De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vervoersovereenkomst die Taxi Big Daddy Sam aanbiedt aan haar klanten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vervoersovereenkomst die Taxi Big Daddy Sam aanbiedt aan haar klanten."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN SAM INTERNATIONAL- TAXI BIG DADDY SAM 1. Taxi- en luchthavenvervoer De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vervoersovereenkomst die Taxi Big Daddy Sam aanbiedt aan haar klanten. Bestel altijd tijdig een taxi! Uw boeking dient minimaal 48 uur voor vertrek bij ons bekend te zijn. Voor boekingen binnen 48 uur voor vertrek kunnen we u geen correcte afhandeling garanderen. Uiteraard doen we ons best en vaak lukt het ook wel conform de kwaliteitsrichtlijnen, neem bij twijfel contact op met ons. Ritcombinaties Taxi Big Daddy Sam heeft het recht om de ritten van meerdere passagiers te combineren. Dit wordt steeds op voorhand met u besproken zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Ophaaltijd heenreis Het tijdstip waarop u van huis wordt opgehaald, wordt u uiterlijk de avond voor vertrek voor uur medegedeeld. In de meeste gevallen ontvangt u per mail, ruim voor vertrek al een ophaaltijdstip. LET OP: Indien de chauffeur 15 minuten na de geplande ophaaltijd niet aanwezig is, dient u direct contact met ons op te nemen. Het is soms mogelijk dat onze chauffeur door overmacht/spitsuur/drukte 15 minuten of maximum 30 minuten te laat is. Of soms kan het ook dat hij vroeger is. U dient zich aan de doorgegeven ophaaltijd te houden. Bent u 5 minuten na de afgesproken ophaaltijd niet aanwezig/ gereed voor vertrek dan heeft de chauffeur het recht zonder u te vertrekken. De ritprijs wordt niet terugbetaald. Taxi Big Daddy Sam is in dit geval ook niet aansprakelijk voor het missen van het vliegtuig. Als u naar Brussels Airport wenst vervoerd te worden komen wij u halen 4 uren voor de vertrektijd van uw vliegtuig. Indien u dit niet wil en u uw eigen vertrektijd vaststelt en u uw vlucht mist is Taxi Big Daddy Sam hiervoor niet verantwoordelijk. Wat betreft luchthavenvervoer naar andere luchthavens worden door ons gelijkaardige vertrektijden voorgesteld en gelden dezelfde voorwaarden. Bagage Het vervoeren van 1 stuk bagage van maximum 15 kg per betalende passagier is inbegrepen. Het meenemen van extra bagage is mogelijk, mits dit vooraf is aangemeld. In de meeste gevallen kan er ook extra bagage meegenomen worden mits dit bij boeking wordt besproken. In dit geval wordt er een overeen te komen extra kost in rekening gebracht. Dit geldt ook voor het vervoeren van ski's,kinderwagens, buggy s enz. Wij zullen uw bagage met alle respect behandelen. Doch kan Taxi Big Daddy Sam niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken of schade aan uw bagage. Indien onze chauffeur bij u komt om u te vervoeren en blijkt dat u meer gewicht bagage bij heeft dan doorgegeven bij de reservatie dient u een overeen te komen toeslag cash aan onze chauffeur te betalen. Indien u dit niet wil doen heeft onze chauffeur het recht om de rit niet aan te vangen en blijft het volledige bedrag van de heen - en indien retourboeking -

2 ook de terugrit verschuldigd. Taxi Big Daddy Sam is in dit geval niet verantwoordelijk voor het missen van uw vlucht of voor enige andere negatieve gevolgen. Vertragingen onderweg Taxi Big Daddy Sam kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen ten gevolge van overmacht die tot gevolg hebben dat u de vlucht mist of dat u enige andere gevolgen ondervindt. U kan er echter van verzekerd zijn dat wij alles zullen doen om dit te voorkomen. Kinderzitjes Wij hebben geen kinderverhoogjes, kinderstoelen maxi-cosi's, maar deze kunt u zelf in bewaring geven totdat wij u terug komen afhalen op de luchthaven. Taxi Big Daddy Sam is niet aansprakelijk voor het zoekraken van en/of schade aan de door u in opslag gegeven eigendommen. Terugreis U dient steeds telefonisch contact met ons op te nemen bij aankomst op de luchthaven, tenzij op voorhand anders met u werd afgesproken. Bij aankomst is er een half uur wachttijd van de chauffeur voorzien. Wanneer de koffers vertraging hebben, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen. De wachttijd die de chauffeur maakt zal aan 6.25 euro/kwartier worden aangerekend. Wanneer de chauffeur een half uur na landing nog geen teken van u heeft mogen ontvangen, mag hij aan zijn terugreis beginnen. De ritprijs wordt niet terugbetaald. Parkeergeld dient ook door de klant bekostigd te worden. Wijziging vluchtnummer en/of datum of uur van uw terugreis Vertragingen worden door ons opgemerkt via internet. Het is raadzaam om elke vertraging of vervroeging telefonisch of per sms aan ons door te geven. Dit om lange wachttijden voor ons, als zowel voor u, te voorkomen. Wanneer u vanaf uw vakantiebestemming ongelukkigerwijze met een ander toestel terug komt, dient u dit voor het vertrek ginds, aan ons door te geven. Op die manier is het voor ons handiger om te weten welke vlucht wij nu in het oog moeten houden. Indien uw vlucht een aantal uren later zou zijn, is het mogelijk dat de planning het niet toelaat om tijdig aanwezig te kunnen zijn. wij zullen er alles aan doen om u zo snel mogelijk te vervoeren. Prijsbepaling De prijs wordt bij reservering met u afgesproken. Indien er extra opstapplaatsen nodig zijn, word hiervoor 3 extra per adres aangerekend. Dit voor adressen binnen een straal van 5 km binnen dezelfde gemeente. Indien dit meer is, word dit voor u berekend. Betaling Het vervoer dient u contant voor de aanvang van de rit aan de chauffeur te betalen. Bij een retourboeking betaalt u op de heenreis(voor de aanvang) het volledige bedrag van zowel de heen- als terugrit cash aan onze chauffeur. Het is aangewezen om met gepast geld te betalen. Het is ook mogelijk via overschrijving te betalen op KBC reknr: , op naam van Sam International. In dit geval moet het totale bedrag voor de bestelde rit(ten) ten laatste 3 dagen voor de uitvoering van deze rit of de uitvoering van de eerste van deze ritten op onze rekening staan. U ontvangt dan enkele dagen nadien de factuur per post. Annulering

3 U bent gerechtigd de van te voren afgesloten vervoersovereenkomst met tevoren overeengekomen rit(ten)prijs te annuleren. Indien de annulering plaatsvindt tussen 21 dagen en 14 dagen voor de aanvang van het vervoer bent u Taxi Big Daddy Sam 10% van de overeengekomen rit(ten)prijs verschuldigd. Indien de annulering plaatsvindt tussen14 dagen en 48 uur voordat het vervoer plaatsvindt, rekenen wij u 35% van de overeengekomen rit(ten)prijs aan. Bij annulering binnen 48 uur of tijdens de uitvoering van de rit(ten) zijn we genoodzaakt het volledige bedrag van de overeengekomen rit(ten)prijs in rekening te brengen. Deelannuleringen bij geboekte retourreizen binnen 48 uur voor aanvang van de eerste rit zijn niet toegestaan. Annuleringen moeten altijd schriftelijk gebeuren. Niet betaling Bij niet betaling van de rekening op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd van 10 % op jaarbasis. Bij niet betaling van de rekening op de vervaldag, is er van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, een conventionele en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd van 10 % op de totale prijs, met een minimum van 100,- en een maximum van ,-. In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd. Aansprakelijkheid/klachten Taxi Big Daddy Sam benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen teneinde goederen of personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. Onze firma zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van goederen of personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming, en dit ongeacht het soort van mogelijks veroorzaakte schade, de omvang van direct aanwijsbare schade of onrechtstreekse schade. Om in aanmerking te kunnen worden genomen, dienen alle klachten aangaande de factuur of onze diensten, per aangetekend schrijven te geschieden, en dit binnen de 7 dagen vanaf datum van factuur of het leveren van onze dienst. Wij zijn in geen geval aansprakelijk uit welken hoofde dan ook, voor enige schade veroorzaakt door onze fout of zelfs overmacht. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd. Tarieven/voorwaarden Taxi Big Daddy Sam houdt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving de tarieven en/of voorwaarden te wijzigen. Beëindigen vervoersovereenkomst Een vervoersovereenkomst komt tot stand na aanvaarding door vervoerder van een opdracht. De verplichtingen van vervoerder gelden eveneens tegenover de reiziger die niet als opdrachtgever optreedt. Door de aanvaarding van de reis treedt reiziger als partij toe tot de vervoersovereenkomst.

4 De vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk staken en aldus de vervoersovereenkomst beëindigen, indien de reiziger dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de vervoerder kan worden gevergd dat hij de reiziger vervoerd. Vervoerder kan in dat geval de reiziger gelasten onmiddellijk het voertuig te verlaten. De vervoerder is in dit geval niet gehouden de reiziger enige schade te vergoeden. Bij voortijdige beëindiging is reiziger, ingeval de ritprijs tot stand komt door de taxameter, het bedrag verschuldigd dat de taxameter aangeeft op het moment van de beëindiging van de rit. Ingeval voor aanvang van de rit een ritprijs is overeengekomen, is reiziger een evenredig deel daarvan verschuldigd, ter vergoeding van het reeds gereden deel. Verplichtingen reiziger Reiziger is gehouden door vervoerder in alle redelijkheid gegeven aanwijzigen of instructies op te volgen, zoals het plaatsnemen op de aangewezen plaats, de gordel om te doen voorafgaand aan de rit. Een rechtsgeldig opgelegde boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting door de reiziger kan om deze verhaald worden. Reiziger is verplicht zich in ons voertuig te onthouden van: beschadiging en/of verontreiniging van het voertuig, het gebruik van alcoholhoudende dranken tenzij met uitdrukkelijke toelating van vervoerder, het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen, het gebruiken van rookwaar tenzij met uitdrukkelijke toelating van vervoerder, agressie, het plegen van handtastelijkheden, het lastig vallen, bedreigen dan wel zich op een andere wijze zich onbehoorlijk gedragen jegens vervoerder en/of anderen, het op enigerlei wijze hinderen van vervoerder in de uitoefening van zijn taak. Indien er beschadigingen komen aan ons voertuig is de reiziger/opdrachtgever verplicht de desbetreffende reparatiefactuur te betalen. Indien de reiziger in ons voertuig overgeeft moet deze onmiddellijk 200 euro aan de vervoerder betalen ter vergoeding van de reinigingskosten. Indien nodig mag de passagier de vervoerder op elk tijdstip van de rit verwittigen om even het voertuig tot stilstand te brengen zodat reiziger even kan uitstappen en wat rusttijd kan nemen. Reiziger is gehouden hetzij de vooraf overeengekomen ritprijs, hetzij de door de taxameter bepaalde ritprijs te betalen. Indien reiziger ervoor kiest zelf het portier te openen, is deze verplicht dit zo te doen dat dit geen hinder of gevaar oplevert voor het verkeer. Reiziger is verplicht om indien de vervoerder hierom vraagt voor aanvang van de rit zijn identiteitskaart te overhandigen aan vervoerder ter controle van zijn identiteitsgegevens. Indien deze gegevens niet kloppen met de deze vermeld op de van te voren opgestelde vervoersovereenkomst heeft de vervoerder het recht om de passagier niet toe te laten in ons voertuig en de rit niet te laten doorgaan. POLITIE REGLEMENT Het Koninklijk Besluit van 2 april 1975 regelt een groot aantal zaken waaraan taxibedrijven en taxichauffeurs zich moeten houden. Een aantal bepalingen is belangrijk om weten, voor U als klant: Politiemaatregelen voor de reizigers Art. 18. Het is verboden 1. te roken in het voertuig; 2. in het voertuig te stappen als het reglementair aantal plaatsen bezet is; 3. zonder toestemming van de chauffeur in te stappen met honden of andere dieren die niet op de schoot kunnen gehouden worden, uitgezonderd met geleidehonden voor blinden; 4. gevaarlijke voorwerpen of collies die, wegens hun omvang, aard of geur kunnen kwetsen, bevuilen, hinderen of ongemak veroorzaken in het voertuig te plaatsen: 5. in te stappen in staat van klaarblijkelijke onzindelijkheid of aangetast door een besmettelijke ziekte; 6. zich uit het voertuig te buigen of de deuren te openen tijdens het rijden;

5 7. het voertuig te bevuilen of te beschadigen; 8. om het even welk voorwerp uit het voertuig te werpen; De veiligheid van de taxichauffeurs is zeer belangrijk, en ook de wetgever heeft de chauffeur een aantal mogelijkheden gegeven die, mits correct toegepast, drama s kunnen voorkomen: Art De chauffeurs mogen: 1) weigeren iemand op te nemen die wenst over een lange afstand of naar een schaars bewoonde plaats te worden gebracht tenzij zijn identiteit kan worden vastgesteld, zo nodig door tussenkomst van de plaatselijke politie of van de Rijkswacht. 2) Een provisie eisen voor verre ritten. 3) Weigeren een persoon op te nemen die in staat van dronkenschap verkeert. De chauffeur moet niet de kortste, maar de snelste weg nemen, tenzij de klant er anders over beslist: Art Behalve op aansluitend verzoek van de klant moet de chauffeur deze langs de snelste weg naar zijn bestemming brengen. Voor een volledige taxiwetgeving verwijzen wij u graag naar 2. Koerierdiensten: Voorwaarden volgen. In afwachting zijn de voorwaarden overeen te komen bij bestelling/reservatie. 3. Verhuur wagens: voorwaarden volgen. In afwachting zijn de voorwaarden overeen te komen bij bestelling/reservatie.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het vervoer dat DnD-Artiestenvervoer aanbiedt aan haar klanten.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het vervoer dat DnD-Artiestenvervoer aanbiedt aan haar klanten. Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het vervoer dat DnD-Artiestenvervoer aanbiedt aan haar klanten. DnD-Artiestenvervoer benadrukt haar professionele ingesteldheid om al

Nadere informatie

Voorwaarden luchthavenvervoer.

Voorwaarden luchthavenvervoer. Voorwaarden luchthavenvervoer. VDB-L&N SERVICES EN VDB-MULTISERVICES BVBA 1 Voorwaarden 2 Goede afspraken maken goede vrienden Onze algemene voorwaarden bevatten alle wederzijdse afspraken zodat u zeker

Nadere informatie

Voorwaarden luchthavenvervoer.

Voorwaarden luchthavenvervoer. Voorwaarden luchthavenvervoer. VDB-MULTISERVICES 1 Voorwaarden 2 Goede afspraken maken goede vrienden Onze algemene voorwaarden bevatten alle wederzijdse afspraken zodat u zeker bent van een comfortabele,

Nadere informatie

2. 9HUYRHURYHUHHQNRPVW de tussen Reiziger/Opdrachtgever en Vervoerder afgesloten overeenkomst om taxivervoer te verrichten.

2. 9HUYRHURYHUHHQNRPVW de tussen Reiziger/Opdrachtgever en Vervoerder afgesloten overeenkomst om taxivervoer te verrichten. $OJHPHQH9RRUZDDUGHQYRRU7D[LYHUYRHU +RRIGVWXN$OJHPHHQ Artikel 1: Begripsomschrijving Artikel 2: Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artikel 3: Totstandkoming Vervoerovereenkomst Artikel 4: Beëindiging

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Vervoersovereenkomsten welke Vervoerder aangaat met een Reiziger/Opdrachtgever.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Vervoersovereenkomsten welke Vervoerder aangaat met een Reiziger/Opdrachtgever. ALGEMENE VOORWAARDEN SPLASHTOURS B.V. Artikel 1: Begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bustour: al het overeengekomen vervoer over de weg of door het water van personen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemeen

Hoofdstuk 1: Algemeen Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: Begripsomschrijving In deze Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer wordt verstaan onder: 1. Taxivervoer: al het overeengekomen personenvervoer per Auto zoals bedoeld in

Nadere informatie

Aanbieder: Taxi Broos Schipholheenenweer 4bpersonenvervoer handelende onder de naam Taxi Broos

Aanbieder: Taxi Broos Schipholheenenweer 4bpersonenvervoer handelende onder de naam Taxi Broos Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Broos Schipholheenenweer 4bpersonenvervoer handelende onder de naam Taxi Broos Aanbod: het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RTC

Algemene Voorwaarden RTC Algemene Voorwaarden RTC Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer gedeponeerd door Rotterdamse Taxi Centrale RTC N.V. ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 19 mei 2009, aktenummer 29/2009,

Nadere informatie

3. Vervoerovereenkomst: de tussen Reiziger/Opdrachtgever en Vervoerder afgesloten overeenkomst om taxivervoer te verrichten.

3. Vervoerovereenkomst: de tussen Reiziger/Opdrachtgever en Vervoerder afgesloten overeenkomst om taxivervoer te verrichten. Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artikel 3 Totstandkoming Vervoerovereenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het vervoer dat AlphaClass aanbiedt aan haar klanten. AlphaClass heeft als vestigingseenheid, BE 0819.425.316, AlphaCab bvba, Schrijnbroekstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Luxury-Ride

Algemene Voorwaarden Luxury-Ride Luxury-Ride Algemene Voorwaarden Luxury-Ride De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het vervoer dat Luxury-ride personenvervoer aanbiedt aan haar klanten. ANNULATIE Luxury-ride personenvervoer

Nadere informatie

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs. Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Airport Boeken, handelende onder naam Airport Service. Aanbod: het aanbod door Aanbieder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Tinker Nederland B.V. Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer

Nadere informatie

Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde

Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde Wat is Regiotaxi-Oosterschelde? Reisgebied en kosten van de Regiotaxi Regiotaxi-Oosterschelde is een vervoersvoorziening voor mensen die op grond van de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Brussaard Company Group België NV

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Brussaard Company Group België NV Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Brussaard Company Group België NV Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden (afgekort AV) wordt verstaan onder: - BRUSSAARD: BRUSSAARD Company

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Airport Service Brabant

Algemene voorwaarden Airport Service Brabant Algemene voorwaarden Airport Service Brabant De Algemene voorwaarden van Airport Service Brabant, h.o.d.n. Taxi Korthout, gevestigd te Tilburg en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg 21-04-2006

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer 2014

Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer 2014 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer 2014 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer AV CZ / 145 Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer SmartCab BV.

Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer SmartCab BV. Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer SmartCab BV. gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage op 6 november 2013, aktenummer 72/2013. Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden GGZ Opweg B.V.

Algemene Voorwaarden GGZ Opweg B.V. Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 :, gevestigd te Amersfoort, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: de gebruiker van deze algemene

Nadere informatie

Algemene vervoersvoorwaarden VOORWAARDEN TipTop Taxi

Algemene vervoersvoorwaarden VOORWAARDEN TipTop Taxi Algemene vervoersvoorwaarden VOORWAARDEN TipTop Taxi Algemene vervoersvoorwaarden TipTop Taxi.Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene vervoersvoorwaarden voor Taxivervoer van toepassing.

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk van deur tot deur OV taxi Makkelijk van deur tot deur VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruik maken van deze vorm van openbaar vervoer, van deur tot deur. De OV-Taxi is met name zeer geschikt voor mensen die moeilijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van toepassing op reizen en/of reisarrangementen

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

Pilot Schiphol Garantie Service Algemene voorwaarden

Pilot Schiphol Garantie Service Algemene voorwaarden Pilot Schiphol Garantie Service Algemene voorwaarden 1 Voor wie is deze dienst? Om gebruik te kunnen maken van de Schiphol Garantie Service (SGS) dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen. 1.1. Uw

Nadere informatie

Taxi de Hart hanteert de algemene vervoersvoorwaarden van KNV-taxi

Taxi de Hart hanteert de algemene vervoersvoorwaarden van KNV-taxi Taxi de Hart hanteert de algemene vervoersvoorwaarden van KNV-taxi Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer gedeponeerd door Koninklijk Nederlands Vervoer ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Medex International B.V., mede handelend onder de naam VZA International Versie juli 2016

Algemene Voorwaarden Medex International B.V., mede handelend onder de naam VZA International Versie juli 2016 Algemene Voorwaarden Medex International B.V., mede handelend onder de naam VZA International Versie juli 2016 ARTIKEL 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Touroperators: HolidayLaunch werkt samen met verschillende touroperators uit Duitsland. Touroperators zijn bedrijven, die voor losse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Waddentaxi V.o.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Waddentaxi V.o.F. ALGEMENE VOORWAARDEN Waddentaxi V.o.F. 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Waddentaxi: de vennootschap onder firma Waddentaxi V.o.F., gevestigd te Vlieland, alsmede haar

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 september 2015 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen.

Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen. Huurvoorwaarden Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen. 1. Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing AlgemeneVoorwaarden Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Janne Travel en alle (reis)diensten en (reis)overeenkomsten verleend of gesloten door Janne Travel. Met Reiziger

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Eigenhandje Coaching Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Behandelovereenkomst: Eigenhandje: Kind: Eigenhandje, De

Nadere informatie

Informatiebrochure Leerlingenvervoer

Informatiebrochure Leerlingenvervoer Informatiebrochure Leerlingenvervoer Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V. Inhoudsopgave Inleiding 4 Contact 5 Gedragsregels chauffeurs 6 Gedragsregels ouders/verzorgers 7 Gedragsregels leerlingen 8

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Villa Masserotti

Algemene Voorwaarden Villa Masserotti Algemene Voorwaarden Villa Masserotti Inleiding: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Villa Masserotti/Instituto di Selezione Animale S.R.L.: degene die de recreatiewoning aanbiedt. b. Hoofdhuurder:

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN. 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN. 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden 1.1 Alle verhuringen uitgaande van de BECONA NV worden aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden.

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Goedkoop Busje Huren Voorwaarden

Goedkoop Busje Huren Voorwaarden Goedkoop Busje Huren Voorwaarden Onze uitvoerende autoverhuurmaatschappijen) door Goedkoopbusjehuren.com worden aangeboden. Door onze website te bezoeken, te bekijken, te gebruiken en/of een reservering

Nadere informatie

1. Algemene informatie over Pegase Airport Service

1. Algemene informatie over Pegase Airport Service 1. Algemene informatie over Pegase Airport Service 1.1 Wat is Pegase Airport Service? Pegase Airport Service is een dienst die exclusief wordt aangeboden bij geselecteerde pakketreizen (vlucht + hotel/cruise)

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur OV taxi Makkelijk VERVOER van deur tot deur GELDIG vanaf 1 maart 2014 VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruikmaken van deze vorm van openbaar vervoer. De OV-taxi is met name geschikt als u moeilijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK

ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en verstrekkingen, waaronder mede worden verstaan alle aanbiedingen

Nadere informatie

Vervoersbrochure. versie regio Midden-Holland

Vervoersbrochure. versie regio Midden-Holland Vervoersbrochure versie regio Midden-Holland Leerlingenvervoer 2017-2018 Inhoudsopgave inleiding contactgegevens planning van het vervoer voor aanvang van het vervoer rolstoelvervoer tijdens de rit aankomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland.

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van advertentieopdrachten bij Voka Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I Artikel 1 algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt onder Koek & Ei verstaan: mw. Y. Singer, handelende onder de naam Ambachtelijke bakkerij Koek en Ei, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHUTTE WERKPLAATS ASSE VZW (BW ASSE) 1. INLEIDING De klant wordt uit hoofde van de overeenkomst geacht de verkoopsvoorwaarden te kennen en verklaart deze te aanvaarden ongeacht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eurodriver

Algemene Voorwaarden Eurodriver Artikel 1- definities Algemene Voorwaarden Eurodriver In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. GEBRUIKER: Eurodriver gevestigd te Amsterdam b. OPDRACHTGEVER: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon,

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur OV taxi Makkelijk VERVOER van deur tot deur GELDIG vanaf 1 januari 2016 VOOr wie is de OV-Taxi? De meeste buslijnen in de regio zijn gewoon toegankelijk voor iedereen, ook als u een beperking heeft. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Graumans Chauffeursdiensten

Graumans Chauffeursdiensten Graumans Chauffeursdiensten ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 - Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: OPDRACHTNEMER: Graumans Chauffeursdiensten gevestigd te Malingréstraat 6 5256

Nadere informatie

versie juli 2017 Uw aanvullend vervoer in de regio Arnhem-Nijmegen

versie juli 2017 Uw aanvullend vervoer in de regio Arnhem-Nijmegen versie juli 2017 Aanvullend vervoer voor activiteiten van de Jeugdwet Hoe werkt het? Uw aanvullend vervoer in de regio Arnhem-Nijmegen Goed geregeld In overleg met u heeft de gemeente uw kind aangemeld

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat Grezelou Maisons de Vacances de vereiste aanbetaling heeft ontvangen.

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat Grezelou Maisons de Vacances de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. Algemene voorwaarden van Grezelou Maisons de Vacances Artikel 1 Grezelou Maisons de Vacances kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Boekingssite voor Regiotaxi Noordwest-Overijssel

Boekingssite voor Regiotaxi Noordwest-Overijssel Boekingssite voor Regiotaxi Noordwest-Overijssel Op de website www.regiotaxi.overijssel.nl is het mogelijk een rit te boeken, reserveringen te bekijken en geboekte ritten te annuleren. Dit is op basis

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF

art.2 Brochure en prijslijst Y&S Transport VOF art.1 Toepassingsgebied Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met, op alle offertes die uitgaan van en op alle bestellingen gericht aan Y&S Transport

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN BEMIDDELINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Villagrande: het boekingskantoor dat bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst tot huur tussen de huurder en de accommodatieverschaffer;

Nadere informatie

(TARIEFS)VOORWAARDEN transavia.com (van toepassing op alle vluchten van Transavia France S.A.S.)

(TARIEFS)VOORWAARDEN transavia.com (van toepassing op alle vluchten van Transavia France S.A.S.) Op deze pagina treft u de (tariefs)voorwaarden en de Algemene Vervoersvoorwaarden van Transavia France S.A.S. (TARIEFS)VOORWAARDEN transavia.com (van toepassing op alle vluchten van Transavia France S.A.S.)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Toepasselijkheid.

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Toepasselijkheid. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid. 1. Op al onze aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing en vormen hiermede een geheel, tenzij schriftelijk

Nadere informatie

RECHTEN VAN VLIEGTUIGPASSAGIERS EU-KLACHTENFORMULIER

RECHTEN VAN VLIEGTUIGPASSAGIERS EU-KLACHTENFORMULIER RECHTEN VAN VLIEGTUIGPASSAGIERS EU-KLACHTENFORMULIER DIT FORMULIER KAN WORDEN GEBRUIKT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ EN/OF EEN NATIONALE HANDHAVINGSINSTANTIE. Rechten die passagiers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden sneleentaxi luchthavenplatform

Algemene voorwaarden sneleentaxi luchthavenplatform Algemene voorwaarden sneleentaxi luchthavenplatform Versie voor klanten, 19 januari 2017 Gelieve deze voorwaarden nauwkeurig te lezen voordat u van onze diensten gebruik maakt. 1) Artikel 1. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

LIFE COACHING PACKAGE DEAL

LIFE COACHING PACKAGE DEAL LIFE COACHING PACKAGE DEAL SCHONBERGER richt zich naar bedrijven, bedrijfsleiders, zelfstandigen en kaderleden. SCHONBERGER biedt een totaal pakket aan waarin LIFE coaching centraal staat. Bedoeling is

Nadere informatie

Bovenregionaal vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking

Bovenregionaal vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking Op stap met Valys Bovenregionaal vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking Wat kunt u met Valys? Op familiebezoek of een dagje erop uit? Als u een mobiliteitsbeperking heeft, is dat met alleen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Splendeur!

Algemene voorwaarden Splendeur! Algemene voorwaarden Splendeur! Artikel 1 Definities 1. Splendeur!: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Warandelaan 2-702, 5037AB te Tilburg, ingeschreven in Handelsregister onder

Nadere informatie

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/ MINDER MOBIELEN CENTRALE MMC Zedelgem LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ 25 22 40 Fax. 050/ 25 22 41 REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

BOP Drive is een vennootschap onder firma, welke is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer

BOP Drive is een vennootschap onder firma, welke is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer BOP Drive is een vennootschap onder firma, welke is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 68247877 ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 - DEFINITIES 1. Opdrachtnemer: De vennootschap onder

Nadere informatie

De DAV wordt georganiseerd door de VZW Eigen Thuis, in samenwerking met:

De DAV wordt georganiseerd door de VZW Eigen Thuis, in samenwerking met: DIENST AANGEPAST VERVOER De Dienst Aangepast Vervoer (afgekort DAV) biedt aangepast vervoer aan voor rolstoelgebruikers en mindermobielen uit de regio Halle Vilvoorde. De DAV wordt georganiseerd door de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

A. Neuweg 513 E. info@nd-dienstverlening.nl P. 1215 JE Hilversum W. www.nd-dienstverlening.nl N. +31 6 21 95 60 93 D.

A. Neuweg 513 E. info@nd-dienstverlening.nl P. 1215 JE Hilversum W. www.nd-dienstverlening.nl N. +31 6 21 95 60 93 D. Algemene Voorwaarden Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID Alle aanbiedingen vinden plaats onder toepasselijkheidverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de aanbieding en de acceptatie daarvan, als op de

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Stichting Rondvaarten Schiedam

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ARTIKEL 1: ALGEMEEN ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden ARTIKEL 1: ALGEMEEN ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden ARTIKEL 1: ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan STUDENTVERHUIZERS een opdracht geeft; 2. Opdrachtnemer, tevens gebruiker

Nadere informatie

Stedentrip: Porto & Lissabon 14-20 april 2015

Stedentrip: Porto & Lissabon 14-20 april 2015 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen SV Anatolia enerzijds en haar aangemelde leden voor de reis naar Porto en Lissabon alsmede

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van het éénmansbedrijf gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken oost Nederland.

Algemene voorwaarden van het éénmansbedrijf gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken oost Nederland. HendrikDriver Roskamp 45 8181TK Heerde Tel.06-22203050 E-mail: info@hendrikdriver.nl Internet: www.hendrikdriver.nl Nr. Inschrijving KvK. 05084935 Algemene voorwaarden van het éénmansbedrijf gedeponeerd

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Met cursist wordt hier bedoeld; de persoon die aan Rijschool Drive Social een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theoriecursus

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

FAQ Luchthavenvervoer Tui Belgium

FAQ  Luchthavenvervoer Tui Belgium FAQ www.billo.be Luchthavenvervoer Tui Belgium 1) Wie is www.billo.be? En wat doen ze? Dankzij onze partner Billo.be (onderdeel van Eurolimo Group en onze partner voor de VIPdrive service van Vip Selection)

Nadere informatie

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije.

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. De ondergetekenden: a. verhuurder, b. huurder ; Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 1. VERHUUR EN HUUR

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

a. Buteyko Instituut Nederland: Buteyko Instituut Nederland, gevestigd te Zevenaar, KVK 09 11 93 99.

a. Buteyko Instituut Nederland: Buteyko Instituut Nederland, gevestigd te Zevenaar, KVK 09 11 93 99. Algemene Voorwaarden Buteyko Instituut Nederland (Versie Januari 2014) Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Buteyko Instituut Nederland: Buteyko Instituut

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included

Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included Algemene Voorwaarden Winterbergbus Snow Included ARTIKEL 1 DEFINITIES ARTIKEL 2 VOORWAARDEN LIJNDIENSTEN ARTIKEL 3 AANVULLENDE VOORWAARDEN VAKANTIEVEILINGEN ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Suzanne Emous de Hooghkamer 6 2253 JW Voorschoten K.v.K. 63405547 06 57070273 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Bloei! Kindercoaching In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder De opdrachtnemer: Bloei!

Nadere informatie