Transportbedrijf Ter Doest te Hengevelde. Akoestisch onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transportbedrijf Ter Doest te Hengevelde. Akoestisch onderzoek"

Transcriptie

1 Transportbedrijf Ter Doest te Hengevelde Akoestisch onderzoek

2 Transportbedrijf Ter Doest te Hengevelde Akoestisch onderzoek Rapportnummer: R01.V01 Document: 4289 Status: definitief Datum: 30 mei 2011 In opdracht van: Gemeente Hof van Twente Postbus AB Goor contactpersoon: de heer L.B. Masséus telefoon: (0547) telefax: (0547) Uitgevoerd door: Alcedo bv Postbus AC Holten Keizersweg CS Holten contactpersoon: mevrouw ing. H.M.C. ten Hove- Santegoeds telefoon: (0548) telefax: (0548) internet: Alcedo bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie, of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever van deze uitgave of Alcedo bv.

3 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS Gehanteerde onderzoeksgegevens Bedrijfsomschrijving Geluidsvoorschriften Activiteitenbesluit Gemeentelijk geluidbeleid Inrichtingsgebonden verkeer 8 3 AKOESTISCHE GEGEVENS Gehanteerde meet- en rekenmethoden Geluidsmetingen Overzicht van de geluidsbronnen Geluidsafstralende gebouwdelen Uitpandige stationaire installaties en activiteiten Mobiele geluidsbronnen Indirecte hinder 12 4 RESULTATEN EN BEOORDELING Gehanteerde rekenmethode Berekeningsresultaten en beoordeling Bestaande woningen Toekomstige woningen 15 5 CONCLUSIES 19 Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Figuren Berekening geluiduitstraling gebouwen Invoergegevens rekenmodel Berekeningsresultaten Geluidscontouren R01.V01 / definitief / 30 mei

4 1 INLEIDING In opdracht van de gemeente Hof van Twente is door Alcedo bv een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de nieuw op te richten bedrijfslocatie van Ter Doest personenvervoer aan de Janninksweg te Hengevelde. Aanleiding van het onderzoek is de herziening van het bestemmingsplan en de toekomstige melding ingevolge de Wet milieubeheer. De gemeente Hof van Twente heeft bij de aanvraag een akoestisch onderzoek verlangd. Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidsniveaus ten gevolge van de inrichting op de nabijgelegen bestaande woningen en het bepalen van de geluidscontour ten behoeve van eventuele nieuwbouw van woningen. Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de bedrijfsvoering, literatuurgegevens en Alcedo-expertise. Aan de hand van de verkregen gegevens is een akoestisch rekenmodel vervaardigd waarmee de geluidsniveaus zijn berekend. De geluidsniveaus ten gevolge van de inrichting zijn bepaald conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai De berekende geluidsniveaus worden getoetst aan de geluidsvoorschriften uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder te noemen: het Activiteitenbesluit) en het gemeentelijk geluidsbeleid van de gemeente Hof van Twente. Het inrichtingsgebonden verkeer (indirecte hinder) is beoordeeld conform de circulaire Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer van 29 februari In hoofdstuk 2 is aangegeven welke uitgangspunten gehanteerd zijn bij het onderzoek en is een bedrijfsomschrijving opgenomen. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de aanwezige geluidsbronnen. Hoofdstuk 4 bevat de berekeningsresultaten. In hoofdstuk 5 is een samenvatting met conclusies gegeven R01.V01 / definitief / 30 mei

5 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens: tekeningen: nummer model 3, d.d. 19 april 2011; gevoerd overleg met Ter Doest personenvervoer van d.d. 10 mei 2011; Alcedo-expertise. 2.2 Bedrijfsomschrijving De nieuw te bouwen locatie van Ter Doest personenvervoer is gelegen aan de Janninksweg te Hengevelde. In de omgeving van de inrichting zijn een aantal agrarische bedrijven met woningen gelegen. De meest nabijgelegen woningen zijn gesitueerd op circa 70 meter. In bijlage 1 figuur 1 is de situering van het bedrijf en de nabije omgeving weergegeven. In bijlage 1 figuur 2 is een overzicht van het bedrijfsterrein weergegeven. Ter Doest biedt verschillende diensten op het gebied van personenvervoer. Het bedrijf rijdt met touringcars, autotaxi s en taxibusjes, deze worden ingezet voor het vervoer naar scholen maar ook in het weekend tijdens het uitgaan. Daarnaast heeft het bedrijf een rijschool met auto s en motoren. Het klein onderhoud van alle voertuigen gebeurt in eigen beheer in een werkplaats gelegen op het terrein. Een wasbox aan de voorzijde van het bedrijf wordt gebruikt voor het reinigen van de voertuigen. Deze kan tevens worden gebruikt door derden. Akoestisch representatieve bedrijfssituatie De representatieve bedrijfssituatie betreft de bedrijfssituatie waarvoor de vergunning wordt aangevraagd en waarbij de inrichting volledig in bedrijf is en bestaat uit de hierna omschreven akoestisch relevante activiteiten. De bedrijfssituatie van Ter Doest is sterk wisselend. Deze wordt bepaald door de vraag en kan elke dag anders zijn. De representatieve bedrijfssituatie is daarom moeilijk vast te stellen. Er is per periode (dag-, avond- en nachtperiode) een inschatting gemaakt van de drukste situatie op het terrein, die vaker dan 12 keer per jaar voor kan komen. Voor de dagperiode zal dit een doordeweekse dag (maandag of vrijdag) zijn en voor de avond- en nachtperiode het weekend. In figuur 1 is in een bedrijfstekening aangegeven welke rijlijnen en bronnen er op het terrein aanwezig zijn R01.V01 / definitief / 30 mei

6 Figuur 1 Rijlijnen en bronnen Bezoekers (1) parkeren hun auto bij het kantoor en betreden verder het terrein niet. De grote touringcarbussen (2) zullen op de daarvoor bestemde busparkeerplaats parkeren. Bij vertrek zullen zij via de uitrit het bedrijf weer verlaten. Het personeel neemt vaak de taxibusjes mee naar huis, zij parkeren hun eigen auto (3) op de parkeerplaatsen voorbij het kantoor aan de linkerzijde. Ook de lesauto s (3) die soms pauze hebben zullen hier parkeren. De taxibusjes en taxi s (4) van het bedrijf staan aan de rechterzijde van het terrein opgesteld, deze betreden het terrein via de inrit en verlaten het bedrijf via de afrit. Zo ontstaat er eenrichtingsverkeer. In de werkplaats vinden kleine reparaties plaats aan al het rijdend materieel van het bedrijf. Taxibusjes (5A) en bussen (5B) zullen van de parkeerplaats naar de werkplaats gereden worden. Deze route zal door de voertuigen twee keer bereden worden (heen en terug). Aan de voorkant van het bedrijf bevindt zich een wasstraat. Deze wordt gebruikt door derden (6) maar ook voor het reinigen van de eigen auto s (7). Als laatste rijdt er eens in de twee weken een vrachtwagen over het terrein om de container te legen (8). Een overzicht van de kengetallen van de rijlijnen is in tabel 1 weergegeven. Al het verkeer komt aan en verlaat het bedrijf over de Janninksweg in oostelijke richting. Op de T- splitsing zal het verkeer zich splitsen in circa 50 procent in de richting van Bentelo en circa 50 procent in de richting Neede R01.V01 / definitief / 30 mei

7 Tabel 1 Rijlijnen Rijlijn Bron Aantal voertuigen dagperiode ( ) avondperiode ( ) nachtperiode ( ) 1 Personenauto s van bezoekers Bussen Personenauto s van personeel Lesauto s Taxibusjes Taxi s Lesmotoren A Bussen naar werkplaats B Taxibusjes naar werkplaats Voertuigen voor de wasstraat Taxibusjes naar de wasstraat Taxi s naar de wasstraat Vrachtwagen voor legen container Daarnaast zijn op het terrein een aantal stationaire bronnen. In figuur 1 zijn deze bronnen aangegeven met een letter. Mogelijk wordt er op het kantoorgebouw een airco unit (A) geplaatst die in de zomer overdag en in de avonduren tijdens theorielessen aan kan staan. Er is een contract met een afvalverwerker voor het legen van de container (B). Dit gebeurt eens in de twee weken. In de wasbox aan de voorkant van het bedrijf kan gebruik worden gemaakt van een hogedrukspuit (C) voor het reinigen van een auto. Deze installatie gaat om 21:00 uur uit en zal verder niet in de avond- en nachtperiode worden gebruikt. In de werkplaats worden kleine reparaties aan auto s uitgevoerd. Dit gebeurt met name in de dagperiode maar sporadisch kan er in de avondperiode nog gewerkt worden. Voor het gebruik van de touringcarbussen dienen deze nog even stationair te draaien, dit duurt gemiddeld 5 minuten per bus. In tabel 2 is een overzicht van de stationaire bronnen weergegeven met de bedrijfsduur per periode. Tabel 2 Stationaire bronnen Bron dagperiode ( ) Bedrijfsduur in uren avondperiode ( ) nachtperiode ( ) A Airco B Container legen 0, C Hogedrukspuit wasserette D Werkzaamheden werkplaats E Stationair draaien bussen 1,33 0,67 0,42 Akoestisch incidentele bedrijfssituatie De incidentele bedrijfssituatie betreft de bedrijfssituatie die ten hoogste op 12 dagen per jaar voorkomt. Dit zijn situaties die op voorhand niet in te schatten zijn. In dit onderzoek is de incidentele bedrijfssituatie niet beschouwd R01.V01 / definitief / 30 mei

8 2.3 Geluidsvoorschriften Activiteitenbesluit In het kader van de melding conform de Wet milieubeheer dient getoetst te worden aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn in artikel 2.17 geluidsvoorschriften opgenomen aan de optredende geluidsniveaus vanwege de inrichting in de omgeving van inrichting. De geluidvoorschriften voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus zijn samengevat in tabel 3. Tabel 3 Geluidvoorschriften voor langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveaus conform het Activiteitenbesluit. Beoordelingspunt geluidvoorschrift [db(a)] dagperiode ( ) avondperiode ( ) nachtperiode ( ) L Ar,LT op de gevel van gevoelige gebouwen L Ar,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 1) L Amax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 2) L Amax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen 1) ) hier is geen sprake van in- of aanpandige gevoelige gebouwen 2) de in de periode tussen 07:00 uur en 19:00 uur opgenomen maximale geluidsniveaus (LAmax) zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten Gemeentelijk geluidbeleid Naast toetsing aan het Activiteitenbesluit dient in het kader van een goede ruimtelijk ordening tevens rekening te worden gehouden met het gemeentelijk geluidbeleid. De gemeenteraad van Hof van Twente heeft op 22 maart 2011 de Nota gemeentelijk geluidbeleid Hof van Twente , versie 31 januari 2011 vastgesteld. Op grond van de nota is het gemeentelijk grondgebied in gebiedstypen ingedeeld. De nota bevat uitspraken met betrekking tot het gewenste ambitieniveau (voorkeurswaarde) en het maximale toelaatbare geluidsniveau ten gevolge van industrielawaai voor nieuwe situaties in die gebieden. De bestaande woningen in de omgeving zijn gelegen in een gebied dat is aan te merken als verweving- en landbouwontwikkelingsgebied. Kenmerkend voor dit gebiedstype is de geringe bevolkingsdichtheid, de verspreid liggende (bedrijfs)woningen langs gebiedsontsluitingswegen en de mix van bedrijvigheid (landbouw, toerisme, kleinschalige bedrijvigheid) waarbij in de landbouwontwikkelingsgebieden het zwaartepunt bij de landbouw ligt. De toekomstige woningen zijn gelegen in een gebied dat te kenmerken is als woonwijk. In tabel 4 zijn de ambitiewaarden en plafondwaarden per gebied weergegeven R01.V01 / definitief / 30 mei

9 Tabel 4 Beoordelingspunt Ambitiewaarden en plafondwaarden voor langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus conform geluidbeleid gemeente Hof van Twente dagperiode ( ) geluidvoorschrift [db(a)] avondperiode ( ) nachtperiode ( ) verweving- en landbouwontwikkelingsgebied Geluidambitiewaarde voor industrielawaai Plafondwaarde voor industrielawaai Woonwijk Geluidambitiewaarde voor industrielawaai Plafondwaarde voor industrielawaai Voor de maximale geluidsniveaus wordt gestreefd naar waarden die niet meer dan 10 db(a) boven het aanwezige langtijdgemiddelde beoordelingsniveau komen. Wanneer hier niet aan kan worden voldaan, worden na goede motivatie de volgende hogere maximale geluidsniveaus L Amax vergund: - 70 db(a) voor de dagperiode ( uur); - 65 db(a) voor de avondperiode ( uur); - 60 db(a) voor de nachtperiode ( uur). Een verhoging tot 75 db(a) in de dagperiode wordt uitsluitend toegestaan als er sprake is van een situatie waarin gemotiveerd is aangetoond dat noch technische noch organisatorische maatregelen het geluidsniveau kunnen beperken. Daarnaast is in het geluidbeleid aangegeven dat bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit moeten voldoen aan de algemene normstelling die behoort bij het Activiteitenbesluit (zoals opgenomen in tabel 3) en dat daarbij de mogelijkheid besluit om zogenaamde maatwerkvoorschriften te stellen die afwijken van reguliere normen. In deze situatie kan de gemeente dit doen door aan te sluiten bij de ambitie- en/of plafondwaarden uit tabel Inrichtingsgebonden verkeer Het inrichtingsgebonden verkeer (het verkeer op de openbare weg), van en naar de inrichting, wordt beoordeeld volgens de circulaire Beoordeling geluidshinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer. Conform deze circulaire dienen de akoestisch herkenbare geluidsniveaus veroorzaakt door wegverkeersbewegingen van en naar de inrichting separaat van de geluidsniveaus vanwege de inrichting zelf te worden berekend. Hierbij wordt uitsluitend een maximum gesteld aan de gemiddelde geluidsniveaus in een etmaal. Bij vergunningverlening kan worden uitgegaan van de voorkeursgrenswaarde van L Aeq =50 db(a) etmaalwaarde en een maximale grenswaarde van 65 db(a) etmaalwaarde. Indien een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde niet kan worden voorkomen kan, mits gemotiveerd, een ontheffing worden overwogen tot de maximale grenswaarde van 65 db(a) etmaalwaarde. Overeenkomstig de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening vindt toetsing van de geluidsniveaus gedurende de dagperiode plaats op een beoordelingshoogte van 1,5 meter. Gedurende de avond- en de nachtperiode vindt toetsing plaats op een beoordelingshoogte van 5,0 meter. De geluidsniveaus worden invallend beschouwd R01.V01 / definitief / 30 mei

10 3 AKOESTISCHE GEGEVENS In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de immissierelevante geluidsbronnen en de wijze waarop deze gegevens zijn verkregen. 3.1 Gehanteerde meet- en rekenmethoden De bronsterktes van de geluidsbronnen zijn bepaald aan de hand van metingen en berekeningen en gebaseerd op ervaringscijfers. De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de specialistische methoden uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999, te weten methode II.7 Uitstraling door gebouwen. 3.2 Geluidsmetingen Op 10 mei 2011 zijn geluidsmetingen uitgevoerd om het geluidsniveau in de wasstraat vast te stellen. In tabel 5 is een overzicht gegeven van de gebruikte meetapparatuur. Tabel 5 Gebruikte meetapparatuur Meetapparatuur Fabrikaat Type Real time analyzer Rion NA-28 Microfoon Rion UC-59 Voorversterker Rion NH-23 Akoestische calibrator Rion NC Overzicht van de geluidsbronnen Geluidsafstralende gebouwdelen In de werkplaats en wasstraat worden activiteiten uitgevoerd waardoor relevante geluidsafstraling via de geopende geveldelen ontstaat. Het binnenniveau in de werkplaats wordt bepaald door verschillend soort gereedschap, dat gebruikt wordt voor reparatie werkzaamheden aan de voertuigen. In de wasstraat wordt het geluidsniveau bepaald door de hogedrukspuit. In tabel 6 zijn de ruimten met de op metingen ter plaatse gebaseerde equivalente geluidsniveaus samengevat. Tabel 6 Ruimte Binnenniveaus vanwege inpandige activiteiten Binnenniveau (LAeq) [db(a)] Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren] dagperiode avondperiode ( ) ( ) Wasstraat 81 2) nachtperiode ( ) Werkplaats 74 1) ) Alcedo-expertise, gebaseerd op metingen bij vergelijkbare werkplaatsen; 2) Gemeten in de opening van de huidige wasserette van Ter Doest R01.V01 / definitief / 30 mei

11 Het binnenniveau in de geluidsintensieve ruimten straalt via de gebouwdelen van de betreffende ruimten geluid af naar de omgeving. Aangezien het relatief lage binnenniveaus zijn, zal de geluidsuitstraling bij gesloten ramen en deuren verwaarloosbaar zijn. Op warme dagen kan 1 deur van de werkplaats geopend zijn. De wasserette beschikt over 2 openingen om de wasserette in en uit te rijden. In bijlage 2 is berekening weergegeven van de bronsterkte van de geopende deuren van de werkplaats en de wasserette. In tabel 7 zijn de bronsterktes en bedrijfsduur van de geluiduitstralende gebouwdelen gegeven. Tabel 7 Bronsterktes gebouwdelen Ruimte Gebouwdeel (bron) Bronsterkte bronnr. Omschrijving (L w) [db(a)] Wasserette C Geopende deur wasstraat 89 Werkplaats D Geopende deur werkplaats Uitpandige stationaire installaties en activiteiten In tabel 8 zijn de uitpandige stationaire installaties en activiteiten inclusief bedrijfsduren samengevat. Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren] Tabel 8 Uitpandige stationaire geluidsbronnen. Geluidsbron Bronsterkte (L Aeq) [db(a)] 1) dagperiode avondperiode nachtperiode ( ) ( ) ( ) A Airco B Container legen 104 0, E-1, E-2, Stationair draaien bussen, per E-3, E-4 bron 92 0,33 0,17 0,1 1) Alcedo-expertise Mobiele geluidsbronnen De mobiele geluidsbronnen betreffen rijdende en manoeuvrerende voertuigen. In tabel 9 en 10 zijn de mobiele bronnen samengevat. De gemiddelde rijsnelheid bedraagt 10 km/uur. De rijroutes en manoeuvreerlocaties zijn weergegeven in bijlage 1, figuur R01.V01 / definitief / 30 mei

12 Tabel 9 Mobiele bronnen met een overwegend vaste rijroute Geluidsbron Bronsterkte Aantallen per etmaalperiode bronnr. omschrijving (L w) [db(a)] 1) dagperiode avondperiode nachtperiode ( ) ( ) ( ) 101 Personenauto s van bezoekers Bussen Personenauto s (personeel en lesauto s) 104-A Taxibusjes B Taxi s C Lesmotoren A Taxibusjes naar werkplaats B Bussen naar werkplaats Personenauto s voor de wasstraat A Taxi s wasstraat B Taxibusjes wasstraat Vrachtwagen legen container ) Alcedo-expertise. Voor de manoeuvreertijd van de vrachtwagen en bussen is uitgegaan van 1 minuut per voertuig. Voor de personenauto s en taxibusjes is uitgegaan van 30 seconden per voertuig. Tabel 10 Manoeuvreerlocaties en mobiele bonnen zonder vaste rijroute Geluidsbron Bronsterkte Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren] locatienr. omschrijving (L w) [db(a)] 1) dagperiode avondperiode nachtperiode ( ) ( ) ( ) 011 Manoeuvreren personenauto s van bezoekers 90 0,03 0, t/m Manoeuvreren bussen, per -4 bron 95 0,07 0,03 0,02 Manoeuvreren 013 personenauto s (personeel en lesauto s) 90 0,09 0,08 0,07 014A-1 t/m B-1 t/m C-1 en -2 Manoeuvreren taxibusjes, per bron 95 0,04 0,02 0,03 Manoeuvreren taxi s, per bron 90 0,01 0,01 0,01 Manoeuvreren lesmotoren, per bron 96 0, Manoeuvreren taxibusjes naar 2 2) werkplaats, per bron 95 0,01 0, Manoeuvreren bussen naar werkplaats 95 0,01 0, B Manoeuvreren taxi s wasstraat 90 0, A Manoeuvreren taxibusjes wasstraat 95 0, Manoeuvreren vrachtwagen legen container 103 0, ) Alcedo-expertise 2) Het betreft 1 taxibusje wat van meerdere locaties kan vertrekken, daarom is er rekening gehouden met 2 locaties waar het manoeuvreren plaats kan vinden R01.V01 / definitief / 30 mei

13 3.3.4 Indirecte hinder Ten gevolge van inrichtingsgebonden verkeer op de openbare weg ontstaat indirecte hinder. Het inrichtingsgebonden verkeer zal het bedrijf over de Janninksweg richting de Needsestraat verlaten. Op de Needsestraat zal het verkeer zich splitsen in 50 procent in de richting van Bentelo/Delden en 50 procent in de richting Neede. Na 200 meter gaat het verkeer in de normale verkeersstroom op. In tabel 10 is het inrichtingsgebonden verkeer weergegeven. Tabel 11 Inrichtingsgebonden verkeer Omschrijving geluidsbron bronnr. omschrijving Aantallen per etmaalperiode Bronsterkte (L w) [db(a)] 1) dagperiode avondperiode nachtperiode ( ) ( ) ( ) 201 Personenauto s richting Neede Personenauto s richting Delden Bussen richting Neede Bussen richting Delden Taxibusjes richting Neede Taxibusjes richting Delden Vrachtwagen richting Neede Vrachtwagen richting Delden Lesmotoren richting Neede Lesmotoren richting Delden ) Alcedo-expertise R01.V01 / definitief / 30 mei

14 4 RESULTATEN EN BEOORDELING 4.1 Gehanteerde rekenmethode Door middel van overdrachtsberekeningen zijn de optredende geluidsniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig methode II.8 uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai Bij de berekening van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het geluidsniveau door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie en bodemabsorptie. Tevens is rekening gehouden met reflecties en afscherming op het terrein van de inrichting en in de omgeving. Bepaling van de geluidsniveaus gedurende de dagperiode vindt plaats op een beoordelingshoogte van 1,5 meter (begane grond). Gedurende de avond- en de nachtperiode vindt bepaling plaats op een beoordelingshoogte van 5,0 meter (verdieping). De geluidsniveaus worden invallend beschouwd. De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage 3 opgenomen. In bijlage 1 figuur 3 is de ligging van de objecten weergegeven. De ligging van de geluidsbronnen is weergegeven in bijlage 1 figuur 4 en 6. De ligging van de beoordelingspunten is in bijlage 1 figuur 5 weergegeven. De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage Berekeningsresultaten en beoordeling Bestaande woningen In tabel 12 zijn de berekende equivalente geluidsniveaus op de bestaande woningen samengevat. Tabel 12 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ter plaatse van de bestaande woningen. Beoordelingspunt Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L Ar,LT) dagperiode ( ) avondperiode ( ) nachtperiode ( ) 001 Needsestraat 6a westgevel Needsestraat 1 noordgevel Needsestraat 8 noordoost Needsestraat 8 zuidoostgevel Needsestraat 3 noordoostgevel Needsestraat 6b Woning Diepenheimsestraat 61 westgevel Woning Diepenheimsestraat zuidgevel R01.V01 / definitief / 30 mei

15 In tabel 13 zijn de berekende maximale geluidsniveaus op de bestaande woningen samengevat. De maximale geluidsniveaus worden bepaald door de maatgevende immissieniveaus L i onder aftrek van de meteocorrectie C m. Voor de rijdende voertuigen is rekening gehouden met een toeslag van 3 db voor het optrekken en remmen van de voertuigen. Voor de manoeuvrerende voertuigen is rekening gehouden met dezelfde toeslag, waarbij voor het bronvermogen een minimum is gehanteerd van 99 db(a) voor dichtslaande autoportieren. Voor het legen van de container is rekening gehouden met een bronvermogen van 110 db(a). Deze piek kan ook optreden wanneer de klep van de container dichtgegooid wordt bij het dagelijks gebruik. Gelet op de aard van de bedrijfsvoering wordt er vanuit gegaan dat ten gevolge van fluctuaties in de bedrijfsvoering eventuele overige maximale geluidsniveaus niet hoger zullen zijn dan het equivalente geluidsniveau plus 10 db(a). De gehanteerde bronvermogens voor de maximale geluidsniveaus zijn opgenomen in bijlage 3, de rekenresultaten zijn weergegeven in bijlage 4. Tabel 13 Berekende maximale geluidsniveaus op de bestaande woningen. Beoordelingspunt Maximale geluidsniveaus (L Amax) [db(a)] dagperiode ( ) avondperiode ( ) nachtperiode ( ) 001 Needsestraat 6a westgevel Needsestraat 1 noordgevel Needsestraat 8 noordoost Needsestraat 8 zuidoostgevel Needsestraat 3 noordoostgevel Needsestraat 6b Woning Diepenheimsestraat 61 westgevel Woning Diepenheimsestraat zuidgevel In tabel 14 zijn de berekende equivalente geluidsniveaus op de beoordelingspunten ten gevolge van het inrichtingsgebonden verkeer samengevat. Tabel 14 Berekende equivalente geluidsniveaus ten gevolge van inrichtingsgebonden verkeer Beoordelingspunt Equivalente geluidsniveaus (L Aeq) [db(a)] dagperiode ( ) avondperiode ( ) nachtperiode ( ) berek. toets berek. toets berek. toets 001 Needsestraat 6a westgevel Needsestraat 1 noordgevel Needsestraat 8 noordoost Needsestraat 8 zuidoostgevel Needsestraat 3 noordoostgevel Needsestraat 6b Woning Diepenheimsestraat 61 westgevel < Woning Diepenheimsestraat zuidgevel Uit de berekeningsresultaten blijkt dat: - Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van de bestaande woningen in de dagperiode maximaal 38 db(a), in de avondperiode maximaal 36 db(a) en in de nachtperiode maximaal 32 db(a) bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de ambitiewaarde uit het R01.V01 / definitief / 30 mei

16 gemeentelijk geluidbeleid van 45 db(a) etmaalwaarde en aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit van 50 db(a) etmaalwaarde; - Het maximale geluidsniveau ter plaatse van de bestaande woningen in de dagperiode maximaal 61 db(a) en in de avond- en nachtperiode maximaal 51 db(a) bedraagt. Hiermee wordt niet voldaan aan de streefwaarde uit het gemeentelijk geluidbeleid van 55 db(a) etmaalwaarde, maar wel aan de maximaal toelaatbare maximale geluidsniveaus uit het gemeentelijk geluidbeleid en de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit van 70 db(a) etmaalwaarde. In de dagperiode is het legen van de container maatgevend, in de avond- en nachtperiode zijn manoeuvrerende voertuigen maatgevend; - Het equivalente geluidsniveau ter plaatse van de bestaande woningen in de dagperiode maximaal 35 db(a), in de avondperiode maximaal 36 db(a) en in de nachtperiode maximaal 34 db(a) bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) etmaalwaarde Toekomstige woningen Om een beeld van de geluidsemissie van het bedrijf naar de omgeving, waar mogelijk in de toekomst woningen worden gerealiseerd, te geven zijn voor de verschillende periodes geluidscontouren gemaakt. Deze zijn weergegeven in bijlage 5 en in onderstaande figuren. Figuur 2 Contouren bedrijfsactiviteiten dagperiode, beoordelingshoogte 1,5 meter R01.V01 / definitief / 30 mei

17 Figuur 3 Contouren bedrijfsactiviteiten avondperiode, beoordelingshoogte 5,0 meter Figuur 4 Contouren bedrijfsactiviteiten nachtperiode, beoordelingshoogte 5,0 meter R01.V01 / definitief / 30 mei

18 Figuur 5 Contouren bedrijfsactiviteiten etmaalwaarde, beoordelingshoogte 5,0 meter Figuur 6 Contouren inrichtingsgebonden verkeer etmaalwaarde, beoordelingshoogte 5,0 meter R01.V01 / definitief / 30 mei

19 Uit de contouren blijkt dat: - De 40 db(a)-etmaalwaardecontour voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (ambitiewaarde gemeentelijk geluidbeleid voor woonwijk) in noordelijke en oostelijke richting op circa 70 meter van de terreingrens is gelegen en in westelijke richting op circa 130 meter en in zuidelijke richting op circa 110 meter. De 50 db(a)-contour (plafondwaarde gemeentelijk geluidbeleid voor woonwijk en Activiteitenbesluit) in noordelijke en oostelijke richting op 10 tot 20 meter van de terreingrens is gelegen en in westelijke richting op circa 50 meter en in zuidelijke richting op circa 25 meter; - De 50 db(a)-etmaalwaardecontour voor het inrichtingsgebonden verkeer direct langs de weg is gelegen. De maximale geluidsniveaus zijn niet duidelijk inzichtelijk te maken met behulp van contouren, maar deze zullen naar verwachting ter plaatse van de toekomstige woningen niet hoger zijn dan bij de bestaande maatgevende woning. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de verplaatsing van Ter Doest naar de locatie aan de Janninksweg, voor wat betreft geluid, geen belemmeringen oplevert voor woningbouw in de nabije omgeving R01.V01 / definitief / 30 mei

20 5 CONCLUSIES In opdracht van de gemeente Hof van Twente is door Alcedo bv een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de nieuw op te richten bedrijfslocatie van Ter Doest personenvervoer aan de Janninksweg te Hengevelde. Aanleiding van het onderzoek is de herziening van het bestemmingsplan en de toekomstige melding ingevolge de Wet milieubeheer. De gemeente Hof van Twente heeft bij de aanvraag een akoestisch onderzoek verlangd. Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidsniveaus ten gevolge van de inrichting op de nabijgelegen bestaande woningen en het bepalen van de geluidscontour ten behoeve van eventuele nieuwbouw van woningen. Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de bedrijfsvoering, literatuurgegevens en Alcedo-expertise. Aan de hand van de verkregen gegevens is een akoestisch rekenmodel vervaardigd waarmee de geluidsniveaus zijn berekend. De geluidsniveaus ten gevolge van de inrichting zijn bepaald conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai De berekende geluidsniveaus zijn getoetst aan de geluidsvoorschriften uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder te noemen: het Activiteitenbesluit) en het gemeentelijk geluidsbeleid van de gemeente Hof van Twente. Het inrichtingsgebonden verkeer (indirecte hinder) is beoordeeld conform de circulaire Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer van 29 februari Op grond van onderhavig onderzoek blijkt dat de nieuw op te richten bedrijfslocatie van Ter Doest personenvervoer niet zorgt voor een overschrijding van de geldende geluidsvoorschiften op nabijgelegen bestaande woningen en, voor wat betreft geluid, geen belemmeringen oplevert voor eventuele toekomstige woningbouw in de nabije omgeving R01.V01 / definitief / 30 mei

21 BIJLAGE 1 FIGUREN

22

23

24

25

26

27 DDN01E 6733 DDN01E 6426 DDN01E 6781 DDN01E 6599 DDN01E DDN01E 6782 bos DDN01E 6600 DDN01E 4532 DDN01E 6351 bos DDN01E 6539 DDN01K 854 DDN01E 6729 DDN01E 6731 DDN01K 1380 DDN01E 6728 DDN01E 6730 DDN01E 6356 DDN01E 6430 DDN01E 6358 DDN01E 6709 DDN01E a DDN01K 850 DDN01K DDN01K 851 DDN01K 1382 DDN01K DDN01K 211 DDN01K Mobiele bron 0 m 100 m schaal = 1 : 2500 Geluidsbronnen inrichtingsgebonden verkeer Bijalge 1 Figuur Industrielawaai - IL, [versie 01 - M01], Geomilieu V Alcedo

28 BIJLAGE 2 BEREKENING GELUIDUITSTRALING GEBOUWEN

29 HMRI 1999: II.7 Uitstraling gebouwen Project Ter Doest Projectnummer Initialen KG Datum Bronomschrijving Opening wasstraat Opp. Luchtgeluidisolatiewaarde R [db] S [m 2 ] 31, R A opening 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 db(a) db(a) db(a) db(a) Samengesteld geveldeel 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 db(a) >>>> db Totaal 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 db(a) Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] 31, totaal Geluidniveau L p 32,1 43,3 51,9 61,5 70,4 72,3 74,6 76,6 71,7 80,8 db(a) 10.log(S) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 db Luchtgeluidisolatie (-R) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 db -C d -3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0 db DI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 db L WR 40,0 51,2 59,8 69,4 78,3 80,2 82,5 84,5 79,6 88,6 db(a) Bronomschrijving Opening werkplaats Opp. Luchtgeluidisolatiewaarde R [db] S [m 2 ] 31, R A opening 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 db(a) db(a) db(a) db(a) Samengesteld geveldeel 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 db(a) >>>> db Totaal 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 db(a) Octaafbandmiddenfrequenties [Hz] 31, totaal Geluidniveau L p 44,0 47,6 51,7 60,7 63,7 65,4 66,4 69,5 65,2 73,8 db(a) 10.log(S) 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 db Luchtgeluidisolatie (-R) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 db -C d -3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0 db DI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 db L WR 51,8 55,4 59,5 68,5 71,5 73,2 74,2 77,3 73,0 81,6 db(a)

30 BIJLAGE 3 INVOERGEGEVENS REKENMODEL

31 Invoergegevens Beoordelingspunten Alcedo Model: Groep: M01 (hoofdgroep) Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai IL Naam Omschr. X Y Maaiveld HDef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel 001 Needsestraat 6a westgevel , ,61 0,00 Relatief 1,50 5,00 Ja 002 Needsestraat 1 noordgevel , ,57 0,00 Relatief 1,50 5,00 Ja 003 Needsestraat 8 noordoost , ,81 0,00 Relatief 1,50 5,00 Ja 004 Needsestraat 8 zuidoostgevel , ,44 0,00 Relatief 1,50 5,00 Ja 005 Needsestraat 3 noordoostgevel , ,68 0,00 Relatief 1,50 5,00 Ja 006 Needsestraat 6b , ,61 0,00 Relatief 1,50 5,00 Ja 008 Woning Diepenheimsestraat zuidgevel , ,94 0,00 Relatief 1,50 5,00 Ja 007 Woning Diepenheimsestraat 61 westgevel , ,68 0,00 Relatief 1,50 5,00 Ja Geomilieu V :45:11

32 Invoergegevens Puntbronnen bedrijf Alcedo Model: Groep: M01 Bedrijfsactiviteiten Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai IL Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Type Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Rel.H Richt. Hoek Pb(u)(D) Pb(u)(A) Pb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) A Airco , ,08 0,80 4,00 Normale puntbron 25,70 38,30 42,50 51,30 53,20 54,60 51,10 48,70 58,40 61,91 0,80 0,00 360,00 8,999 2,000 1,25 3,01 B Container legen , ,45 1,50 0,00 Normale puntbron 58,80 69,80 83,30 90,70 97,40 99,70 97,20 91,70 86,60 103,69 1,50 0,00 360,00 0,050 23,80 C Opening wasstraat , ,43 2,50 0,00 Uitstralende gevel 40,00 51,20 59,80 69,40 78,30 80,20 82,50 84,50 79,60 88,65 2,50 0,00 360,00 5,002 1,000 3,80 6,02 C Opening wasstraat , ,97 2,50 0,00 Uitstralende gevel 40,00 51,20 59,80 69,40 78,30 80,20 82,50 84,50 79,60 88,65 2,50 0,00 360,00 5,002 1,000 3,80 6,02 D Opening werkplaats , ,12 2,50 0,00 Uitstralende gevel 51,80 55,40 59,50 68,50 71,50 73,20 74,20 77,30 73,00 81,57 2,50 0,00 360,00 8,002 1,000 1,76 6,02 E 1 Stationair draaiende bussen , ,78 0,75 0,00 Normale puntbron 0,00 69,20 77,80 78,40 86,80 87,20 85,70 80,60 74,80 92,20 0,75 0,00 360,00 0,333 0,165 0,104 15,57 13,85 18, Manouvreren personenauto's bezoekers , ,65 0,75 0,00 Normale puntbron 60,00 79,00 76,00 77,00 78,00 80,00 86,00 83,00 78,00 89,97 0,75 0,00 360,00 0,033 0,017 25,61 23, Manouvreren bussen , ,48 0,75 0,00 Normale puntbron 0,00 73,10 77,80 83,20 88,90 91,30 88,00 82,20 74,20 95,10 0,75 0,00 360,00 0,067 0,033 0,020 22,53 20,84 26, Manouvreren personenauto's , ,25 0,75 0,00 Normale puntbron 60,00 79,00 76,00 77,00 78,00 80,00 86,00 83,00 78,00 89,97 0,75 0,00 360,00 0,092 0,075 0,067 21,15 17,27 20,77 014A 5 Manouvreren taxibusjes , ,37 0,75 0,00 Normale puntbron 60,00 78,00 74,00 77,00 85,00 90,00 91,00 85,00 81,00 94,99 0,75 0,00 360,00 0,042 0,017 0,033 24,56 23,72 23,85 014C 1 Manouvreren lesmotoren , ,65 0,75 0,00 Normale puntbron 0,00 75,10 83,10 90,10 92,10 89,10 86,10 80,10 0,00 96,24 0,75 0,00 360,00 0,003 36, Manouvreren bussen naar werkplaats , ,17 0,80 0,00 Normale puntbron 0,00 73,10 77,80 83,20 88,90 91,30 88,00 82,20 74,20 95,10 0,80 0,00 360,00 0,008 0,008 31,76 26, Manouvreren taxibusjes naar werkplaats , ,82 0,80 0,00 Normale puntbron 60,00 78,00 74,00 77,00 85,00 90,00 91,00 85,00 81,00 94,99 0,80 0,00 360,00 0,007 0,007 32,34 27,57 016A Manouvreren taxibusjes naar wasstraat , ,64 0,80 0,00 Normale puntbron 60,00 78,00 74,00 77,00 85,00 90,00 91,00 85,00 81,00 94,99 0,80 0,00 360,00 0,050 23,80 016B Manouvreren taxi's naar wasstraat , ,47 0,80 0,00 Normale puntbron 60,00 79,00 76,00 77,00 78,00 80,00 86,00 83,00 78,00 89,97 0,80 0,00 360,00 0,017 28, Manouvreren vrachtwagen voor legen container , ,08 0,80 0,00 Normale puntbron 60,00 81,00 89,00 91,00 96,00 99,00 96,00 92,00 83,00 102,98 0,80 0,00 360,00 0,017 28, Manouvreren bussen , ,87 0,75 0,00 Normale puntbron 0,00 73,10 77,80 83,20 88,90 91,30 88,00 82,20 74,20 95,10 0,75 0,00 360,00 0,067 0,033 0,020 22,53 20,84 26, Manouvreren bussen , ,24 0,75 0,00 Normale puntbron 0,00 73,10 77,80 83,20 88,90 91,30 88,00 82,20 74,20 95,10 0,75 0,00 360,00 0,067 0,033 0,020 22,53 20,84 26, Manouvreren bussen , ,30 0,75 0,00 Normale puntbron 0,00 73,10 77,80 83,20 88,90 91,30 88,00 82,20 74,20 95,10 0,75 0,00 360,00 0,067 0,033 0,020 22,53 20,84 26,02 014B 2 Manouvreren taxi's , ,94 0,75 0,00 Normale puntbron 60,00 79,00 76,00 77,00 78,00 80,00 86,00 83,00 78,00 89,97 0,75 0,00 360,00 0,008 0,008 0,008 31,76 26,99 30,00 014B 1 Manouvreren taxi's , ,43 0,75 0,00 Normale puntbron 60,00 79,00 76,00 77,00 78,00 80,00 86,00 83,00 78,00 89,97 0,75 0,00 360,00 0,008 0,008 0,008 31,76 26,99 30,00 014B 3 Manouvreren taxi's , ,47 0,75 0,00 Normale puntbron 60,00 79,00 76,00 77,00 78,00 80,00 86,00 83,00 78,00 89,97 0,75 0,00 360,00 0,008 0,008 0,008 31,76 26,99 30,00 014A 4 Manouvreren taxibusjes , ,10 0,75 0,00 Normale puntbron 60,00 78,00 74,00 77,00 85,00 90,00 91,00 85,00 81,00 94,99 0,75 0,00 360,00 0,042 0,017 0,033 24,56 23,72 23,85 014A 1 Manouvreren taxibusjes , ,76 0,75 0,00 Normale puntbron 60,00 78,00 74,00 77,00 85,00 90,00 91,00 85,00 81,00 94,99 0,75 0,00 360,00 0,042 0,017 0,033 24,56 23,72 23,85 014A 3 Manouvreren taxibusjes , ,77 0,75 0,00 Normale puntbron 60,00 78,00 74,00 77,00 85,00 90,00 91,00 85,00 81,00 94,99 0,75 0,00 360,00 0,042 0,017 0,033 24,56 23,72 23,85 014A 2 Manouvreren taxibusjes , ,81 0,75 0,00 Normale puntbron 60,00 78,00 74,00 77,00 85,00 90,00 91,00 85,00 81,00 94,99 0,75 0,00 360,00 0,042 0,017 0,033 24,56 23,72 23,85 014C 2 Manouvreren lesmotoren , ,93 0,75 0,00 Normale puntbron 0,00 75,10 83,10 90,10 92,10 89,10 86,10 80,10 0,00 96,24 0,75 0,00 360,00 0,003 36, Manouvreren taxibusjes naar werkplaats , ,22 0,80 0,00 Normale puntbron 60,00 78,00 74,00 77,00 85,00 90,00 91,00 85,00 81,00 94,99 0,80 0,00 360,00 0,007 0,007 32,34 27,57 E 2 Stationair draaiende bussen , ,09 0,75 0,00 Normale puntbron 0,00 69,20 77,80 78,40 86,80 87,20 85,70 80,60 74,80 92,20 0,75 0,00 360,00 0,333 0,165 0,104 15,57 13,85 18,86 E 3 Stationair draaiende bussen , ,30 0,75 0,00 Normale puntbron 0,00 69,20 77,80 78,40 86,80 87,20 85,70 80,60 74,80 92,20 0,75 0,00 360,00 0,333 0,165 0,104 15,57 13,85 18,86 E 4 Stationair draaiende bussen , ,10 0,75 0,00 Normale puntbron 0,00 69,20 77,80 78,40 86,80 87,20 85,70 80,60 74,80 92,20 0,75 0,00 360,00 0,333 0,165 0,104 15,57 13,85 18,86 Geomilieu V :43:39

33 Invoergegevens Mobiele bronnen bedrijf Alcedo Model: Groep: M01 Bedrijfsactiviteiten Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai IL Naam Omschr. X 1 Y 1 H 1 M 1 Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k Lw. Totaal Gem.snelheid Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) 101 Personenauto's van bezoekers , ,96 0,75 0,00 60,00 79,00 76,00 77,00 78,00 80,00 86,00 83,00 78,00 89, ,07 36, Bussen , ,47 0,80 0,00 0,00 73,10 77,80 83,20 88,90 91,30 88,00 82,20 74,20 95, ,78 30,02 35, Personenauto's , ,18 0,75 0,00 60,00 79,00 76,00 77,00 78,00 80,00 86,00 83,00 78,00 89, ,56 29,66 33, B Taxi's , ,32 0,75 0,00 60,00 79,00 76,00 77,00 78,00 80,00 86,00 83,00 78,00 89, ,12 34,35 37, C Lesmotoren , ,41 0,75 0,00 0,00 75,10 83,10 90,10 92,10 89,10 86,10 80,10 0,00 96, , A Taxibusjes , ,49 0,75 0,00 60,00 78,00 74,00 77,00 85,00 90,00 91,00 85,00 81,00 94, ,91 29,12 29,12 105B Bussen naar werkplaats , ,48 0,75 0,00 73,10 77,80 83,20 88,90 91,30 88,00 82,20 74,20 95, ,52 36,75 105A Taxibusjes naar werkplaats , ,07 0,75 0,00 60,00 78,00 74,00 77,00 85,00 90,00 91,00 85,00 81,00 94, ,85 36, Personenauto's voor de wasstraat , ,18 0,75 0,00 60,00 79,00 76,00 77,00 78,00 80,00 86,00 83,00 78,00 89, ,87 33,09 107A Taxi's voor de wasstraat , ,01 0,75 0,00 60,00 79,00 76,00 77,00 78,00 80,00 86,00 83,00 78,00 89, ,94 107B Taxibusjes voor de wasstraat , ,04 0,75 0,00 60,00 78,00 74,00 77,00 85,00 90,00 91,00 85,00 81,00 94, , Vrachtwagen voor legen container , ,52 0,75 0,00 60,00 81,00 89,00 91,00 96,00 99,00 96,00 92,00 83,00 102, ,98 Geomilieu V :42:20

34 Invoergegevens Mobiele bronnen inrichtingsgebonden verkeer Alcedo Model: Groep: M01 Indirecte hinder Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai IL Naam Omschr. X 1 Y 1 H 1 M 1 Lw. 31 Lw. 63 Lw. 125 Lw. 250 Lw. 500 Lw. 1k Lw. 2k Lw. 4k Lw. 8k Lw. Totaal Gem.snelheid Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) 201 Personenvoertuigen richting Neede , ,96 0,75 0,00 60,00 79,00 76,00 77,00 78,00 80,00 86,00 83,00 78,00 89, ,02 33,49 38, Personenvoertuigen richting Delden , ,13 0,75 0,00 60,00 79,00 76,00 77,00 78,00 80,00 86,00 83,00 78,00 89, ,02 33,50 38, Bussen richting Neede , ,90 0,75 0,00 0,00 71,00 78,00 82,70 88,50 91,20 87,20 80,20 72,20 94, ,77 37,01 42, Bussen richting Delden , ,99 0,75 0,00 0,00 71,00 78,00 82,70 88,50 91,20 87,20 80,20 72,20 94, ,80 37,04 42, Taxibusjes richting Neede , ,78 0,75 0,00 60,00 78,00 74,00 77,00 85,00 90,00 91,00 85,00 81,00 94, ,84 36,05 36, Taxibusjes richting Delden , ,11 0,75 0,00 60,00 78,00 74,00 77,00 85,00 90,00 91,00 85,00 81,00 94, ,84 36,05 36, Vrachtwagen richting Neede , ,76 0,75 0,00 60,00 81,00 89,00 91,00 96,00 99,00 96,00 92,00 83,00 102, , Vrachtwagen richting Delden , ,34 0,75 0,00 60,00 81,00 89,00 91,00 96,00 99,00 96,00 92,00 83,00 102, , Lesmotoren richting Neede , ,96 0,75 0,00 0,00 75,10 83,10 90,10 92,10 89,10 86,10 80,10 0,00 96, , Lesmotoren richting Delden , ,96 0,75 0,00 0,00 75,10 83,10 90,10 92,10 89,10 86,10 80,10 0,00 96, ,81 Geomilieu V :43:08

35 Invoergegevens LAmax Alcedo Model: Groep: M02 LAmax (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai IL Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Type Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Rel.H Richt. Hoek Pb(u)(D) Pb(u)(A) Pb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) A Airco , ,08 0,80 4,00 Normale puntbron 25,70 38,30 42,50 51,30 53,20 54,60 51,10 48,70 58,40 61,91 0,80 0,00 360,00 8,999 2,000 1,25 3,01 B Container legen , ,45 1,50 0,00 Normale puntbron 64,80 75,80 89,30 96,70 103,40 105,70 103,20 97,70 92,60 109,69 1,50 0,00 360,00 0,050 23,80 C Opening wasstraat , ,43 2,50 0,00 Uitstralende gevel 40,00 51,20 59,80 69,40 78,30 80,20 82,50 84,50 79,60 88,65 2,50 0,00 360,00 5,002 1,000 3,80 6,02 C Opening wasstraat , ,97 2,50 0,00 Uitstralende gevel 40,00 51,20 59,80 69,40 78,30 80,20 82,50 84,50 79,60 88,65 2,50 0,00 360,00 5,002 1,000 3,80 6,02 D Opening werkplaats , ,12 2,50 0,00 Uitstralende gevel 51,80 55,40 59,50 68,50 71,50 73,20 74,20 77,30 73,00 81,57 2,50 0,00 360,00 8,002 1,000 1,76 6,02 E 1 Stationair draaiende bussen , ,78 0,75 0,00 Normale puntbron 0,00 69,20 77,80 78,40 86,80 87,20 85,70 80,60 74,80 92,20 0,75 0,00 360,00 0,333 0,165 0,104 15,57 13,85 18, Manouvreren personenauto's bezoekers , ,65 0,75 0,00 Normale puntbron 69,00 88,00 85,00 86,00 87,00 89,00 95,00 92,00 87,00 98,97 0,75 0,00 360,00 0,033 0,017 25,61 23, Manouvreren bussen , ,48 0,75 0,00 Normale puntbron 4,00 77,10 81,80 87,20 92,90 95,30 92,00 86,20 78,20 99,10 0,75 0,00 360,00 0,067 0,033 0,020 22,53 20,84 26, Manouvreren personenauto's , ,25 0,75 0,00 Normale puntbron 69,00 88,00 85,00 86,00 87,00 89,00 95,00 92,00 87,00 98,97 0,75 0,00 360,00 0,092 0,075 0,067 21,15 17,27 20,77 014A 5 Manouvreren taxibusjes , ,37 0,75 0,00 Normale puntbron 64,00 82,00 78,00 81,00 89,00 94,00 95,00 89,00 85,00 98,99 0,75 0,00 360,00 0,042 0,017 0,033 24,56 23,72 23,85 014C 1 Manouvreren lesmotoren , ,65 0,75 0,00 Normale puntbron 3,00 78,10 86,10 93,10 95,10 92,10 89,10 83,10 3,00 99,24 0,75 0,00 360,00 0,003 36, Manouvreren bussen naar werkplaats , ,17 0,80 0,00 Normale puntbron 4,00 77,10 81,80 87,20 92,90 95,30 92,00 86,20 78,20 99,10 0,80 0,00 360,00 0,008 0,008 31,76 26, Manouvreren taxibusjes naar werkplaats , ,82 0,80 0,00 Normale puntbron 64,00 82,00 78,00 81,00 89,00 94,00 95,00 89,00 85,00 98,99 0,80 0,00 360,00 0,007 0,007 32,34 27,57 016A Manouvreren taxibusjes naar wasstraat , ,64 0,80 0,00 Normale puntbron 64,00 82,00 78,00 81,00 89,00 94,00 95,00 89,00 85,00 98,99 0,80 0,00 360,00 0,050 23,80 016B Manouvreren taxi's naar wasstraat , ,47 0,80 0,00 Normale puntbron 69,00 88,00 85,00 86,00 87,00 89,00 95,00 92,00 87,00 98,97 0,80 0,00 360,00 0,017 28, Manouvreren vrachtwagen voor legen container , ,08 0,80 0,00 Normale puntbron 63,00 84,00 92,00 94,00 99,00 102,00 99,00 95,00 86,00 105,98 0,80 0,00 360,00 0,017 28, Manouvreren bussen , ,87 0,75 0,00 Normale puntbron 4,00 77,10 81,80 87,20 92,90 95,30 92,00 86,20 78,20 99,10 0,75 0,00 360,00 0,067 0,033 0,020 22,53 20,84 26, Manouvreren bussen , ,24 0,75 0,00 Normale puntbron 4,00 77,10 81,80 87,20 92,90 95,30 92,00 86,20 78,20 99,10 0,75 0,00 360,00 0,067 0,033 0,020 22,53 20,84 26, Manouvreren bussen , ,30 0,75 0,00 Normale puntbron 4,00 77,10 81,80 87,20 92,90 95,30 92,00 86,20 78,20 99,10 0,75 0,00 360,00 0,067 0,033 0,020 22,53 20,84 26,02 014B 2 Manouvreren taxi's , ,94 0,75 0,00 Normale puntbron 69,00 88,00 85,00 86,00 87,00 89,00 95,00 92,00 87,00 98,97 0,75 0,00 360,00 0,008 0,008 0,008 31,76 26,99 30,00 014B 1 Manouvreren taxi's , ,43 0,75 0,00 Normale puntbron 69,00 88,00 85,00 86,00 87,00 89,00 95,00 92,00 87,00 98,97 0,75 0,00 360,00 0,008 0,008 0,008 31,76 26,99 30,00 014B 3 Manouvreren taxi's , ,47 0,75 0,00 Normale puntbron 69,00 88,00 85,00 86,00 87,00 89,00 95,00 92,00 87,00 98,97 0,75 0,00 360,00 0,008 0,008 0,008 31,76 26,99 30,00 014A 4 Manouvreren taxibusjes , ,10 0,75 0,00 Normale puntbron 64,00 82,00 78,00 81,00 89,00 94,00 95,00 89,00 85,00 98,99 0,75 0,00 360,00 0,042 0,017 0,033 24,56 23,72 23,85 014A 1 Manouvreren taxibusjes , ,76 0,75 0,00 Normale puntbron 64,00 82,00 78,00 81,00 89,00 94,00 95,00 89,00 85,00 98,99 0,75 0,00 360,00 0,042 0,017 0,033 24,56 23,72 23,85 014A 3 Manouvreren taxibusjes , ,77 0,75 0,00 Normale puntbron 64,00 82,00 78,00 81,00 89,00 94,00 95,00 89,00 85,00 98,99 0,75 0,00 360,00 0,042 0,017 0,033 24,56 23,72 23,85 014A 2 Manouvreren taxibusjes , ,81 0,75 0,00 Normale puntbron 64,00 82,00 78,00 81,00 89,00 94,00 95,00 89,00 85,00 98,99 0,75 0,00 360,00 0,042 0,017 0,033 24,56 23,72 23,85 014C 2 Manouvreren lesmotoren , ,93 0,75 0,00 Normale puntbron 3,00 78,10 86,10 93,10 95,10 92,10 89,10 83,10 3,00 99,24 0,75 0,00 360,00 0,003 36, Manouvreren taxibusjes naar werkplaats , ,22 0,80 0,00 Normale puntbron 64,00 82,00 78,00 81,00 89,00 94,00 95,00 89,00 85,00 98,99 0,80 0,00 360,00 0,007 0,007 32,34 27,57 E 2 Stationair draaiende bussen , ,09 0,75 0,00 Normale puntbron 0,00 69,20 77,80 78,40 86,80 87,20 85,70 80,60 74,80 92,20 0,75 0,00 360,00 0,333 0,165 0,104 15,57 13,85 18,86 E 3 Stationair draaiende bussen , ,30 0,75 0,00 Normale puntbron 0,00 69,20 77,80 78,40 86,80 87,20 85,70 80,60 74,80 92,20 0,75 0,00 360,00 0,333 0,165 0,104 15,57 13,85 18,86 E 4 Stationair draaiende bussen , ,10 0,75 0,00 Normale puntbron 0,00 69,20 77,80 78,40 86,80 87,20 85,70 80,60 74,80 92,20 0,75 0,00 360,00 0,333 0,165 0,104 15,57 13,85 18,86 Geomilieu V :48:42

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

Actualisatie bestemmingsplan De Kol. Akoestisch onderzoek locatie Industriestraat 34a te Holten

Actualisatie bestemmingsplan De Kol. Akoestisch onderzoek locatie Industriestraat 34a te Holten Actualisatie bestemmingsplan De Kol Akoestisch onderzoek locatie Industriestraat 34a te Holten Actualisatie bestemmingsplan De Kol Akoestisch onderzoek locatie Industriestraat 34a te Holten Rapportnummer:.R01.V01

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel"

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan ATC en zwembad De Berkel Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel" Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Vancouver Restorations aan de Noordachteresweg 8 te Markelo Rapportnummer: 071902.5 Status: definitief Datum: 6 september 2007 Handtekening: In opdracht van: Gemeente Hof van Twente

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDUITSTRALING

AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDUITSTRALING AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDUITSTRALING Project: Herbestemming apotheek t.b.v. HGK Vastgoed te Apeldoorn Projectnummer: 11067 Rapportnummer: 11067 RAP AK 120314 Datum: 14 maart 2012 De Adviseurs tel 055

Nadere informatie

Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort. Akoestisch onderzoek

Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort. Akoestisch onderzoek Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort Akoestisch onderzoek Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort Akoestisch onderzoek Rapportnummer: 20144593.R01.V02 Document: 10302 Status: definitief Datum: 12

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Akoestisch onderzoek industrielawaai Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Opdrachtgever : Mevrouw M.H.D. Lambregts Achterhoeksestraat 63 4715 BD RUCPHEN Projectnummer : 20090474 Status

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Vancouver Restorations aan de Noordachteresweg 8 te Markelo Rapportnummer: 071902.5 Status: definitief Datum: 6 september 2007 Handtekening: In opdracht van: Gemeente Hof van Twente

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D

Overslaghal Ede. Onderzoek industrielawaai. Definitief. Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus , revisie D Overslaghal Ede Onderzoek industrielawaai Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 augustus 21 99058521, revisie D Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Toetsingskader... 5 2.1 Directe hinder... 5 2.2

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Project Hart van de Wijk Velve Lindenhof te Enschede. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling inrichting

Project Hart van de Wijk Velve Lindenhof te Enschede. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling inrichting Project Hart van de Wijk Velve Lindenhof te Enschede Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling inrichting Project Hart van de Wijk Velve Lindenhof te Enschede Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling inrichting

Nadere informatie

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam

AEB Amsterdam. Akoestisch onderzoek. afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 1 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 AEB Amsterdam Akoestisch onderzoek afvalbrengpunt Cruquiusweg 90 te Amsterdam Pagina 2 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 Pagina 3 van 50 AEB Amsterdam Versie 1 ~Bos Witteveen

Nadere informatie

Eemland Wonen. Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai)

Eemland Wonen. Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai) Eemland Wonen Akoestisch onderzoek Nieuwbouw Drakenburgerweg (industrielawaai) INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. REPRESENTATIEVE

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE (T. 74-7676007) Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt Gemeente Leiden Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. UITGANGSPUNTEN 5 3.1. Omgeving

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo 10.034 Munsterhuis Geluidsadvies BV Katoenstraat 7 7572 CW Oldenzaal (T. 0541-539333 F. 0541-531860) Akoestisch prognose onderzoek

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Transportbedrijf Ter Doest

Akoestisch onderzoek Transportbedrijf Ter Doest Akoestisch onderzoek Transportbedrijf Ter Doest Janninksweg 3 Hengevelde 13.084.01 versie 1 Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Ter Doest BV. Janninksweg 3 7496 PT Hengevelde Enschede 6 november

Nadere informatie

7 Onderzoek Industrielawaai

7 Onderzoek Industrielawaai BIJLAGENBOEK BESTEMMINGSPLAN ALEM, HERZIENING 2010, WEIKESSTRAAT 28 BIJLAGE 7 Onderzoek Industrielawaai B01055/ZF9/153/000162 ARCADIS 10 AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI PLAN WEIKESSTRAAT 28 ALEM GEMEENTE

Nadere informatie

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek

Lagemaat Sloopwerken Heerde. Geluidonderzoek Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek Rapportnummer FE 15496-5-RA-001 d.d. 14 maart 2016 Lagemaat Sloopwerken Heerde Geluidonderzoek o p d r a c h t g e v e r M i S a a d v i e s r a p p o r t n

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr

Referentienummer Datum Kenmerk rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 263723.rsd.431.N001, revisie 2 3 april 2009 R. Cornelis/JBr Betreft Akoestisch onderzoek Boomkwekerij P. Versmissen te Eersel Inleiding De opdrachtgever is voornemens

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Zuiverlucht BV, De Hout 35A te Hem

Akoestisch onderzoek Zuiverlucht BV, De Hout 35A te Hem Akoestisch onderzoek Zuiverlucht BV, De Hout 35A te Hem 5 juni 2015 Akoestisch onderzoek Zuiverlucht BV, De Hout 35A te Hem Kenmerk R001-1231035TMM-lhl-V02-NL Verantwoording Titel Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : A k o e s t i s c h o n d e r z o e k - - - - - 3.4.1 Verkeer van en naar de inrichting 6.1.1 Organisatorische maatregelen 6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 6.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl IBAN NL90ABNA0408488735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS In opdracht

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland Notitie Contactpersoon Rob van Nijburg Datum 25 april 2016 Kenmerk N003-1228052RVN-nij-V01-NL Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland In opdracht van de Telegraaf Media Groep,

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek verkeersaantrekking evenementen. Geluidseffecten verkeersaantrekkende werking evenementen

Akoestisch onderzoek verkeersaantrekking evenementen. Geluidseffecten verkeersaantrekkende werking evenementen datum 17 november 2015 project Advisering Strandpark Slijk-Ewijk vestiging Arnhem betreft Notitie uw kenmerk - versie 001 ons kenmerk M.2015.0549.01.N003 contactpersoon drs. C.L.B. (Clif) op den Camp verwerkt

Nadere informatie

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink,

Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg RX ZENDEREN. Geachte heer Morsink, Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE Retouradres: Katoenstraat 7, 7572 CW Oldenzaal Morsink VOF De heer J. Morsink Elhorsterweg 2 7625 RX ZENDEREN telefoon 074 7676007 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl internet

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0

Akoestisch Onderzoek V1.0 Akoestisch Onderzoek V1.0 Ultra-Lite Voorthuizerstraat 196 3881 SM Putten Akoestisch Onderzoek V1.0 Ultra-Lite Voorthuizerstraat 196 3881 SM Putten datum: 11 maart 2013 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V9

Akoestisch Onderzoek V9 geluid & trillingen Akoestisch Onderzoek V9 Marco Gas BV Adviseur: Opdrachtgever: Ing. R. Westerveld Marco Gas BV Bernhardstraat 25 5761 BH Bakel Datum: 5 juni 2013 Kenmerk: 5761 BH - 25 WO 009-05-06-13

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst.

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Projectnr. M12 200.401.1 M12 200.401.1.docx 2 Opdrachtgever : BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Tel:

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1

Akoestisch Onderzoek V1 geluid & trillingen Akoestisch Onderzoek V1 Bouwplan bedrijfswoning Zorgboerderij De Eilandstal Atjehgouw 3 Broek in Waterland Adviseur: Opdrachtgever: Contactpersoon: R. Westerveld Zorgboerderij De Eilandstal

Nadere informatie

Gemeentewerf en brandweerkazerne te Geertruidenberg. Akoestisch onderzoek

Gemeentewerf en brandweerkazerne te Geertruidenberg. Akoestisch onderzoek Gemeentewerf en brandweerkazerne te Geertruidenberg Akoestisch onderzoek Gemeentewerf en brandweerkazerne te Geertruidenberg Akoestisch onderzoek Rapportnummer: 20113496.R01.V02 Document: 5181 Status:

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo

Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo projectnummer Project MFA te Boekelo

Nadere informatie

Zonebeheer Hof van Twente. akoestisch onderzoek aanpassen grens industrieterrein Goor

Zonebeheer Hof van Twente. akoestisch onderzoek aanpassen grens industrieterrein Goor Zonebeheer Hof van Twente akoestisch onderzoek aanpassen grens industrieterrein Goor Zonebeheer Hof van Twente akoestisch onderzoek aanpassen grens industrieterrein Goor Rapportnummer: 20061716.R03.V01

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport I.2010.0754.00.R001 Kinderdagverblijf aan de Henri Dunantlaan, Apeldoorn Akoestisch onderzoek naar de geluidsinvloed op de omgeving vanwege een kinderdagverblijf te Apeldoorn DEFINITIEF Adviseurs

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Datum 18 dember 2014 Kenmerk 2014031928 Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage

Nadere informatie

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid)

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Intern advies geluid Project Intratuin Sassenheim Gemeente Teylingen Aan Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Van Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Adviesvraag De adviesvraag luidt:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inpasbaarheid Aldi supermarkt Pelgrim Gaanderen

Akoestisch onderzoek inpasbaarheid Aldi supermarkt Pelgrim Gaanderen Notitie Contactpersoon ir. Harald Dickhof Datum 28 april 2011 Kenmerk N002-HDI-rvb-V03-NL Akoestisch onderzoek inpasbaarheid Aldi supermarkt Pelgrim Gaanderen 1 Inleiding In opdracht van de Klaassen Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Referentie 20092185-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Nieuwbouw kerk De Basis te Apeldoorn. Akoestisch onderzoek

Nieuwbouw kerk De Basis te Apeldoorn. Akoestisch onderzoek Nieuwbouw kerk De Basis te Apeldoorn Akoestisch onderzoek Nieuwbouw kerk De Basis te Apeldoorn Akoestisch onderzoek Rapportnummer: 20134444.R02.V04 Document: 13820 Status: definitief Datum: 25 februari

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek verkeersaantrekking evenementen. Geluidseffecten verkeersaantrekkende werking evenementen

Akoestisch onderzoek verkeersaantrekking evenementen. Geluidseffecten verkeersaantrekkende werking evenementen datum 12 januari 2016 project Advisering Strandpark Slijk-Ewijk vestiging Arnhem betreft Notitie uw kenmerk - versie 002 ons kenmerk M.2015.0549.N001 contactpersoon drs. C.L.B. (Clif) op den Camp verwerkt

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek

Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek 1 oktober 2012 Akoestisch onderzoek firma Elijzen, Broekstraat 31 te Klarenbeek Kenmerk R001-1210454HDI-evp-V02-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan: Memo Datum Documentnummer Uw kenmerk Onderwerp 16 juni 2016 M166156.001.002/JGO Z/021906005 Memo Oude Rijksweg Noord 2020a te Susteren (Geluidsonderzoek) Opdrachtgever, Cortenraad Beheer BV, wenst om op

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum:

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum: MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 17-09-2015 In opdracht van Van Werven Infra

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort

Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort BK Bouw- & Milieuadvies B.V. Daltonstraat 1 Postbus 3064 3301 DB Dordrecht 088 321 25 10 info@bkmilieuadvies.nl www.bkmilieuadvies.nl Akoestisch onderzoek industrielawaai Laan 1914 te Amersfoort BANK NL45ABNA0586840729

Nadere informatie

Datum 12 december 2011 Referentie

Datum 12 december 2011 Referentie Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de omgeving als gevolg van de voetbalvelden Jekerdal te Maastricht in het kader van de melding Activiteitenbesluit Datum 12 december 2011 Referentie 20101867-07

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Gasthuishofje Doesburg. R15699, versie 2.1 RAPPORT

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Gasthuishofje Doesburg. R15699, versie 2.1 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Gasthuishofje Doesburg R15699, versie 2.1 RAPPORT Akoestisch onderzoek parkeergarage projectlocatie Gasthuisstraat 21 t/m 29 (Gasthuishofje) Doesburg opdrachtgever

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Van Blanckendaell Park, Tuitjenhorn

Akoestisch onderzoek Van Blanckendaell Park, Tuitjenhorn Akoestisch onderzoek Van Blanckendaell Park, Tuitjenhorn Onderzoek in het kader van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning milieu Definitief Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 6 september 2013, revisie

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen nr. 438 BIJLAGE 1 gras watergang verharding (gebroken puin) watergang gras buitenopslag loods verharding (stelconplaten) watergang opstallen watergang wasplaats gras kantoor loods watergang loods woning

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI CORTENOEVERSEWEG 117 EN 121 TE BRUMMEN GEMEENTE BRUMMEN

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI CORTENOEVERSEWEG 117 EN 121 TE BRUMMEN GEMEENTE BRUMMEN AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI CORTENOEVERSEWEG 117 EN 121 TE BRUMMEN GEMEENTE BRUMMEN Akoestisch onderzoek industrielawaai Cortenoeverseweg 117 en 121 te Brummen in de gemeente Brummen Opdrachtgever

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

Middenplein Enter. Akoestisch onderzoek

Middenplein Enter. Akoestisch onderzoek Middenplein Enter Akoestisch onderzoek Middenplein Enter Akoestisch onderzoek Rapportnummer: 20134223.R01.V03 Document: 10142 Status: definitief Datum: 15 april 2014 In opdracht van: Gemeente Wierden Postbus

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. woningbouwplan bij de Molenstraat te Nederhemert

AKOESTISCH ONDERZOEK. woningbouwplan bij de Molenstraat te Nederhemert M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp Akoestisch onderzoek Industrielawaai 1 woning aan Den Heikop Elsendorp projectnummer: 1109/076/RV-03, versie 0 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 UITGANGSPUNTEN 7

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door Berginvest B.V. Spiekampenweg 9 PA Zuidwolde contactpersoon de heer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Onderzoek in het kader van een wijzigingsplan Rapportnummer O 15525-1-RA-002 d.d.

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum

Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum Akoestisch Onderzoek Houtzagerij Groot Zevert Beltrum 16 september 2015 Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578-76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Colofon Titel Akoestisch Onderzoek

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de resultaten omtrent het aanvullend akoestisch onderzoek voor de geplande woningbouw in het plan Almen Zuid fase 2.

Hierbij ontvangt u de resultaten omtrent het aanvullend akoestisch onderzoek voor de geplande woningbouw in het plan Almen Zuid fase 2. Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Gemeente Lochem T.a.v. mevrouw E. Hiddink Postbus

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.04 Datum rapport : 19-06-2015 Betreft : zonetoets Motorservice Peeters, Edisonstraat 9 Onderwerp : Toetsing

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning met betrekking tot milieuneutrale verandering locatie BPS 223

Akoestisch onderzoek ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning met betrekking tot milieuneutrale verandering locatie BPS 223 Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E maastricht.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584

Nadere informatie

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Algemeen Situatie GELUIDSVOORSCHRIFTEN Geluidsvoorschriften Activiteitenbesluit Indire

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Algemeen Situatie GELUIDSVOORSCHRIFTEN Geluidsvoorschriften Activiteitenbesluit Indire Rapport: 20130759 Akoestisch onderzoek Centrumplan Gorredijk Datum: 16 september 2013 Opdrachtgever: Gemeente Opsterland Postbus 10.000 9244 ZP Beetsterzwaag Contactpersoon : mevr. J. de Booij Uitgevoerd

Nadere informatie

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan (beknopt samengevat):

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan (beknopt samengevat): Figuur 2.1: Richtafstand 30m vanaf inrichtingsgrens 2.2.2 Toetsingskader - stappenplan De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan (beknopt samengevat): 1.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI

Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI 8 december 2006 Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Verantwoording Titel Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Opdrachtgever

Nadere informatie

Rapport AV.1150i-2 18 december 2013

Rapport AV.1150i-2 18 december 2013 Rapport i-2 18 december 2013 Lek Sloopwerken B.V. en Francken Metaal B.V. Barwoutswaarder 89 Woerden Opdrachtgever ARCOM Partners B.V. Postbus 381 3900 AJ Veenendaal Tel: 0318 645552 Adviseur ing. G. van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem

Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem 19 februari 2013 Akoestisch onderzoek uitbreiding Bos en Vaart school te Haarlem Toetsing aan het Activiteitenbesluit en beschouwing stemgeluid

Nadere informatie

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart

Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Hondenpension aan de Molenstraat 7 te Kuitaart Akoestisch onderzoek in het kader van een aanvraag om milieuvergunning Definitief Opdrachtgever: De heer T. Bertram Molenstraat 7 4584 RV Kuitaart Grontmij

Nadere informatie

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai Akoestisch onderzoek Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 24 oktober 2016 M10917.02.014/JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

Nadere informatie

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke.

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke. Notitie Project : Bedrijfswoningen van Noord Werknr./Ordernr : 11692-1 Orderomschrijving : Akoestisch onderzoek industrielawaai Datum : 25-04-2013 Onze referentie Opgemaakt door : 11692-Memo-02 : Dhr.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bestemmingsplan museaal centrum Kranenburgh te Bergen

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bestemmingsplan museaal centrum Kranenburgh te Bergen M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Jachthaven Warnars te Loosdrecht Geluidsuitstraling naar perceel Oud-Loosdrechtsedijk

Akoestisch onderzoek Jachthaven Warnars te Loosdrecht Geluidsuitstraling naar perceel Oud-Loosdrechtsedijk Akoestisch onderzoek Jachthaven Warnars te Loosdrecht Geluidsuitstraling naar perceel Oud-Loosdrechtsedijk 245 249 Gemeente Wijdemeren 21 april 2015 Definitief rapport BC7419-106-105 HASKONINGDHV NEDERLAND

Nadere informatie

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD)

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD) Bijlage I Tekeningen opdrachtnummer 13-137 datum 13 februari 2014 opdrachtgever Gemeente Bronckhorst Postbus 200 7255 ZJ HENGELO (GLD) 0575-750250 Tekening nr versiedatum 1 9 okt 2013 2 9 okt 2013 3 auteur

Nadere informatie

Datum: 4 februari 2015

Datum: 4 februari 2015 Opdrachtgever: Plan ROS Contactpersoon: De heer S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK Telefoon

Nadere informatie