BUDGET Gemeente Herne

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUDGET Gemeente Herne"

Transcriptie

1 Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2016 BUDGET 2016 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015

2 Budget 2016 Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor de duur van één financieel dienstjaar. Het geeft weer wat het lokaal bestuur tijdens het dienstjaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen (die in het meerjarenplan werden vastgesteld) te realiseren. Het budget is een planningsdocument voor de korte termijn. Het zal de actieplannen die in het meerjarenplan zijn aangeduid verder concretiseren in acties en aan deze acties de nodige financiële middelen koppelen. Net zoals het meerjarenplan bestaat het budget uit twee delen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: een beleidsmatig deel (de beleidsnota) en een financieel deel (de financiële nota). Er is eveneens een toelichting voorzien. Via de financiële nota machtigt de gemeenteraad de hoofdbudgethouder (het college van burgemeester en schepenen) om middelen te besteden en te verwerven. A. BELEIDSNOTA 1 Doelstellingennota Doelstellingenbudget (schema B1) Financiële toestand Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten De lijst met daden van beschikking Lijst met nominatief toegekende subsidies B. FINANCIELE NOTA 1 Exploitatiebudget (schema B2) Investeringsbudget (schema s B3 en B4) Liquiditeitenbudget (schema B5) C. TOELICHTING BIJ HET BUDGET 1 Toelichting bij het exploitatiebudget (schema s TB1 en TB2) Toelichting bij het investeringsbudget (schema s TB3 en TB4) Toelichting bij het liquiditeitenbudget (schema TB5) Raming van de ontvangsten en uitgaven, die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa, per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling Een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.113 Andere:68 2

3 A Beleidsnota 1 Doelstellingennota Het budget vertaalt de strategie zoals opgenomen in het meerjarenplan naar de korte termijn. In dit opzicht sluit het budget perfect aan bij de strategische nota van het meerjarenplan. Immers, elke prioritaire beleidsdoelstelling waarvoor in het budgetjaar een actieplan werd gedefinieerd in het meerjarenplan moet in het budget worden geconcretiseerd. Dit gebeurt door het definiëren van acties met daaraan gekoppeld een financiële weerslag. De doelstellingennota sluit dus aan bij de strategische nota en bevat minstens: De prioritaire beleidsdoelstellingen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Ze worden integraal overgenomen uit de strategische nota van het meerjarenplan. Per prioritaire beleidsdoelstelling, de actieplannen die het bestuur (deels) zal uitvoeren voor de realisatie ervan en die betrekking hebben op het financiële boekjaar. Deze actieplannen worden eveneens overgenomen uit de strategische nota. Per actieplan, een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie ervan. Per actieplan, de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar in kwestie. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.113 Andere:68 3

4 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.113 Andere:68 4

5 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.113 Andere:68 5

6 2 Doelstellingenbudget (schema B1) Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein voor het specifieke jaar waarop het budget betrekking heeft de volgende elementen: Een overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen in de beleidsnota. Een overzicht van de geraamde uitgaven en ontvangsten van het overig beleid. Deze ramingen sluiten aan bij de financiële nota van het meerjarenplan. Zowel voor de prioritaire beleidsdoelstellingen als voor het overige beleid wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen exploitatie, investeringen en de andere transacties. Deze tabel komt exact overeen met de eerste kolommen van schema M1 van aanpassing 3 van het meerjarenplan. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.113 Andere:68 6

7 3 Financiële toestand Hier verwijzen we naar de toelichting bij de staat van het financiële evenwicht in de financiële nota van het meerjarenplan. In de tabel van de financiële toestand wordt aangetoond dat het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het budget 2016 overeenkomen met de autofinancieringsmarge en het resultaat op kasbasis voor 2016 in het meerjarenplan (Schema M2). Tabel financiële toestand resultaat op kasbasis Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.113 Andere:68 7

8 Tabel financiële toestand autofinancieringsmarge De financiële toestand voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 27, 2 en 3 van het BVR van 25 juni 2010 betrefffende de beleids- en beheerscyclus van lokale besturen. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.113 Andere:68 8

9 4 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Actie Omschrijving actie Omschrijving opdracht Bedrag ACT-310 Heraanleg van straten - Erelonen voor heraanleg van straten ,00 - Heraanleg straten volgens Plattelandsfonds ,00 - Verdere afwerking straten volgens Plattelandsfonds ,00 - Leenstraat ,00 - Hoogbaan (deel prefinanciering door de gemeente) ,63 ACT-317 Pesticidenvrij beheer realiseren Aankoop machine mechanische onkruidverdelger ,00 ACT-329 Opmaak RUP lokaal bedrijventerrein Erelonen voor RYP KMO-zone ,00 ACT-371 Vervanging tijdsregistratiesysteem Vervanging tijdsregistratiesysteem -personeel ,00 ACT-384 Fase 3 van de renovatie van het gemeentehuis realiseren Verfraaiing gemeentehuis ,00 ACT-385 Energiebesparende werken uitvoeren, waar dit nog niet is gebeurd - Werken aan oud gemeentehuis en conciërgewoning SPK (buitenschrijnwerk, isolatie en CV); - Werken aan conciërgewoning Dominicanessenklooster (buitenschrijnwerk en isolatie) ,00 - Vervanging buitenschrijnwerk en isolatie gemeentehuis ACT-403 Inrichten jeugdhuis Inrichten jeugdhuis ,00 ACT-404 Markpad en wandelnetwerk realiseren Markpad en wandelnetwerk realiseren ,00 ACT-463 Inrichten archiefruimte (legaten/schenkingen) en publiek toegankelijk maken Inrichten erfgoeddepot en gemeente-archief ,00 ACT-500 Heraanleg voetpaden Gainestraat/Edingsesteenweg Heraanleg voetpaden Gainestraat/Edingsesteenweg ,00 ACT-501 Instandhoudingswerken Herne - Centrum Heraanleg Centrumplein ,00 ACT-503 Aankoop uitrusting dienst openbare werken - Aankoop verreiker en toebehoren ,00 - Aankoop klepelmaaier en opzuigwagen ,00 - Aankoop overige machine-uitrusting voor de technische dienst ,00 - Herinrichting loods ,00 ACT-504 Verbeteringswerken site Dominicanessen - Aanleg parking + renovatie muur ,00 - Aanleg kloostertuin (project Volkstuinen) ,00 ACT-504 Verbeteringswerken site Dominicanessen Verdere afwerking van verbouwing Dominicanessenklooster en conciërgewoning ,00 ACT-505 Aankoop hardware/software - Aankoop software en hardware voor digitale omgevingsvergunning ,00 - Vervanging postregistratiesysteem 3.822,39 - Overige hard- en software 6.177,61 ACT-513 Realisatie natuurproject Aankoop grond voor realisatie natuurproject ,00 GBB-CBS Gelijkblijvend beleid CBS Aankoop poort Scheibeekstraat 7.500,00 GBB-CBS Gelijkblijvend beleid CBS Voetweg achter de Bloesem in verbinding met Rustoord Sint-Felix en het kerkhofplein ,00 GBB-CBS Gelijkblijvend beleid CBS Investeringssubsidies AGB ,00 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.113 Andere:68 9

10 5 De lijst met daden van beschikking Er zijn geen daden van beschikking nominatief opgenomen in het budget. 6 Lijst met nominatief toegekende subsidies Hierna volgt een overzicht van alle nominatief toegekende subsidies en werkingstoelagen die in het budget worden opgenomen. Beleidsitem Begunstigde Werkingssubsidie Investeringssubsidie OCMW Herne , politiezone Pajottenland , brandweertoelage Hulpverleningszone West , brandweertoelage Provincie Vlaams-Brabant , AGB Herne , , Kerkfabrieken , Woonwinkel Pajottenland , Kind en Preventie / Onthaalouders 1.500, Huis van het Kind Pajottenland 2.800, Thuis in het Pajottenland 3.282, Erfgoedcel 1.528,00 - Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.113 Andere:68 10

11 B Financiële nota De financiële nota, de tweede component van het beleidsrapport budget, omvat drie delen zoals omschreven in de organieke decreten: een exploitatiebudget, een investeringsbudget en een liquiditeitenbudget. Voor al deze rapporteringen werden in het besluit standaard rapporteringsschema s voorzien dewelke hieronder worden weergegeven. 1 Exploitatiebudget (schema B2) Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het bestuur. Het bevat, voor elk beleidsdomein, de transactiekredieten voor de exploitatie. Via dit exploitatiebudget wordt door de raad autorisatie verleend aan de hoofdbudgethouder voor de besteding en verwerving van middelen in verband met de exploitatie. Schema B2: het exploitatiebudget Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering : Algemeen bestuur : Omgeving : Burger en welzijn : Vrije tijd Totalen Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.113 Andere:68 11

12 2 Investeringsbudget (schema s B3 en B4) Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Het is samengesteld uit één of meerdere investeringsenveloppes. Het BBC-besluit bepaalt dat er minstens aparte investeringsenveloppes moeten voorzien worden voor: De transacties die verband houden met de investeringen voor de realisatie van een prioritaire doelstelling (dus minstens 1 investeringsenveloppe per prioritaire doelstelling op voorwaarde dat er investeringen nodig zijn voor de realisatie ervan) De transacties die verband houden met het geheel of een deel van de investeringen die deel uitmaken van het overig beleid De desinvesteringen en de te ontvangen investeringssubsidies en schenkingen die behoren tot het beleidsdomein algemene financiering. Schema B3: Er worden geen nieuwe investeringsenveloppen aangemaakt. Schema B4: De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering : Algemeen bestuur : Omgeving : Burger en welzijn : Vrije tijd Totalen Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.113 Andere:68 12

13 3 Liquiditeitenbudget (schema B5) Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. Het biedt een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven. Dat is dus ruimer dan die verrichtingen die het gevolg zijn van de geplande verrichtingen uit het exploitatie- of investeringsbudget. Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis weer van het financiële boekjaar. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de bespreking in de financiële nota van het meerjarenplan. De cijfers stemmen overeen met de cijfers van 2016 in schema M2 van aanpassing 3 van het meerjarenplan. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.113 Andere:68 13

14 C Toelichting bij het budget De toelichting bij het budget omvat volgens artikel 10 van het ministerieel besluit minstens volgende rubrieken: 1 de toelichting bij het exploitatiebudget, die minstens bestaat uit: a) het exploitatiebudget per beleidsdomein: overeenkomstig schema TB1, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd; b) de evolutie van het exploitatiebudget: overeenkomstig schema TB2, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd; 2 de toelichting bij het investeringsbudget, die minstens bestaat uit: a) de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein, overeenkomstig schema TB3; b) de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen, overeenkomstig schema TB4; c) per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa; 3 de evolutie van het liquiditeitenbudget: overeenkomstig schema TB5, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd; 4 een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.113 Andere:68 14

15 1 Toelichting bij het exploitatiebudget (schema s TB1 en TB2) Schema B1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.113 Andere:68 15

16 Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.113 Andere:68 16

17 2 Toelichting bij het investeringsbudget (schema s TB3 en TB4) Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.113 Andere:68 17

18 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.113 Andere:68 18

19 Schema TB4: evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.113 Andere:68 19

20 3 Toelichting bij het liquiditeitenbudget (schema TB5) Schema TB5: evolutie van het liquiditeitenbudget 4 Raming van de ontvangsten en uitgaven, die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa, per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling Er zijn geen nieuwe investeringsenveloppen. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.113 Andere:68 20

21 5 Een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Beleidsitem Alg. rekening Omschrijving Werkingssubsidie Investeringssubsidie Fiscale en financiële diensten Tussenkomst in de bezoldiging van de gewestelijk ontvanger (afrekening) ,00 0, ICT Tussenkomst in de ICT bezoldiging ,00 0, Hulp aan het buitenland Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking 2.250,00 0, Hulp aan het buitenland Werkingssubsidie Herne Solidair 250,00 0, Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem Tegemoetkomingen aan gezinnen (natuurgerelateerd) 7.500,00 0, Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem Werkingssubsidie Milieuraad 250,00 0, Politiediensten Toelage Politiezone Pajottenland ,70 0, Brandweer Toelage Brandweer (Hulpverleningszone West + Provincie Vl.-Br.) ,00 0, Dierenbescherming Samenwerkingsovereenkomst voor Dierenbescherming (Asiel Ninove) 2.211,00 0, Overige elementen van openbare orde en veiligheid Tegemoetkomingen aan gezinnen (inbraakpreventie) 3.000,00 0, Overige elementen van openbare orde en veiligheid Preventiemedewerker + Gemeenschapswacht ,00 0, Handel en middenstand Werkingssubsidie Middenstandsraad 250,00 0, Land-, tuin- & bosbouw Ondersteunen project 'Boeren met Klasse' 350,00 0, Land-, tuin- & bosbouw Werkingssubsidie Landbouwraad 250,00 0, Overig woonbeleid Toelage aan Woonwinkel (3WPlus) ,00 0, Overig kunst- en cultuurbeleid Jaarsubsidies aan de cultuurverenigingen ,00 0, Overig kunst- en cultuurbeleid Werkingssubsidie Cultuurraad 250,00 0, Sport Jaarsubsidies aan de sportverenigingen ,00 0, Sport Werkingssubsidies AGB Herne ,00 0, Sport Werkingssubsidie Sportraad 250,00 0, Sport Investeringssubsidies AGB Herne 0, , Jeugd Jaarsubsidies aan de jeugdverenigingen ,00 0, Jeugd Subsidies voor het volgen van kadervorming voor jeugdmonitoren 750,00 0, Jeugd Subsdies voor kampvervoer voor jeugdverenigingen 500,00 0, Jeugd Fuifsubsidies 750,00 0, Jeugd Subsidie voor de infrastructuur van de jeugdlokalen ,00 0, Jeugd Werkingssubsidie Jeugdraad 250,00 0, Erediensten Werkingssubsidies Kerkfabrieken ,00 0, Gewoon basisonderwijs Bijdrage Scholengemeenschap 500,00 0, Deeltijds kunstonderwijs Tussenkomst in de bezoldiging van de leerkrachten muziekacademie ,00 0, Sociale bijstand Toelage aan OCMW Herne ,00 0, Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Toelage aan gezinnen 151,00 0, Kinderopvang Subsidie aan onthaalouders 1.500,00 0, Kinderopvang Werkingssubsidie LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) 250,00 0, Kinderopvang Subisidies voor Kinderopvang 250,00 0, Overige gezinshulp Geboortepremies aan inwoners Herne 1.250,00 0, Overige verrichtingen betreffende ouderen Werkingssubsidie Seniorenraad 250,00 0, , ,00 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.113 Andere:68 21

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus 22 november 2012 Hilde Moerenhout IKZ, provincie Oost-Vlaanderen Agenda Planmatig beleid en strategisch management - Geïntegreerde planningscyclus - Beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 16 Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 Inhoud 1. Het Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

Budget 2014 - Toelichting

Budget 2014 - Toelichting 2014 - Toelichting (gemeenteraad 19 december 2013) (NIS-code: 72039) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting budget 2014 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget per beleidsdomein...

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies?

Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies? Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies? Ben Gilot, stafmedewerker financiën VVSG 1 1 Situering Vanaf 2014 verlopen de lokale planning en rapportering van de Vlaamse subsidies van 10 sectoren

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing).

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing). Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (versie van toepassing op AGB, APB en OV- publiek

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 1 BUDGET 2015... 2 Beleidsnota... 2 Doelstellingennota... 2 Schema B1 - Doelstellingenbudget... 14 Financiële toestand... 16 Lijst met overheidsopdrachten... 18 Lijst met daden

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2014. Monique Van Acker: de voorzitter; Githa Praet: secretaris. Ignace De Baerdemaker: burgemeester;

ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2014. Monique Van Acker: de voorzitter; Githa Praet: secretaris. Ignace De Baerdemaker: burgemeester; 1 ZITTING VAN 26 NOVEMBER 2014 Aanwezig : Monique Van Acker: de voorzitter; mevrouwen: Rita De Geest,, Sabine Bracke, Annie Paelinck en Hilde Nobels; de heren: Daniel De Brauwer; Peter Raman, Philip Verhoeven

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst beleidsondersteuning Volgnummer dossier 27 Onderwerp Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. Goedkeuring

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus Budget 2014

Beleids- en beheerscyclus Budget 2014 gemeente Westerlo Boerenkrijglaan 61 226 Westerlo Beleids- en beheerscyclus Budget 214 NIS-code 1349 Woord vooraf Het eerste budget in BBC-stijl is een feit en is, zoals het hoort, als het ware een kopie

Nadere informatie

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies Beleids- en Beheerscyclus Gemeenten, OCMW s en Provincies I. Kader van totstandkoming Organieke decreten Internationale verplichtingen i.k.v. ESR95 Het Vlaamse Regeerakkoord Aanbevelingen Raad van Europa

Nadere informatie

Evaluatie beleids- en beheerscyclus

Evaluatie beleids- en beheerscyclus Evaluatie beleids- en beheerscyclus Inbreng vanuit de VVSG 2 de versie 1 Aanleiding Op 19 april 2012 ontving de VVSG vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur een mail om vóór 27 april 2012 elementen voor

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 527.486 10.559.429 10.031.943 Prioritaire Doelstellingen 19.065 804.600 785.535 Exploitatie 19.065 87.600 68.535

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OPENBARE ZITTING 1. Budgetwijziging gemeente 2013/1. De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde budgetwijziging. In de

Nadere informatie

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget BUDGET 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget Gemeenteraad 19/12/2013 2 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)...

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

Verslag raadscommissie III van 09 december 2013

Verslag raadscommissie III van 09 december 2013 Verslag raadscommissie III van 09 december 2013 Aanwezig: Katleen D Haese, Wouter Vlassak, Luk Draye, An Katrien Sodermans, Karl Boumans, Chris Parmentier, Tom Denon, Waarnemend raadslid: Lydie Wuyts,

Nadere informatie

Gemeente Moerbeke. Budget 2014

Gemeente Moerbeke. Budget 2014 - Gemeente Moerbeke Budget 2014 Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Moerbeke NISCODE bestuur: 44045 Adres bestuur: Lindenplaats 7 9180 Moerbeke-Waas Secretaris: Financieel beheerder: Barbara

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

Budgetwijziging 2-2015

Budgetwijziging 2-2015 Budgetwijziging 2-2015 19 oktober 2015 Een budgetwijziging is alleen nodig voor die veranderingen die niet door een interne kredietaanpassing kunnen worden opgevangen. De budgetwijziging bestaat uit een

Nadere informatie

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 189 190 1. Inhoud en betekenis De financiële toestand

Nadere informatie

10/02/2011. 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht. Inhoud

10/02/2011. 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht. Inhoud De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht Jan Leroy Vorming VVJ 17.2.2011 - Malle Meer informatie 2 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt

Nadere informatie

Lode Peeters, Erik Claessens, Pascale De Hertogh Raad 22-12-2014. Budget 2015. Budget 2015

Lode Peeters, Erik Claessens, Pascale De Hertogh Raad 22-12-2014. Budget 2015. Budget 2015 Inhoud... 2 1. Beleidsnota... 2 1.1 De doelstellingennota... 2 1.2 Het doelstellingenbudget... 12 1.3 De financiële toestand... 15 1.4 De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Financiën. Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3. Gemeentefinanciën 7/02/2013

Financiën. Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3. Gemeentefinanciën 7/02/2013 Hoe wordt je gemeente bestuurd? Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 3 Financiën Gemeentefinanciën Politiek beleid is keuzen maken Keuzen kunnen maar gerealiseerd als daar middelen tegenover

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

BUDGET- WIJZIGING. Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, Kapelstraat 76, 8450 Bredene

BUDGET- WIJZIGING. Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, Kapelstraat 76, 8450 Bredene BUDGET- WIJZIGING 2015 Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, Kapelstraat 76, 8450 Bredene 1. Motivering Budgetwijziging 2015 1. aansluiting budgettaire boekhouding algemene boekhouding Uit de controles van

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget. Raad van Bestuur : 19/12/2013. Voorzitter : Jaak Fransen

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget. Raad van Bestuur : 19/12/2013. Voorzitter : Jaak Fransen BUDGET 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget Raad van Bestuur : 19/12/2013 Voorzitter : Jaak Fransen 2 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA...

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 18 december 2014 Openbare zitting Dagorde deel I 01 Gemeentebudget 2014 - Budgetwijziging 2 Voorstel besluit: De raad keurt de budgetwijziging 2 2014 goed. 02 Wijziging

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 19 juni 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

BBC Digitale rapportering

BBC Digitale rapportering BBC Digitale rapportering Inhoud Situering Proces van aanlevering Demo digitaal loket Welke gegevens bevat BBC-DR? Verwerking van de gegevens Inhoud Situering Proces van aanlevering Demo digitaal loket

Nadere informatie

dienst managementteam Budget 2014

dienst managementteam Budget 2014 dienst managementteam Budget 214 19 december 213 Budget 214 2 versie 19-12-213 Inhoud Inleiding 5 Beleidsnota 7 1. Doelstellingennota 7 2. Doelstellingenbudget 7 3. Financiële toestand 8 4. Lijst met overheidsopdrachten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BUDGET 2015

INHOUDSOPGAVE BUDGET 2015 budget 2015 Blz. 1 INHOUDSOPGAVE BUDGET 2015 BELEIDSNOTA 3 I. Inleiding 5 II. Ontstaan : procedure 8 III. Opbouw en opvolging 10 IV. Berekening 14 V. Dubbel evenwichtscriterium 28 VI. Doelstellingennota

Nadere informatie

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7.

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7. OCMW PEPINGEN JAARREKENING BOEKJAAR 2014 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ GLOBALE BESPREKING Geconsolideerd Het totaal kasresultaat

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 december 2013

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 december 2013 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 december 2013 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Frans Rik, burgemeester Janssens Sonja, ondervoorzitter Pauwels Koen, Dorikens Herman, Hendrickx

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor het

Nadere informatie

Beleidsdomein: algemene financiering.

Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdoelstelling: Niet in doelstellingen opgenomen beleid - algemene financiering. 2014000006 Actieplan: Gelijkblijvend beleid - algemene financiering. 2014000021

Nadere informatie

Verslag van de gemeenteraad dd. 27 december 2013 om 20 uur

Verslag van de gemeenteraad dd. 27 december 2013 om 20 uur Verslag van de gemeenteraad dd. 27 december 2013 om 20 uur Aanwezig : Mevr. Els Robeyns, burgemeester-voorzitter, Cabergs Johan, Treunen Kristien, Maes Benny en Thijs Bèr, Leduc Jeannine, Ramaekers Chris,

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014 GEMEENTE MALDEGEM Rekening 2014 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Nettowerkkapitaal in een ondernemingsomgeving 5 2.1 Berekening van de behoefte

Nadere informatie

Pilootproject Geel. Stappenplan BBC in de praktijk

Pilootproject Geel. Stappenplan BBC in de praktijk Pilootproject Geel Stappenplan BBC in de praktijk Stappenplan Organisatie College- /Raadsbeslissing Beleidsdomeinen, velden, items Bepalen doelstellingen, actieplannen Sept 2010 Aug 2010 Aug-sept 10 Sept

Nadere informatie

Budgetwijziging 3 2014 2014-2019

Budgetwijziging 3 2014 2014-2019 Inhoud Beleidsnota... 3 Wijziging doelstellingennota... 3 Schema B1 Herziening doelstellingenbudget... 10 Herziening financiële toestand... 11 Lijst met nominatief toegekende subsidies... 12 Financiële

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 3.995.407 24.199.601 20.204.193 Overig beleid 3.995.407 24.199.601 20.204.193 Exploitatie 1.178.772 18.449.601 17.270.829

Nadere informatie

Beleidsnota budget 2014

Beleidsnota budget 2014 Juridisch kader Deze beleidsnota is opgemaakt overeenkomstig art. 150 van het gemeentedecreet. De beleidsnota verwoordt het beleid dat de gemeente gedurende het financiële boekjaar zal voeren en concretiseert

Nadere informatie

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 NIS-nummer: 46021 BTW-nummer: 212.171.860 Budget 2015 Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 Secretaris: Tjeu van Diessen 9100 Sint-Niklaas Financieel beheerder: Luc Vermeiren Tel: 03/778.60.00

Nadere informatie

B E L E I D S N O T A

B E L E I D S N O T A B E L E I D S N O T A -werkrapport- AGB HULSHOUT NIS - code : 13016 PROF. DR. VITAL CELENPLEIN 2, 2235 HULSHOUT Strategische doelstelling nr. 001: AGB Sport Hulshout Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Het

Nadere informatie

vragen naar / e-mail telefoonnummer datum Christophe Ramont 0490/587023 planlasten@bz.vlaanderen.be

vragen naar / e-mail telefoonnummer datum Christophe Ramont 0490/587023 planlasten@bz.vlaanderen.be Departement Bestuurszaken Aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Vlaamse gemeenten Afdeling HR- en Organisatiebeleid Boudewijnlaan 30 bus 37, 1000 Brussel Tel. 02 553 02 38 - Fax 02 553 72

Nadere informatie

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 15420 Investering: 570 Andere: 177 Gemeente Opwijk (NIS 23060) Fin. beheerder: Bart Verdoodt

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 15420 Investering: 570 Andere: 177 Gemeente Opwijk (NIS 23060) Fin. beheerder: Bart Verdoodt Strategische nota Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 origineel 2014-2019(BP2014_2019-4) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014-2019 (BP2014_2019-2) Periode: vanaf 2014 Laatste

Nadere informatie

Reglement subsidie voor sportinfrastructuur voor sportclubs

Reglement subsidie voor sportinfrastructuur voor sportclubs Reglement subsidie voor sportinfrastructuur voor sportclubs Artikel 1: Doel Binnen de perken van de kredieten, voorzien in de stadsbegroting, kan er financiële ondersteuning gegeven worden aan Genkse sportverenigingen

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Arenbergstraat 9 1000 Brussel T 02 553 42 45 F 02 553 42 39 www.sociaalcultureel.be sociaalcultureel@vlaanderen.be Afdeling Jeugd uw contactpersoon

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

Hoe formuleer ik meetbare doelstellingen en indicatoren?

Hoe formuleer ik meetbare doelstellingen en indicatoren? Hoe formuleer ik meetbare doelstellingen en indicatoren? H. Moerenhout dienst Integrale KwaliteitsZorg provinciebestuur Oost-Vlaanderen in opdracht van OBAC 1 Theoretisch kader Agenda BBC besluit Decreet

Nadere informatie

BUDGET 2015. Toelichting budget

BUDGET 2015. Toelichting budget BUDGET 2015 Toelichting budget OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud 1. TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET (TB1 EN TB2)... 4 1.2 TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET (TB3

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus Klaar voor de start? Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus vs. 02 januari 2013 Het kader van - Uitvoering gemeentedecreet en OCMW-decreet - Vlaams

Nadere informatie

Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk

Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk Gemeente Sint-Martens-Latem Reglementering voor de subsidiering van het plaatselijke sociaal-cultureel werk Artikel l. De subsidiëring wordt verdeeld in een basis- en werkingssubsidie. De percentages voor

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT Zoutleeuw, 21 november 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk StadLier Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk Algemene bepalingen Erkenningsvoorwaarden Werkingssubsidie Kadervorming Subsidie voor plaatselijke vormings- en informatieprojecten

Nadere informatie

Vlaamse. Profielschets. Vlaamse profielschets. juni 2014. jaargang 18 nr. 79 - maart 2013 VLAAMSE GEMEENTEN IN KAART GEBRACHT

Vlaamse. Profielschets. Vlaamse profielschets. juni 2014. jaargang 18 nr. 79 - maart 2013 VLAAMSE GEMEENTEN IN KAART GEBRACHT Vlaamse Profielschets Vlaamse profielschets juni 2014 jaargang 18 nr. 79 - maart 2013 VLAAMSE GEMEENTEN IN KAART GEBRACHT Pofielschets - juni 2014 1 Raadpleeg ook de gemeentelijke profielschetsen Naast

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 18 DECEMBER 2013

GEMEENTERAADSZITTING 18 DECEMBER 2013 302 GEMEENTERAADSZITTING 18 DECEMBER 2013 Aanwezig: Paul CARION Hugo LEROY Denis DIERICK, Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS, Willy VAN HOVE Gilles VAN HENDE Marc VAN WITTENBERGE, Willy BENOOT,

Nadere informatie

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen vormingsaanbod 2012 Afdeling Binnenlands Bestuur Limburg i.s.m. PLOT Provincie Limburg Inhoud Doelgroep Planmatig beleid BBC : introductie Verduidelijking van

Nadere informatie

Gemeente Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 1

Gemeente Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 1 Jaarrekening 2014 Gemeente Oostkamp Jaarrekening 2014 p. 1 INHOUDSTABEL A. INLEIDING... 3 A.1. Aanpak... 5 A.2. Geïntegreerd verslag... 5 A.3. Opbouw van de documenten... 6 B. JAARREKENING... 13 B.1. BELEIDSNOTA...

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten

Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten Inhoud Verwelkoming Krachtlijnen van een belangrijke hervorming Wat betekent BBC voor verzelfstandigde entiteiten? Het planlastendecreet en de BBC

Nadere informatie