ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP Binnen de veertien dagen vanaf de dag waarop hij materieel in het bezit komt van het product, heeft de klant-consument het recht de verkoper mee te delen dat hij aan de aankoop verzaakt, en wel zonder bijkomende kosten en zonder opgave van reden. Indien de klant-consument zijn recht op verzaking uitoefent, zal hij de kosten voor het terugnemen van het product moeten dragen! 1. VOORSTELLING DEFINITIES a. De NV LAMPIRIS Wood (hierna de verkoper genoemd) is een in de verkoop van verwarmingsbrandstoffen gespecialiseerde firma. De maatschappelijke zetel ervan is gevestigd aan de rue Saint-Laurent 54 te 4000 LUIK (België). Ze is ingeschreven bij de KBO onder het nummer en bij de BTW onder het nummer b. De NV LAMPIRIS Wood kan 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 worden bereikt op het adres c. Voor de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden gelden volgende definities: Product: de koopwaar die het voorwerp van de verkoop vormt, ofwel elke verwarmingsbrandstof die per volledige eenheid wordt geleverd, met inbegrip van consignatie; Klant-consument: elke natuurlijke persoon die een product aankoopt voor niet-professioneel gebruik; Professionele klant: elke natuurlijke of rechtspersoon die een product aankoopt voor professioneel gebruik; Koper: elke klant-consument of professionele klant die bekwaam is om een contract te sluiten.

2 2. BESTELLING Heel het bestellingsproces kan in het Nederlands of het Frans verlopen. Dit zijn de voornaamste fasen van dat proces: 1. Met behulp van de tab mijn winkelmand kan de klant het of de gewenste producten kiezen om ze in zijn winkelmand te leggen. 2. Zodra de inhoud van zijn winkelmand definitief vaststaat, hoeft de klant slechts op de tab volgende te klikken om naar een elektronische bestelbon te gaan, die hij dient in te vullen. 3. Vervolgens dient de klant zijn bestelling te bevestigen door middel van de tab bevestigen van mijn bestelling met verplichting tot betalen. Dan verschijnt het overzicht van zijn bestelling. 4. Ten slotte dient de klant zijn bestelling te betalen door op de tab betalen te klikken. Zolang de klant niet op de tab betalen klikt om zijn bestelling te bevestigen, kan hij zijn bestelling nog altijd wijzigen of verbeteren. Verkoop aan een klant-consument Binnen de veertien dagen vanaf de dag waarop hij materieel in het bezit komt van het product, heeft de klant-consument het recht de verkoper mee te delen dat hij aan de aankoop verzaakt, en wel zonder bijkomende kosten en zonder opgave van reden. Daartoe dient hij onderstaand verzakingsformulier te gebruiken. Verkoop aan een professionele klant Voor een professionele klant is de aankoop voltrokken zodra hij zijn elektronische bestelbon heeft gevalideerd. Kenmerken en beschikbaarheid van de producten De verkochte producten zijn degene die voorkomen in de catalogus op de site van de verkoper. Bij elk product staat er een door de verkoper opgestelde beschrijving. De foto s uit de catalogus zijn zo getrouw mogelijk, maar er kan niet worden gegarandeerd dat ze volledig overeenstemmen met het

3 aangeboden product, meer bepaald voor wat betreft de kleuren, de verpakkingen, de hoeveelheden De producten worden aangeboden voor zover de voorraad strekt. Geografische zones De op de site van de verkoper aangeboden producten zijn voorbehouden aan kopers die wonen in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland of het Groothertogdom Luxemburg en voor leveringen die vereist zijn in de door de verkoper bepaalde geografische zones. Of de geografische zone van de koper al dan niet in aanmerking komt, zal hem worden meegedeeld bij zijn bestelling. Enkel de verkoper kan een bestelling in een niet-bestreken zone valideren, en wel tegen een met de koper overeengekomen tarief, dat uitdrukkelijk zal worden vermeld in de orderbevestiging. 3. PRIJS De prijzen zijn netto en zonder korting, met inbegrip van de BTW. 4. BETALING Op het ogenblik van de bestelling en vóór de levering moet de koper per overschrijving of bankkaart de volledige prijs betalen op de ING-rekening van de NV LAMPIRIS Wood. 5. LEVERINGSVOORWAARDEN - RISICO-OVERDRACHT Pas na betaling van de volledige prijs zal het product aan de koper worden geleverd. De producten zullen slechts worden geleverd per volledige eenheid, zoals die beschreven staat in de onlinecatalogus van LAMPIRIS Wood. De producten zijn vergezeld van een consignatie, die afzonderlijk wordt vermeld en gefactureerd bij de bestelling.

4 De consignatie wordt kosteloos teruggenomen bij de volgende levering, maar in alle andere gevallen zullen ze op kosten van de koper worden teruggestuurd en enkel naar een van de opslagplaatsen van LAMPIRIS Wood. De verkoper zal enkel consignatietypes terugnemen, die tijdens de jongste 12 maanden vermeld staan of stonden in zijn onlinecatalogus. Thuisleveringen gebeuren enkel op benedenverdiepingen die toegankelijk zijn voor een pallettruck (geen boordstenen, geen kiezel, geen aardeweg of slijkerige weg ). Is dat niet mogelijk, dan zal de pallet vóór het leveringsadres worden gedeponeerd. In geval van een levering die niet kan worden uitgevoerd wegens het niet in acht nemen van onze leveringsvoorwaarden of in geval van afwezigheid op het moment van de levering, zal de koper een vast bedrag van 50,00 EUR worden aangerekend. Eenzelfde schadevergoeding zal door LAMPIRIS Wood verschuldigd zijn, wanneer een levering niet wordt uitgevoerd door de schuld van deze laatste. De producten worden op het risico van de verkoper vervoerd tot aan de levering op het door de koper opgegeven leveringsadres. Vanaf dat ogenblik gaan de risico s over op de koper. 6. LEVERINGSTERMIJN Onverminderd het 3 e lid van onderhavig artikel zijn de in de orderbevestiging vermelde leveringstermijnen altijd benaderend. In geval van laattijdige levering zal de verkoper al het mogelijke doen om de leveringstermijnen na te komen. Wanneer een levering meer dan 30 kalenderdagen te laat is, zal hij de koper wisseloplossingen voorstellen. Wanneer de leveringsdatum of -termijn niet wordt nagekomen, kan de koper, onverminderd artikel 12, de koop ontbinden wanneer de levering niet gebeurt binnen een nieuwe leveringstermijn die werd overeengekomen als gevolg van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven. Die termijn mag niet langer zijn dan 25% van de oorspronkelijk overeengekomen termijn, met een minimum van 30 kalenderdagen. In geval van ontbinden aan het einde van de nieuwe overeengekomen termijn, zal de betaalde prijs of het voorschot binnen 10 dagen na de betekening van die ontbinding worden teruggegeven aan de koper. Wanneer, onverminderd artikel 12, de aankoop gebeurde voor nietprofessioneel gebruik en de levering niet gebeurt binnen 20 dagen vanaf de dag na de ontvangst van de betaling, in geval van voorafgaande betaling, of van het doorgeven van de bestelling, in geval van latere betaling, heeft de koper het recht de koop zonder schadevergoeding te ontbinden door middel van een eenvoudige betekening aan de verkoper,

5 op voorwaarde dat de verkoper het besteldeproduct nog niet heeft verzonden. 7. PLAATS VAN LEVERING Het bestelde product zal worden geleverd op het leveringsadres dat bij de onlinebestelling door de klant werd opgegeven, tenzij het uitdrukkelijk anders werd bepaald in de orderbevestiging. Bovendien kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen en/of beschadigingen die te wijten zijn aan het vervoer, tenzij hem een ernstige of zware fout kan worden aangewreven. 8. RECLAMATIE Onverminderd artikel 11 moet elke reclamatie in verband met de levering of de gelijkvormigheid van het product betreffende zichtbare gebreken binnen 8 dagen na de levering aan de verkoper worden doorgegeven via diens website Zo niet wordt de levering als aanvaard beschouwd en kan er wegens de levering of zichtbare gebreken geen reclamatie meer worden ingeroepen tegen de verkoper. 9. ONTBINDING In geval van niet-nakoming van het contract door de koper en na een ingebrekestelling die gedurende een maand zonder gevolg bleef, behoudt de verkoper, onverminderd artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, zich het recht voor het contract te ontbinden, onverminderd het recht op een schadevergoeding die forfaitair bepaald is op 15% van de totale prijs van de koopwaar, met inbegrip van de BTW. Dit artikel is niet van toepassing in geval van overmacht, zoals bepaald in artikel 12, die door de zich daarop beroepende partij per aangetekend schrijven wordt betekend binnen acht dagen na het optreden ervan. Een klant-consument heeft tegenover de verkoper hetzelfde recht, dat op dezelfde wijze zal worden uitgeoefend. Wanneer de verkoop wordt ontbonden ten laste van de verkoper, zal deze laatste dezelfde schadevergoeding moeten betalen als degene waarvan sprake is in het voorgaande lid. 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD De verkochte producten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige verkoopprijs van het product (met inbegrip van alle aanhorigheden) is betaald.

6 11. WAARBORGEN Ongelijkvormigheid Verborgen gebreken Indien de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen van toepassing is op de verkoop: Gedurende twee jaar vanaf het moment waarop het product door de verkoper ter beschikking van de koper werd gesteld, zijn de verkochte producten gewaarborgd tegen elke ongelijkvormigheid in de zin van die wet. Binnen twee maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld, moet hij het per aangetekend schrijven meedelen aan de verkoper. In geval van ongelijkvormigheid in de zin van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen zal de koper, tenzij het onmogelijk en buitensporig is, het recht hebben van de verkoper de vervanging van het product binnen een redelijke termijn te eisen, zonder kosten en zonder groot ongemak voor de koper. Indien de koper geen recht heeft op de vervanging van het product of indien de verkoper de vervanging niet heeft uitgevoerd binnen een redelijke termijn of zonder groot ongemak voor de koper, zal deze laatste het recht hebben om van de verkoper een gepaste korting op de prijs of, in geval van zware fout, de ontbinding van het contract te eisen, met uitsluiting van enige bijkomende schadevergoeding Indien de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen niet van toepassing is: In geval van verborgen gebreken kan LAMPIRIS Wood geenszins aansprakelijk worden gesteld. Wanneer er een verborgen gebrek wordt vastgesteld, zal LAMPIRIS Wood bijgevolg geen deel van de aankoopprijs moeten terugbetalen, noch het product moeten vervangen en evenmin de koop moeten ontbinden Zichtbare gebreken De producten zijn enkel tegen zichtbare gebreken gewaarborgd op voorwaarde dat artikel 8 van onderhavige algemene voorwaarden werd nageleefd en onverminderd artikel 11 van dezelfde algemene voorwaarden.

7 11.3. Beperkingen De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die werd veroorzaakt door het gebruik van de verkochte producten, ongeacht of die schade werd berokkend aan de koper, aan diens producten of aan derden, zelfs binnen de waarborgperiode. Bijgevolg zal de verkoper geen enkele schadevergoeding moeten betalen voor persoonlijke ongevallen, voor schade aan andere goederen dan de verkochte producten, voor winstderving of voor eender welke andere schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een of ander eventueel gebrek aan die producten. In de veronderstelling dat de verkoper toch aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, zal hij enkel een schadevergoeding hoeven te betalen die niet hoger dan of gelijk aan de verkoopprijs van het product is. De waarborg dekt de normale slijtage van het product niet en evenmin gebreken die te wijten zijn aan abnormaal, verkeerd of slordig gebruik van het product. De waarborg vervalt van rechtswege en zonder waarschuwing wanneer: er schade aan de verkochte producten wordt veroorzaakt als gevolg van overmacht; de schade het gevolg is van een gebruik van de producten op een andere manier dan degene die redelijkerwijze te voorzien is, tenzij de koper die uiterlijk op het moment van het sluiten van de verkoop schriftelijk heeft vermeld; Geen enkele toepassing van de waarborg kan leiden tot het verlengen van de duur ervan. 12. OVERMACHT Omstandigheden zoals stakingen, brand, machinebreuk, vertragingen bij de leveranciers, epidemieën, oorlogsdreiging, burgeroorlog, gebrek aan energiebronnen, willekeurige maatregelen, het faillissement van leveranciers dienen te worden beschouwd als veronderstelde gevallen van overmacht, wanneer ze leiden tot vertraging of tot het zeer moeilijk maken van de leveringen. De verkoper hoeft de onvoorzienbaarheid of de onweerstaanbaarheid van die omstandigheden niet te bewijzen, evenmin als de onmogelijkheid om het contract uit te voeren. Wanneer er zich een van de in het vorige lid genoemde omstandigheden voordoet, zal de verkoper de klant daarover zo vlug mogelijk infomeren.

8 De verkoper behoudt zich het recht voor de eventueel overeengekomen levertijd te verlengen met een periode die gelijk is aan degene tijdens de welke het geval van overmacht heeft geduurd. Indien die feiten de uitvoering van het contract op de geplande wijze in het gedrang brengen, behoudt de verkoper zich het recht voor het contract te ontbinden zonder verplichting of aansprakelijkheid van zijn kant. 13. INTELLECTUELE EIGENDOM Alle elementen van de site van de verkoper behoren tot diens uitsluitende intellectuele eigendom. Niemand mag, om welke reden ook, elementen van de site reproduceren, uitbaten, verspreiden of gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu gaat om software of visuele of geluidselementen. Zonder het voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de verkoper, zijn eenvoudige of hypertextlinks strikt verboden. 13. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Onderhavige bepalingen respecteren het privéleven van de klant in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op het verwerken van persoonsgegevens en met de andere dwingende bepalingen van het Belgisch recht ter zake. De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens van de klant is de NV LAMPIRIS Wood. De NV LAMPIRIS Wood is een firma die enkel gespecialiseerd is in de verkoop van verwarmingsbrandstof. De maatschappelijke zetel ervan is gevestigd aan de rue Saint-Laurent 54 te 4000 LUIK (België). Ze is ingeschreven bij de KBO onder het nummer en bij de BTW onder het nummer De NV LAMPIRIS Wood kan 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 worden bereikt op het adres De aan NV LAMPIRIS Wood meegedeelde persoonsgegevens worden door deze laatste verwerkt voor het beheer van haar cliënteel, wat meer bepaald het beheer van de voorcontractuele en contractuele betrekkingen en de informatie daarover, alsmede voor handelsprospectie (direct marketing) omvat.

9 Alle persoonsgegevens die nodig zijn voor het verwerken van een bestelling worden bewaard door LAMPIRIS Wood of door de medewerkers ervan en kunnen worden overgemaakt aan de ondernemingen waarmee de NV LAMPIRIS Wood of haar leveranciers samenwerk(t)(en), wanneer dergelijke mededeling nodig is voor het behandelen van de bestelling. De klant geeft de NV LAMPIRIS Wood overigens ook toestemming om die gegevens te gebruiken voor het opstellen van statistieken voor het verbeteren van haar site en van de goederen en de diensten die daar worden op aangeboden. Die informatie kan bovendien worden gebruikt om met eender welk communicatiemiddel informatie aan het cliënteel te bezorgen betreffende de handelsactiviteiten van de verkoper. De NV LAMPIRIS Wood bewaart de persoonsgegevens om latere bestellingen te vergemakkelijken. Die gegevens kunnen ook worden verwerkt voor promotie-, handels- en prospectiedoeleinden, alsmede om de klant te informeren over onze producten en diensten. Die gegevens kunnen door de NV LAMPIRIS Wood worden overgemaakt aan firma s die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met de NV LAMPIRIS Wood of waarop de NV LAMPIRIS Wood een beroep doet voor het nakomen van haar verplichtingen in het kader van onderhavig contract. Krachtens de wet van 8 december 1992 heeft de klant recht op directe toegang en op het verbeteren van zijn persoonsgegevens in de bestanden van de NV LAMPIRIS Wood, alsmede het recht om zich te verzetten tegen eender welk gebruik van zijn gegevens voor direct-marketingdoeleinden. Dat recht kan op eender welke moment kosteloos worden uitgeoefend op een eenvoudig verzoek dat gericht wordt aan LAMPIRIS Wood, rue Saint- Laurent 54 te 4000 Luik. Bovendien heeft de klant het recht kosteloze rechtzetting te verkrijgen van elk onjuist persoonsgegeven over hem. De site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat opgeslagen wordt op de harde schijf van de microcomputer van de klant. Het dient om een vorig bezoek van de klant te melden. Cookies worden bovendien door de verkoper gebruikt om de aan de koper geboden dienstverlening te individualiseren. Deze laatste kan cookies weigeren door de configuratie van zijn internetbrowser te wijzigen. De dienstverlening die hem door de verkoper wordt geboden, kan dan echter niet meer worden geïndividualiseerd.

10 Sommige webpagina s van de site kunnen soms elektronische beelden of webbakens bevatten, waarmee het aantal bezoekers van de pagina kan worden geteld. Die bakens kunnen worden gebruikt met sommige partners van de verkoper, meer bepaald om de doelmatigheid van sommige acties te meten en te verbeteren. Dankzij de via die bakens verkregen informatie kunnen er op eenvoudige wijze statistieken worden ingezameld over het bezoek aan sommige pagina s van de site, en wel om de klant beter te bedienen. 14. TOEPASSELIJK RECHT en BEVOEGDE RECHTSMACHT Betwistingen betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden vallen onder het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van LUIK zijn bevoegd. VERZAKINGSFORMULIER (Gelieve dit formulier enkel in te vullen en op te sturen indien u wenst te verzaken aan het contract) - Ter attentie van [de onderneming voegt hier haar naam, postadres en, indien ze beschikbaar zijn, haar faxnummer en haar adres in]: - Ik/Wij (*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) verzaak/verzaken(*) aan het contract betreffende de verkoop van volgend goed: - Besteld op (*)/ontvangen op (*) - Naam van de consument(en) - Adres van de consument(en) - Handtekening van de consument(en) (enkel in geval van mededeling van onderhavig formulier op papier) - Datum (*) Het overbodige schrappen.