De aanpak van jeugddelinquentie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De aanpak van jeugddelinquentie"

Transcriptie

1 Wegwijs in Justitie In de hoofdrol bij Justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De aanpak van jeugddelinquentie

2 INHOUD VOORWOORD ALGEMENE SITUERING INLEIDING FILOSOFIE VAN DE WET HET JEUGDPARKET Antwoorden op parketniveau 2. Procedure 3. Bijstand door criminologen DE JEUGDRECHTBANK De voorlopige fase 2. De uitspraak ten gronde 3. De maatregelen ten aanzien van de jongere Het herstelrechtelijk aanbod: de bemiddeling en het herstelgericht groepsoverleg Het geschreven project van de jongere Het toezicht door de bevoegde sociale dienst De opvoedkundige prestatie van algemeen nut Het huisarrest De plaatsing 4. Een sanctie ten aanzien van sommige ouders 5. De uithandengeving AFHANDELING DOSSIER

3 nl-loi65 26/06/07 11:09 Page 4 VOORWOORD Medio 2006 is het jeugdbeschermingsrecht grondig hervormd. De nieuwe wet biedt de jeugdrechters een ruime waaier aan mogelijkheden om de sociaaleducatieve, herstelgerichte en bestraffende maatregelen die geboden zijn gerichter toe te passen. Ook de bemiddeling, het herstelgericht groepsoverleg, de responsabilisering van de jongere en diens ouders, zijn sleutelelementen van het ontwerp. De hervorming kan evenwel pas vruchten afleveren als zij doorgrond wordt door alle actoren. Daarom is deze brochure uitgegeven. Zij is voornamelijk bestemd voor ouders, scholen, CLB's en andere instanties die vaak met jongeren in aanraking komen. 4

4 In de brochure wordt de wijze waarop het parket en de rechtbank de jeugddelinquentie aanpakken kort omschreven. Bijgevolg wordt ingegaan op de filosofie van de wet, maar ook op de werking van het jeugdparket en van de jeugdrechtbank. Er wordt ook uitvoerig stilgestaan bij de eventuele maatregelen die ten aanzien van de jonge delinquent en van de ouders worden genomen. Deze brochure ligt in het verlengde van het werk dat in 2005 door het Antwerps jeugdparket is gerealiseerd en werd ondersteund door de Koning Boudewijnstichting. Bovendien wordt op die wijze uiting gegeven aan de wens tot transparantie en communicatie van Justitie met de burgers. Alain Bourlet Voorzitter van het Directiecomité 5

5 ALGEMENE SITUERING Twee nieuwe wetten betreffende de aanpak van jeugddelinquentie wijzigen de bestaande wet betreffende de jeugdbescherming van 8 april Met deze wetten worden handelswijzen die in de praktijk reeds werden toegepast veralgemeend en worden nieuwe antwoorden op jeugddelinquentie ingevoerd. De rechten van de jongere worden beter beschermd. Zo krijgt de (verplichte!) advocaat van de jongere een centralere rol dan voorheen en heeft de jongere sneller duidelijkheid over de duur van de maatregelen die getroffen worden. 27 nieuwe criminologen op de jeugdparketten brengen bovendien bijzondere aandacht op voor jeugddelinquentie, de spijbelproblematiek en de problematiek van kindermishandeling. Zij zullen tevens het herstel van de schade ten aanzien van het slachtoffer begunstigen. De jeugdrechter wordt onderworpen aan een versterkte motiveringsplicht, aan beslissingscriteria, aan frequentere herzieningen. Plaatsingen worden zoveel mogelijk vermeden, met het oog op een aanpak van het probleem bij de wortel, in het dagdagelijkse leefmilieu van de jongere. Ook de uithandengeving werd hervormd. De uit handen gegeven jongere wordt met ingang van 1 oktober 2007 doorverwezen naar een bijzondere kamer van de jeugdrechtbank. Deze heeft de mogelijkheid het strafrecht toe te passen op een wijze die is aangepast aan de leeftijd van de jongere. Tegen 2009 wordt een gesloten federaal centrum opgericht voor de detentie van jongeren die door de bijzondere kamer tot een gevangenisstraf worden veroordeeld. Deze straf kan meerdere jaren bedragen, maar kan niet langer levenslang duren. 6

6 Een laatste belangrijk element betreft de ouderstage. Ouders die het volledig laten afweten, zullen hiermee aangemaand worden om meer verantwoordelijkheid op te nemen voor hun kinderen. De Koning bepaalt de datum waarop elk van de bepalingen van deze wetten in werking treden. Deze data hangen samen met de inzet van bijkomende middelen die het parket en de jeugdrechter moeten toelaten om in elke situatie de meest gepaste maatregelen te nemen. Bedoeling is dat uiterlijk tegen 1 januari 2009 alle bepalingen uitgevoerd worden. Het merendeel van de bepalingen is van toepassing met ingang van 16 oktober Het is belangrijk te benadrukken dat intensief overleg heeft plaatsgevonden met de betrokken Gemeenschappen en dat meerdere bepalingen van de twee wetten aanleiding geven tot het sluiten van samenwerkingsakkoorden tegen eind Aangezien de hervorming van het jeugdbeschermingsrecht in meerdere fases zal worden gerealiseerd, kunt u regelmatig actualisaties van deze brochure consulteren op de website van de FOD Justitie, 7

7 INLEIDING België telt 27 rechtbanken van eerste aanleg. De rechtbank van eerste aanleg heeft drie afdelingen : de burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank en de jeugdrechtbank. De jeugdrechtbank is bevoegd voor de jongeren en hun ouders. Zij kan optreden wanneer jongeren zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden of wanneer zij een strafbaar feit hebben gepleegd. Het jeugdparket vertegenwoordigt de maatschappij, verdedigt de belangen van het kind en vordert de jeugdrechter overeenkomstig de wet betreffende de jeugdbescherming. Welke jeugdrechtbank bevoegd is, wordt meestal bepaald door de woonplaats van de jongere. 8

8 FILOSOFIE VAN DE WET In België worden aan jongeren maatregelen opgelegd wanneer ze strafbare feiten hebben gepleegd. De jeugdrechtbank kan maatregelen van bewaring, behoeding en opvoeding opleggen. Vooral de persoon van de jongere en zijn leefsituatie moeten in aanmerking worden genomen. De wet legt de nadruk op de heropvoeding van de jongere, voor zover zijn situatie dat vereist. Enkele belangrijke criteria: - De sleutelleeftijd van 12 jaar: Indien de jongere het feit heeft gepleegd onder de leeftijd van 12 jaar moet de jeugdrechter zijn reactie beperken tot een berisping of opvolging door de bevoegde sociale dienst. Deze dienst hangt af van de Gemeenschappen en is toegevoegd aan elke jeugdrechtbank. Kinderen jonger dan 12 jaar die strafbare feiten plegen, worden verondersteld zich in een problematische opvoedingssituatie te bevinden en moeten dus extra beschermd worden. Indien de jongere ouder is dan 12 jaar, kan de jeugdrechter kiezen uit een pakket maatregelen. - De wet strekt ertoe de jongere op zijn verantwoordelijkheid te wijzen, door de herstelgerichte aanpak te begunstigen. - De ouders en elke persoon die de jongere in rechte of in feite onder zijn bewaring heeft (grootouder, stiefouder, pleeggezin bv.), worden nauw betrokken bij de zaak: ze worden systematisch opgeroepen en geïnformeerd. De ouders van de jongere kunnen bovendien in uitzonderlijke gevallen een ouderstage voorgesteld of opgelegd krijgen. 9

9 HET JEUGDPARKET Het jeugdparket wordt via een proces-verbaal uitgaande van de politie op de hoogte gebracht van het feit dat een jongere een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd. Het komt aan het jeugdparket toe om de feiten te kwalificeren en te bepalen wat verder met het dossier gebeurt. 1. Antwoorden op parketniveau Het jeugdparket kan niet alleen hetzij het dossier seponeren, hetzij de jongere voor de jeugdrechter brengen. Het beschikt ook nog over een aantal andere mogelijkheden. Indien het jeugdparket oordeelt dat de feiten niet ernstig genoeg zijn om de jongere voor de jeugdrechter te brengen en het toch een duidelijk signaal wil geven, kan het de jongere een waarschuwingsbrief toezenden of kunnen de jongere en zijn ouders opgeroepen worden. Dit signaal brengt de jongere tot het besef dat ook eenmalige of minder ernstige feiten niet zomaar gedoogd worden. Het is belangrijk om snel te reageren teneinde herhaling of ernstige feiten te voorkomen. Het jeugdparket kan ook een bemiddeling voorstellen aan de jongere. De bemiddeling is een overleg tussen de minderjarige, zijn ouders en het slachtoffer. Een neutrale bemiddelaar zorgt voor de communicatie tussen beide partijen. De bemiddeling beoogt een dubbele doelstelling: het slachtoffer erkennen en ondersteunen en op actieve wijze de minderjarige pleger wijzen op zijn verantwoordelijkheid. Het herstel kan symbolisch zijn of in natura. Het jeugdparket overweegt systematisch de gepastheid en de mogelijkheid om over te gaan tot een bemiddeling. Pas indien de evaluatie ervan negatief is, kan het de zaak bij de jeugdrechtbank aanhangig maken. Indien de bemiddeling resultaat oplevert, beslist het jeugdparket of het de zaak seponeert of alsnog bij de jeugdrechtbank aanhangig maakt. 10

10 Het jeugdparket kan ook uitzonderlijk een ouderstage voorstellen aan de ouders, wanneer deze duidelijk nalatig en onverschillig zijn ten aanzien van het delinquent gedrag van hun kind. Ze heeft als doel de ouders te hermobiliseren om opnieuw interesse te krijgen voor het lot van hun zoon of dochter. De ouderstage dient aldus ook ten goede te komen aan de betrokken jongere. Samen met de ouders wordt gewerkt rond hun juridische en maatschappelijke verantwoordelijkheid en hun opvoedingsvaardigheden. De bemiddeling en ouderstage worden algemeen toegepast sinds 2 april Procedure Wanneer het jeugdparket de zaak aanhangig maakt bij de jeugdrechtbank, bepaalt de jeugdrechter de datum waarop de jongere voor hem moet verschijnen. Het jeugdparket kan evenwel beslissen dat de versnelde procedure zich opdringt. In dat geval kan de jeugdrechter de jongere al na 10 dagen en ten laatste binnen de twee maanden zien. De versnelde procedure biedt het voordeel dat het dossier veel sneller kan worden behandeld. Als de zaak snel wordt behandeld, is er bovendien meer kans dat de burgerlijke partij, het slachtoffer, aanwezig is op de zitting. 11

11 3. Bijstand door criminologen Elk parket geniet sinds 1 september 2006 de ondersteuning van een criminoloog die 3 belangrijke opdrachten vervult: - hij ontmoet de jongere en diens ouders en informeert ze over de mogelijkheid een bemiddeling te overwegen en, voor sommige ouders, om een ouderstage te volgen; - hij werkt samenwerkingsverbanden uit met scholen en CLB s inzake spijbelgedrag; - hij werkt samenwerkingsverbanden uit om de aanpak van kindermishandeling te versterken. 12

12 DE JEUGDRECHTBANK Wanneer het jeugdparket oordeelt dat de gepleegde feiten ernstig zijn en dat een bemiddeling niet haalbaar is of niet volstaat, wordt de jeugdrechter gevorderd. Vanaf dat ogenblik staat de jongere onder toezicht van de jeugdrechtbank en heeft hij recht op bijstand van een advocaat. Heeft hij zelf geen advocaat, dan wordt er hem één toegewezen. Het jeugdparket vraagt aan de jeugdrechter om alle gepaste maatregelen te nemen en alle nodige onderzoeken te verrichten. Het jeugdparket kan de jeugdrechter uitdrukkelijk vragen om maatregelen van bewaring te nemen. De jeugdrechter moet de jongere (die ten minste 12 jaar oud is) vooraf horen. De jeugdrechter kan de bevoegde sociale dienst belasten met de uitvoering van een maatschappelijk onderzoek. In de loop van dit onderzoek wordt informatie ingewonnen over de persoon van de jongere en het milieu waarin hij wordt grootgebracht. 1. De voorlopige fase De jeugdrechter kan voorlopige maatregelen nemen. Dit wil zeggen dat de jongere onmiddellijk, maar wel voorlopig, een aantal maatregelen opgelegd kan krijgen, ook al heeft de rechter nog niet geoordeeld over de schuld van de jongere en over de maatregel die in dat kader tegen hem genomen moet worden. De voorlopige maatregel mag er evenwel niet op gericht zijn de jongere te straffen. De tussenkomst mag enkel beogen om de jongere zelf of de maatschappij te beschermen of om het verloop van het onderzoek te bevorderen. De voorlopige maatregel kan een plaatsing inhouden bij een betrouwbaar persoon (een grootouder bv.) of in een geschikte inrichting (een pleeggezin bv.), in een ziekenhuis, in een gemeenschapsinstelling of in een jeugdpsychiatrische afdeling. De jeugdrechter kan ook beslissen dat de jongere gewoon bij zijn familie mag blijven en eventueel voorwaarden opleggen waaraan hij zich moet houden. Zo kan de jeugdrechter als voorwaarde opleggen dat de jongere bepaalde personen niet meer ontmoet of zich houdt aan een huisarrest. 13

13 De duur van de voorlopige maatregelen is in principe beperkt tot zes maanden. De jeugdrechter kan ze nadien slechts maandelijks verlengen, mits bijzondere motivering. De jongere kan van bij het begin maandelijks om een herziening van de voorlopige maatregelen verzoeken. 2. De uitspraak ten gronde Het jeugdparket moet het dossier op zitting brengen voor een behandeling ten gronde binnen een termijn van zes maanden, tenzij in geval van uitzonderlijke verlenging van de voorlopige maatregelen. De jeugdrechtbank bepaalt de maximumduur van de maatregelen die hij oplegt. Hij kan ze op elk tijdstip wijzigen of intrekken. De duur ervan verlengen, kan evenwel slechts in uitzonderlijke omstandigheden, verbonden aan het gedrag van de jongere. Gedraagt de jongere zich werkelijk gevaarlijk voor zichzelf of voor anderen, dan kan de jeugdrechtbank beslissen om de maatregelen te verlengen tot na diens meerderjarigheid, maximum tot de leeftijd van 20 jaar 1. Er kan hoger beroep worden ingesteld tegen elke beslissing. Indien de jongere een strafbaar feit heeft gepleegd na de leeftijd van 17 jaar, dan kan de jeugdrechter van bij de uitspraak bepaalde maatregelen laten lopen tot maximum de leeftijd van 20 jaar 1. De jeugdrechter moet bij zijn beslissing rekening houden met een aantal belangrijke zaken, zoals de persoonlijkheid en de leeftijd van de jongere, zijn leefomgeving en schoolmilieu, zijn veiligheid, de ernst van de feiten, het gevaar dat de jongere vormt voor de samenleving. Deze criteria geven de jeugdrechter de mogelijkheid om op een objectieve wijze zijn beslissing te nemen, en zorgen ervoor dat hij de maatregelen kan aanpassen aan de persoonlijke situatie van de jongere (nl. zijn jeugdigheid, specifieke toestand en bijzondere noden en behoeften). De jeugdrechter moet dus steeds zijn beslissing duidelijk motiveren De wet laat toe dat deze maximumleeftijd op 23 jaar wordt gebracht, maar deze verlenging is nog niet in werking getreden. Ze dient het voorwerp te vormen van een samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen.

14 De jeugdrechter moet bovendien de subsidiariteitsregel hanteren: hij legt bij voorkeur de minst ingrijpende maatregel op. Dit betekent in de praktijk dat de jeugdrechter in eerste instantie een herstelrechtelijk aanbod zal voorstellen, nl. de bemiddeling of het herstelgericht groepsoverleg. Deze prioriteit van het herstelrechtelijk aanbod geldt sinds april 2007, vanaf wanneer alle arrondissementen uitgerust zijn met bemiddelingsdiensten. Voorheen geldt alvast de regel dat voorkeur moet worden gegeven aan een herstelproject, voorgesteld door de jongere, boven elke andere opvoedingsmaatregel, en dat een plaatsing slechts in aanmerking komt indien geen enkele andere maatregel geschikt wordt bevonden. Dat betekent evenwel niet dat de jeugdrechter zich moet beperken tot het opleggen van één enkele maatregel. Hij kan meerdere maatregelen tegelijk opleggen, mits hij het belang daarvan motiveert. 3. De maatregelen ten aanzien van de jongere De jeugdrechter kan de jongere vrijspreken, berispen, de eerder opgelegde maatregelen opheffen, handhaven of nieuwe gepaste maatregelen nemen. Het herstelrechtelijk aanbod: de bemiddeling en het herstelgericht groepsoverleg De bemiddeling: zie beschrijving in het kader van de antwoorden op parketniveau. Herstelgericht groepsoverleg is een overleg tussen het slachtoffer, de jongere en andere personen die hen ondersteunen. Een onafhankelijk bemiddelaar brengt slachtoffer, jongere en hun sociale omgeving samen. Tijdens het overleg wordt getracht om tot afspraken te komen die voor alle betrokkenen aanvaardbaar zijn en die tot doel hebben om de gevolgen van het gepleegde feit te herstellen. Het herstelgericht groepsoverleg kan enkel door de jeugdrechtbank worden voorgesteld. Sinds 2 april 2007 wordt deze herstelgerichte aanpak over het gehele Belgische grondgebied toegepast. 15

15 Het geschreven project van de jongere Is er geen concreet slachtoffer, of wenst het slachtoffer niet mee te werken, dan kan de jongere aangespoord worden om zelf een oplossing te vinden om de schade die hij veroorzaakt heeft, te herstellen. Hij kan daartoe in een geschreven project een voorstel formuleren. Dit voorstel kan bestaan in herstel of in opvoedingsmaatregelen. De jongere kan op deze manier bijvoorbeeld de schade in natura of symbolisch vergoeden. Het geschreven project wordt door de jongere ten laatste op de dag van de rechtszitting aan de jeugdrechter voorgelegd. De jeugdrechter moet nagaan of het project haalbaar is. Indien hij het goedkeurt, zal hij de bevoegde sociale dienst vragen om toezicht uit te oefenen op de uitvoering ervan. De maatregel van het project van de jongere treedt onmiddellijk in werking. Ze is prioritair ten aanzien van andere maatregelen die genomen kunnen worden. Het toezicht door de bevoegde sociale dienst Indien bemiddeling of een geschreven project niet mogelijk of wenselijk is, kan de jeugdrechter andere maatregelen nemen. Hij kan de jongere bv. onder het toezicht van de sociale dienst plaatsen of een gemeenschapsdienst opleggen. De Gemeenschappen voorzien in elk gerechtelijk arrondissement in een sociale dienst van de Vlaamse gemeenschap bij de jeugdrechtbank. Deze autonome dienst bestaat uit consulenten die werken onder de leiding van teamverantwoordelijken. De consulent ziet toe op de organisatie en de coördinatie van de hulp en adviseert de jeugdrechter. 16

16 De opvoedkundige prestatie van algemeen nut Dit betreft de zogenaamde gemeenschapsdienst. De jeugdrechter houdt bij het opleggen ervan rekening met de leeftijd en de mogelijkheden van de jongere. Het aantal uren van deze prestatie bedraagt hoogstens 150. De prestatie dient tegelijk van algemeen nut te zijn en een opvoedkundig karakter te hebben. Het kan bv. gaan om hulp in een bejaardentehuis. Ze dient steeds omkaderd te zijn door een door de bevoegde Gemeenschap erkende dienst of persoon. Het huisarrest Het huisarrest houdt een beperking in op de vrijheid van komen en gaan van de jongere. De jeugdrechter kan bijvoorbeeld bepalen dat hij elke dag gedurende zes weken om uur thuis moet zijn, hetzij zonder uitzondering, hetzij met precies omschreven uitzonderingen, bv. voor de muziekles op dinsdagavond. Het huisarrest heeft als verdienste dat het in een aantal gevallen een plaatsing kan voorkomen. Er wordt over het algemeen toe beslist indien: - de jongere het ouderlijk gezag en meer bepaald de uitgangsregels die zijn ouders bepalen, niet eerbiedigt; - de jongere vooral s avonds of s nachts delinquent gedrag stelt; - de rechter wenst te beletten dat de jongere welbepaalde plaatsen frequenteert. De maatregel is bovendien een methode om de verantwoordelijkheid van de ouders centraal te stellen. Zij staan mee in voor de controle op de naleving van het huisarrest. Niettemin wordt ook de lokale politie verzocht om op afwisselende tijdstippen controles uit te voeren. Leeft de jongere de voorwaarde niet na, dan wordt het jeugdparket of de jeugdrechter hiervan op de hoogte gebracht, waarna de jeugdrechter andere maatregelen kan opleggen. 17

17 De plaatsing > Het toevertrouwen aan een geschikte inrichting De rechter kan beslissen om de jongere te plaatsen in een erkende voorziening die wordt gesubsidieerd door de bevoegde Gemeenschap, bv. een erkend pleeggezin. > De plaatsing in een gemeenschapsinstelling Indien bepaalde voorwaarden vervuld zijn, kan de rechter beslissen om de jongere te plaatsen in een gemeenschapsinstelling. De rechter zal deze maatregel slechts in allerlaatste orde toepassen en beslist bij voorkeur tot plaatsing in een open opvoedingsafdeling. - De open opvoedingsafdeling Een beslissing tot plaatsing in een open opvoedingsafdeling van een gemeenschapsinstelling kan alleen worden genomen voor jongeren die twaalf jaar of ouder zijn en die hetzij een ernstig feit hebben gepleegd, hetzij een nieuw feit plegen nadat ze reeds in een gemeenschapsinstelling hebben gezeten, hetzij een andere maatregel die de rechter hen heeft opgelegd, niet naleven. - De gesloten opvoedingsafdeling Een plaatsing in een gesloten opvoedingsafdeling verloopt binnen een veel gestructureerder en meer vrijheidsbeperkend regime. Ze is in beginsel enkel mogelijk ten aanzien van jongeren van veertien jaar of ouder. Een afwijking is enkel mogelijk mits de jongere minstens 12 jaar oud is, een ernstige aanslag heeft gepleegd op het leven of op de gezondheid van een persoon en bovendien heel gevaarlijk wordt bevonden. 18

18 Bovendien moet de jongere hetzij een bijzonder ernstig feit hebben gepleegd, hetzij een nieuw ernstig feit hebben gepleegd nadat hij reeds in een gemeenschapsinstelling heeft gezeten. Hij riskeert eveneens een plaatsing indien hij een andere maatregel die de rechter hem heeft opgelegd, niet naleeft. Als de jongere zich goed gedraagt, kan de rechter beslissen om hem na een tijdje over te brengen naar een open afdeling. In de Vlaamse Gemeenschap zijn er voor jongens afdelingen in Mol en Ruiselede en voor meisjes in Beernem. De instellingen van Mol en Ruiselede hebben een open en gesloten afdeling. De instelling voor meisjes te Beernem heeft enkel een gesloten afdeling. In de Franse Gemeenschap zijn er voor jongens afdelingen in Braine-le-Château, Fraipont, Jumet en Wauthier-Braine, en voor meisjes in Saint-Servais. De instellingen in Fraipont en Saint-Servais hebben zowel een open als een gesloten afdeling. De instellingen in Jumet en Wauthier-Braine hebben een open afdeling, terwijl de instelling in Braine-le-Château alleen een gesloten afdeling omvat. 19

19 > De plaatsing in het gesloten federaal centrum De Grubbe te Everberg In het gesloten federaal centrum verblijven jongens die ten minste 14 jaar oud zijn en ernstige feiten hebben gepleegd, in geval van plaatsgebrek in de gemeenschapsinstellingen. Zij kunnen er maximum 2 maanden en 5 dagen verblijven. > De plaatsing in een jeugdpsychiatrische afdeling (projecten FOR-K) Jeugdige plegers met psychiatrische problemen kunnen geplaatst worden in een jeugdpsychiatrische afdeling teneinde een intensieve behandeling te krijgen. De zorgprogramma s zijn gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van de jongeren, het bevorderen van de resocialisatie (integratie in het onderwijs, beter functioneren in het gezin, enz. ), het stimuleren van de samenwerking met de structuren voor ambulante begeleiding, justitie en de gemeenschapsinstellingen, en het voorkomen van terugval. Voor de realisatie van dit project zijn er in totaal 5 eenheden met 8 specifieke bedden opgericht. Deze eenheden zijn voor Vlaanderen ondergebracht in de instellingen OPZ Geel en Middelheim Ziekenhuis Antwerpen, en voor het Brussels Gewest in het verpleegcentrum Jean Titeca. De Waalse eenheden, waarvoor het CHU La Citadelle te Luik en het CHR Les Marronniers te Doornik zijn aangeduid, zijn nog niet operationeel. In overleg met het Verpleegcentrum Jean Titeca te Brussel werd overeengekomen om Franstalige patiënten uit het hele land naar dat verpleegcentrum door te verwijzen, in afwachting van de opstarting van het project in de twee Waalse instellingen. 20

20 nl-loi65 26/06/07 11:10 Page Een sanctie ten aanzien van sommige ouders De ouders en eenieder die de jongere onder zijn bewaring heeft, worden systematisch opgeroepen voor elke zitting. Verschijnen ze niet, zonder geldige reden, dan kunnen de ouders een boete opgelegd krijgen. Ook kan de jeugdrechtbank aan ouders die blijk geven van totale desinteresse voor de opvoeding van hun kind, een sanctie opleggen. Hij kan sinds 2 april 2007 beslissen dat ze een ouderstage moeten volgen om hun opvoedingstaak in de toekomst beter op te nemen. Het gaat om een sanctie die, evenals de ouderstage op parketniveau, vanuit een hulpverlenend perspectief door de Gemeenschappen wordt georganiseerd. De stage moet steeds ook voor de jongere van nut zijn en dient steeds gepaard te gaan met een maatregel ten aanzien van de jongere, als antwoord op het feit dat deze heeft gepleegd. Indien de ouders de stage niet volgen, dan riskeren ze een boete en/of gevangenisstraf van één tot zeven dagen. 21

21 5. De uithandengeving In geval een jongere, tussen 16 en 18 jaar oud, niet openstaat voor een pedagogische aanpak en hij ofwel ernstige feiten heeft gepleegd ofwel reeds voorheen een jeugdbeschermingsmaatregel kreeg opgelegd, kan de jeugdrechter beslissen deskundigen aan te wijzen met het oog op uithandengeving. De deskundigen adviseren de jeugdrechter, via een maatschappelijk en een medisch-psychologisch onderzoek, of verdere maatregelen van jeugdbescherming nog zinvol zijn. Op grond daarvan beslist de jeugdrechter om de jongere al dan niet door te verwijzen naar de correctionele rechtbank of, vanaf 1 oktober 2007, naar een bijzondere kamer binnen de jeugdrechtbank (samengesteld uit 2 jeugdrechters en een correctionele rechter). In dat geval wordt het strafrecht toegepast. Indien het zeer ernstige misdaden betreft, wordt de jongere na uithandengeving doorverwezen naar het Hof van Assisen. 22

22 AFHANDELING DOSSIER De als misdrijf omschreven feiten worden vastgesteld door de politiediensten die een proces-verbaal opmaken. Het jeugdparket neemt kennis van de feiten en bepaalt de richting van het dossier. Het dossier seponeren Zelf het dossier behandelen: herinnering aan de wet of bemiddeling voorstellen Aan de ouders kan een ouderstage worden voorgesteld De jeugdrechter vorderen om een gepaste maatregel te nemen: - voorlopige maatregelen - maatregelen ten gronde - herstelrechtelijk aanbod - verplichte ouderstage 23

23 D/2007/7951/NL/504 Dienst Communicatie en Documentatie Waterloolaan Brussel Tel.: Verantwoordelijke uitgever: A.Bourlet Waterloolaan Brussel Foto s: James Hardy/PhotoAlto - Frédéric Cirou/PhotoAlto Imagesource CD IS098 - David Ellis/Digitalvision Juli 2007

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

GAS. Nee bedankt! 12 oktober 2013. www.gasboetes.be. studiedag op zaterdag

GAS. Nee bedankt! 12 oktober 2013. www.gasboetes.be. studiedag op zaterdag C.H.I.P.S. StampMedia - Pauline Poelmans C.H.I.P.S. StampMedia - Pauline Poelmans Over deze en andere geplande activiteiten vind je alle info op De sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling)

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) DIENST Gent - Oudenaarde EEDVERBONDKAAI 285 9000 GENT DIENST Dendermonde OLV KERKPLEIN 30 9200 Dendermonde OOST-VLAANDEREN Voor wie? Slachtoffer/ daders

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Stappenplan spijbelopvolging secundair onderwijs

Stappenplan spijbelopvolging secundair onderwijs Stappenplan spijbelopvolging secundair onderwijs Voor jongeren die naar school gaan in de stad Antwerpen Deelschema 1: een jongere spijbelt herhaaldelijk Wanneer een jongere spijbelt, past de school haar

Nadere informatie

Het handelsonderzoek

Het handelsonderzoek Het handelsonderzoek Inleiding De wet bepaalt dat de rechtbank van koophandel een handelsonderzoek opstart wanneer zij verneemt dat uw onderneming in financiële moeilijkheden zou verkeren. Deze brochure

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

JIJ EN DE JEUGDRECHTBANK.

JIJ EN DE JEUGDRECHTBANK. JIJ EN DE JEUGDRECHTBANK www.jongerenwelzijn.be INHOUD Wat vind je in deze brochure? De jeugdrechter, je advocaat en je consulent Waarom kom je in contact met de jeugdrechtbank? Bij de jeugdrechter. Wat

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

2016 SV Op 29 september 2016 stelde u een schriftelijke vraag over de toepassing van en de controles op het huisarrest.

2016 SV Op 29 september 2016 stelde u een schriftelijke vraag over de toepassing van en de controles op het huisarrest. KB Anke Van dermeersch Grote Markt 1 2000 Antwerpen Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt l, 2000 Antwerpen 1. L _j uw bericht van 29 september 2016

Nadere informatie

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie Interlandelijke adoptie Inleiding U hebt beslist om een kind uit het buitenland te adopteren. U vraagt zich ongetwijfeld af tot wie u zich moet richten, welke procedures u moet volgen of welke gevolgen

Nadere informatie

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK Pedagogische studiedag Vrijdag 28 januari 2011 SPREKER : BART COUSSEMENT Commissaris van Politie Politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) Directie Risicomanagement Voetbalcel

Nadere informatie

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden.

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. U bent getuige Inleiding U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. Deze brochure informeert u in grote lijnen over wat van u

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING Informatief 2004/097 bijlage 4 VOORONTWERP VAN WET TOT WIJZIGING VAN DE WETGEVING BETREFFENDE DE JEUGDBESCHERMING EN HET TEN LASTE NEMEN VAN MINDERJARIGEN DIE EEN ALS MISDRIJF OMSCHREVEN FEIT HEBBEN GEPLEEGD

Nadere informatie

Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen

Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen 5.1. Organogram van het project DIVAM 5.2. Inleiding 5.3. Statistische gegevens DIVAM 76 Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper

Nadere informatie

U bent getuige. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk

U bent getuige. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. De instellingen. Meer informatie. Justitie in de praktijk Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent getuige U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak.

Nadere informatie

Afsprakenkader omtrent de deelname aan extramurale activiteiten door jongeren in gemeenschapsinstellingen

Afsprakenkader omtrent de deelname aan extramurale activiteiten door jongeren in gemeenschapsinstellingen Afsprakenkader omtrent de deelname aan activiteiten door jongeren in gemeenschapsinstellingen Verantwoording Het arrest Ingevolge het arrest van Grondwettelijk Hof nr. 49 van 13 maart 2008 m.b.t. het derde

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord De Leerplichtwet Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Een goede

Nadere informatie

Gerechtelijke Jeugdbijstand in hoogdringende gevallen. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen.

Gerechtelijke Jeugdbijstand in hoogdringende gevallen. Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Advies Gerechtelijke Jeugdbijstand in hoogdringende gevallen Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. Voorstel van decreet houdende wijziging van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand,

Nadere informatie

Publicatie : Numac :

Publicatie : Numac : pagina 1 van 5 NL einde FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Publicatie : 2017-01-30 Numac : 2017010289 Rechtbank van eerste aanleg Leuven. - Kabinet van de voorzitter Beschikking tot vaststelling van het

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent foto s: Lieven Nollet Strafuitvoeringsrechtbanken Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

VZW ALBA VZW ALBA. Bemiddelingsburo Bemiddelen tussen minderjarige daders en slachtoffers. Herstelbemiddeling HERGO = Herstelgericht Groepsoverleg

VZW ALBA VZW ALBA. Bemiddelingsburo Bemiddelen tussen minderjarige daders en slachtoffers. Herstelbemiddeling HERGO = Herstelgericht Groepsoverleg VZW ALBA VZW ALBA BEMIDDELINGSBURO Herstelbemiddeling HERGO GAMBAS Werk- en leerprojecten Basta-project Bemiddelingsburo Bemiddelen tussen minderjarige daders en slachtoffers Parketniveau Jeugdrechtbankniveau

Nadere informatie

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro)

Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor minderjarigen vanaf 16 jaar? (max. 125 euro) Hoe verloopt de sanctieprocedure bij een administratieve geldboete voor meerderjarigen? (max. 250 euro) 1. Wie kan inbreuken vaststellen? De vaststelling van een inbreuk op het gemeentelijk politiereglement

Nadere informatie

Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen

Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen 5.1. Organogram van DIVAM 5.2. Inleiding 5.3 Statistische gegevens DIVAM ~ 71 ~ 5.1 Organogram van DIVAM 5 DIVAM DIVAM is partner van het samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

EN DE JEUGD- RECHTBANK

EN DE JEUGD- RECHTBANK EN DE JEUGD- RECHTBANK Inhoud Jij en de jeugdrechtbank is een jongerenbrochure van de bijzondere jeugdbijstand. In samenwerking met de kinderrechtswinkels. Wat vind je in dit boekje? Inleiding 04 1 Kinderrechten

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 JANUARI 2013 C.11.0323.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0323.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 2, voor

Nadere informatie

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16

GAS in Vlaanderen. Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 GAS = nieuw? GAS in Vlaanderen Sinds 1999 bestaat het systeem om administratief te sanctioneren Nieuwe Gemeentewet + gemeentelijke reglementen Minderjarigen +16 Waarom? Ongepast gedrag blijft ongestraft:

Nadere informatie

Project First Offenders

Project First Offenders Project First Offenders Op 1 mei 2012 startte het Parket van de Jeugdrechtbank van het gerechtelijke arrondissement Gent samen met de Dienst Maatschappelijke Zorg en de jeugdinspecteurs van politie Gent

Nadere informatie

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 Nr. 75 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Gelet op artikel 128, 1, van de Grondwet; Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Jij DE JEUGDRECHTBANK. Een jongerenbrochure van de bijzondere jeugdbijstand In samenwerking met de kinderrechtswinkels

Jij DE JEUGDRECHTBANK. Een jongerenbrochure van de bijzondere jeugdbijstand In samenwerking met de kinderrechtswinkels Jij en en DE JEUGDRECHTBANK Een jongerenbrochure van de bijzondere jeugdbijstand In samenwerking met de kinderrechtswinkels Jij en de jeugdrechtbank Een jongerenbrochure van de bijzondere jeugdbijstand

Nadere informatie

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4 a) Wie zit waar Lees aandachtig onderstaande tekst. Duid nadien op de foto de plaats aan van de verschillende actoren (rood en onderlijnd in tekst) in een rechtbank. Bij een burgerlijke of een strafrechtelijk

Nadere informatie

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK

JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGD RECHT BANK JIJ EN DE JEUGDRECHTBANK / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over de gerechtelijke jeugdhulp. We leggen uit hoe de gerechtelijke jeugdhulp werkt, hoe je er terecht

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

De Nieuwe jeugdwet. Inhoud. 1. Uitgangspunten

De Nieuwe jeugdwet. Inhoud. 1. Uitgangspunten De Nieuwe jeugdwet Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Parket 3. Herstelrechtelijk aanbod 4. Jeugdrechtbank 4.1. Voorlopige procedure 4.2. Definitieve fase 4.3.Herziening van de maatregel 5. Plaatsing in gemeenschapsinstellingen

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

(B.S. 15.IV.1965, err. B.S. 19.V.1965) 12 3

(B.S. 15.IV.1965, err. B.S. 19.V.1965) 12 3 . (B.S. 15.IV.1965, err. B.S. 19.V.1965) 12 3 Voorafgaande titel : Beginselen van de rechtsbedeling ten aanzien van minderjarigen TITEL I: SOCIALE BESCHERMING TITEL II: GERECHTELIJKE BESCHERMING (deel

Nadere informatie

DE DRUGBEHANDELINGSKAMER

DE DRUGBEHANDELINGSKAMER DE DRUGBEHANDELINGSKAMER Rechtbank van eerste aanleg te Gent InLEIDING Aan de rechtbank van eerste aanleg te Gent loopt momenteel een proefproject met de steun van de minister van Justitie. De drugbehandelingskamer

Nadere informatie

Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties

Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 november 2014. Bekendgemaakt op 27 november 2014. In werking getreden op 1 december 2014. Inhoudstafel

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING. Vzw HCA Oost- Vlaanderen

HERSTELBEMIDDELING. Vzw HCA Oost- Vlaanderen HERSTELBEMIDDELING Vzw HCA Oost- Vlaanderen Inhoud 1. HCA? 2. Situering 3. Ontstaan 4. Fusie 5. Werkingsgebied 6. Verwijzers 7. Doelgroep 8. Definitie herstelbemiddeling 9. Strafrecht vs herstelrecht 10.

Nadere informatie

www.kinderrechtswinkel.be juni 2008 Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Voor kinderen die meer willen weten over de rechtbank, wetten en de rechter Hebben kinderen

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

Jongerenwelzijn: Gemeenschapsinstelling De Zande

Jongerenwelzijn: Gemeenschapsinstelling De Zande Jongerenwelzijn: Gemeenschapsinstelling De Zande Campus Bernem: Sint-Andreaslaan 5 8730 Beernem Campus Ruiselede: Bruggesteenweg 130 8755 Ruiselde Contactpersoon Patrick Defoor Telefoonnummer (051) 65

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 DECEMBER 2016 P.16.1103.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.1103.N PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE, verzoeker tot vernietiging van een vonnis, eiser, inzake van M V, beklaagde.

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als 18-jarige

Uw rechten en plichten als 18-jarige Uw rechten en plichten als 18-jarige Hoofdstuk 5 Een 18 de verjaardag is vaak een mijlpaal waarop men zelfstandiger en onafhankelijker wordt, maar het is ook het moment van wettelijke meerderjarigheid.

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5.

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. REGLEMENT OP DE ADMINISTRATIEVE SANCTIES EN DE BEMIDDELING Hoofdstuk I. Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Hoofdstuk II. De gemeentelijke administratieve geldboete Hoofdstuk

Nadere informatie

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank U bent gedagvaard voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank InLEIDING Als u moet verschijnen voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank, heeft u wellicht enkele vragen over wat

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken v.u.: Jos Vander Velpen, Gebroeders De Smetstraat 75, 9000 Gent Gebroeders De Smetstraat 75 9000 Gent foto s: Lieven Nollet tijdstip eerste publicatie: februari 2007 - herwerking:

Nadere informatie

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Rechtsmachtrecht Misdrijven op Belgisch grondgebied gepleegd Misdrijven buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd Territorialiteitsbeginsel

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

VR DOC.0759/1TER

VR DOC.0759/1TER VR 2017 1407 DOC.0759/1TER De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Ternota aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Voorontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht

Nadere informatie

De raad zendt hiervan binnen achtenveertig uren een afschrift aan de bestendige deputatie van de provincieraad.

De raad zendt hiervan binnen achtenveertig uren een afschrift aan de bestendige deputatie van de provincieraad. DE NIEUWE GEMEENTEWET ( Laatste aanpassing : Wet van 25 april 2007 - B.S. 11 mei 2007 ) Titel II - Bevoegdheden Hoofdstuk I - Bevoegdheden van de gemeenteraad Art. 117. [ ] (Art. 117 gewijzigd bij W. 27.5.1989

Nadere informatie

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 1. Hebben de Franstaligen uit Halle-Vilvoorde het automatisch recht op een Franstalige rechter? Uitgangspunt De

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK I Inleidende bepaling Artikel I Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet.

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Titel 8 APRIL 1965. - [Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.].

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JUNI 2012 P.12.0873.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.0873.F I. P. D. V., II. III. IV. P. D. V., P. D. V., P. D. V., V. P. D. V., Mrs. Cédric Vergauwen en Olivia Venet, advocaten bij de

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

[Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht]

[Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht] Toekomstig recht [Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht] Ingevoegd bij W. 2014.02.07, art. 6; Inwerkingtreding: onbepaald Noot: de wetgever voegt een Afdeling Vter in voor Afdeling Vbis en

Nadere informatie

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Procedurereglement Staatsbladsstraat 8 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be ondernemingsnummer 0267.393.267 Ombudsdienst Consumentengeschillen

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 421 Wet van 9 oktober 2008, houdende regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging

Nadere informatie

Inhoud. 1. Algemene bepalingen 2. Doelstellingen 3. Verloop van de bemiddelingsprocedure 4. Bijzondere bepalingen. 1. Algemene Bepalingen

Inhoud. 1. Algemene bepalingen 2. Doelstellingen 3. Verloop van de bemiddelingsprocedure 4. Bijzondere bepalingen. 1. Algemene Bepalingen Bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Oost- Vlaanderen afdeling Dendermonde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (goedgekeurd gemeenteraad 14/09/2016) Inhoud 1.

Nadere informatie

De familie- en jeugdrechtbank

De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank (*) is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven,

Nadere informatie

Een statuut voor pleegouders. april 2017

Een statuut voor pleegouders. april 2017 Een statuut voor pleegouders april 2017 Een statuut volgens Europa Europese aanbeveling (87)6 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa on foster families 1) de lidstaten dienen een systeem van

Nadere informatie

OVER RECHTEN, STRAFFEN EN BESCHERMEN 1

OVER RECHTEN, STRAFFEN EN BESCHERMEN 1 1 OVER RECHTEN, STRAFFEN EN BESCHERMEN 1 J. Danckaerts Inleiding In 2006 werd de hervorming van de wet op de jeugdbescherming, die reeds een lange voorgeschiedenis kende, een feit. Het resultaat is een

Nadere informatie

Bemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven

Bemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven Bemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven INHOUD De handtas van Marie-Claire werd van haar schouder gerukt. Ze vindt dat de dader gestraft moet worden, maar ze heeft ook heel wat vragen

Nadere informatie

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Slachtoffer zijn van een misdrijf is ingrijpend. Het draagt bij aan de verwerking van dit leed als slachtoffers het gevoel hebben dat zij de aandacht krijgen die zij verdienen. Dat zij zo goed mogelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B

15445/1/06 REV 1 wat/hor/mg 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2006 (01.12) (OR. en) 15445/1/06 REV 1 COPEN 119 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad nr. vorig doc.: 15115/06 COPEN 114 nr. Comv.: COM(2005) 91 def.

Nadere informatie

in de school Adv ocaat

in de school Adv ocaat Advocaat in de school LAGER ONDERWIJS Wat is het recht? Scheiding der machten Iemand pesten is niet tof, door het rode licht fietsen of lopen is gevaarlijk, met mes en vork eten is beleefd, roepen in de

Nadere informatie

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN INLEIDING 1. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 1.1. De aanleiding 1.2. De doelstelling 1.3. De uitwerking 1.4. De rapportage 2. De problematiek ingeleid 2.1. Enkele cijfers 2.2. Het ontstaan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 SEPTEMBER 2014 P.14.1380.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1380.N O D B, inverdenkinggestelde, aangehouden, eiser, met als raadslieden mr. Alain Vergauwen en mr. Pierre Monville, advocaten

Nadere informatie

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. * Waar in deze brochure hij staat,

Nadere informatie

OPENBAAR MINISTERIE. Inhoud

OPENBAAR MINISTERIE. Inhoud OPENBAAR MINISTERIE 3 Inhoud Inleiding 4 Wat is het openbaar ministerie 4 Wie maakt deel uit van het openbaar ministerie? 4 Wat doet het openbaar ministerie? 5 1 Opsporing 5 2 Permanentie 6 3 Vervolging

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, Op xxxxxx 2017 Inleiding In 2016 heeft

Nadere informatie

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET

EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET EVALUATIE VAN 1 JAAR SALDUZ- WET Kwalitatief luik: de verdachten Studiedag «t Salduz beter gaan?! Hoe de toekomstige EU-richtlijnen implementeren in onze regelgeving?» 27 maart 2013 DSB Kris DECRAMER Inleiding

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

WAT ZEGT DE WET OVER ILLEGALE DRUGS?

WAT ZEGT DE WET OVER ILLEGALE DRUGS? WAT ZEGT DE WET OVER ILLEGALE DRUGS? 2017 Het is hier niet mogelijk om alle details van de drugwet en al haar bepalingen uit de doeken te doen. We gaan voor een algemene kennismaking met de huidige drugwet.

Nadere informatie

Voorwoord. Beste directeur Beste leerlingenbegeleider Beste preventiepartner

Voorwoord. Beste directeur Beste leerlingenbegeleider Beste preventiepartner Voorwoord Beste directeur Beste leerlingenbegeleider Beste preventiepartner U weet beter dan ik dat spijbelen niet zo onschuldig is als het soms lijkt. Jongeren spijbelen omdat ze gedemotiveerd zijn, omdat

Nadere informatie

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen, bijgestaan door de griffier F.

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen, bijgestaan door de griffier F. Rolnummer 5489 Arrest nr. 155/2012 van 20 december 2012 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 15 van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement

Nadere informatie

A 94/4/9. Arrest van 12 februari 1996 in de zaak A 94/ Inzake : OPENBAAR MINISTERIE. tegen

A 94/4/9. Arrest van 12 februari 1996 in de zaak A 94/ Inzake : OPENBAAR MINISTERIE. tegen BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 94/4/9 Arrest van 12 februari 1996 in de zaak A 94/4 --------------------------- Inzake : OPENBAAR MINISTERIE tegen 1. VAN DER HAEGEN Raymond 2. ROUAEN Denise

Nadere informatie

Hoofdstuk I Voorwaarden voor erkenning van vormingsinstanties

Hoofdstuk I Voorwaarden voor erkenning van vormingsinstanties BESLISSING VAN 1 FEBRUARI 2007 GEWIJZIGD DOOR DE BESLISSING VAN 11 MAART 2010 EN DE BESLISSING VAN 23 SEPTEMBER 2010 TOT VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN EN PROCEDURE VOOR ERKENNING VAN VORMINGSINSTANTIES

Nadere informatie

Ontwerp van ministeriële Omzendbrief betreffende de bepalingen die in werking treden op 2 april 2007

Ontwerp van ministeriële Omzendbrief betreffende de bepalingen die in werking treden op 2 april 2007 Mevrouw Laurette ONKELINX Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie Handelsstraat 76-80 1040 Brussel Brussel, 23 februari 2007 Betreft: Ontwerp van ministeriële Omzendbrief betreffende de bepalingen

Nadere informatie