3. Project In het project is zowel ingezet op normstelling, voorlichting als bedrijfsbezoeken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. Project In het project is zowel ingezet op normstelling, voorlichting als bedrijfsbezoeken."

Transcriptie

1 Memo Aan Van Edwin Tromp, Jon van Beek Dossier Waterveiligheid bedrijven Zaaknummer Kenmerk Datum Onderwerp Tussentijdse rapportage 1. Aanleiding en inleiding Gezien de verwachte structurele stijging van het waterpeil en de toename van extreme waterstanden heeft bescherming tegen overstromingen de afgelopen jaren volop aandacht gekregen. De aandacht voor de gevolgen van een overstroming van risicovolle bedrijven is tot nu toe echter zeer beperkt geweest. Omdat veel risicovolle bedrijven buitendijks zijn gelegen, of anders binnendijks beneden NAP, is die aandacht wel nodig. Daarom bezoekt OZHZ in 2015 en 2016 alle bedrijven die buitendijks of benedendijks beneden NAP zijn gelegen en zodanig veel gevaarlijke stoffen hebben dat ze onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) vallen. Doelstelling van deze bezoeken is om in beeld te brengen of afdoende maatregelen getroffen zijn en zo niet, welke maatregelen nodig zijn. Inmiddels is 70 % van de bedrijven bezocht, daarom deze tussentijdse rapportage. 2. Wettelijk kader Medio 2015 is het BRZO gewijzigd. Nu is vastgelegd dat bedrijven rekening moeten houden met natuurrampen, waaronder overstromingen. Die verplichting is geconcretiseerd in de norm 'PGS 6'. De zwaarste categorie BRZObedrijven moeten in hun zogenaamde Veiligheidsrapport een passage opnemen waarin staat hoe ze zich hebben voorbereid op een overstroming. De lichte categorie BRZO-bedrijven hoeft zo'n veiligheidsrapport niet in te dienen, de verplichting waar deze bedrijven aan moeten voldoen is niet helder omschreven. 3. Project In het project is zowel ingezet op normstelling, voorlichting als bedrijfsbezoeken. 3.1 Normstelling OZHZ heeft bijgedragen aan het tot stand komen van de PGS 6. Een checklist voor bedrijven om te beoordelen of zij zich voldoende hebben voorbereid op een eventuele overstroming is opgesteld. Deze is in het gesprek met andere deelnemers aan de PGS 6 projectgroep nog wel gewijzigd. Bovendien is de scope van het onderdeel waterveiligheid beperkt tot de zwaarste categorie BRZO-bedrijven (de hoge drempelwaarde bedrijven). 3.2 Voorlichting In het laatste kwartaal van 2015 hebben alle BRZO-bedrijven in de regio ZHZ een brief ontvangen waarin ze worden gewezen op de noodzaak om zich voor te bereiden op een eventuele overstroming (zie bijlage 1). In de bijlage van die brief is de door OZHZ ontwikkelde checklist opgenomen die handvatten biedt voor de beoordeling van het risico en het treffen van maatregelen.

2 3.3 Bedrijfsbezoeken Tussen 2015 en 1 oktober 2016 is het gros van de BRZO-bedrijven in de regio ZHZ bezocht. De laatste bedrijven worden bezocht in het laatste kwartaal van In voorbereiding op de bezoeken is bepaald of er een reële kans op een overstroming is. Tijdens de bezoeken is vastgesteld wat er bij een overstroming kan gebeuren en of het bedrijf maatregelen heeft getroffen om negatieve effecten voor de omgeving te voorkomen of beperken. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van de bedrijfsbezoeken samengevat. Gedurende de eerste bezoeken is veel geleerd, op basis daarvan is de checklist voor bedrijven verbeterd en meer geschikt gemaakt voor een goede inventarisatie van de risico's (zie bijlage 2). Inmiddels zijn de volgende bedrijven bezocht: Univar Zwijndrecht Sime Darby Unimills Zwijndrecht Ashland Zwijndrecht Standic Dordrecht Haan Oil Storage Dordrecht Slurink Dordrecht TTD Dordrecht Fokker Papendrecht Purac Gorinchem Calpam Gorinchem Tremco Ilbruck Giessenlanden 4. Resultaten bedrijfsbezoeken Voor de meeste bedrijven vormde het bezoek een eyeopener. Tot voor kort gingen deze bedrijven er vanuit dat hun bedrijf hoog genoeg of achter de dijk voldoende beschermd was. Voor de meeste bedrijven is dat echter niet het geval, met uitzondering van Fokker, Standic, Haan en Purac. Deze zijn zodanig hoog gelegen dat de kans op een overstroming verwaarloosbaar klein is. Echter ook bedrijven die hoog gelegen zijn kunnen ernstige hinder ondervinden. Indien het omliggende gebied onderloopt is het gebied niet meer bereikbaar, bovendien kunnen allerlei voorzieningen (elektra bijvoorbeeld) uitvallen. De detailresultaten per bedrijf zijn in bijlage 3 opgenomen. Voor de meeste bezochte bedrijven met een overstromingsrisico geldt dat organisatorische maatregelen voldoende zijn voor een goede voorbereiding, (dure) technische maatregelen zijn meestal niet noodzakelijk. Een uitzondering geldt voor noodstroomvoorzieningen. Samenvattend zijn de belangrijkste maatregelen: Waarborgen van een goede informatiepositie: Door ervoor te zorgen dat tijdig bekend is dat er zich een overstroming kan voordoen kunnen maatregelen getroffen worden. Voor de belangrijkste overstromingsscenario's kan vastgesteld worden hoe lang van tevoren het mogelijk is om te alarmeren. Het noodplan van bedrijven moet afgestemd worden op de minimale alarmeringstijd. Opdrijven van tanks en andere emballages voorkomen. Tanks zijn niet verankerd aan de grond, zodra het waterpeil boven de inhoud van de tank komt zullen deze gaan drijven en mee gespoeld worden. Dat kan voorkomen worden door de tanks bij overstromingsgevaar goed gevuld te houden of juist helemaal leeg te maken (lege tanks vormen geen groot gevaar). Anticiperen op uitval van utilities (stroom, stoom, water). Om processen op een veilige manier af te kunnen sluiten zijn vaak utilities (vooral stroom) nodig. Het is van belang om te waarborgen dat die lang genoeg beschikbaar zijn, bijvoorbeeld via een noodstroomvoorziening. Mocht voor zo'n voorziening 2

3 brandstof nodig zijn dan is het van belang om ervoor te zorgen dat er daar voldoende van op het terrein is. Waarborgen dat er voldoende personeel beschikbaar is om de installatie veilig te stellen. Als de woningen van medewerkers in gevaar komen dan is de kans groot dat ze daar prioriteit aan geven. In de voorbereiding op een incident kan vastgesteld worden welke medewerkers in een gebied wonen met een beperkt overstromingsrisico en kunnen afspraken gemaakt worden over assistentie van de gezinnen van medewerkers in geval van een overstroming. Organiseren van het gebruik van infrastructuur. In veel gevallen is het wenselijk om gevaarlijke stoffen af te voeren. De infrastructuur moet daarvoor dan wel beschikbaar zijn. Een voorbeeld is de Lindtsedijk in Zwijndrecht. Meerdere bedrijven zijn afhankeljjk van deze (hooggelegen) dijk om gevaarlijke stoffen af te voeren. Indien deze alleen beschikbaar gesteld wordt aan hulpdiensten dan is dat niet mogelijk. Goede afspraken over het gebruik van infrastructuur zijn dus nodig. Goede afspraken over het gebruik van 'veilige havens'. Gevaarlijke stoffen die afgevoerd worden moeten elders opgeslagen worden. Een aantal bedrijven (waaronder Fokker) ligt zodanig hoog dat het terrein een veilige haven kan zijn voor de gevaarlijke stoffen van andere bedrijven in de regio. 5. Conclusie en aanbeveling De meeste BRZO-bedrijven in de regio ZHZ hebben zich niet of onvoldoende voorbereid op overstromingen. Over het algemeen kan dat opgelost worden met organisatorische maatregelen. Om die maatregelen te kunnen treffen is goede afstemming met de waterkwaliteitsbeheerder (RWS, Waterschap, voor de informatiepositie), tussen bedrijven onderling (veilige havens) en met gemeente en Veiligheidsregio (gebruik infrastructuur) nodig. De gemeenten kunnen bedrijven faciliteren bij de contacten met betrokken partijen. OZHZ kan daarbij ondersteunen. 3

4 Bijlage 1: Informerende brief aan bedrijven XXXXXXXX Uw brief van Verzenddatum 30 juli 2015 Uw kenmerk Dossier Reactie op Zaaknummer Onderwerp Voorbereiding op overstroming Ons kenmerk / JBU (Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden) Behandeld door de heer C.A.E. Tromp Afdeling Geachte heer / mevrouw, Op basis van de risicokaart bevindt uw bedrijf zich in een gebied waar sprake is van een overstromingsrisico. Op basis van het gewijzigde Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO), wat 25 juni 2015 in werking getreden is, heeft u de verplichting om zich voor te bereiden op een eventuele overstroming. Met deze brief ontvangt u aanvullende informatie over deze verplichting. Omdat dit onderwerp mogelijk niet eerder onder uw aandacht is gebracht hebben wij een factsheet ontwikkeld die u kunt gebruiken bij de beoordeling van uw bedrijfssituatie ten aanzien van een overstromingscenario. De factsheet is als bijlage bij deze brief gevoegd. Wij verzoeken u om, door toepassing van deze factsheet, na te gaan of u op adequate wijze bent voorbereid op een overstroming. Mocht u tot de conclusie komen dat uw bedrijf onvoldoende is voorbereid, dan verzoeken wij u ons hierover te informeren. Hierbij horen wij graag welke maatregel(en) u gaat treffen en binnen welke termijn. Overstromingsrisico zal vanaf 2016 worden meenemen als een van de onderwerpen in ons inspectieprogramma. 4

5 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, voor dezen, Hoofd afdeling Toezicht en Handhaving van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid drs. J.J. Cats BIJLAGE: FACTSHEET OVERSTROMINGSRISICO'S Juridisch kader In bijlage II, punt 4a onder III, van de Seveso III richtlijn is gesteld dat voor identificatie en analyse van ongevallenrisico s en het opstellen van scenario s rekening gehouden moet worden met mogelijke zware ongevallen met een natuurlijke oorzaak zoals aardbevingen of overstromingen. In deze factsheet is beschreven met welke informatie tenminste rekening moet worden gehouden bij de beschouwing van deze scenario's. Deze paragraaf is niet alleen bedoeld voor exploitanten waarvan de installatie direct kan worden getroffen door een overstroming, maar ook voor het secundair effect. Hoogwater op komst Redenen voor een overstroming kunnen stormvloed vanuit zee of hoge rivierstanden door regenval en/of smeltwater vanuit de bovenstroom van de rivieren of een combinatie van beiden zijn. Het KNMI, Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen kunnen enige tijd voorafgaand aan hoog water de hoogte van het waterpeil voorspellen. Bij overstroming door hoge waterafvoer van bovenstrooms kan de voorspelling over het algemeen langer van tevoren gedaan worden. Ook dijkdoorbraken zijn een reëel overstromingsscenario. Een dijkdoorbraak laat zich minder goed of niet voorspellen. Om de kostbare tijd tussen melding van overstromingsgevaar en overstroming goed te benutten moet vooraf worden nagedacht over de scenario's en mogelijke preventieve en repressieve maatregelen. Bepaling overstromingsgebied Aan de hand van de Europese richtlijn Overstromingsrisico's (2007/60/EG) is Nederland verplicht om overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten te maken. Dit is gebeurd op Aan de hand van kan worden bepaald of de locatie van de risicovolle installatie in een al dan niet beschermd (potentieel) overstromingsgebied is gelegen. Overstroming Wanneer de risicovolle installatie is geplaatst binnen een gebied dat is aangeduid als overstroombaar gebied of potentieel overstroombaar gebied, ongeacht of de activiteit binnen of buiten de dijk is gelegen, moet rekening worden gehouden met deze kans op overstroming. 5

6 Op de risicokaart zijn drie kansen op overstroming beschreven; groot, middelgroot en klein. Voor risicovolle installaties moet worden gekeken naar de gebiedsaanwijzing behorend bij de kleine kans. Bij kleine kans gaat het om een gebeurtenis waarvan het zeer onwaarschijnlijk is dat ze optreedt tijdens een mensenleven. Waarom de kleine kans? De gebieden die zijn aangeven met een grote en middelgrote kans op overstroming worden per definitie ook getroffen in het overstromingsgebied die is aangegeven met de kleine kans. Indien er een (kleine) kans op overstroming bestaat is het is daarom nodig om te onderzoeken of de risicovolle installatie door de overstroming kan falen. Het gaat hierbij dus niet om de kans op hoog water maar om het effect hiervan op de installatie. Zowel directe als secundaire effecten moeten beschouwd worden. Direct effect van overstroming Afhankelijk van de te verwachten waterstand kan dit effect hebben op de risicovolle installatie. Een installatie met een gevaarlijke stof die is gesitueerd op een locatie die onder water komt te staan kan falen als gevolg van (niet limitatief): het opdrijven van de installatie; beschadiging door aanspoelend puin; buiten werking raken van utiliteiten, (elektrische) beveiligingen, transformatoren, noodaggregaten, pompen, regelkringen; onder water komen van bijv. opslagloodsen gevaarlijke stoffen (PGS 15), scheuren zakgoed e.a. opdrijven van drums. Secundair effect van overstroming Wanneer een installatie niet direct door de overstroming wordt getroffen bestaat een kans dat door de hoge waterstand het bedrijf wordt ingesloten en/of afgesloten van: Utiliteiten; Grondstoftoevoer; Afvoer van afvalwater; Netwerk voor vaste/mobile telefonie; Hulpdiensten; Beschikbaarheid personeel; e.d. Maatregelen: Wanneer de effecten van de overstroming in kaart zijn gebracht moet worden onderzocht welke maatregelen kunnen worden getroffen om falen van de installatie als gevolg van een overstroming te voorkomen en/of de effecten van het falen te minimaliseren. Hierbij kan worden gedacht aan: 1. Hoe heeft de exploitant gewaarborgd dat hij vroegtijdig wordt geïnformeerd over de naderende hoge waterstand? (beschrijving) 2. Hoeveel tijd is beschikbaar tussen aankondiging van een kritische waterstand en de feitelijke overstroming? beschrijving, gebruik ervaring/overleg van/met RWS en/of Waterschap. 3. Kan de installatie binnen de beschikbare tijd naar een veilige stand worden gebracht? (beschrijving hoe: tanks en leidingen vol of juist leeg, proces stop gezet, sectoren ingeblokt, ed). 4. Bij welke waterstand / stromingssnelheid zal de installatie of een installatieonderdeel falen? Geef een constructieve beschouwing. 5. Wat is het effect van LOC ten tijde van de hoge waterstand? toxic, aqua toxic, brandbaar indien mogelijk onderbouwen met een verspreidingsmodel. 6. Welke preventieve maatregelen kunnen worden getroffen om falen van installatie als gevolg van een overstroming te voorkomen? Beschrijving maatregelen tegen faaloorzaken zoals opdrijven, beschadiging door puin en uitval utiliteiten. Het gaat hierbij zowel om technische als organisatorische en procedurele maatregelen. 6

7 7. Welke repressieve maatregelen kunnen worden getroffen om tijdens een overstroming de effecten van LOC op mens en milieu te beperken/ te bestrijden? 7

8 Bijlage 2: Geactualiseerde checklist voor bedrijven NAP - Als inrichting buitendijks is gelegen, wat is de maximale rivierstand, - Als inrichting buitendijks is gelegen, wat is de maximale waterstand bij een dijkdoorbraak, - Wat is de NAP-terreinhoogte(n), - Wat zijn de NAP-hoogten van opvangvoorzieningen, tankputwallen e.d., - Wat zijn NAP-hoogten van opslagvoorzieningen emballage gev. stoffen, Installaties - Zijn tanks tegen omvallen beschermd, - Is er een minimum vulhoogte van tanks bepaald en geborgd, - Kunnen installatieonderdelen gaan opdrijven, - Zijn er ondergrondse leidingen aanwezig, - Zijn er ondergrondse tanks aanwezig. Utilities - Welke gevolgen heeft het wegvallen van waterdruk, - Welke gevolgen heeft het wegvallen van elektriciteit, - Welke gevolgen heeft het wegvallen van gastoevoer, - Is de elektriciteit verdeling binnen de inrichting bestand tegen hoge waterstand, dan wel heftige regen, - Zijn er noodstroom voorzieningen, - Hoe zijn deze voorzieningen gesitueerd, - Kunnen noodsystemen, zoals blussystemen, stand alone functioneren. Personele inzet - Zijn er onder alle omstandigheden voldoende medewerkers beschikbaar, - Is het afschakelen van installaties geautomatiseerd en zijn hiervan gevolgen te verwachten, - Zijn er gevolgen bij een noodstop, - Zijn er instructies voor (versnelde)afbouw van risico's voor de omgeving. Infra - Zijn aan- en/of afvoerwegen blijvend beschikbaar, - Welke risico's ontstaan als aan- en/of afvoerwegen niet meer beschikbaar zijn, - Is er sprake van aanvoer over spoor en/of water en wat zijn daar de risico's van, - Heeft de gemeente beleid voor gebruik infra aangaande bevolkingszorg, bijvoorbeeld gebruik van hoger gelegen wegen, - Hoeveel uren/dagen heeft inrichting nodig voor afvoer, - Hoeveel uren/dagen moet transport vooraf worden gestart, - Kan de inrichting een bijdrage leveren in beperken van risico's van belanghebbenden buiten de inrichting, bijvoorbeeld het voor derden opslaan van goederen. Informatie - Wordt inrichting actief geïnformeerd over risico's door de overheid of moet deze informatie zelf worden verzameld, - Heeft bedrijf uitgewerkt en bepaald wanneer noodzakelijke voorbereidingen worden gestart, Milieu/algemeen - Welke gevolgen voor milieu kunnen optreden welke (mogelijk) niet kunnen worden voorkomen, - Kunnen er gezondheidsrisico's voor de omgeving ontstaan, - Is er kans op escalatie buiten de inrichting, 8

9 Bijlage 3: Conclusies per bedrijf Bedrijf Gemeente Conclusies Univar Zwijndrecht -Nader onderzoek naar terreinhoogte is nodig. -Uitvallen van blussystemen bij uitval van electriciteit is een aandachtspunt. -Mogelijk noodzaak voor afvoer van gevaarlijke stoffen en mogelijk geen beschikbaarheid infrastructuur Sime Darby Unimills Zwijndrecht -Nader onderzoek naar mogelijkheid opdrijven emballage nodig. -Bij wegvallen van stroom valt de proceskoeling weg. Noodstroom is niet beschikbaar. Daarom moet het proces tijdig beëindigt worden. Daarover zijn door het bedrijf al afspraken vastgelegd. -Opdrijven van tanks waarschijnlijk niet mogelijk gezien hoogte omwalling tankput. Nader onderzoek nodig naar sterkte omwalling. Ashland Zwijndrecht -Nader onderzoek naar terreinhoogte nodig. -Uitvallen van blussystemen bij uitval van electriciteit is een aandachtspunt. -Beschikbaarheid van infrastructuur om gevaarlijke stoffen af te voeren is een aandachtspunt. Standic Dordrecht -Bedrijf is hoog gelegen, kans op overstroming klein. -Stagneren toevoer van stikstof (als gevolg van overstromen omgeving Standic) kan gevaarlijke situatie in tanks opleveren. Stikstof wordt gebruikt om brand te voorkomen. Haan Oil Dordrecht -Zeer hoog gelegen, geen verwachting van escalatie Storage Slurink Dordrecht -Niet gegarandeerd dat het bunkerstation bij hoog water tijdig naar een veilige plaats wordt verplaatst. TTD Dordrecht -uitval van branddetectie indien de elektriciteit uitvalt. -Afvoer van voor het aquatisch milieu giftige stoffen is van belang. Fokker Papendrecht -Zeer hoog gelegen. Bij gevaar voor overstroming eventueel geschikt als opslaglocatie voor gevaarlijke stoffen. Purac Gorinchem -Hoog gelegen, kleine kans op overstroming. -Uitval van branddetectie bij uitval van elektriciteit. Calpam Gorinchem -Brandblussysteem in kelder, uitval van blussysteem bij overstroming aannemelijk. -Bereikbaarheid voor de hulpdiensten is een aandachtspunt. Tremco Ilbruck Giessenlanden -Zeer moeilijk bereikbaar. -Veel gevaarlijke stoffen in emballage die niet afgevoerd kunnen worden (omdat omliggende infrastructuur onder water ligt). -Brandblussystemen zullen uitvallen. 9

10 1

Onderdeel 1, basale vragen

Onderdeel 1, basale vragen Introductietekst De risicokaart is een kaart op internet (www.risicokaart.nl) met informatie over risico s in uw omgeving. Denk bijvoorbeeld aan transporten met gevaarlijke stoffen, bedrijven die met gevaarlijke

Nadere informatie

Overzicht bepalingen inhoud Veiligheidsrapport in het Brzo 2015, Seveso III en de Rrzo Maart 2016

Overzicht bepalingen inhoud Veiligheidsrapport in het Brzo 2015, Seveso III en de Rrzo Maart 2016 Overzicht bepalingen inhoud Veiligheidsrapport in het Brzo 2015, Seveso III en de Rrzo Maart 2016 Brzo 2015, Artikel 10 1. De exploitant van een hogedrempelinrichting stelt een veiligheidsrapport op en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 19652 18 december 2009 Regeling tot wijziging van de Regeling provinciale risicokaart ten behoeve van de implementatie

Nadere informatie

Hoe hoog ligt de Lat bij de Bedrijfsbrandweer. Michael de Gunst, Centrum Industriële Veiligheid/LEC BrandweerBRZO

Hoe hoog ligt de Lat bij de Bedrijfsbrandweer. Michael de Gunst, Centrum Industriële Veiligheid/LEC BrandweerBRZO Hoe hoog ligt de Lat bij de Bedrijfsbrandweer Michael de Gunst, Centrum Industriële Veiligheid/LEC BrandweerBRZO Bedrijfsbrandweer? Bedrijfsbrandweer = Organisatie van mensen en middelen die tot doel heeft

Nadere informatie

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden 33 Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 34 Veiligheidsregio Haaglanden HlMlIIlil

Nadere informatie

Overstroombaar gebied. Als het water komt. keteneffecten als gevolg van een overstroming. Durk Riedstra. Rijkswaterstaat Waterdienst.

Overstroombaar gebied. Als het water komt. keteneffecten als gevolg van een overstroming. Durk Riedstra. Rijkswaterstaat Waterdienst. Als het water komt keteneffecten als gevolg van een overstroming Durk Riedstra Waterdienst Overstroombaar gebied 2 RELEVANT jaarcongres NBC Nieuwegein 3 RELEVANT jaarcongres Overstroming vanuit de Lek

Nadere informatie

Brzo 2015 en Rrzo. Edwin Voogd, InfoMil Linda van Berkel, InfoMil

Brzo 2015 en Rrzo. Edwin Voogd, InfoMil Linda van Berkel, InfoMil Edwin Voogd, InfoMil Linda van Berkel, InfoMil Regels voor Brzo-bedrijven Seveso III (EU-richtlijn) Brzo 2015 (Amvb) Rrzo (ministeriële regeling) PGS 6 (PGS-richtlijn) NTA 8620 (Nederlandse technische

Nadere informatie

Rampbestrijding en hulpverlening

Rampbestrijding en hulpverlening Rampbestrijding en hulpverlening Natuurrampen en gevaarlijke stoffen: Methode: Flash Environmental Assessment Tool NVVK-congres, 16 en 17 maart 2011 Johan van Middelaar, DHV Natuurrampen en gevaarlijke

Nadere informatie

Water en hoogspanning

Water en hoogspanning Water en hoogspanning een goede combinatie? Frank Wester Arnhem, 4 november 2013 Meerlaagse Veiligheid & Vitale Infrastructuur 4 november 2013 Meerlaagse Veiligheid & Vitale Infrastructuur Elektriciteit

Nadere informatie

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u:

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u: PREVENTIE II Komt het wel eens voor dat u:. s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 2. in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 3. uw kind(eren)

Nadere informatie

FEB Middelburg. I februari 201 7

FEB Middelburg. I februari 201 7 Archiefexemplaar Gedeputeerde Staten bericht op brief van: De voorzitter van provinciale staten van Zeeland uw kenm*: ons kenmek, 11002884 afdeling: Handhaving Natuur en Milieu bijlage("): 1 behandeladoor:

Nadere informatie

Tab T Nadere toelichting keuze scenario s t.b.v. inspectie

Tab T Nadere toelichting keuze scenario s t.b.v. inspectie TAB T 5-1 Tab T nr. 5 Nadere toelichting keuze scenario s t.b.v. inspectie interne veiligheid een rankingmethode Bij de selectie installatiescenario s kunnen enkele principes worden gehanteerd die in onderstaande

Nadere informatie

1.1 Overstromingsscenario s

1.1 Overstromingsscenario s Afgedrukt: 28 november 2016 memorandum Project : Kaartbeelden overstromingsrisico s t.b.v. vitale en kwetsbare infrastructuur Datum : 28 juni 2016 Onderwerp : Duiding scenario s en toelichting op toelichting

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud In hoeverre zijn de bewoners op de hoogte van de voorlichting van de gemeente Dordrecht? Wat weten ze van de veiligheidsrisico

Nadere informatie

IIIIIHI i. ái 'Brobontse Delta BY

IIIIIHI i. ái 'Brobontse Delta BY Waterschap ái 'Brobontse Delta H i BY22286975 Sloten, oevers en dijken op orde Oplossen Keurovertredingen - informatie voor agrariërs, particulieren en bedrijven ^ WaîPisctiiip 'Brabantse Delta W 7 O Ũ

Nadere informatie

Wanneer kan een veiligheidsregio een incidentonderzoek starten bij een Brzo-bedrijf?

Wanneer kan een veiligheidsregio een incidentonderzoek starten bij een Brzo-bedrijf? Wanneer kan een veiligheidsregio een incidentonderzoek starten bij een Brzo-bedrijf? Leren van incidenten Gerard Drenthen 12 juni 2008 Titel van de presentatie 1 Opdracht aan werkgroep Kernteam Brzo+:

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Notitie verantwoording groepsrisico bestemmingsplan Maasboulevard.

Notitie verantwoording groepsrisico bestemmingsplan Maasboulevard. Notitie verantwoording groepsrisico bestemmingsplan Maasboulevard. 1. Inleiding Aan een bestemmingsplan dient een goede ruimtelijke onderbouwing ten grondslag te liggen. Dit betekent onder meer dat het

Nadere informatie

Hoe overstromingsgevoelig is uw collectie? Durk Riedstra Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving

Hoe overstromingsgevoelig is uw collectie? Durk Riedstra Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving Hoe overstromingsgevoelig is uw collectie? Durk Riedstra Water Verkeer en Leefomgeving www.overstroomik.nl. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Smallepad 5 te Amersfoort 2 Overstromingskaart veilig

Nadere informatie

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014

Nr.: Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Agendapuntnr.: 14 Nr.: 142585 Renswoude, 31 maart 2015 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014 Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting:

Nadere informatie

ffi '?,iffhorrand ETf,E Lid Gedeputeerde Staten Gemeente Papendrecht Postbus 1 1

ffi '?,iffhorrand ETf,E Lid Gedeputeerde Staten Gemeente Papendrecht Postbus 1 1 Lid Gedeputeerde Staten Contact o70 441 70 86 '?,iffhorrand Gemeente Papendrecht t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 1 1 3350 AA Papendrecht Postadres Provinciehuis Postbus 90602

Nadere informatie

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing

Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval. Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing Netwerkdag NVBR 20-9-2012 Workshop stroomuitval Peter Uithol, Sr. Beleidsmedewerker Risico- en Crisisbeheersing 1 Waarom een plan? Operationele behoefte uit de praktijk Gelegenheid om de in het convenant

Nadere informatie

Hiermee beantwoord ik de vragen van het lid Smaling (SP) over de alarmerende staat van de Duitse dijken net over de grens (ingezonden 8 juli 2015).

Hiermee beantwoord ik de vragen van het lid Smaling (SP) over de alarmerende staat van de Duitse dijken net over de grens (ingezonden 8 juli 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

1. Waarom geeft de gemeente deze risicowijzer nu uit? Was het voorheen veiliger?

1. Waarom geeft de gemeente deze risicowijzer nu uit? Was het voorheen veiliger? Vraag en antwoord 1. Waarom geeft de gemeente deze risicowijzer nu uit? Was het voorheen veiliger? De lokale overheid is verplicht om de burger te informeren over de risico s in de woon en/of werkomgeving.

Nadere informatie

RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel RBOI - /Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u:

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u: 11 PREVENTIE II 1 Komt het wel eens voor dat u: 1. s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 2. in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 3. uw kind(eren)

Nadere informatie

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12 onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Inleiding Middels een rondje langs de veiligheidsregio s (in oprichting) is Essent

Nadere informatie

REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ

REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ MET 4 BELANGRIJKE VRAGEN AAN U Gespreksnotitie bij REGIONAAL BELEIDSPLAN VRGZ 2016-2019 VRGZ 2.0 - Integraal werken aan veiligheid in Gelderland-Zuid VEILIGHEID, DAAR ZIJN WE SÁMEN VERANTWOORDELIJK VOOR

Nadere informatie

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving A A N T E K E N E N B.V. Vurense Snack Industrie t.a.v. de directie Gildenstraat 36 4143 HS LEERDAM Uw brief van Verzenddatum 14 juli 2016 Uw kenmerk Dossier D-00026929 Reactie op Zaaknummer Z-16-304957

Nadere informatie

DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN

DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN BrandweerBRZO DE BRANDWEER EN INDUSTRIËLE VEILIGHEID RISICO S BEHEERSEN, MENS EN OMGEVING BESCHERMEN Nederland telt

Nadere informatie

Juist Klimaatverandering en kustlandschappen

Juist Klimaatverandering en kustlandschappen Juist Klimaatverandering en kustlandschappen ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR SEPTEMBER 2014 klimaatverandering en kustlandschappen De aardkundige geschiedenis leert dat klimaat verandering altijd gepaard gaat

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 04-08-2014 B Conform Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 19-08-2014 H - Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 04-08-2014 B Conform Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 19-08-2014 H - Geparafeerd agendapunt 3.b.23 1149840 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKING INSPECTIES BRZO-BEDRIJVEN Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 19 augustus 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007

Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Resultaat Atex 137 toezicht in 2007 Pagina 1 van 9 Samenvatting In 2007 zijn door de directie MHC bij 41 BRZO99 en Arie bedrijven Atex 137 inspecties uitgevoerd op een wijze als beschreven in het toezichtbeleid

Nadere informatie

Seveso III-richtlijn. implementatie in BRZO 2015. Directie Veiligheid en Risico s, Anneke Raap

Seveso III-richtlijn. implementatie in BRZO 2015. Directie Veiligheid en Risico s, Anneke Raap Seveso III-richtlijn implementatie in BRZO 2015 Directie Veiligheid en Risico s, Anneke Raap Besluit risico s zware ongevallen - Doel BRZO: beheersen van de veiligheid om zware ongevallen te voorkomen

Nadere informatie

Proeftuin meerlaagsveiligheid Walcheren Zuid Beveland eindpresentatie

Proeftuin meerlaagsveiligheid Walcheren Zuid Beveland eindpresentatie Proeftuin meerlaagsveiligheid Walcheren Zuid Beveland eindpresentatie Proeftuin Meerlaagsveiligheid: Hoe kunnen we overstromingsrisico s minimaliseren door toepassing van het concept meerlaagsveiligheid?

Nadere informatie

Beoordeling aanwijzing bedrijfsbrandweren Beoordeling van alle artikel 31 Wvr bedrijven in Twente

Beoordeling aanwijzing bedrijfsbrandweren Beoordeling van alle artikel 31 Wvr bedrijven in Twente Beoordeling aanwijzing bedrijfsbrandweren Beoordeling van alle artikel 31 Wvr bedrijven in Twente Colofon Titel rapport: Subtitel: Versie: Beoordeling aanwijzing bedrijfsbrandweren Beoordeling van alle

Nadere informatie

Europese richtlijn overstromingsrisico s (ROR) Overstromingsrisico s in plannen en op de kaart

Europese richtlijn overstromingsrisico s (ROR) Overstromingsrisico s in plannen en op de kaart Europese richtlijn overstromingsrisico s (ROR) Overstromingsrisico s in plannen en op de kaart Europese richtlijn overstromingsrisico s Overstromingsrisico s in plannen en op de kaart Richtlijn overstromingsrisico

Nadere informatie

ALGEMEEN KADER A.1 WETTELIJK EN ORGANISATORISCH KADER

ALGEMEEN KADER A.1 WETTELIJK EN ORGANISATORISCH KADER A ALGEMEEN KADER In deel A wordt allereerst op hoofdlijnen het wettelijk en organisatorisch kader van de rampenbestrijding beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op het (algemene) scenario en het risicomodel.

Nadere informatie

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 PGS 15 December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: 2005 Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 Wijzigingen In tabel 1.2 is de ondergrens voor klasse 2 (gassen) gesteld op 125 l (was eerst 50 l). Voorschrift

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Vitesse Logistics B.V. te Venlo. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Vitesse Logistics B.V. te Venlo. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Vitesse Logistics B.V. te Venlo Zaaknummer: 2016-0668 Kenmerk: 2016/54909 d.d. 21 juli 2016 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 2 Procedure

Nadere informatie

Waterschap en bluswatervoorziening. Presentatie door Niels Robbemont, beleidsadviseur calamiteitenzorg

Waterschap en bluswatervoorziening. Presentatie door Niels Robbemont, beleidsadviseur calamiteitenzorg 1 Presentatie door Niels Robbemont, beleidsadviseur calamiteitenzorg 2 waterschap Hollandse Delta is, naast Rijkswaterstaat en de waterbedrijven, één van de mogelijke leveranciers van bluswater op de Zuid-Hollandse

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op de incidenten die zaterdag 29 juli en maandag 31 juli 2017 bij Shell-Pernis hebben plaatsgevonden?

Vraag 1 Wat is uw reactie op de incidenten die zaterdag 29 juli en maandag 31 juli 2017 bij Shell-Pernis hebben plaatsgevonden? Geachte voorzitter, Hierbij beantwoord ik, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, de vragen van de leden Laçin en Futselaar (beiden SP) over de incidenten bij Shell Pernis (ingezonden op 3

Nadere informatie

Handelende in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Bijlage 2 bij C-15-53 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van de Regeling risico's zware ongevallen 2015 HOOFDDIRECTIE BESTUURLIJKE EN JURIDISCE

Nadere informatie

Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten N.V. RENDO. Expert versie

Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten N.V. RENDO. Expert versie Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten N.V. Expert versie De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL ALBLASSERDAM Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Weten bewoners van Alblasserdam wat ze moeten doen als de sirene op een ongebruikelijk

Nadere informatie

Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Actualisatie 2012

Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen. Actualisatie 2012 Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen Actualisatie 2012 Stand van zaken naleving brandveiligheidseisen bij opslagen van gevaarlijke stoffen Actualisatie 2012

Nadere informatie

NTA 8620 en certificatie managementsystemen

NTA 8620 en certificatie managementsystemen NTA 8620 en certificatie managementsystemen 13 november 2014 Onderwerpen - Introductie SCCM - Ervaringen met ISO 14001 bij Odfjell - ISO 14001/OHSAS 18001 bij BRZO-bedrijven - Visie op relatie toezicht

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving binnen de (externe)veiligheidsketen

Toezicht & Handhaving binnen de (externe)veiligheidsketen Externe veiligheid? Toezicht & Handhaving binnen de (externe)veiligheidsketen Het beheersen van risico's die voortvloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen Externe

Nadere informatie

( Rampen vallen niet te plannen. Voorbereidingen wel

( Rampen vallen niet te plannen. Voorbereidingen wel f ( Rampen vallen niet te plannen. Voorbereidingen wel Uitval van stroom, gas, water of telefoon Dit is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse en Koninkrijksrelaties. September 2006. DENK VOORUIT

Nadere informatie

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Hieronder treft u een stappenplan aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om te bepalen of u onder de werkingssfeer van de nieuwe

Nadere informatie

Bestuurlijk resumé Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio MWB

Bestuurlijk resumé Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio MWB Bestuurlijk resumé Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio MWB Aanleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s in werking getreden. Deze wet bepaalt dat elke veiligheidsregio per april 2011

Nadere informatie

B Brandweer Hollands Midden - 10 augustus 2015

B Brandweer Hollands Midden - 10 augustus 2015 B.10.1 Resultaten onderzoek aanwijzen bedrijfsbrandweren Hollands Midden Hieronder een overzicht van de bedrijven die in aanmerking komen voor een aanwijzing voor een bedrijfsbrandweer. Per bedrijf is

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de verantwoording groepsrisico met daarin verwerkt het advies van de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden'.

Hierbij ontvangt u de verantwoording groepsrisico met daarin verwerkt het advies van de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden'. Gemeente Lingewaard t.a.v. G.A. mevrouw Rotteveel FranckenVogelzang Postbus Apeldoornseweg 15 32 6680 6814 AA BK Bemmel ARNHEM Datum : 25092014 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 20140051 Zaaknummer : Contactpersoon

Nadere informatie

Kenmerk: / Besluit omgevingsvergunning. OLO Aanvraagnummer Air Products Nederland B.V. Schalkwijkpolderweg 2, 1165 AC Halfweg

Kenmerk: / Besluit omgevingsvergunning. OLO Aanvraagnummer Air Products Nederland B.V. Schalkwijkpolderweg 2, 1165 AC Halfweg Besluit omgevingsvergunning OLO Aanvraagnummer 2053475 Air Products Nederland B.V. Schalkwijkpolderweg 2 1165 AC Halfweg Locatie: Air Products Nederland B.V. Schalkwijkpolderweg 2, 1165 AC Halfweg Onderwerp:

Nadere informatie

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Dijken Kijken naar dijken www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Kijken naar dijken Zonder de duinen en de dijken zou jij hier niet kunnen wonen: bijna de

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006

AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BL)LAGE(N) 'ƒ"-""". AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0600185 VOORTGANG ACTIEPUNTEN EVALUATIE AANPAK HEVIGE NEERSLAG SEPTEMBER

Nadere informatie

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering!

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Korte Checklist 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Er is een logboek aanwezig op het bedrijf / in de stallen. Hierin zijn o.a. certificaten (installaties, brandveiligheidsvoorzieningen)

Nadere informatie

Informatieavond buitendijks gebied Noordereiland en wateroverlast. 7 oktober Programma

Informatieavond buitendijks gebied Noordereiland en wateroverlast. 7 oktober Programma Programma Informatieavond buitendijks gebied Noordereiland en wateroverlast 7 oktober 2014 19:30 Start en introductie 19:35 Presentatie gemeente Rotterdam waterveiligheid 19:50 Inhoudelijke vragen 19:55

Nadere informatie

De ambitie van het Bestuursplan voor overstromingsrisico's (PGRI): het verminderen van de menselijke en economische gevolgen van overstromingen

De ambitie van het Bestuursplan voor overstromingsrisico's (PGRI): het verminderen van de menselijke en economische gevolgen van overstromingen De ambitie van het Bestuursplan voor overstromingsrisico's (PGRI): het verminderen van de menselijke en economische gevolgen van overstromingen Het PGRI is voor Frankrijk het concreet maken van de implementatie

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico plan Businesspark Midden-Limburg te Echt-Susteren

Verantwoording groepsrisico plan Businesspark Midden-Limburg te Echt-Susteren Verantwoording groepsrisico plan Businesspark Midden-Limburg te Echt-Susteren Op grond van de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (crnvgs), moet het groepsrisico worden betrokken in

Nadere informatie

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid. Waterveiligheid buitendijks

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid. Waterveiligheid buitendijks Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid Waterveiligheid buitendijks In ons land wonen ruim 100.000 mensen buitendijks langs de rivieren, de grote meren en de kust. Zij wonen aan de waterzijde

Nadere informatie

PROCEDURE SWAVR_P01 OPMAAK EN INDIENEN VAN EEN SWA-VR

PROCEDURE SWAVR_P01 OPMAAK EN INDIENEN VAN EEN SWA-VR PROCEDURE SWAVR_P01 OPMAAK EN INDIENEN VAN EEN SWA-VR Versie 01/02/2017 INHOUD 1. Doel 2 2. toepassingsgebied 2 3. Tijdslijn 3 4. Aanverwante wetgeving en documenten 4 5. Verantwoordelijkheden 4 6. Werkwijze

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID

OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID www.ozhz.nl De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid draagt bij aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare regio OZHZ is de organisatie die voor en namens de zeventien gemeenten en de provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT

Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT Expertmeeting uitval telecommunicatie / ICT Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen,

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06428

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06428 Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06428 Onderwerp : Voorstel om met instemming kennis te nemen van het regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio

Nadere informatie

Deltabeslissing Waterveiligheid

Deltabeslissing Waterveiligheid Deltaprogramma Waterveiligheid Deltabeslissing Waterveiligheid Het Deltaprogramma: een nieuwe aanpak Onze huidige dijknormen dateren grotendeels uit de jaren zestig. Ze zijn opgesteld na de Watersnoodramp

Nadere informatie

E115J11ij ( 55.

E115J11ij ( 55. Omgevingsdienst Zuid-Holland Z PrAO PAP / A r A Gemeente Papendrecht t.a.v. de heer B. Seelen Postbus 11 3350 AA PAPENDRECHT 11 1 1 0 E115J11ij111111111 ( 55. OPD 31.05.2013 0721 1 _ - -arkgst CNV 31 i'1/44ei

Nadere informatie

Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u de informatie in de praktijk kunt toepassen.

Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u de informatie in de praktijk kunt toepassen. Geachte lezer, Met veel plezier bieden wij u informatie aan inzake: - Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Actuele ontwikkelingen kunnen

Nadere informatie

1 Module 5: Cluster afvalstromen en de verwerking ervan 3. 2 Installatie 1: Tankcleaninginstallaties 4

1 Module 5: Cluster afvalstromen en de verwerking ervan 3. 2 Installatie 1: Tankcleaninginstallaties 4 Inhoud 1 Module 5: Cluster afvalstromen en de verwerking ervan 3 2 Installatie 1: Tankcleaninginstallaties 4 3 Installatie 2: Afvalwaterzuiveringinstallaties 6 3.1 Mogelijke LOC-scenario s bij afvalwaterzuiveringinstallaties

Nadere informatie

15IN031861-02/10/2015

15IN031861-02/10/2015 15IN031861-02/10/2015 Het dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta Postbus 5520 4801 DZ BREDA Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

Overstromingen en wateroverlast

Overstromingen en wateroverlast Atlasparagraaf Overstromingen en wateroverlast 1/6 In deze atlasparagraaf herhaal je de stof van Overstromingen en wateroverlast. Je gaat extra oefenen met het waarderen van verschijnselen (vraag 4 en

Nadere informatie

IN DEZE NIEUWSFLITS. De brochures maken de uitleg over de gehanteerde methode en de eerste resultaten eenvoudiger.

IN DEZE NIEUWSFLITS. De brochures maken de uitleg over de gehanteerde methode en de eerste resultaten eenvoudiger. IN DEZE NIEUWSFLITS Publicaties gaan als gebakjes Voortgang fase 1b Fase 1c goed begonnen Kansen en onzekerheden in VNK2 VNK2-beraad 20 september Systeemwerking in VNK2 Meer informatie op locatie Publicaties

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Rapportage advies externe veiligheid

Rapportage advies externe veiligheid Rapportage advies externe veiligheid Ontwerp bestemmingsplan Gochsedijk Siebengewald Gemeente Bergen Adviesaanvrager: Gemeente Bergen Datum: 14 april 2016 Status: Opgesteld door: Collegiaal getoetst door:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0039 Rv. nr.: 11.0039 B en W-besluit d.d.: 10-5-2011 B en W-besluit nr.: 11.0487 Naam programma: Veiligheid Onderwerp: Concept regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden

Nadere informatie

Waterproof. vindt u allerlei informatie over. moeten steeds meer water afvoeren. Nederland is door deze veran- overheid in een dergelijke situatie,

Waterproof. vindt u allerlei informatie over. moeten steeds meer water afvoeren. Nederland is door deze veran- overheid in een dergelijke situatie, Stelt u zich eens voor: u zit al een jaar met uw gezin in een tent op de Drentse hei, met een beetje zakgeld, zonder bezittingen, tv, internet, vrienden en collega s. De gevolgen van de grote overstroming,

Nadere informatie

Waterveiligheid in Westpoort

Waterveiligheid in Westpoort Pilotstudie 2012 / 2013 Atlas samengesteld 15 interviews 3 workshops Opbrengst Ketenafhankelijkheden Handelingsperspectieven Deltaprogramma Nieuwe normen voor Waterveilighied Zoetwatervoorziening voorspelbaarder

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Beoordeling restrisico s onvoorziene lozingen. David Vroon RWS WNZ Rotterdam Yuri de Nooijer RWS ZD Middelburg Leon Braam RWS WNZ Rotterdam

Beoordeling restrisico s onvoorziene lozingen. David Vroon RWS WNZ Rotterdam Yuri de Nooijer RWS ZD Middelburg Leon Braam RWS WNZ Rotterdam Beoordeling restrisico s onvoorziene lozingen David Vroon RWS WNZ Rotterdam Yuri de Nooijer RWS ZD Middelburg Leon Braam RWS WNZ Rotterdam Inhoud BRZO-team RWS Risicobeoordeling in 3 stappen Kernactiviteit:

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgevoerde werkzaamheden

1 Inleiding. 2 Uitgevoerde werkzaamheden Aan Stichting DuWo T.a.v. De heer E. Kesselaar Van Mark Netten Betreft Ruimtelijke onderbouwing wijziging bestemmingsplan Datum 17 september 2014 Uw kenmerk 14.61881/AB/KV Behandeld door Mark Netten E

Nadere informatie

Informatie voor BRZO inrichtingen

Informatie voor BRZO inrichtingen April 9, 2009 Werkwijzer intern noodplan 2 Basiseisen Intern Noodplan Informatie voor BRZO inrichtingen Werkwijzer intern noodplan BRZO eisen t.a.v. intern noodplan PBZO- en VR inrichtingen: - voorbereid

Nadere informatie

Waterkeringbeheer Hollandse Delta

Waterkeringbeheer Hollandse Delta 1 Waterkeringbeheer Hollandse Delta Waterschap Hollandse Delta is één van de 23 waterschappen in Nederland belast met het beheer en onderhoud van waterkeringen (dijken) Het doel van dit beheer is de bescherming

Nadere informatie

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Eind 2013 is er een tweetal incidenten geweest in midden Limburg, waarbij door graafwerkzaamheden een ondergrondse leiding is geraakt. Hierdoor verontreinigde

Nadere informatie

Aandacht en initiatieven voor crisisbeheersing

Aandacht en initiatieven voor crisisbeheersing Aandacht en initiatieven voor crisisbeheersing De meeste gebieden in Rijnmond-Drechtsteden liggen zo laag dat ze bij een overstroming zeer snel en diep onder water komen te staan. Overstromingen voorkomen

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond IP Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Directie Risico- en Crisisbeheersing Bezoekadres Telefoon Telefax E-Mail Ons kenmerk Betreft Datum Behandeld door Wilhelminakade

Nadere informatie

Ruimte voor de rivier de IJssel

Ruimte voor de rivier de IJssel Ruimte voor de rivier de IJssel WERKBLAD 1. Over welk plan van de overheid gaat dit filmpje en wie werken er allemaal samen? 2. De foto hierboven is gemaakt op de dijk die langs de IJssel loopt. Hoe heten

Nadere informatie

Advies Regionale Brandweer

Advies Regionale Brandweer Bijlage 1: Advies Regionale Brandweer Midden-en West-Brabant 111 IIMMII 1111 11 Programma Risicobeheersing 113-019858 Reg datum: 11/07/2013 wyt Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 Gemeente Bergen op

Nadere informatie

De uitkomsten van het onderzoek van TAUW en de toetsing aan het huidige beleid, zijn in deze memo samengevat.

De uitkomsten van het onderzoek van TAUW en de toetsing aan het huidige beleid, zijn in deze memo samengevat. MEMO Datum : 24 mei 2016 Aan Van : Stadsdeelcommissie Noord : Hans van Agteren Onderwerp : Grondwateroverlast Enschede Noord Inleiding In het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) zijn zeven gebieden benoemd

Nadere informatie

1"1\ Betreft Reactie op Business case Historische NAW. Datum Amsterdam, 8 juli 2010. Geachte heel

11\ Betreft Reactie op Business case Historische NAW. Datum Amsterdam, 8 juli 2010. Geachte heel I Stichting Bits of Freedom Postbus 10746 1001 ES Amsterdam 1"1\ E W www.bof.nl Bankrekening 554706 512 Bits of Freedom, Amsterdam KVK-nr. 34 12 1286 Betreft Reactie op Business case Historische NAW Datum

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10468 3 maart 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 29 februari 2016, nr. IENM/BSK-2016/39486,

Nadere informatie

Openbaar. datum stuk : 4 maart 2014 dienst : Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling datum registratie : afdeling : Ruimtelijke Ontwikkeling

Openbaar. datum stuk : 4 maart 2014 dienst : Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling datum registratie : afdeling : Ruimtelijke Ontwikkeling algemeen Openbaar volgnummer : 2014-12219 stukken naar auteur : nee datum stuk : 4 maart 2014 dienst : Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling datum registratie : afdeling : Ruimtelijke Ontwikkeling classificatienummer

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt. Geacht College,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt. Geacht College, College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Echt-Susteren Postbus 450 6100 AL Echt datum 17 december 2008 uw kenmerk behandeld door Dhr. B.J.J. Verbugt ons kenmerk 2008501495 doorkiesnummer +31 (077)

Nadere informatie

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Introductie Hieronder zijn de verschillende activiteiten beschreven die door de ANVS worden ondernomen

Nadere informatie

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Veiligheid en BBT/BREF Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Inhoud 1. Richtlijn Industriële Emissies 2. BBT s en BREF s 3. Richtsnoeren voor het opstellen van BREF s 4. Veiligheid

Nadere informatie

Overstromingsscenario s voor rampenplannen

Overstromingsscenario s voor rampenplannen Overstromingsscenario s voor rampenplannen Noordelijke kust Nederland is heel goed beschermd tegen overstromingen. Toch zijn overstromingen niet uit te sluiten. Hoe ingrijpend kan een overstroming in Nederland

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECI..ASSIFICEERD beschikking 27 SEP. 2075 Nummer Onderwerp Maatwerkbesluit op grond van artikel 3.5, vijfde lid van het Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Beoordelingskader restrisico s s onvoorziene lozingen

Beoordelingskader restrisico s s onvoorziene lozingen Beoordelingskader restrisico s s onvoorziene lozingen - Opgeloste stoffen (volumecontaminatie) - Onopgeloste stoffen (drijflagen) David Vroon, RWS WNZ, Rotterdam Yuri de Nooijer, RWS ZD, Middelburg Even

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus AA Landgraaf

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus AA Landgraaf > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus 31000 6370 AA Landgraaf Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Vragen van de heer W. Hoogervorst (SP) over Aardverschuiving bij aanleg N23 bij Grootebroek/Venhuizen.

Vragen van de heer W. Hoogervorst (SP) over Aardverschuiving bij aanleg N23 bij Grootebroek/Venhuizen. Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Datum ingekomen vragen : 26 juni 2017 Datum GS-besluit: : 18 juli 2017 Vragen nr. 60 Vragen van de heer W. Hoogervorst (SP) over Aardverschuiving bij

Nadere informatie