Prostitutiebeleid in de gemeente Alkmaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prostitutiebeleid in de gemeente Alkmaar"

Transcriptie

1 gemeente ~~LKMAA~ Prostitutiebeleid in de gemeente Alkmaar na de opheffing van het algemeen bordeelverbod Oktober 2000

2

3 PROSTITUTIEBELEID IN DE GEMEENTE ALKMAAR na de opheffing van het algemeen bordeelverbod 1. Inleiding Door een wijziging van het Wetboek van strafrecht is het algemeen bordeelverbod met ingang van 1 oktober 2000 opgeheven. Deze wetswijziging kent een lange voorgeschiedenis, waarin overheid en samenleving hebben geworsteld met het verschijnsel prostitutie. Exploitatie van prostitutie is een maatschappelijke realiteit die niet met een absoluut verbod zal verdwijnen. De wetgever is tot het inzicht gekomen dat het handhaven van een verbod op de exploitatie, dat leidt tot criminalisering, niet de goede weg is om greep op het verschijnsel prostitutie te krijgen en de criminaliteit daarin en daaromheen effectief aan te pakken. Het is wenselijk om vormen van exploitatie van prostitutie waarin meederjarige prostituees die vrijwillig werkzaam zijn niet langer te verbieden, om beter in staat te zijn prostitutie en de prostitutiebranche in goede banen te leiden, zo gezond, veilig en transparant mogelijk te maken en te ontdoen van criminele randverschijnselen. Met de wetswijziging worden diverse doelen nagestreefd: het beheersen en reguleren van de exploitatie van prostitutie, het verbeteren van de bestrijding van exploitatie van onvrijwillige prostitutie, het beschermen van minderjarigen tegen seksueel misbruik, het beschermen van de positie van prostituees, het ontvlechten van prostitutie en criminele randverschijnselen en het terugdringen van prostitutie door illegalen. Door de opheffìng van het bordeelverbod wordt de weg vrijgemaakt voor een gemeentelijk prostitutiebeleid, zoals dat in deze nota is neergelegd. De nota is een vervolg op de nota "Prostitutie en overige seksinrichtingen" uit Deze laatste behoeft uit beheersmatig oogpunt beleidsinhoudelijk enige aanpassing. Ook de gewijzigde model-algemene plaatselijke verordening (APV) van de VNG maakte een wijziging wenselijk. Deze notitie heeft een andere opzet dan haar voorganger. Zij bevat een beknopte beschrijving van de belangrijkste beleidsregels over de exploitatie van prostitutie. Gedetailleerde uitwerkingsaspecten zijn omwille van de duidelijkheid en overzichtelijkheid weggelaten. Ook een beschrijving van de voorgeschiedenis ontbreekt. Belangstellenden voor deze aspecten kunnen de nota van 1991 raadplegen. Deze nota bevat het beleid ter beheersing en regulering van de exploitatie van prostitutie in de gemeente Alkmaar. Het beleid is opgehangen aan het gewijzigde hoofdstuk 3 van APV en de daarvan afgeleide Nadere regels w.o. inrichtingseisen. Voorts wordt gewerkt aan de positieve bestemming van seksinrichtingen in de bestemmingsplannen. Tenslotte worden afspraken gemaakt met de exploitanten over maatregelen tot beperking van hinder voor de omgeving. Deze afspraken worden desgewenst in een convenant ondergebracht. 2. Begripsbepaling De kernbegrippen omtrent prostitutie zijn omschreven in de wet en in artikel van de APV. In verband met het vergunningenstelsel geldt als belangrijkste het begrip seksinrichting: "de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar". 3. Uitgangssituatie Alkmaar kent een betrekkelijk groot aanbod publiek toegankelijke seksinrichtingen. Het leeuwendeel hiervan bestaat uit de concentratie van raamprostitutie op de Achterdam met 123 ramen. Bordelen zijn gevestigd aan de Bergerweg 26, Geestersingel 58 en Voormeer 8A. Voorts is er een Thaise massagesalon gevestigd in de Kapelsteeg. Er is een seksbioscoop met dark rooms gevestigd aan de Laat. Het beleid was en is dat er geen seksinrichtingen worden gevestigd in specifieke woonbuurten of straten met een overwegende woonfunctie. Over thuiswerkers en escortbedrijven is weinig bekend. Alkmaar kent geen straatprostitutie. Overigens zijn er nog een aantal aanverwante bedrijven (seksvideotheek, sekswinkel) die niet vergunningplichtig zijn.

4

5 4. Doel van het beleid Het beleid is een middel voor het beheersen en reguleren van de exploitatie van prostitutie. In navolging van het regeringsbeieid is de aanpak er op gericht om de exploitatie van prostitutie waarin meederjarige prostituees die vrijwillig werkzaam zijn in goede banen te leiden, zo gezond, veilig en transparant mogelijk te maken en te ontdoen van criminele randverschijnselen. Het beleid heeft betrekking op de openbare orde en veiligheid, de kwaliteit van het pand en de inrichting, arbeidsomstandigheden en hygiënische voorzieningen en gezondheid. Deze regels worden zonodig vertaald naar voorschriften, verbonden aan de exploitatievergunning voor de seksinrichting. 5. Bepalingen over het prostitutie-aanbod Uitgangspunt van het beleid is een bevriezing van het huidige aanbod van raamprostitutie en overige seksinrichtingen. De reden hiervan is dat er in Alkmaar, ook gelet op gelet op haar centrumfunctie, ruim voldoende seksvoorzieningen gevestigd zijn. Bovendien leidt de opheffing van het algemeen bordeelverbod waarschijnlijk tot extra voorzieningen in de regio. Voor een uitbreiding van het aanbod in Alkmaar bestaat derhalve vooralsnog geen noodzaak. Behoudens dit beleidsuitgangspunt is om reden van goed bestuur op de Achterdam nog slechts een zeer beperkte uitbreiding van het aantal ramen mogelijk in een tweetal panden (op de begane grond) die thans nog als woning in gebruik zijn. Een andere functie dan "prostitutie-doeleinden" kan in alle redelijkheid niet verlangd worden. Pand Achterdam 7 is door de Gemeente Alkmaar aangekocht. Dit pand zal vooralsnog worden gebruikt voor overheidsdoeleinden. Op de Achterdam zijn overigens geen andere exploitatievormen van prostitutie toegestaan. De hoekpanden van de Achterdam blijven gevrijwaard van prostitutie-activiteiten. Straatprostitutie is en blijft verboden in Alkmaar. Deze vorm van prostitutie legt een onevenredig grote druk op het woon- en leefklimaat en veroorzaakt meestal grote maatschappelijke onrust. Ook gaat het dikwijls gepaard met criminele randverschijnselen, zoals drugsgebruik en uitbuiting van prostituees. Het bemoeilijkt de controle door de politie en vertroebelt het overzicht op de bedrijfstak in ernstige mate. Tenslotte is deze vorm van prostitutie geen verrijking van het straatbeeld, noch van het prostitutie-aanbod, dat gelet op de doelstellingen van het beleid wenselijk is. Het beleid ten aanzien van thuiswerkende prostituees (zij die hun klanten thuis ontvangen) en escortbedrijven (prositituee op bestelling aan huis), blijft een ondoorzichtig en moeilijk te reguleren deel van de bedrijfstak. Onderzocht wordt of het zinnig is voor thuiswerkers een meldingsplicht in te voeren. Escortburo s zijn vergunningplichtig. In beginsel wordt de aanbodregulering van deze vormen van prostitutie aan het marktmechanisme overgelaten. Als beleidslijn wordt aangehouden dat niet tegen deze prostituees wordt opgetreden, tenzij men zich naar redelijk vermoeden schuldig maakt aan strafbare feiten (inclusief fiscale delicten) of overlast voor de omgeving veroorzaakt. 6. Ruimtelijke ordening Het uitgangspunt van de ruimtelijke ordening van deze bedrijfstak is da~t er geen seksinrichtingen worden gevestigd in specifieke woonbuurten of straten met een overwegende woonfunctie. Seksinrichtingen/de bestemming "prostitutiedoeleinden" krijgen een plaats in de bestemmingsplannen. Enerzijds wordt gewerkt aan een zogenoemd "paraplu-bestemmingsplan" waarin verbodsbepalingen over prostitutie zijn opgenomen, die als ware het een paraplu over de vigerende bestemmingsplannen heen wordt geplaatst. Zulke gebruiksvoorschriften ontbreken veelal in oudere bestemmingsplannen. Anderzijds zal voor de Achterdam een postzegelbestemmingsplan worden gemaakt. Positieve bestemming van de overige seksinrichtingen zal plaatsvinden bij planherzieningen. Vanwege de (door politieke gevoeligheden geplaagde) wetsgeschiedenis is tot voor kort onzekerheid blijven bestaan of het voorstel tot wijziging van het Wetboek van strafrecht (TK ) het Staatsblad wel zou halen. Door deze omstandigheid heeft de gemeente niet tijdig kunnen starten met de bestemmingsplanprocedures. Dit leidt ertoe dat deze plannen bij inwerkingtreden van de wet nog niet zijn vastgesteld. Dit draagt het risico in zich dat een (ongewenste) toename van het aantal seksinrichtingen niet met succes in rechte kan worden verhinderd. In dit verband is de hoop er op gevestigd dat de in deze nota neergelegde beleidslijn in voorkomende gevallen door de rechter wordt erkend als een acceptabele grondslag om nieuw te vestigen seksinrichtingen te weren. 2

6

7 7. Openbare orde, woon- en leefmilieu, veiligheid en gezondheid Het voornaamste instrument voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid is de exploitatievergunning voor een seksinrichting. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden. Overtreding daarvan is vatbaar voor strafrechtelijke vervolging en/of bestuursrechtelijke sancties. Daarnaast wordt een convenant gesloten met de exploitanten van de Achterdam met afspraken over de beperking van de hinder die uitgaat van de concentratie van raamprostitutie. Hiertoe zal de gemeente tevens het initiatief nemen voor een periodiek overleg met de betrokken belangengroepen. Ter bescherming van de openbare orde, veiligheid, (volks)gezondheid en het woon- en leefklimaat gelden onder meer de volgende regels. Straatprostitutie Om eerder genoemde redenen is er een absoluut verbod op straatprostitutie in de gehele gemeente (art APV). Sluitingsuur (artikel APV) Daar de openingstijden, na jaren van volledig vrije openingstijden, worden ingeperkt, zijn de navolgende tijdstippen vastgesteld als een reëel compromis tussen de uiteenlopende belangen. Enerzijds wordt belangrijke winst geboekt waar het gaat om de nachtrust. Anderzijds is er oog voor de economische belangen van de exploitanten en de inhurende prostituees. Volgens de APV zijn seksinrichtingen van uur tot uur voor het publiek gesloten. Bij vergunningvoorschrift kan de burgemeester per inrichting een afwijkend sluitingsuur bepalen. De sluitingstijden van de seksinrichtingen gelegen aan de Achterdam worden bepaald op uur, gelijk aan de zogenaamde "ontnuchteringszaken" in de horeca. De clubs hebben een sluitingsuur van uur. Dit tijdstip is gerechtvaardigd door het besloten en discrete karakter van deze clubs. In beide gevallen duurt de sluitingstijd tenminste tot uur. Voor overige seksinrichtingen bepaalt de burgemeester een passend sluitingsuur. Overlast De vergunninghouder dient te verkomen dat de exploitatie leidt tot een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat in de omgeving van de inrichting. Gevelreclame Waar het gaat om gevelreclame is de Reclameverordening Gemeente Alkmaar van toepassing. Clubs past terughoudendheid met gevelreclame. Een bescheiden uiting die recht doet aan het besloten/discrete karakter van de club. Toezicht Functioneel toezicht op de Achterdam geschiedt volgens wettelijke richtlijnen. Cameratoezicht vindt plaats onder toezicht van de politie en conform de voorwaarden van de Registratiekamer. Overige seksinrichtingen zorgen in overleg met de politie voor adequaat toezicht. Het toezicht in het kader van de de controle op de naleving van vergunningvoorschriften (o.a. door de politie) geschiedt op basis van het nieuwe artikel 151A van de Gemeentewet. Op vordering van de politie overlegt de beheerder de beelddrager (videoband/cd-rom) voor opsporingsdoeleinden. Horeca-exploitatie en speelautomaten Indien in een seksinrichting sprake is van horeca-exploitatie of bij aanwezigheid van speelautomaten, dan dient de exploitant te beschikken over de krachtens wettelijk voorschrift ter zake voorgeschreven vergunningen. Horeca-exploitatie (de verstrekking van dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse) is slechts toegestaan als dit ondersteunend is en van onderschikt belang aan de prostitutieactiviteiten. Een seksinrichting geldt als hoogdrempelig in de zin van de Wet op de kansspelen. Op de Achterdam is geen voor het publiek toegankelijke horeca toegestaan. Drugs In de inrichting mogen geen drugs of andere soorten middelen, zoals genoemd in de lijsten I (harddrugs) en II (hennepproducten) worden aangeboden of verhandeld.

8

9 Brandveiligheid en bouweisen Een seksinrichting voldoet aan door burgemeester en wethouders te stellen inrichtingseisen. Hygiëne en medische zorg In het belang van de volksgezondheid en gelet op de gezondheidsrisico s voor prostituees, zorgt de exploitant voor een adequaat niveau van hygiëne en medische zorg. Een en ander tot genoegen van de directeur van de GGD. Voor de Achterdam geldt dat ter plaatse minimaal eens per twee weken een vrij toegankelijk artsenspreekuur is. Burgemeester en wethouder stellen in overleg met de GGD nadere regels inzake gezondheid en hygiëne. Arbeidsomstandigheden De arbeidsomstandigheden van prostituees dienen in overeenstemming te zijn met de regelgeving. Exploitanten die als werkgever optreden dienen zich aan te sluiten bij een Arbo-dienst. Controle op naleving van de wettelijke voorschriften geschiedt door de Arbeidsinspectie. Identiteitscontrole prostituees Het is niet toegestaan prostituees te werk te stellen die niet beschikken over een voor het verrichten van arbeid geldige verblijfstitel (Wet arbeid vreemdelingen). In het kader van privaatrechtelijke afspraak verhuurder-huurder controleert de exploitant de persoonsbescheiden van de prostituees. Bij redelijke twijfel over de geldigheid van de papieren of over de leeftijd of identiteit van de prostituee, informeert hij de politie hierover. 8. Handhaving en sancties Met de handhaving van het beleid zijn belast: de politie (openbare orde en veiligheid) de brandweer (brandveiligheid) de GGD (medische zorg en hygiëne) de bouwinspectie van de gemeente (bouwkundige staat van pand en inrichting) de Belastingdienst/FIOD (fiscale regelgeving) dearbeidsinspectie (arbeidsomstandigheden) De regie over het prostitutiebeleid berust bij burgemeester en wethouders. De sector Bestuurszaken van de gemeente is belast met de coördinatie van het beleid. Sancties Overtreding van wettelijke voorschriften (inclusief vergunningvoorwaarden) zijn vatbaar voor zowel strafrechtelijke- als bestuursrechtelijke sancties. Het kan onder meer gaan om: proces-verbaal (bekeuring, aanhouding etc.) onmiddellijke sluiting/intrekken van de exploitatievergunning tijdelijk intrekken van de exploitatievergunning beperking openingstijd van de inrichting Bestuursrechtelijk optreden heeft een reparatoir karakter (gericht op het herstel van de rechtmatige situatie) en is derhalve in de meeste gevallen effectiever dan de strafrechtelijke weg. Doorgaans is de volgende procedure van toepassing: le overtreding vergunningvoorwaarden: 2 e overtreding vergunningvoorwaarden: 3 e overtreding vergunningvoorwaarden: proces-verbaal proces-verbaal (waarschuwing burgemeester) proces-verbaal en bestuurlijke sanctie Afhankelijk van de ernst van het delict kan een afwijkende procedure worden gevolgd. Voor misdrijven geldt uiteraard een strenger regiem dan voor overtredingen. Ingeval van wantoestanden is onmiddellijke sluiting mogelijk. 9. Beleidsevaluatie en rapportage Minimaal éénmaal per jaar wordt door burgemeester en wethouders een evaluatie geëntameerd. Het college rapporteert aan de raadscommissie Bestuur & Communicatie.

10

11 B I J L A G E

12

13 gemeente :ALI<3VIAA~ Nota aan burgemeester en wethouders PH: M. van Rossen Sector: BO naar directieraad nee commissie: steller: J.J. Peis B&M t.k.n. tel.nr.: in college op: datum: 13 april 2004 Stuknummer: 7~ L.j~í~ raadsvergadering datum openbaar: OR: GO: openbare bekendmaking ja ja nee nee referendabel besluit nee Onderwerp: Wijziging van de titel van het besluit over nadere regels voor seksinrichtingen ingevolge de APV Probleemstelling:. Door de recente wijziging van de APV is de nummering van de artikelen ten opzichte van de vorige AP~/enigszins gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat het besluit over de nadere regels voor seksinrichtingen niet meer naar het juiste APV-artikel verwijst. Het bewuste artikel in de vorige APV (artikel 3.3.3) is in de nieuwe APV omgenummerd naar Inhoudelijk is de tekst niet gewijzigd! U wordt voorgesteld de navolgende besluiten te nemen. Concept-besluit 1. De Nadere regels voor seksinrichtingen ingevolge artikel van de Algemene plaatselijke verordening (vastgesteld op 19september 2000) in te trekken en opnieuw vast te stellen onder de naam: Nadere regels voor seksinrichtingen ingevolge artikel van de Algemene plaatselijke verordening ; 2. Dit besluit bekend te maken Paraaf Financiën Paraaf~ Paraaf akkoord Paraaf colle bespreken 2 Notaprostitutiebeleid ~edng nadere regels ~i ~: ì~

14

15 Protitutiebeleid-nadere regels gemeente i 2 8 SEP. ZOg8 NADERE REGELS VOOR SEKSINRICHTINGEN INGEVOLGE ARTIKEL373.3 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (Apv) Titel 1 Uitgangspunten Artikel 1 Doel van de regels 1. De regels dienen de belangen als genoemd in artikel 3.3.2, tweede lid, van de Apv. 2. De regels hebben betrekking op seksinrichtingen en de exploitatie ervan en beogen bij te dragen aan de doelstellingen zoals genoemd in de nota Prostitutiebeleid in de Gemeente Alkmaar. Artikel 2 Algemene zaken betreffende de exploitatie "1. De exploitant van de seksinrichting is verplicht de veiligheid, hygiëne en gezondheid van de in de inrichting werkende prostituees te beschermen. 2. De exploitant voert een beleid ter voorkoming van de verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) en AIDS. 3. De exploitant stelt,qlleen werkruimte ter beschikking van meerderjarigen met een voor het verrichten van arbeid geldige verblijfstitel. Titel 2 Veiligheid en ~lezondheid Artikel 3 Maatregelen in het belang van de (volks)gezondheid en integriteit De exploitant voert binnen de inrichting een aantoonbaar "veilige seksbeleid" dat ook voor de klanten duidelijk kenbaar is. Dit beleid bevat tenminste de volgende onderdelen: de aanwezigheid in de werkruimten van condooms die voldoen aan de keuringsnorm EN600 en waarvan de gebruiksdatum niet is verlopen; gelegenheid bieden aan prostituees zich periodiek op soa te laten onderzoeken; vrije toegang van GGD-medewerkers tot de inrichting; actieve medewerking aan preventieactiviteiten van de GGD gericht op verbetering van de gezondheidssituatie van de in de inrichting werkzame prostituees, en de volksgezondheid; de verspreiding onder de in de inrichting werkzame prostituees van voorlichtingsmateriaal over de gezondheidsrisico s van het prostitutiewerk en over gezondheidszorg en hulpverlening; indien een niet-ggd-arts aan het bedrijf verbonden is, meldt de exploitant schriftelijk de naam en het adres van desbetreffende arts aan de directeur van de GGD; een huisreglement gericht op bevordering van het zelfbeschikkingsrecht van de prostituee, waaronder begrepen: het recht klanten te weigeren, het weigeren zonder condoom te werken, het weigeren van verplicht meedrinken met de klant enz. De exploitant zorgt voor naleving van het huisreglement. Artikel 4 Veiligheid en toezicht 1. Het cameratoezicht op de Achterdam voldoet aan de richtlijnen van de Registratiekamer en geschiedt onder toezicht van de politie. 2. Ten behoeve van opsporingsdoeleinden overlegt de beheerder van de camera s op vordering van de politie de beelddrager (videoband/cd-rom). 3. De exploitanten van inrichtingen op de Achterdam verzorgen toezicht volgens de richtlijnen van de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, gedurende de openingstijden en tot een half uur daarna.

16

17 4. Voor de inrichtingen op de Achterdam geldt dat de gordijnen van de werkruimten geopend zijn gedurende de periode dat de inrichting krachtens vergunningvoorschrift is gesloten voor het publiek en gedurende de tijd dat de werk-ruimte niet in gebruik is. 5. Elke werkruimte is voorzien van een installatie die de prostituee-in-nood in staat stelt de bedrijfsleiding te alarmeren. 6. Iedere werkruimte is voor de bedrijfsleiding toegankelijk middels een moedersleutel. Artikel 5 Hygiëne 1. In een werkruimte is voldoende schoon linnengoed aanwezig. 2. Beddelinnen wordt indien gebruikt dagelijks verschoond. 3. De inrichting wordt tweemaal per jaar onderworpen aan een technische hygiëne-inspectie. Titel 3 Inrichtingseisen Artikel 6 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 1. Seksinrichting: een inrichting zoals genoemd in artikel 3.1.1, onder c, van de APV; 2. Raamprostitutie-inrichting: een seksinrichting waarin door een of meer prostituees vanuit de inrichting wordt geprobeerd de aandacht van passanten op zich te vestigen; 3. Geschiktheidverklaring: een schriftelijke verklaring waarin een pand bouwkundig geschikt wordt geoordeeld voor het gebruik als seksinrichting. Artikel 7 Geschiktheidverklaring 1. Voor het verkrijgen van een exploitatievergunning voor de seksinrichting is een geschiktheidverklaring vereist van de gemeentelijke Bouwinspectie, voorzien van een medeparaaf van of namens de commandant van de brandweer. 2. De geschiktheidverklaring wordt afgegeven indien de inrichting voldoet de aan de normen van het Bouwbesluit, Bijlage 4 van de Bouwverordening en, ingeval van een inrichting met raamprostitutie, aan de bepalingen van artikel De aanvraag om een geschiktheidverklaring moet zijn voorzien van een situatietekening en een bouwkundige plattegrondtekening van het bouwwerk, volgens de door de inspecteur Bouw- en woningtoezicht aan te geven specificaties. Artikel 8 Inrichtingseisen raamprostitutie-inrichtingen Een raamprostitutie-inrichting dient te voldoen aan de volgende eisen: a. - in de inrichting is een badruimte (1 per 5 kamers) waaronder mede wordt verstaan een doucheruimte en een toilet of een combinatie van badruimte en toilet aanwezig zijn; b. in de inrichting moet een dagverblijf voor de in de inrichting werkzame prostituees aanwezig zijn; het dagverblijf moet een oppervlakte hebben van tenminste 16 m 2 en een breedte van tenminste 3.35 m; het dagverblijf moet voldoende zijn geventileerd; c. in de inrichting moet een keuken ten behoeve van het bereiden van maaltijden aanwezig zijn; " de keuken moet een oppervlakte hebben van tenminste 5 m 2 met een breedte van tenminste 1,80 m; de keuken moet voldoende zijn geventileerd; de ventilatiecapaciteit moet 75 m3/uur bedragen indien de oppervlakte kleiner 2 3 is dan 10 m en 100 m/uur indien de oppervlakte grote of gelijk is aan 10 m2; 2

18

19 4o indien dagverblijf en keuken zijn gecombineerd dient deze ruimte mechanisch te worden geventileerd met een capaciteit van tenminste 150 m3/uur; d. het dagverblijf mag niet voor prostitutiedoeleinden worden gebruikt; e. de inrichting dient te zijn voorzien van één of meer verwarmingsinstallaties c.q. toestellen, waarmee alle ruimten op een veilige wijze en voldoende kunnen worden verwarmd; het gebruik van verplaatsbare ruimteverwarmingstoestellen is niet toegestaan; f. in de inrichting moet per werkruimte een afsluitbare hang-/legkast aanwezig zijn. De werkruimten moeten aan de volgende eisen voldoen: a. elke kamer moet een oppervlakte hebben van tenminste 5 m 2 en een breedte van tenminste 1,80 m; b. elke kamer moet zijn voorzien van een wasbak met warm en koud stromend water; c. - elke kamer moet voldoende zijn geventileerd; - de ventilatiecapaciteit moet bedragen 2.8 m3/uur per m 2 vloeroppervlak met een minimum van 50 m~/uur. Vitrines dienen een minimale breedte te hebben van 1,50 meter per zich daarin bevindende prostituee. Vastgesteld op 19 september 2000 Burgemeester en wethouders van Alkmaar, ~De eester,, 3

20

b e s l u i t e n : de volgende nadere regels vast te stellen met betrekking tot seksinrichtingen en escortbedrijven.

b e s l u i t e n : de volgende nadere regels vast te stellen met betrekking tot seksinrichtingen en escortbedrijven. Burgemeester en wethouders van Middelburg; overwegende, dat de gemeenteraad in de vergadering van 25 september 2000 de beleidsnota Prostitutiebeleid Gemeente Middelburg d.d. 5 september 2000 heeft vastgesteld;

Nadere informatie

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZANDVOORT Overwegende, dat het in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen

Nadere informatie

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3:3 APV 2009

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3:3 APV 2009 Nadere regels ter uitvoering van artikel 3:3 APV 2009 Burgemeester en wethouders van Weert Overwegende, dat het in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen

Nadere informatie

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005 Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Papendrecht

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL SEKSINRICHTINGEN HELMOND 2008

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL SEKSINRICHTINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2007 Nummer: 82 Besluit: Burgemeester 30 oktober 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL SEKSINRICHTINGEN HELMOND 2008 De van Helmond; Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN HELMOND 2008

NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN HELMOND 2008 Jaar: 2007 Nummer: 87 Besluit: B&W 6 november 2007 Gemeenteblad NADERE REGELS SEKSINRICHTINGEN EN ESCORTBEDRIJVEN HELMOND 2008 Het college van burgemeester en wethouders van Helmond, Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV)

Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art APV) Toelichting op het formulier aanvraag exploitatievergunning voor een seksbedrijf (art. 3.2.1 APV) Algemeen De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen Artikel 151a van de Gemeentewet

Nadere informatie

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting

Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Toelichting op het formulier aanvraag voor vergunning van een seksinrichting Algemeen De Algemene Plaatselijke Verordening voor de Gemeente Nijmegen Artikel 151a van de Gemeentewet bepaalt, dat de gemeenteraad

Nadere informatie

vast te stellen de Beleidsregels lokaal prostitutiebeleid gemeente Schouwen-Duiveland 2010.

vast te stellen de Beleidsregels lokaal prostitutiebeleid gemeente Schouwen-Duiveland 2010. Beleidsregels lokaal prostitutiebeleid 2010 De burgemeester van Schouwen-Duiveland en het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gelet

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL ESCORTBEDRIJVEN HELMOND vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol escortbedrijven Helmond 2007.

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL ESCORTBEDRIJVEN HELMOND vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol escortbedrijven Helmond 2007. Jaar: 2007 Nummer: 20 Besluit: Burgemeester 06 maart 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL ESCORTBEDRIJVEN HELMOND 2007 De van Helmond; besluit: vast te stellen Beleidsregel handhavingsprotocol

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Prostitutiebeleid 2013. Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings, J.C.W. Nederstigt. Wat willen we bereiken?

Nota van B&W. onderwerp Prostitutiebeleid 2013. Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings, J.C.W. Nederstigt. Wat willen we bereiken? gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Prostitutiebeleid 2013 Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings, J.C.W. Nederstigt Collegevergadering 12 november 2013 inlichtingen mr. J. Kamphuis (023 567

Nadere informatie

Zaaknummer: Z Prostitutiebeleid

Zaaknummer: Z Prostitutiebeleid Zaaknummer: Z11.16267 Prostitutiebeleid Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Inleiding... 3 1.3 Evaluatie prostitutiebeleid 2000... 3 1.4 Doelstellingen prostitutiebeleid... 3 2. Wet-

Nadere informatie

Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015. Conceptnota

Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015. Conceptnota Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015 Conceptnota Colofon Uitgave Gemeente Zundert 8 april 2015 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA Zundert T 076 599 56 00 F 076 566 56 66

Nadere informatie

BELEIDSNOTA PROSTITUTIEBELEID GEMEENTE MIDDELBURG

BELEIDSNOTA PROSTITUTIEBELEID GEMEENTE MIDDELBURG BELEIDSNOTA PROSTITUTIEBELEID GEMEENTE MIDDELBURG Inhoud 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN...3 3 REGIONALE AFSTEMMING...4 4 BESCHRIJVING VAN DE FEITELIJKE SITUATIE...4 5 REGELGEVING...5 5.1 ALGEMEEN...5

Nadere informatie

Door de wetgever zijn aan de wetswijziging een zestal doelstellingen verbonden t.w.:

Door de wetgever zijn aan de wetswijziging een zestal doelstellingen verbonden t.w.: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 22485 26 februari 2016 Nota prostitutiebeleid Burgemeester en wethouders van Roosendaal, Besluiten: Vast te stellen de volgende Nota Prostitutiebeleid

Nadere informatie

1 INLEIDING 1.1 DE WETSWIJZIGING EN HAAR DOELSTELLING

1 INLEIDING 1.1 DE WETSWIJZIGING EN HAAR DOELSTELLING 1 INLEIDING 1.1 DE WETSWIJZIGING EN HAAR DOELSTELLING Als gevolg van de Wet van 28 oktober 1999 tot wijziging van (onder meer) het wetboek van Strafrecht zal op 1 oktober 2000 artikel 250bis van het Wetboek

Nadere informatie

HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER

HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER HET RODE LICHT UIT DE SCHEMER Het Bredase beleid voor de seksbranche na opheffing van het bordelenverbod. CONCEPT CONCEPT 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Aan de gemeenteraad. 1. Inleiding Omdat de totstandkoming

Nadere informatie

Gelet op artikel 3:11 (3.2.8 APVG 2005) van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009;

Gelet op artikel 3:11 (3.2.8 APVG 2005) van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009; Bijlage 3 - blz. 1 AANWIJZINGSBESLUIT STRAATPROSTITUTIE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN; Gelet op artikel 3:11 (3.2.8 APVG 2005) van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009; BESLUITEN:

Nadere informatie

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen Algemeen deel

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen Algemeen deel Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen Algemeen deel INHOUD: 1. Inleiding 1 2. Aard en omvang van de prostitutie in Wijchen 2 3. Doelstellingen 3 4. Projectstructuur en regionale afstemming 4 5.

Nadere informatie

Prostitutiebeleid gemeente Heusden college van burgemeester en wethouders

Prostitutiebeleid gemeente Heusden college van burgemeester en wethouders Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

a.prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

a.prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding; Hoofdstuk 3 Afdeling 1 Artikel 3:l Seksinrichtingen, straatprostitutie e.d. Begripsbepalingen Begripsbepalingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a.prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het

Nadere informatie

Op 27 april 2000 is er een bijeenkomst gehouden met de ambtenaren die zijn belast met de invoering van prostitutiebeleid in de regiogemeenten.

Op 27 april 2000 is er een bijeenkomst gehouden met de ambtenaren die zijn belast met de invoering van prostitutiebeleid in de regiogemeenten. 1. INLEIDING In het Regionaal College Politieregio Gooi en Vechtstreek is afgesproken over de gevolgen van de wetswijziging tot opheffing van het algemeen bordeelverbod regionale afspraken te maken. Het

Nadere informatie

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche Artikelsgewijze toelichting Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

Nadere informatie

Draaiboek handhaving prostitutiebeleid Limburg-Noord

Draaiboek handhaving prostitutiebeleid Limburg-Noord Draaiboek handhaving prostitutiebeleid Limburg-Noord Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 achtergrond...3 1.2 begripsbepaling...3 2 Het handhavingsproces...4 2.1 doel van de handhaving...4 2.2 handhavende

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 107405 16 november 2015 Speelautomatenhalverordening Leusden 2015 De raad van de gemeente Leusden; gezien het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Memo. 16 januari 2013 Concept-Richtlijnen voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven

Memo. 16 januari 2013 Concept-Richtlijnen voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven Directie Openbare Orde en Veiligheid Memo Datum Onderwerp 16 januari 2013 Concept-Richtlijnen voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven 1. Inleiding In de concept APV die voorjaar 2013 ter inspraak

Nadere informatie

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Maasdriel Algemeen deel

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Maasdriel Algemeen deel Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Maasdriel Algemeen deel INHOUD: 1. Inleiding 1 2. Aard en omvang van de prostitutie in Maasdriel 2 3. Doelstellingen 4 4. Projectstructuur en regionale afstemming 5

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. blz. INLEIDING 2. INSPRAAK (kort verslag van de gehouden inspraak 2 INVENTARISATIE VAN PROSTITUTIE IN DORDRECHT 3

INHOUDSOPGAVE. blz. INLEIDING 2. INSPRAAK (kort verslag van de gehouden inspraak 2 INVENTARISATIE VAN PROSTITUTIE IN DORDRECHT 3 INHOUDSOPGAVE blz. INLEIDING 2 INSPRAAK (kort verslag van de gehouden inspraak 2 INVENTARISATIE VAN PROSTITUTIE IN DORDRECHT 3 UITGANGSPUNTEN VOOR PROSTITUTIEBELEID IN DORDRECHT 4 VERGUNNINGVERLENING 8

Nadere informatie

Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade

Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Naam van de regeling Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Citeertitel Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Afkorting van de naam - Besloten door Gemeenteraad

Nadere informatie

Artikel 3:1 Afbakening De artikelen 1:2, 1:3 en 1:5 tot en met 1:8 zijn niet van toepassing op het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde.

Artikel 3:1 Afbakening De artikelen 1:2, 1:3 en 1:5 tot en met 1:8 zijn niet van toepassing op het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde. Bijlage 01: Overzicht wijzigingen 1. Artikel 3:1 Begripsbepalingen In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: a. prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

INLEIDING GEMEENTELIJK PROSTITUTIEBELEID

INLEIDING GEMEENTELIJK PROSTITUTIEBELEID GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 130319 30 december 2015 Beleidsnotititie Prostitutiebeleid Op 1 oktober 2000 wordt in het wetboek van Strafrecht het algemeen bordeelverbod opgeheven.

Nadere informatie

CONCEPT CONCEPT* Prostitutiebeleid

CONCEPT CONCEPT* Prostitutiebeleid CONCEPT CONCEPT* Prostitutiebeleid Vastgesteld op 19 januari 2016 In werking getreden op 4 maart 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vergunningen 4 3. Toezicht 6 4. Handhaving 8 Bijlage Format bedrijfsplan

Nadere informatie

B.S. Kreetz Bestuur & Ondersteuning Gemeente Waalwijk Januari Prostitutiebeleid gemeente Waalwijk

B.S. Kreetz Bestuur & Ondersteuning Gemeente Waalwijk Januari Prostitutiebeleid gemeente Waalwijk B.S. Kreetz Bestuur & Ondersteuning Gemeente Waalwijk Januari 2010 Prostitutiebeleid gemeente Waalwijk INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Achtergrond 1.2 Locale verantwoordelijkheid en regionale afstemming

Nadere informatie

Nota Prostitutiebeleid

Nota Prostitutiebeleid Nota Prostitutiebeleid 2012 Nota vastgesteld op 9 oktober 2012. Bekendgemaakt op 24 oktober 2012. In werking getreden op 25 oktober 2012. 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1. Voorgeschiedenis...

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

PROSTITUTIE BELEID GEMEENTE VLISSINGEN. 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begripsomschrijvingen 2 1.3 Regionale afstemming 4 1.

PROSTITUTIE BELEID GEMEENTE VLISSINGEN. 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begripsomschrijvingen 2 1.3 Regionale afstemming 4 1. Inhoudsopgave PROSTITUTIE BELEID GEMEENTE VLISSINGEN 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begripsomschrijvingen 2 1.3 Regionale afstemming 4 1.4 Leeswijzer 5 2 Overheidsbemoeienis met prostitutie 6 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Nota Prostitutiebeleid Terneuzen 2013

Nota Prostitutiebeleid Terneuzen 2013 Nota Prostitutiebeleid Terneuzen 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Begripsomschrijvingen 4 1.3 Regionale afstemming 6 Hoofdstuk 2: Regelgeving 7 2.1 Algemeen 7 2.2 Gemeentelijke

Nadere informatie

BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HG 17758 GemHG/INT/12671

Nadere informatie

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.)

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2007 tot het invoeren van een vergunningenstelsel voor grow-, smart en headshops;

Nadere informatie

Met beheerder wordt bedoeld: feitelijk leidinggevende in de onderneming

Met beheerder wordt bedoeld: feitelijk leidinggevende in de onderneming AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT HET VESTIGEN VAN EEN SEKSINRICHTING 3:4 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HOORN 1. Gegevens exploiterende onderneming Naam onderneming : Postadres : Postcode :

Nadere informatie

Voorbeeld handhavingsarrangement voor seksinrichtingen en escortbedrijven (gemeente Den Haag)

Voorbeeld handhavingsarrangement voor seksinrichtingen en escortbedrijven (gemeente Den Haag) RIS117862e_05- JUL-2004 Bijlage 5 Voorbeeld handhavingsarrangement voor seksinrichtingen en escortbedrijven (gemeente Den Haag) 1. Seksinrichtingen a. Exploitatie van een seksinrichting zonder de daarvoor

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 3.1, tweede lid onder k In artikel 3.1 onder k wordt het prostitutiebedrijf gedefinieerd als de activiteit bestaande uit het bedrijfsmatig of in een omvang alsof het

Nadere informatie

Vaststelling notitie en concept-verordening Sexinrichtingen e.d. BESLUITEN:

Vaststelling notitie en concept-verordening Sexinrichtingen e.d. BESLUITEN: Aanbiedingsformulier Onderwerp Vaststelling notitie en concept-verordening Sexinrichtingen e.d. BESLUITEN: 1. bijgaand inspraakverslag inzake de gevolgen van de opheffing van het bordeelverbod en de concept-verordening

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding en onderzoeksvragen

Samenvatting. Inleiding en onderzoeksvragen Samenvatting Inleiding en onderzoeksvragen Het algemeen bordeelverbod is op 1 oktober 2000 opgeheven in Nederland. De kern van de wetswijziging is dat vormen van exploitatie van prostitutie waarin meerderjarige

Nadere informatie

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM Zaaknr. 052317737 De burgemeester van de gemeente Hardinxveld-Giessendam; overwegende dat: de gebiedsontzegging

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR104276_1. Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen

CVDR. Nr. CVDR104276_1. Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen CVDR Officiële uitgave van Wijchen. Nr. CVDR104276_1 25 oktober 2016 Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen 1. Inleiding Op 26 oktober j.l. heeft de Eerste Kamer het wetsontwerp Wijziging algemeen

Nadere informatie

Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014

Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 3867 9 december 2013 Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014 Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Paragraaf 4. Prostitutie. Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven

Paragraaf 4. Prostitutie. Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven Paragraaf 4. Prostitutie Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven Artikel 3.27 Exploitatie van een prostitutiebedrijf De basisregel luidt dat elk prostitutiebedrijf een exploitatievergunning nodig heeft. Exploiteren

Nadere informatie

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel?

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? mr. E.D.I. Martens Senior officier van justitie Mensenhandel Het gaat ons allemaal aan CIROC 3 december 2014 Doel presentatie: Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? 1. Wat is illegale prostitutie?

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Prostitutie. Afdeling 1 Begripsomschrijvingen. Artikel Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 3 Prostitutie. Afdeling 1 Begripsomschrijvingen. Artikel Begripsomschrijvingen Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Prostitutie... 1 Afdeling 1 Begripsomschrijvingen... 1 Afdeling 2 Seksinrichtingen, straatprostitutie en dergelijke... 1 Afdeling 3 Beslissingstermijn; weigeringsgronden;

Nadere informatie

Splitsingsverordening

Splitsingsverordening Splitsingsverordening PARTIELE HUISVESTINGSVERORDENING/ONDERDEEL WONINGSPLITSING Gemeente Schiedam Gemeente Schiedam Vastgesteld bij raadsbesluit : 26 november 1993 (nr. 251) Gewijzigd bij raadsbesluit

Nadere informatie

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Prostitutiebeleidsplan gemeente Lelystad

Prostitutiebeleidsplan gemeente Lelystad Prostitutiebeleidsplan gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Aanvraag exploitatievergunning seksinrichting

Aanvraag exploitatievergunning seksinrichting Aanvraag exploitatievergunning seksinrichting Waarom dit formulier? Wilt u een seksinrichting exploiteren? Op basis van art. 3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening heeft u hiervoor een vergunning

Nadere informatie

: Periodieke actualisering Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft

: Periodieke actualisering Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft Gescand archief datum ^ 13 JAN. 2014' Raadsvoorstel Steller : B. Hobbelink tel.nr. : 1871 e-mail : bhobbelink@delft.nl Cluster/Afdeling : Veiligheid/Advies Registratienr. : 1355354 Stuk : #*Wordt ingevuld

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 26 juli 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 26 juli 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : Burg Datum collegebesluit : 26 juli 2010 Corr. nr.: 2010006330 Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de Brandbeveiligingsverordening 2010 Programma : 4. Integrale veiligheid

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken enkoninkrijksrelaties (BZK) Mw. Dr. G. ter Horst Postbus EA 'S-GRAVENHAGE (070) BABVI/U

Ministerie van Binnenlandse Zaken enkoninkrijksrelaties (BZK) Mw. Dr. G. ter Horst Postbus EA 'S-GRAVENHAGE (070) BABVI/U Ministerie van Binnenlandse Zaken enkoninkrijksrelaties (BZK) Mw. Dr. G. ter Horst Postbus 20011 2500 EA 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8253 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Reactie consultatie

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Etten-Leur; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; Gelet op titel Va van de Wet op de kansspelen (Stb.

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Prostitutie in Nieuwegein. 3. Uitgangspunten. 3.1 Vergunningplicht

1. Inleiding. 2. Prostitutie in Nieuwegein. 3. Uitgangspunten. 3.1 Vergunningplicht NOTITIE UITVOERING PROSTITUTIEBELEID (mede als bedoeld in 88h van de APV) 1. Inleiding De opheffing van het algemeen bordeelverbod betekent dat de exploitatie van vrijwillige prostitutie, waarbij geen

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2010;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2010; BIJLAGE 1 VERBETERDE EXPEDITIE besluit van de gemeenteraad voorstelnummer div-nummer 597351 32 onderwerp Verordening tot wijziging van diverse verordeningen in verband met de inwerkingtreding van de Dienstenwet

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:4 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:4 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:4 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN DIE ONDER

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van Heerhugowaard, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel

Nadere informatie

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Zeist 2011

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Zeist 2011 Zeist 2011 officiële titel Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Zeist 2011 citeertitel Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Zeist 2011 wettelijke

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 De raad der gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 juli 2000; bijlage nr. 6.6; gelet op het bepaalde in artikel 30, 31

Nadere informatie

H O R E C A C O N V E N A N T P U R M E R E N D

H O R E C A C O N V E N A N T P U R M E R E N D H O R E C A C O N V E N A N T P U R M E R E N D 2 0 0 1 Ondertekend : 25 juni 2001 In werking getreden : 1 oktober 2001 1 vervallen 2 2 Maatregelen die door de horeca-ondernemers worden genomen 2.1 Matiging

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

2000 BIJLAGE van de notulen van de gemeenteraad van Helmond. Nr Onderwerp: gemeentelijk prostitutiebeleid. Helmond, 1 september 2000

2000 BIJLAGE van de notulen van de gemeenteraad van Helmond. Nr Onderwerp: gemeentelijk prostitutiebeleid. Helmond, 1 september 2000 2000 BIJLAGE van de notulen van de gemeenteraad van Helmond Nr. 179 Onderwerp: gemeentelijk prostitutiebeleid Helmond, 1 september 2000 Aan de gemeenteraad, Inleiding: Op 26 oktober 1999 heeft de Eerste

Nadere informatie

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016 Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016 De raad van gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juni 2016; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Bed and Breakfast 2010

Bed and Breakfast 2010 Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Een nadere uitwerking voor de toepassing van de ontheffingsbevoegdheid als omschreven in artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 4.1.1 van het

Nadere informatie

Nota van de Burgemeester

Nota van de Burgemeester gemeente Haarlemmermeer Nota van de Burgemeester onderwerp Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer Burgemeester drs. Theo Weterings Datum besluit 30 augustus 201 6 inlichtingen C. Bremer (carola.bremer@haarlemmermeer.nl)

Nadere informatie

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit.

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit. Plan van aanpak van en door de burgemeester van de gemeente Hattem om op te treden bij verstoring van de openbare orde rondom horecabedrijven in de gemeente Hattem. 1. Inleiding In de omgeving van horecabedrijven

Nadere informatie

JURIDISCH KADER WONINGWET EN WET BIBOB

JURIDISCH KADER WONINGWET EN WET BIBOB JURIDISCH KADER WONINGWET EN WET BIBOB Bureau BIBOB 1 De Woningwet vóór de Wet BIBOB De Woningwet (Ww) verbiedt bouwen zonder bouwvergunning (art. 40 Ww). Hoofdregel is dat een reguliere bouwvergunning

Nadere informatie

Overzicht wetten en enkele specifieke wetsartikelen

Overzicht wetten en enkele specifieke wetsartikelen Overzicht wetten en enkele specifieke wetsartikelen Relevante wetgeving: - Algemene Wet Bestuursrecht - Wet op de Ruimtelijke Ordening - Woningwet - Bouwbesluit 2003 - Huisvestingswet - Wet op de stads-

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008

Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Corsanummer: 2008013733 Beleidsregels Wet bibob Bloemendaal 2008 Gemeente Bloemendaal Telefoon: 023 5225 565 E-mail: gemeente@bloemendaal.nl Internet: www.bloemendaal.nl Bezoekadres: Bloemendaalseweg 158

Nadere informatie

Beleidsregels voor het verlenen, wijzigen en intrekken van standplaatsvergunningen

Beleidsregels voor het verlenen, wijzigen en intrekken van standplaatsvergunningen Beleidsregels voor het verlenen, wijzigen en intrekken van standplaatsvergunningen Technische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Hoogeveen Officiële naam regeling Beleidsregels

Nadere informatie

ECLBR/U Lbr. 14/054

ECLBR/U Lbr. 14/054 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Wijziging Model-APV zomer 2014 uw kenmerk ons kenmerk ECLBR/U201401246 Lbr. 14/054 bijlage(n) 2 datum 10 juli

Nadere informatie

Three strikes you're out / Q&A

Three strikes you're out / Q&A Sinds de invoering van het zogenaamde three strikes you re out beginsel bij de handhaving van veiligheids- en overlastvoorschriften verbonden aan exploitatievergunningen op grond van de Verordening op

Nadere informatie

Evaluatie Prostitutiebeleid

Evaluatie Prostitutiebeleid Evaluatie Prostitutiebeleid dienst Stadsbeheer Evaluatie Prostitutiebeleid evaluatie prostitutiebeleid Gemeente Breda Dienst Stadsbeheer Directie Buitenruimte, afdeling Beleid en Programmering 19 mei 2005

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 maart 2013

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 maart 2013 Nr., Afdeling De raad van de gemeente Tiel, overwegende dat: Op grond van het gestelde in artikel 3, tweede lid Wet veiligheidsregio's de gemeenteraad van Tiel een brandbeveiligingsverordening dient vast

Nadere informatie

GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) INHOUDSOPGAVE

GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) INHOUDSOPGAVE GEMEENTE HEERENVEEN UITWERKING 3 e FASE SKOATTERWÂLD (WONINGBOUW TEN OOSTEN VAN DE BOSVELDEN, DEEL 1) REGELS INHOUDSOPGAVE blz HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1 HOOFDSTUK 2.

Nadere informatie

OVERZICHT VOORGESTELDE AANPASSINGEN APV HOOFDSTUK 3 (SEKSINRICHTINGEN)

OVERZICHT VOORGESTELDE AANPASSINGEN APV HOOFDSTUK 3 (SEKSINRICHTINGEN) OVERZICHT VOORGESTELDE AANPASSINGEN APV HOOFDSTUK 3 (SEKSINRICHTINGEN) Aanpassing Artikel Effect Toelichting APV (voorstel) Invoering leeftijdsgrens van minimaal 21 jaar voor de gehele prostitutiebranche

Nadere informatie

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer Verordening op de kans- en de behendigheidsspelen vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 19 december 2006 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten goedgekeurd door de Kroon medegedeeld aan

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake Verordening nadere kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2013.

Voorstel van het college inzake Verordening nadere kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2013. rv 67 Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn BOW/2013.298 RIS 259725_130613 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake Verordening nadere kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2013. Achtergrond De gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 *D13.003656* D13.003656 De burgemeester van Koggenland, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 25 januari 2010 Voorstel: Zaaknummer:

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 25 januari 2010 Voorstel: Zaaknummer: RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 25 januari 2010 Voorstel: Zaaknummer: Onderwerp: Wijziging van de Huisvestingsverordening, de Afvalstoffenverordening en de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

OPENBAAR Adviseur: D. Pronk (CS, tst. 883) Portefeuillehouder: J. Roeffen en E.M. Timmers - van Klink 13.01980 OPINIËRENDE NOTA

OPENBAAR Adviseur: D. Pronk (CS, tst. 883) Portefeuillehouder: J. Roeffen en E.M. Timmers - van Klink 13.01980 OPINIËRENDE NOTA OPENBAAR Adviseur: D. Pronk (CS, tst. 883) Portefeuillehouder: J. Roeffen en E.M. Timmers - van Klink 13.01980 1 OPINIËRENDE NOTA Politieke Ronde d.d. 11 april 2013 Raadsvergadering d.d. 25 april 2013

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast leuwegem Gemeenteraad O 0 1 ö " 2 5 7 onderwerp Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland Inzake APVwljzlglng drugsoverlast Datum 10 augustus 2010 Raadsvoorstel Afdeling Communicatie, Juridische & Personeelszaken

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 februari 2012

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 februari 2012 De Raad van Waalwijk, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 februari 2012 gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat het gewenst is in aanvulling op de

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 2 3 BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 2 3 BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 2 3 BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN DIE ONDER ARTIKEL 16 VAN DE DIENSTENRICHTLIJN

Nadere informatie

Verordening Ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente

Verordening Ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Verordening Ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Ede 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze

Nadere informatie