RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:"

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Het voorstel is programma-overstijgend. Naast het programma Bestuur en dienstverlening Onderwerp:: Vaststellen van de verordening op de bedrijfsvaartuigen ten gevolge van de wijziging Algemene plaatselijke verordening 2007 e.d. Aanleiding: Medio 2007 is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ingrijpend gewijzigd omdat toen is besloten om de model-apv van de VNG in te voeren. Een viertal ontwikkelingen bracht met zich mee dat de APV wederom moest worden gewijzigd: 1. de dereguleringsoperatie van de VNG zelf; 2. de implementatie van de Europese Dienstenrichtlijn VNG; 3. de uitkomsten van de Leidse dereguleringsoperatie (minder beter); 4. overige zaken. Een voorstel tot wijziging van de APV is aan u ter besluitvorming voorgelegd. Als gevolg van de nieuwe wijze van nummering is het niet meer mogelijk om de artikelen van de oude Woonschepenverordening en de Verordening op de Bedrijfsvaartuigen e.d. in de APV te behouden. Voorgesteld wordt daarom om deze artikelen opnieuw in twee afzonderlijke verordeningen op te nemen. Doel: De Verordening op de Bedrijfsvaartuigen opnieuw zelfstandig vast te stellen. In de verordening op de Bedrijfsvaartuigen is een in het verleden gesignaleerde tegenstrijdigheid weggenomen en is de seizoensperiode voor een ligplaatsvergunning voor een terrasboot afgestemd op de periode die wordt genoemd in de beleidsnota van 10 juli 2007 waarin is aangegeven dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend. Tevens zijn in artikel 8 van de verordening op de bedrijfsvaartuigen twee wijzigingen opgenomen die voortvloeien uit Minder Beter nl. het mogelijk maken van digitale aanvragen en het terugbrengen van de beslistermijn van 8 naar 6 weken. Kader: Zie aanleiding Overwegingen: Zie aanleiding Financiën: Niet van toepassing 1

2 Evaluatie Niet van toepassing. RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel van 2010), mede gezien het advies van de commissie BESLUIT: vast te stellen de navolgende Verordening op de Bedrijfsvaartuigen e.d., luidende aldus: Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a vaartuig: elk vervoermiddel op of in het water, drijvende werktuigen en vlotten daaronder begrepen, hoe dan ook genaamd, van welke grootte, inhoud en inrichting dan ook en door welke kracht zij dan ook in beweging worden gebracht of worden voortbewogen, met uitzondering van woonschepen en voormalige bedrijfsvaartuigen die gebruikt worden als woonschepen; b passagiersschip: een vaartuig dat middel van vervoer en/of verblijf is of hoofdzakelijk gebezigd wordt voor het bedrijfsmatig vervoer en/of verblijf van personen; c bedrijfsvaartuig: elk vaartuig dat als magazijn of bergplaats voor goederen of ten behoeve van het uitoefenen van een bedrijf gebruikt wordt; d pleziervaartuig: elk vaartuig, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de recreatie, niet zijnde een passagiersschip; e horecabedrijf: een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor het tegen vergoeding verstrekken van logies, schenken van dranken of bereiden of verstrekken van spijzen voor directe consumptie; f terras: een buiten de besloten ruimte liggend gedeelte van een horecabedrijf waar dranken of spijzen voor consumptie ter plaatse worden verstrekt en genuttigd; g terrasboot: elk niet overdekt vaartuig dat gebruikt wordt als terras; h seizoensvergunning voor een terrasboot: een vergunning voor het afmeren van een terrasboot met een geldigheidsduur van maximaal 6 maanden; i tijdelijke vergunning voor een terrasboot: een vergunning voor het afmeren van een terras boot met een geldigheidsduur van maximaal 10 aaneengesloten dagen; j vaste ligplaats: een gedeelte van het openbaar water dat voor minimaal één jaar door een vaartuig met bijbehorende voorzieningen mag worden ingenomen; k ligplaats: een gedeelte van het openbaar water dat door een vaartuig met bijbehorende voorzieningen of voorwerp, zoals een balk, boom, plank of visbun, mag worden ingenomen; l bijbehorende voorzieningen: zaken zoals een steiger en een loopplank; m openbaar water: alle wateren die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaar baar of anderszins toegankelijk zijn; n havengebied: al het openbaar water binnen de grenzen van de gemeente dat in beheer en onderhoud is van de gemeente; 2

3 o p q passantenhaven: een gedeelte van het havengebied dat bestemd is voor het tijdelijk afmeren van pleziervaartuigen; deze gedeelten liggen aan de Beestenmarkt, de Oude Herengracht en aan de Haven. Hiermee zijn niet de particuliere passantenhavens bedoeld. openbare ijs: het ijs dat in de openbare wateren ligt; openbare ijsbaan: het ijs in de Zoeterwoudsesingel tussen de Jan van Houtbrug en de Utrechtsebrug. Artikel 2 Wijze van meten De in deze verordening genoemde maten worden uitwendig gemeten daar waar zij het grootst zijn. De hoogte wordt gemeten vanaf de waterlijn. Ondergeschikte bouwdelen zoals antennes worden, voor zover zij geen belemmering voor de scheepvaart opleveren, niet meegerekend. Artikel 3 Verbodsbepaling 1. Het is verboden om zonder een vergunning van Burgemeester en Wethouders met een bedrijfsvaartuig, passagiersschip of terrasboot een ligplaats in te nemen. 2. Het is verboden om zonder een vergunning van Burgemeester en Wethouders met een (plezier)vaartuig een ligplaats in te nemen in het havengebied en/of balken, bomen, planken of visbunnen te hebben liggen. 3. Het verbod in lid 1 is niet van toepassing op passagiersschepen langs de Zijlsingel tussen de Weverbrug en de Schrijversbrug. 4. Het verbod in lid 2 is niet van toepassing op roeiboten met een oppervlakte die kleiner of gelijk is aan 3 m 2 en op pleziervaartuigen in de passantenhavens. Artikel 4 Vaartuigen in aanbouw of reparatie Het verbod in artikel 3, lid 1 en 2 is niet van toepassing op vaartuigen die in aanbouw of in reparatie zijn, zolang zij zich op of aan een scheepswerf dan wel in of bij een reparatie-inrichting bevinden. Artikel 5 Aangewezen ligplaatsen in ligplaatsenplan 1. De raad stelt een ligplaatsenplan vast waarin wordt aangegeven op welke locaties een vaste ligplaatsvergunning voor bedrijfsvaartuigen en passagiersschepen kan worden verleend (ligplaatsenplan bedrijfsvaartuigen, plan A). 2. De raad stelt een ligplaatsenplan vast waarin wordt aangegeven op welke locaties een ligplaatsvergunning voor terrasboten kan worden verleend (ligplaatsenplan terrasboten, plan B). 3. De raad stelt een ligplaatsenplan vast waarin wordt aangegeven op welke locaties een ligplaatsvergunning voor pleziervaartuigen kan worden verleend (ligplaatsenplan pleziervaartuigen, plan C). Artikel 6 Vaste ligplaatsvergunning voor bedrijfsvaartuigen en passagiersschepen 1. Een vaste ligplaatsvergunning voor een bedrijfsvaartuig of passagiersschip wordt aangevraagd op een door Burgemeester en Wethouders vastgesteld formulier. 2. Burgemeester en Wethouders beslissen over een aanvraag van een vaste ligplaatsvergunning binnen dertien weken na de dag, waarop het aanvraagformulier is ontvangen. 3. Een vaste ligplaatsvergunning kan worden geweigerd indien: a voor de ligplaats al vergunning is verleend; 3

4 b c d e f g h i de aanvrager niet beschikt over een bedrijfsvaartuig of passagiersschip; het bedrijfsvaartuig of passagiersschip met voorzieningen langer, breder of hoger is dan aangegeven in het bij deze verordening behorende ligplaatsenplan A en/of de bijbehorende voorzieningen in strijd zijn met de door Burgemeester en Wethouders daarvoor vastgestel-de voorschriften; het bedrijfsvaartuig of passagiersschip met eventuele voorzieningen belemmeringen kan veroorzaken aan het verkeer te water of te land of voor het beheer van de oever; het uiterlijk van het bedrijfsvaartuig of passagiersschip met eventuele voorzieningen naar Het oordeel van Burgemeester en Wethouders afbreuk doet aan het aanzien van de gemeente of het landschap verstoort; het bedrijfsvaartuig of passagiersschip met eventuele voorzieningen niet voldoet aan de door Burgemeester en Wethouders vastgestelde eisen van veiligheid, milieu en gezondheid; het niet aannemelijk is dat de aanvrager binnen 13 weken na het indienen van de aanvraag met het bedrijfsvaartuig of passagiersschip de plaats waarvoor de vaste ligplaatsvergunning is aangevraagd, kan innemen; de aanvrager niet voldoet aan de eisen die gesteld zijn op grond van het bepaalde bij of krachtens de Binnenschepenwet; het maximale aantal ligplaatsen, zoals aangegeven op het desbetreffende onderdeel van het ligplaatsenplan bedrijfsvaartuigen, wordt overschreden. 4. De vaste ligplaatsvergunning wordt gesteld op naam van de aanvrager en vermeldt de naam van de aanvrager, de plaatsaanduiding van de desbetreffende vaste ligplaats, de voorzieningen en de kenmerken van het bedrijfsvaartuig of passagiersschip. 5. Burgemeester en Wethouders kunnen voorschriften verbinden aan een ligplaatsvergunning ter bescherming van de belangen die deze verordening beoogt te dienen. Artikel 7 Ligplaatsvergunning voor terrasboten 1. Een ligplaatsvergunning voor een terrasboot gedurende een seizoen of een kortere periode wordt aangevraagd op een door Burgemeester en Wethouders vastgesteld formulier. 2. Burgemeester en Wethouders beslissen over een aanvraag van een ligplaatsvergunning binnen dertien weken na de dag, waarop het aanvraagformulier is ontvangen. 3. Een ligplaatsvergunning voor een seizoen en/of kortere periode kan worden geweigerd indien: a voor de ligplaats al vergunning is verleend; b de aanvrager niet beschikt over een terrasboot; dat deze bereid is de locatie in gebruik te geven; c de veiligheid op, de reinheid van, en/of de openbare orde op het water en/of haar oevers in gevaar wordt gebracht; d het verlenen van de vergunning de rechten en/of vrijheden van anderen aantast, dan wel overlast tot gevolg heeft; e de terrasboot belemmeringen kan veroorzaken aan het verkeer te water of te land; f de lengte van de terrasboot meer bedraagt dan de breedte van het bijbehorende perceel tenzij de afstand tussen het bijbehorende perceel en de terrasboot meer dan 5 meter bedraagt; 4

5 g de terrasboot wordt voorzien van een opslagruimte, van welk materiaal dan ook; h de terrasboot wordt voorzien van een tapmogelijkheid; i de terrasboot niet voldoet aan de door Burgemeester en Wethouders vastgestelde eisen van veiligheid en gezondheid; j de aanvraag niet in overeenstemming is met de door Burgemeester en Wethouders vastgestelde voorschriften. 4. Een seizoensvergunning voor een terrasboot wordt, naast de gevallen zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, tevens geweigerd indien: a de periode niet ligt tussen 15 april en 15 oktober; b het maximale aantal toegestane seizoensterrasboten voor het bepaalde gedeelte van het openbaar water, zoals aangegeven in het ligplaatsenplan B, wordt overschreden; c deze niet ten behoeve van een horecabedrijf is; d het uiterlijk en de inrichting van de terrasboot naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders afbreuk doet aan het aanzien van de gemeente; e de terrasboot boven de kademuur uitsteekt; f de ligplaats niet is gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het horecabedrijf. 5. Een vergunning voor een terrasboot voor een kortere periode dan een seizoen wordt, naast de gevallen zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, tevens geweigerd indien: a de aanvraag betrekking heeft op een langere periode dan 10 aaneengesloten dagen; b de tijd tussen twee opeenvolgende perioden minder dan 2 maanden bedraagt; c het maximale aantal van 4 maal per jaar per inrichting wordt overschreden; d het maximale aantal toegestane tijdelijke terrasboten voor het bepaalde gedeelte van het openbaar water, zoals aangegeven op het ligplaatsenplan B, wordt overschreden; e de ligplaats niet is gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het dienende pand. 6. De ligplaatsvergunning wordt gesteld op naam van de exploitant van de terrasboot en vermeldt de naam van de exploitant, de plaatsaanduiding van de desbetreffende ligplaats, de bijbehorende voorzieningen en de kenmerken van de terrasboot.. 7. Burgemeester en Wethouders kunnen voorschriften verbinden aan een ligplaatsvergunning ter bescherming van de belangen die deze verordening beoogt te dienen. Artikel 8 (Ligplaats)vergunning voor (plezier)vaartuigen, balken, bomen, planken of visbunnen 1. Een vaste ligplaatsvergunning voor een pleziervaartuig wordt aangevraagd op een door Burgemeester en Wethouders vastgesteld formulier. 2. Een (ligplaats)vergunning voor vaartuigen, balken, bomen, planken of visbunnen wordt schriftelijk of op een andere geschikte wijze aangevraagd met vermelding van lengte-, breedte-, hoogte- en dieptemaat. 3. Burgemeester en Wethouders beslissen over een aanvraag van een (ligplaats)vergunning binnen zes weken na de dag, waarop de aanvraag/ het aanvraagformulier is ontvangen. 5

6 4. Een (ligplaats)vergunning kan worden geweigerd indien: a voor de (lig)plaats al vergunning is verleend; b het (plezier)vaartuig, de balken, bomen, planken of visbunnen belemme ringen kan/kunnen veroorzaken aan het verkeer te water of te land; c het ter plaatse geldende bestemmingsplan het niet toestaat; d het uiterlijk van het (plezier)vaartuig, de balken, bomen, planken of visbunnen naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders afbreuk doet aan het aanzien van de gemeente; e het niet aannemelijk is dat de aanvrager binnen 12 weken na het indienen van de aanvraag met het (plezier)vaartuig, de balken, bomen, planken of visbunnen de plaats waarvoor de (ligplaats)vergunning is aangevraagd, kan innemen; f de aanvraag niet in overeenstemming is met de door Burgemeester en Wethouders gestelde voorschriften; g. het (plezier)vaartuig langer, breder of hoger is dan in het ligplaatsenplan, plan C, voor de betreffende locatie aangegeven maten en/of de bijbehorende voorzieningen in strijd zijn met de door het college daarvoor vastgestelde voorschriften; h. het maximaal aantal ligplaatsen, zoals aangegeven op het desbetreffende onderdeel van het ligplaatsenplan C, wordt overschreden; i. de lengte van het pleziervaartuig gelegen aan particuliere wal meer bedraagt dan de breedte van het bijbehorende perceel; j. de aanvrager niet beschikt over een pleziervaartuig. 5. De (ligplaats)vergunning wordt gesteld op naam van de eigenaar van het (plezier-) vaartuig, de balken, bomen, planken of visbunnen en vermeldt de plaatsaanduiding van de desbetreffende (lig)plaats en de kenmerken van het (plezier)vaartuig, de balken, bomen, planken of visbunnen. 6. Burgemeester en Wethouders kunnen voorschriften verbinden aan een (ligplaats-) vergunning ter bescherming van de belangen die deze verordening beoogt te dienen. Artikel 9 Overdragen vergunning 1. De vergunninghouder van een (vaste) ligplaatsvergunning kan de (vaste) ligplaatsvergunning niet overdragen. 2. Lid 1 is niet van toepassing op een vaste ligplaatsvergunning voor een bedrijfsvaartuig. Op aanvraag van de vergunninghouder en van rechtverkrijgende van een vaste ligplaatsvergunning voor een bedrijfsvaartuig schrijven Burgemeester en Wethouders, in het geval het bedrijfsvaartuig met voorzieningen wordt verkocht, de vergunning over op de naam van de rechtverkrijgende. 3. Een overdracht van een vaste ligplaatsvergunning wordt aangevraagd op een door Burgemeester en Wethouders vastgesteld formulier. Artikel 10 Wijziging (ligplaats)vergunning 1. Indien de vergunninghouder voornemens is veranderingen aan het vaartuig en/of de bijbehorende voorzieningen aan te brengen, dient vooraf bij Burgemeester en Wethouders een aanvraag tot wijziging van de (ligplaats) vergunning te worden aangevraagd. 2 Op een aanvraag tot wijziging van een: 6

7 a vaste ligplaatsvergunning voor bedrijfsvaartuigen en passagiersschepen is het bepaalde in artikel 6, eerste, tweede en derde lid, onder b tot en met i, van toepassing; b ligplaatsvergunning voor terrasboten is het bepaalde in artikel 7, eerste, tweede, derde lid onder b tot en met j, vierde en vijfde lid van toepassing; c (vaste) (ligplaats)vergunning voor (plezier)vaartuigen, balken, bomen, planken of visbunnen is het bepaalde in artikel 8, eerste, tweede, derde en vierde lid onder b tot en met j, van toepassing. Artikel 11 Intrekking (ligplaats)vergunning Burgemeester en Wethouders kunnen de (ligplaats)vergunning intrekken indien: a de (ligplaats)vergunning ten gevolge van onjuiste opgave of informatie is verleend; b de gegevens in de (ligplaats)vergunning niet meer overeenstemmen met de werkelijke situatie; c niet wordt voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften; d het vaartuig (waaronder bedrijfsvaartuig, passagiersschip, terrasboot en pleziervaartuig), de balken, bomen, planken of visbunnen waarop de (ligplaats)vergunning betrekking heeft naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders afbreuk doet aan het aanzien van de gemeente; e het vaartuig (waaronder bedrijfsvaartuig, passagiersschip, terrasboot en pleziervaartuig) waarop de (ligplaats)vergunning betrekking heeft niet meer voldoet aan de door Burgemeester en Wethouders vastgestelde eisen van veiligheid; f op de ligplaats voorzieningen aanwezig zijn die niet zijn vermeld op de (ligplaats)- vergunning; g op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de vergunning, de belangen ter bescherming waarvan de vergunning is vereist, intrekking of wijziging wordt gevorderd; h de vergunninghouder hierom verzoekt; i. de vergunninghouder zijn betalingsverplichtingen inzake het verschuldigde binnenhavengeld niet nakomt; j. de vergunning strijdig blijkt te zijn met een vergunning, die op grond van het Ligplaatsenplan behorend bij de Woonschepenverordening 2000 verleend is dan wel verleend kan worden. Artikel 12 Nakoming aanwijzingen 1. De vergunninghouder is bij het innemen van een ligplaats en bij het uitvoeren van werkzaamheden van gemeentewege aan of nabij de ligplaats verplicht de door of namens Burgemeester en Wethouders gegeven aanwijzingen op te volgen. 2. De vergunninghouder is verplicht gevolg te geven aan de door of namens Burge meester en Wethouders gegeven bevelen en aanwijzingen in het belang van de openbare orde of van de vrijheid of veiligheid van het verkeer. Artikel 13 Verplichtingen De schipper, die een door Burgemeester en Wethouders aan een andere schipper toegekende (vaste) ligplaats heeft ingenomen, is verplicht deze onmiddellijk in te ruimen, wanneer de rechthebbende haar wenst in te nemen. Artikel 14 Verboden 7

8 1. Het is verboden houtvlotten met een lengte van meer dan 70 meter of een breedte van meer dan 3,50 meter door het openbaar water voort te drijven. 2. Behoudens het bepaalde in de Vaarwegenverordening Zuid-Holland is het verboden met een grotere snelheid te varen dan: a 6 km/uur in de singelgrachten; b 7,2 km/uur in het overige openbare water. 3. Het is verboden in het openbaar water binnen de singels te zeilen of zeilen opgehaald te hebben, tenzij het vaartuig ligt afgemeerd en dit tijdelijk is om ze te drogen. 4. Het is schippers verboden in openbaar water te liggen met de stokankers buiten boord. 5. Het is verboden zonder schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders in het openbaar water: a een overzetveer te exploiteren; b een passagiersschip te exploiteren; c een verhuurboot te exploiteren; d te baggeren. Artikel 15 Toezicht De zorg voor de naleving van de bepalingen van deze verordening is opgedragen aan hen die door Burgemeester en Wethouders met de zorg voor het toezicht zijn belast, ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld. Artikel 16 Strafbepalingen Overtreding van artikel 3, eerste en tweede lid, en artikel 14 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de tweede categorie. Artikel 17 Opsporingsambtenaren De opsporing van de in deze verordening strafbaar gestelde feiten is, naast de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hen die door Burgemeester en Wethouders met de zorg voor de naleving zijn belast, ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld. Artikel 18 Inwerkingtreding en citeertitel 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. 2. De artikelen tot en met van de Algemene plaatselijke verordening 2007 houden op het tijdstip genoemd in het eerste lid op te gelden. 3. Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de bedrijfsvaartuigen Artikel 19 Overgangsbepalingen 1. (Ligplaats)vergunningen, afgegeven op grond van de verordening als genoemd in artikel 18, tweede lid, worden geacht op grond van deze verordening te zijn verleend. 2. Ligplaatsvergunningen voor bedrijfsvaartuigen en passagiersschepen afgegeven op grond van de in artikel 18, tweede genoemde verordening, worden geacht op grond van deze verordening te zijn verleend. 8

9 3. Aanvragen voor vergunning waarop, op het moment van inwerkingtreding van deze verordening, nog geen beslissing is genomen, worden afgehandeld op grond van deze verordening. 4. De intrekking van de verordening bedoeld in artikel 18, tweede lid, heeft geen gevolgen voor de geldigheid van op basis van die verordening vastgestelde plannen, vastgestelde nadere regels, beleidsregels en uitvoerings- en aanwijzingsbesluiten, indien en voor zover de rechtsgrond waarop deze zijn gebaseerd ook vervat zijn in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken. Gedaan in de openbare raadsvergadering van 18 februari 2010, de Griffier, de Voorzitter, Dit voorstel is op 18 februari 2010 ongewijzigd vastgesteld. 9

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; Sector : III Nr. : 90.30 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op artikel 31, tweede lid van de Wet op Woonwagens

Nadere informatie

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten

Nadere informatie

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010

WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling WOONSCHEPENVERORDENING en Ligplaatsenkaarten

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 88 van de Huisvestingswet;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 88 van de Huisvestingswet; De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 7 december 2010, nummer B010.0630; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 88 van de Huisvestingswet; overwegende

Nadere informatie

2. Vast te stellen de op bijlage I bijgevoegde "verordening op de woonschepen".

2. Vast te stellen de op bijlage I bijgevoegde verordening op de woonschepen. Haarlem, 28-5-1997 De Raad der gemeente Haarlem Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouder d.d. Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de gemeentewet, op artikel 88 lid 1 van de Huisvestingswet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013 HAVENVERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013 gelet op de artikelen

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr.

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. Gelet op artikel 149 Gemeentewet en de artikel 12, 14 en 15 van de Monumentenwet

Nadere informatie

Artikel Ligplaatsvergunning voor terrasboten

Artikel Ligplaatsvergunning voor terrasboten 2007. Nr.: 07.0114 Dnst. : BOWO Minder en Beter: Regels voor terrassen en terrasboten Leiden, 25 september 2007. Ons College van Burgemeester en Wethouders heeft op 19 december 2006 een reeks actiepunten

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ; De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr. 2004-04-16; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen

Nadere informatie

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004

MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 RB 2004/11-A MONUMENTENVERORDENING GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2004 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: 1 monument: a zaak die van algemeen belang is

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Reclameverordening gemeente Utrecht 2017

Reclameverordening gemeente Utrecht 2017 Reclameverordening gemeente Utrecht 2017 (raadsbesluit van p.m.). De raad van de gemeente Utrecht, gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 11 april 2017 Besluit vast te stellen de volgende RECLAMEVERORDENING

Nadere informatie

02 JAN. 20» i. Toelichting

02 JAN. 20» i. Toelichting 1356345 Overzicht wijzigingen Verordening Openbaar Gemeentewater Delft (VOGD) Artikel nr. Opschrift Weergave wijziging Voor deze kolom geldt: blauw en cursief: toe te voegen of verplaatste tekst zwart

Nadere informatie

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HAVENGELD 2016 (VERORDENING HAVENGELD 2016)

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HAVENGELD 2016 (VERORDENING HAVENGELD 2016) Raadsbesluit Zaak : 1229126 (418763) Raad volgnr. Behoort bij voorstel : 1229126 (418497) Datum B&W : 17 november 2015 De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

WOONSCHEPENVERORDENING ZUID-WILLEMSVAART 2007

WOONSCHEPENVERORDENING ZUID-WILLEMSVAART 2007 WOONSCHEPENVERORDENING ZUID-WILLEMSVAART 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Woonschip: elk vaartuig dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebezigd als, of

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Parkeerverordening. C!! emborg

Parkeerverordening. C!! emborg Parkeerverordening 202 C!! emborg De raad van de gemeente Culemborg gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2012, registratienummer 1207821/4134; gelet op artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016; Nummer: 118-57 Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Onderwerp: Vaststellen Parkeerverordening Waterland 2017 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening op het parkeren 2007

Verordening op het parkeren 2007 Verordening op het parkeren 2007 Afdeling I Definities en begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Etten-Leur; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; Gelet op titel Va van de Wet op de kansspelen (Stb.

Nadere informatie

Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de gemeentelijke warenmarkten;

Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de gemeentelijke warenmarkten; De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2017; gezien het advies van de commissie Ruimte van 22 juni 2017; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Overwegende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nr. 14A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2013, nr. 13.09.14; gelet op de artikelen 149 en 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de

Nadere informatie

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015)

RIS PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER. 2 december (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) RIS 2014-650 PARKEERVERORDENING BOXMEER 2015 GEMEENTE BOXMEER 2 december 2014 (Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015) Inhoud Colofon... 2 Parkeerverordening Boxmeer 2015... 3 AFDELING I...

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13

Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13 Gemeenteblad van Zaltbommel 2009 Nr. 4.13 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen 2010 Status In werking Algemene informatie Deze verordening stelt regels ten aanzien

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Marktverordening gemeente Goirle Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr Marktverordening gemeente Goirle Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goirle. Nr. 182216 28 december 2016 Marktverordening gemeente Goirle 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied Deze verordening is van

Nadere informatie

Erfgoedverordening Boxtel 2010

Erfgoedverordening Boxtel 2010 Pagina 1 van 5 Erfgoedverordening Boxtel 2010 gezien het voorstel van het college van 18 mei 2010; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, de artikelen 12 en 15 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; Gemeentebestuur Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Om tot een weloverwogen ligplaatsenbeleid te kunnen komen is het gewenst dat een ligplaatsenbeleidsplan wordt vastgesteld.

Om tot een weloverwogen ligplaatsenbeleid te kunnen komen is het gewenst dat een ligplaatsenbeleidsplan wordt vastgesteld. Beleidsregels ten behoeve van het innemen van een ligplaats met een woonschip, een recreatievaartuig, een passagiersschip of een historisch schip in wateren in beheer bij de gemeente Zwartewaterland Vastgesteld

Nadere informatie

Terrassen en terrasboten in APV en beleidsregels. Algemene Plaatselijke Verordening 2007 Leiden (versie van 29 april 2009)

Terrassen en terrasboten in APV en beleidsregels. Algemene Plaatselijke Verordening 2007 Leiden (versie van 29 april 2009) Terrassen en terrasboten in APV en beleidsregels Algemene Plaatselijke Verordening 2007 Leiden (versie van 29 april 2009) Artikel 2.3.1.2. Terrasvergunning 1. Het is verboden om zonder een vergunning van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Verordening Werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Bunnik

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Verordening Werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Bunnik Verordening Werkzaamheden kabels en leidingen gemeente Bunnik Aanhef De raad van de gemeente Bunnik; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; gelet op artikel

Nadere informatie

b Wettelijke taak Zie inleiding. a Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college a Onvermijdelijk

b Wettelijke taak Zie inleiding. a Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college a Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4351 Inboeknummer 11bst00811 Beslisdatum B&W 10 mei 2011 Dossiernummer 11.19.256 RaadsvoorstelVaststellen verordening naamgeving en nummering gemeente Eindhoven Inleiding

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten c.a. 2015, versie 2

Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten c.a. 2015, versie 2 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 februari 2015; gelet op artikel 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b,

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet, B E S L U I T:

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet, B E S L U I T: Beleidsterrein: verkeer, vervoer, wegen onderwerp: parkeerverordening citeertitel: Parkeerverordening Almere 2016 wettelijke grondslag: art. 147 Gemeentewet en art. 2a jo 2 Wegenverkeerswet normbepaling:

Nadere informatie

Tekstuitgave van de Drank- en Horecaverordening

Tekstuitgave van de Drank- en Horecaverordening Tekstuitgave van de Drank- en Horecaverordening De raad der gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 1967, no. 2420; gelet op de artikelen 6,

Nadere informatie

VERORDENING DRANK EN HORECAWET

VERORDENING DRANK EN HORECAWET VERORDENING DRANK EN HORECAWET Gooise Meren 2017 Versie definitief 1.0 14 maart 2017 1 Kerngegevens Op grond van de Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om in ieder geval ten aanzien van de schenktijden

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013; )110 gemeentestms Gemeente Sluis De raad van de gemeente Sluis gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2013; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

AFDELING II. PLAATSEN VOOR VERGUNNINGHOUDERS, VERGUNNINGEN EN VERGUNNINGBEWIJZEN

AFDELING II. PLAATSEN VOOR VERGUNNINGHOUDERS, VERGUNNINGEN EN VERGUNNINGBEWIJZEN Parkeerverordening Súdwest-Fryslân 2014 AFDELING I. DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994; besluit van de gemeenteraad voorstelnummer onderwerp Parkeerregulering en parkeertarieven div-nummer 676764 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei

Nadere informatie

Parkeerverordening Venray 2016

Parkeerverordening Venray 2016 Onderwerp Datum 3 november 2015 Parkeerverordening Venray Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van het college van burgemeester en wethouders, gelezen het advies van de commissie Werken

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

b e s l u i t : Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr ;

b e s l u i t : Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr ; Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 06-63; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op

Nadere informatie

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer Verordening op de kans- en de behendigheidsspelen vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 19 december 2006 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten goedgekeurd door de Kroon medegedeeld aan

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening naamgeving en nummering 2010

Tekstuitgave van de verordening naamgeving en nummering 2010 Tekstuitgave van de verordening naamgeving en nummering 2010 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 september 2010; gelet op artikel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014 Onderwerp Wijziging Algemene plaatselijke verordening Urk 2008 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING Nr 5A05 De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene Wet Bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen en regelingen aan te passen aan deze wet;

Nadere informatie

Verordening Leukermeer e.o. Bergen (L.)

Verordening Leukermeer e.o. Bergen (L.) Verordening Leukermeer e.o. Bergen (L.) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

b e s l u i t : Nr: 12-9 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 12-9;

b e s l u i t : Nr: 12-9 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 12-9; Nr: 12-9 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 12-9; gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast

Nadere informatie

Datum: 6 oktober 2014 Portefeuillehouder: wethouder Horst

Datum: 6 oktober 2014 Portefeuillehouder: wethouder Horst Raadsvoorstel Raadsnummer: 2014-079 Registratiekenmerk: Onderwerp: Parkeerverordening 2015 Korte inhoud: De Parkeerverordening 2015 vervangt de overeenkomstige verordening uit 2003. Datum: 6 oktober 2014

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 107405 16 november 2015 Speelautomatenhalverordening Leusden 2015 De raad van de gemeente Leusden; gezien het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Bijlage A: Wijzigingsvoorstellen APV Nuth 2016

Bijlage A: Wijzigingsvoorstellen APV Nuth 2016 Bijlage A: Wijzigingsvoorstellen APV Nuth 2016 Z.11236 INT.15464 APV Nuth 2016 (oud) Artikel 1:3 1. Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan drie weken vóór het

Nadere informatie

Marktverordening Westvoorne 2012

Marktverordening Westvoorne 2012 Marktverordening Westvoorne 2012 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. college; het college van Burgemeester en Wethouders; b. markt:

Nadere informatie

Overzicht tarieven Precario vergelijkbare gemeenten en andere overheidsinstanties

Overzicht tarieven Precario vergelijkbare gemeenten en andere overheidsinstanties Overzicht tarieven Precario vergelijkbare gemeenten en andere overheidsinstanties Inhoud vergelijkbare gemeenten en andere overheidsinstanties... 1 Leiden... 2 Amsterdam Stadsdeel Centrum... 2 Provincie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen De raad der gemeente Marum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 juli 1994; overwegende dat door de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen

Nadere informatie

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.)

Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) Wijziging APV (invoering vergunningenstelsel growshops c.a.) gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 18 december 2007 tot het invoeren van een vergunningenstelsel voor grow-, smart en headshops;

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengeld 2014.

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengeld 2014. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Omgevingskwaliteit Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengeld 2014. Aanleiding: Jaarlijks

Nadere informatie

Erfgoedbeleid Ridderkerk. Archeologieverordening Ridderkerk 2013

Erfgoedbeleid Ridderkerk. Archeologieverordening Ridderkerk 2013 Erfgoedbeleid Ridderkerk Archeologieverordening Ridderkerk 2013 TOELICHTING OP DE ARCHEOLOGIEVERORDENING RIDDERKERK 2013 Gemeentestukken: 2013-267 TOELICHTING OP DE ARCHEOLOGIEVERORDENING RIDDERKERK 2013

Nadere informatie

Verordening liggelden Colijnsplaat 2010 Raadsbesluit: 5 november 2009

Verordening liggelden Colijnsplaat 2010 Raadsbesluit: 5 november 2009 INHOUD Onderwerp Pagina Artikel 1 Aard van de heffingen, belastbare feiten 2 Artikel 2 Begripsbepalingen 2 Artikel 3 Belastingplicht 3 Artikel 4 Heffingsgrondslagen 3 Artikel 5 Tarieven 3 Artikel 6 Tarieftoepassing

Nadere informatie

Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTE LOPIK Nr.: 9.4 Onderwerp: Erfgoedverordening gemeente Lopik 2010 De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2010; gelet op artikel 149

Nadere informatie

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen ten aanzien van de kwaliteit van peuterspeelzalen;

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen ten aanzien van de kwaliteit van peuterspeelzalen; RAADSBESLUIT Datum en nummer 17 februari 2006, nummer De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 00-00-2005 gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat

Nadere informatie

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren

Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR30959_1 16 augustus 2016 Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren Raad : 20 augustus 2008 Agendanr.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemeen

Hoofdstuk 1. Algemeen Erfgoedverordening gemeente Geldermalsen 2013 De raad van de gemeente Geldermalsen, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012, nummer 9, gelet op artikel

Nadere informatie

Marktverordening gemeente Terneuzen 2011

Marktverordening gemeente Terneuzen 2011 Lijst agendapunten nummer: Kenmerk: 25160 Afdeling: Omgeving en Economie VERORDENING 21b Datum: 3 november 2011 Onderwerp: Vaststellen Marktverordening gemeente Terneuzen 2011 De raad van de gemeente Terneuzen;

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007; STZ 07/24389; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007; STZ 07/24389; raadsstuk ; Marktverordening Rotterdam 2008 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007; STZ 07/24389; raadsstuk 2008-200; gelet op de artikelen 147,

Nadere informatie

VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZAALWERK

VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZAALWERK VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZAALWERK De raad van de gemeente Etten-Leur; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 maart 2005 inzake de verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk.

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2017 De raad van de gemeente Haarlem;

Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2017 De raad van de gemeente Haarlem; Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2017 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2016; gelet op artikel

Nadere informatie

Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014

Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 3867 9 december 2013 Vaststelling Drank- en Horecaverordening Breda 2014 Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen

Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR389153_1 16 december 2016 Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen De raad van de Gemeente Roosendaal; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016 Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016 De raad van gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juni 2016; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november nr. ; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de:

Nadere informatie

Nota van B&W. In 2009 zijn er 199 ontheffingen verleend op basis van deze artikelen. Probleemstelling

Nota van B&W. In 2009 zijn er 199 ontheffingen verleend op basis van deze artikelen. Probleemstelling Nota van B&W Onderwerp Beleidsregel ontheffing artikel 87 RVV en artikel 9.1 Rv Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 6 juli 2010 Inlichtingen mw. mr. R.E. Laman (023 567 3534) Registratienummer

Nadere informatie

Verordening winkeltijden Zoetermeer

Verordening winkeltijden Zoetermeer Verordening winkeltijden Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

A 2017 N 75 PUBLICATIEBLAD

A 2017 N 75 PUBLICATIEBLAD A 2017 N 75 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 15 de september 2017 ter uitvoering van artikelen 2, 3, tweede lid, en 15 van de Landsverordening openbare orde 1 (Regeling

Nadere informatie

H E E R H U G O W >\ /\ R D

H E E R H U G O W >\ /\ R D Raadsvergadoring :' ing 2 2 APRJQQB Besluii: ^f Voorstalnurroiner: PR nr*>6>qx± I 9 H E E R H U G O W >\ /\ R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 7 2008-033 Monumentverordening Aan de Raad, Heerhugowaard,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 0054/09 van 29 oktober

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 0054/09 van 29 oktober De raad van de gemeente De Ronde Venen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 0054/09 van 29 oktober 2009; gelet op artikel 147 en artikel 149 van de Gemeentewet; gelet

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Haren 2012

Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Haren 2012 D E RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van 7 februari 2012; gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat het wenselijk is regels

Nadere informatie

Gemeente Tiel Verordening op de heffing en de invordering van haven-, kade- en

Gemeente Tiel Verordening op de heffing en de invordering van haven-, kade- en 1 van 5 29-7-2016 17:43 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Tiel Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Verordening op de heffing en de invordering van haven-, kadeen

Nadere informatie

dat op 5 oktober 2005 voor het grondgebied van de voormalige gemeente Boarnsterhim beleidsregels zijn vastgesteld voor koek en zopie standplaatsen;

dat op 5 oktober 2005 voor het grondgebied van de voormalige gemeente Boarnsterhim beleidsregels zijn vastgesteld voor koek en zopie standplaatsen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 129714 30 december 2015 Nadere regels koek en zopie standplaatsen Burgemeester en wethouders van gemeente Heerenveen; Overwegende dat op 5 oktober

Nadere informatie

Kenmerk: / gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

Kenmerk: / gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; Kenmerk: 210761 / 211308 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van; gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; B E S L

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2010, Nr. SO/2010/482366;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2010, Nr. SO/2010/482366; CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR75288_1 23 februari 2016 Erfgoedverordening Dordrecht De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

De exacte grootte en situering van de ligplaatszones is op bijgevoegde kaarten aangegeven.

De exacte grootte en situering van de ligplaatszones is op bijgevoegde kaarten aangegeven. CVDR Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. CVDR271462_1 9 februari 2016 Ontheffingenbeleid ligplaatsverbod Linge 2006 Hoofdstuk 1 Inleiding vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014 (Gemeenteblad 2014, nr. );

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014 (Gemeenteblad 2014, nr. ); Onderwerp Datum 16 december 2014 Verordening op de heffing en invordering van Havengeld 2015 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014

Nadere informatie

B-besluit nr.: Naam programma: Veiligheid

B-besluit nr.: Naam programma: Veiligheid Rv. nr.: B-besluit d.d.: B-besluit nr.: Naam programma: Veiligheid Onderwerp: Uitvoering Rv. 12.0134: Gevolgen invoering nieuw aangescherpt landelijk Coffeeshopbeleid vaststelling Drank- en Horecaverordening

Nadere informatie

Beoogd resultaat Vaststellen van de verordening zodat in 2010 de belastingheffing plaats kan vinden.

Beoogd resultaat Vaststellen van de verordening zodat in 2010 de belastingheffing plaats kan vinden. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Verordening haven- en opslaggelden 2010 Raadsvergadering : 4 november 2009 Politieke markt d.d.: 21 oktober 2009 Agendapunt : 7 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer

Nadere informatie

Gemeente Zeist - Parkeerverordening Zeist 2016

Gemeente Zeist - Parkeerverordening Zeist 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zeist. Nr. 115892 3 december 2015 Gemeente Zeist - Parkeerverordening Zeist 2016 De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

RIJNHAVENVERORDENING ALPHEN AAN DEN RIJN 2016

RIJNHAVENVERORDENING ALPHEN AAN DEN RIJN 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 94704 13 juli 2016 RIJNHAVENVERORDENING ALPHEN AAN DEN RIJN 2016 De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn; gezien het voorstel van

Nadere informatie

Gemeente Tilburg Monumentenverordening gemeente Tilburg Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

Gemeente Tilburg Monumentenverordening gemeente Tilburg Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Tilburg Monumentenverordening gemeente Tilburg Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012 dubo 1 Subsidieregeling duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Reimerswaal 2012 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

PARKEERVERORDENING AMSTELVEEN 2013

PARKEERVERORDENING AMSTELVEEN 2013 PARKEERVERORDENING AMSTELVEEN 2013 NUMMER. D-2013/315613 24 OKTOBER 2013 ZAAKNUMMER. Z-2013/021200 Parkeerverordening Amstelveen 2013 verordeningen en reglementen Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; nr augustus 2009

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; nr augustus 2009 provinciaal blad nr. 21 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 19 augustus 2009 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 18 augustus 2009, nr. 2009-194916, afd.

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

Verordening scheepvaartrechten 2015

Verordening scheepvaartrechten 2015 De raad van de gemeente Reimerswaal; gezien de voorstellen van burgemeester en wethouders van 4 november 2014, nummer 14.021075; gelet op artikel 229, eerste lid, onderdeel a en b van de Gemeentewet b

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen gemeente Veendam

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen gemeente Veendam Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2010 gemeente Veendam Doel: Het doel van deze verordening is om regels te stellen betreffende de heffing en invordering van rechten ter

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf Aanvraag voor het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe Ondergetekende, ondernemer van de hieronder genoemde

Nadere informatie

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet.

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet. No: Onderwerp: Vaststellen Drank- en Horecaverordening gemeente Hattem De raad der gemeente Hattem; gelezen het vorstel van et college d.d. 9 maart 2004, no.. gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53

GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 GEMEENTEBLAD 2000 nr. 53 De raad der gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 juli 2000; bijlage nr. 6.6; gelet op het bepaalde in artikel 30, 31

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B B E S L U I T:

gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B B E S L U I T: De raad van de gemeente Dronten, gelezen het voorstel van het college van 10 november 2015, No. B15.001634 gezien het advies van de raadscommissie van december 2015; B E S L U I T: Vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2017

Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2017 Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2017 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016; gelet op artikel

Nadere informatie