SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken"

Transcriptie

1 1

2 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen vragen inzet en creativiteit. SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken SAM heeft aandacht voor de steeds veranderende maatschappij. Maar dan wel een maatschappij waarin niemand buitenspel mag komen te staan en waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. SAM heeft aandacht voor biologische landbouw, voor goed openbaar vervoer, voor bedrijven en bedrijvigheid. Aandacht voor milieu en een verantwoord gebruik van energiebronnen en daarom is SAM tegen hert gebruik van schaliegas. SAM is progressief en sociaal en heeft aandacht voor mensen ongeacht leeftijd of huidskleur. Iedereen moet de kans krijgen om actief deel te nemen aan de samenleving. In onze gemeente tolereren we geen discriminatie, in welke vorm dan ook. SAM is rood, groen en milieubewust met aandacht voor biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit. SAM zet zich in voor jong en oud. Dus voor ALLE inwoners van Littenseradiel. houden van de doarpspetearen. Een groot aantal Littenseradielsters heeft op die avonden uiting gegeven aan zorgen, en meningen voor en tegen laten horen. De vraag die steeds terugkeerde was: welke waarden moeten worden meegenomen naar de nieuwe situatie? Littenseradiel heeft veel te bieden, zowel materieel als immaterieel. Die waarden moeten goed en zorgvuldig worden geborgd in de nieuwe situatie. Voor SAM van essentieel belang! Voor de gemeente Littenseradiel zal er, net als bij alle gemeenten in Nederland, veel veranderen door de decentralisatie van rijkstaken, de participatiewet, de jeugdzorg en de transitie in zorg en welzijn (de verschuiving van AWBZ/rijk naar Wmo/gemeente). Dit houdt in dat de gemeente aanzienlijk meer taken krijgt uit te voeren. Helaas niet altijd met voldoende budget. De veranderende wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, landbouw, onderwijs en kinderopvang zal veel vergen van de gemeentelijke organisatie. Het aantal samenwerkingsverbanden is in de afgelopen periode aanzienlijk uitgebreid. Een trend die de komende jaren zal worden voortgezet. Niet altijd omdat de gemeente dit wil, maar omdat de overheid het voorschrijft. SAM wil de komende jaren de volgende thema s centraal stellen: zorg en welzijn, landbouw en landschap, onderwijs, wonen, werken en leefbaarheid, jongeren, duurzaamheid en milieu. En vanzelfsprekend een goede en zorgvuldige overstap naar de nieuwe situatie. In de volgende hoofdstukken is beschreven wat SAM belangrijk vindt en waar we ons mee bezig willen houden in de komende raadsperiode. 1 SAMen naar 2018 De komende jaren werken we samen, raad en college, aan de voorbereiding op de herindeling in SAM vindt het jammer dat herindeling onvermijdelijk is. De afwegingen zijn echter zorgvuldig en met pijn in het hart gemaakt. Een noodzakelijk besluit in het belang van de toekomst van onze inwoners. SAM is er trots op dat het de aanzet heeft gegeven tot het SAMen leven SAMen wonen SAMen zorgen SAMen leren SAMen werken SAMen duurzaam SAMen naar

3 2 SAMen leven SAM vindt het belangrijk dat ieder naar vermogen een bijdrage levert aan de samenleving. Betrokkenheid van inwoners is essentieel voor het leven in de dorpen. De kracht van de dorpen zit mede in de inzet van de vele vrijwilligers die verenigingen en dorpshuizen draaiende houden. SAM vindt het belangrijk dat verenigingen en dorpshuizen financieel worden ondersteund, maar daar moet een eigen inspanningsverplichting tegenover staan. In de kunst en cultuur ondersteunen we nieuwe initiatieven en ideeën. Met daarin, naast de rol van het Centrum voor Kunsten en Ritmyk, ook ruimte voor zzp-ers in deze sector. SAM wil dat het onderwijs, het Centrum voor de Kunsten en de diverse verenigingen intensief gaan samenwerken op gebied van kunst- en cultuureducatie. De gemeente speelt hierin slechts een faciliterende rol. Muziek, dans, theater en beeldende kunsten behouden onze aandacht. Voor individuele scholing is een bijdrage naar draagkracht onvermijdelijk. SAM wil de Keunstrûte Littenseradiel behouden. Lezen is belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. Was er eerst alleen een fysieke bibliotheek, nu maakt men ook veel meer gebruik van moderne media. SAM wil dat er, naast de centrale bibliotheek, op elke basisschool een volwaardige leesvoorziening is. Op het gebied van sport wil SAM de huidige evenementen en het huidige voorzieningenniveau in stand houden. Het project buurtsportcoach bevordert de breedtesport. SAM vindt dat er een regeling moet komen om ook kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen te laten sporten. SAM vindt het belangrijk dat ook jongeren worden betrokken bij het besturen van de gemeente en verenigingen. Het vormen van een jeugdraad zou een prima stimulans kunnen zijn. Bereikbaarheid van onze dorpen is essentieel, ook met het openbaar vervoer. Voor de uitvoering hiervan zijn we afhankelijk van het provinciaal beleid. We vinden dat de gemeente, waar nodig, haar invloed moet laten gelden. Een goede infrastructuur is voor onze gemeenten van levensbelang. Het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan geeft hier duidelijk richting aan. Belangrijk is dat er een goed plan van aanpak komt met betrekking tot onderhoud van de wegen, waarbij per dorp en dorpsgebied een juiste 3 afweging wordt gemaakt tussen veiligheid en budget. Een inhoudelijke discussie, waarbij ook prioriteiten worden gesteld, ziet SAM graag tegemoet. Een snelle aanpak van de verkeersonveilige situatie op de Westergoawei en de Froonackerdyk heeft prioriteit. SAM vindt dat de gemeente hierin een actieve rol moet hebben. SAM streeft naar een structurele oplossing voor de onveiligheid bij het landbouwverkeer en de schade die daardoor wordt aangebracht aan openbare ruimten. 3 SAMen wonen SAM wil de komende periode werken aan een aanvalsplan wonen in Littenseradiel, met daarin duidelijke en haalbare doelen om woningen te realiseren in dorpen waar deze behoefte leeft. Hierbij kunnen starterleningen worden ingezet. SAM wil een gemeente waar het prettig en veilig wonen is. Waar voldoende huurwoningen beschikbaar zijn, starters een kans krijgen en waar soepele regels gelden voor het levensloopbestendig maken van woningen. Particuliere initiatieven, zoals het vormen van een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) verdienen steun. De huidige situatie op de woningmarkt is zeer zorgelijk. SAM betreurt het dat woningcorporatie Elkien zich heeft teruggetrokken uit bouwprojecten in de gemeente. Dit houdt in dat er momenteel geen nieuwbouw wordt gerealiseerd en dat projecten stil liggen. Een slechte zaak. Dit is immers essentieel voor onze dorpen. Het aanvalsplan wonen van de provincie voorziet niet in een oplossing, omdat dit gericht is op de grote kernen in Friesland. SAM wil dat er meer aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van alternatieven voor het bouwen van huur- en starterwoningen en het in stand houden van de huidige woningvoorraad. Grondexploitatie is momenteel een actueel onderwerp. Percelen worden niet of nauwelijks verkocht. De gemeente voert hierop actief beleid en heeft de kavelprijzen verlaagd. SAM ondersteunt dit beleid. SAM wil dat duurzaam bouwen wordt opgenomen in de bouwvoorschriften met het accent op energieneutrale woningen.

4 4 SAMen zorgen De gemeente krijgt er de komende jaren veel taken bij door de verschuiving van een groot aantal taken van de AWBZ bij het rijk naar de Wmo bij de gemeente, de participatiewet, en de decentralisatie van de jeugdzorg. Deze laatste is al in gang gezet. De gemeente wordt verantwoordelijk voor indicatie en uitvoering. Littenseradiel werkt op dit gebied al jaren samen met andere gemeenten om de kosten te drukken en kennis en kunde te delen. Maar de gemeente blijft zelf hoofdverantwoordelijk voor haar aandeel hierin. De veranderingen vragen een andere kijk op zorg, werk en welzijn. Er wordt een beroep gedaan op eigen kracht, het eigen netwerk van de burger. De overheid trekt zich meer terug. Ook wordt een groter beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. Overbelasting van deze groepen moet worden voorkomen. SAM staat voor een adequaat gemeentelijk aanbod van ondersteuning. Binnen de gemeente zijn nu twee zogenaamde Stipepunten aanwezig, die laagdrempelig en goed bereikbaar zijn. Zij ondersteunen mensen bv. bij het invullen van aanvragen en zorgen dat hand- en spandiensten worden gedaan. Binnen het dorp weten zij wie hulp of aandacht nodig heeft. Er loopt een pilot Mienskipsoach, een uitbreiding van de Stipepunten, waarin het nieuwe beleid gestalte moet krijgen. SAM ondersteunt dit initiatief en maakt zich sterk voor voortzetting en uitbreiding van deze pilot. In de Wmo wordt genoemd dat ieder moet kunnen deelnemen aan sociaalmaatschappelijke activiteiten. Hoewel er de komende jaren minder budget beschikbaar is, moeten wij ervoor zorgen dat ook hier niemand buitenspel komt te staan. SAM wil dat de gemeente samen met de Stipepunten, Mienskipsoarch en cliëntenplatformen een plan van aanpak opstelt, dat afgestemd is op de plaatselijke situatie. Ook dorpsbelangen kunnen hierbij een rol spelen. SAM wil dat er bij de aanbestedingen in het kader van de Wmo, naast de kosten, ook aandacht wordt geschonken aan de kwaliteit van het aanbod en van het personeel dat de hulp verleent. SAM vindt het belangrijk dat de gemeente burgers betrekt bij het maken van keuzes. Dat kan bijvoorbeeld via het plaatselijk Wmo - platform en de cliëntenraad. 4 Alcohol en drugs worden onder de jongeren een steeds groter probleem. Het is belangrijk om de jongeren in beeld te hebben. Om te proberen de gevolgen van het gebruik zoveel mogelijk te beperken is er in Littenseradiel een gedoogbeleid ontwikkeld voor jeugdketen. Dit beleid slaat goed aan. Maar moet voortdurend worden getoetst aan de praktijk. 5 SAMen leren. We willen een samenleving, waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een samenleving waarin iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Goed onderwijs draagt bij aan een veilige en sociale samenleving. Het is de plaats waar we, naast schoolse kennis en vaardigheden, ook leren met elkaar om te gaan. SAM is zich bewust van de waarde die kleine scholen hebben voor de dorpsgemeenschappen. Kwaliteit moet hierbij altijd leidend zijn. We staan open voor initiatieven om kleine scholen bij een teruglopend leerlingenaantal te behouden. Het gemeentelijk accommodatieplan speel hierbij een belangrijke rol. SAM vindt het belangrijk dat er in het primair onderwijs aandacht is voor kunst en cultuur, cultuuronderwijs, sport en beweging. Voor kinderen op de basisschool is kennismaken met deze zaken goed voor hun ontwikkeling. We ondersteunen de initiatieven met betrekking tot vroeg- en voorschoolse educatie voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Punt van zorg blijft de laaggeletterdheid, zeker sinds het project volwasseneneducatie is stopgezet. SAM wil dit wel op de agenda houden. Het Seniorenplatform heeft hier, met beperkt budget, een passend cursusaanbod voor ontwikkeld. 6 SAMen werken SAM wil de bestaande werkgelegenheid binnen de gemeente uitbreiden dan wel behouden. Van uitbreiding van bedrijventerreinen is geen sprake gezien de huidige economische situatie. Bovendien staat de provinciale regelgeving dit niet toe. We stellen hoge eisen aan de inrichting van bedrijventerreinen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan vergroening. Voor kleine bedrijven moet het mogelijk blijven om op de bestaande locatie

5 uit te breiden. De economische sector dient in onze gemeente te worden versterkt. Het doel moet zijn voldoende werkgelegenheid binnen onze gemeente te houden, waardoor leegloop uit de dorpen (en dus krimp) wordt voorkomen. De gemeente moet open staan voor nieuwe ontwikkelingen. Innovatie kan nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. Snel internet is van belang om met name ook de buitengebieden van dienst te zijn. Bedrijven die duurzamer willen werken en produceren, kunnen op de steun van SAM rekenen. Bij re-integratie willen wij specifiek kijken naar individuele mogelijkheden. We willen stimuleren dat mensen zonder werk weer aan de slag komen in passend werk,al dan niet met hulp van individuele trajecten. Ook mensen met minder mogelijkheden moeten kansen krijgen aan het arbeidsproces deel te nemen. Zeker voor deze groep, die anders in een sociaal isolement kan geraken, is werk belangrijk. Werk is ook belangrijk bij armoedebestrijding. We denken hierbij aan een provinciebrede aanpak, waarbij de nadruk ligt op startsubsidies voor en het enthousiasmeren van werkgevers. Belangrijk hierbij is de notitie Werkvermogen, die momenteel wordt ontwikkeld in samenwerking met collega gemeenten, Empatec en Pastiel. Hierin wordt uitvoering gegeven aan de participatiewet. Deze wet vraagt een andere kijk op de sociale werkvoorziening, de wet werk en bijstand en Wajong. Pastiel bemiddelt bij het vinden van werk voor mensen die inde WW komen, opdat ze bij reguliere bedrijven aan de slag kunnen. Met name bij mensen die goed en makkelijk plaatsbaar zijn, werkt dit goed. In het vervolgtraject wil SAM dat er meer aandacht uitgaat naar mensen die moeilijk plaatsbaar zijn. Dit vraagt creativiteit, gezien de beperkte beschikbare middelen. SAM zal zich tot het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat niemand buitenspel komt te staan! Op gebied van landbouw en landschap geeft SAM de voorkeur aan biologische landbouw en veeteelt, met aandacht voor natuur, milieu en diervriendelijke bedrijfsvoering. SAM is voorstander van verbreding van de activiteiten op het boerenbedrijf. Leegkomende, karakteristieke boerderijen moeten behouden worden, onder meer door andere vormen van bedrijvigheid toe te staan. Bij het afgeven van bouwvergunningen voor het verbouwen van boerenbedrijven is het goed eerst de bouwkundige constructies te inventariseren, conform de wens van de Boerderijenstichting Fryslân, ten behoeve van bouwhistorisch onderzoek. SAM verwacht veel van het landschapsontwikkelingsplan dat de gemeente momenteel opstelt. Met daarin het beeldkwaliteitplan, waarin de identiteit van het specifieke landschap van de Greidhoeke wordt beschreven. Met daarin aandacht voor de ecologische hoofdstructuur. In dit streek DNA moeten alle monumenten, kerkenpaden, jaagpaden, dijken en terpen worden opgenomen om ze voor de toekomst te kunnen behouden. De hoofdstructuur van het DNA wordt bepaald door de Slachte met zijn zijlen, de Swette, de Boalserter- en Frenstsjerterfeart en de vele dorpsfearten. In het bestemmingsplan dienen vergunningen voorwaardelijk te worden gekoppeld aan uitvoering en regels voor landschapsplannen. Belangrijk is aandacht voor de weidevogelstand. SAM ondersteunt de ontwikkeling van plas drasgebieden. De vermindering van biodiversiteit dient te worden tegengegaan. Hierbij denken we aan het gebruik van kruiden en kuikenzaden, vooral in de bermen en, waar mogelijk, langs sloten en vaarten. Dit moet verankerd worden in een gemeentelijk plan bermbeheer. SAM dringt er op aan dat de gemeente de beschikbare subsidiemogelijkheden bij de landbouwbedrijven onder de aandacht brengt. SAM is voor schaalvergroting op maat. Er moet voldoende maatschappelijk draagvlak zijn voor uitbreidingen. Keukentafelgesprekken kunnen hierbij veel vaker als instrument worden ingezet. Het gebruik van zonnepanelen willen we bevorderen. Onder meer door het plaatsen hiervan te verbinden aan het verlenen van toestemming voor uitbreiding van stallen. Bij het bouwen van stallen moet meer aandacht worden gegeven aan de inpassing in het landschap. Lichtvervuiling moet nog verder worden teruggedrongen. Veel boeren zijn hier al mee bezig. 5

6 SAM vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de eigenheid van Littenseradiel, zijn historisch landschap, gebouwen en monumenten. In, onder meer, het bestemmingsplan buitengebeid, de nota archeologie en de streekagenda Noord-West Fryslân moet het vitale platteland met zijn ruimtelijke kwaliteit ook ná de herindeling geborgd zijn. Bij de ontwikkeling van deze plannen is draagvlak onder, en inspraak van de bevolking voor SAM essentieel. Wat betreft het project Oude Paden- Nieuwe Wegen moet worden bekeken of subsidie mogelijk is voor boeren, zodat deze paden in oude glorie kunnen worden hersteld. Recreatie en toerisme verdienen in Littenseradiel een grotere plaats dan tot nu toe. SAM wil een actievere rol van de gemeenten en stelt voor een plan van aanpak te ontwikkelen in samenwerking met ondernemers, horeca, VVV en provincie. De streekagenda Noord-West Fryslân kan hierbij als ondersteuning dienen. SAM wil dat het project toeristische en recreatieve hoofdstructuur hierin wordt meegenomen. Samenwerking met Leeuwarden CH2018 dient onderzocht te worden en, daar waar mogelijk, te worden meegenomen in het plan. We vinden dat verblijfsrecreatie mogelijk moet worden gemaakt, mits in overeenstemming met aard en schaal van haar omgeving. SAM staat positief tegenover de uitvoering van het projectplan Lytse Farwegen. Archeologische plaatsen en vondsten binnen onze gemeente dienen, meer dan tot nu toe het geval is, toegankelijk gemaakt te worden voor het publiek. 7 SAMen duurzaam De dorpen in onze gemeente zijn als robijnen in een zee van groen. SAM heeft een toekomstscenario voor ogen waarin Littenseradiel een wezenlijke bijdrage levert aan de vermindering van de broeikasgassen. De analyse in de strategische visie zegt dat we in moeten zetten op de kwaliteiten van een kleine plattelandsgemeente, bewust van haar schoonheid en met volop mogelijkheden voor een duurzame groene toekomst. 6 In de open ruimte bij bedrijventerreinen en rondom de dorpen kunnen meer bomen en struiken worden geplant. De begroeiing kan dan de overgang zijn van het grasgroene platteland naar de bebouwing. SAM wil dat bij toekomstige ontwikkelingen en plannen wordt gekeken hoe deze het beste in het landschap kunnen worden ingepast. Bestemmingsplan buitengebied en het Beeldkwaliteitplan zijn hierbij leidend. Subsidies, voor zover aanwezig, kunnen ook worden gekoppeld aan kwaliteitsverbetering van activiteiten. Ons erfgoed, besef van het verleden, is van belang. Voor onderhoud aan monumenten is tot 2017 subsidie mogelijk. Er dient een gemeentelijk plan te worden opgesteld om monumenten te herstellen en te behouden. Natuurlijk is aandacht nodig voor het behoud van historisch relevante informatie. Het landschap is van iedereen. Historische paden en lanen dienen, daar waar gewenst, beplant te worden met soorten die thuishoren in het oorspronkelijke landschap. In de komende jaren moeten verder plannen worden ontwikkeld met betrekking tot wind- en zonne-energie. De gemeente heeft, met name op het gebied van zonnepanelen, al de nodige stappen gezet. SAM streeft naar energieneutraliteit. Littenseradiel heeft een nota verlichting opgesteld, die momenteel verder wordt uitgewerkt. SAM juicht het toe dat hierin aandacht wordt besteed aan minder lichtvervuiling naar de omgeving en het gebruik van milieuvriendelijke materialen. 8 SAMen naar 2018 Tijdens de doarpspetearen, gehouden in de voorbereiding op de herindelingsdiscussie in de gemeenteraad, heeft een groot deel van de bezoekers aangegeven wat belangrijk is om te behouden c.q. mee te nemen naar de nieuwe situatie in De raad heeft besloten 1 januari 2018 over te gaan tot herindeling. SAM vindt het belangrijk dat deze datum gehandhaafd blijft. De weg naar de herindeling is een drukke weg. In de voorbereiding moet er aandacht zijn voor de veranderingen voor de inwoners van de dorpen, voor de gemeentelijke organisatie en voor de

7 medewerkers. De essentiële waarden voor Littenseradiel moeten in de nieuwe situatie worden geborgd. We noemen bv. De Spulwike, Iepenloftspullen, goede bereikbaarheid, contacten met dorpsbelangen en verenigingen, Friestaligheid en gebruik Friese plaatsnamen. Er dient te worden vastgelegd wat moet blijven, wat mee moet en wat anders moet. Hierover zijn goede en zorgvuldige afspraken nodig met de toekomstige gemeenten en de provincie. De provincie en het rijk moeten nog goedkeuring geven aan de voorgenomen en voorgestelde herindeling. Het college heeft een routekaart ontwikkeld, die als uitgangspunt dient. Daarnaast vragen lopende zaken en veranderingen op de verschillende beleidsterreinen, terecht, veel tijd en aandacht. Ons wacht een intensieve periode, waarvan de uitkomst in grote lijnen vaststaat. In grote lijnen, dus wijzigingen en aanpassingen zijn altijd mogelijk. SAM vindt een open en transparante bestuurscultuur belangrijk. We nemen onze verantwoordelijkheid door een positieve bijdrage te leveren aan een goed functionerende gemeenteraad waarin het debat wordt gevoerd, besluitvorming plaatsvindt en wordt samengewerkt met alle andere partijen. Het bestuur is duaal. Sinds 2011 is er een nieuwe vergaderstructuur, waarbij burgers actief kunnen deelnemen aan het debat. Twee weken voor de raadsvergadering wordt een rûntepetear gehouden, waarin niet alleen de raadsleden vragen kunnen stellen aan de portefeuillehouders, maar ook burgers kunnen meespreken. Zo kunnen leden van de raad aanvullende informatie verkrijgen. SAM is enthousiast over deze nieuwe vorm van vergaderen. Wij zullen via onze website onze stellingname en besluiten verantwoorden. We organiseren voor iedereen toegankelijke fractievergaderingen en houden minimaal driemaal per jaar een SAM-café over actuele onderwerpen. We willen het debat ook buiten de raad voeren en zullen dorpen uitnodigen actief met ons in gesprek te gaan. SAM wil graag een bijdrage leveren aan het gemeentebestuur en zal hiervoor wethouder(s) leveren die in de eigen gemeente wonen. Wij staan achter het besluit van de gemeente om te komen tot herindeling, maar volgen de ontwikkelingen nauwlettend om bij gewijzigde omstandigheden steeds weer de beste oplossing voor onze inwoners te kunnen kiezen. Dan zullen de inwoners opnieuw worden geraadpleegd. We maken ons sterk voor het continueren van deelname van Littenseradiel aan bestaande, goed renderende samenwerkingsverbanden. Hoewel de positie daarin in sommige gevallen is gewijzigd, is het zaak een duidelijk eigen geluid te laten horen. Wij hebben immers veel te bieden en veel kennis en ervaring in huis. Wij denken dat de bereikbaarheid van het gemeentehuis goed is. Ook digitaal. De gemeente moet transparant zijn en kwalitatief goede diensten leveren. Het blijft noodzaak ambtenaren optimaal toe te rusten voor hun taak. SAM wil dat Littenseradiel, in navolging van andere gemeenten, doorgaat met acties om te komen tot een Fair-Trade gemeente. De komende jaren staan in het teken van grote veranderingen. Naast de herindeling in 2018 krijgen we te maken met de gevolgen van onder meer: vergrijzing, bevolkingsafname, gevolgen van klimaatsverandering en de economische crisis. Een duidelijk antwoord hierop is volgens SAM te vinden in een woon- en leefklimaat van hoge kwaliteit. Een goed beleid op gebied van sociaal welzijn, duurzaamheid, werkgelegenheid, onderwijs en cultuur moet daaraan bijdragen. Daar is ook een moderne infrastructuur op de gebieden van zorg, openbaar vervoer en dorpshuizen voor nodig. Door het rijk opgelegde bezuinigingen hebben de komende jaren flinke gevolgen voor onze gemeente. Creatief denken in kansen, een ruime blik en een sociaal hart zijn hierbij onmisbaar. SAM vindt dat niemand buitenspel mag komen te staan! 7