De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vervoersovereenkomst die Taxi Big Daddy Sam aanbiedt aan haar klanten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vervoersovereenkomst die Taxi Big Daddy Sam aanbiedt aan haar klanten."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN SAM INTERNATIONAL- TAXI BIG DADDY SAM 1. Taxi- en luchthavenvervoer De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vervoersovereenkomst die Taxi Big Daddy Sam aanbiedt aan haar klanten. Bestel altijd tijdig een taxi! Uw boeking dient minimaal 48 uur voor vertrek bij ons bekend te zijn. Voor boekingen binnen 48 uur voor vertrek kunnen we u geen correcte afhandeling garanderen. Uiteraard doen we ons best en vaak lukt het ook wel conform de kwaliteitsrichtlijnen, neem bij twijfel contact op met ons. Ritcombinaties Taxi Big Daddy Sam heeft het recht om de ritten van meerdere passagiers te combineren. Dit wordt steeds op voorhand met u besproken zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Ophaaltijd heenreis Het tijdstip waarop u van huis wordt opgehaald, wordt u uiterlijk de avond voor vertrek voor uur medegedeeld. In de meeste gevallen ontvangt u per mail, ruim voor vertrek al een ophaaltijdstip. LET OP: Indien de chauffeur 15 minuten na de geplande ophaaltijd niet aanwezig is, dient u direct contact met ons op te nemen. Het is soms mogelijk dat onze chauffeur door overmacht/spitsuur/drukte 15 minuten of maximum 30 minuten te laat is. Of soms kan het ook dat hij vroeger is. U dient zich aan de doorgegeven ophaaltijd te houden. Bent u 5 minuten na de afgesproken ophaaltijd niet aanwezig/ gereed voor vertrek dan heeft de chauffeur het recht zonder u te vertrekken. De ritprijs wordt niet terugbetaald. Taxi Big Daddy Sam is in dit geval ook niet aansprakelijk voor het missen van het vliegtuig. Als u naar Brussels Airport wenst vervoerd te worden komen wij u halen 4 uren voor de vertrektijd van uw vliegtuig. Indien u dit niet wil en u uw eigen vertrektijd vaststelt en u uw vlucht mist is Taxi Big Daddy Sam hiervoor niet verantwoordelijk. Wat betreft luchthavenvervoer naar andere luchthavens worden door ons gelijkaardige vertrektijden voorgesteld en gelden dezelfde voorwaarden. Bagage Het vervoeren van 1 stuk bagage van maximum 15 kg per betalende passagier is inbegrepen. Het meenemen van extra bagage is mogelijk, mits dit vooraf is aangemeld. In de meeste gevallen kan er ook extra bagage meegenomen worden mits dit bij boeking wordt besproken. In dit geval wordt er een overeen te komen extra kost in rekening gebracht. Dit geldt ook voor het vervoeren van ski's,kinderwagens, buggy s enz. Wij zullen uw bagage met alle respect behandelen. Doch kan Taxi Big Daddy Sam niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken of schade aan uw bagage. Indien onze chauffeur bij u komt om u te vervoeren en blijkt dat u meer gewicht bagage bij heeft dan doorgegeven bij de reservatie dient u een overeen te komen toeslag cash aan onze chauffeur te betalen. Indien u dit niet wil doen heeft onze chauffeur het recht om de rit niet aan te vangen en blijft het volledige bedrag van de heen - en indien retourboeking -

2 ook de terugrit verschuldigd. Taxi Big Daddy Sam is in dit geval niet verantwoordelijk voor het missen van uw vlucht of voor enige andere negatieve gevolgen. Vertragingen onderweg Taxi Big Daddy Sam kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen ten gevolge van overmacht die tot gevolg hebben dat u de vlucht mist of dat u enige andere gevolgen ondervindt. U kan er echter van verzekerd zijn dat wij alles zullen doen om dit te voorkomen. Kinderzitjes Wij hebben geen kinderverhoogjes, kinderstoelen maxi-cosi's, maar deze kunt u zelf in bewaring geven totdat wij u terug komen afhalen op de luchthaven. Taxi Big Daddy Sam is niet aansprakelijk voor het zoekraken van en/of schade aan de door u in opslag gegeven eigendommen. Terugreis U dient steeds telefonisch contact met ons op te nemen bij aankomst op de luchthaven, tenzij op voorhand anders met u werd afgesproken. Bij aankomst is er een half uur wachttijd van de chauffeur voorzien. Wanneer de koffers vertraging hebben, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen. De wachttijd die de chauffeur maakt zal aan 6.25 euro/kwartier worden aangerekend. Wanneer de chauffeur een half uur na landing nog geen teken van u heeft mogen ontvangen, mag hij aan zijn terugreis beginnen. De ritprijs wordt niet terugbetaald. Parkeergeld dient ook door de klant bekostigd te worden. Wijziging vluchtnummer en/of datum of uur van uw terugreis Vertragingen worden door ons opgemerkt via internet. Het is raadzaam om elke vertraging of vervroeging telefonisch of per sms aan ons door te geven. Dit om lange wachttijden voor ons, als zowel voor u, te voorkomen. Wanneer u vanaf uw vakantiebestemming ongelukkigerwijze met een ander toestel terug komt, dient u dit voor het vertrek ginds, aan ons door te geven. Op die manier is het voor ons handiger om te weten welke vlucht wij nu in het oog moeten houden. Indien uw vlucht een aantal uren later zou zijn, is het mogelijk dat de planning het niet toelaat om tijdig aanwezig te kunnen zijn. wij zullen er alles aan doen om u zo snel mogelijk te vervoeren. Prijsbepaling De prijs wordt bij reservering met u afgesproken. Indien er extra opstapplaatsen nodig zijn, word hiervoor 3 extra per adres aangerekend. Dit voor adressen binnen een straal van 5 km binnen dezelfde gemeente. Indien dit meer is, word dit voor u berekend. Betaling Het vervoer dient u contant voor de aanvang van de rit aan de chauffeur te betalen. Bij een retourboeking betaalt u op de heenreis(voor de aanvang) het volledige bedrag van zowel de heen- als terugrit cash aan onze chauffeur. Het is aangewezen om met gepast geld te betalen. Het is ook mogelijk via overschrijving te betalen op KBC reknr: , op naam van Sam International. In dit geval moet het totale bedrag voor de bestelde rit(ten) ten laatste 3 dagen voor de uitvoering van deze rit of de uitvoering van de eerste van deze ritten op onze rekening staan. U ontvangt dan enkele dagen nadien de factuur per post. Annulering

3 U bent gerechtigd de van te voren afgesloten vervoersovereenkomst met tevoren overeengekomen rit(ten)prijs te annuleren. Indien de annulering plaatsvindt tussen 21 dagen en 14 dagen voor de aanvang van het vervoer bent u Taxi Big Daddy Sam 10% van de overeengekomen rit(ten)prijs verschuldigd. Indien de annulering plaatsvindt tussen14 dagen en 48 uur voordat het vervoer plaatsvindt, rekenen wij u 35% van de overeengekomen rit(ten)prijs aan. Bij annulering binnen 48 uur of tijdens de uitvoering van de rit(ten) zijn we genoodzaakt het volledige bedrag van de overeengekomen rit(ten)prijs in rekening te brengen. Deelannuleringen bij geboekte retourreizen binnen 48 uur voor aanvang van de eerste rit zijn niet toegestaan. Annuleringen moeten altijd schriftelijk gebeuren. Niet betaling Bij niet betaling van de rekening op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd van 10 % op jaarbasis. Bij niet betaling van de rekening op de vervaldag, is er van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, een conventionele en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd van 10 % op de totale prijs, met een minimum van 100,- en een maximum van ,-. In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd. Aansprakelijkheid/klachten Taxi Big Daddy Sam benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen teneinde goederen of personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. Onze firma zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van goederen of personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming, en dit ongeacht het soort van mogelijks veroorzaakte schade, de omvang van direct aanwijsbare schade of onrechtstreekse schade. Om in aanmerking te kunnen worden genomen, dienen alle klachten aangaande de factuur of onze diensten, per aangetekend schrijven te geschieden, en dit binnen de 7 dagen vanaf datum van factuur of het leveren van onze dienst. Wij zijn in geen geval aansprakelijk uit welken hoofde dan ook, voor enige schade veroorzaakt door onze fout of zelfs overmacht. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd. Tarieven/voorwaarden Taxi Big Daddy Sam houdt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving de tarieven en/of voorwaarden te wijzigen. Beëindigen vervoersovereenkomst Een vervoersovereenkomst komt tot stand na aanvaarding door vervoerder van een opdracht. De verplichtingen van vervoerder gelden eveneens tegenover de reiziger die niet als opdrachtgever optreedt. Door de aanvaarding van de reis treedt reiziger als partij toe tot de vervoersovereenkomst.

4 De vervoerder kan het voortzetten van de rit onmiddellijk staken en aldus de vervoersovereenkomst beëindigen, indien de reiziger dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de vervoerder kan worden gevergd dat hij de reiziger vervoerd. Vervoerder kan in dat geval de reiziger gelasten onmiddellijk het voertuig te verlaten. De vervoerder is in dit geval niet gehouden de reiziger enige schade te vergoeden. Bij voortijdige beëindiging is reiziger, ingeval de ritprijs tot stand komt door de taxameter, het bedrag verschuldigd dat de taxameter aangeeft op het moment van de beëindiging van de rit. Ingeval voor aanvang van de rit een ritprijs is overeengekomen, is reiziger een evenredig deel daarvan verschuldigd, ter vergoeding van het reeds gereden deel. Verplichtingen reiziger Reiziger is gehouden door vervoerder in alle redelijkheid gegeven aanwijzigen of instructies op te volgen, zoals het plaatsnemen op de aangewezen plaats, de gordel om te doen voorafgaand aan de rit. Een rechtsgeldig opgelegde boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting door de reiziger kan om deze verhaald worden. Reiziger is verplicht zich in ons voertuig te onthouden van: beschadiging en/of verontreiniging van het voertuig, het gebruik van alcoholhoudende dranken tenzij met uitdrukkelijke toelating van vervoerder, het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen, het gebruiken van rookwaar tenzij met uitdrukkelijke toelating van vervoerder, agressie, het plegen van handtastelijkheden, het lastig vallen, bedreigen dan wel zich op een andere wijze zich onbehoorlijk gedragen jegens vervoerder en/of anderen, het op enigerlei wijze hinderen van vervoerder in de uitoefening van zijn taak. Indien er beschadigingen komen aan ons voertuig is de reiziger/opdrachtgever verplicht de desbetreffende reparatiefactuur te betalen. Indien de reiziger in ons voertuig overgeeft moet deze onmiddellijk 200 euro aan de vervoerder betalen ter vergoeding van de reinigingskosten. Indien nodig mag de passagier de vervoerder op elk tijdstip van de rit verwittigen om even het voertuig tot stilstand te brengen zodat reiziger even kan uitstappen en wat rusttijd kan nemen. Reiziger is gehouden hetzij de vooraf overeengekomen ritprijs, hetzij de door de taxameter bepaalde ritprijs te betalen. Indien reiziger ervoor kiest zelf het portier te openen, is deze verplicht dit zo te doen dat dit geen hinder of gevaar oplevert voor het verkeer. Reiziger is verplicht om indien de vervoerder hierom vraagt voor aanvang van de rit zijn identiteitskaart te overhandigen aan vervoerder ter controle van zijn identiteitsgegevens. Indien deze gegevens niet kloppen met de deze vermeld op de van te voren opgestelde vervoersovereenkomst heeft de vervoerder het recht om de passagier niet toe te laten in ons voertuig en de rit niet te laten doorgaan. POLITIE REGLEMENT Het Koninklijk Besluit van 2 april 1975 regelt een groot aantal zaken waaraan taxibedrijven en taxichauffeurs zich moeten houden. Een aantal bepalingen is belangrijk om weten, voor U als klant: Politiemaatregelen voor de reizigers Art. 18. Het is verboden 1. te roken in het voertuig; 2. in het voertuig te stappen als het reglementair aantal plaatsen bezet is; 3. zonder toestemming van de chauffeur in te stappen met honden of andere dieren die niet op de schoot kunnen gehouden worden, uitgezonderd met geleidehonden voor blinden; 4. gevaarlijke voorwerpen of collies die, wegens hun omvang, aard of geur kunnen kwetsen, bevuilen, hinderen of ongemak veroorzaken in het voertuig te plaatsen: 5. in te stappen in staat van klaarblijkelijke onzindelijkheid of aangetast door een besmettelijke ziekte; 6. zich uit het voertuig te buigen of de deuren te openen tijdens het rijden;

5 7. het voertuig te bevuilen of te beschadigen; 8. om het even welk voorwerp uit het voertuig te werpen; De veiligheid van de taxichauffeurs is zeer belangrijk, en ook de wetgever heeft de chauffeur een aantal mogelijkheden gegeven die, mits correct toegepast, drama s kunnen voorkomen: Art De chauffeurs mogen: 1) weigeren iemand op te nemen die wenst over een lange afstand of naar een schaars bewoonde plaats te worden gebracht tenzij zijn identiteit kan worden vastgesteld, zo nodig door tussenkomst van de plaatselijke politie of van de Rijkswacht. 2) Een provisie eisen voor verre ritten. 3) Weigeren een persoon op te nemen die in staat van dronkenschap verkeert. De chauffeur moet niet de kortste, maar de snelste weg nemen, tenzij de klant er anders over beslist: Art Behalve op aansluitend verzoek van de klant moet de chauffeur deze langs de snelste weg naar zijn bestemming brengen. Voor een volledige taxiwetgeving verwijzen wij u graag naar 2. Koerierdiensten: Voorwaarden volgen. In afwachting zijn de voorwaarden overeen te komen bij bestelling/reservatie. 3. Verhuur wagens: voorwaarden volgen. In afwachting zijn de voorwaarden overeen te komen bij bestelling/reservatie.