Niet tot de verbetering van bestaand bos worden projecten gerekend die bestaan uit regulier onderhoud!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet tot de verbetering van bestaand bos worden projecten gerekend die bestaan uit regulier onderhoud!"

Transcriptie

1 Natuur, bos en landschap Bij natuur, bos en landschap gaat het om de aanleg van nieuw bos en om projecten die gericht zijn op het ontstaan en het instandhouden van andere natuur- en landschappelijke waarden. Er is een onderverdeling gemaakt in de volgende categorieën: Bos en andere houtopstanden (a) Landgoederen volgens natuurschoonwet 1928 (c1) Natuurbeheer 2000 (d1) Agrarisch natuurbeheer (d2) A. Projectplan bos en andere houtopstanden Omschrijving projecten in categorie "A" Tot categorie "a" behoren: projecten, bestaande uit aaneengesloten gebieden met een oppervlakte van ten minste vijf hectare, die gericht zijn op de ontwikkeling en de instandhouding van bos en andere houtopstanden, met uitzondering van: vruchtbomen, windsingels, wegbeplantingen en bomen die bestemd zijn om te dienen als kerstbomen en kweekgoed. Algemene voorwaarden -De verklaring kan niet langer gelden dan de verwachte levensduur van het project en dan een duur van dertig jaar. -De groenverklaring vervalt als binnen 2 jaar na de dag van afgifte van een verklaring geen aanvang is gemaakt van de uitvoering van de werkzaamheden. -Wanneer een project gewijzigd wordt doet de instelling die kapitaal verschaft heeft hier melding van bij DR. Inhoud projectplan In het projectplan dient u op te nemen: 1. de titel van het project; 2. de beschrijving van de toestand vóór de aanvang van het project; 3. de beschrijving van het project; 4. de financiële gegevens van het project. ad. 2. Beschrijving van de toestand vóór aanvang van het project Deze beschrijving moet de volgende onderdelen inhouden: Als het project de aanleg van bos betreft: de beschrijving van het grondgebruik vóór de aanvang van het project. Geeft u hierbij tevens aan of er sprake is van een herplantverplichting op grond van de Boswet. Als het project verbetering betreft van bestaand bos: de beschrijving van de uitgangssituatie van het projectgebied vóór de aanvang van het project. Tot de verbetering van bestaand bos worden projecten gerekend die: - zijn goedgekeurd volgens het Overlevingsplan Bos en Natuur, kortweg OBN; - zijn goedgekeurd in het kader van de Regeling gebiedsgerichte bestrijding van verdroging, afgekort tot GEBEVE. Niet tot de verbetering van bestaand bos worden projecten gerekend die bestaan uit regulier onderhoud! - Is er voor dit gebied een beheersplan aanwezig? Voeg deze dan als kopie bij het projectplan! - Is er geen beheersplan? Vermeld dan apart waaruit het beheer van het projectgebied bestaat/bestond vóórdat met het project wordt / werd begonnen. - Betreft het project maatregelen tegen vermesting, verzuring dan wel verdroging? Beschrijf dan de geconstateerde gevolgen van vermesting, verzuring dan wel verdroging. En geef zo mogelijk in hoeveelheden de mate van depositie weer van verzurende stoffen, vermesting/eutrofiëring dan wel verdroging. Beschrijf de genoemde uitgangssituatie aan de hand van de: - Vitaliteitopname Beschrijf hierbij de uiterlijke vitaliteitkenmerken. - Boomsoortensamenstelling

2 Vermeld hierbij het aantal en de leeftijdscategorieën. - Boomsoortenverdeling Geef hierbij de aard van de menging aan, evenals de verspreiding van de boomsoorten over het desbetreffende gebied en de structuur van het bos. ad. 3. Beschrijving van het project U dient de volgende onderdelen te beschrijven: De oppervlakte in hectaren en de ligging: Geef de oppervlakte van het gebied op dat tot het project behoort. Geef de ligging van het project aan op een topografische kaart of beheerskaart met topografische ondergrond die u als bijlage bijvoegt. Geef aan om welke kadastrale aanduidingen het bij het project gaat. Geef hierbij aan of het project blijvend dan wel tijdelijk bos betreft. Betreft het project maatregelen in bestaand bos? Dan moet u op de kaart de plekken van de ingrepen tekenen. Indien het project de aanleg van bos betreft: Geef een beschrijving van werkzaamheden van zowel de uitvoering van het project als eventueel het in stand houden van het bos. Hierin moet ten minste een beschrijving zijn opgenomen van de boomsoorten en het aantal bomen per ha. Als voor dit project een aanvraag is goedgekeurd voor de Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden, dient u de beschikking bij het projectplan te voegen. Indien het project verbetering betreft van bestaand bos: Geef een beschrijving van het beoogde projectresultaat en de werkzaamheden van zowel de uitvoering van het project als eventueel het in stand houden van de verbetering. Beschrijf de verbetering aan de hand van: - Boomsoortensamenstelling: Vermeld hierbij het aantal en de leeftijdscategorieën. - Boomsoortenverdeling: Geef hierbij de aard aan van de menging, de verspreiding van de boomsoorten over het desbetreffende gebied en structuur van het bos. - Als de verbetering een OBN-project betreft, dient u de beschikking bij het projectplan te voegen. - Indien de verbetering een GEBEVE-project betreft, dient u de aanvraag bij het projectplan te voegen evenals het bericht waarin de geldelijke toezegging wordt gedaan. ad. 4. Financiële gegevens van het project U dient een specificatie en een onderbouwing van het projectvermogen te geven, evenals een tijdsplanning. Deze moeten in verband staan met de beschrijving van het project. De specificatie van het projectvermogen moet zijn onderverdeeld in vaste activa en projectgebonden subsidies. Het projectvermogen dient u zo mogelijk te onderbouwen met offertes en facturen. U mag hierbij alleen de onderdelen opnemen, die noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan de uitvoering van het project. vaste activa Bedoeld worden de specificatie en de onderbouwing van productiemiddelen, die een langere levensduur ofwel looptijd hebben dan één jaar en die niet aan te merken zijn als verbruiksgoederen. Voorbeelden van vaste activa zijn onder meer: grond, gebouwen en apparatuur. Op deze activa wordt meestal afgeschreven. projectgebonden subsidies Zijn of worden er voor het project subsidies verkregen? Geeft u dan aan: wie de subsidie verstrekt; volgens welke regeling de subsidie is of wordt verstrekt; het subsidiebedrag; hoe het met de aanvraag staat, bijvoorbeeld aangevraagd of goedgekeurd. (Verplichte) bijlagen Bij de aanvraag dient u de volgende (verplichte) bijlagen toe te voegen: het projectplan; topografische kaart(en) (schaal 1: of 1:5.000); indien aanwezig: kopie beheersplan; indien aanwezig: kopie beschikking Regeling stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden; indien van toepassing: kopie beschikking verbetering OBN-project; indien van toepassing: aanvraag + beschikking verbetering GEBEVE-project.

3 C1. Projectplan Natuurschoonwet landgoed Omschrijving projecten in categorie "C1" Tot categorie "c1" behoren: projecten die zijn gericht op de ontwikkeling en instandhouding van natuur- en landschappelijke waarden van landgoederen die als zodanig zijn aangemerkt volgens artikel 2 van de Natuurschoonwet 1928, kortweg NSW. LET OP: Een NSW-Landgoed kan een voorlopige Groenverklaring aanvragen. Het landgoed dient aangemeld te zijn bij DR-Roermond, maar hoeft dan nog niet gerangschikt te zijn. Inhoud projectplan Het projectplan dient te bevatten: 1. de titel van het project; 2. de beschrijving van de toestand vóór de aanvang van het project; 3. de beschrijving van het project; 4. de financiële gegevens van het project. ad. 2. Beschrijving toestand vóór aanvang project Deze beschrijving dient de volgende onderdelen te bevatten: de naam waaronder het landgoed bekend is; een kopie van de beschikking waarmee rangschikking onder de Natuurschoonwet heeft plaatsgevonden dient bij het projectplan te worden gevoegd, samen met; de daarbij behorende meest recente topografische kaart(en) en een kopie van de terreinbeschrijving van het landgoed dat werd ingediend bij een verzoek om rangschikking; een beschrijving van de uitgangssituatie vóór de aanvang van het project geplaatst in relatie tot de omgeving van het terrein en tegen de achtergrond van historische gegevens. Als er een beheersplan aanwezig is, moeten de bladzijden die voor het project van belang zijn als kopie bij het projectplan worden gevoegd! Is er geen beheersplan? Vermeld dan apart waaruit het beheer van het projectgebied bestaat vóórdat met het project werd begonnen. ad. 3. Beschrijving van het project U dient het volgende te beschrijven: de oppervlakte in hectaren en ligging gebied; Vermeld de oppervlakte van het gebied dat tot het project behoort. Geef de ligging van dit gebied weer op een topografische kaart die u als bijlage bijvoegt bij het projectplan. Geef aan om welke kadastrale aanduidingen het bij het project gaat. als het project de vorming of oprichting van een NSW-landgoed betreft: de beschrijving van het project, het beoogde projectresultaat en de daarvoor benodigde activa en werkzaamheden; indien het project verbetering betreft van natuur- en landschappelijke waarden van een NSW-landgoed: de beschrijving van het doel en het beoogde projectresultaat alsmede de beschrijving van de doelgerichte werkzaamheden van zowel de uitvoering van het project als eventueel het in stand houden van de verbetering. Voor de duidelijkheid: tot de verbetering van een NSW-landgoed wordt een project gerekend: - dat gericht is op de verbetering van de 'groene functie' van de kenmerkende elementen, die zijn beschreven in de terreinbeschrijving van het landgoed. Ter verduidelijking: na uitvoering van het project moet het kenmerkend element vanzelfsprekend gerangschikt blijven; - dat de uitbreiding van een bestaand NSW-landgoed betreft. Voor de duidelijkheid: Onder de regeling Groenprojecten 2005 kan er een voorlopige Groenverklaring worden verkregen als het project is aangemeld voor NSW-rangschikking bij DR in Roermond; - dat is goedgekeurd volgens het Besluit rijkssubsidiëring historische buitenplaatsen. Een kopie van de aanvraag en de beschikking moet bijgevoegd worden; - goedgekeurd volgens het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten, kortweg BRRM. Een kopie van de aanvraag en de beschikking dient te worden bijgevoegd. ad. 4. Financiële gegevens van het project U dient een specificatie en een onderbouwing van het projectvermogen te geven, evenals een tijdsplanning. Deze moeten in verband staan met de beschrijving van het project. De specificatie van het projectvermogen moet zijn onderverdeeld in vaste activa en projectgebonden subsidies. Het projectvermogen dient u zo mogelijk te onderbouwen met offertes en

4 facturen. U mag hierbij alleen de onderdelen opnemen, die noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan de uitvoering van het project. vaste activa Bedoeld worden de specificatie en de onderbouwing van productiemiddelen, die een langere levensduur ofwel looptijd hebben dan één jaar en die niet aan te merken zijn als verbruiksgoederen. Voorbeelden van vaste activa zijn onder meer: grond, gebouwen en apparatuur. Ook de kosten die nodig zijn om de vaste activa te plaatsen kunnen onder het projectvermogen meegenomen worden. projectgebonden subsidies Zijn of worden er voor het project subsidies verkregen? Geeft u dan aan: wie de subsidie verstrekt; volgens welke regeling de subsidie is of wordt verstrekt; het subsidiebedrag; hoe het met de aanvraag staat, bijvoorbeeld aangevraagd of goedgekeurd. (Verplichte) bijlagen Bij de aanvraag dient u als (verplichte) bijlagen toe te voegen: het projectplan; topografische kaart(en) (schaal 1: of 1:5.000); kopie beschikking rangschikking Natuurschoonwet of bewijs van aanmelding bij DR in Roermond; kopie terreinbeschrijving landgoed dat werd ingediend bij verzoek om rangschikking; indien aanwezig kopie beheersplan; indien van toepassing kopie rangschikking uitbreiding onder NSW of aanmelding van uitbreiding; indien van toepassing kopie aanvraag + beschikking Besluit rijkssubsidiëring historische buitenplaatsen; indien van toepassing kopie aanvraag + beschikking Besluit rijkssubsidiëring restauratie (BRRM); indien van toepassing kopie verklaring van geen bezwaar in verband met een voorgenomen handeling.

5 D1. Projectplan natuurontwikkelingsproject met bijdrage uit Subsidieregeling natuurbeheer 2000 Omschrijving projecten in categorie "D1" Tot categorie "d1" behoren: projecten in een natuurgebied die zijn gericht op de ontwikkeling en de instandhouding van nieuwe natuur- en landschappelijke waarden en in aanmerking zijn gekomen voor subsidie op grond van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 en voor wat betreft bos en houtopstanden tevens voldoen aan de projectomschrijving van categorie "a". LET OP: Voor deze categorie kunnen alleen aanvragen worden ingediend voor projecten waarvoor subsidie is verleend op basis van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000! Voeg een kopie van de beschikking bij de aanvraag. Deze beschikking mag niet eerder dan een half jaar geleden zijn afgegeven. Inhoud projectplan Het projectplan dient te bevatten: 1. de titel van het project; 2. de beschrijving van het project; 3. de financiële gegevens van het project. ad. 2. Beschrijving van het project U dient de volgende onderdelen te beschrijven: de oppervlakte in hectaren en ligging gebied; Vermeld de oppervlakte van het gebied dat tot het project behoort. Geef de ligging van dit gebied weer op een topografische kaart die u als bijlage voegt bij het projectplan. Geef aan om welke kadastrale aanduidingen het bij het project gaat. het doel en het beoogde projectresultaat; Beschrijf het doel en het beoogde projectresultaat aan de hand van de door het project te scheppen natuur- en landschappelijke waarden. Geef aan waarom deze waarden meer gewenst zijn dan de bestaande waarden vóór de aanvang van het project. de doelgerichte werkzaamheden die de wezenlijke verandering in het gebied te weeg brengen, zoals de manier waarop deze worden uitgevoerd en het gewenste vervolg hierop in de vorm van beheer dan wel maatregelen; Geef hierbij de relatie aan met het bestaande beheer. ad.3. Financiële gegevens van het project U dient een specificatie en een onderbouwing van het projectvermogen te geven, evenals een tijdsplanning. Deze moeten in verband staan met de beschrijving van het project. De specificatie van het projectvermogen moet zijn onderverdeeld in vaste activa en projectgebonden subsidies. Het projectvermogen dient u zo mogelijk te onderbouwen met offertes en facturen. U mag hierbij alleen de onderdelen opnemen, die noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan de uitvoering van het project. vaste activa Bedoeld worden de specificatie en de onderbouwing van productiemiddelen, die een langere levensduur ofwel looptijd hebben dan één jaar en die niet aan te merken zijn als verbruiksgoederen. Voorbeelden van vaste activa zijn onder meer: grond, gebouwen en apparatuur. Voor de waarde van de grond kan men hier kiezen uit diverse mogelijkheden, zoals de actuele balanswaarde (kopie van meest actuele balans bijvoegen) of de getaxeerde waarde (taxatierapport bijvoegen). projectgebonden subsidies Zijn of worden er voor het project subsidies verkregen? Geeft u dan aan: wie de subsidie verstrekt; volgens welke regeling de subsidie is of wordt verstrekt; het subsidiebedrag; hoe het met de aanvraag staat, bijvoorbeeld aangevraagd of goedgekeurd.

6 Opmerking: In het kader van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 wordt soms een extra subsidie gegeven ter compensatie van de waardedaling van de grond bij een functieverandering (landbouw natuur) van deze grond. Het bedrag dat men hiervoor ontvangt dient in mindering te worden gebracht op het projectvermogen op het moment dat deze wordt uitbetaald, normaal na een tijdvak van 6 jaar. (Verplichte) bijlagen Bij de aanvraag dient u als (verplichte) bijlagen toe te voegen: het projectplan; topografische kaart(en) (schaal 1: of 1:5.000); kopie balans en/of taxatierapport van de grond; kopie beschikking Subsidieregeling natuurbeheer 2000.

7 D2. Projectplan natuurontwikkelingsproject met bijdrage uit Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) Omschrijving projecten in de categorie "D2" Tot categorie "d2" behoren: projecten in een beheers-, probleem-, natuur- of landschapsgebied die gericht zijn op de ontwikkeling en instandhouding van nieuwe natuur- en landschappelijke waarden en in aanmerking zijn gekomen voor subsidie op grond van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer en voor wat betreft bos en houtopstanden tevens voldoen aan de projectomschrijving van categorie "a". LET OP: Voor deze categorie kunnen alleen aanvragen worden ingediend voor projecten waarvoor subsidie is verleend op basis van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN)! Voeg een kopie van de beschikking bij de aanvraag. Deze beschikking mag niet eerder dan een half jaar geleden zijn afgegeven. Voor deze categorie is geen apart projectplan vereist. Er kan worden volstaan met beantwoording van de vragen op het aanvraagformulier en het inzenden van de verplichte bijlagen. Financiële gegevens van het project Voor deze categorie is het projectvermogen eenvoudig te berekenen. Per ha beheersovereenkomst is een forfaitair bedrag vastgesteld, afhankelijk van het beheerspakket. Deze beheerspakketten zijn beschreven in de bijlagen van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer. De volgende mogelijkheden zijn te onderscheiden: per ha: voor projecten met een beheerspakket zoals bedoeld in bijlage 19 tot en met 22 en bijlage 31; per ha: voor projecten met een beheerspakket zoals bedoeld in bijlage 15 tot en met 17, bijlage 24 tot en met 30, bijlage 32 tot en met 35, bijlage 37 en bijlage 45; per ha: voor projecten met een beheerspakket zoals bedoeld in bijlage 5 tot en met 14, bijlagen 18, 23 en bijlage 41 tot en met 43. *Bijlagen zoals hierboven genoemd behoren bij de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer. Geef in een overzicht aan hoeveel ha per beheerspakket het project omvat. Voeg dit overzicht bij de aanvraag. (Verplichte) bijlagen Bij de aanvraag dient u als (verplichte) bijlagen toe te voegen: topografische kaart(en) (schaal 1:10000 of 1: 5.000) met daarop aangegeven de percelen waarop het beheerspakket van toepassing is; overzicht met hectares en bedragen per beheerspakket; kopie beschikking Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer.

8 Nr. pakket Pakketcode beschikking SAN PAKKETLIJST SUBSIDIEREGELING AGRARISCH NATUURBEHEER Naam Bijlagenr. SAN Maximale bijdrage per ha 1 301* ontwikkeling kruidenrijk grasland , * instandhouding kruidenrijk grasland , * bont hooiland , * bonte hooiweide , * kruidenrijk weiland , * bont weiland , * bonte weiderand , * bonte hooirand , * kruidenrijke zomen , * landschappelijk waardevol grasland , * weidevogelgrasland met een rustperiode , * weidevogelgrasland met een rustperiode , * weidevogelgrasland met een rustperiode , * weidevogelgrasland met een rustperiode , * vluchtheuvels voor weidevogels , * plas-dras voor broedende en trekkende weidevogels , * plas-dras voor broedende en trekkende weidevogels , * algemeen weidevogelgebied , * belangrijk algemeen weidevogelgebied , * soortenrijk weidevogelgebied met kritische soorten , * zeer soortenrijk weidevogelgebied met kritische soorten , * faunarand , * faunarand , * faunarand , * faunarand , roulerend graandeel , chemie- en kunstmestvrij , akkerfauna , akkerflora vollevelds , akkerflora randen , snelgroeiend loofbos , snelgroeiend naaldbos , * landbouw met natuurlijke handicaps , * houtwal , * houtkade en landscheiding , * landweer , * singel , * elzensingel geriefhoutbosje , knip- en scheerheg struweelhaag knotbomenrij grubbe en holle weg , hoogstamboomgaard , eendenkooi , * poel * rietzoom en klein rietperceel , raster 46 -

Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Overzicht rijkstarieven

Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Overzicht rijkstarieven Subsidie agrarisch natuurbeheer Overzicht rijkstarieven Beheerssubsidie Belangrijk om te weten: De weergegeven beheersbijdrage is de bijdrage per hectare per jaar Tot en met werden de tarieven jaarlijks

Nadere informatie

Provinciaal blad nr

Provinciaal blad nr Provinciaal blad nr. 2008-67 Rubriek Uitgegeven op Inlichtingen bij V 11 november 2008 dhr. W. Maalderink, telefoon 038 499 86 44 Vaststelling van de subsidieplafonds, de aanvraagperioden en de tarieven,

Nadere informatie

nummer 40 van 2008 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 4 november 2008, kenmerk 6.3/ , afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

nummer 40 van 2008 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 4 november 2008, kenmerk 6.3/ , afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling nummer 40 van 2008 Vaststelling subsidieplafonds, tarieven en aanvraagperioden begrotingsjaar 2009 ten behoeve van de Subsidieregeling natuurbeheer Drenthe en de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer

Nadere informatie

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr. 35 Besluiten: 9 november 2007

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr. 35 Besluiten: 9 november 2007 provinciaal blad nr. 35 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 9 november 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 oktober 2007, nr. 2007-42.338, afd.

Nadere informatie

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 11 november 2008, nr. B.9, is vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad maken bekend dat in hun vergadering van 11 november 2008, nr. B.9, is vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 25 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 14 november 2008 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 11 november 2008, nr. 2008-60653, afd.

Nadere informatie

GECORRIGEERDE UITGAVE PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/79

GECORRIGEERDE UITGAVE PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/79 GECORRIGEERDE UITGAVE PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/79 Gedeputeerde Staten van Limburg Vaststelling van de tarieven, de subsidieplafonds en de aanvraagperioden voor subsidies natuurbeheer voor het

Nadere informatie

Provinciaal blad nr

Provinciaal blad nr Provinciaal blad nr. 2009-64 Rubriek Uitgegeven op Inlichtingen bij V 17 november 2009 dhr. W. Maalderink, telefoon 038 499 86 44 Openstelling en subsidieplafonds agrarisch en particulier natuurbeheer

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 50

Provinciaal blad 2009, 50 Provinciaal blad 2009, 50 ISSN 0920-105X Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 november 2009, kenmerk 2009INT251102 tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven

Nadere informatie

Bekendmaking. Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland van , nr

Bekendmaking. Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland van , nr Bekendmaking Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland van 3-11-2009, nr. 09035299 Vaststelling van de subsidieplafonds, de aanvraagperiode en de tarieven voor het begrotingsjaar 2010 ten behoeve

Nadere informatie

SNL Agrarisch natuurbeheer

SNL Agrarisch natuurbeheer SNL Agrarisch natuurbeheer DR code Index N&L Agrarisch Beheer A01 Agrarische faunagebieden A01.01 Weidevogelgebied A01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode 8001 A01.01.01a Weidevogelgrasland met rustperiode

Nadere informatie

Subbijlage 11. Vergoedingen voor agromilieuverbintenissen en EU-bijdragen op basis van de PSNL.

Subbijlage 11. Vergoedingen voor agromilieuverbintenissen en EU-bijdragen op basis van de PSNL. Subbijlage 11. Vergoedingen voor agromilieuverbintenissen en EU-n op basis van de PSNL. 1 Vergoedingen 2010 voor verbintenissen aangegaan volgens PSNL systematiek Bijlagenr. Bijlagenaam Inkomste Overige

Nadere informatie

Tarieven natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer 2012*

Tarieven natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer 2012* Tarieven natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer * Bijlage 1: jaarvergoeding voor het, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, onderdeel natuurbeheer Indexcode

Nadere informatie

Nr. PB2010/119 11 oktober 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. PB2010/119 11 oktober 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. PB2010/119 11 oktober 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur & Landschapsbeheer Gelderland

Nadere informatie

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr oktober 2010

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr oktober 2010 provinciaal blad nr. 17 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 8 oktober 2010 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 5 oktober 2010, nr. 2010-277818, afd. LGW,

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel Openstellingsbesluit Agrarisch natuurbeheer van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel van 19 april 2016, nr. 2016/0114354 tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven

Nadere informatie

Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1

Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 nr BT Beheertype Tarief 2016 N01.01 Zee en wad 1,62 N01.02 Duin- en kwelderlandschap

Nadere informatie

Openstelling 2012 Provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E GRONINGEN

Openstelling 2012 Provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E GRONINGEN Openstelling 2012 Provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E GRONINGEN Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 27 september 2011 A12, afd. Landelijk Gebied en Water, tot bekendmaking

Nadere informatie

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr oktober 2011

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr oktober 2011 provinciaal blad nr. 26 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 3 oktober 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 27 september 2011, nr. 351395, afd. LGW,

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 47

Provinciaal blad 2010, 47 Provinciaal blad 2010, 47 ISSN 0920-105X Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht van 12 oktober 2010, nr. 2010INT263473, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Flevoland. Nr. 6291 21 september 2015 Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het

Nadere informatie

1. Beschrijving activiteit

1. Beschrijving activiteit Melding- en/of aanvraagformulier Wet Natuurbescherming, onderdeel Houtopstanden Formulier retoursturen naar: Contact: Regelgeving Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Afdeling VTH, team

Nadere informatie

Verantwoording Jaarlijks beheer

Verantwoording Jaarlijks beheer Verantwoording Jaarlijks beheer Voorlichting collectieven ANLb16 14,15,17 en 18 maart Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Welkom Huidig vs nieuwe stelsel

Nadere informatie

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om gebruik te kunnen maken van de beheerpakketten binnen het leefgebied worden hieronder beschreven.

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om gebruik te kunnen maken van de beheerpakketten binnen het leefgebied worden hieronder beschreven. Opengestelde beheerpakketten Collectief Rivierenland per leefgebied (gebaseerd op adviestarieven landelijke beheerpakketten ANLB2016 dd. 09-03-2015) let op: tarieven gewijzigd tov. medio februari 2015

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 februari 2016, nummer 585532-724364, tot gewijzigde vaststelling van tarieven voor natuur- en landschapsbeheer voor de jaren 2014, 2015 en 2016 op

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie

Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier subsidie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer Fryslân 2016, Formulier schriftelijk retour sturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Afdeling

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp openstellingsbesluit subsidieregeling natuur -en landschapsbeheer voor 2014 Nummer Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet

Nadere informatie

Openstelling 2015 tarieven.

Openstelling 2015 tarieven. Openstelling 2015 tarieven. Bijlage 1: jaarvergoeding voor het begrotingsjaar 2015, behorende bij de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer (onderdeel natuurbeheer) Indexcode

Nadere informatie

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet;

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet; Provinciale Staten Vergadering d.d. 7 november 2012 Besluit nr. PS2012-753 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten PS2012-753; Gelet op artikel 4 en 11 van de Wet

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 43

Provinciaal blad 2012, 43 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 43 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht van 25 september 2012, nr. 80BF0C9C tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Daarnaast zijn er subsidies voor het versterken van de landschapskwaliteit binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen.

Daarnaast zijn er subsidies voor het versterken van de landschapskwaliteit binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Nationale Landschappen. Informatie subsidies particulier natuurbeheer Natuurbeheer wordt in Nederland uitgevoerd door terreinbeherende organisaties en particulieren. De overheid wil het beheer van natuur door particulieren, bijvoorbeeld

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 7441 10 november 2015 Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Gedeputeerde Staten van Limburg maken

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, tweede lid en artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 3, tweede lid en artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van 31 oktober 2017, besluitnummer besluitnummer PZH-2017-615204878, tot wijziging van het Openstellingsbesluit 2018 SNL 2016, onderdeel natuurbeheer en SKNL 2013 (openstellingsbesluit

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2017 natuurbeheer en SNL subsidieplafond collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2017 natuurbeheer en SNL subsidieplafond collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 6033 11 november 2016 Openstellingsbesluit 2017 natuurbeheer en SNL subsidieplafond collectief agrarisch natuur- en landscpsbeheer Besluit

Nadere informatie

Provinciale subsidie regeling agrarisch natuurbeheer

Provinciale subsidie regeling agrarisch natuurbeheer In opdracht In opdracht van uw van provincie uw provincie natuur particulier & instantie Aanvraagperiode 2009 Provinciale subsidie regeling agrarisch natuurbeheer Bent u beheerder van landbouwgrond in

Nadere informatie

nummer 20 van 2009 agrarisch natuurbeheer Drenthe (bijlage 28c, onderdeel A)

nummer 20 van 2009 agrarisch natuurbeheer Drenthe (bijlage 28c, onderdeel A) nummer 20 van 2009 Vaststelling subsidiebedragen voor de jaren 2008 en 2009, subsidieplafond begrotingsjaar 2009, aanvraagperiode voor begrotingsjaar 2009 en de regelingswijzigingen in het kader van de

Nadere informatie

Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2009

Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2009 Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2009 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Maken bekend dat zij bij besluit van 30 september 2014 het volgende hebben bepaald;

Nadere informatie

Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel Natuur

Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel Natuur Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten der provincie Overijssel van 27 september 2016, nr. 2016/0388389, tot bekendmaking van hun besluit van 27 september 2016, nr. 2016/0320693, tot vaststelling

Nadere informatie

Openstellingsbesluit Fryslân 2016 Natuurbeheer en aanvullend openstellingsbesluit 2016 Agrarisch Natuurbeheer

Openstellingsbesluit Fryslân 2016 Natuurbeheer en aanvullend openstellingsbesluit 2016 Agrarisch Natuurbeheer Openstelling SRNL Fryslân 2016 voor natuurbeheer en aanvullend voor agrarisch natuurbeheer Openstellingsbesluit Fryslân 2016 Natuurbeheer en aanvullend openstellingsbesluit 2016 Agrarisch Natuurbeheer

Nadere informatie

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016

B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 B.. Budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 2016 Artikel 1 Algemeen De provincie Groningen heeft een budget beschikbaar voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Subsidie voor investering en functieverandering 1 De subsidie U heeft grond in gebruik en wilt deze geschikt maken voor (agrarisch) natuurbeheer. Of u beheert

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied;

gelet op de artikelen 11, derde lid, en 93 van de Wet inrichting landelijk gebied; nummer 31 van 2012 Vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2013 ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe, de Subsidieregeling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 91 Officiële naam regeling: Openstellingsbesluit 2013 Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Citeertitel: Openstellingsbesluit 2013 SVNL Naam ingetrokken

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of tarieven 2015 natuur- en landschapsbeheer Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of tarieven 2015 natuur- en landschapsbeheer Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 2409 3 oktober 2014 Subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of tarieven 2015 natuur- en landschapsbeheer Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijdrage CO 2 -vastlegging

Aanvraagformulier bijdrage CO 2 -vastlegging Aanvraagformulier bijdrage CO 2 -vastlegging Toelichting Waarvoor is dit formulier bedoeld? In de brochure Boscertificatenfonds leest u hoe u als (toekomstig) boseigenaar de CO 2 die uw bos gaat vastleggen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland 2017

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland 2017 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 5528 10 oktober 2016 Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landscpsbeheer Zeeland 2017 Besluit van gedeputeerde

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Bla(j

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Bla(j PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Bla(j 2016-50 Nummer 1950294 Openstellingsbesluit 2017-2 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 0000 1 januari 1900 Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015 Bekendmaking van het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Nr. 2012/ september 2012 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/ september 2012 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/146 27 september 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Tijdelijke Overbruggingsregeling Agrarisch Natuurbeheer HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 2663 21 oktober 2014 Provincie Zeeland Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2015 Bekendmaking van het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer Zeeland 2016

Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer Zeeland 2016 CVDR Officiële uitgave van Zeeland. Nr. CVDR380629_1 9 maart 2017 Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer Zeeland 2016 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 13 oktober

Nadere informatie

Aanvraagformulier Rotterdams Restauratiefonds 2006

Aanvraagformulier Rotterdams Restauratiefonds 2006 Aanvraagformulier Rotterdams Restauratiefonds 2006 Afdeling Bouw- en Woningtoezicht Bureau Monumenten monumenten@rotterdam.nl Projectgegevens / monument Gegevens over het object waarvoor een aanvraag wordt

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad

PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2015/26 Nummer 1783178 OpenstelUngsbesluit Natuurbeheer 2016-2 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde In artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011

Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011 Bijlage 3 Vergoedingen groenblauwe diensten Limburg 2011 Jaarvergoedingen voor het begrotings 2011, behorende bij de subsidieregeling groenblauwe diensten Limburg BEHEER Pakketomschrijving Eenheid Jaarvergoeding

Nadere informatie

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 124681 28 december 2015 Subsidieregeling monumenten en klein erfgoed Sittard-Geleen Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Subsidie voor investering en functieverandering Inhoudsopgave 1 Algemeen over de subsidie 4 2 Onderdeel Investeringssubsidie 6 3 Onderdeel Functieverandering 9

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Flevoland;

Gedeputeerde Staten van Flevoland; 2016-51 Nummer 1956346 Derde wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde In artikel 136 van de Provinciewet bekend

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Openstellingsbesluit natuur-en landschapsbeheer Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 8 Gelet op artikel 1:3 van

Nadere informatie

Archeologisch monument of zelfstandig onderdeel daarvan

Archeologisch monument of zelfstandig onderdeel daarvan 1 BIJLAGE: Archeologisch monument of zelfstandig onderdeel daarvan Leest u eerst de toelichting op het aanvraagformulier. Deze kunt u vinden op www.monumenten.nl/brim. Indien u subsidie aanvraagt voor

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit SNL provincie Utrecht begrotingsjaar 2015 en de bijlagen

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit SNL provincie Utrecht begrotingsjaar 2015 en de bijlagen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 6633 6 oktober 2015 Openstellingsbesluit SNL provincie Utrecht begrotingsjaar 2015 en de bijlagen Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie

Nadere informatie

Nr. 2013/192 1 oktober 2013 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2013/192 1 oktober 2013 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2013/192 1 oktober 2013 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, uitvoeringsjaar

Nadere informatie

NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG

NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG (in drie exemplaren in te dienen) (Bijlage II bij het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 houdende nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997

Nadere informatie

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2015/25 Nummer 1788278 Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 lil Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 5591 13 oktober 2016 Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 4 oktober 2016, kenmerk 3.4/2016004170,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 2745 24 oktober 2014 Provincie Noord-Holland; Wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie natuuren landschapsbeheer Noord-Holland en

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland;

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 20 juni 2017, nr. 947200/958442, tot wijziging van het Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2017 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Concept Schouwkalender

Concept Schouwkalender Concept Schouwkalender Gebaseerd op overzicht beheerpakketten ANLB versie 1.3, 15 februari 2015 Toelichting: Op basis van deze (voorbeeld) schouwkalender kan het moment van de veldcontroles worden bepaald.

Nadere informatie

Bekendmaking besluit gedeputeerde staten

Bekendmaking besluit gedeputeerde staten Format publicatie GS-besluit 1 22 Bekendmaking besluit gedeputeerde staten Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 15 oktober 2013, nr. 96316/241590, tot bekendmaking van de vaststelling

Nadere informatie

Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar:

Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: Met dit aanvraagformulier kunt u zowel beheer- en monitoringsubsidie als recreatie- en Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: andere toeslagen aanvragen. Dit formulier is de formele subsidieaanvraag

Nadere informatie

Openstelling Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 2014

Openstelling Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) 2014 CVDR Officiële uitgave van Zeeland. Nr. CVDR306626_1 22 november 2016 Openstelling Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL) 2014 Openstellingsbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 8 oktober

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 6601 6 oktober 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 september 2015, nr. 81617751, tot wijziging van de Subsidieverordening

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat in hun vergadering van 30 september 2014, nr. B.7, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat in hun vergadering van 30 september 2014, nr. B.7, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 2379 3 oktober 2014 Tarieven begrotingsjaar 2015, Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Groningen, Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEREGELING INSTANDHOUDING MONUMENTEN INDIENINGSJAAR 2013

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEREGELING INSTANDHOUDING MONUMENTEN INDIENINGSJAAR 2013 AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEREGELING INSTANDHOUDING MONUMENTEN INDIENINGSJAAR 2013 Voor de instandhoudingsperiode 2014 2019 kan met ingang van vrijdag 1 februari 2013 een aanvraag worden ingediend. De indieningstermijn

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst:

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst: AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLGbetaalorgaan: Paraaf ontvangst:

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen Nederland

Nieuwe landgoederen Nederland Ruimte en Milieu Nieuwe landgoederen Nederland Bouwen aan een groene omgeving 02 Wie aan een landgoed denkt, stelt zich een ruim, bosrijk terrein voor met daarop een stijlvol gebouw. Het natuurschoon voert

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Overijssel Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Openstelling Natuurbeheer 2018

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Overijssel Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer Openstelling Natuurbeheer 2018 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Overijssel Nr. 4479 9 oktober 2017 Provincie Overijssel Subsidiestelsel Natuur- en Landscpsbeheer Openstelling Natuurbeheer 2018 Besluit: Gedeputeerde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/57 Gedeputeerde Staten van Limburg SUBSIDIES BEVORDERING PARTICULIER NATUURBEHEER VIA INTERMEDIAIREN 2006 BESLUIT van Gedeputeerde Staten d.d. 15 augustus 2006, Nadere

Nadere informatie

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet;

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet; Provinciale Staten Vergadering d.d. 25 september 2013 Besluit nr. PS2013-722-1 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten PS2013-722; Gelet op artikel 11, derde lid,

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord- Holland;

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord- Holland; 1 2015 122 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 13 oktober 2015, nr. 673523/673540, tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2016

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat in hun vergadering van 30 september 2014, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat in hun vergadering van 30 september 2014, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 2417 6 oktober 2014 Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht van 30 september 2014, nr. 810A06E5, tot bekendmaking

Nadere informatie

1. Betreft Woning Gebouw Adres: Postcode en plaats:

1. Betreft Woning Gebouw Adres: Postcode en plaats: Aan Burgemeester en Wethouders van Schiedam t.a.v. de afdeling Ruimtelijk Gebruik Postbus 1501 3100 EA Schiedam Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Lees voor u dit formulier

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

NOTITIE NATUURSCHOONWET 1928

NOTITIE NATUURSCHOONWET 1928 NOTITIE NATUURSCHOONWET 1928 Het object gelegen aan de Kerkendelweg 22, 3775 KN te Kootwijk is gerangschikt onder de werking van de Natuurschoonwet 1928 (NSW). De NSW geeft fiscale faciliteiten ofwel tegemoetkomingen

Nadere informatie

Nota van beantwoording Natuurbeheerplan 2017 herziene versie natuurbeheer

Nota van beantwoording Natuurbeheerplan 2017 herziene versie natuurbeheer Nota van beantwoording Natuurbeheerplan 2017 herziene versie natuurbeheer Ten behoeve van de zienswijzen ingediend op het Ontwerp Natuurbeheerplan 2017 herzien versie natuurbeheer provincie Utrecht Pagina

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), Provincie Limburg

Aanvraagformulier Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), Provincie Limburg Aanvraagformulier Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), Provincie Limburg U kunt met dit aanvraagformulier in het kader van de SKNL subsidie aanvragen voor: - Functieverandering

Nadere informatie

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer:

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer: AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aan Burgemeester en Wethouders van T.a.v. de afdeling Amersfoort

Nadere informatie

Geconsolideerde versie, pagina 1

Geconsolideerde versie, pagina 1 Geconsolideerde versie, pagina 1 Provinciaal blad Van de Provincie Zuid-Holland Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland van 8 oktober 2013, tot vaststelling van de subsidieplafonds,

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 september 2016, nr. 857088/857096, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2017; Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

L01.01, L01.07, L01.09, L02.01

L01.01, L01.07, L01.09, L02.01 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 oktober 2017, nr. 992378/992384, tot vaststelling van de doelgroep, activiteiten, subsidieplafonds, aanvraagperiode en de tarieven voor het begrotings

Nadere informatie

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE Bijlage I AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aan Burgemeester en Wethouders van t.a.v. de afdeling Straat en huisnummer

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting)

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Toelichting op het formulier aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur

Nadere informatie

ons kenmerk ECGF/U201301598 Lbr. 13/105

ons kenmerk ECGF/U201301598 Lbr. 13/105 VNG Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft NSW-status landgoederen Wet WOZ en OZB Samenvatting ons kenmerk ECGF/U201301598

Nadere informatie

Archeologisch monument of zelfstandig onderdeel daarvan

Archeologisch monument of zelfstandig onderdeel daarvan 1 BIJLAGE: Archeologisch monument of zelfstandig onderdeel daarvan Leest u eerst de toelichting op het aanvraagformulier. Deze kunt u vinden op www.monumenten.nl/sim. Indien u subsidie aanvraagt voor meerdere

Nadere informatie

Paarden in bloemenweiden. Filippien Koornneef

Paarden in bloemenweiden. Filippien Koornneef Paarden in bloemenweiden Filippien Koornneef Subsidie voor natuurbeheer Twee verschillende regelingen Agrarisch natuurbeheer Particulier natuurbeheer Waarvoor subsidie ANLb? Pakketten: Kruidenrijk grasland

Nadere informatie

Subsidieregeling natuur en samenleving Noord-Brabant

Subsidieregeling natuur en samenleving Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR338892_5 6 december 2016 Subsidieregeling natuur en samenleving Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene

Nadere informatie

Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument

Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument Een bijdrage-ineens of een meerjarige subsidie voor de instandhouding van uw monument op basis van de WeVIM Weerter Verordening Instandhouding Monumenten mei 2008 De regeling in het kort Algemeen Monumenten

Nadere informatie

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2009

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2009 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2009 Indeling Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 2 Natuurbeheerplan Hoofdstuk 3 Natuurbeheer

Nadere informatie

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer. Indeling Subsidieregeling natuur en landschapsbeheer:

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer. Indeling Subsidieregeling natuur en landschapsbeheer: Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Indeling Subsidieregeling natuur en landschapsbeheer: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Algemene bepalingen Natuurbeheerplan Natuurbeheer Hoofdstuk 4 Agrarisch

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 6646 7 oktober 2015 Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 Besluit van gedeputeerde staten

Nadere informatie