Notulen van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 26 mei 2009 om uur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 26 mei 2009 om uur."

Transcriptie

1 Notulen van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 26 mei 2009 om uur. Aanwezig 31 leden, te weten: de dames C.A.A. Bakker (D66), M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), F.D. Bilgen-Küçükşantürk (PvdA), E. de Groot (PvdA), A.J. de Jong (PvdA), J.F.M. Kamphuis (Hoorns Belang), A.F.C. Klaassen (VOCH), P.D. Kusters (GroenLinks), K. al Mobayed (PvdA), H.H. Molema-van Meurs (Hoornse Senioren Partij), J.A. Wiebes-van den Brink (VVD) en de heren H.G. Bakker (GroenLinks), H. den Boer (VOCH), S. Broersma (PvdA), P.J. Bruijns (PvdA), A.J.N. Flameling (PvdA), L. Helelespe (PvdA), W. van Hilten (VVD), A.J. Kamminga (GroenLinks), P.N.M. Manshanden (GroenLinks), C. de Meij (Fractie De Meij), P.C. Mol (VOCH), S.N.G. Oudheusden (Hoornse Senioren Partij), M. Pijl (CDA), A. Schaake (PvdA), C. Schaap (CDA), A.J. Stam (VOCH), J. van der Tuin (CDA), R.L.H.C.M. Tonnaer (Fractie Tonnaer), H.B.M. Wolthuis (VOCH) en A.A.G.M. van de Wijdeven (PvdA). Afwezig De heer H. Weeda (VOCH) Voorzitter Burgemeester dr. G.O. van Veldhuizen Griffier De heer M. Horjus Wethouders De heren J. de Boer, J. van Es, R. Witteveen en mevrouw C. van Weel Gemeentesecretaris De heer F. Mencke Verslag Elise Gieselaar Secretariaatsservice 1. Opening en mededelingen. De voorzitter opent de raadsvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Ook de mensen thuis die naar de radio of via internet luisteren. De heer Weeda van de VOCH is verhinderd. Hij wil nog even met de raad stilstaan bij onze Harry. Harry van Lunteren is er niet meer. Op 6 mei 2009 is hij plotseling overleden. Zijn stoel is nu leeg. Er ligt een bosje bloemen voor. Dat is een raar gezicht, want op 7 april - en de notulen gaan wij zo meteen vaststellen - sprak hij zijn laatste woorden in zijn raad. Hij heeft daar erg veel voor gedaan en hij was daar erg op zijn plaats. Zijn opvolgster is mevrouw Winifred Correia-Goede. Zij zal de volgende raadsvergadering beëdigd worden. Hij wil nu even staande met eenieder één minuutje onze Harry gedenken. Er wordt één minuut stilte in acht genomen. De voorzitter merkt op dat de heer De Meij in een vorige raadsvergadering zich in een stemverklaring uitgelaten heeft over het proces om te komen tot een accountant. Daar wenst hij nu nog een verklaring over af te leggen. Daarna geeft hij aan diegene die dat wenst nog het woord. De heer De Meij merkt op dat hij in de vergadering waarin de aanbesteding van de accountant werd besproken een aantal woorden heeft gebruikt die hij achteraf beter niet had kunnen gebruiken. Hij biedt daarvoor zijn excuses aan. De voorzitter bedankt de heer De Meij hiervoor en vraagt of er van de kant van de raad nog behoefte bestaat om hierop nog iets te zeggen. Hij geeft het woord aan de heer Van der Tuin van het CDA. De heer Van der Tuin wil mede namens zijn fractie zijn waardering uitspreken voor de woorden van de heer De Meij. 1

2 2. Vaststelling van de raadsagenda van dinsdag 26 mei De voorzitter geeft aan dat er een verzoek tot interpellatie is gedaan. Dit gebeurt na agendapunt 7 (Eerste en tweede lijst van ingekomen stukken). De griffier zal bij de behandeling van het agendapunt nog even een toelichting geven op de gehele procedure van interpellatie. Dit betekent dat de raad in essentie moet beslissen of er geïnterpelleerd kan worden. Daarvoor zijn namelijk regels in het reglement van orde. Als de raad hierop ja zegt dan heeft men ook nog de beslissing te nemen wanneer er geïnterpelleerd kan worden. Dit kan gebeuren tijdens deze of een volgende vergadering. Zo zitten de spelregels in elkaar. Verder staat als agendapunt 13 het Oostereiland geagendeerd. De stukken over dit onderwerp zijn in de commissie in beslotenheid en onder geheimhouding behandeld omdat daarin bedragen staan die laten zien hoe diep de portemonnee van de gemeente is. Nu is dat in de regel natuurlijk volstrekt openbare informatie, maar op het moment dat wij de markt op moeten en waar voor ons gemeenschapsgeld moeten krijgen moet je mensen ook niet wijzer maken dan strikt noodzakelijk is. Want dan krijg je natuurlijk keurige aanbestedingen die daarmee overeenkomen. Dat is de reden van de geheimhouding en de beslotenheid. Het college heeft wel aangegeven dat wat haar betreft de behandeling in het openbaar kan plaatsvinden, maar dan moet de raad het natuurlijk niet over die bedragen gaan hebben. Als men denkt dat dit onverhoopt toch zo zou zijn dan is het verstandig om dit onderwerp in beslotenheid te bespreken. Hierbij zou hij dan willen voorstellen om dit als laatste punt bij de A-stukken te doen, zodat niet iedereen naar buiten en vervolgens weer naar binnen hoeft te gaan. Daar wil hij even de aandacht voor vragen bij het vaststellen van de agenda. Verder zal mevrouw Kusters (GroenLinks) bij agendapunt 25 (Ontwerpbegroting 2010 en voorstel voor de eerste begrotingswijziging van het Recreatieschap Westfriesland) aangeven waarom zij zich van stemming wil onthouden. Hij heeft nu ongebruikelijk veel inleidende woorden nodig gehad voor het vaststellen van de agenda. Vervolgens geeft hij het woord aan mevrouw Kamphuis van Hoorns Belang. Mevrouw Kamphuis meldt dat zij bij agendapunt 18 (Verzoek om splitsing van het perceel Dorpsstraat 298) een stemverklaring wil afgeven. De voorzitter geeft het woord aan de heer Bakker van GroenLinks. De heer Bakker meldt dat GroenLinks bij agendapunt 14 (Invoering Elektronisch Kinddossier) een stemverklaring wil afleggen. De voorzitter geeft het woord aan de heer De Meij van Fractie De Meij. De heer De Meij meldt dat zijn fractie ook bij agendapunt 14 (Invoering Elektronisch Kinddossier) een stemverklaring wil afleggen. De voorzitter geeft het woord aan de heer Oudheusden van de Hoornse Senioren Partij. De heer Oudheusden meldt dat zijn fractie bij agendapunt 17 (Herinrichting Liornestraat en J.D. Pollstraat) een stemverklaring wil afgeven. De voorzitter geeft het woord aan de heer Van der Tuin van het CDA. De heer Van der Tuin meldt dat zijn fractie bij agendapunt 16 (Budget Culturele en Toeristische Initiatieven 2009) een stemverklaring wil afleggen. De voorzitter geeft het woord aan de heer Mol van de VOCH. De heer Mol geeft aan dat hij niet zozeer een stemverklaring wil afleggen. Hij weet niet of hij nu voor zijn beurt spreekt als hij verwijst naar de informatie van college en burgemeester. Hier wordt bij punt 18 een brief inzake het busverkeer Nieuwe Steen genoemd. De voorzitter wijst erop dat deze brief aan de orde komt bij de bespreking van de ingekomen stukken lijst. De heer Mol zegt toe dat hij bij agendapunt 7a (Eerste lijst van ingekomen stukken) op deze brief zal terugkomen. 2

3 De voorzitter concludeert dat de raad van de gemeente Hoorn besluit dat: - Bij agendapunt 14 (Invoering Elektronisch Kinddossier) een stemverklaring zal worden afgegeven door Fractie De Meij en GroenLinks; - Bij agendapunt 16 (Budget Culturele en Toeristische Initiatieven 2009) een stemverklaring zal worden afgegeven door het CDA; - Bij agendapunt 17 (Herinrichting Liornestraat en J.D. Pollstraat) een stemverklaring zal worden afgegeven door de Hoornse Senioren Partij); - Bij agendapunt 18 (Verzoek om splitsing van het perceel Dorpsstraat 298) een stemverklaring zal worden afgegeven door Hoorns Belang; - Agendapunt 13 (Oostereiland, budget restauratie gebouwen) als laatste A-stuk zal worden besproken en dat bij aanvang van de bespreking bepaald zal worden of dat in beslotenheid zal gebeuren. 3. Spreekrecht burgers. De voorzitter meldt dat er geen burgers zijn die gebruik willen maken van het spreekrecht burgers. 4. Vragen raadsleden. De voorzitter geeft het woord aan mevrouw De Jong van de PvdA die een vraag wil stellen over de GGD. Mevrouw De Jong (PvdA) brengt naar voren dat het dossier van de GGD al enige tijd loopt. Dan heeft zij het over de fusie van de GGD Westfriesland in de GGD Hollands Noorden. Daar is de raad sterk bij betrokken geweest. Waarom? Omdat het in de visie van haar fractie er destijds niet goed uitzag. Haar fractie had allerlei vragen met name over het onderscheid tussen de wettelijke- en markttaken. Ook heeft men de vraag gesteld of er gemeenschapsgeld uitgegeven zou gaan worden aan markttaken. Hierbij heeft haar fractie gevraagd of het allemaal wel efficiënter zou worden en of het allemaal wel goed zou komen. Uiteindelijk is bereikt dat wij in Hoorn gezamenlijk met andere gemeenten die fusie hebben uitgesteld. Dit heeft ertoe geleid dat uiteindelijk in april 2007 die fusie is doorgegaan onder strenge voorwaarden. Dat gehele proces is eigenlijk in Hoorn begonnen. Wij hebben toen Enkhuizen meegekregen en ook uiteindelijk de grote gemeenten zoals Alkmaar en Den Helder. Een belangrijke afspraak daarbij was ook dat de raad per kwartaal gerapporteerd zou worden over de voorwaarden met betrekking tot die fusie. Dat is ook keurig door het college gedaan. De laatste rapportage die zij heeft gezien dateert van 6 april Wat haar eigenlijk in die rapportage verbaasd heeft is dat er in het geheel niet meer gerapporteerd wordt over die voorwaarden voor de fusie, terwijl dit het doel van die rapportage was. Dat heeft haar verbaasd, maar eerlijk gezegd had zij het idee dat dit wel goed zou lopen en dat het op dit moment belangrijker was dat de raad over de inhoud werd geïnformeerd dan over de voorwaarden van het fusietraject. Tot haar verbazing heeft zij echter in de krant gelezen dat er mogelijk een extreme kostenstijging aankomt voor de GGD. Hierbij zij ook de nuancering gelezen dat het een soort winstwaarschuwing is. Desalniettemin wordt zo n winstwaarschuwing niet voor niets afgegeven. Dan gaan er bij haar wel wat belletjes rinkelen. Zij wil dan nu ook door het college geïnformeerd worden over de stand van zaken met betrekking tot die fusievoorwaarden, want die hebben wij niet voor niets met elkaar vastgesteld. Een belangrijk punt daarbij was dat de bijdrage per inwoner niet zou stijgen en dat zit er nu kennelijk wel aan te komen. Graag een reactie van het college. De voorzitter geeft het woord aan wethouder Witteveen. Wethouder Witteveen merkt op dat mevrouw De Jong terecht zegt dat zij het in de krant heeft gelezen en volgens hem hebben meerdere raadsleden dat gelezen. Er is inderdaad een vooraankondiging - en zo moet men het ook beschouwen - geweest waarin de GGD gewag heeft gemaakt van de financiële krapte die er binnen de GGD heerst op dit moment. Dat is louter een vooraankondiging. Op 17 juni zal daarover in het Dagelijks Bestuur van de GGD nader gesproken worden en eind juni zal in het Algemeen Bestuur een besluit hierover worden genomen. Het college heeft alleen een vooraankondiging ontvangen en geen officieel voorstel of een begrotingswijziging. Hij staat hier als lid van het college. Aangezien het college nog niet heeft kunnen reageren op een formeel voorstel is het voor hem ook onmogelijk om daar nu verder op in te gaan. Dat hij met een andere pet op in het 3

4 Dagelijks Bestuur zit doet hier volgens hem vanavond niet ter zake. Om deze vraag te beantwoorden is het volgens hem noodzakelijk dat dit eerst in het college wordt besproken op basis van een concreet voorstel en dat men bij de raad terugkomt met een toelichting en een verklaring die daaraan verbonden is. Mevrouw De Jong wenst daar nog een keer op te reageren. Zij heeft wel eens gehoord dat procedures er zijn om opgegeten te worden. Zo klinkt dit ook een klein beetje. Wij weten natuurlijk allang waar wij met elkaar staan, want wij hebben niet voor niets die voorwaarden vastgesteld. Een voorwaarde is dat het bedrag per inwoner niet stijgt. Nu is er toch een winstwaarschuwing, ook al is dat nog niet formeel aangekondigd en heeft het college daarover nog geen standpunt ingenomen. Wij weten al wat het standpunt moet zijn. Namelijk dat wij dat niet willen, want anders hadden wij die voorwaarde niet hoeven te stellen. Zij stelt voor dat het college schriftelijk beantwoordt hoe en wat er met die voorwaarden nu gebeurd is, hoe men daar actief op gestuurd heeft de afgelopen periode en hoe wij ervoor gaan zorgen dat die stijging van de kosten per inwoner niet gaat gebeuren. Wethouder Witteveen antwoordt dat hij dit pas aan de raad duidelijk kan maken op het moment dat het college daarover gesproken heeft. Mevrouw De Jong vindt dat formeel, maar hij kan niet anders dan spreken namens het college na het behandelen van een formeel voorstel waarover men een standpunt heeft ingenomen. Dat mevrouw De Jong daar bepaalde vermoedens bij heeft kan hij zich iets bij voorstellen. Hij kan niet anders dan het antwoord geven dat hij nu geeft. De voorzitter merkt op dat hij even wil helpen. De behoefte van mevrouw De Jong is duidelijk. Liggen wij op koers met de GGD. Zo neen, waarom niet en hoe komen wij er wel naar toe? Wethouder Witteveen denkt dat het goed is om nog even een kleine toelichting te geven. De financiële problematiek bij de GGD is zodanig duidelijk dat vandaag hem een brief heeft bereikt dat de GGD wil voorstellen om een speciale commissie samen te stellen bestaande uit drie portefeuillehouders, drie controllers, de controller van de GGD en iemand van het secretariaat, om de financiële situatie bij de GGD nader te bekijken. Ook de portefeuillehouder financiën van de gemeente Hoorn is benaderd om in de commissie plaats te nemen. In de commissie zullen die problemen besproken worden en hij denkt dat men op basis van de uitkomsten van onder andere die gesprekken en het formele voorstel nader met elkaar kan praten wat men wel of niet terecht vindt van een mogelijke kostenverhoging per inwoner. Hij denkt dat het pas relevant is daarover te spreken als die gegevens op tafel liggen. De voorzitter denkt dat dit op zich duidelijk is en dat men er nu een punt achter moet zetten. Dan wil hij nu overgaan naar de heer Van der Tuin van het CDA die vragen wil stellen over bussen in de Nieuwe Steen. De heer Van der Tuin geeft aan dat sinds het aantal bussen op de Nieuwe Steen door een wijziging in de dienstregeling aanzienlijk is toegenomen, er onder de bewoners grote zorgen bestaan over de overlast die zij ervaren. Hierover is al eerder in de commissie gesproken. Dat heeft er ook toe geresulteerd dat zijn fractie inmiddels geïnformeerd is over het feit dat het college met Connexxion in gesprek gaat over een wijziging van tenminste een buslijn die het vaakst over de Nieuwe Steen rijdt. Daar is het CDA het college erkentelijk voor. Dat neemt niet weg dat er bij de bewoners van de Nieuwe Steen nog steeds zorgen bestaan over het voornemen om een plateau aan te leggen van acht centimeter hoog, waarvan men vreest dat dit zal leiden tot veel overlast in de zin van trillingen en scheuren in de huizen. Zijn vraag aan de wethouder is of zij gezien het proces - er moeten nog meer zaken gewijzigd worden - wil overwegen om het uitvoeren van die maatregel te heroverwegen dan wel even te parkeren totdat duidelijk is of dat ook echt noodzakelijk is. De heer Van Hilten wenst hierop nog een aanvulling te doen. Morgen vindt er een gesprek plaats. Kunnen de zaken die de heer Van der Tuin nu aangeeft daarbij niet meegenomen worden? De voorzitter geeft het woord aan wethouder Van Weel. Wethouder Van Weel wijst erop dat de bewoners aangegeven hebben over welke punten zij meer duidelijkheid willen en waar zij overlast van ondervinden. Die punten zijn onderzocht, omdat het natuurlijk wel zo is dat je eerst moet onderzoeken of wij aan de normen voldoen. Dat neemt niet weg dat het college een aantal maatregelen wil nemen, ook al zou dit volgens de normen niet echt nodig 4

5 zijn. Het college heeft dit in een brief aan de raad kenbaar gemaakt. Zij gaat natuurlijk ook praten met de bewoners, dat gebeurt deze week. Het plateau maakt deel uit van maatregelen die ten goede komen aan de veiligheid. De overlast had namelijk betrekking op de stof. Deze zaken zullen met de bewoners besproken worden. Zij zal intern kijken of er nog op een andere manier aandacht aan de veiligheid besteed kan worden. De voorzitter geeft het woord aan de heer Bruijns van de PvdA. De heer Bruijns wil er nog op wijzen dat er in opdracht een rapport is verschenen naar aanleiding van de problemen in de Nieuwe Steen. Hij gaat ervan uit dat dit rapport in de commissie wordt besproken en dan kan in één keer de discussie daar plaatsvinden. Nu is het een beetje hapsnap. Het gaat toch om de problemen van de bussen in de Nieuwe Steen, de frequentie en het belang van het openbaar vervoer. Hij zou willen voorstellen om die discussie te laten plaatsvinden in de commissie. Wethouder Van Weel wijst erop dat het zeker niet hapsnap is. Zij denkt dat het college door het onderzoek duidelijkheid heeft gezocht hoe het proces zal zijn. Zij zal het voorstel met de bewoners bespreken en zij zal de conclusies van dit gesprek terugkoppelen aan de raad. Dit zal gekoppeld worden aan het voorstel en dan kan het netjes behandeld worden. Bij de behandeling hiervan kan dan rekening gehouden worden met de gevoelens van de bewoners van de Nieuwe Steen. De heer Mol vraagt of hij hierop nog even mag reageren. De voorzitter wijst erop dat de discussie hierdoor wel wat rommelig wordt. Vervolgens signaleert hij dat mevrouw De Jong iets over de orde wenst te zeggen. Mevrouw De Jong wijst erop dat het volgens het reglement van orde zo is dat alle raadsleden één keer mogen herbevragen op hetzelfde onderwerp. De voorzitter geeft aan dat als dat zo is hij nu het woord geeft aan de heer Mol van de VOCH. De heer Mol wijst erop dat het niet zozeer over het bevragen op hetzelfde onderwerp gaat, maar dat het wel over hetzelfde onderwerp gaat. Dit in het verlengde van hetgeen de heer Bruijns heeft gezegd. De brief die de bewoners hebben ontvangen en waarin een aantal maatregelen staat genoemd is voor de bewoners absoluut onvoldoende. Dit omdat zij hinder blijven ondervinden ondanks de oplossingen die worden aangeboden. Zijn vraag bij de ingekomen stukken lijst zou zijn geweest of de brief van het college ter bespreking voorgelegd kan worden. Dit hoeft dan niet want als de problemen die de bewoners ondervinden dan in de commissie behandeld kunnen worden dan is zijn fractie daar ook gelukkig mee. De voorzitter geeft het woord aan de heer Tonnaer van de Fractie Tonnaer. De heer Tonnaer meldt dat zijn fractie in de commissie een aantal keren vragen heeft gesteld aan de wethouder over de verkeerssituatie en het busverkeer in de Nieuwe Steen. Hij is erg blij dat nu ook andere fracties geïnteresseerd raken in dit onderwerp. Tijdens de vorige commissievergadering heeft hij aan de wethouder Verkeer gevraagd om een gesprek te beginnen met de initiatiefgroep, want de initiatiefgroep was niet uitgenodigd. Dat is natuurlijk een vreemde zaak. Je moet zo n brief natuurlijk bespreken met de bewoners en dat gaat nu ook gelukkig gebeuren. Toen heeft men afgesproken - en dat heeft de wethouder in de vorige commissievergadering ook toegezegd - dat naar aanleiding van het gesprek, de brief en de verkeersnotitie in de raadscommissie hierop terugkomen kan worden. Hij vindt dat men het dan ook moet gaan hebben over het wel of niet aanleggen van een verkeersdrempel. Wethouder Van Weel wenst nog één opmerking te maken. In het proces is het natuurlijk logisch dat ook het gesprek met de bewoners plaatsvindt. De heer Tonnaer had dat liever gehad voordat de brief naar de raad ging, maar zij heeft bedacht om het juist daarna te doen. Men weet dan wat de uitkomst van het onderzoek is, waarmee men vervolgens naar de bewoners kan gaan en met de conclusies van dat gesprek weer terug naar de commissie, zodat het daar in zijn compleetheid behandeld kan worden. Uiteindelijk is het resultaat hetzelfde en daar gaat het om. 5

6 De voorzitter wil nu overgaan naar de heer Stam van de VOCH die een vraag wil stellen over de Willem Backflat aan de Liornestraat. De heer Stam wijst erop dat het niet zozeer gaat over de flat, maar meer over de Liornestraat. Wij hebben in de politiek de mond vol over beginspraak. Wij beslissen vanavond over de herinrichting van de Liornestraat. Vanaf 10 juni 2008 is er contact met bewoners van de Willem Backflat aan de Liornestraat. Op 22 augustus 2008 is per brief met kenmerk aan deze bewoners verteld dat zij bij de plannen in een vroeg stadium worden betrokken. Ook na herhaalde verzoeken hebben zij tot nu toe geen reactie ontvangen. Hij heeft daar twee vragen over. Wanneer worden die mensen bij de plannen betrokken, want uiteindelijk beslissen wij daar vanavond over? En wat kunnen wij verder nog van beginspraak verwachten, of moeten wij dat voortaan maar vergeten? De voorzitter geeft het woord aan wethouder Van Weel. Wethouder Van Weel merkt op dat de vraag is gesteld wat er van beginspraak verwacht mag worden. In hoeverre heeft beginspraak betrekking op een wijkontsluitingsweg, want dit maakt natuurlijk onderdeel uit van een groter plan. Bij het masterplan is wel beginspraak aan de orde geweest. Daar vallen deze ontsluitingswegen eigenlijk onder en als het buurtniveau betreft dan is er heel veel overleg met de buurt. Het college weet wel waar de bewoners van de Willem Backflat zich zorgen over maken. Dat is natuurlijk het geluid en de fijnstof. De bewoners hebben al in een eerder stadium aangegeven dat zij zich vooral zorgen maken over de hoeveelheid verkeer die langdurig in de rij staat en de stationair draaiende motoren van auto s die rechtsaf de Provincialeweg op willen om naar de Kersenboogerd te gaan. Daar maken de bewoners zich druk over. Ook maken de bewoners zich druk over het groen en dan met name over de platanen. Het college heeft contact gehad met de woordvoerder van de Willem Backflat en men heeft aangegeven dat de weg naar rechts verlengd en verdubbeld gaat worden, dat de platanenrij die de weg ontsluit versterkt gaat worden en dat waar mogelijk geluidsarm asfalt aangebracht zal worden. Dit heeft men ook aan het OLV bekend gemaakt. Daar was de woordvoerder erg blij mee en hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de zorgen die de bewoners hebben. De heer Stam heeft gelijk als hij zegt dat het voor de bewoners in een vroeg stadium klip en klaar moet zijn waar beginspraak begint. De term beginspraak is hier niet gevallen, maar wel dat de bewoners erbij betrokken zouden worden. In het collegeprogramma wordt nadrukkelijk een uitspraak gedaan over beginspraak. Wij moeten als raad en college duidelijker aan het begin van een proces vertellen of dit wordt gedaan met beginspraak en hoe die er dan uitziet. Want anders wordt het ook maar een heel loze kreet. Zij heeft ook in de brief aangegeven dat met de verkeersregelinstallaties op de Johannes Poststraat alles eigenlijk hetzelfde blijft zoals het is. Zij heeft tijdens de vorige commissievergadering niet gehoord dat zij weer helemaal opnieuw moet beginnen, want als de raad dat gezegd had dan zou zij dat gedaan hebben. De heer Stam is van mening dat de wethouder volkomen gelijk heeft, maar dat hij zich dan afvraagt waarom er dan een brief aan de bewoners wordt geschreven op 22 augustus 2008 dat zij erbij betrokken worden. Zeg dan meteen dat het om een ontsluitingsweg gaat en dat de bevolking daar uiteindelijk niet over gaat. Wij komen dat op meer plaatsen tegen. Wij hebben dat natuurlijk ook bij de Ballenbrug gehad. Wij krijgen iedere keer ruzie met de bewoners omdat zij denken dat zij wat te vertellen hebben, terwijl je van te voren weet dat dit niet zo is. Vertel het de bewoners dan van te voren. Wethouder Van Weel wijst erop dat de heer Stam volkomen gelijk heeft. Zij vindt dat zij overal bestuurlijk verantwoordelijk voor is en ook voor de zaken die voor haar komst zijn gebeurd. Zij is zelf ook verrast door die brief. Die brief kende zij niet, maar dit valt alleen haarzelf aan te rekenen. Zij is dan ook verbaasd omdat zij hier glashard heeft gezegd dat er bij wijkontsluitingswegen geen beginspraak is. Zij krijgt dan toch een brief onder ogen waarin gezegd wordt dat de bewoners in een vroeg stadium erbij betrokken worden. Gelukkig weet zij wel, vanwege andere contacten met de buurt in verband met het speelveldje, waar de zorg van de bewoners naar toe gaat. Die zorg heeft betrekking op het geluid, het fijnstof en het groen. Deze zaken zijn meegenomen in het ontwerp. De voorzitter bedankt de wethouder voor haar beantwoording. Hij denkt dat het goed is om toch nog eens goed op schrift vast te leggen wat onder beginspraak, inspraak en bezwaar wordt verstaan. Dit omdat men anders veel begrippen heeft, maar weinig duidelijkheid. 6

7 5. Voorstel inzake benoeming en ontslag van leden in de algemene raadscommissie. De voorzitter concludeert dat de raad van de gemeente Hoorn besluit: - om de heer G.P. Vlaar voor de HSP te benoemen als commissielid; - om mevrouw K. de Waard voor de fractie VOCH te benoemen als commissielid; - om de heer J. Bakker voor de fractie GroenLinks te benoemen als commissielid. 6. Vaststelling van de notulen van de openbare raadsvergadering van 7 april De voorzitter concludeert dat het verslag van de openbare raadsvergadering van 7 april 2009 ongewijzigd wordt vastgesteld. 7. Vaststelling van: a. Eerste lijst van ingekomen stukken. De voorzitter geeft het woord aan de heer Bruijns van de PvdA. De heer Bruijns verwijst naar het ingekomen stuk 4 (Brief d.d. 26 maart 2009 van bewoners van de Kruitmolenstraat inzake verbouwing schoolgebouw Draafsingel) en pleit ervoor deze brief te bespreken in de commissie. Daar moet hij even iets bij zeggen. Het gaat hier om een bouwplan van Intermaris dat nog voor 1 juli is ingediend en dit betekent dat de oude WRO nog van toepassing is. Officieel heeft de raad daarmee niet zoveel van doen, alhoewel het college de goede gewoonte heeft om dit soort grote bouwplannen wel aan de raad voor te leggen. Het gaat hier echter niet om de voorkant maar om de problematiek die er achter het gebouw gebeurt. Daar maken de mensen zich zorgen over. De PvdA zou graag willen dat het college tijdens een commissievergadering de raad informeert wat daar allemaal gaat gebeuren. Dit is zijn fractie onbekend. Hij weet wel iets, maar dit zou wellicht aan de hand van die brief kunnen gebeuren. De voorzitter geeft aan dat hij hier normaal mee akkoord zou gaan, maar dat hij van de griffier krijgt ingefluisterd dat er voor het zomerreces nog maar weinig commissievergaderingen zijn. Hij hoort de datum van 1 juli vallen. Hij weet niet hoeveel ruimte er nog is om dit punt in de commissie te bespreken. De heer Bruijns wijst erop dat de aanvraag voor dit bouwplan voor 1 juli 2008 gedaan is. Per die datum is de WRO gewijzigd. Dit betekent officieel dat het college de raad niet hoeft te informeren, maar het gaat hier toch om een behoorlijke verandering. De voorzitter denkt dat dit duidelijk is en dat het ingekomen stuk in de commissie besproken zal worden. De heer Van Hilten meldt dat hij hier toch wel even een vraag over heeft. De voorzitter gaat ermee akkoord dat het ingekomen stuk in de commissie wordt besproken, maar volgens hem gebeurt dit alleen als een meerderheid van de raad daar voor is. Zijn onderliggende vraag is of het puur informatief is of dat de heer Bruijns - en dat proeft hij een beetje - het weer ter discussie wil stellen. De heer Bruijns antwoordt dat het niet gaat om weer ter discussie stellen, omdat het nog nooit in discussie is geweest. Hij heeft net uitgelegd dat het een verantwoordelijkheid is van het college, maar dat het college de goede gewoonte heeft om de raad te informeren over dit soort bouwplannen. En dan gaat het met name om wat er aan de achterkant gebeurt. Het zijn atelierwoningen en dat heeft nogal impact voor de bewoners in die omgeving. Hij heeft daar op dit moment nog geen oordeel over, maar wellicht is het goed, omdat er een brief van deze bewoners is ontvangen en er overleg met hen heeft plaatsgevonden, om de raad te informeren wat daar gaat gebeuren. De voorzitter geeft het woord aan de heer Oudheusden van de Hoornse Senioren Partij. 7

8 De heer Oudheusden stelt voor om het ingekomen stuk 3 (Brief d.d. 18 januari 2009 van Stichting Inloophuis Pisa inzake subsidieaanvraag Inloophuis Pisa) in de commissie te bespreken. De voorzitter vraagt aan de heer Oudheusden om een motivering te geven waarom hij deze brief in de commissie wenst te bespreken. De heer Oudheusden antwoordt dat het voor zijn fractie belangrijk is om deze brief in de commissie te bespreken omdat uit de informatie die iedereen heeft gekregen over de Stichting Inloophuis Pisa blijkt dat er een duidelijke noodzaak is voor een inloophuis voor Hoorn en de regio. De heer Van der Tuin interrumpeert en wijst erop dat het - de indieners kennende - volgens hem zo is dat het de bedoeling is dat er behoefte is aan een uitspraak van het college. Dit lijkt hem ook zuiver en dan komt de raad eventueel aan bod. Nu gaat de raad daar mogelijk over spreken terwijl dat nog niet helder is. Hij wil dit maar even meegeven. De voorzitter is van mening dat dit op zich een goed punt is. Hij denkt dat het zin heeft om het in de commissie te bespreken op het moment dat het college ook een standpunt heeft en dit standpunt bij de raad bekend is. Hij vraagt of dit zo goed is. Mevrouw Molema meldt dat zij in de eerste lijst van ingekomen stukken een stuk over Blijf Veilig Mobiel mist. Dit stuk heeft zij wel toegestuurd. De voorzitter constateert dat mevrouw Molema al naar het volgende punt gaat, maar dat hij nog even wil terugkomen op het verzoek van de heer Oudheusden. Het college komt met een standpunt, dit standpunt leert de raad kennen en dan kan hierover nader gesproken worden in de commissie. Verder signaleert hij dat mevrouw Molema een stuk mist in de eerste lijst van ingekomen stukken. Mevrouw Molema beaamt dit en wijst erop dat zij dit stuk over Blijf Veilig Mobiel in een commissie aan de orde wil stellen. Hier is verder nog niet over gesproken. Er zou hierover nog gesproken worden als zij wat meer informatie heeft. De voorzitter vraagt hoe het zit als een verzoek wordt gedaan om een ingekomen stuk te bespreken in de commissie als dat stuk niet op de eerste lijst van ingekomen stukken staat vermeld. Mevrouw Kamphuis wijst erop dat de brief van Blijf Veilig Mobiel in de laatste commissievergadering is besproken. Volgens haar is de brief toen geagendeerd naar aanleiding van de vorige ingekomen stukken lijst. Zij denkt dat het dan dubbelop is om de brief nog een keer te bespreken. De voorzitter constateert dat het onduidelijk is hoe het nu precies zit. Sommige raadsleden zeggen dat de brief al besproken is en dat het dan niet zinnig is om de brief nog een keer te bespreken. Als wij nu eens uitzoeken hoe het nu precies zit dan kunnen wij het er daarna altijd nog over hebben. Mevrouw Molema wijst erop dat het erg laat was toen de brief in de laatste commissievergadering werd besproken. Ook was het zo dat een aantal raadsfracties, waaronder de PvdA, al weg was. Dan is het heel moeilijk om daaraan een bepaalde conclusie te verbinden. De voorzitter geeft aan dat hij nu weet wat de feiten zijn. Het is natuurlijk heel spijtig dat het zo laat was dat een aantal raadsfracties al weg was. De brief heeft op de vorige lijst van ingekomen stukken gestaan en de brief is, zoals mevrouw Kamphuis zegt, behandeld in de commissie. Dit zou bij hem toch de indruk wekken dat het wasje nog een keer wordt gedaan. Mevrouw Kamphuis wil hierop nog een aanvulling doen. Er zou nog even naar gekeken worden en aan de hand van nadere informatie zou hierop eventueel teruggekomen worden. 8

9 De voorzitter wil de commissie niet overdoen en de discussie hierover beëindigen. Hij constateert dat de behandeling van de eerste lijst van ingekomen stukken een onverwacht taai punt was. De voorzitter concludeert dat de eerste lijst van ingekomen stukken wordt vastgesteld, met dien verstande dat het ingekomen stuk 4 (Brief d.d. 26 maart 2009 van bewoners van de Kruitmolenstraat inzake verbouwing schoolgebouw Draafsingel) in de commissie zal worden behandeld. b. Tweede lijst van ingekomen stukken. De voorzitter concludeert dat de tweede lijst van ingekomen stukken conform wordt vastgesteld. 8. Verzoek om interpellatie van mevrouw I. Wiebes (VVD) en de heer R. Tonnaer (Fractie Tonnaer) over het openbaar groen. Volgens artikel 41 van het Reglement van Orde wordt het verzoek in stemming gebracht bij de raad. De raad bepaalt op welk moment de interpellatie zal worden gehouden. De voorzitter meldt dat een brief van het college aan de raad is nagezonden. Op 12 mei zijn door het college antwoorden vastgesteld op de vragen van de VVD over het oneigenlijk gebruik van groen. Volgens artikel 41 van het Reglement van Orde wordt het verzoek behandeld en in stemming gebracht bij de raad. De raad moet over twee zaken een beslissing nemen. Wordt het toegelaten? Als dat zo is zal de interpellatie dan tijdens deze vergadering of een andere vergadering plaatsvinden? Een interpellatie is een relatief zwaar instrument. Sinds 2002 wordt het nu voor de tweede keer ingezet. Bij de inzet zijn actualiteit, urgentie en politieke relevantie belangrijke uitgangspunten. Hij zegt het wat snel, maar het doet er niet minder toe. Vervolgens wil hij nu het woord geven aan de griffier voor het routeboekje. De griffier brengt naar voren dat een interpellatie pas twee keer heeft plaatsgevonden en het daarom goed is om het routeboekje nog een keer te bespreken. Allereerst wordt de raad verzocht om akkoord te gaan en verlof te geven op het verzoek. Iedere fractie kan daartoe een motivering geven. Indien de raad akkoord gaat dan gaan wij over tot de interpellatie. Indien de raad niet akkoord gaat dan gaan wij over naar agendapunt 9 (Voorstel inzake Hoornse Armoedebeleid 2009). Als wij ervan uitgaan dat de raad akkoord gaat dan gaan de interpellerende fracties kort hun verzoek motiveren. Zij moeten daarbij aangeven waarom het verzoek nu voorligt en daarna lezen zij de vragen voor. Hierbij verzoekt hij om dit kort, krachtig en duidelijk te doen. Dan beginnen wij eerst met mevrouw Wiebes van de VVD en dit wordt aangevuld door de heer Tonnaer van de Fractie Tonnaer. Vervolgens krijgt de wethouder het woord om antwoorden te geven op de gestelde vragen. Daarna hebben de overige fracties de mogelijkheid om daar ook nog iets over te zeggen. Dan bestaat de mogelijkheid om even te schorsen naar aanleiding van de beantwoording en dan krijgen de interpellerende fracties de mogelijkheid om te bespreken of het antwoord voldoende is. Vervolgens krijgen de interpellerende fracties de mogelijkheid om gebruik te maken van een tweede termijn. Volgens het Reglement van Orde voeren de interpellerende fracties niet meer dan tweemaal het woord. De overige leden van de raad eenmaal en de wethouders en/of de burgemeester ook niet meer dan eenmaal tenzij de raad anders beslist. De voorzitter merkt op dat hij kan zeggen dat hij zich daar als voorzitter niet aan gaat houden, maar dat het zo niet bedoeld zal zijn. Als eerste is nu aan de orde het verzoek tot interpellatie waarover de raad zich moet uitspreken. Vervolgens vraagt hij wie zich voor de interpellatie wenst uit te spreken met daarbij een korte motivering. Hij geeft hiertoe het woord aan mevrouw Kamphuis van Hoorns Belang. Mevrouw Kamphuis meldt dat Hoorns Belang het helemaal eens is met dit verzoek. Er blijft maar onduidelijkheid. In de Grote Waal, Risdam en dat gaat zo de gehele stad door. Dit moet voor eens en altijd uitgepraat worden. De voorzitter vraagt of er iemand is die het tegengestelde standpunt wenst te verwoorden. Hij constateert dat dit niet het geval is. Vervolgens vraagt hij of er iemand is die hier nog kort iets over wenst te zeggen omdat hij signaleert dat er eigenlijk gezegd wordt dat er geïnterpelleerd mag worden. 9

10 De heer Van der Tuin stelt voor om nu onmiddellijk met het interpellatiedebat te gaan beginnen. De voorzitter vraagt of er iemand is die zegt dat het interpellatiedebat niet vanavond moet worden gehouden maar een volgende vergadering. Hij constateert dat dit niet het geval is. Dit betekent dat er nu geïnterpelleerd gaat worden. Hij geeft hiertoe het woord aan mevrouw Wiebes van de VVD. Mevrouw Wiebes meldt dat haar fractie een brief heeft ingediend met een aantal vragen. In deze brief staat duidelijk aangegeven waarom de VVD vindt dat er toch nog onvoldoende duidelijkheid is over de kwestie die op dit moment speelt. De VVD wil graag een gedegen antwoord ontvangen op de vragen die haar fractie in de brief heeft gesteld. Verder wil zij daarbij nog aanvullen dat het college steeds heeft aangegeven zorgvuldigheid te betrachten bij de uitvoering van het dossier. Naar aanleiding van geluiden vanuit de bewoners blijkt nu dat eerder gemaakte afspraken met voeten worden getreden. Die mening is haar fractie tenminste toegedaan. De raad is bijvoorbeeld nimmer geïnformeerd over de kwestie met de koopcontracten van de bewoners aan de Baljuw. Die bewoners hebben de verplichting gekregen tot beheer en onderhoud van het openbaar groen. Ook gaat het over de besluiten die het college heeft genomen in 2001 ten aanzien van de verjaring. Zij heeft wethouder Van Weel net horen zeggen dat zij bestuurlijk verantwoordelijk is voor alles wat voor haar bestuursperiode is gebeurd. Zij gaat er dan ook vanuit dat de wethouder zich verantwoordelijk voelt voor de collegebesluiten die in 2001 genomen zijn. Waarom heeft het college de raad nooit over die eerdere afspraken geïnformeerd? En dan heeft zij het over de contracten en de collegebesluiten. Het kostte de fractie van de VVD slechts een paar minuten om eerdere besluitvorming over bijvoorbeeld de verjaring boven tafel te krijgen. Waarom heeft het college geen dossieronderzoek uitgevoerd? Zij heeft begrepen dat dit allemaal keurig is gebeurd, maar hoe kan het dan dat haar fractie zulke zaken zomaar boven tafel krijgt? Ondanks de besluiten zoals genomen in 2001 wordt nu ten aanzien van de verjaring de bewijslast zonder meer omgekeerd. Het college zegt dat de bewoner het maar moet bewijzen. De gemeente oefent hierbij een machtspositie uit. De VVD vindt dat bewoners daarbij altijd in een underdogpositie worden gemanoeuvreerd. Haar vraagt luidt als volgt. Waarom gelden de argumenten die in 2001 werden gehanteerd niet meer bij de uitvoering van het huidige dossier? Naar overtuiging van haar fractie is er duidelijk sprake van rechtsongelijkheid omdat het college met twee maten meet. Het college heeft de plicht om bewoners die met dezelfde problematiek te maken hebben op dezelfde manier tegemoet te treden en dat doet men in dit geval duidelijk niet. Zij begrijpt eigenlijk niet waarom niet en zij wil van de wethouder weten wat zij hieraan gaat doen. Het college zet ook in op het belang van samenwerking in de buurt en de wijk. Hierbij verwijst zij naar de promotie van de wijkaanpak waarmee wij allemaal heel begaan zijn. Het lijkt erop dat het college hier alleen waarde aan hecht als dat het college zelf goed uitkomt. Het college heeft zelf voorgesteld om bijeenkomsten per straat of plein te organiseren als werkvorm voor het overleg met de bewoners. Ook heeft men voorgesteld om in Risdam-Zuid een pilot te gaan draaien met adoptiegroen. Waarom heeft het college hier geen uitvoering aan gegeven? Zij heeft van heel veel bewoners uit de wijk gehoord dat zij helemaal niet uitgenodigd zijn en dat er helemaal geen gesprekken zijn. Haar vraag is dan ook waarom dit niet gebeurt. Ten aanzien van de bewoners in de Baljuw - en dan gaat het over de koopcontracten met onderhoudsplicht- geeft het college te kennen dat het enige wat van de bewoners wordt verlangd is dat zij de gemeentegrond onderhouden. Bewoners doen dat in de Baljuw al meer dan 30 jaar. En hoe staat het dan met de situatie van de bewoners in soortgelijke buurten zoals de Schout en de Schepenen? Het college behoort ook met die bewoners tot dezelfde afspraken te komen. Zij neemt aan dat die koopcontracten voor de gehele buurt gelden. Waarom heeft het college dit niet gedaan en is men dit nog van plan? Hoe staat het met het door het college aangegeven beleid dat van kracht is tot 1 januari 2010? Kan het college er persoonlijk voor instaan dat deze termijn ook daadwerkelijk wordt gehaald? Als de wethouder dit haar niet kan toezeggen dan wil zij dat de wethouder wel toezegt dat het aangegeven beleid van kracht blijft totdat alle zaken in het kader van dit dossier fatsoenlijk zijn afgerond. Voor de VVD is zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid. Deze vraag is ingegeven vanwege het feit dat bijvoorbeeld in Risdam-Zuid mensen al voor 1 mei moesten aangeven of zij de grond wilden kopen. Maar er zijn ook mensen uit Risdam die nog helemaal niets hebben gehoord en eigenlijk is die termijn al gesloten. Men krijgt straks nog de Kersenboogerd en de Bangert/Oosterpolder. Er is nog heel veel werk dat verricht moet gaan worden. De VVD stelt ernstige vraagtekens bij die termijn van 10

11 2010. De VVD zou graag willen dat de wethouder daar zorgvuldig mee omgaat. Tot zover de vragen die zij op dit moment heeft. De voorzitter geeft het woord aan de heer Tonnaer van de Fractie Tonnaer. De heer Tonnaer brengt naar voren dat tot medio november 2008 het beleid van de gemeente Hoorn was om alles wat illegaal is aan grondbezit en wat daarop lijkt binnen acht weken te ontruimen. Tijdens die ontruimingsacties in de Grote Waal hebben bewoners en ook de Fractie Tonnaer en de VVD hiertegen bezwaar gemaakt. Zijn fractie is voorstander van het ordentelijk met elkaar regelen en zoeken naar oplossingen. In november 2008 heeft de raad het beleid gelukkig aangepast. Er is toen de afspraak gemaakt dat per individueel geval gekeken zou worden naar het zoeken van oplossingen die zowel de gemeente als de bewoner tevreden zouden stellen. In de praktijk betekent dat verjaring als daar sprake van is of koop. Het is natuurlijk zo dat excessen aangepakt moeten worden. Als bewoners een stuk van een wijkpark in bezit hebben of als een stuk grond ernstige verkeersproblemen oplevert dan moet de grond teruggeven worden. In november 2008 heeft zijn fractie ook het vertrouwen in de wethouder uitgesproken dat zij de beleidswijzigingen goed zou uitvoeren. Nu heeft hij twijfels gekregen of dit de wethouder wel gelukt is. Nog steeds wordt zijn fractie door bewoners benaderd en dit geldt overigens ook voor de gemeente en het college. Nog steeds worden bewoners neergezet als bezitters van illegale grond. Nog steeds toont het college geen respect voor de bewoners die zelf jarenlang een stukje grond hebben onderhouden of zelfs hebben verbeterd. Het is overigens in al die jaren ook een besparing geweest voor de gemeente Hoorn dat de bewoners deze grond hebben onderhouden. Nog steeds worden de bewoners aangeschreven zonder zich goed te verdiepen in de specifieke grondsituatie. En nog steeds worden bewoners willekeurig aangeschreven in de veronderstelling dat het wellicht een keer raak zal zijn. Onlangs is er een juriste aangesteld om het beleid van de gemeente Hoorn verder met de nodige vaart voort te zetten en bewoners aan te schrijven. Dat is nu juist ook zijn klacht. Het college geeft zo langzamerhand leiding aan een advocatenkantoor. Hij ziet liever dat het college leiding geeft aan een groep mensen die beschikt over communicatieve vaardigheden en kwaliteiten en die zich serieus wil verdiepen in specifieke situaties. Het college treedt de bewoners niet tegemoet met respect en men zou veel beter de bewoners het voordeel van de twijfel kunnen geven. Ook vraagt zijn fractie zich trouwens af wat de winst van de gemeente Hoorn is om de stukjes grond terug te krijgen die vaak niet meer zijn dan de grootte van een postzegel. Of gaat het college daarmee bewijzen dat men ook echt goed de stukjes grond kan onderhouden? In de meeste gevallen gaat het overigens om een opbrengst van ongeveer 100,- tot 200,- en de kosten voor de bewoners zijn het veelvoudige daarvan. Zijn fractie heeft het vertrouwen in de wethouder uitgesproken, maar men heeft twijfels of men daar juist aan heeft gedaan. Zijn vraag is of het college bereid en in staat is om voortaan naar de letter en de geest het raadsbesluit van 18 november 2008 over het oneigenlijk grondgebruik uit te voeren. De voorzitter geeft aan dat hij nu het woord wil geven aan wethouder Van Weel. Wethouder Van Weel brengt naar voren dat zij als eerste wil reageren op hetgeen mevrouw Kamphuis heeft gezegd. Dit is natuurlijk vreemd, want de VVD en de Fractie Tonnaer hebben interpellatievragen gesteld. Mevrouw Kamphuis heeft heel stellig gezegd - en dat herkent zij wel - dat het nu voor eens en altijd afgelopen en voor iedereen duidelijk moet zijn. Dat is juist het probleem en dat is ook waarom men het beleid dat er niet was gemaakt heeft. Die aanpak is wezenlijk anders dan in Wij zitten met een erfenis. Dat is niet voor het eerst dat zij dat zegt. Dit heeft zij ook in het eerste debat gezegd. En is zij dan trots op die erfenis? Neen, daar is zij helemaal niet trots op. Ondanks dat zij - en dat stelt mevrouw Wiebes terecht naar aanleiding van de vorige behandeling - daar wel verantwoordelijk voor is. Nota bene in een college waar het CDA niet eens bij aanwezig was. Toch is zij er verantwoordelijk voor en als zij dan kijkt naar die erfenis - waar zij niet gelukkig mee is - hoe vaak horen wij dan niet in de politiek beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het is in ieder geval niet uit bestuurlijke rijkdom dat wij dit beleid opnieuw onder de aandacht hebben gebracht en ook de onrechtvaardigheid die erin geslopen is. Het is meer vanuit bestuurlijke armoede. Als je die erfenis ziet dan kun je twee dingen doen. Je kunt met die erfenis bestuurlijk aan de slag gaan of je kunt die erfenis naast je neerleggen. Als je handelt vanuit bestuurlijke verantwoordelijkheid dan ga je met die erfenis aan de gang. En zij weet zeker dat er ook raadsleden zijn die hebben gedacht dat wij het 11

12 misschien allemaal maar mooi moeten laten zitten. Zij kan zich voorstellen dat je dit op bepaalde momenten denkt. Want als men nu aan haar vraagt of dit een dossier is waarop zij zat te wachten en of dit één van haar favoriete dossiers is dan is haar antwoord neen. Maar vanuit haar verantwoordelijkheid is het wel één van haar favoriete dossiers, want zij wil in ieder geval bestuurlijk hierop aangesproken worden dat zij het netjes overdraagt. Niet alleen omdat zij de belangen van de gemeente Hoorn en de gemeenschap moet behartigen, maar ook moet zij de belangen van de individuele burger behartigen. En juist in dat proces wil zij het voor iedereen duidelijk maken. Als er dan in het verleden tegen mensen is gezegd dat wij voor verjaring kiezen - en zij kent het memo en het besluit van het college over die specifieke adressen op het Galjoen waarin wordt gezegd dat er verjaring wordt toegekend terwijl bij de anderen in dat woonblokje de grond te koop wordt aangeboden - dan is dat gebeurd op basis van een onduidelijke memo. Mevrouw Wiebes stelt dat aan de orde en zegt dat zij die memo zo uit het dossier haalt. Die memo was bij het college bekend en die maakt onderdeel uit van die erfenis waar zij mee aan de slag wil. Het is niet zo dat die memo de basis is voor deze nieuwe aanpak en het nieuwe beleid. Sterker nog, het college heeft daar een duidelijke streep willen zetten. Het college neemt haar verantwoordelijkheid. Als tegen de mensen wordt gezegd dat zij dit eventueel kunnen laten registreren maar dat het hun eigen verantwoordelijkheid is, dan zijn die registers wel het enige dat wettelijk telt. Je zult veel meer tegen die bewoners moeten zeggen dat als zij dat verjaringsrecht van de gemeente krijgen, zij zich dan wel moeten laten inschrijven bij het kadaster. Het college houdt hier rekening mee en op het moment dat men daarmee geconfronteerd wordt legt het college dit niet naast zich neer. Maar het college zou wel veel indringender tegen de bewoners hebben gezegd om het te laten registreren, want er is maar één onderdeel dat garantie geeft en dat is het kadaster. De basis waarop het beleid wordt uitgevoerd is gericht op het kadaster en niet op aannames. Het college wil graag de feiten vanuit het kadaster en men kiest daarbij heel nadrukkelijk de wettelijke weg. De heer Tonnaer zegt dat de bewoners het voordeel van de twijfel moeten krijgen en hij vraagt wat men doet met al die kleine stukjes. De heer Tonnaer had dit tijdens vorige debatten ook kunnen zeggen. Daar had hij een pleidooi voor kunnen houden en bijvoorbeeld kunnen zeggen dat alles tot 10 meter gratis is. Daarmee moet hij zich wel realiseren dat er heel veel van die stukjes grond zijn en dat daaronder kabels en leidingen liggen. De gemeente is hier verantwoordelijk voor omdat ze in de openbare ruimte liggen. Het is maar in incidentele gevallen acceptabel dat het in privé-grond ligt. Dit betekent dat de gemeente ook verantwoordelijk is voor de kosten van de verplaatsing van de leidingen. Dat is nogal wat. Als de raad vindt dat de gemeente daar wat ruimhartig in moet zijn dan wil zij ook graag namen en rugnummers. Kom dan met een initiatiefvoorstel dat wat het ook kost alles tot 10 meter gratis mag. Hierbij is het dan natuurlijk wel zo dat zij naar de mensen die een stuk grond van 11 of 12 meter hebben moet zeggen dat de grens bij 10 meter ligt. Als zij bij de rechter staat en die rechter zegt: Ja mevrouw Van Weel, op basis waarvan doet u dat eigenlijk? Op basis van mensen hun blauwe ogen? Zo werkt het nu eenmaal niet. Wij leven in een tijd waar de rechtspraak steeds meer zijn tol eist. Zij is wethouder en zij wil het via de wet regelen. Daar valt zij ook op terug en daarom heeft men ook de jurisprudentie erbij gekregen. Het is dus niet het memo waarop het beleid gebaseerd is. Die memo is voor meerdere uitleg vatbaar, anders had mevrouw Wiebes die memo niet naar voren gebracht. Juist vanwege onduidelijkheid, het ad hoc beleid en het niet aanpakken heeft het college gekozen voor een weg die voor de politiek en de mensen duidelijk is. Dat het college daarbij verrast wordt door sommige zaken die men niet actief in een dossier heeft, heeft ook te maken met een bepaalde zorgvuldigheid in de opbouw van dossiers, hetgeen nu wel gebeurt. Dit is onderdeel van die erfenis en bestuurlijk is zij daar verantwoordelijk voor. Daarom heeft het college gezegd dat men op die manier niet verder wil gaan en het college pakt haar verantwoordelijkheid, hoe vervelend dit ook is. Want wij hebben allemaal graag feestdossiers, maar zo ziet het besturen van een stad er niet uit. Op het moment dat het college te maken krijgt met de contractverplichting zoekt men de mensen op. Dit staat ook heel nadrukkelijk in de brief, want de heer Tonnaer doet alsof de toon van de brief respectloos is. Het college kan niet naar alle honderden mensen individuele brieven schrijven. In de laatste alinea van de brief staat: Bent u van mening dat ons verzoek niet op u van toepassing is dan vernemen wij dat graag. U kunt dan een brief of een sturen naar bovenvermeld contactpersoon. De meeste mensen begrijpen dat ook, die pakken de telefoon en die zeggen dat zij graag een afspraak willen maken. Zo heeft men met de mensen van de Baljuw om de tafel gezeten. Die schoven direct een aantal woordvoerders naar voren. Er wordt niet alleen hier in huis met de mensen gesproken, maar ook op locatie. Als er dan nog twijfelgevallen zijn dan gaat men nog een keer kijken en uiteindelijk komt men dan tot een zeer aanvaardbare oplossing voor iedereen. Mocht dit ook in de koopcontracten aan de orde zijn bij de Schout en de Schepenen dan zal diezelfde weg gevolgd worden. Daar kan men van op aan. Het college probeert aan alle kanten die 12

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur.

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Aanwezig 27 leden, te weten: de dames C.A.A. Bakker (D66), M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA),

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 9 december 2003 om 20.00 uur Aanwezig 26 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), L.J. van Diest

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 18 juli 2006 om 20.00 uur.

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 18 juli 2006 om 20.00 uur. Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 18 juli 2006 om 20.00 uur. Aanwezig 28 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), E. de Groot (PvdA),

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie VERSLAG VOORBESPREKING Rekenkamercommissie: jaarverslag 2008, onderzoeksplan tweede helft 2009, onderzoeksrapport Dossiervorming 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede VERSLAG RAADSVERGADERING 23 oktober 2012 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier de heer G.K. Swillens mevrouw M.A.C.

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren.

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren. B&W-vergadering van 20 mei 2014 Zaaknummer : 1039394 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 23 november 2005 in het stadhuis.

Verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 23 november 2005 in het stadhuis. GRIFFIE 1 Verslag WV d.d. 23 november 2005 Verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 23 november 2005 in het stadhuis. Aanwezig. E. Ottens (PvdA, voorzitter),

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Nr: 0217 7 RV Agendapunt: 7 Datum: 20 januari Datum: Raadsvergadering, 17 februari Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Wijk bij Duurstede Gemeenteblad

Nadere informatie

Chronologisch feitenonderzoek

Chronologisch feitenonderzoek Chronologisch feitenonderzoek 1. Medio juni 2001 De heer De Jong van hogeschool Delta BV neemt telefonisch contact op met de financiële afdeling van de directie HBO naar aanleiding van het Hobeon onderzoek.

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Raad : 27 februari 2007 Agendanr. : Doc.nr : B200700726 Team: : Bestuur RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Toelichting

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2013 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. W.T.H.

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente lingewaard

Aan de raad van de gemeente lingewaard Aan de raad van de gemeente lingewaard Onderwerp Aanvraag bouwvergunning 1 e fase voor het bouwen van 3 vrijstaande (1 herbouw) en 1 dubbele woning op het perceel Kruisstraat 25 te Gendt. 1. Samenvatting

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 5 mei 2011 en bij het secretariaat ingeboekt op 9 mei 2011 onder nummer 2011 022.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 5 mei 2011 en bij het secretariaat ingeboekt op 9 mei 2011 onder nummer 2011 022. Dossiernummer 2011 022 OORDEEL Verzoeker De heer V. A. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 5 mei 2011 en bij het secretariaat ingeboekt op 9 mei 2011 onder nummer 2011 022. Betreft

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie

UITKOMSTEN. Nummer Onderwerp Actie UITKOMSTEN Onderwerp: Raadscommissie Stadsontwikkeling d.d. 1 november 2011 Nummer Onderwerp Actie 11-11-01 Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 27 mei 2008, aanvang 20.00 uur.

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 27 mei 2008, aanvang 20.00 uur. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 27 mei 2008, aanvang 20.00 uur. Aanwezige raads- en commissieleden: W. van Hilten Voorzitter, VVD P.

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter

Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001. mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter 1 Verslag van de vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op donderdag 20 december 2001 Aanwezig: mevrouw M. Vos-Kroeze, voorzitter namens Groen Drimmelen: de heren A. van Oosterhout en

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 2 oktober 2007, aanvang 20.00 uur.

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 2 oktober 2007, aanvang 20.00 uur. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 2 oktober 2007, aanvang 20.00 uur. Aanwezige raads- en commissieleden: J. van der Tuin Voorzitter,

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 1 september 2009, aanvang 20.00 uur.

Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 1 september 2009, aanvang 20.00 uur. GRIFFIE 1 Samenvattend verslag van de vergadering van de algemene raadscommissie, gehouden op dinsdag 1 september 2009, aanvang 20.00 uur. Aanwezige raads- en commissieleden: W. van Hilten Voorzitter,

Nadere informatie

Vaste bespreekpunten Verzamelbesluit sociale zekerheid (wp158660/wp160244/wp159520/wp160584/wp159533/wp158094/wp160879/ wp158220) (110759) Akkoord.

Vaste bespreekpunten Verzamelbesluit sociale zekerheid (wp158660/wp160244/wp159520/wp160584/wp159533/wp158094/wp160879/ wp158220) (110759) Akkoord. 09.00000 1 B&W-vergadering d.d. 26 januari 2010 - nr. 4 Corsaregistratie : 10.04006 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer J.H. van Es wethouder mevrouw C.G. van Weel

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST (14592\...) Datum : donderdag 24 mei 2012 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Vragen en antwoorden (1 juni 2011) 1. Heeft u het huurcontract met de huurders van de Morgenster formeel opgezegd?

Vragen en antwoorden (1 juni 2011) 1. Heeft u het huurcontract met de huurders van de Morgenster formeel opgezegd? Vervolg-aanvullende vragen raadslid dhr. M. Wiggers de Vries (fractie PK) ex artikel 40 Rvo betreffende bestemming gebouw de Morgenster en beantwoording college. 16 mei 2011 Op 21 april 2011 heeft u in

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003 GRIFFIE 1 Verslag WV d.d. 27 augustus 2003 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Welzijn en Volksgezondheid, gehouden op 27 augustus 2003 Aanwezig S. Broersma, mw. H. Kaplan, R.J.R.

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 1 oktober 2003

Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 1 oktober 2003 GRIFFIE 1 Verslag BM d.d. 1 oktober 2003 Samenvattend verslag van de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen, gehouden op 1 oktober 2003 Aanwezig P.J. Bruins (PvdA); J. van der Tuin, S. van der

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 8 april 2003 om 20.00 uur.

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 8 april 2003 om 20.00 uur. Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 8 april 2003 om 20.00 uur. Aanwezig 31 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie Volglijst per 17 januari 2013 bijgewerkt tot en met 12 februari 2013 Nummer Datum toezegging Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 Hoorn FRACTIEREGLEMENT Raadsperiode 2010-2014 INHOUD: I. Definities blz 2 II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 III. Fractieondersteuning blz 4 IV. Besluiten blz 4 V. De

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010 5 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN BEWONERSZAKEN VAN 8 APRIL 2010 Aanwezig: 10 15 Leden: de dames G.Th.M.van der Aar-van Lieshout (CDA) en C.C.J. Breed-Vlaar (VVD) en de heren B.

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 4 juli 2010 en bij het secretariaat ingeboekt op 19 juli 2010 onder nummer 2010 056.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 4 juli 2010 en bij het secretariaat ingeboekt op 19 juli 2010 onder nummer 2010 056. Dossiernummer 2010 056 OORDEEL Verzoekers De heer en mevrouw V. te Enschede. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 4 juli 2010 en bij het secretariaat ingeboekt op 19 juli 2010 onder nummer

Nadere informatie

REGLEMENT van De Ombudsman Zorgverzekeringen

REGLEMENT van De Ombudsman Zorgverzekeringen REGLEMENT van De Ombudsman Zorgverzekeringen Het Bestuur van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, op 24 januari 2008 in vergadering bijeen, stelt het navolgende reglement vast: Reglement

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 3 maart 2015 Versie Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Definitief L. Sakkers Ja Dhr. J. Brink Voorgenomen concept

Nadere informatie

Ondersteuning en ondersteuningsplan.

Ondersteuning en ondersteuningsplan. Definitieve versie. Mei 2011. Emoties en hersenletsel horen bij elkaar. Het hebben van niet aangeboren hersenletsel roept emoties op. Emoties als woede, verdriet en angst. Cliënten van de Mantelmeeuw moeten

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 maart 2005 om 20.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 maart 2005 om 20.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 8 maart 2005 om 20.00 uur Aanwezig 28 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), J.A.W. van Diepen-Hoogewerf

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 8 april 2010 RA0942607 Samenvatting Een man huurt sinds 1991 woning met een tuin van een woningbouwvereniging

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06.

OPENBAAR. Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006. Raadsvergadering d.d. 20 november 2006. Voorstel nr.: 132/06. OPENBAAR Opsteller: GGZ/VROM/AH/751 Extra vergadering commissie Burger d.d. 13 november 2006 Raadsvergadering d.d. 20 november 2006 Voorstel nr.: 132/06 Onderwerp: Bestuursovereenkomst Leiden-Oegstgeest

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID 1. Aanleiding Aanleiding tot dit protocol is de constatering dat er in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen en het opleggen

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek

Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek 14 juni 2007 RA0612792 Samenvatting Een huiseigenaar in de wijk Kogerveld wil zijn huis vergroten met een extra

Nadere informatie

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: II. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel;

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: II. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; Gemeenteblad Jaar 2015 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum initiatiefvoorstel 02 juni 2015 Onderwerp ter instemming van het raadslid de heer Ernsting van GroenLinks, getiteld: Open aadsinformatie en open

Nadere informatie

Burgerinitiatief. Hoe krijgt u uw burgerinitiatief op de raadsagenda?

Burgerinitiatief. Hoe krijgt u uw burgerinitiatief op de raadsagenda? Burgerinitiatief Heeft u een concreet idee of plan? En wilt u hier serieus werk van maken? Denk dan eens aan het indienen van een burgerinitiatief bij uw gemeenteraad. Burgerinitiatief Heeft u wel eens

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel:

Raadsvoorstel. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 29 september 2005 Nummer : Raad 2005/087 Datum voorstel : 31 augustus 2005 Primaathouder Onderwerp : Jack t Lam 078 69 21 318 jack.t.lam@alblasserdam.nl : Waard norm Voorstel:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening

RAADSVOORSTEL. Vaststellen van de 2 e herziening bestemmingsplan Amsterdamse Bos Woonschepen en de Woonschepenverordening RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder wethouder P.A. Bot Datum B&W-besluit 28 april 2015 Voor de raadsvergadering van 3 juni 2015 Afdeling ROV Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)

Nadere informatie

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Een klacht is een kans. Wanneer een klant de moeite neemt om zijn onvrede te laten blijken, biedt dat je de mogelijkheid de klant alsnog tevreden te stellen

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Onderwerp : Voorstel inzake afbouw exploitatiesubsidie buitensportverenigingen Programma : 6.

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 15 DECEMBER 2011 IN HET STADHUIS TE HAARLEM

CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 15 DECEMBER 2011 IN HET STADHUIS TE HAARLEM CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 15 DECEMBER 2011 IN HET STADHUIS TE HAARLEM Aanwezig de leden: De heer G.B. van Driel (CDA), de heer J. Fritz (PvdA), de

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Dossiernummer 2012 027 OORDEEL Verzoekster Mevrouw N. G. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Betreft

Nadere informatie

VERORDENING REGELENDE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN ONDERSCHEIDINGEN GOOISE MEREN 2016

VERORDENING REGELENDE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN ONDERSCHEIDINGEN GOOISE MEREN 2016 VERORDENING REGELENDE INSTELLING EN HET TOEKENNEN VAN ONDERSCHEIDINGEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 Overwegende dat: Door

Nadere informatie

gemeente Mijn bezwaren tegen het ontwerp bestemmingplan Tiel Zuid, onderdeel rondweg zijn:

gemeente Mijn bezwaren tegen het ontwerp bestemmingplan Tiel Zuid, onderdeel rondweg zijn: De heer M. Mulder Stekelbaars 12 4007 NB T1EL gemeente '13.009197 Het college van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Tiel T.a.v. afdeling Stadsontwikkeling Postbus 6325 4000 HH TIEL Tiel, 1 september

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

De voorzitter geeft het woord aan de heer Otten van VOCH.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Otten van VOCH. Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn, gehouden op 4 maart 2003 om 20.00 uur. Aanwezig 31 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), L.J. van Diest (GroenLinks),

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners

Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners 1 Waarom veranderen? We willen dualer debatteren We willen korter/ efficiënter vergaderen We willen meer

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M. Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M. Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: 10429 Datum uitspraak: 20 oktober 2009 Plaats uitspraak: Zaandam in het geschil tussen: Bindend Advies de heer M. van Tol en mevrouw A. Lodder te Oude Wetering verder te noemen: Van Tol, tegen:

Nadere informatie

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 3 juni Aanwezig: Voorzitter: College: Drs. J.F.N. Cornelisse P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen Ambtenaren: -- Griffier: Aanwezig: J. van

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

College Wethouders R.J. Louwman, M. Pijl, A.S. Ruppert en P.M. Westenberg

College Wethouders R.J. Louwman, M. Pijl, A.S. Ruppert en P.M. Westenberg Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 26 november 2013 om 19.00 uur Aanwezig 35 leden, te weten: de dames J.J.M.J. Amesz (GroenLinks), C.A.A. Bakker (D66), F.D.

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 3 december 2013

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 3 december 2013 B&W-vergadering d.d. 3 december 2013 Zaaknummer : 1017797 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M.

Nadere informatie

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012 M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk Zaltbommel, 23 november 2012 Geachte leden van de gemeenteraad, Op 16 oktober jongstleden gaf u mij opdracht

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering

Besluitenlijst van de raadsvergadering Besluitenlijst van de raadsvergadering Datum: 23 april 2015 Opening: 20:00 uur Sluiting: 22:22 uur Agendapunt Onderwerp 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en meldt

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt.

De gemeente heeft hoger beroep ingesteld. Zo nodig kan bij de Raad van State meteen worden gezegd wat u zelf precies van de aanvraag vindt. Raadsvoorstel Inleiding:Ons college heeft op 15 december 2006 op bezwaar besloten een besluit tot bouwvergunning- en vrijstellingverlening te handhaven, voor een carport en veranda op het perceel Laagstraat

Nadere informatie

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Agendanummer: 11 Vergadering: 4 november 2014 De raad van de gemeente Winsum; overwegende dat het wenselijk is dat de burgemeester - in het kader van een zorgvuldig personeelsbeleid - er recht op heeft

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie