EN OP DE PRESTATIES UITGEVOERD DOOR DERDEN STADSBESTUUR BLANKENBERGE RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN EN OP DE PRESTATIES UITGEVOERD DOOR DERDEN Datum vaststelling gemeenteraad: Geldigheidsduur: 04 december 2012 01/01/2013 31/12/2019

Nadere informatie

Retributiereglement: Lijkbezorging

Retributiereglement: Lijkbezorging Retributiereglement: Lijkbezorging Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014-onbepaalde duur De Gemeenteraad, Overwegende dat de taksverordening op het vervoer van lijken

Nadere informatie

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat.

Artikel 2: Retributieplichtige De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat. Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Toepassingsgebied Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december

Nadere informatie

1. GEMEENLIJKE BIJDRAGEN

1. GEMEENLIJKE BIJDRAGEN 1. GEMEENLIJKE BIJDRAGEN Uit de gewone gemeentebegrotingen 2005 blijkt dat de Vlaamse en Waalse gemeenten een nettolast voor brandweer hebben van respectievelijk 220,7 en 143,3 miljoen EUR, d.i. 42 EUR

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN gh IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN Goedgekeurd door de GR 21 november 2011 (in voege vanaf 1 december 2011) Gewijzigd door de GR 20 december 2011, Gewijzigd

Nadere informatie

Retributiereglement Brandweerzone Kempen

Retributiereglement Brandweerzone Kempen Retributiereglement Brandweerzone Kempen Artikel 1 Algemene informatie Met ingang van 1 januari 2017 wordt door de Hulpverleningszone Brandweer zone Kempen een retributie geheven ter recuperatie van de

Nadere informatie

Retributiereglement vergadercentrum Den Bell

Retributiereglement vergadercentrum Den Bell Retributiereglement vergadercentrum Den Bell Artikel 1 Geldigheid Met ingang vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN gh IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN Goedgekeurd door de GR 21 november 2011 (in voege vanaf 1 december 2011) Gewijzigd door de GR 20 december 2011, Gewijzigd

Nadere informatie

Tarief kinderopvang in kinderdagverblijven en peutertuinen

Tarief kinderopvang in kinderdagverblijven en peutertuinen - DEPARTEMENT ONDERWIJS, OPVOEDING EN JEUGD - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR ONDERMEER KINDEROPVANG, HET VERSTREKKEN VAN MAALTIJDEN EN EXTRA MUROS- ACTIVITEITEN. Goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01291 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de tweede verblijven voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Tarievenlijst stedelijke sportinfrastructuur

Tarievenlijst stedelijke sportinfrastructuur Tarievenlijst stedelijke sportinfrastructuur 1. De tarieven Zwembaden (individuelen aan kassa) Sauna 18,00 10,50 10,80 7,00 2,10 Sauna 11-beurtenkaart (1 jaar geldig) 180,00 105,00 108,00 70,00 21,00 Whirlpool

Nadere informatie

Bijlage aan het raadsbesluit van 14 januari 2016 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR BRANDWEERINTERVENTIES EN BRANDPREVENTIE

Bijlage aan het raadsbesluit van 14 januari 2016 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR BRANDWEERINTERVENTIES EN BRANDPREVENTIE Bijlage aan het raadsbesluit van 14 januari 2016 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR BRANDWEERINTERVENTIES EN BRANDPREVENTIE Art. 1. Algemeen Er wordt vanaf de inwerkingtreding van dit besluit een retributie gevestigd

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching

Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching Stedelijk reglement betreffende de erkenning en betoelaging van initiatieven huistaakbegeleiding en studiecoaching Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 oktober 2008 Bekendgemaakt op 23 oktober 2008 Artikel

Nadere informatie

Retributiereglement zalen Sint-Felixpakhuis

Retributiereglement zalen Sint-Felixpakhuis Retributiereglement zalen Sint-Felixpakhuis Artikel 1 Geldigheid Met ingang vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie gevestigd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Reglement voor de ontlening van de geluidsmeter 10 EaZY RT/Euzy klasse 21 en bijhorende verlengkabel

Reglement voor de ontlening van de geluidsmeter 10 EaZY RT/Euzy klasse 21 en bijhorende verlengkabel Reglement voor de ontlening van de geluidsmeter 10 EaZY RT/Euzy klasse 21 en bijhorende verlengkabel A. Begripsomschrijving en bepalingen Artikel 1. De begripsomschrijving De uitleendienst van Kortenberg

Nadere informatie

Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal

Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal Gebruiks- en Retributiereglement Gemeentelijk feestmateriaal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van het gemeentelijk feestmateriaal. Artikel 2 Volgend gemeentelijk

Nadere informatie

Besluit zoneraad Zitting 4 juli 2016 Agendapunt 6

Besluit zoneraad Zitting 4 juli 2016 Agendapunt 6 Besluit zoneraad Zitting 4 juli 2016 Agendapunt 6 Aanwezig Voorzitter: Luc Vanparys (Burgemeester Oostkamp) Leden: Peter Breemersch (Burgemeester De Haan), Joachim Coens (Burgemeester Damme), Kristof Audenaert

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN EN OP DE PRESTATIES UITGEVOERD DOOR DERDEN

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN EN OP DE PRESTATIES UITGEVOERD DOOR DERDEN STADSBESTUUR BLANKENBERGE RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET PARKEREN VAN VOERTUIGEN EN OP DE PRESTATIES UITGEVOERD DOOR DERDEN Datum vaststelling gemeenteraad: 23 juni 2015 Bekendmaking via website: 07 juli 2015

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS REGLEMENT OP DE RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD

GEMEENTE SINT-GILLIS REGLEMENT OP DE RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD GEMEENTE SINT-GILLIS REGLEMENT OP DE RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD Gelet op artikel 170 4 van de Grondwet; Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;

Nadere informatie

Artikel 4 tarief Tarief 1 geldt voor bedrijven, particulieren en alle andere aanvragers die niet vallen onder tarief 2.

Artikel 4 tarief Tarief 1 geldt voor bedrijven, particulieren en alle andere aanvragers die niet vallen onder tarief 2. Retributiereglement op de tijdelijke inname van het openbaar domein, het ontlenen van materialen en het verlenen van toelatingen bij evenementen. GR 1 juni 2015 Artikel 1: voorwerp van de retributie Met

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE VERSIE.

GECOÖRDINEERDE VERSIE. Retributiereglement op het ophalen, het verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2016 en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 24 november

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 3.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 3. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 februari 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00108 Onderwerp: Vakantieregeling voor personeel ressorterend onder "Statuut Rechtspositie Personeelsleden Onderwijs

Nadere informatie

Inlichtingenformulier brandpreventie

Inlichtingenformulier brandpreventie Inlichtingenformulier brandpreventie A. PROJECTGEGEVENS 1. Bouwplaats Vul hieronder de gegevens in over het goed. Dit is de plaats waar u de werken of handelingen zal uitvoeren. Naam project / inrichting:

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING gh BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013 en 23 september

Nadere informatie

Reglement op het beschikbaar stellen van logistiek materieel door de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren Afdeling Logistiek

Reglement op het beschikbaar stellen van logistiek materieel door de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren Afdeling Logistiek Reglement op het beschikbaar stellen van logistiek materieel door de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren Afdeling Logistiek Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 oktober 2008. Gewijzigd in de

Nadere informatie

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014

Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Gebruiks- en retributiereglement Domein Diesterweg Goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 15 december 2014 Algemene voorwaarden: 1. Domein Diesterweg, Acacialaan z/n, 2920 Kalmthout wordt ter beschikking

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van de Gemeentelijke sporthal: Poletsestraat 59 9690 Kluisbergen Artikel 2 De infrastructuur

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN Voor de berekening van de retributies wordt rekening gehouden met de categorie van de gebruiker(s). 1. Toepassing Vanaf 1/1/2014 en voor een termijn eindigend

Nadere informatie

Tarief kinderopvang in kinderdagverblijven en peutertuinen

Tarief kinderopvang in kinderdagverblijven en peutertuinen - DEPARTEMENT ONDERWIJS, OPVOEDING EN JEUGD - RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR ONDERMEER KINDEROPVANG, HET VERSTREKKEN VAN MAALTIJDEN EN EXTRA MUROS- ACTIVITEITEN. Goedkeuring door de gemeenteraad op 17 december

Nadere informatie

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN

IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN IVA MOBILITEITSBEDRIJF - RETRIBUTIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET STRAATPARKEREN Goedgekeurd door de GR 21 november 2011 (in voege vanaf 1 december 2011) Gewijzigd door de GR 20 december 2011, Gewijzigd

Nadere informatie

DIENSTREGLEMENT BIBLIOTHEEK

DIENSTREGLEMENT BIBLIOTHEEK DIENSTREGLEMENT BIBLIOTHEEK Dienstreglement van de openbare bibliotheek Beveren Artikel 1 : ALGEMEEN De verschillende vestigingen van de openbare bibliotheek Beveren zijn vrij toegankelijk voor iedereen.

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie