ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP Binnen de veertien dagen vanaf de dag waarop hij materieel in het bezit komt van het product, heeft de klant-consument het recht de verkoper mee te delen dat hij aan de aankoop verzaakt, en wel zonder bijkomende kosten en zonder opgave van reden. Indien de klant-consument zijn recht op verzaking uitoefent, zal hij de kosten voor het terugnemen van het product moeten dragen! 1. VOORSTELLING DEFINITIES a. De NV LAMPIRIS Wood (hierna de verkoper genoemd) is een in de verkoop van verwarmingsbrandstoffen gespecialiseerde firma. De maatschappelijke zetel ervan is gevestigd aan de rue Saint-Laurent 54 te 4000 LUIK (België). Ze is ingeschreven bij de KBO onder het nummer en bij de BTW onder het nummer b. De NV LAMPIRIS Wood kan 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 worden bereikt op het adres c. Voor de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden gelden volgende definities: Product: de koopwaar die het voorwerp van de verkoop vormt, ofwel elke verwarmingsbrandstof die per volledige eenheid wordt geleverd, met inbegrip van consignatie; Klant-consument: elke natuurlijke persoon die een product aankoopt voor niet-professioneel gebruik; Professionele klant: elke natuurlijke of rechtspersoon die een product aankoopt voor professioneel gebruik; Koper: elke klant-consument of professionele klant die bekwaam is om een contract te sluiten.

2 2. BESTELLING Heel het bestellingsproces kan in het Nederlands of het Frans verlopen. Dit zijn de voornaamste fasen van dat proces: 1. Met behulp van de tab mijn winkelmand kan de klant het of de gewenste producten kiezen om ze in zijn winkelmand te leggen. 2. Zodra de inhoud van zijn winkelmand definitief vaststaat, hoeft de klant slechts op de tab volgende te klikken om naar een elektronische bestelbon te gaan, die hij dient in te vullen. 3. Vervolgens dient de klant zijn bestelling te bevestigen door middel van de tab bevestigen van mijn bestelling met verplichting tot betalen. Dan verschijnt het overzicht van zijn bestelling. 4. Ten slotte dient de klant zijn bestelling te betalen door op de tab betalen te klikken. Zolang de klant niet op de tab betalen klikt om zijn bestelling te bevestigen, kan hij zijn bestelling nog altijd wijzigen of verbeteren. Verkoop aan een klant-consument Binnen de veertien dagen vanaf de dag waarop hij materieel in het bezit komt van het product, heeft de klant-consument het recht de verkoper mee te delen dat hij aan de aankoop verzaakt, en wel zonder bijkomende kosten en zonder opgave van reden. Daartoe dient hij onderstaand verzakingsformulier te gebruiken. Verkoop aan een professionele klant Voor een professionele klant is de aankoop voltrokken zodra hij zijn elektronische bestelbon heeft gevalideerd. Kenmerken en beschikbaarheid van de producten De verkochte producten zijn degene die voorkomen in de catalogus op de site van de verkoper. Bij elk product staat er een door de verkoper opgestelde beschrijving. De foto s uit de catalogus zijn zo getrouw mogelijk, maar er kan niet worden gegarandeerd dat ze volledig overeenstemmen met het

3 aangeboden product, meer bepaald voor wat betreft de kleuren, de verpakkingen, de hoeveelheden De producten worden aangeboden voor zover de voorraad strekt. Geografische zones De op de site van de verkoper aangeboden producten zijn voorbehouden aan kopers die wonen in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg en voor leveringen die vereist zijn in de door de verkoper bepaalde geografische zones. Of de geografische zone van de koper al dan niet in aanmerking komt, zal hem worden meegedeeld bij zijn bestelling. Enkel de verkoper kan een bestelling in een niet-bestreken zone valideren, en wel tegen een met de koper overeengekomen tarief, dat uitdrukkelijk zal worden vermeld in de orderbevestiging. 3. PRIJS De prijzen zijn netto en zonder korting, met inbegrip van de BTW. 4. BETALING Op het ogenblik van de bestelling en vóór de levering moet de koper per overschrijving of bankkaart de volledige prijs betalen op de ING-rekening van de NV LAMPIRIS Wood. 5. LEVERINGSVOORWAARDEN - RISICO-OVERDRACHT Pas na betaling van de volledige prijs zal het product aan de koper worden geleverd. De producten zullen slechts worden geleverd per volledige eenheid, zoals die beschreven staat in de onlinecatalogus van LAMPIRIS Wood. De producten zijn vergezeld van een consignatie, die afzonderlijk wordt vermeld en gefactureerd bij de bestelling.

4 De consignatie wordt kosteloos teruggenomen bij de volgende levering, maar in alle andere gevallen zullen ze op kosten van de koper worden teruggestuurd en enkel naar een van de opslagplaatsen van LAMPIRIS Wood. De verkoper zal enkel consignatietypes terugnemen, die tijdens de jongste 12 maanden vermeld staan of stonden in zijn onlinecatalogus. Thuisleveringen gebeuren enkel op benedenverdiepingen die toegankelijk zijn voor een pallettruck (geen boordstenen, geen kiezel, geen aardeweg of slijkerige weg ). Is dat niet mogelijk, dan zal de pallet vóór het leveringsadres worden gedeponeerd. In geval van een levering die niet kan worden uitgevoerd wegens het niet in acht nemen van onze leveringsvoorwaarden of in geval van afwezigheid op het moment van de levering, zal de koper een vast bedrag van 50,00 EUR worden aangerekend. Eenzelfde schadevergoeding zal door LAMPIRIS Wood verschuldigd zijn, wanneer een levering niet wordt uitgevoerd door de schuld van deze laatste. De producten worden op het risico van de verkoper vervoerd tot aan de levering op het door de koper opgegeven leveringsadres. Vanaf dat ogenblik gaan de risico s over op de koper. 6. LEVERINGSTERMIJN Onverminderd het 3 e lid van onderhavig artikel zijn de in de orderbevestiging vermelde leveringstermijnen altijd benaderend. In geval van laattijdige levering zal de verkoper al het mogelijke doen om de leveringstermijnen na te komen. Wanneer een levering meer dan 30 kalenderdagen te laat is, zal hij de koper wisseloplossingen voorstellen. Wanneer de leveringsdatum of -termijn niet wordt nagekomen, kan de koper, onverminderd artikel 12, de koop ontbinden wanneer de levering niet gebeurt binnen een nieuwe leveringstermijn die werd overeengekomen als gevolg van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven. Die termijn mag niet langer zijn dan 25% van de oorspronkelijk overeengekomen termijn, met een minimum van 30 kalenderdagen. In geval van ontbinden aan het einde van de nieuwe overeengekomen termijn, zal de betaalde prijs of het voorschot binnen 10 dagen na de betekening van die ontbinding worden teruggegeven aan de koper. Wanneer, onverminderd artikel 12, de aankoop gebeurde voor nietprofessioneel gebruik en de levering niet gebeurt binnen 20 dagen vanaf de dag na de ontvangst van de betaling, in geval van voorafgaande betaling, of van het doorgeven van de bestelling, in geval van latere betaling, heeft de koper het recht de koop zonder schadevergoeding te ontbinden door middel van een eenvoudige betekening aan de verkoper,

5 op voorwaarde dat de verkoper het besteldeproduct nog niet heeft verzonden. 7. PLAATS VAN LEVERING Het bestelde product zal worden geleverd op het leveringsadres dat bij de onlinebestelling door de klant werd opgegeven, tenzij het uitdrukkelijk anders werd bepaald in de orderbevestiging. Bovendien kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen en/of beschadigingen die te wijten zijn aan het vervoer, tenzij hem een ernstige of zware fout kan worden aangewreven. 8. RECLAMATIE Onverminderd artikel 11 moet elke reclamatie in verband met de levering of de gelijkvormigheid van het product betreffende zichtbare gebreken binnen 8 dagen na de levering aan de verkoper worden doorgegeven via diens website Zo niet wordt de levering als aanvaard beschouwd en kan er wegens de levering of zichtbare gebreken geen reclamatie meer worden ingeroepen tegen de verkoper. 9. ONTBINDING In geval van niet-nakoming van het contract door de koper en na een ingebrekestelling die gedurende een maand zonder gevolg bleef, behoudt de verkoper, onverminderd artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, zich het recht voor het contract te ontbinden, onverminderd het recht op een schadevergoeding die forfaitair bepaald is op 15% van de totale prijs van de koopwaar, met inbegrip van de BTW. Dit artikel is niet van toepassing in geval van overmacht, zoals bepaald in artikel 12, die door de zich daarop beroepende partij per aangetekend schrijven wordt betekend binnen acht dagen na het optreden ervan. Een klant-consument heeft tegenover de verkoper hetzelfde recht, dat op dezelfde wijze zal worden uitgeoefend. Wanneer de verkoop wordt ontbonden ten laste van de verkoper, zal deze laatste dezelfde schadevergoeding moeten betalen als degene waarvan sprake is in het voorgaande lid. 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD De verkochte producten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige verkoopprijs van het product (met inbegrip van alle aanhorigheden) is betaald.

6 11. WAARBORGEN Ongelijkvormigheid Verborgen gebreken Indien de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen van toepassing is op de verkoop: Gedurende twee jaar vanaf het moment waarop het product door de verkoper ter beschikking van de koper werd gesteld, zijn de verkochte producten gewaarborgd tegen elke ongelijkvormigheid in de zin van die wet. Binnen twee maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld, moet hij het per aangetekend schrijven meedelen aan de verkoper. In geval van ongelijkvormigheid in de zin van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen zal de koper, tenzij het onmogelijk en buitensporig is, het recht hebben van de verkoper de vervanging van het product binnen een redelijke termijn te eisen, zonder kosten en zonder groot ongemak voor de koper. Indien de koper geen recht heeft op de vervanging van het product of indien de verkoper de vervanging niet heeft uitgevoerd binnen een redelijke termijn of zonder groot ongemak voor de koper, zal deze laatste het recht hebben om van de verkoper een gepaste korting op de prijs of, in geval van zware fout, de ontbinding van het contract te eisen, met uitsluiting van enige bijkomende schadevergoeding Indien de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen niet van toepassing is: In geval van verborgen gebreken kan LAMPIRIS Wood geenszins aansprakelijk worden gesteld. Wanneer er een verborgen gebrek wordt vastgesteld, zal LAMPIRIS Wood bijgevolg geen deel van de aankoopprijs moeten terugbetalen, noch het product moeten vervangen en evenmin de koop moeten ontbinden Zichtbare gebreken De producten zijn enkel tegen zichtbare gebreken gewaarborgd op voorwaarde dat artikel 8 van onderhavige algemene voorwaarden werd nageleefd en onverminderd artikel 11 van dezelfde algemene voorwaarden.

7 11.3. Beperkingen De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die werd veroorzaakt door het gebruik van de verkochte producten, ongeacht of die schade werd berokkend aan de koper, aan diens producten of aan derden, zelfs binnen de waarborgperiode. Bijgevolg zal de verkoper geen enkele schadevergoeding moeten betalen voor persoonlijke ongevallen, voor schade aan andere goederen dan de verkochte producten, voor winstderving of voor eender welke andere schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een of ander eventueel gebrek aan die producten. In de veronderstelling dat de verkoper toch aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, zal hij enkel een schadevergoeding hoeven te betalen die niet hoger dan of gelijk aan de verkoopprijs van het product is. De waarborg dekt de normale slijtage van het product niet en evenmin gebreken die te wijten zijn aan abnormaal, verkeerd of slordig gebruik van het product. De waarborg vervalt van rechtswege en zonder waarschuwing wanneer: er schade aan de verkochte producten wordt veroorzaakt als gevolg van overmacht; de schade het gevolg is van een gebruik van de producten op een andere manier dan degene die redelijkerwijze te voorzien is, tenzij de koper die uiterlijk op het moment van het sluiten van de verkoop schriftelijk heeft vermeld; Geen enkele toepassing van de waarborg kan leiden tot het verlengen van de duur ervan. 12. OVERMACHT Omstandigheden zoals stakingen, brand, machinebreuk, vertragingen bij de leveranciers, epidemieën, oorlogsdreiging, burgeroorlog, gebrek aan energiebronnen, willekeurige maatregelen, het faillissement van leveranciers dienen te worden beschouwd als veronderstelde gevallen van overmacht, wanneer ze leiden tot vertraging of tot het zeer moeilijk maken van de leveringen. De verkoper hoeft de onvoorzienbaarheid of de onweerstaanbaarheid van die omstandigheden niet te bewijzen, evenmin als de onmogelijkheid om het contract uit te voeren. Wanneer er zich een van de in het vorige lid genoemde omstandigheden voordoet, zal de verkoper de klant daarover zo vlug mogelijk infomeren.

8 De verkoper behoudt zich het recht voor de eventueel overeengekomen levertijd te verlengen met een periode die gelijk is aan degene tijdens de welke het geval van overmacht heeft geduurd. Indien die feiten de uitvoering van het contract op de geplande wijze in het gedrang brengen, behoudt de verkoper zich het recht voor het contract te ontbinden zonder verplichting of aansprakelijkheid van zijn kant. 13. INTELLECTUELE EIGENDOM Alle elementen van de site van de verkoper behoren tot diens uitsluitende intellectuele eigendom. Niemand mag, om welke reden ook, elementen van de site reproduceren, uitbaten, verspreiden of gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu gaat om software of visuele of geluidselementen. Zonder het voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de verkoper, zijn eenvoudige of hypertextlinks strikt verboden. 13. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Onderhavige bepalingen respecteren het privéleven van de klant in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op het verwerken van persoonsgegevens en met de andere dwingende bepalingen van het Belgisch recht ter zake. De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens van de klant is de NV LAMPIRIS Wood. De NV LAMPIRIS Wood is een firma die enkel gespecialiseerd is in de verkoop van verwarmingsbrandstof. De maatschappelijke zetel ervan is gevestigd aan de rue Saint-Laurent 54 te 4000 LUIK (België). Ze is ingeschreven bij de KBO onder het nummer en bij de BTW onder het nummer De NV LAMPIRIS Wood kan 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 worden bereikt op het adres De aan NV LAMPIRIS Wood meegedeelde persoonsgegevens worden door deze laatste verwerkt voor het beheer van haar cliënteel, wat meer bepaald het beheer van de voorcontractuele en contractuele betrekkingen en de informatie daarover, alsmede voor handelsprospectie (direct marketing) omvat.

9 Alle persoonsgegevens die nodig zijn voor het verwerken van een bestelling worden bewaard door LAMPIRIS Wood of door de medewerkers ervan en kunnen worden overgemaakt aan de ondernemingen waarmee de NV LAMPIRIS Wood of haar leveranciers samenwerk(t)(en), wanneer dergelijke mededeling nodig is voor het behandelen van de bestelling. De klant geeft de NV LAMPIRIS Wood overigens ook toestemming om die gegevens te gebruiken voor het opstellen van statistieken voor het verbeteren van haar site en van de goederen en de diensten die daar worden op aangeboden. Die informatie kan bovendien worden gebruikt om met eender welk communicatiemiddel informatie aan het cliënteel te bezorgen betreffende de handelsactiviteiten van de verkoper. De NV LAMPIRIS Wood bewaart de persoonsgegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken. Die gegevens kunnen ook worden verwerkt voor promotie-, handels- en prospectiedoeleinden, alsmede om de klant te informeren over onze producten en diensten. Die gegevens kunnen door de NV LAMPIRIS Wood worden overgemaakt aan firma s die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met de NV LAMPIRIS Wood of waarop de NV LAMPIRIS Wood een beroep doet voor het nakomen van haar verplichtingen in het kader van onderhavig contract. Krachtens de wet van 8 december 1992 heeft de klant recht op directe toegang en op het verbeteren van zijn persoonsgegevens in de bestanden van de NV LAMPIRIS Wood, alsmede het recht om zich te verzetten tegen eender welk gebruik van zijn gegevens voor direct-marketingdoeleinden. Dat recht kan op eender welke moment kosteloos worden uitgeoefend op een eenvoudig verzoek dat gericht wordt aan LAMPIRIS Wood, rue Saint- Laurent 54 te 4000 Luik. Bovendien heeft de klant het recht kosteloze rechtzetting te verkrijgen van elk onjuist persoonsgegeven over hem. De site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat opgeslagen wordt op de harde schijf van de microcomputer van de klant. Het dient om een vorig bezoek van de klant te melden. Cookies worden bovendien door de verkoper gebruikt om de aan de koper geboden dienstverlening te individualiseren. Deze laatste kan cookies weigeren door de configuratie van zijn internetbrowser te wijzigen. De dienstverlening die hem door de verkoper wordt geboden, kan dan echter niet meer worden geïndividualiseerd.

10 Sommige webpagina s van de site kunnen soms elektronische beelden of webbakens bevatten, waarmee het aantal bezoekers van de pagina kan worden geteld. Die bakens kunnen worden gebruikt met sommige partners van de verkoper, meer bepaald om de doelmatigheid van sommige acties te meten en te verbeteren. Dankzij de via die bakens verkregen informatie kunnen er op eenvoudige wijze statistieken worden ingezameld over het bezoek aan sommige pagina s van de site, en wel om de klant beter te bedienen. 14. TOEPASSELIJK RECHT en BEVOEGDE RECHTSMACHT Betwistingen betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden vallen onder het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van LUIK zijn bevoegd. VERZAKINGSFORMULIER (Gelieve dit formulier enkel in te vullen en op te sturen indien u wenst te verzaken aan het contract) - Ter attentie van [de onderneming voegt hier haar naam, postadres en, indien ze beschikbaar zijn, haar faxnummer en haar adres in]: - Ik/Wij (*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) verzaak/verzaken(*) aan het contract betreffende de verkoop van volgend goed: - Besteld op (*)/ontvangen op (*) - Naam van de consument(en) - Adres van de consument(en) - Handtekening van de consument(en) (enkel in geval van mededeling van onderhavig formulier op papier) - Datum (*) Het overbodige schrappen.

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door. Het plaatsen van een bestelling op de website van leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. behoudt zich het

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) 1. INLEIDING De klant wordt uit hoofde van de overeenkomst geacht de verkoopsvoorwaarden te kennen en verklaart deze te aanvaarden ongeacht

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 26.12.2014 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) zijn van toepassing op alle Bestellingen en Contracten die zijn afgesloten of die zullen afgesloten worden door TraKKs, hierna

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERNETVERKOOP 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERNETVERKOOP 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERNETVERKOOP 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Nomo Design bvba Noordkouter 67 8560 Wevelgem tel : 0032-56420532 IBAN : BE53 7380 0739 4553 BIC : KREDBEBB BTW BE 479047168 HR

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Rowin Enckhof Personal Training: De onderneming

Nadere informatie

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde Aanhef De volledige website www.newbusiness.be is eigendom van de vennootschap MADE IN BELGIUM bvba, samen met alle bijhorende rechten; voor elke (volledige of gedeeltelijke) reproductie is systematisch

Nadere informatie

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Identiteit van de ondernemer Handelsnaam: FunandPleasure Vennootschapsnaam: Sprince Comm.V Btw nr.: BE 0670.986.018 Maatschappelijke zetel: Veeweidestraat 71, 1070 Anderlecht Contact: info@funandpleasure.be

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Algemene voorwaarden van de verkoper 1.1. Op deze overeenkomst zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van de NV EvoBus Belgium, hierna EvoBus genoemd, van toepassing met uitsluiting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden van WWF BELGIUM

Algemene verkoopvoorwaarden van WWF BELGIUM Algemene verkoopvoorwaarden van WWF BELGIUM 1. Voorrang en aanvaarding van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden 1.1. Onder WWF wordt in de zin van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden het volgende

Nadere informatie

Telefoon: Website:

Telefoon: Website: De verkoper Charlie and the Party Factory- NV VDV HOLDINGS LLA, met maatschappelijke zetel Leiehoek 3, 9800 Deinze, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0463.136.891.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRANKENSERVICE.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN DRANKENSERVICE.NL ALGEMENE VOORWAARDEN DRANKENSERVICE.NL Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Artikel 4 - De overeenkomst Artikel 5 Herroepingsrecht Artikel 6 - Verplichtingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU

Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Laatste aanpassing: 09 april 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv

Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv Algemene verkoopsvoorwaarden Myrtus nv 1. AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN. Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de cliënt ons een bestelling, een werk of

Nadere informatie

2.2 De verkoper zal de bestelling van de koper echter slechts kunnen weigeren in één van de volgende gevallen:

2.2 De verkoper zal de bestelling van de koper echter slechts kunnen weigeren in één van de volgende gevallen: Algemene verkoopvoorwaarden 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de Voorwaarden ) zijn van toepassing op elke bestelling van producten Lakebos die via de Lakebos webwinkel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN versie 02 Maart 2013

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN versie 02 Maart 2013 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN versie 02 Maart 2013 Doel Algemene bepalingen Offertes, bestellingen en prijzen Levering en leveringstermijnen Overdracht van risico en eigendom Controle bij levering en klachten

Nadere informatie

Koper De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Stichting omgaan met parkinson de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.

Koper De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Stichting omgaan met parkinson de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten. Algemene voorwaarden levering boeken ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Stichting omgaan met parkinson. In het vervolg van deze voorwaarden zal over Stichting omgaan met parkinson

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Bij ieder gebruik Geboortegift.nl (hierna: de Webshop), zijn de Algemene Voorwaarden van Geboortegift.nl (hierna: Geboortegift.nl) geldig. Door het plaatsen van een Bestelling via

Nadere informatie

1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door

1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door Algemene voorwaarden 1. De bestellingen en verkopen van gordijnen op maat worden u aangeboden door B.V.B.A. DK2000 NEW onder de naam Gordijnen Op Maat met btw nr: 0833.580.584 en maatschappelijke zetel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elk aanbod en elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door onderhavige voorwaarden, die er een integraal onderdeel van uitmaken

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie

A LGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

A LGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP A LGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens quelbordel Begijnenstraat 31, 2800, Mechelen info@quelbordel-design.be 0485 06 67 14 Ondernemersnummer: 0652.935.407 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis.

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSINGSGEBIED Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Arcotec bw vzw zich verbindt t.o.v. zijn medecontractant. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl. 1. Definities 1.1 Onder Bemvindo -Lifestyle wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34231086.

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten 1. Algemeen Door bij FotoVakPrintNaarden een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van FotoVakPrintNaarden akkoord gaat. FotoVakPrintNaarden heeft het

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel

Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Backx Positief Schoolfotografie: is een bedrijf gevestigd te Almelo aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1. Door bij Entercare BV een bestelling te plaatsen, geeft u, de wederpartij, te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden van Entercare BV akkoord

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nest thermostaat

Algemene voorwaarden Nest thermostaat Artikel 1. Definities Consument: iedere natuurlijke persoon die in het kader van deze overeenkomst uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden optreedt. Zakelijke klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden van Webshop Mushingsupplies.eu Mushingsupplies.eu Hoek 54-A 5571 GK Bergeijk Nederland E-mail :info@mushingsupplies.eu KvK : Eindhoven 61576263 BTW : NL854398594B01

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Kunst & Canvas Artikel 1. Definities 1.1 Kunst&Canvas: Kunst&Canvas, een product van Denkwolk, gevestigd in de Havenstraat nr. 78 2871 EB Schoonhoven, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.:

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.: Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V. Vestigingsadres: Biezenmortelsestraat 2, 5074 PD, BIEZENMORTEL (NEDERLAND) E-mailadres: automaticgrooming@gmail.com KvK-nummer: 58446893

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ!

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl

E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER Dianne te Mebel Naam: Instituut Haar en Gezondheid Vestigingsadres: Amstel 186 hs Vestigingsplaats: 1017AG Amsterdam KvK-nummer: 18031821 E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel.

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aangegane overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Hilti België N.V., Bergensesteenweg 1424, 1070 Brussel, België Hilti Luxemburg, Rue de l industrie 19, 8069 Bertrange,Luxembourg Artikel 1: Algemeen 1. Uitsluitend onderstaande

Nadere informatie

â œwebshop - pro-futbol.beâ : de website van de eenmanszaak HO Soccer Belux waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.

â œwebshop - pro-futbol.beâ : de website van de eenmanszaak HO Soccer Belux waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten. Bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door HO Soccer Belux via haar webwinkel "pro-futbol.be".â Het plaatsen van een bestelling op de website van pro-futbol

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de online winkel van Tea, Love & Wine (hierna

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN W. SCHUTTEN GEREEDSCHAPPENHANDEL B.V./TECHMAG Artikel 1: Toepassing 1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06051984) zijn van

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. Artikel 1. Identiteit partijen In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: Verkoper: COACH&JACKETS

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fabrimode NV

Algemene Voorwaarden van Fabrimode NV Algemene Voorwaarden van Fabrimode NV Deze website is eigendom van Fabrimode NV. Maatschappelijke zetel: Fabrimode NV België Telefoon: +32 (0)56/ 73 12 81 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden op adultspeeltjes

Algemene voorwaarden op adultspeeltjes Algemene voorwaarden op adultspeeltjes Inleidende Bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door flandersshopping via haar webwinkel â œadultspeeltjesâ. Het plaatsen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Mercedes- Benz. Artikel 1 Leveringsdatum of leveringstermijn

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Mercedes- Benz. Artikel 1 Leveringsdatum of leveringstermijn ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Mercedes- Benz Artikel 1 Leveringsdatum of leveringstermijn 1.1. De juiste leveringsdatum of leveringstermijn vermeld in de bestelbon is van strikte toepassing behoudens in

Nadere informatie

1.5 Onder "Koper" wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan.

1.5 Onder Koper wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van &Champagne V.O.F. en op alle met &Champagne aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene V 1. BINDENDE KRACHT Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door partijen, worden de betrekkingen tussen CARBOLIM en de verkoper beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden, niettegenstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden online verkoop Silhouettewinkel.com

Algemene Voorwaarden online verkoop Silhouettewinkel.com Algemene Voorwaarden online verkoop Silhouettewinkel.com De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt

Nadere informatie

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. Artikel 1: Algemene verkoopsvoorwaarden / Algemene bepalingen De elektronische webwinkel van Automaterialen Timmermans, een NV met maatschappelijke zetel te 3920 - LOMMEL (België), BTWNR. BE0471853629,

Nadere informatie

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Algemene Voorwaarden Fair Play Fabrics Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden Korte samenvatting Wanneer je een bestelling plaatst bij Napro/Asal, ga je akkoord met de Algemene verkoopsvoorwaarden Controleer het product en de verpakking bij levering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Toepasselijkheid Account en wachtwoord

Toepasselijkheid Account en wachtwoord ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTENPROMOTIE

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTENPROMOTIE ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTENPROMOTIE Artikel 1 Algemene informatie TP Vision Belgium N.V., gevestigd te Technologiepark Zwijnaarde 19, 9052 Gent (Zwijnaarde), België, en met ondernemingsnummer BE0837960234

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN 1. ALGEMEENHEDEN 1.1 Deze algemene aankoopvoorwaarden regelen de betrekkingen tussen enerzijds Sapa RC Profiles NV/SA en Remi Claeys Aluminium NV te Lichtervelde en aan de andere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden op https://www.gereedschaponline.be

Algemene voorwaarden op https://www.gereedschaponline.be Algemene voorwaarden op https://www.gereedschaponline.be Gegevens Gereedschap Online-flandersshopping Herwig de Leeuw Valierstraat 45 1770 Liedekerke Belgie info@gereedschaponline.be Tel: ++32(0)478/844.459

Nadere informatie

Sandra de Bock betreft een onderneming natuurlijke persoon, KBO nummer , gevestigd te 2491 Olmen, Oosthamsesteenweg 79.

Sandra de Bock betreft een onderneming natuurlijke persoon, KBO nummer , gevestigd te 2491 Olmen, Oosthamsesteenweg 79. Algemene (verkoops)voorwaarden 1. Toepassingsgebied Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel beschikbaar op www.hetkadopaleisje.be,

Nadere informatie

1/6. Pol in Promotion. adres:Â. Internetadres:Â.

1/6. Pol in Promotion.  adres:Â. Internetadres:Â. Pol in Promotion Emailadres:Â info@polinpromotion.nl Internetadres:Â www.polinpromotion.nl K.V.K. nummer: 68269277 BTW nummer: NL112074224B01 Rekening nummer: NL29 KNAB 0255 8735 49 t.n.v. Pol in PromotionÂ

Nadere informatie

met Klant wordt het volledige bedrag aan Klant worden gerestitueerd De overeenkomst betreffende een consult op basis van individueel contact

met Klant wordt het volledige bedrag aan Klant worden gerestitueerd De overeenkomst betreffende een consult op basis van individueel contact Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1. Saventa is ingeschreven bij de Kvk in s-hertogenbosch; 60847182. 1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Saventa een overeenkomst heeft afgesloten.

Nadere informatie

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG Opgesteld door de verenigingen vermeld onderaan Datum : BESTELBON nr. HANDELAAR : Naam :.. Adres :.. Telefoon :.. B.T.W. nr. : HR.nr. :. De handelaar

Nadere informatie

Voorwaarden. Inhoudsopgave: Identiteit van de verkoper

Voorwaarden. Inhoudsopgave: Identiteit van de verkoper Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel 4 Herroepingsrecht Artikel 5 De prijs Artikel 6 Betaling Artikel

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via nuvintage.nl een bestelling plaatst.

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via nuvintage.nl een bestelling plaatst. Algemene voorwaarden Artikel 1 : Definities 1.1 Onder "NuVintage" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam,

Nadere informatie

1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de winkelier/webshop-eigenaar gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de winkelier/webshop-eigenaar gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Algemene Voorwaarden voor Koetjes & Kaartjes Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Telefoonnummer: 0251-312306 [ Op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur]

Telefoonnummer: 0251-312306 [ Op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur] Identiteit van de ondernemer DilvisOnline.nl Dilvis Kerklaan 40, 1921 BL, Akersloot Telefoonnummer: 0251-312306 [ Op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur] E-mailadres: info@dilvis.nl KvK-nummer: 37052882

Nadere informatie

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN

BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN BON BON! BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN In deze Algemene Voorwaarden, verwijzen de termen "BON BON! "wij", "ons" of "onze" naar BON BON! BVBA. BON BON! is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEJOND nv

ALGEMENE VOORWAARDEN DEJOND nv ALGEMENE VOORWAARDEN DEJOND nv 1. ALGEMEEN 1.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op - alle offertes uitgaande van DEJOND nv, - alle bestellingen geplaatst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DW Copper BVBA

Algemene voorwaarden DW Copper BVBA Algemene voorwaarden DW Copper BVBA 1. ALGEMEEN 1.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op - alle offertes uitgaande van DW Copper BVBA, - alle bestellingen

Nadere informatie

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Het Alkristal

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Het Alkristal Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Het Alkristal Identiteit van de ondernemer: Het Alkristal Viviane Tuerlinckx Bresstraat 7 2018 Antwerpen Belgium 0032 (0)3 216 15 77 te bereiken van dinsdag tot

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ONZE KLANTEN VERDIENEN DE BESTE SERVICE EN ONZE KWALITEITSMEUBELEN DE BESTE ZORGEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ONZE KLANTEN VERDIENEN DE BESTE SERVICE EN ONZE KWALITEITSMEUBELEN DE BESTE ZORGEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ONZE KLANTEN VERDIENEN DE BESTE SERVICE EN ONZE KWALITEITSMEUBELEN DE BESTE ZORGEN Bij Zonnewende (BVBA Diecobel) hechten wij een zeer groot belang aan persoonlijke service.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DE SCHAKEL

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DE SCHAKEL ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DE SCHAKEL ARTIKEL 1. DEFINITIES EN ALGEMEENHEDEN Voor de toepassing van de algemene voorwaarden verkoop in de winkel wordt verstaan onder: Consument: iedere natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden HHI-Metaalwerken BV Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen AV ) van HHI- Metaalwerken BV. Artikel 1. Omschrijving Koper: een ieder die beroepsmatig producten koopt, die verkocht worden

Nadere informatie

HHI-Metaalwerken. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. (hierna te noemen AV ) van HHI- Metaalwerken/ Haarlemse Hekken Industrie.

HHI-Metaalwerken. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. (hierna te noemen AV ) van HHI- Metaalwerken/ Haarlemse Hekken Industrie. HHI-Metaalwerken Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen AV ) van HHI- Metaalwerken/ Haarlemse Hekken Industrie. Artikel 1. Omschrijving Koper: eenieder die beroepsmatig producten koopt,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van en met MyBloknote.nl, een handelsnaam van Druk-Store

Nadere informatie