Reglement KBC-Mobile Business Banking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement KBC-Mobile Business Banking"

Transcriptie

1 Reglement KBC-Mobile Business Banking Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 5 december Zij telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie tussen de contractant en de bank voor het gebruik van KBC-Mobile Business Banking. Dit reglement vormt een bijlage bij het Reglement KBC-Online for Business en zij vormen samen met de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV en de Overeenkomst KBC-Mobile Business Banking de raamovereenkomst. De contractant en, in voorkomend geval, de door hem aangewezen beheerder(s), verklaart (verklaren) kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement en de toepassing ervan uitdrukkelijk te hebben aanvaard door de ondertekening van de Overeenkomst KBC-Mobile Business Banking. Voor zover de bepalingen van deze bijlage niet expliciet afwijken van de begripsbepalingen (hoofdstuk I) en de gebruiksvoorwaarden (hoofdstuk III, art. 1-23) zoals opgenomen in Reglement KBC-Online for Business, blijven de bepalingen van het Reglement KBC-Online for Business van toepassing. I. Begripsbepaling Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, vormen onderstaande definities een aanvulling op de definities zoals opgenomen in hoofdstuk I van het Reglement KBC-Online for Business, waarvan deze bijlage een integraal deel uitmaakt. Onderstaande definities zijn enkel van toepassing in deze bijlage. KBC: KBC Bank NV contractant: De persoon (natuurlijke of rechtspersoon) zoals gedefinieerd in het Reglement KBC-Online for Business, die in het kader van zijn beroepsactiviteit de Overeenkomst KBC- Mobile Business Banking heeft onderschreven. gebruiker: Elke door de contractant aangewezen natuurlijke persoon, optredend in de hoedanigheid van rekeninghouder of volmachthebber, die de toelating heeft gekregen van de contractant of, in voorkomend geval, de beheerder om de KBC-Mobile Business Bankingdiensten te gebruiken. De gebruiker is ofwel (i) een standaard-gebruiker, ofwel (ii) een beheerder. beheerder: Een door de contractant gemachtigde natuurlijke persoon, (i) rekeninghouder, (ii) volmachthebber, (iii) wettelijk vertegenwoordiger die naast zijn bevoegdheden als standaard-gebruiker iedere gebruiker de toelating moet geven om KBC-Mobile Business Banking te gebruiken, alvorens de gebruiker deze toepassing kan activeren. KBC-Mobile Business Banking: Het geheel van procedures die toegang bieden tot (een deel van) de diensten van KBC-Online for Business via een eigen toestel en die het de contractant mogelijk maken om zijn bankzaken op afstand te beheren. overeenkomst KBC-Mobile Business Banking/overeenkomst: De overeenkomst tussen KBC en de contractant die deel uitmaakt van de Overeenkomst KBC-Online for Business en waarin de contractant verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement en de toepassing ervan uitdrukkelijk te hebben aanvaard. opdracht: Opdracht zoals gedefinieerd in het reglement KBC- Online for Business met uitzondering van verzekeringsdiensten. toegangs- en ondertekeningsmiddelen: Een gebruiker krijgt toegang tot KBC-Mobile Business Banking aan de hand van een identificatiecode en een pincode en kan opdrachten ondertekenen met zijn pincode. Deze toegangs- en ondertekeningsmiddelen wijken af van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen waardoor een gebruiker toegang krijgt tot KBC- Online for Business. Meer informatie over de toegangs- en ondertekeningsmiddelen en de beveiling van KBC-Mobile Business Banking kan men terugvinden diensten: De huidige en toekomstige diensten die via KBC-Mobile Business Banking beschikbaar worden gesteld aan de contractant en zijn gebruikers en die verder worden beschreven onder art. 3 van dit reglement. toestel: Het mobiele instrument waardoor een gebruiker toegang krijgt tot KBC-Mobile Business Banking, zijnde een smartphone of tablet computer. identificatiecode: Een persoonlijk nummer waarmee de gebruiker zich kan identificeren om toegang te krijgen tot KBC- Mobile Business Banking op voorwaarde dat de juiste pincode wordt gebruikt bij de aanmelding. pincode/wachtwoord: Een persoonlijke en vertrouwelijke identificatiecode (die bestaat uit 5 cijfers) waarmee de gebruiker zich kan identificeren om toegang te krijgen tot KBC- Mobile Business Banking op voorwaarde dat de juiste identificatiecode wordt gebruikt bij aanmelding. Door middel van de pincode kan de gebruiker opdrachten ondertekenen. Deze pincode kan verschillen naargelang het toestel via dewelke de gebruiker toegang neemt tot KBC-Mobile Business Banking. activatiecode: Een alfanumerieke code die wordt aangemaakt wanneer een gebruiker KBC-Mobile Business Banking aanvraagt in KBC-Online for Business en die gebruikt moet worden bij de eerste aanmelding in KBC-Mobile Business Banking. systeemvereisten: De systeemvereisten waaraan het toestel moet voldoen en die terug te vinden zijn gekende begunstigde: Een begunstigde die is opgenomen in het begunstigdenbestand van KBC-Online for Business. QR-code of scash-code: Een tweedimensionale streepjescode waarbij QR een afkorting is van Quick Response. scashen: De communicatie tussen twee toestellen waarbij een overschrijving wordt aangemaakt door middel van een Scash-code. AA1158 V /- P. 1/5

2 II. Gebruiksvoorwaarden Voor zover de bepalingen hierna niet expliciet afwijken van de artikelen 1-23 van het Reglement KBC- Online for Business, blijven deze laatste bepalingen van toepassing. Artikel 1 - Toegang tot KBC-Mobile Business Banking De contractant en de gebruikers zijn ertoe gehouden KBC-Mobile Business Banking te gebruiken tegen de in dit reglement bepaalde voorwaarden die de bank bepaalt. De toegang tot en het gebruik van KBC-Mobile Business Banking is enkel toegestaan voor gebruikers die al gemachtigd zijn om KBC-Online for Business te gebruiken en die bijkomend de toestemming krijgen van de contractant en, in voorkomend geval, van de beheerder om KBC-Mobile Business Banking te gebruiken. De inschrijving op KBC-Mobile Business Banking gebeurt via registratie in KBC-Online for Business. De toepassing KBC-Mobile Business Banking wordt geactiveerd bij het eerste gebruik. De hiertoe gemachtigde beheerder kan voor een gebruiker waarvoor de toepassing KBC-Mobile Business Banking of een dienst in KBC-Mobile Business Banking niet langer gewenst is, de toepassing of de dienst in KBC-Online for Business uitschakelen. Artikel 2 - Identificatie van de gebruikers De identificatie van de gebruiker, wanneer hij zich wenst aan te melden in KBC-Mobile Business Banking, en de ondertekening van opdrachten, gebeurt aan de hand van de toegekende toegangs- en ondertekeningsmiddelen. Op het moment van inschrijving op KBC-Mobile Business Banking via KBC-Online for Business verkrijgt de gebruiker zijn identificatiecode en een activatiecode met beperkte geldigheidsduur om zich aan te kunnen melden in KBC-Mobile Business Banking. Op het moment dat de gebruiker zich een eerste keer aanmeldt in KBC-Mobile Business Banking, moet hij de activatiecode wijzigen in een zelf gekozen pincode van vijf cijfers. Deze pincode kan verschillen naargelang het toestel waardoor hij toegang neemt tot KBC- Mobile Business Banking. De identificatiecode kan niet gewijzigd worden. Een nieuwe pincode kan worden aangevraagd via KBC- Online for Business. Indien een gebruiker drie keer na elkaar een foutieve pincode gebruikt, wordt de toegang tot KBC-Mobile Business Banking geblokkeerd. In dat geval moet de gebruiker een nieuwe pincode aanvragen via KBC-Online for Business. Artikel 3 - Beschrijving van de diensten verbonden aan KBC-Mobile Business Banking KBC-Mobile Business Banking biedt de gebruiker de volgende diensten aan via zijn toestel: Consultatie rekeninginformatie Overschrijvingen Bijtekenen betaalopdrachten Bijtekenen bestanden Welke hij moet gebruiken overeenkomstig de in dit reglement opgenomen voorwaarden. Een gebruiker kan slechts gebruik maken van deze diensten indien hij ook toegang heeft tot deze diensten in KBC-Online for Business. Via KBC-Mobile Business Banking krijgt de gebruiker alleen toegang tot bankdiensten, niet tot verzekeringsdiensten. 3.1 Consultatie rekeninginformatie Via de dienst consultatie rekeninginformatie kan de gebruiker in KBC-Mobile Business Banking het realtime saldo consulteren van de rekeningen die voor de gebruiker eveneens zichtbaar zijn in KBC-Online for Business. De vereffende rekeningen worden hierbij niet getoond. Bij rekeningen in een ander devies dan de EUR wordt het saldo getoond in het devies. Bij het consulteren van deze rekeningen kan men per rekening de detailgegevens opvragen waardoor men een overzicht krijgt van de verrichtingen en bijlagen. 3.2 Overschrijvingen Via de dienst Overschrijvingen kan de gebruiker geld overschrijven van eigen rekeningen van de contractant naar rekeningen van derden en tussen eigen rekeningen van de contractant. Alle betalingsopdrachten die worden gegeven aan de bank worden beheerst door art. I.16.1 t.e.m. I van de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV. Het menu Scashen biedt de gebruiker de mogelijkheid om informatie in verband met een betalingstransactie via zijn toestel uit te wisselen met het toestel van een andere KBC-Mobile Business Banking of KBC-Mobile banking gebruiker waarbij er een overschrijving (scashverrichting) wordt aangemaakt via een Scash-code. Scashverrichtingen kunnen enkel gebeuren tussen KBC-rekeningen en CBC-rekeningen. Wanneer een gebruiker-betaler een betalingstransactie wenst uit te voeren kan hij via een Scash-code de vereiste informatie uit het toestel van de begunstigde ophalen en inscannen. De gebruiker-betaler bevestigt zijn betalingstransactie met zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen. Anderzijds kan een gebruiker-begunstigde aan een andere KBC-Mobile (Business) Banking gebruiker via de Scash-code de vereiste informatie in verband met een betalingstransactie doorgeven. De gebruiker moet in het instellingenmenu de rekening aanduiden via dewelke hij dergelijke betalingstransacties kan uitvoeren en ontvangen. De contractant machtigt de bank onherroepelijk om zijn rekening te debiteren voor het bedrag van de opdrachten die via KBC-Mobile Business Banking worden uitgevoerd. Het onregelmatig debetsaldo dat op een rekening kan ontstaan ingevolge die debitering kan niet beschouwd worden als een kredietverlening en moet onmiddellijk door de contractant worden aangezuiverd. De opdrachten die in het kader van KBC-Mobile Business Banking worden doorgestuurd, worden door de bank uitgevoerd op voorwaarde dat de status van deze rekening, de achterliggende volmachten en de overeenkomsten en reglementen die ze regelen het mogelijk maken. Het gebruik van KBC-Mobile Business Banking voor de verzending van opdrachten naar de bank wijzigt de aard van die opdrachten niet. Voor het uitvoeren van overschrijvingen via KBC- Mobile Business Banking gelden er limieten. Zie art. 7 van dit reglement. AA1158 V /- P. 2/5 Reglement KBC-Mobile Business Banking

3 3.3. Bijtekenen betaalopdrachten Via de dienst Bijtekenen betaalopdrachten kan een gebruiker individuele betaalopdrachten die werden klaargezet in KBC-Online for Business, ondertekenen of indien nodig een extra handtekening plaatsen ( bijtekenen ) opdat de opdracht door de bank kan uitgevoerd worden. Enkel de gebruiker die de vereiste achterliggende volmacht heeft op de betreffende rekening, zal de betaalopdracht kunnen (bij)tekenen. Via KBC-Mobile Business Banking kan men geen betaalopdrachten wijzigen, aanmaken of klaarzetten om (bij) te tekenen. Voor het bijtekenen van betaalopdrachten via KBC- Mobile Business Banking gelden er limieten. Zie art. 7 van dit reglement. 3.4 Bijtekenen bestanden Via de dienst Bijtekenen bestanden kan een gebruiker een bestand met betaalopdrachten die werd klaargezet in KBC-Online for Business, ondertekenen of indien nodig een extra handtekening plaatsen opdat alle betaalopdrachten die deel uitmaken van het bestand, door de bank kunnen uitgevoerd worden. Enkel de gebruiker die de vereiste achterliggende volmacht heeft op de betreffende rekening, zal het bestand kunnen (bij)tekenen. Via KBC-Mobile Business Banking kan men geen bestanden wijzigen, aanmaken of klaarzetten om (bij) te tekenen. Voor het bijtekenen van bestanden via KBC-Mobile Business Banking gelden er limieten. Zie art. 7 van dit reglement. Artikel 4 - Beveiliging en ondertekening van opdrachten - bewijsclausule 4.1 Ondertekening van opdrachten - bewijsclausule De beveiliging van KBC-Mobile Business Banking is aan eigen voorwaarden onderworpen. Alle opdrachten/orders moeten ondertekend en beschermd worden door middel van een pincode. Een betalingstransactie of een reeks van betalingstransacties wordt pas als toegestaan aangemerkt als de gebruiker heeft ingestemd met de uitvoering van de betalingstransacties(s) door de ondertekening met zijn pincode. Onder voorbehoud van wat is bepaald in artikel 10 van dit reglement en art. 13 van het KBC- Online for Business reglement, erkent de contractant de rechtsgeldigheid van de door de bank uitgevoerde opdrachten die hijzelf of zijn gebruiker heeft ondertekend met zijn pincode. De contractant doet uitdrukkelijk afstand van het recht om de geldigheid of het bewijs van verbintenissen die voortvloeien uit de opdrachten, orders of betalingstransacties die werden ondertekend met een pincode, aan te vechten. 4.2 Beveiliging De toegangs- en ondertekeningsmiddelen zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De gebruiker dient alle redelijke maatregelen te nemen om zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen zo veilig mogelijk te bewaren. Hij moet de veiligheidstips die hem in dat kader door de bank worden verstrekt naleven. De toegangs- en ondertekeningsmiddelen moeten discreet worden ingevoerd. De gebruiker moet ervoor zorgen dat niemand deze kan zien en moet de bank op de hoogte brengen ingeval hij ongewoon gedrag opmerkt. Indien de gebruiker een nieuwe pincode kiest, moet hij voor de hand liggende combinaties vermijden. Indien de gebruiker weet dat het vertrouwelijk karakter van zijn pincode niet meer gegarandeerd is, moet hij via KBC-Online for Business een nieuwe pincode aanvragen. De gebruiker verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat zijn toestel voldoet aan de systeem- en beveiligingsvereisten zoals opgenomen op de KBC-website. De gebruiker zal hiertoe de op zijn toestel ingebouwde systeembeveiligingen respecteren, zodat hij KBC- Mobile Business Banking op een veilige manier kan gebruiken. Indien de gebruiker deze systeembeveiligingen bewust uitschakelt, kan de bank niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die hieruit voortvloeit. Artikel 5 - Blokkering KBC-Mobile Business Banking De bank kan de toegang tot KBC-Mobile Business Banking tijdelijk blokkeren ten aanzien van alle gebruikers om objectief gerechtvaardigde redenen die verband houden met de veiligheid van KBC-Mobile Business Banking, het vermoeden van niet-toegestaan of bedrieglijk gebruik van KBC-Mobile Business Banking of de toegangs-en ondertekeningsmiddelen. In die gevallen informeert de bank de contractant indien mogelijk voor de blokkering, of onmiddellijk daarna op de hiernavolgende wijze: een gewone brief, een , elektronische kanalen voor bankieren op afstand (zoals KBC-Online for Business) of op een andere gepaste wijze. Deze informatieverstrekking is niet vereist wanneer dit objectief gerechtvaardigde veiligheidsoverwegingen zou doorkruisen of verboden is krachtens toepasselijke wetgeving. De bank deblokkeert KBC-Mobile Business Banking zodra de redenen voor de blokkering niet langer bestaan. De beheerder kan op elk ogenblik de toegang van een gebruiker tot KBC-Mobile Business Banking (of tot bepaalde diensten in KBC-Mobile Business Banking) tijdelijk blokkeren via KBC-Online for Business. Indien de beheerder de blokkering niet meer aangewezen acht, kan hij deze blokkering terug afzetten. Een gebruiker kan ook zelf tijdelijk zijn toegang tot KBC-Mobile Business Banking blokkeren/deblokkeren via KBC-Online for Business. Artikel 6 - Beschikbaarheid van KBC-Mobile Business Banking De bank zal alle vereiste inspanningen leveren om KBC-Mobile Business Banking 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te houden. Artikel 7 - Uitgavenlimieten limietwijziging 7.1 Uitgavenlimieten In afwijking van art. 8 van het Reglement KBC-Online for Business gelden er voor het uitvoeren van overschrijvingen via KBC-Mobile Business Banking wel limieten. De limiet is verschillend naargelang het een overschrijving is naar een gekende begunstigde of een overschrijving naar een niet-gekende begunstigde. Deze limieten kunnen teruggevonden worden op AA1158 V /- P. 3/5 Reglement KBC-Mobile Business Banking

4 Een begunstigde kan enkel toegevoegd worden in KBC-Online for Business, niet via KBC-Mobile Business Banking. Ook voor het bijtekenen van betaalopdrachten en bestanden gelden er limieten die terug te vinden zijn Limieten zijn altijd ondergeschikt aan en begrensd door de achterliggende volmachten van de gebruiker. 7.2 Limietwijziging Bepaalde gebruikers kunnen een limietverhoging vragen op gebruikersniveau voor de diensten Bijtekenen betaalopdrachten en Bijtekenen bestanden. Aan welke voorwaarden deze gebruikers moeten voldoen en welke procedure gevolgd dient te worden om een limietverhoging te vragen, kan geraadpleegd worden De nieuwe limieten mogen niet hoger liggen dan de bedragen waarvoor de gebruiker, op grond van zijn achterliggende volmachten, mag tekenen. De nieuwe limieten moeten daarnaast ook rekening houden met zijn gebruikelijk uitgavenpatroon en met wat hij redelijkerwijs aan betalingstransacties mag verwachten, om de risico s eigen aan het gebruik van dit mobiel betaalinstrument maximaal te beperken. Gebruikers kunnen ook een limietverlaging vragen op gebruikersniveau voor de diensten Bijtekenen betaalopdrachten en Bijtekenen bestanden. Welke procedure gevolgd dient te worden om een limietverlaging te vragen, kan geraadpleegd worden op KBC Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden ten aanzien van de gebruiker, contractant of een derde, voor de eventuele schade die de niet of laattijdige uitvoering van opdrachten en/of bestanden kan teweegbrengen wanneer dit een gevolg is van de invoering van een te hoge limiet die niet beantwoordt aan de achterliggende volmachten. Artikel 8 - Verplichtingen van de contractant en de gebruiker voor wat betreft de toegangs- en ondertekeningsmiddelen De verplichtingen van de contractant en de gebruiker ten aanzien van hun toegangs- en ondertekeningsmiddelen zoals beschreven in art. 10 van het KBC- Online for Business reglement, zijn eveneens van toepassing voor wat betreft hun toegangs- en ondertekeningsmiddelen voor KBC-Mobile Business Banking, onverminderd artikel 4 van dit reglement. Waar in art. 10 van het KBC-Online for Business reglement sprake is van het begrip paswoord, moet dit in deze context begrepen worden als pincode zoals gedefinieerd in hoofdstuk I van dit reglement. Artikel 9 - Verplichtingen van de bank De verplichtingen van de bank zoals opgesomd in art. 12 van het KBC-Online for Business reglement zijn overeenkomstig van toepassing binnen KBC-Mobile Business Banking. Het gebruik van KBC-Online for Business moet in deze context begrepen worden als het gebruik van KBC-Mobile Business Banking. Artikel 10 - Aansprakelijkheid en risicoregeling De bank kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer bepaalde diensten binnen KBC-Mobile Business Banking tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerkzaamheden of door overmacht. De bank zal de contractant tijdig, en minstens één week op voorhand, op de hoogte brengen van de onbeschikbaarheid als gevolg van geplande onderhoudswerkzaamheden, en de vermoedelijke duur ervan. De bank is wel aansprakelijk in geval van nietuitvoering of gebrekkige uitvoering van bancaire transacties met KBC-Mobile Business Banking, mits deze schade niet mede veroorzaakt werd door een fout of nalatigheid van de contractant of zijn gebruikers; een verkeerd of onoordeelkundig gebruik van KBC-Mobile Business Banking. De bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het gevolg is van het niet of slecht functioneren van: het door de gebruiker gebruikte toestel; een gebrekkige, slecht werkende internetverbinding; een niet-geoorloofde combinatie van KBC-Mobile Business Banking met programmatuur van de contractant of de gebruiker; Onder voorbehoud van wat bepaald is in artikel 12 van het reglement KBC-Online for Business, is de aansprakelijkheid van de bank in het kader van de overeenkomst KBC-Mobile Business Banking beperkt tot euro per schadegeval of samenhangende reeks van gebeurtenissen. Artikel 11 - Opzegging De KBC-Mobile Business Banking overeenkomst geldt voor onbepaalde duur. De contractant kan op elk ogenblik zijn overeenkomst beëindigen. Hij moet zich hiervoor wenden tot zijn bankkantoor. De bank is gerechtigd de overeenkomst te allen tijde op te zeggen mits een opzegtermijn van 2 maanden wordt in acht genomen. De bank heeft het recht om de overeenkomst KBC- Mobile Business Banking onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen en de toegang van de contractant en zijn gebruikers tot KBC-Mobile Business Banking stop te zetten: ingeval het vertrouwen in de contractant ernstig is geschaad; ingeval de contractant of de gebruiker(s) de toegangs- en beveiligingsprocedures niet naleeft (naleven); ingeval de contractant of de gebruiker(s) KBC- Mobile Business Banking niet conform dit reglement gebruikt(gebruiken); in geval van ernstige wanprestatie; bij een vastgesteld bedrieglijk of onrechtmatig gebruik. De bank zal hiertoe het gebruik van KBC-Online for Business stopzetten en de overeenkomst KBC-Online for Business beëindigen. De opzeg van KBC-Online for Business leidt van rechtswege tot de opzeg van KBC-Mobile Business Banking in hoofde van de contractant. Artikel 12 - Reikwijdte van het gebruiksrecht en intellectuele eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten op KBC-Mobile Business Banking, de bijbehorende documentatie en AA1158 V /- P. 4/5 Reglement KBC-Mobile Business Banking

5 de aangeboden diensten berusten exclusief bij de bank. Niets in deze overeenkomst strekt tot de algehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten. De contractant en de gebruikers onthouden zich van elke inbreuk op de genoemde intellectuele eigendomsrechten. De contractant en de gebruiker(s) verwerven slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om KBC-Mobile Business Banking te gebruiken in overeenstemming met de overeenkomst KBC-Mobile Business Banking. Het is de contractant en de gebruiker(s) verboden: KBC-Mobile Business Banking hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, gratis of tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen van derden; KBC-Mobile Business Banking, of de binnen KBC- Mobile Business Banking aangeboden diensten, de bijhorende documentatie te kopiëren, te vertalen, te bewerken, te compileren of anderszins te veranderen zonder voorafgaande toestemming van de bank; de vermeldingen in KBC-Mobile Business Banking en de bijbehorende documentatie i.v.m. het auteursrecht van de bank te verwijderen. Artikel 13 - Vergoeding De bank behoudt zich het recht voor een vergoeding te vragen voor de toepassing KBC-Mobile Business Banking. De contractant en de gebruiker dragen zelf de kosten voor de aankoop, installatie en werking van hun toestel en de KBC-Mobile Business Banking applicatie. Zij dragen eveneens de kosten voor toegang tot het internet. Tarief: zie de website Artikel 14 - Wijzigingen van reglement en toevoeging nieuwe diensten De bank behoudt zich het recht voor om de bepalingen van dit reglement te wijzigen. Iedere wijziging wordt minstens twee maanden voor haar toepassing aan de contractant meegedeeld met een bericht in KBC-Online for Business, of op een andere gepaste wijze. De contractant beschikt over de mogelijkheid om binnen een termijn van twee maanden de overeenkomst kosteloos op te zeggen wanneer hij niet akkoord gaat met de wijzigingen. Wijzigingen worden voor de contractant bindend wanneer hij de overeenkomst niet heeft opgezegd binnen twee maanden na de kennisgeving. Wanneer er nieuwe diensten worden toegevoegd aan KBC-Mobile Business Banking, wordt de contractant vooraf geïnformeerd van de aanvullende contractvoorwaarden waaronder de prijs. De contractant die een nieuwe dienst wenst te gebruiken moet instemmen met de voorwaarden van de betreffende dienst, hetzij online in KBC-Online for Business aan de hand van de hem toegekende toegangs- en ondertekeningsmiddelen, hetzij door een manuele ondertekening van de aanvullende contractvoorwaarden. Artikel 15 Helpdesk Voor alle vragen inzake KBC-Mobile Business Banking kan de contractant terecht bij: KBC-Helpdesk: KBC-Telecenter: Buiten de kantooruren: AA1158 V /- P. 5/5 Reglement KBC-Mobile Business Banking

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 25 maart 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 juni 2013. Deze uitgave telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met betrekking

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 15 oktober 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 december 2013. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 1 oktober 2012. Zij telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake KBC- Mobile Banking tussen enerzijds

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 26 oktober 2015 en van kracht met ingang van 27 oktober 2015 Deze uitgave telt 10 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlage regelen de contractuele relatie met betrekking tot

Nadere informatie

Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking

Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking Hieronder volgt een overzicht van wat je met KBC-Mobile Banking allemaal kunt doen. Als je KBC-Mobile Banking niet alleen gebruikt voor

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"). Lees in ieder geval Sectie 1 Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"): - de Sectie 1: Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile is van toepassing op alle klanten

Nadere informatie

Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank

Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank Zakelijk Betalen Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank Met Mobiel Bankieren Zakelijk heeft u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. Mobiel Bankieren

Nadere informatie

Reglement online@vdk for professionals - 1 -

Reglement online@vdk for professionals - 1 - Reglement online@vdk for professionals - 1 - Dit reglement regelt de contractuele relatie tussen VDK Spaarbank en de abonnee m.b.t. de dienst online@vdk for professionals van VDK Spaarbank nv. Het legt

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

Voorwaarden. SNS Mobiel Bankieren Zakelijk

Voorwaarden. SNS Mobiel Bankieren Zakelijk Voorwaarden SNS Mobiel Bankieren Zakelijk Met SNS Mobiel Bankieren Zakelijk hebt u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. SNS Mobiel Bankieren Zakelijk werkt

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Beschrijving van de diensten in KBC-Touch

Beschrijving van de diensten in KBC-Touch Beschrijving van de diensten in KBC-Touch KBC-Touch is opgedeeld in 5 grote thema s : Betalen, Sparen en Beleggen, Wonen, Gezin, Voertuig. Hieronder volgt een overzicht van de diensten per thema. Binnen

Nadere informatie

Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank

Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank Zakelijk Betalen Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank Met Mobiel Bankieren Zakelijk heeft u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. Mobiel Bankieren

Nadere informatie

Voorwaarden BNG Data Services Online

Voorwaarden BNG Data Services Online Voorwaarden BNG Data Services Online Artikel 1. Werkingssfeer 1.1 Alle betrekkingen tussen nv Bank Nederlandse Gemeenten (de Bank ) en haar cliënten (de Cliënt ) in relatie tot BNG Data Services Online

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl

Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl Versie: 1.0 Datum: 9 juli 2014 Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl Artikel 1. Definities De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis. 1.1. Algemene

Nadere informatie

- Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de Greenchoice-applicatie.

- Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de Greenchoice-applicatie. Algemene Voorwaarden Greenchoice-applicatie Versie: 28 november 2016 1 Begripsomschrijvingen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Voorwaarden Zwitserleven Mobiel Bankieren

Voorwaarden Zwitserleven Mobiel Bankieren Voorwaarden Zwitserleven Mobiel Bankieren Inhoud 4 De eerste keer Zwitserleven Mobiel Bankieren gebruiken 1. Wat is Zwitserleven Mobiel Bankieren? 2. Wie kan Zwitserleven Mobiel Bankieren gebruiken? 3.

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten)

Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Algemene voorwaarden Boom uitgevers Amsterdam BV (consumenten) Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ABN AMRO Internet Betaalproducten

Algemene voorwaarden ABN AMRO Internet Betaalproducten Algemene voorwaarden ABN AMRO Internet Betaalproducten Algemene Voorwaarden Internet Betaalproducten DEFINITIES Cliënt: Aansluitdocumentatie: Internet Betaalproducten: Overeenkomst: Transactie: Werkdag:

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Versie: 1.0 Datum: 02-12-2014 Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN 1. Definities 1.1 Applicatie: de applicatie van CONSTAMED waarvoor de artsen zich kunnen registreren en waarvan de artsen kunnen gebruik maken. Via de applicatie kunnen de Arts en de Patiënt met elkaar

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Mobiel Bankieren Zakelijk

Voorwaarden SNS Mobiel Bankieren Zakelijk Voorwaarden SNS Mobiel Bankieren Zakelijk 8.4111.00 (25-07-2017) Voorwaarden SNS Mobiel Bankieren Zakelijk Met SNS Mobiel Bankieren Zakelijk heb je de bank altijd op zak. Je kunt overal je saldo checken

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE Voor een goed begrip van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna Gebruiksvoorwaarden genoemd) gelden dezelfde definities zoals bepaald in

Nadere informatie

Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst.

Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst. Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst. Versie 1.3 d.d. 17 februari 03 1. Definities 1.1. Technische Unie website: Het binnen Internet - of enig ander door Technische Unie B.V. te verkiezen

Nadere informatie

ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen

ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen 1 E-banking overeenkomst voor natuurlijke personen ABN AMRO Bank nv De ondergetekenden: A. ABN AMRO Bank nv, met maatschappelijke zetel te G. Mahlerlaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Ziggo Bapp. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Bapp. Aanvullende voorwaarden Ziggo Aanvullende voorwaarden Per september 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel 3 Artikel 3 Installatie en aanvang Abonnement 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement KBC-Online 1 DEFINITIES EN DIENSTEN. Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden.

Reglement KBC-Online 1 DEFINITIES EN DIENSTEN. Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Online, beschrijven de diensten en bepalen

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Reglement KBC-Touch 1 DEFINITIES EN DIENSTEN

Reglement KBC-Touch 1 DEFINITIES EN DIENSTEN Reglement KBC-Touch Deze versie werd geregistreerd in Leuven op 18 juni 2015. Ze telt 11 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Touch, beschrijven de diensten en bepalen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de dienst MOBILEbanking. Deze Bijzondere

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

Partnerschapovereenkomst. Tussen FutureCare en Stichting Boost Foundation. 7 augustus 2016 kenmerk: #00001 status: 1.00 Final

Partnerschapovereenkomst. Tussen FutureCare en Stichting Boost Foundation. 7 augustus 2016 kenmerk: #00001 status: 1.00 Final Partnerschapovereenkomst Tussen FutureCare en Stichting Boost Foundation. 7 augustus 2016 kenmerk: #00001 status: 1.00 Final Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Artikel 1. Definities 2 Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden E-Producten Inhoudsopgave 1. Definities en omschrijvingen 2. Toepassing algemene voorwaarden 3. Zorgvuldig gebruik 4. Omvang gebruiksrecht 5. Tarieven en prijzen 6. Aflevering en installatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE 1. Definities Voor doeleinden van deze algemene voorwaarden inzake dienstverlening en gebruik van de website (de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden Ziggo Muziek Aanvullende voorwaarden Per 1 juni 2011 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Muziek 3 Artikel 3 installatie en aanvang Abonnement 3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden boeken.bereslim.nl

Gebruikersvoorwaarden boeken.bereslim.nl Gebruikersvoorwaarden boeken.bereslim.nl 1. Definities: De Website Het Beveiligde gedeelte van de Website Gebruikersvoorwaarden Bereslim Bezoeker Gebruiker De website boeken.bereslim.nl danwel de website

Nadere informatie

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata

/// Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata /// Gebruiksvoorwaarden en bepalingen Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata Voor taken van algemeen belang GDIVlaanderen deelnemers Elke deelnemer aan GDIVlaanderen heeft toegang

Nadere informatie

2.2 Documentatie over de ASID Dienst is te vinden in het OMI Cookbook, in te zien op: www.t-mobile.nl/asid.

2.2 Documentatie over de ASID Dienst is te vinden in het OMI Cookbook, in te zien op: www.t-mobile.nl/asid. T-Mobile ASID Algemene Voorwaarden 1. Definities ASID: anonieme subscriber ID, een uniek en anoniem nummer van T-Mobile Eindgebruikers dat T-Mobile kan activeren voor de URL van Content Providers onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING (Geldig vanaf 08/07/2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING (Geldig vanaf 08/07/2015) ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING (Geldig vanaf 08/07/2015) I. ALGEMEEN De dienst Easy banking wordt geregeld door de Algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN

OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN Stichting Vilans te Utrecht, verder te noemen 'Vilans', in deze vertegenwoordigd door prof. dr. H.L.G.R. Nies, en te , hierna te noemen het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Maart 2015. Anders Financieren +31( 0)165 396 788

Algemene Voorwaarden. Maart 2015. Anders Financieren +31( 0)165 396 788 Algemene Voorwaarden Maart 2015 Anders Financieren +31( 0)165 396 788 Anders Financieren 2 1. Definities Account: het door de Gebruiker op de Website middels registratie aangemaakt profiel welke toegang

Nadere informatie

Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd

Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd versie 11 september 2013 De magische Bongerd is een handelsnaam van Dreamware BV. Artikel 1 - Algemeen 1.1 - Toepasselijkheid Onderstaande voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App

Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de registratie in, het gebruik van en de toegang tot de BC/MC mobiele

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 1.Toepassingsbereik en definities 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Internetbankieren zijn van toepassing op alle Internetdiensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten; GEBRUIKERSOVEREENKOMST THEODOOR INSIGHT Artikel 1 Definities Cliënt elke cliënt van Theodoor Gilissen die wordt toegelaten tot het gebruik van Theodoor Insight en daartoe deze overeenkomst heeft gesloten;

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT

NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT Wat houdt deze nieuwe procedure in? Vanaf 11 februari 2014 zal de inlogprocedure voor Intervat via FEDIAM (Federaal Identity en Access Management) in werking treden. Dit

Nadere informatie

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren.

3.2 Opdrachtgever stemt ermee in, dat CRM Software Advies de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid ook door derden kan laten uitvoeren. ALGEMENE VOORWAARDEN CRM SOFTWARE ADVIES 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: CRM Software Advies: Geniepark Ventures BV, handelend onder de naam CRM Software Advies. Internetlocatie:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING

ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE DIENST EASY BANKING ALGEMEEN De dienst Easy banking wordt geregeld door de Algemene bankvoorwaarden van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Artikel 1 Definities en omschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt, gerangschikt in alfabetische volgorde, verstaan onder: Diensten:

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Onlinediensten augustus 2011 aanvullende voorwaarden Onlinediensten KPN B.V. versie augustus 2011 I n H o u d 1: BEGRIPSBEPALINGEN... 2 2: TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Saltini

Algemene Voorwaarden Saltini Algemene Voorwaarden Saltini Artikel 1. Definities 1.1 Saltini: Saltini staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53007107 en is de leverancier van de dienst. 1.2 Klant: de natuurlijke

Nadere informatie

Veilig bankieren met Online Banking en MyBank. Snelle handleiding van de digipass

Veilig bankieren met Online Banking en MyBank. Snelle handleiding van de digipass Veilig bankieren met Online Banking en MyBank Snelle handleiding van de digipass Inhoud Waarvoor dient uw digipass? 3 Uw digipass gebruiksklaar maken 4 Inloggen met uw digipass op Online Banking 6 Uw transacties

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL Algemene Voorwaarden SWINX.NL Artikel 1. Definities 1.1. SWINX.NL: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17181829. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SWINX.NL

Nadere informatie