gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBesluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011.2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBesluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011.2)"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Wethouder van jeugd, welzijn en zorg Raadsnummer 11R4259 Inboeknummer 11bst00388 Beslisdatum B&W 15 maart 2011 Dossiernummer RaadsvoorstelBesluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011.2) Inleiding Naar aanleiding van een aantal uitspraken van de rechtbanken en Centrale Raad van Beroep is er een landelijke discussie ontstaan of de raad bepaalde bevoegdheden mag delegeren aan het college in het kader van de Wmo. In Eindhoven hebben we een aantal bezwaarzaken betreffende de hoogte van het PGB hulp bij het huishouden. Hierin wordt de delegatiebepaling als argument naar voren gehaald. Doelstelling Uitvoering geven aan de wettelijke plicht op grond van de Wmo om klachtgericht maatwerk te bieden aan mensen met een beperking die ondersteuning nodig hebben in hun persoonlijk en maatschappelijk functioneren, door middel van het verstrekken van individuele voorzieningen. Voorstel 1. - Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011.2) met bijbehorende toelichting eenmalig vaststellen en per 1 januari 2011met terugwerkende kracht in werking laten treden. - Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011) met bijbehorende toelichting intrekken per 1 januari Argumenten 1.1 Om te voorkomen dat er in bezwaar en beroepszaken op de delegatiebepaling zaken worden beslecht in plaats van op de inhoud van de zaak laten we het besluit eenmalig vaststellen door de raad De verordening voor de individuele voorzieningen wordt vastgesteld door de raad (laatste keer op 30 november 2010). Het besluit en de beleidsregels die daaruit volgen worden vastgesteld door B&W en aan de raad met een RIB ter informatie (laatste keer 21 december 2010). Deze werkwijze is al afkomstig uit de periode van de WVG. Er is nu een discussie ontstaan wat er wel en niet in de verordening moet en

2 wat in het besluit mag worden geregeld. De discussie is ontstaan doordat de Wmo wettekst afwijkt van de WVG tekst. Om te voorkomen dat er bij een bezwaar of beroepzaak de discussie alleen wordt gevoerd op de procedure of het nu wel of niet een bevoegdheid is van B&W willen we eenmalig het Besluit laten vaststellen door de Raad. Momenteel hebben we bezwaarzaken tegen de hoogte van het PGB voor hulp bij het huishouden. Hierin speelt de delegatiebepaling een belangrijke rol. In de loop van dit jaar zal de landelijke discussie en uitspraken van de Centrale Raad van Beroep hierin meer inzicht geven. Kanttekeningen 1.1 Het Besluit is een nadere uitwerking van de verordening en in het kader van het dualisme een B&W taak Het besluit is een nadere uitwerking van de kaders die zijn vastgesteld in de verordening. De verordening bepaald het recht op een voorziening en de voorwaarden, alsmede globaal welke voorzieningen er zijn. Daarmee is de Verordening kaderstellend. In het Besluit staat de nadere uitwerking van de verordening, alsmede de bedragen voor PGB en vergoedingen. Aangezien deze bedragen jaarlijks veranderen door indexatie en rijksbeleid wordt het Besluit minimaal een keer per jaar door B&W vastgesteld, zodat het Besluit altijd actueel is. 1.2 Eventuele inhoudelijke wijzigingen hebben gevolgen voor de ingeboekte bezuinigingen. Met het besluit is invulling gegeven aan de bezuinigingen die middels de begroting (van november 2010) zijn vastgesteld. Mocht het besluit inhoudelijk wijzigen dan heeft dit directe gevolgen voor de realisatie 2011 en zullen er mogelijke tekorten ontstaan. Omdat het Besluit met terugwerkende kracht per in werking treed heeft het ook gevolgen voor de reeds afgegeven beschikkingen. De consequentie hiervan is dat er voor het aanpassen van de beschikkingen extra uitvoeringskosten zijn. Kosten De kosten van de toekenning van de individuele voorzieningen worden gedekt uit het Wmo-budget. Communicatie De verordening wordt gepubliceerd middels een gemeenteblad. Planning en uitvoering Het Besluit treedt met terugwerkende kracht in per 1 januari Aangezien het huidige besluit niet afwijkt en de uitvoering hiermee al werkt verandert er niks voor de uitvoering. 2

3 Evaluatie Via de reguliere tussenberichten zal uw Raad geïnformeerd worden over de uitvoering van deze verordening. 1 Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: b Bijlage over PGB bedragen hulpmiddelen en Toelichting op het Besluit a De bijlagen worden meegestuurd a De bijlagen liggen ter inzage in de leeskamer Een ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,, secretaris. 3

4 Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2011; besluit: 1. - Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011.2) met bijbehorende toelichting eenmalig vaststellen en per 1 januari 2011met terugwerkende kracht in werking laten treden. - Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011) met bijbehorende toelichting intrekken per 1 januari Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011.2) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verzamelinkomen: zoals bedoeld in artikel 2.18 van de Wet inkomstenbelasting b. Belastbaar loon: zoals bedoeld in artikel 9 van de Wet op de loonbelasting c. Peiljaar: het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarin aan belanghebbende maatschappelijke ondersteuning is verleend. d. Basisassortiment natura voorzieningen: voor de voorzieningen in natura wordt gewerkt met een basisassortiment. Dit is het brede basisassortiment dat is aanbesteed door de gemeente Eindhoven. e. Bijlage: Bijlage met bedragen PGB 2011 per voorzieningen categorie. f. Verordening: Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011). g. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven. Hoofdstuk 2 Verstrekkingsvormen en typen van individuele voorzieningen 2.1 Verstrekking van Persoonsgebonden budget (PGB) Op het PGB, zoals bedoeld in art. 1.1 onder v van de verordening, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: a. Een PGB wordt alleen verstrekt ten aanzien van individuele voorzieningen; 4

5 b. de omvang van het PGB is de tegenwaarde van de in de betreffende situatie goedkoopst compenserende te verstrekken voorziening in natura, indien nodig aangevuld met een vergoeding voor instandhoudingskosten. c. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een PGB vindt plaats op verzoek van belanghebbende. d. De toekenning van het te verstrekken PGB, de voorwaarden, de omvang en de looptijd ervan worden bij beschikking vastgesteld. e. Bij de beschikking wordt indien van toepassing een Programma van Eisen verstrekt waarin aangegeven is aan welke vereisten de met het PGB te verwerven voorziening dient te voldoen. f. Na verzending van de beschikking, wordt het PGB, eventueel in delen, ter beschikking gesteld door storting op de rekening van belanghebbende. 2.2 Indexering bedragen PGB 1. De indexering van de PGB bedragen voor de voorzieningen is gekoppeld aan de indexering van de voorzieningen in de natura. 2. Het college bepaalt per jaar of er geïndexeerd wordt. 2.3 Budgetperiode voor PGB hulpmiddelen. Het PGB wordt geacht in ieder geval toereikend te zijn voor een periode overeenkomend met de gemiddelde levensduur die, voor zover van toepassing, geldt voor de met het PGB te verwerven voorziening. 2.4 Afwijzingsgronden PGB. Verstrekking als PGB vindt niet plaats indien: a. op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstige vermoeden bestaat dat belanghebbende problemen zal hebben bij het omgaan met een PGB; b. aan belanghebbende eerder een PGB is verleend op grond van de verordening en belanghebbende zich niet gehouden heeft aan de bij de verlening van dat eerdere PGB opgelegde verplichtingen; c. op grond van aanwijzingen, die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden, het ernstige vermoeden bestaat dat belanghebbende het PGB om financiële redenen niet kan aanwenden voor de aanschaf/inzet van de voorziening; d. belanghebbende een zodanig progressief ziektebeeld heeft dat in geval van natura-verstrekking de voorziening niet in bruikleen maar in natura wordt verstrekt. 2.5 Algemene verplichtingen PGB. Bij de verlening van het PGB gelden in ieder geval de volgende verplichtingen: a. het PGB wordt uitsluitend gebruikt voor betaling van de geïndiceerde voorziening en de daarmee samenhangende kosten; b. voor het PGB dient belanghebbende 1 offerte te overleggen; 5

6 c. de geïndiceerde voorziening die belanghebbende inkoopt met het PGB dient compenserend, veilig, belanghebbende gericht en kwalitatief verantwoord te zijn. d. belanghebbende dient een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor schade die door het gebruik van de voorziening aan derden kan ontstaan. e. belanghebbende bewaart de rekening(en) en betalingsbewijs (betalingsbewijzen) van de met het PGB ingekochte geïndiceerde voorziening gedurende de tijd dat hij over de voorziening beschikt. Bij een PGB voor hulp bij het huishouden bewaart belanghebbende de documenten 5 jaar. 2.6 Verantwoording PGB. 1. De verantwoording van het PGB door belanghebbende aan het college vindt steekproefsgewijs plaats na afloop van de verstrekking dan wel na afloop van enig kalenderjaar. 2. De omvang van de steekproef is 2% van de verstrekte PGB. 3. Het college kan tevens buiten de steekproef om klanten verzoeken om hun PGB te verantwoorden. 4. Belanghebbende is verplicht de daarvoor noodzakelijke stukken op verzoek van het College per omgaande te verstrekken. 5. Na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde bescheiden wordt door het College beoordeeld of er aanleiding bestaat het PGB geheel of ten dele terug te vorderen of te verrekenen. Hoofdstuk 3. Individuele voorzieningen voor het voeren van een huishouden 3 A. Hulp bij het huishouden Het recht op hulp bij het huishouden is bepaald in artikel 4.2 van de Verordening. 3.1 Hoogte PGB voor hulp bij het huishouden voor belanghebbenden met een indicatie van voor De verlening van een PGB voor hulp bij het huishouden vindt voor belanghebbende die een indicatie hebben die dateert van vóór 1`januari 2009 als volgt plaats, wanneer men kiest voor een particuliere hulp: a. er wordt een bedrag beschikbaar gesteld om hulp bij het huishouden in te kopen dat per klasse in 2011 bedraagt: i. Klasse 1 (0-1,9 uur): 754,-; ii. Klasse 2 (2-3,9 uur): 2.286,-; iii. Klasse 3 (4-6,9 uur): 4.192,-; iv. Klasse 4 (7-9,9 uur): 6.478,-; v. Klasse 5 (10-12,9 uur): 8.766,-; vi. Klasse 6 (13-15,9 uur): ,-; 6

7 b. bij additionele uren die boven klasse 6 worden toegekend, wordt een uurbedrag van 14,50 gehanteerd 2. De verlening van een PGB voor hulp bij het huishouden vindt voor belanghebbenden die een indicatie hebben die dateert van vóór 1 januari 2009 als volgt plaats, wanneer men hulp inkoopt bij een erkende thuiszorginstelling: a. er wordt een bedrag beschikbaar gesteld om hulp bij het huishouden in te kopen dat per klasse in 2011 bedraagt: i. Klasse 1 (0-1,9 uur): 964,-; ii. Klasse 2 (2-3,9 uur): 2.923,-; iii. Klasse 3 (4-6,9 uur): 5.360,-; iv.klasse 4 (7-9,9 uur): 8.283,-; v. Klasse 5 (10-12,9 uur): ,-; vi.klasse 6 (13-15,9 uur): ,-; b. bij additionele uren die boven klasse 6 worden toegekend, wordt een uurbedrag van 18,54 gehanteerd. 3. De PGB-bedragen voor hulp bij het huishouden worden maandelijks betaalbaar gesteld. 3.2 Hoogte PGB voor hulp bij het huishouden voor belanghebbenden met een indicatie vanaf De verlening van een PGB voor hulp bij het huishouden vindt voor belanghebbenden die een indicatie hebben die dateert vanaf 1 januari 2009 plaats door een bedrag per uur beschikbaar te stellen om hulp bij het huishouden in te kopen. Belanghebbenden kunnen kiezen voor de inzet van een particuliere hulp of hulp via een erkende thuiszorginstelling. a. er wordt een bedrag van 14,50 per uur beschikbaar gesteld om hulp bij het huishouden in te kopen in de vorm van een particuliere hulp; b. er wordt een bedrag van 18,54 per uur beschikbaar gesteld wanneer men hulp inkoopt via een erkende thuiszorginstelling. 2. De PGB-bedragen voor hulp bij het huishouden worden maandelijks betaalbaar gesteld. 3.3 Ondersteuning voor PGB-houder hulp bij het huishouden 1. Het College heeft de SVB gecontracteerd die belanghebbende voor hulp bij het huishouden kan ondersteunen bij de verplichtingen die het PGB met zich meebrengt. 2. Deze ondersteuning bevat: Vraagbaak functie Collectieve verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand 7

8 Indien van toepassing de totale salarisadministratie Indien van toepassing een vergoeding voor loondoorbetaling bij ziekte en arbodienstverlening 3B. Woonvoorzieningen Het recht op een woonvoorziening is bepaald in artikel 4.5 van de Verordening. 3.4 PGB voor hulpmiddelen in het kader van wonen binnen het basisassortiment 2. Het PGB voor hulpmiddelen in het kader van wonen, die binnen het basisassortiment van de gemeente Eindhoven vallen, wordt per voorzieningencategorie vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst-compenserende voorziening. 3. Deze bedragen zijn vastgelegd in de bijlage. 4. Deze basisbedragen worden indien van toepassing verhoogd met een bedrag voor maatwerk en/of modulaire aanpassingen. 5. De noodzaak voor maatwerk en/of modulaire aanpassingen wordt vastgesteld op basis van het medisch advies en/of het selectierapport van de voorziening. 6. Het PGB voor maatwerk en/of modulaire aanpassingen wordt bepaald op basis van het laagste bedrag dat is vermeld in de offerte opgevraagd door het college of de geaccepteerde offerte die is aangeleverd door belanghebbende. 7. De PGB-bedragen bedoeld in dit artikel onder lid 1 en onder lid 3 vormen tezamen het totale PGB voor de voorziening. 3.5 PGB voor hulpmiddelen in het kader van wonen buiten het basisassortiment Het PGB voor hulpmiddelen in het kader van wonen die buiten het basisassortiment van de gemeente Eindhoven vallen wordt bepaald op basis van het laagste bedrag dat is vermeld in de offerte opgevraagd door het college of de geaccepteerde offerte die is aangeleverd door belanghebbende. In de offerte is (indien van toepassing) opgenomen een indicatie voor de onderhoudskosten gedurende de gemiddelde levensduur. 3.6 PGB voor onderhoud en reparatie van hulpmiddelen in het kader van wonen 1. Het PGB voor onderhoud, reparatie voor hulpmiddelen in het kader van wonen is een vast bedrag op jaarbasis. 2. De vaste bedragen zijn vastgelegd in de bijlage. 3. Het PGB voor het onderhoud en reparatie van de vervoersvoorziening. 4. Het PGB voor onderhoud en reparatie worden jaarlijks uitgekeerd. 3.7 De gemaximeerde financiële vergoeding voor verhuis- en inrichtingskosten In navolging van hetgeen gesteld in artikel 4.4 sub b van de Verordening krijgt: 1. De hoofdbewoner van de woonruimte een gemaximeerde financiële vergoeding van 2.043,- 8

9 2. De burger die op verzoek van de gemeente de woonruimte ontruimt ontvangt de gemaximeerde financiële vergoeding van 3.404,- 3.8 PGB voor woningaanpassing 1. Het PGB voor de woningaanpassing als bedoeld in artikel 4.4 sub c. van de Verordening wordt vastgesteld op basis van het laagste bedrag dat is vermeld in de offerte opgevraagd door het college of de geaccepteerde offerte die is aangeleverd door belanghebbende. 2. Indien belanghebbende niet de eigenaar is van de woning waarin de woningaanpassing dient te worden aangebracht, wordt het PGB voor de woningaanpassing als bedoeld in artikel 4.4 sub c. van de Verordening, conform artikel 5 lid 3 van de verordening, betaald aan de eigenaar van de woning. 3. Belanghebbende is een eigen bijdrage verschuldigd voor de woningaanpassing. 3.9 PGB voor keuring, onderhoud en reparatie. 1. Het PGB wordt verstrekt voor keuring, onderhoud en reparatie van de hieronder opgesomde voorzieningen: a. stoelliften; b. rolstoel- of sta-plateauliften; c. woonhuisliften; d. hefplateauliften; e. balansliften; f. de mechanische inrichting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar keukenblok, bad of wastafel; g. elektromechanische openings- en sluitingsmechanismen van deuren; h. toilet voorzien van onderspoel en toiletföhn. 2. De omvang van het PGB wordt na overleg van de factuur achteraf bepaald en betaald Vergoeding voor tijdelijke huisvesting. 1. De hoogte van de vergoeding in de kosten van tijdelijke huisvesting bedraagt: a. de werkelijke kosten met een maximum van 630,-- per maand, als tegemoetkoming in de kosten van het tijdelijk betrekken van zelfstandige woonruimte of het langer moeten aanhouden van de te verlaten woonruimte; b. de werkelijke kosten met een maximum van 315,-- per maand ter tegemoetkoming in de kosten van het tijdelijk betrekken van een nietzelfstandige woonruimte. 2. De hoogte van een door burgemeester en wethouders te verlenen vergoeding in de kosten van tijdelijke huisvesting, is gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van het bedrag genoemd in artikel 13 lid 1 sub a van de Wet op de Huurtoeslag. 3. De tegemoetkoming wordt verleend uitsluitend voor de periode dat de aan te passen woonruimte ten gevolge van het realiseren van de woningaanpassing niet 9

10 bewoond kan worden en belanghebbende als gevolg daarvan voor dubbele woonlasten komt te staan. 4. De vergoeding wordt maximaal zes maanden verstrekt; 5. De vergoeding wordt verstrekt aan de hoofdbewoner van de woonruimte Vergoeding voor huurderving. 1. De hoogte van de vergoeding in de kosten van huurderving is gelijk aan de kale huur van de woonruimte, met een maximum van 630,-- per maand. 2. De vergoeding wordt maximaal zes maanden verstrekt; 3. De eerste maand komt niet in aanmerking voor vergoeding. Hoofdstuk 4. Individuele voorzieningen voor het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel Het recht op een individuele vervoersvoorziening is bepaald in artikelen 5.2, 5.3 en 5.4 van de Verordening. 4.1 PGB voor vervoersvoorzieningen binnen basisassortiment. 1. Het PGB voor vervoersvoorzieningen, die binnen het basisassortiment van de gemeente Eindhoven vallen, wordt per voorzieningencategorie vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst- compenserende voorziening. 2. Deze bedragen zijn vastgelegd in de Bijlage. 4.2 PGB voor vervoersvoorzieningen binnen basisassortiment met maatwerk en/of modulaire aanpassingen 1. Het PGB voor vervoersvoorzieningen, die binnen het basisassortiment van de gemeente Eindhoven vallen, wordt per voorzieningencategorie vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst-compenserende voorziening. 2. Deze bedragen zijn vastgelegd in de bijlage. 3. Deze basisbedragen worden indien van toepassing verhoogd met een bedrag voor maatwerk en/of modulaire aanpassingen. 4. De noodzaak voor maatwerk en/of modulaire aanpassingen wordt vastgesteld op basis van het medisch advies en/of het programma van eisen van de voorziening. 5. Het PGB voor maatwerk en/of modulaire aanpassingen wordt bepaald op basis van het laagste bedrag dat is vermeld in de offerte opgevraagd door het college of de geaccepteerde offerte die is aangeleverd door belanghebbende. 6. De PGB-bedragen bedoeld in dit artikel onder lid 1 en onder lid 3 vormen tezamen het totale PGB voor de voorziening. 10

11 4.3 PGB voor vervoersvoorzieningen buiten basisassortiment Het PGB voor vervoersvoorzieningen die buiten het basisassortiment van de gemeente Eindhoven vallen, wordt bepaald op basis van, het laagste bedrag dat is vermeld in de offerte opgevraagd door het college of de geaccepteerde offerte die is aangeleverd door belanghebbende, met daarin opgenomen een indicatie voor de onderhouds- en reparatiekosten gedurende de gemiddelde levensduur. 4.4 PGB voor onderhoud, reparatie en verzekering van de vervoersvoorziening 1. Het PGB voor onderhoud, reparatie vervoersvoorzieningen en indien van toepassing verzekering is een vast bedrag op jaarbasis. 2. De vaste bedragen zijn vastgelegd in de bijlage. 3. Het PGB voor onderhoud, reparatie en indien van toepassing verzekering worden jaarlijks uitgekeerd. 4.5 Vervoerskostenvergoedingen 1. Maximale normbedragen (bedragen 2011): a. voor een vergoeding in de kosten van het gebruik van een (eigen) auto/ vervoer derden geldt een normbedrag van 1.090,31 per jaar; b. voor een vergoeding in de kosten van het gebruik van een bruikleenauto geldt een normbedrag van 702,98 per jaar; c. de vergoeding voor een al dan niet aangepaste (niet-elektrische) gesloten buitenwagen, bedraagt maximaal 50% van de gemaximeerde vergoeding zoals op genomen in artikel 4.5 lid 1 onder b; d. voor een vergoeding in de kosten van het gebruik van een taxi geldt een normbedrag van 1.090,31 per jaar; e. voor een vergoeding in de kosten van het gebruik van een rolstoeltaxi geldt een normbedrag van 1.635,46 per jaar; f. voor een vergoeding in de begeleidingskosten openbaar vervoer geldt een normbedrag van 545,15 per jaar; 2. De vervoerskostenvergoeding wordt verstrekt als een gemaximeerde vergoeding op basis van declaraties. 3. Het college kan de bedragen van de vervoerskostenvergoeding jaarlijks per 1 januari indexeren op basis van het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens (CBS). 4. In afwijking van het gestelde in het eerste lid geldt voor gebruikers van andere vervoersvoorzieningen zoals scootmobiel, aangepaste fietsen en elektrische buiten rolstoelen, ongeacht de snelheid, 75% van de gemaximeerde vergoeding voor taxi, gebruik eigen auto of vervoer door derden. 5. Belanghebbende die gebruik kunnen maken van andere vervoersvoorzieningen, zoals scootmobiel, aangepaste fietsen en de elektrische buiten rolstoel krijgen maximaal 225 zones in het CVV. 6. In afwijking van het gestelde in het eerste lid krijgen partners met een gezamenlijke huishouding in totaal 150% van de normbedragen vergoed. 11

12 7. In afwijking van het gestelde in het eerste lid gelden voor kinderen tot 15 jaar de onderstaande vergoedingen: a. 0 tot 4 jaar geen vergoeding; b. 4 tot 12 jaar per jaar 25% van het normbedrag genoemd onder het eerste lid, onder c; c. 12 tot 15 jaar per jaar 50% van het normbedrag. 8. In afwijking van het gestelde in lid 1 wordt voor de aanpassing van de eigen auto een PGB toegekend. De hoogte van het PGB wordt vastgesteld op basis van het laagste bedrag dat is vermeld in de offerte opgevraagd door het college of de geaccepteerde offerte die is aangeleverd door belanghebbende. Voor de aanpassingen aan de eigen auto is een eigen bijdrage verschuldigd. Hoofdstuk 5. Individuele voorzieningen voor het verplaatsen in en rond de woning. Het recht op een rolstoelvoorziening is bepaald in artikel 6.2 van de Verordening PGB voor rolstoelvoorzieningen binnen basisassortiment. 1. Het PGB voor rolstoelvoorzieningen, die binnen het basisassortiment van de gemeente Eindhoven vallen, wordt per voorzieningencategorie vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst-compenserende voorziening. 2. Deze bedragen zijn vastgelegd in de bijlage PGB voor rolstoelvoorzieningen binnen basisassortiment met maatwerk en/of modulaire aanpassingen 1. Het PGB voor rolstoelen, die binnen het basisassortiment van de gemeente Eindhoven vallen, wordt per voorzieningencategorie vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst-compenserende voorziening. 2. Deze bedragen zijn vastgelegd in de bijlage. 3. Deze basisbedragen worden indien van toepassing verhoogd met een bedrag voor aanpassingen en/of opties. 4. De noodzaak voor de aanpassingen en/of opties wordt vastgesteld op basis van het medisch advies en/of het selectierapport van de voorziening. 5. Het PGB voor aanpassingen / opties wordt bepaald op basis van het laagste bedrag dat is vermeld in de offerte opgevraagd door het college of de geaccepteerde offerte die is aangeleverd door belanghebbende. 6. De PGB-bedragen bedoeld in dit artikel onder lid 1 en onder lid 3 vormen tezamen het totale PGB voor de voorziening PGB voor rolstoelvoorzieningen buiten basisassortiment Het PGB voor rolstoelvoorzieningen die buiten het basisassortiment van de gemeente Eindhoven vallen wordt bepaald op basis van het laagste bedrag dat is vermeld in de offerte opgevraagd door het college of de geaccepteerde offerte die is aangeleverd door belanghebbende In de offerte is (indien van toepassing) 12

13 opgenomen een indicatie voor de onderhoudskosten gedurende de gemiddelde levensduur. 5.4 PGB voor onderhoud, reparatie en verzekering van rolstoelen 1. Het PGB voor onderhoud, reparatie en indien van toepassing verzekering voor vervoersvoorzieningen is een vast bedrag op jaarbasis. 2. De vaste bedragen zijn vastgelegd in de bijlage. 3. Het PGB voor onderhoud, reparatie en indien van toepassing verzekering wordt jaarlijks uitgekeerd. Hoofdstuk 6 Individuele voorzieningen voor het ontmoeten van medemensen en het aangaan van sociale verbanden Het recht op een voorziening voor het ontmoeten van medemensen en het aangaan van sociale verbanden is bepaald in artikel 7.2 en 7.4 van de Verordening. 6.1 Gemaximeerde financiële vergoeding voor individuele sportvoorziening 1. Voor een sportvoorziening, zoals bedoeld in artikel 7.1 lid a. van de Verordening, wordt uitsluitend een gemaximeerde financiële vergoeding verstrekt. 2. De voorwaarden van de sportvoorziening wordt vastgesteld in een programma van eisen. 3. De hoogte van deze vergoeding is, ongeacht het inkomen, gelijk aan de werkelijke kosten van de sportvoorziening tot een maximum van 6.000,-- welk bedrag bedoeld is als vergoeding in aanschaf, onderhoud en reparatie van een sportvoorziening voor een periode van vijf jaar. 4. De werkelijke kosten van de sportvoorziening wordt bepaald op basis van het laagste bedrag dat is vermeld in de offerte opgevraagd door het college of de geaccepteerde offerte die is aangeleverd door belanghebbende. In de offerte is opgenomen een indicatie voor de onderhoudskosten gedurende de gemiddelde levensduur. 6.2 Gemaximeerde financiële vergoeding individuele vervoersvoorziening voor bovenregionaal gebruik 1. Indien zich een uitzonderingssituatie voordoet als omschreven in artikel 7.4 van de Verordening wordt een gemaximeerde financiële vergoeding verstrekt voor bovenregionaal vervoer. 2. Per kalenderjaar wordt de bovenregionale vervoersbehoefte van belanghebbende in kilometers bepaald. 3. Voor het verzorgen van het vervoer voor het in lid 2 bepaalde aantal kilometers geldt het laagste bedrag dat is vermeld in de offerte opgevraagd door het college of de geaccepteerde offerte die is aangeleverd door belanghebbende. 4. Op basis van deze offerte wordt de gemaximeerde financiële vergoeding per kalenderjaar vastgesteld. 13

14 5. De gemaximeerde financiële vergoeding wordt vooraf uitbetaald aan belanghebbende. Hoofdstuk 7 De toekenning 7.1 De eigen bijdrage 1. Bij een PGB wordt de eigen bijdrage niet ingehouden op het uit te keren PGBbedrag. Dit betekent dat belanghebbende, evenals bij voorzieningen in natura, geld moet reserveren om de eigen bijdrage te betalen. 2. De hoogte en duur van de eigen bijdrage is: - Hulp bij het huishouden: hoogte eigen bijdrage: 14,50 per uur; duur: wordt per 4 weken voor de totale duur van de verstrekking opgelegd - Woning- en autoaanpassingen: hoogte eigen bijdrage: bedrag van de aanpassing, duur: gedurende maximaal 39 perioden van 4 weken - Hulpmiddelen in het kader van wonen en vervoersmiddelen: hoogte eigen bijdrage: kosten van de voorziening (incl onderhoud) gedeeld door de gemiddelde levensduur; duur: voor de totale duur dat belanghebbende over de voorziening opgelegd in perioden van 4 weken. 3. Vanaf gaan belanghebbende een eigen bijdrage betalen 4. In afwijking van het gestelde in lid 3 geldt voor belanghebbende die reeds voor een vervoersmiddel bezitten geldt een overgangsregeling van 5 maanden voordat zij een eigen bijdrage gaan betalen. 5. In afwijking van het gestelde in lid 3 geldt voor belanghebbende die reeds voor een hulpmiddel in het kader van wonen hebben gekregen zullen geen eigen bijdrage gaan betalen. 7.2 Hoogte eigen bijdrage, ongehuwd, jonger dan 65 jaar. Het bedrag dat ongehuwde personen jonger dan 65 jaar dienen te betalen bedraagt 17,80 (in 2011) per vier weken, terwijl het percentage van het verzamelinkomen boven ,- (in 2011) dat boven dit bedrag per jaar betaald moet worden 15% bedraagt. 7.3 Hoogte eigen bijdrage, ongehuwd, ouder dan 65 jaar. Het bedrag dat ongehuwde personen van 65 jaar of ouder dienen te betalen bedraagt 17,80 (in 2011) per vier weken, terwijl het percentage van het verzamelinkomen boven ,- ( in 2011 ) dat boven dit bedrag per jaar betaald moet worden 15% bedraagt. 7.4 Hoogte eigen bijdrage, gehuwd, een van beide of beide partners jonger dan 65 jaar. Het bedrag dat gehuwde personen indien een van beiden jonger is dan 65 jaar of beiden jonger zijn dan 65 jaar, dienen te betalen bedraagt 25,40 (in 2011) per vier 14

15 weken, terwijl het percentage van het verzamelinkomen boven ,- (in 2011) dat boven dit bedrag per jaar betaald moet worden 15% bedraagt. 7.5 Hoogte eigen bijdrage, gehuwd, beide partners ouder dan 65 jaar. Het bedrag dat gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn dienen te betalen bedraagt 25,40 (in 2011) per vier weken, terwijl het percentage van het verzamelinkomen boven (in 2011) dat boven dit bedrag per jaar betaald moet worden 15% bedraagt. Hoofdstuk 8 Inlichtingen, intrekking en terugvordering 8.1 Heronderzoek. 1. Het college kan een heronderzoek instellen naar het voortduren van het recht op of het gebruik van de ingevolge de verordening toegekende voorzieningen. 2. Indien naar aanleiding van een heronderzoek blijkt dat belanghebbende niet langer recht heeft op een voorziening ingevolge de Verordening, kan het college de voorziening intrekken. 8.2 (Tijdelijk) uitsluiten van een voorziening 1. Bij wangedrag waarvoor belanghebbende verantwoordelijk te houden is, wordt de belanghebbend eerst gewaarschuwd dat tijdelijk uitsluiting volgt. 2. bij uitsluiting gelden de volgende termijnen - 1 e keer: 1 maand uitsluiten van voorziening - 2 e keer: 2 maanden uitsluiten van voorziening - 3 e keer: 6 maanden uitsluiten van voorziening Hoofdstuk 9 Overige bepalingen 9.1 Citeertitel. 1. Dit besluit kan worden aangehaald als: "Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011.2)". Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari Hiermee komt het "Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011)" te vervallen per 1 januari Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 april R. van Gijzel, voorzitter. J. Verheugt, griffier. fvw/yg

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011)

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011) Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven (2011) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verzamelinkomen:

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verzamelinkomen:

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007 gemeente West Maas en Waal november 2006 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2007 (op basis van delegatie in de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Zandvoort 2010 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Vastgesteld door het college : d.d. 5 januari 2010 Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant : d.d. Inwerkingtreding : d.d. 1 januari 2010 Registratienr: 2009/12/003193

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 2007; gelet op artikel 5, 6, 7, 15 en 19 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijving 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over het

Nadere informatie

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011. Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden DE BEDRAGEN IN DIT BESLUIT GELDEN PER 1-1-2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden De Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden; gezien het voorstel d.d. 24 april 2007; gelet op artikel

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelezen het voorstel d.d. 10 mei 2012, besluiten: Vast te stellen onderstaand Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2013 met

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM Dit besluit is een uitwerking van de onderdelen van de Verordening Wmo gemeente Werkendam. In de tekst wordt deze verordening aangehaald als de Verordening. Het beleid betreffende

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 76900 23 december 2014 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 127842 29 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND 2014 FINANCIËLE REGELS VANAF 1 JANUARI 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Uurtarief

Nadere informatie

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 Vastgesteld: 21-3-2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011,

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, B e s l u i t e n: vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: a. Budgethouder: een persoon aan

Nadere informatie

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Ede Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1 Verstrekking van een toegekende

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget....3

Nadere informatie

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning Financieel Besluit Wmo Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning December 2006 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Beperkingen 3 Hoofdstuk 2 Hulp bij het

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o8.rz8y6.oox Inboeknummer o8bstoz467 possiernummer 849.407 z december zoo8 Raads inforrnatiebrief Betreft Besluit maatschappelijke ondersteuning individuele voorzieningen

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer

Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Bijlage: Vast bedrag per jaar voor onderhoud en reparatie, (inclusief. Rolstoelen volwassenen

Bijlage: Vast bedrag per jaar voor onderhoud en reparatie, (inclusief. Rolstoelen volwassenen Bijlage: PGB 2011 per voorzieningencategorie voor binnen-basisassortiment voorzieningen De vermelde bedragen PGB voor aanschaf van de individuele voorziening is gebaseerd op de gemiddelde cataloguswaarde

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis, beschikken

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014 INHOUDSOPGAVE BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE...1 Artikel 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Persoonsgebonden

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 - De colleges van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 2014

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 2014 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 2014 November 2013 1 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1: Begripsomschrijvingen Lid1. In dit Besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 8 februari 2011 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning met toelichting versie dinsdag 8 februari 2011 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. BIJZONDERE REGELS

Nadere informatie

-1.84 Besluit nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning Venlo (2012)

-1.84 Besluit nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning Venlo (2012) Gemeenteblad van Venlo -1.84 Besluit nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning Venlo (2012) Vastgesteld bij besluit d.d. van burgemeester en wethouders Afgekondigd d.d... In werking d.d... Wijzigingen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017.

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 0 1 januari 1900 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands kroon; gelet op de artikelen 11, vijfde, zesde en zevende lid, 12, eerste

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007

Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007 Besluit Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkemade 2007 BBeessl lluui iit tt mmaaaat ttsscchhaappppeel lli iij jjkkee oonnddeer rrsst tteeuunni iinngg ggeemmeeeennt ttee AAl llkkeemmaaddee

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands kroon; gelet op de artikelen 11, vijfde, zesde en zevende lid, 12, eerste

Nadere informatie

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014

Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle; overwegende dat de gemeenteraad van Kapelle bij besluit van, nummer 2014/ heeft

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op de artikelen 2 t/m 7 van de Verordening

Nadere informatie

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal,

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2

Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 2 Artikel 2.1 Regels rond verstrekking en verantwoording... 2 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Advisering en samenhangende afstemming... 2 Artikel 1. Verplicht advies... 2 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 Datum vaststelling 16 december 2014 Datum inwerkingtreding 1 januari 2015 Datum publicatie 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR.

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. - 1 - HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1) college; het college van burgemeester en wethouders. HOOFDSTUK 2. HULP BIJ

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 23 april 2013 Het college van Burgemeester en Wethouders van Rhenen, Gelet op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Mede gelet op artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving. Geachte voorzitter,

AAN de voorzitter van de commissie Burgers en Samenleving. Geachte voorzitter, uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2012/U1T/43299 10 september 2012 F. van der Heide BS/Sociale Zaken 0475-359 812 AAN de voorzitter van de

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 169685 5 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Rolstoelvoorzieningen en vervoer...4 Artikel 1.1 Persoonsgebonden budget bij een rolstoel...4 Artikel

Nadere informatie

Besluit Voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Werkendam

Besluit Voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Werkendam - 1 - Besluit Voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Werkendam Het College van de gemeente Werkendam. Dit Besluit is een uitwerking van onderdelen van de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 11BWB00081 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen de adviezen van de Cliëntenraad Wmo van

Nadere informatie

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel, nr 8502; gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haren 2012; b e s l u i t : vast te stellen:

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1. Verstrekking van een toegekende individuele

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014. Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Ingangsdatum 1 januari 2014 Besluit voorzieningenmaatschappelijke ondersteuning Montferland 2014 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen gemeente De Marne 2012

Besluit individuele voorzieningen gemeente De Marne 2012 Besluit individuele voorzieningen gemeente De Marne 2012 1 Paragraaf 1 - Algemene regels Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Verordening voorzieningen Wmo

Nadere informatie

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning,

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning, De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 29 mei 2008, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Wet

Nadere informatie

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg

Wmo. Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade Afdeling Zorg Wmo Toelichting Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Afdeling Zorg 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 Leeswijzer...3 AFDELING I ALGEMEEN...4 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. AOW-gerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR23840_1 29 maart 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND JULI 2012

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND JULI 2012 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND JULI 2012 FINANCIËLE REGELS VANAF 15 JULI 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 4 Artikel 2. Hulp bij

Nadere informatie

Vaststellen financieel besluit Wmo en ingangsdatum pilot SVB

Vaststellen financieel besluit Wmo en ingangsdatum pilot SVB Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen financieel besluit Wmo en ingangsdatum pilot SVB Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 19 november

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeenteblad nr. 10 1 Gemeente Wijk bij Duurstede, versie december 2014 Gemeenteblad nr. 10 2 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR600017_1 14 januari 2016 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van het college van B & W van 22 december 2015 Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 Citeertitel

Nadere informatie