Wijzigingen in de GGZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen in de GGZ"

Transcriptie

1 Wijzigingen in de GGZ Release RG17a Jeugd GGZ 24u -Crisisdienst Forensische Zorg Specialistische GGZ 3 specialismen 17 wijzigingen 25 tips

2 INHOUD Alstublieft. In deze unieke factsheet van Cure4 treft u alle registratiewijzigingen voor HOOFDMENU In deze factsheet zijn per specialisme of onderwerp de registratiewijzigingen voor het jaar 2017 beschreven. Zodat u enkel hoeft te lezen wat nuttig is voor u! Opbouw De wijzigingen zijn ingedeeld naar reguliere dbc s (SGGZ), Forensische zorg, Jeugd GGZ en 24-uurs crisisdienst. Naast de tekst uit de Nadere Regel treft u tevens toelichting op deze regel, belangrijke aandachtspunten en bruikbare tips. Interactief document U kunt via de menutegels makkelijk en snel door het document scrollen. Vanuit het hoofdmenu belandt u op de inhoudsopgave van het gekozen specialisme of onderwerp. Vervolgens kunt u via de buttons naar de wijzigingen. Via de Home-knop (linksonder) kunt u zowel naar dit hoofdmenu als naar de inhoudsopgave van het specialisme gaan. De tips kunt u vinden door op de oranje buttons te klikken. Wij hopen dat dit document u helpt meer wegwijs te worden in de wijzigingen voor volgend jaar. Wij wensen u veel succes met de implementatie. Mocht u hulpvragen hebben, dan weet u ons te vinden! Met vriendelijke groet. Itske Lindhout & Jenny van der Meer Consultants Cure4 sector Jeugd GGZ & Forensische Zorg

3 FORENSISCHE ZORG WIJZIGING Twee nieuwe zorgtitels FZ WIJZIGING Beroepentabel WIJZIGING Meerdere plaatsingsbesluiten binnen 1 zorgtraject WIJZIGING Hoofdbehandelaarschap / regiebehandelaar FZ WIJZIGING Registratie ECT VERDUIDELIJKING Paralle DBC s WIJZIGING Heropenen DBC s / DBBC s VERDUIDELIJKING Vaktherapie WIJZIGING DSM-V INFORMATIEF Wet Meldplicht Datalekken

4 FORENSISCHE ZORG # Twee nieuwe zorgtitels FZ # Meerdere plaatsingsbesluiten binnen 1 zorgtraject # Registratie ECT Twee nieuwe zorgtitels FZ Meerdere plaatsingsbesluiten binnen 1 zorgtraject Er worden twee nieuwe strafrechtelijke titels ingevoerd: bevel voorlopige verpleging (art 509i SV) bevel aanhouding (509h SV) Een dbbc met dit zorgtype moet activiteiten bevatten die geregistreerd zijn door een medisch, psychologisch, verpleegkundig of psychotherapeutisch beroep. (VAL6809) Daarnaast moeten deze verblijfsdagen bevatten (Val6808). Wanneer de zorgvraag van een cliënt van klinisch naar ambulant of van klinisch naar beschermd wonen met behandeling gaat, bij dezelfde zorgaanbieder, mag de dbbc met een looptijd van minder dan 365 dagen afgesloten worden. Hiervoor moet sluitreden 2 worden gebruikt (Reden voor afsluiting bij behandelaar om inhoudelijke redenen). Dit is opgenomen in de uitleg bij sluitreden 2: Sluitreden 2 moet ook gebruikt worden als er een nieuw plaatsingsbesluit is afgegeven door een veranderde zorgvraag, maar de zorg geleverd blijft worden door dezelfde zorgaanbieder. Registratie ECT Wanneer een patiënt behandeld wordt door middel van electroconvulsie therapie (ECT) bij een andere zorgaanbieder, mag dit vanaf 2017 op 2 verschillende manieren geregistreerd worden, de eerste manier bestond al: Onderlinge Dienstverlening, dit zal niet vervallen. Echter wordt het vanaf 2017 ook mogelijk om een dbbc met ECT parallel te registreren naast een reguliere dbbc. Dit is enkel het geval wanneer de dbc s bij twee verschillende zorgaanbieders worden geopend. Deze dbbc s mogen dan ook dezelfde diagnosehoofdgroep hebben. Dit is dus een uitzondering op de regels voor parallelle dbc s, waarbij de diagnosehoofdgroep altijd moet verschillen.

5 FORENSISCHE ZORG # Heropenen DBC s / DBBC s Heropenen DBC s / DBBC s In 2017 wordt het verplicht om de dbc te heropenen wanneer de patiënt binnen 35 dagen terugkomt in zorg voor dezelfde hoofddiagnose. Wanneer de patiënt na 35 dagen terugkomt, is het heropenen van de dbc nog steeds toegestaan maar niet meer verplicht. In de nadere regel staat het als volgt beschreven: Als de patiënt binnen 35 dagen na het afsluiten van de dbc terugkomt in zorg voor dezelfde diagnose, moet indien mogelijk de voorafgaande dbc heropend worden. In de regel staat: indien mogelijk. Dit verwijst naar het feit dat de dbc ondertussen de 365 dagengrens gepasseerd kan zijn. Als deze grens gepasseerd is wordt een vervolg dbc geopend. Bovenstaande regels worden afgedwongen met een validatieregel. (VAL7058). Het schema, over-genomen uit het Gebruikersdocument deel I, geeft de route van deze regel weer. Bekijk het schema hier. Voor dbbc s moet wel worden toegevoegd dat als de patiënt terugkomt in zorg en een nieuw plaatsingsnummer krijgt, de dbbc niet wordt heropend maar er een nieuwe dbbc wordt geopend.

6 FORENSISCHE ZORG # DSM-V DSM-V Vanaf wordt er door behandelaren gebruik gemaakt van de DSM-5. Echter gaan de behandelaren enkel classificeren volgens DSM-5. Registreren en declareren verloopt nog via de DSM-IV. Dit brengt een aantal aandachtspunten met zich mee voor 2017: Er is een vertaaltabel nodig om de DSM-5 achter de schermen te vertalen naar DSM-IV, zodat de dbbc s op dezelfde manier gefactureerd kunnen worden. Dit houdt in de praktijk in dat behandelaren classificeren volgens de DSM-5, en vervolgens de diagnose registreren met behulp van de diagnosetabel van de NZa die gebaseerd is op de DSM-IV. Zie dit als een conversietool waarbij zorgverleners hun DSM-5 classificaties kunnen vertalen in DSM IV-classificaties, die gebruikt kunnen worden voor registratie en declaratie. Deze tabel is 1 juli uitgeleverd en op dat moment kunnen de softwarebouwers aan de slag om dit in de systemen te verwerken. Dit is als volgt beschreven in de Nadere regel: De diagnoseclassificatie in de dbc-systematiek sluit aan bij de regels die gelden rondom het gebruik van de DSM-5. De registratie van de diagnose gebeurt met behulp van de diagnosetabel van de NZa die is gebaseerd op de DSM-IV-TR. De bijbehorende codes van As 1 en As 2 sluiten aan bij de ICD-9-CM.

7 FORENSISCHE ZORG # DSM-V (vervolg) DSM-V (vervolg) # Voor alle nieuwe dbbc s geopend in 2017 moet de DSM-5 worden gebruikt. Nieuw geopende initiële dbbc s, dienen dus geclassificeerd te worden via de DSM-5. Dbbc s die reeds geopend zijn in 2016 en doorlopen in 2017 mogen open blijven staan tot de afsluitdatum (laatste contact of 365 dagen). Het is niet nodig om deze op af te sluiten. Wanneer de dbbc in 2017 na 365 dagen gesloten wordt, dient er geen nieuwe vervolg dbbc te worden aangemaakt maar een nieuw zorgtraject en daarmee een nieuwe initiële dbc. De reden hiervoor is dat de diagnose van de vervolg dbbc exact gelijk moet zijn aan de diagnose van de initiële dbbc en de vervolg dbbc met de DSM-5 diagnose voldoet hier niet meer aan. Om deze dbbc s te herkennen wordt er een nieuw zorgtype aangemaakt, zorgtype 150: overstap naar DSM-5. In een nieuwsbericht van GGZ Nederland is nog het volgende gemeld over de DSM-5 bij jeugd dbc s: De NZa is bij het opstellen van de vertaaltabel uitgegaan van de huidige ZVW-productgroepen. Hier zitten niet alle jeugd-diagnoses in verwerkt, en die zijn dus ook niet meegenomen in de vertaaltabel. Dit alles heeft te maken met het feit dat de NZa geen bevoegdheden meer heeft mbt de jeugd-dbc s. ( ) De NZa is inmiddels intensief hierover met de VNG in overleg. Berichtgeving hieromtrent wordt verwacht op de website van GGZ Nederland en de VNG.

8 FORENSISCHE ZORG # Beroepentabel # Hoofdbehandelaar / regiebehandelaar FZ Beroepentabel De beroepen hbo-pedagoog en ervaringsdeskundige ggz zijn toegevoegd aan de db(b)c beroepentabel. Voor de ervaringsdeskundige is ook een aantal criteria opgenomen waaraan die inzet moet voldoen om tijd te mogen registreren. Beide beroepen mogen tijd registreren in een dbc, onder voorwaarde dat er sprake is van een contact in het kader van het behandelplan, en van zelfstandig handelen naar eigen inzicht. Voor de ervaringsdeskundige zijn de beroepen op MBO- en HBO niveau apart toegevoegd. De door beide beroepen geregistreerde tijd, telt voor 2017 nog niet mee in de afleiding naar de dbc. Voor de ervaringsdeskundige zijn ook extra eisen beschreven. Deze moet in ieder geval: # voldoen aan het competentieprofiel ervaringsdeskundige; # deelnemen aan het multidisciplinair overleg (mdo); # in loondienst zijn. Dit kan ook bij een andere zorgaanbieder zijn (dus inhuren); # in dienst zijn in de functie van ervaringsdeskundige; # in een later stadium: voldoen aan de opleidingseisen zoals geformuleerd in het curriculum HBO-MBO, zoals dat eind 2016 gereed is. MBO4 is daarbij de ondergrens. Het volledige competentieprofiel kunt u hier vinden. Hoofdbehandelaar / regiebehandelaar FZ De eisen rondom regiebehandelaarschap zijn niet van toepassing op de Forensische Zorg. Met betrekking tot de Forensische zorg is wel de volgende regel opgenomen: "Elke dbbc moet directe tijd van een hoofdbehandelaar bevatten."

9 FORENSISCHE ZORG # Paralelle DBC s # Vaktherapie Parallelle DBC s Onderstaande beschrijvingen betreffen geen wijzigingen in de spelregels. Het gaat enkel om verduidelijking van de reeds bestaande regels. Samenloop forensische zorg en gespecialiseerde ggz Een dbc (gespecialiseerde GGZ) mag gedeclareerd worden naast een dbbc (Forensische Zorg). Dus wanneer een patiënt in behandeling is voor een zorgvraag die geen onderdeel uitmaakt van het door de rechter opgelegde vonnis, dan mag hiervoor een dbc worden geopend. Er moet wel aan alle registratie-eisen voor de dbc en dbbc worden voldaan. Samenloop Zvw en Wlz Als een patiënt zorg ontvangt op basis een Wlz-indicatie en hiervoor in een Wlz-instelling verblijft, is het mogelijk dat daarnaast zorg geleverd en betaald wordt vanuit de Zvw. Als de psychische stoornis van de patiënt niet samenhangt met de beperking waarvoor de Wlz-indicatie is afgegeven en integrale behandeling niet nodig is, wordt de zorg voor de psychische stoornis geleverd en betaald uit de Zvw. Vaktherapie Er is een nieuwe beschrijving van vaktherapie opgenomen aan de hand van een advies van Zorginstituut Nederland Dit is een behandelvorm voor mensen met psychiatrische stoornissen en psychosociale en fysieke problematiek, waarbij methodisch gebruik gemaakt wordt van een ervaringsgerichte werkwijze. De vakdisciplines zijn: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomtorische therapie. Vaktherapie wordt uitgeoefend door beeldende-, dans-, drama-, muziek- en psychomotorische therapeuten die hiertoe een opleiding hebben afgerond aan een erkende opleiding tot een vaktherapeutisch beroep. Systematische inzet van werkvormen, materialen en technieken in de genoemde disciplines zijn het voertuig voor de beroepsuitvoering. De problematiek van de cliënt komt al doende naar voren en leidt tot ervaringen die effect hebben op de problematiek. (ZIN NL): Vaktherapie kan binnen de geneeskundige ggz alleen aangeboden worden als onderdeel van een multidisciplinaire behandeling, onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar. Deze 5 beschrijvingen van vaktherapie zijn doorgevoerd in de tabel activiteiten en verrichtingen.

10 FORENSISCHE ZORG heropenen dbc s / dbbc s Nieuwe patiënt Initiele DBC Bekende patiënt Nieuwe primaire diagnose Initiele DBC Dezelfde primaire diagnose Patiënt komt terug in zorg Minder dan 35 dagen na sluiting DBC Heropen DBC Meer dan 35 dagen OF minder dan 365 dagen na start van de DBC OF Heropen DBC Openen vervolg DBC NMeer dan 35 dagen na sluiting DBC Initiele DBC Lopende DBC staat 365 dagen open Openen vervolg DBC voortgezette behandeling op dag 366

11 24u CRISISDIENST WIJZIGING Crisis DBC s WIJZIGING Regiebehandelaar bij crisis INFORMATIEF Wet Meldplicht datalekken

12 24u CRISISDIENST # Crisis DBC s # Regiebehandelaar bij crisis Crisis DBC s Nadat er een crisis met opname van 28 dagen heeft plaatsgevonden mag er niet nogmaals een crisis dbc met opname geopend worden. Wanneer een opname voor de patiënt noodzakelijk blijft moet er na 28 dagen een reguliere dbc worden geopend. Dit wordt afgedwongen door een validatieregel (Val7057). Dit is dus anders dan bij de ambulante crisis dbc s. Daarbij is de regel: Na een crisis-dbc met 28 dagen opname mag niet aansluitend een nieuwe crisis dbc met opname worden geopend. Als opname nog noodzakelijk is, moet aansluitend een reguliere dbc geopend worden. Aldus de Nadere regel. Daarnaast mag er binnen een crisis dbc zonder opname geen verblijf worden geregistreerd. Deze combinatie van regels houdt in dat wanneer een crisis dbc in eerste instantie geopend is als een czo het alsnog een cmo kan worden als de situatie van de cliënt verergerd. Houd hier rekening mee bij het inrichten van het proces rondom crisis dbc s. Verder is er een nieuwe tariefbeschikking voor crisis dbc s en dbbc. Ook zijn er voorbeelden van situaties met één crisis dbc zijn opgenomen in de Nadere regel. Regiebehandelaar bij crisis Voor crisis dbc s zonder verblijf geldt een uitzondering: de directe tijd hoeft niet door de regiebehandelaar besteed te zijn.

13 SPECIALISTISCHE GGZ - reguliere DBC s WIJZIGING Kwaliteitsstatuut / Hoofdbehandelaarschap WIJZIGING Bekostiging HIC WIJZIGING Verantwoordelijkheden regiebehandelaar WIJZIGING Definiëring verblijfsdagen/afwezigheidsdagen WIJZIGING Regiebehandelaar bij crisis WIJZIGING Inzet psychiater verzoek levensbeeindiging WIJZIGING Jeugd - initiële DBC 147 WIJZIGING Validatieregel VAL7054 WIJZIGING DSM-V WIJZIGING Registratie ECT WIJZIGING Hoofdbehandelaar/regiebehandelaar FZ WIJZIGING Heropenen dbc s/dbbc s WIJZIGING Beroepentabel VERDUIDELIJKING Parallelle dbc s INFORMATIEF Wet Meldplicht Datalekken VERDUIDELIJKING Vaktherapie

14 SPECIALISTISCHE GGZ # Kwaliteitsstatuut / Hoofdbehandelaarschap Kwaliteitsstatuut / Hoofdbehandelaarschap Het kwaliteitsstatuut GGZ stelt voor de hoofdbehandelaar te vervangen door een rol van regiebehandelaar, en hier diverse voorwaarden aan te verbinden. De definitie van een regiebehandelaar is vanaf 2017 (beschreven in de Nadere Regel): Regiebehandelaar: de regiebehandelaars in de gespecialiseerde GGZ zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vrijgevestigden en instellingen. Onderstaand overzicht geeft aan welke beroepen hiervoor in aanmerking komen. Toegestane regiebehandelaar VRIJGEVESTIGDE Psychiater Klinisch psycholoog Klinisch neuropsycholoog Psychotherapeut INSTELLING Psychiater Klinisch psycholoog Klinisch neuropsycholoog Psychotherapeut Specialist ouderengeneeskunde Verslavingsarts in profielregister KNMG Gz-psycholoog Klinisch geriater Verpleegkundig specialist ggz Deze lijst wordt niet afgedwongen met een validatieregel.

15 SPECIALISTISCHE GGZ # Verantwoordelijkheden regiebehandelaar # Regiebehandelaar bij crisis # Jeugd - initiële DBC147 - overgang vanuit Jeugdwet # Hoofdbehandelaar / regiebehandelaar FZ Verantwoordelijkheden regiebehandelaar Regiebehandelaar bij crisis In de Nadere regel worden kernpunten genoemd waar de regiebehandelaar voor verantwoordelijk is. De beschrijving van de rol en verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar staat opgenomen in het Model- kwaliteitsstatuut GGZ. Voor crisis dbc s zonder verblijf geldt een uitzondering: de directe tijd hoeft niet door de regiebehandelaar besteed te zijn. Jeugd - initiële DBC overgang vanuit Jeugdwet Hoofdregel voor initiële dbc s is dat de hoofdbehandelaar directe tijd moet hebben besteed. Per 2016 is een uitzondering gemaakt voor patiënten die uit de jeugdwet komen (zorgtype 147). Deze uitzondering is toegepast op de regelgeving en de dbc-systematiek Daarnaast zijn per 2017 de orthopedagoog-generalist en de kinder- en jeugdpsycholoog acceptabel als hoofdbehandelaar voor uitsluitend patiënten die uit de jeugdwet komen (zorgtype 147). Een validatieregel vangt dit af. (VAL7059 en VAL 7056). Hoofdbehandelaar / regiebehandelaar FZ Deze eisen rondom regiebehandelaarschap zijn niet van toepassing op de Forensische Zorg. Met betrekking tot de Forensische zorg is wel de volgende regel opgenomen: "Elke dbbc moet directe tijd van een hoofdbehandelaar bevatten"

16 SPECIALISTISCHE GGZ # DSM-V DSM-V Vanaf wordt er door behandelaren gebruik gemaakt van de DSM-5. Echter gaan de behandelaren enkel classificeren volgens DSM-5. Registreren en declareren verloopt nog via de DSM-IV. Dit brengt een aantal aandachtspunten met zich mee voor 2017: Er is een vertaaltabel nodig om de DSM-5 achter de schermen te vertalen naar DSM-IV, zodat de dbc s op dezelfde manier gefactureerd kunnen worden. Dit houdt in de praktijk in dat behandelaren classificeren volgens de DSM-5, en vervolgens de diagnose registreren met behulp van de diagnosetabel van de NZa die gebaseerd is op de DSM-IV. Zie dit als een conversietool waarbij zorgverleners hun DSM-5 classificaties kunnen vertalen in DSM IV-classificaties, die gebruikt kunnen worden voor registratie en declaratie. Deze tabel is 1 juli uitgeleverd en op dat moment kunnen de softwarebouwers aan de slag om dit in de systemen te verwerken. Dit is als volgt beschreven in de Nadere regel: De diagnoseclassificatie in de dbc-systematiek sluit aan bij de regels die gelden rondom het gebruik van de DSM-5. De registratie van de diagnose gebeurt met behulp van de diagnosetabel van de NZa die is gebaseerd op de DSM-IV-TR. De bijbehorende codes van As 1 en As 2 sluiten aan bij de ICD-9-CM.

17 SPECIALISTISCHE GGZ # DSM-V (vervolg) DSM-V (vervolg) # Voor alle nieuwe dbc s geopend in 2017 moet de DSM-5 worden gebruikt. Nieuw geopende initiële dbc s, dienen dus geclassificeerd te worden via de DSM-5 dbc s die reeds geopend zijn in 2016 en doorlopen in 2017 mogen open blijven staan tot de afsluitdatum (laatste contact of 365 dagen). Het is niet nodig om deze op af te sluiten. Wanneer de dbc in 2017 na 365 dagen gesloten wordt, dient er geen nieuwe vervolg dbc te worden aangemaakt maar een nieuw zorgtraject en daarmee een nieuwe initiële dbc. De reden hiervoor is dat de diagnose van de vervolg dbc exact gelijk moet zijn aan de diagnose van de initiële dbc en de vervolg dbc met de DSM-5 diagnose voldoet hier niet meer aan. Om deze dbc s te herkennen wordt er een nieuw zorgtype aangemaakt, zorgtype 150: overstap naar DSM-5. In een nieuwsbericht van GGZ Nederland is nog het volgende gemeld over de DSM-5 bij jeugd dbc s: De NZa is bij het opstellen van de vertaaltabel uitgegaan van de huidige ZVW-productgroepen. Hier zitten niet alle jeugd-diagnoses in verwerkt, en die zijn dus ook niet meegenomen in de vertaaltabel. Dit alles heeft te maken met het feit dat de NZa geen bevoegdheden meer heeft mbt de jeugd-dbc s. ( ) De NZa is inmiddels intensief hierover met de VNG in overleg. Berichtgeving hieromtrent wordt verwacht op de website van GGZ Nederland en de VNG.

18 SPECIALISTISCHE GGZ # Beroepentabel Beroepentabel De beroepen hbo-pedagoog en ervaringsdeskundige ggz zijn toegevoegd aan de db(b)c beroepentabel. Voor de ervaringsdeskundige is ook een aantal criteria opgenomen waaraan die inzet moet voldoen om tijd te mogen registreren. Beide beroepen mogen tijd registreren in een dbc, onder voorwaarde dat er sprake is van een contact in het kader van het behandelplan, en van zelfstandig handelen naar eigen inzicht. Voor de ervaringsdeskundige zijn de beroepen op MBO- en HBO niveau apart toegevoegd. De door beide beroepen geregistreerde tijd, telt voor 2017 nog niet mee in de afleiding naar de dbc. Voor de ervaringsdeskundige zijn ook extra eisen beschreven. Deze moet in ieder geval: # voldoen aan het competentieprofiel ervaringsdeskundige; # deelnemen aan het multidisciplinair overleg (mdo); # in loondienst zijn. Dit kan ook bij een andere zorgaanbieder zijn (dus inhuren); # in dienst zijn in de functie van ervaringsdeskundige; # in een later stadium: voldoen aan de opleidingseisen zoals geformuleerd in het curriculum HBO-MBO, zoals dat eind 2016 gereed is. MBO4 is daarbij de ondergrens. Het volledige competentieprofiel kunt u hier vinden.

19 SPECIALISTISCHE GGZ # Bekostiging HIC Bekostiging HIC HIC is een nieuw concept voor kortdurende klinische opnames. Voor de bekostiging van de HIC wordt een aparte verblijfsprestatie aangemaakt, dit wordt verblijfsprestatie H. Deze verblijfsprestatie wordt als volgt beschreven in de Nadere regel De HIC is een acute opname afdeling voor patiënten die een ernstige psychiatrische crisis doormaken en voor wie een gesloten opnamesetting nodig is. In een HIC is de Highcarefunctie (HC) en de intensivecarefunctie (IC) gecombineerd. Behandeling op een HIC zal in veel gevallen een intermezzo zijn binnen een ambulant zorgtraject. Doel is het hervinden van stabiliteit en de eigen regie in een klimaat waarbij de mogelijke schadelijke invloeden van een opname tot het minimum worden beperkt en er weer stappen worden gezet naar herstel. De patiënt verblijft in principe op een High Care afdeling. Wanneer de situatie daar om vraagt, kan er opgeschaald worden naar één-op-één begeleiding. Dit gebeurt in de IC - afdeling. Eén-op-één begeleiding wordt ingezet met als doel (verergering) van) crisissituaties, agressie en dwang en drang te voorkomen. Bij verdere escalatie kan nog worden opgeschaald naar een extra beveiligde kamer (EBK). Kenmerkend voor de IC en EBK is dat zij in beginsel niet bezet maar zijn beschikbaar zijn voor het geval dat opschaling noodzakelijk is.

20 SPECIALISTISCHE GGZ # Definiëring verblijfsdagen / afwezigheidsdagen Definiëring verblijfsdagen / afwezigheidsdagen Er is gedefinieerd op welke manier de verblijfsprestaties A t/m G op de juiste manier worden gebruikt. Bij de plaatsing is de initiële zorgvraag leidend, aanbieders moeten periodiek afwegen of de setting nog passend is en dit vastleggen in het dossier, wanneer dit gebeurt, is het niet zinvol van elke dag te bepalen of de setting toen passend was. Dit is als volgt omschreven in de Nadere Regel: De aanbieder moet in het behandeldossier vastleggen welke keuzes er gemaakt zijn rondom het inschalen van de patiënt op één van de prestaties van verblijf, rondom het herbeoordelen van de patiënt bij een gewijzigde zorgvraag en rondom het al dan niet beëindigen van het verblijf van de patiënt. Het herbeoordelen van de patiënt gaat over het mogelijk op- en afschalen van de patiënt, wijzigen van afspraken over verlof en wijzigen van afspraken over beveiliging. Voor de keuze van de deelprestatie verblijf is de zorgvraag van de patiënt leidend. Op basis van de initiële zorgvraag van de patiënt is een van de acht prestaties van verblijf van toepassing welke het meest overeenkomt met de beschreven verblijfszorg.

21 SPECIALISTISCHE GGZ # Inzet psychiater verzoek levensbeeindiging # Validatieregel VAL7054 Inzet psychiater verzoek levensbeeindiging Voor consultaties door een psychiater bij een euthanasieverzoek op grond van psychisch lijden is een overige zorgprestatie toegevoegd. De werkzaamheden die met deze OVP in rekening kunnen worden gebracht betreffen het dossieronderzoek, gesprek met patiënt en naasten, verslaglegging en afsluiting. Hierbij geldt een maximum van 12 uur per patiënt. Validatieregel VAL7054 Niet alle wijzigingen in de validatieregels worden hier benoemd. Bij de diverse onderwerpen is reeds genoemd of hier gebruik wordt gemaakt van een validatieregel. Het volgende viel ons op: Er wordt een validatieregel ingevoerd die controleert of de openingsdatum van de initiële dbc ongelijk is aan de datum van de eerste directe of indirecte patiëntgebonden activiteit door de behandelaar.

22 SPECIALISTISCHE GGZ # Registratie ECT Registratie ECT Wanneer een patiënt behandeld wordt door middel van electroconvulsie therapie (ECT) bij een andere zorgaanbieder, mag dit vanaf 2017 op 2 verschillende manieren geregistreerd worden, de eerste manier bestond al: Onderlinge Dienstverlening, dit zal niet vervallen. Echter wordt het vanaf 2017 ook mogelijk om een dbc met ECT parallel te registreren naast een reguliere dbc. Dit is enkel het geval wanneer de dbc s bij twee verschillende zorgaanbieders worden geopend. Deze dbc s mogen dan ook dezelfde diagnosehoofdgroep hebben. Dit is dus een uitzondering op de regels voor parallelle dbc s, waarbij de diagnosehoofdgroep altijd moet verschillen.

23 SPECIALISTISCHE GGZ # Heropenen DBC s / DBBC s Heropenen DBC s / DBBC s In 2017 wordt het verplicht om de dbc te heropenen wanneer de patiënt binnen 35 dagen terugkomt in zorg voor dezelfde hoofddiagnose. Wanneer de patiënt na 35 dagen terugkomt, is het heropenen van de dbc nog steeds toegestaan maar niet meer verplicht. In de nadere regel staat het als volgt beschreven: Als de patiënt binnen 35 dagen na het afsluiten van de dbc terugkomt in zorg voor dezelfde diagnose, moet indien mogelijk de voorafgaande dbc heropend worden. In de regel staat: indien mogelijk. Dit verwijst naar het feit dat de dbc ondertussen de 365 dagengrens gepasseerd kan zijn. Als deze grens gepasseerd is wordt een vervolg dbc geopend. Bovenstaande regels worden afgedwongen met een validatieregel (VAL7058). Het schema, overgenomen uit het Gebruikersdocument deel I, geeft de route van deze regel weer. Bekijk het schema hier. Voor dbbc s moet wel worden toegevoegd dat als de patiënt terugkomt in zorg en een nieuw plaatsingsnummer krijgen, de dbbc niet wordt heropend maar er een nieuwe dbbc wordt geopend.

24 SPECIALISTISCHE GGZ # Paralelle DBC s # Vaktherapie Parallelle DBC s Onderstaande beschrijvingen betreffen geen wijzigingen in de spelregels. Het gaat enkel om verduidelijking van de reeds bestaande regels. Samenloop forensische zorg en gespecialiseerde ggz Een dbc (gespecialiseerde GGZ) mag gedeclareerd worden naast een dbbc (Forensische Zorg). Dus wanneer een patiënt in behandeling is voor een zorgvraag die geen onderdeel uitmaakt van het door de rechter opgelegde vonnis, dan mag hiervoor een dbc worden geopend. Er met wel aan alle registratie-eisen voor de dbc en dbbc worden voldaan. Samenloop Zvw en Wlz Als een patiënt zorg ontvangt op basis een Wlz-indicatie en hiervoor in een Wlz-instelling verblijft, is het mogelijk dat daarnaast zorg geleverd en betaald wordt vanuit de Zvw. Als de psychische stoornis van de patiënt niet samenhangt met de beperking waarvoor de Wlz-indicatie is afgegeven en integrale behandeling niet nodig is, wordt de zorg voor de psychische stoornis geleverd en betaald uit de Zvw. Vaktherapie Er is een nieuwe beschrijving van vaktherapie opgenomen aan de hand van een advies van Zorginstituut Nederland Dit is een behandelvorm voor mensen met psychiatrische stoornissen en psychosociale en fysieke problematiek, waarbij methodisch gebruik gemaakt wordt van een ervaringsgerichte werkwijze. De vakdisciplines zijn: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomtorische therapie. Vaktherapie wordt uitgeoefend door beeldende-, dans-, drama-, muziek- en psychomotorische therapeuten die hiertoe een opleiding hebben afgerond aan een erkende opleiding tot een vaktherapeutisch beroep. Systematische inzet van werkvormen, materialen en technieken in de genoemde disciplines zijn het voertuig voor de beroepsuitvoering. De problematiek van de cliënt komt al doende naar voren en leidt tot ervaringen die effect hebben op de problematiek. (ZIN NL): Vaktherapie kan binnen de geneeskundige ggz alleen aangeboden worden als onderdeel van een multidisciplinaire behandeling, onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar. Deze 5 beschrijvingen van vaktherapie zijn doorgevoerd in de tabel activiteiten en verrichtingen.

25 SPECIALISTISCHE GGZ heropenen dbc s / dbbc s Nieuwe patiënt Initiele DBC Bekende patiënt Nieuwe primaire diagnose Initiele DBC Dezelfde primaire diagnose Patiënt komt terug in zorg Minder dan 35 dagen na sluiting DBC Heropen DBC Meer dan 35 dagen OF minder dan 365 dagen na start van de DBC OF Heropen DBC Openen vervolg DBC NMeer dan 35 dagen na sluiting DBC Initiele DBC Lopende DBC staat 365 dagen open Openen vervolg DBC voortgezette behandeling op dag 366

26 JEUGD GGZ WIJZIGING Jeugd - initiële DBC overgang vanuit Jeugdwet INFORMATIEF Wet Meldplicht Datalekken

27 JEUGD GGZ # Jeugd - initiële DBC overgang vanuit Jeugdwet Jeugd - initiële DBC147 - overgang vanuit Jeugdwet De wijzigingen voor de jeugd GGZ betreffen voornamelijk wijzigingen in de overgangssituatie van een jeugd dbc naar een reguliere dbc. Hoofdregel voor initiële dbc s is dat de hoofdbehandelaar directe tijd moet hebben besteed. Per 2016 is een uitzondering gemaakt voor patiënten die uit de jeugdwet komen (zorgtype 147). Deze uitzondering is toegepast op de regelgeving en de dbc-systematiek Daarnaast zijn per 2017 de orthopedagoog-generalist en de kinder- en jeugdpsycholoog acceptabel als hoofdbehandelaar voor uitsluitend patiënten die uit de jeugdwet komen (zorgtype 147). Een validatieregel vangt dit af. (VAL7059 en VAL 7056)

28 MELDPLICHT DATALEKKEN # Wet Meldplicht Datalekken Wet Meldplicht Datalekken Sinds 1 januari 2016 is de wet Meldplicht Datalekken in werking getreden. Met een datalek komen persoonsgegevens bijvoorbeeld in onbevoegde handen, worden onbedoeld vernietigd of worden door een onbevoegde gewijzigd. Datalekken komen regelmatig voor en dienen nu gemeld te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Consequenties Op het niet melden van een datalek staan hoge boetes. Naast een goede beveiliging van persoonsgegevens is het daarom ook van belang om goed voorbereid te zijn op een eventueel datalek. Een goed stappenplan kan veel onrust voorkomen en zorgt er ook voor dat u snel en adequaat de benodigde informatie boven tafel heeft om het datalek goed te kunnen beoordelen en de juiste melding te doen. Awareness Bewustzijn bij medewerkers van wat er van hun wordt verwacht ten aanzien van de omgang met persoonsgegevens is daarnaast cruciaal voor een goed privacybeleid. Zeker waar er in de organisatie gezondheidsgegevens worden verwerkt. Gezondheidsgegevens zijn bijzondere gegevens in de zin van de wet. De lat ten aanzien van de beveiliging van deze gegevens ligt hoger dan ten aanzien van gewone persoonsgegevens. Belangrijk is dat medewerkers hierover goed geïnformeerd worden, zodat ze ook weten wat ze oeten doen op het moment dat ze een (vermoedelijk) datalek constateren. Privacy verordening Met de nieuwe Privacy Verordening die in 2018 in werking zal treden, worden de teugels ten aanzien van privacy nog strakker aangehaald. Op het moment van inwerkingtreding zal deze regelgeving in de organisatie op een passende manier moeten zijn geïmplementeerd. Vragen over privacy en security in de zorg? Heeft u vragen over de wet Meldplicht Datalekken? Of wilt u meer informatie over nieuwe wet- en regelgeving omtrent privacy en security in de zorg? Neem dan contact op met één van onze legal counsels via of Op onze website vindt u meer informatie.

29 B-RELEASE Op 1 juli heeft de NZa de regelingen voor 2017 gepubliceerd voor de ggz en fz. Vaak volgt in het najaar nog een update van deze regelingen. Deze update is niet bestemd voor forensische zorg. Technische specificatie volgt eind juli De wijzigingen ten opzichte van de op 1 juli gepubliceerde a-release zijn klein. De belangrijkste wijziging is de aandacht voor bijzondere patiëntgroepen: Er komt een toeslag voor doven-ggz, waarmee de inzet van een tolk gebarentaal en een communicatiedeskundige kan worden bekostigd. Er komt een leeftijdsgebonden toeslag voor jongvolwassenen, zoals we die ook in de Wlz invoeren. Daarnaast is het regiebehandelaarschap op enkele punten verduidelijkt. Tarieven ggz voor 2017 De rechter heeft geoordeeld dat de onderbouwing van de tariefhoogte door de NZa onvoldoende was. De NZa bestudeert nog wat de uitspraak betekent. Het kan gevolgen hebben voor de tarieven in Aangepaste tarieven hebben gevolgen voor de zorginkoop, die overigens gewoon kan doorgaan, maar de gevolgen voor de ICT zijn beperkt. Forensische zorg Deze update is niet bestemd voor de forensische zorg. Later dit jaar volgt voor deze sector nog een kleine b-release, waarmee de nadere regel en de validatieregels nog beter op elkaar aansluiten. Deze aanpassingen zijn voor de gespecialiseerde ggz al doorgevoerd.

30 HANDIGE LINKS In de b-release volgen nog enkele onderwerpen. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte: # Bijzondere cliëntgroepen # Verdere aansluiting validatieregels en nadere regel (fz) # Zorgvraagzwaarte nieuwe DSM-5 diagnoses (ggz) # Overgangsregeling 18-/18+ Lid worden : Ondernemen in de zorg Fiinanciële professionals in de zorg Cure4 Insights Volg ons op :

31 OVER CURE4 Wij begrijpen de zorg Cure4 hét organisatieadviesbureau van de zorg en ondersteunt zorgorganisaties met innovatieve financieel-administratieve diensten en deskundig organisatieadvies. Wij brengen financiële processen op orde en optimaliseren de bedrijfsvoering bij diverse zorginstellingen. Van verpleging tot ziekenhuiszorg. Van GGZ tot thuiszorg. Kracht van Cure4 Cure4 is een kennisorganisatie met deskundige en ambitieuze professionals. Zij zijn continu op de hoogte van relevante en actuele ontwikkelingen. Deze kennis willen wij graag met u delen aan de hand van diverse publicaties zoals, blogs, whitepapers en factsheets zoals deze. Houdt onze website, nieuwsbrief en social media in de gaten voor relevante updates over de zorg. Expertise Cure4 is gespecialiseerd in de bedrijfsvoering en optimalisatie van zorg- en ondersteunende processen. Wij hebben kennis en ervaring op het gebied van: DBC / DOT, Zelfonderzoek, DBC Adviseurs, Bronregistratie, Zorgpaden, Leanoplossingen, EPD Projectmanagement, Patient Journey, Zorgcontractering, Privacy & Security, AFAS Optimalisatie, Applicatiebeheer, Outsourcing en Controlling. Meer weten? Wilt u meer weten hoe de Cure4 uw zorginstelling kan ondersteunen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Kijk voor meer informatie ook op en

Release en regelgeving ggz/fz 2017

Release en regelgeving ggz/fz 2017 Release en regelgeving ggz/fz 2017 NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september 2016 Jan Jaap Janse Releaseproces en planning DB(B)C-systematiek Vier bronnen input voor nieuw pakket: 1. zorgaanbieders

Nadere informatie

Wijzigingen Congres Implementatie DB(B)C-pakket Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014

Wijzigingen Congres Implementatie DB(B)C-pakket Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014 Wijzigingen 2015 Congres Implementatie DB(B)C-pakket 2015 Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014 2 Wijzigingen 2015 Wijzigingen in de DBC-systematiek (ggz) - Jeugd-ggz - Langdurige ggz - (Hoofd)beroepen

Nadere informatie

Wijzigingen Jeugd-ggz. Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014

Wijzigingen Jeugd-ggz. Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014 Wijzigingen Jeugd-ggz Femke van de Pol Implementatiecongres 4 september 2014 2 De Jeugdwet per 2015 3 Opdracht: DBC-systematiek voor de Jeugd-ggz Opdrachtgever Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Nadere informatie

Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz

Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz Versie 20160701 Versie 20160701 Gebruikersdocument deel 1: Wijzigingen ggz/fz v20160701 Inhoud 1. Inleiding 6 1.1 Welke informatie is in dit document te vinden

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/19c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/19c / Aan het bestuur van: - Zorgverzekeraars Nederland (ZN); - GGZ Nederland (GGZN); - Platform MeerGGZ; - Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); - Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-531

NADERE REGEL NR/CU-531 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-540

NADERE REGEL NR/CU-540 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Release ggz/fz Wijzigingen in regelgeving en dbc-pakket

Release ggz/fz Wijzigingen in regelgeving en dbc-pakket Release ggz/fz 2018 Wijzigingen in regelgeving en dbc-pakket Jeroen Schols, projectleider prestaties ggz/fz Informatiebijeenkomst Beleid en praktijk ggz/fz Bronnen voor wijzigingen 4 mogelijke routes Aanwijzing

Nadere informatie

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hard afsluiten basis-ggz behandeltrajecten... 4 3. Richtlijnen hard afsluiten

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/21c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/15/21c / Aan het bestuur van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN); GGZ Nederland (GGZN); Platform MeerGGZ; Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/6c /241150

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/6c /241150 Aan het bestuur van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN); GGZ Nederland (GGZN); Platform MeerGGZ; Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU);

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/13/22C

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/13/22C Aan het bestuur van: - Gebudgetteerde GGZ Zvw zorgaanbieders (450) - Alle zorgverzekeraars - Zorgverzekeraars Nederland (ZN) - GGZ Nederland - Platform MeerGGZ - Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Nadere informatie

Regelgeving en release g-ggz, fz en gb-ggz 2018

Regelgeving en release g-ggz, fz en gb-ggz 2018 Regelgeving en release g-ggz, fz en gb-ggz 2018 Datum vergadering : 7 juni 2017 Auteur : Inleiding Elk jaar stelt de NZa de release vast voor de gespecialiseerde ggz (g-ggz), de forensische zorg (fz) en

Nadere informatie

De vragen en antwoorden in dit document zijn ingedeeld in de volgende onderwerpen:

De vragen en antwoorden in dit document zijn ingedeeld in de volgende onderwerpen: Afspraken verwijzing: de FAQ mei 2017 De vragen en antwoorden in dit document zijn ingedeeld in de volgende onderwerpen: Overgang jeugd Van gb-ggz naar g-ggz en vice versa Informatie-uitwisseling Jaargrens

Nadere informatie

Agenda. Spelregels en wijzigingen. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014.

Agenda. Spelregels en wijzigingen. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014. Spelregels en wijzigingen Robert Prang 2 Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014 Basis-ggz Gespecialiseerde ggz Chronische ggz Systematiek van registratie Inkoop en / verkoop bekostiging van ernstige

Nadere informatie

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom.

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom. Aanmeldingscriteria De regio West Brabant Oost (WBO) heeft de volgende eisen geformuleerd, waaraan een zorg aanbieder dient te voldoen om ambulante jeugdhulp te kunnen leveren aan jeugdigen uit de regio

Nadere informatie

Net als vorig jaar zijn we bijeen om de gevolgen van de wijzigingen voor de DBCvolwassenen 2017 door te spreken voor de jeugd-ggz (DBC):

Net als vorig jaar zijn we bijeen om de gevolgen van de wijzigingen voor de DBCvolwassenen 2017 door te spreken voor de jeugd-ggz (DBC): verslag Overleg softwareleveranciers - DBC-jeugd 2017 Deelnemers Amy Ahluwalia (Medicore), Jopie van Apeldoorn (Altrecht), Maaike Terpstra (Altrecht), Joyce Neele (NZa), Carmen Sanders (Intramed),Jacco

Nadere informatie

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Factsheet JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Hoe om te gaan met de overloopsituaties die ontstaan in lopende DBC s door de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten? Om u op deze en andere

Nadere informatie

Gebruikersdocument deel 1 Wijzigingendocument 16b

Gebruikersdocument deel 1 Wijzigingendocument 16b Gebruikersdocument deel 1 Wijzigingendocument 16b ggz/fz Versie 20151021 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inhoud Vooraf 4 1. Wijzigingen 16b 5 2. Toelichting op de wijzigingen 6 2.1 Zorgvraagzwaarte-indicator

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet.

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. GGZ FACTSHEET 2014 Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. De belangrijkste wijzigingen in de Geestelijke Gezondheidszorg. START Per 2014 is eerste- en tweedelijns GGZ gewijzigd in de

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-17600-01 29 juni 2016 1 januari 2017 31 december 2017 vlgnr. 01

Nadere informatie

Beschrijving ervaren knelpunt Er zijn dit jaar veel vragen binnengekomen over het heropenen van DBBC s.

Beschrijving ervaren knelpunt Er zijn dit jaar veel vragen binnengekomen over het heropenen van DBBC s. VERANTWOORDING RELEASE FZ 2016 In dit document geven wij per onderhoudspunt aan wat het knelpunt was, welke analyse en belangenafweging we hebben uitgevoerd en tot welke conclusie dit heeft geleid. De

Nadere informatie

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de Is uw instelling klaar voor de overgang naar volledige prestatiebekostiging in 2015? Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden binnen de geneeskundige

Nadere informatie

Basis GGZ 2015 DBC-O congres 4 september 2014

Basis GGZ 2015 DBC-O congres 4 september 2014 Basis GGZ 2015 DBC-O congres 4 september 2014 Basis GGZ 2014 Vier integrale prestaties: En daarnaast: Transitieprestatie (overgang oud/nieuw + niet bevestigd DSM-vermoeden) OVP Consult & OVP Verblijf (niet

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren. REGELING Generalistische basis GGZ Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [GBGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede

Nadere informatie

Gebruikersdocument deel 1a: Wijzigingen regelgeving ggz/fz/gbg

Gebruikersdocument deel 1a: Wijzigingen regelgeving ggz/fz/gbg Gebruikersdocument deel 1a: Wijzigingen regelgeving ggz/fz/gbg Versie 20170701 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Welke informatie is in dit document te vinden 5 1.2 Contact 6 2. Releaseonderwerpen 2018 7 2.1

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36717 7 juli 2017 Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Regeling NR/REG-1803 Vastgesteld op 20 juni 2017 Leeswijzer

Nadere informatie

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG oktober januari december 2017

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG oktober januari december 2017 TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-17600-03 11 oktober 2016 1 januari 2017 31 december 2017 vlgnr.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 62461 23 november 2016 Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg Regeling NR/REG-1734 Vastgesteld op 24 oktober 2016

Nadere informatie

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat Uit een analyse van de NZa blijkt de regelgeving voor palliatieve zorg voor zorgaanbieders niet altijd helder te zijn. Hieronder geven we een toelichting op veel gestelde vragen. 1 Inzet specialistisch

Nadere informatie

Ontwikkeltafel Jeugd, werkgroep DBC s Voorstel ten behoeve van de virtuele ontwikkeltafel

Ontwikkeltafel Jeugd, werkgroep DBC s Voorstel ten behoeve van de virtuele ontwikkeltafel Ontwikkeltafel Jeugd, werkgroep DBC s Voorstel ten behoeve van de virtuele ontwikkeltafel Voorstel De DBC s als volgt vanaf 1-1-2018 inpassen in de inkoop maatwerkdiensten jeugd: De volgende productcategorieën

Nadere informatie

Achtergrondinformatie werkprocesonderzoek capaciteitsorgaan beroepen GG

Achtergrondinformatie werkprocesonderzoek capaciteitsorgaan beroepen GG Achtergrondinformatie werkprocesonderzoek capaciteitsorgaan beroepen GG Het capaciteitsorgaan heeft het CAOP gevraagd onderzoek te verrichten naar veranderingen in de inzet van de 5 beroepen Geestelijke

Nadere informatie

BIJLAGE 2: BOUWSTENEN EN TARIEVEN JEUGD GGZ

BIJLAGE 2: BOUWSTENEN EN TARIEVEN JEUGD GGZ BIJLAGE 2: BOUWSTENEN EN TARIEVEN JEUGD GGZ 2.1 BOUWSTENEN JEUGD GGZ BOUWSTENEN JEUGD Nr. Product Code Doelgroep Omschrijving Doelstelling/resultaat Minimum Personeelseisen 1 20 Casemanagement Jeugd Jw

Nadere informatie

Beroepentabel. DBC-Onderhoud 67 86. Spelregels v20131105

Beroepentabel. DBC-Onderhoud 67 86. Spelregels v20131105 Beroepentabel Hoofdbehandelaar en behandelaren De hoofdbehandelaar is een zorgverlener die, in reactie op de zorgvraag van een patiënt, bij de patiënt de diagnose stelt en door wie of onder wiens verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20130913 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20130913 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/17/23c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering CI/17/23c / Aan het bestuur van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN); GGZ Nederland (GGZN); Platform MeerGGZ; Federatie Medisch Specialisten (FMS) Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Nederlandse Federatie van

Nadere informatie

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG juni januari 2017

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG juni januari 2017 TARIEFBESCHIKKING Generalistische basis-ggz Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot TB/REG-17613-01 28 juni 2016 1 januari 2017 De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming

Nadere informatie

Factsheet. Crisiszorg vanaf 2013

Factsheet. Crisiszorg vanaf 2013 Factsheet Crisiszorg vanaf 2013 Deze brochure is voor iedereen die meer wil weten over het hoe van crisiszorg in de DBC-systematiek vanaf 2013 2 Met ingang van 1 januari 2013 mogen alleen zorginstellingen

Nadere informatie

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet.

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. GGZ FACTSHEET 2 Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. Aanvullende wijzigingen 2014. Verwijzing, Hoofdbehandelaarschap en Declaratiestandaard GZ321 START Wat zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Van kwaliteitsstatuut naar NZa-regelgeving NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september Jeroen Schols

Van kwaliteitsstatuut naar NZa-regelgeving NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september Jeroen Schols Van kwaliteitsstatuut naar NZa-regelgeving NZa-congres van beleid naar praktijk, 22 september 2016 Jeroen Schols Achtergrond Vraag Wie kent het kwaliteitsstatuut ggz? 2 Achtergrond Antwoord Veldnorm die

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG december januari december 2017

Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG december januari december 2017 TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-17600-04 22 december 2016 1 januari 2017 31 december 2017 vlgnr.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Dbbc s, zzp s en extramurassle parameters forensische zorg

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Dbbc s, zzp s en extramurassle parameters forensische zorg STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36853 18 juli 2016 Dbbc s, zzp s en extramurassle parameters forensische zorg Vastgesteld op 14 juni 2016 REGELING NR/REG-1706

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die dyslexiezorg 1 als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die dyslexiezorg 1 als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren. REGELING Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op: de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg); de beleidsregel Dyslexiezorg, kenmerk BR/CU-5076; de regeling Declaratiebepalingen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Regulering CI/17/12c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Regulering CI/17/12c / Aan het bestuur van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN); GGZ Nederland (GGZN); Platform MeerGGZ; Federatie Medisch Specialisten (FMS); Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ); Nederlandse Federatie

Nadere informatie

Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ

Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ REGELING Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ Ingevolge artikel 36, 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de NZa de

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2017 575.774.000.000.1650 Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2017...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Bijlage 2 Bouwstenen Jeugd-GGZ

Bijlage 2 Bouwstenen Jeugd-GGZ BOUWSTENEN JEUGD GGZ Nr. Product Code Doelgroep Omschrijving Doelstelling/resultaat Minimum Personeelseisen 1 20 Casemanagement Jeugd Jw 45A55 Casemanagement wordt ingezet bij complexe problematiek op

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Instructie DBC-registratie Klinische genetica v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en eventueel

Nadere informatie

1. Inleiding 1.1 Reikwijdte p. 2 1.2 Doel van de regeling p. 2 1.3 Begripsbepalingen p. 2 1.4 Opbouw regeling p. 5

1. Inleiding 1.1 Reikwijdte p. 2 1.2 Doel van de regeling p. 2 1.3 Begripsbepalingen p. 2 1.4 Opbouw regeling p. 5 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie RG13a Spelregels DBC-registratie ggz Versie RG13a 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Consultatieverslag 1e go RF/RG15

Consultatieverslag 1e go RF/RG15 Consultatieverslag 1e go RF/RG15 Beoordeling van wijzigingsvoorstellen door de branchepartijen fz en ggz Versie 1.0 25 oktober 2013 Inhoudsopgave Consultatie branchepartijen fz en ggz wijzigingsverzoeken

Nadere informatie

Bijlage 1: Registratiecriteria per Beroepscluster, versie 1.1 d.d. 21 augustus 2015

Bijlage 1: Registratiecriteria per Beroepscluster, versie 1.1 d.d. 21 augustus 2015 Bijlage 1: Registratiecriteria per Beroepscluster, versie 1.1 d.d. 21 augustus 2015 Voor de basisregistratie gelden voor registratie in één van de beroepenclusters de volgende criteria: 1. Een kopie diploma

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/REG-18606-01 30 juni 2017 1 januari 2018 31 december 2018 vlgnr. 01

Nadere informatie

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 22. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 38

6. Uitzonderingen in geval van privacybezwaren p. 22. 14. Bijlage III Feitelijke classificatie DSM-IV-TR p. 38 NADERE REGEL Gespecialiseerde GGZ Ingevolge artikel 27, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied

Nadere informatie

Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013

Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013 Onverzekerde zorg in de DBC-systematiek ggz vanaf 2013 Deze brochure is voor iedereen die meer wil weten over het hoe van onverzekerde zorg in de DBC-systematiek vanaf 2013 2 Vanaf 1 januari 2013 maakt

Nadere informatie

Basis GGZ Wat verandert er per 2014? Anne Kole en Katinka Lops

Basis GGZ Wat verandert er per 2014? Anne Kole en Katinka Lops Basis GGZ Wat verandert er per 2014? Anne Kole en Katinka Lops Inhoud 1. Aanleiding 2. Prestaties en tarieven 3. Declaratie en informatie op de factuur 4. Registratie en aanlevering 5. Overgang 2013-2014

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014

Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 Zorginkoopbeleid GGZ Cure 2014 DE STAP NAAR VOREN SEPTEMBER 2013 Stand van zaken: introductie Menzis Menzis garandeert de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo de leefkracht van

Nadere informatie

INKOOPBELEID 2015 LANGDURIGE GGZ

INKOOPBELEID 2015 LANGDURIGE GGZ INKOOPBELEID 2015 LANGDURIGE GGZ DATUM: 22-09-2014 VERSIE: 1.0 STATUS: DEFINITIEF Document: inkoopbeleid langdurige GGZ Pagina: 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Visie op klinisch langdurige Zorg...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 41819 9 augustus 2016 Generalistische basis-ggz Vastgesteld op 14 juni 2016 REGELING NR/REG-1716 Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Reglement. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2018 575.774.000.000.1750 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2018...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

REGELING GG/NR

REGELING GG/NR REGELING Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Artikel 1.

Nadere informatie

Checklist langdurige GGz Handleiding

Checklist langdurige GGz Handleiding Checklist langdurige GGz Handleiding Zorgverzekeraars Nederland Januari 2017 1 Preambule De zorgverzekeraars en zorginstellingen spreken onderling af op welke wijze deze checklist zal worden gehanteerd.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 juli 2013 Betreft Hoofdbehandelaarschap GGZ

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 2 juli 2013 Betreft Hoofdbehandelaarschap GGZ > Retouradres De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Factsheet. DSM-5 in de dbc-systematiek

Factsheet. DSM-5 in de dbc-systematiek Factsheet DSM-5 in de dbc-systematiek Versie 1.1, 11 oktober 2016 1. Waarom DSM-5? Vanaf 1 januari 2017 classificeren we binnen de dbc-systematiek voor de ggz en forensische zorg met het diagnoseclassificatiesysteem

Nadere informatie

DSM-5 DSM. Classificatie en diagnoseregistratie in DSM-IV TR vs. DSM-5. DSM-5 per 1 januari Handig stappenplan ter voorbereiding

DSM-5 DSM. Classificatie en diagnoseregistratie in DSM-IV TR vs. DSM-5. DSM-5 per 1 januari Handig stappenplan ter voorbereiding Classificatie en diagnoseregistratie in 2017 DSM per 1 januari 2017 DSM-IV TR vs. Handig stappenplan ter voorbereiding DSM Classificatie en diagnoseregistratie in 2017 Sinds 2010 wordt in Nederland voor

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk SBES/djon/GGZ 088 770 8770 vragencure@nza.nl 0146749/0204428

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk SBES/djon/GGZ 088 770 8770 vragencure@nza.nl 0146749/0204428 Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11

Nadere informatie

Overlegtafel Jeugd-GGZ

Overlegtafel Jeugd-GGZ Overlegtafel Jeugd-GGZ Agenda: Welkom en mededelingen Introductie algemeen Ideeën Ordeningsmodel, Producten & bekostiging Werkgroep uitwerking producten en diensten Lunch Kwaliteit in het model werkgroep

Nadere informatie

Checklist langdurige GGZ

Checklist langdurige GGZ Checklist langdurige GGZ Handleiding Zorgverzekeraars Nederland November 2014 Preambule De verzekeraars en instelling spreken onderling af op welke wijze deze checklist zal worden gehanteerd. Dit kan zijn

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [SGGZ] 2016

Perceelbeschrijving Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [SGGZ] 2016 Perceelbeschrijving Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd [SGGZ] 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Generalistische Basis GGZ

Veelgestelde vragen. Generalistische Basis GGZ Veelgestelde vragen Generalistische Basis GGZ 26 maart 2015 1 In dit document worden veelgestelde vragen over de NZa regelgeving voor de Generalistische Basis GGZ beantwoord. De vragen en antwoorden zijn

Nadere informatie

generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ Algemene contracteervoorwaarden Zoals in het Inkoopdocument generalistische Basis en gespecialiseerde jeugd-ggz Vrijgevestigden en Dyslexie-zorg staat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43690 7 december 015 Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ Vastgesteld op 4 november 015 REGELING NR/FZ-0015

Nadere informatie

Checklist langdurige GGz Handleiding

Checklist langdurige GGz Handleiding Checklist langdurige GGz Handleiding Zorgverzekeraars Nederland Juli 2017 1 Preambule De zorgverzekeraars en zorginstellingen spreken onderling af op welke wijze deze checklist zal worden gehanteerd. Dit

Nadere informatie

Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist

Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist Format kwaliteitsstatuut GGZ - instelling inclusief checklist Dit format is een uitwerking van het model kwaliteitsstatuut GGZ om de zorgaanbieder te ondersteunen in het vormgeven van een eigen kwaliteitsstatuut.

Nadere informatie

Gebruikersdocument ggz

Gebruikersdocument ggz Gebruikersdocument ggz Deel 1:Wijzigingen Versie 20131105 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 7 1.1. Welke informatie is er in dit document te vinden... 7 1.2 Contact... 7 2.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7013

BELEIDSREGEL BR/CU-7013 BELEIDSREGEL BR/CU-7013 Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg REGELING Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg Gelet op artikel 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot

Nadere informatie

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz 2015-2017 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Kostprijsonderzoek en tariefbepaling integrale ambulante jeugdhulp 2018

Kostprijsonderzoek en tariefbepaling integrale ambulante jeugdhulp 2018 Kostprijsonderzoek en tariefbepaling integrale ambulante jeugdhulp 2018 Regio Alkmaar 10 juli 2017 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en opdracht 2. Aanpak 3. Vaststelling van de producten en tarieven 3.1 Tarieven

Nadere informatie

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief Inkoopgids fz 2014 DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang Versie 1.0 definitief 13 september 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wijzigingen Productstructuur 2014... 5 1.1.1 Indirecte tijd... 5 1.1.2

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s BELEIDSREGEL BR/CU-2020 Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0040

BELEIDSREGEL AL/BR-0040 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907

Spelregels. DBC-registratie ggz. Versie 20120907 Spelregels DBC-registratie ggz Versie 20120907 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2 DBC-systematiek... 6 1.3 Stappen

Nadere informatie

Spelregels ggz DBC-registratie ggz. Versie

Spelregels ggz DBC-registratie ggz. Versie Spelregels ggz 2015 DBC-registratie ggz Versie 20141028 1 januari 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1 DBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg... 5 1.2

Nadere informatie

Centrum Integrale Psychiatrie

Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) biedt ambulante zorg aan volwassenen met (zeer) complexe psychische en/of psychiatrische problemen.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over DOT

Veelgestelde vragen over DOT Veelgestelde vragen over DOT Openen Mag bij een faxverwijzing alvast een zorgtraject door het secretariaat geopend worden? Kan in DOT in een vervolgtraject (met zorgtype=21) ook een klinische episode worden

Nadere informatie

De Regiebehandelaar. Waar alles samenkomt. Informatie voor cliënten

De Regiebehandelaar. Waar alles samenkomt. Informatie voor cliënten De Regiebehandelaar Waar alles samenkomt Informatie voor cliënten De regiebehandelaar; uw reisleider door uw behandeling bij GGz Breburg Tijdens uw behandeling maakt u als het ware een reis door onze organisatie.

Nadere informatie

Bedankt voor de uitnodiging voor de consultatieronde aanvullende geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen in de eerste lijn.

Bedankt voor de uitnodiging voor de consultatieronde aanvullende geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen in de eerste lijn. Utrecht, 22 september 2017 Betreft: reactie NVO op consultatie aanvullende geneeskundige zorg Geachte heer, mevrouw, Bedankt voor de uitnodiging voor de consultatieronde aanvullende geneeskundige zorg

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016 Memo Aan Ministerie van VWS Van Telefoonnummer E-mailadres NZa, directie Regulering 088-7708770 Onderwerp Datum Toelichting opties invoering 16 februari 2016 Eind 2014 heeft het Zorginstituut Nederland

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5047

BELEIDSREGEL BR/CU-5047 BELEIDSREGEL DBC-TARIFERING BEHANDELING EN VERBLIJF IN DE CURATIEVE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) DSM-5

Incura Handleiding (GGZ) DSM-5 Incura Handleiding (GGZ) DSM-5 Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en Adviezen BV Inhoud 1 Diagnoseregistratie

Nadere informatie

Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz

Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz Gelet op artikel 36 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. Ingevolge

Nadere informatie