Gemeentelijk huishoudboekje 2011 en de begrotingskrant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk huishoudboekje 2011 en de begrotingskrant"

Transcriptie

1 Gemeentelijk huishoudboekje 2011 en de begrotingskrant Nieuwsbrief EnschedePanel Maart 2011 Over de peiling Tussen 7 en 18 januari 2011 zijn alle online panelleden van 16 jaar en ouder gepeild over de mate waarin men betrokken is bij het opstellen van de gemeentelijke begroting en wat men van de begrotingskrant vindt die op woensdag 29 december 2010 is meegestuurd als bijlage van de Huis-aan-Huis Enschede. Aan deze peiling hebben panelleden deelgenomen (39 procent). Op het bestand is een weging toegepast naar leeftijd, geslacht en wijk (gebaseerd op de indeling van Enschede in negen wijken). Daarnaast zijn de resultaten uitgesplitst naar burgerschapsstijl. Er zijn vier burgerschapsstijlen: plichtsgetrouwen, pragmatici, buitenstaanders en verantwoordelijken (zie de bijlage voor een toelichting van de burgerschapsstijlen). Bijna driekwart van de panelleden vond het een interessante peiling, een klein percentage (3 procent) vond de peiling te lang en 13 procent vond de peiling te kort. Dit komt waarschijnlijk doordat de leden die de begrotingskrant niet hebben gezien over dit onderdeel ook geen vragen voorgelegd hebben gekregen, waardoor de peiling voor hen beknopt was. Bij de meeste panelleden (91 procent) liep alles technisch goed, 9 procent ervaarde wel technische problemen. In de toelichting gaven zij hierbij ook meerdere malen aan dat de huis-aan-huiskrant niet bezorgd was. Zie ook de separate bijlage. Betrekken van inwoners bij opstellen begroting Allereerst zijn een aantal vragen gesteld over het betrekken van inwoners bij het opstellen van de begroting, oftewel het huishoudboekje van de gemeente. Tien stellingen over het betrekken van bewoners De grote meerderheid van het panel (94 procent) vindt het belangrijk dat de gemeente bij inwoners en partners verschillende geluiden ophaalt, zodat de gemeente zelf goede keuzes kan maken (figuur 1). Dit geldt voor alle burgerschapsstijlen. Meer dan een kwart (77 procent) heeft daarnaast het gevoel dat de gemeente niet altijd weet wat er leeft in de stad en inwoners dus die signalen moeten geven. Dit leeft vooral bij de plichtsgetrouwen en buitenstaanders. Een minderheid van 19 procent vindt dat er al genoeg mensen zijn die zich druk maken over de keuzes voor de gemeente. Buitenstaanders en plichtsgetrouwen vinden vaker dan verantwoordelijken dat er zich al genoeg anderen druk maken om de keuzes voor de gemeente. Onder het panel vindt een meerderheid het dus belangrijk dat de gemeente ook informatie ophaalt bij haar inwoners over de keuzes die gemaakt moeten worden bij het opstellen van het huishoudboekje. Met de stelling Ik verwacht dat de gemeente bij elk nieuw college de inwoners betrekt bij het opstellen van de programmabegroting (figuur 1) zijn meer panelleden het eens (49 procent), dan oneens (19 procent). Hierin zijn nauwelijks verschillen tussen burgerschapsstijlen. De stelling We moeten als inwoner kunnen bepalen waar het gemeentelijk budget aan besteed moet worden kent een vergelijkbare uitkomst. Met deze stelling is 44 procent van de panelleden het (zeer) eens en 23 procent het (zeer) oneens. Buitenstaanders zijn het hier vaker mee eens dan burgers met een andere burgerschapstijl. Belemmeringen voor dit meedenken zijn er ook. Zo vindt 55 procent van de panelleden dat ze te weinig achtergrondinformatie en kennis hebben om mee te denken over de begroting en kost het 44 procent 1

2 van de panelleden te veel tijd om goed mee te kunnen denken over de keuzes van de gemeente. Plichtsgetrouwen en buitenstaanders missen vaker achtergrondkennis dan pragmatici en verantwoordelijken. Sommige panelleden zijn van mening dat de gemeente niets doet met de inbreng van inwoners. Deze mening leeft echter bij een minderheid (19 procent). De grootste groep panelleden is hierin neutraal (40 procent) en 27 procent vindt dat de gemeente juist wel wat doet met de inbreng van inwoners. Bij plichtsgetrouwen en buitenstaanders leeft vaker dan bij pragmatici en verantwoordelijken het beeld dat de gemeente niet doet met inbreng. Figuur 1 Stellingen over het betrekken van inwoners bij het opstellen van het huishoudboekje (n=2.537) Het is belangrijk dat de gemeente bij inwoners en partners verschillende geluiden ophaalt, zodat de gemeente zelf goede keuzes kan maken. 94% 4% De gemeente weet niet altijd wat er leeft in de stad, dus moeten inwoners die signalen geven. 77% 13% 7% Ik heb zelf te weinig achtergrondinformatie en kennis om mee te denken over het opstellen van de begroting. 55% 21% 23% Ik verwacht dat de gemeente bij elk nieuw college de inwoners betrekt bij het opstellen van de programmabegroting. 49% 28% 19% 4% De stad is van de inwoners. We moeten als inwoner kunnen bepalen waar gemeentelijk budget aan besteed moet worden. 44% 32% 23% Het kost me te veel tijd om goed mee te kunnen denken over de keuzes voor de gemeente. 44% 28% 28% De gemeente doet niets met de inbreng van inwoners. 19% 40% 27% 13% Er maken zich al genoeg anderen druk over de keuzes voor de gemeente. 19% 31% 45% 4% (zeer) eens neutraal (zeer) oneens weet niet 2

3 Gebruik van mogelijkheden om mening te geven over programmabegroting Bijna driekwart van het panel (72 procent) heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden om de eigen mening te geven over de programmabegroting (figuur 2). Het aandeel van de panelleden dat wel gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden om de eigen mening te geven (28 procent) deed dit het vaakst via discussies op internet of via wijkvergaderingen. De bijeenkomsten van de Stadsdeelcommissie werden iets minder vaak gebruikt om een mening te geven over de programmabegroting en slechts een zeer klein aantal panelleden gebruikte bijeenkomsten van de Stedelijke commissie om zijn mening te geven. Een aantal panelleden gaf nog andere manieren om mee te denken. Zij gaven hierbij onder andere aan dit te doen via politieke partijen danwel verkiezingen, via de krant of via het EnschedePanel. Er zijn nauwelijks verschillen tussen de verschillende burgerschapsstijlen in het wel of niet gebruiken van de mogelijkheden om mee te denken over de begroting. Figuur 2 Van welke mogelijkheden om uw mening te geven over de programmabegroting heeft u zelf gebruik gemaakt? (n=2.537) Ik heb geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden 72% Via discussies op internet (Enschede in gesprek) Via wijkvergaderingen Via bijeenkomsten van de Stadsdeelcommissies 13% 11% 6% Via bijeenkomsten van de Stedelijke commissie Andere manieren 1% 5% 3

4 Hoe kan gemeente inwoners best betrekken bij keuzes voor begroting? Als de gemeente inwoners wil betrekken bij keuzes voor de gemeentelijke begroting kan zij dit volgens de panelleden het best doen via discussies op internet (50 procent), via wijkvergaderingen (43 procent) of via bijeenkomsten van de Stadsdeelcommissies (32 procent). Een aantal panelleden (18 procent) ziet nog andere mogelijkheden om inwoners te betrekken bij de begroting dan de mogelijkheden die zijn voorgelegd (figuur 3). Deze panelleden noemen onder andere internetpeilingen, schriftelijke vragenlijsten, via huis-aan-huisbladen (met antwoordstrook) of via speciale bijeenkomsten hiervoor. Er zijn wel accentverschillen tussen burgerschapsstijlen. Zo zien plichtsgetrouwen in vergelijking met de andere burgerschapsstijlen minder in discussies op internet en meer in wijkvergaderingen. Verantwoordelijken noemen vaker dan buitenstaanders bijeenkomsten van de stadsdeelcommissies als goede mogelijkheid om inwoners te betrekken. Figuur 3 Als de gemeente inwoners wil betrekken bij keuzes voor de gemeentelijke begroting, hoe kan zij dit dan het beste doen? (n=2.537) Via discussies op internet Via wijkvergaderingen 43% 50% Via bijeenkomsten van de Stadsdeelcommissies 32% Via bijeenkomsten van de Stedelijke commissie 7% Andere manieren 18% Weet ik niet 6% Overige opmerkingen over het betrekken van burgers bij de begroting Bij de vraag naar verdere opmerkingen of suggesties rondom het betrekken van burgers bij het opstellen van de begroting benadrukken meerdere panelleden het belang van daadwerkelijk iets doen met de inbreng van burgers. Daarnaast geven panelleden aan dat burgers wel voldoende geïnformeerd moeten zijn om mee te kunnen denken en daarnaast oppert een aantal panelleden dat de gemeente via het EnschedePanel een groep geïnteresseerde burgers bereikt die graag mee wil denken. 4

5 Begrotingskrant egrotingskrant,, bereik en waardering Op 29 december heeft de gemeente een speciale begrotingskrant samen met de huis-aan-huiskrant laten verspreiden. Deze begrotingskrant was apart uitneembaar en bestond uit een beschrijving van de begroting en diverse reacties daarop. Bereik van de begrotingskrant Sommige huishoudens ontvangen geen huis-aan-huiskrant omdat zij een nee/nee sticker op hun deur hebben. Ruim vier op de vijf panelleden (82 procent) ontvangt naar eigen zeggen de huis-aanhuiskrant (figuur 4). Een aantal panelleden heeft echter per of middels de open vraag op het einde van de peiling laten weten dat het geen nee/nee sticker op de voordeur heeft, maar toch de huis-aan-huiskrant niet wekelijks ontvangt. Plichtsgetrouwen en buitenstaanders ontvangen vaker de huis-aan-huiskrant dan pragmatici. Ruim een kwart van alle panelleden (28 procent) heeft de begrotingskrant gezien (figuur 4). Hieronder zijn ook enkele panelleden die geen huis-aan-huiskrant ontvangen. Van de panelleden die de krant gezien hebben, herinnert het grootste deel zich de begrotingskrant spontaan, een kleiner deel herinnert zich de begrotingskrant pas na het zien van een afbeelding. Er zijn vrijwel geen verschillen tussen burgerschapsstijlen in het percentage inwoners dat de begrotingskrant gezien heeft. Een groot deel van de panelleden die de begrotingskrant gezien hebben, hebben deze ook gelezen. Uiteindelijk heeft ruim een op de vijf (22 procent) van alle panelleden de begrotingskrant gelezen. De meeste vluchtig en een kleinere groep uitvoerig. Ook hierin zijn vrijwel geen verschillen tussen burgerschapsstijlen. Figuur 4 Bereik begrotingskrant onder alle panelleden (n=2.537) Ontvangt de huis-aan-huiskrant 82% Heeft de begrotingskrant gezien 28% Heeft de begrotingskrant vluchtig gelezen 19% Heeft de begrotingskrant uitvoerig gelezen 3% 5

6 Niet et-lezers: redenen om de begrotingskrant niet te lezen Aan de panelleden die de krant wel gezien hebben, maar niet gelezen, is gevraagd wat de reden hiervoor was (figuur 5). In de meeste gevallen waren de redenen hiervoor praktisch. Zo had 49 procent geen tijd en heeft 23 procent de krant apart gelegd om op een later moment te lezen. Voor een kleiner deel waren er inhoudelijke redenen om de krant niet te lezen. Zo sprak 15 procent het onderwerp niet aan, vond 9 procent dat de krant teveel tekst bevatte en vond 5 procent dat de krant geen interessante artikelen bevatte. Bijna een kwart noemde nog andere redenen, zoals persoonlijke omstandigheden, dat de krant te ingewikkeld was of dat zij de krant niet thuis hadden ontvangen (maar elders gezien). Pragmatici en plichtsgetrouwen voeren vaker dan buitenstaanders en verantwoordelijken een gebrek aan tijd op als reden om de begrotingskrant niet te lezen. Buitenstaanders noemen vaker dan inwoners met andere burgerschapsstijlen dat de begrotingskrant teveel tekst bevat en geen interessante artikelen. Figuur 5 U heeft de krant wel gezien, maar niet gelezen (n=163). Wat is de reden dat u de krant niet gelezen heeft? Geen tijd Krant apart gelegd om op een later moment te lezen Het onderwerp spreekt me niet aan Teveel tekst Geen interessante artikelen Anders 23% 15% 9% 5% 24% 49% Lezers: meestgelezen onderwerpen Aan de panelleden die de krant gelezen hebben, is gevraagd naar de onderwerpen die men gelezen heeft. Iets minder dan eenderde (31 procent) van de lezers van de begrotingskrant kan nog wel een aantal onderwerpen noemen waarover men iets gelezen heeft (figuur 6). Buitenstaanders kunnen minder vaak dan inwoners van andere burgerschapsstijlen nog een onderwerp uit de begrotingskrant noemen. Figuur 6 Kunt u een aantal onderwerpen noemen die u gelezen heeft (n=548) 31% 69% ja nee 6

7 De onderwerpen die lezers spontaan noemen zijn onder andere de bezuinigingen, iets over werkgelegenheid, cultuur en interviews met de wethouders. Figuur 7 toont de woordenwolk van onderwerpen die lezers van de begrotingskrant spontaan benoemd hebben. Hoe groter het woord wordt weergegeven hoe vaker het is genoemd. Figuur 7 Woordenwolk van onderwerpen die lezers van de begrotingskrant spontaan noemen als gelezen (n=185) Vervolgens zijn lezers ook een aantal onderwerpen voorgelegd met de vraag of zij deze onderwerpen gelezen hebben (figuur 8). Het meest gelezen (41 procent) is het artikel Sluitend huishoudboekje 2011 waarin globaal staat beschreven hoe de begroting voor 2011 er uit ziet. Ook heeft een aanzienlijk deel van de lezers (ongeveer eenderde) de interviews gelezen, de reacties van inwoners en het artikel over de doelen en ambities voor de stad in 10 punten. Het artikel over hoe de begroting tot stand komt is door slechts 15 procent van de lezers van de begrotingskrant gelezen. Er zijn verschillen tussen burgerschapsstijlen wat betreft het meestgelezen onderwerp. Onder plichtsgetrouwen is dit de reactie van inwoners uit de gemeente en onder pragmatici, buitenstaanders en verantwoordelijken is dit het Sluitend huishoudboekje Verder is het artikel over doelen en ambities voor de stad door verantwoordelijken vaker gelezen dan door inwoners met een andere burgerschapsstijl. Ook hebben verantwoordelijken vaker dan plichtsgetrouwen en buitenstaanders de interviews met wethouders, fractievoorzitters of maatschappelijke partijen gelezen. Figuur 8 Welke van onderstaande onderwerpen heeft u gelezen? (n=605) Artikel 'Sluitend huishoudboekje 2011' Interviews met wethouders, fractievoorzitters of maatschappelijke partijen Reacties van inwoners uit de gemeente Artikel over doelen en ambities voor de stad in 10 punten 41% 35% 32% 31% Artikel over hoe een begroting tot stand komt 15% 7

8 Lezers: Oordeel over inhoud van de begrotingskrant Van de lezers van de begrotingskrant vindt driekwart de krant informatief (figuur 9). Ruim de helft (51 procent) weet door het lezen van de krant beter wat de ambities van de gemeente zijn voor de toekomst en de helft weet nu beter waar de gemeente haar geld aan uit geeft. Van de lezers begrijpt 43 procent na het lezen beter waarom het belangrijk is dat inwoners van Enschede meer zelf gaan doen en begrijpt 35 procent beter waarom er bezuinigingen nodig zijn. Bij respectievelijk 13 en 18 procent heeft de krant niet tot meer begrip geleidt. De begrotingskrant heeft bij iets minder dan een derde (32 procent) geleid tot meer inzicht in hoe de gemeente werkt. Buitenstaanders zijn iets kritischer over de inhoud van de begrotingskrant en wat het hen aan extra begrip heeft gebracht dan inwoners met een andere burgerschapsstijl. Figuur 9 Oordeel over zes stellingen over de begrotingskrant (n=605) De krant is informatief 75% 17% 6% Ik weet nu beter wat de ambities van de gemeente zijn voor de toekomst. 51% 30% 7% 11% Ik weet nu beter waar de gemeente haar geld aan uitgeeft. 50% 31% 8% 11% Ik begrijp nu beter waarom het belangrijk is dat we als inwoners meer zelf gaan doen. 43% 34% 13% 11% Ik begrijp nu beter waarom er bezuinigen nodig zijn. 35% 36% 18% 10% Ik weet nu beter hoe de gemeente werkt. 32% 43% 14% 11% (zeer) eens neutraal (zeer) oneens weet niet 8

9 Lezers: Oordeel over vormgeving en schrijfstijl van de begrotingskrant De begrotingskrant is voor driekwart van de lezers gemakkelijk leesbaar en vriendelijk en prettig geschreven (figuur 10). Een meerderheid (57 procent) van de lezers vindt de krant aantrekkelijk, bijna 18 procent vindt van niet en een aanzienlijk deel (25 procent) weet het niet zo goed. De advertenties zijn voor de meerderheid (53 procent) niet storend, maar bijna drie op de tien lezers stoort zich wel aan de advertenties. Iets minder dan een op de vijf panelleden vindt de krant te uitgebreid. Bij alle vijf gemeten aspecten rondom vormgeving en schrijfstijl is er een aanzienlijk deel van de lezers dat hierover geen mening heeft. De vormgeving en schrijfstijl lijken daarmee voor een deel van de lezers van de ondergeschikt belang. Net als over de inhoud zijn buitenstaanders ook over de vormgeving en de schrijfstijl van de begrotingskrant iets minder positief dan inwoners met een andere burgerschapsstijl. Het gaat dan met name om de aantrekkelijkheid, leesbaarheid en het taalgebruik van de begrotingskrant. Pragmatici vinden vaker dan buitenstaanders en verantwoordelijken de krant te uitgebreid. Figuur 10 Oordeel over de vormgeving en schrijfstijl van de begrotingskrant (n=605) Makkelijk leesbaar 75% 8% 17% Vriendelijke en prettig taalgebruik 74% 6% 20% Aantrekkelijk 57% 18% 25% Advertenties zijn storend 29% 53% 17% De krant is te uitgebreid 18% 59% 23% eens oneens weet niet Lezers: Oordeel over de gekozen g verdeling van gelden Tenslotte is in een open vraag aan de panelleden die de begrotingskrant hebben gelezen gevraagd wat zij vinden van de gekozen verdeling van geld in de gemeentelijke begroting Panelleden noemen hier vaker dat ze het wel een redelijke verdeling lijkt, maar dat het wel moeilijk is om dit goed te beoordelen. Een aantal panelleden gaat inhoudelijk in op de omvang van verschillende onderdelen van de begroting. Hier worden uiteenlopende suggesties gegeven. Meerdere malen ziet men graag meer budget voor de leefomgeving. 9

10 Lezers en niet-lezers: totaaloordeel begrotingskrant Aan iedereen die de begrotingskrant gezien heeft, dus zowel lezers als niet-lezers, is gevraagd een eindoordeel te geven. Gemiddeld beoordeelt het panel de begrotingskrant met een rapportcijfer van 6,7. Panelleden die de krant uitgebreid hebben gelezen gaven een gemiddeld rapportcijfer van 7,0. De vluchtige lezers gaven gemiddeld een 6,6 en de panelleden die de krant wel gezien, maar niet gelezen hebben gaven gemiddeld een 6,8 voor de begrotingskrant. Een op de vijf panelleden (20 procent) is (zeer) positief en gaf een 8 of hoger (figuur 11), onder andere omdat ze het een goed initiatief vinden en een duidelijk verhaal. Tweederde van de panelleden geeft een gemiddeld rapportcijfer van 6 of 7. Panelleden die een 6 of 7 hebben gegeven, lichten onder andere toe dat ze de begrotingskrant onvoldoende hebben gelezen en daarom een gemiddeld oordeel hebben gegeven, anderen vinden de begrotingskrant te uitvoerig of de begroting te oppervlakkig gepresenteerd. Een op de acht panelleden bestempelt de begrotingskrant als onvoldoende. In de toelichting geven deze panelleden onder andere aan dat ze de krant te algemeen te vinden en vinden neigen naar propaganda. Er zijn nauwelijks verschillen tussen burgerschapsstijlen in het algemene oordeel over de begrotingskrant. Figuur 11 Hoe waardeert u de begrotingskrant in het algemeen, uitgedrukt in een rapportcijfer? (n=600) 50% 40% 46% 30% 20% 10% 21% 18% 0% 1% 0% 1% 3% 7% 2% 0%

11 Lezers- en niet-lezers: behoefte aan begrotingskrant De begrotingskrant, die dit jaar voor het eerst is verspreid, is een aardig succes onder de panelleden die de krant gezien hebben. Maar liefst 85 procent van de panelleden die de krant hebben gezien, zouden deze volgend jaar weer willen ontvangen. Slechts vijf procent heeft er geen behoefte aan de krant opnieuw te ontvangen (figuur 12). De uitdaging zit er in om meer lezers te krijgen (78 procent is niet-lezer). De meeste behoefte om de krant volgend jaar opnieuw te ontvangen is er bij plichtsgetrouwen en verantwoordelijken. Figuur 12 U heeft de begrotingskrant dit jaar gezien, zou u volgend jaar de begrotingskrant weer willen ontvangen? (n=769) 5% 10% ja nee weet niet 85% Lezers- en niet-lezers: verbetersuggesties De panelleden die de krant hebben gezien, zijn naast een algemeen oordeel ook gevraagd naar tips ter verbetering van de begrotingskrant. Hier zijn onder andere genoemd: zorg dat iedereen de krant krijgt. Hierbij stellen sommige panelleden voor om de begrotingskrant apart te versturen zodat ook de inwoners met een nee/nee sticker deze kunnen lezen. Een ander panellid vindt de verzending bij de huis-aan-huiskrant in het kader van kostenbesparing juist een goede keus. Een andere suggestie voor de begrotingskrant is om deze beknopter te houden, bijvoorbeeld door een kort overzicht rond te sturen en voor achtergronden te verwijzen naar de website. Andere panelleden suggereren om meer cijfers te presenteren. Tenslotte wordt geopperd om ook de resultaten van vorige begrotingen terug te koppelen. 11

12 Bijlage 1. Burgerschapsstijlen 1 Doelgroepen van beleid en communicatie worden doorgaans onderscheiden op basis van 'harde', sociodemografische kenmerken zoals leeftijd, opleiding en geslacht. Burgers verschillen echter ook meer algemeen in de manier waarop zij in het leven staan, ongeacht bijvoorbeeld hun leeftijd, opleiding of geslacht. Vaak zijn deze 'softe' kenmerken van burgers zelfs het meest bepalend voor hun opvattingen, attitudes en gedrag. Mentality biedt een segmentatiemodel dat juist met name gericht is op deze subjectieve beleving van burgers. Mentality is de naam van het onderzoeksprogramma waarmee waarden en leefstijlen in de Nederlandse bevolking evenals trends in het sociaal-culturele klimaat in kaart worden gebracht. Dit heeft tot een segmentatiemodel geleid waarin acht sociale milieus kunnen worden onderscheiden met een eigen kijk op het leven. Elk sociaal milieu heeft specifieke opvattingen over doelen die de moeite waard zijn om na te streven in het leven, opvattingen over werken, over sociale relaties, vrije tijd en consumeren. Ook de manier waarop sociale milieus aankijken tegen de overheid en de maatschappij, en de rol die men daarin wil spelen, verschilt. Daarmee heeft elk sociaal milieu een eigen burgerschapsstijl. Er worden vier burgerschapsstijlen onderscheiden: 1. plichtsgetrouwen 2. verantwoordelijken 3. pragmatici 4. buitenstaanders Plichtsgetrouwen Burgers met deze burgerschapsstijl zijn sterk maatschappelijk betrokken, met name bij de directe leefomgeving en de lokale overheid. Zij worden gedreven door hun plichtsbesef en gezagsgetrouwheid en zijn dus in principe bereid zich te schikken naar het overheidsbeleid. Ze zien in de overheid een autoriteit die zij respecteren en die weet wat goed is voor de burger. Verantwoordelijken De verantwoordelijken worden gedreven door maatschappelijke betrokkenheid en de publieke zaak. Zij voelen zichzelf hiervoor in hoge mate verantwoordelijk. Zij zien de overheid als een belangrijk instrument om die publieke zaak te dienen en nemen een coöperatieve maar kritische houding aan ten aanzien van de overheid. Vaak werken verantwoordelijken zelf ook bij de overheid, of bijvoorbeeld in charitatieve instellingen en de journalistiek. Men is doorgaans ook goed geïnformeerd over overheidsbeleid. Pragmatici De pragmatici zijn utilitaire individualisten met een sterke materialistische gedrevenheid. Niet de publieke zaak maar het eigen belang staat voorop en dit uit zich in selectieve interesse voor overheidsbeleid. Men filtert informatie van de overheid op relevantie voor hun eigen positie. Als het niet relevant is, wordt er verder geen aandacht aan besteed. Men is dus op onderdelen betrokken bij de overheid en geïnformeerd over overheidsbeleid. Over het algemeen is deze groep minder negatief over de overheid dan de buitenstaanders, ook al is men zeker niet volgzaam (zoals de plichtsgetrouwen) en is men het zeker niet altijd eens met de overheid. 1 Bron: basisrapportage burgerschapsstijlen 2009, Motivaction 12

13 Buitenstaanders Burgers met deze burgerschapsstijl zijn weinig maatschappelijk betrokken maar worden wel veelal gedreven door een behoefte aan maatschappelijke erkenning. Men voelt zich echter meestal niet erkend door de overheid, men voelt zich buitengesloten. Hiermee hangt samen dat men over het algemeen weinig vertrouwen heeft in de overheid, weinig interesse heeft voor het overheidsbeleid en negatief staat tegenover maatschappelijke verplichtingen. 13

14 Bijlage 2 Evaluatie peiling Wat vond u van de enquête? te lang 3% 97% te kort 13% 87% inhoud interessant 74% 26% technisch liep goed 91% 9% ja nee 14

Het EnschedePanel over duurzaamheid

Het EnschedePanel over duurzaamheid Het EnschedePanel over duurzaamheid Resultaten peiling EnschedePanel 7 april 2010 Over dit onderzoek De leden van het EnschedePanel zijn enkele vragen voorgelegd over het stimuleren van duurzaam gedrag.

Nadere informatie

Afvalinzameling in Enschede. Afvalinzameling. Resultaten peiling EnschedePanel. Over dit onderzoek. 7 april 2010

Afvalinzameling in Enschede. Afvalinzameling. Resultaten peiling EnschedePanel. Over dit onderzoek. 7 april 2010 Afvalinzameling in Enschede Resultaten peiling EnschedePanel 7 april 2010 Over dit onderzoek In opdracht van de gemeente Enschede zijn in het EnschedePanel vragen gesteld over de tevredenheid van Enschedeërs

Nadere informatie

De koers van Enschede

De koers van Enschede De koers van Enschede Resultaten flitspeiling gemeenteraad 27 oktober 2011 Achtergrond Aanleiding In november behandelt de gemeenteraad de programmabegroting. Hierin staat welke plannen de gemeente uitvoert

Nadere informatie

Terugkoppeling resultaten peiling levensstijl

Terugkoppeling resultaten peiling levensstijl Terugkoppeling resultaten peiling levensstijl Peiling EnschedePanel december 2009 30 maart 2010 In december 2009 hebben alle panelleden een vragenlijst ontvangen over levenswaarden/levensinstelling. In

Nadere informatie

Het Enschedepanel over..

Het Enschedepanel over.. Het Enschedepanel over.. Communicatie & betrokkenheid augustus 2010 Over dit onderzoek In opdracht van de gemeente Enschede zijn in het EnschedePanel vragen gesteld over de gemeentelijke communicatie en

Nadere informatie

Draagvlak participatiesamenleving is geen garantie voor toename vrijwilligerswerk

Draagvlak participatiesamenleving is geen garantie voor toename vrijwilligerswerk bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Factsheet Draagvlak participatiesamenleving is geen

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Burgerjaarverslag Papendrecht

Burgerjaarverslag Papendrecht Burgerjaarverslag Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht (in de onafhankelijke persoon van de burgemeester)

Nadere informatie

Het bewonersblad Thuis!

Het bewonersblad Thuis! Het bewonersblad Thuis! Zevende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Februari 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Het Huurderspanel van Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling intermediairenbeleid november 2012 1. Inleiding In juli en augustus is er een peiling georganiseerd onder het Internetpanel Dienst Regelingen over het

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 12: Recreatie in de polders november 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12 e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze

Nadere informatie

Regiodag Resultaten 10 e peiling GeldersPanel. Inleiding. Bezoek aan de Regiodag. Bezochte locaties. 1 augustus 2010

Regiodag Resultaten 10 e peiling GeldersPanel. Inleiding. Bezoek aan de Regiodag. Bezochte locaties. 1 augustus 2010 Regiodag 2010 Resultaten 10 e peiling GeldersPanel 1 augustus 2010 Inleiding Op 12 juni vond de tweede Gelderse Regiodag plaats in de Achterhoek en Liemers. Hoogtepunten waren kasteel Huis Bergh in s Heerenberg,

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Afvalinzameling Maart 2013

Afvalinzameling Maart 2013 Afvalinzameling Maart 2013 1. Achtergrond Van 14 tot en met 24 maart 2013 is een korte peiling van 10 vragen gehouden onder het Twente Milieupanel. Met deze peiling wil Twente Milieu inzicht krijgen in

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

De toekomst van het stadhuis

De toekomst van het stadhuis De toekomst van het stadhuis Resultaten peiling EnschedePanel 13 januari 2012 1. Achtergrond In 2001 heeft de gemeente Enschede het stadskantoor aan de Hengelosestraat in gebruik genomen. Sinds die tijd

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Versie definitief Datum 19 november 2009 1 (17) Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Auteur Tineke Brouwers Het tweede onderzoek Op 12 oktober 2009 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Wijkschouw Hogeland-Noord

Wijkschouw Hogeland-Noord Wijkschouw Hogeland-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten vijfde peiling Oktober 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 5 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van de

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Debat. Debatbezoek. Onderwerpen van debat

Debat. Debatbezoek. Onderwerpen van debat Bewonerspanel Utrecht peiling maart 2011 Van 14 t/m 27 maart 2011 heeft de gemeente Utrecht een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over het bezoeken van debatten,

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Veel panelleden hebben nooit een vergadering van de gemeenteraad bezocht. Zij die wel eens een raadsvergadering

Veel panelleden hebben nooit een vergadering van de gemeenteraad bezocht. Zij die wel eens een raadsvergadering Vernieuwing van lokaal bestuur in Enschede Het is positief over de plannen rond de gekozen burgemeester. Effecten van recente wetswijzigingen, waardoor de gemeenteraad meer kaders moet stellen en controleren,

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Het Sittard-Geleen Internetpanel 3. Zegt u het maar!

Het Sittard-Geleen Internetpanel 3. Zegt u het maar! Het Sittard-Geleen Internetpanel 3 Via het door de gemeente opgerichte digitale burgerpanel kunnen inwoners van Sittard- Geleen in 2004 en 2005, acht keer via een webenquête hun mening geven over lokale

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016 NissewaardPanel overopvang vluchtelingen, NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard.

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Hfst 7. Passief verkrijgen van informatie Voor de gemeente is het belangrijk om

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Buurtenquête Wooldrik, Leuriks-Oost

Buurtenquête Wooldrik, Leuriks-Oost Buurtenquête Wooldrik, Leuriks-Oost Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Juli 2015

AA EN HUNZE PANEL. Juli 2015 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 4: Communicatie Juli 2015 1.1 Inleiding De vierde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp communicatie. De gemeente Aa en Hunze wil graag weten hoe inwoners

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Cultuurpodia in Enschede September 2011

Cultuurpodia in Enschede September 2011 Cultuurpodia in Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente Enschede doet op dit moment onderzoek naar de theaters en de muziekpodia in de stad. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe het Enschedese

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014 De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie Gemeente Castricum Juli 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek Gemeente Castricum wil graag weten wat haar inwoners vinden van de gemeentelijke

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011 Van 24 januari t/m 6 februari 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling gehouden onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht. De peiling ging over sportgedrag,

Nadere informatie

Vlnr. Rob van de Peppel (advies), Frank ten Doeschot (projectleiding), Arnold Kooiker (programmeur) en Lonneke Bruin (onderzoeker)

Vlnr. Rob van de Peppel (advies), Frank ten Doeschot (projectleiding), Arnold Kooiker (programmeur) en Lonneke Bruin (onderzoeker) Hofpanel Verslag evaluatiepeiling en panelbijeenkomst 22 maart 2010 Inleiding Het Hofpanel is opgericht in juni 2008. Destijds is gestart met 575 deelnemers. Deze zijn geworven via een aselecte aanschrijving

Nadere informatie

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015 HOF VAN TWENTE PANEL Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie September 2015 1. Inleiding 1.1 Over de peiling De peiling onder leden van het Hofpanel liep van 27 augustus tot en met 6

Nadere informatie

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012 Gemeente Langedijk Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1827 Datum : Maart 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER...

BURGERPANEL CAPELLE OVER... BURGERPANEL CAPELLE OVER... profiel nieuwe burgemeester Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 15 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Enschedepanel over Roombeek

Enschedepanel over Roombeek Het Enschedepanel van I&O Research heeft in mei 2005 haar mening uitgesproken over Roombeek. Aan 968 panelleden is een uitnodiging gestuurd om deel te nemen aan het onderzoek. In totaal hebben 611 Enschedeërs

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Inleiding Onder de leden van het EnschedePanel is in maart/april 2017 een enquête gehouden. Deze vragenlijst is ook opengesteld voor niet-leden.

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Aanleiding en methodiek Aanleiding onderzoek In augustus 2015 zijn er twee windmolens gebouwd langs de A1. De voorbereiding daarvan heeft tot veel discussies

Nadere informatie

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013 Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking Februari 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Nuus Telefoonnummer : 3401 Mail : mg.nuus@deventer.nl Gemeente Deventer 1 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r

Wijk j sch c ouw u Tra r ns n burg r Wijkschouw Transburg Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009

jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009 Internetpanel Hengelo jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009 Wijkgericht werken in Hengelo! Het thema van de laatste internetpeiling van was Wijkgericht werken. Binnen de gemeente Hengelo zijn verschillende

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij Nederlandse landbouw en visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie