Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 april 2008 om uur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 april 2008 om uur."

Transcriptie

1 Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 april 2008 om uur. Aanwezig 28 leden, te weten: de dames C.A.A. Bakker (D66), M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), E. de Groot (PvdA), L. Hortensius (PvdA), A.J. de Jong (PvdA), J.F.M. Kamphuis (Hoorns Belang), A.F.C. Klaassen (VOCH), P.D. Kusters (GroenLinks), H.H. Molema-van Meurs (Hoornse Senioren Partij), A.M. Ponte (GroenLinks), J.A. Wiebes-van den Brink (VVD) en de heren H.G. Bakker (GroenLinks), H. den Boer (VOCH), S. Broersma (PvdA), P.J. Bruijns (PvdA), A.J.N. Flameling (PvdA), W. van Hilten (VVD), H. van Lunteren (VVD), P.N.M. Manshanden (GroenLinks), A. van der Meer (Hoornse Senioren Partij), C. de Meij (VVD), P.C. Mol (VOCH), C. Schaap (CDA), A.J. Stam (VOCH), R.L.H.C.M. Tonnaer (Fractie Tonnaer), J. van der Tuin (CDA), H.Weeda (VOCH) en A.A.G.M. van de Wijdeven (PvdA). Afwezig Mevrouw K. al Mobayed (PvdA) De heren L. Helelespe (PvdA), M. Pijl (CDA), A. Schaake (PvdA) en H.B.M. Wolthuis (VOCH). Voorzitter Burgemeester dr. G.O. van Veldhuizen Loco-griffier De heer mr. J.F. Hoek Wethouders De heren J. de Boer, J. van Es, C. van der Maat, R. Witteveen en mevrouw C.G. van Weel-Niesten. Gemeentesecretaris De heer J.A.M. Bakker Verslag Elise Gieselaar Secretariaatsservice 1. Opening en mededelingen. De voorzitter opent de raadsvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij vroeg zich af toen hij de agenda las waar het vanavond over zou gaan, maar omdat er zoveel mensen gekomen zijn begrijpt hij het inmiddels. Het gaat vanavond over de Koepoortsweg en ook de Museumstoomtram staat op de agenda. Ook wil hij de VIP-ers welkom heten die vanavond komen kijken naar een avondje raad. Niet op de laatste plaats zou hij als verrassing - en dit geldt ook voor hem - de nieuwe griffier welkom willen heten, Menno Horjus, die hier vanavond als publiek figuur aanwezig is. Verder meldt hij dat hij berichten van verhindering heeft ontvangen van de heren L. Helelespe (PvdA) M. Pijl (CDA), A. Schaake (PvdA), H.B.M. Wolthuis (VOCH) en mevrouw Al Mobayed (PvdA). 2. Vaststelling van de raadsagenda van 8 april De voorzitter meldt dat vanavond veel raadsleden zich hebben aangemeld voor agendapunt 4 (vragen raadsleden). Hij heeft niet vernomen dat ook inwoners vragen willen stellen. De heer Bruijns (PvdA), de heer Van der Tuin (CDA), mevrouw De Jong (PvdA), mevrouw Molema (Hoornse Senioren Partij), de heer De Meij (VVD) en de heer Weeda (VOCH) hebben zich aangemeld om een vraag te stellen. De zevende vragensteller is de heer Tonnaer (Fractie Tonnaer) die graag zou willen spreken over de sloop van de panden Koepoortsweg 43 en 45 maar op een wat andere manier. Het reglement van orde kent ook het vragen van inlichtingen. Dit staat in artikel 45 en men heeft de keuze om dat deze vergadering of de volgende vergadering te doen. Nu staat in dit dossier het een en ander onder druk - de tijd is niet onze vriend in deze - en derhalve zou hij willen voorstellen om dit vanavond te doen. Dit is zijn introductie bij deze agenda, maar hij kan zich voorstellen dat de raad ook nog B-stukken naar de A-lijst wenst. Hij geeft hiertoe als eerste het woord aan mevrouw De Jong (PvdA). 1

2 Mevrouw De Jong (PvdA) meldt dat haar fractie agendapunt 11 (Voorstel inzake het vaststellen van een subsidie voor Hotel Mariakapel voor de jaren 2008, 2009 en 2010 en een extra structurele subsidiebijdrage in de exploitatie af te wijzen) van de B-lijst aan de A-lijst wil toevoegen. De PvdA wil bij dit punt een motie indienen. De voorzitter geeft het woord aan de heer Van Lunteren van de VVD. De heer Van Lunteren meldt dat de VVD namens de gehele raad bij agendapunt 14 (Voorstel inzake het beschikbaar stellen van een subsidie voor de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik) een motie wil indienen. Hij denkt dat dit agendapunt daarmee een A-stuk wordt. Verder wil zijn fractie onder de C-stukken een wilde motie indienen. De voorzitter concludeert dat de voorliggende agenda wordt vastgesteld, met dien verstande dat agendapunt 11 (Voorstel inzake het vaststellen van een subsidie voor Hotel Mariakapel voor de jaren 2008, 2009 en 2010 en een extra structurele subsidiebijdrage in de exploitatie af te wijzen) en agendapunt 14 (Voorstel inzake het beschikbaar stellen van een subsidie voor de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik) aan de A-lijst zullen worden toegevoegd en dat de VVD bij de C-stukken een wilde motie zal indienen. 3. Spreekrecht burgers. De voorzitter vraagt of er nog burgers zijn die willen inspreken over een onderwerp dat vanavond op de agenda staat. Hij signaleert dat de heer Ottens dit wenst. De heer Ottens merkt op dat al enige tijd een soort schimmenspel plaatsvindt rond de plaatsing van de panden Koepoortsweg 43 en 45 op de gemeentelijke monumentenlijst. Vorig jaar is besloten tot een onderzoek naar de cultuurhistorische en monumentale kwaliteit van een aantal panden aan de Koepoortsweg, voorafgaande aan een besluit tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Via alle wegen wordt het bijzondere karakter van deze toegangsweg tot de stad geroemd. Voorkomen moet worden dat dit beeld verloren gaat. Na een eerste inventarisatie en in overleg met de Monumentencommissie is besloten om voor een aantal panden een redegevende beschrijving op te stellen, waaronder de panden Koepoortsweg 43 en 45. Een aantal panden is inmiddels beschreven en heeft de beschermde status verworven. De Vereniging Oud Hoorn is daar blij mee. Aan de panden Koepoortsweg 43 en 45 was men daar op dat moment nog niet aan toe, maar om de een of andere reden zijn deze panden van de lijst te onderzoeken panden verdwenen. Op 22 februari heeft de Vereniging Oud Hoorn daar in een brief aan het college aandacht voor gevraagd met het verzoek om de waardevolle panden alsnog te beschrijven. Daarop heeft de vereniging nog geen antwoord ontvangen. Ergens in die periode dat deze panden van de lijst verdwenen schijnt de Omring voor beide panden een sloopvergunning te hebben aangevraagd. Als er een samenhang is tussen dat verzoek en het verwijderen van de panden van de lijst van te beschrijven panden, dan mogen wij daar gerust vraagtekens bij stellen. Gelukkig wil het college proberen de panden voor sloop te behoeden. Voor de Vereniging Oud Hoorn is dan de vraag cruciaal of beide panden inmiddels weer op de lijst van panden staan die beschreven zullen gaan worden en of die beschrijving dan ook weer ter hand is genomen voor juist deze twee panden. Het voorkomen van sloop van deze panden is voor de Vereniging Oud Hoorn een principiële zaak, omdat als de sloop zou doorgaan de basis onder het gemeentelijke monumentenbeleid wegvalt. Met name Koepoortsweg 43 is van een buitengewone monumentale kwaliteit. Hoe kunt u als raad en bestuur ooit nog een vuist maken voor beschermwaardige panden van een mindere statuur als u dit pand zomaar aan de sloop prijsgeeft. De Vereniging Oud Hoorn vraagt de raad daarom indringend om na te gaan wat zich heeft voorgedaan en al het mogelijke te doen om deze panden van de sloop te redden. Op de Omring doet Vereniging Oud Hoorn hier nogmaals een dringend beroep om zichzelf rekenschap te geven van de ook op haar rustende verplichting en maatschappelijke verantwoordelijkheid. 4. Vragen raadsleden. De voorzitter geeft als eerste het woord aan de heer Bruijns van de PvdA die een vraag wil stellen over de Van Aalstweg en de Mediamarkt. 2

3 De heer Bruijns meldt dat op woensdag 2 april 2008 een informatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden in dit stadhuis voor de bewoners van Risdam en omgeving over de Van Aalstweg. Het ging daar met name over de komst van de Mediamarkt en wat dit betekent voor de verkeersstructuur aldaar. De raad heeft opdracht gegeven aan het college om die verkeersstructuur nader te bezien. Er waren grote twijfels bij de bewoners en een aantal raadsleden of de capaciteit van de verkeersstructuur wel voldoende was. Die bijeenkomst heeft plaatsgevonden en de projectontwikkelaar heeft een uitleg gegeven. Er zijn allerlei vragen gesteld en beantwoord, maar er bleef in feite één vraag over - en deze vraag mag hij overigens stellen namens de heer Van Lunteren - en dat is het kruispunt Gelderlozeweg/Van Aalstweg richting Sluiswachter. Dat werd op die bewuste avond niet in beeld gebracht, terwijl dat toch een essentieel kruispunt is in die gehele verkeersstructuur. Hij vond dat heel bijzonder en met hem zijn collega. Daar waren ook heel veel vragen over die niet beantwoord konden worden. Het gaat dan met name over hoe de voetganger, de fietser en de auto in dat openbare gebied een plaats moeten krijgen. Hij wil het college vragen om op korte termijn de mensen die op de informatiebijeenkomst aanwezig waren - en wellicht ook in een wat wijdere omgeving - te informeren over hoe dat daar nu precies in elkaar steekt om in ieder geval die onrust weg te nemen die er nu nog steeds is. De voorzitter geeft het woord aan wethouder Van Es. Wethouder Van Es meldt dat hij ook bij de bijeenkomst was als gastheer en waarbij het college de ruimte beschikbaar heeft gesteld. Het was een avond van de ontwikkelaars die een voorlichting gaven over de voortgang met betrekking tot de Mediamarkt en Leenbakker. Natuurlijk is hij bereid om alle informatie te geven. Binnenkort komt er een bouwaanvraag en gaat de zogenaamde RO-procedure van start en dan kunnen er vragen en bedenkingen ingediend worden. Het is misschien ook goed om even te melden dat de deskundigen zeggen dat het kruispunt als zodanig - het rode plateau zoals wij dat daar kennen - voor een heel groot deel zo blijft. Wel wordt er natuurlijk aansluiting gezocht met fiets- en voetgangersverbindingen. Als gevraagd wordt om dit nog een keer uit te leggen dan zal hij dat doen. Hij denkt dat het handig is om dat bij de belangstellenden in eerste instantie schriftelijk te doen. Als dat niet voldoende is dan kunnen ongetwijfeld in de artikel 19 procedure de nodige vragen gesteld en opmerkingen gemaakt worden en zal het college er nogmaals op in gaan. Er zullen bij dat plateau dus als zodanig geen grote ingrepen plaatsvinden, maar wel zullen de fiets- en voetgangersverbindingen verbeterd worden. Voor het autoverkeer voldoet min of meer de huidige situatie. De heer Bruijns wijst erop dat de wethouder aangeeft dat er een procedure komt. De informatiebijeenkomst was in het kader van het verschaffen van informatie aan bewoners. Hij vindt dat men het daarbij ook moet houden en dat mensen niet belast moeten worden dat zij kunnen reageren via een artikel 19 procedure of andere procedures. Dit behoort bij het verschaffen van informatie. De ontwikkelaar is op die bewuste avond niet volledig geweest in de informatieverschaffing en hij denkt dat wij dat op een nette manier moeten rechtzetten. Wethouder Van Es merkt op dat zijn manier volgens hem heel netjes is. Hij heeft gezegd dat hij bereid is om in ieder geval schriftelijk - de namen en adressen zijn in het stadhuis bekend - de bewoners nader te informeren. De voorzitter geeft aan dat de heer Van der Tuin van het CDA zich heeft aangemeld om een vraag te stellen over het convenant met de Penta en het drank- en drugsgebruik. Hij signaleert echter dat mevrouw Van Berkum deze vraag wil stellen. Mevrouw Van Berkum merkt op dat het college afgelopen week het convenant over jeugd en alcohol heeft getekend met verschillende besturen van het basisonderwijs in Westfriesland. Het CDA is heel blij met het convenant - laat daar geen twijfel over bestaan - maar helaas heeft haar fractie vernomen dat een Hoornse onderwijsinstelling niet meedoet. De reden daarvan is, zo heeft zij zich laten inlichten, dat het college dit pas een week voor de ondertekening van het convenant ter sprake bracht bij het bestuur. Wij weten allemaal dat in het afgelopen jaar alle Westfriese colleges actief geweest zijn om dit convenant tot stand te brengen en om met de schoolbesturen te communiceren. Daarom is de vraag van het CDA waarom er zo laat is gecommuniceerd met de onderwijsinstellingen in Hoorn. De voorzitter geeft het woord aan wethouder Witteveen. 3

4 Wethouder Witteveen geeft aan dat het correct is dat de scholen zich laat geïnformeerd voelen. De scholen zijn niet laat vanuit het college geïnformeerd, maar vanuit de totale organisatie. De scholen voelen zich eigenlijk overvallen door de deelname aan dit project. Hij heeft gisteren met beide schoolbesturen gesproken en morgen zit hij aan tafel bij Talent tijdens de directiebijeenkomst om daar nogmaals over te praten. Gisteren heeft hij ook met de manager van Penta gesproken. Deze brengt het nog een keer terug naar zijn directies. Verder is het bij beide scholen absoluut niet zo dat zij ook maar enigszins twijfelen aan het grote nut van deze preventieactie, maar dat zij wel zelf de regie willen houden hoe zij dat vorm geven in hun scholen. Met name bij Penta werd gezegd dat een aantal scholen dit in hun reguliere programma heeft opgenomen en dus geen aanleiding ziet om dat nu weer te laten doorkruizen door iets, zoals zij dat voelen, dat van bovenaf de scholen wordt opgelegd. Uit de antwoorden die hij gisteren kreeg en de erkenning van het belang van deze actie, maakt hij op dat de soep niet zo heet gegeten wordt als die lijkt te worden opgediend. Hij verwacht dat scholen op 21 mei nog wel zullen aansluiten. Die hoop heeft hij tenminste. Dit geldt zeker bij Talent en bij Penta wordt er nog intern overlegd of men aansluit. Of men dan exact het programma zal gaan volgen dat wordt gepresenteerd vanuit de samenwerking van gemeenten in Westfriesland valt nog te bezien. Het is in ieder geval zo dat er op dit moment aandacht aan wordt besteed en dit wil men ook in de toekomst zeker doen, alleen wel gepland op hun eigen manier. Mevrouw Van Berkum reageert hierop door te zeggen dat zij in ieder heel blij is dat de wethouder direct contact heeft gezocht met de schoolbesturen. Alle gemeenteraden zijn hierin actief geweest en dan mis je gewoon het doel. De wethouder moet vanuit zijn achtergrond ook weten dat je zoiets belangrijks niet binnen een week even kan inplannen in je onderwijsorganisatie. Zij bedankt hem voor de beantwoording. De voorzitter wijst erop dat de hoofdzaak is dat het gebeurt en daar ziet het naar uit. Dan wil hij nu het woord geven aan mevrouw De Jong van de PvdA. Haar vraag gaat over hoeveel geld het basisonderwijs in Hoorn nu eigenlijk heeft. Mevrouw De Jong wijst erop dat dit correct is. Haar fractie heeft een vraag die gerelateerd is aan het basisonderwijs in Hoorn. Zij heeft uit de media vernomen dat de Algemene Onderwijsbond een landelijk onderzoek heeft ingesteld naar de financiële positie van basisscholen. Uit dat onderzoek kwam de verrassende conclusie dat besturen van scholen in Nederland heel erg rijk zijn. Schoolverenigingen lijken wel spaarverenigingen was de kop van het persbericht. De PvdA heeft zich daar natuurlijk ook over verbaasd en men is op onderzoek uitgegaan. Hierbij heeft men de website hoerijkisjeschoolbestuur.nl geraadpleegd waar je heel veel informatie kunt vinden, ook over de Hoornse scholen en schoolbesturen. Die blijken veel centjes op de bank te hebben staan, de zogenaamde liquide middelen. Een andere manier om te meten hoe een rijk een school is, is de zogenaamde solvabiliteit. Dit is een boekhoudkundige maat om de relatieve rijkdom uit te drukken. Uit het onderzoek van de Algemene Onderwijsbond blijkt dat als je een solvabiliteit hebt van 10 tot 45% je een gezonde school bent. Haar fractie heeft via de website vernomen dat de Hoornse basisscholen daar ver boven zitten en heeft dan ook een aantal vragen aan het college. - De PvdA wil weten of deze cijfers kloppen voor wat betreft de Hoornse scholen. - Ook is men heel benieuwd naar het verhaal hierachter. Want scholen kunnen natuurlijk reserveringen maken, planningen hebben en dat kunnen heel goede redenen zijn om zoveel geld op de bank te hebben staan. Haar fractie is dus heel benieuwd naar het verhaal hierachter. - Wat is de rol van de gemeente hierin? Zij kan zich voorstellen dat er verschillende financieringsstromen zijn, maar dat er op een gegeven moment wel een relatie is met het beleid dat door de gemeente gevoerd wordt en de financiële positie van deze basisscholen. Misschien niet direct, maar wel secundair. Onlangs heeft men een discussie gevoerd over ID-banen die ook in het onderwijs speelt. Eigenlijk is haar fractie heel benieuwd hoe deze gegevens zich verhouden tot de invloedssfeer van de raad of de gemeente. De voorzitter vraagt of mevrouw De Jong hierin iets specifieker kan zijn ten aanzien van de termen onze invloedssfeer, ID-banen. Mevrouw De Jong antwoordt dat zij de ID-banen alleen noemt als voorbeeld en ter herinnering aan de discussie die destijds heeft plaatsgevonden. Haar fractie is nu met name benieuwd naar de gegevens en in hoeverre dat voor de gemeente van belang is. Zij kan zich voorstellen dat de wethouder niet direct 4

5 het antwoord paraat heeft. Als de wethouder de vragen schriftelijk wil beantwoorden dan is dat ook goed. De voorzitter geeft het woord aan wethouder Witteveen. Wethouder Witteveen merkt op dat de signalen over dit fenomeen hem inmiddels ook bekend zijn. Hij heeft inmiddels van de gelegenheid gebruik gemaakt om in hetzelfde gesprek als gisteren daar de schoolbesturen ook naar te vragen. Eén ding kan al een heleboel relativering opleveren. Men moet de bedragen die men heeft gelezen beschouwen als bedragen die op bestuursniveau worden genoemd. Als er dus een bedrag staat van 1 miljoen dan moet je dat door tien delen en als er een bedrag staat genoemd van 3 miljoen dan geldt daarbij hetzelfde. Dit zijn namelijk het aantal vestigingen van de beide schoolbesturen. Dan krijgt het bedrag van 1 miljoen opeens een heel ander gezicht. Overigens is het zo dat bij één van de schoolbesturen die pas verzelfstandigd is, Talent, in de notitie over de verzelfstandiging die reserve al was genoemd. Hoe kan dat nu? Dit zijn jaarcijfers van 2006 en daarin zit een aantal zaken waar men rekening mee heeft gehouden. De scholen gingen over naar een lumsumfinanciering, waarbij hen werd geadviseerd om zuinig met hun middelen te zijn om tegenvallers te kunnen opvangen. Men ging een onzekere toekomst tegemoet, in die zin dat men in een nieuw financieringssysteem kwam waarbij rekening gehouden moest worden met vervroegde uittreding van leerkrachten, de zogenaamde BAPO-regeling waarvoor veel geld gereserveerd moet worden. Talent, als organisatie van het openbaar onderwijs, moest rekening gaan houden met zijn eigen verzelfstandiging en reservering voor gebouwen. Dit zijn bedragen die al een heel ander gezicht krijgen als je die door tien deelt. Het is dus zo dat de cijfers kloppen, maar dat je ze wel door tien moet delen. Het verhaal hierachter heeft hij nu verteld. Verder is gevraagd wat de rol van de gemeente is. De gemeente heeft niets te maken met de gang van zaken met betrekking tot het besteden van middelen van scholen. De gemeente heeft alleen contacten met de scholen als het gaat om hun huisvesting en dan is het alleen nog maar de buitenkant van de huisvesting. Intern moeten de scholen de verbouwinkjes en opknapbeurten zelf regelen. Het gaat dus alleen om de basale zaken. Overigens werd vanuit de schoolbesturen wat narrig gereageerd. Men vond de uitspraken behoorlijk tendentieus, alsof scholen grote spaarders en rijk zouden zijn. Hij weet uit eigen ervaring dat scholen, en zeker basisscholen, geen rijke scholen zijn. Zij moeten goed oppassen dat zij voor de toekomst reserveren en dat doen zij op een verstandige manier. De raad moet er dus van overtuigd zijn dat er geen geld opgepot wordt dat eigenlijk in het onderwijs geïnvesteerd zou moeten worden. Mevrouw De Jong wenst hier nog even op te reageren. De raad moet ervan overtuigd zijn dat er geen geld opgepot wordt dat eigenlijk geïnvesteerd zou moeten worden in het onderwijs. Dat is inderdaad wel de kern van de vraag. De wethouder geeft aan dat er allerlei redenen zijn, onder andere dat het bedrag door het aantal scholen gedeeld moet worden, en daar is zij zich van bewust. De liquide middelen die genoemd worden gaan over het totale geld dat de schoolbesturen in hun bezit hebben. Dat doet echter niets af aan het percentage van de solvabiliteit. In die zin heeft zij nog geen antwoord gekregen op haar vraag, want het is natuurlijk de relatieve maat die het belangrijkste is. Een solvabiliteitspercentage van 59% of 70% is toch wel ontzettend hoog en zij vraagt zich dus af of de redenen die de wethouder aangeeft, die kennelijk in 2006 aanleiding waren om het geld op te potten, nu zo veranderd zijn dat de huidige situatie bijvoorbeeld meer naar een solvabiliteit van rond de 45% is veranderd? Dit zou je dan veronderstellen. Wethouder Witteveen antwoordt dat aan hem wel duidelijk is gemaakt dat als men straks de cijfers krijgt te zien van de huidige situatie, dit al een heel ander beeld zal geven. Wat dan de solvabiliteit zal zijn kan hij niet in percentages uitdrukken. Als mevrouw De Jong nog cijfers wil hebben over de solvabiliteit en de percentages kan hij die haar later nog geven. Het is hem in ieder geval wel gezegd dat de cijfers er nu al totaal anders uitzien dan in 2006 op basis waarvan deze cijfers zijn gepubliceerd. Mevrouw De Jong zou dan graag de toezegging van de wethouder willen dat zij de cijfers met betrekking tot de solvabiliteit 2007 zo spoedig mogelijk ontvangt. Wethouder Witteveen zegt toe dat hij zijn best zal doen om deze cijfers te achterhalen en deze aan te reiken. 5

6 De voorzitter merkt op dat hij nu verder wil gaan met de volgende vragensteller. Dat is mevrouw Molema van de Hoornse Senioren Partij. Mevrouw Molema heeft een vraag over de vluchtroute in het Gouden Hoofd in Blokker. Mevrouw Molema merkt op dat haar fractie blij is dat er nu eindelijk een begin is gemaakt met het jeugdhonk zodat de jongeren in Blokker terecht kunnen in een bovengelegen ruimte van het Gouden Hoofd, ook al is het nog niet datgene wat wij beogen voor de jeugd van Blokker. Zij neemt echter aan dat dit op niet zo n lange termijn wel goed zal komen. Rest haar alleen nog een vraag over de brandveiligheid. Misschien is deze vraag overbodig, maar zij wil daar toch graag een antwoord op hebben. Is er een goed vluchtplan als er zich calamiteiten voordoen? In de brief die zij heeft gekregen van de wethouder staat wel dat er een aparte ingang komt zodat de jongeren niet door het café hoeven als het Gouden Hoofd gesloten is. Maar is er ook een tweede uitgang behalve de uitgang van het Gouden Hoofd? De voorzitter constateert dat de vraag van mevrouw Molema ertoe strekt of het allemaal wel klopt. Of er een tweede of derde uitgang komt is natuurlijk minder relevant. Hij denkt dat de vraag van mevrouw Molema betrekking heeft op het feit of het veilig is en aan de voorschriften voldoet. Mevrouw Molema beaamt dit en wijst erop dat haar vraag er ook op gericht is of er meer dan één uitgang is als dat nodig zou zijn. De voorzitter geeft het woord aan wethouder Witteveen. Wethouder Witteveen vindt dit een begrijpelijke vraag, maar aan de andere kant toch ook weer niet omdat het gebouw al gebruikt wordt. De ruimte waar de jeugd nu gebruik van mag maken zit in hetzelfde gebouw en om dat gebouw te gebruiken heb je een gebruiksvergunning nodig. Een gebruiksvergunning is verbonden met brandweervoorschriften en als er geen goede brand- of vluchtvoorzieningen zijn krijg je geen gebruiksvergunning. De situatie was al akkoord en wordt in feite alleen nog maar beter omdat er nog een vluchtweg bij komt vanwege een extra deur waar men uit kan. Hij denkt dat er geen enkel probleem is als het gaat om de veiligheid in die bovenruimte. Calamiteiten daargelaten, maar dat is overal. De voorzitter wenst nu het woord te geven aan de heer De Meij van de VVD die een vraag wil stellen over de vrijwilligerskaart. De heer De Meij brengt naar voren dat hij vorige week tijdens de commissievergadering aan de wethouder heeft gevraagd wat de voortgang is met betrekking tot de vrijwilligerskaart. De wethouder gaf toen aan dat hij niet meer precies wist hoe het daarmee stond en de wethouder heeft hem gevraagd hem hieraan te herinneren. Hij heeft het een en ander voor de wethouder meegenomen, maar hij heeft ook nog iets anders meegenomen. Dat is namelijk een energiedrankje. De VVD heeft het voorstel namelijk in oktober 2007 ingediend en er is dus een kleine achterstand in te halen. Hij heeft dit drankje niet alleen meegenomen voor wethouder Witteveen, maar ook voor de overige collegeleden. Want anders krijg je dat de één sneller gaat dan de ander en hij denkt dat het goed zou zijn als alle collegeleden het drankje zouden opdrinken zodat men er weer met volle vaart tegenaan kan gaan. Vervolgens reikt hij de flesjes uit aan het college. De voorzitter geeft het woord aan de heer Weeda van de VOCH. De heer Weeda wil vragen stellen over de woning Boedijnhof 197 die niet gebruikt zou worden als woonhuis, maar als pension. De heer Weeda geeft aan dat de Boedijnhof 197 een koopwoning in een normale woonwijk is. Deze woning wordt sinds enige tijd door de eigenaar verhuurd aan een groep buitenlandse werknemers. Buren schatten het aantal Polen dat in deze woning gehuisvest is op tien personen. Deze buitenlandse werknemers hebben de afgelopen maanden tot groot verdriet van de andere buurtbewoners, flink wat overlast bezorgd. Dit heeft geleid tot escalaties in februari van dit jaar, waardoor optreden van politie en gemeente noodzakelijk was. Rond de paasdagen waren de Poolse werknemers vertrokken en was er stille hoop dat dit het resultaat was van het optreden van de gemeente die de eigenaar van de woning gesommeerd zou hebben om een 6

7 gebruiksvergunning aan te vragen. Nu blijkt helaas weer dat de Poolse werknemers in grote getale zijn teruggekeerd en Boedijnhof 197 weer wordt gebruikt als pension. De VOCH heeft de volgende vragen aan het college: - Heeft de gemeente de eigenaar gesommeerd een gebruiksvergunning aan te vragen? - Is er een gebruiksvergunning aangevraagd en zo ja, is deze ook verstrekt? - Als deze niet verstrekt is gaat de gemeente dan nu optreden? - Indien de vergunning wel is verstrekt welke maatregelen kan de gemeente dan alsnog nemen om de buurt te vrijwaren van overlast? - Is het college het met zijn fractie eens dat de voorstellen zoals deze verwoord zijn in de Regionale Nota Huisvesting Buitenlandse Werknemers ter voorkoming van overlast en ter bevordering van de brandveiligheid zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd? De voorzitter begrijpt de vragen van de VOCH zo dat men vraagt of het mag en als het mag wat er gedaan kan worden tegen hinder die het bovenmatige te boven gaat. Vervolgens vraagt hij of hij dit zo mag samenvatten. De heer Weeda antwoordt dat hij hierop na de beantwoording van het college zal terugkomen. De voorzitter geeft het woord aan wethouder Van Es. Wethouder Van Es merkt op dat er vragen zijn gesteld en dat hij daarop een antwoord zal geven. - Heeft de gemeente de eigenaar gesommeerd een gebruiksvergunning aan te vragen? Het antwoord hierop is ja. Op 28 februari is een vooraanschrijving naar de eigenaresse van het pand gestuurd waarin zij wordt gesommeerd binnen een termijn van dertig dagen een eind te maken aan het verschaffen van een woonverblijf aan meer dan vier personen in de woning - vier volwassen personen zijnde geen gezin - dan wel een gebruiksvergunning aan te vragen. - Is er een gebruiksvergunning aangevraagd en zo ja, is deze ook verstrekt? Het antwoord op deze vraag is neen. Bij de gemeente is geen gebruiksvergunning aangevraagd en daaruit is ook de conclusie te trekken dat die dan ook niet verstrekt is. - Als deze niet verstrekt is gaat de gemeente dan nu optreden? Uit een controle die vandaag is uitgevoerd, op 8 april 2008, is gebleken dat ter plaatse geen woonverblijf meer wordt verschaft aan tijdelijke werknemers. Dat was vandaag. Er liep een makelaar rond met een potentiële koper. Dat zijn de bevindingen zoals die vandaag tijdens een controle tot hem zijn gekomen. - Indien de vergunning wel is verstrekt welke maatregelen kan de gemeente dan alsnog nemen om de buurt te vrijwaren van overlast? In het algemeen geldt dat bij overlast de klagers toch worden doorverwezen naar de politie, want die heeft op dat terrein de handhavende functie. Mogelijk kan de gemeente in de toekomst wel optreden tegen overlast, maar dan moet er eerst een aantal structuren veranderd worden en daar loopt hij niet op vooruit. - Is het college het met zijn fractie eens dat de voorstellen zoals deze verwoord zijn in de Regionale Nota Huisvesting Buitenlandse Werknemers ter voorkoming van overlast en ter bevordering van de brandveiligheid zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd? Het antwoord daarop is dat de voorstellen in deze nota inderdaad bijdragen aan de voorkoming van overlast en de bevordering van de brandveiligheid. Met name invoering van een vergunning voor de exploitatie van een woning biedt mogelijkheden. Er kunnen daarbij duidelijke weigeringsgronden worden opgenomen en een betere spreiding van huisvesting kan worden gewaarborgd. Ook biedt het een duidelijk handvat voor handhaving. Om iets dergelijks te kunnen invoeren moeten gemeentelijke verordeningen worden aangepast en dit wordt dan ook voorgesteld in de nota en daarbij wordt ook een tijdpad voorgesteld. Of dat tijdpad op grond van de procedure zoals wij die in dit land kennen haalbaar is weet hij niet. Het college zal in ieder geval haar best doen. Hij hoopt inderdaad maar dat de ogen en oren van onze samenleving zodanig geopend blijven en dat het college ook goed geïnformeerd zal worden als dit soort zaken zich voordoet. Men kan dat natuurlijk niet van de woningen die onze gemeente rijk is allemaal bijhouden. Als hij die signalen krijgt wordt er ter plekke gecontroleerd en dan zul je altijd zien, net als je bij de tandarts bent en je geen kiespijn meer hebt, dat het de volgende dag weer in alle hevigheid kan terugkomen. Dit is de situatie zoals die geconstateerd is en hij zal het in ieder geval in de gaten houden. 7

8 De voorzitter wil nog even de heer Weeda afsluitend het woord geven. De heer Weeda wil er voor de duidelijkheid nog even op wijzen dat het natuurlijk een voorbeeld is en dat als er niet adequaat opgetreden gaat worden het veel vaker zal voorkomen. Er staan natuurlijk in Hoorn voldoende huizen te koop. Hij vindt het prachtig dat die controle vandaag heeft plaatsgevonden. Hij was er zelf toevallig vanmorgen ook en toen stond er nog een busje voor de deur met de naam van een Pools uitzendbureau. Je ziet dus hoe snel het kan gaan. 5. Voorstel inzake benoeming leden in de algemene raadscommissie. De voorzitter concludeert dat de raad van de gemeente Hoorn besluit om op voorstel van mevrouw Bakker ontslag te verlenen aan de commissieleden van D66: aan de heren L.W.H.M. Pinxten, L.J. van Oudheusden, H. IJskes en mevrouw J.E. Hermans. 6. Vaststelling van de notulen van de openbare raadsvergadering van 4 maart De voorzitter concludeert dat de notulen van de openbare raadsvergadering van 4 maart 2008 conform worden vastgesteld. 7. Vaststelling van: a. Eerste lijst van ingekomen stukken. De voorzitter concludeert dat de eerste lijst van ingekomen stukken wordt vastgesteld. b. Tweede lijst van ingekomen stukken. De voorzitter concludeert dat de tweede lijst van ingekomen stukken wordt vastgesteld. A-stukken 8. Verzoek om inlichtingen ex. Artikel 45 RvO inzake sloop panden Koepoortsweg 43 en 45 van de Fractie Tonnaer. De voorzitter geeft het woord aan de heer Tonnaer van de Fractie Tonnaer. De heer Tonnaer geeft aan dat de kwaliteit van onze stad voor een groot deel wordt bepaald door de hoeveelheid monumenten die de stad heeft. Hoorn is niet voor niets de derde monumentenstad in Noord-Holland en helaas is het zo dat het aantal monumenten, vooral monumentale woonhuizen, in de periode na 1900 slecht vertegenwoordigd is. Terecht zijn de laatste jaren heel veel woningen op de monumentenlijst gezet. Hierbij kan gedacht worden aan de woningen aan de Dorpsstraat in Zwaag, aan de Bangert en de Koewijzend in Blokker of aan de Draafsingel in Hoorn. Tot zijn stomme verbazing heeft de eigenaar, de Omring, een sloopvergunning gevraagd voor de panden Koepoortsweg 43 en 45. Dit zijn twee panden die naar zijn idee gave woonhuizen zijn welke qua architectuur en cultuurhistorie interessant en belangrijk gevonden zijn. De Omring beseft naar het idee van zijn fractie niet hoe waardevol deze twee panden zijn en thuishoren aan de Koepoortsweg. Dit is overigens de weg waarlangs iedereen de stad binnenkomt en verlaat. De stad staat bekend vanwege zijn verscheidenheid aan woningen uit verschillende bouwperioden. De eigenaar toont met de aanvraag van de sloopvergunning geen enkel respect voor de twee woningen en de eigenaar zal ook geen respect krijgen. Intussen is een actiegroep opgericht tegen de afbraak Koepoortsweg door Lindendael en de gehele straat heeft zich intussen gekeerd tegen de Omring/Lindendael. Dit lijkt hem geen prettige situatie voor de Omring en de bewoners wonen tegenwoordig massaal achter de raambiljetten. Zijn fractie zou de Omring willen oproepen te zoeken 8

9 naar een nieuwe bestemming voor de woningen en dat kan heel goed in combinatie met de zorgtaken welke de Omring heeft. Er zijn in Hoorn veel voorbeelden te noemen. Hierbij kan men denken aan de Waterschapspanden, het VOC-pakhuis in de Pakhuisstraat, de Ridderikhofpanden, de voormalige directiewoning van het Gasbedrijf, de Doelen, het Weeshuis en zo zijn er nog veel andere te noemen. Allemaal monumenten die een goede bestemming hebben gekregen. De panden Koepoortsweg 43 en 45 kunnen heel goed betrokken worden bij de verbouw of uitbreiding van Lindendael. Door de vragen van de fractie van de VOCH en zijn fractie is op 4 maart 2008 in deze raad over de mogelijke sloop gesproken. Wethouder Van Es heeft toen gezegd dat hij zijn uiterste best zou doen om deze panden voor de sloop te sparen. Hij heeft toen gezegd dat hij liever kiest voor diplomatie. De voorzitter van de raad gaf het advies een zogenaamde wilde motie aan te nemen. Men heeft daar toen van af gezien vanwege de grote diplomatieke kwaliteiten die wethouder Van Es heeft. Dus van zijn kant geen motie. Nu denkt hij dat een flesje energiedrank nog te weinig is en dat wellicht een aantal kratten beter op zijn plaats was geweest. Vervolgens heeft hij een maand de zaak afgewacht. Hij had een aantal vragen en daar heeft hij antwoord op gekregen. Uit deze vragen bleek dat de sloopvergunning al op 15 oktober 2007 is aangevraagd, dat de Omring geen concreet bouwplan heeft voor de locatie waar nu de sloopvergunning voor wordt aangevraagd en dat het college liever geen sloopvergunning geeft, maar streeft naar een herbestemming van de panden Koepoortsweg 43 en 45. Hij weet het niet zeker, maar hij vreest dat het wethouder Van Es niet gelukt is, ondanks zijn grote diplomatieke kwaliteiten, de sloopvergunning ingetrokken te krijgen. Dat zou erg teleurstellend zijn en mocht dat zo zijn dan is hij helaas gedwongen om samen met een aantal andere fracties het college een motie aan te bieden. Die motie wil hij nog even vasthouden totdat de beantwoording van het college heeft plaatsgevonden. Aanvullend heeft hij nog een drietal vragen die hij al eerder heeft gesteld. - Hebben gesprekken met de Omring plaatsgevonden en wat was hiervan het resultaat? - Is het college bereid om een sloopvergunning te weigeren? - Voelt het college zich gesteund wanneer de raad op dit punt ten aanzien van plaatsing op de monumentenlijst een motie aanneemt die gaat over het voorkomen van sloop? De voorzitter geeft het woord aan wethouder Van Es. Hij vult hierop aan dat hij eerst de vragen door de wethouder wil laten beantwoorden en dat hij daarna de vloer vrij wil geven aan de raad. Dit lijkt hem een goed begin, want het gesprek begint toch daar. Wethouder Van Es geeft aan dat hij niet de onderwijzer wil uithangen, maar dat het misschien toch goed is om in het kader van de actieve informatieplicht iets meer te vertellen over de manier van werken bij dit soort aangelegenheden. Het is zo dat eigenaren van panden in deze stad een sloopvergunning daarvoor kunnen aanvragen. Meestal doen mensen dat met de intentie om het pand te slopen en op dezelfde kavel iets terug te bouwen. Meestal is nieuwbouw de aanleiding om zoiets te vragen. In dit geval is er toch sprake van een bijzondere aangelegenheid. Hij moet in ieder geval zeggen dat hij blij is met zowel de betrokkenheid van de bewoners als de raad in dit dossier. Het is al enkele jaren geleden - en hij denkt dat dit nog was in de vorige bestuursperiode - dat van de kant van de Omring als (mogelijke) eigenaar gevraagd is wat de mogelijkheden zijn op de Koepoortsweg 43 en 45. Zoals het een ieder die werkzaam is bij de gemeente betaamt behoort daar een eerlijk antwoord op gegeven te worden. Op dat moment was er geen sprake van een gemeentelijk monument of een beeldbepalend gebouw. Daar kun je anders over denken en hij denkt ook dat hij dat inhoudelijk ook doet, maar dat waren de feiten. Daarbij is gezegd dat als men daar nieuwbouw zou willen plegen er op dat moment op zich geen belemmeringen aanwezig waren. Vervolgens zijn wij in deze stad heel nadrukkelijk bezig met op heel veel plaatsen - hetzij op initiatief van de Vereniging Oud Hoorn, de raad, de monumentencommissie of de betrokken ambtenaren - om het erfgoed dat wij hebben zodanig te beschermen dat generaties na ons, ons daar dankbaar voor zullen zijn dat wij indertijd zo adequaat opgetreden hebben. Men was dus voornemens dat op de Koepoortsweg, als een belangrijke toegangsweg en waarbij steeds meer werd uitgesproken dat dit een beeldbepalende straat is met veel beeldbepalende gebouwen, het nodige zou moeten gebeuren. Net zoals dat toen op initiatief van de raad bij zijn weten ook gebeurd is met betrekking tot de linten in Zwaag en Blokker. Men was dus voornemens om op de Koepoortsweg - en met name voor het pand Koepoortsweg 43 - het nodige te doen. En dan kom je toch in een dilemma waar het gaat om de zorgvuldigheid. Vroeger ging men wel eens als een soort dief in de nacht gebouwen al min of meer 9

10 beschrijven en besluiten dat men voornemens was om dat gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten en vanaf dat moment konden bepaalde ontwikkelingen niet meer plaatsvinden. En met name zijn daar de protesten van bewoners op de linten de aanleiding geweest, omdat men vond dat er sprake was van een overval. Wat de zorgvuldigheid van de kant van de gemeente betreft, wordt door velen van de raad bepleit dat als je als gemeentebestuur op een volwassen manier met je burgers en instellingen omgaat. Toentertijd is dan ook gezegd dat je dat eigenlijk niet meer op die manier zou moeten doen; dat een mijnheer of een mevrouw met een gleufhoed foto s van bepaalde panden neemt. Men heeft daar op een gegeven moment een andere procedure voor bedacht die men veel meer bij deze tijd vindt passen. Er is bedacht dat er een vooraankondiging wordt gedaan. Dit houdt in dat men van plan is om het pand binnen een bepaalde periode te bekijken. Dit geldt in ieder geval voor de buitenkant en het liefst zou men ook toestemming krijgen om naar binnen te gaan en daar ook een goede beschrijving van te maken met inderdaad het voornemen om het pand te zijner tijd op de monumentenlijst te plaatsen. Het schrijven van zo n brief heeft verder nog geen rechtskracht. Dit is eigenlijk een soort vooraankondiging en het vorige college, waar de heer Tonnaer verantwoordelijk was voor de monumenten, heeft ook op die manier gehandeld. Het komt wel eens vaker voor dat de zorgvuldigheid en, waar wij het nu over hebben, het feit dat met een krat energiedrank het college moet zorgen dat het niet gebeurt, wel eens met elkaar in conflict komt. Hier is dus gekozen voor een vooraankondiging en dat is begin oktober 2007 gebeurd. De eigenaar, de Omring waar wij een steeds betere relatie mee schijnen te krijgen, is verantwoordelijk voor het adequaat huisvesten van mensen die zorg nodig hebben en zij hebben gemeend een sloopvergunning te moeten aanvragen om maximaal hun handen vrij te houden. Dat wil nog niet zeggen dat als je de sloopvergunning krijgt je deze ook gebruikt, maar dan heb je in ieder geval wel maximaal de mogelijkheid om, uitgaande van de kerntaak van de Omring, het beste te zorgen voor je doelgroep. Op zich kan hij dat de Omring niet echt kwalijk nemen. Vervolgens is er een tijd verstreken en kan hij de raad in ieder geval melden - en sommige raadsleden weten dat natuurlijk - dat op 15 oktober 2007 de sloopvergunning is aangevraagd. Die moet dan binnen 13 weken, half januari 2008, verstrekt zijn. De sloopvergunning is niet verstrekt en hij zou het toch ook wel op prijs stellen dat als er over dit onderwerp gecorrespondeerd wordt in de media, zoveel mogelijk de waarheid naar voren gebracht wordt en dat er niet allerlei zaken beweerd worden waarvan hij het gevoel heeft dat als deze aan hem waren gevraagd hij hier ook iets over had kunnen zeggen. Het is in ieder geval zo dat op het moment dat de drie maanden voorbij zijn de sloopvergunning in het jargon fictief geweigerd is. Als je dus aan hem vraagt of de sloopvergunning is verstrekt dan is het antwoord dat deze fictief is geweigerd en dan is het aan de aanvrager om hierover in overleg te treden met de gemeente. Het initiatief om de sloopvergunning te verkrijgen wordt door de gemeente neergelegd bij de eigenaar van de panden, maar de sloopvergunning is in principe fictief geweigerd. Er heeft op 14 maart 2008 een gesprek met de Omring plaatsgevonden. Dit gesprek heeft plaatsgevonden met mevrouw Huijbrechts, directeur vastgoed, mevrouw Sipkes, zorgdirecteur en de heer Schutte, de programmamanager van bureau vastgoed. Hij heeft met geen architect gesproken en hij weet niet wie dat verzonnen heeft. Op 14 maart heeft dat gesprek plaatsgevonden en heeft het college namens de raad en de omwonenden toch heel duidelijk aangegeven dat men toch heel teleurgesteld zou zijn als van de kant van de Omring het maximale gedaan zou worden om die panden daar te laten verdwijnen. Hij had het idee - maar hij kan niet voor anderen spreken en dat zal aan de anderen gevraagd moeten worden - dat de boodschap helder was. Vervolgens hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen een ambtelijke delegatie van de gemeente en een delegatie van de Omring. Het laatste gesprek heeft op 30 maart 2008 plaatsgevonden. Het is bij hem bekend dat de Omring ook een architect ingehuurd heeft om te kijken of binnen de bestaande panden hun kerntaak gerealiseerd zou kunnen worden en mogelijk ook met gebruik van de aanpalende tuin. Daar is op dit moment nog geen uitsluitsel over en tot op de dag van vandaag heeft de Omring nog geen procedure aanhangig gemaakt tegen het feit dat de sloopvergunning fictief geweigerd is. Omdat 30 maart 2008 nog niet datgene heeft opgeleverd wat het zou moeten opleveren, heeft het college de afgelopen dagen nog wat studie gedaan - en vanmorgen werd hij ook nog eens gewezen op een bepaald artikel uit de monumentenvergunning - en heeft het college vandaag besloten om Koepoortsweg 43 en 45 op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen via de spoedprocedure. Dit houdt in theorie in dat vandaag ook de Omring van dat besluit op de hoogte is gesteld en dat zij daarover schriftelijk geïnformeerd zullen worden. Op het moment dat het college gebruik maakt van de spoedprocedure en dus niet wacht op een advies van de monumentencommissie en daaraan gekoppeld de beschrijving van het pand, dan is er - als dat in stand blijft - sprake van een feit dat de eigenaar van 10

11 het pand alles moet doen om het pand in de huidige staat in stand te houden. Dat zijn de besluiten die genomen zijn. Hij adviseert de raad, voor zover de raad dit van hem wil overnemen, om hem niet uit te dagen om daar heel diep op in te gaan. Men zal begrijpen dat dit besluit is genomen en om te voorkomen dat hij hier in het openbaar misschien zaken zou moeten zeggen die mogelijk in een juridische procedure ongepast zouden zijn, denkt hij dat het college heeft gedaan wat zij kon doen en dat men het wat hem betreft hierbij zou moeten laten. De voorzitter wil eerst even de ruimte geven aan andere fracties, maar hij signaleert dat de heer Tonnaer daar wat benauwd bij kijkt. De heer Tonnaer wijst erop dat dit niet benauwd is. Hij heeft natuurlijk ook voor deze procedure gekozen om iedereen de gelegenheid te geven om hier iets over te zeggen. Misschien ligt het toch in de rede om degene die de vragen heeft gesteld het eerste weer het woord te geven. De voorzitter denkt dat iedereen daarmee goed zou kunnen leven als de heer Tonnaer het kort en knap houdt. De heer Tonnaer geeft aan dat hij in ieder geval kan zeggen dat hij aangenaam verrast is over hetgeen de wethouder hier verteld heeft. Die krat energiedrank kan weer teruggebracht worden tot het flesje dat is verstrekt door de heer De Meij. Hij vindt het ook van bestuurlijke daadkracht getuigen dat het college dit besluit vanochtend genomen heeft en hij is ook blij dat het college het artikel in de monumentenverordening ontdekt heeft. Hij moet zeggen dat hij bij de beantwoording aanvankelijk dacht dat die moties zo meteen ingediend zouden kunnen worden, want het is nodig en noodzakelijk. In de loop van het gesprek verviel één motie, waarin werd opgeroepen tot het weigeren van de sloopvergunning en nu blijkt dat die fictief geweigerd is. Het was volgens hem wel beter geweest als in de beantwoording van de eerste schriftelijke vragen het college hem dit ook had laten weten. Hij is in ieder geval blij dat dit nu wordt verteld. Tenslotte dacht hij dat er altijd nog een motie ingediend moest worden om de panden op de monumentenlijst te plaatsen en waarbij het college uitgenodigd zou worden om dit via een verkorte procedure te doen. Ook die tweede motie is vervallen en hij kan uitermate tevreden zijn. En hij denkt dat dit waarschijnlijk ook zal gelden voor de bewoners van de Koepoortsweg en al die anderen die grote zorgen hadden bij de aanvraag die de Omring had gedaan voor het verkrijgen van een sloopvergunning. Hij wil trouwens ook de Omring feliciteren met het feit dat zij nu de moeite nemen om te kijken of zij met behoud van de panden hieraan toch een functie kunnen geven die past bij de taak die Lindendael en de Omring heeft. De voorzitter wil nu graag het woord geven aan de heer Van der Tuin van het CDA. De heer Van der Tuin merkt op dat hij verwacht had dat hij vanavond veel zou moeten zeggen over dit onderwerp. Het CDA heeft niet bij voorbaat al de conceptmotie ondertekend omdat men eerst het debat wilde afwachten. Hij heeft de wethouder horen zeggen dat je een betrouwbare overheid moet zijn. Hij kan eigenlijk samenvatten met te verwijzen naar de vorige raadsvergadering waarbij de wethouder heeft toegezegd alles uit de kast te zullen halen om te bewerkstelligen dat de panden niet worden gesloopt. Hij stelt vast dat dit is gebeurd en hij denkt dat er iets te vieren valt. Hij bedankt de wethouder hiervoor. De voorzitter geeft het woord aan de heer Bruijns van de PvdA. De heer Bruijns geeft aan dat toen hij vanmorgen wakker werd hij dacht de wind staat gunstig en dat is uitgekomen. Hij mag namens zijn fractie zeggen dat hij trots is op onze wethouder en het college. Hij denkt dat het college er goed aan getrokken heeft en zo zie je maar. Als de raad eensgezind is dan kan men veel voor elkaar krijgen, want dat is duidelijk geworden tijdens de vorige vergadering. De raad trok één lijn, men trok in feite samen op met de bewoners van de Koepoortsweg en de strijd was een algemene strijd. Hij denkt dat dit het resultaat is. Het college is gevoed door de raad en bewoners en zo kunnen er mooie dingen ontstaan. Hij had ook een heel verhaal voorbereid, want hij was niet zeker, omdat de wind nog kon draaien. Je weet het natuurlijk nooit met het college, want je krijgt geen zekerheden. Hij vindt dat er een geweldige prestatie is geleverd en daar bedankt hij namens zijn fractie het college voor. De voorzitter geeft het woord aan de heer Van Lunteren van de VVD. 11

12 De heer Van Lunteren merkt op dat wethouder Van Es wel eens roept dat hij de raad goed gehoord en begrepen heeft. Hij heeft daar wel eens van gezegd dat het dan zijn taak in het leven is om daar wat argwanend over te zijn. Deze keer heeft de wethouder de raad goed gehoord en begrepen en heeft dit tot een goed resultaat geleid. Complimenten daarvoor en ook de complimenten voor het college dat dit besluit genomen is. Hij denkt dat wij daar met zijn allen in deze stad beter van worden. De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Kusters van GroenLinks. Mevrouw Kusters meldt dat zij geen lang betoog gaat houden. Zij sluit zich namens GroenLinks van harte aan bij de woorden die gesproken zijn. Haar fractie is erg blij met de instelling die het college heeft genomen om deze panden te behouden. De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Molema van de Hoornse Senioren Partij. Mevrouw Molema meldt dat ook de Hoornse Senioren Partij erg verheugd is dat het zo gelopen is. Zij kan alleen maar de wethouder bedanken en zij wil de bewoners feliciteren dat zij de actie die zij gestart hebben zo goed hebben kunnen doorzetten dat dit tot resultaat heeft geleid. De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Kamphuis van Hoorns Belang. Mevrouw Kamphuis meldt dat haar fractie hier heel erg blij mee is en dit geldt ook voor haar persoonlijk. Zij fietst graag over de Koepoortsweg. Er staan daar regelmatig leuke huizen te koop en zij zou het echt ontzettend jammer hebben gevonden als dat stukje bij beetje zou zijn weggehaald. Complimenten aan eenieder! De voorzitter geeft het woord aan de heer Mol van de VOCH. De heer Mol meldt dat de VOCH zich aansluit bij alle complimenten die aan de wethouder, het college en de bewoners zijn gemaakt vanwege hun inspanningen. Gefeliciteerd hiermee. De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Bakker van D66. Mevrouw Bakker meldt dat ook D66 enorm blij is dat de Koepoortsweg zo te zien bij de stadswandelingen blijft. De voorzitter denkt dat hij beter had kunnen schorsen ter felicitatie, maar dat hij dit niet heeft gedaan. Hij hoopt dat de Omring het ook accepteert. De voorzitter schorst de vergadering gedurende vijf minuten om een aantal mensen in de gelegenheid te stellen de vergadering te verlaten. De voorzitter heropent de vergadering. 9. Voorstel inzake het vaststellen van een subsidie voor Hotel Mariakapel voor de jaren 2008, 2009 en 2010 en een extra structurele subsidiebijdrage in de exploitatie af te wijzen. De voorzitter geeft het woord aan de heer Van de Wijdeven van de PvdA. De heer Van de Wijdeven meldt dat zijn fractie dit punt van de B-lijst wil halen, omdat hij toch de wethouder nog eens extra wil aansporen om zich nog meer in te spannen dan dat hij ongetwijfeld al doet om borg te blijven staan voor het voortbestaan van deze beide culturele instellingen in Hoorn. Dit verzoek zou hij unaniem onderschreven door alle fracties van de raad aan de wethouder willen voorleggen. MOTIE De raad van de gemeente Hoorn, 12

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 11 april 2006 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 11 april 2006 om uur. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 11 april 2006 om 20.00 uur. Aanwezig 29 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), E. de Groot

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur.

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Aanwezig 27 leden, te weten: de dames C.A.A. Bakker (D66), M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA),

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 mei 2007 om uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 mei 2007 om uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 mei 2007 om 20.00 uur Aanwezig 32 leden, te weten: de dames C.A.A. Bakker (D66 - gedeeltelijk), M.J.S. van Berkum-Schouten

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Aanwezig 26 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), L.J. van Diest

Nadere informatie

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad.

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Van de gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn. Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Geacht College,

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 26 mei 2009 om uur.

Notulen van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 26 mei 2009 om uur. Notulen van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 26 mei 2009 om 20.00 uur. Aanwezig 31 leden, te weten: de dames C.A.A. Bakker (D66), M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), F.D. Bilgen-Küçükşantürk

Nadere informatie

Kanker in de familie. een anonieme patiënt

Kanker in de familie. een anonieme patiënt een anonieme patiënt Kanker in de familie Ik was veertig jaar toen ik besloot mijn loopbaan te veranderen. Een keuze waar ik tot de dag van vandaag nog veel plezier aan beleef. Ik ging er helemaal van

Nadere informatie

ons kenmerk uw kenmerk bijlage behandeld door BSN H,Vrieling fax (0591)685599

ons kenmerk uw kenmerk bijlage behandeld door BSN H,Vrieling fax (0591)685599 Raadhuisplein 1 Postbus 30001 7811 AP Emmen 7800 RA Emmen u kil t. 140591 e. gemeente@emmen.nl f. 0591 685599 I. www.emmen,nl Aan de raad van de gemeente Emmen Team Ruimte ons kenmerk uw kenmerk bijlage

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003 GRIFFIE 1 Verslag WV d.d. 27 augustus 2003 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003 Aanwezig S. Broersma, mw. H. Kaplan, R.J.R.

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht.

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht. Aan: Van: Betreft: Ary Cramer namens de fractie Gemeente Belangen Burgemeester J. Heijkoop Roestuin 43; n.a.v. vraag artikel 37 Reglement van Orde Datum: 16 juli 2012 Beste heer Cramer, Hieronder de reactie

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 23 november 2005 in het stadhuis.

Verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 23 november 2005 in het stadhuis. GRIFFIE 1 Verslag WV d.d. 23 november 2005 Verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 23 november 2005 in het stadhuis. Aanwezig. E. Ottens (PvdA, voorzitter),

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

Namens het college van B & W De burgemeester en wethouders de heren O. van Veldhuizen, J. van Es, C. van der Maat.

Namens het college van B & W De burgemeester en wethouders de heren O. van Veldhuizen, J. van Es, C. van der Maat. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 25 september 2007, aanvang 20.00 uur. Aanwezige raads- en commissieleden: W. van Hilten Voorzitter,

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 18 juli 2006 om 20.00 uur.

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 18 juli 2006 om 20.00 uur. Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 18 juli 2006 om 20.00 uur. Aanwezig 28 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), E. de Groot (PvdA),

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Nr Houten, 1 november 2005

Nr Houten, 1 november 2005 Nr. 2005-185 Houten, 1 november 2005 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Aanpassing Monumentenverordening Beslispunten: 1. Vast te stellen de Monumentenverordening 2006. Inleiding: In de nota Gekoesterd Erfgoed

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

Betreft: schriftelijke vragen conform art. 43 RvO m.b.t. verkeerschaos Roermond

Betreft: schriftelijke vragen conform art. 43 RvO m.b.t. verkeerschaos Roermond Aan de griffier van de gemeenteraad Postbus 900 6040 AX Roermond Roermond, 2 mei 2014 Betreft: schriftelijke vragen conform art. 43 RvO m.b.t. verkeerschaos Roermond Voor wat betreft een volledige inleiding,

Nadere informatie

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen Landelijke Klachtencommissie onderwijs (mr. M.E.A. Wildenburg, S.J. Drijver, R.C.A. Wilcke) Uitspraaknr. 06.056 Datum: 27 juli 2006 Belemmerde communicatie, zonder reden melden van vermoedelijk ongeoorloofd

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe

Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe Informatiebrochure provinciale monumentenlijst Drenthe voor eigenaren gebouwde monumenten voor 1940 Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe Monumenten vertellen het verhaal van Drenthe De provincie

Nadere informatie

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Rapport Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Een onderzoek naar de informatieverstrekking door het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer bij de uitbreidingen van een speelveld. Oordeel

Nadere informatie

COLLEGE ADVIES. Beantwoording raadsvragen over procedure bomenkap. Gwynne Janssen. 1. Gwi Ruimte. nee

COLLEGE ADVIES. Beantwoording raadsvragen over procedure bomenkap. Gwynne Janssen. 1. Gwi Ruimte. nee COLLEGE ADVIES o n d e r w e r p Beantwoording raadsvragen over procedure bomenkap r e g i s t r a t i e n u m m e r o p e n b a a r ja a f d e l i n g Beheer Leefomgeving b e h a n d e l d d o o r Gwynne

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 6 oktober 2004

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 6 oktober 2004 GRIFFIE 1 Verslag BM d.d. 6 oktober 2004 CONCEPT Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 6 oktober 2004 Aanwezig De dames H. Kaplan (PvdA); J.F.M. Kamphuis

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Motie A, B en C over: - intrekking motie 8 december 2015 (motie A); - motie afkeuring gang van zaken bij wijzigingspogingen vijf Westlandse

Motie A, B en C over: - intrekking motie 8 december 2015 (motie A); - motie afkeuring gang van zaken bij wijzigingspogingen vijf Westlandse Motie A, B en C over: - intrekking motie 8 december 2015 (motie A); - motie afkeuring gang van zaken bij wijzigingspogingen vijf Westlandse verordeningen en opzegging vertrouwen presidiumvoorzitter (motie

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van de heer O. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, afdeling Stadsbeheer Dossiernummer: 2014.1376 Datum:

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West 2 mei 2012 RA120655 Samenvatting Een daklift staat al tijden bij een vrouw op straat voor de deur weg

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND

VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND Raadsbesluitno. 2010/043/2 VERORDENING OP DE AMBTELIJKE BIJSTAND DE RAAD DER GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van de griffier en de voorzitter van 13 april 2010, raadsvoorstel no. 2010/043/1; gelet

Nadere informatie

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens Rapport Gemeentelijke Ombudsman Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens 26 september 2008 RA0829612 Samenvatting Eind mei

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijze Wijzigingsbesluit Teckop 11 in Kamerik, bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld

Nota van beantwoording zienswijze Wijzigingsbesluit Teckop 11 in Kamerik, bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld Nota van beantwoording zienswijze Wijzigingsbesluit Teckop 11 in Kamerik, bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld en Zienswijzerapportage behorend bij bouwplan Teckop 11 (dossiernummer:

Nadere informatie

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar Succes verhaal - Stoppen met haren uittrekken Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar knokken tegen Trichotillomanie eindelijk bevrijd van gewoonte tot haren uittrekken!!!! Al ruim 20 jaar lang had ik last van

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632

forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum Warnsveld D.Meijer Maatschappelijke zaken telefoonnr 7632 OPENBAAR Memo (Forum / raad) Aan Van Datum Onderwerp Inlichtingen bij Het Forum Het college van B&W 17-02-2016 Doel Anders, namelijk zienswijze forumbehandeling concept bestuursovereenkomst Tijdelijk noodopvangcentrum

Nadere informatie

mevrouw J.L. van Hulst Mazirel mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk

mevrouw J.L. van Hulst Mazirel mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk Ontwerpverslag vergadering commissie Openbare Ruimte Datum: 10 mei 2012 Voorzitter: Secretaris: Portefeuillehouder: Aanwezige commissieleden: mevrouw J.L. van Hulst Mazirel mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding November 2009 1. Inleiding Aanleiding voor deze handleiding is de constatering dat in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen

Nadere informatie

Erfgoedverordening Boxtel 2010

Erfgoedverordening Boxtel 2010 Pagina 1 van 5 Erfgoedverordening Boxtel 2010 gezien het voorstel van het college van 18 mei 2010; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de artikelen 12 en 15 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

Vraag ex artikel 3:38 RvO raadslid dhr. E. Manuel (fractie SP) betreffende multifunctionele accommodatie Boxmeer Noord

Vraag ex artikel 3:38 RvO raadslid dhr. E. Manuel (fractie SP) betreffende multifunctionele accommodatie Boxmeer Noord Vraag ex artikel 3:38 RvO raadslid dhr. E. Manuel (fractie SP) betreffende multifunctionele accommodatie Boxmeer Noord Inleiding De SP heeft tijdens de algemene beschouwingen op 1 november 2007 aandacht

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

A - Vaste Bespreekpunten 1. Dilemma's sociale zekerheid (zaaknummers , ,

A - Vaste Bespreekpunten 1. Dilemma's sociale zekerheid (zaaknummers , , 1 B&W-vergadering van 31 januari 2017 Zaaknummer : 1404532 Aanwezig : burgemeester de heer J. Nieuwenburg wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder de heer B.A. Tap wethouder de heer S.R. Bashara secretaris

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS Openbaarheid van vergaderingen 1. Vergaderingen van de raad en commissie zijn openbaar. Ze beginnen altijd in openbaarheid (met uitzondering van de vergadering

Nadere informatie

Beantwoording vragen ex. art. 61 RvO van de fractie VVD inzake De Kern

Beantwoording vragen ex. art. 61 RvO van de fractie VVD inzake De Kern Zaaknummer: OWZAP06 Onderwerp Beantwoording vragen ex. art. 61 RvO van de fractie VVD inzake De Kern Collegevoorstel Inleiding In de bijgevoegde brief van 13 april 2011 stelt de fractie VVD vragen op grond

Nadere informatie

Ik wil u, mede namens de buurtbewoners, bedanken voor de tijd en aandacht die u ons, als aanwonenden van sporthal de Bongerd nu geeft.

Ik wil u, mede namens de buurtbewoners, bedanken voor de tijd en aandacht die u ons, als aanwonenden van sporthal de Bongerd nu geeft. Beste raadsleden, Ik wil u, mede namens de buurtbewoners, bedanken voor de tijd en aandacht die u ons, als aanwonenden van sporthal de Bongerd nu geeft. In de stukken las ik ergens dat de sporthal is gebouwd

Nadere informatie

Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de. Notulen van de B&W vergadering van 6 juni 2016 Besluitenlijst van week 23. Gemeente Harlingen

Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de. Notulen van de B&W vergadering van 6 juni 2016 Besluitenlijst van week 23. Gemeente Harlingen Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harlingen van de B&W vergadering van 6 juni 2016 Besluitenlijst van week 23 Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harlingen

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/12.00413 briefnummer G.1.01 zaaknummer 13 juni 2012 datum

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913 OPSCHRIFT Vergadering van 16 december 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Carla Breuer Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

In afwachting van uw reactie. namens de voorzitter van de Monumentencommissie, met vriendelijke groet,

In afwachting van uw reactie. namens de voorzitter van de Monumentencommissie, met vriendelijke groet, Monumentencommissie Hcngelo. College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo t.a.v. Hr. J. Bron Postbus 18 7550 AA Hengelo Advies badhuis/ariensschool 2012-001 25 januari 2012 Geacht college,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

2013D10756 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2013D10756 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2013D10756 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen

Nadere informatie

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.: 26 februari 2007 Registratienummer: CS/Kab/2006/287 Portefeuillehouder: Krikke Raadscommissie advies: Veiligheid, Financiën

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015

Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015 Aan de raad van de gemeente IJsselstein onderwerp Vaststelling verordening vertrouwenscommissie gemeente IJsselstein 2015 productnaam productnummer zaaknummer 116119 Datum 7 januari 2015 blad 1 van 5 Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Delft. Onderwerp Onderzoeksopdracht beveiligingsproject Museum Prinsenhof Delft

Gemeente Delft. Onderwerp Onderzoeksopdracht beveiligingsproject Museum Prinsenhof Delft Semen!eying Programmeren Gemeente Delft De Torenhove Madinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Programmeren, Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad

Nadere informatie

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen.

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Mijnheer de voorzitter, Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Het is herfst en de winter komt er snel weer aan. Zo ook de verkiezingen in maart volgend jaar. En dat is al merkbaar.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 B en W. nr. 12.0685 d.d. 3-7-2012 Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 27 mei 2008, aanvang 20.00 uur.

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 27 mei 2008, aanvang 20.00 uur. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 27 mei 2008, aanvang 20.00 uur. Aanwezige raads- en commissieleden: W. van Hilten Voorzitter, VVD P.

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer Dossiernummer 32-2009 OORDEEL Verzoeker de heer E. namens mevrouw O. te Almelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 131 BW-nummer BW-165 Portefeuillehouder

Nadere informatie

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 RB 2004/11-A MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: 1 monument: a zaak die van algemeen belang is

Nadere informatie

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid 1 oktober 2008 RA 0829889 Samenvatting In 2007 gaat de gemeente Weesp over tot het vervangen van lantaarnpalen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade.

Laat ik voorop stellen dat ook de SP van mening dat er iets moet gebeuren aan het centrum van Kerkrade. Onderwerp: financiële kaders Centrumplan Bijdrage aan het debat van SP Fractievoorzitter Marianne Laumann in eerste termijn. Kerkrade-centrum staat aan de vooravond van de grootste herstructurering in

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 maart 2001 Rapportnummer: 2001/071

Rapport. Datum: 28 maart 2001 Rapportnummer: 2001/071 Rapport Datum: 28 maart 2001 Rapportnummer: 2001/071 2 Klacht Op 18 januari 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer M. te Groningen, met een klacht over een gedraging van regionale

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 2 oktober 2007, aanvang 20.00 uur.

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 2 oktober 2007, aanvang 20.00 uur. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 2 oktober 2007, aanvang 20.00 uur. Aanwezige raads- en commissieleden: J. van der Tuin Voorzitter,

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'.

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. 1.1 Het grootste deel van de daklozen in de Achterhoek betreffen mannen die lijden aan alcoholverslaving.

Nadere informatie

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen.

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 5 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. De huisvesting van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs,

Nadere informatie

Geen vergunning voor aanbouw in de Filmwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Geen vergunning voor aanbouw in de Filmwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen vergunning voor aanbouw in de Filmwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 29 januari 2009 RA0933870 Samenvatting Bewoners willen hun woning in de Filmwijk uitbreiden.

Nadere informatie

hebben klagers op grond van de geldende klachtenregeling een klacht tegen verweerster ingediend met de volgende inhoud:

hebben klagers op grond van de geldende klachtenregeling een klacht tegen verweerster ingediend met de volgende inhoud: 106580/106587/106588/106602/106604 - Een bestuurder moet met ouders transparant communiceren over het vertrek van de directeur en de wijziging van hoogbegaafdenonderwijs als gevolg van Passend ; PO inzake

Nadere informatie

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond.

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond. De basisschool voor Laar/Laarveld Onderstaande foto s zijn genomen op de informatieavond van dinsdag 17 december 2013 in de St. Franciscusschool aan de Aldenheerd met als agendapunt de locatiekeuze voor

Nadere informatie

Geen actie tegen bouwoverlast buiten kantooruren Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Geen actie tegen bouwoverlast buiten kantooruren Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen actie tegen bouwoverlast buiten kantooruren Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Samenvatting 1 juni 2012 RA120866 Twee buren ondervinden overlast van bouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

Notitie namens Westland Verstandig door Peter Duijsens inzake alternatief voorstel op het eerder besproken concept spreektijdregeling

Notitie namens Westland Verstandig door Peter Duijsens inzake alternatief voorstel op het eerder besproken concept spreektijdregeling Notitie namens Westland Verstandig door Peter Duijsens inzake alternatief voorstel op het eerder besproken concept spreektijdregeling De fractie van Westland Verstandig gaat in beginsel niet akkoord met

Nadere informatie

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15.

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15. Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O15.002044 *O15.002044* Geachte leden van de raad, Met deze brief willen wij

Nadere informatie