Kwijtschelding van belastingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwijtschelding van belastingen"

Transcriptie

1 Kwijtschelding van belastingen Stand van zaken medio april 2011 Up-to-date informatie vormt de basis voor een correcte, efficiënte en rechtvaardige behandeling van kwijtscheldingsverzoeken. Met name op dat terrein is er sprake van voortdurende verandering: nieuwe en gewijzigde wetgeving n.a.v. maatschappelijke ontwikkelingen en aanpassingen in voorschriften, zoals de Uitvoeringsregeling Invorderingswet en de Leidraad Invordering. Stuk voor stuk zaken waar u bij de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken rekening mee moet houden. In deze memo informeren wij u over recente wijzigingen en ontwikkelingen. Wij vertrouwen er op dat deze memo bijdraagt tot een correcte en efficiënte behandeling van kwijtscheldingsverzoeken. 1 Leidraad Invordering 2008 Wijziging van beleidsregels m.b.t. kwijtschelding 2 2 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 Wijziging van de ministeriele regeling m.b.t. aanvullende alleenstaande-ouderkorting 3 3 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 Wijziging van de ministeriele regeling m.b.t. de mogelijkheid om de kwijtscheldingsregeling voor ondernemers van decentrale belastingen en heffingen te verruimen 4 4 Wetsvoorstel : Verruiming bevoegdheid gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen om kwijtschelding van belastingen te verlenen. Mogelijkheid om eigen regels stellen m.b.t. de wijze waarop het vermogen in aanmerking wordt genomen bij de verlening van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van decentrale belastingen 7 Hart voor de publieke zaak Belastingorganisaties vertrouwen op onze kennis van BAG, WOZ, heffingen, leges, invordering en kwijtschelding. Zij weten dat het goed zaken doen is met een deskundige die hart heeft voor de publieke zaak. Geïnteresseerd? Wij bieden u onze ondersteuning met Adviseren, Detacheren en Opleiden. Klapt u voor ons nieuwe kwijtscheldingproces? Meer informatie op Hoewel bij de samenstelling van deze memo de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden wij deswege geen aansprakelijkheid. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze memo mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Involon BV. 1

2 1 LEIDRAAD INVORDERING 2008 WIJZIGING VAN BELEIDSREGELS M.B.T. KWIJTSCHELDING Bij besluit van 16 februari 2011 (DGB2010/7493M) is de Leidraad Invordering 2008 (Rijksleidraad) gewijzigd. Wijzigingsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant van 24 februari 2011, nr In artikel , elfde gedachtestreepje, is een (definitieve) aanslag; vervangen door: een (definitieve) aanslag. Tegelijkertijd met de afwijzing van het verzoek verleent de ontvanger (ambtshalve) uitstel van betaling totdat de definitieve aanslag is opgelegd. In de uitstelbeschikking deelt de ontvanger de belastingschuldige mee dat na oplegging van de definitieve aanslag desgewenst een nieuw kwijtscheldingsverzoek kan worden ingediend waarin eventueel ook de definitieve aanslag kan worden betrokken. Artikel geeft een opsomming wanneer geen kwijtschelding wordt verleend. De tekst van het gewijzigde gedachtestreepje luidt nu volledig: (wanneer wordt geen kwijtschelding verleend) - het verzoek is ingediend voor een voorlopige aanslag én die aanslag nog niet is gevolgd door een (definitieve) aanslag. Tegelijkertijd met de afwijzing van het verzoek verleent de ontvanger (ambtshalve) uitstel van betaling totdat de definitieve aanslag is opgelegd. In de uitstelbeschikking deelt de ontvanger de belastingschuldige mee dat na oplegging van de definitieve aanslag desgewenst een nieuw kwijtscheldingsverzoek kan worden ingediend waarin eventueel ook de definitieve aanslag kan worden betrokken.; (Inwerkingtreding 25 februari 2011). In artikel , zevende volzin, is 84,42 vervangen door: 85,92. Studiefinanciering en kwijtschelding voor particulieren. Dit bedrag is van belang voor de bepaling van de inkomsten van een student MBO waarbij het in acht te nemen bedrag aan kosten levensonderhoud wordt gesteld op een forfaitair bedrag verminderd met een forfaitair bedrag voor boeken en leermiddelen groot 50,- en met een bedrag aan onderwijsretributie, groot 85,92. (Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot en met 1 augustus 2010). Artikel is als volgt gewijzigd. 1. In de eerste en enige volzin is 44 vervangen door: In de eerste en enige volzin is 80 vervangen door: 83. Dit betreft actualisering van de bedragen van normpremie ziektekostenverzekering begrepen in de bijstandsuitkering. De normpremie, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de zorgtoeslag, voor zover is begrepen in de bijstandsnorm, bedraagt voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder 45 per maand en voor echtgenoten 83 per maand. (Inwerkingtreding 25 februari 2011). Artikel is als volgt gewijzigd. 1. In de eerste volzin is behandelt een herhaald verzoek om kwijtschelding als vervangen door: merkt een herhaald verzoek om kwijtschelding aan als. 2. In de tweede volzin is na ontvanger ingevoegd: zelf. Herhaald verzoek om kwijtschelding. De ontvanger behandelt een herhaald verzoek om kwijtschelding als een beroepschrift dat gericht is aan de directeur (College van B&W, Dagelijks Bestuur). Als de ontvanger zelf aanleiding ziet om een gunstigere beslissing te nemen dan in zijn eerdere beschikking, handelt hij het herhaalde verzoek zelf af. De ontvanger merkt een herhaald verzoek om kwijtschelding aan als een eerste verzoek als het verzoek is afgewezen als gevolg van een duidelijke, ambtelijke fout. In deze gevallen kan de belastingschuldige na de beslissing van de ontvanger een beroepschrift indienen bij de directeur (College van B&W, Dagelijks Bestuur). (Inwerkingtreding 25 februari 2011). 2

3 2 UITVOERINGSREGELING INVORDERINGSWET 1990 WIJZIGING VAN DE MINISTERIELE REGELING M.B.T. AANVULLENDE ALLEENSTAANDE-OUDERKORTING Bij besluit van 29 maart 2011 (DD2011/57M) is de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gewijzigd. Wijzigingsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant van 31 maart 2011, nr In het tweede lid van artikel 14 Uitvoeringsregeling Invorderingswet is de zinsnede aanvullende alleenstaande-ouderkorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting, bedoeld in hoofdstuk 8 van de Wet inkomstenbelasting 2001 vervangen door: vermeerdering van de alleenstaande-ouderkorting, bedoeld in artikel 8.15, derde lid, tweede volzin, van de Wet inkomstenbelasting 2001, alsmede met uitzondering van de daarin begrepen inkomensafhankelijke combinatiekorting, bedoeld in artikel 8.14a van die wet. In het derde lid van artikel 14 Uitvoeringsregeling Invorderingswet lid is met aanvullende alleenstaandeouderkorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting vervangen door: met de vermeerdering van de alleenstaande-ouderkorting, bedoeld in artikel 8.15, derde lid, tweede volzin, en met de inkomensafhankelijke combinatiekorting, bedoeld in artikel 8.14a van de Wet inkomstenbelasting Tot de inkomsten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt ook gerekend de voorlopige teruggaaf, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, daaronder begrepen de aanspraak op een zodanige teruggaaf, met, voor alleenstaande ouders van wie het jongste kind jonger dan vijf jaar is, uitzondering van de daarin begrepen vermeerdering van de alleenstaande-ouderkorting, bedoeld in artikel 8.15, derde lid, tweede volzin, van de Wet inkomstenbelasting 2001, alsmede met uitzondering van de daarin begrepen inkomensafhankelijke combinatiekorting, bedoeld in artikel 8.14a van die wet. 3. Indien bij de vaststelling van de voorlopige teruggaaf voor alleenstaande ouders van wie het jongste kind jonger dan vijf jaar is, rekening is gehouden met de vermeerdering van de alleenstaande-ouderkorting, bedoeld in artikel 8.15, derde lid, tweede volzin, en met de inkomensafhankelijke combinatiekorting, bedoeld in artikel 8.14a van de Wet inkomstenbelasting 2001, wordt voor de toepassing van het tweede lid het bedrag van de voorlopige teruggaaf zoveel mogelijk geacht betrekking te hebben op die kortingen. Dit zijn technische aanpassingen van redactionele aard die verband houdt met een verwijzing naar de aanvullende alleenstaande-ouderkorting die per 1 januari 2011 is samengevoegd met de alleenstaandeouderkorting. De tot 1 januari 2011 in artikel 8.16 van de Wet IB 2001 opgenomen aanvullende alleenstaandeouderkorting is ingevolge de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 met ingang van 1 januari 2011 vervallen en daarbij opgenomen in de in artikel 8.15 van de Wet IB 2001 opgenomen alleenstaande-ouderkorting. Deze samenvoeging heeft niet tot inhoudelijke wijzigingen geleid. Met het wijzigingsbesluit wordt de wijziging doorgevoerd in de tekst van artikel 14, tweede en derde lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, dat ziet op het voor de beoordeling van het recht op kwijtschelding relevante netto-besteedbaar inkomen. Teneinde ervoor te zorgen dat de berekeningsmethode van het daarbij in aanmerking te nemen nettobesteedbaar inkomen materieel gelijk blijft, is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2011 artikel 14, tweede en derde lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 aangepast. Berekeningsmodel heffingskortingen inzake beschikking voorlopige aanslag Let op! Geldt mogelijk ook voor een eventuele echtgeno(o)t(e) Totaalbedrag voorlopige aanslag te ontvangen of te verrekenen, voorzijde aanslag Inbegrepen jonggehandicaptenkorting (mits geen Wajonguitkering wordt genoten) Bij alleenstaande ouders van wie het jongste kind jonger dan vijf jaar is: de vermeerdering van de alleenstaande ouderkorting = bedrag alleenstaande ouderkorting minus 931,- = Bij alleenstaande ouders van wie het jongste kind jonger dan 5 jaar: inkomensafhankelijke combinatiekorting plus min min min Totaal inkomsten heffingskortingen = 3

4 3 UITVOERINGSREGELING INVORDERINGSWET 1990 WIJZIGING VAN DE MINISTERIELE REGELING M.B.T. DE MOGELIJKHEID OM DE KWIJTSCHELDINGSREGELING VOOR ONDERNEMERS VAN DECENRALE BELASTINGEN EN HEFFINGEN TE VERRUIMEN Bij besluit van 29 maart 2011 (DD2011/57M) is de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gewijzigd. Wijzigingsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant van 31 maart 2011, nr In artikel 28, eerste lid, onderdeel b Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is vóór de puntkomma ingevoegd:, met dien verstande dat indien door de provinciale staten, de gemeenteraad onderscheidenlijk het algemeen bestuur van het waterschap daartoe is besloten, met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van de in artikel 27, onderdeel a, onderdeel b, onderscheidenlijk onderdeel c, bedoelde belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep, de afdelingen 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing zijn. Regelgeving tot 1 april 2011: Artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 (hierna: UR IW 1990) regelt volgens welke bepalingen uit de UR IW 1990 een verzoek om kwijtschelding van decentrale belastingen wordt behandeld. Natuurlijke personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen komen uitsluitend in aanmerking voor kwijtschelding in het kader van het zogenoemde (algemene) crediteurenakkoord, dat wil zeggen een akkoord met alle schuldeisers (hoofdstuk II, afdeling 3, van de UR IW 1990). Achtergrond van deze regel is dat als het gaat om kwijtschelding van belastingschulden van ondernemers, verstoring van concurrentieverhoudingen zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Wijziging regelgeving per 1 april 2011: In het in 2008 uitgebrachte advies van de Werkgroep Inkomens- en Kwijtscheldingsbeleid (hierna: WIK) is vastgesteld dat een verruiming van de kwijtscheldingsmogelijkheden voor ondernemers ter zake van decentrale belastingen wenselijk is. Deze verruiming is per 1 april in de UR IW 1990 opgenomen. Dit is gebeurd door aan artikel 28, eerste lid, onderdeel b, van de UR IW 1990 een zinsnede toe te voegen waarin wordt geregeld dat de provinciale staten, de gemeenteraad of het algemeen bestuur van het waterschap met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van lokale belastingen die geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep afdeling 2 van hoofdstuk II van de UR IW 1990 desgewenst van overeenkomstige toepassing kunnen laten zijn in plaats van de afdelingen 3 en 4 van genoemd hoofdstuk. Kwijtschelding vindt dan plaats op basis van de betalingscapaciteit en het aanwezige vermogen. De betalingscapaciteit wordt berekend aan de hand van het gemiddeld per maand te verwachten nettobesteedbare inkomen voor de eerstvolgende twaalf maanden na indiening van het kwijtscheldingsverzoek. In tegenstelling tot werknemers en mensen met een uitkering is bij ondernemers het netto-besteedbare inkomen op het moment dat het verzoek wordt gedaan veelal nog niet in te schatten. In de praktijk kan dit worden opgelost door de belanghebbende van wie wordt vermoed dat hij voor kwijtschelding in aanmerking komt, te vragen te zijner tijd een inkomensverklaring van de Belastingdienst over de betrokken periode over te leggen aan de hand waarvan dan definitief op het kwijtscheldingsverzoek kan worden beslist. In de tijd die ligt tussen indiening en beslissing kan uitstel van betaling worden verleend. Er is een belangrijke restrictie dat het om privébelastingen moet gaan, dus niet om belastingen die (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep. Dit betekent dat een aanslag rioolheffing die betrekking heeft op de woning van de ondernemer onder de verruimde kwijtscheldingsregels van hoofdstuk II, afdeling 2, van de UR IW 1990 valt. Dit geldt echter niet als sprake is van een woonwinkelpand. Bij gemengd gebruik prevaleert derhalve het zakelijke karakter en geldt de regeling van het eerdergenoemde crediteurenakkoord. De financiële gevolgen van de verruiming van de kwijtscheldingsfaciliteit voor ondernemers zullen moeten worden opgevangen in de lokale begroting. Dit is de normale systematiek die voor kwijtschelding wordt toegepast. Voor waterschappen is dit zelfs de enige mogelijkheid, omdat de waterschapsbelastingen nagenoeg de enige inkomstenbron zijn voor de vervulling van de gestelde taken. 4

5 Gemeenteraden, provinciale staten en waterschapsbesturen zullen dan ook het kostenaspect en het effect van de verruiming van kwijtschelding op de overige belastingplichtigen mee moeten nemen in hun overwegingen voor een ruimere kwijtscheldingsregeling. Het is aan hen om binnen hun mogelijkheden te komen tot een evenwichtige lastenbeeld. Voor het overige zijn er geen budgettaire effecten. Aantekening (ontleend aan V-N 2011/20): Totstandkoming De basis voor het inhoudelijke deel van de wijziging - de verruiming van de kwijtscheldingsmogelijkheid voor lokale belastingen ten gunste van ondernemers -, is reeds gelegd in het antwoord op Kamervragen van het lid Vos uit mei 2007 (Kamerstukken II 2006/07, 1988). In dat antwoord gaven de toenmalige bewindslieden van Financiën,Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Verkeer en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan het redelijk te vinden om (startende) ondernemers die een zodanig inkomen hebben dat zij de door hen aan de gemeente of het waterschap verschuldigde privébelastingen niet anders dan met buitengewoon bezwaar kunnen betalen, in aanmerking te laten komen voor kwijtschelding, anders dan in het kader van een crediteurenakkoord. Daarbij zegden de bewindslieden toe over de uitvoering van een en ander in overleg te zullen treden met de VNG. Mede naar aanleiding van een daartoe strekkende motie van het lid Spekman, kondigde de toenmalige Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij brief van 26 juni 2008 (Kamerstukken II 2007/08, en , nr. 19) aan de wet te willen wijzigen teneinde kwijtschelding van lokale belastingen voor ondernemers mogelijk te maken. Het desbetreffende wetsvoorstel werd in februari 2010 (derhalve anderhalf jaar later) ingediend, echter zonder dat daarin was voorzien in de bijzondere kwijtscheldingsbevoegdheid voor ondernemers. Dat laatste gebeurde op advies van de Raad van State die meende dat het desbetreffende onderscheid tussen particulieren en ondernemers niet bij formele wet, maar in de lagere regelgeving kon worden opgelost. Het heeft vervolgens geduurd tot maart 2011 voor het onderhavige besluit is genomen. De regeling ter zake van kwijtschelding voor ondernemers Art. 26 Invorderingswet 1990 opent de mogelijkheid tot kwijtschelding van belastingschulden door te bepalen dat bij ministeriële regeling regels worden gesteld krachtens welke aan de belastingschuldige die niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar een belastingaanslag te betalen, kwijtschelding kan worden verleend. De genoemde regeling is te vinden in art. 1 t/m art. 1c en art. 7 t/m art. 28a Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 (hierna: UR IW 1990). Van belang is dat deze regeling verbindend is verklaard voor de kwijtschelding van gemeentelijke en waterschappelijke belastingen (art. 255 lid 2 Gemeentewet resp. art. 144 lid 2 Waterschapswet). Binnen het kwijtscheldingsbeleid (UR IW 1990) geldt een belangrijk onderscheid tussen de groep particulieren en de groep ondernemers. Dat onderscheid is niet afhankelijk gesteld van de belastingsoort, maar doorslaggevend is de wijze waarop de belastingschuldige zijn inkomen verwerft: wel/niet een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen. Voor de eerste groep, de particulieren, geldt dat kwijtschelding wordt verleend op basis van het aanwezige vermogen en de betalingscapaciteit. Voor de tweede groep, de ondernemers, zijn vermogen en betalingscapaciteit niet bepalend, of zelfs maar relevant, maar kan kwijtschelding uitsluitend plaatsvinden in het kader van een akkoord met alle schuldeisers (art. 20 UR IW1990). Een en ander betekent dat personen die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen en die niet in staat zijn hun belastingschuld anders dan met buitengewoon bezwaar te betalen, in de praktijk niet of nauwelijks voor kwijtschelding in aanmerking komen. Zelfs is dat niet het geval voor de lokale belastingen die als zodanig niets met het bedrijf of beroep te maken hebben. Zodoende is sprake van een vorm van benadeling van ondernemers: hen wordt kwijtschelding onthouden die wel wordt verleend aan medebelastingplichtigen die in financieel opzicht in vergelijkbare omstandigheden verkeren. Deze benadeling is temeer schrijnend wanneer men bedenkt dat de ondernemer wel aan zijn betalingsverplichting welke verplichting als zodanig niets te maken heeft met het bedrijf of beroep wordt gehouden, terwijl de belastingplichtige met een (qua hoogte) vergelijkbare bijstandsuitkering wel kwijtschelding krijgt. Er is weinig fantasie voor nodig om in te zien dat hier armoedevaltechnisch geen goede zaken worden gedaan. Het besluit tot verruiming van de kwijtscheldingsbevoegdheid Het valt dan ook toe te juichen dat de Staatssecretaris van Financiën gemeenten en waterschappen thans in de positie heeft gebracht het genoemde onderscheid binnen het kwijtscheldingsbeleid op te heffen. Voor wat 5

6 betreft het tijdstip waarop het besluit is genomen, heeft kennelijk de bedoeling voorop gestaan ondernemers nog in 2011 van de wijziging te laten profiteren. Of dit lukt, is maar de vraag: gemeente- en waterschapsbesturen zullen bij verordening invulling kunnen geven aan het besluit. Daarmee is tijd gemoeid, terwijl tevens van belang is dat gemeenten en waterschappen zelf de budgettaire gevolgen van een en ander zullen moeten dragen. Door het van toepassing zijn van afdeling 2 (in plaats van afdeling 3) wordt de beslissing op een kwijtscheldingsverzoek van een ondernemer afhankelijk van het aanwezige vermogen en de aanwezige betalingscapaciteit. Met betrekking tot het vermogen dient te worden opgemerkt dat de aanwezigheid van ondernemingsvermogen thans al snel aan kwijtschelding in de weg kan staan. In art. 12 UR IW 1990 is bepaald welke bezittingen zijn vrijgesteld. Deze vrijstellingen zijn bepaald niet ruim. Bovendien is in genoemd artikel uiteraard (afdeling 2 geldt immers niet voor ondernemers) géén aandacht besteed aan het ondernemingsvermogen. In dit verband is dan ook van belang het al genoemde wetsvoorstel ; gemeente- en waterschapsbesturen krijgen daarin de bevoegdheid met betrekking tot de wijze waarop het vermogen in aanmerking wordt genomen (van art. 12 UR IW 1990) afwijkende regels te stellen die er toe leiden dat in ruimere mate kwijtschelding wordt verleend. Het genoemde wetsvoorstel is op 29 maart 2011 door de Tweede Kamer aanvaard. Bij de afwijkende regels zal ongetwijfeld ook aandacht worden besteed aan het onderwerp ondernemingsvermogen. Met betrekking tot de betalingscapaciteit is van belang het gemiddeld per maand te verwachten nettobesteedbare inkomen van de belastingschuldige in de periode van twaalf maanden vanaf de datum waarop het verzoek is ingediend (art. 13 lid 1 UR IW 1990). Anders dan voor particulieren die voor hun netto-besteedbare inkomen zijn aangewezen op loon of een uitkering, is de winst uit bedrijf of beroep vooraf lastig in te schatten. Dit geldt temeer wanneer men bedenkt dat het recht op kwijtschelding in de praktijk afhankelijk kan zijn van een paar honderd euro meer of minder winst. In de toelichting bij het besluit wordt dan ook gewezen op een vaststelling achteraf, en wel aan de hand van de door de Belastingdienst verstrekte inkomensverklaring. Uit een oogpunt van administratieve lasten voor zowel de ondernemer als de gemeente of het waterschap lijkt zo n benadering alleszins redelijk. Vermoedelijk is ook de in de toelichting opgenomen aanwijzing omtrent het beleid bij gemengd gebruik (privé en zakelijk), ingegeven door de wens gemeenten en waterschappen niet met al te ingewikkelde regelingen op te schepen. 6

7 4 WETSVOORSTEL : VERRUIMING BEVOEGDHEID GEMEENTERADEN, PROVINCIALE STATEN EN ALGEMENE BESTUREN VAN WATERSCHAPPEN OM KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN TE VERLENEN MOGELIJKHEID OM EIGEN REGELS STELLEN M.B.T. DE WIJZE WAAROP HET VERMOGEN IN AANMERKING WORDT GENOMEN BIJ DE VERLENING VAN GEHELE OF GEDEELTELIJKE KWIJTSCHELDING VAN DECENTRALE BELASTINGEN Algemeen Dit wetsvoorstel wijzigt artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 232e van de Provinciewet en artikel 144 van de Waterschapswet, waardoor de mogelijkheden worden verruimd om geheel of gedeeltelijk kwijtschelding te verlenen van decentrale belastingen en heffingen die door gemeenten, provincies en waterschappen worden geheven. In aanvulling op de bestaande mogelijkheden biedt deze wetswijziging een grondslag om op decentraal niveau, met inachtneming van op rijksniveau vast te stellen nadere regels, ook eigen regels te kunnen vaststellen met betrekking tot de wijze waarop het vermogen in aanmerking wordt genomen bij de verlening van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van decentrale belastingen. Deze nadere regels zullen decentrale overheden de bevoegdheid geven bij het uitvoeren van de vermogenstoets uit te gaan van maximaal de vermogensnorm in de Wet werk en bijstand. In die nadere regels zal voorts worden bepaald dat de regels voor het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding ook zullen kunnen gelden voor ondernemers, met dien verstande dat het daarbij alleen mag gaan om decentrale belastingen die géén relatie hebben met de onderneming die door de belastingplichtige wordt gedreven of het beroep dat door hem wordt uitgeoefend. Stand van zaken wetgeving Eindstemming wetsvoorstel Tweede Kamer: het wetsvoorstel is op 29 maart 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor. De door de Tweede Kamerleden Ulebelt en Spekman voorgestelde amendementen zijn verworpen à 9 (Ulenbelt). Dit amendement regelt dat gemeenten, provincies en waterschappen in geval van kwijtschelding bij het vaststellen van de kosten van bestaan ten minste 120 procent van de bijstandsnorm hanteren, zij kunnen hier zelf van afwijken mits zij niet onder het minimum van 120 procent komen. Tevens regelt dit amendement dat gemeenten verplicht worden om ten aanzien van het vermogen aan te sluiten bij de vermogensgrens in de Wet Werk en Bijstand. (Amendement verworpen. Voor: SP, PvdD en PvdA) (Spekman). Dit amendement beoogt de vermogenstoets die wordt gehanteerd voor de toekenning van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van belastingen en heffingen die door gemeenten, provincies en waterschappen worden geheven, in zijn geheel gelijk te stellen aan de vermogenstoets die wordt gehanteerd in artikel 34 van de Wet werk en bijstand. Hiermee wordt voorkomen dat er binnen een gemeente meerdere vermogenstoetsen naast elkaar gebruikt worden en wordt tegemoet gekomen aan het terugdringen van de administratieve lasten van gemeenten. (Amendement verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie). Het wetsvoorstel moet nu nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. De Eerste Kamercommissie voor BZK/AZ bespreekt het wetsvoorstel in de tweede helft van april Verwacht wordt dat de Eerste Kamer ook zal instemmen met het wetsvoorstel. We vertrouwen er op dat de wet per 1 januari 2012 in werking zal treden. Ook bij dit wetsvoorstel geldt dat de financiële gevolgen van de verruiming van de kwijtscheldingsfaciliteit zullen moeten worden opgevangen in de lokale begroting. Gemeenteraden, provinciale staten en waterschapsbesturen zullen dan ook het kostenaspect en het effect van de verruiming van kwijtschelding op de overige belastingplichtigen mee moeten nemen in hun overwegingen voor een ruimere kwijtscheldingsregeling. Het is aan hen om binnen hun mogelijkheden te komen tot een evenwichtige lastenbeeld. Let op! Los van het wetsvoorstel tot verruiming van de kwijtscheldingsnormen is de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 zodanig aangepast dat decentrale overheden kunnen besluiten kwijtschelding mogelijk te maken voor privé-belastingschulden van ondernemers die op bijstandsniveau leven. Het betreft dus een facultatieve regeling. De ingangsdatum van die regeling is 1 april (zie hiervoor onderdeel 3 van deze memo). 7

8 Tekst van het wetsvoorstel Artikel 1 In artikel 255, vierde lid, van de Gemeentewet wordt na «de kosten van bestaan» ingevoegd: en de wijze waarop het vermogen. 4. Met inachtneming van door Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, te stellen regels kan de raad met betrekking tot de wijze waarop de kosten van bestaan en de wijze waarop het vermogen in aanmerking worden genomen afwijkende regels stellen die er toe leiden dat in ruimere mate kwijtschelding wordt verleend. Artikel 2 In artikel 232e, vierde lid, van de Provinciewet wordt na «de kosten van bestaan» ingevoegd: en de wijze waarop het vermogen. 4. Met inachtneming van door Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, te stellen regels kunnen provinciale staten met betrekking tot de wijze waarop de kosten van bestaan en de wijze waarop het vermogen in aanmerking worden genomen afwijkende regels stellen die er toe leiden dat in ruimere mate kwijtschelding wordt verleend. Artikel 3 In artikel 144, vierde lid, van de Waterschapswet wordt na «de kosten van bestaan» ingevoegd: en de wijze waarop het vermogen. 4. Met inachtneming van door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, te stellen regels kan het algemeen bestuur met betrekking tot de wijze waarop de kosten van bestaan en de wijze waarop het vermogen in aanmerking worden genomen afwijkende regels stellen die er toe leiden dat in ruimere mate kwijtschelding wordt verleend. Artikel 4 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 8

s UNIÏ: VAN WATÜRSCHAPPÜN f M :\

s UNIÏ: VAN WATÜRSCHAPPÜN f M :\ s UNIÏ: VAN WATÜRSCHAPPÜN f M :\ Konmeskade 40 2596 AA Den Haag Postadres Postbus 93218 2509 AE Den Haag Tekfoon 070 351 97 51 Fax 070 354 46 42 De leden-waterschappen datum 7 april 2011 ons kenmerk 58871/IP

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 315 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012; Besluit behorende bij het voorstel 7 De raad van de gemeente Mill en Sint Hubert; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012; gehoord de commissie Samenlevingszaken

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014; Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Behoort bij raadsbesluit De arij j)er van) Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; VHri I I ^I^CaP gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Wassenaar 2015

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Wassenaar 2015 CVDR Officiële uitgave van Wassenaar. Nr. CVDR365857_1 15 november 2016 Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Wassenaar 2015 De gemeenteraad van Wassenaar, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

ARTIKEL V. WIJZIGING VAN DE UITVOERINGSREGELING INVORDERINGSWET 1990

ARTIKEL V. WIJZIGING VAN DE UITVOERINGSREGELING INVORDERINGSWET 1990 DECEMBER 2011 WIJZIGINGEN UITVOERINGSREGELING INVORDERINGSWET 1990 Staatscourant 2011, 23513 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2011, IVV/I/2011/22421,

Nadere informatie

Toelichting bij Regeling kwijtschelding gemeente Gennep

Toelichting bij Regeling kwijtschelding gemeente Gennep Toelichting bij Regeling kwijtschelding gemeente Gennep 1. Algemeen 1.1 Wet- en regelgeving gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 1.1.1 Vindplaatsen wet- en regelgeving Bij de kwijtschelding van gemeentelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Op 21 januari is door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude de navolgende Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen vastgesteld: MID 14/003 Regeling

Nadere informatie

Wijziging kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen en heffingen

Wijziging kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen en heffingen Aan de raad, Onderwerp: Wijziging kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen en heffingen Voorstel: De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2012 vaststellen 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Rapport. Rapport over de gemeente Haarlemmermeer. Datum: 23 september 2013. Rapportnummer: 2013/0129

Rapport. Rapport over de gemeente Haarlemmermeer. Datum: 23 september 2013. Rapportnummer: 2013/0129 Rapport Rapport over de gemeente Haarlemmermeer Datum: 23 september 2013 Rapportnummer: 2013/0129 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Haarlemmermeer aan het verlenen van kwijtschelding aan

Nadere informatie

ECGF/U201200226 Lbr. 12/037

ECGF/U201200226 Lbr. 12/037 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ontwikkelingen kwijtschelding gemeentelijke belastingen uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201200226 Lbr. 12/037

Nadere informatie

Bijlage: wijziging Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen 1 e halfjaar Artikel I

Bijlage: wijziging Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen 1 e halfjaar Artikel I Bijlage: wijziging Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen 1 e halfjaar 2011 Artikel I A In artikel 1.1.5 vervalt in de zevende volzin het vierde gedachtestreepje bezwaarschriften tegen voor bezwaar

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012; De raad van de gemeente Cuijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012; gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en

Nadere informatie

Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: Onderwerp: Verordening kwijtschelding heffingen gemeente Moerdijk

Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: Onderwerp: Verordening kwijtschelding heffingen gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 372021 Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Verordening kwijtschelding heffingen gemeente Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs.

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR februari 2012

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR februari 2012 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR februari 2012 OPSTELLER VOORSTEL: H. van t Zand AFDELING: financiële en juridische zaken PORTEFEUILLEHOUDER: M. Waanders Agendapunt: No. /'09 Dokkum, 13

Nadere informatie

GEMEENTE NOORDENVELD. Onderwerp Aanpassing beleid kwijtschelding heffingen/belastingen aan nieuwe landelijke regels

GEMEENTE NOORDENVELD. Onderwerp Aanpassing beleid kwijtschelding heffingen/belastingen aan nieuwe landelijke regels GEMEENTE NOORDENVELD Aan de gemeenteraad Roden, * Agendapunt Documentnr.: RV12.0 Onderwerp Aanpassing beleid kwijtschelding heffingen/belastingen aan nieuwe landelijke regels Onderdeel Algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen VOORSTEL AAN DE RAAD vergadering van: 30 januari 2014 volgnummer: 69527 onderwerp: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen voorstel van: College van Burgemeester en Wethouders portefeuillehouder: J.M.van

Nadere informatie

Rapport. 2014/111 de Nationale ombudsman 1/7

Rapport. 2014/111 de Nationale ombudsman 1/7 Rapport Een onderzoek naar de afwijzende beslissing van het waterschap De Dommel te Boxtel op een verzoek om kwijtschelding. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari Door tussenkomst van : Raadscommissie van 19 januari Nummer : 4

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari Door tussenkomst van : Raadscommissie van 19 januari Nummer : 4 Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2015 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 19 januari 2015 Nummer : 4 Onderwerp : Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015. Bijlage(n) : 1. Overzicht

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT CURMERENO RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1039428 Behorend bij het BcWV-advies met registratienummer 1039427 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d Datum:

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 71/2013 Datum : B&W datum : 4 juni 2013 Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Beantwoording vragen PP over kwijtschelding overhevelen van minimabeleid naar minderopbrengst

Nadere informatie

REGELING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

REGELING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN MID 14/003 REGELING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Als een belastingplichtige niet in staat is een belastingaanslag te voldoen, kan hiervoor kwijtschelding

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Onderwerp: Beleidskeuzes kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Onderwerp: Beleidskeuzes kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Nummer: Afdeling: EDV Veendam, 12 februari 2013 Onderwerp: Beleidskeuzes kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 Voorstel 1. Overgaan tot het vaststellen van de verordening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

Raadsbesluit Raadsvergadering: 30 oktober 2014

Raadsbesluit Raadsvergadering: 30 oktober 2014 ONDERWERP Herijking en harmonisatie kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen Heemstede 2015. SAMENVATTING Als een belastingplichtige niet in staat is een belastingaanslag te voldoen, kan hiervoor

Nadere informatie

Raadsvoorstel Aanpassing voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Raadsvoorstel Aanpassing voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke heffingen gemeente Haarlemmermeer Onderwerp Raadsvoorstel2012.0050439 Aanpassing voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke heffingen Portefeuillehouder J.J. Nobel 1 S. Bak steiler M. Jak Collegevergadering 18 september

Nadere informatie

Haren - Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 januari. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren;

Haren - Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 januari. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haren. Nr. 44100 21 mei 2015 Haren - Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 januari 2015 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 16 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 3 december Nummer : 52

Voorstel aan : Gemeenteraad van 16 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 3 december Nummer : 52 Voorstel aan : Gemeenteraad van 16 december 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 3 december 2013 Nummer : 52 Onderwerp : Vaststellen Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bijlage(n)

Nadere informatie

Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 januari Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente <gemeentenaam>

Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 januari Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente <gemeentenaam> Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 januari 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gelezen het voorstel van de gemeenteambtenaar belast

Nadere informatie

Anton Schellekens raad00654

Anton Schellekens raad00654 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Anton Schellekens 040 2083475 asc@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00654 Motie 3 Partij van de Arbeid: Wijziging

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Wijziging Leidraad Invordering 2008 Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 8 februari 2012, nr. BLKB2011/2328M De staatssecretaris van Financiën heeft

Nadere informatie

Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116

Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116 Gemeente Bussum Vaststellen 'Kwijtscheldingsregeling 2013' Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vergadering 28 mei 2013 Voorstelnummer Registratienummer Portefeuillehouder W. Hompe Afdeling BBO/Financiën Bijlage(n)

Raadsvoorstel Vergadering 28 mei 2013 Voorstelnummer Registratienummer Portefeuillehouder W. Hompe Afdeling BBO/Financiën Bijlage(n) Raadsvoorstel Vergadering : 28 mei 2013 Voorstelnummer : 05.13 Registratienummer : 13.004571 Portefeuillehouder : W. Hompe Afdeling : BBO/Financiën Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer : 19 maart 2013, nummer

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-237491 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: L.V. Carli Afdeling: RDB Geo-informatie en Belastingen Telefoon: 0320-278358 E-mail: lv.carli@lelystad.nl

Nadere informatie

Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen

Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen 8 mei 2006 RA0611562 Samenvatting Met enige regelmaat wenden ondernemers met financiële problemen zich tot de ombudsman.

Nadere informatie

Opinienota Kwijtscheldingsbeleid BSOB

Opinienota Kwijtscheldingsbeleid BSOB Bijlage 1 Opinienota Kwijtscheldingsbeleid BSOB 1. Inleiding Sinds 1 januari 2012 behandelt Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) de kwijtscheldingsverzoeken van de aangesloten gemeenten. Om tot een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16588 29 maart 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 29 maart 2017, nr. 2017-0000057050, tot wijziging

Nadere informatie

Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 januari Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente <gemeentenaam>

Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 januari Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente <gemeentenaam> Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 januari 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gelezen het voorstel van de gemeenteambtenaar belast

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 april 2007 Rapportnummer: 2007/064

Rapport. Datum: 14 april 2007 Rapportnummer: 2007/064 Rapport Datum: 14 april 2007 Rapportnummer: 2007/064 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier haar verzoek om kwijtschelding van de aanslag waterschapsbelasting

Nadere informatie

bijlage] GEWIJZIGD Pieter Palm/ Erika Spil Bert van Asselen 291629

bijlage] GEWIJZIGD Pieter Palm/ Erika Spil Bert van Asselen 291629 Raadsvoorstel bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 7 00048/00 17 opktober 2013 Pieter Palm/

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidskeuzes kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013

Onderwerp: Beleidskeuzes kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 22 april 2013 Nummer: 201301937 Afdeling: EDV Veendam, 12 februari 2013 Onderwerp: Beleidskeuzes kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013 Voorstel 1. Overgaan tot het vaststellen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013)

GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013) GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen Officiële naam van de regeling Verordening kwijtscheldingsbeleid

Nadere informatie

Op en b aar r ap p o r t

Op en b aar r ap p o r t Op en b aar r ap p o r t rapportnummer: 2008/113 datum: 1 juli 2008 Verzoekschrift van mevrouw W. te Den Haag, met een klacht over een gedraging van het hoogheemraadschap van Delfland te Delft. Bestuursorgaan:

Nadere informatie

Samenvatting 1 Klacht 2 Beoordeling 2 Conclusie 5 Aanbeveling 5 Onderzoek 5 Bevindingen 6 Achtergrond 6

Samenvatting 1 Klacht 2 Beoordeling 2 Conclusie 5 Aanbeveling 5 Onderzoek 5 Bevindingen 6 Achtergrond 6 RAPPORT 2007/0064, NATIONALE OMBUDSMAN, 14 APRIL 2007 Samenvatting 1 Klacht 2 Beoordeling 2 Conclusie 5 Aanbeveling 5 Onderzoek 5 Bevindingen 6 Achtergrond 6 SAMENVATTING Rapportnummer: 2007/0064 Het hoogheemraadschap

Nadere informatie

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en enige andere wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen en een basisregistratie waarde

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente <gemeentenaam>

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente <gemeentenaam> Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 juli 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gelezen het voorstel van de gemeenteambtenaar belast met

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Vaststellen van de Kwijtscheldingsregeling 2013 geldend voor door BSR geheven belastingen.

Voorgesteld besluit Vaststellen van de Kwijtscheldingsregeling 2013 geldend voor door BSR geheven belastingen. Raadsvergadering, 18 december 2012 Voorstel aan de Raad Nr: Agendapunt: Datum: 20121218 12RV 12 13 november 2012 Onderwerp: Kwijtscheldingsbeleid Onderdeel raadsprogramma: n.v.t. Portefeuillehouder: Jan

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Wijziging Leidraad Invordering 2008 Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 juni 2011, nr. BLKB2011/633M, Staatscourant 23 juni 2011, nr. 10957 De

Nadere informatie

A. In artikel 1.1.2. wordt na de tekst bij het tweede gedachtestreepje ingevoegd: - echtgenoot: de echtgenoot, bedoeld in artikel 3 Wwb;

A. In artikel 1.1.2. wordt na de tekst bij het tweede gedachtestreepje ingevoegd: - echtgenoot: de echtgenoot, bedoeld in artikel 3 Wwb; Wijziging Leidraad Invordering 2008 Belastingdienst/Centrum voor Proces- en productontwikkeling, Sector Ontwerp, procesketen Inning Besluit van 11 februari 2009, nr. CPP2008/2552M, Stcrt. nr. 38 De staatssecretaris

Nadere informatie

Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen

Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen 1 Wijziging van enkele fiscale uitvoeringsregelingen Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken; directie Directe Belastingen Besluit van 17 februari 2009,

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot aanpassing voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Onderwerp Voorstel tot aanpassing voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke heffingen Ag nr.: 9 Onderwerp Voorstel tot aanpassing voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke heffingen Status besluitvormend Voorstel De Kwijtscheldingsregeling 2012 vast te stellen. Inleiding Als een belastingplichtige

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) te Zwolle.

Rapport. Rapport over een klacht over het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) te Zwolle. Rapport Rapport over een klacht over het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) te Zwolle. Datum: 18 mei 2016 Rapportnummer: 2016/047 2 Wat is de klacht? Verzoekster klaagt er, via

Nadere informatie

Raadsvergadering : 9 juli 2012 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 9 juli 2012 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 9 juli 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6890 Onderwerp : Kwijtscheldingsbesluit Stadskanaal 2013 Stadskanaal, 22 juni 2012 Beslispunten A. het Kwijtscheldingsbesluit Stadskanaal 2013

Nadere informatie

Besluit van 16 februari 2011, nr. DGB2010/7493M, Staatscourant 24 februari 2011, nr. 3275

Besluit van 16 februari 2011, nr. DGB2010/7493M, Staatscourant 24 februari 2011, nr. 3275 Wijziging Leidraad Invordering 2008 Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 16 februari 2011, nr. DGB2010/7493M, Staatscourant 24 februari 2011, nr. 3275 De staatssecretaris

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 816 Regels inzake een regulerende heffing op het gebruik van wegen in de Randstad tijdens spitsuren (Wet op het rekeningrijden) Nr. 8 NOTA VAN

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1079889 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1066158 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 30 mei 2013 Datum:

Nadere informatie

RAPPORT 2009/168, NATIONALE OMBUDSMAN,

RAPPORT 2009/168, NATIONALE OMBUDSMAN, RAPPORT 2009/168, NATIONALE OMBUDSMAN, 14-08-2009 SAMENVATTING Verzoeker ontvangt een toeslag op zijn WAO-uitkering in verband met blijvende hulpbehoevendheid. Hij heeft over 2008 kwijtschelding aangevraagd

Nadere informatie

Tijdelijke Verordening kwijtschelding privé-belastingen ondernemers

Tijdelijke Verordening kwijtschelding privé-belastingen ondernemers GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 17 juni 2013 Nummer: Afdeling: 2013R0058 EDV Veendam, 7 mei 2013 Onderwerp: Tijdelijke Verordening kwijtschelding privé-belastingen ondernemers Voorstel 1. Pilot instellen ten

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min i in ii ii mi mi BM1300497 Raadsvergadering 25 april 2013 Agendanummer Onderwerp Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is artikel 26 (zijnde de artikelen 26.

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is artikel 26 (zijnde de artikelen 26. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Twenterand. Nr. 121442 5 september 2016 Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen I. Algemeen Toepassing Leidraad Invordering 1. Op het gemeentelijk

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 28 juni en 12 juli september september 2016

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 28 juni en 12 juli september september 2016 Onderwerp Kwijtscheldingsbeleid HHNK 2017 Voorstel Aan het CHI voor te stellen: 1. Te kiezen voor optie 1: Kwijtschelding voor ondernemers met een Bbzuitkering mogelijk te maken; 2. De Kwijtscheldingsregeling

Nadere informatie

Beslispunten De regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen vast te stellen.

Beslispunten De regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen vast te stellen. Raadsvoorstel Onderwerp Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Raadsvergadering 24 september 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar G.A.J. Adams Bedrijfsvoering A.J.L. van Bergen

Nadere informatie

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Versiedatum: 3 december 2015 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen De raad van de gemeente Montferland, Gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BY5907

ECLI:NL:RVS:2012:BY5907 ECLI:NL:RVS:2012:BY5907 Instantie Raad van State Datum uitspraak 12-12-2012 Datum publicatie 12-12-2012 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201201209/1/A2 Eerste

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 25 en 31 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de artikelen 25 en 26 van de Invorderingswet 1990

Gelet op de artikelen 25 en 31 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de artikelen 25 en 26 van de Invorderingswet 1990 Gelet op de artikelen 25 en 31 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de artikelen 25 en 26 van de Invorderingswet 1990 Artikel I De Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Kwijtschelding Gemeentelijke. Belastingen

Kwijtschelding Gemeentelijke. Belastingen Kwijtschelding 2017 Gemeentelijke Belastingen Uitgave februari 2017 Deze brochure is informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. INHOUD 1. Voor wie is deze brochure? 1 2. Welke plaatselijke belastingen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de invorderingsambtenaar en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel.

Rapport. Rapport over een klacht over de invorderingsambtenaar en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel. Rapport Rapport over een klacht over de invorderingsambtenaar en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel. Datum: 31 mei 2011 Rapportnummer: 2011/166 2 Klacht Mevrouw A. klaagt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/202

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/202 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/202 2 Klacht Op 11 december 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw B. te Leerdam, met een klacht over een gedraging van het hoogheemraadschap

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 11 november 2011, nr. BLKB2011/1208M, Staatscourant

Nadere informatie

1.1 Uitvoeringsregeling Invorderingswet Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 1A: Overheidsvordering 5

1.1 Uitvoeringsregeling Invorderingswet Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 1A: Overheidsvordering 5 INHOUD TABBLAD 1 Meest gebruikte wet- en regelgeving 1.1 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 5 1.1.1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 5 1.1.2 Hoofdstuk 1A: Overheidsvordering 5 1.1.3 Hoofdstuk 1B:

Nadere informatie

BELEIDSREGELS INZAKE HET TOEKENNEN VAN AMBTSHALVE VERMINDERINGEN

BELEIDSREGELS INZAKE HET TOEKENNEN VAN AMBTSHALVE VERMINDERINGEN BELEIDSREGELS INZAKE HET TOEKENNEN VAN AMBTSHALVE VERMINDERINGEN Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna de BSR); Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering geven aan kwijtscheldingsmogelijkheden gemeentelijke belastingen

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering geven aan kwijtscheldingsmogelijkheden gemeentelijke belastingen gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12bst02104 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelKwijtschelding gemeentelijke belastingen voor ondernemers Inleiding Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Haiko van Erp 3519 Haiko.van.erp@valkenswaard.nl. 12raad00309. 1. Wijzigingen in artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Haiko van Erp 3519 Haiko.van.erp@valkenswaard.nl. 12raad00309. 1. Wijzigingen in artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Haiko van Erp 3519 Haiko.van.erp@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00309 Wijziging beleid kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

4. De heer B. heeft zijn klacht op 9 februari 2010 ter beoordeling aan de Nationale ombudsman voorgelegd.

4. De heer B. heeft zijn klacht op 9 februari 2010 ter beoordeling aan de Nationale ombudsman voorgelegd. Rapport 2 h2>klacht De heer D. klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belasting over 2009 heeft afgewezen,

Nadere informatie

Belastingplan toeslagen en overige fiscale maatregelen

Belastingplan toeslagen en overige fiscale maatregelen Regelingen en voorzieningen CODE 3.4.1.23 Belastingplan 2017 - toeslagen en overige fiscale maatregelen bronnen Nieuwsbericht Rijksoverheid 21 september 2016 Nieuwsbericht Belastingdienst, 21 september

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeringswet Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (), laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2009, 15178 (uittreksel) Zorgverzekering

Nadere informatie

Wijziging Leidraad Invordering 1990

Wijziging Leidraad Invordering 1990 Wijziging Leidraad Invordering 1990 1 Wijziging Leidraad Invordering 1990 Belastingdienst/Centrum voor Proces- en productontwikkeling, Sector Ontwerp, procesketen Inning Besluit van 21 juni 2007, nr. CPP2007/1186M,

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van herziening bij aanslagbelastingen (Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst) VOORSTEL

Nadere informatie

Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 januari 2014

Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 januari 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 15255 20 maart 2014 Wijziging Leidraad invordering gemeentelijke belastingen per 1 januari 2014 De wethouder Financiën, gemandateerd door het college

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Wijziging Leidraad Invordering 2008. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 juni 2013, nr.

Wijziging Leidraad Invordering 2008. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 juni 2013, nr. Wijziging Leidraad Invordering 2008 Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 juni 2013, nr. BLKB2013/1158M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. De Leidraad

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep. Nr. 155 9 maart 2017 Wijziging Leidraad Invordering 2016 Regionale Belasting Groep per 1 januari

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 maart 1998 Rapportnummer: 1998/070

Rapport. Datum: 19 maart 1998 Rapportnummer: 1998/070 Rapport Datum: 19 maart 1998 Rapportnummer: 1998/070 2 Klacht Op 9 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman door tussenkomst van de Gemeentelijke ombudsman Utrecht een verzoekschrift, gedateerd 27 september

Nadere informatie

Raadsvergadering. 18 april 2013 13-026. Onderwerp Verruiming mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013

Raadsvergadering. 18 april 2013 13-026. Onderwerp Verruiming mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 18 april 2013 13-026 Onderwerp Verruiming mogelijkheid tot kwijtschelding gemeentelijke belastingen per 1 januari 2013 Aan de raad, Onderwerp Verruiming mogelijkheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 702 Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften Nr. 115 BRIEF VAN DE COMMISSIE VOOR DE VERZOEKSCHRIFTEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: artikel 255 Gemeentewet; artikel 26 Invorderingswet 1990; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Rapport. Afwijzing kwijtscheldingsverzoek. Datum: 23 december 2014 Rapportnummer: 2014/223

Rapport. Afwijzing kwijtscheldingsverzoek. Datum: 23 december 2014 Rapportnummer: 2014/223 Rapport Afwijzing kwijtscheldingsverzoek Datum: 23 december 2014 Rapportnummer: 2014/223 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat de directeur van de Belastingdienst op 16 juni 2014 haar beroep tegen de

Nadere informatie

Toelichting. Kwijtschelding lokale belastingen

Toelichting. Kwijtschelding lokale belastingen Toelichting Kwijtschelding lokale belastingen 2016 U krijgt dit formulier omdat u kwijtschelding wilt aanvragen. Sabewa Zeeland heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Noord-Beveland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 262 Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen) Nr. 3 Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van

Nadere informatie

Pensioenuitkering is vermogen Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Pensioenuitkering is vermogen Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Pensioenuitkering is vermogen Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 30 oktober 2008 RA0830901 Samenvatting Een vrouw ontvangt op grond van de Wet verevening pensioenrechten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1066159 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1066158 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 30 mei 2013 Datum:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 258 Besluit van 3 juli 2007, houdende aanpassing van enige fiscale uitvoeringsbesluiten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 754 Wijziging van enkele wetten met het oog op de bestrijding van fraude in de toeslagen en fiscaliteit (Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 505 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 oktober

Nadere informatie

Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart

Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart Artikel 31 Let op: Artikel 31 wijzigt ook door de Wet maatregelen WWB!!! Laatste bewerking op 10 maart De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd: I Artikel 31, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 5 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/307

Rapport. Datum: 5 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/307 Rapport Datum: 5 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/307 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Belastingdienst/Directie Particulieren Utrecht haar beroep tegen de afwijzing door de Belastingdienst/Particulieren

Nadere informatie

Beleidsregels VOOR HET TOEKENNEN VAN AMBTSHALVE VERMINDERINGEN VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. vastgesteld bij besluit van 18 februari 2014

Beleidsregels VOOR HET TOEKENNEN VAN AMBTSHALVE VERMINDERINGEN VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. vastgesteld bij besluit van 18 februari 2014 Beleidsregels VOOR HET TOEKENNEN VAN AMBTSHALVE VERMINDERINGEN VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN vastgesteld bij besluit van 18 februari 2014 Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen

Nadere informatie

3. Bij brief van 3 mei 2007 heeft het hoogheemraadschap naar aanleiding van een brief van verzoekster van 27 maart 2007 gesteld:

3. Bij brief van 3 mei 2007 heeft het hoogheemraadschap naar aanleiding van een brief van verzoekster van 27 maart 2007 gesteld: Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft geweigerd haar kwijtschelding te verlenen van de waterschapsbelasting 2007. Zij is het er niet mee

Nadere informatie

Besluit nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en leges 2011

Besluit nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en leges 2011 Besluit nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en leges 2011 Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: a. het dagelijks

Nadere informatie