Het relevante wettelijke kader is opgenomen in bijlage 1 bij deze brief. De openbare versie van het besluit treft u aan in bijlage 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het relevante wettelijke kader is opgenomen in bijlage 1 bij deze brief. De openbare versie van het besluit treft u aan in bijlage 2."

Transcriptie

1 AANGETEKEND MBVO Bijlage 2 Openbare versie Interfinans B.V. t.a.v. de directie Westblaak KM ROTTERDAM Datum Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 21 Betreft Oplegging van een bestuurlijke boete aan Interfinans B.V. Geachte directie, Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. 1. Inleiding De AFM heeft besloten aan Interfinans B.V. (Interfinans) een bestuurlijke boete van 6.000, - op te leggen wegens overtreding van artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a en b, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit besluit is gebaseerd op het feit dat Interfinans in de periode van 1 januari 2009 tot en met 2 september 2009 kredietbeschermingsverzekeringen tegen koopsom heeft geadviseerd, waarbij zij niet voldoende informatie heeft ingewonnen over de financiële positie, doelstelling, risicobereidheid en kennis en ervaring van de betreffende consumenten. Interfinans heeft haar advies daarom niet op deze informatie kunnen baseren. Daarnaast heeft Interfinans haar advies ten aanzien van kredietbeschermingsverzekeringen in de veertien onderzochte dossiers niet (mede) op de wel ingewonnen informatie gebaseerd. Het onderhavige besluit is als volgt opgebouwd. Allereerst beschrijft de AFM in paragraaf 2 de feiten die tot het besluit aanleiding geven. In paragraaf 3 wordt een beoordeling van de feiten gegeven. Paragraaf 4 bevat het besluit. Tot slot volgt in paragraaf 5 de rechtsgangverwijzing. Het relevante wettelijke kader is opgenomen in bijlage 1 bij deze brief. De openbare versie van het besluit treft u aan in bijlage Feiten Stichting Autoriteit Financiële Markten Kamer van Koophandel Amsterdam, nr Kenmerk van deze brief: JZ Bezoekadres Vijzelgracht 50 Postbus GS Amsterdam Telefoon Fax

2 Pagina 2 van 21 In de loop van 2009 is een aantal onderzoeken gestart naar de advisering van kredietbeschermingsverzekeringen door bemiddelaars. Aanleiding voor deze onderzoeken was het feit dat de wetgever heeft bepaald dat per 1 juli 2008 naast de regels rondom kredietverstrekking ook de adviesregels van toepassing zijn op de verkoop van kredietbeschermingsverzekeringen, ter afdekking van het risico dat verband houdt met betalingsverplichtingen uit hoofde van een kredietovereenkomst. Per brief van 10 augustus 2009, met kenmerk TGFO , heeft de AFM aan Interfinans aangekondigd een onderzoek naar de advisering van kredietbeschermingsverzekeringen bij consumptief krediet bij haar in te stellen. De AFM heeft op 2 september 2009 ten kantore van Interfinans een onderzoek uitgevoerd naar de advisering van kredietbeschermingsverzekeringen bij consumptief krediet. In het kader van het onderzoek werd tevens gesproken met de twee beleidsbepalers van Interfinans, de heren en De AFM heeft in totaal 14 dossiers van Interfinans onderzocht. De onderzochte dossiers hebben betrekking op cliënten voor wie vanaf 1 januari 2009 tot eind augustus 2009 door Interfinans is bemiddeld in kredietbeschermingsverzekeringen op basis van een koopsom, waarbij de koopsom is meegefinancierd in het consumptief krediet. Het onderzoek heeft zich gericht op de advisering en bemiddeling door Interfinans van kredietbeschermingsverzekeringen (zoals werkloosheidsverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen) op basis van een koopsom, waarbij de koopsom wordt meegefinancierd met een consumptief krediet. Het onderzoek richtte zich met name op het adviestraject van Interfinans en in hoeverre Interfinans bij de bemiddeling van de producten rekening heeft gehouden met het profiel van de cliënt. Per brief van 23 september 2009, met kenmerk TGFO , heeft de AFM haar concept onderzoeksrapport aan Interfinans verstuurd met het verzoek aan Interfinans om hierop binnen drie weken na dagtekening van de brief te reageren. Per brief van 16 oktober 2009, met kenmerk TGFO , heeft de AFM de termijn voor reactie op het concept onderzoeksrapport op verzoek van Interfinans verlengd tot 22 oktober Per brief van 21 oktober 2009 heeft Interfinans haar reactie op het concept onderzoeksrapport aan de AFM kenbaar gemaakt. Per brief van 26 februari 2010, met kenmerk JZ , heeft de AFM haar voornemen tot oplegging van een bestuurlijke boete aan Interfinans bekend gemaakt. Bij het voornemen is het definitieve onderzoeksrapport, met kenmerk TGFO , gevoegd. Per brief van 1 maart 2010 heeft Interfinans de door de AFM gevraagde opgave van de werknemers die zich rechtstreeks bezighouden met financiële dienstverlening, zijnde -- fte, aan de AFM doen toekomen.

3 Pagina 3 van 21 Op 12 maart 2010 heeft de AFM telefonisch contact met Interfinans gezocht in het kader van het geven van een mondelinge dan wel schriftelijke zienswijze. Interfinans heeft in dit gesprek aangegeven geen behoefte te hebben om gehoord te worden in het kader van het voornemen van 26 februari Beoordeling van de feiten Op grond van artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft dient een adviseur in het belang van de cliënt informatie in te winnen over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid, voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor het advies ten aanzien van een verzekering. Ingevolge artikel 4:23, eerste lid, onderdeel b, Wft dient een adviseur er vervolgens zorg voor te dragen dat zijn advies, voor zover redelijkerwijs mogelijk, mede is gebaseerd op de informatie die hij op grond van artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft diende in te winnen. Naar het oordeel van de AFM heeft Interfinans bij het adviseren van kredietbeschermingsverzekeringen onvoldoende informatie ingewonnen met betrekking tot de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring van haar cliënten. Interfinans heeft haar advies daarom niet op deze informatie kunnen baseren. Daarnaast heeft de AFM niet kunnen vaststellen dat Interfinans haar advies mede heeft gebaseerd op de wel ingewonnen informatie en waarom in deze dossiers een kredietbeschermingsverzekering is geadviseerd. De AFM heeft op basis van haar onderzoek de volgende bevindingen geconstateerd: - bevindingen met betrekking tot het adviestraject en de adviesprocedure van Interfinans; - bevindingen met betrekking tot de informatie die is ingewonnen over de financiële positie van de cliënten; - bevindingen met betrekking tot het inwinnen van informatie over de doelstellingen van de cliënten; - bevindingen met betrekking tot het inwinnen van informatie over de risicobereidheid van de cliënten en - bevindingen met betrekking tot het inwinnen van informatie over de kennis en ervaring van de cliënten. De AFM zal bovengenoemde bevindingen in deze volgorde hierna behandelen. 3.1 Ten aanzien van het adviestraject en de adviesprocedure van Interfinans Kredietbeschermingsverzekeringen zijn onder te verdelen in werkloosheidsverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen. Bij werkloosheidsverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is in het geval de cliënt werkloos of arbeidsongeschikt wordt maandelijks gedurende een bepaalde periode (een deel van) de kredietlasten verzekerd. Bij overlijdensrisicoverzekeringen wordt eenmalig (een deel van) de kredietsom uitgekeerd als de verzekerde komt te overlijden; met dit bedrag kan (een deel van) het krediet worden ingelost. De premie voor een kredietbeschermingsverzekering kan worden voldaan in de vorm van een maandelijkse premie of in de vorm van een eenmalige koopsom. In dit laatste geval wordt de koopsom meegefinancierd in het krediet, waardoor het krediet wordt verhoogd.

4 Pagina 4 van 21 In de door de AFM onderzochte dossiers zijn in alle gevallen kredietbeschermingsverzekeringen tegen koopsom door Interfinans geadviseerd. Interfinans heeft de AFM aangegeven dat zij bij ongeveer ---- van haar cliënten geen kredietbeschermingsverzekering heeft afgesloten. Voorts is uit het onderzoek van de AFM gebleken dat Interfinans ten aanzien van haar adviestraject en adviesprocedure als volgt te werk gaat. Aan de hand van het bezoekrapport wordt één of twee dagen na het adviesgesprek door één van de bestuurders van Interfinans en derhalve niet door de buitendienstadviseur, die de cliënt heeft gesproken het klantprofiel opgesteld. Het bezoekrapport wordt vervolgens vernietigd; de cliënt krijgt het klantprofiel niet te zien. Bij de cliënt wordt niet geïnventariseerd of de informatie die in het klantprofiel is opgenomen volledig en juist is. Bovendien stelt Interfinans het klantprofiel samen aan de hand van standaard tekstpassages. Uit de door de AFM onderzochte dossiers blijkt dat er in de praktijk niet, dan wel niet op significante wijze, van de standaard tekstpassages wordt afgeweken. Hierdoor kan uit de dossiers niet worden herleid wat de specifieke situatie en wensen van de cliënt zijn. Het klantprofiel kan derhalve geen feitelijke weerslag vormen van hetgeen tijdens het adviesgesprek is geïnventariseerd. Dientengevolge is niet uit de dossiers te herleiden wat feitelijk is besproken en geïnventariseerd tijdens het adviesgesprek. Door het gebruik van standaardteksten en het ontbreken van aantekeningen van de adviseurs in het klantprofiel of gespreksverslagen van adviesgesprekken, waaruit de specifieke situatie en wensen van de cliënt zouden kunnen worden herleid, kan niet worden afgeleid dat Interfinans voldoende informatie heeft ingewonnen over de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de cliënt. Hiermee overtreedt Interfinans in bovengenoemd dossier artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft. 3.2 Ten aanzien van de informatie die is ingewonnen over de financiële positie van de cliënten Bij de beantwoording van de vraag of het adviseren van een kredietbeschermingsverzekering in het belang van de cliënt is, dient naar de mening van de AFM een inventarisatie plaats te vinden van de financiële positie van de cliënt op het moment dat het te verzekeren voorval zich voordoet. Interfinans dient deze informatie in te winnen, voor zover redelijkerwijs relevant, om een passend advies over het aangaan van een kredietbeschermingsverzekering te kunnen geven. Bij deze inventarisatie dient onder andere te worden gekeken welke voorzieningen de cliënt in het verleden heeft getroffen voor het geval hij arbeidsongeschikt of werkloos wordt, dan wel overlijdt Werkeloosheidsverzekering In één 1 van de 14 onderzochte dossiers is een werkeloosheidsverzekering afgesloten. De AFM heeft in dit dossier geconstateerd dat er geen dan wel onvoldoende informatie door Interfinans is ingewonnen over de maatregelen die cliënt reeds heeft getroffen ter bescherming van zijn financiële positie in geval van werkeloosheid. Interfinans heeft in haar reactie op het concept onderzoeksrapport van 23 september 2009 aangegeven dat betrokkene geen 1 Dossier 9:

5 Pagina 5 van 21 particuliere verzekering voor werkeloosheid heeft afgesloten, alleen de reguliere werknemersverzekeringen met betrekking tot onvrijwillige werkeloosheid. Hoewel Interfinans wel inkomensverklaringen en bankafschriften heeft opgevraagd ten aanzien van het inkomen van de betreffende cliënt, en dit heeft vastgelegd in het cliëntendossier, valt niet uit het betreffende dossier, zowel uit het klantprofiel als uit de onderliggende documenten, af te leiden dat Interfinans geïnventariseerd heeft welke reguliere werknemersverzekeringen de cliënt heeft lopen, dan wel welke gevolgen werkeloosheid heeft voor de financiële positie van de cliënt. Interfinans heeft hiermee niet, dan wel onvoldoende, de financiële positie van de cliënt geïnventariseerd ten aanzien van haar advies aan cliënt om een werkeloosheidsverzekering af te sluiten Arbeidsongeschiktheid Interfinans heeft in 6 2 van de 14 dossiers een arbeidsongeschiktheidsverzekering geadviseerd. In 5 van deze 6 dossiers is dezelfde standaard tekstpassage gebruikt ten aanzien van de financiële positie van de cliënt. Deze tekst luidt als volgt: Het risico voor arbeidsongeschiktheid is niet gedekt in de kredietovereenkomst. Aangezien bij toekomstige onverhoopte arbeidsongeschiktheid sprake zou zijn van (forse) terugval van het inkomen is cliënt geadviseerd zich hiervoor additioneel te verzekeren wat cliënt eveneens wenste. De bestaande verzekeringen zijn ontoereikend om het gehele arbeidsongeschiktheidsrisico en de inkomensterugval die dit zou veroorzaken in voldoende mate af te dekken. De bestaande verzekeringen betreffen namelijk voornamelijk de gebruikelijke reguliere werknemersverzekeringen m.b.t. arbeidsongeschiktheid die via de werkgever (of uitkeringsinstantie) tot stand zijn gekomen. Deze bestaande verzekeringen voorzien voor cliënt niet in de benodigde en gewenste dekking van de extra lasten die met het nemen van dit consumptief krediet gemoeid zijn. Dit terwijl het inkomen ingeval van arbeidsongeschiktheid al niet ook de maandlast m.b.t. het consumptief krediet vanuit dit lagere inkomen wenst te moeten voldoen. Het verzekerde bedrag en de looptijd van de aanvullende verzekering zijn door de cliënt in overleg/samenspraak met de adviseur bepaald, zodanig dat de aanvullende verzekering bij het risicoprofiel en de huidige (financiële) mogelijkheden van cliënt past. In 1 dossier 3 wordt een tekstueel afwijkende tekstpassage gebruikt, met weliswaar dezelfde strekking als de 5 andere aangetroffen tekstpassages. Deze tekst luidt als volgt: Arbeidsongeschiktheidsverzekering. In de kredietovereenkomst is geen sprake van tegemoetkoming in de maandlasten bij arbeidsongeschiktheid. Cliënt is geadviseerd om zich hiervoor additioneel te verzekeren en wenst hiervoor verzekerd te zijn aangezien de huidige verzekering(en) ontoereikend is/zijn om het gehele arbeidsongeschiktheidsrisico af te dekken en/of omdat cliënt deze ten behoeve van een ander bestedingsdoel heeft afgesloten. Cliënt wenst deze arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten met oog op inkomensachteruitgang bij arbeidsongeschiktheid. De hoogte van de dekking en de duur van de arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn door cliënt in overleg/samenspraak met de adviseur bepaald, zodanig dat de verzekering bij het risicoprofiel en de huidige (financiële) mogelijkheden van de cliënt past. 2 Dossiers 2 ( ), 6 ( ), 8 ( ), 9 ( ), 10 ( ) en 11 ( ). 3 Dossier 10 ( ).

6 Pagina 6 van 21 Zoals reeds aangegeven in paragraaf 3.1 kan, door het gebruik van standaardteksten en het ontbreken van aantekeningen van adviseurs in het klantprofiel of gespreksverslagen van adviesgesprekken, niet uit de dossiers worden herleid wat de specifieke situatie en wensen van de cliënt zijn, en daarmee niet worden afgeleid dat Interfinans voldoende informatie heeft ingewonnen over de financiële positie van de cliënt. Hiermee overtreedt Interfinans artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft. De AFM heeft voorts geconstateerd dat er geen dan wel onvoldoende informatie door Interfinans is ingewonnen over de maatregelen die cliënt reeds heeft getroffen ter bescherming van zijn financiële positie in geval van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is er naar het oordeel van de AFM onvoldoende informatie ingewonnen ten aanzien van voorzieningen die de werkgever heeft getroffen voor het geval cliënt arbeidsongeschikt wordt en wat hiervan het gevolg is voor het (maand)inkomen. Interfinans heeft in reactie op het concept onderzoeksrapport van 23 september 2009 aangegeven dat de betreffende cliënten geen particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hebben lopen, maar alleen de reguliere werknemersverzekeringen. Hierbij verwijst Interfinans naar hetgeen is vermeld in het klantprofiel. In het klantprofiel wordt echter enkel (standaard) verwezen naar de gebruikelijke reguliere werknemersverzekeringen m.b.t. arbeidsongeschiktheid die via de werkgever (of uitkeringsinstantie) tot stand zijn gekomen Uit deze passage valt niet af te leiden welke werknemersverzekeringen de werkgever heeft afgesloten en wat de dekking van deze verzekeringen is. Voorts heeft Interfinans in voornoemde reactie op het concept onderzoeksrapport geen feitelijke onderbouwing aan de AFM gegeven dat zij informatie heeft ingewonnen omtrent de maatregelen die de cliënt reeds heeft getroffen ter bescherming van zijn financiële positie in geval van arbeidsongeschiktheid. Gelet op het voorgaande is de AFM derhalve van mening dat Interfinans geen of onvoldoende informatie inwint ten aanzien van de vraag wat de financiële positie zal zijn nadat het onzekere voorval zich heeft voorgedaan, hieronder mede begrepen welke voorzieningen cliënten in het verleden reeds hebben getroffen om hun financiële positie te beschermen in geval van inkomensterugval als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Hiermee overtreedt Interfinans artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft Overlijdensrisico Interfinans heeft in 12 van de 14 dossiers een overlijdensrisicoverzekering geadviseerd. In alle 12 dossiers is dezelfde standaard tekstpassage gebruikt ten aanzien van de financiële positie van de cliënt. De standaardtekst luidt als volgt: In de kredietovereenkomst is nog geen sprake van (volledige) kwijtschelding bij overlijden. Cliënt is geadviseerd om zich hiervoor additioneel te verzekeren en wenst hiervoor verzekerd te zijn aangezien de huidige verzekering(en) ontoereikend is/zijn om het gehele overlijdensrisico af te dekken en/of omdat cliënt deze ten behoeve van een ander bestedingsdoel heeft afgesloten. Cliënt wenst deze overlijdensrisicoverzekering af te sluiten met oog op de nabestaanden. De hoogte van de dekking en de duur van de overlijdensrisicoverzekering zijn door de cliënt in overleg/samenspraak met de adviseur bepaald, zodanig dat de verzekering bij het risicoprofiel en de huidige (financiële) mogelijkheden van de cliënt past. Zoals reeds hierboven aangegeven kan, door het gebruik van standaardteksten en het ontbreken van aantekeningen van adviseurs in het klantprofiel of gespreksverslagen van adviesgesprekken, niet uit de dossiers worden herleid wat de specifieke situatie en wensen van de cliënt zijn, en daarmee niet worden afgeleid dat Interfinans voldoende

7 Pagina 7 van 21 informatie heeft ingewonnen over de financiële positie van de cliënt. Hiermee overtreedt Interfinans artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft. In 10 4 van deze 12 dossiers is naar het oordeel van de AFM geen informatie ingewonnen over maatregelen getroffen door cliënt ter bescherming van de financiële positie van de nabestaanden in geval van overlijden. In de overige twee dossiers 5 waarin wel informatie is aangetroffen ten aanzien van maatregelen die reeds zijn genomen ter bescherming van de financiële positie van de nabestaanden, blijkt niet uit deze twee dossiers dat deze informatie betrokken is in het advies aan cliënt. In alle 12 dossiers is de AFM van mening dat er uit deze dossiers niet valt af te leiden dat er voldoende informatie door Interfinans is ingewonnen ten aanzien van eventuele door cliënt getroffen maatregelen ter bescherming van de financiële positie van de nabestaanden in geval van overlijden. Aangezien er in alle 12 dossiers dezelfde standaard tekstpassage is gebruikt, en er geen verdere aantekeningen van de adviseurs of gespreksverslagen van adviesgesprekken aan het cliëntdossier worden toegevoegd, kan er ook niet worden nagegaan of er door Interfinans uitvraag is gedaan naar de gevolgen van overlijden van de cliënt op de financiële positie van de nabestaanden. Voorts kan dit eveneens niet worden afgeleid uit de onderliggende documentatie die door de AFM is aangetroffen in deze 12 dossiers. Interfinans geeft in haar reactie op het concept onderzoeksrapport aan dat in 10 van de 12 dossiers geen verzekeringsbewijs kon worden meegenomen of ter beschikking gesteld kon worden door de cliënt. De AFM constateert echter dat in deze 10 dossiers wel de volgende (standaard)passage is opgenomen in het klantprofiel:..aangezien de huidige verzekeringen(en) ontoereikend is/zijn om het gehele overlijdensrisico af te dekken en/of omdat cliënt deze ten behoeve van een ander bestedingsdoel heeft afgesloten. Nu Interfinans geen verzekeringsbewijzen van de cliënt overgelegd heeft gekregen, ziet de AFM niet in hoe Interfinans tot deze conclusie, als opgenomen in het klantprofiel, heeft kunnen komen. In de twee dossiers waarin wel verzekeringsbewijzen zijn meegenomen is dezelfde standaard tekstpassage opgenomen als in de 10 dossiers waarin Interfinans geen verzekeringsbewijzen overgelegd had gekregen. Noch uit deze standaard tekstpassages, noch uit andere documenten in de cliëntdossiers blijkt dat Interfinans bij haar advies rekening heeft gehouden met de overlijdensrisicoverzekeringen die de cliënt reeds heeft afgesloten. De AFM is, in aanvulling op het bovenstaande, van oordeel dat het enkel in het dossier opnemen van de verzekeringsbewijzen niet voldoende is om aan te tonen dat de lopende voorzieningen en de gevolgen van deze voorzieningen op de financiële positie van de nabestaanden in geval van overlijden van de cliënt (en/of partner) zijn geïnventariseerd, dan wel dat daarmee rekening is gehouden in het advies. Gelet op het voorgaande is de AFM derhalve van mening dat Interfinans geen of onvoldoende informatie inwint ten aanzien van de vraag wat de financiële positie zal zijn nadat het onzekere voorval zich heeft voorgedaan, hieronder mede begrepen welke voorzieningen cliënten (en/of partner) in het verleden reeds hebben getroffen ter 4 Dossiers 1 ( ), 2 ( ), 3 ( ), 4 ( ), 5 ( ), 7 ( ), 10 ( ), 11 ( ), 12 ( ) en 14 ( ). 5 Dossiers 8 ( ) en 13 ( ).

8 Pagina 8 van 21 bescherming van de financiële positie van de nabestaande(n) in geval van overlijden. Hiermee overtreedt Interfinans artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft Bereiken pensioensgerechtigde leeftijd In 9 van de 14 dossiers 6 is de cliënt of partner ouder dan 50 jaar. De AFM is van oordeel dat in geen van deze dossiers te herleiden valt of Interfinans informatie heeft ingewonnen over het moment waarop cliënt en/of partner op pensioen gaat en wat het (maand)inkomen dan zou zijn. Interfinans heeft in haar reactie op het concept onderzoeksrapport aangegeven dat ten aanzien van de door de AFM genoemde 9 dossiers geldt dat het maandinkomen na pensionering een stuk minder zal zijn dan de cliënt voor pensionering verdiende. In het meest gunstige geval zal dit volgens Interfinans 70% van het laatst verdiende loon zijn. De schatting van Interfinans, dat het inkomen achteruitgaat tot 70% van het laatst verdiende loon, wordt echter in de 9 betreffende dossiers op geen enkele manier door Interfinans onderbouwd. Uit het klantprofiel en de onderliggende documentatie in deze negen dossiers is ook niet gebleken dat er navraag is gedaan bij cliënt over het moment waarop hij/zij denkt met pensioen te gaan, dan wel wat het (maand)inkomen op dat moment zou zijn. Nu Interfinans geen informatie heeft ingewonnen over wanneer de cliënt (en/of partner) met pensioen gaat en wat het (maand)inkomen dan zal zijn, heeft Interfinans naar het oordeel van de AFM artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft overtreden Life events Uit geen van de 14 onderzochte dossiers is te herleiden dat Interfinans geïnventariseerd heeft of de cliënt (en/of partner) in de voorzienbare toekomst bepaalde veranderingen in zijn/haar leven (zogenaamde life events ) zal doormaken, die het inkomen van de cliënt (en/of partner) beïnvloeden. Deze zogenaamde 'life events' zien op ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals de geboorte van een kind, het starten van een eigen bedrijf of het kopen van een huis. De financiële positie van de cliënt kan belangrijke wijzigingen ondergaan bijvoorbeeld indien het inkomen van de cliënt wijzigt of indien de financiële verplichtingen van de cliënt veranderen. Indien in de voorzienbare toekomst een wijziging van de financiële positie is te verwachten, bijvoorbeeld wanneer een wijziging in het inkomen zal plaatsvinden of wanneer cliënt voornemens is om in de voorzienbare toekomst (omvangrijke) financiële verplichtingen aan te gaan, dient hiermee naar het oordeel van de AFM rekening te worden gehouden bij de advisering over een kredietbeschermingsverzekering. Interfinans dient aan de cliënt in ieder geval de vraag te stellen of, als gevolg van zogenaamde 'life events' in de voorzienbare toekomst wijzigingen in de financiële positie te verwachten zijn. Hoe minder concreet de informatie is, des te minder kan in het advies met de betreffende informatie rekening worden gehouden. Daarbij kan als uiterste genoemd worden dat de cliënt (of de partner) aangeeft in verwachting te zijn, dat de cliënt bijvoorbeeld aangeeft dat inschrijving van een eigen bedrijf in het handelsregister van de Kamer van Koophandel recent heeft 6 Dossiers 1 ( ), 2 ( ), 3 ( ), 5 ( ), 6 ( ), 7 ( ), 8 ( ), 11( ) en 14 ( ).

9 Pagina 9 van 21 plaatsgevonden, en dat de cliënt aangeeft een nieuw huis te hebben aangekocht dat binnenkort wordt geleverd. Anderzijds kan de informatie ook onvoldoende concreet zijn. De adviseur dient in overleg met de cliënt vast te stellen hoe concreet het voordoen van het 'life event' is, en op basis daarvan na te gaan of het te geven advies mede op deze informatie dient te worden gebaseerd. Interfinans is in geen van de 14 onderzochte dossiers nagegaan of er zich in de voorzienbare toekomst levensgebeurtenissen zullen voordoen die invloed hebben op de financiële positie van de cliënten. Ook blijkt dit niet uit de onderliggende documentatie die de AFM heeft aangetroffen in de onderzochte dossiers. Gelet hierop concludeert de AFM dat Interfinans in voornoemde dossiers onvoldoende informatie heeft ingewonnen en zodoende artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft heeft overtreden Relatie tot de geadviseerde kredietbeschermingsverzekering Uit geen van de 14 onderzochte dossiers blijkt dat de looptijd van de geadviseerde kredietbeschermingsverzekering aansluit op de financiële positie van de cliënt. Daarnaast is uit geen van de 14 dossiers te herleiden hoe het verzekerd maandbedrag zich verhoudt tot de financiële positie van cliënt, anders dan dat het verzekerd bedrag (vrijwel) altijd gelijk is aan het termijnbedrag van het krediet. Interfinans heeft in haar reactie op het concept onderzoeksrapport aangegeven dat de looptijd van de kredietbeschermingsverzekering vaak voor een periode van 120 maanden is afgedekt, tenzij dit door de leeftijd van de cliënt niet mogelijk is of niet wenselijk is. De cliënt is dan, volgens Interfinans, maximaal verzekerd. Naar aanleiding van deze reactie heeft de AFM het volgende overzicht van geboortejaren i.v.m. kredietbeschermingsverzekering(en) en looptijd verzekering(en) opgesteld: Nr. Naam cliënt Geboortejaar Kredietbeschermings ( ) en 1948 ( ) ) en 1957 ( ) 1949 ( ) en 1946 ( ) 1964 ( )en 1968 ( ) 1947 ( ) en 1970 ( ) 1959 ( ) en 1960 ( ) 1960 ( ) en 1957 ( ) verzekering(en) ORV ( ) ORV ( ) en AO ( ) Looptijd verzekering(en) 54 maanden ( ) en 54 maanden ( ) 120 maanden (ORV) en 120 maanden (AO) OVR ( ) 60 maanden ( ) en 60 OVR ( ) OVR ( ) maanden ( ) 120 maanden ( ) en 120 maanden ( ) 72 maanden ( ) en 116 maanden ( ) AO ( ) 120 maanden ( ) OVR ( ) 120 maanden ( ) en 120 maanden ( )

10 Pagina 10 van ( ) en 1949 ( ) 1969 (----) en 1959 ( ) OVR ( ) en AO ( ) 120 maanden (OVR) ( ) en 56 maanden (OVR) ( ) en 120 maanden (AO) ( ) AO (----) en WW (----) 120 maanden (AO) (-----) en 120 maanden (WW) (-----) OVR en AO 92 maanden (OVR) en 92 maanden ( ) en 1953 ( ) 1968 ( ) en 1975 ( ) 1966 ( ) en 1971 ( ) 1950 ( ) en 1948 ( ) OVR ( ) en AO ( ) (AO) 60 maanden (OVR) ( ) en 60 maanden (AO) ( ) OVR ( ) 120 maanden ( ) en 120 OVR ( ) maanden ( ) 120 maanden ( ) en 120 maanden ( ) OVR ( ) 60 maanden ( ) Interfinans geeft in haar reactie aan dat de leeftijd van de cliënt bepalend is in de afweging om wel of niet de looptijd van 120 maanden aan te houden. Uit het bovenstaande overzicht van de looptijd van de kredietbeschermingsverzekering en de leeftijd van de cliënten kan de AFM echter geen verband tussen deze twee variabelen herleiden. De AFM is derhalve van mening dat Interfinans onvoldoende heeft aangetoond dat de looptijd van de geadviseerde kredietbeschermingsverzekering aansluit op de financiële positie van de cliënt. Daarnaast merkt de AFM op dat het adviseren van een maximale looptijd van 120 maanden om ervoor te zorgen dat de cliënt maximaal verzekerd is, niet zonder meer passend is. Het kan immers aannemelijk zijn dat cliënt op grond van zijn financiële positie, risicobereidheid en doelstellingen geen (volledige) dekking behoeft. Eenzelfde redenering gaat op voor het verzekerd maandbedrag. Het adviseren van een verzekerd maandbedrag dat gelijk is aan het termijnbedrag van het krediet is niet zonder meer passend Mogelijkheden om inkomensverlies zelf op te vangen Teneinde een passend advies over het aangaan van een kredietbeschermingsverzekering te kunnen geven is het van belang om na te gaan of de cliënt op andere wijze dan door middel van een dergelijke verzekering een verlies in inkomen kan en wil opvangen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien de cliënt beschikt over vrij opneembare financiële reserves (spaargeld) of indien hij beschikt over andere vermogensbestanddelen (anders dan de eigen woning) die kunnen worden gebruikt om een inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en/of overlijden op te vangen.

11 Pagina 11 van 21 Uit geen van de onderzochte 14 dossiers is te herleiden of Interfinans informatie heeft ingewonnen over de vermogensbestanddelen van de cliënt (en/of partner) die kunnen worden gebruikt in het geval van een inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en/of overlijden. In 7 7 van de 14 dossiers werkt de cliënt (en/of partner) parttime. Uit deze dossiers is niet te herleiden of Interfinans heeft geïnventariseerd of de partner en/of cliënt in staat en/of bereid is meer te gaan werken om een inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en/of overlijden van de partner of cliënt op te vangen en welke gevolgen dit heeft voor de financiële positie. 3.3 Ten aanzien van het inwinnen van informatie over de doelstellingen en risicobereidheid De door Interfinans geadviseerde kredietbeschermingsverzekeringen bieden bescherming tegen inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en/of overlijden. Teneinde een passend advies ten aanzien van het aangaan van een kredietbeschermingsverzekering te kunnen geven dient te worden geïnventariseerd met welke doelstelling de cliënten de betreffende verzekering wensen aan te gaan. De adviseur dient in dit verband informatie in te winnen over de vraag in welk geval de verzekering dient uit te keren en welke eventuele verzekeringen de cliënt (en zijn partner) al hebben afgesloten ter dekking van inkomensterugval als gevolg van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Ook dient te worden geïnventariseerd wat de dekking, de looptijd en het uitkeringsbedrag van de eventuele reeds bestaande verzekeringen zijn en of de geadviseerde looptijd en het geadviseerde uitkeringsbedrag aansluiten bij de financiële positie, doelstelling en risicobereidheid van de cliënt Doelstelling - Algemeen De AFM heeft in haar onderzoek, ten aanzien van het inwinnen van informatie door Interfinans over de doelstellingen van de betreffende cliënten, het volgende geconstateerd. Uit 13 8 van de 14 dossiers is niet te herleiden of Interfinans heeft geïnventariseerd of aan de over te sluiten kredieten één of meerdere kredietbeschermingsverzekeringen zijn gekoppeld en wat de resterende looptijd van deze verzekeringen is. Het is daarmee onduidelijk wat de doelstelling is van cliënt om bij het over te sluiten krediet hierbij eventueel wederom een kredietbeschermingsverzekering af te sluiten. In 1 9 van deze 14 dossiers is informatie aangetroffen over een reeds bestaande kredietbeschermingsverzekering gekoppeld aan het over te sluiten krediet. Uit dit dossier blijkt echter onvoldoende of en zo ja, in hoeverre deze informatie is betrokken in het advies aan de cliënt. Gegeven deze situatie is het daarmee onduidelijk wat de doelstelling is van cliënt om bij het over te sluiten krediet alsnog een kredietbeschermingsverzekering af te sluiten Doelstelling werkeloosheids-, arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisicoverzekering 7 Dossiers 1 ( ), 2 ( ), 5 ( ), 6 ( ), 8 ( ), 9 ( ) en 11( ). 8 Dossiers 1 ( ), 2 ( ), 3 ( ), 4 ( ), 5 ( ), 6 ( ), 7 ( ), 8 ( ), 10 ( ), 11 ( ), 12 ( ), 13 ( ) en 14 ( ). 9 Dossier 9 ( ).

12 Pagina 12 van 21 Voorts heeft de AFM geconstateerd dat (i) uit de 14 dossiers niet is te herleiden of, en zo ja hoe, de looptijd van de verzekering aansluit op de doelstellingen van de cliënt (en/of partner) en (ii) hoe het verzekerd maandbedrag, in het geval het onzekere voorval zich voordoet, zich verhoudt tot de doelstellingen van cliënt, anders dan dat het maandbedrag vrijwel gelijk is aan het termijnbedrag van het krediet. In alle onderzochte dossiers valt niet te herleiden uit het klantprofiel dan wel de onderliggende documentatie die de AFM in de betreffende cliëntdossiers heeft aangetroffen, dat de looptijd en het verzekerd maandbedrag van de verzekering aansluiten op de doelstellingen van de cliënt (en/of partner). Dat de cliënt voor de gekozen periode verzekerd wenst te zijn voor het geadviseerde maandbedrag blijkt niet uit de onderliggende stukken in het betreffende dossier. Interfinans heeft noch in het klantprofiel, noch ergens anders in het cliëntdossier inzicht gegeven in de specifieke overwegingen die ten grondslag hebben gelegen in het adviseren van een bepaalde looptijd van de verzekering en een bepaald maandbedrag. Hetgeen Interfinans in haar standaard tekstpassage stelt, ten aanzien van het in overleg en samenspraak met de cliënt vaststellen van de looptijd, is niet relevant in het kader van het geven van een goed advies. Het is primair de verantwoordelijkheid van Interfinans om op basis van de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring van de cliënt te komen tot een goed advies. De cliënt bepaalt vervolgens of hij dit advies opvolgt of hiervan wenst af te wijken. Indien de cliënt wenst af te wijken van het advies, dan dient dit en de daarvoor geldende redenen uit het dossier te herleiden te zijn. In de 14 onderzochte dossiers wordt in het klantprofiel in alle gevallen door Interfinans aangegeven dat cliënt niet anders heeft gekozen dan geadviseerd Koopsomverzekering versus premiebetalende verzekering Tijdens het gesprek van de AFM met het management van Interfinans op 2 september 2009 heeft Interfinans aangegeven dat zij in beginsel alleen kredietbeschermingsverzekeringen op basis van koopsom adviseert. In het gehele cliëntenbestand is éénmaal een kredietbeschermingsverzekering op basis van premie geadviseerd. Interfinans heeft aangegeven dat deze cliënt verzekerd wilde zijn, maar geen extra krediet kon krijgen om de koopsom mee te financieren. De AFM heeft hieromtrent het volgende geconstateerd ten aanzien van de advisering van Interfinans: Uit de 14 dossiers is niet te herleiden of Interfinans informatie heeft ingewonnen over de voorkeur van de cliënt voor een koopsomverzekering of een verzekering met een maandelijkse premiebetaling en, zo ja, waaruit deze informatie bestaat. Uit geen van de 14 dossiers is te herleiden hoe een verhoogde schuldpositie als gevolg van een verhoging van het krediet met het bedrag van de koopsom en de daaruit voortvloeiende kredietlasten zich verhouden tot de financiële positie en de doelstellingen van de cliënt. Uit de 14 dossiers is niet te herleiden of Interfinans informatie heeft ingewonnen over de bereidheid van de cliënt om eenmalig een koopsom te betalen onder de voorwaarde dat beëindiging slechts mogelijk is tegen het einde van de op het polisblad vermelde geldigheidsduur of, indien de geldigheidsduur meer dan vijf jaar bedraagt, telkens tegen het einde van het vijfde verzekeringsjaar. Op grond van de door de AFM onderzochte cliëntdossiers kan niet worden vastgesteld of en zo ja, hoe bij de consument is geïnventariseerd of het aangaan van een kredietbeschermingsverzekering in de vorm van een koopsom aansluit bij de doelstellingen van de consument.

13 Pagina 13 van 21 Daarnaast valt uit de onderzochte dossiers niet te herleiden dat de betreffende informatie bij de consument is ingewonnen ten aanzien van de vraag hoe een verhoogde schuldpositie en een verlaging van het vrij te besteden kredietbedrag zich verhouden tot de doelstellingen van de consument. In de evaluatieformulieren die de AFM heeft aangetroffen in de overgedragen dossiers wordt standaard het volgende door Interfinans aangegeven: U gaat ermee akkoord dat de koopsom is meegefinancierd in het krediet en [ ] de koopsom in één keer wordt betaald ten laste van uw krediet. Uit de onderzochte dossiers valt echter niet te herleiden dat Interfinans de cliënt gewezen heeft op het feit dat het meefinancieren van de koopsom maandelijks tot hogere kosten leidt. De AFM kan daarnaast uit geen van de dossiers herleiden of Interfinans heeft geïnventariseerd hoe een verhoogde schuldpositie als gevolg van het meefinancieren van de koopsom zich verhoudt tot de doelstellingen van de cliënt Risicobereidheid De AFM heeft voorts geconstateerd dat Interfinans in alle 14 dossiers gebruik heeft gemaakt van standaard tekstpassages ten aanzien van de risicobereidheid van de cliënt ten opzichte van het afsluiten van een kredietbeschermingsverzekering. Zoals reeds hierboven vermeld valt uit deze standaard tekstpassages niet af te leiden dat Interfinans voldoende informatie heeft ingewonnen ten aanzien van de risicobereidheid van de cliënt, bij afsluiting van een kredietbeschermingsverzekering. 3.4 Ten aanzien van het inwinnen van informatie over kennis en ervaring De AFM heeft met betrekking tot het inwinnen van informatie over kennis en ervaring het volgende in haar onderzoek geconstateerd: In alle 14 onderzochte dossiers blijkt uit het klantprofiel dat Interfinans de ervaring van de cliënt ten aanzien van kredietbeschermingsverzekeringen uitsluitend heeft gebaseerd op het feit dat de cliënt reeds eerder een kredietbeschermingsverzekering heeft afgesloten. Uit één 10 dossier is niet te herleiden waaruit de kennis van de cliënt ten aanzien van de kredietbeschermingsverzekeringen bestaat. Uit de andere 13 dossiers is niet te herleiden waaruit de voorlichting van de adviseur op basis waarvan de cliënt de benodigde (additionele) kennis heeft verkregen, zoals aangegeven in het klantprofiel bestaat. Uit geen van de onderzochte dossiers is te herleiden of Interfinans informatie heeft ingewonnen over de kennis en ervaring van de cliënt ten aanzien van het meefinancieren van de koopsom van de afgesloten verzekering(en) in het krediet en, zo ja, waaruit deze informatie bestaat. Uit geen van de onderzochte dossiers is te herleiden of Interfinans informatie heeft ingewonnen over de kennis en ervaring van de cliënt ten aanzien van het verschil tussen premiebetaling en een meegefinancierde koopsom en, zo ja, waaruit deze informatie bestaat. De AFM heeft aan de hand van de onderzochte cliëntdossiers niet kunnen herleiden dat informatie door Interfinans is ingewonnen omtrent de kennis en ervaring van de cliënt ten aanzien van 10 Dossier 10 ( ).

14 Pagina 14 van 21 kredietbeschermingsverzekeringen in het algemeen en ten aanzien van het verschil tussen premiebetaling en een meegefinancierde koopsom, het meefinancieren van de koopsom van de afgesloten verzekeringen in het bijzonder. Interfinans heeft ook niet op andere wijze aannemelijk gemaakt dat zij deze informatie wel heeft ingewonnen. 3.5 Conclusie ten aanzien van overtreding van artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft Gelet op het bovenstaande ten aanzien van het adviseren van een werkeloosheids-, arbeidsongeschiktheids- dan wel een overlijdensrisicoverzekering heeft Interfinans niet dan wel onvoldoende informatie ingewonnen met betrekking tot de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid en kennis en ervaring van de cliënt. Interfinans heeft hiermee, naar het oordeel van de AFM, artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft overtreden. 3.6 Overtreding van artikel 4:23, eerste lid, onderdeel b, Wft Uit de tekst van artikel 4:23, eerste lid, onderdeel b, Wft volgt dat een adviseur er zorg voor dient te dragen dat zijn advies, voor zover redelijkerwijs mogelijk, mede is gebaseerd op de informatie die hij overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft dient in te winnen. Zoals hiervoor in de paragrafen 3.1 tot en met 3.4 aangegeven heeft Interfinans nagelaten de informatie zoals vereist op grond van artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft in te winnen. Als gevolg hiervan heeft Interfinans haar advies niet mede op de in artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft bedoelde informatie kunnen baseren. Interfinans overtreedt hiermee artikel 4:23, eerste lid, onderdeel b, Wft. Daamaast dient Interfinans, eveneens op grond van het bepaalde in artikel 4:23, eerste lid, onderdeel b, Wft haar advies mede te baseren op de informatie die zij wel bij de cliënten heeft ingewonnen. Bijvoorbeeld, indien er verzekeringsbewijzen ten aanzien van overlijdensrisico is ingewonnen, is uit de door de AFM onderzochte dossiers niet te herleiden dat Interfinans haar advies mede heeft gebaseerd op deze ingewonnen informatie, door bijvoorbeeld bij haar advisering over de hoogte van de kredietbeschermingsverzekering ook rekening te houden met het bedrag dat de al afgesloten verzekering uitkeert bij overlijden. Aangezien niet is gebleken dat Interfinans in de onderzochte dossiers haar advies mede baseert op de ingewonnen informatie als bedoeld in artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft overtreedt Interfinans hiermee, naar het oordeel van de AFM, eveneens artikel 4:23, eerste lid, onderdeel b, Wft. 3.7 Zienswijze Interfinans Interfinans heeft gereageerd op het concept onderzoeksrapport van 23 september Haar reactie hierop is door de AFM verwerkt en meegenomen in het definitieve onderzoeksrapport van 26 februari 2010, met kenmerk TGFO

15 Pagina 15 van 21 Interfinans heeft op 12 maart 2010 telefonisch aan de AFM doorgegeven geen behoefte te hebben om haar zienswijze te geven in het kader van het voornemen tot boeteoplegging van 26 februari 2010, met kenmerk JZ en bijgevoegde definitieve onderzoeksrapport. 3.8 Hoogte van de boete Interfinans heeft op 1 maart 2010 schriftelijk aan de AFM kenbaar gemaakt dat het aantal werknemers van Interfinans -- fte bedraagt. Hieruit volgt dat, op grond van artikel 7 Besluit boetes Wft, draagkrachtfactor 1 op Interfinans toepasbaar is. De in de wet voorziene hoogte van de op te leggen boete, bij toepassing van draagkrachtfactor 1, bedraagt 6.000,-. De AFM ziet geen redenen om de boete van 6.000,- te matigen. Ook door Interfinans is niet aangegeven dat de hoogte van de boete in onderhavig geval onevenredig zou zijn. 4. Besluit Op grond van het vorenstaande besluit de AFM om uit hoofde van artikel 1:80 Wft aan Interfinans een bestuurlijke boete op te leggen wegens overtreding van artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a en b, Wft in de periode van 1 januari 2009 tot 2 september Het bedrag van deze bestuurlijke boete wordt vastgesteld met inachtneming van artikel 1:80 Wft juncto artikel 1:81 Wft juncto de artikelen 2 en 3 van het Besluit boetes Wft. In artikel 3 van het Besluit boetes Wft is bepaald dat het bedrag van de boete voor overtreding van artikel 4:23, eerste lid, Wft 6.000,- bedraagt. In artikel 6 van het Besluit boetes Wft is bepaald dat de hoogte van de boete mede afhankelijk is van de draagkracht van diegene aan wie de boete wordt opgelegd. Ingevolge artikel 6, tweede lid, Besluit boetes Wft wordt de hoogte van de boete vastgesteld door het boetebedrag, zoals bepaald op grond van artikel 3 Besluit boetes Wft, te vermenigvuldigen met de op grond van artikel 7 toepasselijke draagkrachtfactor (l tot 5). Deze factor is voor wat betreft Interfinans afhankelijk van het aantal werknemers, gemeten naar voltijdsequivalent, dat zich rechtstreeks bezighoudt met financiële dienstverlening. Interfinans heeft aan de AFM kenbaar gemaakt dat het aantal werknemers dat zich rechtstreeks bezighoudt met financiële dienstverlening -- fte bedragen. Hieruit volgt dat, op grond van artikel 7 Besluit boetes Wft, draagkrachtfactor 1 op Interfinans toepasbaar is. De in de wet voorziene hoogte van de op te leggen boete, bij toepassing van draagkrachtfactor 1, bedraagt 6.000,-. Het bedrag van de bestuurlijke boete ad 6.000,- voor de geconstateerde overtreding dient onder vermelding van bestuurlijke boete Interfinans B.V., dossiernummer -----, factuurnummer te worden betaald aan de AFM door overschrijving op bankrekeningnummer , BIC: , IBAN: , van te , t.n.v Voor dit bedrag zal geen afzonderlijke factuur worden verzonden. Ingevolge artikel 1:85, eerste lid, Wft dient de boete te worden betaald binnen zes weken na de inwerkingtreding van deze beschikking. De beschikking treedt op grond van artikel 3:40 juncto 3:41 van de Algemene wet

16 Pagina 16 van 21 bestuursrecht in werking op de dag van toezending daarvan. Ingevolge artikel 1:85, tweede lid, Wft wordt door het aantekenen van bezwaar of beroep tegen de beschikking de verplichting tot betaling van de boete geschorst. De schorsing geldt totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist. Indien de boete niet wordt betaald binnen zes weken na de inwerkingtreding van deze beschikking is wettelijke rente verschuldigd. Deze wordt berekend vanaf de dag na het verstrijken van laatstgenoemde termijn. Beslissing tot openbaarmaking van de boete Ingevolge artikel 1:97, eerste en tweede lid, Wft geschiedt openbaarmaking van het boetebesluit vijf werkdagen na bekendmaking van het besluit aan de betrokkene, tenzij de openbaarmaking van het besluit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft. Van dat laatste is naar het oordeel van de AFM geen sprake, zodat niet van openbaarmaking kan worden afgezien. Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht, wordt op grond van het bepaalde in artikel 1:97, derde lid, Wft de openbaarmaking van het besluit opgeschort totdat er een uitspraak is van de voorzieningenrechter. Onverminderd artikel 1:97 Wft wordt het besluit, ingevolge artikel 1:98 Wft, openbaar gemaakt nadat deze rechtens onaantastbaar is geworden, tenzij de openbaarmaking van het besluit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op de naleving van de Wft. De openbaarmaking van de boete zal plaatsvinden door publicatie van het onderhavige besluit op de website van de AFM en door middel van een persbericht. De tekst van het besluit - geschoond van vertrouwelijke, concurrentie- en privacygevoelige informatie - zoals die op de website van de AFM zal worden gepubliceerd, treft u aan in bijlage 2 bij dit besluit. Mocht Interfinans van mening zijn dat er vertrouwelijke tekst in bijlage 2 staat die nog geschoond zou moeten worden, dan verneemt de AFM dat graag binnen 3 werkdagen na bekendmaking van dit besluit. De basis van de tekst die in het te publiceren persbericht en/of advertentie zal worden opgenomen, is de volgende: AFM legt bestuurlijke boete op aan Interfinans B.V. voor niet-passend advies bij kredietbeschermingsverzekeringen De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt bekend dat zij op 28 mei 2010 een bestuurlijke boete van heeft opgelegd aan Interfinans B.V. (Interfinans) voor niet-passend advies bij het aangaan van kredietbeschermers. Interfinans heeft kredietbeschermingsverzekeringen tegen koopsom geadviseerd waarbij zij niet voldoende informatie heeft ingewonnen. Daarom is het niet duidelijk of het aangaan van de betreffende verzekeringen tegen koopsom in het belang van de consument is geweest. De AFM heeft veertien dossiers van Interfinans onderzocht. De onderzochte dossiers hebben betrekking op cliënten voor wie vanaf 1 januari 2009 tot eind augustus 2009 door Interfinans is bemiddeld in kredietbeschermingsverzekeringen op basis van een koopsom, waarbij de koopsom is meegefinancierd in het consumptief krediet. In alle veertien dossiers is een kredietbeschermingsverzekering tegen koopsom geadviseerd.

Datum 26 januari 2010 Ons kenmerk Pagina 1 van 35. Telefoon Betreft

Datum 26 januari 2010 Ons kenmerk Pagina 1 van 35. Telefoon Betreft ----------------------, advocaat Aangetekend met bericht van ontvangst Tevens per fax: ------------------- Strikt vertrouwelijk DSB Bank N.V. Curatoren -----------------------, advocaat -------------------

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: openbare versie A1B v.o.f. De vennoten Keesomstraat 13 6717 AH EDE Datum 10 september 2010 Pagina 1 van 17 Telefoon 020-797 25 45 E-mail -------------------------------------- Betreft Besluit

Nadere informatie

Datum 22 april 2011 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 23 Kopie aan FPLC B.V. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 22 april 2011 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 23 Kopie aan FPLC B.V. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET BEVESTIGING VAN ONTVANGST Strikt vertrouwelijk Dealer Totaal Concept B.V. t.a.v. het bestuur Postbus 112 3400 AC IJSSELSTEIN Datum 22 april 2011 Ons kenmerk

Nadere informatie

Datum 24 september 2010. Ons kenmerk JZ--------------------- Pagina 1 van 18. Kopie aan. E-mail. Betreft

Datum 24 september 2010. Ons kenmerk JZ--------------------- Pagina 1 van 18. Kopie aan. E-mail. Betreft AANGETEKEND MBVO Bijlage 2 Openbare versie Rabobank Nederland t.a.v. de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer dr. --------------------, ---------- Postbus 17100 3500 HG UTRECHT Datum 24 september

Nadere informatie

De bevindingen uit het definitieve onderzoeksrapport die niet aan de boete ten grondslag zijn gelegd zijn vermeld in bijlage 1.

De bevindingen uit het definitieve onderzoeksrapport die niet aan de boete ten grondslag zijn gelegd zijn vermeld in bijlage 1. Bijlage 2 Openbare versie Boetebesluit Strikt vertrouwelijk/aangetekend MBVO Consumenten Advies Centrum BV De directie Postbus 772 7500 AT ENSCHEDE Datum 23 mei 2012 Pagina 1 van 11 Kopie aan [..] (curator)

Nadere informatie

DVHHB B.V. [A] P/A [..]

DVHHB B.V. [A] P/A [..] Openbare versie boetebesluit Strikt vertrouwelijk/aangetekend MBVO DVHHB B.V. [A] P/A [..] [..] Datum 29 augustus 2011 Pagina 1 van 19 Telefoon E-mail Betreft [..] [..] Oplegging bestuurlijke boete aan

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. AANGETEKEND MBVO Openbare versie Bijlage 2 Kristal Advies t.a.v. de heer --------------- Nachtegaalstraat 34 3581 AK UTRECHT Per fax vooruit: 030-245 ------ Datum Ons kenmerk JZ---------- --------------

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats.

Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats. Strikt vertrouwelijk Statutaire naam t.a.v. de directie Correspondentieadres / Postbus Correspondetie postcode / Plaats Datum 28 maart 2008 Ons kenmerk TT1A-YKe-08021449 Pagina 1 van 4 Betreft Last onder

Nadere informatie

Datum 17 september Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten

Datum 17 september Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten AANGETEKEND MBVO Bijlage 3 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP De directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 17 september 2012 - Pagina 1 van 7 Kopie aan Nauta Dutilh, mr. S.M.C. Nuyten Telefoon

Nadere informatie

Bijlage 2: Openbare versie boetebesluit.

Bijlage 2: Openbare versie boetebesluit. Bijlage 2: Openbare versie boetebesluit Strikt vertrouwelijk/aangetekend MBVO Leensysteem B.V. De directie Postbus 333 2700 AH ZOETERMEER Datum 18 augustus 2009 Ons kenmerk [..] Pagina 1 van 13 Telefoon

Nadere informatie

Datum 18 maart Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 5. Telefoon

Datum 18 maart Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 5. Telefoon Bijlage Openbare versie beslissing op bezwaar Aangetekend met bericht van ontvangst Kristal Advies t.a.v. de heer ---------------- ------------------------------ --------------- UTRECHT Datum 18 maart

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

Datum 22 december 2011 Ons kenmerk ----------------------- Pagina 1 van 21. E-mail. Betreft

Datum 22 december 2011 Ons kenmerk ----------------------- Pagina 1 van 21. E-mail. Betreft Bijlage. Openbare versie AANGETEKEND MET BEVESTIGING VAN ONTVANGST AvéWé Holding B.V. Het bestuur Gorslaan 60 1441 RG PURMEREND Datum 22 december 2011 Ons kenmerk ----------------------- Pagina 1 van 21

Nadere informatie

Datum 10 november 2009 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 13. Telefoon . Betreft

Datum 10 november 2009 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 13. Telefoon  . Betreft [ ] Openbare versie Paul Peeman Advies B.V. De directie Oost Voorgors 93 3241 KD MIDDELHARNIS Datum 10 november 2009 Pagina 1 van 13 Telefoon E-mail Betreft [ ] [..] Besluit tot boeteoplegging Geachte

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg VB MARUM

Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg VB MARUM Aangetekend verstuurd De heer W. De Jong h.o.d.n. De Jong Verzekeringen Haarsterweg 13 9363 VB MARUM Datum 28 januari 2013 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom Geachte heer De Jong, De Autoriteit

Nadere informatie

AFM legt een boete op aan Krediethuis B.V. voor nietpassend advies bij beleggingsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen

AFM legt een boete op aan Krediethuis B.V. voor nietpassend advies bij beleggingsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2010/jul) AFM legt een boete op aan Krediethuis B.V. voor nietpassend advies bij beleggingsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen 20 juli 2010 Nieuws Update

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. ----------------, advocaat Openbare versie Op Doorreis V.O.F. AANGETEKEND MBVO en per reguliere post t.a.v. de heer -------------------- Walkottelanden 73 7542 MT ENSCHEDE Datum Ons kenmerk JZ-----------------------

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk Hypo Consult Nederland de directie [ ] [ ] OSS Tevens per e-mail: hypo-consult@kpnmail.nl Tevens per fax: [ ] Datum Pagina 1 van 8 Telefoon E-mail Betreft 020

Nadere informatie

KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT

KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT Inventarisatie / algemeen 1. Beschikt u over spaartegoeden, effecten- of aandelenportefeuilles Ja, de omvang daarvan is minder dan 1.000. Ja, de

Nadere informatie

De heer D.J. Postmus h.o.d.n. Postmus Administratie- en Adviesbureau Kooiweg JL TERSCHELLING HOORN. Kopie per reguliere post Kopie per fax: XXX

De heer D.J. Postmus h.o.d.n. Postmus Administratie- en Adviesbureau Kooiweg JL TERSCHELLING HOORN. Kopie per reguliere post Kopie per fax: XXX Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk De heer D.J. Postmus h.o.d.n. Postmus Administratie- en Adviesbureau Kooiweg 5 8896 JL TERSCHELLING HOORN Kopie per reguliere post Kopie per fax: XXX Datum 20

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. AANGETEKEND MBVO Bijlage 2 Openbare versie Kristal Advies t.a.v. de heer ---------------- ------------------------------ ------------- UTRECHT Per fax vooruit: 030-245 ---------- Datum 1 december 2009

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit Strikt vertrouwelijk/a A N G E T E K E ND M B V O Spigthoff N.V. De heer mr. G.P. Roth Postbus 75546 1070 AM AMSTERDAM Datum 8 april 2010 Pagina 1 van 11 Telefoon

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Strikt vertrouwelijk Alyuva Bemiddelings Maatschappij B.V. t.a.v. xxx Nieuwe Binnenweg 115A 3014 GJ ROTTERDAM Datum 6 december 2007 Pagina 1 van 8 Telefoon E-mail Betreft xxx xxx@afm.nl Last onder dwangsom

Nadere informatie

Telefoon Betreft

Telefoon Betreft BIJLAGE AANGETEKEND M.B.V.O. XXXXXXXXXXXX Strikt vertrouwelijk Krediethuis B.V. de directie Postbus 2011 1620 EA HOORN Datum 8 juli 2010 Ons kenmerk XXXXXXXXXXXXX Pagina 1 van 14 Kopie aan de heer mr.

Nadere informatie

GHANA. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

GHANA. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Openbare versie Global Green Ltd. het bestuur [ ] [ ] Accra GHANA Tevens per reguliere post en per e-mail: [ ]. Datum 26 mei 2008 Pagina 1 van 8 Kopie aan Global Green

Nadere informatie

Oplegging bestuurlijke boete Decapolis B.V. Geachte heer Anakhrouch, 1. Inleiding

Oplegging bestuurlijke boete Decapolis B.V. Geachte heer Anakhrouch, 1. Inleiding ------------------------------------- Strikt vertrouwelijk/ aangetekend m.b.v.o. Allen & Overy LLP de weledelgestrenge heer mr. A. Anakhrouch Apollolaan 15 1077 AB AMSTERDAM Datum 11 januari 2010 Ons kenmerk

Nadere informatie

Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post. Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer XXX XXX XXX XXX XXX

Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post. Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer XXX XXX XXX XXX XXX Aangetekend met bericht van ontvangst, tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk Hypoplaza S.L. t.a.v. de heer Datum 26 juni 2008 Pagina 1 van 9 Telefoon E-mail Betreft Last onder dwangsom Geachte

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Nederlandse Associatie van Financiële Deskundigen B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Postbus 19 2450 AA LEIMUIDEN Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Staten Assurantiën B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Postbus 5 3454 ZJ DE MEERN Datum 14 maart 2014 Pagina 1 van 9 Betreft Last onder dwangsom Geachte

Nadere informatie

Openbare versie. Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH. Last onder dwangsom. Geachte directie,

Openbare versie. Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH. Last onder dwangsom. Geachte directie, Openbare versie Assurantie Intermediair HWG B.V. [...] [...] [...] 'S-HERTOGENBOSCH Datum 14 april 2008 Pagina 1 van 10 Telefoon E-mail Betreft [ ] [ ] Last onder dwangsom Geachte directie, Inzake bovengenoemd

Nadere informatie

h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg DA DORDRECHT INT-[ ] Last onder dwangsom Geachte directie,

h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg DA DORDRECHT INT-[ ] Last onder dwangsom Geachte directie, Aangetekend verstuurd tevens per reguliere post Strikt vertrouwelijk Mevrouw J.J.M. Robart h.o.d.n. Robart's Assurantiekantoor van 1913 Gevaertsweg 9 3311 DA DORDRECHT Datum Ons kenmerk INT-[ ]-09010520

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post De heer F.B. van den Broek Kroezel GD OSS

Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post De heer F.B. van den Broek Kroezel GD OSS Aangetekend verstuurd, tevens per gewone post Strikt vertrouwelijk De heer F.B. van den Broek Kroezel 42 5345 GD OSS Tevens per post: Postbus 157, 5340 AD OSS Tevens per e-mail: [ ] Datum Pagina 1 van

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer E.J.F. Notermans h.o.d.n. Assurantiekantoor Ernest Notermans Doctor Poelsstraat 3 6181 CM ELSLOO LB Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder

Nadere informatie

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Cormat Finance B.V. [.] [.] [.] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31 Telefoon E-mail Betreft

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 9. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De Financieel Strateeg B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Van Stienhovenstraat 2 2596 SG 'S-GRAVENHAGE Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 9 Betreft

Nadere informatie

AFM legt bestuurlijke boete op aan GMAC Nederland N.V.

AFM legt bestuurlijke boete op aan GMAC Nederland N.V. Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2010/aug) AFM legt bestuurlijke boete op aan GMAC Nederland N.V. 31 augustus 2010 Nieuws De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 oktober 2009 een bestuurlijke

Nadere informatie

AFM legt bestuurlijke boete op aan Kristal Advies

AFM legt bestuurlijke boete op aan Kristal Advies Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2010/aug) AFM legt bestuurlijke boete op aan Kristal Advies 19 augustus 2010 Nieuws De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 1 december 2009 een bestuurlijke

Nadere informatie

http://www.legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=1184...

http://www.legalintelligence.com/frontend/doc.aspx?docid=1184... Page 1 of 6 JOR 2013/309 CBB, 14-08-2013, 13/396, ECLI:NL:CBB:2013:160 Overtreding van art. 4:23 Wft, Publicatie van de opgelegde boete, Afwijzing verzoek tot schorsing van publicatie totdat in hoger beroep

Nadere informatie

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 14 maart 2014 Ons kenmerk DT-EKr Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Mevrouw E.J. Berghuis - van Bremen h.o.d.n. EBVB Financiële Diensten & Planning Postbus 104 2630 AC NOOTDORP Datum 14 maart 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM ) u als volgt. Aangetekend verstuurd Openbare versie Wiendels B.V. i.o. de heer [ ] De Renne 81 9502 RC STADSKANAAL Datum Pagina 1 van 8 Telefoon Betreft 020 [ ] Last onder dwangsom Geachte heer [ ], Inzake bovengenoemd

Nadere informatie

Bijlage 2 Openbare versie ----------------------, advocaat Openbare versie International Card Services B.V. t.a.v. de directie AANGETEKEND MBVO

Bijlage 2 Openbare versie ----------------------, advocaat Openbare versie International Card Services B.V. t.a.v. de directie AANGETEKEND MBVO Bijlage 2 Openbare versie ----------------------, advocaat Openbare versie International Card Services B.V. t.a.v. de directie AANGETEKEND MBVO --------------------------- ------------------------------

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011025 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie De heer P.J.J. Kruger h.o.d.n. Fiscaal Adviesbureau SGH Willem Alexanderplantsoen 13 2991 NA BARENDRECHT Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Strikt vertrouwelijk/aangetekend MBVO De heer Frederik Martin Coenders h.o.d.n. P&C (Planning en Communicatie) Prinses Beatrixplein 28-30 2033 WH HAARLEM Datum 16 september 2009 Pagina 1 van 10 Kopie aan

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak (NB) Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-289 d.d. 17 oktober 2012 (mr. R.J. Paris, voorzitter, mr. J.W.H. Offerhaus en mevrouw mr. A.M.T. Wigger, leden en mevrouw mr. F. Faes,

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Aangetekend verzonden Met bericht van ontvangst Mr. ------------------, advocaat Strikt vertrouwelijk QuaRendum Epe B.V. de directie p/a Sint Antonieweg 10 8161 CG EPE Datum 2 oktober 2009 Pagina 1 van

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Bijlage 2: openbare versie AANGETEKEND MBVO Lovells LLP mevrouw [..] [..] [..] Per fax vooruit: [..] Datum 3 april 2009 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 11 Telefoon E-mail Betreft [..] [ ]@[ ] Besluit tot

Nadere informatie

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon . Betreft

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon  . Betreft Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Cormat Finance B.V. [.] [.] [.] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31 Telefoon E-mail Betreft

Nadere informatie

Openbare versie Asconed Holding C.V. Luchthavenweg 81 5657 EA EINDHOVEN

Openbare versie Asconed Holding C.V. Luchthavenweg 81 5657 EA EINDHOVEN Openbare versie Asconed Holding C.V. Luchthavenweg 81 5657 EA EINDHOVEN NeeAkkerD.MDennis AkkerDennisDsAr-14129859 - Datum 22 december 2014 Besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete Pagina 1

Nadere informatie

De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN INT-[ ]-08111005. Last onder dwangsom. Geachte heer Schoonhoven,

De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN INT-[ ]-08111005. Last onder dwangsom. Geachte heer Schoonhoven, Aangetekend verstuurd Strikt vertrouwelijk De heer W. Schoonhoven h.o.d.n. Koningsstede Koningsstraat 91-93 7315 HV APELDOORN Datum Pagina 1 van 9 Telefoon Betreft 020 [ ] Last onder dwangsom Geachte heer

Nadere informatie

Finance 4 Wheels. Dienstverleningsdocument

Finance 4 Wheels. Dienstverleningsdocument Finance 4 Wheels Dienstverleningsdocument U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document geven wij u graag informatie over ons bedrijf, onze werkwijze en dienstverlening

Nadere informatie

AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING. Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat JR LELYSTAD

AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING. Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat JR LELYSTAD AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Openbare versie De heer J. Bos h.o.d.n. Investeer in Onroerend Goed IJmeerstraat 7 8226 JR LELYSTAD Datum 14 april 2008 Pagina 1 van 9 Telefoon Betreft [ ] Last onder

Nadere informatie

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat

Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat Dienstenwijzer en tarieven Lenen Op Maat Inleiding Deze dienstenwijzer van Lenen Op Maat is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft tevens onze diensten die wij

Nadere informatie

Aangetekend met bericht van ontvangst. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Aangetekend met bericht van ontvangst. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Stichting Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Aangetekend met bericht van ontvangst Openbare versie Uw Woonplein de heer S.H.H. Bongearts Faunasingel 15 6043 WP ROERMOND Tevens per fax : [ ] Datum 31 juli 2007 Ons kenmerk IFA-[ ]-07061143 Pagina 1

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Aangetekend verstuurd OPENBARE VERSIE ------- - ------- --- --- ------ ------ ----- ---- -- --------- NeeC.D.VCéKr-16062144 - Beslissingen op bezwaar Datum 25 augustus 2016 Geachte heer ----, Uw kenmerk

Nadere informatie

Bijlage 3: Openbare versie. Global Marketing Solutions B.V. t.a.v. de directie ------------------------------------- -------------------------------

Bijlage 3: Openbare versie. Global Marketing Solutions B.V. t.a.v. de directie ------------------------------------- ------------------------------- Bijlage 3: Openbare versie Aangetekend verstuurd MBVO Strikt vertrouwelijk Global Marketing Solutions B.V. t.a.v. de directie ------------------------------------- ------------------------------- Datum

Nadere informatie

Oordeel OBB 2011 200.2487

Oordeel OBB 2011 200.2487 Oordeel OBB 2011 200.2487 Bij brief met bijlagen d.d. 17 mei 2010 heeft de gemachtigde van Consument bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening een klacht ingediend tegen Aangeslotene. Deze klacht

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

4. Verwacht u binnen enkele jaren een verandering van uw burgerlijke staat of gezinssamenstelling?

4. Verwacht u binnen enkele jaren een verandering van uw burgerlijke staat of gezinssamenstelling? Klantprofiel Persoonsgegevens Naam Adres Postcode en plaats Geboortedatum I. Burgerlijke staat 1. Legitimatie: (paspoort, rijbewijs, id-kaart, anders) Nummer: Datum en plaats uitgifte: 2. Wat is uw burgerlijke

Nadere informatie

De heer A.H. Bonefaas h.o.d.n. Universeel Hypotheken J. van der Heijdenstraat 1B 1222 HP HILVERSUM

De heer A.H. Bonefaas h.o.d.n. Universeel Hypotheken J. van der Heijdenstraat 1B 1222 HP HILVERSUM Aangetekend verstuurd Tevens per gewone post Strikt vertrouwelijk De heer A.H. Bonefaas h.o.d.n. Universeel Hypotheken J. van der Heijdenstraat 1B 1222 HP HILVERSUM Datum 3 april 2009 Pagina 1 van 10 Telefoon

Nadere informatie

Klantprofiel consumptief krediet (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel consumptief krediet (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel consumptief krediet (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Financiële verplichtingen aanvullend

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft

Datum Ons kenmerk -------14051307. Kopie aan Fax: 084-0038581. Telefoon E-mail. Betreft Strikt vertrouwelijk Aangetekend, per fax en per e-mail verstuurd Ariad Financial Services T.a.v. de directie 11th Floor Silom Complex 191 Silom Road, Suriyawong, Bangrak BANGKOK 10500 Thailand Datum Ons

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766

ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 ECLI:NL:RBUTR:2006:AZ7766 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 19-12-2006 Datum publicatie 02-02-2007 Zaaknummer SBR 06-1767 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014 Aangetekend Amphia Ziekenhuis Raad van Bestuur [ ] Postbus 90158 4800 RK BREDA Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies voor relaties van Postma Financieel Advies Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van schadeverzekeringen,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken h.o.d.n. www.gelderschpakhuys.nl www.getcover.nl versie januari 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Heilbron Hypotheken BV Edisonstraat 92, 7006 RE Doetinchem Postbus

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 37 Kopie aan Dealer Totaal Concept B.V. Betreft Beslissing op bezwaar

Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 37 Kopie aan Dealer Totaal Concept B.V. Betreft Beslissing op bezwaar Aangetekend verstuurd met bewijs van ontvangst Openbare versie -------------------------------------- t.a.v. de heer mr. P.J.E. Lageweg --------------------- -------------------------------- Datum Ons

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) u als volgt. Openbare versie / AANGETEKEND MBVO Mutlu Finance t.a.v. de heer B. Mutlu Balatonmeerlaan 59 1060 RD AMSTERDAM Datum 25 november 2009 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 16 Telefoon E-mail Betreft [.] [..] Besluit

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Venturex Investments S.R.L. T.a.v. de directie Calle Gueme 2095 Santa Cruz de la Sierre Bolivia

Strikt vertrouwelijk Venturex Investments S.R.L. T.a.v. de directie Calle Gueme 2095 Santa Cruz de la Sierre Bolivia Strikt vertrouwelijk Venturex Investments S.R.L. T.a.v. de directie Calle Gueme 2095 Santa Cruz de la Sierre Bolivia Tevens per e-mail info@venturex-group.com Datum Pagina 1 van 9 Telefoon Betreft +31

Nadere informatie

Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd

Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd -----------------, advocaat Vertrouwelijk Aangetekend en per reguliere post verstuurd ---------------------------------- ----------------------------- --------------------- -------------------------------

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) EB Verzekeringen Smederijstraat 2 4814 DB BREDA www.ebverzekeringen.nl tel:0161 801 000 fax:0161 801 003 info@ebverzekeringen.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

, advocaat. DSB Bank N.V. de Raad van Bestuur

, advocaat. DSB Bank N.V. de Raad van Bestuur ------------------, advocaat Per koerier Openbare versie DSB Bank N.V. de Raad van Bestuur -------------------- ------------------------------- Datum 5 mei 2009 Ons kenmerk JZ-------------------------

Nadere informatie

Datum 23 mei 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 14 Kopie aan [ ] (curator) Telefoon . Betreft

Datum 23 mei 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 14 Kopie aan [ ] (curator) Telefoon  . Betreft Bijlage 1 Openbare versie boetebesluit Strikt vertrouwelijk/aangetekend MBVO Consumenten Advies Centrum BV De directie Postbus 772 7500 AT ENSCHEDE Datum 23 mei 2012 Pagina 1 van 14 Kopie aan [ ] (curator)

Nadere informatie

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN 1.a Oversluiten Algemeen Vormt het eventueel oversluiten van de hypotheek een adequaat antwoord op de door de consument geuite

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Rabobank, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Rabobank, hierna te noemen Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-50 d.d. 27 januari 2014 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop en mr. W.F.C. Baars, leden en mr. E.J. Heck, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Datum 17 maart 2010 Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 9. Telefoon Betreft

Datum 17 maart 2010 Ons kenmerk JZ Pagina 1 van 9. Telefoon Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Iberrealty Benelux Holding B.V. De heer B.J. Sleijster Postbus 1133 1440 BC PURMEREND Datum 17 maart 2010 Ons kenmerk JZ------------------ Pagina 1 van 9 Telefoon

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Toezichthouder

Nadere informatie

Datum 30 maart 2012 Ons kenmerk Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G. Pieper, Pieper Advocatenpraktijk. E-mail. Betreft

Datum 30 maart 2012 Ons kenmerk Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G. Pieper, Pieper Advocatenpraktijk. E-mail. Betreft Bijlage: Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Huislijn.nl De directie Laan der Verenigde Naties 60 3314 DA DORDRECHT Datum 30 maart 2012 _ Pagina 1 van 15 Kopie aan mr. J.G.

Nadere informatie

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet

PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE. Consumptief Krediet PE-PLUS TOETSTERMEN WFT-MODULE Consumptief Krediet College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Januari 2014, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a De persoon maakt bij zijn

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: MeerHuis financiële dienstverlening Robberstraat 1 4201 AK GORINCHEM Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

Datum 27 december 2012. Ons kenmerk JZ----------------------- Pagina 1 van 15. Telefoon 020 - ------------- E-mail ------------------@afm.nl.

Datum 27 december 2012. Ons kenmerk JZ----------------------- Pagina 1 van 15. Telefoon 020 - ------------- E-mail ------------------@afm.nl. AANGETEKEND MBVO Bijlage Openbare versie Goudse Levensverzekeringen N.V. de directie Postbus 9 2800 MA GOUDA Datum 27 december 2012 Ons kenmerk JZ----------------------- Pagina 1 van 15 Telefoon 020 -

Nadere informatie

Het wettelijk kader treft u aan in de bijlage bij deze beslissing op bezwaar (bijlage 1).

Het wettelijk kader treft u aan in de bijlage bij deze beslissing op bezwaar (bijlage 1). CKB Finance B.V. de heer -------------- Kobaltweg 11-1e 3542 CE UTRECHT Datum 26 januari 2009 Ons kenmerk ------------------------ Pagina 1 van 18 Kopie aan mr. J.C.I. Veerman (Veerman advocaten) Telefoon

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING J.N. Brokerhof h.o.d.n. Financieel Planbureau Datum 14 september 2011 Pagina 1 van 18 Kopie aan mr. C.J. van Dijk, Van Veen Advocaten

Nadere informatie

, advocaat Quarz Vermogensstrategieën B.V. Ter attentie van de Directie Prof. Dondersstraat HLTilburg

, advocaat Quarz Vermogensstrategieën B.V. Ter attentie van de Directie Prof. Dondersstraat HLTilburg Aangetekend verstuurd MBVO OPENBARE VERSIE -----------------------, advocaat Quarz Vermogensstrategieën B.V. Ter attentie van de Directie Prof. Dondersstraat 46 5017HLTilburg Datum 16 september 2011 Ons

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 66 d.d. 29 maart 2011 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en mr. J.W.H. Offerhaus) Samenvatting Op basis van de feitelijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 06086213.

Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 06086213. Wie zijn wij? Premarce Advies B.V. is opgericht in 1998 door Marcel Exterkate. Hiervoor was Marcel in loondienst als adviseur bij Delta Loyd Verzekeringen. In 2004 is Esther Hasselerharm het kantoor komen

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Visie Verzekeringen. In deze dienstenwijzer zetten wij uiteen waar Visie Verzekeringen voor staat en welke diensten zij verricht.

Nadere informatie