Prostitutiebeleid in de gemeente Alkmaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prostitutiebeleid in de gemeente Alkmaar"

Transcriptie

1 gemeente ~~LKMAA~ Prostitutiebeleid in de gemeente Alkmaar na de opheffing van het algemeen bordeelverbod Oktober 2000

2

3 PROSTITUTIEBELEID IN DE GEMEENTE ALKMAAR na de opheffing van het algemeen bordeelverbod 1. Inleiding Door een wijziging van het Wetboek van strafrecht is het algemeen bordeelverbod met ingang van 1 oktober 2000 opgeheven. Deze wetswijziging kent een lange voorgeschiedenis, waarin overheid en samenleving hebben geworsteld met het verschijnsel prostitutie. Exploitatie van prostitutie is een maatschappelijke realiteit die niet met een absoluut verbod zal verdwijnen. De wetgever is tot het inzicht gekomen dat het handhaven van een verbod op de exploitatie, dat leidt tot criminalisering, niet de goede weg is om greep op het verschijnsel prostitutie te krijgen en de criminaliteit daarin en daaromheen effectief aan te pakken. Het is wenselijk om vormen van exploitatie van prostitutie waarin meederjarige prostituees die vrijwillig werkzaam zijn niet langer te verbieden, om beter in staat te zijn prostitutie en de prostitutiebranche in goede banen te leiden, zo gezond, veilig en transparant mogelijk te maken en te ontdoen van criminele randverschijnselen. Met de wetswijziging worden diverse doelen nagestreefd: het beheersen en reguleren van de exploitatie van prostitutie, het verbeteren van de bestrijding van exploitatie van onvrijwillige prostitutie, het beschermen van minderjarigen tegen seksueel misbruik, het beschermen van de positie van prostituees, het ontvlechten van prostitutie en criminele randverschijnselen en het terugdringen van prostitutie door illegalen. Door de opheffìng van het bordeelverbod wordt de weg vrijgemaakt voor een gemeentelijk prostitutiebeleid, zoals dat in deze nota is neergelegd. De nota is een vervolg op de nota "Prostitutie en overige seksinrichtingen" uit Deze laatste behoeft uit beheersmatig oogpunt beleidsinhoudelijk enige aanpassing. Ook de gewijzigde model-algemene plaatselijke verordening (APV) van de VNG maakte een wijziging wenselijk. Deze notitie heeft een andere opzet dan haar voorganger. Zij bevat een beknopte beschrijving van de belangrijkste beleidsregels over de exploitatie van prostitutie. Gedetailleerde uitwerkingsaspecten zijn omwille van de duidelijkheid en overzichtelijkheid weggelaten. Ook een beschrijving van de voorgeschiedenis ontbreekt. Belangstellenden voor deze aspecten kunnen de nota van 1991 raadplegen. Deze nota bevat het beleid ter beheersing en regulering van de exploitatie van prostitutie in de gemeente Alkmaar. Het beleid is opgehangen aan het gewijzigde hoofdstuk 3 van APV en de daarvan afgeleide Nadere regels w.o. inrichtingseisen. Voorts wordt gewerkt aan de positieve bestemming van seksinrichtingen in de bestemmingsplannen. Tenslotte worden afspraken gemaakt met de exploitanten over maatregelen tot beperking van hinder voor de omgeving. Deze afspraken worden desgewenst in een convenant ondergebracht. 2. Begripsbepaling De kernbegrippen omtrent prostitutie zijn omschreven in de wet en in artikel van de APV. In verband met het vergunningenstelsel geldt als belangrijkste het begrip seksinrichting: "de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar". 3. Uitgangssituatie Alkmaar kent een betrekkelijk groot aanbod publiek toegankelijke seksinrichtingen. Het leeuwendeel hiervan bestaat uit de concentratie van raamprostitutie op de Achterdam met 123 ramen. Bordelen zijn gevestigd aan de Bergerweg 26, Geestersingel 58 en Voormeer 8A. Voorts is er een Thaise massagesalon gevestigd in de Kapelsteeg. Er is een seksbioscoop met dark rooms gevestigd aan de Laat. Het beleid was en is dat er geen seksinrichtingen worden gevestigd in specifieke woonbuurten of straten met een overwegende woonfunctie. Over thuiswerkers en escortbedrijven is weinig bekend. Alkmaar kent geen straatprostitutie. Overigens zijn er nog een aantal aanverwante bedrijven (seksvideotheek, sekswinkel) die niet vergunningplichtig zijn.

4

5 4. Doel van het beleid Het beleid is een middel voor het beheersen en reguleren van de exploitatie van prostitutie. In navolging van het regeringsbeieid is de aanpak er op gericht om de exploitatie van prostitutie waarin meederjarige prostituees die vrijwillig werkzaam zijn in goede banen te leiden, zo gezond, veilig en transparant mogelijk te maken en te ontdoen van criminele randverschijnselen. Het beleid heeft betrekking op de openbare orde en veiligheid, de kwaliteit van het pand en de inrichting, arbeidsomstandigheden en hygiënische voorzieningen en gezondheid. Deze regels worden zonodig vertaald naar voorschriften, verbonden aan de exploitatievergunning voor de seksinrichting. 5. Bepalingen over het prostitutie-aanbod Uitgangspunt van het beleid is een bevriezing van het huidige aanbod van raamprostitutie en overige seksinrichtingen. De reden hiervan is dat er in Alkmaar, ook gelet op gelet op haar centrumfunctie, ruim voldoende seksvoorzieningen gevestigd zijn. Bovendien leidt de opheffing van het algemeen bordeelverbod waarschijnlijk tot extra voorzieningen in de regio. Voor een uitbreiding van het aanbod in Alkmaar bestaat derhalve vooralsnog geen noodzaak. Behoudens dit beleidsuitgangspunt is om reden van goed bestuur op de Achterdam nog slechts een zeer beperkte uitbreiding van het aantal ramen mogelijk in een tweetal panden (op de begane grond) die thans nog als woning in gebruik zijn. Een andere functie dan "prostitutie-doeleinden" kan in alle redelijkheid niet verlangd worden. Pand Achterdam 7 is door de Gemeente Alkmaar aangekocht. Dit pand zal vooralsnog worden gebruikt voor overheidsdoeleinden. Op de Achterdam zijn overigens geen andere exploitatievormen van prostitutie toegestaan. De hoekpanden van de Achterdam blijven gevrijwaard van prostitutie-activiteiten. Straatprostitutie is en blijft verboden in Alkmaar. Deze vorm van prostitutie legt een onevenredig grote druk op het woon- en leefklimaat en veroorzaakt meestal grote maatschappelijke onrust. Ook gaat het dikwijls gepaard met criminele randverschijnselen, zoals drugsgebruik en uitbuiting van prostituees. Het bemoeilijkt de controle door de politie en vertroebelt het overzicht op de bedrijfstak in ernstige mate. Tenslotte is deze vorm van prostitutie geen verrijking van het straatbeeld, noch van het prostitutie-aanbod, dat gelet op de doelstellingen van het beleid wenselijk is. Het beleid ten aanzien van thuiswerkende prostituees (zij die hun klanten thuis ontvangen) en escortbedrijven (prositituee op bestelling aan huis), blijft een ondoorzichtig en moeilijk te reguleren deel van de bedrijfstak. Onderzocht wordt of het zinnig is voor thuiswerkers een meldingsplicht in te voeren. Escortburo s zijn vergunningplichtig. In beginsel wordt de aanbodregulering van deze vormen van prostitutie aan het marktmechanisme overgelaten. Als beleidslijn wordt aangehouden dat niet tegen deze prostituees wordt opgetreden, tenzij men zich naar redelijk vermoeden schuldig maakt aan strafbare feiten (inclusief fiscale delicten) of overlast voor de omgeving veroorzaakt. 6. Ruimtelijke ordening Het uitgangspunt van de ruimtelijke ordening van deze bedrijfstak is da~t er geen seksinrichtingen worden gevestigd in specifieke woonbuurten of straten met een overwegende woonfunctie. Seksinrichtingen/de bestemming "prostitutiedoeleinden" krijgen een plaats in de bestemmingsplannen. Enerzijds wordt gewerkt aan een zogenoemd "paraplu-bestemmingsplan" waarin verbodsbepalingen over prostitutie zijn opgenomen, die als ware het een paraplu over de vigerende bestemmingsplannen heen wordt geplaatst. Zulke gebruiksvoorschriften ontbreken veelal in oudere bestemmingsplannen. Anderzijds zal voor de Achterdam een postzegelbestemmingsplan worden gemaakt. Positieve bestemming van de overige seksinrichtingen zal plaatsvinden bij planherzieningen. Vanwege de (door politieke gevoeligheden geplaagde) wetsgeschiedenis is tot voor kort onzekerheid blijven bestaan of het voorstel tot wijziging van het Wetboek van strafrecht (TK ) het Staatsblad wel zou halen. Door deze omstandigheid heeft de gemeente niet tijdig kunnen starten met de bestemmingsplanprocedures. Dit leidt ertoe dat deze plannen bij inwerkingtreden van de wet nog niet zijn vastgesteld. Dit draagt het risico in zich dat een (ongewenste) toename van het aantal seksinrichtingen niet met succes in rechte kan worden verhinderd. In dit verband is de hoop er op gevestigd dat de in deze nota neergelegde beleidslijn in voorkomende gevallen door de rechter wordt erkend als een acceptabele grondslag om nieuw te vestigen seksinrichtingen te weren. 2

6

7 7. Openbare orde, woon- en leefmilieu, veiligheid en gezondheid Het voornaamste instrument voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid is de exploitatievergunning voor een seksinrichting. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden. Overtreding daarvan is vatbaar voor strafrechtelijke vervolging en/of bestuursrechtelijke sancties. Daarnaast wordt een convenant gesloten met de exploitanten van de Achterdam met afspraken over de beperking van de hinder die uitgaat van de concentratie van raamprostitutie. Hiertoe zal de gemeente tevens het initiatief nemen voor een periodiek overleg met de betrokken belangengroepen. Ter bescherming van de openbare orde, veiligheid, (volks)gezondheid en het woon- en leefklimaat gelden onder meer de volgende regels. Straatprostitutie Om eerder genoemde redenen is er een absoluut verbod op straatprostitutie in de gehele gemeente (art APV). Sluitingsuur (artikel APV) Daar de openingstijden, na jaren van volledig vrije openingstijden, worden ingeperkt, zijn de navolgende tijdstippen vastgesteld als een reëel compromis tussen de uiteenlopende belangen. Enerzijds wordt belangrijke winst geboekt waar het gaat om de nachtrust. Anderzijds is er oog voor de economische belangen van de exploitanten en de inhurende prostituees. Volgens de APV zijn seksinrichtingen van uur tot uur voor het publiek gesloten. Bij vergunningvoorschrift kan de burgemeester per inrichting een afwijkend sluitingsuur bepalen. De sluitingstijden van de seksinrichtingen gelegen aan de Achterdam worden bepaald op uur, gelijk aan de zogenaamde "ontnuchteringszaken" in de horeca. De clubs hebben een sluitingsuur van uur. Dit tijdstip is gerechtvaardigd door het besloten en discrete karakter van deze clubs. In beide gevallen duurt de sluitingstijd tenminste tot uur. Voor overige seksinrichtingen bepaalt de burgemeester een passend sluitingsuur. Overlast De vergunninghouder dient te verkomen dat de exploitatie leidt tot een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat in de omgeving van de inrichting. Gevelreclame Waar het gaat om gevelreclame is de Reclameverordening Gemeente Alkmaar van toepassing. Clubs past terughoudendheid met gevelreclame. Een bescheiden uiting die recht doet aan het besloten/discrete karakter van de club. Toezicht Functioneel toezicht op de Achterdam geschiedt volgens wettelijke richtlijnen. Cameratoezicht vindt plaats onder toezicht van de politie en conform de voorwaarden van de Registratiekamer. Overige seksinrichtingen zorgen in overleg met de politie voor adequaat toezicht. Het toezicht in het kader van de de controle op de naleving van vergunningvoorschriften (o.a. door de politie) geschiedt op basis van het nieuwe artikel 151A van de Gemeentewet. Op vordering van de politie overlegt de beheerder de beelddrager (videoband/cd-rom) voor opsporingsdoeleinden. Horeca-exploitatie en speelautomaten Indien in een seksinrichting sprake is van horeca-exploitatie of bij aanwezigheid van speelautomaten, dan dient de exploitant te beschikken over de krachtens wettelijk voorschrift ter zake voorgeschreven vergunningen. Horeca-exploitatie (de verstrekking van dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse) is slechts toegestaan als dit ondersteunend is en van onderschikt belang aan de prostitutieactiviteiten. Een seksinrichting geldt als hoogdrempelig in de zin van de Wet op de kansspelen. Op de Achterdam is geen voor het publiek toegankelijke horeca toegestaan. Drugs In de inrichting mogen geen drugs of andere soorten middelen, zoals genoemd in de lijsten I (harddrugs) en II (hennepproducten) worden aangeboden of verhandeld.

8

9 Brandveiligheid en bouweisen Een seksinrichting voldoet aan door burgemeester en wethouders te stellen inrichtingseisen. Hygiëne en medische zorg In het belang van de volksgezondheid en gelet op de gezondheidsrisico s voor prostituees, zorgt de exploitant voor een adequaat niveau van hygiëne en medische zorg. Een en ander tot genoegen van de directeur van de GGD. Voor de Achterdam geldt dat ter plaatse minimaal eens per twee weken een vrij toegankelijk artsenspreekuur is. Burgemeester en wethouder stellen in overleg met de GGD nadere regels inzake gezondheid en hygiëne. Arbeidsomstandigheden De arbeidsomstandigheden van prostituees dienen in overeenstemming te zijn met de regelgeving. Exploitanten die als werkgever optreden dienen zich aan te sluiten bij een Arbo-dienst. Controle op naleving van de wettelijke voorschriften geschiedt door de Arbeidsinspectie. Identiteitscontrole prostituees Het is niet toegestaan prostituees te werk te stellen die niet beschikken over een voor het verrichten van arbeid geldige verblijfstitel (Wet arbeid vreemdelingen). In het kader van privaatrechtelijke afspraak verhuurder-huurder controleert de exploitant de persoonsbescheiden van de prostituees. Bij redelijke twijfel over de geldigheid van de papieren of over de leeftijd of identiteit van de prostituee, informeert hij de politie hierover. 8. Handhaving en sancties Met de handhaving van het beleid zijn belast: de politie (openbare orde en veiligheid) de brandweer (brandveiligheid) de GGD (medische zorg en hygiëne) de bouwinspectie van de gemeente (bouwkundige staat van pand en inrichting) de Belastingdienst/FIOD (fiscale regelgeving) dearbeidsinspectie (arbeidsomstandigheden) De regie over het prostitutiebeleid berust bij burgemeester en wethouders. De sector Bestuurszaken van de gemeente is belast met de coördinatie van het beleid. Sancties Overtreding van wettelijke voorschriften (inclusief vergunningvoorwaarden) zijn vatbaar voor zowel strafrechtelijke- als bestuursrechtelijke sancties. Het kan onder meer gaan om: proces-verbaal (bekeuring, aanhouding etc.) onmiddellijke sluiting/intrekken van de exploitatievergunning tijdelijk intrekken van de exploitatievergunning beperking openingstijd van de inrichting Bestuursrechtelijk optreden heeft een reparatoir karakter (gericht op het herstel van de rechtmatige situatie) en is derhalve in de meeste gevallen effectiever dan de strafrechtelijke weg. Doorgaans is de volgende procedure van toepassing: le overtreding vergunningvoorwaarden: 2 e overtreding vergunningvoorwaarden: 3 e overtreding vergunningvoorwaarden: proces-verbaal proces-verbaal (waarschuwing burgemeester) proces-verbaal en bestuurlijke sanctie Afhankelijk van de ernst van het delict kan een afwijkende procedure worden gevolgd. Voor misdrijven geldt uiteraard een strenger regiem dan voor overtredingen. Ingeval van wantoestanden is onmiddellijke sluiting mogelijk. 9. Beleidsevaluatie en rapportage Minimaal éénmaal per jaar wordt door burgemeester en wethouders een evaluatie geëntameerd. Het college rapporteert aan de raadscommissie Bestuur & Communicatie.

10

11 B I J L A G E

12

13 gemeente :ALI<3VIAA~ Nota aan burgemeester en wethouders PH: M. van Rossen Sector: BO naar directieraad nee commissie: steller: J.J. Peis B&M t.k.n. tel.nr.: in college op: datum: 13 april 2004 Stuknummer: 7~ L.j~í~ raadsvergadering datum openbaar: OR: GO: openbare bekendmaking ja ja nee nee referendabel besluit nee Onderwerp: Wijziging van de titel van het besluit over nadere regels voor seksinrichtingen ingevolge de APV Probleemstelling:. Door de recente wijziging van de APV is de nummering van de artikelen ten opzichte van de vorige AP~/enigszins gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat het besluit over de nadere regels voor seksinrichtingen niet meer naar het juiste APV-artikel verwijst. Het bewuste artikel in de vorige APV (artikel 3.3.3) is in de nieuwe APV omgenummerd naar Inhoudelijk is de tekst niet gewijzigd! U wordt voorgesteld de navolgende besluiten te nemen. Concept-besluit 1. De Nadere regels voor seksinrichtingen ingevolge artikel van de Algemene plaatselijke verordening (vastgesteld op 19september 2000) in te trekken en opnieuw vast te stellen onder de naam: Nadere regels voor seksinrichtingen ingevolge artikel van de Algemene plaatselijke verordening ; 2. Dit besluit bekend te maken Paraaf Financiën Paraaf~ Paraaf akkoord Paraaf colle bespreken 2 Notaprostitutiebeleid ~edng nadere regels ~i ~: ì~

14

15 Protitutiebeleid-nadere regels gemeente i 2 8 SEP. ZOg8 NADERE REGELS VOOR SEKSINRICHTINGEN INGEVOLGE ARTIKEL373.3 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (Apv) Titel 1 Uitgangspunten Artikel 1 Doel van de regels 1. De regels dienen de belangen als genoemd in artikel 3.3.2, tweede lid, van de Apv. 2. De regels hebben betrekking op seksinrichtingen en de exploitatie ervan en beogen bij te dragen aan de doelstellingen zoals genoemd in de nota Prostitutiebeleid in de Gemeente Alkmaar. Artikel 2 Algemene zaken betreffende de exploitatie "1. De exploitant van de seksinrichting is verplicht de veiligheid, hygiëne en gezondheid van de in de inrichting werkende prostituees te beschermen. 2. De exploitant voert een beleid ter voorkoming van de verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) en AIDS. 3. De exploitant stelt,qlleen werkruimte ter beschikking van meerderjarigen met een voor het verrichten van arbeid geldige verblijfstitel. Titel 2 Veiligheid en ~lezondheid Artikel 3 Maatregelen in het belang van de (volks)gezondheid en integriteit De exploitant voert binnen de inrichting een aantoonbaar "veilige seksbeleid" dat ook voor de klanten duidelijk kenbaar is. Dit beleid bevat tenminste de volgende onderdelen: de aanwezigheid in de werkruimten van condooms die voldoen aan de keuringsnorm EN600 en waarvan de gebruiksdatum niet is verlopen; gelegenheid bieden aan prostituees zich periodiek op soa te laten onderzoeken; vrije toegang van GGD-medewerkers tot de inrichting; actieve medewerking aan preventieactiviteiten van de GGD gericht op verbetering van de gezondheidssituatie van de in de inrichting werkzame prostituees, en de volksgezondheid; de verspreiding onder de in de inrichting werkzame prostituees van voorlichtingsmateriaal over de gezondheidsrisico s van het prostitutiewerk en over gezondheidszorg en hulpverlening; indien een niet-ggd-arts aan het bedrijf verbonden is, meldt de exploitant schriftelijk de naam en het adres van desbetreffende arts aan de directeur van de GGD; een huisreglement gericht op bevordering van het zelfbeschikkingsrecht van de prostituee, waaronder begrepen: het recht klanten te weigeren, het weigeren zonder condoom te werken, het weigeren van verplicht meedrinken met de klant enz. De exploitant zorgt voor naleving van het huisreglement. Artikel 4 Veiligheid en toezicht 1. Het cameratoezicht op de Achterdam voldoet aan de richtlijnen van de Registratiekamer en geschiedt onder toezicht van de politie. 2. Ten behoeve van opsporingsdoeleinden overlegt de beheerder van de camera s op vordering van de politie de beelddrager (videoband/cd-rom). 3. De exploitanten van inrichtingen op de Achterdam verzorgen toezicht volgens de richtlijnen van de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, gedurende de openingstijden en tot een half uur daarna.

16

17 4. Voor de inrichtingen op de Achterdam geldt dat de gordijnen van de werkruimten geopend zijn gedurende de periode dat de inrichting krachtens vergunningvoorschrift is gesloten voor het publiek en gedurende de tijd dat de werk-ruimte niet in gebruik is. 5. Elke werkruimte is voorzien van een installatie die de prostituee-in-nood in staat stelt de bedrijfsleiding te alarmeren. 6. Iedere werkruimte is voor de bedrijfsleiding toegankelijk middels een moedersleutel. Artikel 5 Hygiëne 1. In een werkruimte is voldoende schoon linnengoed aanwezig. 2. Beddelinnen wordt indien gebruikt dagelijks verschoond. 3. De inrichting wordt tweemaal per jaar onderworpen aan een technische hygiëne-inspectie. Titel 3 Inrichtingseisen Artikel 6 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 1. Seksinrichting: een inrichting zoals genoemd in artikel 3.1.1, onder c, van de APV; 2. Raamprostitutie-inrichting: een seksinrichting waarin door een of meer prostituees vanuit de inrichting wordt geprobeerd de aandacht van passanten op zich te vestigen; 3. Geschiktheidverklaring: een schriftelijke verklaring waarin een pand bouwkundig geschikt wordt geoordeeld voor het gebruik als seksinrichting. Artikel 7 Geschiktheidverklaring 1. Voor het verkrijgen van een exploitatievergunning voor de seksinrichting is een geschiktheidverklaring vereist van de gemeentelijke Bouwinspectie, voorzien van een medeparaaf van of namens de commandant van de brandweer. 2. De geschiktheidverklaring wordt afgegeven indien de inrichting voldoet de aan de normen van het Bouwbesluit, Bijlage 4 van de Bouwverordening en, ingeval van een inrichting met raamprostitutie, aan de bepalingen van artikel De aanvraag om een geschiktheidverklaring moet zijn voorzien van een situatietekening en een bouwkundige plattegrondtekening van het bouwwerk, volgens de door de inspecteur Bouw- en woningtoezicht aan te geven specificaties. Artikel 8 Inrichtingseisen raamprostitutie-inrichtingen Een raamprostitutie-inrichting dient te voldoen aan de volgende eisen: a. - in de inrichting is een badruimte (1 per 5 kamers) waaronder mede wordt verstaan een doucheruimte en een toilet of een combinatie van badruimte en toilet aanwezig zijn; b. in de inrichting moet een dagverblijf voor de in de inrichting werkzame prostituees aanwezig zijn; het dagverblijf moet een oppervlakte hebben van tenminste 16 m 2 en een breedte van tenminste 3.35 m; het dagverblijf moet voldoende zijn geventileerd; c. in de inrichting moet een keuken ten behoeve van het bereiden van maaltijden aanwezig zijn; " de keuken moet een oppervlakte hebben van tenminste 5 m 2 met een breedte van tenminste 1,80 m; de keuken moet voldoende zijn geventileerd; de ventilatiecapaciteit moet 75 m3/uur bedragen indien de oppervlakte kleiner 2 3 is dan 10 m en 100 m/uur indien de oppervlakte grote of gelijk is aan 10 m2; 2

18

19 4o indien dagverblijf en keuken zijn gecombineerd dient deze ruimte mechanisch te worden geventileerd met een capaciteit van tenminste 150 m3/uur; d. het dagverblijf mag niet voor prostitutiedoeleinden worden gebruikt; e. de inrichting dient te zijn voorzien van één of meer verwarmingsinstallaties c.q. toestellen, waarmee alle ruimten op een veilige wijze en voldoende kunnen worden verwarmd; het gebruik van verplaatsbare ruimteverwarmingstoestellen is niet toegestaan; f. in de inrichting moet per werkruimte een afsluitbare hang-/legkast aanwezig zijn. De werkruimten moeten aan de volgende eisen voldoen: a. elke kamer moet een oppervlakte hebben van tenminste 5 m 2 en een breedte van tenminste 1,80 m; b. elke kamer moet zijn voorzien van een wasbak met warm en koud stromend water; c. - elke kamer moet voldoende zijn geventileerd; - de ventilatiecapaciteit moet bedragen 2.8 m3/uur per m 2 vloeroppervlak met een minimum van 50 m~/uur. Vitrines dienen een minimale breedte te hebben van 1,50 meter per zich daarin bevindende prostituee. Vastgesteld op 19 september 2000 Burgemeester en wethouders van Alkmaar, ~De eester,, 3

20

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005

Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005 Nadere regels ter uitvoering van artikel 3.1.3 Algemene plaatselijke verordening 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Papendrecht

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Prostitutiebeleid 2013. Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings, J.C.W. Nederstigt. Wat willen we bereiken?

Nota van B&W. onderwerp Prostitutiebeleid 2013. Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings, J.C.W. Nederstigt. Wat willen we bereiken? gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Prostitutiebeleid 2013 Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings, J.C.W. Nederstigt Collegevergadering 12 november 2013 inlichtingen mr. J. Kamphuis (023 567

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Aan de gemeenteraad. 1. Inleiding Omdat de totstandkoming

Nadere informatie

1 INLEIDING 1.1 DE WETSWIJZIGING EN HAAR DOELSTELLING

1 INLEIDING 1.1 DE WETSWIJZIGING EN HAAR DOELSTELLING 1 INLEIDING 1.1 DE WETSWIJZIGING EN HAAR DOELSTELLING Als gevolg van de Wet van 28 oktober 1999 tot wijziging van (onder meer) het wetboek van Strafrecht zal op 1 oktober 2000 artikel 250bis van het Wetboek

Nadere informatie

Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015. Conceptnota

Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015. Conceptnota Prostitutiebeleid gemeente Zundert 2015 Conceptnota Colofon Uitgave Gemeente Zundert 8 april 2015 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA Zundert T 076 599 56 00 F 076 566 56 66

Nadere informatie

Gelet op artikel 3:11 (3.2.8 APVG 2005) van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009;

Gelet op artikel 3:11 (3.2.8 APVG 2005) van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009; Bijlage 3 - blz. 1 AANWIJZINGSBESLUIT STRAATPROSTITUTIE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN; Gelet op artikel 3:11 (3.2.8 APVG 2005) van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009; BESLUITEN:

Nadere informatie

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen Algemeen deel

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen Algemeen deel Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Wijchen Algemeen deel INHOUD: 1. Inleiding 1 2. Aard en omvang van de prostitutie in Wijchen 2 3. Doelstellingen 3 4. Projectstructuur en regionale afstemming 4 5.

Nadere informatie

Op 27 april 2000 is er een bijeenkomst gehouden met de ambtenaren die zijn belast met de invoering van prostitutiebeleid in de regiogemeenten.

Op 27 april 2000 is er een bijeenkomst gehouden met de ambtenaren die zijn belast met de invoering van prostitutiebeleid in de regiogemeenten. 1. INLEIDING In het Regionaal College Politieregio Gooi en Vechtstreek is afgesproken over de gevolgen van de wetswijziging tot opheffing van het algemeen bordeelverbod regionale afspraken te maken. Het

Nadere informatie

Nota Prostitutiebeleid

Nota Prostitutiebeleid Nota Prostitutiebeleid 2012 Nota vastgesteld op 9 oktober 2012. Bekendgemaakt op 24 oktober 2012. In werking getreden op 25 oktober 2012. 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Hoofdstuk 1. Voorgeschiedenis...

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN

Nadere informatie

Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade

Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Naam van de regeling Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Citeertitel Beleidsnota prostitutiebeleid Kerkrade Afkorting van de naam - Besloten door Gemeenteraad

Nadere informatie

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Maasdriel Algemeen deel

Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Maasdriel Algemeen deel Integraal Prostitutiebeleid Gemeente Maasdriel Algemeen deel INHOUD: 1. Inleiding 1 2. Aard en omvang van de prostitutie in Maasdriel 2 3. Doelstellingen 4 4. Projectstructuur en regionale afstemming 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.)

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2007 tot het invoeren van een vergunningenstelsel voor grow-, smart en headshops;

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 3.1, tweede lid onder k In artikel 3.1 onder k wordt het prostitutiebedrijf gedefinieerd als de activiteit bestaande uit het bedrijfsmatig of in een omvang alsof het

Nadere informatie

Paragraaf 4. Prostitutie. Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven

Paragraaf 4. Prostitutie. Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven Paragraaf 4. Prostitutie Paragraaf 4.1 Prostitutiebedrijven Artikel 3.27 Exploitatie van een prostitutiebedrijf De basisregel luidt dat elk prostitutiebedrijf een exploitatievergunning nodig heeft. Exploiteren

Nadere informatie

PROSTITUTIE BELEID GEMEENTE VLISSINGEN. 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begripsomschrijvingen 2 1.3 Regionale afstemming 4 1.

PROSTITUTIE BELEID GEMEENTE VLISSINGEN. 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begripsomschrijvingen 2 1.3 Regionale afstemming 4 1. Inhoudsopgave PROSTITUTIE BELEID GEMEENTE VLISSINGEN 1 Algemeen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Begripsomschrijvingen 2 1.3 Regionale afstemming 4 1.4 Leeswijzer 5 2 Overheidsbemoeienis met prostitutie 6 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Prostitutiebeleidsplan gemeente Lelystad

Prostitutiebeleidsplan gemeente Lelystad Prostitutiebeleidsplan gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel?

Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? mr. E.D.I. Martens Senior officier van justitie Mensenhandel Het gaat ons allemaal aan CIROC 3 december 2014 Doel presentatie: Relatie tussen illegale prostitutie en mensenhandel? 1. Wat is illegale prostitutie?

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake Verordening nadere kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2013.

Voorstel van het college inzake Verordening nadere kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2013. rv 67 Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn BOW/2013.298 RIS 259725_130613 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake Verordening nadere kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2013. Achtergrond De gemeente

Nadere informatie

Evaluatie Prostitutiebeleid

Evaluatie Prostitutiebeleid Evaluatie Prostitutiebeleid dienst Stadsbeheer Evaluatie Prostitutiebeleid evaluatie prostitutiebeleid Gemeente Breda Dienst Stadsbeheer Directie Buitenruimte, afdeling Beleid en Programmering 19 mei 2005

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van Heerhugowaard, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel

Nadere informatie

Nota Prostitutiebeleid Almere

Nota Prostitutiebeleid Almere Nota Prostitutiebeleid Almere Raadsbesluit: 14 december 2000 Bekendmaking Groene Weekblad: 27 december 2000 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het beschikbare gemeentelijk instrumentarium operationeel: stand

Nadere informatie

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer Verordening op de kans- en de behendigheidsspelen vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 19 december 2006 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten goedgekeurd door de Kroon medegedeeld aan

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

IIP Heerhugowaard Stad van kansen

IIP Heerhugowaard Stad van kansen IIP Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering 15 FEB ĨM1 Besluit: Voorstelnummef: 54Ü ^ r/ Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 11. RB2011008 1ste wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) Aan

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast

Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland inzake APV-wijziging drugsoverlast leuwegem Gemeenteraad O 0 1 ö " 2 5 7 onderwerp Initiatiefvoorstel Trots Op Nederland Inzake APVwljzlglng drugsoverlast Datum 10 augustus 2010 Raadsvoorstel Afdeling Communicatie, Juridische & Personeelszaken

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Beoordeling of positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo) van toepassing is op een aantal

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer Registratienummer raad 6755 Behorend bij het Burgemeester-advies met registratienummer 6087 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Beleidsregels Handhaving Opiumwet Oplegvel Informatienota Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. J.A.M. Lubbers Telefoon 5113815 E-mail: jlubbers@haarlem.nl VVH/VHR Reg.nr. 2009/2531 ZONDER

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET HELMOND 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Helmond, ieder voor zover bevoegd; b e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 *D13.003656* D13.003656 De burgemeester van Koggenland, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen De raad der gemeente Marum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 juli 1994; overwegende dat door de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 5722. VERORDENING VAN UTRECHT 2013 Nr. 68. Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen e.d. Afdeling 3.1 Algemene bepalingen.

GEMEENTEBLAD. Nr. 5722. VERORDENING VAN UTRECHT 2013 Nr. 68. Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen e.d. Afdeling 3.1 Algemene bepalingen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 5722 5 februari 2014 VERORDENING VAN UTRECHT 2013 Nr. 68 STREKT TER VERVANGING D.D. 30 JANUARI 2014. Verordening tot wijziging van de Algemene

Nadere informatie

Beleidsregel Handhavingsarrangement Mensenhandel gemeente Zoetermeer

Beleidsregel Handhavingsarrangement Mensenhandel gemeente Zoetermeer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zoetermeer. Nr. 59185 2 juli 2015 Beleidsregel Handhavingsarrangement Mensenhandel gemeente Zoetermeer Zaaknummer -2015-000556 Docnr 2015-003991 Het college

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

Handhaving prostitutiebranche door gemeentelijke diensten

Handhaving prostitutiebranche door gemeentelijke diensten Evaluatie van de preventie-, controle- en handhavingsactiviteiten van gemeentelijke diensten. Uitgevoerd op verzoek van het WODC van het ministerie van Justitie in het kader van de Evaluatie Prostitutiebeleid.

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen.

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen. Raadsvergadering, 19 november 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Paracommercie Nr.: 20131112 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 22 oktober 2013 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Tjapko

Nadere informatie

Verordening handhaving Wet werk en bijstand gemeente Oosterhout

Verordening handhaving Wet werk en bijstand gemeente Oosterhout Verordening handhaving Wet werk en bijstand gemeente Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Besloten door Deze versie is geldig tot (als

Nadere informatie

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) Inhoudsopgave GEMEENTE MAASTRICHT 1. Inleiding... 1 2. Toepassing Wet Bibob... 1 2.1 Algemeen... 1 2.2 Aanvragen...

Nadere informatie

ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056

ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Nieuw Prostitutiehoofdstuk model-apv uw kenmerk ons kenmerk ECLBR/U201501119 Lbr. 15/056 bijlage(n) 2 datum

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9 AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 9 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.071.903 Datum Zaaknummer 2009-08-00863

Nadere informatie

Beleidsnota Prostitutie in de gemeente Weert

Beleidsnota Prostitutie in de gemeente Weert Beleidsnota Prostitutie in de gemeente Weert Beleidsnota Prostitutie in de gemeente Weert november 2000 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Inventarisatie en analyse van de huidige situatie; 3. Instrumenten;

Nadere informatie

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Thema Fysiek Kwaliteit Finec Natuur Volksgezondheid Imago Totale gemiddelde Kans Risico Verkeer 2,6 2,6 2,5 2,1 2,2 2,9 2,5 3 7,5 Milieuvergunning (w.o. risicovolle

Nadere informatie

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk;

Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven van artikel 13b Opiumwet bij een woning of een al dan niet voor publiek toegankelijk lokaal is wenselijk; Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van De Ronde Venen; Gelezen het advies van; Gelet op de artikelen 13b Opiumwet, 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Overwegingen: een beleidsregel bij handhaven

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2011, 11JOS25310; raadsstuk 2011-3111;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2011, 11JOS25310; raadsstuk 2011-3111; Verordening Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen 2011 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2011, 11JOS25310; raadsstuk 2011-3111;

Nadere informatie

Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout

Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout Verordening op de speelautomaten en speelautomatenhallen Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Hoofdstuk II Aanwezigheidsvergunning hoog- en laagdrempelige inrichtingen

Hoofdstuk II Aanwezigheidsvergunning hoog- en laagdrempelige inrichtingen Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 DECEMBER 2001 (De Zeekant van 2 JANUARI 2002) De raad der gemeente Noordwijk; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 december 2001;

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Breda 2015

Huisvestingsverordening Breda 2015 Huisvestingsverordening Breda 2015 De raad van de gemeente Breda, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015; gelet op artikel 4 van de Huisvestingswet 2014 en gezien het advies

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en II, dan wel aangewezen

Nadere informatie

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND

BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND BELEIDSNOTA CONSUMENTENVUURWERK WORMERLAND September 2011-1 - Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel 3 Verhouding met de APV en het Vuurwerkbesluit 4 Argumentatie 5 Beleidsregels 6 Vaststelling, citeertitel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWE RP B ES LU I T

RAADSVOORSTEL EN ONTWE RP B ES LU I T RAADSVOORSTEL EN ONTWE RP B ES LU I T Agendanummer Registratienummer raad 640523 Behorend bij het Burgemeester-advies met registratienummer 645592 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis van artikel 13b Opiumwet

Vast te stellen hieronder opgenomen Damoclesbeleid lokalen en woningen op basis van artikel 13b Opiumwet Ons kenmerk G.15.01258 ii urn in li ui ii in ii ii Dossiercode: Besluit van de Burgemeester De burgemeester van besluit: Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis

Nadere informatie

Parapluherziening Terrassen

Parapluherziening Terrassen Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Terrassen Opgesteld door Stadsontwikkeling Ruimte en Wonen Bureau Bestemmingsplannen Galvanistraat 15 Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM. Vastgesteld d.d Onherroepelijk

Nadere informatie

Wijziging prostitutiehoofdstuk APV Nijmegen

Wijziging prostitutiehoofdstuk APV Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging prostitutiehoofdstuk APV Nijmegen Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In 2009 is het wetsvoorstel voor de Wet regulering

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t.a.v. mr. J. Verbruggen Postbus 20011 2511 EA Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t.a.v. mr. J. Verbruggen Postbus 20011 2511 EA Den Haag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties t.a.v. mr. J. Verbruggen Postbus 20011 2511 EA Den Haag Contactpersoon Mw. dr. mr. M. Boot-Matthijssen Telefoon 070 370 45 14 Datum 21 januari 2009

Nadere informatie

Beleidsnotitie "Beroepen en bedrijfsmatige activteiten aan huis"

Beleidsnotitie Beroepen en bedrijfsmatige activteiten aan huis Beleidsnotitie "Beroepen en bedrijfsmatige activteiten aan huis" Behandeld door het college op 18 maart 2003. Vastgesteld door de raad op 31 maart 2003. Publicatie in Huis-aan-Huis op 17 april 2003. Inwerkingtreding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 11.0013. Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151

RAADSVOORSTEL 11.0013. Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151 RAADSVOORSTEL 11.0013 Rv. nr.: 11.0013 B&W-besluit d.d.: 15-2-2011 B&W-besluit nr.: 11.0151 Naam programma +onderdeel: Veiligheid. Onderwerp: Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2009 met

Nadere informatie

Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV

Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV Modelwijzigingsverordening t.b.v. de invoering van een nieuw hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) in de APV Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of bijvoorbeeld [aantal]

Nadere informatie

Welkom bij de cursus Gemeenterecht

Welkom bij de cursus Gemeenterecht Welkom bij de cursus Gemeenterecht Waar gaat een gemeenteraadslid over en waarover niet? Welke instrumenten heeft een raadslid om zijn invloed aan te wenden? 18 mei 2013 Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Beleidsregels artikel 13b Opiumwet De burgemeester van Houten; gelet op de artikel 13b Opiumwet en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 22 juni 2010 Onderwerp: Brandbeveiligingsverordening 2010 Voorgesteld besluit: De Brandbeveiligingsverordening 2010

Nadere informatie

Projectplan Aanpak misstanden in de prostitutiesector Leeuwarden. Gemeente Leeuwarden

Projectplan Aanpak misstanden in de prostitutiesector Leeuwarden. Gemeente Leeuwarden Projectplan Aanpak misstanden in de prostitutiesector Leeuwarden Gemeente Leeuwarden datum: september 2013 1 Inleiding In dit projectplan wordt op verzoek van de Leeuwarder gemeenteraad verslag gedaan

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsomschrijvingen In de definitie van het peuterspeelzaalwerk is de leeftijdspecificatie ( van twee tot vier jaar ) uit de modelverordening van de VNG veralgemeniseerd

Nadere informatie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie m centrum ChurchiHiaanu criminaliteitspreventie 3527 GV Utrecht veiligheid Postbu5 14069 35085C Utrecht T (030) 75 6700 F (030)7516701 www.hetccv.ni Memo BETREFT Landelijk programma prostitutie IN LEIDING

Nadere informatie

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Besluit van Ontwerpbesluit prostitutie en seksbranche 2014, houdende nadere regels inzake de regulering van prostitutie en de bestrijding van misstanden in de seksbranche (Besluit prostitutie en seksbranche)

Nadere informatie

REGLEMENT Cameratoezicht

REGLEMENT Cameratoezicht REGLEMENT Cameratoezicht Wetstechnische informatie Gegevens van het reglement Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Gemeente Lelystad Reglement Cameratoezicht Reglement

Nadere informatie

Gemeente Zandvoort. Telefoon: 023 574 01 00 Fax: 023 571 37 24 info@zandvoort.nl

Gemeente Zandvoort. Telefoon: 023 574 01 00 Fax: 023 571 37 24 info@zandvoort.nl Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Zandvoort d.d. 14 november 2003 Inwerkingtreding d.d. 8 december 2003 Gemeente Zandvoort Telefoon: 023 574 01 00 Fax: 023 571 37 24 E-mail:

Nadere informatie

~ W'~I /t ".. di t R t I k B h

~ W'~I /t .. di t R t I k B h Besluiten: de omgevingsvergunning te verlenen voor de uitvoering van het in bovengenoemde aanvraag bedoelde, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en onder

Nadere informatie

Het bordeelverbod. opgeheven. Onderzoek en beleid. Prostitutie 2000-2001. A. Daalder. Justitie. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Het bordeelverbod. opgeheven. Onderzoek en beleid. Prostitutie 2000-2001. A. Daalder. Justitie. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 200 Onderzoek en beleid Het bordeelverbod opgeheven Prostitutie 2000-2001 A. Daalder Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 2002 Exemplaren van dit rapport kunnen worden besteld bij

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit toezichthouders KlantContactCentrum, cluster Omgeving

Aanwijzingsbesluit toezichthouders KlantContactCentrum, cluster Omgeving *12.13837* VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORSTEL AAN DE BURGEMEESTER Behandeld door: E. Gringhuis d.d. 25-07-2012 Afdeling/Cluster: VSO Telefoonnr.: 0591-535449 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsbesluit. vast te stellen de volgende. Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2006. Hoofdstuk 1. Algemeen. 1. Begripsbepalingen.

Raadsbesluit. vast te stellen de volgende. Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2006. Hoofdstuk 1. Algemeen. 1. Begripsbepalingen. Gemeenteblad Jaar 2006 Afdeling 3A Publicatiedatum 8 maart 2006 Onderwerp Intrekking van de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 1998 en vaststelling van de Verordening op de woning- en

Nadere informatie

Model APV sekswerk PROUD, belangenvereniging van sekswerkers in Nederland

Model APV sekswerk PROUD, belangenvereniging van sekswerkers in Nederland Model APV sekswerk PROUD, belangenvereniging van sekswerkers in Nederland 1 Amsterdam, 2 juni 2016 Geachte dames en heren, Voor u ligt de Model APV sekswerk van PROUD, belangenvereniging van sekswerkers

Nadere informatie

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Horeca terras met tuin 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 8 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Drank en Horecabeleid. gemeente. Haarlemmerliede en Spaarnwoude Drank en Horecabeleid gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Vastgesteld op 17 december 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1. Inleiding De gemeente Haarlemmerliede en

Nadere informatie

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening

Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de Drank- en Horecawet en Algemeen Plaatselijke Verordening Bijlage 1: Handhavingsmatrix voor een aantal artikelen uit de en Algemeen Plaatselijke Verordening Grondslag Artikel 3 (horecaof slijtersbedrijf) Artikel 4, lid 1 jo. artikel 2.34 j en 2.34 k Apv Artikel

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Overgangsregeling handhaving illegale kamerverhuurpanden nota Beleidsregels onttrekking, omzetting en samenvoeging 2011 Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer

Nadere informatie

NEE. Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811

NEE. Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: T. Hoogendoorn Tel nr: 06-83338347 Nummer: 15A.00811 Datum: 17 augustus 2015 Team: JLV Tekenstukken: Nee Bijlagen: 3 Afschrift aan: n.v.t. N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:389

ECLI:NL:RBNNE:2015:389 ECLI:NL:RBNNE:2015:389 Instantie Datum uitspraak 03-02-2015 Datum publicatie 03-02-2015 Zaaknummer Awb 15/245 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; B E S L U I T : vast te stellen de Beleidsregel ondergeschikte horeca op locaties

Nadere informatie

A.J. Gerritsen 25 september 2014

A.J. Gerritsen 25 september 2014 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 25 september 2014 Datum voorstel 15 juli 2014 Agendapunt Onderwerp Publicatie van gemeentelijke kennisgevingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2. Artikel 1 Begripsbepaling 2

Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2. Artikel 1 Begripsbepaling 2 Versie 1-12-2010 Inhoudsopgave Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen 2 Artikel 1 Begripsbepaling 2 Artikel 2 Intrekkingsregeling bij uitblijven aanvang bouw 2 Artikel 3

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0025559 Vaststellen Bouwverordening 2010 (Ie wijziging)

Raadsvoorstel2012.0025559 Vaststellen Bouwverordening 2010 (Ie wijziging) gemeente Haarlemmermeer Onderwerp Raadsvoorstel2012.0025559 Vaststellen Bouwverordening 2010 (Ie wijziging) Portefeuillehouder J.J. Nobel steller Tessa Borgardijn (023-5674375) Collegevergadering 12 juni

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014 (raadsvoorstel nr. 1408793); raadsstuk 14BB1683;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014 (raadsvoorstel nr. 1408793); raadsstuk 14BB1683; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 41712 24 juli 2014 Vierde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel

Nadere informatie

Transponeringstabel. behorende bij APV 2010 - APV 2012. S.R. Boelens, afdeling Staf

Transponeringstabel. behorende bij APV 2010 - APV 2012. S.R. Boelens, afdeling Staf Transponeringstabel behorende bij APV 2010 - APV 2012 S.R. Boelens, afdeling Staf Oud Nieuw Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Begripsomschrijving Art. 1:1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 4 februari 2014; dossiernummer : WB20140054; van : Gemeente Zoetermeer de heer EGP Kusters

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN PROSTITUTIE VANUIT WONINGEN. Handelingsperspectief

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN PROSTITUTIE VANUIT WONINGEN. Handelingsperspectief VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN PROSTITUTIE VANUIT WONINGEN Handelingsperspectief prostitutie vanuit woningen HANDELINGSPERSPECTIEF Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Utrecht, 2015 3 inhoudsopgave

Nadere informatie