Rapportage van de informateurs. 1. Inleiding.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage van de informateurs. 1. Inleiding."

Transcriptie

1 Rapportage van de informateurs 1. Inleiding. In de raadsvergadering van 11 oktober 2016, besloot de gemeenteraad tot het volgende: 1. De te benoemen informateur de volgende opdracht mee te geven: op korte termijn een onderzoek doen naar de mogelijkheden om te voorzien in een stabiel bestuur met voldoende politiek draagvlak in de gemeenteraad. De informateur rapporteert zo spoedig mogelijk aan de gemeenteraad in de vorm van een gemotiveerd advies. 2. Het presidium te mandateren een informateur of duo-informateurs te benoemen. En de raad te bericht over de benoeming. In de presidiumvergadering van maandag 17 oktober 2016, is besloten tot de benoeming van de duo-informateurs Klaas Groenendijk en Lennart van der Linden Aanpak Alvorens met de fracties in gesprek te gaan, hebben wij op 18 oktober 2016 een gesprek gevoerd met de griffier mevr. mr. G.E. Figge. Wij zijn een stappenplan en werkwijze overeengekomen en hebben de logistieke en secretariële ondersteuning georganiseerd. Eveneens hebben wij op 18 oktober een gesprek gevoerd met burgemeester Drs. J. van Belzen en gemeentesecretaris G. Bravenboer over onze werkwijze. Wij hebben geïnformeerd naar aandachtspunten die zij van belang achten. Vervolgens hebben wij met alle fracties een onderhoud gehad in de periode van 19 oktober tot en met 24 oktober. De gesprekken met de fractievoorzitters en hun aanwezige tweede persoon waren gericht op het volgende: Het informatieproces en de werkwijze; Stabiliteit en draagvlak binnen een nieuw te vormen coalitie; Inhoudelijke standpunten op hoofddossiers en belangrijke thema s. De gesprekken met de fracties zijn vertrouwelijk en worden vastgelegd in een gespreksverslag, die ter goedkeuring is voorgelegd. De gespreksverslagen dienen als naslagwerk voor de informateurs en voor de vertegenwoordigers van de politieke fracties ter bespreking in hun fractie. Openbaarmaking van deze verslagen, is de keuze van de individuele fracties. Verder zijn afspraken gemaakt over terughoudendheid richting pers tijdens het informatieproces. Alle fracties konden zich vinden in deze werkwijze. Na deze eerste gespreksronde, hebben wij onze eerste conclusies op een rijtje gezet en bediscussieerd. Wij meenden dat een tweede gespreksronde met een aantal partijen noodzakelijk was, voor het aanscherpen van onze eerste conclusies. Op 26, 27 en 28 oktober hebben deze tweede gesprekken plaatsgevonden Toetsingscriteria Bij het formuleren van het advies zijn wij uitgegaan van de volgende toetsingscriteria: Voldoende politiek draagvlak Stabiel bestuur Voldoende politiek draagvlak Onder voldoende draagvlak in de raad verstaan wij een coalitie die op ten minste 16 zetels in de raad kan steunen. Bij ziekte / afwezigheid van één of twee personen uit de coalitie in een gemeenteraadsvergadering, is er op dat moment nog altijd sprake een meerderheid, wanneer er 1

2 gestemd moet worden. Draagvlak in de raad betekent ook dat op de hoofddossiers inhoudelijk overeenstemming is. Stabiel bestuur Onder een stabiel bestuur verstaan wij een college dat tot aan de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen kan functioneren. Het is een college dat collegiaal opereert. Stabiel bestuur dat de collegeleden vanuit vertrouwen en met respect samenwerken. Het is een college dat vanuit de inhoud besluiten neemt. Bij heb vormen van een nieuw college dient, indien mogelijk, ook de continuïteit van het bestuur op de dossiers meegewogen te worden. 2. Bevindingen 2.1. Inleiding Positief was dat de sfeer tijdens alle gevoerde gesprekken goed was. Wij hebben geen enkel signaal van verstoorde persoonlijke dan wel politieke verhoudingen kunnen ontdekken. Op inhoud valt op dat er vanuit alle fracties veel bereidheid is om met elkaar in overleg te treden en naar elkaar toe te bewegen. Er doen zich ogenschijnlijk vroegtijdig geen breekpunten voor. Wij hebben alle fracties gevraagd naar de voorkeurscoalitie, die in hun ogen voorziet in een stabiel bestuur voor Barendrecht, met voldoende draagvlak. Verder hebben we gevraagd naar eventuele acceptabele alternatieven Bevindingen Zes van de zeven fracties, hebben uitgesproken voorkeurscoalities voor ogen. Enkel de VVD noemt geen partijen. Alle fracties met uitgesproken voorkeurscoalities, noemen EVB als partij voor hun eerste voorkeursvariant. Tussenconclusie 1: EVB is een potentiële collegepartij. De VVD acht deelname aan een college zelf denkbaar, maar is door geen enkele andere fractie genoemd in één of meerdere voorkeursvarianten. PvdA en GroenLinks achten gezamenlijke deelname aan een college denkbaar, bij voorkeur in een coalitie met EVB en D66. Een coalitie EVB + CDA of SGP/CU + PvdA/GL behoort ook tot de opties. Zij zijn echter door geen enkele andere fractie genoemd in een voorkeursvariant. PvdA geeft aan dat zij, indien het collegeprogramma voor de resterende periode voldoende inzet op een aantal van hun speerpunten, overwegen een coalitie te gedogen. In een tweede gesprek hebben we de variant EVB, D66, PvdA, GroenLinks voorgehouden aan zowel EVB als D66. EVB meent dat deze optie niet reëel kan zijn, gezien de uitlatingen van de fractievoorzitter van de PvdA recentelijk in de lokale media. Daarin liet zij zich juist negatief uit over deelname aan een college met EVB en D66 en dat is niet (publiekelijk) rechtgezet. Wij hebben tegengeworpen dat niet krantenartikelen, maar gesprekken met ons de basis zijn voor ons advies. EVB meent echter dat wispelturigheid een risico vormt voor stabiliteit. Ook D66 vindt deze optie niet waarschijnlijk. Tenslotte merken wij zelf op dat deze coalitie slechts kan rekenen op de kleinst mogelijke meerderheid in de gemeenteraad. Het criterium draagvlak, staat daarmee onder druk. Tussenconclusie 2: VVD, PvdA en GroenLinks ontberen steun als collegefracties. 2

3 Vier fracties, tezamen 21 zetels, noemen de SGP/CU in hun voorkeursvariant als gewenste collegepartij. Tussenconclusie 3: SGP/CU is een potentiële collegepartij. Vier fracties, tezamen 15 zetels, noemen D66 in hun voorkeursvariant als gewenste collegepartij. Eén andere fractie, 5 zetels, noemt D66 in hun alternatieve variant als gewenste collegepartij. Tussenconclusie 4: D66 is een potentiële collegepartij. Twee fracties, tezamen 9 zetels, noemen het CDA in hun voorkeursvariant als gewenste collegepartij. Twee andere fracties, tezamen 12 zetels, noemen het CDA in hun alternatieve variant. Tussenconclusie 5: Het CDA wordt als eerste keuze minder genoemd dan D66, maar is inclusief alternatieve keuze wel een potentiële collegepartij. Tussenconclusie 6: EVB, SGP/CU en D66 zijn fracties met direct voldoende draagvlak op basis van het voorkeursmodel. Het CDA heeft in tweede instantie voldoende draagvlak. Het ligt voor de hand dat uit de partijen EVB, CDA, SGP/CU en D66 een coalitie kan worden gevormd. Vervolgens is van belang wat de voorkeur is van deze partijen: EVB en D66 hebben als eerste voorkeur: EVB, SGP/CU, D66 met een draagvlak van 16 zetels. Als tweede voorkeur hebben beide partijen: EVB, CDA, D66 met een draagvlak van 17 zetels. CDA en SGP/CU hebben als eerste voorkeur: EVB, CDA, SGP/CU, met een draagvlak van 18 zetels. Het CDA geeft als alternatief een brede variant, namelijk EVB, CDA, SGP/CU en D66 met een draagvlak van 21 zetels. De SGP/CU geeft als alternatief een zakencollege aan dat slechts op de winkel past tot aan de verkiezingen. Zowel CDA als SGP/CU wensen niet afzonderlijk aan te sluiten bij de huidige coalitie. Dat heeft men ook al duidelijk aangegeven vóór het huidige informatieproces en daar wordt in de gesprekken naar verwezen. Desgevraagd wordt nog eens toegelicht waarom niet. EVB heeft in de ogen van beide partijen een dominante positie in het college, met 2 krachtige wethouders. D66 wordt daarbij ervaren als (te) volgzaam en de samenwerking is hecht. Bij aansluiting zijn beide partijen bang voor disbalans. Wij hebben gevraagd naar bronnen en concrete voorbeelden van besluitvorming. Het CDA verwijst als bron naar een gesprek met een oud wethouder. Voorbeelden van besluitvorming waar dit speelde, worden overigens niet benoemd. In een tweede gesprek met de burgemeester en gemeentesecretaris, is deze beeldvorming door ons aan de orde gesteld en getoetst. De burgemeester en gemeentesecretaris onderkennen dit beeld, hoewel in lichte mate. Tenslotte is het beeld van volgzaamheid van D66 t.o.v. EVB ook door een aantal andere fracties opgemerkt. Hiermee geconfronteerd merkt D66 overigens op dat 3 raadszetels slechts beperkt invloed geven, anderzijds dat men altijd afweegt op inhoud en dat er op inhoud met EVB nu eenmaal vaak overeenstemming is. SGP/CU sluit een coalitie van EVB, SGP/CU en D66 expliciet uit. CDA is noemt een coalitie van EVB, CDA en D66 niet realistisch bespreekbaar. Tussenconclusie 7: Een coalitie van EVB, SGP/CU en D66, dan wel een coalitie met daarin EVB, CDA en D66 lijken niet haalbaar. 3

4 Zowel EVB, CDA als D66 benoemen de brede variant van EVB, CDA, SGP/CU en D66 als bespreekbaar alternatief. Een uitbreiding van het college naar 5 personen is bespreekbaar. Wij menen dat in dat geval een teruggang in FTE van een aantal wethouders een logisch gevolg is, om de uitbreiding in personen gedeeltelijk te compenseren. EVB en het CDA zijn het hiermee eens. Aan deze brede variant kleeft in onze ogen een nadeel, namelijk dat deze oplossing naar buiten toe gekunsteld oogt: Barendrecht zou dan 5 wethouders krijgen. De vraag is of dat past bij de schaal. Een stad als Rotterdam heeft er bijvoorbeeld 6. Ridderkerk (gelijke omvang) 4. Met name de SGP/CU is echter weinig enthousiast over samenwerking met D66 en heeft daarvoor zowel principiële als inhoudelijke argumenten: Beperkte bestuurskracht van de huidige wethouder. Voorbeelden: Acteren op kwesties Kooiwalweg en huisvesting Kleurrijk. Acteren fractie in de raad. Voorbeeld: Mee-indienen van een motie/amendement en daar tijdens een raadsdebat op terugkomen en de steun intrekken en het optreden van de fractievoorzitter in het debat waar werd gebroken met VVD. SGP/CU merkt voorts op dat D66 en de SGP/CU als partijen op niet-materiële onderwerpen sterk afwijkende ideologische uitgangspunten hebben. Als voorbeeld waar dat lokaal tot uiting komt, wordt de zondag openstelling van winkels genoemd. Op deze argumenten is in onze ogen wel één en ander af te dingen. Zo is op een tweetal hoofddossiers de afgelopen periode, de kwestie ToBe en de realisatie van cultureel centrum het Kruispunt, bijvoorbeeld concreet en succesvol resultaat geboekt. Deze dossiers waren de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de wethouder van D66. Voorts heeft ook EVB op het gebied van de zondagopenstelling een afwijkend ideologisch standpunt. D66 heeft zelf aangegeven dat voor samenwerking met het CDA herstelwerk nodig is. De partij heeft D66 namelijk tijdens de vorige raadsperiode en net na de verkiezingen in 2014 als onbetrouwbare partij geclassificeerd. Herstelwerk is nodig voor constructieve samenwerking. In een tweede gesprek hebben wij D66 geconfronteerd met de bedenkingen van zowel het CDA als de SGP/CU. Wij hebben gemerkt dat D66 zich zelfbewust opstelt t.a.v. enkele van deze kritiekpunten. Men erkent de kritiek en is bereid daar aan te werken. We hebben ook de brede variant voorgelegd aan D66, met daarbij de vraag of men bereid is een teruggang in FTE te accepteren. Bijvoorbeeld naar 0,6. D66 is hier stellig: tot een deeltijd wethouderschap, is de huidige wethouder niet bereid. Een andere wethouders- kandidaat namens D66 is niet aan de orde en bovendien strijdig met de gewenste continuïteit als onderdeel van het criterium stabiel bestuur. Tussenconclusie 8: Op een samenwerking tussen CDA en/of SGP/CU enerzijds en D66 anderzijds, zit spanning. Deze spanning vormt een risico voor het criterium stabiel bestuur. Bovendien is een teruggang in FTE voor D66 niet bespreekbaar. De variant EVB, CDA, SGP/CU, D66, lijkt niet haalbaar. Dan is er de optie EVB, CDA en SGP/CU. Deze optie kent de volgende voor- en nadelen: Voordeel 1 Breed draagvlak (18 zetels); Voordeel 2 Evenwicht in het college; Voordeel 3 Geen breekpunten op inhoud; Voordeel 4 College met 4 wethouders, hetgeen past bij de schaal van de gemeente Barendrecht. Nadeel 1 Beeldvorming: Een zittend wethouder moet, ondanks aantal succesvolle hoofddossiers, aftreden. Nadeel 2 Weglekken kennis, ervaring en continuïteit uit college. Nadeel 3 EVB moet een in haar ogen loyale en betrouwbare partner laten vallen. 4

5 Wij hebben CDA en SGP/CU bevraagd op andere, persoonlijke, factoren die van belang kunnen zijn voor het criterium stabiliteit. Specifiek naar vertrouwen en een kwestie die destijds leidde tot een motie van wantrouwen jegens één van de twee wethouders van EVB. Desgevraagd gaven beide partijen aan dat de motie het gevolg was van een meningsverschil over de wijze waarop wordt omgegaan met de portefeuille centrum-aanpak. Beide partijen geven aan dat van wantrouwen geen sprake meer is, maar dat zij wel graag constructief-kritisch bij een samenwerking met EVB spreken over de wijze van bestuurlijke aansturing van het dossier centrum-aanpak. Tussenconclusie 9: EVB, CDA en SGP/CU zijn allen positief over onderlinge samenwerking in coalitieverband, hoewel EVB andere primaire voorkeurscoalities voor ogen heeft. Deze samenwerking voldoet aan het criterium stabiel bestuur én voldoende politiek draagvlak. Op inhoudelijke punten, is er voorts veel overeenstemming. 3. Eindconclusie en aanbevelingen Wij zijn van mening dat, gelet op de eerder genoemde tussenconclusies, in een college EVB, SGP/CU en CDA zitting moeten nemen. Deze coalitie voldoet in onze ogen aan de criteria stabiliteit en voldoende draagvlak. Wij adviseren dat EVB, CDA en SGP/CU met elkaar om de tafel gaan om te komen tot de opstelling van een coalitieakkoord, de wethouders voor te dragen om een college te vormen en afspraken te maken over de portefeuilleverdeling. Verder adviseren wij u om als nieuwe coalitie aan de voorkant zowel op raadsniveau als op collegeniveau te investeren in vertrouwen, onderlinge samenwerking en communicatie. Dit om de kans op een succesvolle en stabiele bestuursperiode te vergroten. Met betrekking tot de formatiefase adviseren wij u om een formateur te benoemen. Een formateur kan de coalitieonderhandelingen in goede banen leiden. Het is aanbevelenswaardig om een formateur te benoemen die op de hoogte is van de belangrijkste inhoudelijke dossiers en de geschilpunten van de diverse partijen. Het tevens aanbevelenswaardig dat de formateur op de hoogte is van de actuele politieke situatie. Mocht u voornemens zijn de formateur te benoemen uit ons duo, dan kunnen wij berichten dat de heer Van der Linden in ieder geval niet beschikbaar is. Hij heeft ambitie om in een nieuw Barendrechts college door te gaan als wethouder. 5

Op 31 maart 2014 heeft de gemeenteraad van Enschede mij benoemd tot informateur.

Op 31 maart 2014 heeft de gemeenteraad van Enschede mij benoemd tot informateur. INFORMATIEVERSLAG 1 Inleiding Op 31 maart 2014 heeft de gemeenteraad van Enschede mij benoemd tot informateur. Als verkenner heb ik van 26 tot en met 28 maart 2014 al vertrouwelijke gesprekken gevoerd

Nadere informatie

Verslag van bevindingen. Verkennende fase

Verslag van bevindingen. Verkennende fase Verslag van bevindingen Verkennende fase Informateur dhr. Koelewijn Veenendaal, 16 november 2016 1. Inleiding Aanleiding van deze verkennende fase is het aangeboden ontslag van de 5 wethouders van de gemeente

Nadere informatie

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012 M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk Zaltbommel, 23 november 2012 Geachte leden van de gemeenteraad, Op 16 oktober jongstleden gaf u mij opdracht

Nadere informatie

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn:

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: Opmerkingen vooraf Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: 1. Er is nu geen pré-informatiefase nodig om te onderzoeken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 410 Kabinetsformatie 2012 Nr. 1 BRIEF VAN DE VERKENNER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2012

Nadere informatie

Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015

Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 M.H.F. Schuurmans-Wijdeven mr. G.J. Jansen 31 maart 2015 Provincie Gelderland Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 Inleiding

Nadere informatie

Protocol collegeonderhandelingen Woerden 2014. handreiking Presidium aan de onderhandelaars

Protocol collegeonderhandelingen Woerden 2014. handreiking Presidium aan de onderhandelaars Protocol collegeonderhandelingen Woerden 2014 handreiking Presidium aan de onderhandelaars Presidium gemeenteraad Woerden Januari 2014 Inleiding Het Presidium, zoals dat fungeerde in de raadsperiode van

Nadere informatie

Verslag van het informatieproces in de gemeente Tynaarlo

Verslag van het informatieproces in de gemeente Tynaarlo Verslag van het informatieproces in de gemeente Tynaarlo Naar aanleiding van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 Eelde, 4 april 2014 Jan Smits 1. De verkiezingsuitslag Op 19 maart 2014 vonden

Nadere informatie

Opdracht Op vrijdag 19 maart heb ik het door alle fracties ondersteund verzoek aanvaard. Mijn opdracht luidde als volgt:

Opdracht Op vrijdag 19 maart heb ik het door alle fracties ondersteund verzoek aanvaard. Mijn opdracht luidde als volgt: Den Haag, 8 april 2010 Aan de fractievoorzitters van de Haagse gemeenteraad, Als informateur heb ik de opdracht aanvaard om een verkenning te plegen naar de vorming van een stabiel, vruchtbaar en stevige

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

UT-Onderzoek Collegevorming: Informateurs, formateurs en de rol van de bestuurlijke driehoek

UT-Onderzoek Collegevorming: Informateurs, formateurs en de rol van de bestuurlijke driehoek UT-Onderzoek Collegevorming: Informateurs, formateurs en de rol van de bestuurlijke driehoek Bas Denters Hoogleraar Bestuurskunde, Universiteit Twente Afgezien van het inmiddels een kwart eeuw oude proefschrift

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Verloop van de coalitieonderhandelingen 2014

Verloop van de coalitieonderhandelingen 2014 Verloop van de coalitieonderhandelingen 2014 Inleiding De afgelopen weken zijn er allerlei berichten verschenen in de media over het verloop van de coalitieonderhandelingen. Normaal gesproken zijn wij

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Inleiding In Langedijk lopen momenteel een aantal grote, ingrijpende projecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van door de gemeente ingestelde klankbordgroepen. Daarnaast

Nadere informatie

Bijlage. Vooraf: algemeen uitgangspunt

Bijlage. Vooraf: algemeen uitgangspunt Bijlage. Rol gemeenteraad en rol politieke partijen bij gemeentelijke herindeling als onderdeel van Plan van Aanpak Gemeentelijke herindeling Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Vooraf: algemeen

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015

Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 Plan van aanpak onderzoek grote projecten gemeente Delft Maart 2015 1. Beschrijving werkzaamheden werkgroep Bij motie d.d. 18 december 2014 (zie hier) heeft de gemeenteraad van Delft besloten tot het instellen

Nadere informatie

Ten voorbereiding van de gesprekken heb ik kennis genomen van de volgende documenten:

Ten voorbereiding van de gesprekken heb ik kennis genomen van de volgende documenten: Coalitievorming gemeente Gorinchem Verslag van bevindingen en advies van informateur V.J.H. Molkenboer Opdracht Pierre Schefferlie, voorzitter van de PvdA, heeft mij gevraagd op te treden als informateur.

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

De raad dient een besluit te nemen ten aanzien van de invulling van de wethoudersvacatures.

De raad dient een besluit te nemen ten aanzien van de invulling van de wethoudersvacatures. Oplegnotitie behorende bij het raadsvoorstel en besluit: Verkiezing, onderzoek geloofsbrieven, vaststellen formatie, aanvaarding en beëdiging van wethouders Gemeenteblad 2014 nr. 19 Rol van de raad De

Nadere informatie

24 mei Onderzoek: Formatie: D66 wil niet met CU

24 mei Onderzoek: Formatie: D66 wil niet met CU 24 mei 2017 Onderzoek: Formatie: D66 wil niet met CU Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Kenmerk: Den Haag, 13 september 2010

Kenmerk: Den Haag, 13 september 2010 Mr. H.D. Tjeenk Willink Informateur Postbus 20008 2500 EA DEN HAAG AAN DE KONINGIN Kenmerk: 201000970 Den Haag, 13 september 2010 Op 7 september 2010 heeft U mij verzocht om U op de kortst mogelijke termijn

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester

Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken en herbenoemingsgesprekken burgemeester Vergadering: 12 december 2006 Agendanummer: 15 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E-mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanpassen reglement functioneringsgesprekken

Nadere informatie

Rapportage informateur Leidschendam-Voorburg

Rapportage informateur Leidschendam-Voorburg Rapportage informateur Leidschendam-Voorburg Aan Van Datum De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg Ewald van Vliet 7 april 2014 Algemene informatie Opdracht Bij brief van 25 maart 2014 is door de fractievoorzitters

Nadere informatie

Gedragslijn integriteit Haarlemmermeer

Gedragslijn integriteit Haarlemmermeer Voorwoord Voor u ligt de gedragslijn integriteit van de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Deze gedragslijn is een akkoord dat berust op commitment en betrokkenheid van raadsleden. De gedragslijn dient ter

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

raadsvoorstel 4. wethouder drs. N. Jonker te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Schadeschap Schiphol.

raadsvoorstel 4. wethouder drs. N. Jonker te benoemen als lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Schadeschap Schiphol. gemeente nieuwkoop afdeling bedrijfsondersteuning raadsvoorstel portefeuillehouder F. Buijserd opgesteld door Geesje Stel / 197 kenmerk/datum 09.0006919 / 23 juni 2009 vergaderdatum raad 16 juli 2009 jaar/nummer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt NIEUWSBRIEF Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt Doel De fracties van de Nieuwe Democraten, D66 Roosendaal, PvdA en VLP hebben op donderdagmiddag 2 juni 2016 op de Nieuwe

Nadere informatie

Praat met de Gemeenteraad

Praat met de Gemeenteraad Praat met de Gemeenteraad Griffie, januari 2016 Zakboekje voor inwoners en instellingen Inhoudsopgave Voorwoord...3 De gemeenteraad...4 De werkwijze...4 Het Beeld - rondetafelgesprekken...5 Het Debat debatraad...5

Nadere informatie

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens Rapport Gemeentelijke Ombudsman Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens 26 september 2008 RA0829612 Samenvatting Eind mei

Nadere informatie

Advies. inzake. politieke situatie. Castricum. Prof. mr. D. J. Elzinga. Mr. dr. F. de Vries

Advies. inzake. politieke situatie. Castricum. Prof. mr. D. J. Elzinga. Mr. dr. F. de Vries Advies inzake politieke situatie Castricum Prof. mr. D. J. Elzinga Mr. dr. F. de Vries Inhoud Korte schets situatie... 2 Gestelde vragen... 4 Verdiepende context bij de vragen... 5 1. Algemeen... 5 2.

Nadere informatie

Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015

Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015 Aan de raad van de gemeente IJsselstein onderwerp Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015 productnaam productnummer zaaknummer 116119 Datum 7 januari 2015 blad 1 van 5 Inleiding

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen

Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen Inleiding Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen Op 21 mei 2013 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die anticipeerde op de wijzigingen in de Winkeltijdenwet per 1 juli 2013. Deze wijzigingen zijn inmiddels

Nadere informatie

GLA/170110/4 10 januari 2017

GLA/170110/4 10 januari 2017 GLA/170110/4 10 januari 2017 KANDIDATENCOMMISSIE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 Inleiding Om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is een kandidatenlijst nodig. Kandidaatstelling

Nadere informatie

Advies Informatie Soest 2014

Advies Informatie Soest 2014 Advies Informatie Soest 2014 Geachte mevrouw Kemmerling, beste Yvonne, Bij deze heb ik het genoegen u mijn bevindingen in het kader van de informatie rond de vorming van een nieuw college in de gemeente

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. A. Rouvoet Postbus EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. A. Rouvoet Postbus EA DEN HAAG Aan de voorzitter van de fractie van de ChristenUnie in de mr. A. Rouvoet Kenmerk: 201000220 Den Haag, 29 juni 2010 Aan de voorzitter van de PVV-fractie in de De heer G. Wilders Kenmerk: 201000216 Den

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

rv 321 RIS 79718_ Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding

rv 321 RIS 79718_ Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding rv 321 RIS 79718_001019 Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding Op het terrein van het lokaal onderwijsbeleid is in de afgelopen jaren veel veranderd. De

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Kenmerk: Den Haag, 29 mei 2017

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Kenmerk: Den Haag, 29 mei 2017 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Kenmerk: 201700856 Den Haag, 29 mei 2017 Geachte voorzitter, Op woensdag 17 mei jongstleden startte ik als informateur

Nadere informatie

Vertrouwende uw raad hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik,

Vertrouwende uw raad hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijf ik, Rapportage informatieronde Vlaardingen, 28 maart 2014 Geachte voorzitter van de raad, Met de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart behaalde de SP 3.777 stemmen en werd daarmee de grootste partij van Vlaardingen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 595 Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 30 januari 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Motie A, B en C over: - intrekking motie 8 december 2015 (motie A); - motie afkeuring gang van zaken bij wijzigingspogingen vijf Westlandse

Motie A, B en C over: - intrekking motie 8 december 2015 (motie A); - motie afkeuring gang van zaken bij wijzigingspogingen vijf Westlandse Motie A, B en C over: - intrekking motie 8 december 2015 (motie A); - motie afkeuring gang van zaken bij wijzigingspogingen vijf Westlandse verordeningen en opzegging vertrouwen presidiumvoorzitter (motie

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS Openbaarheid van vergaderingen 1. Vergaderingen van de raad en commissie zijn openbaar. Ze beginnen altijd in openbaarheid (met uitzondering van de vergadering

Nadere informatie

Eindverslag van het onderzoek naar mogelijkheden tot vorming van een college van B&W in de gemeente Wassenaar, verricht tussen 17 en 22 december 2012.

Eindverslag van het onderzoek naar mogelijkheden tot vorming van een college van B&W in de gemeente Wassenaar, verricht tussen 17 en 22 december 2012. Een college van pacificatie. Eindverslag van het onderzoek naar mogelijkheden tot vorming van een college van B&W in de gemeente Wassenaar, verricht tussen 17 en 22 december 2012. [1] Op maandag 17 december

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart 2014 Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Beslispunten De heren

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Hierbij zend ik u, daartoe gemachtigd door Hare Majesteit de Koningin, afschrift van het

Hierbij zend ik u, daartoe gemachtigd door Hare Majesteit de Koningin, afschrift van het 30891 Kabinetsformatie 2006 Nr. 2 Brief van de informateur Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2006 Hierbij zend ik u, daartoe gemachtigd door Hare Majesteit

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d. 29 april 2005

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d. 29 april 2005 B&W-nr.: 05.0573 d.d. 29 april 2005 Onderwerp Antwoord schriftelijke vragen van het raadslid P. Van Meenen (D66) inzake ambtelijke procedure beantwoording schriftelijke raadsvragen. BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 Reg.nr: FLO/2011/18042 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: Uitwerking opties realisatie tweede hockeyveld Kollenberg Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 877 Staat van de Europese Unie 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie H 1 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Nr Houten, 1 februari 2005

Nr Houten, 1 februari 2005 Nr. 2005026 Houten, 1 februari 2005 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Voordracht commissieleden niet zijnde raadslid Beslispunten: Het Instellingsbesluit raadscommissies niet wijzigen om de voordracht voor

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Verordening op de vertrouwenscommissie

Verordening op de vertrouwenscommissie regeling nummer 1.1.9 Verordening op de vertrouwenscommissie vastgesteld bekendgemaakt inwerkingtreding laatste wijziging - pagina 2 nr. De raad van de gemeente Gouda gelezen het voorstel van het presidium

Nadere informatie

Het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat),

Het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat), Besluit Kenmerk: 645137/684621 Betreft: Aanwijzing van Stichting Voorburgse en Leidschendamse Lokale Omroep Midvliet als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Wassenaar

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.: 26 februari 2007 Registratienummer: CS/Kab/2006/287 Portefeuillehouder: Krikke Raadscommissie advies: Veiligheid, Financiën

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen.

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Mijnheer de voorzitter, Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Het is herfst en de winter komt er snel weer aan. Zo ook de verkiezingen in maart volgend jaar. En dat is al merkbaar.

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- R

Voorstel Gemeenteraad VII- R Voorstel Gemeenteraad VII- R Onderwerp Portefeuillehouder Raadsadviescommissie Ondergrond van de Toekomst Presidium Programma Raadsgriffie Aangeboden aan Raad Stuknummer (invulling door Griffie) Corsanummer

Nadere informatie

Debat: Het Duitse Kiesstelsel is beter dan dat van Nederland

Debat: Het Duitse Kiesstelsel is beter dan dat van Nederland Debat: Het Duitse Kiesstelsel is beter dan dat van Nederland Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen gaan met elkaar in debat over de stelling: Het Duitse kiesstelsel is veel beter dan dat van Nederland.

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 18 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Verslag van de informateur gemeenteraadsverkiezingen 2014 gemeente Goes 26 maart 2014

Verslag van de informateur gemeenteraadsverkiezingen 2014 gemeente Goes 26 maart 2014 Verslag van de informateur gemeenteraadsverkiezingen 2014 gemeente Goes 26 maart 2014 2 Inleiding Op woensdag 19 maart 2014 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. In Goes heeft 58% van de kiesgerechtigden

Nadere informatie

Informatienota. 1. Inleiding

Informatienota. 1. Inleiding Informatienota Aan: 1.degenen die zijn aangemeld voor de quick scan lokaal bestuur (raadsleden, college en ambtenaren) 2. het presidium Van: driehoek burgemeester, secretaris en griffier Onderwerp: quick

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE De raad van de gemeente Montfoort; Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene

Nadere informatie

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders; b. commissie: commissie voor de rekenkamer

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 3 maart 2015 Versie Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Definitief L. Sakkers Ja Dhr. J. Brink Voorgenomen concept

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Geschiedenis: 30 maart 2010 coalitieakkoord gesloten onder verbindend aan de slag. 2 januari 2013 coalitie ten einde 1008 dagen na start.

Geschiedenis: 30 maart 2010 coalitieakkoord gesloten onder verbindend aan de slag. 2 januari 2013 coalitie ten einde 1008 dagen na start. 1 Geschiedenis: 30 maart 2010 coalitieakkoord gesloten onder verbindend aan de slag. 2 januari 2013 coalitie ten einde 1008 dagen na start. - Democratie functioneert op basis van meerderheden. - Vormen

Nadere informatie

Een no win situation en dan verder

Een no win situation en dan verder Een no win situation en dan verder 1 I. Inleiding Op 21 december jl. besloot de CU/SGP-fractie zich terug te trekken uit de coalitie, nadat een voorstel voor een vrije zondagsopenstelling van winkels was

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Oprichting gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht 22 maart 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer W.J.A. Dijkstra Samenvatting In verband

Nadere informatie

BB/U201000350 Lbr. 10/026

BB/U201000350 Lbr. 10/026 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201000350 Lbr. 10/026 bijlage(n)

Nadere informatie

Zelfstandig Kapelle, gemeenschappelijke regelingen of gemeentelijke herindeling?

Zelfstandig Kapelle, gemeenschappelijke regelingen of gemeentelijke herindeling? Zelfstandig Kapelle, gemeenschappelijke regelingen of gemeentelijke herindeling? Wat valt er eigenlijk te kiezen? Dwars door de landelijke discussies over het nieuwe takenpakket waar gemeenten de komende

Nadere informatie

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Ter voorbereiding van de invoering van het nieuwe vergaderstelsel en van de opstelling van de daarvoor benodigde verordeningen, besluit de gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Voorgesteld besluit Het Integraal Huisvestingsplan

Nadere informatie

Nr Houten, 22 oktober Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad vast te stellen;

Nr Houten, 22 oktober Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad vast te stellen; Nr. 2008-047 Houten, 22 oktober 2008 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Vaststellen Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Beslispunten: De raad besluit: - de verordening Functioneringsgesprekken

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2008

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2008 Nummer Onderwerp: Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening De gemeenteraad van de gemeente gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2008 gelet op artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 191 Wijziging van de Kieswet houdende verhoging van de voorkeurdrempel, beperking van de mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombinaties

Nadere informatie

Gentle agreement over de handhaving van de integriteit van de politiek

Gentle agreement over de handhaving van de integriteit van de politiek Gentle agreement over de handhaving van de integriteit van de politiek Een vrijwillige overeenkomst van raadsleden en raadsfracties over wat te doen bij vermeende integriteitschendingen. januari 2014 Dit

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Rigtergroep

Raadsinformatiebrief Rigtergroep Embargo tot 5 september 2017, 17:45 uur Onderwerp Raadsinformatiebrief Rigtergroep Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 10 juli jl. is de gemeenteraad geïnformeerd

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: - commissiegriffier: griffier van de raadscommissie

Nadere informatie

Opgaven voor 's-hertogenbosch

Opgaven voor 's-hertogenbosch s-hertogenbosch, 3 december 2014 Geachte leden en aspirant-leden van de gemeenteraad, Op 19 november jongstleden hebben er naar aanleiding van een gemeentelijke herindeling gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden

Nadere informatie