HIJ REKENT MET GENADE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HIJ REKENT MET GENADE"

Transcriptie

1 HIJ REKENT MET GENADE BERIJMING VAN DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS JANVANDENBRINK

2

3 HIJ REKENT MET GENADE BERIJMINGEN VAN DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS OP MELODIEËN UIT HET PSALTER VAN GENÈVE WAARVAN TER KENNISMAKING OPGENOMEN: DE ENIGE TROOST (HC 1) WEDERGEBOORTE (HC 3) GELOOF (HC 7) RECHTVAARDIGING (HC 23) BEKERING (HC 33) JAN VAN DEN BRINK

4 Dit is mijn troost in mijn ellende, want Uw toezegging heeft mij levend gemaakt. ( ) Uw inzettingen zijn mijn gezangen geweest Psalm 119:50, 52 (onberijmd) Roemt nu met nieuwe lofgezangen De nieuwe blijken van Zijn gunst. Het speeltuig moet dien toon vervangen. Heft vrolijk aan, wijdt Hem uw kunst. Psalm 33:2. (berijming 1773) Bij de titel De titel boven deze bundel liederen bij de Heidelbergse Catechismus is ontleend aan de berijming, behorend bij passages uit het antwoord op vraag 60: Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Bij Zondag 23 : 3 (Wijze: Psalm 103) Nochtans ziet God, Hij rekent met genade, niet op mijn kwaad, Hij slaat m in Christus gade, Die heeft voor God volmaakt genoeg gedaan. Gerechtigheid en heiligheid zijn beide niet mijn verdienste, t is slechts van Zijn zijde dat ik verlost ben van mijn boos bestaan.

5 Voorwoord De Heidelbergse Catechismus (HC) is het bekendste van de klassieke gereformeerde belijdenisgeschriften die wij de drie formulieren van enigheid noemen. Niet in de laatste plaats omdat in de Dortse Kerkorde (1619) is voorgeschreven dat De dienaars zullen alom des zondags, ordinaarlijk 1 in de namiddagse predikatie, de somma 2 der christelijke leer in de Catechismus, die tegenwoordig in de Nederlandse kerken aangenomen is, vervat, kortelijk uitleggen, alzo, dat dezelve jaarlijks mag geëindigd worden, volgens de afdeeling des Catechismus zelven daarop gemaakt. (Art 68, DKO) De hierop terug te voeren gewoonte van de wekelijkse leerdienst vinden we in veel reformatorische kerken terug; veelal wordt tijdens de leerdienst een catechismuszondag behandeld. De catechismus wordt ook in diverse werkvormen op (belijdenis)catechisaties besproken. Ondanks al deze aandacht wordt de tekst van het oude onderwijsboek door veel van onze jonge mensen als moeilijk ervaren. Voor een deel heeft dit te maken met de manier waarop wij in onze dagen met elkaar communiceren. Wij worden door de sociale media erop getraind om antwoorden in een sms bericht of tweet van maximaal 140 tekens te versturen. Wij leren niet meer te denken in hoofdzinnen, bijzinnen en meervoudige verwijzingen binnen een zin, zoals bijvoorbeeld het geval is in het citaat uit de DKO hierboven! De boodschap moet in onze tijd een oneliner worden gebracht. Als we ons in onze communicatie over geloofswaarheden moeten persen in enkelvoudige zinnen kunnen wezenlijke zaken echter verloren gaan. Wij moeten ons wat inspannen om de oorspronkelijke tekst weer te leren lezen. Ten behoeve van de catechisatielessen ben ik eens begonnen om de tekst van de catechismus visueel te ontleden waardoor in één oogopslag de hoofdzin en de bijzinnen van wat gecompliceerde antwoorden gescheiden worden. Hoewel de oorspronkelijke tekst gewoon blijft staan, wordt hij als het ware visueel in oneliners geknipt. Het bleek mijn catechisanten te helpen bij het nadenken over de inhoud en betekenis van de betreffende vraag 3. 1 Gewoonlijk 2 Hoofdzaak 3 Hierdoor gestimuleerd is de uitgave Leer mij een goede zin verstaan, een leeshulp bij 1

6 Het op deze wijze intensief met de goud van de klassieke Gereformeerde belijdenis bezig te zijn gaf mij zoveel vreugde dat als vanzelf de lofzang gaande werd gemaakt. Dit bracht mij ertoe om wat vingeroefeningen te doen om de inhoud van de catechismus ook door te zingen liederen toegankelijk te maken. Pas na verloop van tijd werd mij duidelijk dat meerderen zich op dit pad hebben begeven 4. Onze vaderen hebben er in de HC voor gekozen om de werkvorm van vraag en antwoord te nemen, maar een andere belangrijke werkvorm in het onderwijs is muziek. Heel bewust is er voor de berijming in deze presentatie zowel voor wat betreft de inhoud als voor wat de muziek betreft aansluiting gezocht onze Psalmen met de bijbehorende Geneefse melodieën. Bij elke zondag is gezocht naar een psalm die een verband heeft met het in de betreffende zondag behandelde onderwerp. Bij de verzen is een couplet uit deze psalm uit de berijming van 1773 (1773) of van een recente berijming 5 van ds. C.J. Meeuse () opgenomen om dit verband zichtbaar te maken. Overigens zijn de wat minder gangbare melodieën uit het Geneefse psalter niet gemeden. Mogelijk draagt dit werk dan ook bij aan de vergroting van de bekendheid van onbekende psalmen 6. Achterin deze bundel is een overzicht van de gekozen psalmen opgenomen. De tien geboden, de 12 artikelen en het gebed des Heeren (gebod, geloof, gebed) en de vragen in zondag 1 en 52 werden in een apart lied berijmd; dit maakt dat u in deze bundel 58 liederen vindt. Voor de berijming in deze bundel kan niet gezegd worden dat er nergens compromissen zijn gemaakt of dat in alle gevallen de tekst en melodie qua klemtoon vlekkeloos verloopt. Er is soms lang naar gezocht om zowel inhoud als ritme te kunnen blijven dienen zonder compromis, en nog steeds blijven sommige gemaakte keuzen uitdagen. De gebruiker oordele zelf. Het is overigens opmerkelijk dat in de verzen heel veel oorspronkelijke woorden en zelfs formuleringen uit de HC herkenbaar de Heidelbergse Catechismus ontstaan. 4 Er zijn diverse bestaande berijmingen van de HC. Een fraai overzicht is te vinden in Wegwijzer naar Christus, Dr. H. van t Veld, Boekencentrum (2007). Naast dit historisch overzicht heeft Dr. Van T Veld ook een eigen berijming - Ik wil zingen van mijn Heiland gepubliceerd. Begin 2012 heeft het Lectuurfonds van de Vrouwenbond van de Gereformeerde Gemeenten de uitgave Weerklank op de Heidelbergse Catechismus van E. van Oosterom (uit het midden van de vorige eeuw) opnieuw uitgegeven. Veel informatie is ook te vinden op de website van het platform voor de studie van de Heidelbergse Catechismus: 5 Psalmen, ds. C.J. Meeuse, Ripe Publishing, Zie recente discussie in het RD: dossier Psalmen en gezangen; en ook: 2

7 konden worden gebruikt. Maar ook, als er gekozen moest worden voor alternatieven/synoniemen, leidde dit in enkele gevallen tot verassende inzichten en lessen uit dezelfde onderliggende onderwerpen. Uitgangspunt bij de berijming was om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de catechismustekst, juist ook vanuit de doelstelling om de inhoud van de catechismus via zingbare liederen toegankelijker te maken. Bij afwijkingen hiervan of aanvullingen hierop, is een verantwoording gegeven; weglatingen zijn vermeld en aanvullingen verantwoord, het laatste in de meeste gevallen door schriftbewijzen. Deze zijn als notities bij de verzen afgedrukt, zodat nagezocht kan worden waar de dichter aansluiting bij heeft gezocht. Deze bundel verzen heeft mede als doel het zingen van geestelijke liederen in het algemeen en dat van de psalmen in het bijzonder te bevorderen. De verzen zijn ritmisch gezet maar kunnen ook goed iso-ritmisch gezongen worden. Dit werk is voortgekomen uit mijn taak als catecheet van jongeren op weg naar de belijdenis des geloofs. Door het publiceren van deze verzen hoop ik de gezinnen te dienen in de huiselijke voorbereiding of nabespreking van de leerdienst. Ook kan deze bundel dienen als aanvulling op bestaande zangbundels voor verenigingen of zangavonden. Eindhoven, seizoen 2011/2012 J.P. van den Brink In deze kennismakingsversie vindt u naast de berijming bij de enige troost (zondag 1, vraag 1), ook de berijmingen bij de zondagen opgenomen uit de rode draad die de 52 zondagen uit de HC verbindt 7 : Wedergeboorte (HC 3), Geloof (HC 7), Rechtvaardiging (HC 23), Bekering (HC 33). Van deze zondagen vindt u ook een kennismaking met de presentatie van de tekst van de HC volgens de aanpak van Leer mij een goede zin verstaan, een leeshulp bij de Heidelbergse Catechismus, aansluitend op de liederen. Het is ons voornemen de bundel in zijn geheel uit te geven mede ook ter gelegenheid van het jubileumjaar 450 jaar HC. Gebruik van de liederen in deze kennismakingsbundel is vrij; het wordt op prijs gesteld als U ons hiervan op de hoogte brengt. (stuur een naar 7 Uit: Even maar, rubriek in De Saambinder, (Ds. G. J van Aalst, dd ) 3

8 Overzicht Hieronder zijn alle titels van de samengestelde liederen in een overzicht geplaatst met daarboven de zondag (, vraag) die bij dit lied hoort, een korte omschrijving van de inhoud en het corresponderende psalmvers in de berijming van 1773 of die van ds CJ Meeuse (). Het lied kan op de wijs van deze psalm gezongen worden. Inleiding Zondag 1, 1 De enige troost Ps 118:8 U bent mijn Herder, U bent Heer Zondag 1, 2 Hoeveel stukken moet je weten Ps 78:3 Kennen en belijden 1773 Deel I Van de ellende van de mensen Zondag 2 Kennis der ellende: uit Gods wet Ps119:34 De Kern Zondag 3 Oorsprong van de ellende Ps 51:3 Dat niet 1773 Zondag 4 De straf op de zonde Ps 73:14 Geen onrecht 1773 Deel II Van de verlossing van de mensen Zondag 5 Betaling voor de zonde Ps 49:2 Wie is die Sterke Held? Zondag 6 De Middelaar Ps 113:4 Wie is toch deze Middelaar? 1773 Zondag 7, Het ware geloof Ps 13:5 Geloof 1773 Zondag 7, 23 De 12 artikelen van het geloof Ps 116:10 De twaalf artikelen van het geloof 1773 Zondag 8 Inleiding op de 12 artikelen / De Drie-eenheid van God Ps 33:2 Wáár is wat Hij zegt.

9 Zondag 9 artikel 1: God de Vader en onze schepping Ps 146:4 Almachtige Vader Zondag 10 Gods Voorzienigheid Ps 147:3 Weet, alles komt van God de Vader want Zijn armen zijn om mij heen, zijn vol erbarmen Zondag 11 artikel 2: De Naam Jezus Ps 9:10 De Zoon van God, Die Jezus heet 1773 Zondag 12 De naam Christus/Christen Ps 2:4 Christus is gezalfd en ingezworen 1773 Zondag 13 Gods eniggeboren Zoon, onze Heere Ps 8:4 Zijn eigendom, voorgoed Zondag 14 artikel 3: Christus ontvangenis en geboorte Ps 32:1 IMMANUEL, God, Die met ons wil zijn Zondag 15 artikel 4: Christus lijden en kruisiging Ps 37:9 Die geleden heeft 1773 Zondag 16 Christus dood en begrafenis / Nederdaling ter hel Ps 22:8 Is gestorven en begraven 1773 Zondag 17 artikel 5: Christus opstanding Ps 16:5 De Heere is waarlijk opgestaan Zondag 18 artikel 6: Christus hemelvaart Ps 47:3 Opgevaren ten hemel 1773 Zondag 19 Christus verheerlijking in de hemel Artikel 7: Christus wederkomst Ps 110:1 De Heere Jezus is nu in de hemel waar er blijdschap is Zondag 20 artikel 8: De Heilige Geest Ps 143:10 k Geloof ook in de Geest des HEEREN Zondag 21 artikel 9: De gemeenschap der heiligen / Ps 133:1 artikel 10: Vergeving der zonden Dit is Zijn werk, dit is Zijn Kerk Zondag 22 artikel 11: De opstanding des levens / Ps 84:1 artikel 12: Het eeuwige leven 1773 Dit leven is het einde niet Zondag 23 Rechtvaardig voor God Ps 103:7 Wat heb je er aan dat je gelooft? 5

10 Zondag 24 Onze goede werken zijn onvolkomen Ps 64:10 Goede werken (1) 1773 Zondag 25 De sacramenten Ps 111:3 Het hart, dat hoort en ziet Genadig wil ons God ontmoeten Zondag 26 De Heilige Doop Ps 25:5 De Heilige Doop Zondag 27 De kinderdoop Ps 105:5 God laat zien wat Hij belooft Zondag 28 Het Heilig Avondmaal Ps 23:3 Het Heilig Avondmaal Zondag 29 Tegen de Transsubstantiatie-leer Ps 65:3 Brood en wijn gaan spreken Zondag 30 Tegen de paapse mis / Ps 7:5 Voor wie het avondmaal wel/niet is 1773/ Avondmaalsmisbruik Zondag 31 De sleutels van het hemelrijk Ps 95:5 De sleutels van het hemelrijk Deel III Van de dankbaarheid, die mensen aan God moeten bewijzen Zondag 32 De noodzaak van goede werken Ps 50:9 Goede werken (2) 1773 Zondag 33 De ware bekering Ps 86:6 Als een mens zich gaat bekeren 1773 Zondag 34, 92 De wet des HEEREN Ps 1:1 De wet des HEEREN Zondag 34, e gebod: Geen andere goden Ps 81:10 Dient de ware God Zondag 35 2 e gebod: Geen gesneden beeld Ps 97:4 Dient God zoals het hoort Zondag 36 3 e gebod: De Naam des HEEREN Ps 34:2,8 niet ijdel gebruiken 1773 Gods NAAM is heilig Zondag 37 Een eed zweren Ps 15:4 Zweren Zondag 38 4 e gebod: Gedenk de Sabbatdag Ps 92:1 Rust 1773

11 Zondag 39 5 e gebod: Eer uw vader en uw moeder Ps 127:3 Luister naar hun goede leer 1773 Zondag 40 6 e gebod: Niet doodslaan Ps 52:3 Eerbied voor het leven 1773 Zondag 41 7 e gebod: Niet echtbreken Ps 128:2 Zondag 42 8 e gebod: Niet stelen Ps 62:7 Stelen Zondag 43 9 e gebod: Geen valse getuigenis spreken Ps 58:3 Met woorden draaien, dat is liegen Zondag e gebod: Niet begeren / noodzaak Ps 139:14 van de prediking van de wet Nimmer aan de zonde wennen Zondag 45, 116- Het gebed Ps 145:6 118 Bidden, voor God aangenaam Zondag 45, 119 Hoe dat gebed luidt Ps 55:1 Het gebed des Heeren Zondag 46 Onze Vader, die in de hemelen zijt Ps 27:6 Ik zal t gebed tot onze Vader richten 1773 Zondag 47 1 e bede: Uw Naam worde geheiligd Ps 21:13 Dat toch Uw Naam 1773 geheiligd wordt Zondag 48 2 e bede: Uw Koninkrijk kome Ps 68:16 Uw Koninkrijk kome 1773 Zondag 49 3 e bede: Uw wil geschiede Ps 40:4 Uw wil geschiede Zondag 50 4 e bede: Ons dagelijks brood Ps 144:7 Geef ons heden 1773 ons dagelijks brood Zondag 51 5 e bede: Vergeef onze schulden Ps 79:4 Vergeef de schulden, 1773 wil ons vrij verklaren Zondag 52, e bede: Leid ons niet in verzoeking Ps 83:1 De vijand is op ons verderf belust Zondag 52, 128 Hoe wij ons gebed besluiten Ps 59:10 Uw is het Koninkrijk Zondag 52, 129 Wat het woordje amen betekent Ps 41:7 Amen

12 Zingen bij zondag 1, vraag 1 Wijze: Psalm U bent mijn Herder, U bent Heer =&= =7=f===T====S=====V====V========W=====Y==h==g=;= 1. Dit is mijn troost, in t Woord 1 bewezen: == =====j=====x===x=======v====y===h==g====f========;= mijn houvast 2, heel mijn leven lang. == ====f======t==s====v====v===w===y====h==g========;= Bij t sterven doet zij mij niet vrezen 3, == ====j======y==x====w===v=====v===u===f===========;= hoe moeilijk het kan zijn en bang 4. == ====j=====z==y==h==g===v===u===d==c==============;= De Heere Jezus is mijn leven, == ===c===v====v=====u======t====f====g==h==========;= ik ben niet mijn, maar Zijn bezit. === ====f====v=====w===x===v===y===y==h==g==========;= Hij heeft Zichzelf getrouw gegeven, === ===j==y====x======w======v==v===u===f=============. Hij is Gods Zoon, Die ik aanbid. 1 Ps 119:133 Maak mijn voetstappen vast in Uw Woord, en laat geen ongerechtigheid over mij heersen. 2 Het Duitse Trost in de oorspronkelijke taal van de HC heeft meer dan het Nederlandse troost de betekenis van sterkte, houvast (zie ook Wegwijzer naar Christus, Dr. H van t Veld, Boekencentrum, 2007); een voorbeeld vinden we in Ps 52:7: Ziet den man, die God niet stelde tot Zijn Sterkte, maar vertrouwde op de veelheid zijns rijkdoms; hij was sterk geworden door zijn beschadigen. (SV) Siehe, das ist der Mann, der Gott nicht für seinen Trost hielt, sondern verließ sich auf seinen großen Reichtum und war mächtig, Schaden zu tun. (Luther 1912). 3 Heb 2:15 En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren. Ps 56: 5 In God zal ik Zijn woord prijzen; ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen; wat zou mij vlees doen? 4 Ps 33:18-21 Ziet, des HEEREN oog is over degenen, die Hem vrezen, op degenen, die op Zijn goedertierenheid hopen. Om hun ziel van den dood te redden, en om hen bij het leven te houden in den honger. Onze ziel verbeidt den HEERE: Hij is onze Hulp en ons Schild. Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op den Naam Zijner heiligheid vertrouwen. Ps 68:21 Die God is ons een God van volkomene Zaligheid; en bij den HEERE, den Heere, zijn uitkomsten tegen den dood.

13 2. Mijn lichaam en mijn ziel gebonden in satans macht en heerschappij, zijn door Zijn dierbaar bloed van zonden bevrijd: er is betaald voor mij. Hij heeft verlost uit satans banden, Hij trok mij uit de duisternis. 5 Ik weet mij veilig in Zijn handen, daar Hij mijn Zaligmaker is. 3. Hij zal mij zeer getrouw bewaren, zelfs al mijn haren zijn geteld 6. Als ik omringd word door gevaren, zijn engelen voor mij besteld 7. Ja, mij dient alles hier op aarde, tot zaligheid, tot heil, steeds weer. U, die mij, dwalend schaap, bewaarde 8 : U bent mijn Herder. U bent Heer De Heil ge Geest versterkt mij krachtig, verzekert van het heil beloofd; daar onze God, Hij is almachtig 10, het leven geeft wie Hem gelooft 11. Ik zal mijn leven aan Hem wijden, van harte en in Hem verblijd 12 ; gewillig om te allen tijde Zijn wil te doen, door Hem geleid Pe 2:9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; 6 Mt 10:30 En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. In de HC wordt dit wordt verwoord door: zonder de wil mijns hemelsen Vaders kan geen haar van mijn hoofd vallen. 7 Ps 91:11 Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. 8 Ps 119:176 Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek Uw knecht, want Uw geboden heb ik niet vergeten. Jes 53:6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen. 9 I. da Costa ( ) eindigt zijn Het lied van Moses (1846), het eerste couplet met: Zijn naam is Held. Zijn Naam is Heer. Uit: Kompleete dichtwerken. Dl 3, Haarlem, HC 9 vraag Joh 20:31 opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam. 12 Ps 33:21 Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op den Naam Zijner heiligheid vertrouwen. 13 Ps 43:3 Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij brengen tot den berg Uwer heiligheid, en tot Uw woningen; 9

14 Psalm 118:8 () Gods rechterhand is hoog verheven. Zijn hand en arm zijn machtig sterk. De Heere geeft mij, zondaar leven. De dood verslindt Hij door Zijn werk. Ik zal, hoewel verdiend, niet sterven, maar leven, door God opgewekt, om te vertellen: Ik mag erven het Godswerk dat tot leven strekt. Zingen bij zondag 3 Wijze: Psalm Dat niet =&==7===d=====V====V====g=====d====V===V===c========e===d===;= 1. Heeft God de mens dan zo verkeerd 14 gemaakt, =====d===t===s==b=====d======t===u=v=w===öf==g================;= dat hij, gericht op schandelijke wegen, =====g======u==u===d======b====s==t====u=====t===c==b=========;= het kwade zoekt, verkeerde daân wil plegen 15, ======d=====v====w====h====f====w===y===x==x====g=============;= daar heel zijn hart nu naar de zonde haakt 16? =======g=====w=====w===f======d======w====w=====f=====e===d===;= Nee, denk dat niet, want God heeft goed gedaan. =====g====w====x====i=====g======v=====t====u====v====g===d===;= Hij heeft de mens echt naar Zijn beeld geschapen. ======d==u===s===d====b===s===t====e=====c===d================;= Gerechtigheid, in reinheid van bestaan, 14 Het woord boos uit de HC tekst gebruiken wij in de bedoelde betekenis (fout, het kwade veroorzakend, zondig) nu niet meer; daarom is hier alleen woord verkeerd gebruikt. 15 De toevoeging in het eerste couplet verwoorden nog eens het geneigd tot alle kwaad van vraag 5 16 Gebruik van het werkwoord haken in deze betekenis (je hechten aan, vurig verlangen naar, iets begeren of verwachten), is gedateerd. We vinden het terug in de berijming van 1773, Ps 119:87 en 131:3. In de SV wordt dit haken o.a. gebruikt in Job 36:20.

15 ====g====v==v==g======i===y===x===w===v===e===d=================. en heiligheid, behoorden hem als wapen. 2. Opdat hij God, Zijn Schepper zou verstaan, van harte Hem zijn liefde zou bewijzen; in zaligheid voor eeuwig Hem zou prijzen, en leven naar het doel van zijn bestaan. De Heer heeft hem gemaakt en toebereid, tot lof en prijs van Zijn geducht vermogen. d Almachtig God, Hij heeft hem in die tijd zelfs als de kroon 17 der schepping doen verhogen. 3. Maar waar vandaan komt die verdorven aard? Waardoor is toch de kroon zo zeer verborgen? 18 t Is door de val in t paradijs, die morgen 19, toen Adam en toen Eva heeft aanvaard 20 het woord van satan, om te zijn als God. Zo ongehoorzaam, leken zij vergeten, wat hen door God gezegd was in t gebod, toen zij verboden vruchten zijn gaan eten. 4. Door onze ouders is zo de natuur van mensen daar, toen door bederf bevangen. Ja, elk van ons heeft uit die val ontvangen een aard van zonden in ons eerste uur. Wij zijn van God vervreemd 21 en onbekwaam tot enig goed, en snel in kwaad bedenken. Dit blijft ons bij, tenzij in s HEEREN Naam Zijn Geest een nieuw geboorte ons gaat schenken. 17 Psalm 8:6 En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond? 18 dichterlijke toevoeging nav noot Er is nergens te vinden dat de val s morgens plaatsvond; wel zegt de KJV: And they heard the voice of the LORD God walking in the garden in the cool of the day (Gen 3:8) maar dat is meer een vertaalkundige kwestie dan een tijdsaanduiding 20 verwoording van de geschiedenis van de val in het paradijs: zie Gen 3: De HC heeft ook hier het woord verdorven (zowel in vraag en antwoord 7 als in vraag 8). In het vers is er voor gekozen na verdorven in vs 3 en bederf hierboven in vs 4 om de derde keer een omschrijving te gebruiken: van God vervreemd 11

16 Psalm 51:3 (1773) 't Is niet al leen dit kwaad, dat roept om straf; neen, 'k ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij 't voorwerp van Uw toren reeds van het uur van mijn ontvang'nis af. Zie, Gij hebt lust tot waarheid in t gemoed. Gij, HEER, Die weet, al wat ik heb misdreven; Gij, die mijn geest met wijsheid hadt gevoed en in mijn ziel Uw Godd'lijk licht gegeven. Zingen bij zondag 7 (vr 20-22) Wijze: Psalm Geloof =&===7====c==S==S===U==U===V==V==g==============;= 1. Zoals in Adam iedereen ======g====x====y====w===j====y===h====g==========;= verdoemd is, zó: van top tot teen 22, =======g=====v==u===t=u==v==w====f==e=============;= wordt ieder zalig in de Heere =======e=====v===v====g======i===y==x==g=e=d======;= weer gaaf en goed, wilt u dit le-ren: ====g===v==t===f===u====s==d====c===================. is de verzoening algemeen? 2. Dat niet! Alleen die Hem gelooft, die aanneemt al wat Hij belooft, Slechts die alleen zal zalig heten, die ingelijfd in Hem zal we-ten: t is Zijn verbond, Hij is het hoofd Jes 1:6 Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelve; maar wonden, en striemen, en etterbuilen, die niet uitgedrukt noch verbonden zijn, en geen derzelve is met olie verzacht.

17 3. Een waar geloof is niet al leen een weten slechts in t algemeen, of kennis, waardoor k zal bewaren, wat door Zijn Woord God wil verkla-ren: de Waarheid roept Zijn volk bijeen Een waar geloof is bovendien, een vast vertrouwen om te zien: mijn zonden zijn geheel vergeven. Gerechtigheid en eeuwig le-ven, in zaligheid heeft God voorzien Dit alles werkt de Heil ge Geest in t hart, dat van genade leest, dit Evangelie spreekt tot and ren, toch wilde God ook mij veranderen om Christus wil, elk die Hem vreest Wie echt gelooft, die heeft een schat; daarvan getuigt elk Bijbelblad, waar Gods beloften staan beschreven, waarvan de kern wordt weergege-ven, die twaalf artikelen bevat. Psalm 13: 5 (1773) Maar, in dit smartelijk verdriet, mistrouwt mijn hart Uw goedheid niet; neen, 't zal zich in Uw heil verblijden. Ik zal den HEER mijn lofzang wij-den, Die mij genadig bijstand biedt. 23 Heb 7:22 Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden. 24 Ps 106:47 Verlos ons, HEERE, onze God! en verzamel ons uit de heidenen, opdat wij den Naam Uwer heiligheid loven, ons beroemende in Uw lof. 25 2Th 2:13 Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid. 26 Ps 115:13 Hij zal zegenen, die den HEERE vrezen 13

18 Zingen bij zondag 7, vraag 23 Wijze psalm De twaalf artikelen van het geloof =&= =7===i===W===X====i=====i====W==X===V=====V==e=;= 1. k Geloof in God, de Vader van t heelal 27, == ==e==w===x====i====h=====w===v==w=y====øh===i=====;= Hij is Al machtig, Hij gaf alles waarde; == ==i=======x====w=====f====i===x==w===x===y==j===i=;= Hij schiep uit niets de hemel en de aarde, == ==f====w===x=======i====f====w===x==v=v=e===========. Hij zag het: Zie, goed is het overal k Geloof in God, Zijn een geboren Zoon, Die Jezus heet, de Christus onze Heere; Die nederkwam om s Vaders wil te eren 29 ; Die in de tijd bij mensen heeft gewoond Zijn aardse moeder was een reine maagd. Maria, die uit Juda was geboren 31, ontving Hem van de Geest, Hij was tevoren van eeuwigheid als Middelaar gevraagd Hij heeft geleden in bezettingstijd, toen de Romein Pilatus t land regeerde. Hij werd gekruist, maar wat Zijn leed vermeerde: Hij stierf in grote Godsverlatenheid Uitgewerkt in zondag 9 28 Gen 1:31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. 29 Heb 10:7 Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God! 30 Uitgewerkt in zondag Geslachtsregister Mt1, ihb Mt 1:16 En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus. 32 Ps 2:7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. Han 2:36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.

19 5. Hij is na t sterven in het graf geweest, bij rijken, naar profetische voorzegging 34 ; zó zwaar leed Hij, dat door de hel Zijn weg ging; Hij droeg de straf voor ieder die Hem vreest Toen, op de morgen van de derde dag, is Hij weer uit de doodsjordaan herrezen, ten hemel opgevaren, om te wezen ter rechterhand van God, het hoogst gezag. 7. Vanuit Zijn stoel aan s Vaders rechterhand keert Hij terug tot levenden en doden, tot hen, daar dan het oordeel is geboden, waar t ongeloof vergaat, door vuur verbrand k Geloof daarbij in God de Heil ge Geest: door God gezonden 37 om Zijn Kerk te bouwen; het volk van God, Zijn bruid om mee te trouwen 38. een rijke oogst, als op het Pinksterfeest. 9. k Geloof dus in de algemene Kerk, die Christus Zelf vergadert, want tevoren heeft Hij hen tot Zijn heilig volk verkoren 39. Men noemt hen christen, want zij zijn Zijn werk. 33 Mt 27:46 En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten! 34 Jes 53:9 Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest. 35 Ps 115:7 (1773) Elk, die Hem vreest, hoe klein hij zij of groot, Wordt van dat heil, die weldaân, deelgenoot. Ps 34:10 Vreest den HEERE, gij Zijn heiligen! want die Hem vrezen, hebben geen gebrek. 36 Opb 21:8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood. 37 Joh 14:26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. 38 Bruidsgemeente: Jes 62:5 Want gelijk een een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. 39 Uitgewerkt in zondag 21 15

20 10. k Geloof in Gods vergevende genâ, waarmee Hij door Zijn Zoon de grootste zonden vergeven wil en ook door al Zijn wonden de dood verslaat, nieuw leven schenkt hierna. 11. Het vlees zal opstaan, leven uit de dood, op Jezus dag, een ieder moet dat weten, daar Hij dan, op Zijn rechterstoel gezeten, de straf vol trekt aan wie Hem buitensloot Toch weet ik vast, naar Gods getuigenis, er zal veel vreugde zijn bij wie geloven. Niets gaat dan ooit hun jubeltoon te boven 41, als eeuwig leven hen geschonken is. Psalm 116:10 (1773) Ik zal Uw Naam met dankerkentenis, verheffen, U al mijn geloften brengen. k Zal liefd en lof voor U ten offer mengen, in t heiligdom, waar t volk vergaderd is. 40 1Co 1:8 Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in den dag van onzen Heere Jezus Christus. Luk 19:27 Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze hier, en slaat ze hier voor mij dood. 41 Uitgewerkt in zondag 22, vr. 58; zie o.a. ook: Jes 51:11 Alzo zullen de vrijgekochten des HEEREN wederkeren, en met gejuich tot Sion komen; en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen, treuring en zuchting zullen wegvlieden. 16

21 Zingen bij zondag 23 Wijze: Psalm 103 Wat heb je er aan dat je gelooft? =&= =7===g===X===Y===j=====j====Y====X===Y==Z=h==g=====;= 1. Wat is het nut, de baat van dit geloven? == ==g===w==v=====e===e====u=====t======u=====v==d===c====== Dat ik in Christus voor Gods troon hierboven 42, == =W==h====j======i=====h==Y====Z=====X===X===g=========;= dat ik voor God geheel rechtvaardig ben, == =j===z==y===h======g=====w===x===w===v===e==d=========;= een erfgenaam ook van het eeuwig leven, == =d==w===w===h=====g======w===w====x==y==j==i============= gerechtigheid van Christus mij gegeven 43 : == ==W====h=====j===i====h===Y===Z===X===X===g=============. t is door geloof dat ik dit weet en ken. 2. Al word ik aangeklaagd in mijn geweten: mijn zonden, tegen Gods gebod gemeten zijn groot en zwaar en menigmaal 44 gedaan. Ik heb niet één gebod van God gehouden; nog steeds blijk ik de boosheid vast te houden, geneigd tot kwaaddoen, dat is mijn bestaan Nochtans ziet God, Hij rekent met genade, niet op mijn kwaad, Hij slaat m in Christus gade, Die heeft voor God volmaakt genoeg gedaan. Gerechtigheid en heiligheid zijn beide niet mijn verdienste, t is slechts van Zijn zijde, dat ik verlost ben van mijn boos bestaan. 42 toevoeging, inhoudelijk terug te vinden in voorgaande zondagen HC Toevoeging, herhaling uit zondag HC 7 vr Ps 25:5 (1773) Ik heb tegen U, o HEER,/ zwaar en menigmaal misdreven. 45 zie ook vraag 5: Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten 17

HIJ REKENT MET GENADE

HIJ REKENT MET GENADE HIJ REKENT MET GENADE BERIJMING VAN DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS JANVANDENBRINK HIJ REKENT MET GENADE BERIJMINGEN VAN DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS OP MELODIEËN UIT HET PSALTER VAN GENÈVE WAARVAN TER KENNISMAKING

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde III

Doop van kinderen Orde III Doop van kinderen Orde III Presentatie De voorganger leidt de doopbediening kort met eigen woorden in. Hij noemt daarbij de namen van de doopouders en de dopeling(en). Onderwijzing Jezus Christus heeft

Nadere informatie

De Twaalf Artikelen des geloofs apostolische geloofsbelijdenis. 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

De Twaalf Artikelen des geloofs apostolische geloofsbelijdenis. 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. De Twaalf Artikelen des geloofs apostolische geloofsbelijdenis 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 2. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Belijdenis en doop van volwassenen Orde I

Belijdenis en doop van volwassenen Orde I Belijdenis en doop van volwassenen Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 5 februari 2017, in de Gereformeerde Kerk te Den Ham, aanvang uur.

Orde van dienst voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 5 februari 2017, in de Gereformeerde Kerk te Den Ham, aanvang uur. Orde van dienst voor de gezamenlijke avonddienst op zondag 5 februari 2017, in de Gereformeerde Kerk te Den Ham, aanvang 19.00 uur. Voorganger: Ds. G. De Goeijen Welkom Samen zingen: Psalm 16,1/3 (Liedboek

Nadere informatie

De Eerste Dienst 18 juni 2017

De Eerste Dienst 18 juni 2017 De Eerste Dienst 18 juni 2017 Protestantse Gemeente te Heerhugowaard Voorganger: ds. Henco van Capelleveen Organist: mevr. Ina Terpstra Zang: Jeanette Klercq en Hesselina Gelling OP DE DREMPEL Welkom,

Nadere informatie

6 september uur René Barkema. toewijden aan God. - stilte. - votum + vredegroet. - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God.

6 september uur René Barkema. toewijden aan God. - stilte. - votum + vredegroet. - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God. 6 september 2015 17.00 uur René Barkema toewijden aan God - stilte - votum + vredegroet - GK Gezang 164 (canon) luisteren naar God - NBV Romeinen 3:21-31 - HC Zondag 23 - GK Psalm 71:8, 9, 11 en 14 - preek

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst op zondagavond 18 juni Woord van welkom

Liturgie voor de dienst op zondagavond 18 juni Woord van welkom Liturgie voor de dienst op zondagavond 18 juni 2017. Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Ds. G. de Goeijen Reiny van Rikxoort Jan Braakman Woord van welkom Lied: Psalm 132: 3 en 9 3. Efrata heeft

Nadere informatie

Belijdenis en doop van volwassenen Orde II

Belijdenis en doop van volwassenen Orde II Belijdenis en doop van volwassenen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Voorwoord ... Beste lezer, U hebt een boekje in handen, dat de Heidelbergse Catechismus aan kinderen wil doorgeven.

Voorwoord ... Beste lezer, U hebt een boekje in handen, dat de Heidelbergse Catechismus aan kinderen wil doorgeven. Voorwoord. Beste lezer, U hebt een boekje in handen, dat de Heidelbergse Catechismus aan kinderen wil doorgeven. Waarom deze catechismus voor kinderen? Over het algemeen is er een groot gebrek aan kennis

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Tonny Nap Lezen : Galaten 5 Tekst : Galaten 5 : 1 en 13 Psalm 72 : 1, 4 en 7 Psalm 1 : 1 Lied 473 : 1, 2, 3, 4 en 5 Gezang 179a : 1 Lied 435 : 4 en 5 Votum en groet

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Vraag 1 - zondag 1: Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, (a) niet mijn, (b) maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

De Bijbel Open (23-02)

De Bijbel Open (23-02) 1 De Bijbel Open 2013 8 (23-02) Zoals u wellicht weet vieren veel christenen dit jaar het feit dat de Heidelbergse Catechismus (HC) 450 jaar geleden werd gepubliceerd. Ik denk dat er nauwelijks een ander

Nadere informatie

Een klein vragenboekje voor kinderen

Een klein vragenboekje voor kinderen 1 Een klein vragenboekje voor kinderen door L. G. C. LEDEBOER Gereformeerd leraar te Benthuizen 1 Vraag: Wie heeft u geschapen? ANTWOORD: God, Gen. 1 : 26. 2 Vraag: Wie is God? ANTWOORD: Een allervolmaaktste

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 14 september 2014, eerste viering, 9.30 uur Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Koster: Hendrie Arnold Organist: Wim Pardoen Ouderling van dienst: Herma Schepers Zondagskind:

Nadere informatie

Lezen : 1 Petrus 1 : 1-6 Tekst : Openbaring 21 : 5. Psalm 25 : 6 Gezang 73 Psalm 87 Gezang 179a Gezang 167

Lezen : 1 Petrus 1 : 1-6 Tekst : Openbaring 21 : 5. Psalm 25 : 6 Gezang 73 Psalm 87 Gezang 179a Gezang 167 Lezen : 1 Petrus 1 : 1-6 Tekst : Openbaring 21 : 5 Psalm 25 : 6 Gezang 73 Psalm 87 Gezang 179a Gezang 167 Heeft u al zin in die overheerlijke oliebollen? Dit jaar bakken wij ze tbv Stichting Colours: geef

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde I

Doop van kinderen Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Lezen : Jesaja 25 Tekst : Jesaja 25 : 5-8

Lezen : Jesaja 25 Tekst : Jesaja 25 : 5-8 Lezen : Jesaja 25 Tekst : Jesaja 25 : 5-8 Lied 169 : 1 Lied 169 : 6 Psalm 72 : 2 Opwekking 181 Gezang 179b Psalm 65 : 1 en 2 Psalm 68 : 8 en 13 Gezang 68 Gezang 17 Votum en groet Onze hulp is in de naam

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Lezen : Prediker 12 : 1-8 2 Korintiërs 4 : 7-18 Tekst : Spreuken 16 : 31 Spreuken 20 : 29

Lezen : Prediker 12 : 1-8 2 Korintiërs 4 : 7-18 Tekst : Spreuken 16 : 31 Spreuken 20 : 29 Lezen : Prediker 12 : 1-8 2 Korintiërs 4 : 7-18 Tekst : Spreuken 16 : 31 Spreuken 20 : 29 Psalm 68 : 8 Psalm 92 : 7 en 8 Gezang 75 : 1, 2 en 6 Psalm 90 : 5 en 6 Gezang 179a Gezang 137 Votum en groet Onze

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 Een nieuw begin De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen

Nadere informatie

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

In deze dienst vindt afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers

In deze dienst vindt afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers ORDE van DIENST voor zondag 29 januari 2017 10.00 u in de Hervormde Centrumkerk te Geldermalsen organist: dhr. J.Meulenbeek voorganger: ds. G.J.Krol Ouderling van dienst: dhr. H. Vleugel In deze dienst

Nadere informatie

Eredienst 3 september uur Voorganger: ds. G. den Broeder

Eredienst 3 september uur Voorganger: ds. G. den Broeder Eredienst 3 september 16.30 uur Voorganger: ds. G. den Broeder Liturgie Votum / zegengroet Gezang 171 Gebed Exodus 30: 17-21 Gezang 158 Preek Opwekking 389 Avondmaal (formulier IV) Geloofsbel. Gezang 179b

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Hartelijk welkom in deze leerdienst van de GKv Drachten ZW

Hartelijk welkom in deze leerdienst van de GKv Drachten ZW Hartelijk welkom in deze leerdienst van de GKv Drachten ZW Welkom Inleiding Onderwijs Heidelbergse Catechismus Leerdienst: Zijn eigendom Vraag 1: Wat is uw enige troost in leven en sterven? Antwoord: Dat

Nadere informatie

IN DE ICHTHUSKERK. Zangdienst 30 april Aanvang:19.00 uur. Thema: JUBEL voor God onze sterkte

IN DE ICHTHUSKERK. Zangdienst 30 april Aanvang:19.00 uur. Thema: JUBEL voor God onze sterkte IN DE ICHTHUSKERK Zangdienst 30 april 2017 Aanvang:19.00 uur Thema: JUBEL voor God onze sterkte Voorganger: ds. Th.J.S. van Staalduine uit Nijbroek M.m.v. Gospelband Sinjael uit Donkerbroek 1 Voor de dienst

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

27 november uur RJ Heij orgel Johan Volk Schriftlezing: Mijndert Blijdorp

27 november uur RJ Heij orgel Johan Volk Schriftlezing: Mijndert Blijdorp 27 november 17.00 uur RJ Heij orgel Johan Volk Schriftlezing: Mijndert Blijdorp votum en groet LB 314 = LvdK 328,1-3 [Here Jezus, om uw Woord] gebed lezen: 1 Kon 8,22-26 + 54-61 GK psalm 40,3.7 = LB 40:3,

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Schriftlezing: Markus 2 vers 1 t/m 17 Gezang 328 vers 1 t/m 3 (Liedboek) Psalm 87 vers 4 (Schoolpsalm) Psalm 146 vers 1, 3 en 5 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf

Nadere informatie

n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN

n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN GEBEDEN n de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN nze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij Uw naam. Uw Rijk Kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden

Nadere informatie

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68.

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Voor 16 jaar en ouder! Zondag 25 Zondag 25 gaat over de Sacramenten. Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig

Nadere informatie

Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf?

Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? Zondag 27 Zondag 27 gaat over gedoopte kinderen Lees de tekst van Zondag 27 Vraag 72 : Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? Antw : Neen het; want alleen het bloed van Christus

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

beschrijving kerkdienst voor onze gasten

beschrijving kerkdienst voor onze gasten beschrijving kerkdienst voor onze gasten Gereformeerde Gemeente te Zeist Rehobothkerk, Joubertlaan 5 Predikant: J.J. van Eckeveld Vooraf: Je kunt van ons een Bijbel krijgen. Op de twee wandborden zie je

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. G.H. Abma (Gouda)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. G.H. Abma (Gouda) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. G.H. Abma (Gouda) Schriftlezing: Numeri 24 vers 1 t/m 9 Gezang 434 vers 1, 2 en 5 (Liedboek) Psalm 77 vers 8 (Schoolpsalm) Psalm 98 vers 1 en 2 Psalm 19 vers 3 en

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Kees Baanstra

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Kees Baanstra Welkom in de Hoeksteen Voorganger: Kees Baanstra Lezen : Lezen Johannes 15: 1-17 Gezang 167 : 1, 2 en 3 Breng ons samen (Sela) Gezang 179a Gezang 119 : 3 en 5 Gezang 132 : 2, 4 en 6 Lied 456 : 2 Welkom

Nadere informatie

Ps 81: 8 9 8: Ik ben HIJ DIE IS; God wil Ik u wezen. Uit de duisternis van de slavernij maakte Ik u vrij; hebt gij nog te vrezen?

Ps 81: 8 9 8: Ik ben HIJ DIE IS; God wil Ik u wezen. Uit de duisternis van de slavernij maakte Ik u vrij; hebt gij nog te vrezen? Liturgie Avonddienst 11-09-2016 Ps 68: 10 10: Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag, Met Zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid; Wie zou die hoogste Majesteit Dan niet

Nadere informatie

Amarence en Laurens-Jan van Kooten. Anna Vogel. Zondag 13 november In deze dienst wordt de Doop bediend aan

Amarence en Laurens-Jan van Kooten. Anna Vogel. Zondag 13 november In deze dienst wordt de Doop bediend aan Protestantse Gemeente Het Anker te Zaltbommel Zondag 13 november 2016 In deze dienst wordt de Doop bediend aan Amarence en Laurens-Jan van Kooten en Anna Vogel INTREDE Woord van welkom Stil gebed Aanvangslied

Nadere informatie

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49.

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Voor 16 jaar en ouder! Over de hemelvaart van Christus. Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Vraag 46 : Wat verstaat gij daarmee : opgevaren ten hemel? Antw : Dat Christus voor de ogen van Zijn

Nadere informatie

DE WIL VAN GOD. Intro. Wat zegt de Bijbel? Erwin van Bavel 10 juni 2017

DE WIL VAN GOD. Intro. Wat zegt de Bijbel? Erwin van Bavel 10 juni 2017 DE WIL VAN GOD Erwin van Bavel 10 juni 2017 Intro Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Hein Antonie Wolters

Hein Antonie Wolters Orde van dienst bij het afscheid van Hein Antonie Wolters Geboren: 12 mei 1949 Overleden: 7 februari 2015 Op vrijdag 13 februari om 13.00 uur in de Maranathakerk te Lunteren Voorganger : Mw. Ina Hansum

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten:

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten: FORMULIER VOOR DE BEDIENING VAN DE HEILI- GE DOOP AAN VOLWASSENEN (Zij die in hun jeugd niet gedoopt zijn en op latere leeftijd te kennen geven de christelijke doop te willen ontvangen, dienen vooraf onderwezen

Nadere informatie

Zondag 33 gaat over de waarachtige bekering.

Zondag 33 gaat over de waarachtige bekering. Zondag 33 Zondag 33 gaat over de waarachtige bekering. Lees de tekst van Zondag 33 Vraag 88 : In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? Antw : In twee stukken : in de afsterving van

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Psalm 33 Lied 41 vers 1, 2, 3 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 99 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 33 vers 1 Psalm 33 vers 6 Lied 444 (Op Toonhoogte)

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus.

Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. Les 29. Behoudenis, zaligheid alleen in Jezus Christus. De mensheid is sinds de zondeval (Genesis 3) belast met de erfzonde. Dit wil zeggen dat elk mens geboren wordt met een verloren relatie, zonder enige

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Zondag 1 (HC) Gezang 167 Gezang 161 Lezen : Zondag 1 (HC) Welkom en mededelingen, Inleiding leerdienst Gezang 167 Gezang 161 Lezen : Zondag

Nadere informatie

7 mei uur HJ Room orgel: Piet Noort schriftlezing: Jurrina de Vos

7 mei uur HJ Room orgel: Piet Noort schriftlezing: Jurrina de Vos 7 mei 2017 17.00 uur HJ Room orgel: Piet Noort schriftlezing: Jurrina de Vos 1. Votum 2. Vrede/zegengroet 3. Zingen: Ps. 35: 13 (Laat vromen juichen, trouwe HEER) 4. Gebed 5. Tekst: Zd 2 Heid Cat. 6. Zingen:

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst.

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Voor 16 jaar en ouder! Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Zondag 19 vraag en antwoord 50, 51 en 52. Vraag 50 : Waarom wordt daarbij gezegd : Zittende ter

Nadere informatie

ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST. Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur

ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST. Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur Voorganger: ds. A. Groeneveld Organist: Simon Marbus Koster: Bert de Bruin Orgelspel Welkom

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Ezechiël 36 vers 16 t/m 28 Lied 268 (Op Toonhoogte) 2x Psalm 147 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 115 vers 1 en 2 Psalm 116 vers 1, 10 en 11

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. J. Tadema (Urk)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. J. Tadema (Urk) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. J. Tadema (Urk) Schriftlezing: Johannes 14 vers 15 t/m 21 Psalm 97 vers 1 en 6 (Nieuwe Berijming) Psalm 73 vers 12 (Schoolpsalm) Psalm 143 vers 2, 10 en 11 Psalm

Nadere informatie

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk B I J L A G E B I J J A A R B Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in

Nadere informatie

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) Bijbelrooster Thema: Die geleden heeft HC Zondag 15. Dinsdag 8 maart Geleden. Lezen: zondag 15 HC

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) Bijbelrooster Thema: Die geleden heeft HC Zondag 15. Dinsdag 8 maart Geleden. Lezen: zondag 15 HC Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) Bijbelrooster Thema: Die geleden heeft HC Zondag 15 Dinsdag 8 maart Geleden Lezen: zondag 15 HC Want Christus heeft ook ééns voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest. Onze hulp is de Naam van de Heer,

Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest. Onze hulp is de Naam van de Heer, Eucharistieviering Hemelvaart van de Heer 25 mei 2017 Oudkatholieke parochie van de h. Georgius, Amersfoort OPENINGSLIED Gezang 655, 1-5 INLEIDING Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus,

Nadere informatie

Thema: Hatelijk of hartelijk?

Thema: Hatelijk of hartelijk? Liturgie voor de doopdienst op zondag 12 november 2017, in de Hervormde Kerk te Den Ham, aanvang 19.00 uur. In deze dienst zal de Heilige Doop bediend worden aan: Chayla Wonder Cristina Vreijsen geboren

Nadere informatie

Thema: Hatelijk of hartelijk?

Thema: Hatelijk of hartelijk? Liturgie voor de doopdienst op zondag 12 november 2017, in de Hervormde Kerk te Den Ham, aanvang 19.00 uur. In deze dienst zal de Heilige Doop bediend worden aan: Chayla Wonder Cristina Vreijsen geboren

Nadere informatie

Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop

Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop Voorganger : Ds. Jaap Hansum Organist : Dhr. Rein van Leeuwen Welkom en mededelingen Zingen: Zingende gezegend 228:1,2,3 Geloofd zij God, Hij

Nadere informatie

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander De brief aan de Hebreeën C. Noorlander Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af. Toont de glorie van Christus vanuit het OT: Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters Vergelijkt:

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Liturgie. voor de samenkomst voorafgaand aan de christelijke begrafenis van. Jacob Hoolsema. * 7 september april 2015

Liturgie. voor de samenkomst voorafgaand aan de christelijke begrafenis van. Jacob Hoolsema. * 7 september april 2015 Liturgie voor de samenkomst voorafgaand aan de christelijke begrafenis van Jacob Hoolsema * 7 september 1924 21 april 2015 op 25 april 2015 vanuit de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Tolberterstraat 24,

Nadere informatie

Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest?

Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 20 gaat over de Heilige Geest Zondag 20, vraag en antwoord 53. Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Antw : Eerstelijk, dat Hij tezamen met de Vader en de Zoon

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Schriftlezingen: 1 Koningen 10 vers 1 t/m 13 Mattheüs 12 vers 38 t/m 42 Lied 124 (Op Toonhoogte) Gebed des Heeren vers 10 (Schoolpsalm) Psalm

Nadere informatie

Liturgie voor de leerdienst op zondagavond 3 september 2017 in de Gereformeerde Kerk te Den Ham, aanvang uur.

Liturgie voor de leerdienst op zondagavond 3 september 2017 in de Gereformeerde Kerk te Den Ham, aanvang uur. Liturgie voor de leerdienst op zondagavond 3 september 2017 in de Gereformeerde Kerk te Den Ham, aanvang 19.00 uur. Voorganger: Ds. G. de Goeijen Lied: ELB 184 1. Ik wandel in het licht met Jezus. Het

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Heidelberger Catechismus, deel 2

Heidelberger Catechismus, deel 2 Heidelberger Catechismus, deel 2 VAN GOD DEN VADER EN ONZE SCHEPPING ZONDAG 9 Vr.26. Wat gelooft gij met deze woorden: Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde? Antw.

Nadere informatie

Liederen voor zondag 3 december 2017

Liederen voor zondag 3 december 2017 Liederen voor zondag 3 december 07 Hemelhoog 94 / Opwekking 64 Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Want dit water

Nadere informatie

Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Zondag 46 Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Lees de tekst van Zondag 46 Vraag 120 : Waarom heeft Christus geboden God alzo aan te spreken : Onze Vader? Antw : Opdat Hij van stonden

Nadere informatie

Liturgie bij de avonddienst op 14 februari 2016

Liturgie bij de avonddienst op 14 februari 2016 Liturgie bij de avonddienst op 14 februari 2016 We luisteren naar: Zie hoe Jezus lijdt voor mij (Sela) Zie hoe Jezus biddend strijdt met de pijn, verlatenheid. Zo alleen, verwond roept Hij: Mijn God, waarom

Nadere informatie

Voor de diensten van Schrift en Tafel in de Emmaüskerk te Middelharnis

Voor de diensten van Schrift en Tafel in de Emmaüskerk te Middelharnis Tafelgebeden Voor de diensten van Schrift en Tafel in de Emmaüskerk te Middelharnis Over het Avondmaal Kort voor zijn heengaan heeft Jezus in het houden van een maaltijd met zijn leerlingen uitdrukking

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Lukas 11 vers 1 t/m 13 Psalm 100 vers 1 (Schoolpsalm) Lied 442 (Op Toonhoogte) Psalm 103 vers 1 en 2 Psalm 105 vers 5 Psalm 134 vers

Nadere informatie