DRIESTAPPENMETHODE VOOR DE TOEPASBAARHEID VAN LED S BIJ BUITENSPORTACCOMMODATIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRIESTAPPENMETHODE VOOR DE TOEPASBAARHEID VAN LED S BIJ BUITENSPORTACCOMMODATIES"

Transcriptie

1 integratie DRIESTAPPENMETHODE VOOR DE TOEPASBAARHEID VAN LED S BIJ BUITENSPORTACCOMMODATIES De gemeente s-hertogenbosch wilde een goede afweging kunnen maken voor het wel of niet aanschaffen van led-sportveldverlichting. Vanuit de Universiteit Twente is hiervoor een onderzoek opgezet dat leidde tot een driestappenmethode waarmee een goede vergelijking is te maken tussen led- en conventionele sportveldverlichting, gebaseerd op zowel de financiële aspecten als de kwalitatieve en energie-eigenschappen. Tekst: A.P. van Lith B.Sc. en dr. ir. A.G. Entrop, Universiteit Twente. Fotografie: industrie In het recente verleden hebben al veel gebouwbeheerders en facilitair managers met de vraag geworsteld of het verstandig is over te stappen op ledverlichting in bestaande gebouwen. In veel gevallen zal een antwoord zijn gegeven in de vorm van Nee, tenzij of Ja, mits. Ook veel gemeenten vragen zich af waar met ledverlichting de meeste energie en kosten kunnen worden bespaard. Gemeenten beperken zich daarbij niet tot binnenverlichting. Vele straten worden al door ledlampen verlicht. Het aantal buitensportaccommodaties dat met ledlampen wordt verlicht is echter nog vrij gering. In de gemeente s-hertogenbosch is in drie stappen de afweging gemaakt om voor een buitensportaccommodatie voor ledverlichting dan wel conventionele verlichting te kiezen. Deze drie stappen kunnen naar verwachting ook voor andere projecten een hulpmiddel zijn om tot een onderbouwde keuze te komen om ledverlichting te implementeren of juist (voorlopig) af te wijzen. bij de Methode worden de facetten LichtKwaLiteit, energiegebruik en financiële haalbaarheid behandeld 36 VV+ oktober 2014 VV indd :16

2 1. Bovenaanzicht van de atletiekbaan van atletiekvereniging O.S.S. Volo. Onderzoeksopzet gemaakt (figuur 1), omdat de verlichting daar over twee jaar is afgeschreven. Deze baan wordt gebruikt door atletiekvereniging O.S.S. Volo. In 2010 heeft de gemeente led-sportveldverlichting laten aanbrengen bij Hockeyclub Den Bosch (hcdb). De accommodatie vormde daarmee een voorbeeldcase en informatiebron binnen het onderzoek. In het onderzoek is in drie stappen beoordeeld of ledverlichting of conventionele (metaal-halide) verlichting moet worden toegepast: 1. Toetsen functionele kwaliteit. Op de eerste plaats is bekeken in hoeverre ledverlichting dezelfde of een betere verlichtingskwaliteit kan bieden op het veld. Er is tevens bekeken of licht buiten het veld tot lichthinder leidt. 2. Toetsen energiegebruik. Op de tweede plaats is het veel gebruikte argument voor ledverlichting, namelijk ener- De gemeente s-hertogenbosch streeft naar een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 2020 [1]. De afdeling Sport en Recreatie heeft in dat kader aan de gemeenteraad toegezegd de ontwikkeling van led-sportveldverlichting te volgen [2]. In het kader hiervan is een onderzoek opgezet. De doelstelling voor dit onderzoek was: Het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden die led-sportveldverlichting biedt voor de gemeente s-hertogenbosch door het vergelijken van de financiële-, kwalitatieve- en energie-eigenschappen van conventionele- en led-sportverlichting bij buitensportaccommodaties. In het onderzoek is de atletiekbaan op sportpark De Schutskamp als referentiecase genomen waarvoor de afweging voor een nieuw verlichtingssysteem moet worden type veld aantal sportvelden aantal conventionele armaturen energiegebruik MH-verlichting [MWh/a] energiebesparing ledverlichting [MWh/a] besparingspercentage [%] kunstgrasveld (voetbal) ,6 27,7 57 kunstgrasveld (hockey) ,0 97,3 64 natuurgras trainingsveld ,3 10,1 25 natuurgras wedstrijd/trainingsveld ,9 7,9 57 natuurgras wedstrijdveld ,8 2,0 25 Tennisbaan ,7 147,7 64 totaal ,2 292,5 Tabel 1. Overzicht buitensportaccommodaties en het geschatte besparingspotentieel van ledverlichting in de gemeente s-hertogenbosch. De sporten handbal, inline skater-hockey, profvoetbal, softbal, honkbal en seizoensgebonden tennis, zijn vanwege het zeer geringe aantal branduren van de betreffende verlichtingssystemen buiten beschouwing gelaten. VV+ oktober 2014 VV indd :16

3 integratie 2. Horizontale verlichtingssterkte in elk rasterpunt voor conventionele verlichting (berekend met Calculux). De gegevens over de ledlampen zijn echter nog niet openbaar gemaakt, waardoor momenteel alleen leveranciers van led-armaturen hiermee kunnen rekenen. giebesparing, specifiek gemaakt voor de case, waarbij tevens de aansturing van de lampen in ogenschouw is genomen. 3. Toetsen financiële haalbaarheid. Tot slot is uiteraard het financiële kader bekeken, waarbij investeringskosten, onderhoudskosten, energiekosten en verwijderingskosten zijn meegenomen. Toetsen functionele kwaliteit De lichtkwaliteit is het eerste onderdeel van de vergelijking tussen led- en conventionele sportveldverlichting. Als de lichtkwaliteit niet voldoet kan ook niet worden gesproken over een volwaardig alternatief. Het onderwerp lichtkwaliteit kan worden opgedeeld in twee onderdelen. Enerzijds is er het doel van de verlichting, namelijk het goed en veilig kunnen uitoefenen van een sport. Anderzijds kan de verlichting ook voor lichthinder zorgen in de omgeving. De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (nsvv) heeft richtlijnen opgesteld voor zowel de parameters voor lichtkwaliteit op het veld, als voor de maximale waarden voor de parameters die lichthinder beschrijven. Voor verlichting op het veld is gelet op vijf variabelen, te weten: gemiddelde horizontale verlichtingssterkte (Eh, gem, einde, uitgedrukt in lux); gelijkmatigheid (Eh, min; Eh, gem); verblindingswaarde (vw); de kleurweergave (cri); de lichttemperatuur (crt uitgedrukt in Kelvin). Inzake de lichthinder buiten het veld is gelet op de verticale verlichtingssterkte (Ev) en de maximale lichtsterkte vanuit een individuele lamp (Imax). Berekeningen met het programma Calculux laten zien dat conventionele verlichting aan alle richtlijnen voor de verlichtingssterkte op het veld bij de atletiekvereniging kan voldoen. Onze berekeningen tonen aan dat gemiddelde horizontale verlichtingssterkte 133 lx is met een gelijkmatigheid van 0,50. Hiermee voldoen beide parameters aan de richtlijnen voor een atletiekbaan van nen-en klasse III [3]. Uit enkele onderzoeken met led-armaturen in Calculux 38 die openbaar zijn gemaakt, blijkt dat ledverlichting de nsvv-normen haalt met een gelijk aantal armaturen als bij conventionele verlichtingsplannen [4, 5]. De verblindingswaarden zijn vooral afhankelijk van de keuze voor de toplaag van de atletiekbaan. De kleurweergave is voor beide typen verlichting gelijk met een cri van 80 en komt hiermee ruimschoots boven de nsvv-norm van 20 en nsvv-voorkeur van 60. De gebruikers bij hcdb geven aan dat de kleur van de ledverlichting ( K) wordt verkozen boven de kleur van de conventionele verlichting ( K). Dit 3. Schadelijke condensvorming in de ledlampen. VV+ oktober 2014 VV indd :16

4 wordt ook onderschreven door de nsvv, die aangeeft dat lampen met een kleurtemperatuur van boven de K een koelwitte, op daglicht gelijkende, indruk geven [6]. Onderzoek op locatie bij hcdb heeft laten zien dat de theoretische waarden voor ledverlichting niet hetzelfde waren als in de praktijk. De gemiddelde horizontale verlichtingssterkte was met een waarde van 319 lx ruim boven de nsvvnorm van 250 lx. De gelijkmatigheid bedroeg echter 0,60, waar 0,70 de norm van de nsvv is. Praktijkervaringen De nsvv-richtlijnen wat betreft de parameters lichthinder worden pas van toepassing als er ook daadwerkelijk lichthinder optreedt [7]. Bij het toepassen van conventionele verlichting zou er op basis van de berekeningen met Calculux nsvv-normen worden overschreden en zou er dus lichthinder kunnen ontstaan. Voor de huidige gebruikers vormt dit tot op heden geen probleem. De lichthinder door ledverlichting zal door een beter gerichte en geringere lichtstroom naar verwachting kleiner zijn. Doordat de precieze specificaties van de lichtarmatuur met ledlamp echter niet beschikbaar werden gesteld door de leveranciers, konden er geen simulaties worden uitgevoerd voor ledverlichting. Er valt dus helaas niet uit te sluiten dat er grenswaarden worden overschreven. hcdb was één van de eerste verenigingen waar led-sportveldverlichting werd geïnstalleerd. Tijdens het onderzoek bij de hockeyclub waren een aantal gebreken te zien aan de installatie. Zo was het tijdens het onderzoek niet mogelijk de verschillende intensiteiten van de verlichting te regelen met de schakelapparatuur. Verder werkte er één lamp niet en was, zoals aangegeven, de afstelling van de armaturen niet toereikend om de benodigde gelijkmatigheid te behalen. Bij andere verenigingen zijn ook defecten geconstateerd. Het betrof condensvorming aan de binnenkant van het glas van de ledlampen en kabels die door schade aan de beschermende mantel, zijn blootgesteld aan weersinvloeden (figuur 3 en 4). Inmiddels zijn de defecten aan de verlichting bij hcdb grotendeels hersteld, maar de schakelapparatuur werkt nog niet optimaal. Momenteel wordt de verlichting bij hcdb verplaatst naar een ander veld. Na de verplaatsing van de ledverlichting zal er opnieuw worden gekeken naar de werking van de schakelapparatuur. Toetsen energiegebruik Een veelgebruikt argument om voor ledverlichting te kiezen is uiteraard de afname van het energiegebruik. Doordat het geïnstalleerd vermogen bij de ledverlichtingsinstallatie 4. De kabels zijn blootgesteld aan weersinvloeden door schade aan de beschermende mantel. lager is, neemt bij een gelijkblijvend aantal branduren het energiegebruik af. Ledlampen kunnen tevens direct worden in- of uitgeschakeld, terwijl conventionele lampen ongeveer 20 min. moeten afkoelen en een opstarttijd van 4 min. hebben. Ledverlichting geeft de gebruikers hierdoor meer mogelijkheden om de verlichting actief te bedienen. Als hierdoor een aanvullende energiebesparing wordt behaald, wordt van een dynamische besparing in plaats van statische besparing gesproken. Voorafgaand aan het onderzoek heeft de gemeente s-hertogenbosch het energiegebruik van de led- en conventionele verlichting van hcdb laten testen. Hieruit bleek dat zowel de statische als de dynamische besparing groter is bij led- dan bij nieuwe conventionele sportveldverlichting [8]. jaarlijks energiegebruik [kwh] huidige verlichting conventionele verlichting type verlichting energiebesparing bij dynamisch gebruik energiegebruik bij dynamisch gebruik ledverlichting 5. Energiegebruik bij dynamisch gebruik van de verlichting bij O.S.S. Volo. VV+ oktober VV indd :16

5 integratie Aan de hand van deze gegevens over het energiegebruik en de specifieke mogelijkheden voor dynamische besparingen voor een atletiekbaan, is de energiebesparing bepaald die kan worden behaald met beide typen verlichting (figuur 5). Voor de berekening van het energiegebruik is uitgegaan van mvp507-armaturen met een systeemvermogen van W per armatuur. Er is gekozen voor dit type conventionele armatuur, omdat dit binnen de gemeente de afgelopen jaren veel is toegepast bij de aanschaf van nieuwe veldverlichting. De bestaande led-armaturen die zijn gebruikt in het onderzoek zijn van het type ws en Campo Sportivo, beiden met een systeemvermogen van W per armatuur. Momenteel wordt de baan verlicht met conventionele verlichting met een systeemvermogen van W per armatuur. Op jaarbasis kan ten opzichte van de huidige verlichting, uitgaande van 109 branduren per jaar, bij ledverlichting een energiebesparing van kwh worden behaald tegen een energiebesparing van 945 kwh bij nieuwe conventionele verlichting. Toetsen financiële haalbaarheid Voor het onderzoek zijn offertes opgevraagd voor de aanschafkosten van de bestaande led-armaturen en conventionele mvp507-armaturen met bijbehorende lampen. De ledarmaturen zijn qua eigenschappen vergelijkbaar en daarom is voor het onderzoek naar de financiële haalbaarheid gekozen voor de goedkoopste aanbieding. Uit de offertes kwam naar voren dat de meerprijs voor een led-armatuur (inclusief lamp) ten opzichte van een mvp507-armatuur ongeveer euro bedraagt bij een afname van zestien stuks. Daarnaast is voor het dynamisch schakelen nog een bedieningsapparaat nodig. Het energiegebruik van de ledverlichting is lager, waardoor de energiekosten afnemen. Hierbij is het totale energiegebruik van een vereniging erg belangrijk. Door het schijvensysteem van de energiebelasting is de prijs per kwh voor een kleinschalige vereniging relatief hoog, wat bij een totale kosten per verlichtingstype [ ] aantal jaren in gebruik conventioneel led 6. Kosten per verlichtingstype gedurende de afschrijvingsperiode bij O.S.S. Volo. gelijk aantal branduren zal leiden tot een grotere kostenbesparing dan bij een lage energieprijs. Een kleine gebruiker (minder dan kwh/a) betaalt ongeveer 0,23 /kwh, een gemiddelde gebruiker ( kwh/a) ongeveer 0,14 /kwh en een grote gebruiker (meer dan kwh/a) ongeveer 0,10 /kwh. Bij O.S.S. Volo kan door het lage vermogen van de ledlampen en de aansturing ook worden bespaard op de vaste energiekosten, omdat een lichtere aansluiting met het elektriciteitsnet kan volstaan. De onderhoudskosten liggen lager, aangezien de ledlampen in tegenstelling tot de conventionele lampen niet hoeven te worden vervangen gedurende de afschrijvingsperiode. Op basis van een lcc-berekening (life cycle costs) is gebleken dat de kosten voor led-sportveldverlichting bij de atletiekvereniging, uitgaande van 109 branduren per jaar, ongeveer 300 euro hoger liggen tijdens de afschrijvingsperiode van twintig jaar (figuur 6). Een investering in led-sportveldverlichting is bij de atletiekvereniging dus niet terug te verdienen binnen de afschrijvingsperiode. Tijdens de verlichtingssterktemeting bij hcdb is gebleken dat er verschillende gebreken waren aan de ledverlichting, maar over dergelijke onvoorziene kosten is echter nog weinig bekend. sport gebruik besparingspercentage [%] min. branduren (totaal gebruik <10 MWh) min. branduren (totaal gebruik MWh) min. branduren (totaal gebruik > 50 MWh) voetbal wedstrijd en trainen voetbal wedstrijd voetbal trainen hockey wedstrijd en trainen tennis wedstrijd en trainen Tabel 2. Richtlijnen voor het minimumaantal branduren dat het gebruik van ledverlichting op dit moment financieel interessant kan maken. 40 VV+ oktober 2014 VV indd :16

6 Ledverlichting alleen zinvol bij voldoende oefen- en wedstrijduren Conclusies Er is een driestappenmethode aangeboden waarmee de facetten lichtkwaliteit, energiegebruik en financiële haalbaarheid worden behandeld om een verantwoorde keuze te kunnen maken tussen led- en conventionele sportveldverlichting. Gebleken is dat de lichtkwaliteit van ledverlichting kan voldoen aan de normen voor lichtkwaliteit op het veld. De keuze voor ledverlichting kan daarnaast leiden tot minder lichthinder. Met ledverlichting kan een aanzienlijke energiebesparing worden behaald. In het geval van O.S.S. Volo is deze besparing van kwh/a echter vrij beperkt. Als alle armaturen in de gemeente s-hertogenbosch zouden worden vervangen door led-verlichting zou dit naar schatting een besparing opleveren van kwh/a. Uiteraard hebben de investeringskosten en de energieprijs invloed op het financiële rendement van lichtvervangingsprojecten, maar in dit onderzoek viel vooral de impact van het aantal branduren en het totale energiegebruik op. Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van ledverlichting bij sportverenigingen is een model opgesteld om te bepalen hoeveel branduren er bij een veld nodig zijn om de meerinvestering binnen een afschrijvingsperiode van twintig jaar terug te verdienen. Zoals aangegeven is de prijs per kwh voor een vereniging afhankelijk van het energiegebruik, daarom maakt het model hierin een onderscheid. Met een berekening aan de hand van het moment van zonsondergang, de bespeelbaarheid en het gebruik van sportvelden, is bepaald dat het op dit moment voor grasvelden niet mogelijk lijkt om de benodigde aantal branduren te halen. In het specifieke geval van O.S.S. Volo heeft de gemeente s-hertogenbosch, gezien het geringe aantal branduren, besloten niet te investeren in een ledverlichtingssysteem. Aanbevelingen Uit het onderzoek is gebleken dat om de meer-investering terug te kunnen verdienen, ledverlichting bij voorkeur zou moeten worden geplaatst bij velden waar zowel trainingen als wedstrijden plaatsvinden en die vaak bespeelbaar zijn. Voor voetbal en hockey gaat de voorkeur dan uit naar kunstgrasvelden en voor tennis zijn vooral all weather - banen zeer geschikt. Daarnaast is gebleken dat in bestaande vergelijkingen vaak de rente op de investering wordt weggelaten. Door de lange afschrijvingsperiode vormen rentelasten een behoorlijke kostenpost voor de investeerder. Anderzijds kan de keuze voor ledverlichting ook leiden tot lagere vaste energiekosten en zou bij een nieuw aan te leggen sportpark kunnen worden volstaan met dunnere bedrading, vanwege het ontbreken van een piekstroom bij het inschakelen van de verlichting. Bij het maken van een vergelijking tussen leden conventionele verlichting is het daarom belangrijk om ook deze facetten mee te nemen, om tot een objectieve en accurate vergelijking te komen. Het onderzoek bij de gemeente s-hertogenbosch heeft eind 2013 plaatsgevonden. Ten tijde van het onderzoek waren er slechts twee leveranciers van ledverlichting voor sportvelden die voor levering aan de gemeente s-hertogenbosch in aanmerking kwamen. In de tussentijd hebben ook andere leveranciers led-armaturen voor sportvelden op de markt gebracht en zijn ledlampen en -armaturen verder verbeterd. Het is daardoor aannemelijk dat de prijs van een ledverlichtingssysteem zal dalen. Onze verwachting is dat ledverlichting in de toekomst alleen maar voor meer buitensportverenigingen een technisch gelijkwaardige, energiezuinige en financieel voordelige oplossing vormt. << Bronnen en verwijzingen 1. Gemeente s-hertogenbosch, Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch: energie- en klimaatprogramma , s-hertogenbosch, Gemeente s-hertogenbosch, Stand van zaken uitvoering motie veldverlichting buitensportverenigingen, s-hertogenbosch, nsvv, Verlichting voor Sportaccommodaties Atletiek (outdoor), 2e editie, Veenendaal, Russo I., Voetbalveldverlichting klasse II, d6435feed2c403b8f02&attachment=1&c=24455 (opgeroepen oktober 2013), Blok P., VV Stroe te Barneveld, NL.IMRO _3.pdf (opgeroepen oktober 2013), nsvv, Verlichting voor Sportaccommodaties Algemene Grondslagen, 3e editie, Ede, nsvv, Algemene richtlijn betreffende lichthinder: deel 1 - Algemeen en grenswaarden voor sportverlichting, 1e editie, Veenendaal, Heijmans Techniek & Mobiliteit, Cijfers led-verlichting, UickwNI4H9k (opgeroepen september 2013), VV+ oktober VV indd :16

LED-sportveldverlichting in de gemeente s-hertogenbosch

LED-sportveldverlichting in de gemeente s-hertogenbosch LED-sportveldverlichting in de gemeente s-hertogenbosch Eindverslag Robert van Lith 22 november 2013 1 2 LED-sportveldverlichting in de gemeente s-hertogenbosch Eindverslag voor de Bachelor Eindopdracht

Nadere informatie

Sportveldverlichting. Besparen met LED-verlichting?

Sportveldverlichting. Besparen met LED-verlichting? Sportveldverlichting Besparen met LED-verlichting? 1 Introductie Boudewijn Lie Technisch directeur Aerolux Nederland BV Lid kernteam outdoor lighting van NSvV Lid NEN-normcommissie verlichting 351005 Lid

Nadere informatie

Sportveldverlichting EEN STAND VAN ZAKEN. Hoevelaken, 29 januari 2015

Sportveldverlichting EEN STAND VAN ZAKEN. Hoevelaken, 29 januari 2015 Sportveldverlichting EEN STAND VAN ZAKEN Hoevelaken, 29 januari 2015 Introductie Boudewijn Lie Technisch directeur Aerolux Nederland BV Lid kernteam outdoor van NSVV Lid NEN-normcommissie verlichting 351005

Nadere informatie

TC de Schapekolk en DSC. Lichtonderzoek Sportpark De Zunnebargh te Diepenveen

TC de Schapekolk en DSC. Lichtonderzoek Sportpark De Zunnebargh te Diepenveen TC de Schapekolk en DSC Lichtonderzoek Sportpark De Zunnebargh te Diepenveen INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. UITGANGSPUNTEN 3 2.1. Bestaande verlichting 3 2.2. Verlichtingseisen 3 2.3. Lichthinder

Nadere informatie

Adviesrapport Verlichting Tennispark Grubbenvorst. Gemeente Horst aan de Maas. Juni 2013. 1 Pagina van 23

Adviesrapport Verlichting Tennispark Grubbenvorst. Gemeente Horst aan de Maas. Juni 2013. 1 Pagina van 23 Adviesrapport Verlichting Tennispark Grubbenvorst Gemeente Horst aan de Maas Juni 2013 1 Pagina van 23 Documentversie: 1.2 Definitief Datum: Juni 2013 Contactpersoon: Anique Wiegers, anique.wieggers@ziut.nl,

Nadere informatie

Lichttechnisch onderzoek ten behoeve van de realisatie sportvelden Geusseltpark te Maastricht. Datum 23 september 2009 Referentie 20090809-05

Lichttechnisch onderzoek ten behoeve van de realisatie sportvelden Geusseltpark te Maastricht. Datum 23 september 2009 Referentie 20090809-05 Lichttechnisch onderzoek ten behoeve van de realisatie sportvelden Geusseltpark te Maastricht Datum 23 september 2009 Referentie 20090809-05 Referentie 20090809-05 Rapporttitel Lichttechnisch onderzoek

Nadere informatie

Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237. Opgericht 1 november 1919 ING: 29.62.560

Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237. Opgericht 1 november 1919 ING: 29.62.560 Willebrordus Demos Sportvereniging KvK.nr: 40280237 Opgericht 1 november 1919 ING: 29.62.560 Sportpark Paradijs (Haagse Beemden) ABN AMRO: 52.07.58.552 Postbus 8739, 4820 BA Breda www.wds19.nl MEMO ONDERWERP

Nadere informatie

Datum 29 september 2011

Datum 29 september 2011 Beleidsnotitie duurzame openbare verlichting 2011-2016 Kerngegevens Projectleider Afdeling B.I.C. Stolk Ruimte 3 Datum 29 september 2011 3 Behandeling Gemeenteraad Planstatus Casenummer Vastgesteld AB11.00502

Nadere informatie

Lichttechnisch onderzoek ten behoeve van de realisatie van een tenniscentrum aan de Windmolenven te Haelen

Lichttechnisch onderzoek ten behoeve van de realisatie van een tenniscentrum aan de Windmolenven te Haelen Lichttechnisch onderzoek ten behoeve van de realisatie van een tenniscentrum aan de Windmolenven te Haelen Datum 16 april 2009 Referentie 20090431-01 Referentie 20090431-01 Rapporttitel Lichttechnisch

Nadere informatie

Bijlagerapport Lichthinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn

Bijlagerapport Lichthinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn Bijlagerapport Lichthinderonderzoek definitief revisie 0.0 15 februari 2016 Revisie 0.0 15 februari 2016 Auteurs R.P. (Rob) Keur Opdrachtgever Postbus 3 9800 AA Zuidhorn datum vrijgave beschrijving revisie

Nadere informatie

SLIMME. LED-verlichting op sportvelden

SLIMME. LED-verlichting op sportvelden -150 SLIMME PARKEN LED-verlichting op sportvelden Wat? Veel sportverenigingen staan voor de keuze om te investeren in verlichting. Dit document is een tool waarmee clubs de kosten en maatschappelijke aspecten

Nadere informatie

3.1 Concrete voorstellen van ProCensus

3.1 Concrete voorstellen van ProCensus Raadsvoorstel Onderwerp: Kunstgras R.K.V.V. Zwaluw V.F.C. Afdeling: Samenlevingszaken Datum behandeling in B&W: 2 juni 2009 Datum raadsvergadering: 9 juli 2009 Nummer: 2009-48 1. Inleiding Op 21 april

Nadere informatie

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Resultaten energiescan Golfclub Zwolle! Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Hoog elektraverbruik door verlichting en ventilatie Hoge prijs voor energie Besparingspotentieel van 13.000 op energiekosten

Nadere informatie

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter?

Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Factsheets OVL lampenkwaliteitsprofielen Openbare verlichting: hoe kan het efficiënter? Openbare verlichting hebben we nodig voor onze verkeersveiligheid, sociale veiligheid en het aantrekkelijk maken

Nadere informatie

LED VERLICHTING & VvE s

LED VERLICHTING & VvE s LED VERLICHTING & VvE s LED s make a difference in the world! Energiezuinig wonen De ontwikkelingen gaan snel anno 2015! Een snel groeiend aantal VvE s ontdekt: 1. De hoge besparingsresultaten. Gebruik

Nadere informatie

Checklist: 10 tips bij keuze led-verlichting

Checklist: 10 tips bij keuze led-verlichting Checklist: 10 tips bij keuze led-verlichting 10 tips 1. Energie besparing 2. Lichtopbrengst 3. Levensduur 4. Garantie 5. Kleurtemperatuur 6. Electrotechnische eigenschappen 7. Installatie 8. Prijs 9. Terugverdientijd

Nadere informatie

Verlichting. 1 Inleiding... 1. 2 Gewenste lichtsterkte... 2. 3 Verlichtingssystemen... 3

Verlichting. 1 Inleiding... 1. 2 Gewenste lichtsterkte... 2. 3 Verlichtingssystemen... 3 1 Inleiding... 1 2 Gewenste lichtsterkte... 2 3 Verlichtingssystemen... 3 3.1 Lichtbronnen... 3 3.2 Voorschakelapparaten (ballasten)... 4 3.3 Verlichtingsarmaturen... 4 4 Regelingen... 5 1 Inleiding i

Nadere informatie

Is ledverlichting klaar voor de sporthal?

Is ledverlichting klaar voor de sporthal? 20 // VLAAMS TIJDSCHRIFT VOOR SPORTBEHEER / 2015 / N 246 Is ledverlichting klaar voor de sporthal? Gemeente Zoutleeuw Lien Van Belle stafmedewerker ISB lien.vanbelle@isbvzw.be Naar schatting 60% van de

Nadere informatie

Beter licht met minder energie

Beter licht met minder energie Beter licht met minder energie Toelichting bij de scan voor kantoren Doe de slim licht scan! 1 Toelichting bij de slim licht scan voor kantoren De Slim Licht Scan is een instrument waarmee u de energie-efficiëntie

Nadere informatie

Attiva Lichtprojecten. Onderwijs en gezond licht

Attiva Lichtprojecten. Onderwijs en gezond licht Attiva Lichtprojecten Onderwijs en gezond licht Waar wilt u meer van weten? Trends en veranderingen Wetswijziging per 1 januari 2015: overheveling buitenonderhoud en aanpassingen voor Primair Onderwijs.

Nadere informatie

NEERZIJSTRAAT 49 3600 GENK 089.410.820 INFO @ENCON.BE

NEERZIJSTRAAT 49 3600 GENK 089.410.820 INFO @ENCON.BE ENCON NEERZIJSTRAAT 49 3600 GENK 089.410.820 INFO @ENCON.BE OPGERICHT IN 2002 dr. ir. Kathleen Venderickx ing. Robin Bruninx HUIDIGE LEIDING Sandra Deraeve Robin Bruninx VESTIGINGEN B: Genk & Gent NL:

Nadere informatie

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016 Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling 16.0004079 / 2015Z00147 *16.0004079* wethouder R. Bergsma de raad G. Vonk Datum voorstel

Nadere informatie

Energiezuinige verlichting

Energiezuinige verlichting Energiezuinige verlichting Op het gebied van verlichting zijn vele besparingsmogelijkheden. Van het vervangen van lampen tot het aanpassen van de armaturen en het gebruik van een daglichtafhankelijke-

Nadere informatie

BNR PRODUCTS LED GROEN BOEK. Een kostenvergelijking van led met traditionele gloeilampen, halogeen spots en CFL spaarlampen

BNR PRODUCTS LED GROEN BOEK. Een kostenvergelijking van led met traditionele gloeilampen, halogeen spots en CFL spaarlampen BNR PRODUCTS LED GROEN BOEK Een kostenvergelijking van led met traditionele gloeilampen, halogeen spots en CFL spaarlampen Voorwoord Led verlichting is duur! Het is een veel voorkomende opmerking. Terecht

Nadere informatie

De initiële investering en installatie van onze infrarood panelen zijn laag in vergelijking met conventionele verwarmingssystemen.

De initiële investering en installatie van onze infrarood panelen zijn laag in vergelijking met conventionele verwarmingssystemen. Here comes the Over Onze Producten Onze infrarood panelen behoren kwalitatief tot de absolute wereldtop en geven duurzame energie een extra dimensie. De filosofie achter deze energiebesparende producten

Nadere informatie

Duurzame verlichting voor woningcorporaties

Duurzame verlichting voor woningcorporaties Duurzame verlichting voor woningcorporaties >> Als het gaat om energie en klimaat Bij de keuze van verlichting rondom woningen, in gemeenschappelijke ruimten en op paden en terreinen spelen veel factoren

Nadere informatie

Optie uit 2 goede keuzes!! Kim van Rosmalen Philips Nederland Licht 2009

Optie uit 2 goede keuzes!! Kim van Rosmalen Philips Nederland Licht 2009 Schoolverlichting Optie uit 2 goede keuzes!! Kim van Rosmalen Philips Nederland Licht 2009 Wist u dat In 70% van de scholen in NL de verlichting verouderd d is Verlichting 73% van alle elektriciteit op

Nadere informatie

Sportsymposium De toekomst van de sportvereniging

Sportsymposium De toekomst van de sportvereniging Sportsymposium De toekomst van de sportvereniging Voorbeelden en ervaringen uit de praktijk André Bus & Hendrik Jan Gorter, Duurzaam Verenigen / F.C. Oldemarkt Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die

Nadere informatie

Business Cases LED verlichting in de Zorgsector

Business Cases LED verlichting in de Zorgsector Business Cases LED verlichting in de Zorgsector Business Cases Het gebruik van LED verlichting in de Zorgsector Door: Daan Bording Betreft: Afstudeeropdracht Bachelor Science, Business & Innovation (SBI)

Nadere informatie

Bron: Samen Sterk in Sport, Reactie college Beleidsoverwegingen Sportoverleg

Bron: Samen Sterk in Sport, Reactie college Beleidsoverwegingen Sportoverleg Uitvoeringsplan harmonisering tarieven focusbuitensport Inleiding Voor u ligt een uitvoeringsplan om te komen tot een geharmoniseerd tarievenstelsel voor de focus buitensport. In dit uitvoeringsplan vindt

Nadere informatie

Business Cases LED verlichting in de Zorgsector

Business Cases LED verlichting in de Zorgsector Business Cases LED verlichting in de Zorgsector Business Cases Het gebruik van LED verlichting in de Zorgsector Door: Daan Bording Betreft: Afstudeeropdracht Bachelor Science, Business & Innovation (SBI)

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West I. Gemeente Bergen: Toekomstige Behoeftebepaling Zeevogels & Egmondia

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West I. Gemeente Bergen: Toekomstige Behoeftebepaling Zeevogels & Egmondia Koninklijke Nederlandse Voetbalbond District West I Gemeente Bergen: Toekomstige Behoeftebepaling Zeevogels & Egmondia Maart 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Werkwijze... 3

Nadere informatie

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden College Onderwerp Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden OORJV004 Collegevoorstel Inleiding In Oudheusden ontwikkelt Woonveste samen met de gemeente Heusden het plan Castellum. Er worden

Nadere informatie

NIEUW EENVOUDIG. E-Line LED

NIEUW EENVOUDIG. E-Line LED NIEUW Licht EENVOUDIG EFFICIËNT HOEHOOGISUW BESPARINGSPOTENTIEEL? PUREEFFICIENTIE VOORNIEUWBOUW ENRENOVATIE Efficiënt licht voor productiehallen. Om energie te kunnen besparen is veelal een renovatie van

Nadere informatie

NOW! LED NOW! Licht, dat zich vanzelf betaalt. vergoeding

NOW! LED NOW! Licht, dat zich vanzelf betaalt. vergoeding NOW! Licht, dat zich vanzelf betaalt. Conventioneel Winst NOW! vergoeding LED Armaturen kopen hoeft niet meer Met NOW! bieden we u licht aan in de vorm van een service. U krijgt het beste licht voor uw

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Revolving fund sportverenigingen - Evaluatie en Vervolg Reg.nr. : 3803259 B&W verg. : 20 mei 2014 Commissie : Cie_verg. : Raadsverg. : 24 juni 2014 1) Status Op grond

Nadere informatie

BETER ZIEN. LED-VERLICHTING IN DE INDUSTRIEHAL.

BETER ZIEN. LED-VERLICHTING IN DE INDUSTRIEHAL. BETER ZIEN. LED-VERLICHTING IN DE INDUSTRIEHAL. TAUREO EEN OVERSTAP DIE DE MOEITE WAARD IS. Als u het verlichtingssysteem in uw productiehallen, logistieke centra of magazijnen wilt vervangen, is het LEDlichtlijnsysteem

Nadere informatie

Sportverenigingen naar een duurzame energiehuishouding

Sportverenigingen naar een duurzame energiehuishouding Sportverenigingen naar een duurzame energiehuishouding Aanleiding Kansen voor besparingen Belangstelling bij sportverenigingen Resultaten pilotprojecten Project Energieke Sportverenigingen in Borsele Aanvragen

Nadere informatie

Ledoplossingen. voor Openbare Verlichting. >> Als het gaat om energie en klimaat

Ledoplossingen. voor Openbare Verlichting. >> Als het gaat om energie en klimaat Ledoplossingen voor Openbare Verlichting >> Als het gaat om energie en klimaat Ledverlichting is een techniek die veel potentie heeft en in de openbare verlichting (OVL) veel energie besparing kan opleveren.

Nadere informatie

Bij de financiële paragraaf is inzichtelijk gemaakt welke investeringen er mogelijk aan komen.

Bij de financiële paragraaf is inzichtelijk gemaakt welke investeringen er mogelijk aan komen. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Investeringen Zwembad De Lansingh 2015 Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Te besluiten om: 1. Een krediet

Nadere informatie

Handreiking voor RETROFIT-verlichtingsproducten in de utiliteitsbouw

Handreiking voor RETROFIT-verlichtingsproducten in de utiliteitsbouw Handreiking voor RETROFIT-verlichtingsproducten in de utiliteitsbouw Opdrachtgever : Agentschap NL Opdrachtnemer : Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde Auteurs : Rob van Heur Robert Jan Vos Datum

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE VERVANG JE GLOEILAMP

PRODUCTINFORMATIE VERVANG JE GLOEILAMP PRODUCTINFORMATIE VERVANG JE GLOEILAMP 373905_Lichtbronnen.indd 1 30-05-11 11:33 Einde van de gloeilamp is in zicht De gloeilamp zet 90 tot 95% van al zijn gebruikte elektriciteit om in warmte in plaats

Nadere informatie

Beter licht met minder energie

Beter licht met minder energie Beter licht met minder energie Toelichting bij de scan voor bedrijfshallen Doe de slim licht scan! 1 Toelichting bij de slim licht scan voor bedrijfshallen De Slim Licht Scan is een instrument waarmee

Nadere informatie

Bijlage overwegingen kunstgras

Bijlage overwegingen kunstgras Bijlage overwegingen kunstgras Algemeen In het algemeen heeft de sport in Nederland de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Meer mensen sporten en leggen steeds meer verband tussen sport

Nadere informatie

energiecoach verlichting

energiecoach verlichting LAMPEN Puntverlichting Hebt u uw gloeilampen al vervangen door spaarlampen? Spaarlampen zijn vier tot vijf keer efficiënter dan gloeilampen en gaan 9 tot 13 keer langer mee. Bijgevolg is de winst dubbel:

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Philips Lighting Eenvoudig het leven verbeteren met licht

Philips Lighting Eenvoudig het leven verbeteren met licht Philips Lighting Eenvoudig het leven verbeteren met licht 1 Agenda Philips EcoVision LED verlichting Strategieën voor energiebesparing 2 Philips Ecovision 5 Wereldwijd 500 miljoen mensen van zorg voorzien

Nadere informatie

Product naam: MM03943

Product naam: MM03943 Product naam: MM03943 Specificaties MM03943: Levensduur: 25000u Diameter: 172 mm Wattage: 20.50W Spanning: 230 V Kleur armatuur: Wit Inbouwmaat: 150 mm Bundelbreedte: 90 graden Beschermingsklasse: IP44

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

TEKST: SIGRID VAN DEN BERG FOTO S: NFP PHOTOGRAPHY/PIETER MAGIELSEN

TEKST: SIGRID VAN DEN BERG FOTO S: NFP PHOTOGRAPHY/PIETER MAGIELSEN DOSSIER DUURZAAMHEID VASTGOED Schoon Licht bij Besparen zonder Ze zitten in de fase van oplevering. Toch genieten gebouwbeheerder Erik Hubertse en financieel adviseur Gert van de Kraats van Zorggroep Charim

Nadere informatie

Spaar de natuur - Gebruik het juiste licht. Philips MASTER TL-D Eco. Energiezuinige TL-D verlichting waarmee u geld bespaart en de natuur spaart.

Spaar de natuur - Gebruik het juiste licht. Philips MASTER TL-D Eco. Energiezuinige TL-D verlichting waarmee u geld bespaart en de natuur spaart. Spaar de natuur - Gebruik het juiste licht Philips MASTER TL-D Eco. Energiezuinige TL-D verlichting waarmee u geld bespaart en de natuur spaart. Vervang oude fluorescentielampen door energiezuinige verlichting

Nadere informatie

De Led2-lamp. gestandaardiseerd betrouwbaar economisch

De Led2-lamp. gestandaardiseerd betrouwbaar economisch De Led2-lamp gestandaardiseerd betrouwbaar economisch Na de eerste generatie ledlampen is er nu een tweede generatie op de markt: de Led2. Het is een gestandaardiseerde ledlamp die in principe overal toepasbaar

Nadere informatie

Opbrengstscan zonnepanelen

Opbrengstscan zonnepanelen Opbrengstscan zonnepanelen Gratis en onafhankelijk advies voor uw woning Anoniem voorbeeldadvies Aan: Datum Uw naam Adres Postcode, Plaats..-..-. Opbrengst Mogelijkheden van uw dak Met geavanceerde software

Nadere informatie

Deze dame of heer vertelt over hoe het mogelijk is om het energie verbruik te verminderen en laat energie besparende manieren zien.

Deze dame of heer vertelt over hoe het mogelijk is om het energie verbruik te verminderen en laat energie besparende manieren zien. DE ENERGIECOACH Wat doet een energiecoach Deze dame of heer vertelt over hoe het mogelijk is om het energie verbruik te verminderen en laat energie besparende manieren zien. Een opmerking vooraf : Het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

*D13.001408* D13.001408

*D13.001408* D13.001408 MEMO Van: Afdeling Ruimte en Groen Datum: 29 januari 2013 Onderwerp: Beleidsplan openbare verlichting 2013-2017 Bijlagen: Verlichtingsscan, beleidsplan OVL 2013-2017 en beheersplan *D13.001408* D13.001408

Nadere informatie

Product naam: MM03939

Product naam: MM03939 Product naam: MM03939 Specificaties MM03939: Levensduur L90: 25000u Wattage: 7.50W Kleur armatuur: Wit Power factor: 0.90 > Bedrijfstemperatuur: -30 tot + 40 graden Aantal lampen: 1 Lamp soort: LED Geintegreerd

Nadere informatie

Product naam: MM03939

Product naam: MM03939 Product naam: MM03939 Specificaties MM03939: Levensduur: 25000u Diameter: 130 mm Wattage: 7.50W Spanning: 230 V Kleur armatuur: Wit Inbouwmaat: 105 mm Power factor: 0.90 > Beschermingsklasse: IP23 Bedrijfstemperatuur:

Nadere informatie

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij:

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij: ECO-TL besparingset De belangrijkste voordelen op een rij: 40 tot 50% besparing op uw energiekosten De T5 TL lamp gaat tot 3x langer mee dan de oude T8 TL lamp Zeer korte terugverdientijd Prettiger licht

Nadere informatie

Aanleg kunstgras Duinrand S. Aan de raad,

Aanleg kunstgras Duinrand S. Aan de raad, Agendapunt : 8 Voorstelnummer : 04-30 Raadsvergadering : 24 april 2007 Classificatienummer : Naam opsteller : M. Weima Informatie op te vragen bij : Portefeuillehouder(s) : Else Trap onderwerp: Aanleg

Nadere informatie

Prestaties van LED beoordelen? Jacob Nuesink

Prestaties van LED beoordelen? Jacob Nuesink Prestaties van LED beoordelen? Jacob Nuesink Prestaties van LED beoordelen Huidige status van de LED verlichtingsmarkt Het DEKRA LED performance keurmerk - Eisen en normen Toepassing van LED producten

Nadere informatie

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16

Verlichtingsscan. Gemeente Koggenland. Juli 2012. Pagina 1 van 16 Verlichtingsscan Gemeente Koggenland Juli 2012 Pagina 1 van 16 Opdrachtgever opdrachtgever : Gemeente Koggenland contactpersoon : Dhr. R. Gotjé Opdrachtnemer opdrachtnemer : Ziut Advies B.V. contactpersoon

Nadere informatie

LUX op energiezuinige stand

LUX op energiezuinige stand Seminarie Duurzaam Bouwen: LUX op energiezuinige stand 5 maart 2015 Leefmilieu Brussel Technologisch overzicht van verlichtingssystemen Jean-Michel DESWERT, Technology Manager - Lighting Verlichtingslaboratorium

Nadere informatie

Led in algemene verlichting

Led in algemene verlichting augustus 11 Led in algemene verlichting FOCUS De opmars van de led toepassingen is niet meer te stuiten. In eerste instantie ging het om indicatieverlichting, decoratieve toepassingen en signalisatie,

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.b. Datum: 26 juni Agendapunt nr: 6.b. Aan de Verenigde Vergadering Energieproject rwzi Spijkenisse Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 26 juni

Nadere informatie

E-LINE LED VAN OUD NAAR NIEUW IN 44 SECONDEN

E-LINE LED VAN OUD NAAR NIEUW IN 44 SECONDEN 2 VAN OUD NAAR NIEUW IN 44 SECONDEN 3 Industriële verlichtingsinstallaties bieden vaak een aanzienlijk verbeteringspotentieel op het gebied van energieefficiëntie en lichtkwaliteit. Hoewel een renovatie

Nadere informatie

Product naam: MM05941

Product naam: MM05941 Product naam: MM05941 Specificaties MM05941: Levensduur: 25000u Wattage: 6.00W Kleur: 2800K (warmwit) Lumen: 470 lm RA: 80 Lamp soort: A60 Lampvoet: E27 Lengte: Diameter: Gewicht: Spanning: Beschermingsklasse:

Nadere informatie

ENCON INGENIEURSBUREAU

ENCON INGENIEURSBUREAU ENCON INGENIEURSBUREAU ENERGIE - CONSULTANCY ENCON Ingenieursbureau Studiedag milieu&energie Technieken verlichting Case studies Relighting VERLICHTING RELIGHTING Meer licht met minder energie! Energiebesparing

Nadere informatie

Beste LED, beste prijs!

Beste LED, beste prijs! Beste LED, beste prijs! Warm wit licht Warm wit licht Zuinig & duurzaam Zuinig & duurzaam Levendige kleuren Levendige kleuren ? Wist je dat...... de marktomzet in LED met % gegroeid is t.o.v. vorig jaar...

Nadere informatie

De Vries automatisering BV De heer K.J. de Vries Drievliet 45 2321 BS AMSTERDAM

De Vries automatisering BV De heer K.J. de Vries Drievliet 45 2321 BS AMSTERDAM De Vries automatisering BV De heer K.J. de Vries Drievliet 45 2321 BS AMSTERDAM Noordwijk, maandag 24 december 2012 Geachte heer de Vries, beste Klaas, Met genoegen doen we u hierbij een voorstel om geld

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Openbare Verlichting

Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Uitvoeringsplan Openbare Verlichting Maart 2013 Sector Stedelijk Beheer Wegen, Groen en Water 1. Aanleiding In november 2012 is het Beleidsplan Openbare Verlichting door de gemeenteraad vastgesteld. In

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Gemeente Bussum Aanleggen kunstgrasvelden ten behoeve van BFC Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Product naam: MM04402

Product naam: MM04402 Product naam: MM04402 Specificaties MM04402: Levensduur L90: 25000u Wattage: 5.50W Kleur: 2800K (warmwit) Lumen: 470 lm RA: 80 Bundelbreedte: 360 graden Bedrijfstemperatuur: -30 tot + 40 graden Lamp soort:

Nadere informatie

Hands on energiescan sportverenigingen. Energiek vooruit 18 september 2014

Hands on energiescan sportverenigingen. Energiek vooruit 18 september 2014 Hands on energiescan sportverenigingen Energiek vooruit 18 september 2014 Inhoud 1. Wat houdt de scan in? 2. Uitkomst van de scan 3. Aandacht voor financiering 4. Workshop 1. Wat houdt de scan in? Intake

Nadere informatie

Product naam: MM05244

Product naam: MM05244 Product naam: MM05244 Specificaties MM05244: Levensduur L90: 15000u Wattage: 4.80W Kleur: 2700K (Extra Warmwit LED Filament ) Lumen: 470 lm Bundelbreedte: 330 graden Bedrijfstemperatuur: -30 tot + 40 graden

Nadere informatie

Introductie --------------------------------------------------------------- 4 1. Totstandkoming --------------------------------------------------- 9

Introductie --------------------------------------------------------------- 4 1. Totstandkoming --------------------------------------------------- 9 Introductie In de afgelopen jaren is de ledverlichting sterk aan het opkomen. Gedreven door de noodzaak het milieu minder te belasten en dus om energie te besparen, is er een snelle ontwikkeling ontstaan.

Nadere informatie

Bedrijf X. Besparingsanalyse. Datum: 13 november 2014. Van A tot LED Alpherbrink 1 2741 MH Waddinxveen. info@vanatotled.

Bedrijf X. Besparingsanalyse. Datum: 13 november 2014. Van A tot LED Alpherbrink 1 2741 MH Waddinxveen. info@vanatotled. Bedrijf X Besparingsanalyse Datum: 13 november 2014 Van A tot LED Alpherbrink 1 2741 MH Waddinxveen info@vanatotled.nl 0182 76 00 33 www.vanatotled.nl Kvk: 57479054 Inleiding U heeft er vast wel eens over

Nadere informatie

Product naam: MM04402

Product naam: MM04402 Product naam: MM04402 Specificaties MM04402: Levensduur: 25000u Wattage: 5.50W Kleur: 2800K (warmwit) Lumen: 470 lu RA: 80 Bundelbreedte: 360 graden Bedrijfstemperatuur: -30 tot + 40 graden Lamp soort:

Nadere informatie

Laaghangend fruit Bij bestaande verlichting: Is de verlichting overal en altijd wel effectief? Energie-efficiëntere lampen gebruiken.

Laaghangend fruit Bij bestaande verlichting: Is de verlichting overal en altijd wel effectief? Energie-efficiëntere lampen gebruiken. Winkel Laaghangend fruit Bij bestaande verlichting: Is de verlichting overal en altijd wel effectief? Energie-efficiëntere lampen gebruiken. Lampen met langere levensduur toepassen. Licht (automatisch)

Nadere informatie

Paraaf toetser. Burgemeester

Paraaf toetser. Burgemeester B&W voorstel Nummer Onderwerp Renovatie sportaccommodaties 216 '''"'""m I 5 Ambtenaar Afdeling Telefoonnummer P. van DrieIB.van der Veken Wijk- en stadsbeheer (318) 53832 Paraaf afdelingsmanager Datum

Nadere informatie

TERREINCOMMISSIE K.N.B.S.B

TERREINCOMMISSIE K.N.B.S.B TERREINCOMMISSIE K.N.B.S.B Stappenplan sportveldverlichtingsinstallatie 2003 Blad nr. 2 De sportveldverlichting 1. Inleiding Bij oprichten van een lichtinstallatie voor een sportveld komen een aantal aspecten

Nadere informatie

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Inhoud Inleiding In stadsdeel Nieuw-West liggen zes sportparken, te weten sportpark Spieringhorn, sportpark de Eendracht, sportpark Ookmeer, sportpark Sloten,

Nadere informatie

Your added value provider

Your added value provider Energiebesparing Presentatie Energiebesparing waarom? Meer netto winst Efficient proces Energie besparen Minder CO2 beter milieu Minder onderhoud Energiebesparing: Energieverbruik Wereldwijd Rendement,

Nadere informatie

E-LINE LED 4000 LM 36W VS T8 2X 58W PROJECTREFERENTIE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

E-LINE LED 4000 LM 36W VS T8 2X 58W PROJECTREFERENTIE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT E-LINE LED 4000 LM 36W VS T8 2X 58W PROJECTREFERENTIE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT BEVOEGD MEDEWERKER Wanneer men een conventionele verlichtingsinstallatie met T8-armaturen en CVSA's vervangt door hoogefficiente

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS2011-517 Arnhem, 13 september 2011 zaaknummer 2011-012464

Antwoord op Statenvragen PS2011-517 Arnhem, 13 september 2011 zaaknummer 2011-012464 Gedeputeerde Staten Antwoord op Statenvragen PS2011-517 Arnhem, 13 september 2011 zaaknummer 2011-012464 Beantwoording schriftelijke Statenvragen Statenlid Van der Veer (Partij voor de Dieren) over energiezuinige

Nadere informatie

Gewijzigd Voorstel aan de raad

Gewijzigd Voorstel aan de raad Gewijzigd Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 12 december 2007 Nummer voorstel: 2007/130 Voor raadsvergadering d.d.: 18-12-2007 Agendapunt:

Nadere informatie

Te stellen eisen over de eigen inbreng van de verenigingen in de vorm van huur, financiële bijdrage in de investering, zelfwerkzaamheid etc.

Te stellen eisen over de eigen inbreng van de verenigingen in de vorm van huur, financiële bijdrage in de investering, zelfwerkzaamheid etc. *BM1302201* BM1302201 Raadsmededeling RAADSMEDEDELING Onderwerp Dossier kunstgrasvoetbalvelden Steenbergen; 10 september 2013 Aan de Raad, 1. leiding Uit de verslaglegging van het besloten overleg van

Nadere informatie

Actie Groenlicht Luxerna Power TL600

Actie Groenlicht Luxerna Power TL600 Actie Groenlicht Luxerna Power TL600 Pagina 1 van 1 Samenvatting meetgegevens parameter meting lamp opmerking Kleurtemperatuur 6661 K Felwit. Lichtsterkte I v 365 Cd Stralingshoek 91 deg Vermogen P 9.9

Nadere informatie

++Van Gloeilamp naar Ledlamp uitgave: 24-2- 2014 JS

++Van Gloeilamp naar Ledlamp uitgave: 24-2- 2014 JS ++Van Gloeilamp naar Ledlamp uitgave: 24-2- 2014 JS Het is raadzaam om over te schakelen van de gloeilamp naar de ledlamp, maar helaas is de voorlichting verre van optimaal. Aanbiedingen te over, maar

Nadere informatie

Led-verlichting in de schijnwerpers

Led-verlichting in de schijnwerpers Led-verlichting in de schijnwerpers Informatiegids over led-sportveldverlichting Led-verlichting in de schijnwerpers Is mogelijk gemaakt dankzij: Fieldmanager TRIPLE A LIGHTING Guy Oldenkotte Auteur Guy

Nadere informatie

VERLICHTINGSWIZARD Bespaar energie met de juiste lamp!

VERLICHTINGSWIZARD Bespaar energie met de juiste lamp! VRLIHTINGSWIZR espaar energie met de juiste lamp! Per 1 september 2012 is de import van energie- en milieu onvriendelijke lampen stopgezet. Hierdoor is de gloeilamp langzaam maar zeker uit de schappen

Nadere informatie

Altijd de juiste. LEDtube. LEDlampen. Ultra Output versie NU verkrijgbaar

Altijd de juiste. LEDtube. LEDlampen. Ultra Output versie NU verkrijgbaar LEDlampen LEDtube Altijd de juiste LEDtube Welke LEDtube u ook nodig hebt, u vindt deze altijd in het Philips MASTER LEDtube portfolio. Van optimaal energierendement tot de hoogste lichtopbrengst, toepasbaar

Nadere informatie

Energiedeal Venlo. E-tafel 30 maart 2015

Energiedeal Venlo. E-tafel 30 maart 2015 Energiedeal Venlo E-tafel 30 maart 2015 Programma 15.00 Opening 15.15 Ondertekening nieuwe deelnemer 15.20 Presentatie LED 15.45 Laatste nieuws SER Energieakkoord 15.50 Leren van elkaar 16.30 Rondleiding

Nadere informatie

Rapport. Opdrachtgever: Gemeente Mill en St. Hubert Postbus 10001 5430 CA Cuijk. Documentnummer: 20140075-R04. Projectnaam:

Rapport. Opdrachtgever: Gemeente Mill en St. Hubert Postbus 10001 5430 CA Cuijk. Documentnummer: 20140075-R04. Projectnaam: Adviseurs & Ingenieurs Opdrachtgever: Gemeente Mill en St. Hubert Postbus 10001 5430 CA Cuijk Documentnummer: 20140075-R04 Projectnaam: Gemeente Mill, onderzoek CV- en E- installatie. Datum: 9-12-2014

Nadere informatie

Impact van efficiënte openbare verlichting op de CO 2 uitstoot

Impact van efficiënte openbare verlichting op de CO 2 uitstoot Impact van efficiënte openbare verlichting op de CO 2 uitstoot CE4 N35N 13.5.29 Samenvatting Drie scenario s om de hoeveelheid CO 2 te berekenen, die niet uitgestoten wordt als er energie bespaard wordt

Nadere informatie

BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN!

BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN! BESPAAR NU MET LED-VERLICHTING LED SOLUTIONS HOLLAND VERKOOPT BESPARINGEN! WELKOM, LED verlichting is de toekomst LED-verlichting biedt ons vandaag de dag ongekend veel mogelijkheden om een natuurlijke

Nadere informatie

Product naam: MM04812

Product naam: MM04812 Product naam: MM04812 Specificaties MM04812: Levensduur: 25000u Diameter: 80 mm Wattage: 8.00W Spanning: 230 V Kleur armatuur: Wit Inbouwmaat: 68 mm Bundelbreedte: 36 graden Beschermingsklasse: IP23 Power

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 254520 T. Nijkamp SB Weber. Herstructurering Sportvelden fase 2. 02 - Mens in de samenleving

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 254520 T. Nijkamp SB Weber. Herstructurering Sportvelden fase 2. 02 - Mens in de samenleving SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 254520 T. Nijkamp SB Weber ONDERWERP Herstructurering Sportvelden fase 2 AGENDANUMMER D5 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Vertrouw erop dat uw lampen presteren

Vertrouw erop dat uw lampen presteren Vertrouw erop dat uw lampen presteren Philips Xtra en lampen & voorschakelapparaten Betrouwbare en kostenefficiënte verlichting met een lange Als lampvervanging het laatste is waar u aan wilt denken Het

Nadere informatie