Klanttevredenheid. Vrijwilligers. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klanttevredenheid. Vrijwilligers. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest"

Transcriptie

1 2012 Klanttevredenheid Vrijwilligers Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK

2

3 Onderzoek tevredenheid vrijwilligers SWOS 2012 Dit klanttevredenheidsonderzoek voor vrijwilligers SWOS is opgesteld met behulp van vragenlijsten van Movisie. Een deel van deze vragenlijst is benut en aangepast aan de situatie van de SWOS. De SWOS heeft 350 vrijwilligers en heeft haar vrijwilligers nodig om de taken uit te voeren. De werkzaamheden die vrijwilligers uitvoeren vallen onder een werkgroep. Elke werkgroep heeft haar eigen taak, bijvoorbeeld het verzorgen van de maaltijden of het runnen van een ontmoetingscentrum. In sommige werkgroepen is ook een beroepskracht actief, daarnaast zijn er werkgroepen waar een direct contact is met de directie SWOS. Alle werkgroepen hebben werkoverleg met de vrijwilligers en overleg op cliëntniveau als dat gewenst is. Daarnaast organiseren zij jaarlijks of eens in de twee jaar een gezamenlijke feestelijke activiteit. De SWOS stuurt naar de vrijwilligers een verjaardagskaart, nieuwsbrieven en organiseert vrijwilligersbijeenkomsten. De werkgroepen werken (samen met de beroepskracht) zelfstandig aan hun taak, zij rapporteren aan de directie over de gang van zaken. Aan 350 vrijwilligers is een klantentevredenheidsformulier gestuurd. Door 148 vrijwilligers is de vragenlijst ingevuld, een respons van 42 %. In het eerste deel komen het profiel van de vrijwilliger en de werkzaamheden naar voren. Het tweede deel gaat over de motivatie voor het werk, het derde onderdeel gaat over begeleiding en samenwerking, daarna volgt de werkomgeving en de toekomstverwachtingen. Als laatste volgt de conclusie en aanbevelingen. Het profiel van de vrijwilliger. Van de respondenten zijn er 72 man en 71 vrouw, 5 personen hebben deze vraag niet beantwoord. De respons komt niet overeen met de werkelijke verhouding man/vrouw vrijwilligers bij de SWOS. Bij de enquête hebben meer mannen de vragen beantwoord dan de vrouwelijke vrijwilligers. De werkelijke verhouding man /vrouw bij de SWOS is 44% man ten opzichte van 56% vrouw. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 68 jaar. Opleidingsniveau respons percentage Lager onderwijs 12 8,3 % Lager voorgezet onderwijs 51 35,2 % Hoger voortgezet onderwijs 32 22,1 % Hoger onderwijs 50 34,5 % Het opleidingsniveau van de vrijwilligers is divers. Het vrijwilligerswerk heeft diverse mogelijkheden en kan zo aantrekkelijk zijn voor mensen met een verschillend opleidingsniveau

4 Van de respondenten komen 21 reacties uit Soesterberg; 25 uit Soest-zuid; 19 uit Overhees; 17 uit Smitsveen; 10 uit de Eng; 2 uit de Boerenstreek; 31 vrijwilligers wonen in Klaarwater en 15 in Soestdijk. 66% van de vrijwilligers is 5 jaar of langer actief voor de SWOS. Veel vrijwilligers zijn erg trouw aan hun werkzaamheden. Duur actief voor de SWOS respons percentage 1-4 jaar % 5-9 jaar % jaar % jaar % langer dan 20 jaar % Aan de vrijwilligers is gevraagd hoeveel tijd per maand wordt besteed aan het vrijwilligerswerk. Gemiddeld 15,6 uur per maand. Aantal uren aantal vrijwilligers gemiddelde uur inzet 1-8 uur per maand 45 45*4=180 uur 9-16 uur per maand 50 50*12= 600 uur uur per maand 43 43*24=1032 uur uur per maand 5 5*40=202 uur uur per maand 3 3*56=168 uur Meer dan 64 uur per maand 2 2*64=128 uur Totaal 148 vrijwilligers gemiddeld 2310 uur Gemiddeld per vrijwilliger 15.6 uur per maand Berekend over het totaal van alle vrijwilligers (350 personen) is dit uur per maand. Uitgaande van 144 uur per FTE/maand staat dit gelijk aan een inzet van 37.9 FTE. Werving van vrijwilligers is noodzakelijk, het gemiddeld verloop van vrijwilligers is per jaar 30 personen. Werving via aantal vrijwilligers percentage Krant % Familie, vrienden, bekenden % Vrijwilliger SWOS % Medewerker SWOS 11 8 % 2

5 Internet 6 4 % Anders 9 6 % De meeste vrijwilligers, (50 %) worden geworven via de mond tot mond reclame via familie, bekenden of vrijwilligers van de SWOS. 36% komt binnen via een bericht uit de krant of internet De SWOS kent diverse taken en werkzaamheden. Uitvoerende taken zoals maaltijden rondbrengen; of sociaal emotionele activiteiten zoals huisbezoek voor mantelzorgers of activiteiten tegen vereenzaming maar ook bestuurlijke en organisatorische taken. De respondenten vertegenwoordigen de volgende activiteiten. Type vrijwilligerswerk Aantal respons Aantal vrijwilligers per dienst Respons in verhouding met werkelijk aantal vrijwilligers voor deze activiteit Administratie thuis, hulp bij belasting, % seniorenconsulenten Maaltijdvoorziening % Seniorenbus % Klussendienst % Tuinonderhoud % Personenalarmering % Vereenzaming % Ontmoetingscentra, gastvrouw, % computerdocent; Vrijwillige hulp thuis % Bestuurstaken % De vrijwilligers van de klussendienst hebben in verhouding de hoogste respons gegeven, gevolgd door de vrijwilligers van de vrijwillige hulp thuis, seniorenbus en maaltijdvoorziening. De laagste respons is van de vrijwilligers die actief zijn bij het invullen van formulieren, de seniorenconsulenten. Werkzaamheden De volgende vragen gaan over de inhoud van de werkzaamheden, verwachtingen, kennis en vaardigheden. Mening over werkzaamheden helemaal matig mee mee mee eens eens oneens Het is duidelijk wat de SWOS van mij verwacht 131 (94%) 8 (6%) 0 Mijn vrijwilligerswerk sluit goed aan bij mijn 117 (85%) 20 (15%) 0 persoonlijke interesses Het is duidelijk over welke kennis en vaardigheden 111 (89%) 12 (10%) 1 (1%)

6 ik moet beschikken voor mijn taken Mijn taken sluiten goed aan bij mijn kennis en ervaring Er is een duidelijke taakverdeling tussen betaalde medewerkers en vrijwilligers 94 (78%) 22 (19%) 4 (3%) 81 (76%) 20 (19%) 5 (5%) Voor 94% van de vrijwilligers is het duidelijk wat de verwachtingen zijn over de werkzaamheden, waarbij het helder is over welke kennis en vaardigheden men moet beschikken en dat het vrijwilligerswerk goed aansluit bij de persoonlijke interesse. Voor 24% is de taakverdeling tussen betaalde medewerkers en vrijwilligers niet duidelijk. Voor 22% sluiten de taken minder goed aan bij de persoonlijke kennis en ervaring. Het cijfer ten aanzien van de mate van tevredenheid over de werkzaamheden levert een 8,1 op. Er worden diverse aanvullende opmerkingen gemaakt over de werkzaamheden, zoals: onduidelijkheid over de taken, geen ondersteuning nodig hebben omdat men alles zelfstandig kan; het is plezierig met de beroepskracht te werken; de ondersteuning wordt zeer gewaardeerd; als ik niet tevreden zou zijn, zou ik stoppen. Motivatie en voldoening Het volgende deel gaat over motivatie voor en voldoening van de werkzaamheden. Passen de SWOS en haar taken voldoende bij de idealen en wensen van de vrijwilliger. Motivatie Aantal percentage reacties Ik wil andere mensen helpen % Het geeft mij een zinvolle tijdbesteding % Ik vind het werk leuk en interessant % Ik wil iets doen voor de maatschappij % Ik voel mij verbonden met de doelstelling van de SWOS 40 11% Ik wil graag nieuwe vaardigheden aanleren en kennis opdoen. 8 2 % Ik kan werkervaring opdoen 4 1 % Het staat goed op mijn Curriculum Vitae 2 1 % De motivatie om het vrijwilligerswerk voor de SWOS te doen ligt vooral in het feit dat de vrijwilligers andere mensen willen helpen; daarna volgt de zinvolle dagbesteding en dat het werk leuk en interessant is. In welke mate voldoet het vrijwilligerswerk bij de SWOS aan uw wensen en idealen 4

7 Vrijwilligerswerk voldoet aan mijn wensen en idealen Het doel van de SWOS beantwoordt voldoende aan mijn idealen Vrijwilligerswerk bij de SWOS voldoet aan mijn wensen Vrijwilligerswerk biedt mij voldoende uitdaging Ik doe mijn vrijwilligerswerk met voldoening en plezier helemaal mee eens matig mee eens mee oneens 98 (80%) 22 (18%) 3 (2%) 105 (83%) 20 (6%) 1 (1%) 77 (67%) 34 (30%) 4 (3%) 135 (95%) 5 (4%) 2 (1%) Voor 95% van de vrijwilligers geeft het vrijwilligerswerk voldoening en plezier, voor 83% voldoet het aan de wensen. 38% van de respondenten geeft aan dat het vrijwilligers werk matig tot minder uitdaging biedt. Als de vrijwilligers de eigen gemotiveerdheid beoordelen geven zij zichzelf een 8,4 voor hun motivatie voor de werkzaamheden. Begeleiding & Samenwerking De volgende stellingen gaan over de begeleiding en waardering vanuit de SWOS Begeleiding en waardering helemaal mee eens matig mee eens niet mee eens Toen ik begon als vrijwilliger ben ik voldoende 110 (86%) 18 (10%) 5 (4%) ingewerkt door de organisatie Er zijn voldoende momenten voor werkoverleg 106 (85%) 17 (14%) 2 (1%) met iemand van de SWOS Vanuit de SWOS ontvang ik voldoende reacties 84 (66%) 39 (31%) 4 (3%) over het werk dat ik doe Ik krijg voldoende waardering voor mijn 123 (89%) 14 (10%) 1 (1%) vrijwillige inzet Ik ben tevreden over de wijze van ondersteuning 102 (81%) 22 (17%) 2 (2%) en begeleiding Ik krijg voldoende ondersteuning en begeleiding 98 (78%) 24 (19%) 3 (2%) Het is duidelijk waar ik terecht kan met vragen of problemen De organisatie toont voldoende belangstelling voor het werk dat ik doe 114 (86%) 15 (11%) 4 (3%) 106 (82%) 21 (16%) 3 (2%) In het algemeen kan gesteld worden dat de vrijwilligers tevreden zijn over de begeleiding. Meer dan 80% is tevreden over de inwerkperiode, over de momenten van werkoverleg, het krijgen van waardering of het terecht kunnen met vragen. Aandachtspunten zijn het voldoende reacties krijgen vanuit de SWOS voor vrijwilligers en voldoende ondersteuning en begeleiding krijgen. Bij de laatste twee punten beoordelen 43% en 21% dit als minder voldoende. De vrijwilligers geven een 8 voor de tevredenheid met de begeleiding. Aanvullende opmerkingen? Een aantal vrijwilligers is tevreden over de begeleiding en het gezamenlijk overleg. Sommige vrijwilligers menen geen ondersteuning nodig te hebben en geheel zelfstandig te kunnen werken.

8 Waardering over de samenwerking helemaal mee eens matig mee eens niet mee eens De samenwerking tussen vrijwilligers en 114 (85%) 19 (14%) 1 (1%) beroepskrachten is prettig Er is een prettige manier van samenwerken 112 (88%) 13 (10%) 3 (2%) tussen de vrijwilligers onderling Binnen mijn werkgroep worden nieuwe 101 (89%) 10 (9%) 3 (2%) vrijwilligers makkelijk opgenomen Er heerst een goede sfeer binnen mijn werkgroep 113 (92%) 8 (6%) 2 (2%) Ik ben tevreden over de deskundigheid van de andere vrijwilligers in mijn werkgroep 92 (78%) 24 (20%) 2 (2%) De vrijwilligers waarderen de onderlinge samenwerking met een 8. In het algemeen is meer dan 80% tevreden over de samenwerking met elkaar, in de eigen werkgroep, tevreden over de sfeer of het omgaan met nieuwkomers. Het minst tevreden zijn de vrijwilligers over de deskundigheid van de collega vrijwilligers. De werkomgeving Randvoorwaarden helemaal mee eens matig mee eens mee oneens De organisatie stelt de juiste materialen en 94 (85%) 14 (13%) 2 (2%) hulpmiddelen ter beschikking Ik ben tevreden over de voorzieningen 102 (86%) 16 (13%) 1 (1%) (zoals werkruimte, koffie en thee) Ik krijg voldoende informatie om mijn taken goed uit te 111 (90%) 13 (10%) 0 kunnen voeren Ik word voldoende geïnformeerd over de gang van 98 (82%) 20 (17%) 2 (1%) zaken in de organisatie Ik ben tevreden over de onkostenvergoeding 99 (86%) 12 (11%) 5 (3%) Vrijwilligers hebben voldoende inspraak in onze organisatie 84 (77%) 22 (20%) 3 (3%) De vrijwilligers zijn gemiddeld met 8,1 tevreden over de werkomgeving. Meer dan 80% is tevreden over de randvoorwaarden van het vrijwilligerswerk, of het nu de koffie, hulpmiddelen, informatie of de onkostenvergoeding betreft. Een aandachtspunt is de wens tot meer inspraak in de organisatie. De SWOS biedt de vrijwilligers een vergoeding voor de onkosten zoals de kilometervergoeding van het eigen autogebruik. Daarnaast geeft de SWOS een vergoeding voor de vrijwilligersinzet. Als de SWOS de vergoeding voor vrijwilligersinzet zou verminderen, stopt u dan met uw vrijwilligerswerk? (de onkostenvergoeding voor eigen autogebruik blijft bestaan) Stopzetten vergoeding voor doorgaan met stoppen met vrijwilligerswerk inzet vrijwilligerswerk percentage 96% 4% 96% zou ook doorgaan met het vrijwilligerswerk als de inzetvergoeding zou stoppen, 4% zou stoppen met het vrijwilligerswerk, dit zijn 14 vrijwilligers. 6

9 Een vergoeding werkt volgens de vrijwilligers motiverend en heeft als neveneffect dat de inzet niet ten koste gaat van het eigen budget. De vrijwilligers van de klussendienst vinden dat dan ook de gereedschappen vergoed moeten worden. Een andere vrijwilliger vindt dat de onkostenvergoeding wel iets meer mag zijn, een kerstpakketje of iets dergelijks. Omdat elke werkgroep dit zelf bepaalt zijn hier verschillen in waardering. De toekomst Het is nuttig om inzicht te hebben in het verwachten verloop bij de vrijwilligers. Kan de SWOS in de toekomst blijven rekenen op de inzet van vrijwilligers? En welke stappen zijn hierin gewenst? Bent u van plan om als vrijwilliger actief te blijven voor de SWOS? Actief blijven? aantal percentage Ja, voor onbepaalde tijd % Ja, het komende jaar blijf ik actief 25 18% Weet niet 9 6% Nee, ik wil er binnen een paar maanden mee stoppen 3 2% 8% van de vrijwilligers wil niet toezeggen langer actief te blijven bij de SWOS of weet dat zij binnen een paar maanden met het vrijwilligerswerk wil stoppen. Deze 8% komt overeen met het aantal vrijwilligers wat jaarlijks de SWOS verlaat. Met de huidige activiteiten voor werving en behoud van vrijwilligers kunnen de activiteiten SWOS gecontinueerd worden. Zou u het vrijwilligerswerk bij de SWOS aanraden aan familie, vrienden en bekenden? het vrijwilligerswerk aanraden bij anderen aantal percentage Ja, zeker % Ja, ik denk het wel % Weet niet 6 4 % Nee, ik denk het niet 1 1 % Nee, zeker niet 0 90% van de vrijwilliger zal het vrijwilligerswerk bij familie, vrienden of bekenden aanraden. Verbeterpunten Feedback over het vrijwilligersbeleid SWOS is plezierig, op deze manier kan het vrijwilligerswerk nog beter aansluiten bij de vrijwilliger en haar wensen. Welke zaken kunnen verbeterd worden?

10 Meerdere antwoorden zijn mogelijk Verbeterpunten aantal percentage extrapolatie naar totaal aantal vrijwilligers Mogelijkheden voor training en scholing van vrijwilligers 20 20% 70 Waardering van vrijwilligers 13 13% 46 Informatievoorziening voor vrijwilligers 12 12% 42 Taken en taakverdeling 11 11% 39 Inspraak van vrijwilligers 10 10% 35 Onkosten vergoedingen 9 9% 32 Begeleiding van vrijwilligers 7 7% 25 Materialen, hulpmiddelen en andere voorzieningen 7 7% 25 Verzekeringen 6 6% 21 Werksfeer 5 5% 18 Positief gesteld is 80% van de vrijwilligers tevreden. Een aantal verbeterpunten is genoemd, in deze tabel opgenomen in volgorde van wenselijkheid. Vooral scholing wordt beduidend veel genoemd. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor waardering, informatievoorziening, de taakverdeling en inspraak. Sommige vrijwilligers geven aan niet te weten of zij verzekerd zijn, anderen zeggen geen afbouw van financiële middelen, een volgende zegt ik weet niet hoeveel inspraak er is, maar de beroepskrachten staan open voor de vrijwilligers. Er zijn vrijwilligers die aangeven heel tevreden te zijn met de SWOS. Anderen zeggen: ik heb een solistische functie en breng zonodig mijn eigen verbeteringen aan. Een vrijwilliger zou graag meer informatie krijgen over wat je tegen kan komen bij de maaltijdbezorging en wat je dan kan doen. De algehele tevredenheid over de SWOS wordt gewaardeerd met een 7.9 Aanvullende opmerkingen? Ik mis een cursus hygiëne voor nieuwe medewerkers ontmoetingscentra, misschien een diploma voor oude cursisten. Er is geen gelijkheid, soepelheid in beleid vanuit de directie, er is een groot verschil in de diverse ontmoetingscentra. Misschien gelijkheid in beleid in het schenken van sterke drank in de ontmoetingscentra. Er is altijd verbetering gewenst, ook aan mezelf Jullie doen mij goed, jullie cliënten ook!! De gemeente moet zich blijven realiseren dat bezuiniging op de financiële middelen desastreuze gevolgen zal hebben Fijn dat we nog zoveel dingen samen kunnen doen. 8

11 Conclusies en aanbevelingen In het algemeen gesteld heeft de SWOS veel trouwe vrijwilligers die vaak langer dan 5 jaar actief zijn bij de SWOS, met een gemiddelde inzet van 15.6 uur per maand. Alle werkzaamheden vertegenwoordigen een inzet van 37,9 FTE. 95% van de vrijwilligers is tevreden, dat is een hoge score. Werving via bekenden verloopt goed, ook de krant is een belangrijke bron bij werving van nieuwe vrijwilligers. De vrijwilligers zijn tevreden over het werk; dit geeft voldoening, plezier en sluit aan bij de wensen. Men wil graag anderen helpen, het geeft een zinvolle tijdsbesteding en het is werk dat leuk en interessant is. Men is tevreden over de begeleiding van de beroepskrachten en tevreden over de onderlinge samenwerking. De werkomgeving is naar wens en 92% van de vrijwilligers wil ook in de toekomst actief blijven als vrijwilliger. 96% van de vrijwilligers zou doorgaan met het vrijwilligerswerk, ook als de inzetvergoeding wordt gestopt. Er is een verschil per persoon in beleving ten aanzien van zelfstandigheid in het vrijwilligerswerk, de één wil meer begeleiding en de ander wil alle boontjes zelf doppen. Een balans hierin is gewenst. Er worden enkele verbeterpunten genoemd door de vrijwilligers, de top drie hiervan is: 1. Mogelijkheden voor training en scholing 2. Waardering van vrijwilligers 3. Informatievoorziening voor vrijwilligers Aanbevelingen - overleg met de werkgroepen over het vrijwilligersbeleid De directie SWOS overlegt daartoe met alle vrijwilligersgroepen. Tijdens dit overleg zal worden besproken: de uitslag van het klanttevredenheidsonderzoek; bovenstaande aandachtspunten en een algemeen SWOS vergoedingensysteem.

12 Bijlage vragenlijst Onderzoek tevredenheid van de vrijwilligers SWOS 2012 Persoonlijke vragen: 1. Geslacht: Man Vrouw 2. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? Lagere school/basisonderwijs LBO/MAVO/VMBO/MULO HAVO/VWO/HBS/Gymnasium MBO: middelbaar beroepsonderwijs HBO: Hoger beroepsonderwijs WO: Universiteit 3. Wat is uw leeftijd?.. 4. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode:. Algemeen 5. Wat is uw functie als vrijwilliger: Hoe lang bent u als vrijwilliger actief?...jaar 7. Hoeveel uur per maand bent u actief als vrijwilliger voor de SWOS 1-8 uur per maand 9-16 uur per maand uur per maand uur per maand uur per maand Meer dan 64 uur per maand 8. Hoe bent u in aanraking gekomen met het vrijwilligerswerk van de SWOS Via familie, vrienden of bekenden Via een bericht in krant Middels informatie op internet Via een medewerker van de SWOS Via een vrijwilliger van de SWOS Anders:.. 9. Wat vindt u van uw werkzaamheden (plaats een kruis bij het antwoord vak wat het best bij u past) helemaal mee eens matig mee eens mee oneens Het is duidelijk wat de SWOS van mij verwacht Het is duidelijk over welke kennis en vaardigheden ik moet beschikken voor mijn taken

13 Er is een duidelijke taakverdeling tussen betaalde medewerkers en vrijwilligers Mijn taken sluiten goed aan bij mijn kennis en ervaring Mijn vrijwilligerswerk sluit goed aan bij mijn persoonlijke interesses 10. Hoe tevreden bent u over uw taken ( geef een rapportcijfers) tussen de 1-10 Aanvullende opmerkingen? Motivatie en voldoening Passen de organisatie en uw taken voldoende bij uw idealen en wensen. 11. Wat is uw motivatie om vrijwilligerswerk te doen bij de SWOS, meerdere antwoorden zijn mogelijk Ik voel mij verbonden met de doelstelling van de SWOS Ik vind het werk leuk en interessant Het geeft mij een zinvolle tijdbesteding Ik kan werkervaring opdoen Het staat goed op mijn Curriculum Vitae Ik wil graag nieuwe vaardigheden aanleren en kennis opdoen. Ik wil andere mensen helpen Ik wil iets doen voor de maatschappij. Anders: In welke mate voldoet het vrijwilligerswerk bij de SWOS aan uw wensen en idealen helemaal mee eens matig mee eens mee oneens Het doel van de SWOS beantwoord voldoende aan mijn idealen Vrijwilligerswerk bij de SWOS voldoet aan mijn wensen Vrijwilligerswerk biedt mij voldoende uitdaging Ik doe mijn vrijwilligerswerk met voldoening en plezier

14 13. Hoe gemotiveerd bent u voor uw vrijwilligerswerk bij de SWOS? Een 10 staat voor gemotiveerd, een 1 voor niet gemotiveerd:. Aanvullende opmerkingen? Begeleiding & Samenwerking 14. De volgende stellingen gaan over de begeleiding en waardering vanuit de SWOS helemaal mee eens matig mee eens niet mee eens Toen ik begon als vrijwilliger ben ik voldoende ingewerkt door de organisatie Er zijn voldoende momenten voor werkoverleg met iemand van de SWOS Vanuit de SWOS ontvang ik voldoende reacties over het werk dat ik doe Ik krijg voldoende waardering voor mijn vrijwillige inzet Ik ben tevreden over de wijze van ondersteuning en begeleiding Ik krijg voldoende ondersteuning en begeleiding Het is duidelijk waar ik terecht kan met vragen of problemen De organisatie toont voldoende belangstelling voor het werk dat ik doe 15. Hoe tevreden bent u over de begeleiding, geeft een rapportcijfers (1-10).. Aanvullende opmerkingen? 12

15 Samenwerking 16. De volgende stellingen gaan over de samenwerking binnen de SWOS helemaal mee eens matig mee eens niet mee eens De samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten is prettig Er is een prettige manier van samenwerken tussen de vrijwilligers onderling Binnen mijn werkgroep worden nieuwe vrijwilligers makkelijk opgenomen Er heerst een goede sfeer binnen mijn werkgroep Ik ben tevreden over de deskundigheid van de andere vrijwilligers in mijn werkgroep 17. Hoe tevreden bent u over de samenwerking? Geef een rapportcijfer.. Aanvullende opmerkingen? De werkomgeving 18. De volgende stelling gaan over de randvoorwaarden van uw vrijwilligerswerk helemaal mee eens matig mee eens mee oneens De organisatie stelt de juiste materialen en hulpmiddelen ter beschikking Ik ben tevreden over de voorzieningen (zoals werkruimte, koffie en thee) Ik krijg voldoende informatie om mijn taken goed uit te kunnen voeren Ik word voldoende geïnformeerd over de gang van zaken in de

16 organisatie Ik ben tevreden over de onkostenvergoeding Vrijwilligers hebben voldoende inspraak in onze organisatie 19. Hoe tevreden bent u over de werkomgeving? Geef een rapportcijfer 20. Als de SWOS de vergoeding voor vrijwilligersinzet zou verminderen, stopt u dan met uw vrijwilligerswerk? (de onkostenvergoeding voor eigen autogebruik blijft bestaan) Ja Nee Aanvullende opmerkingen? De toekomst 21. Bent u van plan om als vrijwilliger actief te blijven voor de SWOS? Ja, voor onbepaalde tijd Ja, het komende jaar blijf ik actief Weet niet Nee, ik wil er binnen een paar maanden mee stoppen 22. Zou u het vrijwilligerswerk bij de SWOS aanraden aan familie, vrienden en bekenden? Ja, zeker Ja, ik denk het wel Weet niet Nee, ik denk het niet Nee, zeker niet 23. Zijn er zaken bij de SWOS die verbeterd kunnen worden? Meerdere antwoorden zijn mogelijk Begeleiding van vrijwilligers Waardering van vrijwilligers Mogelijkheden voor training en scholing van vrijwilligers Taken en taakverdeling Onkosten vergoedingen Verzekeringen Werksfeer Materialen, hulpmiddelen en andere voorzieningen Informatievoorziening voor vrijwilligers Inspraak van vrijwilligers Anders:.. Wilt u een toelichting geven op uw bovenstaande antwoord? 14

17 24. Wat is uw algehele tevredenheid over de SWOS, geef een rapportcijfer 25 Aanvullende opmerkingen?

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen ALGEMENE VRAGEN 1. Op welke locatie doet u vrijwilligerswerk? Gelre ziekenhuizen Apeldoorn Gelre ziekenhuizen Zutphen beide locaties 2. Hoe bent u in aanraking gekomen met vrijwilligerswerk bij Gelre ziekenhuizen?

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Maaltijdvoorziening

Klanttevredenheid. Maaltijdvoorziening 2013 Klanttevredenheid Maaltijdvoorziening Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189265 In augustus 2013 is aan 208 gebruikers van de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 In het najaar van 2011 heeft Actieradius- vrijwillige inzet Land van Cuijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrijwilligers

Nieuwsbrief Vrijwilligers Nieuwsbrief Vrijwilligers juli 2011 In deze nieuwsbrief: Vertegenwoordiging van vrijwilligers Enquête vrijwilligers In Memoriam: Fer van Lieshout en Henny Oosterom Vrijwillige fotografen gezocht Nieuw

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: leiding geven samenvatten verbeelden

Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: leiding geven samenvatten verbeelden Begeleiden - Werkbladen 133 Werkblad 14 Daar ben jij goed in!!! Doel: benoemen van de gaven die vrijwilligers inbrengen en het waarderen van hun inzet, bijvoorbeeld op een vrijwilligersavond. Benodigdheden:

Nadere informatie

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst M.A. Keijzer N. den Toom Keijzer & Toom Klant Tevredenheid pp. Inleiding 3 1. Verantwoording en methode 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Profiel

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Jaarrapportage. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189265

Jaarrapportage. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189265 Jaarrapportage 2013 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189265 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1 Wijkgerichte ontmoetingsactiviteiten 4

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Programma 19.30 uur Welkom 19.40 uur Presentatie resultaten door het PON 20.15 uur Koffie en naar de discussiegroepen 21.30 uur

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

jaarbericht 2014 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189265

jaarbericht 2014 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189265 jaarbericht 2014 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189265 Inhoudsopgave: 1 Inleiding. 2 Samenvatting SWOS dienstverlening 2014 3

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk

Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk Deel 2 bijlage 1 Zelfevaluatie-instrument voor vrijwilligerswerk RICHTEN VAN HET VRIJWILLIGERSWERK Richten gaat over de doelen van de organisatie, de visie op en uitgangspunten van het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Kort verslag van het onderzoek over de communicatie op De Bataaf uitgevoerd tussen december 2009 en februari 2010 Paul Beumer, directeur

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory.

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory. Cliëntenonderzoek Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten Meting april - mei 2013 Uw consultant Emile van Geelen E: Emile.van.Geelen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

In een notendop. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365

In een notendop. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 2011 In een notendop Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Inleiding De Stichting Welzijn Ouderen Soest, SWOS heeft een uitstekend

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over:

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over: Vragenlijst Medewerkertevredenheidonderzoek MTO - Referentie: RHTC4XPRVL Bedankt voor het meedoen aan dit medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met uw antwoorden zal uw werkgever proberen (nog) beter op uw

Nadere informatie

Vrijwilligers. Bijzondere gewone mensen die écht iets betekenen

Vrijwilligers. Bijzondere gewone mensen die écht iets betekenen Bijzondere gewone mensen die écht iets betekenen Vrijwilligers Onze vakkundige medewerkers worden in hun werkzaamheden ondersteund door vrijwilligers. Die hulp van vrijwilligers is van groot belang. Vrijwilligers

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Sportpanel Sport beweegt naar werk

Sportpanel Sport beweegt naar werk Sportpanel Sport beweegt naar werk November 2014 De sportvereniging is er niet meer alleen voor het sportaanbod. De sportvereniging heeft de afgelopen jaren steeds meer functies gekregen. Zo draagt de

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Den Haag Antwoorden Percentage Percentage Alle scholen Resultaten tevredenheidspeiling 2010 Algemeen Onlangs hebben de ouders van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Woord vooraf. De organisatie

Woord vooraf. De organisatie Woord vooraf Binnen de SWOZ zetten ongeveer 150 vrijwilligers zich in om ouderen en mensen met beperkingen in Zwijndrecht de kans te geven zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis te wonen. De vrijwilligers

Nadere informatie

vragenlijst team nov14

vragenlijst team nov14 vragenlijst team nov14 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek naar Vrijwilligers Gemeente Heemskerk

Tevredenheidsonderzoek naar Vrijwilligers Gemeente Heemskerk Tevredenheidsonderzoek naar Vrijwilligers Gemeente Heemskerk Tevredenheidsonderzoek naar Vrijwilligers Gemeente Heemskerk COLOFON Samenstelling Anja van Lonkhuijzen Volkan Atalay Vormgeving binnenwerk

Nadere informatie

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide VSO De Piramide/ Den Haag Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide Eerder dit jaar heeft onze school VSO De Piramide deelgenomen aan een tevredenheidspeiling onder leerlingen

Nadere informatie

Communicatietraining Contactpersonen Vrijwilligers

Communicatietraining Contactpersonen Vrijwilligers Communicatietraining Contactpersonen Vrijwilligers 1 Beste cursist, Welkom bij de Vitalis Leer Omgeving. Welkom bij de Communicatie Training voor Contactpersonen van vrijwilligers. Deze reader is ter voorbereiding

Nadere informatie

Speel het spel. stimulansen

Speel het spel. stimulansen Speel het spel In een mix van hints, pictionary, ganzenbord en spijker slaan staan we stil bij belevingsgericht werken. In twee teams strijden we om de eer: wie is het meest belevingsgericht? Hierbij moeten

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2011 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling vrijwilligersbijeenkomst 2 oktober 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers Deelnemers De deelnemers van deze bijeenkomst zijn betrokken bij vrijwilligersmedezeggenschap binnen de organisatie

Nadere informatie

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersbeleid Stappenplan

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersbeleid Stappenplan PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Vrijwilligersbeleid Stappenplan Inhoud Inleiding... 3 Waarom een vrijwilligersbeleid?... 3 De visie... 4 Voorwaarden... 4 Verbintenis... 5 Werving... 5 Vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

De enquête is gericht op contactpersonen van organisaties waarmee in 2008 op enigerlei wijze contact is geweest.

De enquête is gericht op contactpersonen van organisaties waarmee in 2008 op enigerlei wijze contact is geweest. Dikky Jongman Verenigingsondersteuner December 2008 februari 2009 Klanttevredenheid 2008 1. Inleiding Jaarlijks onderzoekt het Verenigingsburo de klanttevredenheid van vrijwilligers en organisaties. Daarvoor

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Diagnose instrument Organisatie vernieuwing

Diagnose instrument Organisatie vernieuwing Diagnose instrument Organisatie vernieuwing Doel De checklist helpt een managementteam om een beslissing te nemen over de meest belovende aangrijpingspunten voor verandering. Tevens kan het gebruikt worden

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

tevredenheid leerlingen maart 2014

tevredenheid leerlingen maart 2014 tevredenheid leerlingen maart 2014 Uitslagen Vragenlijst SBO Palet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens 1/12

Persoonlijke gegevens 1/12 Levensfasen - Gezond en plezierig werken [1] Persoonlijke gegevens 1/12 1. Wat is uw geslacht? Vrouw Man 2. Wat is uw leeftijd? 3. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? Basisschool Lager beroepsonderwijs

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 pagina 1 van 7 Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 Bent u niet degene die ons bureau kan beoordelen dan vragen wij u om de link naar deze vragenlijst door te sturen naar die betreffende

Nadere informatie

Tevredenheids onderzoek

Tevredenheids onderzoek Tevredenheids onderzoek...deresultateninbeeld EnigetijdgeledeniservanuitStichtingjongLerenaandeoudersvanallescholengevraagdeendigitale(of schriftelijke)vragenlijstintevullen.doordeoudersvanonzeschoolzijn46lijsteningevuld.ditiseenrespons

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Inleiding. Henk v.d. Honing Hedwig Hof Annemieke van Lieshout

Inleiding. Henk v.d. Honing Hedwig Hof Annemieke van Lieshout Behoefte onderzoek vrijwillige inzet Nieuwegein 2015 Inleiding Het Nieuwegeinse onderzoek Vrijwillige inzet 2015 is uitgevoerd door leden van de werkgroep Vrijwilligerswerk met toekomst. De werkgroep heeft

Nadere informatie

Datum publicatie: 22 oktober 2014. De ervaring van de cliënt Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg

Datum publicatie: 22 oktober 2014. De ervaring van de cliënt Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg Datum publicatie: oktober 1 Auteur: Remko Boonstra Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport van het onderzoek naar de klanttevredenheid

Nadere informatie

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht

Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Vrijwilliger zijn bij Buurtkracht Buurtkracht is de organisatie voor welzijn met zorg in Capelle aan den IJssel. De vier Sociaal Wijkteams van Buurtkracht werken samen met het Eropaf-team aan de leefbaarheid

Nadere informatie

Medewerkertevredenheid

Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid 2014-2015 Dit rapport over medewerkertevredenheid (op schoolniveau) toont detailinformatie over de tevredenheid van het personeel. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

HGW en Oudercommunicatie

HGW en Oudercommunicatie HGW en Oudercommunicatie Hoe maken we ouders participant in het HGW proces om zo het onderwijs aan het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen? CNS Putten 2 C H R I S T E L I J K E H O G E S C H O

Nadere informatie

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011 Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011 Leidschendam Algemeen Onlangs hebben de ouders en leerlingen van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek van het bureau Scholen met Succes. 154 ouders/verzorgers

Nadere informatie

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen PersoneelsMonitor Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen Arbeidsinhoud Uitdaging - Zelfstandigheid - Duidelijkheid Rapportage Informatica Pagina 2/54 Arbeidsinhoud

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Enige tijd geleden heeft onze school BS Hiliglo deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hartenaas/ Grave. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hartenaas

Samenvatting. BS Hartenaas/ Grave. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hartenaas Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hartenaas Enige tijd geleden heeft onze school BS Hartenaas deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Activiteiten & Cursussen

Klanttevredenheid. Activiteiten & Cursussen 2010 Klanttevredenheid Activiteiten & Cursussen Stichting Welzijn Ouderen Soest Dalplein 6 3765 BP Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek SWOS Seniorenbus

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014

Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014 Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling 2014. De tevredenheidspeiling wordt gehouden bij een groot aantal

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in oktober van 2013 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V.

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gastouderbureau Ziezo B.V. onder haar gastouders. De gastouderopvang,

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2011 Onderzoek onder alle Wmo doelgroepen, waaronder klanten Wmo-loket, gebruikers hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Enige tijd geleden heeft onze school Locatie Heelweg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200864 ouders

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 : Vrijwilligersbeleid; visie, definitie, kader : Uitgangspunten AYA Thuiszorg bij het werken met vrijwilligers; :

Nadere informatie

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT INZETBAARHEIDS ASSESSMENT Hoe werkt dat? INSTRUCTIE: Vragenlijst: Dit is een vragenlijst die is gemaakt om een beeld te krijgen van je inzetbaarheid. Het is hierom belangrijk dat je de vragenlijst zo eerlijk

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Tevredenheid ouders. Uitslagen Vragenlijst. De Bakelgeert

Tevredenheid ouders. Uitslagen Vragenlijst. De Bakelgeert Tevredenheid ouders Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

BS Parcivalschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het

BS Parcivalschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Parcivalschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 131022

Nadere informatie

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011 Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Aan de Waterkant 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Evaluatiekader 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Vrijwilligerswerk Oostzaan 4 2.1 De situatie toen 4 2.2 De

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driehoek deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

De NSA i.s.m. de KNSB. Vrijwilligersbeleid

De NSA i.s.m. de KNSB. Vrijwilligersbeleid De NSA i.s.m. de KNSB Vrijwilligersbeleid Programma Opening Vrijwilligerswerk Ervaringen uit de praktijk Motieven voor vrijwilligerswerk Werven Behouden Vragen Vrijwilligers Vrijwilliger Iemand die zich

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland heidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland Mei 2015 Inleiding Stichting Onderwijsbegeleiding biedt aan jongeren en hun ouders, van wie de inkomenssituatie en/of thuissituatie onvoldoende is, de

Nadere informatie

Werven & Behouden. Programma. Kennismaken. Vrijwilligers 7/22/2013

Werven & Behouden. Programma. Kennismaken. Vrijwilligers 7/22/2013 Programma SportService Zwolle & Vrijwilligerscentrale Zwolle Peter van Diermen Werven & Behouden Opening & Kennismaking Vrijwilligers Ervaringen uit de praktijk Vrijwilligersbeleid Pauze Motivatiemanagement

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT)

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) 1 januari 2015-31 december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie, uitgangspunten en beleid 3 2.1 Visie Welzijn De Wolden

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie