Afvalmonitor / effectmeting Purmerend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afvalmonitor / effectmeting Purmerend"

Transcriptie

1 2011 Doss. no Tilburg, 5 juni Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat Postbus JH Tilburg Tel: Fax:

2 Bestuurlijke samenvatting Sinds 1992 wordt in opdracht van de gemeente Purmerend onderzoek gedaan naar de samenstelling van het huishoudelijk restafval. Door de resultaten van deze sorteeranalyse te koppelen aan de inzamelcijfers, kunnen uitspraken worden gedaan over de effectiviteit van de gescheiden inzameling in Purmerend. De resultaten van 2011 zijn tevens vergeleken met 2007, 2008, 2009 en Nieuw inzamelsysteem Op 27 juni 2007 heeft de gemeenteraad met betrekking tot de keuze van een nieuw inzamelmodel voor huishoudelijk afval gekozen voor het zogenaamde raadscenario +. In dit scenario staat een scheidingsdoelstelling geformuleerd van 42 % bronscheiding. De scheidingsdoelstelling dient gehaald te worden met een nieuw inzamelsysteem (belangrijkste wijziging is minicontainers in de laagbouw voor gft- en restafval in plaats van de duobak) zonder verplichte scheiding van de gft-fractie. Deze fractie zal op basis van vrijwilligheid worden ingezameld. Het nieuwe inzamelsysteem is vanaf september 2009 fasegewijs ingevoerd. Ruim van de huishoudens in de laagbouw hebben een minicontainer voor gftafval aangevraagd. De doelstelling zoals die is geformuleerd door de raad impliceert het ombuigen van de (grof) huishoudelijke afvalstromen naar andere verwerkers dan de verbrandingsinstallatie en de stortplaats. Samenstelling huishoudelijk restafval In 2011 is gemiddeld per aansluiting 690 kilogram huishoudelijk restafval ingezameld. Op basis van de sorteeranalyses is vastgesteld hoeveel gft-afval, papier en karton, glas, textiel, kunststoffen, overige bruikbare componenten en niet herbruikbare componenten in het huishoudelijk restafval aanwezig zijn. Het resultaat is vergeleken met de jaren 2007 t/m

3 kilogram per aansluiting per jaar BUREAU niet herbruikbaar [2] kunststof overig bruikbaar [1] textiel 96 glas papier en karton gft-afval [1] overig bruikbaar = metalen, hout, puin en kca [2] niet herbruikbaar = hygiënisch papier, drankkartons, tapijten, matten, leer, rubber en ondefinieerbaar afval. Figuur 1 Samenstelling huishoudelijk restafval in kilogram per aansluiting Totaal huishoudelijk afval en grof huishoudelijk afval De totale hoeveelheid huishoudelijk afval en grof huishoudelijk afval die per aansluiting vrijkomt in 2007 t/m 2011 is weergegeven in figuur 2. Voor gft-afval, papier en karton, glas, textiel en kunststof is telkens de totaal vrijkomende hoeveelheid getoond. Wat er vrijkomt is het totaal van de apart ingezamelde hoeveelheid plus de hoeveelheid van die afvalstroom die in het huishoudelijk restafval terechtkomt. Zo is in 2011 per aansluiting 43 kilogram gft-afval apart ingezameld. Op basis van de sorteeranalyses is vastgesteld dat per aansluiting 275 kilogram gft-afval in het huishoudelijk restafval terechtkomt. Totaal komt er dus per aansluiting 318 kilogram gft-afval vrij. Het overig huishoudelijk afval bestaat uit alle andere huishoudelijke afvalstromen die bij de sorteeranalyses in het huishoudelijk restafval zijn aangetroffen, zoals puin, hout, metalen, drankenkartons, hygiënisch papier, tapijten, matten, leer, rubber, ondefinieerbaar afval en kca. Voor kca is het ook nog de apart ingezamelde hoeveelheid. Grof huishoudelijk afval is als totaal weergegeven van apart ingezameld grof afval en grof restafval, zowel op de milieustraat als aan huis. 3

4 kilogram per aansluiting per jaar BUREAU grof huishoudelijk afval overig huishoudelijk afval kunststof textiel glas papier en karton gft-afval Figuur 2 Totaal huishoudelijk afval en grof huishoudelijk afval in kilogram per aansluiting. Apart ingezameld (grof) huishoudelijk afval In 2011 is in Purmerend 42 % van het totaal aan huishoudelijk afval en grof huishoudelijk afval apart ingezameld en beschikbaar voor hergebruik. Per 1 januari 2011 wordt een deel van het grof restafval nagescheiden. Rekenen we dit mee, dan is 45 % van alle (grof) huishoudelijke afvalstromen beschikbaar voor hergebruik. In vergelijkbare sterk stedelijke gemeenten ligt het scheidingspercentage op 49 % (CBS 2010). In het Landelijk Afvalbeheerplan 2 (LAP-2) is een doelstelling geformuleerd van 60 % nuttige toepassing (totaal bron- en nascheiding) van alle (grof) huishoudelijk afval. De gemeente Purmerend heeft de doelstelling uit het LAP-2 nog niet gerealiseerd. Met 42 % bronscheiding is wel de doelstelling van 42 % uit het raadscenario + gehaald. Tabel 1 Apart ingezameld (grof) huishoudelijk afval nuttige toepassing (grof) huishoudelijk afval apart ingezameld % apart ingezameld % apart ingezameld % apart ingezameld % apart ingezameld % CBS 2010 vergelijkbare gemeenten 49% doelstelling LAP % 4

5 kilogram per aansluiting BUREAU Samenstelling apart ingezameld papier en karton In figuur 3 zijn de resultaten van de sorteeranalyses op gemeentelijk niveau gerelateerd aan de hoeveelheid papier en karton die in 2007, 2008, 2009 en 2010 per aansluiting apart is ingezameld vervuiling kranten en tijdschriften karton en papieren verpakkingen Figuur 3 Samenstelling papier en karton Samenstelling glas Het ingezamelde glas bestaat voornamelijk uit wit en groen glas. In te zamelen kunststof verpakkingen Het aandeel kunststoffen in het huishoudelijk restafval bedraagt op jaarbasis 104 kilogram per aansluiting (zie figuur 2; cijfers 2011). 58 kilogram hiervan betreft kunststof verpakkingen. Bij een introductie van de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen zal een inzamelscore van zo n 7 kilogram per aansluiting mogelijk zijn. Conclusies Huishoudelijk restafval Van 2007 tot en met 2009 was er een lichte daling waarneembaar van de hoeveelheid restafval. In 2010 is deze met 46 kilogram per aansluiting toegenomen om in 2011 weer met 28 killogram per aansluiting af te nemen (4 %). In vergelijkbare sterk stedelijk gemeenten wordt gemiddeld beduidend minder restafval ingezameld en is de trend sinds 2007 dalend. Het verschil kan worden verklaard door de afschaffing van de duobak en het vrijwillig maken van deelname aan de gft-inzameling. Ruim van de circa huishoudens in de laagbouw (34 %) heeft een minicontainer in gebruik om gft-afval gescheiden 5

6 aan te kunnen bieden. Het uitgangspunt van 27 % van de huishoudens in de laagbouw uit het raadscenario + is daarmee ruimschoots gehaald. Dat de toename van de hoeveelheid restafval tot en met 2010 een gevolg is van de wijzigingen in de inzamelsystematiek wordt ondersteund door het feit dat de hoeveelheid restafval enkel in de laagbouw fors is toegenomen. In het centrum en de hoogbouw/ gestapelde bouw is de hoeveelheid restafval afgenomen in Opvallend genoeg is de hoeveelheid restafval in het centrum in 2011 fors gestegen (medio 2011 konden alle inwoners van het centrum hun restafval kwijt in ondergrondse verzamelcontainers) en in de laagbouw en hoogbouw juist afgenomen. Vanaf september 2010 zijn bij de hoogbouw de ondergrondse verzamelcontainers in gebruik genomen. Samenvattend kan worden gesteld dat introductie van de nieuwe inzamelsystemen gerekend over de gemeente als geheel in 2011 een positief effect heeft gehad op de hoeveelheid huishoudelijk restafval. Hier speelt mogelijk ook het economische tij een rol. Landelijk vertoont de hoeveelheid restafval in vergelijkbare sterk stedelijke gemeenten als Purmerend een dalende lijn sinds Gft-afval De inzameling van gft-afval in Purmerend vertoont sinds de invoering van de duobak in 1998 een dalende lijn. In 2008 en 2009 is overigens weer iets meer gft-afval gescheiden ingezameld dan het jaar daarvoor. In 2010 en 2011 (eerste en tweede volledige jaar met gft-container op vrijwillige basis) is de ingezamelde hoeveelheid verder gedaald. In vergelijkbare sterk stedelijke gemeenten wordt gemiddeld 3 keer zoveel gftafval gescheiden ingezameld. Sinds 2008 wordt in Purmerend beduidend meer gftafval in het huishoudelijk restafval aangetroffen dan in de jaren daarvoor. Samenvattend kan worden gesteld dat introductie van het nieuwe inzamelsysteem een negatief effect heeft op de hoeveelheid gft-afval. Papier en karton De respons op de papierinzameling is door de jaren heen tamelijk stabiel. In 2011 is de respons afgenomen. Er wordt minder papier apart ingezameld en ook meer in het restafval aangetroffen. Minder papier apart inzamelen is ook de landelijke trend, meer papier in het restafval echter niet. In de laagbouw en de hoogbouw/ gestapelde bouw bestaat het apart ingezamelde papier en karton voor ruim 80 % uit kranten, tijdschriften en drukwerk; het aandeel kartonnen en papieren verpakkingen is beperkt. In het centrum bestaat het papier voornamelijk uit verpakkingen. Gemeten over geheel Purmerend is het aandeel verpakkingen 14 %. Dit is beduidend minder dan de 23 % waar landelijk mee wordt gerekend. De vervuilingsgraad was alleen in 2009 en 2010 onder de 5 %. Dit is de maximale vervuilingsgraad zoals afgesproken met de afnemer van papier en karton. 6

7 Samenvattend kan worden gesteld dat introductie van het nieuwe inzamelsysteem geen effect heeft op de respons van de papierinzameling. Glas Het inzamelresultaat voor glas vertoont een dalende lijn. Dit is ook een landelijke trend. In 2009 en 2010 is beduidend minder glas in het huishoudelijk restafval aangetroffen dan in Het ingezamelde glas bestaat voornamelijk uit wit en groen glas. Samenvattend kan worden gesteld dat introductie van het nieuwe inzamelsysteem geen effect heeft op de respons van de glasinzameling. Textiel De respons op de inzameling van textiel vertoont door de jaren heen een tamelijk stabiel beeld. Het aandeel textiel in het restafval vertoonde een dalende lijn tot en met In 2011 is weer meer textiel in het restafval aangetroffen dan het jaar daarvoor. Samenvattend kan worden gesteld dat introductie van het nieuwe inzamelsysteem geen effect heeft op de respons van de textielinzameling. Kca De respons op de inzameling van kca vertoont door de jaren heen een wisselend beeld. In 2011 is iets meer kca apart ingezameld, maar ook iets meer in het restafval aangetroffen dan in Omdat het resultaat voor kca in de afgelopen jaren een wisselend beeld laat zien kunnen geen uitspraken worden gedaan worden over het effect van de introductie van het nieuwe inzamelsysteem op de respons van de kca-inzameling. Kunststof verpakkingen Introductie van de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen levert een beperkte bijdrage aan verbetering van de bronscheiding, namelijk 0,5 %. Grof huishoudelijk afval De gescheiden ingezamelde hoeveelheid grof huishoudelijk op de milieustraat was in 2009 en 2010 dalend, maar in 2011 weer licht stijgend. De hoeveelheid grof restafval daalde eveneens en is in 2011 weer licht gestegen. Samenvattend kan worden gesteld dat introductie van het nieuwe inzamelsysteem een licht positief effect heeft op het inzamelresultaat van grof huishoudelijk afval. Totale afvalaanbod en bronscheiding Het totale afvalaanbod vertoont sinds 2009 een dalende trend. Landelijk is dit voor vergelijkbare sterk stedelijke gemeenten sinds 2007 het geval. Hier speelt mogelijk het economische tij een rol. Het percentage bronscheiding is na een lichte daling in 2010 weer licht gestegen in Met 42 % wordt de gemeentelijke doelstelling van 42 % 7

8 bronscheiding (raadscenario +) gehaald. Per 1 januari 2011 wordt een deel van het grof restafval nagescheiden. Rekenen we dit mee, dan is 45 % van alle (grof) huishoudelijke afvalstromen beschikbaar voor hergebruik. 8

9 Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting 2 1. Inleiding Afvalmonitor / effectmeting gemeente Purmerend Gemeentelijk beleid Landelijk beleid Scheidingsdoelstelling tweede Landelijk afvalbeheerplan Samenstelling huishoudelijk restafval Samenstelling huishoudelijk restafval (in %) Samenstelling huishoudelijk restafval (in kilogram per aansluiting) Resultaat gescheiden inzameling Effect gescheiden inzameling Respons op de gescheiden inzameling Respons op de gescheiden inzameling van gft Respons op de gescheiden inzameling van papier Respons op de gescheiden inzameling van glas Respons op de gescheiden inzameling van textiel Respons op de gescheiden inzameling van kca Respons op de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Apart ingezameld (grof) huishoudelijk afval Het totaal van de apart ingezamelde huishoudelijke afvalstromen Het totaal van de apart ingezamelde grof huishoudelijke afvalstromen Het totaal van de apart ingezameld (grof) huishoudelijke afvalstromen Totaal huishoudelijk afval én grof huishoudelijk afval Ingezameld papier en karton Samenstelling apart ingezamelde papier en karton Respons op de inzameling van papier en karton Respons op de inzameling van karton en papieren verpakkingen Respons op de inzameling van kranten, tijdschriften en drukwerk Ingezameld glas Ingezamelde kunststof verpakkingen Aandeel kunststoffen in huishoudelijk restafval 40 9

10 9.2 Te verwachten inzamelrespons Conclusies 43 Bijlage 1 Werkwijze sorteeranalyses 46 Bijlage 2 Kerngegevens gemeente Purmerend 48 Bijlage 3 Inzamelresultaten gemeente Purmerend 51 Bijlage 4 Ontwikkeling 1992 t/m

11 1. Inleiding 1.1 Afvalmonitor / effectmeting gemeente Purmerend Sinds 1992 wordt onderzoek gedaan naar de samenstelling van het huishoudelijk restafval. Door de resultaten van deze sorteeranalyse te koppelen aan de inzamelcijfers, kunnen uitspraken worden gedaan over de effectiviteit van de gescheiden inzameling in Purmerend. De resultaten 2011 zijn vergeleken met de jaren 2007, 2008, 2009 en In de gemeente Purmerend is onderscheid gemaakt in de volgende wijken: 1. laagbouw: alle woningen die beschikken over een minicontainer; 2. hoogbouw/ gestapelde bouw: ((galerij)flats en gestapelde bebouwing waar inzamelmiddelen inpandig staan opgesteld of waarvoor cocons / ondergrondse containers in de openbare ruimte zijn geplaatst; 3. centrum: gebied gelegen tussen de Where, de grachtengordel, het Noordhollandsch kanaal en de Beemster ringvaart. 1.2 Gemeentelijk beleid Op 27 juni 2007 heeft de gemeenteraad met betrekking tot de keuze van een nieuw inzamelmodel voor huishoudelijk afval gekozen voor het zogenaamde raadscenario +. In dit scenario staat een scheidingsdoelstelling geformuleerd van 42 % bronscheiding. De scheidingsdoelstelling dient gehaald te worden met een nieuw inzamelsysteem (belangrijkste wijziging is minicontainers in de laagbouw voor gft- en restafval in plaats van de duobak) zonder verplichte scheiding van de gft-fractie. Deze fractie zal op basis van vrijwilligheid worden ingezameld. Het nieuwe inzamelsysteem is vanaf september 2009 fasegewijs ingevoerd van de huishoudens in de laagbouw hebben inmiddels een minicontainer voor gft-afval aangevraagd. De doelstelling zoals die is geformuleerd door de raad impliceert het ombuigen van de (grof) huishoudelijke afvalstromen naar andere verwerkers dan de verbrandingsinstallatie en de stortplaats. 1.3 Landelijk beleid In het Landelijk afvalbeheerplan 2 (LAP-2) is opgenomen dat scheiding aan de bron moet resulteren in afvalstoffen die kunnen worden verwerkt tot nuttig toepasbare producten, materialen of brandstof, dan wel een reststroom moet opleveren die met minder milieudruk kan worden verwerkt dan wanneer geen scheiding aan de bron had plaatsgevonden. Onder nuttige toepassing (recovery) wordt verstaan elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie andere materialen te vervangen die anders voor een 11

12 specifieke functie zouden zijn gebruikt of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt. De voorkeursvolgorde voor afvalbeheer kent de volgende vormen van nuttige toepassing: - Stoffen, preparaten of andere producten worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt (producthergebruik). - Stoffen en materialen waaruit een product bestaat worden na gebruik van het product opnieuw gebruikt (materiaalhergebruik). - Afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking. Onder recovery vallen dus alle handelingen van nuttige toepassing, producthergebruik, materiaalhergebruik en de inzet van afval als brandstof en opvullingsmateriaal. Onder recycling valt alleen materiaalhergebruik. De doelstelling uit het LAP-2 luidt realisatie van 60 % nuttige toepassing van het totaal aan huishoudelijk afval. leeswijzer In hoofdstuk 2 is het landelijk kader voor het afvalbeleid weergegeven. In hoofdstuk 3 staan de resultaten vermeld van de sorteeranalyses gehouden in 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011). Hoofdstuk 4 behandelt de inzamelcijfers van de gescheiden ingezamelde afvalstromen in 2007, 2008, 2009, 2010 en Om de effectiviteit van de gescheiden inzameling te bepalen zijn de resultaten van de sorteeranalyses gekoppeld aan de inzamelcijfers van de afzonderlijke deelstromen (hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 wordt het aanbod huishoudelijk afval en grof huishoudelijk afval geschetst. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de samenstelling van het gescheiden ingezamelde papier en karton en in hoofdstuk 8 op de samenstelling van het gescheiden ingezamelde glas. In hoofdstuk 9 wordt ingegaan op de kunststof verpakkingen en in hoofdstuk 10 zijn tenslotte conclusies geformuleerd. Bijlage 1 vermeldt de werkwijze van de sorteeranalyses, bijlage 2 bevat de kerngegevens van Purmerend en bijlage 3 de inzamelresultaten. In bijlage 4 zijn een aantal trends op het gebied van de gescheiden afvalinzameling vanaf 1992 in beeld gebracht. 12

13 2. Scheidingsdoelstelling tweede Landelijk afvalbeheerplan De Wet milieubeheer en diverse internationale richtlijnen verplichten Nederland om periodiek een of meerdere afvalbeheerplannen op te stellen. Op 3 maart 2003 is het eerste Landelijk afvalbeheerplan (LAP-1) in werking getreden. De geldingsduur van dat plan was van 2003 tot en met Het tweede LAP is in 2009 in werking getreden. De geldingsduur is van 2009 tot en met 2015, met een doorkijk tot Scheidingsdoelstelling eerste Landelijk afvalbeheerplan (LAP-1) LAP-1 kende de volgende doelstellingen voor huishoudelijk afval. In 2006 diende minimaal 60 % van het huishoudelijk afval nuttig te worden toegepast, waarbij ervan uitgegaan werd dat 5 % werd gerealiseerd door nascheidingstechnieken. Dit betekent dat gemeenten 55 % bronscheiding dienden te realiseren, waarbij deze doelstelling gedifferentieerd werd naar stedelijkheidsklasse. Sterk stedelijke gemeenten zoals Purmerend dienden 53 % bronscheiding te realiseren. Bovenstaande betekent dat volgens LAP-1 in 2006 maximaal 40 % van het huishoudelijk afval mocht worden verwijderd (verbranden of storten). Verder kende LAP-1 de verplichting om de volgende stromen huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen: gftafval, papier en karton, glas, textiel, elektr(on)ische apparatuur, klein chemisch afval en componenten uit grof huishoudelijk afval. Naast de 55 %-bronscheidingsdoelstelling kende LAP-1 aparte doelstellingen voor bovengenoemde fracties uit het huishoudelijk afval: - gft-afval 55% - papier en karton 75% - glas 90% - textiel 50% - elektr(on)ische apparatuur 90% - klein chemisch afval 90% Scheidingsdoelstelling tweede Landelijk afvalbeheerplan (LAP-2) LAP-2 kent geen gedifferentieerde doelstellingen naar stedelijkheidsklassen meer. Ook zijn er geen aparte doelstellingen meer voor de verschillende fracties uit het huishoudelijk afval. De doelstelling uit LAP-2 luidt realisatie van 60 % nuttige toepassing van het totaal aan huishoudelijk afval in Dit betekent dat gemeenten een bepaalde mate van vrijheid hebben bij het invullen van het behalen van de doelstelling van 60 %. In LAP-2 staan nog wel de zes fracties uit LAP-1. Nieuw in LAP-2 is dat gemeenten vóór 2015 dienen zorg te dragen dat ook kunststof verpakkingsafval uit huishoudens gescheiden wordt ingezameld of via nascheiding uit het huishoudelijk afval wordt gehaald. 13

14 3. Samenstelling huishoudelijk restafval 3.1 Samenstelling huishoudelijk restafval (in %) In de tabellen 3.1, 3.2 en 3.3 staat de samenstelling (%) van het huishoudelijk restafval in de gemeente Purmerend onderscheiden naar laagbouw, hoogbouw/ gestapelde bouw en centrum. Het betreft een gemiddelde waarde van de twee metingen in Als vergelijking is het gemiddelde sorteerresultaat van elk van de volgende jaren weergegeven: 2007, 2008, 2009 en Naast deze gegevens wordt voor het resultaat in 2011 een indicatieve waardering gegeven van het aandeel van de verschillende componenten op basis van een vergelijking met resultaten uit de database van Bureau Milieu & Werk BV. In de database worden de resultaten gecategoriseerd naar typen wijken / bebouwingstypen. De resultaten van de laagbouw uit Purmerend zijn vergeleken met de gemiddelde score van de laagbouw uit de database van Bureau Milieu & Werk BV. Hoogbouw is vergeleken met hoogbouw en centrum is vergeleken met centrum. Op basis van de vergelijking wordt het resultaat per component gewaardeerd. De waardering kan dus verschillend zijn per type wijk / bebouwingstype. waardering sorteerresultaat ten opzichte van gemiddelde database Bureau Milieu & Werk BV weinig weinig tot normaal normaal normaal tot veel veel meer dan 25 % afwijking naar beneden tussen de 12,5 % en 25 % afwijking naar beneden max. 12,5 % afwijking naar beneden en max. 12,5 % afwijking naar boven tussen de 12,5 % en 25 % afwijking naar boven meer dan 25 % afwijking naar boven ' weinig' is een positieve waardering (aangeduid met een groene kleur), ' veel' een negatieve waardering (rode kleur). Is de waardering weinig tot normaal, normaal of normaal tot veel, dan is geen kleurstelling gebruikt. Met betrekking tot kca moet worden aangetekend dat er grote schommelingen in het aandeel kca kunnen optreden als gevolg van de kleine absolute hoeveelheid kca die aanwezig is in het restafval. 1 Omdat de cijfers worden afgerond kunnen er kleine afwijkingen voorkomen in de gemiddelde waarde van een component en de daarbij behorende subanalyse. 14

15 Aandeel in huishoudelijk restafval Laagbouw Component % % % % % waardering gft-afval 33,5 46,1 47,0 45,4 40,4 normaal papier en karton 12,8 7,9 9,8 7,7 12,4 normaal tot veel hygiënisch papier 6,9 4,9 3,1 6,3 3,1 weinig drankkartons 2,6 1,9 2,0 1,2 1,2 weinig kunststoffen 19,9 13,1 19,4 22,2 14,4 weinig tot normaal glas 2,5 4,0 2,4 1,6 2,9 normaal metalen 4,4 3,1 3,2 2,1 3,1 normaal textiel 4,1 3,5 3,1 2,1 3,6 normaal puin en keramiek 2,5 3,9 2,3 1,9 3,0 normaal hout 3,4 0,7 1,9 1,8 4,5 veel klein chemisch afval 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 normaal wit- en bruingoed 0,4 0,7 0,9 0,5 1,7 veel overig afval 7,0 10,0 5,0 7,1 9,8 veel totaal 100,2 100,0 100,0 100,0 100,0 Subanalyse gft-afval - tuinafval 11,7 20,9 15,3 22,4 8,9 - etensresten 21,9 25,2 31,7 23,2 31,5 Subanalyse bruikbaar papier - karton en papieren verpakkingen 5,7 3,5 4,8 1,4 2,4 - drukwerk, kranten en tijdschriften 7,2 4,4 5,0 6,3 10,0 Subanalyse hygiënisch papier - luiers 4,6 2,4 1,8 3,7 1,7 - overig hygiënisch papier 2,3 2,5 1,3 2,6 1,4 Subanalyse kunststoffen - pet-flessen (klein) ga 0,3 0,7 ga ga - pet-flessen (groot) 0,9 0,3 0,9 ga ga - kunststof verpakkingen ga ga ga 13,7 8,2 - overig kunststof 19,0 12,6 17,9 8,5 6,2 Subanalyse metalen - blik ga 0,9 2,6 0,5 1,5 - overige metalen ga 2,2 0,6 1,6 1,6 ga = geen analyse Tabel 3.1 Samenstelling restafval laagbouw gemeente Purmerend Toelichting 2011: Van de kunststoffen in het restafval vond tot en met 2009 nog een subanalyse plaats op pet-flessen. Met ingang van 2010 vindt sortering plaats op kunststof verpakkingen en overig kunststof. Dit in verband met de mogelijkheid om kunststof verpakkingen gescheiden in te zamelen en te verwerken. - Kca: blik verf - Wit- en bruingoed: dvd speler, set luidsprekers, klok - Overig afval bevat voornamelijk grond, kattenbakgrind en vloerkleden 15

16 Aandeel in huishoudelijk restafval Hoogbouw Component % % % % % waardering gft-afval 20,1 32,6 34,5 28,9 37,1 normaal papier en karton 14,8 14,7 14,7 17,0 12,7 normaal hygiënisch papier 5,0 3,7 3,6 7,1 5,1 normaal drankkartons 1,3 2,1 1,1 2,1 1,8 normaal kunststoffen 16,1 15,7 18,6 17,5 16,7 normaal glas 3,1 5,3 2,1 3,3 2,7 weinig metalen 4,0 5,5 2,4 2,6 4,2 veel textiel 5,4 4,1 3,9 5,2 4,2 normaal puin en keramiek 4,9 0,7 4,2 1,5 1,1 weinig hout 9,2 7,4 8,0 3,5 2,8 normaal tot veel klein chemisch afval 0,1 0,1 0,0 <0,1 0,1 weinig wit- en bruingoed 0,1 1,5 2,4 2,8 1,4 veel overig afval 16,1 6,7 4,8 8,6 10,2 normaal tot veel totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Subanalyse gft-afval - tuinafval 3,0 8,6 6,7 7,0 7,4 - etensresten 17,2 24,1 27,9 22,0 29,8 Subanalyse bruikbaar papier - karton en papieren verpakkingen 6,3 4,4 7,4 6,7 3,9 - drukwerk, kranten en tijdschriften 8,5 10,3 7,3 10,4 8,8 Subanalyse hygiënisch papier - luiers 3,1 1,2 1,8 4,5 2,6 - overig hygiënisch papier 1,9 2,5 1,8 2,7 2,5 Subanalyse kunststoffen - pet-flessen (klein) ga 0,4 0,6 ga ga - pet-flessen (groot) 0,5 0,4 0,3 ga ga - kunststof verpakkingen ga ga ga 8,2 8,9 - overig kunststof 15,7 15,0 17,7 9,3 7,7 Subanalyse metalen - blik ga 0,9 1,2 1,5 2,2 - overige metalen ga 4,7 1,2 1,1 2,0 ga = geen analyse Tabel 3.2 Samenstelling restafval hoogbouw/ gestapelde bouw gemeente Purmerend Toelichting 2011: - Kca: 2 batterijen - Wit- en bruingoed: modem, koffiezetapparaat, adapters, radio - Overig afval bevat voornamelijk kattenbakgrind, kaarsen en frituurvert 16

17 Aandeel in huishoudelijk restafval Centrum Component % % % % % waardering gft-afval 25,1 25,6 39,5 29,7 45,8 veel papier en karton 21,6 33,0 22,2 20,7 14,4 normaal hygiënisch papier 5,2 4,0 2,5 4,0 6,1 normaal drankkartons 1,4 1,6 1,4 1,3 0,7 weinig kunststoffen 17,1 13,8 16,8 16,8 23,3 veel glas 2,6 5,0 3,4 3,5 3,1 weinig metalen 4,6 2,3 2,4 1,6 3,5 normaal textiel 2,0 1,0 2,7 3,0 1,0 weinig puin en keramiek 2,9 1,2 0,8 0,6 0,2 weinig hout 10,1 4,9 2,0 1,0 0,2 weinig klein chemisch afval 0,1 0,3 <0,1 0,1 0,6 veel wit- en bruingoed 0,6 0,1 0,2 7,5 0,0 weinig overig afval 6,9 7,2 6,1 10,3 1,3 weinig totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Subanalyse gft-afval - tuinafval 3,0 3,7 3,4 5,1 0,7 - etensresten 22,2 21,9 36,1 24,7 45,1 Subanalyse bruikbaar papier - karton en papieren verpakkingen 7,2 6,2 8,4 2,5 4,2 - drukwerk, kranten en tijdschriften 14,5 26,8 13,9 18,3 10,3 Subanalyse hygiënisch papier - luiers 1,6 1,5 1,0 1,0 0,6 - overig hygiënisch papier 3,6 2,6 1,6 3,0 5,5 Subanalyse kunststoffen - pet-flessen (klein) ga 0,3 0,4 ga ga - pet-flessen (groot) 0,7 0,4 0,3 ga ga - kunststof verpakkingen ga ga ga 8,3 11,6 - overig kunststof 16,5 13,1 16,1 8,6 11,7 Subanalyse metalen - blik ga 0,7 1,9 1,0 3,0 - overige metalen ga 1,7 0,5 0,6 0,5 ga = geen analyse Tabel 3.3 Samenstelling restafval centrum gemeente Purmerend Toelichting 2011: - Kca: blik verf 17

18 kilogram per aansluiting per jaar BUREAU 3.2 Samenstelling huishoudelijk restafval (in kilogram per aansluiting) In figuur 3.1 is voor de gehele gemeente Purmerend het resultaat van de sorteeranalyse van het restafval gerelateerd aan de hoeveelheid huishoudelijk restafval die in 2011 werd ingezameld per aansluiting in de gemeente Purmerend. In 2011 is gemiddeld per aansluiting 690 kilogram huishoudelijk restafval ingezameld. Het resultaat is vergeleken met 2007, 2008, 2009 en niet herbruikbaar [2] kunststof overig bruikbaar [1] textiel 96 glas papier en karton gft-afval [1] overig bruikbaar = metalen, hout, puin en kca [2] niet herbruikbaar = hygiënisch papier, drankkartons, kca, tapijten, matten, leer, rubber en ondefinieerbaar afval Figuur 3.1 Samenstelling restafval van de gemeente Purmerend in kilogram per aansluiting 18

19 kilogram per aansluiting per jaar BUREAU In figuur 3.2 zijn de resultaten van de sorteeranalyses van de hoogbouw/ gestapelde bouw, laagbouw en het centrum gerelateerd aan de hoeveelheid restafval die in 2010 en 2011 per aansluiting is ingezameld binnen deze verschillende bebouwingstypen niet herbruikbaar [2] kunststof overig bruikbaar [1] textiel glas papier en karton laagbouw 2010 laagbouw 2011 hoogbouw/ gestapelde bouw 2010 hoogbouw/ gestapelde bouw 2011 centrum 2010 centrum 2011 gft-afval [1] overig bruikbaar = metalen, hout, puin en kca [2] niet herbruikbaar = hygiënisch papier, drankkartons, kca, tapijten, matten, leer, rubber en ondefinieerbaar afval Figuur 3.2 Samenstelling restafval laagbouw, hoogbouw/ gestapelde bouw en centrum van de gemeente Purmerend in kilogram per aansluiting 19

20 4. Resultaat gescheiden inzameling In tabel 4.1 is aangegeven hoeveel gft-afval 2, papier, glas, textiel, kca en kunststof verpakkingen gescheiden is ingezameld in Als vergelijking is het inzamelresultaat in de periode 2007 t/m 2010 weergegeven. Het inzamelresultaat is weergegeven in kilogram per aansluiting. inzamelresultaat in kg per aansluiting gft papier glas textiel kca 3,1 3,0 2,8 2,7 3,0 kunststof verpakkingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tabel 4.1 Inzamelresultaat gft en droge componenten in kilogram per aansluiting Vanwege de gewenste vergelijkbaarheid met het landelijk gemiddelde in vergelijkbare gemeenten moet een omrekening worden gemaakt naar kilogram per inwoner. De gemiddelde grootte van het huishouden (aansluiting) kan immers sterk verschillen per gemeente, waardoor deze rekeneenheid geen eerlijke vergelijking mogelijk maakt. In tabel 4.2 is het inzamelresultaat in Purmerend vergeleken met het landelijk gemiddelde inzamelresultaat in 2010 in vergelijkbare sterk stedelijke gemeenten (cijfers 2011 zijn nog niet bekend). Een negatieve afwijking t.o.v. het CBS-gemiddelde 2010 is weergegeven met een rode kleur, een positieve afwijking met een groene kleur. inzamelresultaat in kg per inwoner CBS 2010 sterk stedelijk gft papier glas textiel 6,5 6,2 6,0 6,0 6,1 4,1 kca 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 kunststof verpakkingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 Tabel 4.2 Inzamelresultaat gft en droge componenten in kg per inwoner in relatie tot CBS gemiddelde (sterk stedelijke gemeenten, 2010) 2 Inclusief een hoeveelheid grof tuinafval (6,1 kg per aansluiting in 2011, 6 kg in 2010, 7 kg in 2009 en 6,6 kg in 2008 en 2007) gehaald na telefonische melding of via internet. 20

21 5. Effect gescheiden inzameling 5.1 Respons op de gescheiden inzameling In de paragrafen tot en met is de respons op de inzameling van respectievelijk gft, papier, glas, textiel, kca en kunststof verpakkingen in 2011 weergegeven; dat wil zeggen hoeveel van elke afvalstroom apart wordt ingezameld ten opzichte van de totale aanwezige hoeveelheid in het huishoudelijk afval. De respons op de papierinzameling is berekend op basis van het papier dat voor hergebruik geschikt is. De responscijfers zijn vergeleken met de cijfers van de periode 2007 t/m Tevens is een waardering gegeven van de respons op de gft-, papier-, glas-, textiel-, kca- en kunststof-inzameling op basis van een vergelijking met resultaten in vergelijkbare gemeenten. Als referentie is gebruik gemaakt van het databestand van Bureau Milieu & Werk BV. Het betreft de gegevens van gemeenten waarvoor in 2010 en 2011 een eindrapport afvalmonitor is opgesteld. Een waardering met normaal betekent dat de meeste vergelijkbare gemeenten deze responsscore realiseren. Een waardering met laag betekent dat de meeste vergelijkbare gemeenten een hogere responsscore realiseren. Een waardering met hoog betekent dat de meeste vergelijkbare gemeenten een lagere responsscore realiseren. 21

22 kilogram per aansluiting BUREAU Respons op de gescheiden inzameling van gft Uit de inzamelresultaten blijkt dat in 2011 per aansluiting in de gemeente Purmerend 43 kilogram gft apart wordt ingezameld. Uit de sorteeranalyse blijkt dat er nog 275 kilogram gft in het restafval aanwezig is. Totaal komt er per aansluiting 318 kilogram gft per jaar vrij, waarvan 14 % (= 43 kilogram per aansluiting) apart wordt ingezameld. Dit is een lage score voor een sterk stedelijke gemeente als Purmerend. 86 % (= 275 kilogram per aansluiting) komt nog in het restafval terecht (zie figuur 5.1). 16% 16% 17% 12% 14% apart ingezameld gft-afval gft-afval Figuur 5.1 Respons op de gescheiden inzameling van gft 22

23 kilogram per aansluiting BUREAU Respons op de gescheiden inzameling van papier In 2011 is 63 % (= 144 kilogram per aansluiting) van alle papier apart ingezameld (zie figuur 5.2). Dit is een normale score voor een sterk stedelijke gemeente als Purmerend. 37 % (= 86 kilogram per aansluiting) verdwijnt nog in het restafval. 65% 71% 68% 68% 63% apart ingezameld papier papier Figuur 5.2 Respons op de gescheiden inzameling van papier 23

24 kilogram per aansluiting BUREAU Respons op de gescheiden inzameling van glas In 2011 is 69 % (= 44 kilogram per aansluiting) van alle glas apart ingezameld (zie figuur 5.3). Dit is een normale score voor een sterk stedelijke gemeente als Purmerend. 31 % (= 20 kilogram per aansluiting) verdwijnt nog in het restafval. 73% 62% 75% 76% 69% apart ingezameld glas glas Figuur 5.3 Respons op de gescheiden inzameling van glas 24

25 kilogram per aansluiting BUREAU Respons op de gescheiden inzameling van textiel In 2011 is 36 % (= 14,1 kilogram per aansluiting) van alle textiel apart ingezameld (zie figuur 5.4). Dit is een hoge score voor een sterk stedelijke gemeente als Purmerend. 64 % (= 25,1 kilogram per aansluiting) verdwijnt nog in het restafval. 34% 37% 39% 42% 36% 15,5 14,6 14,0 14,1 14,1 apart ingezameld textiel 30,6 24,6 21,8 19,4 25,1 textiel in restafval Figuur 5.4 Respons op de gescheiden inzameling van textiel 25

26 kilogram per aansluiting BUREAU Respons op de gescheiden inzameling van kca In 2011 is 75 % (= 2,99 kilogram per aansluiting) van alle kca apart ingezameld (zie figuur 5.5). Dit is een normale score voor een sterk stedelijke gemeente als Purmerend. 77% 81% 85% 75% 75% 3,06 3,01 2,80 2,73 2,99 apart ingezameld kca 0,92 0,70 0,48 0,91 1,00 kca Figuur 5.5 Respons op de gescheiden inzameling van kca 26

27 kilogram per aansluiting BUREAU Respons op de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen In 2011 zijn nagenoeg geen kunststof verpakkingen apart ingezameld (zie figuur 5.6). In het restafval komt 58 kilogram aan kunststof verpakkingen per aansluiting terecht. Overigens opvallend genoeg beduidend minder dan in 2010 In voorgaande jaren is niet specifiek gekeken naar het aandeel kunststof verpakkingen in het restafval. in periode 2007 t/m 2009 geen landelijk beleid voor gescheiden inzameling en verwerking 0% 0% 0 0 apart ingezamelde kunststof verpakkingen kunststof verpakkingen in restafval Figuur 5.6 Respons op de inzameling van kunststof verpakkingen 27

28 kilogram per aansluiting BUREAU 5.2 Apart ingezameld (grof) huishoudelijk afval Het totaal van de apart ingezamelde huishoudelijke afvalstromen In Purmerend is in 2011 met het apart inzamelen van gft, papier, glas, textiel en kca per aansluiting 248 kilogram beschikbaar gekomen voor hergebruik. Het betreft het totaal van de haal- én brengvoorzieningen. Aan restafval had elke aansluiting gemiddeld 690 kilogram. De totaal vrijkomende hoeveelheid huishoudelijk afval bedraagt 938 kilogram per aansluiting (= ). Dit betekent dat 26 % (= 248 kilogram per aansluiting) apart is ingezameld (zie figuur 5.7). In vergelijkbare sterk stedelijke gemeenten ligt dit percentage op 41 % (CBS 2010). 29% 30% 30% 26% 26% apart ingezameld huishoudelijk afval huishoudelijk restafval Figuur 5.7 Apart ingezameld huishoudelijk afval 28

29 kilogram per aansluiting BUREAU Het totaal van de apart ingezamelde grof huishoudelijke afvalstromen In Purmerend wordt 79 % (= 308 kg per aansluiting) van alle grof huishoudelijk afval apart ingezameld en is beschikbaar voor hergebruik (zie figuur 5.7). Dit is het totaal van het grof huishoudelijk afval dat burgers naar de milieustraat brengen, het brandbaar restafval, grof tuinafval en metalen dat de gemeente aan huis ophaalt en de bruikbare huisraad die via het kringloopcentrum wordt ingezameld. In vergelijkbare sterk stedelijke gemeenten ligt dit percentage op 73 % (CBS 2010). 74% 74% 77% 79% 79% apart ingezameld grof huishoudelijk afval grofrestafval Figuur 5.8 Apart ingezameld grof huishoudelijk afval Sinds 1 januari 2011 wordt 60 % van het grof restafval nagescheiden en komt aanvullend beschikbaar voor hergebruik. Rekenen we dit percentage in 2011 mee dan is 92 % van het totaal aan grof huishoudelijk afvalstromen beschikbaar voor hergebruik. 29

30 kilogram per aansluiting BUREAU Het totaal van de apart ingezameld (grof) huishoudelijke afvalstromen In Purmerend wordt 42 % van het totaal aan huishoudelijk afval en grof huishoudelijk afval apart ingezameld en is beschikbaar voor hergebruik (totaal van en ). In vergelijkbare sterk stedelijke gemeenten ligt dit percentage op 49 % (CBS 2010). 42% 43% 44% 41% 42% apart ingezameld huishoudelijk afval én grof huishoudelijk afval (grof)restafval Figuur 5.9 Apart ingezameld huishoudelijk afval én grof huishoudelijk afval 3 Rekenen we de nascheiding van een deel van het grof restafval mee, dan is 45 % van alle (grof) huishoudelijke afvalstromen beschikbaar voor hergebruik. De landelijke doelstelling van 60 % nuttige toepassing wordt door Purmerend nog niet gehaald. De gemeentelijke doelstelling van 42 % (raadscenario +) wordt in 2011 gehaald. 3 Het berekende percentage bronscheiding voor grof huishoudelijk afval (zie 5.2.2) heeft ook consequenties voor het percentage bronscheiding van het apart ingezamelde totaal huishoudelijk afval en grof huishoudelijk afval. 30

31 6. Totaal huishoudelijk afval én grof huishoudelijk afval In 5.1 is voor gft-afval, papier, glas, textiel, kca en kunststof verpakkingen de respons op de gescheiden inzameling getoond. Deze is berekend door per afvalstroom de apart ingezamelde hoeveelheid te delen op de hoeveelheid die er van die afvalstroom vrijkomt. Wat er vrijkomt is het totaal van de apart ingezamelde hoeveelheid plus de hoeveelheid van die afvalstroom die in het huishoudelijk restafval terechtkomt. In tabel 6.1 is voor het jaar 2011 deze berekening getoond voor gft-afval, papier en karton, glas, textiel en kunststof (totaal van verpakkingen en niet verpakkingen) en overig huishoudelijk afval (bij apart ingezameld is dit de hoeveelheid kca, bij aangetroffen in restafval zijn dit alle andere afvalstromen dan hiervoor genoemd). Voor grof huishoudelijk afval is onderscheid gemaakt tussen het apart ingezamelde grof afval en grof restafval. Vervolgens is het totaal van de huishoudelijke en grof huishoudelijke afvalstromen weergegeven. hoeveelheid in kg per aansluiting Cijfers 2011 apart ingezameld in restafval aangetroffen totaal vrijkomend gft-afval papier en karton glas textiel kunststof overig bruikbaar niet herbuikbaar totaal huishoudelijk afval (A) apart ingezameld (grof) restafval totaal vrijkomend totaal grof huishoudelijk afval (B) totaal huishoudelijke en grof huishoudelijk afvalstromen (A + B) Tabel 6.1 Totale afvalaanbod per aansluiting in 2011, weergegeven per afvalstroom In figuur 6.1 op de volgende pagina is de ontwikkeling van de totale hoeveelheid huishoudelijke en grof huishoudelijke afvalstromen weergegeven in kilogram per aansluiting in 2007 t/m Het totale afvalaanbod vertoont sinds 2009 een dalende trend. Landelijk is dit voor vergelijkbare sterk stedelijke gemeenten sinds 2007 het geval. Hier speelt mogelijk het economische tij een rol. 31

32 kilogram per aansluiting per jaar BUREAU grof huishoudelijk afval overig huishoudelijk afval kunststof textiel glas papier en karton gft-afval Figuur 6.1 Totaal huishoudelijk afval en grof huishoudelijk afval in kilogram per aansluiting. Overig huishoudelijk afval bestaat uit: metalen, puin, hout, hygiënisch papier, drankkartons, kca, tapijten en matten, leer, rubber en ondefinieerbaar afval. Om het vergelijkbaar te maken met CBS-cijfers voor vergelijkbare sterk stedelijke gemeenten moet een omrekening gemaakt worden naar kilogram per inwoner. Een negatieve afwijking ten opzichte van het CBS-gemiddelde 2010 is weergegeven met een rode kleur. kilogram per inwoner CBS 2010 huishoudelijk afval grof huishoudelijk afval Purmerend Tabel 6.1 Totaal huishoudelijk afval en grof huishoudelijk afval in kilogram per inwoner in relatie tot CBS gemiddelde (sterk stedelijke gemeenten, 2010) 32

33 7. Ingezameld papier en karton 7.1 Samenstelling apart ingezamelde papier en karton De vergoeding voor het apart ingezamelde papier en karton wordt gebaseerd op het vergoedingsgewicht. Aangezien bij het apart ingezamelde papier en karton niet eenvoudig onderscheid kan worden gemaakt tussen enerzijds verpakkingen en anderzijds niet-verpakkingen (met name kranten, tijdschriften en drukwerk), wordt het vergoedingsgewicht bepaald op basis van ervaringscijfers. Partijen gaan er van uit dat 23 % van de apart ingezamelde hoeveelheid papier en karton uit huishoudens verpakkingen betreft (bron: Uitvoerings- en monitoringprotocol Nedvang). Om te toetsen of dit ervaringscijfer van 23 % ook geldt voor het in Purmerend apart ingezamelde papier en karton laat de gemeente jaarlijks het aandeel verpakkingen in het apart ingezamelde papier en karton vaststellen. In de periode 2007 t/m 2010 heeft de gemeente Purmerend sorteeranalyses laten uitvoeren van het apart ingezamelde oud papier en karton. Vastgesteld is de verhouding tussen karton en papieren verpakkingen enerzijds en kranten, tijdschriften en drukwerk (niet-verpakkingen) anderzijds, alsmede het aandeel vervuiling. Onder karton en papieren verpakking wordt verstaan: Betreft verpakkingsmateriaal van papier- en karton. Dozen, doosjes, wikkels (tijdschriften, snoep), zakken (suiker, koffie, thee, snacks, kaas, vleeswaren, wasmiddelen), kokers, enveloppen, rookwaren, cadeaupapier. Onder vervuiling wordt verstaan: Het deel niet papier en karton en geseald papier (verpakt in kunststof folie). In tabel 7.1 staat de samenstelling (%) van het in de periode 2007 t/m 2011 apart ingezamelde papier en karton in de gemeente Purmerend. Het betreft de gemiddelde waarde van twee metingen. Hierbij is onderscheid gemaakt in laagbouw, hoogbouw/ gestapelde bouw en centrum (zie tabel 7.2 tot en met 7.4). Uit de analyse blijkt dat het papier en karton uit het centrum, met name in 2010 en 2011, naar verhouding veel meer verpakkingen bevat dan het papier en karton uit de laagbouw en hoogbouw. In het papier en karton uit de hoogbouw is in 2009, 2010 en 2011 het aandeel geseald papier kleiner dan in de voorgaande jaren. 14 % van de apart ingezamelde hoeveelheid papier en karton uit Purmerend bestaat uit verpakkingen. Dit is beduidend minder dan de 23 % waar landelijk mee wordt gerekend. De vervuilingsgraad was alleen in 2009 en 2010 onder de 5 %. Dit is de maximale vervuilingsgraad zoals afgesproken met de afnemer van papier en karton. 33

34 Samenstelling papier en karton gemeente: Purmerend Component % % % % % karton en papieren verpakkingen 18,3 14,1 12,3 14,3 14,0 kranten, tijdschriften en drukwerk 74,6 79,6 83,3 81,5 80,1 vervuiling 7,1 6,3 4,4 4,3 5,9 totaal papier en karton 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Subanalyse vervuiling geseald papier 4,7 4,9 3,0 3,0 4,0 drankkartons ga ga 0,3 0,4 0,9 overige vervuiling 2,4 1,4 1,1 1,0 1,1 Tabel 7.1 Samenstelling apart ingezamelde papier en karton gemeente Purmerend Samenstelling papier en karton gemeente: Purmerend bebouwingstype: laagbouw Component % % % % % karton en papieren verpakkingen 18,6 14,2 13,2 11,9 12,2 kranten, tijdschriften en drukwerk 74,8 81,0 82,5 84,6 82,3 vervuiling 6,6 4,8 4,3 3,6 5,6 totaal papier en karton 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Subanalyse vervuiling geseald papier 4,1 3,4 2,8 2,2 3,4 drankkartons ga ga 0,3 0,4 1,1 overige vervuiling 2,6 1,5 1,3 1,1 1,2 Tabel 7.2 Samenstelling apart ingezamelde papier en karton laagbouw Samenstelling papier en karton gemeente: Purmerend bebouwingstype: hoogbouw* Component % % % % % karton en papieren verpakkingen 8,0 6,6 3,8 11,9 9,2 kranten, tijdschriften en drukwerk 80,6 78,3 91,4 81,2 82,9 vervuiling 11,5 15,2 4,9 7,0 8,0 totaal papier en karton 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 Subanalyse vervuiling geseald papier 9,9 14,2 4,3 6,1 6,8 drankkartons ga ga 0,2 0,3 0,4 overige vervuiling 1,7 1,1 0,5 0,7 0,8 * inclusief gestapelde bouw Tabel 7.3 Samenstelling apart ingezamelde papier en karton hoogbouw/ gestapelde bouw 34

35 kilogram per aansluiting BUREAU Samenstelling papier en karton gemeente: Purmerend bebouwingstype: centrum Component % % % % % karton en papieren verpakkingen 45,0 45,2 44,6 77,0 78,7 kranten, tijdschriften en drukwerk 50,6 50,7 53,8 21,0 18,7 vervuiling 4,4 4,2 1,6 2,1 2,7 totaal papier en karton 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Subanalyse vervuiling geseald papier 1,7 2,5 0,4 0,6 1,3 drankkartons ga ga <0,1 0,0 <0,1 overige vervuiling 2,8 1,7 1,2 1,5 1,3 Tabel 7.4 Samenstelling apart ingezamelde papier en karton centrum In figuur 7.1 zijn de resultaten van de sorteeranalyses op gemeentelijk niveau gerelateerd aan de totale hoeveelheid papier en karton dat in 2007 t/m 2011 per aansluiting apart is ingezameld. Uit de vergelijking blijkt dat de apart ingezamelde hoeveelheid papier en karton afneemt, met name doordat er minder kranten en tijdschriften apart worden ingezameld. vervuiling kranten en tijdschriften karton en papieren verpakkingen Figuur 7.1 Samenstelling papier en karton 35

36 kilogram per aansluiting BUREAU 7.2 Respons op de inzameling van papier en karton Onder respons wordt verstaan de hoeveelheid van elke afvalstroom die apart wordt ingezameld ten opzichte van de totaal vrijkomende hoeveelheid (zie ook hoofdstuk 5). In deze paragraaf is de respons weergegeven voor: - de inzameling van karton en papieren verpakkingen, - de inzameling van kranten, tijdschriften en drukwerk. Om de respons te kunnen berekenen zijn de sorteerresultaten uit hoofdstuk 3 gekoppeld met de berekende inzamelcijfers voor karton en papieren verpakkingen en kranten, tijdschriften en drukwerk uit paragraaf Respons op de inzameling van karton en papieren verpakkingen Gerekend over de gemeente Purmerend als geheel is de respons op de inzameling van kartonnen en papieren verpakkingen sinds 2007, met een uitschieter naar beneden in 2009, toegenomen tot en met In 2011 ligt de respons iets lager dan in % 33 49% 35% 55% 52% apart ingezamelde papieren en kartonnen verpakkingen papieren en kartonnen verpakkingen in restafval Figuur 7.2 Respons op de inzameling van karton en papieren verpakkingen Respons op de inzameling van kranten, tijdschriften en drukwerk Gerekend over de gemeente Purmerend als geheel is de respons op de inzameling van kranten, tijdschriften en drukwerk in 2011 weer verder gedaald. Er worden minder kranten, tijdschriften en drukwerk apart ingezameld en meer in het restafval aangetroffen. 36

37 kilogram per aansluiting BUREAU 71% 75% 77% 69% 63% apart ingezamelde kranten, tijdschriften en drukwerk kranten, tijdschriften en drukwerk in restafval Figuur 7.3 Respons op de inzameling van kranten, tijdschriften en drukwerk 37

38 8. Ingezameld glas In 2009 en 2011 heeft de gemeente Purmerend sorteeranalyses laten uitvoeren van het ingezamelde glas. Doel was om de verhouding vast te stellen tussen wit, groen en bruin glas, alsmede het aandeel vervuiling. Purmerend doet dit om te kijken of voor nieuwe glasbakken de scheidingsschotten moeten worden aangepast voor de gescheiden inzameling op kleur, zodat een optimale vullingsgraad vlak voor het ledigen wordt bereikt. In verband met de acceptatievoorwaarden controleert Purmerend het glas ook periodiek op het aandeel vervuiling. Met periodieke cijfers kan worden onderbouwd wat het aandeel vervuiling is, zodat de gemeente niet wordt geconfronteerd met verrassingen bij de verwerker voor eventuele naheffingen. Glas is geen seizoensgebonden component, hetgeen betekent dat kon worden volstaan met een eenmalige meting. Gelet op de te sorteren hoeveelheden spelen toevalligheden ook geen rol in de uitkomsten. Gesorteerd is op de volgende componenten: verpakkingsglas wit verpakkingsglas groen verpakkingsglas bruin scherven wit scherven groen scherven bruin Alle witte flessen en potten mits als zodanig herkenbaar Alle groene flessen en potten mits als zodanig herkenbaar Alle bruine flessen en potten mits als zodanig herkenbaar Scherven wit afkomstig van flessen of potten Scherven groen afkomstig van flessen of potten Scherven bruin afkomstig van flessen of potten vervuiling Al het niet-glas zijnde keramiek, steen en porselein (zoals stenen kruiken, serviesgoed, schotels, tegels, etc.), metaal, kunststof, hout, kurk en papier (papier in de vorm van etiketten op verpakkingsglas is toegestaan). Al het herkenbaar glas, geen fles of pot, zijnde hittebestendig of keramisch glas (zoals glazen ovenschalen, glazen kookplaten, glazen pannendeksels, laboratoriumglas en glas afkomstig uit deuren van magnetrons en wasmachines) of vlakglas (zoals glazen ruiten, autoruiten en kassenglas) Bij de monstername is breuk zoveel mogelijk voorkomen. De hoeveelheid van een bepaalde component wordt weergegeven als gewichtspercentage. Voor de berekening van de verschillende hoeveelheden kleur zijn de scherven die niet meer sorteerbaar 38

Afvalmonitor / effectmeting Brielle

Afvalmonitor / effectmeting Brielle 2014 Doss. no. 15A545 Tilburg, maart 2015 2014 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

CONCEPT. Afvalmonitor / effectmeting Wormerland. Doss. no Tilburg, 8 juni Afvalmonitor / effectmeting Wormerland 2006

CONCEPT. Afvalmonitor / effectmeting Wormerland. Doss. no Tilburg, 8 juni Afvalmonitor / effectmeting Wormerland 2006 2006 CONCEPT Doss. no. 50151 Tilburg, 8 juni 2007 2006 Bureau Milieu & Werk BV Goirkestraat 82 a Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com 2 Bestuurlijke

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend 2014 Doss. no. 14A515 Tilburg, 16 maart 2015 2014 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

in opdracht van Nedvang rapport

in opdracht van Nedvang rapport in opdracht van Nedvang rapport Doss. no. : 14A557 Tilburg, 1 augustus 2014 in opdracht van Nedvang Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102

Nadere informatie

gemeentebestuur Aan de gemeenteraad datum 28 februari 2017 uw kenmerk betreft Afvalmonitor 2016

gemeentebestuur Aan de gemeenteraad datum 28 februari 2017 uw kenmerk betreft Afvalmonitor 2016 gemeentebestuur PUBMEREN #+ Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Aan de gemeenteraad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1 355597 datum 28 februari 2017 betreft Afvalmonitor

Nadere informatie

Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010

Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010 Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010 Inleiding In deze notitie worden de gegevens inzake de inzameling van huishoudelijk afval in Sint-Oedenrode over 2010 geanalyseerd. Leeswijzer Daartoe worden

Nadere informatie

Gemeente Tholen. Doss. no. 16AA557. Tilburg, 1 november Verslag sorteeranalyses 2016

Gemeente Tholen. Doss. no. 16AA557. Tilburg, 1 november Verslag sorteeranalyses 2016 Verslag sorteeranalyses 2016 Gemeente Tholen Doss. no. 16AA557 Tilburg, 1 november 2016 Verslag sorteeranalyses 2016 De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 085-7731995

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Drimmelen

Afvalmonitor / effectmeting Drimmelen 2014 Doss. no. 13A600 Tilburg, 3 maart 2015 2014 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com kilogram per inwoner

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem In opdracht van Gemeente Doetinchem Projectnummer M09B0123 Documentnaam S:\data\Project\Milz09\M09B0123\Rapportage\m09b0123.r04_juno.doc Postadres

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL Sorteeranalyse huishoudelijk restafval Gemeente BOXTEL Najaar 2 Inleiding Gemeente Boxtel heeft in haar tweede afvalstoffenplan 224 concrete en meetbare doelstellingen neergelegd ten aanzien van hetgeen

Nadere informatie

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle In opdracht van gemeente Brielle verslag Doss. no. 13A585 Tilburg, 13 januari 2015 In opdracht van gemeente Brielle Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

in de Regio West-Brabant 26 juni 2015

in de Regio West-Brabant 26 juni 2015 Afvalbenchmark 2014 in de Regio West-Brabant 26 juni 2015 Doss. no. 14C136 Tilburg, 26 juni 2015 Afvalbenchmark 2014 in de Regio West-Brabant De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH

Nadere informatie

Toelichting voor de gemeenten. De sorteeranalyses en afvalmonitoring van AVU in 2005

Toelichting voor de gemeenten. De sorteeranalyses en afvalmonitoring van AVU in 2005 Toelichting voor de gemeenten De sorteeranalyses en afvalmonitoring van AVU in 2005 Samenstelling van het restafval en gescheiden inzamelen in de provincie Utrecht in 2005 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN December 2013 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten van de pilot in Lunetten 4 2.1 Doel van de pilot 4 2.2 Randvoorwaarden 4 2.3 Doorlooptijd 4 2.4 Het

Nadere informatie

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 Benchmark Analyse (peiljaar 2010) Definitief In opdracht van NVRD Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M11B0027 Datum 4 april 2012 Postadres Postbus 5076 6802 EBARNHEM

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2011. Datum februari 2012

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2011. Datum februari 2012 Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2011 Datum februari 2012 Agentschap NL. Alle rechten voorbehouden. Het overnemen van onderdelen uit deze publicatie is alleen toegestaan,

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses Datum 15 maart 2010

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses Datum 15 maart 2010 Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2009 Datum 15 maart 2010 Agentschap NL. Alle rechten voorbehouden. Het overnemen van onderdelen uit deze publicatie is alleen toegestaan,

Nadere informatie

AVU afvalmonitoring 2006 2011

AVU afvalmonitoring 2006 2011 1 AVU (Afvalverwijdering Utrecht) Postbus 3250, 3760 DG Soest Lange Brinkweg 81, 3764 AB Soest Telefoon 035-6032303 Fax 035-6035544 e-mail: info@avu.nl www.avu.nl Bibliografische gegevens AVU afvalmonitoring

Nadere informatie

Vervuilingsonderzoek glas 2014. in opdracht van Nedvang

Vervuilingsonderzoek glas 2014. in opdracht van Nedvang Vervuilingsonderzoek glas 2014 in opdracht van Nedvang Doss. no. : 14A543 Tilburg, 27 juni 2014 Vervuilingsonderzoek glas 2014 in opdracht van Nedvang Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus

Nadere informatie

Eindrapportage Sorteeranalyses huishoudelijk afval GEVULEI 2011

Eindrapportage Sorteeranalyses huishoudelijk afval GEVULEI 2011 Eindrapportage Sorteeranalyses huishoudelijk afval GEVULEI 2011 NV IRADO Fokkerstraat 550 Postbus 58 3100 AB SCHIEDAM Tel: 010 631 56 80 Fax: 010 631 55 08 Schiedam, oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses Datum februari 2011

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses Datum februari 2011 Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2010 Datum februari 2011 Agentschap NL. Alle rechten voorbehouden. Het overnemen van onderdelen uit deze publicatie is alleen toegestaan,

Nadere informatie

Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten. Marco Kraakman 13-03-2014

Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten. Marco Kraakman 13-03-2014 Bronscheiding grof huishoudelijk afval op milieustraten Marco Kraakman 13-03-2014 Niet of wel? Niet: Het AB en de regeling zelf Procedures Wie is bevoegd gezag Wel of geen obm / maatwerkvoorschrift etc.

Nadere informatie

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING NVRDBENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING Organisatie: Gemeente Locatie: Stedelijkheidsgroep: Klasse 3 INLEIDING Voor u ligt de managementsamenvatting van de prestaties van in de NVRD benchmark

Nadere informatie

14 Afvalscheiding. 14.1 Inleiding

14 Afvalscheiding. 14.1 Inleiding 14 Afvalscheiding 14.1 Inleiding Het nuttig toepassen van afvalstoffen spaart grondstoffen en energie uit. Hierdoor vermindert onder meer de uitstoot van CO 2. Ook hoeft er minder afval te worden verbrand

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN HET HUISHOUDELIJK RESTAFVAL. Resultaten sorteeranalyses 2007 UITVOERING AFVALBEHEER

SAMENSTELLING VAN HET HUISHOUDELIJK RESTAFVAL. Resultaten sorteeranalyses 2007 UITVOERING AFVALBEHEER SAMENSTELLING VAN HET HUISHOUDELIJK RESTAFVAL Resultaten sorteeranalyses 2007 UITVOERING AFVALBEHEER SENTERNOVEM Februari 2008 Samenstelling van het huishoudelijk restafval : resultaten sorteeranalyses

Nadere informatie

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Afvalbrief Atsma De totale recycling van huishoudelijk afval dient te stijgen van 50 naar 65% in 2015

Nadere informatie

Voor Leiden is uitgegaan van 2 inzamelpunten: de milieustraat op de Waard en een tweede inzamelpunt in de stad.

Voor Leiden is uitgegaan van 2 inzamelpunten: de milieustraat op de Waard en een tweede inzamelpunt in de stad. Bijlage 2: cijfermatige onderbouwing onderzoek inzamelmiddelen en kosten Behorend bij de notitie gescheiden inzameling kunststof verpakkingsafval d.d. 25 juni 2009 1. Scenario s De volgende scenario s

Nadere informatie

Sorteeranalyse 2016 Inhoudsopgave

Sorteeranalyse 2016 Inhoudsopgave Sorteeranalyse 2016 Sorteeranalyse 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Micro onderzoek 3. Macro ontwikkeling 3.1. Macro ontwikkeling restafval 3.2. Macro ontwikkeling Groente, Fruit en Tuinafval 3.2.1 GFT

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Uitleg indienen maandopgaven WasteTool 2017 kunststof, drankenkartons en metalen (PMD)

Uitleg indienen maandopgaven WasteTool 2017 kunststof, drankenkartons en metalen (PMD) Uitleg indienen maandopgaven WasteTool 2017 kunststof, drankenkartons en metalen (PMD) Indienen maandopgaven WasteTool kunststof, drankenkartons en metalen (PMD) Hoe moeten de ingezamelde en gerecyclede

Nadere informatie

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities Afval is een Keus Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker, NVRD NVRD Regio Noord Nederland 20 juni 2013 Definities Grof huishoudelijk afval Afvalstoffen

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard

Gemeente Heerhugowaard. Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard Gemeente Heerhugowaard Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011 in de gemeente Heerhugowaard Afdeling Wijkbeheer juni 2012 Inhoudsopgave 1 Gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in 2011

Nadere informatie

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Unit Ruimte Juli 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding pag. 4 2. Beleidskader / Historie pag. 5 3. Resultaten en effecten afvalbeleid,

Nadere informatie

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses Datum Mei 2013

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses Datum Mei 2013 Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2012 Datum Mei 2013 Colofon Projectnaam Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2012 Versienummer 1.0 Hoewel dit rapport

Nadere informatie

14 Afvalscheiding Inleiding

14 Afvalscheiding Inleiding 14 Afvalscheiding 14.1 Inleiding Het nuttig toepassen van afvalstoffen spaart grondstoffen en energie uit. Hierdoor vermindert onder meer de uitstoot van CO 2. Ook hoeft er minder afval te worden verbrand

Nadere informatie

Toelichting voor de gemeenten. De sorteeranalyses en afvalmonitoring van AVU in 2004

Toelichting voor de gemeenten. De sorteeranalyses en afvalmonitoring van AVU in 2004 Toelichting voor de gemeenten De sorteeranalyses en afvalmonitoring van AVU in 2004 Samenstelling van het restafval en gescheiden inzamelen in de provincie Utrecht in 2004 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 6

Nadere informatie

Jaarrapportage. Afvalstoffenrapportage 2013 gemeente Brummen - INT

Jaarrapportage. Afvalstoffenrapportage 2013 gemeente Brummen - INT Jaarrapportage Afvalstoffenrapportage 2013 gemeente Brummen Inhoud 1. Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Afvalstoffenoverzicht ------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Benchmark Afvalscheiding Afvalprofiel peiljaar 2010 Gemeente Enschede Augustus 2011 Opgesteld door: CyclusManagement Status: concept-eindrapport Inleiding Dit is het afvalprofiel van gemeente Enschede.

Nadere informatie

14 Afvalscheiding Inleiding Wanneer afvalscheiding aan de bron?

14 Afvalscheiding Inleiding Wanneer afvalscheiding aan de bron? 14 Afvalscheiding 14.1 Inleiding Het nuttig toepassen van afvalstoffen spaart grondstoffen en energie uit. Hierdoor vermindert onder meer de uitstoot van CO 2. Ook hoeft er minder afval te worden verbrand

Nadere informatie

Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen

Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen Formeel kader en beleidskader Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer een wettelijke zorgplicht voor de periodieke inzameling

Nadere informatie

Optimalisatie onderzoek. Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel

Optimalisatie onderzoek. Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel Optimalisatie onderzoek Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel Programma Aanleiding onderzoek Tevredenheid burgers Benchmark afvalscheiding Agentschap NL Ontwikkelingen Onderzochte alternatieven

Nadere informatie

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval 400 200 100 afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 50 25 12 Status: definitief 6 3 1,5 Restafval Grondstoffen Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement De NVRD verenigt Nederlandse

Nadere informatie

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort Monitor2012 GemeenteAmersfoort Zwolle,10april2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 DOELSTELLINGEN...1 LEESWIJZER...1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN...2 INZAMELRESULTATEN...2 HERGEBRUIK...2 TRENDANALYSE INZAMELING...3

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Valkenburg aan de Geul: Analyse Huishoudelijk Restafval, Amsterdam, maart 2017 Rapport 1610

Valkenburg aan de Geul: Analyse Huishoudelijk Restafval, Amsterdam, maart 2017 Rapport 1610 Valkenburg aan de Geul: Analyse Huishoudelijk Restafval, 2016 Amsterdam, maart 2017 Rapport 1610 Inhoudsopgave 1. Achtergrond 1 2. Aanpak 2 3. Resultaten 3 4. Samenstelling in gewichtspercentages 4 5.

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 ^Įļ ļļjjļļļjļ gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 2 februari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk Portefeuille(s) : Afval S Reiniging

Nadere informatie

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1062093 Sliedrecht, 27 augustus 2013 Onderwerp: Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder Beslispunten 1) Het afvalbeleidsplan Sliedrecht

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1194195 Datum: Behandeld door: 21 april 2015 H.G.M. Hermens Afdeling / Team: Uitvoering Onderwerp: Notitie Verbetering afvalscheidingsresultaten

Nadere informatie

sectorplan 18 Papier en karton

sectorplan 18 Papier en karton sectorplan Papier en karton 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Papier en karton 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens, kantoren en grafische industrie 3. Aanbod in 2000 (in Nederland) 4.160

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 14 Analyse Status: efinitief atum: 8 januari 16 e Benchmark Huishoudelijk Afval is een product van de NVR en Rijkswaterstaat en wordt mede uitgevoerd door yclusmanagement

Nadere informatie

Diftar in andere gemeenten

Diftar in andere gemeenten Diftar in andere gemeenten Uitgangspunten, tarieven en resultaten 19 april 2011 Inhoudsopgave 1 Apeldoorn 3 1.1 Beleid 3 1.1.1 Tarieven 3 1.1.2 Inzameling (halen en brengen) 3 1.2 Resultaten 4 1.2.1 Reductie

Nadere informatie

Restafvalrapportage Waardlanden 2014

Restafvalrapportage Waardlanden 2014 Restafvalrapportage Waardlanden Ingezamelde hoeveelheden, samenstelling van het restafval en beschikbare hoeveelheden grondstoffen 2 februari 2015 Pagina 1 van 12 INHOUDSOPGAVE WAARDLANDEN... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Omgekeerd Inzamelen Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Inleiding De gemeenten Dalfsen, Hattem, Oost Gelre en Zwartewaterland zijn in 2013 gestart met fase 1 van omgekeerd

Nadere informatie

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014 Monitor 2013 Gemeente Twenterand Zwolle, 24 juni 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2 TRENDANALYSE

Nadere informatie

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud Inhoud Inleiding... 2 Samenvattende conclusie... 2 Communicatie... 2 Inzamelmiddelen... 3 Afvalhoeveelheden... 3 Aanbiedgedrag... 5 Overig... 5 Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 is Goed Scheiden

Nadere informatie

Schriftelijke reactie toezegging

Schriftelijke reactie toezegging Schriftelijke reactie toezegging commissie : DSO Datum vergadering : 5 november 2013 Onderwerp Toezegging gedaan door : Beleidsnotitie afval Netjes geregeld : Wethouder Stoel Omschrijving toezegging: N.a.v.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven voor periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven voor periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen Bijlage verordening afvalstoffenheffing 2017 Tarieventabel Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven voor periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen 1. De belasting wordt per perceel berekend naar een

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

Bijlagen Afvalbeheerplan 2012-2016 gemeente Wormerland Afval heb je, grondstoffen moet je maken

Bijlagen Afvalbeheerplan 2012-2016 gemeente Wormerland Afval heb je, grondstoffen moet je maken Bijlagen Afvalbeheerplan 2012-2016 gemeente Wormerland Afval heb je, grondstoffen moet je maken Datum : 21 februari 2012 Versie : concept 2 Opgesteld voor : Gemeente Wormerland Opgesteld door : HVCinzameling

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013 Bestuursmonitor 2012 Gemeente Twenterand Zwolle, 15 mei 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2

Nadere informatie

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R. van Hattem Tel nr: Nummer: 16A.00095 Datum: 1 februari 2016 Team: A&R Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: V. Griessler N.a.v.

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 Algemeen Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat over afvalstoffen. Hierin is vastgelegd dat de gemeenteraad een afvalstoffenverordening

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Beheer en Onderhoud

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meppel. Nr. 42105 15 mei 2015 Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel Nr. 683152 Artikel 2 lid 1 Het college wijst de volgende inzameldienst

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2016

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2016 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Renkum; Overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van

Nadere informatie

Verbetering afvalscheidingsresultaten laagbouw Gemeente Purmerend

Verbetering afvalscheidingsresultaten laagbouw Gemeente Purmerend Verbetering afvalscheidingsresultaten laagbouw Gemeente Purmerend Eerste stap richting 60% afvalscheiding in 2018 Definitief versie 1.0 dd 30-04-2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Optie 3: Fysieke sturing Lagere kosten per aansluiting. Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420

Optie 3: Fysieke sturing Lagere kosten per aansluiting. Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420 Optie 3: Fysieke sturing 56.069 Lagere kosten per aansluiting 1,08 Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420 Algemeen Inwoners Aantal inwoners 130.420 Aantal aansluitingen 52.138 Aantal inwoners per wha 2,5 Restafval

Nadere informatie

AFVALBELEIDSPLAN 2014 en verder. Afval: Sliedrecht hergebruikt het!

AFVALBELEIDSPLAN 2014 en verder. Afval: Sliedrecht hergebruikt het! AFVALBELEIDSPLAN 2014 en verder Afval: Sliedrecht hergebruikt het! Portefeuillehouder: A. de Waard Ambtelijk opdrachtgever: L. Mourik Primaathouder: D.J.B. Sakko Versie: definitief, d.d. 19 augustus 2013

Nadere informatie

In 2011 werd betaald voor de inzameling en ongeveer aan het inkopen van plastic

In 2011 werd betaald voor de inzameling en ongeveer aan het inkopen van plastic Evaluatie inzameling kunststof verpakkingen Mei 2012 Deel 1: terugblik Inleiding Vanaf december 2009 zamelt de gemeente Oegstgeest plastic verpakkingen op door middel van een huis-aan-huisinzameling met

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN O. Registratienummer raad Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger. Datum: 22 september Behandeld door: C.

RAADSVOORSTEL EN O. Registratienummer raad Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger. Datum: 22 september Behandeld door: C. túåetrt]r/yt RAADSVOORSTEL EN O Registratienummer raad 121 4018 Datum: 22 september 2015 Afdeling / Team: BEDV I BJVZ Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger Behandeld door: C. de Haan Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

Artikel 5 Belastingjaar Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Belastingjaar Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalburg. Nr. 126014 28 december 2015 Verordening afvalstoffenheffing 2016 Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 december 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Gemeente Houten. Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval. Proefwijk De Akker en Bermen

Gemeente Houten. Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval. Proefwijk De Akker en Bermen Gemeente Houten Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval Proefwijk De Akker en Bermen Mei 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inzameling en transport steekproefmonsters... 4 2.1 Straatselectie steekproefmonsters...

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

Analyse huidige afvalbeleid. Gemeente Doetinchem

Analyse huidige afvalbeleid. Gemeente Doetinchem INVENTARISATIERAPPORT Analyse huidige afvalbeleid gemeente Doetinchem Mei 2013 Opgesteld door: In opdracht van : Gemeente Doetinchem Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Europese en landelijke beleidskaders

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

Udens afval in beweging

Udens afval in beweging Nota Udens afval in beweging gemeente Uden Opgesteld door drs. H. Hoff Openbare werken Maart 2009 Pagina 1 van 37 Pagina 2 van 37 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Conclusies een aanbevelingen 3. Europese

Nadere informatie

NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL Inleiding Ontwikkelingen en wetgeving Beleidsuitgangspunten en doelstellingen...

NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL Inleiding Ontwikkelingen en wetgeving Beleidsuitgangspunten en doelstellingen... NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL 2015 2018 Inhoudsopgave NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL 2015 2018... 1 1 Inleiding... 3 2 Ontwikkelingen en wetgeving... 4 3 Beleidsuitgangspunten en doelstellingen... 6 4 Inzamelstructuur...

Nadere informatie

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Aan de gemeenteraad Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Datum: 26 mei 2009 Portefeuillehouder: J.C.R. van Everdingen MSc. Bijlagen: Kunststofinzameling

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Afvalscheiding Afvalprofiel peiljaar 2010 Gemeente Oktober 2011 Opgesteld door: CyclusManagement Definitief Inleiding Dit is het afvalprofiel van gemeente. Het betreft een op maat gesneden rapportage waarin

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Boxtel 4 Status: Definitief Datum: 14 november 2014 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark

Nadere informatie