HIJ GAF ONS PROFETEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HIJ GAF ONS PROFETEN"

Transcriptie

1 HIJ GAF ONS PROFETEN Schematische Bijbelcursus, naar een training van Dr. Richard L. Pratt, Jr. Third Millennium Ministries Samenvatting en bewerking 2015 Stg. Bijbels en Theologisch Onderwijs Yarah p.a. Postbus AC Zuidhorn

2 Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 2/34

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Woord vooraf...4 Essentiële Hermeneutische Principes...5 Taak van de Profeet...9 Het Volk van het Verbond...11 De Dynamiek van het Verbond...16 Historische analyse van profetie...19 Literaire analyse van de Profeten...22 Het doel van voorspellingen...25 Eschatologie...29 Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 3/34

4 Woord vooraf Deze schematische bijbelcursus is een samenvatting en, op sommige punten, nadere uitwerking van de online video lessen van Dr. Richard L. Pratt, Jr. (Third Millennium Ministries). Dr. Pratt, Jr. is de oprichter en voorzitter van Third Millennium Ministries, adjunct professor aan het Reformed Theological Seminary en gastdocent aan het Covenant Theological Seminary. Als predikant reist hij over de hele wereld om het Evangelie te brengen en te onderwijzen. Third Millennium Ministries Third Millennium Ministries heeft als top prioriteit, het Evangelie naar elke plaats op de aarde te brengen en gelovigen te onderwijzen in de Schriften. Zij bieden hiervoor studiemateriaal aan via internet, dvd, radio, televisie, enz. Zij doen dit -net als de Stg. B.T.O. Yarah- volledig gratis. Hun doelstelling is om Christelijke leiders, evangelisten en kerkelijke werkers een volledig onderwijsprogramma te bieden (de cursus welke wij hier gebruiken heeft ook nog schriftelijke materialen en naslag welke wij hier niet in verwerkt hebben) zodat deze het geleerde weer verder kunnen delen. Stg. Bijbels en Theologisch Onderwijs Yarah De doelstelling van Third Millennium Ministries komt daarmee overeen met de doelstelling van de Stg. B.T.O. Yarah Onderwijs over- en uit de Bijbel middels elektronische, gedrukte en mondelinge overdracht. Deze doelstelling trachten wij te verwezenlijken door het beschikbaar stellen van informatie en onderwijs over- en uit de Bijbel. Het is daarom ook dat wij graag deze cursus doorgeven aan u en, net als de oorspronkelijke cursus, dit volledig gratis aanbieden. De cursus is geen kant-en-klare uitwerking, maar notities, schetsen en verwijzingen naar bijbelteksten. U moet dus 'zelf aan de slag' met deze lessen! Inhoudelijke opmerking Dr. Pratt is een 'reformatorisch' theoloog en heeft op bepaalde gebied opvattingen welke wij niet volledig delen. Deze hebben wij wel opgenomen, maar er bij vermeld dat dit zijn visie is. Video lessen Bij elk hoofdstuk is een link naar de video-lessen van dr. Pratt opgenomen zodat u deze online kunt beluisteren/bekijken. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 4/34

5 Essentiële Hermeneutische Principes - essentiële hermeneutische principes noodzakelijk - Bijbelse profetie "verantwoordelijk beschouwen" (bijv. niet je eigen fantasie op loslaten) 1 verwarring rondom OT profetie - onbekendheid met grote delen van de bijbel m.n. profetische boeken - bronnen van de verwarring? - de boeken zelf - moeilijk te begrijpen - onbegrijpelijke woorden gedachten - onbekend met historische achtergrond - De kerk is belangrijke oorzaak verwarring: - diverse theologische gezichtspunten; - tegenstrijdige opvatting - gevolgen er van? - Onderlinge vijandigheid - bijv. de uitleg dat de Here terugkomt in 1988 wie dat niet geloofde werd 'vijandig' behandeld - Gaat vaak gepaard met 'geldklopperij': koop mijn boeken/video/dvd, kom naar onze conferentie, steun ons (geld) - Apathisch gedrag Veel gelovigen worden apatisch. - beginnen enthouasiast; - daarna volgt een 'crisis', het gebeurt niet, is onwaar gebleken; - de gelovige wordt 'apatisch'.. 2 ervaringen van de profeten Men wordt er moe van om de profeten te begrijpen door bovenstaande! De ervaringen van de profeten zijn belangrijk om waar te nemen. Misvattingen over de profeten: - mentale staat van de profeet: de Bijbel maakt duidelijk dat ze soms totaal verbaasd waren over wat God hen openbaarde en wat ze moesten spreken, maar ze waren volledig bij zinnen! - inspiratie van de profeet Er is geen sprake van "mechanise interpretatie" of ontvangst van de boodschap door de profeten. Ze waren mannen die "organische inspiratie" ontvingen dat wil zeggen dat zij door de HG werden geïnspireerd tot het spreken van Woorden van God. - geen fouten in hun woorden/profetie; - God maakte wel degelijk gebruik van hun persoonlijkheid, kennis en kunde. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 5/34

6 Vergelijk bijv. met de schrijvers van het NT de Evangelieschrijvers schreven bewust met een "publiek" of doelgroep voor ogen! - begrip van de profeet (over het geprofeteerde) De profeten begrepen over het algemeen zeer goed wat zij uitspraken! - Dan. 12:8 "Wat zal de uitkomst van deze zaken zijn"? - 1 Petr. 1:11 ze begrepen het wel, probeerden het te begrijpen. Ze waren onbekend met de details maar niet totaal onkundig of onwetend! De profeet was dus 'organisch geïnspireerd', begreep wel degelijk veel van wat er geprofeteerd werd en waren dus absoluut niet 'buiten zinnen' (uitzonderingen daargelaten) 3 oorspronkelijke betekenis De oorspronkelijke betekenis van de profetie is een zeer belangrijk hermeneutisch principe. In de Evangelicale opvatting staat voorop, sinds de Reformatie, dat wij altijd moeten zoeken naar de oorspronkelijke betekenis voordat we ook maar enige betekenis toedichten aan een tekst en we ons moeten onderwerpen daar aan. Bij OT-profetie wordt dit echter vaak vergeten! - De populaire exegese - Atomistisch (fragmentarisch, biblicistisch) Losse verzen, delen enz. zonder context beschouwen. Alsof het losse atomen zijn in plaats van deel van het geheel. Op basis van hap-snap werk delen lezen of bij elkaar zoeken en betekenis toedichten - ahistorisch de historische context wordt niet in ogenschouw genomen of begrepen er wordt niet gekeken naar de oorspronkelijke schrijver's situatie, opvatting, persoonlijkheid etc. er wordt niet gekeken naar de oorspronkelijke doelgroep (Israël, Juda, de Volken enz) We plakken onze eigen betekenis aan profetische gedeelten die daar los van staan. - de juiste exegese! de basis regels voor interpretatie toepassen zoals grammaticaal/historisch correcte regels: a. de grammatica, de letterlijke context bijvoorbeeld Jes. 7:14, nooit zomaar uit het verband halen. Hoe past het in het hoofdstuk? In het boek? In plaats daarvan kijkt men vaak alleen naar de 'sleutelwoorden': maagd, kind. En op basis daarvan wordt een conclusie getrokken. Dat is "fragmentarisch" en onjuist. Je hebt totaal geen begrip van het gedeelte en waarom het er staat. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 6/34

7 4 NT perspectief b. de historische context - schrijver, doelgroep. Wie schreef het, aan wie, waarom? - wie de historische context kent, heeft een veilig anker om daarna de eventuele diepere of additionele betekenis te ontdekken of onderzoeken. Bij het begrijpen van de NT'ische visie op de profetie moeten we begrijpen hoe zij de volgende zaken zagen: - de autoriteit van de profeten; - volledig verzekerd/overtuigd dat de profeten autoriteit hadden om namens God te spreken door Hem daartoe gezonden waren; - daarom ook dat de Here er op wees dat de profeten Hem bevestigen; - ook de Here Jezus zich onderwerpt (Mt. 5:17) aan de Wet en de profeten; - NT schrijvers legden geen betekenis in de OT'ische tekst maar zochten de ware betekenis er in. Hand. 2:29-31: Petrus interpreteert vanuit David's visie en ervaring, niet zijn eigen opvatting; Joh. 12:39-41: Hij past toe op de Here Jezus, omdat (41) Jesaja de glorie van Jezus zag. Er is dus geen sprake van zelf een applicatie (toepassing) geven, maar het volgen van de OT'ische visie en bedoeling van de profeet! Als Christenen moeten we dit voorbeeld van NT'ische schrijvers volgen en ons onderwerpen aan het geschreve zoals Johannes en Petrus ook deden. We moeten de teksten dus niet alleen als gezaghebbend zien, maar ook de oorspronkelijke betekenis zoeken en proberen te begrijpen. - Toepassing: Hoe gaat NT om met de profetie? - verwachting voor de toekomst vanuit de profeten? - hoe zag men in het NT de profetische vervulling daar van? De OT'ische profeten namen waar: - zonde - verbanning - herstel Zij zagen uit naar het herstel en daarbij horende - (laatste, ultieme) oordeel alsmede - de Eeuwige zegen. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 7/34

8 NT'ische verwachting van de Joden: - de dag van herstel zou snel zijn; - veel Joden zag uit naar de Messias; - Jezus de vervulling, de Messias; - Jezus als centrum (van geloof) De Here Jezus wijst er op dat de 'lijdende messias' de vervulling is (Lukas 24:26,27). De verwachting van de Joden was herstel van het Volk en Land. De NT'ische schrijvers onderschrijven/bevestigen de profeten, maar relateren deze aan Christus. Met Zijn komst vervulde de Here Jezus alle OT'ische profetieën over Hem. - inauguratie (de "installatie als koning", zijn bediening) - voortzetting er van, door de kerkgeschiedenis heen - voltrekking van zijn koningschap Deze drie stadia waren het hermeneutische model van de NT'ische schrijvers. Wij moeten de OT'ische verwachtingen ook zo leren toepassen op de komst van Christus, zijn 1e komst, zijn koninkrijk en 2e komst. Let wel! Veel is nog in het verborgene. Als we spreken over het Koninkrijk van Christus weten we dat we daar zelf deel van uitmaken, maar ook dat dit een 'geestelijk koninkrijk' is, en nu nog niet op aarde gevestigd. Het is onmogelijk dit te beweren, vast te blijven houden hier aan, als je naar de wereld om ons heen kijkt en de voortdurende afval van het geloof. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 8/34

9 Taak van de Profeet Het werk van een profeet: 1. de titel van hun 'werk' ze worden onder diverse titels of termen genoemd genoemd: - primair [Gr.] prophetes spreken, schrijven (toekomst). **) iets aankondigen, proclameren (heden) [HB] nabi een geroepen persoon (geroepen door God) - secundair [HB] ebed dienstknecht, brede term; officieel, gerelateerd aan het hof van de koning (God!) Dan. 9:6 - niet geluisterd naar de Koning [HB] ro'eh ziener [Hb] hozeh ziener, observerend iemand (1 Sam. 9:9, II Sam. 24:11). Het zien, kijken in, de Hemelse gewesten, interactie met God zelf! (2 Kron. 18:18) [Hb] shomér wachter, uitkijk, bewaker van een stad of gebied. (Ez. 3:17) [Hb] Mal'ak iemand die berichten doorgeeft (boodschapper). (Hag. 1:13) [Hb] Ish'elohim Man van God. God's eigendom én door Hem gezonden. (II Kon. 1:12) **) De Griekse benaming is de Griekse vertaling van de Septuagint, de Hebreeuwse tekst die dus veel breder is. 2. de verandering (transitie) van hun werk Het werk van de profeet veranderde. Er zijn vier historische perioden te onderkennen die hier invloed op hebben gehad. De bediening van de profeet veranderde, net als de tijd waarin ze leefden. Dit moeten we onderscheiden en begrijpen om hun werk, woorden en gedragingen te kunnen duiden. 1. pre-monarchie - weinig profeten (nabi); - verschillende informele diensten, tijdelijke situaties en tijden; - brede groep mensen die nabi genoemd werden. 2. Monarchie - veel profeten, meer dan in welke periode dan ook (Samuel, Koningen, Kronieken) - formele dienst aan/bij het hof - corruptie koningen aan de kaak stellen. Mozes legde toekomstige koningen ook restricties op (Dt. 17:14-20)! - profeten waren controlerend, Nathan David. Obed Achaz. Elia Ahab (?) Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 9/34

10 3. Verbanning - (722vC) Israel in handen van de Assyriëres - (586vC) Juda in de handen van Babel De profeten werden gekenmerkt door: - minder profeten (Daniel, Ezechiel best bekend); - meer gevarieërd en informeel, net als voor de Monarchie; - onderwijs aan het volk; 4. post-verbanning - nog steeds relatief weinig profeten; - meer formele rol/dienst; - ondersteuning leiders (terugkeer, herbouw tempel); - als 'wachters', volk waarschuwen en leiden in geestelijke zin en dienst aan God. 3. de verwachting van/over hun werk Wat verwachtte God van de profeten? Er zijn twee verschillende 'modellen': 1. het 'populaire' (moderne) model; - Profeet als 'sjamaan' of medium beschouwt; - Toekomstvoorspellingen geven. beide zijn gedeeltelijk waar, maar niet de kerntaak! 2. het Verbondsmodel -- zoals de Bijbel dat geeft! God verwachtte iets anders, namelijk dat de profeet als Gezant namens Hem optrad om het volk te herinneren aan het Verbond. Grondslag voor deze gedachte is onder andere archeologische vondsten bijv. politieke overeenkomsten en contracten. God sloot een 'verbond' met zijn volk op dezelfde wijze! Het was een 'contract'. Dit was immers wat ze begrepen en kenden. Daarbij was een groot rijk vaak de leidinggevende partij over vazallen-staten. De vazal-staten moesten gehoorzamen aan de opgelegde contracten. Zij werden door gezanten regelmatig herinnerd aan hun verplichtingen. Als vazal-staten of steden deze niet nakwamen volgde uiteindelijk vergelding. De profeten moesten dus als gezanten het volk herinneren aan de wet, aan de verplichtingen. Hielden zij zich daar niet aan, dan moesten de profeten het oordeel (vergelding) van God aanzeggen. Jes. 6 toont dit heel duidelijk. Jes. 6:5 hij hoorde bij dat ontrouwe volk en riep 'ik verga [..] te midden van een volk met onreine lippen' Jesaja stelt zich beschikbaar als gezant van God, de Koning die zijn 'onderhorige' volk tot de orde roept door zijn profeet. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 10/34

11 Het Volk van het Verbond Profeten hadden in hun bediening te maken met... mensen. Dat was hun voornaamste 'doelgroep' en werkgebied en in het bijzonder mensen die in het verbond (met God) stonden. Vijf belangrijke gebeurtenissen/personen die de geschiedenis van de Bijbel bepaalden 1. Adam 2. Noach 3. Abraham 4. Mozes 5. David De eerste twee waren algemeen, voor alle mensen Daarnaast wordt nog genoemd: 6. Het Nieuwe Verbond Drie groepen van mensen worden onderscheiden: de mensheid in zijn algemeenheid mbt het verbond (Adam and Noah, "universele verbonden" voor alle mensen geldig) naties (volken) werden verschillend behandeld; Israël wordt apart behandeld/beschouwd 1 De Mensheid, de Volken 1. de centrale zaken: werken, meer een 'arrangement' tussen God en Adam. 1. Menselijke verantwoordelijkheid creatie van God, mens moest rentmeester zijn, God eren. Algemeen geldend voor alle mensen 2. menselijke corruptie niet alleen Adam, maar ook alle mensen zijn zondig geworden, en onder het oordeel gekomen 3. verlossing van de mens Gen. 3:15: belofte van verlossing 2. Verdere uitbreiding van 1, toegevoegd hier aan: God beloofde een nieuwe orde waarin hij vastgestelde tijden, jaren enz. 'altijd zou laten bestaan'. Waarom beloofde God deze 'aardse stabiliteit'? 1. God toonde daarmee geduld (Gen. 8:21) met de totale corruptie van de mens zou hij op een andere manier omgaan in de toekomst; 2. God geeft een ordelijke wereld zodat de mens zijn doel kan vervullen: te dienen naar God's beeld (Gen. 9:1). Bevestiging c.q. herhaling God's belofte aan Adam. De profeten trokken hier impliciet conclusies uit en pasten deze toe op de heidenvolken. Jeremia werd in het bijzonder geroepen als 'profeet voor de volken' vgl. Jer. 1:5 Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 11/34

12 De profeten adresseerden dan ook regelmatig 'de volken' aangezien zij nog steeds onder het universele verbond met Adam/Noach vielen! Zij wezen op - de zonden van de volken (Obadja Edom; Jona Nineve; Nahum Assyrië) - verlossing van de volken. Er zou voor elke volk en taal verlossing komen! Dus niet alleen Israël!! Jes. 25:6-8; Jer. 3:17. Dit is vervuld in Christus! 2 Israël Abraham Voor het eerst werd Israël aangewezen als volk waardoor de Verlossing zou komen 1. Centrale begrippen Beloften aan Abraham (Gen. 15, 17) - afstammelingen van Abraham: groot volk - land van Kanaan als hun gebied Deze beloften werden het centrum van de Bijbelse boodschap (voor Israël) 2. Hoe de profeten hier op acteerden De profeten wijzen vaak hier naar: Jes. 41:8; Hos. 1:10. De profeten 'leunden zwaar' op deze belofte. Abraham wordt maar 7x bij naam genoemd, maar het verbond wordt, direct en indirect, vaak als uitgangspunt genoemd en genomen. Mozes De wet van God is het centrum van de boeken van Mozes. Ex ; Leviticus, Deuteronomium. De wet was de grondslag, de standaard, van de 'kritiek' van de profeten op het volk. Zij herinnerden Israël aan de Wet en het houden er van (het verbond zie *Het werk van een Profeet* en de zegen en vloek die rust op het wel- of niet houden van de Wet. Jes. 5:24 beroept zich op de Wet (Verbond). David Het laatste verbond in het OT. Centrale gedachte: God's Volk tot een groot volk maken (IISam. 7; Ps. 89; Ps. 132) met het Huis van David als Koningshuis; David's Huis zou heersen over de wereld Christus zou komen uit het huis van David De OT'ische profeten wezen hier regelmatig op: - het koninkrijk van David (Am. 9:11) herstellen hut van David - David wordt in dit verband 35x genoemd; - toekomstig verbond in Christus. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 12/34

13 Het Nieuwe Verbond Het nieuwe verbond wordt wel beschreven en aangekondigd maar treed niet in werking in het OT. Deze treed in werking door de vervulling van het oude verbond onder de Wet, het is het verbond (met Israël) in Christus. Het Nieuwe Verbond houdt in: - vervulling - erfenis van de aarde - wet geschreven in de harten van de volken - David's Zoon op de Troon De profeten zagen uit naar dit verbond (Jer. 31:31; Ez 34:25). Het is een verbond met ISRAEL (toekomst) waar de profeten op hoopten en op wezen. De profeten zagen een speciale rol voor Israël in het verleden, (toenmalige) heden en de toekomst! 3 Redding binnen het verbond Moderne Christenen begrijpen vaak de verbonden niet en we verdelen de mensen vaak in twee groepen: gered niet gered Maar de OT'ische profeten zagen dit anders, zij onderkenden drie groepen: - buiten het verbond met God Alle mensen buiten het verbond met Israël - alle andere volken (heidenen) Gebonden aan de universele verbonden met God (Adam, Noach). Echter, er was door hun zonde en het feit dat ze niet in het verbond waren geen hoop op redding voor hen. Paulus spreekt over ze: Ef. 2:11-12 Proselieten waren de uitzondering en vielen binnen het verbond - binnen het (zichtbare) verbond met God Het Volk Israël Gelovigen en niet gelovigen (!) volgens Christenen. Theologen beschreven zo vaak ook de gelovigen in de kerk. Zij beschrijven de kerk als 'de zichtbare kerk' - iedereen die binnen de kerk hoort. Dit is inclusivisme. Zij zijn echter niet behouden maar binnen de kerk (lid). Ondanks het feit dat er ongelovigen binnen de kerk zijn wordt deze toch genoemd: - de Kerk - het Huis van God - Koninkrijk - God's Familie Tegenwoordig behouden we deze term voor aan wedergeboren gelovigen! Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 13/34

14 De Profeten zagen het zichtbare verbondsvolk ook zoals de theologen de kerk zagen; oftewel: inclusivisme. Hos. 1:3-9. De vloeken over Israël omdat het VOLK ongehoorzaam was in de namen van de kinderen. - Jezreel - verwoesting als onder Jehu - Lo-Ruhama - niet geliefd door God - Lo-Ammi - niet mijn volk Echter, Hosea geeft ook uitzicht op herstel. De kinderen worden dan als anti-type gebruikt. Hosea zegt hier niet dat ze gered waren, verloren gaan, vergeven worden en weer gered worden maar dat God het verbond God zal de beloften intrekken; God zal het verbond weer hernieuwd instellen of herstellen met ze; God zal zijn zegen weer geven aan het volk Dit is 'verbondstaal', een verbond met een VOLK. Wij gebruiken deze termen anders dan dat de Profeten deden; Jes. 14:1 Verkiezing van ISRAEL. Niet op basis van hun wedergeboorte e.d., maar op basis van uitverkiezing op grond van het verbond. Ook in het NT wordt soms zo gesproken (Joh. 6:70) waar de Here een ongelovige een 'uitverkorene' noemt, een gekozene. binnen het onzichtbare verbond met God In de zichtbare kerk is er een 'onzichtbare kerk' -- volgens de Westminster Confessie bijv. waarin is opgenomen dat er binnen de kerk een uitverkoren groep is, het Lichaam van Christus. Alle mensen die een reddend geloof aanhangen behoren tot de 'onzichtbare kerk', bestaande uit gelovigen alleen. De 'onzichtbare kerk' is zeker van zijn redding. Paulus wijst hier op, ook in het kader van Israël: Rom. 9:6-7. Niet iedereen is een (geestelijk) kind van Abraham. Daarvoor is reddend geloof nodig. Er is dus een 'Israël binnen Israël'. Ook de profeten dachten zo. Het gelovige 'overblijfsel' als het land onder oordeel was, werden zij toch gered op basis van hun geloof en vasthouden aan de Wet. Jer. 4:4 Zichtbare volk. Besnijd jezelf van hart. Juda was onder het oordeel als volk. Ez. 18:31 laat je hart vernieuwen. Zij hoorden bij het verbond, maar redding stond niet vast, en daarom moesten ze zich bekeren! Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 14/34

15 Feitelijk was het een en ander gesymboliseerd in de Tabernakel (of latere Tempel). De voorhof was voor de heidenen (de ongelovigen), het heilige voor het Volk (het zichtbare Israël, je moest een Jood zijn om daar te mogen komen anders werd je ter dood gebracht), het Heilige der Heiligen was het 'onzichtbare' deel dat gered werd op basis van geloof. De Priesters deden hier dienst als vertegenwoordigers van dit 'onzichtbare' Israël immers wie zich met God liet verzoenen via de priesters bezat een 'heiligmakend' geloof/was gereinigd. Iedereen in het Heilige hoorde bij het volk, genoot de voorrechten van het horen bij het volk, maar kon niet zomaar zeker zijn van zijn of haar redding. Daarvoor was geloof, en handelen er naar door de Wet te volgen, noodzakelijk. Pas dan was er gemeenschap met God en dus redding, mogelijk. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 15/34

16 De Dynamiek van het Verbond De profeten waren de belangenbehartigers en gezanten voor en van het verbond. 1. Idealen van het Verbond het verbond was als een huwelijkssluiting, en bevat idealen en beloftes Structuur van een verbond - verdragen (structuur) zoals ook de volken rondom hadden (zie eerder) - verdrag bevatte zekere idealen en gebaseerd op de goedheid van de gevende partij - elke 'verdragspartij' moest loyaal zijn en was daarvoor verantwoordelijk Gen 1:2 - het verbond met Adam. De voordelen waren duidelijk: de Hof. Idealen: God wilde een verbond met hen aangaan en zij hadden de verantwoordelijkheid zich te houden aan de regels (Gen. 2:!6-17, Goed en Kwaad). Niet alleen de 'voordeeltjes' maar ook verplichtingen. Gen. 6:7-8 (Noach) eveneens. Gebaseerd op genade, maar er was wel degelijk een verbond (Gen. 9:7) met opdrachten voor de mensheid. Het verbond met Abraham (Gen 12:2-3) was van een andere aard; genade, zegen en vloek staan centraal. Gen. 17:1-2 God bevestigd het verbond, maar Abraham moet gehoorzaam zijn. Mozes's verbond was eveneens gecentreerd rondom God's genade: 1e gebod "Ik heb u uitgeleid". Basis is dus GENADE. Maar ze moeten wel gehoorzamen (Ex. 19:5). Ook het Davidische verbond (II Sam 7:8) begint met God's genade en handelen met David's dynastie. Ook hier vraagt God loyaliteit Ps. 89:30-32 Paulus' laat zien dat het Nieuwe Verbond in Christus ook gebaseerd is op een éérste handelen, genade, van God Ef. 2:8-10. En de gelovige moet eveneens in dit verbond zijn verantwoordelijkheid nemen en het goede doen. profetische dienst - De profeten wezen de mensen op God's genade en herinnerden ze aan hun verplichtingen. - De reactie van de mensen toonde hun ware hartsgesteldheid behoorden zij bij het zichtbare Israël of het ónzichtbare "van hart besneden" Israël? - Zelfs de laatsten werden uitgedaagd dit te bewijzen. Openb. 2:7 is een NT'ische uiting er van. 2. Oordelen onder het verbond Typen van oordeel als gevolg van ongehoorzaamheid De profeten zegden het oordeel, qua type oordeel, aan op basis van wat Mozes had geschreven. Deut. 4:25-28; 28:15-68; 29:16-29; 32:15-43; Lev. 26: oordelen door de natuur De 'natuurlijke orde' zou worden verstoord bij ongehoorzaamheid. Droogte, Pest, hongersnood, ziekten, wilde dieren, verlies van vruchtbaarheid. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 16/34

17 (Hag. 1:9-11) - oordelen door oorlogen/overheersing (verbanning uit het land) e.d. Oorlog brengt vaak ook verstoringen in de natuur. Genoemd worden: Verslagen worden door vijanden, belegering van hun steden, bezetting van het land, Dood en verwoesting, ballingschap (bijv. Micha 1:16 verbanning) Hoe werden de oordelen voltrokken? Hoe zou God de oordelen voltrekken volgens de profeten? Lev. 26: God heeft geduld Hij weet dat het volk rebelleert maar heeft geduld en genade. Lev. 26: x "Als jullie niet gehoorzamen..." Joel 2:13 "keer terug tot God" De profeten geloofden in het oordeel maar wisten ook dat God genade zou geven als zij zich bekeerden en wijzen daar op - men blijft echter schuld op schuld stapelen De schuld wordt hoger, dus ook de 'maatregel'. Deze is incrementeel. Jes. 38:1 "Maak je huis op orde" en het betrof één persoon (Hizkia). Jes. 39:6 Door Hizkia's ongehoorzaamheid werd het hele volk gestraft - er volgt een climax Het ergste wat ze kan overkomen: verwoesting van het land, verbanning. Lev. 26:33 dat was het ergste wat hen kon overkomen! Am. 5:26,25 verbanning was onontkoombaar, het volk wilde dat nite geloven. Volk wilde niet geloven dat Jeruzalem vernietigd kon worden, laat staan de Tempel (Jer. 7:13-15) God was en is een genadig God, maar uiteindelijk kan hij tot oordeel worden genoodzaakt, geprovoceerd tot woede door Zijn Volk. Desondanks is het een geduldig oordeel en een oordeel dat het volk zoveel mogelijk spaart. Hij 'veegt ze niet van de kaart'. 3. Zegeningen door het verbond Het verbond kent ook vele zegeningen, wanneer Israël zich houdt aan God's Woord rust er zelfs een rijke zegen op ze. Typen van Zegeningen - Zegeningen door de natuur Mozes openbaarde dat de natuur hen rijk zou zegen (Deut. 4; 28; 30 en Lev. 26) - zegeningen van het land (oogst); - zegeningen in de veestapel (vruchtbaar); - gezondheid en voorspoed; - groei van het volk (aantal) Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 17/34

18 Dit is de zegen die al aanwezig was in het Paradijs en nu weer aan Israël wordt aangeboden (Joel 2:22-23,. Zach. 8:12) - zegeningen in oorlogen Als het volk God volgt zal God hen zegenen in de strijd tegen hun vijanden (Deut. 4; 28; 30 en Lev. 26) - ze zullen hun vijanden verslaan - er zal een einde komen aan oorlogen - ze zullen worden verlost van vernietiging - de gevangenen zullen terugkeren Amos 9:11,12 - De Tent van David zal worden hersteld, zodat zij het land zullen bezitten (= 1000 jarige rijk); Micha 4:3 Vrede (= 1000 jarige rijk) Proces van de zegen - Genade Veel Christenen denken ten onrechte dat men de redding kon 'verdienen' door werken. Hos. 14:! Het was genade en vergeving, niet de werken! - Nivo's van zegen Er zijn grotere en kleinere zegeningen. Jes. 38:5 Hizkia kreeg een 'kleine' zegen: 15 jaar extra te leven. Jes. 37:34,35 God zou het volk bevrijden van Assyrië en zou de Assyriërs verslaan. Er is dus sprake van verschillende nivo's van zegen; persoonlijk nivo, op het nivo van het complete volk, enz. - Climax Hoe groot of zwaar het oordeel zou zijn, God zou een restant van het volk overlaten. Jer. 5:18 een verzekering dat er een restant overblijft Door het 'overblijfsel' zou het volk herleven en blijven bestaan (Deut. 30:4-5) en God zou het volk nooit los laten. Dit thema komen we bij de profeten vaak tegen, bijv. Jer. 23:3; vgl. Joel 3:9 3:17. Een grote triomf die Israël voor altijd zou 'veiligstellen'. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 18/34

19 Historische analyse van profetie De data en tijden waarin de profeten werkten en optraden zijn zeer belangrijk om, in verband met de context, ze goed te begrijpen. Perioden die onderscheiden moeten worden: 1. De vroege monarchie - Abraham tot Saul, geen Koning - Belangrijkste gebeurtenissen vanaf Saul - begin rond 1000 v. Chr. - verenigd koninkrijk (David). De bijbel ziet dit als een 'ideale' periode - verdeeld koninkrijk (930 v. Chr) - afgoderij in 10 stammen - juda bleef min-of-meer trouw aan God - profetische activiteit was er in deze vroege periode wel, maar de grote, 'geschreven', profeten stammen niet uit deze tijd. Wel is de achtergrond er in terug te horen. De profeten keken terug naar deze periode als de periode waarin er sprake was van gehoorzaamheid aan God's Verbond. - de profeten dienden in twee verschillende landen/gebieden en focussen op wat daar gebeurt; 2. Assyrische periode De mensen moesten gehoorzaam zijn. Zij waren dat niet, en kwamen daarom onder het oordeel door Assyrië ( ) Belangrijke gebeurtenissen - Syrisch-Israëlische coalitie; - Conflict tussen Syrie, Israel en Juda (Jes. 7) - Noord en Zuid waren in rebellie tegen Assyrië - val van Samaria; hoofdstad Noord-Israël (10 tammen), II Kon. 17, vernietiging Samaria en ballingschap - Invasie van Sanherib invasie in Juda. Zij onderwierpen zich in eerste instantie aan Assyrië, maar kwamen later in opstand. 701 v.chr. II Kon 18-19, Hizkia. Volledige onderwerping en vernietiging werd voorkomen doordat Hizkia trouw bleef aan God en Zijn Verbond en daarom 'uitgered' werd. De bediening van de profeten wordt hier door beïnvloed c.q. bepaald. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 19/34

20 Van de 16 profeten waarvan wij boeken hebben waren de volgende profeten die een bediening hadden in deze tijd: Jesaja Jes. 1:1, v.chr.; Juda, Jeruzalem; oproep tot vertrouwen in God tegen Assyrië. Ballingschap. Hoop en verwachting van herstel van het rijk. Hosea Hos. 1:1, v.chr.; 10 Stammen. Assyrische oordeel aankondigen. Hoop en verwachting van herstel van het rijk. Amos Amos 1:1, v.chr.; 10 stammen, waarschuwing voor oordeel en val van Samaria. Amos 5:27. Hoop en verwachting van herstel van het rijk. Jona II Kon. 14:25, Jona. Oordeel over Nineve aanzeggen. Genade, ook voor een vijand. Micha v. Chr.; Juda, Jeruzalem. Oordeel over 10 stammen en Juda. Weerstand tegen valse profeten. Hoop en verwachting van herstel van het rijk. Nahum Nah. 3:7-8, v. Chr.; Juda. Verwoesting van Assyrië. Nah. 3:5. 3. Babylonische periode Jesaja is een overgangsperiode tussen Assyrië en Babylonië. Jesaja 39:5-7 Jesaja is tegen het verdrag van Hizkia met Babel. - 1e Babylonische overheersing - leiders worden gedeporteerd; - 2e Babylonische overheersing - Nog steeds verzet - Juda wordt grotendeels te gronde gericht, veel mensen gedeporteerd; - Zacharia hoort bij de weggevoerden. - 3e Babylonische overheersing - Nog steeds verzet - de finale deportatie, vernietiging van het land, Jeruzalem en de tempel. Het land was leeg en totaal verwoest. Zeven profeten in deze periode: Jeremia Juda, tijdens alle drie de perioden. Niet weggevoerd; (Jer. 1:1-3) Oproep tot bekering. Waarschuwt voor verwoesting van Jeruzalem, blijft hoop zien en geven voor de toekomst. Ezechiël Ez. 1:2, Babylon, Voorspelde de verwoesting van Jeruzalem. Focus op de toekomst en herstel van Jeruzalem en de Tempel. Daniël v.chr. Ballingschap zou lang duren doordat Juda zich niet bekeerde, Dan. 9:13. Hij kondigt aan dat Israël niet eerder weer een zelfstandig volk zou zijn totdat vier grote rijken voorbij zouden zijn gegaan, incl. het Romeinse Rijk. Roept op tot bekering van het volk. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 20/34

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15 De Bijbel open 16-09-15 2 Petr.3: 3 Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte

Nadere informatie

Het Oude Testament in vogelvlucht

Het Oude Testament in vogelvlucht Het Oude Testament in vogelvlucht Vooraf: Houd de bijbel nog even dicht. Weet jij nog hoe de lijn van het hele Oude Testament loopt? Maak allemaal individueel een overzicht van de geschiedenis vanaf de

Nadere informatie

Israël STILLE TIJD STUDIE

Israël STILLE TIJD STUDIE Israël Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16) 14 STILLE TIJD Thema: Israël volgens de Bijbel Probeer

Nadere informatie

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26 1. Samuël de profeet Lezen: Handelingen 3:11-26 En ook al de profeten, van Samuël aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Handelingen

Nadere informatie

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105) Een uitgave van Met Open Bijbel Adres Postbus 520, 3800 AM Amersfoort Internet:

Nadere informatie

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!!

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!! 1 Preek 24 januari 2010 Schriftlezing Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21 Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden

Nadere informatie

Eén eeuwig verbond. Verbond. Verbond. Discussie. Twee manieren van bijbellezen. blok F - nivo 3 - avond 7

Eén eeuwig verbond. Verbond. Verbond. Discussie. Twee manieren van bijbellezen. blok F - nivo 3 - avond 7 Eén eeuwig verbond blok F - nivo 3 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik, herhaling 19.20 Discussie over de positie van Israël 19.30 Twee manieren van bijbellezen 19.35

Nadere informatie

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's 2012 20,6 (2012): Verbinding 20,5 (2012): Kleur 20,4 (2012): Jij bent m 20,3 (2012): In de zon 20,2 (2012):

Nadere informatie

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's 2014 22,4 (2014): De geheime dienst 22,3 (2014): Op het altaar 22,2 (2014): Worstelen met 22,1 (2014): Nieuwe Testament 2013 21,6

Nadere informatie

Hosea Gods heilige liefde I

Hosea Gods heilige liefde I Hosea Gods heilige liefde I I. Hosea s s huwelijk: : een openbaring van Gods hart - 1-3 II. Hosea s s boodschap: een openbaring van Gods karakter 4-14 I. Hosea s s huwelijk: een openbaring van Gods hart

Nadere informatie

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19 Geachte lezer, Het verheugd ons, u dit overzicht te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit overzicht wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt,

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 4 De bijbel, wat is dat

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Het Concilie van Jeruzalem en de herbouw van het huis van David Een kritische blik op Handelingen 14:24-15:21

Het Concilie van Jeruzalem en de herbouw van het huis van David Een kritische blik op Handelingen 14:24-15:21 Het Concilie van Jeruzalem en de herbouw van het huis van David Een kritische blik op Handelingen 14:24-15:21 Jos M. Strengholt, 14 februari 2010, Cairo Toen Paulus van zijn eerste zendingsreis terugkeerde

Nadere informatie

Oude Testament Cursus 9

Oude Testament Cursus 9 Oude Testament Cursus 9 30. Joël Schrijver: Joël. Voor wie?: Juda. Doel: Juda waarschuwen vanwege hun zonden en wijzen op de noodzaak van bekering. Informatie over Gods toekomstplannen met het volk. Een

Nadere informatie

DRIE PERIODEN VAN DE PROFETEN

DRIE PERIODEN VAN DE PROFETEN Inleiding Daniël De komende maanden willen we het boek Daniël bespreken, een boek waarvan men soms zegt dat het moeilijk te begrijpen is. Deze opmerking slaat dan vaak op de laatste zes hoofdstukken die

Nadere informatie

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

Het bijbelboek Jeremia

Het bijbelboek Jeremia Kris Tavernier Het bijbelboek Jeremia Context en indeling Jeremia 1-52 De tijd van Jeremia Tijdens het lezen van het boek Jeremia wordt al gauw duidelijk dat zijn profetieën niet chronologisch gerangschikt

Nadere informatie

Inleiding. In deze brochure worden tenzij anders aangegeven de Bijbelteksten geciteerd uit de NBG vertaling van 1951.

Inleiding. In deze brochure worden tenzij anders aangegeven de Bijbelteksten geciteerd uit de NBG vertaling van 1951. Inleiding Als Evangelische Gemeente Jozua zijn we blij je deze brochure aan te kunnen bieden. Hierin lees je hoe in de gemeente gedacht wordt over de plaats van het volk Israël in Gods heilsplan en hoe

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

De evangeliën en hun betrouwbaarheid

De evangeliën en hun betrouwbaarheid De evangeliën en hun betrouwbaarheid blok F - nivo 3 - avond 3 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik en intro 19.20 Discussie: het evangelie van Judas 19.30 Historisch betrouwbaar?

Nadere informatie

Waarom is het laatste hoofdstuk van het boek van Amos zo belangrijk voor de eindtijd?

Waarom is het laatste hoofdstuk van het boek van Amos zo belangrijk voor de eindtijd? De profeet Amos en de eindtijd. Waarom is het laatste hoofdstuk van het boek van Amos zo belangrijk voor de eindtijd? Wij hebben in het boek Amos de uiteenzetting gezien van de onveranderlijke wegen die

Nadere informatie

Inleiding Oude Testament Cursus 2

Inleiding Oude Testament Cursus 2 Inleiding Oude Testament Cursus 2 Exodus: Details over hoe Israël een volk werd en Mozes haar leider. Israël werd bevrijd uit de slavernij in Egypte en reist naar de berg Sinaï, waar zij Gods wet ontvangt.

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS?

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS? AANTEKENINGEN Alles draait om de visie op Jezus Christus. Door de eeuwen heen is er veel discussie geweest over Jezus. Zeker na de Verlichting werd Hij zeer kritisch bekeken. De vraag is waar je je op

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Erik Bouman [BEN IK EEN DISPENSATIONALIST?] www.gold4life.org. Maart 2012

Erik Bouman [BEN IK EEN DISPENSATIONALIST?] www.gold4life.org. Maart 2012 Erik Bouman www.gold4life.org Maart 2012 [BEN IK EEN DISPENSATIONALIST?] Er bestaat veel onduidelijkheid over de verbonden en beloften van God in het Oude Testament. Vele verschillende interpretaties botsen

Nadere informatie

De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke

De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke jodendom en het vroege christendom. Het woord bijbel komt van het Griekse woord biblia, en dat betekent boeken of

Nadere informatie

De Bijbel open (04-05)

De Bijbel open (04-05) 1 De Bijbel open 2013 17 (04-05) Een paar weken geleden dachten we in ons programma na over Jona. Als u toen mee luisterde herinnert u het zich wellicht. Na zijn vlucht voor God en na zijn redding uit

Nadere informatie

De Bijbel open 2012 37 (22-09)

De Bijbel open 2012 37 (22-09) 1 De Bijbel open 2012 37 (22-09) Onlangs kreeg ik een vraag over twee genezingen in de bijbel. De ene gaat over de verlamde man in Lukas 5 die door het dak van een huis tot Jezus wordt gebracht en door

Nadere informatie

kleine profeten - Jona Jona, de profeet

kleine profeten - Jona Jona, de profeet Jona, de profeet Bijbel 66 Genesis Openbaring Haggai Zacharia Maleachi Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja na de ballingschap Bijbel 66 Genesis Openbaring Haggai Zacharia Maleachi Jona

Nadere informatie

Hoe lees je de bijbel

Hoe lees je de bijbel Hoe lees je de bijbel blok F - nivo 3 - avond 1 Bij(bel)sluiter Lees voor gebruik altijd de bijsluiter! Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Introductie onderwerp, verwachtingen peilen 19.20

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

HEBREEUWS BETEKENIS GRIEKS (LXX) BETEKENIS

HEBREEUWS BETEKENIS GRIEKS (LXX) BETEKENIS De Tora - Indeling De indeling van de Tora De Tora bestaat uit vijf delen of boeken. De namen van de boeken zijn in het Hebreeuws ontleend aan de eerste woorden waarmee de boeken beginnen. Later is er

Nadere informatie

Wondertekenen in het Johannesevangelie

Wondertekenen in het Johannesevangelie Hugo Bouter Wondertekenen in het Johannesevangelie De acht tekenen van Jezus in het Johannesevangelie Johannes 2:1 21:14 Tekenen bevestigden de prediking van het evangelie Volgens Handelingen 2:22 is het

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

FUNDAMENTELE WAARHEDEN

FUNDAMENTELE WAARHEDEN FUNDAMENTELE WAARHEDEN De Bijbel is ons enig richtsnoer voor geloof en beleven. Deze opsomming van fundamentele waarheden is bedoeld als basis van onze geestelijke gemeenschap, dat wil zeggen dat wij vast

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

De Christus in elk bijbelboek

De Christus in elk bijbelboek Kris Tavernier De Christus in elk bijbelboek Christus in al de Schriften Lucas 24:27 De Bijbel is door en door christocentrisch, dit wil zeggen dat de Bijbel in hoofdzaak spreekt over 'Jezus, de Christus,

Nadere informatie

Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf?

Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? Zondag 27 Zondag 27 gaat over gedoopte kinderen Lees de tekst van Zondag 27 Vraag 72 : Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? Antw : Neen het; want alleen het bloed van Christus

Nadere informatie

GENESIS

GENESIS 1 Bijbellezen SCHEMA AANWIJZINGEN. Vul de datums in waarop u van plan bent de betreffende hoofdstukken te lezen. Vink ze af bij voltooiing van elk gedeelte. U kunt de Bijbelboeken in volgorde lezen of

Nadere informatie

WAARHEEN WIJZEN DE TEKENEN? Door: Richard Jordan

WAARHEEN WIJZEN DE TEKENEN? Door: Richard Jordan WAARHEEN WIJZEN DE TEKENEN? Door: Richard Jordan Het Bijbelboek Marcus besluit met een passage die iedere gelovige, en een ieder die onder christenen werkzaam is, biddend zou moeten overwegen: Markus 16:19

Nadere informatie

DE ZONDE TEGEN DE HEILIGE GEEST.

DE ZONDE TEGEN DE HEILIGE GEEST. DE ZONDE TEGEN DE HEILIGE GEEST. In de loop van jaren vroegen mensen ons regelmatig iets over dit onderwerp, tevens ontvangen we nog vaak e-mails van mensen die ons om uitleg vragen. Soms heeft men er

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

Gemeente van Jezus Christus, gasten, luisteraars,

Gemeente van Jezus Christus, gasten, luisteraars, Gemeente van Jezus Christus, gasten, luisteraars, We zijn begonnen aan een bijbelboek dat niet makkelijk is, dat was ook de ervaring van sommigen vorige week, toen ik heb uitgelegd over die schijnapostelen,

Nadere informatie

De koning van het koninkrijk van God. les 3. de wereld is in de macht van het kwade satan beschikt over macht satan misleidt

De koning van het koninkrijk van God. les 3. de wereld is in de macht van het kwade satan beschikt over macht satan misleidt De koning van het koninkrijk van God les 3 DEEL 1 FOLLOW MENTOR DE KONING Een koning is in bijbelse begrippen soeverein en regeert. Soeverein: de macht is aan de koning. De koning bepaalt zelf wat de regels

Nadere informatie

Galaten 1. Begin van de brief

Galaten 1. Begin van de brief Galaten 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Galatië 1-3 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de provincie Galatië. Allereerst dit: Ik ben niet door mensen aangesteld als apostel,

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Profeetschap in de Islam

Profeetschap in de Islam Profeetschap in de Islam Allah (God), de Schepper van het universum en alles daarin, heeft de mens geschapen voor een nobel doel: om Hem alleen te aanbidden en om een deugdzaam leven te leiden op basis

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

Het eeuwige Woord. Het evangelie naar Johannes 1:1-18. dinsdag 13 januari

Het eeuwige Woord. Het evangelie naar Johannes 1:1-18. dinsdag 13 januari Het eeuwige Woord Het evangelie naar Johannes 1:1-18 dinsdag 13 januari 1 Inleiding (1) Schrijver: Johannes, discipel en apostel (ook: 1,2,3 Joh) (noemt zichzelf: de discipel van wie Jezus hield; 13:23,

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 6 t/m 11 Werkboek 2 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 6 t/m 11 In werkboek 2 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. In werkboek 1 staat

Nadere informatie

U mag u geen vrouw nemen en in deze plaats geen zonen en dochters hebben. (Jeremia 16:2)

U mag u geen vrouw nemen en in deze plaats geen zonen en dochters hebben. (Jeremia 16:2) Les 9 voor 28 november, 2015 U mag u geen vrouw nemen en in deze plaats geen zonen en dochters hebben. (Jeremia 16:2) Jeremia's leven zou zoals dat van Hosea, een levende gelijkenis zijn. Hij zou een voorbeeld

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Het Pinksterfeest De Geboorte van de Gemeente

Het Pinksterfeest De Geboorte van de Gemeente Het Pinksterfeest De Geboorte van de Gemeente Rudy Brinkman 2014, EBG Leek/Stg. BTO Yarah Handelingen 2:1-13 Uitstorting van de H.G. Bekende gedeelte, maar natuurlijk kan je over zo n gedeelte héél veel

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

[Uitzending 959: Hebreeën 8:6 t/m 13]

[Uitzending 959: Hebreeën 8:6 t/m 13] [Uitzending 959: Hebreeën 8:6 t/m 13] In de vorige uitzendingen memoreerden we al dat door het noemen van Mozes en de berg (Sinaï) automatisch de verbondssluiting binnen het gezichtsveld komt. In Hebr.8:6

Nadere informatie

ZEVENTIG WEKEN VAN DANIEL'S PROFETIEËN

ZEVENTIG WEKEN VAN DANIEL'S PROFETIEËN ZEVENTIG WEKEN VAN DANIEL'S PROFETIEËN Daniël 9:24-27 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen,

Nadere informatie

Pastorale Theologie Christologie. Christologie Inleiding. Indeling. Christus: God en Mens Afwijkende leren: Concilie van Chalcedon (AD 451)

Pastorale Theologie Christologie. Christologie Inleiding. Indeling. Christus: God en Mens Afwijkende leren: Concilie van Chalcedon (AD 451) Pastorale Theologie Christologie Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w. Christologie Inleiding Christus: God en Mens Afwijkende leren: Docetisme Adoptianisme Concilie van Chalcedon (AD 451) Unio Personalis:

Nadere informatie

Hosea (boek) Inhoud: Schrijver en tijd... 2 De boodschap... 2 Indeling... 3 Inhoud van de hoofdstukken... 4 Bron... 4

Hosea (boek) Inhoud: Schrijver en tijd... 2 De boodschap... 2 Indeling... 3 Inhoud van de hoofdstukken... 4 Bron... 4 Hosea is de naam van een profetisch boek in het Oude Testament. De profeet Hosea stelt in de 8e eeuw vóór Christus de afgodische onttrouw van Israël (10-stammenrijk) aan de kaak, kondigt Gods oordelen

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Ontstaan en gezag van de bijbel

Ontstaan en gezag van de bijbel Ontstaan en gezag van de bijbel Gezag van de bijbel: Christus is de sleutel Wanneer we het hebben over het ontstaan van de bijbel en de manier waarop het gezag van de bijbel zich aan ons opdringt moeten

Nadere informatie

Studie 2 16-10-2013. Altijd Alleen Jezus

Studie 2 16-10-2013. Altijd Alleen Jezus 1. Wij geloven samen met Paulus dat ieder Schriftwoord nuttig is om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzing met als doel de rechtvaardigheid. (2 Timotheüs 3:16). Zoals jullie misschien

Nadere informatie

Wees heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1: 16 b.

Wees heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1: 16 b. De essentie van deze studie is neergelegd in de blauw gekleurde tekst. De zwart gekleurde tekst dient ter verduidelijking en voor nadere studie en kan bij eerste lezing worden overgeslagen. In een vorige

Nadere informatie

Pleroe de Wet. Wij raden je aan om een uitgebreide Strongs Concordantie te raadplegen om de Griekse woorden die

Pleroe de Wet. Wij raden je aan om een uitgebreide Strongs Concordantie te raadplegen om de Griekse woorden die Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom

Nadere informatie

VAJERA (En Ik verscheen) Sjemot 6:2-9:35

VAJERA (En Ik verscheen) Sjemot 6:2-9:35 VAJERA (En Ik verscheen) Sjemot 6:2-9:35 De Parasja begrijpen Sjemot (Exodus) 6:2-6:8 We zullen leren hoe we 1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen. 2)

Nadere informatie

Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment?

Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment? Het erfelijk koningschap aan David toegezegd. Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment? Zie 2 Samuel 7 Veel van de omringende volken, die de voorspoed van Israël zagen,

Nadere informatie

Inleiding op de bedelingen. Bijbelstudie Ommen 5 April Wat is een bedeling

Inleiding op de bedelingen. Bijbelstudie Ommen 5 April Wat is een bedeling Inleiding op de bedelingen Bijbelstudie Ommen 5 April 2009 Wat is een bedeling Een bedeling is een specifieke manier waarop God Zijn regering in de wereld openbaart en waardoor Hij in stappen Zijn doel

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

FOR THE SOWER JES.55:10 FOR THE EATER korte Bijbelse boodschappen van. Otis Q. Sellers, Bijbelleraar

FOR THE SOWER JES.55:10 FOR THE EATER korte Bijbelse boodschappen van. Otis Q. Sellers, Bijbelleraar SEED & BREAD FOR THE SOWER JES.55:10 FOR THE EATER korte Bijbelse boodschappen van Otis Q. Sellers, Bijbelleraar Vertaling Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland www.lachairoi.org Nr. 178 Romeinen recht

Nadere informatie

De profeet Jeremia had voorzegd dat de ballingschap 70 jaar zou duren. De profeet Daniël verwachtte blijkbaar duidelijk dat na het einde van de

De profeet Jeremia had voorzegd dat de ballingschap 70 jaar zou duren. De profeet Daniël verwachtte blijkbaar duidelijk dat na het einde van de Hoofdstuk 7 427-466 voor Christus - schema 13 466-505 voor Christus - schema 14 Schema 13 De 70 jaar weken van de profeet Daniël hoofdstuk 9. Het is dit profetische gedeelte van het boek Daniël uit het

Nadere informatie

Week 3. Voorbereiding Heilig Avondmaal

Week 3. Voorbereiding Heilig Avondmaal 1 Week 3 2 Zondag Want alzo lief Johannes 3:14-21 Overdenk vandaag Gods liefde voor uw en mijn redding in Jezus de Messias. Gods liefde gaat uit naar een wereld verloren in zonden en schuld. Ook wij waren

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

De Bijbel Open 2013 18 (11-05)

De Bijbel Open 2013 18 (11-05) 1 De Bijbel Open 2013 18 (11-05) Op 14 mei is het precies 65 jaar geleden dat in 1948 de staat Israel werd uitgeroepen. U merkt wel dat daar op allerlei manieren publiciteit aan gegeven wordt, positief

Nadere informatie

OUDE TESTAMENT CURSUS 1

OUDE TESTAMENT CURSUS 1 OUDE TESTAMENT CURSUS 1 1. Inleiding tot de Bijbel Doelen Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: Het sleutelvers uit je hoofd opschrijven Een definitie geven voor Bijbel Een definitie geven voor Schriften

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1

Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1 Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1 1 Genesis 1 2 Genesis 2 3 Genesis 3 4 Lukas 1:1-40 5 Genesis 4 6 Genesis 5 7

Nadere informatie

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden Kerkboekje ADVENT EN KERST Hervormde gemeente Brandwijk Naam: Dit kerkboekje is speciaal gemaakt voor de morgendiensten van 7 november t/m 5 december 0. Iedere week krijg je één blad dat speciaal voor

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Efeziërs 1. Begin van de brief

Efeziërs 1. Begin van de brief Efeziërs 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Efeze 1 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Efeze. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Jullie horen

Nadere informatie

Wie is de Heilige Geest (1) les 8a FOLLOW

Wie is de Heilige Geest (1) les 8a FOLLOW Wie is de Heilige Geest (1) les 8a DEEL 2B FOLLOW DE GEEST DIE GOD VERTEGENWOOR- DIGT De Heilige Geest wordt vaak gezien als een gevoel, een heerlijke ervaring, enzovoorts. Hoe wordt de Heilige Geest hier

Nadere informatie

JEZUS. Hij zoekt en redt de verlorene (Lukas 19:10) Hij neemt de zonde weg (Johannes 1:29) Hij redt van zonden. Hij pleit voor ons (Hebreeën 2:17)

JEZUS. Hij zoekt en redt de verlorene (Lukas 19:10) Hij neemt de zonde weg (Johannes 1:29) Hij redt van zonden. Hij pleit voor ons (Hebreeën 2:17) Les 6 voor 6 februari 2016 JEZUS Wat betekenen de namen van de Heiland in Mattheüs 1:20-23? De namen JEZUS ( De Heer redt ) en IMMANUEL ( God met ons ) vertegenwoordigen de twee doelen van de missie van

Nadere informatie

De Vliegende Start Toets 1 - vragen

De Vliegende Start Toets 1 - vragen Toets 1 - vragen Les 1: Waarom Jezus? Getoetste stof: hoofdstuk 1 1. Naar wiens beeld en gelijkenis is de mens geschapen? 2. Wat maakt de mens zo uniek in vergelijking tot dieren en wat stelt hem in staat

Nadere informatie

Gods soevereiniteit. Daniël

Gods soevereiniteit. Daniël Gods soevereiniteit Daniël 2 Terugblik 1: Wanneer speelt het verhaal? 605 v.c. Jeruzalem veroverd door Nebukadnezar II (regeert tot 562v.C). Twee stammen weggevoerd 602 v.c. Daniël en vrienden hebben 3

Nadere informatie

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen?

Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Alpha Cursus IGGDS DE HOEKSTEN Woensdag 22 april 2015 Restaurant Algorfa Bijeenkomst 12 Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? Inleiding Paul van der Laan 1. IJsbreker: GOED NIEUWS VERSPREIDT ZICH

Nadere informatie

Handelingen der apostelen. Lezing voor Jansontmoeting 14 september 2016

Handelingen der apostelen. Lezing voor Jansontmoeting 14 september 2016 Handelingen der apostelen Lezing voor Jansontmoeting 14 september 2016 Opmerking vooraf Deze inleidende lezing op het boek Handelingen werd gehouden met het oog op het jaarthema in het seizoen 2016-2017:

Nadere informatie

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel.

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Een geopende hemel Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Opb. 14:13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf op. Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

Studie 3 ( v.chr.) Tijdlijn Algemene tijdlijn ( v.chr.) Tijdlijn studie 3 ( v.chr.)

Studie 3 ( v.chr.) Tijdlijn Algemene tijdlijn ( v.chr.) Tijdlijn studie 3 ( v.chr.) Studie 3 (750-605 v.chr.) Tijdlijn Algemene tijdlijn (1050-500 v.chr.) Tijdlijn studie 3 (750-605 v.chr.) Inleiding In de eerste studie zijn we vertrokken bij Saul en via David bij Salomo uitgekomen. Door

Nadere informatie

Wat de Bijbel leert. Emmaus Correspondence School te Dubuque, U.S.A. (Dutch What the Bible teaches )

Wat de Bijbel leert. Emmaus Correspondence School te Dubuque, U.S.A. (Dutch What the Bible teaches ) Wat de Bijbel leert Alle rechten voorbehouden, niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Info/Contact Postbus

Nadere informatie

De Heilige Geest. interpretatie. Gods Woord. en de. van

De Heilige Geest. interpretatie. Gods Woord. en de. van De Heilige Geest en de interpretatie van Gods Woord De Heilige Geest en de interpretatie van Gods Woord pagina 2/8 De Heilige Geest en de interpretatie van Gods Woord www.bijbelcollege.nl 2012, Stg. BTO

Nadere informatie

De straf op de zonde 15

De straf op de zonde 15 A1 1 De straf op de zonde 15 Lezen en bespreken Romeinen 2:1-12 Wat is het gevolg van de zonden van de mens? (vers 3) Hoe komt het dat mensen zich niet bekeren tot de Heere? (vers 5) Welke mensen ontvangen

Nadere informatie

OP VASTE GROND. over authentiek bijbels geloof

OP VASTE GROND. over authentiek bijbels geloof OP VASTE GROND over authentiek bijbels geloof Register van bijbelverwijzingen Aad van den Bos Het nummer van de pagina (bijv. p81) of van het hoofdstuk en van de noot daarin (bijv. 2.6) Genesis 1 p81 Genesis

Nadere informatie

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander De brief aan de Hebreeën C. Noorlander Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af. Toont de glorie van Christus vanuit het OT: Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters Vergelijkt:

Nadere informatie

De Bijbel open (19-10)

De Bijbel open (19-10) 1 De Bijbel open 2013 41 (19-10) Hoe kan het nu dat mensen in de tijd van het Oude Testament God hoorden spreken, maar dat wij dat nu niet meer meemaken? Waarom gebeurt dat nu niet meer? Dat vraagt iemand

Nadere informatie