*G * Raadsvoorstel/Raadsbesluit G ID / financiën. Afrekening verkoop aandelen Essent NV. Onderwerp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*G * Raadsvoorstel/Raadsbesluit G ID / financiën. Afrekening verkoop aandelen Essent NV. Onderwerp"

Transcriptie

1 Raadsvoorstel/Raadsbesluit Ons kenmerk G *G * Nummer: ID/102 Datum: 15 februari 2010 Afdeling: ID / financiën Portefeuillehouder: drs. A.R.B. van den Tillaar Bijlagen: 1 Onderwerp Afrekening verkoop aandelen Essent NV Voorstel Kennis nemen van de voorgenomen verwerking in de jaarstukken, in te stemmen met de voorgestelde balansmutaties en de wijziging van de Begroting 2010 en meerjarenraming vast te stellen. Behandeling in: B&W van: 23 februari 2010 Ronde Tafel Gesprek van: 25 maart 2010 Gemeenteraad van: 15 april /19

2 1. Inleiding Bij gelegenheid van de kadernota 2010 (6 e begrotingswijziging 2009) zijn de financiële consequenties van de verkoop van de aandelen Essent NV in de meerjarenraming verwerkt. Bij de begroting 2010 zijn deze ramingen nader bijgesteld. In de volgende tabel staat deze ramingen volgens de huidige meerjarenraming. Tabel 1: Begroting 2009 en Meerjarenraming (bedragen in ) omschrijving opbrengst verkoop aandelen Essent NV afschrijving aandelen Essent NV vervallen dividend Essent NV dividend Enexis NV rente bruglening Enexis dividend PBE BV dividend Essent Milieu (Attero) totaal Toen was al bekend dat de cijfers een voorlopig karakter hadden en dat de definitieve afwikkeling van de overeenkomst tot bijstelling zou leiden. In dit raadsvoorstel staan de meest actuele cijfers. Hoewel er voor de komende jaren wellicht nog bijstellingen nodig zullen zijn, verwachten we geen grote aanpassingen meer. De hier gepresenteerde cijfers zijn voor zover ze betrekking hebben op het jaar 2009 afgestemd met onze accountant en komen overeen met de jaarstukken. Omwille van de overzichtelijkheid gaan we per entiteit op de cijfers in en komt er aan het slot een totaaltelling. De aanpassing van de cijfers in het boekjaar 2009 gebeurt in de jaarrekening. Voor de jaren 2010 tot en met 2013 treft u een begrotingswijziging aan. Om het overzicht volledig te maken geven we een overzicht van de inzet van de Essentgelden voor zover de gemeenteraad hier besluiten over heeft genomen. Dat deel van de notitie heeft uitsluitend een informatief karakter. De (verdere) aanwending van de middelen ligt nu niet voor ter besluitvorming. 2/19

3 2. Essent NV Allereerst is van Essent NV een deel afgesplitst. Het netwerkbedrijf is verzelfstandigd en gaat verder onder de naam Enexis (zie hoofdstuk 3). Het milieubedrijf is verkocht aan de aandeelhouders en gaat verder onder de naam Attero (zie hoofdstuk 4). Een onderdeel van Essent NV is het 50% belang dat Essent NV heeft in NV Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ). De rechter heeft, in kort geding, bepaald dat Essent dit belang voorlopig niet mag overdragen aan RWE. Hierop heeft Essent dit belang als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben dit belang ondergebracht in de Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) (zie hoofdstuk 5). Het overgebleven deel van Essent NV is overgedragen aan RWE die daar uiteindelijk 43,24 (afgerond) per aandeel voor heeft betaald. Wij hebben daarom ,86 ontvangen. Dit is minder dan aanvankelijk geraamd. Dat komt deels door de blokkering van de overdracht van ons belang in EPZ en deels doordat gelden zijn gebruikt voor het storten van kapitaal in de andere opgerichte ondernemingen. Omdat de afwikkeling langer duurde dan verwacht is ,90 aan rente betaald. Daarmee zijn onze aandelen in Essent NV overgegaan naar RWE. De ontvangst van ,86 hebben wij in de boekhouding verwerkt als opbrengst voor de verkoop van aandelen. De ,90 aan rente zijn geboekt als ontvangen rente. Voorts zijn de aandelen Essent NV (financiële activa) afgeboekt. De boekwaarde van is ten laste gebracht van de exploitatie. Al deze boekingen zijn gebeurd in boekjaar Tabel 2: Meerjarenraming verkoop aandelen Essent NV (bedragen in ) verkoop aandelen vergoeding van rente afboeken boekwaarde aandelen totaal Tabel 3: Balansmutatie verkoop aandelen Essent NV (bedragen in ) Aandelen Essent NV /19

4 3. Enexis holding NV Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland dient Essent gesplitst te worden in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Levering Bedrijf. Bij de splitsing is Enexis ontstaan door afscheiding en verzelfstandiging van het netwerkbedrijf van Essent. Enexis is een NV geworden met aandelen met een nominale waarde van 1,-. Wij hebben daarvan aandelen met een nominale waarde van Omdat de aandelen zijn volgestort (de nominale waarde wordt geacht te zijn betaald) waarderen we de aandelen tegen de nominale waarde op de balans (verkrijgingsprijs). De ontvangst van de aandelen verantwoorden we als baten in de exploitatie. Tabel 4: Meerjarenraming verkrijgen aandelen Enexis (bedragen in ) ontvangst aandelen Enexis Tabel 5: Balansmutatie verkrijgen aandelen Enexis (bedragen in ) Aandelen Enexis holding NV Enexis zal naar verwachting de komende jaren dividend gaan uitbetalen. Deze ontvangsten ramen we in de begroting en meerjarenraming. Hiervan is een raming schatting gedaan door Essent van 0,45 per aandeel in 2010, 0,31 in 2011 en 0,50 in Wij nemen deze raming vooralsnog over. Tabel 6: Meerjarenraming dividend Enexis (bedragen in ) dividend Enexis In verband met de splitsing heeft Essent een herstructurering doorgevoerd waarbij het eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten van Essent verkocht en overgedragen is aan Enexis. Omdat Enexis over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs te betalen is deze omgezet in een lening van Essent aan Enexis. Bij de verkoop van Essent is besloten om de lening (vordering) voorafgaand over te dragen aan de aandeelhouders. Op het moment van overdracht bedroeg de vordering 1,8 miljard. Voor onze gemeente gaat het dan om ,41. De lening is opgebouwd uit vier delen met de volgende modaliteiten: Tabel 7: Verkrijgen bruglening Enexis (bedragen in ) leningdeel hoofdsom looptijd tot rente Vordering op Enexis BV deel A ,10 30 september ,14 % per jaar Vordering op Enexis BV deel B ,67 30 september ,96 % per jaar Vordering op Enexis BV deel C ,67 30 september ,51 % per jaar 4/19

5 leningdeel hoofdsom looptijd tot rente Vordering op Enexis BV deel D ,97 30 september ,05 % per jaar totaal ,41 Bij de bepaling van deze rente is uitgegaan van een solvabiliteitsrisico A+/A1. Indien het solvabiliteitsrisico groter wordt, wordt de rente verhoogd met een hogere risico-opslag. De ontvangst van deze lening verantwoorden we in de exploitatie. De lening is daarop overgedragen aan een daarvoor opgerichte BV waardoor we een vordering op die BV krijgen. Ook dit verantwoorden we in de exploitatie. De vordering op de BV wordt op de balans geboekt. De rente die we ontvangen verantwoorden we in de exploitatie. In 2009 bedraagt de renteopbrengst ,96 over een kwartaal, in 2010 en 2011 is die ,82, in ,88 en in ,06. Tijdens de afwikkeling van de verkoop is door Enexis een deel van de lening afgelost. Dit is gebeurd in de vorm van een dividend uitkering waarover dividendbelasting is ingehouden. Deze dividendbelasting is door ons terug gevraagd. De ontvangst daarvan verantwoorden we in de exploitatie. Tabel 8: Meerjarenraming verkrijgen bruglening Enexis (bedragen in ) Vordering op Enexis BV deel A Vordering op Enexis BV deel B Vordering op Enexis BV deel C Vordering op Enexis BV deel D rente Vordering op Enexis BV ontvangst dividendbelasting totaal Tabel 9: Balansmutatie verkrijgen bruglening Enexis (bedragen in ) Vordering op Enexis BV deel A Vordering op Enexis BV deel B Vordering op Enexis BV deel C Vordering op Enexis BV deel D totaal De aandeelhouders hebben de lening ondergebracht in de Vordering op Enexis BV. Deze BV heeft aandelen van 0,01. Hiervan hebben wij aandelen met een nominale waarde van 50,33. Voor deze aandelen hebben wij 251,65 betaald, inclusief 210,32 agio. Hoewel het om een gering bedrag gaat waarderen we de aandelen conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) tegen de verkrijgingsprijs op de balans om de registratie van de eigendom te waarborgen. De ontvangst verantwoorden we in de exploitatie. 5/19

6 Tabel 10: Meerjarenraming verkrijgen aandelen Vordering op Enexis BV (bedragen in ) ontvangst aandelen Vordering op Enexis Tabel 11: Balansmutatie verkrijgen aandelen Vordering op Enexis BV (bedragen in ) Aandelen Vordering op Enexis BV We verwachten niet dat deze BV dividend zal uitkeren. 6/19

7 4. Essent Milieu Holding NV (Attero) Aangezien Essent Milieu Holding NV geen onderdeel uitmaakte van de verkoop van Essent aan RWE is onderzocht of verkoop van Essent Milieu mogelijk was. De uiteindelijke resultaten van het verkoopproces waren teleurstellend waarna de Raad van Bestuur van Essent, in overleg met de aandeelhouders heeft besloten het verkoopproces stop te zetten. De aandeelhouders van Essent zijn nu rechtstreeks aandeelhouder. Het belangrijkste onderdeel van Essent Milieu Holding NV is het oude Essent Milieu dat vanaf 1 januari 2010 onder de bedrijfsnaam Attero gaat opereren. Essent Milieu Holding is een NV geworden met aandelen met een nominale waarde van 0,01. Bij de overname van de aandelen is ook een agio betaald van ,04 zodat de verkrijgingsprijs in totaal bedraagt. Deze is gebaseerd op een fairness opinion van MeesPierson en de biedingen ontvangen in het kader van het gestaakte verkoopproces. Wij hebben aandelen met een verkrijgingsprijs van ,35. Op grond van het BBV moeten wij de aandelen tegen de verkrijgingsprijs waarderen. De ontvangst van de aandelen verantwoorden we als baten in de exploitatie. Tabel 12: Meerjarenraming verkrijgen aandelen Essent Milieu Holding NV (Attero) (bedragen in ) ontvangst aandelen Essent Milieu Holding NV (Attero) totaal Tabel 13: Balansmutatie verkrijgen aandelen Essent Milieu Holding NV (Attero) (bedragen in ) Aandelen Essent Milieu Holding NV (Attero) Attero zal naar verwachting de komende jaren dividend gaan uitbetalen. Deze ontvangsten ramen we in de begroting en meerjarenraming. Hiervan is een raming schatting gedaan door Essent van 0,07 per aandeel. Wij nemen deze raming vooralsnog over in de meerjarenraming. Tabel 14: Meerjarenraming dividend Essent Milieu Holding NV (Attero) (bedragen in ) dividend Essent Milieu Holding NV (Attero) totaal /19

8 5. Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV Nadat Enexis van Essent was afgesplitst is Essent verkocht. Een onderdeel van het verkochte deel is het 50% belang dat Essent NV heeft in NV Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ). De rechter heeft, in kort geding, bepaald dat Essent dit belang niet mag overdragen aan RWE. Hierop heeft Essent dit belang als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben dit belang ondergebracht in de Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV. De BV heeft aandelen uitgegeven met een nominale waarde van 0,01 per aandeel. De nominale waarde van onze aandelen is * 0,01 = 3.766,50. De uitkering van de aandelen is gebeurd in de vorm van dividend. Over de uitbetaling is daarom ook dividendbelasting geheven. Hoewel de dividend niet in kasgeld maar in waardepapieren is uitbetaald moeten we de ontvangst in de exploitatie verantwoorden. Het gaat om een bedrag van ,43. Omdat dit de verkrijgingsprijs is waartegen we de aandelen hebben verkregen is dat ook de waarde waarvoor we de aandelen op de balans waarderen. De verkoop van EPZ is niet geannuleerd maar uitgesteld. De verkoopovereenkomst is in stand gebleven. Er ligt dus al een verkoopovereenkomst op grond waarvan we de aandelen voor ,45 aan RWE verkopen. Zodra de juridische beletsels zijn weggenomen zal de levering en betaling plaatsvinden. De boekwaarde vertegenwoordigt dus ook een reële waarde. De ingehouden dividendbelasting kunnen we als overheid terugvragen. Dat hebben we ook gedaan en de ontvangst verantwoorden we in de exploitatie. Het gaat om een bedrag van ,37 Tabel 15: Meerjarenraming verkrijgen aandelen PBE BV (bedragen in ) ontvangst aandelen ontvangst dividendbelasting totaal Tabel 16: Balansmutatie verkrijgen aandelen PBE BV (bedragen in ) aandelen PBE BV We gaan er van uit dat de aandelen PBE uiteindelijk geleverd zullen worden tegen de overeengekomen prijs. Volledige zekerheid is daar niet over. Daarom stellen wij voor de opbrengst te storten in een voorziening en die vrij te laten vallen bij levering van de aandelen. We verantwoorden de storting in de exploitatie en de voorziening op de balans. Tabel 17: Meerjarenraming voorziening PBE BV (bedragen in ) voorziening PBE BV totaal /19

9 Tabel 18: Balansmutatie storting voorziening PBE BV (bedragen in ) voorziening PBE BV PBE BV zal naar verwachting de komende jaren dividend gaan uitbetalen. De hoogte van deze dividenden zijn nu nog erg onzeker. Vooralsnog ramen we daar geen opbrengst voor. Zodra we een betrouwbaar beeld hebben van de te verwachten dividenden ramen we die in de begroting en meerjarenraming. Met RWE is afgesproken dat de uitkering van dividend ten koste gaat van de waarde. Daarom stellen we voor om de waarde van de aandelen steeds te verminderen (afboeken) met het bedrag aan dividend dat is uitbetaald. Deze afboeking gebeurt dan ten laste van de voorziening PBE BV. Meerjarig ziet dat er als volgt uit. Tabel 19: Meerjarenraming dividend PBE BV (bedragen in ) dividend PBE BV P.M. P.M. P.M. P.M. afboeken boekwaarde aandelen PBE BV - P.M. - P.M. - P.M. - P.M. vrijval voorziening PBE BV V P.M. P.M. P.M. P.M. totaal P.M. P.M. P.M. P.M. Tabel 20: Jaarlijks balansmutatie dividend PBE BV (bedragen in ) aandelen PBE BV - P.M. voorziening PBE BV - P.M. 9/19

10 6. Verkoop Vennootschap BV In het kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties gegeven aan RWE. Het overgrote merendeel van deze garanties is door de verkopende aandeelhouders op het moment van verkoop van Essent aan RWE overgedragen aan de daarvoor opgerichte Verkoop Vennootschap BV, die vanaf het moment van oprichting dus ook aansprakelijk is, mochten een of meer van deze garanties onjuist blijken te zijn. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening zal worden aangehouden (in jargon: in escrow zal worden gestort). In totaal is dat 800 miljoen en voor onze gemeente gaat het dan om ,07. Buiten het bedrag dat in escrow zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet verder aansprakelijk voor inbreuken op garanties. Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap BV dus tweeërlei. Als vennootschap die vrijwel alle garanties onder de verkoopovereenkomst heeft overgenomen van de verkopende aandeelhouders zal zij eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE. Daarnaast treedt Verkoop Vennootschap BV op als vertegenwoordiger van de verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow agent voor wat betreft het beheer van het bedrag dat in escrow wordt gestort. Allereerst ontvangen we dus de escrow als deel van de koopsom. Dit bedrag is overgedragen aan Verkoop Vennootschap BV waardoor we een vordering op de BV krijgen. Dit bedrag is bedoeld als voorziening ter dekking van eventuele verliezen uit de garantieaanspraken. Daarom storten we dit bedrag in een voorziening. De verantwoording vindt plaats in de exploitatie en op de balans. Tabel 21: Meerjarenraming escrow aandelen Essent (bedragen in ) vordering op Verkoop Vennootschap BV storting in voorziening escrow Essent totaal 0 Tabel 22: Balansmutatie escrow aandelen Essent (bedragen in ) Vordering op Verkoop Vennootschap BV Voorziening Escrow aandelen Essent totaal 0 We verwachten dat niet het gehele bedrag dat voorzien is nodig zal zijn om de claims af te dekken. Als alle claims afgewikkeld zijn zal daarom het restant worden uitbetaald. Die uitbetaling zal dan als meevaller worden verwerkt. De voorziening en de vordering worden dan tegen elkaar afgeboekt. Zolang de 800 miljoen niet wordt benut voor het uitbetalen van schadevergoedingen zal het rentedragend worden weggezet. Deze rente zal tussentijds aan de aandeelhouders worden uitbetaald. Voor 10/19

11 ons zal het kunnen gaan om een bedrag van enkele tientallen duizenden euro s. Wij kiezen er voor hiervoor geen raming in de meerjarenraming op te nemen en indien er rente wordt uitbetaald dat als incidenteel voordeel te verwerken. De aandeelhouders hebben de escrow ondergebracht in de Verkoop Vennootschap BV. Deze BV heeft aandelen van 0,01. Hiervan hebben wij aandelen met een nominale waarde van 50,33. Voor deze aandelen hebben wij 1.383,98 betaald, inclusief 1.333,65 agio. Hoewel het om een gering bedrag gaat waarderen we de aandelen conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) tegen de verkrijgingsprijs op de balans om de registratie van de eigendom te waarborgen. De ontvangst verantwoorden we in de exploitatie. Tabel 23: Meerjarenraming verkrijgen aandelen Verkoop Vennootschap BV (bedragen in ) ontvangst aandelen Verkoop Vennootschap BV Tabel 24: Balansmutatie verkrijgen aandelen Verkoop Vennootschap BV (bedragen in ) Aandelen Verkoop Vennootschap BV We verwachten niet dat deze BV dividend zal uitkeren. 11/19

12 7. CBL Vennootschap BV Essent en Enexis hebben in het verleden Cross Border Lease contracten afgesloten. Essent heeft de financiële risico s van eventuele vervroegde beëindiging van alle CBL s becijferd. Als onderdeel van de transactie zijn RWE en Essent overeengekomen dat ter dekking van het risico van vervroegde beëindiging van de CBL s een zogenaamd CBL fonds in het leven wordt geroepen. Het fonds wordt beheerd door een door RWE, Essent en de verkopende aandeelhouders aan te wijzen externe beheerder, die bedragen uit het fonds uitbetaalt conform de gemaakte afspraken. De verkopende aandeelhouders hebben hiervoor de CBL Vennootschap BV opgericht. Deze vennootschap behartigt de belangen van de verkopende aandeelhouders en treedt daarnaast op als vertegenwoordiger van die aandeelhouders in alle CBL-aangelegenheden. In totaal is er door de aandeelhouders 106,7 miljoen in het fonds gestort en voor onze gemeente gaat het dan om ,55. Allereerst ontvangen we dus een vordering op de CBL Vennootschap BV. Dit bedrag is bedoeld als voorziening ter dekking van eventuele verliezen uit de garantieaanspraken. Daarom storten we dit bedrag in een voorziening. De verantwoording vindt plaats in de exploitatie en op de balans. Tabel 25: Meerjarenraming vordering CBL Vennootschap BV (bedragen in ) ontvangst vordering CBL Vennootschap BV storting in voorziening CBL Vennootschap BV totaal 0 Tabel 26: Balansmutatie vordering CBL Vennootschap (bedragen in ) Vordering op CBL Vennootschap BV Voorziening CBL Vennootschap BV totaal 0 We verwachten dat niet het gehele bedrag dat voorzien is, nodig zal zijn om de claims af te dekken. Als alle claims afgewikkeld zijn zal daarom het restant worden uitbetaald. Die uitbetaling zal dan als meevaller worden verwerkt. De voorziening en de vordering worden dan tegen elkaar weggeboekt. De rente die met de gelden in het fonds wordt gegenereerd wordt aan het fonds toegevoegd en bij de afwikkeling uitgekeerd. De aandeelhouders hebben het fonds ondergebracht in de CBL Vennootschap BV. Deze BV heeft aandelen van 0,01. Hiervan hebben wij aandelen met een nominale waarde van 50,33. Voor deze aandelen hebben wij 629,08 betaald, inclusief 578,75 agio. 12/19

13 Hoewel het om een gering bedrag gaat waarderen we de aandelen conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) tegen de verkrijgingsprijs op de balans om de registratie van de eigendom te waarborgen. De ontvangst verantwoorden we in de exploitatie. Tabel 27: Meerjarenraming verkrijgen aandelen CBL Vennootschap (bedragen in ) ontvangst aandelen CBL Vennootschap BV Tabel 28: Balansmutatie verkrijgen aandelen CBL Vennootschap BV (bedragen in ) Aandelen CBL Vennootschap BV We verwachten niet dat deze BV dividend zal uitkeren. 13/19

14 8. Claim staat Vennootschap BV In februari 2008 is Essent een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsingwetgeving onverbindend zijn. Als gevolg van deze, in de ogen van Essent N.V., onverbindende splitsingwetgeving (en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing) lijden haar aandeelhouders schade. Inmiddels heeft de Rechtbank te 's-gravenhage de vordering van Essent N.V. en Essent Nederland B.V. afgewezen. Essent is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Vanwege praktische moeilijkheden met betrekking tot de overdracht van deze procedure aan de Verkopende Aandeelhouders, is met RWE overeengekomen dat de onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de splitsingswetgeving onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE AG door Essent zal worden gevoerd. Essent heeft echter wel de eventuele schadevergoedingsvordering die zou kunnen voortvloeien uit deze procedure, gecedeerd aan de Claim Staat Vennootschap BV (zodat deze vordering niet achterblijft binnen de Essent groep). De Claim Staat Vennootschap BV heeft aandelen van 0,01. Hiervan hebben wij aandelen met een nominale waarde van 50,33. Voor deze aandelen hebben wij 251,65 betaald, inclusief 210,32 agio. Hoewel het om een gering bedrag gaat waarderen we de aandelen conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) tegen de verkrijgingsprijs op de balans om de registratie van de eigendom te waarborgen. De ontvangst verantwoorden we in de exploitatie. Tabel 29: Meerjarenraming verkrijgen aandelen Claim Staat Vennootschap BV (bedragen in ) ontvangst aandelen Claim Staat Vennootschap BV Tabel 30: Balansmutatie verkrijgen aandelen Claim Staat Vennootschap BV (bedragen in ) Aandelen Claim Staat Vennootschap BV We verwachten niet dat deze BV dividend zal uitkeren. 14/19

15 9. Overzicht van de mutaties De definitieve verwerking heeft allereerst effect voor de jaarrekening 2009 van de gemeente. In het volgende overzicht staan de cijfers naast elkaar van de jaarrekening en van de begroting. Tabel 31: Totaal overzicht effect jaarrekening 2009 grootboek kostensoort lasten baten lasten baten jaarrekening begroting omschrijving verkoop aandelen Essent rente afschrijving aandelen Essent verkrijging aandelen Enexis Holding NV verkrijgen lening aan Enexis Holding NV rente bruglening Enexis restitutie dividendbelasting lening aan Enexis Holding BV verkrijgen aandelen Vordering op Enexis BV verkrijging aandelen Essent Milieu Holding NV (Attero) verkrijging aandelen Publiek belang Elektriciteitsproductie BV restitutie dividendbelasting aandelen PBE BV storting in voorziening boekwaarde PBE BV Escrow aandelen Essent voorziening Escrow aandelen Essent verkrijgen aandelen Verkoop Vennootschap BV escrow aandelen Essent via CBL voorziening Escrow aandelen Essent via CBL verkrijgen aandelen CBL Vennootschap BV verkrijgen aandelen Claim Staat Vennootschap BV totaal saldo voordeel rekening ten opzichte van begroting Uit de tabel blijkt dat we bij de realisatie uiteindelijk een voordeel hebben van ten opzichte van de begroting. 15/19

16 De verwerking leidt ook tot een aantal balansmutaties. In de volgende tabel staan deze balansmutaties. Tabel 32: Totaal overzicht balansmutaties activa - omschrijving bedrag passiva - omschrijving bedrag aandelen Essent NV aandelen Enexis Holding NV lening aan Vordering op Enexis Holding BV aandelen Vordering op Enexis BV 252 aandelen Essent Milieu Holding NV (Attero) aandelen Publiek belang Elektriciteitsproductie BV Voorziening boekwaarde PBE BV Vordering op Verkoop Vennootschap BV (Escrow) Voorziening Verkoop Vennootschap BV (Escrow) aandelen Verkoop Vennootschap BV Vordering op CBL Vennootschap BV (Escrow) Voorziening CBL Vennootschap BV (Escrow) aandelen CBL Vennootschap BV 629 aandelen Claim Staat Vennootschap BV 252 totaal totaal Op de balans is er uiteindelijk dus een boekwinst van = Zoals we in de verschillende onderdelen zagen zijn er ook effecten voor de Begroting 2010 en meerjarenraming Naast al de genoemde effecten is er nog één effect: het rentevoordeel. We hebben een extra positief rekeningresultaat van Dit zal in eerste instantie worden toegevoegd aan de algemene reserve dat onderdeel uitmaakt van het eigenvermogen van de gemeente. De activa van de gemeente wordt gefinancierd met het vreemd vermogen (opgenomen lang en kort lopende geldleningen) en het eigenvermogen (reserves). Voor zover het eigen vermogen er toe bijdraagt dat we geen lang lopende leningen hoeven op te nemen levert het een rendement op van 4,5 % (bespaarde lange rente). Als de inzet van het eigen vermogen er toe bijdraagt dat we geen kort geld hoeven op te nemen dan is het rendement 2 % (bespaarde korte rente). Als het eigenvermogen de behoefte aan financieringsmiddelen overstijgt dan zal een deel van het eigen vermogen worden uitgezet. In begroting ramen we daarvoor een rendement van 1 %. Door de jaren heen zal er sprake zijn van een mix waardoor de renteopbrengst varieert. Door de toevoeging van de 5,3 miljoen aan de algemene reserve verwachten we een extra rente opbrengst van: 16/19

17 Tabel 33: Extra rente opbrengst bij storting in de algemene reserve omschrijving effect rente eigen vermogen effect saldo kostenplaats kapitaallasten totaal effect rente In de volgende tabel staan alle effecten voor de Begroting 2010 en de Meerjarenraming Tabel 34: Totaal overzicht effect Begroting 2010 en Meerjarenraming omschrijving dividend Enexis rente bruglening Enexis dividend Attero effect rente subtotaal (a) bestaande raming dividend Enexis bestaande raming rente bruglening Enexis bestaande raming dividend PBE BV bestaande raming dividend Attero subtotaal (b) effect voor de begroting (a) - (b) Uiteindelijk is er dus een structureel nadeel van Bij de kadernota 2011 zal hiervoor dekking gevonden moeten worden. 17/19

18 10. De inzet van de Essentgelden. De opbrengst van de verkoop van de aandelen van Essent NV bedraagt uiteindelijke Bij gelegenheid van de Kadernota 2010 heeft de raad hiervan een deel ingezet. Tabel 35: Inzet van de verkoopopbrengst bij de Kadernota 2010 omschrijving bedrag afschrijving aandelen Essent NV storting in investeringsfonds wegen storting reserve Pentasz storting reserve gebiedsvisie Gulpen storting algemene reserve egalisatie dividend Essent Totaal Bij de begroting is rekening gehouden met de storting van een deel van de opbrengst in de algemene reserve. Bij het vaststellen van de begroting besloot de raad tot aantal onttrekkingen aan de algemene reserve en daarmee werd indirect beschikt over de opbrengst van de aandelen. Tabel 36: Inzet van de verkoopopbrengst bij de Begroting 2010 omschrijving bedrag vervanging kantoorinrichting afboeken activa Bernardusschool en Triangel afboeken activa met boekwaarde < tijdelijke voorzieningen sportcomplex Gulpen tijdelijke voorzieningen gemeenschapshuis Partij Totaal Per saldo is daarmee 18,0 miljoen van de 22,5 miljoen ingezet. 18/19

19 Gemeentebestuur van Gulpen-Wittem Kenmerk: Onderwerp ID/102 Afrekening verkoop aandelen Essent NV De Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 februari Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet Besluit Kennis nemen van de voorgenomen verwerking in de jaarstukken, in te stemmen met de voorgestelde balansmutaties en de wijziging van de Begroting 2010 en meerjarenraming vast te stellen. Vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van 15 april De griffier, De voorzitter, Mw. F.G.J.M. van der Walle. drs. A.R.B. van den Tillaar 19/19

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen memo Aan Cc Van : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen Datum : 24 januari 2012 Betreft : onderzoek opbrengst verkoop aandelen NUON Inleiding

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 14/439. Raad. Onderwerp: Voorgenomen verkoop Attero Holding N.V.

Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 14/439. Raad. Onderwerp: Voorgenomen verkoop Attero Holding N.V. svoorstel, Verzoek aan de raad op grond van artikelen 160, lid 1 sub e en 169, lid 4 van de Gemeentewet (het kenbaar maken van wensen en bedenkingen over ontwerpbesluit college) Onderwerp: Voorgenomen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB)

Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB) Financiële consequenties Project Maastricht (verkoop Essent PLB) P.L.M. Geraets RA Provincie Limburg 3 maart 2009 1 Presentatie RvB Essent op 22 januari 2009 Het bod van RWE betreft alleen de commerciële

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Aan de Gemeenteraad van Leiden Gemeente Leiden Bezoekadres Stadhuis Stadhuisplein 1 Postadres Postbus 9100 2300 PC Leiden Telefoon 071-5165165

Nadere informatie

Erratum bij de rekening 2009

Erratum bij de rekening 2009 Erratum bij de rekening 2009 1 Grondbedrijf 1a Tussentijdse winst-/verliesname Van het nemen van winst is in de voorliggende jaarrekening 2009 afgezien. De lopende exploitatie TPE vertoont weliswaar een

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Totaal aantal pagina s in dit verslag: 11

Inhoudsopgave. Totaal aantal pagina s in dit verslag: 11 Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantiaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Enexis Holding NV. Doel. Aandelenbelang 30,8% Provincie Noord- Brabant. C.W. Jacobs, lid GS Noord-Brabant Th. Rietkerk, lid GS Overijssel

Enexis Holding NV. Doel. Aandelenbelang 30,8% Provincie Noord- Brabant. C.W. Jacobs, lid GS Noord-Brabant Th. Rietkerk, lid GS Overijssel Enexis Holding NV Doel Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,5 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. a. het (doen) distribueren

Nadere informatie

Jaarverslag van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

Raadsvoorstel 59. Gemeenteraad. Vergadering 12 mei 2009

Raadsvoorstel 59. Gemeenteraad. Vergadering 12 mei 2009 Vergadering 12 mei 2009 Gemeenteraad Onderwerp : Uitvoering toekomstrategie Essent: voorgenomen verkoop aandelen Essent PLB aan RWE AG. B&W vergadering : 31 maart 2009 Dienst / afdeling : MO.CF & MO.BJZ

Nadere informatie

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen e f g Effecten in het kader van deelnemingsverhoudingen en andere duurzaam bedoelde participaties worden gerekend tot de financiële vaste activa; overige effecten tot de vlottende activa. Bij de waardering

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding

Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Aan de Raad. No. : 4/4. Muntendam : 15 april 2009. Onderwerp : Verkoop aandelen Essent. --------------------------------- Inleiding Voor u ligt een raadsstuk inzake de uitvoering van de Toekomststrategie

Nadere informatie

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Raad Onderwerp: V20100333 Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Samenvatting: Inleiding: De gemeente heeft aandelen Intergas BV. Door gewijzigde wetgeving worden stengere eisen gesteld aan de solvabilteitspositie

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 12 maart 1996 is tussen de gemeente Nijmegen, ING Vastgoed

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 april 2009 Nummer voorstel: 2009/50 Voor raadsvergadering d.d.: 12-05-2009 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent

Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Betreft : RAADSVOORSTEL - verkoop aandelen Essent Datum voorstel : 24 maart 2009 Raadsvergadering d.d. : 21 april 2009 Volgnummer : 2009R0015, agendanummer 7 Taakveld : Directie Portefeuillehouder : wethouder

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/69 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Restant boekwaarde Paulusschool en Korenbloem Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Nota. Reserves en voorzieningen. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Nota. Reserves en voorzieningen. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Nota Reserves en voorzieningen Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2015 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2 Begripsbepalingen... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2

Nadere informatie

Accountantsdienst. In deze notitie wordt in de volgorde van de te volgen stappen ingegaan op dit onderwerp:

Accountantsdienst. In deze notitie wordt in de volgorde van de te volgen stappen ingegaan op dit onderwerp: Gemeente Den Haag Notitie Accountantsdienst Aan : College kenmerk : Van : GAD Datum : 28 augustus 2013 Onderwerp : transactie Inleiding In het voorjaar van 2013 is een overeenkomst gesloten met de NS over

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Stelselwijziging leningen via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/367273) CS/CC Collegebesluit 1. Kennis te nemen van het eindrapport

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het gemeente Eindhoven Raadsnummer 05.RI266.OOI inboeknummer osbstor3o4 Dossiernummer 523.354 6 juni soos Raads voorhangbrief Betreft verkoop NRE 1 Inleiding Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

Samen voor duurzaam. Jaarverslag 2013 Eneco Holding N.V.

Samen voor duurzaam. Jaarverslag 2013 Eneco Holding N.V. Samen voor duurzaam Jaarverslag 2013 Eneco Holding N.V. De handelsdebiteuren betreffen posten met een looptijd korter dan een jaar. Gezien het kortlopende karakter van de post handelsdebiteuren is de boekwaarde

Nadere informatie

Financieel Verslag Protestantse Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag Protestantse Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag Protestantse Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Balans

Nadere informatie

Inleiding. Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 17 maart 2009. Uitvoering Toekomststrategie Essent

Inleiding. Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 17 maart 2009. Uitvoering Toekomststrategie Essent Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8 Aan: De Gemeenteraad Vries, 17 maart 2009 Onderwerp: Uitvoering Toekomststrategie Essent Portefeuillehouder: H.H. Assies Behandelend ambtenaar: Simone Veenstra

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

In onderstaand overzicht worden de verleende bijdragen over een periode van vijf jaar vergeleken.

In onderstaand overzicht worden de verleende bijdragen over een periode van vijf jaar vergeleken. Jaarverslag 2011 1 Algemeen Bij besluit van de gemeenteraad d.d. 30 november 1964 werd ingaande 1 januari 1965 de Stichting Westermeer in het leven geroepen. Op 25 november 1965 werd de notariële akte

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009 Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen Bestedingsvoorstel opbrengst aandelen EZW Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Griffier: /A &Qf* R. -t- F. Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS, van de gemeente DORDRECHT; BESLUIT:

Griffier: /A &Qf* R. -t- F. Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS, van de gemeente DORDRECHT; BESLUIT: Gemeentebestuur RAADSGRIFFIE DORDRECHT Griffier: /A &Qf* Ontvangen: ^/4 Dordrecht Gemeenteraad Presidium Commissie Griffie Dl V team 2 R. -t- F. BESLUIT Nr. SO/2004/802 Het COLLEGE van BURGEMEESTER en

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Mei 2017 (vaststelling jaarrekening) Stichting Piloot met Missie, Gouda Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op de balans

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie