Algemene voorwaarden HenDon Concepts International BV. 1. Toepasselijkheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden HenDon Concepts International BV. 1. Toepasselijkheid"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden HenDon Concepts International BV 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overige rechtsverhoudingen tussen HenDon Concepts International BV en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door HenDon Concepts International BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door HenDon Concepts International BV. 1.3 De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding. 1.4 De Algemene Voorwaarden HenDon Concepts International BV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Twente onder nummer Definities 2.1 Opdrachtgever: De partij die verzoekt en/of opdracht geeft aan HenDon Concepts International BV 2.2 HenDon Concepts International BV Producten: Alle door HenDon Concepts International BV geleverde producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot (standaard) contracten en offertes, onderzoeksinstrumenten, werkwijzen, adviezen, ontwerpen, computerprogramma s, rapporten etc. 2.3 Fout: Vergissingen, onachtzaamheden, nalatigheden, verzuimen, onjuiste adviezen of soortgelijke onzorgvuldigheden. 2.4 Derden Product(en): Alle door HenDon Concepts International BV geleverde producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendommen, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij HenDon Concepts International BV berusten. 2.5 Werkdagen: Normale Nederlandse werktijden ( ) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen. 3. Bevestiging Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van HenDon Concepts International BV zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van HenDon Concepts International BV. 4. Aanbiedingen Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen. 5. Sluiten van de overeenkomst 5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door HenDon Concepts International BV en Opdrachtgever ondertekende offerte, opdrachtbevestiging of contract door HenDon Concepts International BV retour is ontvangen, onder voorbehoud van acceptatie door HenDon Concepts International BV van deze door Opdrachtgever ondertekende offerte, opdrachtbevestiging of contract. De offerte, opdrachtbevestiging of contract is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan HenDon Concepts International BV verstrekte informatie. 5.2 Partijen hebben het recht met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of hem surséance van betaling wordt verleend of indien de andere partij wordt geliquideerd of feitelijk wordt beëindigd. 5.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht anders voortvloeit. 5.4 Een overeenkomst tussen HenDon Concepts International BV en Opdrachtgever waarvoor geen nader contract en/of duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar indien de levering betrekking heeft op de levering van een product waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkenmale voor de duur van 1 (één) jaar.

2 5.5 Opzegging van de overeenkomst, als omschreven in artikel 5.4 vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 2 (twee) maanden voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst door wederpartij is ontvangen. 5.6 Ieder der partij is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere partij ook na schriftelijk sommatie stellende een redelijke termijn in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen. 5.7 HenDon Concepts International BV heeft overigens het recht met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst middels een buitenrechtelijke verklaring de overeenkomst en/of aanbiedingen te ontbinden dan wel te annuleren indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is bij overlijden van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend of indien Opdrachtgevers onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van HenDon Concepts International BV direct en volledig opeisbaar. 5.8 Na beëindiging, om welke reden dan ook, van de overeenkomst, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na beëindiging van de overeenkomst, zoals o.a. doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding. 5.9 De tussen HenDon Concepts International BV en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HenDon Concepts International BV. 6. Terbeschikkingstelling van informatie door de Opdrachtgever 6.1 Alle opdrachten worden door HenDon Concepts International BV uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan HenDon Concepts International BV kenbaar gemaakte gegevens, inlichten of wensen. 6.2 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die HenDon Concepts International BV overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan HenDon Concepts International BV ter beschikking te stellen. 6.3 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd. 6.4 Indien Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, is HenDon Concepts International BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 7. Uitvoering van de opdracht 7.1 HenDon Concepts International BV bepaalt de wijze en door welke persoon(en) de opdracht wordt uitgevoerd. Alle werkzaamheden zullen op normale Nederlandse werktijden en dagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd. 7.2 Werkzaamheden verricht door, door HenDon Concepts International BV ingeschakelde derden, vallen eveneens onder deze voorwaarden. 7.3 Gedurende de overeenkomst zal Opdrachtgever zelf dan wel middels derden geen activiteiten met betrekking tot de opdracht ondernemen, zonder daarvoor met HenDon Concepts International BV overeenstemming te hebben bereikt. 8. Geheimhouding 8.1 Tenzij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking geldt, verbinden partijen zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie waarvan partijen kennis nemen. 8.2 Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij partijen voor zichzelf optreden in een juridische procedure waarbij deze stukken van belang zijn. 8.3 HenDon Concepts International BV zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van HenDon Concepts International BV, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. 9. Aansprakelijkheid 9.1 HenDon Concepts International BV zal bij de uitvoering van de opdracht zorgvuldig handelen, hetgeen uitsluitend inhoudt dat HenDon Concepts International BV werkzaamheden naar beste weten en kunnen zal verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht zal nemen welke van haar verwacht kan worden. 9.2 Indien HenDon Concepts International BV bij haar werkzaamheden is uitgegaan van informatie die afkomstig is van Opdrachtgever en HenDon Concepts International BV een fout heeft gemaakt doordat de Opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is HenDon Concepts International BV voor de daardoor geleden schade niet aansprakelijk.

3 9.3 HenDon Concepts International BV is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking door of namens het bestuur en/of aandeelhouder(s) van een onderzochte partij, niet zijnde de Opdrachtgever. 9.4 HenDon Concepts International BV is uitsluitend aansprakelijk, indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een Fout van HenDon Concepts International BV die bij zorgvuldig handelen zoals omschreven in artikel 9.1 vermeden zou zijn. 9.5 Aansprakelijkheid van HenDon Concepts International BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, schade door bedrijfsstagnatie of voor vorderingen van derden op Opdrachtgever, is uitgesloten. 9.6 Opdrachtgever vrijwaart HenDon Concepts International BV voor vorderingen van derden wegens schade die het gevolg is van door de opdrachtgever dan wel de onderzochte partij, niet zijnde de Opdrachtgever, aan HenDon Concepts International BV onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie. 10. Gebruiksrecht Programmatuur 10.1 HenDon Concepts International BV verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve gebruiksrecht tot het gebruik van de Producten, met daarbij behorende documentatie Het gebruiksrecht van software door HenDon Concepts International BV geleverd, is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de Producten op de met HenDon Concepts International BV overeengekomen verwerkingseenheid en het met HenDon Concepts International BV overeengekomen aantal gebruikers en/of werkstations. Het is de Opdrachtgever verboden de producten te wijzigen of te doen wijzigen De door HenDon Concepts International BV geleverde software mag uitsluitend gebruik worden in combinatie met door HenDon Concepts International BV geleverde afdrukmedia Het is Opdrachtgever verboden de Producten op enigerlei wijze te kopiëren, dupliceren of te modificeren Het is opdrachtgever toegestaan voor doeleinden van beveiliging één back-up te maken van de ter beschikking gestelde producten Het gebruiksrecht op de producten is niet overdraagbaar aan derden Opdrachtgever is niet bevoegd onder welke titel dan ook of op welke wijze dan ook de Producten ter beschikking te stellen aan derden Reverse engineering of decompilatie van de Producten door Opdrachtgever is verboden tenzij expliciet rechtens toegelaten Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 12. Voor zover in het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden Derden is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. 11. Onderhoud / Support 11.1 HenDon Concepts International BV biedt Opdrachtgever, afhankelijk van het Product, de mogelijkheid om Onderhoud en/of Support te nemen. 12. Derden Producten 12.1 Algemene Voorwaarden Derden Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden De Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden HenDon Concepts International BV van toepassing worden verklaard, zullen indien beschikbaar bij HenDon Concepts International BV uitsluitend op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en taal ter beschikking worden gesteld zoals HenDon Concepts International BV deze heeft ontvangen De Algemene Voorwaarden HenDon Concepts International BV treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden HenDon Concepts International BV en de Algemene Voorwaarden Derden, kan HenDon Concepts International BV de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren Derden Producten HenDon Concepts International BV is gerechtigd Derden Producten te leveren dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. HenDon Concepts International BV is niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4 Indien HenDon Concepts International BV Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden HenDon Concepts International BV tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst HenDon Concepts International BV levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden Er vindt door HenDon Concepts International BV geen Onderhoud, Support dan wel andere diensten plaats op Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 13. Leveringstermijn 13.1 Alle door HenDon Concepts International BV eventueel genoemde en voor haar geldende leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan HenDon Concepts International BV bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen Leveringstermijnen worden derhalve niet beschouwd als een fatale termijn waarbinnen geleverd dient te worden, maar als termijn waarbinnen HenDon Concepts International BV naar haar beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen HenDon Concepts International BV en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn De overschrijding van een eventueel geldende leveringstermijn door HenDon Concepts International BV behelst nimmer een verzuim van HenDon Concepts International BV. HenDon Concepts International BV aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien de leveringstermijn overschreden mocht worden HenDon Concepts International BV verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen HenDon Concepts International BV en Opdrachtgever getekend exemplaar van de door HenDon Concepts International BV opgestelde overeenkomst is ontvangen door HenDon Concepts International BV en/of alle met Opdrachtgever overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien HenDon Concepts International BV met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle met Opdrachtgever overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt HenDon Concepts International BV het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle met Opdrachtgever overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald Rechten, zoals maar niet beperkt tot de overdracht van Producten, worden aan Opdrachtgever verleend onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien verzuim van betaling plaatsvindt, dient Opdrachtgever op eigen kosten de Producten binnen een week na opdracht daartoe van HenDon Concepts International BV terug te leveren aan HenDon Concepts International BV. Alle andere rechtsmiddelen blijven van toepassing Indien Opdrachtgever, uit door HenDon Concepts International BV te leveren Producten, een nieuw product vormt, doet Opdrachtgever het vormen van het nieuwe product voor HenDon Concepts International BV en houdt Opdrachtgever het nieuwe product voor HenDon Concepts International BV totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen tijdig en volledig heeft betaald. HenDon Concepts International BV behoudt tot het moment van tijdige en volledige betaling door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van het nieuwe product. 14. Aflevering, Installatie en Acceptatieprocedure 14.1 HenDon Concepts International BV zal de Producten aan Opdrachtgever conform de door HenDon Concepts International BV schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en indien door Opdrachtgever gewenst installeren Aflevering van producten geschiedt door de terbeschikkingstelling van de Producten aan Opdrachtgever ter plaatse en magazijn van HenDon Concepts International BV. De kosten van transport en eventuele verzekering zijn voor rekening van Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door HenDon Concepts International BV bepaald en verzekering van de te vervoeren Producten geschiedt niet door HenDon Concepts International BV, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen Levering, door of middels HenDon Concepts International BV van diensten geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht Uitsluitend in het geval waar installatie door HenDon Concepts International BV plaatsvindt, zal er onmiddellijk na voltooiing van de installatie een acceptatieperiode van toepassing zijn. De acceptatieperiode voor Opdrachtgever bedraagt 7 (zeven) dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de acceptatieperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de Producten voor productieve en/of operationele doeleinden te gebruiken.

5 14.5 De Producten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd: a) bij de aflevering indien de installatie niet door HenDon Concepts International BV wordt uitgevoerd, dan wel: b) indien HenDon Concepts International BV de installatie heeft voltooid: op de eerste dag na de acceptatieperiode Alle geleverde goederen voorzover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van HenDon Concepts International BV, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald. 15. Garantie 15.1 Op de HenDon Concepts International BV Producten wordt geen garantie gegeven. Eventuele garantie op Derden Producten wordt gegeven overeenkomstig de Algemene Voorwaarden Derden zoals vermeldt in artikel HenDon Concepts International BV garandeert niet dat de Producten zullen functioneren zonder onderbrekingen of Fouten, geschikt zijn voor elk door Opdrachtgever voorgenomen gebruik en/of zullen leiden tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat. 16. Prijzen / Betalingen 16.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief andere eventuele heffingen vanwege de overheid in rekening worden gebracht HenDon Concepts International BV zal de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen tweewekelijks deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen middels automatische incasso of contact tenzij anders schriftelijk overeengekomen Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan HenDon Concepts International BV verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan HenDon Concepts International BV verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 500 (vijfhonderd). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop de Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente, in rekening worden gebracht HenDon Concepts International BV heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen Indien HenDon Concepts International BV niet is staat is te leveren als gevolg van verzuim aan de zijde van Opdrachtgever is HenDon Concepts International BV gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag Periodieke vergoedingen zijn als voorschot verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen en zal verder voorafgaand aan elk nieuw jaar of andere periode dat de overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht Het verschuldigde bedrag in artikel 16.1 kan verhoogd worden met eventuele orderkosten, verzendkosten en kosten van derden. Verhoging kan eveneens plaatsvinden indien werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever buiten het kantoor van HenDon Concepts International BV geschieden. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van HenDon Concepts International BV worden uurlonen, reis- en wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijd vergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurloon. De wijze van vervoer wordt door HenDon Concepts International BV bepaald. Het voorgaande is eveneens van toepassing op werkzaamheden die buiten Nederland zullen plaatsvinden Bovenstaande bepalingen laten overige HenDon Concepts International BV toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet HenDon Concepts International BV zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn. 17. Intellectuele eigendomsrechten 17.1 HenDon Concepts International BV heeft het exclusieve recht de HenDon Concepts International BV Producten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan middels licenties aan derden ter beschikking te stellen Tenzij er sprake is van Derden Producten, blijven voor elke opdracht door HenDon Concepts International BV uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de levering van een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij HenDon Concepts International BV.

6 17.3 Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, merken, ontwerpen, andere gelijksoortige rechten, en de daaruit voortkomende resultaten en het recht tot deponering, registreren dan wel op andere wijze vastleggen van voornoemde rechten wereldwijd voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu en voor altijd aan HenDon Concepts International BV zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen uit de Producten te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten De intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van een Product, dan wel een gedeelte daarvan, kunnen slechts middels schriftelijke akte overgedragen worden aan Opdrachtgever indien HenDon Concepts International BV deze rechten heeft Indien HenDon Concepts International BV, Opdrachtgever dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten aanbrengen blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde Producten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij HenDon Concepts International BV berusten dan wel bij derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij HenDon Concepts International BV dan wel derde rechthebbende berusten, zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan HenDon Concepts International BV dan wel derde rechthebbende HenDon Concepts International BV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en overige rechten voor met betrekking tot cursusmateriaal en/of documentatie die worden verstrekt. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in bruikleen te geven. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat haar werknemers en/of derden aan voornoemde verplichtingen zullen voldoen Vrijwaring HenDon Concepts International BV zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de HenDon Concepts International BV Producten inbreuk maken op een in Nederland geldend auteursrecht. HenDon Concepts International BV zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en toegewezen schadevergoedingsbedragen betalen, mits Opdrachtgever: a) HenDon Concepts International BV onmiddellijk doch uiterlijk binnen 10 dagen nadat de gestelde inbreuk op auteursrecht aan Opdrachtgever ter kennis is gebracht dan wel dat Opdrachtgever daarvan in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk informeert over de vordering, en b) de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking aan HenDon Concepts International BV overlaat. Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat, behoudt HenDon Concepts International BV zich het recht voor om het licentie-, dan wel sublicentierecht op het HenDon Concepts International BV Product te verwerven of het HenDon Concepts International BV Product zodanig te wijzigen dat zij niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Indien naar het oordeel van HenDon Concepts International BV de voorgaande mogelijkheid redelijkerwijze niet in aanmerking komen, kan HenDon Concepts International BV het geleverde HenDon Concepts International BV Product terugnemen tegen vergoeding van uitsluitend de voor dit HenDon Concepts International BV Product reeds betaalde vergoeding verminderd met een redelijke vergoeding voor het van het HenDon Concepts International BV Product gemaakte gebruik.

7 HenDon Concepts International BV zal Opdrachtgever niet vrijwaren tegen een actie voorzover: a) Deze gegrond is op de stelling dat de Derden Producten doorgeleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maken op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel een ander recht; b) Hetgeen geleverd door Opdrachtgever onderdeel is of in samenhang geleverd is met een Product; c) Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht in of aan het Product Indien tussen HenDon Concepts International BV en Opdrachtgever overeengekomen is dat de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van een Product dan wel een gedeelte daarvan aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal Opdrachtgever HenDon Concepts International BV vrijwaren tegen elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat het product dan wel een gedeelte daarvan inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht behorend aan een derde. 18. Opzegging 18.1 Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen Opzegging vindt plaats door middel van een aangetekende brief. 19. Toepasselijk recht 19.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en HenDon Concepts International BV, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen die verband houden met een door hen gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

Algemene Voorwaarden De IT-jurist B.V.

Algemene Voorwaarden De IT-jurist B.V. Algemene Voorwaarden De IT-jurist B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overige rechtsverhoudingen tussen De IT-jurist B.V. en Opdrachtgever,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PLEXSYS

Algemene Voorwaarden PLEXSYS Algemene Voorwaarden PLEXSYS 1. ALGEMEEN 1.1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van PLEXSYS en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: algemene voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V.

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. 1 Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. Artikel 1 - Definities In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft 2 Opdrachtnemer: Ex Mach!na

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden administratieve diensten

Algemene voorwaarden administratieve diensten Algemene voorwaarden administratieve diensten ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Wirévi hypotheek advies buro & assurantiën B.V. h.o.d.n. Wirevi financiële & administratieve diensten 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTGENS FINANCIËLE DIENSTEN V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTGENS FINANCIËLE DIENSTEN V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTGENS FINANCIËLE DIENSTEN V.O.F. Tot stand gekomen op 28 januari 2015. Schutgens Financiële Diensten V.O.F., gevestigd aan De Zuiling 122, 6662 RE, te ELST (gld), telefoonnummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Artikel 2 Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Westerprojekt 0901

Algemene voorwaarden Westerprojekt 0901 Algemene voorwaarden Westerprojekt 0901 Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Westerprojekt Beheer B.V. de volgende leveringsvoorwaarden: Art.1 Algemeen 1. Westerprojekt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Praktijk JeEigenSpoor (verder JeEigenSpoor):

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DDRecovery

Algemene Voorwaarden DDRecovery Algemene Voorwaarden DDRecovery 1. Definities a. DDRecovery: de eenmanszaak DDRecovery, gevestigd aan Spuisluis 3, 2408 PP te Alphen aan den Rijn. b. Back-up: Een reservekopie van gegevens op een datadrager.

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie

1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie 1 Leveringsvoorwaarden Mening en Training Dijkhuis Communicatie Artikel 1 Definities 1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Dijkhuis Communicatie

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden @dministratorz Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van @dministratorz. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

KomPas Opleiding Frans Meulepas Algemene Vooraarden KomPas

KomPas Opleiding Frans Meulepas Algemene Vooraarden KomPas Algemene Vooraarden KomPas 1 ALGEMENE VOORWAARDEN KOMPAS Artikel 1: Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan KomPas een opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sport Advies

Algemene voorwaarden Sport Advies Algemene voorwaarden Sport Advies Artikel 1: algemeen 1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Sport Advies opdracht geeft tot uitvoering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V.

Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V. Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V. Algemeen De in artikelen 1 tot en met 12 opgenomen algemene bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van F1 Systems B.V. Mussenstraat 49

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN EN PRODUCTEN Versie juni 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27291048 KN-ICT BV

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN EN PRODUCTEN Versie juni 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27291048 KN-ICT BV ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN EN PRODUCTEN Versie juni 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27291048 KN-ICT BV 1 ALGEMEEN 1.1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Holland App Store 19-6-2014

Algemene voorwaarden Holland App Store 19-6-2014 Algemene voorwaarden Holland App Store Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Holland App Store en een Opdrachtgever.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende het verrichten van diensten door Scamander Solutions BV

Algemene voorwaarden betreffende het verrichten van diensten door Scamander Solutions BV Algemene voorwaarden betreffende het verrichten van diensten door Scamander Solutions BV Artikel 1 Onderwerp 1. Opdrachtgever geeft aan Scamander Solutions BV en Scamander Solutions BV aanvaardt van opdrachtgever

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Code#id Webdesign. Onder Code#id Webdesign wordt verstaan de opdrachtnemer en gebruiker van deze

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat;

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat; Algemene voorwaarden Artikel 1. Begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Accion Verzuimregie & HRM aangaat;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANDERZVERDER én BEVLOGEN WERKEN. Artikel 1: Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN ANDERZVERDER én BEVLOGEN WERKEN. Artikel 1: Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN ANDERZVERDER én BEVLOGEN WERKEN Artikel 1: Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN

Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Den Haag, 1 januari 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Schinkelshoek & Verhoog: Opdrachtbrief: een document van Schinkelshoek & Verhoog, waarin de

Nadere informatie

(hierna: Algemene Voorwaarden )

(hierna: Algemene Voorwaarden ) (hierna: Algemene Voorwaarden ) 1 1. Algemene Voorwaarden 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes, leveringen en overeenkomsten) tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; ALGEMENE VOORWAARDEN KH LEGAL ADVICE BV 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie