Jaarrapportage Jaarrapportage PM04012B SpitsMijden. Projectnummer Projectnaam Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapportage 2007. Jaarrapportage 2007. PM04012B SpitsMijden. Projectnummer Projectnaam 01-04-2008. Datum"

Transcriptie

1 Jaarrapportage 2007 Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider PM04012B SpitsMijden Rabobank Nederland Frans Glazener Dr. D. van Egeraat

2 Hoofdstuk 1. Inhoudelijke focus In 2004/2005 is sprake geweest van diverse initiatieven rondom het thema prijsbeleid en benutting van de weginfrastructuur, met betrokkenheid van verschillende partijen zoals Rabobank Nederland, ARS Traffic & Transport Technology, WnT (Wegen naar de Toekomst), RDW (i.s.m. Kapsch), Swingh, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht, Technische Universiteit Delft, OC Mobility Coaching BV, Goudappel Coffeng. Deze private en publieke partijen bundelden op 9 december 2005 formeel hun krachten onder de noemer SpitsMijden. De financiële ondersteuning van Transumo was daarvoor een cruciale randvoorwaarde. De start van SpitsMijden 1 als project was daarmee een feit met als doel: Uitbreiden van het repertoire van sturingsinstrumenten voor regulering van het weggebruik in de spits. Verkrijgen van inzicht in het verplaatsingsgedrag van forensen bij het geven van positieve prikkels, indien de spits wordt gemeden. De geformuleerde resultaten waren: Een gedurende drie maanden bij minimaal 200 en maximaal 500 automobilisten getoetste set duurzame beloningsarrangementen (techniek + positieve prikkel) voor gedragsverandering van individuen. Een plan van aanpak voor een vervolg op SpitsMijden 1. SpitsMijden is een concept om de mobiliteit te verbeteren door (infra)gebruikers mede via een gedragsafhankelijke beloning te verleiden hun reisgedrag aan te passen. Gedurende 2006/2007 is de SpitsMijden 1 proef uitgevoerd op de A12 corridor tussen Zoetermeer en Den Haag. De resultaten waren verrassend goed: het totaal aantal ritten van de deelnemers in de spits halveerde. SpitsMijden 1 is uitgevoerd als een wetenschappelijk experiment en er is uitgebreid over gerapporteerd. De resultaten van SpitsMijden 1 (cameragegevens, EVI-meetgegevens, logboeken, enquêtes) zijn verder geanalyseerd. Hierbij is met name het effect van belonen op vertrektijdstip keuze en vervoerwijze onderzocht, en de mate waarin deze beïnvloed worden door factoren zoals huishoudens samenstelling, autobezit, flexibiliteit van de werktijden, werkorganisatie en gebruik van verkeersinformatie. Daarnaast is een aanvullende enquête uitgevoerd naar de representativiteit van de deelnemers aan SpitsMijden 1, in verband met mogelijke effecten van opschaling van de proef in SpitsMijden 2 en 3. Op 5 april 2007 werd de eerste tranche van SpitsMijden Zoetermeer Den Haag afgesloten met een congres in het WFCC in Den Haag. Ruim 100 betrokkenen bezochten het congres. Niet alleen werden de resultaten van de proef SpitsMijden gepresenteerd, ook was er voldoende ruimte voor verdieping: het delen van leerervaringen en een dialoog met geïnteresseerden. Dat gebeurde tijdens de vier workshops: Transitie, Toepassing, Testresultaten en Techniek. Iedere workshop werd twee maal aangeboden. In bijlage is het persbericht naar aanleiding van het congres en het programmaboekje ingesloten. 1

3 In het project SpitsMijden zijn naast de uitgaven gerelateerd aan het congres (zie hierboven) drie deelrapportages opgeleverd: Effect van Belonen met de wetenschappelijke verantwoording van de proef Effect van Belonen - samenvatting (Nederlands- én Engelstalig) Experimental Design and Modelling met de verantwoording van de proefopzet Leerervaringen met een aantal geleerde lessen uit de proef. Alle drie de rapportages zijn te downloaden via SpitsMijden.nl SpitsMijden 2: Kortgeleden 1 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat zich positief uitgelaten over het concept SpitsMijden en zich voorstander getoond van meer proeven waarin gedragsverandering / gedragseffecten een rol spelen. Het succes van SpitsMijden 1 heeft er toe geleid dat besloten is om de proef in 2008 verder uit te rollen zoals in het oorspronkelijk plan verwoord was. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2007 getroffen. SpitsMijden is een innovatief concept, waarbij gedragsverandering via positieve prikkels wordt gestimuleerd. In SpitsMijden 2 wordt het concept verder uitgebouwd door verdere proeven op de A12 en A15. Hierbij zijn verdere innovaties voorzien op zowel organisatorisch (verkeersmanagement) als technologische vlak. Op organisatorische vlak is voorzien om gedurende veel langere termijn te belonen, waardoor SpitsMijden als verkeersmanagement concept een andere dimensie krijgt. Hiervoor dient de communicatie met de deelnemers, het monitoren van gedrag en het aanbieden van prikkels herzien te worden. De effecten op deze aangepaste vorm van SpitsMijden zullen veel nieuwe inzichten in de aard en toepasbaarheid van het concept opleveren. Een belangrijk onderdeel van de innovatie betreft ook de beoogde betrokkenheid van werkgevers bij de proef. De impact hiervan op gedragsbeïnvloeding en het aanbieden van beloningsarrangementen zal in 2008 en 2009 nader onderzocht worden. Voor de eerste uitbreiding van het SpitsMijden concept (SpitsMijden 2A, op de A12 tussen Gouda en Den Haag) is een plan van aanpak gemaakt. Beloningsscenario s, tijdsplanningen, draaiboeken voor back-office, wervingsprocedures, technische voorbereiding (voor detectie) etc. zijn gemaakt. Naar verwachting zal deze uitbreiding in de komende maanden van start gaan, om gedurende minimaal een jaar operationeel te zijn (hierbij wordt tevens gekeken naar de wegwerkzaamheden op de A12).. Op een meer conceptueel niveau (SpitsMijden als concept) is een plan van aanpak gemaakt voor het realiseren van scenariodefinities. Deze vormen een handleiding voor het definiëren en uitwerken van beloningsscenario s in verschillende situaties. De resultaten van SpitsMijden 1 en SpitsMijden 2a, 2b en 2c zullen hierin worden opgenomen. Het eindresultaat (Handboek Scenario Definities) zal een belangrijk hulpmiddel zijn om het concept SpitsMijden op grotere schaal ingang te laten vinden. Daarnaast is sprake van transitieonderzoek en transitiemanagement 2. 1 Brief Anders Betalen voor Mobiliteit, 30 november 2007, kenmerk VenW/DGP-2007/ Zie ook Position Paper Spitsmijden, hoofdstuk 3. 2

4 Transumo tranches Tranche 1 Tranche 2 Spitsmijden 3 (grootschalig werkgeversinitiatief) Spitsmijden 1 (Zoetermeer Den Haag) Spitsmijden 2C (concept in de trein) Spitsmijden 2B (Spijkenisse A15) Spitsmijden 2A (Gouda Den Haag) - Samenwerken externen - Scenariodefinities Gedragswetenschappelijk deel Transitiewetenschappelijk deel De belangrijkste uitgangspunten voor SpitsMijden 2A (Gouda Den Haag) en de werkstromen samenwerken externen en scenariodefinities zijn: - Het Transumo project SpitsMijden loopt door tot 30 september In het originele projectplan (SpitsMijden 1, tranche 2) is een globale beschrijving van tranche 2 opgenomen dat op hoofdlijnen bestaat uit drie onderdelen: - Een praktisch deel: vervolg op de proef Zoetermeer - Den Haag; - Een wetenschappelijk deel: gedetailleerde analyses van de resultaten uit Tranche 1 en modelberekeningen voor opschaling. - Een transitie deel: gericht op onderzoek en management van transitie 3. - Partners en de Transumo subsidiebedragen voor Tranche 2 ( ) zijn vastgesteld. - Net als in Tranche 1 is het mogelijk dat één of meerdere organisaties zich aansluiten en met additionele budgetten/inzet komen. - Voor een vervolg praktijkproef zal er extra financiering van externe partij(en) en mogelijk ook Transumo nodig zijn. SpitsMijden is een vorm van demand management. Net zoals bijvoorbeeld road-pricing en pre-trip verkeersinformatie. In SpitsMijden 2 zal aan het people aspect speciale aandacht worden gegeven door het betrekken van werkgevers bij de proeven. Hierbij zal vooral worden afgestemd met betrekking tot secundaire randvoorwaarden die het SpitsMijden door werknemers moeten vergemakkelijken. Hierbij kan gedacht worden aan flexibiliteit van werktijden, de planning van vergaderingen, maar ook aan medewerking aan de beschikbaarstelling van OV kaarten etc. Het doel van SpitsMijden (als concept) is het bijdragen aan de verbetering van (duurzame) mobiliteit 4. De doelstelling van deel 2A van SpitsMijden is het zoeken naar en ontwikkelen van zodanige sturingsinstrumenten met een beloningscomponent dat tijdsbestendige gedragsverandering ontstaat. 3 Zie ook Position Paper Spitsmijden, hoofdstuk 3. 3

5 Als blijkt dat het toepassen van SpitsMijden in een gegeven situatie effectief, wenselijk en haalbaar is, zijn de lange termijn doelstellingen van het concept SpitsMijden: 1. Een beloningscomponent toevoegen aan andere beleidsinstrumenten, zoals road-pricing concepten. 2. SpitsMijden als sturingsinstrument toepassen in concrete, individuele situaties, bijvoorbeeld: a. Tijdelijk, bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden, evenementen, etc. b. Permanent, bijvoorbeeld op specifieke filegevoelige locaties (snelwegen, toegangswegen van steden enz). 3. SpitsMijden toe te passen in situaties waar nu nog niet aan wordt gedacht (open houden van nieuwe mogelijkheden). Hoofdstuk 2. Impact en Spin off De praktijkproef van SpitsMijden I is low-profile gehouden om de resultaten van de proef en het daarop te baseren onderzoek zo min mogelijk te beïnvloeden. Desondanks was al van meet af aan sprake van de nodige impact, vanwege de politieke reuring en media-aandacht. Vanuit de proef is met succes een strakke regie gevoerd op het low-profile houden tot het eind van de proef. Het SpitsMijden congres van april 2007 en de behaalde resultaten in de proef hebben het denken over, de aandacht voor SpitsMijden in een stroomversnelling gebracht. Wat betreft de externe aandacht is door TU-TBM een nulmeting en een effectmeting uitgevoerd naar de externe beeldvorming waarbij is onderzocht of het uitvoeren van de praktijkproef SpitsMijden heeft doorgewerkt in de bredere context van het prijsbeleiddebat. Belangrijkste conclusie is, dat de proef ertoe heeft geleid dat er veel meer aandacht is gekomen in het prijsbeleidsdebat voor belonen en SpitsMijden als specifiek beloningsinstrument. De kennis over SpitsMijden is toegenomen en de actoren denken veel actiever na over de mogelijke toepassingen van het concept van belonen en dit specifieke beloningsinstrument. Veel actoren zijn belonen serieuzer gaan nemen. Waar voorafgaand aan het experiment een aantal actoren SpitsMijden direct zouden wegstemmen, is de scepsis ten aanzien van SpitsMijden verminderd en vinden de meeste actoren het nuttig om dit instrument nader te onderzoeken, te testen of zelfs direct in te zetten. Verder zien actoren, als gevolg van het uitvoeren van de proef, nu uitgebreidere toepassingsmogelijkheden. Velen zien potentie in de toepassing van het instrument op een bepaald traject, een aantal trajecten of in een regio. Daarnaast vinden veel actoren dat het instrument niet alleen tijdelijk kan worden toegepast, maar ook blijvend, mits het wordt gecombineerd met een ander instrument zoals kilometerheffing. Combinatie met andere instrumenten wordt overigens in ieder geval als wenselijk beschouwd omdat het doel van prijsbeleid veel breder is dan het specifieke doel waarop SpitsMijden gericht is. De snel toegenomen belangstelling voor SpitsMijden uit zich op verschillende wijzen, maar komt vooral tot uiting in de sterke belangstelling voor toepassing bij wegwerkzaamheden en vanwege de beloningscomponent die de belangstelling heeft gewekt van Anders Betalen voor Mobiliteit en de Minister van V&W, Eurlings. Enerzijds wordt deze stroomversnelling veroorzaakt door een omvangrijk aantal werkzaamheden de komende jaren waarvoor Rijkswaterstaat en regionale/ lokale overheden naarstig op zoek zijn naar werkende oplossingen voor beperking van de overlast. Anderzijds doordat in SpitsMijden, en dan vooral 2A Gouda Den Haag, sprake is van overeenkomstige technologie als in beeld is voor Anders Betalen voor Mobiliteit. Als gevolg daarvan 4 Met verbeteren van (duurzame) mobiliteit wordt gedoeld op de doelstellingen in de Nota Mobiliteit zoals het verbeteren van doorstroming, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, comfort en duurzaamheid in termen van leefbaarheid en leefmilieu. 4

6 krijgen grote technologiepartners interesse in SpitsMijden oplossingen omdat zij hierin kunnen voorsorteren op Anders Betalen. Vanuit transitieoogpunt dienen deze ontwikkelingen met de nodige voorzichtigheid te worden bezien omdat het gevaar bestaat van aantasting van de integriteit van het concept, wat tot een negatief beeld kan leiden. In deze maalsstroom is een veelheid van nieuwe contacten, contracten en initiatieven ontstaan, met verschillende partners in het project. De wegwerkzaamheden aan de Hollandse Brug en binnenkort de Moerdijkbrug worden door ARS via Filemijden voorzien van hetzelfde concept. De Minister heeft SpitsMijden als kansrijke oplossing aangemerkt, het heeft mede een push gegeven aan werkgeversinitiatieven voor mobiliteitsmanagement of als aanvulling daarop waardoor in de regio s Amsterdam, Utrecht, Arnhem-Nijmegen, Utrecht, Den-Bosch-Eindhoven en Rotterdam serieus wordt nagedacht over toepassing van SpitsMijden. Tenslotte kan de toetreding van NS tot het SpitsMijden consortium ook als een gevolg van deze ontwikkeling worden gezien. Enerzijds is zij in beeld als belangrijke partner in het streven naar volumereductie (in 2A), anderzijds zelf ook leidend voorwerp van SpitsMijden, omdat een succesvolle volumereductie NS noodzaakt ook treinreizigers te motiveren buiten de Spits te gaan reizen. Op basis van SpitsMijden 1 zijn wetenschappelijke artikelen ingediend in het Journal of Transport Economics and Policy en het tijdschrift Transportation. Naar verwachting zullen deze een significante bijdrage leveren aan gedragswetenschappelijke inzichten in de verkeerskunde, met name in de asymmetrie in reacties op beprijzen en belonen. De resultaten van SpitsMijden 1 kunnen als basis dienen om de toepasbaarheid van de psychologische prospect theorie (Kahnemann en Tversky) in de verkeerskunde verder te onderzoeken. Hoofdstuk 3. Projectuitvoering In mei 2007 is de praktijkproef SpitsMijden 1 afgerond. De uitvoeringsfase (nagenoeg gelijk aan de beloningsperiode van de praktijkproef) liep van 18sept-31 dec Vanaf 1 jan - 15 mei was sprake van de nazorg/afrondingsfase. Het projectmanagement in 2007 stond dan ook vooral in het teken van een goede afsluiting en (kennis)borging van de praktijkproef. Hoofdtaken daarbij zijn geweest: - Doen opstellen van alle verantwoordings-, wetenschappelijke- en publieksrapportages - Organiseren van workshops leerervaringen en opstellen van eindrapportage leerervaringen - Aansturen van PR en communicatiemomenten: media uitingen, congres, artikelen etc. - Nazorg naar alle deelnemers, inclusief alle uitbetalingen - Verdeling (project)eigendommen conform eigendomsadministratie - Afronden financiële administratie - Dossiervorming en archivering - Verantwoording aan opdrachtgever Het project is binnen de gestelde tijd, budgetten en vooraf bepaalde scope en kwaliteitseisen afgerond. In de periode feb. dec 2007 is gewerkt aan de voorbereidingen voor een vervolg proef in SpitsMijden 2. Daarbij zijn onder andere devolgende documenten opgesteld: o Een strategie nota o Een Plan van Aanpak SpitsMijden 2 o Een Projectplan SpitsMijden 2A 5

7 o Een initiatief document voor SpitsMijden 2C (SpitsMijden in de trein) o Een budgetering voor SpitsMijden 2 Verder zijn reeds technische voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van SpitsMijden 2A. Dit betrof met namen de Front-office en de Back-office. Verbeterde structuren voor website en databases zijn ontworpen en geïmplementeerd. Voor de Front-office is een CRM (Customer Relation Management systeem) ontworpen om gestructureerd alle communcatie met de deelnemers te kunnen beheren, inclusief alle meetgegevens van de deelnemers. Verder is er een CMS (Content Management System) ontworpen die het mogelijk maakt voor de communicatie medewerkers om on-line de inhoud van de website aan te passen. De praktijkproeven 2A, 2B en 2C waren in 2005 niet voorzien en de benodigde budgetten overstijgen de in 2005 gealloceerde budgetten. Daarom is in 2007 een extra subsidieaanvraag bij Transumo voorbereid. Relatie met andere Transumoprojecten/ BSIK programma s. Deze is aanwezig met Traduvem vanwege de relevantie van SpitsMijden voor de ontwikkeling van duurzaam verkeersmanagement, ook door een personele unie (via OC en Rabobank). Daarnaast is sprake van verwantschap met het STOK project vanwege de beloningscomponent in beide trajecten. Door participatie in een veelheid van door Transumo georganiseerde bijeenkomsten en workshops zijn ook vele connecties gelegd. Koppeling met andere BSIK programma s is vooral via de transitieactiviteiten gelopen, onder andere door participatie in het project transitemonitoring dat vanuit KSI is georganiseerd. Daarin participeerden betrokkenen van o.a. PSI BOUW, Energietransitie, Transitie duurzame landbouw, biodiversiteit en watermanagement. Hoofdstuk 4. Projectconsortium De participanten in het project SpitsMijden zijn, onderscheiden naar participatie in SpitsMijden I en 2A: SpitsMijden I o ARS/T&TT = leverancier van technologie, modelbouw en BackOffice o RDW icm Kapsch = Technologie en inbouw OBU o Rabobank = Projectbureau, penvoerder, beloningen, ledenwerving o Rijkswaterstaat/WNT = Projectrealisatie o P2 Management= Project management o Universiteit Utrecht = Gedragsonderzoek o Vrije Universiteit Amsterdam = Gedragsonderzoek en modelbouw o Goudappel Coffeng = Modelbouw o Technische Universiteit Delft (Civiele Techniek en Geowetenschappen)= modelbouw o Technische Universiteit Delft (Techniek, Bestuur en Management) = Transitie onderzoek o OC = Transitie onderzoek SpitsMijden 2A : Gouda Den Haag o ARS/T&TT = leverancier van technologie, modelbouw en BackOffice o RDW = Technologie en EVI II o Rabobank = Projectbureau, penvoerder, beloningen, ledenwerving o Rijkswaterstaat dir. ZH/WNT = Projectrealisatie 6

8 o P2 Management= Project management o Universiteit Utrecht = Gedragsonderzoek o Vrije Universiteit Amsterdam = Gedragsonderzoek en modelbouw o Technische Universiteit Delft (Techniek, Bestuur en Management) = Transitie onderzoek o OC = Transitie onderzoek o NS = bijdrage aan mogelijkheden volumereductie o Swingh = projectrealisatie Bij het begin is in de stuurgroep afgesproken dat de participanten zich niet verbonden voor een bepaalde inspanning, maar voor een specifiek resultaat. Als het behalen van het resultaat door onvoorziene omstandigheden boven budget uit zou komen is afgesproken dat desondanks het resultaat door de betreffende partner (eventueel in samenwerking met een andere participant) zou worden geleverd. Dat heeft goed gewerkt in SpitsMijden I en blijft gehandhaafd. Hoofdstuk 5. Kennisverspreiding en communicatie 1`Kennisverspreiding algemeen Zie hiervoor o.a. de beschrijving samenwerking binnen Transumo en andere BSIK programma s. 2 Budget kennisverspreiding en communicatie Deze post is niet afzonderlijk bijgehouden en gerapporteerd. Rapportages, congres enz zijn allemaal opgenomen in de uren van de participanten. 3 Doelgroepen kennisverspreiding Er is onderscheid gemaakt in publicaties voor beperkt gebruik en voor vrije communicatie naar buiten. Via de website is de belangrijkste informatie voor het brede publiek terug te vinden. Het congres in april was bedoeld voor politiek, overheid en de verkeers- en vervoersector, waaraan meer dan 100 mensen hebben deelgenomen en die veel media-aandacht heeft opgeleverd. Op een veelheid van bijeenkomsten wordt door diverse partners in SpitsMijden voor een divers publiek, gewag gemaakt van de uitkomsten van SpitsMijden en de beoogde vervolgproeven. De Rabobank heeft SpitsMijden zowel intern als extern gepositioneerd als onderdeel van het streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame mobiliteit. De Rabobank is voorvechter van een nieuwe manier van werken waarbij aanwezigheid niet meer de maatstaf is maar resultaat. Die kan op verschillende plaatsen en verschillende tijdstippen geleverd worden, van 9-5 op kantoor zitten wordt een achterhaald en niet meer te handhaven begrip. SpitsMijden past hier uitstekend in. 4 Afwijkingen jaarplan Het project SpitsMijden 1 is binnen de gestelde tijd, budgetten en vooraf bepaalde scope en kwaliteitseisen afgerond. Ook de voorbereidingen voor SpitsMijden 2 lopen volgens plan. 5 Publicaties en Presentaties - Door UU en VU is een presentatie gehouden op het TRB congres in Washington (januari 2008). 7

9 - Medio 2008 zal een postdoc aan de UU beginnen met verdere resultaten van de SpitsMijden 1 data. De verwachting is dat dit resulteert in 4 tot 5 wetenschappelijke artikelen in de komende jaren. - kort paper en presentatie SpitsMijden op Ecomm 2007 in Lund Zweden (OC en Rabobank) - presentatie SpitsMijden en FileMijden voor RWS forum wegbeheer en wegwerkzaamheden in nov. in het Mobilion Utrecht (OC) - presentatie SpitsMijden in plenaire bijeenkomst TRADUVEM in het Mobilion in juni 2007 (door Rabobank) - Vonk Noordegraaf, D.M., and O.A.W.T. van de Riet, Belonen: een alternatief, aanvulling of bedreiging voor prijsbeleid in Nederland? Conference proceedings Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) November 2007 in Antwerpen, Rotterdam, pp De rapportages, zoals benoemd in hoofdstuk 1 - Congres in 2007 (zie de bijlage voor het programmaboekje) - Media aandacht in 2007, onder andere: Radio Radio 1, Radio 2, Business News Radio, Simone FM (Noord Nederland), Radio Gelderland, Radio West, Radio West, Radio M, RTV Utrecht, Radio 1, België TV TV West, NOS journaal, RTLZ, SBS, RTL Nieuws Kranten Financieel dagblad, Volkskrant, Parool, Telegraaf, AD. Uitwaaiering naar regionale kranten is niet bekend (geen knipselservice). - Internet Verder vele sites (Verkeerskunde, RTLZ, NU.nl etc) en natuurlijk de rol van ANP en GPD. 8

10 Hoofdstuk 6. Bijdrage aan vernieuwing kennisinfrastructuur Beschrijf in welke mate uw project een bijdrage heeft geleverd aan de vernieuwing van de kennisinfrastructuur voor duurzame mobiliteit. Aspect Bijdrage van het project in 2007 Nieuwe disciplines Het is moeilijk aan te geven of sprake is van nieuwe disciplines. Feit is wel, dat de kans te oefenen met volumereductie, de samenwerking met werkgevers en overheden, de betrokkenheid van NS en toename van het schaalniveau tot nieuwe kennis en kundes zal (kunnen)leiden voor hoe een nieuw instrumentarium om de mobiliteitsgroei in een duurzamere richting om te buigen dan wel terug te dringen Nieuwe competenties SpitsMijden/ Filemijden is een nieuwe en perspectiefvolle vorm voor het aanpakken van congestie gebleken. SM2: inzicht in het effect van belonen gedurende langere periode (een jaar) en in alternatieve arrangementen. Nieuwe partijen, nieuwe netwerken SpitsMijden 2A komt al mede tot stand met nieuwe betrokkenen in nieuwe allianties op een groter gebied. Uitbreiding naar 2B (bij Spijkenisse/ Rotterdam/ A15) en met 2C (SpitsMijden in de trein) ontstaan alleen al binnen het project nieuwe structuren. In toenemende mate zullen werkgevers bij de proef betrokken worden Nieuwe samenwerkings- of financiële arrangementen Zie hiervoor. Nieuwe vormen van kennismanagement Behoort bij transitieonderzoek fase II. Nieuwe vormen van communicatie Project heeft als case inzicht opgeleverd in hoe een zo publicitair gevoelig project, door de verwachtschap met anders betalen voor mobiliteit tussen Scylla en Charibdis van de publieke opinie te laveren, zonder het experimentele karakter te hoeven loslaten. In het vervolgtraject wordt ervaring opgedaan met hoe een succesvol project ondanks alle krachten uit de omgeving voor versnelde toepassing en opschaling ook een leertraject kan blijven Overig, namelijk.. 9

11 Hoofdstuk 7. Bijdrage aan internationalisering Het SpitsMijden concept is in 2007 door middel van congrespresentaties en wetenschappelijke artikelen onder de aandacht gebracht van verkeerskundigen in Europa, Noord-Amerika en Azië. De gedragswetenschappelijke onderbouwing van de methode zal als gevolg van het internationale wetenschappelijke debat versterkt worden. Aspect Bijdrage van het project in 2007 Internationale participanten nemen deel aan het project Kapsch, techniek advies (Zie ook W5 in Hoofdstuk 9) Georganiseerde kennisuitwisseling met buitenlandse partijen Via congressen (ECOMM, ITS World), seminars, (Zie ook W4 in Hoofdstuk 9) persbijeenkomsten etc. Inbedding resultaten project in internationale Congrespresentaties (TRB) en wetenschappelijke kennisprogramma s artikelen Aansluiting project op internationaal kennisprogramma EPOMM en ECOMM (programma noemen) Overig, namelijk.. 10

12 Hoofdstuk 8. Bijdrage aan output Transumo Geef aan welke deliverables uw project het afgelopen jaar heeft opgeleverd en welke andere bijdrage is geleverd aan het realiseren van de Transumo-doelstellingen. Opgeleverde resultaten en producten voegt u toe als bijlage bij deze jaarrapportage. Deliverable Datum Notitie proces totstandbrenging project 1.2 Notitie internationale state-of-the-art onderzoeksthema 1.3 Overige onderzoeks(tussen)rapportages (zie ook Hoofdstuk 9, K2) Vakpublicaties (zie ook Hoofdstuk 9, K3) Bijdragen aan vaksymposia (zie ook Hoofdstuk 9, K4) 2.1 Wetenschappelijke publicaties (zie ook Hoofdstuk 9, W1 & W2) Wetenschappelijke seminars (zie ook Hoofdstuk 9, W3) Ecomm congres, Lund Zweden. Congres SpitsMijden April Vonk Noordegraaf, D.M., and O.A.W.T. van de Riet, Belonen: een alternatief, aanvulling of bedreiging voor prijsbeleid in Nederland? Conference proceedings Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) November 2007 in Antwerpen, Rotterdam, pp

13 Hoofdstuk 9 Bijdrage project aan mijlpalen Transumo Mijlpalen voor wetenschappelijke output Bijdrage project in 2007 Wetenschappelijke publicatie W1 Dissertaties/theses Mevr. D..Jocsimovic is gepromoveerd op dit onderwerp W2 Wetenschappelijke publicaties 2007: artikel geaccepteerd voor presentatie TRB congres. W3 Wetenschappelijke seminars Internationalisering W4 Aansluiting internationale netwerken Aansluiting bij het Ecomm netwerk presentatie gegeven bij seminar in Lund, Zweden in 2007 W5 Participatie internationale deskundigen Toepassingen W6 Toepassingen (valorisatie) Filemijden A6 Stichtse Brug Mijlpalen voor economische en maatschappelijke output Bijdrage project in 2007 Duurzame kennisinfra M1 Meer-partij onderzoek Consortium bestaat uit meerdere partijen van verschillende disciplines M2 Best practices Publicatie folder Leerervaringen SpitsMijden M3 Samenwerkingsverbanden Consortium Kennis duurzame mobiliteit M4 Conceptontwikkeling Concept SpitsMijden kan door anderen gebruikt gaan worden M5 Kennis over technologische vernieuwing Proeven met camera toezicht en GPS locatie bepaling. Nuttig voor uiteindelijke invoer kilometer beprijzing M6 Kennis van gebruikers Ja Ervaring voor implementatie M7a Gebruikersoriëntatie Ja M7b Gebruikersparticipatie Ja M8 Praktijkcases Spitsmijden 1 M9 Proeftuinprojecten M10 (Ontwikkelen) transitiekennis SpitsMijden is een casestudy in het promotieonderzoek van R. van der Knaap (bij TBM aan de TUD) naar hoe wordt geleerd in transitieprojecten Concretisering M11 Investeringsprojecten Nog niet van toepassing M12 Commerciële tools Filemijden A6 Stichtsebrug Mijlpalen innovatietraject, incl. kennistransfer Bijdrage project in 2007 Communicatie-uitingen K1a Website* 1 K1b Factsheets projecten 1 12

14 K1c TRANSUMO brochure/leaflet 1 K1d TRANSUMO jaarverslag 1 K1e TRANSUMO jaarcongres 1 Toegepaste publicaties K2 Onderzoeks(tussen)rapportages 3 K3 Vakpublicatie 1 K4 (Bijdragen) Vaksymposia 2 K5 Lezingen, interviews Diverse interviews in media, bijdrage aan Transumocongres, vele lezingen door Rabobank Onderwijs K6 Onderwijscases HBO/WO K7 Afstudeerprojecten/stages 1 Communities K8 Communities/Networks of Practice Transitiemonitoring (KSI), Verdiepingsbijeenkomsten KSI, deelname aan alle Transumo workshops en het Transumocongres in Almere Hoofdstuk 10. Financieel/administratief Het project heeft op deelgebieden wel budgetoverschrijdingen gekend, maar deze zijn allen geabsorbeerd door de participanten die zich gecommitteerd hadden aan een resultaat en niet aan een inspanning. Onder andere daardoor is het project binnen budget gebleven. De separate spreadsheet en de accountantsverklaringen per participant zijn hierbij gevoegd. BIJLAGEN Leerervaringen SpitsMijden brochure Juli

Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden

Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q3) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-10-2006) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2

Kwartaalrapportage. Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2 Kwartaalrapportage Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 Q2 IN04.041 Stations,bereikbaarheid

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q1) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-3-2005) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)

Nadere informatie

Deelplan 4 Communicatie gericht op de media Dit deelplan is een bijlage bij het Communicatieplan Spitsmijden Gouda Den Haag

Deelplan 4 Communicatie gericht op de media Dit deelplan is een bijlage bij het Communicatieplan Spitsmijden Gouda Den Haag Deelplan 4 Communicatie gericht op de media Dit deelplan is een bijlage bij het Communicatieplan Spitsmijden Gouda Den Haag Martijn van Elk, Rik Vree, Marina Meens April 2008 1. Scope Voor de communicatie

Nadere informatie

De proef. Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden.

De proef. Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden. De proef Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden. 2 Doelstellingen Algemeen: Uitbreiden van het repertoire sturingsinstrumenten weggebruik

Nadere informatie

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005 PM.05.011 Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer Jaarrapportage 2005 Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 IP.05.011 Transitie naar een Integraal

Nadere informatie

Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken

Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL.04.026 Nationale Netwerken 27/02/2006 TNO Drs. Kees Verweij Doel van de jaarrapportage

Nadere informatie

Fred Zijderhand, ARS T&TT Albert Mulder, RDW. Transumo Kennismiddag Mobiliteitstechnologie in auto s Mobilion, 19 oktober 2006

Fred Zijderhand, ARS T&TT Albert Mulder, RDW. Transumo Kennismiddag Mobiliteitstechnologie in auto s Mobilion, 19 oktober 2006 Fred Zijderhand, ARS T&TT Albert Mulder, RDW Transumo Kennismiddag Mobiliteitstechnologie in auto s Mobilion, 19 oktober 2006 Inhoud Inleiding Het project en de proef Technieken Yeti smartphone Technieken

Nadere informatie

Spitsmijden 1; Bijdragen aan Transities naar Duurzame Mobiliteit Teije Gorris, Transumo 24 november 2008

Spitsmijden 1; Bijdragen aan Transities naar Duurzame Mobiliteit Teije Gorris, Transumo 24 november 2008 Spitsmijden 1; Bijdragen aan Transities naar Duurzame Mobiliteit Teije Gorris, Transumo 24 november 2008 Inhoud Doel presentatie Resultaten Spitsmijden 1 Transumo Van Spitsmijden 1 naar Spitsmijden 2x

Nadere informatie

BTK kwartaalrapportage Q1 2006

BTK kwartaalrapportage Q1 2006 BTK kwartaalrapportage Q1 2006 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 Q1 IP.04.053 Betrouwbaarheid Transport Ketens 30-03-2006 ProRail Toine Houben 1.

Nadere informatie

Effecten van belonen in Spitsmijden 2

Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Samenvatting 2008/2009 Spitsmijden: Een veelbelovend concept Spitsmijden is een concept om de mobiliteit te verbeteren door (infra)gebruikers, mede via een gedragsafhankelijke

Nadere informatie

ECO rapportage kwartaal 1, 2006

ECO rapportage kwartaal 1, 2006 ECO rapportage kwartaal 1, 2006 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 GL.05.022b ECO (Effective CLSC Organization) 01062006 Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Appendix A : Activiteiten Werkstroom Samenwerken met Externe Partijen en Transitie

Appendix A : Activiteiten Werkstroom Samenwerken met Externe Partijen en Transitie Appendix A : Activiteiten Werkstroom Samenwerken met Externe Partijen en Transitie Inleiding Transities zijn langlopende veranderingsprocessen die Rotmans (2006) als volgt omschrijft: Een transitie is

Nadere informatie

Initiatief beslisdocument

Initiatief beslisdocument Initiatief beslisdocument Spitsmijden 2A datum 8 maart 2008 Definitief ons kenmerk auteur versie 12.869a Paul Manders 1.0 Introductie In aanloop op het project Spitsmijden 2A (Gouda Den Haag) zijn al verschillende

Nadere informatie

Landelijke Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour

Landelijke Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour Landelijke Smart Mobility Ronde Tafel Human Behaviour Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility Samen werken aan randvoorwaarden voor versnelling en opschalen van implementatie Programma 13:00 13:10

Nadere informatie

Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken

Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 Q4 GV.04.025 Europese Netwerken 22 mei 2006 TNO Kees Verweij INLEIDING Doel

Nadere informatie

Jaarrapportage Kilometerverzekeren

Jaarrapportage Kilometerverzekeren Jaarrapportage 2006 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider PM.04.012a Kilometerverzekeren 4 april 2007 STOK Dr D.H. van Egeraat Dr D.H. van Egeraat Hoofdstuk 1. Inhoudelijke

Nadere informatie

Jaarrapportage 2007 DESSUS

Jaarrapportage 2007 DESSUS Jaarrapportage 2007 DESSUS Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider IN.04.042 DESSUS 31-03-2008 Universiteit van Amsterdam Luca Bertolini Piet Rietveld Hoofdstuk

Nadere informatie

Slim reizen in het buitenland: is het gras bij de buren groener?

Slim reizen in het buitenland: is het gras bij de buren groener? Slim reizen in het buitenland: is het gras bij de buren groener? Friso Metz KpVV Ook in het buitenland is mobiliteitsmanagement in opkomst. Wij kunnen veel leren van de landen om ons heen. Het KpVV heeft

Nadere informatie

Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden

Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de effecten? 2008/2009 Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden Bouwstenen voor scenario s Spitsmijden 2008 2009 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

Effecten van belonen Spitsmijden samenvatting

Effecten van belonen Spitsmijden samenvatting Effecten van belonen Spitsmijden samenvatting Inleiding Is de automobilist te verleiden de spits te mijden? Het antwoord geeft de proef Spitsmijden. Tijdens de 50 werkdagen durende proef zochten 340 frequente

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant Wegwerkzaamheden: een voorwaarde voor spitsmijden?

Spitsmijden in Brabant Wegwerkzaamheden: een voorwaarde voor spitsmijden? Spitsmijden in Brabant Wegwerkzaamheden: een voorwaarde voor spitsmijden? Yvonne van Velthoven-Aarts Samenwerkingsverband Regio Eindhoven y.vanvelthoven-aarts@sre.nl Pierre van Veggel APPM Management Consultants

Nadere informatie

Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid Flower Mainport Aalsmeer

Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid Flower Mainport Aalsmeer Plantijnweg 32, 4104 BB Culemborg / Postbus 141, 4100 AC Culemborg Telefoon (0345) 47 17 17 / Fax (0345) 47 17 59 / www.multiconsultbv.nl info@multiconsultbv.nl Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands. Samenvatting Engels

Samenvatting Nederlands. Samenvatting Engels TRANSUMO nm magazine Het bevorderen van transitie naar duurzame mobiliteit door kennisoverdracht in vaktijdschrift NM Eindrapportage NM-Magazine, januari 2010 Auteur: E. Kruiniger TRANSUMO 1 Samenvatting

Nadere informatie

Erik Verhoef Vrije Universiteit Amsterdam

Erik Verhoef Vrije Universiteit Amsterdam Erik Verhoef Vrije Universiteit Amsterdam Kijkend naar 2040 Scenario s: rekening houden met toenemende verkeersdruk op Zuidas Maar: scenario s zijn beïnvloedbaar Aanbieden / faciliteren alternatieven voor

Nadere informatie

KpVV-publicaties en -bijeenkomsten, december 20

KpVV-publicaties en -bijeenkomsten, december 20 Page 1 of 5 Feddema-Wardenaar, MY Van: Kennisplatform Verkeer en Vervoer [info@kpvv.nl] Verzonden: donderdag 5 december 2013 12:11 Aan: griffie Onderwerp: KpVV Flits november 2013 nr. 76 Wilt u de nieuwsbrief

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

m o n t e f e l t r o

m o n t e f e l t r o m o n t e f e l t r o Van stammenstrijd naar kansen voor jonge professionals op het raakvlak tussen RO en verkeer dr Daan H. van Egeraat (www.montefeltro.nl) was initiatiefnemer en projectleider van de

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over privacy van weggebruikers in het lader van het onderzoek Spitsmijden in Brabant

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over privacy van weggebruikers in het lader van het onderzoek Spitsmijden in Brabant Statenfractie Partij voor de Vrijheid H.F. van den Berg Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

Spitsmijden 2. Ervaringen front- en backoffice

Spitsmijden 2. Ervaringen front- en backoffice Spitsmijden 2 Ervaringen front- en backoffice 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Spitsmijden is gericht op kennisontwikkeling 5 1. Spitsmijden 7 1.1 Historie 7 1.2 Concept 7 1.3 Projecten 8 2. Facts

Nadere informatie

Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit

Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL04-021 Protect 22 juni 2006 EUR Thierry Verduijn

Nadere informatie

Projectvoorstel Indivuele benadering

Projectvoorstel Indivuele benadering Projectvoorstel Indivuele benadering Algemene gegevens top-up Naam Transumo-project: Mobiliteitsdialoog duurzame personenmobiliteit Naam top-up: Individuele benadering verhuizers Zuidvleugel/ Mobiliteitsdialoog

Nadere informatie

Evaluatie Ketenmobiliteit 1999-2002 Management samenvatting

Evaluatie Ketenmobiliteit 1999-2002 Management samenvatting Evaluatie Ketenmobiliteit 1999-2002 Management samenvatting Management samenvatting Doel en onderzoeksvragen Het doel van het project is gedefinieerd als de evaluatie van de resultaten en de effectiviteit

Nadere informatie

Omslag notitie. Datum aanvraag 1 februari 2012. Naam aanvrager VGB Trade Services. Naam ontvanger van de bijdrage VGB

Omslag notitie. Datum aanvraag 1 februari 2012. Naam aanvrager VGB Trade Services. Naam ontvanger van de bijdrage VGB Omslag notitie Vergadering van de sectorcommissie Bloemkwekerijproducten Datum vergadering 5 maart 2012 Agendapunt 7b Voorbereid door Jerre de Blok Totaal aantal pagina s 5 17 februari 2012 1. Project

Nadere informatie

Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing

Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing Dr. J.H. Linssen Algemeen Directeur ARS T&TT 13/09/2013 Nulmeting Werven onder frequente spitsrijders Inschrijving deelnemers Registratie verplaatsingen

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers Spitsmijden in Brabant Leren van onze deelnemers Pierre van Veggel, inhoudelijk projectmanager Ingeborg van Egmond, communicatieadviseur woensdag 2 november 2011 Opbouw presentatie 1. Spitsmijden in een

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Waarom PPA? PPA is geen doel en staat niet op zich! Problemen door verkeer: Milieu: 29,3 miljoen ton CO 2 uitstoot

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 59

Provinciaal blad 2012, 59 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 59 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 4 december 2012 nr 80CCBD4E, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

Jaarrapportage TransPorts

Jaarrapportage TransPorts Jaarrapportage TransPorts Projectnummer TM 05.004 Projectnaam TransPorts Datum 20 maart 2007 Penvoerder Projectleider Themaleider Erasmus Universiteit Rotterdam Dr. J. Edelenbos Drs. M. Hertogh 1. Inhoudelijke

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Werkgeversonderzoek Spitsmijden in de trein

Werkgeversonderzoek Spitsmijden in de trein Werkgeversonderzoek Spitsmijden in de trein Janiek de Kruijff TNO Janiek.deKruijff@tno.nl Diana Vonk Noordegraaf TNO en TU Delft Diana.VonkNoordegraaf@tno.nl Tanja Vonk TNO Tanja.Vonk@tno.nl Bijdrage aan

Nadere informatie

Jaarrapportage ECO. Jaarrapportage 2006. Projectnummer GL 05.022b. ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007

Jaarrapportage ECO. Jaarrapportage 2006. Projectnummer GL 05.022b. ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007 Jaarrapportage ECO Projectnummer GL 05.022b Projectnaam ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007 Penvoerder Projectleider Themaleider Erasmus Universiteit Rotterdam Dr.ir. H. Krikke / Dr.

Nadere informatie

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Slim Prijzen: minder verkeershinder De Stadsregio Arnhem Nijmegen werkt hard om de regio bereikbaar te houden. De komende jaren staan op de RegioRing (A12, A50, A325,

Nadere informatie

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Datum: 16 december 2010 Ir. Jan Gerard Hoendervanger Docent-onderzoeker Lectoraat Vastgoed Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk 1 HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN 2 Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument

Nadere informatie

Handreiking gebiedsgericht warmte-uitwisseling

Handreiking gebiedsgericht warmte-uitwisseling Handreiking gebiedsgericht warmte-uitwisseling De verdiepingsfase In de verdiepingsfase gaat u, samen met uw partners, de haalbaarheid en kansrijkheid van het door u voor ogen staande warmte-uitwisselingsproject

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

In car-proeven Resultaten. Folkert Bloembergen

In car-proeven Resultaten. Folkert Bloembergen In car-proeven Resultaten Folkert Bloembergen Samenhang en interactie in-car en wegkant Informeren Adviseren Optimaliseren Geleiden Sturen In-car spoor PPA Wegkant spoor PPA Domein markt Domein wegbeheerder

Nadere informatie

Stedelijke netwerken als focus voor kennisinfrastructuur

Stedelijke netwerken als focus voor kennisinfrastructuur Stedelijke netwerken als focus voor kennisinfrastructuur Waarom stedelijke netwerken Het zijn concentratiepunten van: Infrastructuur, logistiek, multimodale overstap en verkeersmanagement. Mobiliteitsproblemen:

Nadere informatie

Verkeersmanagement in de praktijk

Verkeersmanagement in de praktijk 6/8/2016 Verkeersmanagement in de praktijk De civiele ingenieur in The Matrix 1 19 mei 2016 Introductie (1) Niels van den Brink Senior adviseur verkeer & omgeving Co-auteur van de werkwijzer Minder Hinder

Nadere informatie

Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent

Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent indi-2009-12-028 Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent Project : SURFworks Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent Projectjaar : 2009 Projectmanager : Sandra Passchier Auteur(s)

Nadere informatie

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen!

DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! (Bijdragenr. 56) DVM in Amsterdam, de ambities waargemaakt door de systemen! Bert van der Veen Advin b.v. Rien Borhem Gemeente Amsterdam 1. Inleiding Om het verkeer in goede banen te leiden wordt steeds

Nadere informatie

Checklist (re)design website

Checklist (re)design website Checklist (re)design website Inleiding Het maken van een website is een omvangrijk en kostbaar project. Daarom is het goed om eerst inzicht te krijgen in wat je wilt gaan doen, voor wie en waarom. Om op

Nadere informatie

FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017

FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017 Bijlage 1, versie april 2016 FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017 Nadere informatie en beoordelingscriteria Beter Benutten Zwolle Kampen (BBZK) is een gezamenlijk initiatief

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Versie 10 maart 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Wat is een Meer met Minder-proefproject? 4 2.1 MmM-uitgangspunten 4 2.2 MmM-aanpak 5 2.2.1 Verleiden 5 2.2.2

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Effecten van belonen in Spitsmijden 2

Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Hoe verleid je automobilisten? 2008/2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Rapportages Spitsmijden 2 5 1.2 Samenwerkingsverband Spitsmijden 2 5 1.3 Rapport Effecten

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

mobiliteitsmanagement

mobiliteitsmanagement mobiliteitsmanagement Hiermee stellen wij u voor aan Slim Bereikbaar Regio Rotterdam: hét loket voor slim mobiliteitsmanagement in de stad en regio Rotterdam. VNO-NCW Rotterdam, Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Jaarrapportage Jaarrapportage IP ) Betrouwbaarheid Transport Keten. Projectnummer Projectnaam. 25 juli 2008.

Jaarrapportage Jaarrapportage IP ) Betrouwbaarheid Transport Keten. Projectnummer Projectnaam. 25 juli 2008. Jaarrapportage 2007 Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider IP.04.053) Betrouwbaarheid Transport Keten 25 juli 2008 Nederlandse Spoorwegen Joost.de Waal

Nadere informatie

Wegbeprijzing in Nederland

Wegbeprijzing in Nederland Wegbeprijzing in Nederland Studiedag Wegbelasting: op een nieuwe weg? Brussel, 31 mei 2011 Prof.dr. Carl Koopmans (SEO en Vrije Universiteit Amsterdam) www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630

Nadere informatie

Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge. 21 juni 2012

Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge. 21 juni 2012 Reizigersgedrag Beter Benutten! Presentatie Café Beter Benutten Practical Knowledge Paul Veelenturf, programmamanager MB 21 juni 2012 1 Waarover gaat het? Waarom reizigers centraal? Hoe heeft MB dat georganiseerd

Nadere informatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie Pallas Advies Bedrijfsinformatie Wat is Pallas Advies? Pallas Advies ondersteunt en adviseert overheidsorganisaties op het gebied van parkeren, mobiliteit en (reis)informatie. De ondersteuning kan op meerdere

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma TOD in de Zuidvleugel

Onderzoeksprogramma TOD in de Zuidvleugel Onderzoeksprogramma TOD in de Zuidvleugel Karst Geurs, Universiteit Twente Piet Rietveld, Vrije Universiteit Kees Maat, Technische Universiteit Delft 10/16/12 Title: to modify choose 'View' then 'Heater

Nadere informatie

Projectplan c,mm,n 2.0 op de AutoRAI2009. 1. Inhoud en relevantie van het project

Projectplan c,mm,n 2.0 op de AutoRAI2009. 1. Inhoud en relevantie van het project Algemene gegevens Naam project: Project c,mm,n 2.0 op de AutoRAI2009 Startdatum: 1 september 2008 Einddatum: 1 september 2009 Financieringsbehoefte vanuit BSIK: 370.000 Cofinanciering totaal: (minimaal)

Nadere informatie

Jaarrapportage 2007. Jaarrapportage 2007. Projectnummer Projectnaam. IN.04.041 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen.

Jaarrapportage 2007. Jaarrapportage 2007. Projectnummer Projectnaam. IN.04.041 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen. / Jaarrapportage 2007 Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider IN.04.041 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 28 maart 2008 Radboud Universiteit

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

INDIVIDUELE BENADERING NIEUWE INWONERS

INDIVIDUELE BENADERING NIEUWE INWONERS INDIVIDUELE BENADERING NIEUWE INWONERS Inhoudsopgave: 1. Aanleiding 2. Uitgangspunt 3. Doel 4. Gebieden 5. Proefopzet 6. Communicatie 7. Praktijk 8. Vragen 1. Aanleiding Relevante informatie bij de klant

Nadere informatie

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen

Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. DE PARTIJEN Intentieverklaring mobiliteitsmanagement Vianen 1. Sogeti Nederland BV, gevestigd te Vianen, vertegenwoordigd door René Speelman, Manager Duurzaam Ondernemen. 2. Bosal Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Bijdrage Paul Veelenturf Studiemiddag GC 4 dec 2013 De aanleiding in 2006 Transumo Pilots na afschaffen Anders Betalen voor Mobiliteit Projecten

Nadere informatie

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates HET BLOEMMODEL Peter van Leeuwen Directeur Instellingen Mid Corporates MID CORPORATES Doelgroep Bedrijven met omzet > 5 en < 250 miljoen of > 50 werknemers Instellingen uit gezondheidszorg of Public Sector

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Duurzame Mobiliteit Innovaties binnen handbereik

Duurzame Mobiliteit Innovaties binnen handbereik Duurzame Mobiliteit Innovaties binnen handbereik Almere,, 7 juni 2007 Willem de Jager, Rabobank Nederland Mobile Commerce Hoe raakt een bank betrokken? Proeven Rekening Rijden A12 Kilometerheffing Marktdialoog

Nadere informatie

Technologieontwikkeling in de wegenbouw

Technologieontwikkeling in de wegenbouw Technologieontwikkeling in de wegenbouw - Hoe de rollen van de overheid het projectresultaat beïnvloeden - NL- Samenvatting van promotieonderzoek dr.ir JC Caerteling Deze dissertatie levert een bijdrage

Nadere informatie

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP

Communicatieplan. Communicatieplan implementatie voorbereidingstraject participatiebudget PAGINA ONDERWERP Communicatieplan 1 1 Aan- en inleiding Om mensen gemakkelijker aan een baan te helpen en maatschappelijke deelname (participatie) te bevorderen, heeft het kabinet besloten de gemeentelijke middelen voor

Nadere informatie

Dé BREEAM Uitdaging het onderzoeksvoorstel

Dé BREEAM Uitdaging het onderzoeksvoorstel 63 Dé BREEAM Uitdaging het onderzoeksvoorstel BREEAM-NL In Use is, als het gaat om de gebouwde omgeving te verduurzamen, een heel bruikbaar instrument. Wij, Sannie Verweij van Gebouwinzicht en Robert Sengers

Nadere informatie

Checklist nieuwe website

Checklist nieuwe website Checklist nieuwe website Waar moet je aan denken bij een nieuwe website? Het maken van een nieuwe website kan een ingewikkeld, omvangrijk maar ook kostbaar project zijn. Het is daarom goed om inzicht te

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

RandstadRapid en het project Vastgoedwaarde en Bereikbaarheid Overgang fase 1 naar fase december 2006, Henk Tromp

RandstadRapid en het project Vastgoedwaarde en Bereikbaarheid Overgang fase 1 naar fase december 2006, Henk Tromp RandstadRapid en het project Vastgoedwaarde en Bereikbaarheid Overgang fase 1 naar fase 2 11 december 2006, Henk Tromp Wie is Goudappel Coffeng? - 200 gemotiveerde medewerkers - 40 jaar deskundigheid -

Nadere informatie

Boekpresentatie De Nederlandse Mainports Onder Druk: Speuren naar Ontwikkelkracht

Boekpresentatie De Nederlandse Mainports Onder Druk: Speuren naar Ontwikkelkracht Transumo Kennismiddag Bestuurlijke Processen Boekpresentatie De Nederlandse Mainports Onder Druk: Speuren naar Ontwikkelkracht LEF, Utrecht, 16 juni 2009 Marcel Hertogh, Themaleider Bestuurlijke Processen

Nadere informatie

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer a > Retouradres Postbus 2090 2500 EX Den Haag adreslijst Plesmanweg -6 Postbus 2090 2500 EX Den Haag T +3 70 35 67 F +3 70 35 7467 www.verkeerenwaterstaat.nl Contactpersoon drs. A.J. Zinn T 070-35688 :

Nadere informatie

Marktconsultatie Verkeersveiligheid 24 juni 2015. Dia 1

Marktconsultatie Verkeersveiligheid 24 juni 2015. Dia 1 Marktconsultatie Verkeersveiligheid 24 juni 2015 Dia 1 Marktconsultatie Verkeersveiligheid ROV Oost-Nederland Samenwerking tussen de provincies Gelderland en Overijssel Vergroten efficiency Verminderen

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4-2005 en Jaarrapportage 2005. Peoplemovers Op Weg. Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005

Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4-2005 en Jaarrapportage 2005. Peoplemovers Op Weg. Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005 Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005 Projectnummer: IP.05.052 Datum: 22 februari 2005 Penvoerder: Frog Navigation Systems Projectleider: J.W. van der Wiel 1. Projectuitvoering

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

KpVV-publicaties en -bijeenkomsten, maart 20

KpVV-publicaties en -bijeenkomsten, maart 20 Page 1 of 5 Feddema-Wardenaar, MY Van: Kennisplatform Verkeer en Vervoer [info@kpvv.nl] Verzonden: maandag 31 maart 2014 16:03 Aan: griffie Onderwerp: KpVV Flits maart 2014 nr. 81 Wilt u de nieuwsbrief

Nadere informatie

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer 1. Inleiding Zoetermeer wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een top tien gemeente qua duurzaam leefmilieu. In het programma duurzaam Zoetermeer

Nadere informatie

De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen. Agenda

De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen. Agenda De ontwikkeling van een resultaat- en effectmetingmethode voor activiteiten die uitgevoerd worden door competentiepolen Introductie conceptueel meetkader Begeleidingsgroep 24 maart 2010 Agenda Introductie

Nadere informatie

Griffioenlaan LA Utrecht Postbus LA Utrecht Telefoonnummer:

Griffioenlaan LA Utrecht Postbus LA Utrecht Telefoonnummer: Projectvoorstel Transitie naar hindervrij en duurzaam bouwen 1. Algemene gegevens project Naam Transumo-project: Transitie naar Hindervrij en Duurzaam Bouwen (voorstel voor een nieuw project) Startdatum:

Nadere informatie

Iets met gedrag, maar wat? en werkt het altijd?

Iets met gedrag, maar wat? en werkt het altijd? Iets met gedrag, maar wat? en werkt het altijd? Matthijs Dicke Goudappel Coffeng BV mdicke-ogenia@goudappel.nl Sander van der Eijk Goudappel Coffeng BV svdeijk@goudappel.nl Bijdrage aan het Colloquium

Nadere informatie