HIJ GAF ONS PROFETEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HIJ GAF ONS PROFETEN"

Transcriptie

1 HIJ GAF ONS PROFETEN Schematische Bijbelcursus, naar een training van Dr. Richard L. Pratt, Jr. Third Millennium Ministries Samenvatting en bewerking 2015 Stg. Bijbels en Theologisch Onderwijs Yarah p.a. Postbus AC Zuidhorn

2 Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 2/34

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Woord vooraf...4 Essentiële Hermeneutische Principes...5 Taak van de Profeet...9 Het Volk van het Verbond...11 De Dynamiek van het Verbond...16 Historische analyse van profetie...19 Literaire analyse van de Profeten...22 Het doel van voorspellingen...25 Eschatologie...29 Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 3/34

4 Woord vooraf Deze schematische bijbelcursus is een samenvatting en, op sommige punten, nadere uitwerking van de online video lessen van Dr. Richard L. Pratt, Jr. (Third Millennium Ministries). Dr. Pratt, Jr. is de oprichter en voorzitter van Third Millennium Ministries, adjunct professor aan het Reformed Theological Seminary en gastdocent aan het Covenant Theological Seminary. Als predikant reist hij over de hele wereld om het Evangelie te brengen en te onderwijzen. Third Millennium Ministries Third Millennium Ministries heeft als top prioriteit, het Evangelie naar elke plaats op de aarde te brengen en gelovigen te onderwijzen in de Schriften. Zij bieden hiervoor studiemateriaal aan via internet, dvd, radio, televisie, enz. Zij doen dit -net als de Stg. B.T.O. Yarah- volledig gratis. Hun doelstelling is om Christelijke leiders, evangelisten en kerkelijke werkers een volledig onderwijsprogramma te bieden (de cursus welke wij hier gebruiken heeft ook nog schriftelijke materialen en naslag welke wij hier niet in verwerkt hebben) zodat deze het geleerde weer verder kunnen delen. Stg. Bijbels en Theologisch Onderwijs Yarah De doelstelling van Third Millennium Ministries komt daarmee overeen met de doelstelling van de Stg. B.T.O. Yarah Onderwijs over- en uit de Bijbel middels elektronische, gedrukte en mondelinge overdracht. Deze doelstelling trachten wij te verwezenlijken door het beschikbaar stellen van informatie en onderwijs over- en uit de Bijbel. Het is daarom ook dat wij graag deze cursus doorgeven aan u en, net als de oorspronkelijke cursus, dit volledig gratis aanbieden. De cursus is geen kant-en-klare uitwerking, maar notities, schetsen en verwijzingen naar bijbelteksten. U moet dus 'zelf aan de slag' met deze lessen! Inhoudelijke opmerking Dr. Pratt is een 'reformatorisch' theoloog en heeft op bepaalde gebied opvattingen welke wij niet volledig delen. Deze hebben wij wel opgenomen, maar er bij vermeld dat dit zijn visie is. Video lessen Bij elk hoofdstuk is een link naar de video-lessen van dr. Pratt opgenomen zodat u deze online kunt beluisteren/bekijken. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 4/34

5 Essentiële Hermeneutische Principes - essentiële hermeneutische principes noodzakelijk - Bijbelse profetie "verantwoordelijk beschouwen" (bijv. niet je eigen fantasie op loslaten) 1 verwarring rondom OT profetie - onbekendheid met grote delen van de bijbel m.n. profetische boeken - bronnen van de verwarring? - de boeken zelf - moeilijk te begrijpen - onbegrijpelijke woorden gedachten - onbekend met historische achtergrond - De kerk is belangrijke oorzaak verwarring: - diverse theologische gezichtspunten; - tegenstrijdige opvatting - gevolgen er van? - Onderlinge vijandigheid - bijv. de uitleg dat de Here terugkomt in 1988 wie dat niet geloofde werd 'vijandig' behandeld - Gaat vaak gepaard met 'geldklopperij': koop mijn boeken/video/dvd, kom naar onze conferentie, steun ons (geld) - Apathisch gedrag Veel gelovigen worden apatisch. - beginnen enthouasiast; - daarna volgt een 'crisis', het gebeurt niet, is onwaar gebleken; - de gelovige wordt 'apatisch'.. 2 ervaringen van de profeten Men wordt er moe van om de profeten te begrijpen door bovenstaande! De ervaringen van de profeten zijn belangrijk om waar te nemen. Misvattingen over de profeten: - mentale staat van de profeet: de Bijbel maakt duidelijk dat ze soms totaal verbaasd waren over wat God hen openbaarde en wat ze moesten spreken, maar ze waren volledig bij zinnen! - inspiratie van de profeet Er is geen sprake van "mechanise interpretatie" of ontvangst van de boodschap door de profeten. Ze waren mannen die "organische inspiratie" ontvingen dat wil zeggen dat zij door de HG werden geïnspireerd tot het spreken van Woorden van God. - geen fouten in hun woorden/profetie; - God maakte wel degelijk gebruik van hun persoonlijkheid, kennis en kunde. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 5/34

6 Vergelijk bijv. met de schrijvers van het NT de Evangelieschrijvers schreven bewust met een "publiek" of doelgroep voor ogen! - begrip van de profeet (over het geprofeteerde) De profeten begrepen over het algemeen zeer goed wat zij uitspraken! - Dan. 12:8 "Wat zal de uitkomst van deze zaken zijn"? - 1 Petr. 1:11 ze begrepen het wel, probeerden het te begrijpen. Ze waren onbekend met de details maar niet totaal onkundig of onwetend! De profeet was dus 'organisch geïnspireerd', begreep wel degelijk veel van wat er geprofeteerd werd en waren dus absoluut niet 'buiten zinnen' (uitzonderingen daargelaten) 3 oorspronkelijke betekenis De oorspronkelijke betekenis van de profetie is een zeer belangrijk hermeneutisch principe. In de Evangelicale opvatting staat voorop, sinds de Reformatie, dat wij altijd moeten zoeken naar de oorspronkelijke betekenis voordat we ook maar enige betekenis toedichten aan een tekst en we ons moeten onderwerpen daar aan. Bij OT-profetie wordt dit echter vaak vergeten! - De populaire exegese - Atomistisch (fragmentarisch, biblicistisch) Losse verzen, delen enz. zonder context beschouwen. Alsof het losse atomen zijn in plaats van deel van het geheel. Op basis van hap-snap werk delen lezen of bij elkaar zoeken en betekenis toedichten - ahistorisch de historische context wordt niet in ogenschouw genomen of begrepen er wordt niet gekeken naar de oorspronkelijke schrijver's situatie, opvatting, persoonlijkheid etc. er wordt niet gekeken naar de oorspronkelijke doelgroep (Israël, Juda, de Volken enz) We plakken onze eigen betekenis aan profetische gedeelten die daar los van staan. - de juiste exegese! de basis regels voor interpretatie toepassen zoals grammaticaal/historisch correcte regels: a. de grammatica, de letterlijke context bijvoorbeeld Jes. 7:14, nooit zomaar uit het verband halen. Hoe past het in het hoofdstuk? In het boek? In plaats daarvan kijkt men vaak alleen naar de 'sleutelwoorden': maagd, kind. En op basis daarvan wordt een conclusie getrokken. Dat is "fragmentarisch" en onjuist. Je hebt totaal geen begrip van het gedeelte en waarom het er staat. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 6/34

7 4 NT perspectief b. de historische context - schrijver, doelgroep. Wie schreef het, aan wie, waarom? - wie de historische context kent, heeft een veilig anker om daarna de eventuele diepere of additionele betekenis te ontdekken of onderzoeken. Bij het begrijpen van de NT'ische visie op de profetie moeten we begrijpen hoe zij de volgende zaken zagen: - de autoriteit van de profeten; - volledig verzekerd/overtuigd dat de profeten autoriteit hadden om namens God te spreken door Hem daartoe gezonden waren; - daarom ook dat de Here er op wees dat de profeten Hem bevestigen; - ook de Here Jezus zich onderwerpt (Mt. 5:17) aan de Wet en de profeten; - NT schrijvers legden geen betekenis in de OT'ische tekst maar zochten de ware betekenis er in. Hand. 2:29-31: Petrus interpreteert vanuit David's visie en ervaring, niet zijn eigen opvatting; Joh. 12:39-41: Hij past toe op de Here Jezus, omdat (41) Jesaja de glorie van Jezus zag. Er is dus geen sprake van zelf een applicatie (toepassing) geven, maar het volgen van de OT'ische visie en bedoeling van de profeet! Als Christenen moeten we dit voorbeeld van NT'ische schrijvers volgen en ons onderwerpen aan het geschreve zoals Johannes en Petrus ook deden. We moeten de teksten dus niet alleen als gezaghebbend zien, maar ook de oorspronkelijke betekenis zoeken en proberen te begrijpen. - Toepassing: Hoe gaat NT om met de profetie? - verwachting voor de toekomst vanuit de profeten? - hoe zag men in het NT de profetische vervulling daar van? De OT'ische profeten namen waar: - zonde - verbanning - herstel Zij zagen uit naar het herstel en daarbij horende - (laatste, ultieme) oordeel alsmede - de Eeuwige zegen. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 7/34

8 NT'ische verwachting van de Joden: - de dag van herstel zou snel zijn; - veel Joden zag uit naar de Messias; - Jezus de vervulling, de Messias; - Jezus als centrum (van geloof) De Here Jezus wijst er op dat de 'lijdende messias' de vervulling is (Lukas 24:26,27). De verwachting van de Joden was herstel van het Volk en Land. De NT'ische schrijvers onderschrijven/bevestigen de profeten, maar relateren deze aan Christus. Met Zijn komst vervulde de Here Jezus alle OT'ische profetieën over Hem. - inauguratie (de "installatie als koning", zijn bediening) - voortzetting er van, door de kerkgeschiedenis heen - voltrekking van zijn koningschap Deze drie stadia waren het hermeneutische model van de NT'ische schrijvers. Wij moeten de OT'ische verwachtingen ook zo leren toepassen op de komst van Christus, zijn 1e komst, zijn koninkrijk en 2e komst. Let wel! Veel is nog in het verborgene. Als we spreken over het Koninkrijk van Christus weten we dat we daar zelf deel van uitmaken, maar ook dat dit een 'geestelijk koninkrijk' is, en nu nog niet op aarde gevestigd. Het is onmogelijk dit te beweren, vast te blijven houden hier aan, als je naar de wereld om ons heen kijkt en de voortdurende afval van het geloof. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 8/34

9 Taak van de Profeet Het werk van een profeet: 1. de titel van hun 'werk' ze worden onder diverse titels of termen genoemd genoemd: - primair [Gr.] prophetes spreken, schrijven (toekomst). **) iets aankondigen, proclameren (heden) [HB] nabi een geroepen persoon (geroepen door God) - secundair [HB] ebed dienstknecht, brede term; officieel, gerelateerd aan het hof van de koning (God!) Dan. 9:6 - niet geluisterd naar de Koning [HB] ro'eh ziener [Hb] hozeh ziener, observerend iemand (1 Sam. 9:9, II Sam. 24:11). Het zien, kijken in, de Hemelse gewesten, interactie met God zelf! (2 Kron. 18:18) [Hb] shomér wachter, uitkijk, bewaker van een stad of gebied. (Ez. 3:17) [Hb] Mal'ak iemand die berichten doorgeeft (boodschapper). (Hag. 1:13) [Hb] Ish'elohim Man van God. God's eigendom én door Hem gezonden. (II Kon. 1:12) **) De Griekse benaming is de Griekse vertaling van de Septuagint, de Hebreeuwse tekst die dus veel breder is. 2. de verandering (transitie) van hun werk Het werk van de profeet veranderde. Er zijn vier historische perioden te onderkennen die hier invloed op hebben gehad. De bediening van de profeet veranderde, net als de tijd waarin ze leefden. Dit moeten we onderscheiden en begrijpen om hun werk, woorden en gedragingen te kunnen duiden. 1. pre-monarchie - weinig profeten (nabi); - verschillende informele diensten, tijdelijke situaties en tijden; - brede groep mensen die nabi genoemd werden. 2. Monarchie - veel profeten, meer dan in welke periode dan ook (Samuel, Koningen, Kronieken) - formele dienst aan/bij het hof - corruptie koningen aan de kaak stellen. Mozes legde toekomstige koningen ook restricties op (Dt. 17:14-20)! - profeten waren controlerend, Nathan David. Obed Achaz. Elia Ahab (?) Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 9/34

10 3. Verbanning - (722vC) Israel in handen van de Assyriëres - (586vC) Juda in de handen van Babel De profeten werden gekenmerkt door: - minder profeten (Daniel, Ezechiel best bekend); - meer gevarieërd en informeel, net als voor de Monarchie; - onderwijs aan het volk; 4. post-verbanning - nog steeds relatief weinig profeten; - meer formele rol/dienst; - ondersteuning leiders (terugkeer, herbouw tempel); - als 'wachters', volk waarschuwen en leiden in geestelijke zin en dienst aan God. 3. de verwachting van/over hun werk Wat verwachtte God van de profeten? Er zijn twee verschillende 'modellen': 1. het 'populaire' (moderne) model; - Profeet als 'sjamaan' of medium beschouwt; - Toekomstvoorspellingen geven. beide zijn gedeeltelijk waar, maar niet de kerntaak! 2. het Verbondsmodel -- zoals de Bijbel dat geeft! God verwachtte iets anders, namelijk dat de profeet als Gezant namens Hem optrad om het volk te herinneren aan het Verbond. Grondslag voor deze gedachte is onder andere archeologische vondsten bijv. politieke overeenkomsten en contracten. God sloot een 'verbond' met zijn volk op dezelfde wijze! Het was een 'contract'. Dit was immers wat ze begrepen en kenden. Daarbij was een groot rijk vaak de leidinggevende partij over vazallen-staten. De vazal-staten moesten gehoorzamen aan de opgelegde contracten. Zij werden door gezanten regelmatig herinnerd aan hun verplichtingen. Als vazal-staten of steden deze niet nakwamen volgde uiteindelijk vergelding. De profeten moesten dus als gezanten het volk herinneren aan de wet, aan de verplichtingen. Hielden zij zich daar niet aan, dan moesten de profeten het oordeel (vergelding) van God aanzeggen. Jes. 6 toont dit heel duidelijk. Jes. 6:5 hij hoorde bij dat ontrouwe volk en riep 'ik verga [..] te midden van een volk met onreine lippen' Jesaja stelt zich beschikbaar als gezant van God, de Koning die zijn 'onderhorige' volk tot de orde roept door zijn profeet. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 10/34

11 Het Volk van het Verbond Profeten hadden in hun bediening te maken met... mensen. Dat was hun voornaamste 'doelgroep' en werkgebied en in het bijzonder mensen die in het verbond (met God) stonden. Vijf belangrijke gebeurtenissen/personen die de geschiedenis van de Bijbel bepaalden 1. Adam 2. Noach 3. Abraham 4. Mozes 5. David De eerste twee waren algemeen, voor alle mensen Daarnaast wordt nog genoemd: 6. Het Nieuwe Verbond Drie groepen van mensen worden onderscheiden: de mensheid in zijn algemeenheid mbt het verbond (Adam and Noah, "universele verbonden" voor alle mensen geldig) naties (volken) werden verschillend behandeld; Israël wordt apart behandeld/beschouwd 1 De Mensheid, de Volken 1. de centrale zaken: werken, meer een 'arrangement' tussen God en Adam. 1. Menselijke verantwoordelijkheid creatie van God, mens moest rentmeester zijn, God eren. Algemeen geldend voor alle mensen 2. menselijke corruptie niet alleen Adam, maar ook alle mensen zijn zondig geworden, en onder het oordeel gekomen 3. verlossing van de mens Gen. 3:15: belofte van verlossing 2. Verdere uitbreiding van 1, toegevoegd hier aan: God beloofde een nieuwe orde waarin hij vastgestelde tijden, jaren enz. 'altijd zou laten bestaan'. Waarom beloofde God deze 'aardse stabiliteit'? 1. God toonde daarmee geduld (Gen. 8:21) met de totale corruptie van de mens zou hij op een andere manier omgaan in de toekomst; 2. God geeft een ordelijke wereld zodat de mens zijn doel kan vervullen: te dienen naar God's beeld (Gen. 9:1). Bevestiging c.q. herhaling God's belofte aan Adam. De profeten trokken hier impliciet conclusies uit en pasten deze toe op de heidenvolken. Jeremia werd in het bijzonder geroepen als 'profeet voor de volken' vgl. Jer. 1:5 Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 11/34

12 De profeten adresseerden dan ook regelmatig 'de volken' aangezien zij nog steeds onder het universele verbond met Adam/Noach vielen! Zij wezen op - de zonden van de volken (Obadja Edom; Jona Nineve; Nahum Assyrië) - verlossing van de volken. Er zou voor elke volk en taal verlossing komen! Dus niet alleen Israël!! Jes. 25:6-8; Jer. 3:17. Dit is vervuld in Christus! 2 Israël Abraham Voor het eerst werd Israël aangewezen als volk waardoor de Verlossing zou komen 1. Centrale begrippen Beloften aan Abraham (Gen. 15, 17) - afstammelingen van Abraham: groot volk - land van Kanaan als hun gebied Deze beloften werden het centrum van de Bijbelse boodschap (voor Israël) 2. Hoe de profeten hier op acteerden De profeten wijzen vaak hier naar: Jes. 41:8; Hos. 1:10. De profeten 'leunden zwaar' op deze belofte. Abraham wordt maar 7x bij naam genoemd, maar het verbond wordt, direct en indirect, vaak als uitgangspunt genoemd en genomen. Mozes De wet van God is het centrum van de boeken van Mozes. Ex ; Leviticus, Deuteronomium. De wet was de grondslag, de standaard, van de 'kritiek' van de profeten op het volk. Zij herinnerden Israël aan de Wet en het houden er van (het verbond zie *Het werk van een Profeet* en de zegen en vloek die rust op het wel- of niet houden van de Wet. Jes. 5:24 beroept zich op de Wet (Verbond). David Het laatste verbond in het OT. Centrale gedachte: God's Volk tot een groot volk maken (IISam. 7; Ps. 89; Ps. 132) met het Huis van David als Koningshuis; David's Huis zou heersen over de wereld Christus zou komen uit het huis van David De OT'ische profeten wezen hier regelmatig op: - het koninkrijk van David (Am. 9:11) herstellen hut van David - David wordt in dit verband 35x genoemd; - toekomstig verbond in Christus. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 12/34

13 Het Nieuwe Verbond Het nieuwe verbond wordt wel beschreven en aangekondigd maar treed niet in werking in het OT. Deze treed in werking door de vervulling van het oude verbond onder de Wet, het is het verbond (met Israël) in Christus. Het Nieuwe Verbond houdt in: - vervulling - erfenis van de aarde - wet geschreven in de harten van de volken - David's Zoon op de Troon De profeten zagen uit naar dit verbond (Jer. 31:31; Ez 34:25). Het is een verbond met ISRAEL (toekomst) waar de profeten op hoopten en op wezen. De profeten zagen een speciale rol voor Israël in het verleden, (toenmalige) heden en de toekomst! 3 Redding binnen het verbond Moderne Christenen begrijpen vaak de verbonden niet en we verdelen de mensen vaak in twee groepen: gered niet gered Maar de OT'ische profeten zagen dit anders, zij onderkenden drie groepen: - buiten het verbond met God Alle mensen buiten het verbond met Israël - alle andere volken (heidenen) Gebonden aan de universele verbonden met God (Adam, Noach). Echter, er was door hun zonde en het feit dat ze niet in het verbond waren geen hoop op redding voor hen. Paulus spreekt over ze: Ef. 2:11-12 Proselieten waren de uitzondering en vielen binnen het verbond - binnen het (zichtbare) verbond met God Het Volk Israël Gelovigen en niet gelovigen (!) volgens Christenen. Theologen beschreven zo vaak ook de gelovigen in de kerk. Zij beschrijven de kerk als 'de zichtbare kerk' - iedereen die binnen de kerk hoort. Dit is inclusivisme. Zij zijn echter niet behouden maar binnen de kerk (lid). Ondanks het feit dat er ongelovigen binnen de kerk zijn wordt deze toch genoemd: - de Kerk - het Huis van God - Koninkrijk - God's Familie Tegenwoordig behouden we deze term voor aan wedergeboren gelovigen! Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 13/34

14 De Profeten zagen het zichtbare verbondsvolk ook zoals de theologen de kerk zagen; oftewel: inclusivisme. Hos. 1:3-9. De vloeken over Israël omdat het VOLK ongehoorzaam was in de namen van de kinderen. - Jezreel - verwoesting als onder Jehu - Lo-Ruhama - niet geliefd door God - Lo-Ammi - niet mijn volk Echter, Hosea geeft ook uitzicht op herstel. De kinderen worden dan als anti-type gebruikt. Hosea zegt hier niet dat ze gered waren, verloren gaan, vergeven worden en weer gered worden maar dat God het verbond God zal de beloften intrekken; God zal het verbond weer hernieuwd instellen of herstellen met ze; God zal zijn zegen weer geven aan het volk Dit is 'verbondstaal', een verbond met een VOLK. Wij gebruiken deze termen anders dan dat de Profeten deden; Jes. 14:1 Verkiezing van ISRAEL. Niet op basis van hun wedergeboorte e.d., maar op basis van uitverkiezing op grond van het verbond. Ook in het NT wordt soms zo gesproken (Joh. 6:70) waar de Here een ongelovige een 'uitverkorene' noemt, een gekozene. binnen het onzichtbare verbond met God In de zichtbare kerk is er een 'onzichtbare kerk' -- volgens de Westminster Confessie bijv. waarin is opgenomen dat er binnen de kerk een uitverkoren groep is, het Lichaam van Christus. Alle mensen die een reddend geloof aanhangen behoren tot de 'onzichtbare kerk', bestaande uit gelovigen alleen. De 'onzichtbare kerk' is zeker van zijn redding. Paulus wijst hier op, ook in het kader van Israël: Rom. 9:6-7. Niet iedereen is een (geestelijk) kind van Abraham. Daarvoor is reddend geloof nodig. Er is dus een 'Israël binnen Israël'. Ook de profeten dachten zo. Het gelovige 'overblijfsel' als het land onder oordeel was, werden zij toch gered op basis van hun geloof en vasthouden aan de Wet. Jer. 4:4 Zichtbare volk. Besnijd jezelf van hart. Juda was onder het oordeel als volk. Ez. 18:31 laat je hart vernieuwen. Zij hoorden bij het verbond, maar redding stond niet vast, en daarom moesten ze zich bekeren! Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 14/34

15 Feitelijk was het een en ander gesymboliseerd in de Tabernakel (of latere Tempel). De voorhof was voor de heidenen (de ongelovigen), het heilige voor het Volk (het zichtbare Israël, je moest een Jood zijn om daar te mogen komen anders werd je ter dood gebracht), het Heilige der Heiligen was het 'onzichtbare' deel dat gered werd op basis van geloof. De Priesters deden hier dienst als vertegenwoordigers van dit 'onzichtbare' Israël immers wie zich met God liet verzoenen via de priesters bezat een 'heiligmakend' geloof/was gereinigd. Iedereen in het Heilige hoorde bij het volk, genoot de voorrechten van het horen bij het volk, maar kon niet zomaar zeker zijn van zijn of haar redding. Daarvoor was geloof, en handelen er naar door de Wet te volgen, noodzakelijk. Pas dan was er gemeenschap met God en dus redding, mogelijk. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 15/34

16 De Dynamiek van het Verbond De profeten waren de belangenbehartigers en gezanten voor en van het verbond. 1. Idealen van het Verbond het verbond was als een huwelijkssluiting, en bevat idealen en beloftes Structuur van een verbond - verdragen (structuur) zoals ook de volken rondom hadden (zie eerder) - verdrag bevatte zekere idealen en gebaseerd op de goedheid van de gevende partij - elke 'verdragspartij' moest loyaal zijn en was daarvoor verantwoordelijk Gen 1:2 - het verbond met Adam. De voordelen waren duidelijk: de Hof. Idealen: God wilde een verbond met hen aangaan en zij hadden de verantwoordelijkheid zich te houden aan de regels (Gen. 2:!6-17, Goed en Kwaad). Niet alleen de 'voordeeltjes' maar ook verplichtingen. Gen. 6:7-8 (Noach) eveneens. Gebaseerd op genade, maar er was wel degelijk een verbond (Gen. 9:7) met opdrachten voor de mensheid. Het verbond met Abraham (Gen 12:2-3) was van een andere aard; genade, zegen en vloek staan centraal. Gen. 17:1-2 God bevestigd het verbond, maar Abraham moet gehoorzaam zijn. Mozes's verbond was eveneens gecentreerd rondom God's genade: 1e gebod "Ik heb u uitgeleid". Basis is dus GENADE. Maar ze moeten wel gehoorzamen (Ex. 19:5). Ook het Davidische verbond (II Sam 7:8) begint met God's genade en handelen met David's dynastie. Ook hier vraagt God loyaliteit Ps. 89:30-32 Paulus' laat zien dat het Nieuwe Verbond in Christus ook gebaseerd is op een éérste handelen, genade, van God Ef. 2:8-10. En de gelovige moet eveneens in dit verbond zijn verantwoordelijkheid nemen en het goede doen. profetische dienst - De profeten wezen de mensen op God's genade en herinnerden ze aan hun verplichtingen. - De reactie van de mensen toonde hun ware hartsgesteldheid behoorden zij bij het zichtbare Israël of het ónzichtbare "van hart besneden" Israël? - Zelfs de laatsten werden uitgedaagd dit te bewijzen. Openb. 2:7 is een NT'ische uiting er van. 2. Oordelen onder het verbond Typen van oordeel als gevolg van ongehoorzaamheid De profeten zegden het oordeel, qua type oordeel, aan op basis van wat Mozes had geschreven. Deut. 4:25-28; 28:15-68; 29:16-29; 32:15-43; Lev. 26: oordelen door de natuur De 'natuurlijke orde' zou worden verstoord bij ongehoorzaamheid. Droogte, Pest, hongersnood, ziekten, wilde dieren, verlies van vruchtbaarheid. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 16/34

17 (Hag. 1:9-11) - oordelen door oorlogen/overheersing (verbanning uit het land) e.d. Oorlog brengt vaak ook verstoringen in de natuur. Genoemd worden: Verslagen worden door vijanden, belegering van hun steden, bezetting van het land, Dood en verwoesting, ballingschap (bijv. Micha 1:16 verbanning) Hoe werden de oordelen voltrokken? Hoe zou God de oordelen voltrekken volgens de profeten? Lev. 26: God heeft geduld Hij weet dat het volk rebelleert maar heeft geduld en genade. Lev. 26: x "Als jullie niet gehoorzamen..." Joel 2:13 "keer terug tot God" De profeten geloofden in het oordeel maar wisten ook dat God genade zou geven als zij zich bekeerden en wijzen daar op - men blijft echter schuld op schuld stapelen De schuld wordt hoger, dus ook de 'maatregel'. Deze is incrementeel. Jes. 38:1 "Maak je huis op orde" en het betrof één persoon (Hizkia). Jes. 39:6 Door Hizkia's ongehoorzaamheid werd het hele volk gestraft - er volgt een climax Het ergste wat ze kan overkomen: verwoesting van het land, verbanning. Lev. 26:33 dat was het ergste wat hen kon overkomen! Am. 5:26,25 verbanning was onontkoombaar, het volk wilde dat nite geloven. Volk wilde niet geloven dat Jeruzalem vernietigd kon worden, laat staan de Tempel (Jer. 7:13-15) God was en is een genadig God, maar uiteindelijk kan hij tot oordeel worden genoodzaakt, geprovoceerd tot woede door Zijn Volk. Desondanks is het een geduldig oordeel en een oordeel dat het volk zoveel mogelijk spaart. Hij 'veegt ze niet van de kaart'. 3. Zegeningen door het verbond Het verbond kent ook vele zegeningen, wanneer Israël zich houdt aan God's Woord rust er zelfs een rijke zegen op ze. Typen van Zegeningen - Zegeningen door de natuur Mozes openbaarde dat de natuur hen rijk zou zegen (Deut. 4; 28; 30 en Lev. 26) - zegeningen van het land (oogst); - zegeningen in de veestapel (vruchtbaar); - gezondheid en voorspoed; - groei van het volk (aantal) Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 17/34

18 Dit is de zegen die al aanwezig was in het Paradijs en nu weer aan Israël wordt aangeboden (Joel 2:22-23,. Zach. 8:12) - zegeningen in oorlogen Als het volk God volgt zal God hen zegenen in de strijd tegen hun vijanden (Deut. 4; 28; 30 en Lev. 26) - ze zullen hun vijanden verslaan - er zal een einde komen aan oorlogen - ze zullen worden verlost van vernietiging - de gevangenen zullen terugkeren Amos 9:11,12 - De Tent van David zal worden hersteld, zodat zij het land zullen bezitten (= 1000 jarige rijk); Micha 4:3 Vrede (= 1000 jarige rijk) Proces van de zegen - Genade Veel Christenen denken ten onrechte dat men de redding kon 'verdienen' door werken. Hos. 14:! Het was genade en vergeving, niet de werken! - Nivo's van zegen Er zijn grotere en kleinere zegeningen. Jes. 38:5 Hizkia kreeg een 'kleine' zegen: 15 jaar extra te leven. Jes. 37:34,35 God zou het volk bevrijden van Assyrië en zou de Assyriërs verslaan. Er is dus sprake van verschillende nivo's van zegen; persoonlijk nivo, op het nivo van het complete volk, enz. - Climax Hoe groot of zwaar het oordeel zou zijn, God zou een restant van het volk overlaten. Jer. 5:18 een verzekering dat er een restant overblijft Door het 'overblijfsel' zou het volk herleven en blijven bestaan (Deut. 30:4-5) en God zou het volk nooit los laten. Dit thema komen we bij de profeten vaak tegen, bijv. Jer. 23:3; vgl. Joel 3:9 3:17. Een grote triomf die Israël voor altijd zou 'veiligstellen'. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 18/34

19 Historische analyse van profetie De data en tijden waarin de profeten werkten en optraden zijn zeer belangrijk om, in verband met de context, ze goed te begrijpen. Perioden die onderscheiden moeten worden: 1. De vroege monarchie - Abraham tot Saul, geen Koning - Belangrijkste gebeurtenissen vanaf Saul - begin rond 1000 v. Chr. - verenigd koninkrijk (David). De bijbel ziet dit als een 'ideale' periode - verdeeld koninkrijk (930 v. Chr) - afgoderij in 10 stammen - juda bleef min-of-meer trouw aan God - profetische activiteit was er in deze vroege periode wel, maar de grote, 'geschreven', profeten stammen niet uit deze tijd. Wel is de achtergrond er in terug te horen. De profeten keken terug naar deze periode als de periode waarin er sprake was van gehoorzaamheid aan God's Verbond. - de profeten dienden in twee verschillende landen/gebieden en focussen op wat daar gebeurt; 2. Assyrische periode De mensen moesten gehoorzaam zijn. Zij waren dat niet, en kwamen daarom onder het oordeel door Assyrië ( ) Belangrijke gebeurtenissen - Syrisch-Israëlische coalitie; - Conflict tussen Syrie, Israel en Juda (Jes. 7) - Noord en Zuid waren in rebellie tegen Assyrië - val van Samaria; hoofdstad Noord-Israël (10 tammen), II Kon. 17, vernietiging Samaria en ballingschap - Invasie van Sanherib invasie in Juda. Zij onderwierpen zich in eerste instantie aan Assyrië, maar kwamen later in opstand. 701 v.chr. II Kon 18-19, Hizkia. Volledige onderwerping en vernietiging werd voorkomen doordat Hizkia trouw bleef aan God en Zijn Verbond en daarom 'uitgered' werd. De bediening van de profeten wordt hier door beïnvloed c.q. bepaald. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 19/34

20 Van de 16 profeten waarvan wij boeken hebben waren de volgende profeten die een bediening hadden in deze tijd: Jesaja Jes. 1:1, v.chr.; Juda, Jeruzalem; oproep tot vertrouwen in God tegen Assyrië. Ballingschap. Hoop en verwachting van herstel van het rijk. Hosea Hos. 1:1, v.chr.; 10 Stammen. Assyrische oordeel aankondigen. Hoop en verwachting van herstel van het rijk. Amos Amos 1:1, v.chr.; 10 stammen, waarschuwing voor oordeel en val van Samaria. Amos 5:27. Hoop en verwachting van herstel van het rijk. Jona II Kon. 14:25, Jona. Oordeel over Nineve aanzeggen. Genade, ook voor een vijand. Micha v. Chr.; Juda, Jeruzalem. Oordeel over 10 stammen en Juda. Weerstand tegen valse profeten. Hoop en verwachting van herstel van het rijk. Nahum Nah. 3:7-8, v. Chr.; Juda. Verwoesting van Assyrië. Nah. 3:5. 3. Babylonische periode Jesaja is een overgangsperiode tussen Assyrië en Babylonië. Jesaja 39:5-7 Jesaja is tegen het verdrag van Hizkia met Babel. - 1e Babylonische overheersing - leiders worden gedeporteerd; - 2e Babylonische overheersing - Nog steeds verzet - Juda wordt grotendeels te gronde gericht, veel mensen gedeporteerd; - Zacharia hoort bij de weggevoerden. - 3e Babylonische overheersing - Nog steeds verzet - de finale deportatie, vernietiging van het land, Jeruzalem en de tempel. Het land was leeg en totaal verwoest. Zeven profeten in deze periode: Jeremia Juda, tijdens alle drie de perioden. Niet weggevoerd; (Jer. 1:1-3) Oproep tot bekering. Waarschuwt voor verwoesting van Jeruzalem, blijft hoop zien en geven voor de toekomst. Ezechiël Ez. 1:2, Babylon, Voorspelde de verwoesting van Jeruzalem. Focus op de toekomst en herstel van Jeruzalem en de Tempel. Daniël v.chr. Ballingschap zou lang duren doordat Juda zich niet bekeerde, Dan. 9:13. Hij kondigt aan dat Israël niet eerder weer een zelfstandig volk zou zijn totdat vier grote rijken voorbij zouden zijn gegaan, incl. het Romeinse Rijk. Roept op tot bekering van het volk. Hij gaf ons profeten Bijbelcursus. Pagina 20/34