SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken"

Transcriptie

1 1

2 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen vragen inzet en creativiteit. SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken SAM heeft aandacht voor de steeds veranderende maatschappij. Maar dan wel een maatschappij waarin niemand buitenspel mag komen te staan en waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. SAM heeft aandacht voor biologische landbouw, voor goed openbaar vervoer, voor bedrijven en bedrijvigheid. Aandacht voor milieu en een verantwoord gebruik van energiebronnen en daarom is SAM tegen hert gebruik van schaliegas. SAM is progressief en sociaal en heeft aandacht voor mensen ongeacht leeftijd of huidskleur. Iedereen moet de kans krijgen om actief deel te nemen aan de samenleving. In onze gemeente tolereren we geen discriminatie, in welke vorm dan ook. SAM is rood, groen en milieubewust met aandacht voor biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit. SAM zet zich in voor jong en oud. Dus voor ALLE inwoners van Littenseradiel. houden van de doarpspetearen. Een groot aantal Littenseradielsters heeft op die avonden uiting gegeven aan zorgen, en meningen voor en tegen laten horen. De vraag die steeds terugkeerde was: welke waarden moeten worden meegenomen naar de nieuwe situatie? Littenseradiel heeft veel te bieden, zowel materieel als immaterieel. Die waarden moeten goed en zorgvuldig worden geborgd in de nieuwe situatie. Voor SAM van essentieel belang! Voor de gemeente Littenseradiel zal er, net als bij alle gemeenten in Nederland, veel veranderen door de decentralisatie van rijkstaken, de participatiewet, de jeugdzorg en de transitie in zorg en welzijn (de verschuiving van AWBZ/rijk naar Wmo/gemeente). Dit houdt in dat de gemeente aanzienlijk meer taken krijgt uit te voeren. Helaas niet altijd met voldoende budget. De veranderende wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, landbouw, onderwijs en kinderopvang zal veel vergen van de gemeentelijke organisatie. Het aantal samenwerkingsverbanden is in de afgelopen periode aanzienlijk uitgebreid. Een trend die de komende jaren zal worden voortgezet. Niet altijd omdat de gemeente dit wil, maar omdat de overheid het voorschrijft. SAM wil de komende jaren de volgende thema s centraal stellen: zorg en welzijn, landbouw en landschap, onderwijs, wonen, werken en leefbaarheid, jongeren, duurzaamheid en milieu. En vanzelfsprekend een goede en zorgvuldige overstap naar de nieuwe situatie. In de volgende hoofdstukken is beschreven wat SAM belangrijk vindt en waar we ons mee bezig willen houden in de komende raadsperiode. 1 SAMen naar 2018 De komende jaren werken we samen, raad en college, aan de voorbereiding op de herindeling in SAM vindt het jammer dat herindeling onvermijdelijk is. De afwegingen zijn echter zorgvuldig en met pijn in het hart gemaakt. Een noodzakelijk besluit in het belang van de toekomst van onze inwoners. SAM is er trots op dat het de aanzet heeft gegeven tot het SAMen leven SAMen wonen SAMen zorgen SAMen leren SAMen werken SAMen duurzaam SAMen naar

3 2 SAMen leven SAM vindt het belangrijk dat ieder naar vermogen een bijdrage levert aan de samenleving. Betrokkenheid van inwoners is essentieel voor het leven in de dorpen. De kracht van de dorpen zit mede in de inzet van de vele vrijwilligers die verenigingen en dorpshuizen draaiende houden. SAM vindt het belangrijk dat verenigingen en dorpshuizen financieel worden ondersteund, maar daar moet een eigen inspanningsverplichting tegenover staan. In de kunst en cultuur ondersteunen we nieuwe initiatieven en ideeën. Met daarin, naast de rol van het Centrum voor Kunsten en Ritmyk, ook ruimte voor zzp-ers in deze sector. SAM wil dat het onderwijs, het Centrum voor de Kunsten en de diverse verenigingen intensief gaan samenwerken op gebied van kunst- en cultuureducatie. De gemeente speelt hierin slechts een faciliterende rol. Muziek, dans, theater en beeldende kunsten behouden onze aandacht. Voor individuele scholing is een bijdrage naar draagkracht onvermijdelijk. SAM wil de Keunstrûte Littenseradiel behouden. Lezen is belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. Was er eerst alleen een fysieke bibliotheek, nu maakt men ook veel meer gebruik van moderne media. SAM wil dat er, naast de centrale bibliotheek, op elke basisschool een volwaardige leesvoorziening is. Op het gebied van sport wil SAM de huidige evenementen en het huidige voorzieningenniveau in stand houden. Het project buurtsportcoach bevordert de breedtesport. SAM vindt dat er een regeling moet komen om ook kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen te laten sporten. SAM vindt het belangrijk dat ook jongeren worden betrokken bij het besturen van de gemeente en verenigingen. Het vormen van een jeugdraad zou een prima stimulans kunnen zijn. Bereikbaarheid van onze dorpen is essentieel, ook met het openbaar vervoer. Voor de uitvoering hiervan zijn we afhankelijk van het provinciaal beleid. We vinden dat de gemeente, waar nodig, haar invloed moet laten gelden. Een goede infrastructuur is voor onze gemeenten van levensbelang. Het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan geeft hier duidelijk richting aan. Belangrijk is dat er een goed plan van aanpak komt met betrekking tot onderhoud van de wegen, waarbij per dorp en dorpsgebied een juiste 3 afweging wordt gemaakt tussen veiligheid en budget. Een inhoudelijke discussie, waarbij ook prioriteiten worden gesteld, ziet SAM graag tegemoet. Een snelle aanpak van de verkeersonveilige situatie op de Westergoawei en de Froonackerdyk heeft prioriteit. SAM vindt dat de gemeente hierin een actieve rol moet hebben. SAM streeft naar een structurele oplossing voor de onveiligheid bij het landbouwverkeer en de schade die daardoor wordt aangebracht aan openbare ruimten. 3 SAMen wonen SAM wil de komende periode werken aan een aanvalsplan wonen in Littenseradiel, met daarin duidelijke en haalbare doelen om woningen te realiseren in dorpen waar deze behoefte leeft. Hierbij kunnen starterleningen worden ingezet. SAM wil een gemeente waar het prettig en veilig wonen is. Waar voldoende huurwoningen beschikbaar zijn, starters een kans krijgen en waar soepele regels gelden voor het levensloopbestendig maken van woningen. Particuliere initiatieven, zoals het vormen van een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) verdienen steun. De huidige situatie op de woningmarkt is zeer zorgelijk. SAM betreurt het dat woningcorporatie Elkien zich heeft teruggetrokken uit bouwprojecten in de gemeente. Dit houdt in dat er momenteel geen nieuwbouw wordt gerealiseerd en dat projecten stil liggen. Een slechte zaak. Dit is immers essentieel voor onze dorpen. Het aanvalsplan wonen van de provincie voorziet niet in een oplossing, omdat dit gericht is op de grote kernen in Friesland. SAM wil dat er meer aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van alternatieven voor het bouwen van huur- en starterwoningen en het in stand houden van de huidige woningvoorraad. Grondexploitatie is momenteel een actueel onderwerp. Percelen worden niet of nauwelijks verkocht. De gemeente voert hierop actief beleid en heeft de kavelprijzen verlaagd. SAM ondersteunt dit beleid. SAM wil dat duurzaam bouwen wordt opgenomen in de bouwvoorschriften met het accent op energieneutrale woningen.

4 4 SAMen zorgen De gemeente krijgt er de komende jaren veel taken bij door de verschuiving van een groot aantal taken van de AWBZ bij het rijk naar de Wmo bij de gemeente, de participatiewet, en de decentralisatie van de jeugdzorg. Deze laatste is al in gang gezet. De gemeente wordt verantwoordelijk voor indicatie en uitvoering. Littenseradiel werkt op dit gebied al jaren samen met andere gemeenten om de kosten te drukken en kennis en kunde te delen. Maar de gemeente blijft zelf hoofdverantwoordelijk voor haar aandeel hierin. De veranderingen vragen een andere kijk op zorg, werk en welzijn. Er wordt een beroep gedaan op eigen kracht, het eigen netwerk van de burger. De overheid trekt zich meer terug. Ook wordt een groter beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. Overbelasting van deze groepen moet worden voorkomen. SAM staat voor een adequaat gemeentelijk aanbod van ondersteuning. Binnen de gemeente zijn nu twee zogenaamde Stipepunten aanwezig, die laagdrempelig en goed bereikbaar zijn. Zij ondersteunen mensen bv. bij het invullen van aanvragen en zorgen dat hand- en spandiensten worden gedaan. Binnen het dorp weten zij wie hulp of aandacht nodig heeft. Er loopt een pilot Mienskipsoach, een uitbreiding van de Stipepunten, waarin het nieuwe beleid gestalte moet krijgen. SAM ondersteunt dit initiatief en maakt zich sterk voor voortzetting en uitbreiding van deze pilot. In de Wmo wordt genoemd dat ieder moet kunnen deelnemen aan sociaalmaatschappelijke activiteiten. Hoewel er de komende jaren minder budget beschikbaar is, moeten wij ervoor zorgen dat ook hier niemand buitenspel komt te staan. SAM wil dat de gemeente samen met de Stipepunten, Mienskipsoarch en cliëntenplatformen een plan van aanpak opstelt, dat afgestemd is op de plaatselijke situatie. Ook dorpsbelangen kunnen hierbij een rol spelen. SAM wil dat er bij de aanbestedingen in het kader van de Wmo, naast de kosten, ook aandacht wordt geschonken aan de kwaliteit van het aanbod en van het personeel dat de hulp verleent. SAM vindt het belangrijk dat de gemeente burgers betrekt bij het maken van keuzes. Dat kan bijvoorbeeld via het plaatselijk Wmo - platform en de cliëntenraad. 4 Alcohol en drugs worden onder de jongeren een steeds groter probleem. Het is belangrijk om de jongeren in beeld te hebben. Om te proberen de gevolgen van het gebruik zoveel mogelijk te beperken is er in Littenseradiel een gedoogbeleid ontwikkeld voor jeugdketen. Dit beleid slaat goed aan. Maar moet voortdurend worden getoetst aan de praktijk. 5 SAMen leren. We willen een samenleving, waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een samenleving waarin iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Goed onderwijs draagt bij aan een veilige en sociale samenleving. Het is de plaats waar we, naast schoolse kennis en vaardigheden, ook leren met elkaar om te gaan. SAM is zich bewust van de waarde die kleine scholen hebben voor de dorpsgemeenschappen. Kwaliteit moet hierbij altijd leidend zijn. We staan open voor initiatieven om kleine scholen bij een teruglopend leerlingenaantal te behouden. Het gemeentelijk accommodatieplan speel hierbij een belangrijke rol. SAM vindt het belangrijk dat er in het primair onderwijs aandacht is voor kunst en cultuur, cultuuronderwijs, sport en beweging. Voor kinderen op de basisschool is kennismaken met deze zaken goed voor hun ontwikkeling. We ondersteunen de initiatieven met betrekking tot vroeg- en voorschoolse educatie voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Punt van zorg blijft de laaggeletterdheid, zeker sinds het project volwasseneneducatie is stopgezet. SAM wil dit wel op de agenda houden. Het Seniorenplatform heeft hier, met beperkt budget, een passend cursusaanbod voor ontwikkeld. 6 SAMen werken SAM wil de bestaande werkgelegenheid binnen de gemeente uitbreiden dan wel behouden. Van uitbreiding van bedrijventerreinen is geen sprake gezien de huidige economische situatie. Bovendien staat de provinciale regelgeving dit niet toe. We stellen hoge eisen aan de inrichting van bedrijventerreinen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan vergroening. Voor kleine bedrijven moet het mogelijk blijven om op de bestaande locatie

5 uit te breiden. De economische sector dient in onze gemeente te worden versterkt. Het doel moet zijn voldoende werkgelegenheid binnen onze gemeente te houden, waardoor leegloop uit de dorpen (en dus krimp) wordt voorkomen. De gemeente moet open staan voor nieuwe ontwikkelingen. Innovatie kan nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. Snel internet is van belang om met name ook de buitengebieden van dienst te zijn. Bedrijven die duurzamer willen werken en produceren, kunnen op de steun van SAM rekenen. Bij re-integratie willen wij specifiek kijken naar individuele mogelijkheden. We willen stimuleren dat mensen zonder werk weer aan de slag komen in passend werk,al dan niet met hulp van individuele trajecten. Ook mensen met minder mogelijkheden moeten kansen krijgen aan het arbeidsproces deel te nemen. Zeker voor deze groep, die anders in een sociaal isolement kan geraken, is werk belangrijk. Werk is ook belangrijk bij armoedebestrijding. We denken hierbij aan een provinciebrede aanpak, waarbij de nadruk ligt op startsubsidies voor en het enthousiasmeren van werkgevers. Belangrijk hierbij is de notitie Werkvermogen, die momenteel wordt ontwikkeld in samenwerking met collega gemeenten, Empatec en Pastiel. Hierin wordt uitvoering gegeven aan de participatiewet. Deze wet vraagt een andere kijk op de sociale werkvoorziening, de wet werk en bijstand en Wajong. Pastiel bemiddelt bij het vinden van werk voor mensen die inde WW komen, opdat ze bij reguliere bedrijven aan de slag kunnen. Met name bij mensen die goed en makkelijk plaatsbaar zijn, werkt dit goed. In het vervolgtraject wil SAM dat er meer aandacht uitgaat naar mensen die moeilijk plaatsbaar zijn. Dit vraagt creativiteit, gezien de beperkte beschikbare middelen. SAM zal zich tot het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat niemand buitenspel komt te staan! Op gebied van landbouw en landschap geeft SAM de voorkeur aan biologische landbouw en veeteelt, met aandacht voor natuur, milieu en diervriendelijke bedrijfsvoering. SAM is voorstander van verbreding van de activiteiten op het boerenbedrijf. Leegkomende, karakteristieke boerderijen moeten behouden worden, onder meer door andere vormen van bedrijvigheid toe te staan. Bij het afgeven van bouwvergunningen voor het verbouwen van boerenbedrijven is het goed eerst de bouwkundige constructies te inventariseren, conform de wens van de Boerderijenstichting Fryslân, ten behoeve van bouwhistorisch onderzoek. SAM verwacht veel van het landschapsontwikkelingsplan dat de gemeente momenteel opstelt. Met daarin het beeldkwaliteitplan, waarin de identiteit van het specifieke landschap van de Greidhoeke wordt beschreven. Met daarin aandacht voor de ecologische hoofdstructuur. In dit streek DNA moeten alle monumenten, kerkenpaden, jaagpaden, dijken en terpen worden opgenomen om ze voor de toekomst te kunnen behouden. De hoofdstructuur van het DNA wordt bepaald door de Slachte met zijn zijlen, de Swette, de Boalserter- en Frenstsjerterfeart en de vele dorpsfearten. In het bestemmingsplan dienen vergunningen voorwaardelijk te worden gekoppeld aan uitvoering en regels voor landschapsplannen. Belangrijk is aandacht voor de weidevogelstand. SAM ondersteunt de ontwikkeling van plas drasgebieden. De vermindering van biodiversiteit dient te worden tegengegaan. Hierbij denken we aan het gebruik van kruiden en kuikenzaden, vooral in de bermen en, waar mogelijk, langs sloten en vaarten. Dit moet verankerd worden in een gemeentelijk plan bermbeheer. SAM dringt er op aan dat de gemeente de beschikbare subsidiemogelijkheden bij de landbouwbedrijven onder de aandacht brengt. SAM is voor schaalvergroting op maat. Er moet voldoende maatschappelijk draagvlak zijn voor uitbreidingen. Keukentafelgesprekken kunnen hierbij veel vaker als instrument worden ingezet. Het gebruik van zonnepanelen willen we bevorderen. Onder meer door het plaatsen hiervan te verbinden aan het verlenen van toestemming voor uitbreiding van stallen. Bij het bouwen van stallen moet meer aandacht worden gegeven aan de inpassing in het landschap. Lichtvervuiling moet nog verder worden teruggedrongen. Veel boeren zijn hier al mee bezig. 5

6 SAM vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de eigenheid van Littenseradiel, zijn historisch landschap, gebouwen en monumenten. In, onder meer, het bestemmingsplan buitengebeid, de nota archeologie en de streekagenda Noord-West Fryslân moet het vitale platteland met zijn ruimtelijke kwaliteit ook ná de herindeling geborgd zijn. Bij de ontwikkeling van deze plannen is draagvlak onder, en inspraak van de bevolking voor SAM essentieel. Wat betreft het project Oude Paden- Nieuwe Wegen moet worden bekeken of subsidie mogelijk is voor boeren, zodat deze paden in oude glorie kunnen worden hersteld. Recreatie en toerisme verdienen in Littenseradiel een grotere plaats dan tot nu toe. SAM wil een actievere rol van de gemeenten en stelt voor een plan van aanpak te ontwikkelen in samenwerking met ondernemers, horeca, VVV en provincie. De streekagenda Noord-West Fryslân kan hierbij als ondersteuning dienen. SAM wil dat het project toeristische en recreatieve hoofdstructuur hierin wordt meegenomen. Samenwerking met Leeuwarden CH2018 dient onderzocht te worden en, daar waar mogelijk, te worden meegenomen in het plan. We vinden dat verblijfsrecreatie mogelijk moet worden gemaakt, mits in overeenstemming met aard en schaal van haar omgeving. SAM staat positief tegenover de uitvoering van het projectplan Lytse Farwegen. Archeologische plaatsen en vondsten binnen onze gemeente dienen, meer dan tot nu toe het geval is, toegankelijk gemaakt te worden voor het publiek. 7 SAMen duurzaam De dorpen in onze gemeente zijn als robijnen in een zee van groen. SAM heeft een toekomstscenario voor ogen waarin Littenseradiel een wezenlijke bijdrage levert aan de vermindering van de broeikasgassen. De analyse in de strategische visie zegt dat we in moeten zetten op de kwaliteiten van een kleine plattelandsgemeente, bewust van haar schoonheid en met volop mogelijkheden voor een duurzame groene toekomst. 6 In de open ruimte bij bedrijventerreinen en rondom de dorpen kunnen meer bomen en struiken worden geplant. De begroeiing kan dan de overgang zijn van het grasgroene platteland naar de bebouwing. SAM wil dat bij toekomstige ontwikkelingen en plannen wordt gekeken hoe deze het beste in het landschap kunnen worden ingepast. Bestemmingsplan buitengebied en het Beeldkwaliteitplan zijn hierbij leidend. Subsidies, voor zover aanwezig, kunnen ook worden gekoppeld aan kwaliteitsverbetering van activiteiten. Ons erfgoed, besef van het verleden, is van belang. Voor onderhoud aan monumenten is tot 2017 subsidie mogelijk. Er dient een gemeentelijk plan te worden opgesteld om monumenten te herstellen en te behouden. Natuurlijk is aandacht nodig voor het behoud van historisch relevante informatie. Het landschap is van iedereen. Historische paden en lanen dienen, daar waar gewenst, beplant te worden met soorten die thuishoren in het oorspronkelijke landschap. In de komende jaren moeten verder plannen worden ontwikkeld met betrekking tot wind- en zonne-energie. De gemeente heeft, met name op het gebied van zonnepanelen, al de nodige stappen gezet. SAM streeft naar energieneutraliteit. Littenseradiel heeft een nota verlichting opgesteld, die momenteel verder wordt uitgewerkt. SAM juicht het toe dat hierin aandacht wordt besteed aan minder lichtvervuiling naar de omgeving en het gebruik van milieuvriendelijke materialen. 8 SAMen naar 2018 Tijdens de doarpspetearen, gehouden in de voorbereiding op de herindelingsdiscussie in de gemeenteraad, heeft een groot deel van de bezoekers aangegeven wat belangrijk is om te behouden c.q. mee te nemen naar de nieuwe situatie in De raad heeft besloten 1 januari 2018 over te gaan tot herindeling. SAM vindt het belangrijk dat deze datum gehandhaafd blijft. De weg naar de herindeling is een drukke weg. In de voorbereiding moet er aandacht zijn voor de veranderingen voor de inwoners van de dorpen, voor de gemeentelijke organisatie en voor de

7 medewerkers. De essentiële waarden voor Littenseradiel moeten in de nieuwe situatie worden geborgd. We noemen bv. De Spulwike, Iepenloftspullen, goede bereikbaarheid, contacten met dorpsbelangen en verenigingen, Friestaligheid en gebruik Friese plaatsnamen. Er dient te worden vastgelegd wat moet blijven, wat mee moet en wat anders moet. Hierover zijn goede en zorgvuldige afspraken nodig met de toekomstige gemeenten en de provincie. De provincie en het rijk moeten nog goedkeuring geven aan de voorgenomen en voorgestelde herindeling. Het college heeft een routekaart ontwikkeld, die als uitgangspunt dient. Daarnaast vragen lopende zaken en veranderingen op de verschillende beleidsterreinen, terecht, veel tijd en aandacht. Ons wacht een intensieve periode, waarvan de uitkomst in grote lijnen vaststaat. In grote lijnen, dus wijzigingen en aanpassingen zijn altijd mogelijk. SAM vindt een open en transparante bestuurscultuur belangrijk. We nemen onze verantwoordelijkheid door een positieve bijdrage te leveren aan een goed functionerende gemeenteraad waarin het debat wordt gevoerd, besluitvorming plaatsvindt en wordt samengewerkt met alle andere partijen. Het bestuur is duaal. Sinds 2011 is er een nieuwe vergaderstructuur, waarbij burgers actief kunnen deelnemen aan het debat. Twee weken voor de raadsvergadering wordt een rûntepetear gehouden, waarin niet alleen de raadsleden vragen kunnen stellen aan de portefeuillehouders, maar ook burgers kunnen meespreken. Zo kunnen leden van de raad aanvullende informatie verkrijgen. SAM is enthousiast over deze nieuwe vorm van vergaderen. Wij zullen via onze website onze stellingname en besluiten verantwoorden. We organiseren voor iedereen toegankelijke fractievergaderingen en houden minimaal driemaal per jaar een SAM-café over actuele onderwerpen. We willen het debat ook buiten de raad voeren en zullen dorpen uitnodigen actief met ons in gesprek te gaan. SAM wil graag een bijdrage leveren aan het gemeentebestuur en zal hiervoor wethouder(s) leveren die in de eigen gemeente wonen. Wij staan achter het besluit van de gemeente om te komen tot herindeling, maar volgen de ontwikkelingen nauwlettend om bij gewijzigde omstandigheden steeds weer de beste oplossing voor onze inwoners te kunnen kiezen. Dan zullen de inwoners opnieuw worden geraadpleegd. We maken ons sterk voor het continueren van deelname van Littenseradiel aan bestaande, goed renderende samenwerkingsverbanden. Hoewel de positie daarin in sommige gevallen is gewijzigd, is het zaak een duidelijk eigen geluid te laten horen. Wij hebben immers veel te bieden en veel kennis en ervaring in huis. Wij denken dat de bereikbaarheid van het gemeentehuis goed is. Ook digitaal. De gemeente moet transparant zijn en kwalitatief goede diensten leveren. Het blijft noodzaak ambtenaren optimaal toe te rusten voor hun taak. SAM wil dat Littenseradiel, in navolging van andere gemeenten, doorgaat met acties om te komen tot een Fair-Trade gemeente. De komende jaren staan in het teken van grote veranderingen. Naast de herindeling in 2018 krijgen we te maken met de gevolgen van onder meer: vergrijzing, bevolkingsafname, gevolgen van klimaatsverandering en de economische crisis. Een duidelijk antwoord hierop is volgens SAM te vinden in een woon- en leefklimaat van hoge kwaliteit. Een goed beleid op gebied van sociaal welzijn, duurzaamheid, werkgelegenheid, onderwijs en cultuur moet daaraan bijdragen. Daar is ook een moderne infrastructuur op de gebieden van zorg, openbaar vervoer en dorpshuizen voor nodig. Door het rijk opgelegde bezuinigingen hebben de komende jaren flinke gevolgen voor onze gemeente. Creatief denken in kansen, een ruime blik en een sociaal hart zijn hierbij onmisbaar. SAM vindt dat niemand buitenspel mag komen te staan! 7

COALITIEAKKOORD SAM - FNP 2014-2018

COALITIEAKKOORD SAM - FNP 2014-2018 Inleiding Voor u ligt een akkoord tussen de gemeenteraadsfracties van SAM Littenseradiel en de FNP. Dit akkoord is het resultaat van een aantal besprekingen tussen deze fracties, waarbij de programma s

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Samenvatting reactienota

Samenvatting reactienota Samenvatting reactienota 1. De provincie concentreert zich op bovenlokale schaal op de ontwikkeling van de regio. De provincie draagt dus financieel niet meer bij in lokale projecten. - het onderscheid

Nadere informatie

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein Programmacoördinator: J.S.J. Bimmel 4.1 Missie De gemeente Scherpenzeel wil een vitale samenleving zijn waarin inwoners

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde,

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde, College van gedeputeerde Staten Provincie Overijssel Postbus 10078, 8000 GB Zwolle Geachte gedeputeerde, Graag willen wij als inwoners en belangenorganisaties van Giethoorn middels deze brief reageren

Nadere informatie

Werken met streekagenda s. Een regionaal loket en aanspreekpunt

Werken met streekagenda s. Een regionaal loket en aanspreekpunt Werken met streekagenda s Een regionaal loket en aanspreekpunt Inleiding U kon de afgelopen jaren terecht met uw projectideeën en aanvragen bij Plattelânsprojekten. Dit blijft zo, maar vanaf 2014 doet

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Notitie serre en boogstallen

Notitie serre en boogstallen Notitie serre en boogstallen Gemeente Littenseradiel Januari 2009 Serre- en boogstallen Er doen zich de laatste jaren ontwikkelingen voor op het punt van agrarische bebouwing die een nieuwe afweging vragen.

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF 3 de Notitie (versie 30 april 2015) Culturele Hoofdstad 2018 Kansen voor SWF Culturele Hoofdstad 2018 biedt de gemeente Súdwest-Fryslân kansen! Kansen om het gebied te profileren en kansen om als gebied

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 Versie 1.0 28/02/2013 Inleiding: In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2013 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur.

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011 DORDRECHT Bijdrage Ad 's-gravesande AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. Cultuur leeft: er wordt op

Nadere informatie

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA = 1 = BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA Registratienummer: 13UIT11428 (behoort bij nummer: 13INT03360 )- Uitvoeringsschema (Bijlage bij ontwerp omgevingsvisie Hellendoorn. Beleidsveld Project Thema s / beleidskader

Nadere informatie

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland de Agenda van Brabant kansen voor het platteland Inleiding In deze korte notitie reikt de vereniging kleine kernen noord-brabant u handvatten aan die de agenda voor de toekomst positief kunnen beïnvloeden.

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Documentnummer: J:\Definitief\GZ_Grondzaken\Adviesnota, uitwerking raadsmotie en Strat. Visie - toerist econ. ontwikkeling, '13.

Documentnummer: J:\Definitief\GZ_Grondzaken\Adviesnota, uitwerking raadsmotie en Strat. Visie - toerist econ. ontwikkeling, '13. Raadsvoorstel Griffiersnummer: B12 Onderwerp: Uitwerking raadsmotie en Strategische Visie - toeristisch economische ontwikkeling Datum B&W-vergadering: 5 maart 2013 Datum raadsvergadering: 28 maart 2013

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 20 september 2016 NUMMER PS PS2016MME10 AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER A. Ruis DOORKIESNUMMER 0651822593 DOCUMENTUMNUMMER 819B407A PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Borger-Odoorn. D66 heeft ideeën en plannen om de balans te herstellen. Daarbij dienen vijf richtingwijzers als leidraad:

Borger-Odoorn. D66 heeft ideeën en plannen om de balans te herstellen. Daarbij dienen vijf richtingwijzers als leidraad: Borger-Odoorn 1 Verkiezingsprogramma 2014-2018 Op 19 maart 2014 kiezen de Nederlanders hun vertegenwoordigers in de nieuwe gemeenteraden. In de gemeente Borger-Odoorn is het belangrijkste thema waarschijnlijk

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Sterk in alle kernen Uw school, Uw sport, Uw vereniging, zijn onze zorg! Voorwoord In de afgelopen periode heb ik als wethouder met enthousiasme

Nadere informatie

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Kadernota Vrije Tijd Beja Burema Tim Verhoef (Cultuur en Recreatie)

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

GNL Hoe zit dat precies?

GNL Hoe zit dat precies? GNL Hoe zit dat precies? 25-4-2016 GNL Hoe zit dat precies? De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zijn te klein om op termijn zelfstandig de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Zij zoeken

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Beuningen 23 september 2013 1 Introductie Onder de titel Dorpsplan Beuningen 2025 geven we een overzicht van de gewenste activiteiten voor de komende 10 jaar. Dit

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 CDA LOPPERSUM MIDDEN TUSSEN DE MENSEN, DE MENSEN CENTRAAL Tussen de mensen, de mensen centraal INHOUDSOPGAVE Inleiding Uitgangspunt Actueel De crisis De krimp Aardbevingen

Nadere informatie

Investeren in Steden en Dorpen Coalitieakkoord 2007 2011. Programma Investeren in Steden en Dorpen kleine kernen

Investeren in Steden en Dorpen Coalitieakkoord 2007 2011. Programma Investeren in Steden en Dorpen kleine kernen Investeren in Steden en Dorpen Coalitieakkoord 2007 2011 Programma Investeren in Steden en Dorpen kleine kernen Presentatie voor Provinciale Staten van Drenthe, Maastricht 29 augustus 2008 Mathieu Spierts,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Kapelle 2014-2018 De afgelopen jaren hebben zich in onze samenleving veel en verschillende veranderingen voorgedaan, zo ook in Kapelle. We zijn onder andere geconfronteerd met

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Kleine scholen en leefbaarheid

Kleine scholen en leefbaarheid Kleine scholen en leefbaarheid Een samenvatting van de resultaten van een praktijkonderzoek onder scholen en gemeenten in Overijssel over de toekomst van kleine scholen in relatie tot leefbaarheid Inleiding

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten Verkiezingen Provinciale Staten van Zuid-Holland Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten VVD: De VVD wil het karakter van het landschap van Zuid-Holland zoveel mogelijk behouden.

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester gemeente nieuwkoop afdeling fysieke en maatschappelijke ontwikkeling Raadsvoorstel portefeuillehouder Nico Jonker opgesteld door Lex Niekel / kenmerk/datum vergaderdatum raad 11 februari 2010 jaar/nummer

Nadere informatie

Dialoogavond Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid

Dialoogavond Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid Dialoogavond Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid 14 juni 2017 Idaerd - Eagum Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid Dialoogavond Idaerd - Eagum 1 Inleiding De zes dialoogavonden van de gemeente

Nadere informatie

Beeldvormende raadsavond Duurzaamheid

Beeldvormende raadsavond Duurzaamheid Beeldvormende raadsavond Duurzaamheid 11 april 2017 Doel van de avond - Raad meenemen in het proces tot nu toe; - Input genereren van raad én werkgroepen om visie aan te scherpen en voor verdere uitwerking;

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014 Inleiding: Het zijn uitdagende tijden voor de lokale overheid of wel de gemeenten in Nederland. De economische recessie, die ons al vanaf 2008 bezig houdt,

Nadere informatie

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN 1. Mobiliteit en Ruimte 1. Openbaar vervoer 1.1. Duurzaamheid 1.1.. Treinen Voor het treinnetwerk zijn de provincies Groningen en Friesland samen

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden

kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden BN&M VVD 22 maart 2010 Kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden. De fracties van BN&M en de VVD hebben samen een akkoord gesloten. Wij hebben hiervoor gekozen

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 11 juli Secretaris Uitnodigingen:

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 11 juli Secretaris Uitnodigingen: Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Maandag 17 juli 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen Aanwezig: Nr. Burgerparticipatie Burgemeester

Nadere informatie

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Wat merk je? - rust - leegstand van huizen, winkels en buitengebied - functies verdwijnen uit dorpen - veel praat bijeenkomsten - burgen bevragen,

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Inhoudsopgave 1. Locatie 1 2. Omgeving 1 3. Park 2 3.1 Sfeer 2 3.2 Ecologische verbindingszone 2 3.3 Vakantiewoningen 3 3.4 Plattegrond 3 3.5 Wandelbrug

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl)

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Introductie De Friese gemeente Tytsjerksteradiel ligt pal ten oosten van de provinciehoofdstad Leeuwarden. De gemeente bestaat uit 17 kernen;

Nadere informatie

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen! Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Presentatie voor de Conferentie Inclusieve Arbeidsmarkt georganiseerd door Venturaplus en Zowelwerk, De Lawei, Drachten, 4 april 2016 Jouke van Dijk, Hoogleraar

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam April 2015 Aanleiding In onder meer het Subsidieprogramma 2015 is aangegeven dat het college aan het eind van 2014 een beleidsplan aan zou

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie