Scholengemeenschap Dalton Voorburg. Scholengemeenschap Dalton Voorburg. Examenreglement VMBO. theoretische leerweg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholengemeenschap Dalton Voorburg. Scholengemeenschap Dalton Voorburg. Examenreglement VMBO. theoretische leerweg"

Transcriptie

1 Scholengemeenschap Dalton Voorburg Examenreglement VMBO theoretische leerweg Examenreglement VMBO-theoretische leerweg Dalton

2 Inhoudsopgave examenreglement VMBO-theoretische leerweg Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Begripsbepalingen Toelating tot het eindexamen Afnemen van het eindexamen Indeling van het eindexamen: profielwerkstuk Onregelmatigheden Geheimhouding Hoofdstuk II. Inhoud van het eindexamen Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Examenprogramma Keuze van examenvakken Vrijstellingen en ontheffingen Eindexamen VMBO-theoretische leerweg Hoofdstuk III. Regeling van het eindexamen Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13. Artikel 14a. Artikel 14b. Artikel 15. Artikel 16. Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Schoolexamen Beoordeling van het schoolexamen Herkansing toetsen van het schoolexamen Herkansing van het schoolexamen Maatschappijleer Afsluiting van het schoolexamen en mededeling eindcijfers Examendossier Hoofdstuk IV. Centraal Examen Artikel 17. Artikel 17a. Artikel 18. Artikel 19. Artikel 20. Artikel 21. Artikel 22. Artikel 23. Artikel 24. Artikel 25. Artikel 26. Artikel 27. Artikel 28. Artikel 29. Tijdvakken en afneming van het Centraal Examen De Rekentoets Toelating tot het Centraal Examen en opgave kandidaten Centraal Examen voorlaatste leerjaar Centraal Examen op een hoger niveau Gecommitteerden Commissie voor Examens Regels omtrent het Centraal Examen Beoordeling van het schriftelijk Centraal Examen Beoordeling van het Centraal Praktisch Examen voor het vak Beeldende vakken 2/Handenarbeid Vaststelling score en cijfer Centraal Examen Niet op regelmatige wijze afgenomen Centraal Examen Onvoorziene omstandigheden Centraal Examen Verhindering Centraal Examen Hoofdstuk V. Uitslag, herkansing en diplomering Artikel 30. Eindcijfer eindexamen Artikel 31. Vaststelling uitslag Artikel 32. Uitslagregeling VMBO-theoretische leerweg 2016 Artikel 33. Herkansing van het Centraal Examen Artkel 33a. Herkansing van de Rekentoets Artikel 34. Voorlopige cijferlijst Artikel 35a. Diploma en cijferlijst Artikel 35b. Certificaat Artikel 36. Duplicaten en afgifte verklaringen Hoofdstuk VI. Overige bepalingen Artikel 37. Artikel 38. Artikel 39. Artikel 40. Artikel 41. Afwijking wijze van examineren Gegevensverstrekking Bewaren van het schoolexamenwerk en centraal examenwerk Inzagerecht in het centraal examenwerk Spreiding voltooiing eindexamen Examenreglement VMBO-theoretische leerweg Dalton

3 Hoofdstuk VII. Slotbepalingen Artikel 42. Artikel 43. Inwerkingtreding Citeertitel Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Scholengemeenschap Dalton Voorburg Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: - de wet: deel I van de Wet op het Voortgezet Onderwijs; - Inrichtingsbesluit W.V.O.: het Inrichtingsbesluit van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, laatstelijk gewijzigd op 22 december 2006 (Staatsblad 251); - Minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; - inspectie: de inspectie, bedoeld in artikel 113 of 114 van de Wet op het voortgezet onderwijs; - bevoegd gezag: het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, i.c. het bestuur van de Stichting Scholengroep Spinoza; - kandidaat: ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt toegelaten; - gecommitteerde: een gecommitteerde of tweede corrector als bedoeld in artikel 23 van dit reglement; - W.V.O. : Wet op het Voortgezet Onderwijs - VMBO: Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs als bedoeld in artikel 21 van de wet; - theoretische leerweg: de leerweg zoals bedoeld in artikel qo van de wet; - directeur: de rector/locatiedirecteur van de SG Dalton Voorburg of zijn wettelijke vervanger c.q. de examensecretaris; - schooljaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daaropvolgende jaar; - examinator: degene die is belast is met het geven van onderwijs en het afnemen van het (school)examen in enig jaar waarover het (school)examen zich uitstrekt; - vakken: algemene vakken; - sector: een in artikel 10, derde lid van de wet bedoelde sector: techniek, zorg en welzijn, landbouw en economie; - sectorwerkstuk: het in artikel 4 bedoelde sectorwerkstuk VMBO; - toets/schoolexamentoets: een toets met schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, behorend tot het schoolexamen; - praktische opdracht: opdracht, behorend bij het schoolexamen, al of niet gebonden aan een bepaald vak, waarvoor een cijferbeoordeling geldt; - handelingsopdracht: opdrachten waarvan per leerling door de examinator moet worden vastgesteld of deze naar behoren zijn uitgevoerd; - PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting, genoemd in artikel 11 van dit reglement; - College voor Examens: Het CvE houdt zich in opdracht van de Minister bezig met de uitvoering van de centrale examens in het voortgezet onderwijs en de staatsexamens; - schoolexamen: het onder verantwoordelijkheid van de school af te nemen examen: - Centraal Examen: het onder verantwoordelijkheid van de Minister af te nemen examen; - eindexamen: een examen in het geheel van de voor het desbetreffende eindexamen voorgeschreven vakken bestaande uit het schoolexamen en het Centraal Examen; - herkansing: het opnieuw deelnemen aan een toets van het schoolexamen of een zitting van het Centraal Examen; - examenstof: de aan de kandidaat te stellen eisen; Artikel 2. Toelating tot het eindexamen 1. Het bevoegd gezag stelt de leerlingen vanaf het DERDE leerjaar VMBO-TL in de gelegenheid ter afsluiting van de opleiding een eindexamen af te leggen. 2. Het bevoegd gezag kan tot het eindexamen kandidaten toelaten die niet als leerling van de school zijn ingeschreven voorzover er een samenwerkingsovereenkomst bestaat met een of meer bevoegde gezagsorganen zoals bedoeld in artikel 8, lid 1 van dit reglement. Examenreglement VMBO-theoretische leerweg Dalton

4 Artikel 3. Afnemen van het eindexamen 1. De directeur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2. De directeur wijst één van de personeelsleden van de school aan tot secretaris van het eindexamen. 3. De directeur wijst een lid van de schoolleiding aan om namens hem als voorzitter van de examencommissie op te treden. Artikel 4. Indeling van het eindexamen: sectorwerkstuk 1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een Centraal Examen dan wel uit beide. 2. Het schoolexamen VMBO omvat mede een sectorwerkstuk. Het sectorwerkstuk is een werkstuk, een schriftelijke of mondelinge presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in de betreffende sector. 3. Het sectorwerkstuk heeft betrekking op een thema uit de sector waarin de leerling onderwijs volgt. Artikel 5. Onregelmatigheden 1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het school- of centraal examen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt kan de directeur maatregelen nemen. 2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: a. het toekennen van het cijfer 1 voor een onderdeel of toets van het schoolexamen of het centraal examen, b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het schoolexamen of het centraal examen, c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen, d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwde examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het centraal examen. 3. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en de kandidaat of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de kandidaat indien de kandidaat minderjarig is. 4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur op basis van artikel 5, eerste en tweede lid in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school ingestelde Commissie van Beroep. Van de Commissie van Beroep mag de directeur geen deel uitmaken. In overeenstemming met artikel 30a van de wet dient het beroep binnen drie dagen nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk aangetekend te worden bij de Commissie van Beroep. De Commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De Commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het school- en/of het centraal examen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De Commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie. Het adres van de commissie is: Commissie van Beroep van de Stichting Scholengroep Spinoza, Van Tuyll van Serooskerkenstraat 77-85, 2273 CD Voorburg. Artikel 6. Geheimhouding Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van het Eindexamenreglement en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voorzover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Examenreglement VMBO-theoretische leerweg Dalton

5 Hoofdstuk II. Inhoud van het eindexamen Artikel 7. Examenprogramma 1. De Minister stelt, behalve voor door het bevoegd gezag vast te stellen vakken die onderdeel zijn van het eindexamen, voor elk van de onderwijssoorten examenprogramma s vast, waarin zijn opgenomen: a. een omschrijving van de examenstof voor ieder eindexamenvak, b. welk deel van de examenstof centraal zal worden geëxamineerd en over welke examenstof het schoolexamen zich uitstrekt, en c. het aantal en de tijdsduur van de toetsen van het centraal examen. Tevens kunnen in een examenprogramma zijn opgenomen voorschriften betreffende de aard, de omvang, het aantal, de beoordeling en de weging van de onderdelen van het schoolexamen. 2. Een examenprogramma wordt vastgesteld per vak of per groep van vakken. Artikel 8. Keuze van examenvakken 1. De kandidaten kiezen, met inachtneming van dit hoofdstuk, in welke vakken zij examen willen afleggen. Voor leerlingen geldt deze keuze voor zover het bevoegd gezag, al dan niet in samenwerking met het bevoegd gezag van een of meer andere scholen, hen in de gelegenheid heeft gesteld zich op het examen in die vakken voor te bereiden. 2. De kandidaten kunnen voor zover het bevoegd gezag hun dat toestaat, in meer vakken of niet-verplichte delen van de examenstof examen afleggen dan in de vakken en examenstof die ten minste tezamen een eindexamen vormen. Artikel 9. Vrijstellingen en ontheffingen Conform artikel 26e van het Inrichtingsbesluit W.V.O. kunnen de volgende vrijstellingen door het bevoegd gezag verleend worden: 1. Het bevoegd gezag kan een leerling ontheffing verlenen van het volgen van onderwijs in het vak Lichamelijke Opvoeding indien de leerling vanwege diens lichamelijke gesteldheid niet in staat is dit onderwijs te volgen. In de uren die hiermee vrijkomen hoeft geen vervangend onderwijs te worden gevolgd. Artikel 10. Eindexamen VMBO-theoretische leerweg 1. Het eindexamen theoretische leerweg omvat: a. de vakken van het gemeenschappelijk deel volgens artikel 10, vijfde lid van de wet; b. de twee vakken van het sectordeel volgens artikel, zesde lid van de wet; c. ten minste twee vakken van het vrije deel zijnde nog niet gekozen vakken in het sectordeel volgens artikel 10, zevende lid van de wet; d. het sectorwerkstuk zoals bedoeld in artikel 4 van dit examenreglement. e. de Rekentoets. 2. In afwijking van het eerste lid is de kandidaat die het eindexamen VMBO-TL aflegt bij het eindexamen vrijgesteld van het vak Lichamelijke Opvoeding van het gemeenschappelijk deel, indien hem ontheffing is verleend van het volgen van onderwijs voor dit vak op grond van artikel 26e, eerste lid van het Inrichtingsbesluit W.V.O. (overeenkomstig artikel 9, eerste lid van dit Examenreglement). Hoofdstuk III. Regeling van het eindexamen Artikel 11. Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 1. Het bevoegd gezag van de school stelt dit examenreglement vast. Het examenreglement bevat informatie over de maatregelen, bedoeld in artikel 5, en de toepassing daarvan, alsmede regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen, de gang van zaken tijdens het eindexamen, de herkansing van het schoolexamen, en de samenstelling en het adres van de in artikel 5 bedoelde Commissie van Beroep. Ten aanzien van de herkansing wordt bepaald, in welke gevallen een herkansing mogelijk is. Tot die gevallen kan behoren dat de kandidaat door ziekte of ten gevolge van een bijzondere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid, niet in staat is geweest, aan de desbetreffende toets deel te nemen. Examenreglement VMBO-theoretische leerweg Dalton

6 2. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks voor 1 oktober een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vast, dat betrekking heeft op het desbetreffende schooljaar. In het programma wordt in elk geval aangegeven welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst, de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen, de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt, de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen aanvangen, de herkansing daaronder mede begrepen, de wijze van herkansing van het schoolexamen, de wegingen van de onderdelen van het schoolexamen alsmede de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt. 3. Het examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting worden door de directeur voor 1 oktober toegezonden aan de inspectie en verstrekt aan de kandidaten. Artikel 12. Schoolexamen 1. Het schoolexamen vangt aan in het derde leerjaar van VMBO-TL. Het schoolexamen wordt afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak van het Centraal Examen, bedoeld in artikel 19, op een nader te bepalen datum per schooljaar. 2. Het schoolexamen bestaat uit handelingsdelen, schriftelijke en mondelinge schoolexamentoetsen, Praktische Opdrachten en een sectorwerkstuk. 3. De schriftelijke schoolexamentoetsen hebben een minimumduur van 50 minuten en een maximumduur van 120 minuten. 4. Een kandidaat mag altijd deelnemen aan de 1 e schoolexamentoets. Aan de deelname aan de herkansing van de schoolexamentoets kunnen bepaalde voorwaarden of verplichte handelingsdelen worden verbonden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het PTA van de verschillende vakken. 5. Uitzondering op de in artikel 4 genoemde regel is het vak Nederlands. De kandidaat die voor het vak Nederlands niet voldoet aan de uiterste inleverdatum van het verplichte handelingsdeel (i.c. het schrijfdossier) verbonden aan de 1 e SE-toets schrijfvaardigheid is verplicht deel te nemen aan de herkansing van de toets op de eerstvolgende gelegenheid, onder voorwaarde dat het handelingsdeel alsnog is afgerond. Het wederom niet voldoen aan de voorwaarde tot deelname aan de herkansing of het zich opnieuw niet houden aan de uiterste inleverdatum van het handelingsdeel/schrijfdossier voor de herkansing wordt beschouwd als een onregelmatigheid overeenkomstig artikel 5. Op basis van artikel 5, lid 2a wordt het cijfer 1 toegekend voor de desbetreffende toets van het schoolexamen. 6. Het overschrijden van een vastgestelde uiterste inlever- of presentatiedatum voor een (nietherkansbare) Praktische Opdracht kan gezien worden als een onregelmatigheid overeenkomstig artikel 5. Op basis van artikel 5, lid 2a kan het cijfer 1 toegekend worden voor de desbetreffende Praktische Opdracht. 7. Een kandidaat die te laat verschijnt bij de aanvang van een schriftelijke zitting van het schoolexamen, wordt tot uiterlijk 30 minuten na aanvang van de zitting toegelaten. Een kandidaat die na 30 minuten na aanvang van de schoolexamentoets verschijnt, wordt doorverwezen naar de herkansingszitting met inachtneming van de bepalingen omschreven in artikel 16. Artikel 13. Beoordeling van het schoolexamen 1. Het cijfer voor een toets van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10. Deze cijfers worden gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal. 2. In afwijking van het eerste lid, worden het vak Kunstvakken I en het vak Lichamelijke Opvoeding uit het gemeenschappelijk deel, beoordeeld met "voldoende" of "goed". Deze beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag van het genoegzaam afsluiten van de desbetreffende vakken, zoals blijkend uit het examendossier. 3. De beoordelingscriteria voor een onderdeel van het schoolexamen worden vooraf vastgesteld en aan de kandidaat bekendgemaakt. 4. Indien een kandidaat van mening is dat zijn prestaties bij een toets of praktische opdracht verkeerd beoordeeld zijn, bestaat er een mogelijkheid tot beroep bij de directeur binnen veertien dagen na het bekend worden van de beoordeling. Na onderzoek zal de directeur beslissen of en op welke wijze de kandidaat een herkansing voor dat onderdeel geboden zal worden. 5. Indien de directeur van mening is dat een afgenomen schoolexamentoets niet voldoet aan de eisen die hieraan inhoudelijk gesteld mogen worden, kan hij besluiten de toets ongeldig te verklaren. In dit geval zal er nieuwe schoolexamentoets over dezelfde leerstof afgenomen moeten worden. Examenreglement VMBO-theoretische leerweg Dalton

7 6. Indien een kandidaat zich aan de beide mogelijke schoolexamentoetsen over dezelfde stof (toets en herkansing) of aan de in het PTA genoemde inleverdata van praktische opdrachten onttrekt, kan de directeur maatregelen nemen, zoals omschreven in artikel 5 van dit reglement. Artikel 14a. Herkansing toetsen van het schoolexamen 1. De kandidaat die eindexamen aflegt, heeft met in achtneming van het tweede lid het recht om opnieuw dan wel alsnog deel te nemen aan schriftelijke of mondelinge schoolexamentoetsen (SE s) die worden beoordeeld door middel van een cijfer. Indien de kandidaat echter door ziekte of ten gevolge van een bijzondere, van zijn wil onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest aan de eerste toets deel te nemen, dient hij gebruik te maken van de herkansing. Indien de kandidaat door ziekte of ten gevolge van een bijzondere, van zijn wil onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest aan de desbetreffende herkansing deel te nemen, vervalt die herkansing. 2. Het bevoegd gezag stelt de volgende regels vast voor de toepassing van het eerste lid: a. het aantal malen dat opnieuw, dan wel alsnog aan een toets van het schoolexamen mag worden deelgenomen, is ten hoogste één. In totaal mag een kandidaat dus tweemaal een schoolexamentoets afleggen, d.w.z. éénmaal de eerste toets en éénmaal de herkansingstoets. Conform artikel 14, lid 4 en 5 kan het recht op deelname aan de toets of de herkansing van een toets van het schoolexamen gebonden zijn aan bepaalde voorwaarden of verplichte handelingsdelen. Die voorwaarden zijn per vak in het PTA vastgelegd. b. de herkansingsregeling houdt in dat de schoolexamentoetsen (SE s) herkansbaar zijn, tenzij anders is aangegeven in het PTA; c. de Praktische Opdrachten (PO s) zijn niet herkansbaar; d. de herkansing van een toets van het schoolexamen vindt plaats op basis van een door de directeur opgesteld rooster en vindt plaats in de eerstvolgende les/- of toetsperiode. 3. In bijzondere gevallen kan het bevoegd gezag het aantal malen dat opnieuw dan wel alsnog aan één of meer toetsen van het schoolexamen mag worden deelgenomen, vaststellen op een hoger aantal dan volgt uit het gestelde in het tweede lid onder a (de zogenaamde hardheidsclausule). Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de examenkandidaat of zijn wettelijke vertegenwoordiger een beargumenteerd schriftelijk verzoek in te dienen bij de directeur. 4. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en de eerder afgelegde toets van het schoolexamen geldt als definitief cijfer voor die toets. 5. Indien een kandidaat zich op onreglementaire wijze onttrekt aan de voor hem op het rooster aangegeven vaklessen kan hem het recht op een herkansing voor het desbetreffende vak of de desbetreffende vakken voor één of meer toetsperiodes ontnomen worden conform artikel 5, lid 2b van dit reglement. De kandidaat kan tegen deze beslissing in beroep gaan conform artikel 5, lid Een kandidaat die na vaststelling van de uitslag van het eindexamen conform artikel 32, 33 en 34 is afgewezen en het daarop volgende eindexamenjaar doubleert, heeft het recht opnieuw deel te nemen aan de toetsen van het schoolexamen van het laatste examenjaar en de voorlaatste examenjaren. Hierbij geldt dat het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing of de eerder afgelegde toetsen geldt als definitief cijfer voor de toets. Artikel 14b. Herexamen van het schoolexamen Maatschappijleer Het bevoegd gezag verleent de kandidaat VMBO voor het vak maatschappijleer (behorend tot het gemeenschappelijk deel) een herexamen van het afgesloten schoolexamen, indien de kandidaat voor dat vak een eindcijfer heeft behaald lager dan 6. Het herexamen omvat door het bevoegd gezag aangegeven onderdelen van het totale schoolexamenprogramma. Artikel 15. Afsluiting van het schoolexamen en mededeling eindcijfers 1. Een kandidaat heeft het schoolexamen afgesloten indien: - het vak Lichamelijke Opvoeding en het vak Kunstvakken I zijn beoordeeld met voldoende of goed, - de praktische opdrachten en toetsen van de vakken van het gemeenschappelijk deel als aangegeven in het PTA zijn afgelegd en derhalve voor deze vakken een eindcijfer is verkregen, - de praktische opdrachten en toetsen van de vakken van het gekozen sectordeel als aangegeven in het PTA zijn afgelegd en derhalve voor deze vakken een eindcijfer is verkregen - de praktische opdrachten en toetsen van de vakken van het vrije deel zijn afgelegd en derhalve voor deze vakken een eindcijfer is verkregen, en - het sectorwerkstuk met voldoende of goed is beoordeeld. Examenreglement VMBO-theoretische leerweg Dalton

8 2. Voor de aanvang van het Centraal Examen maakt de directeur aan de kandidaat schriftelijk bekend a. welke (eind)cijfers hij heeft behaald voor de vakken van het schoolexamen, b. de beoordeling van het sectorwerkstuk; c. de beoordeling voor de vakken Lichamelijke Opvoeding en Kunstvakken I. 3. Bij een examenvak zonder Centraal Examen is het gemiddelde cijfer voor het schoolexamen tevens het eindcijfer. Is dit gemiddelde niet een geheel getal, dan wordt het getal indien nodig eerst afgerond op één decimaal en vervolgens op een geheel getal. Artikel 16. Examendossier Het schoolexamen bestaat uit een examendossier. Het examendossier is het geheel van de onderdelen van het schoolexamen zoals gedocumenteerd in een door het bevoegd gezag gekozen vorm. Hoofdstuk IV. Centraal Examen Artikel 17. Tijdvakken en afneming van het Centraal Examen 1. Het Centraal Examen kent een eerste, tweede en derde tijdvak. 2. Het eerste en tweede tijdvak wordt afgenomen in het laatste leerjaar. 3. Het derde tijdvak wordt aansluitend aan het laatste leerjaar afgenomen door het College voor Examens. 4. Het College voor Examens kan vakken aanwijzen waarin wegens het zeer geringe aantal kandidaten, het Centraal Examen in het tweede tijdvak eveneens wordt afgenomen door het College voor Examens. 5. Bij toepassing van het derde of vierde lid, leveren de kandidaten de opgaven, de door hen gemaakte aantekeningen alsmede andere door hen gemaakte stukken in bij een van degenen die toezicht houden. De voorzitter van het College voor Examens bepaalt, in welke gevallen wordt afgeweken van de eerste volzin, alsmede in welke gevallen en op welk tijdstip de opgaven, de aantekeningen en de andere stukken, bedoeld in die volzin, aan de kandidaten worden teruggegeven. Artikel 17a. De rekentoets 1. Het College voor examens stelt regels vast voor de uitvoering van de rekentoets. Het College voor examens stelt in ieder geval een regeling vast voor de afnameperiode van de Rekentoets en de uitvoering van de correctie voor zover de rekentoets bestaat uit open vragen. 2. De regeling, bedoeld in het eerste lid, treedt slechts in werking na goedkeuring door Onze Minister. Onze Minister kan zijn goedkeuring onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 3. De beoordelingsnormen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel d, van de Wet College voor examens worden bij de beoordeling van de rekentoets toegepast. 4. De rekentoets wordt afgenomen in het voorlaatste en laatste leerjaar. De leerling heeft totaal vier kansen om een voldoende voor de Rekentoets te halen. 5. Het College voor examens kan bij regeling bepalen dat de rekentoets niet onder toezicht van een of meer gecommitteerden staat. 6. Artikel 27 en artikel 28 van dit examenreglement zijn van overeenkomstige toepassing. Artikel 18. Toelating tot het Centraal Examen en opgave kandidaten 1. De kandidaat die het schoolexamen heeft afgesloten overeenkomstig de bepalingen in artikel 15, eerste lid wordt toegelaten tot deelname aan het Centraal Examen. 2. In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag een kandidaat, die ten gevolge van ziekte of een andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid het schoolexamen in een bepaald vak niet heeft kunnen afsluiten voor de aanvang van het eerste tijdvak, in de gelegenheid stellen het schoolexamen in dat vak af te sluiten vóór het Centraal Examen in dat vak, doch na de aanvang van het eerste tijdvak. 3. De directeur deelt jaarlijks vóór 1 november aan de Informatie Beheer Groep mede hoeveel kandidaten in elk vak aan het Centraal Examen in het eerste tijdvak zullen deelnemen. 4. De directeur zendt jaarlijks ten minste drie dagen voor de aanvang van de Centrale Examens in het eerste tijdvak, aan de Informatie Beheer Groep een lijst waarop voor iedere kandidaat vermeld staat in welke vakken hij Centraal Examen zal afleggen en waarop is aangegeven welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen heeft behaald. Voor de aanvang van het tweede tijdvak wordt een lijst met de kandidaten, de in het eerste tijdvak door die kandidaten behaalde cijfers, de, voor zover van toepassing, alsnog Examenreglement VMBO-theoretische leerweg Dalton

9 behaalde cijfers voor het schoolexamen, alsmede een overzicht van het vak of de vakken waarin elke kandidaat examen zal afleggen, aan de inspectie gezonden. Artikel 19. Centraal Examen voorlaatste leerjaar 1. In afwijking van artikel 18, lid 2 kan het bevoegd gezag een leerling uit het voorlaatste leerjaar toelaten tot het Centraal Examen in één of meer vakken, niet zijnde alle vakken van het eindexamen; 2. De leerling die gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid dient hiervoor een schriftelijk verzoek in bij het bevoegd gezag i.c. de directeur. Het bevoegd gezag bepaalt voor welke vakken en onder welke voorwaarden deze mogelijkheid wordt geboden. 3. De leerling die toestemming krijgt van het bevoegd gezag is verplicht het schoolexamen in dat vak of die vakken af te sluiten vòòr aanvang van het eerste tijdvak van het Centraal Examen in het voorlaatste leerjaar teneinde toegelaten te kunnen worden tot het Centraal Examen 4. Overeenkomstig artikel 33 heeft de kandidaat die voor één of meer vakken wordt toegelaten tot het Centraal Examen in het voorlaatste leerjaar het recht om in het tweede tijdvak of, indien artikel 29, eerste lid, van toepassing is, in het derde tijdvak, deel te nemen aan de herkansing van het Centraal Examen voor één vak van het eindexamen waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat ingevolge artikel 32, derde lid, de cijfers zijn bekendgemaakt, Het recht op herkansing kan of in het voorlaatste examenjaar of in het eindexamenjaar gebruikt worden. 5. Indien een kandidaat een centraal examen of een afsluitend schoolexamen in één of meer vakken heeft afgelegd in het voorlaatste leerjaar en vervolgens de school verlaat zonder een eindexamen te voltooien, verstrekt de directeur hem conform artikel 34, lid 2 een voorlopige cijferlijst. Op deze voorlopige cijferlijst worden het vak of de vakken vermeld, alsmede het cijfer van het schoolexamen, het cijfer van het centraal examen en het eindcijfer, met de aantekening of gebruik gemaakt is van de herkansingsmogelijkheid in het voorlaatste leerjaar. Artikel 20. Centraal Examen op hoger niveau 1. Het bevoegd gezag kan de leerling van de VMBO-TL in de gelegenheid stellen een of meer VMBOexamenvakken te vervangen door het overeenkomstige vak of de overeenkomstige vakken op HAVOniveau. 2. De leerling die gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid dient hiervoor een schriftelijk verzoek in bij het bevoegd gezag i.c. de directeur. Het bevoegd gezag bepaalt voor welke vakken en onder welke voorwaarden deze mogelijkheid wordt geboden. 3. De leerling die toestemming krijgt van het bevoegd gezag om een overeenkomstig vak op HAVO-niveau te volgen legt examen af volgens de HAVO-eisen en wordt op een HAVO-niveau beoordeeld. 4. De cijfers van het HAVO-vak of de HAVO-vakken behaald voor zowel schoolexamen als Centraal Examen alsmede het eindcijfer of de eindcijfers worden vermeld op de cijferlijst bij het VMBO-diploma. Artikel 21. Gecommitteerden 1. Het bevoegd gezag wijst ten behoeve van het centraal examen één of meer gecommitteerden aan. De aanwijzing geldt voor het eerste en tweede tijdvak. 2. De gecommitteerden ontvangen van het bevoegd gezag een vergoeding van de door hen gemaakte kosten. 3. Het bevoegd gezag van de gecommitteerde zorgt er voor dat de aangewezen gecommitteerde de uit die aanwijzing voortvloeiende verplichtingen nakomt. 4. De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een door het bevoegd gezag opgestelde verklaring betreffende de verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Artikel 22. Vaststelling examenopgaven door College voor Examens (CvE) 1. De Minister stelt een College voor Examens in. Dit College voor Examens heeft o.a. als taak: a. het vaststellen van de dagen en uren waarop de Centrale Examens in de verschillende tijdvakken aanvangen en waarop de toetsen van het Centraal Examen worden gehouden; b. het tot stand brengen van de opgaven van de Centrale Examens; c. het vaststellen van de opgaven van de Centrale Examens; Examenreglement VMBO-theoretische leerweg Dalton

10 d. het tot stand brengen van de beoordelingsnormen voor de Centrale Examens; e. het vaststellen van de beoordelingsnormen voor de Centrale Examens; f. het geven van regels voor het bepalen van een score, voortvloeiend uit de beoordeling; g. het geven van regels voor de omzetting van de scores in cijfers voor de Centrale Examens; h. het geven van regels met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de Centrale Examens; i. het uitoefenen van andere door de Minister opgedragen taken. 2. Het College, bedoeld in het eerste lid, kan bepalen dat een toets wordt afgenomen op een tijdstip dat is gelegen voor de aanvang van het eerste tijdvak. Artikel 23. Regels omtrent het Centraal Examen 1. De Informatie Beheer Groep, zorgt ervoor dat de opgaven, de beoordelingsnormen en de door de commissie gegeven regels, bedoeld in artikel 22 met uitzondering van de in het eerste lid, onder g en h, bedoelde regels, tijdig worden gedrukt en verzonden aan de directeur van de school. 2. De directeur zorgt ervoor, dat de opgaven voor het Centraal Examen geheim blijven tot de aanvang van de toets waarbij deze opgaven aan de kandidaten worden voorgelegd. 3. Tijdens een toets van het Centraal Examen worden aan de kandidaten geen mededelingen van welke aard ook, aangaande de opgaven gedaan, uitgezonderd een mededeling betreffende de door het College voor Examens vastgestelde errata. 4. De directeur draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het Centraal Examen wordt uitgeoefend. 5. Zij die toezicht hebben gehouden, maken een proces-verbaal op. Zij leveren dit in bij de directeur samen met het gemaakte examenwerk. 6. Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de examenzitting worden toegelaten. 7. De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het Centraal Examen blijven in het examenlokaal tot het einde van de examenzitting. 8. Bij ministeriële regeling kan ten aanzien van één of meer zittingen worden bepaald dat de kandidaten de opgaven, de door hen gemaakte aantekeningen alsmede andere door hen gemaakte stukken inleveren bij een van degenen die toezicht houden. Bij die regeling wordt bepaald wanneer de opgaven, de aantekeningen en de andere stukken, bedoeld in de eerste volzin, aan de kandidaten worden teruggegeven. Artikel 24. Beoordeling van het schriftelijk Centraal Examen 1. De directeur doet het gemaakte werk van het Centraal Examen met een exemplaar van de opgaven en met het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator in het desbetreffende vak. De examinator beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past daarbij de in artikel 22, eerste lid, onderdeel e, bedoelde beoordelingsnormen toe. De examinator drukt zijn beoordeling uit in de score, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel f. Na correctie stelt de examinator het nagekeken examenwerk en de door hem op een apart formulier vastgestelde score ter hand van de directeur. 2. De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score, bedoeld in het eerste lid, onverwijld aan de betrokken gecommitteerde toekomen. 3. De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past daarbij de in artikel 22, eerste lid, onderdeel e, bedoelde beoordelingsnormen en de in artikel 22, eerste lid, onderdeel f, bedoelde regels voor het bepalen van de score toe en geeft het beoordeelde examenwerk inclusief de scorelijst aan de directeur. 4. De directeur zorgt er voor dat het van de examinator ontvangen beoordeelde examenwerk en de scorelijst alsmede een exemplaar van de opgaven, het correctievoorschrift en het proces-verbaal onverwijld ter hand worden gesteld aan de gecommitteerde. 5. De gecommitteerde beoordeelt het examenwerk zo spoedig mogelijk en past daarbij de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores toe. De gecommitteerde voegt een ondertekende verklaring van de verrichtte tweede correctie bij het examenwerk. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag van de gecommitteerde. 6. Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven voor de toepassing van het eerste tot en met derde lid. Examenreglement VMBO-theoretische leerweg Dalton

11 7. De Minister kan bepalen dat in verband met de aard van de opgaven, ter vermijding van overbelasting van de gecommitteerden dan wel ter versnelling van de examenprocedure wordt afgeweken van het eerste tot en met vierde lid van artikel 24 en van het eerste en tweede lid van artikel 25. Artikel 25. Beoordeling van het Centraal Praktisch Examen voor het vak Kunstvakken 2/ Handenarbeid 1. De directeur draagt er zorg voor dat bij het maken van het praktisch gedeelte van het centraal examen voor het vak Kunstvakken 2/Handenarbeid de examinator in het desbetreffende vak aanwezig is. De examinator beoordeelt het resultaat van het praktisch werk inclusief de procesbeschrijving volgens daartoe gegeven richtlijnen en past daarbij de beoordelingsvoorschriften toe. De examinator drukt zijn beoordeling uit in de score, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel f. De examinator stelt de score en voor zover mogelijk het beoordeelde werk aan de directeur ter hand. 2. Voor het praktisch gedeelte van het centraal examen vindt de beoordeling tevens plaats door een tweede examinator. De tweede examinator kan een deskundige of een andere examniator van de school zijn. De tweede examinator beoordeelt het resultaat van het praktisch werk alsmede de procesbeschrijving. De directeur overhandigt de tweede examinator daartoe een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal, de authenticiteitsverklaring alsmede de regels voor het bepalen van de score. Artikel 26. Vaststelling score en cijfer Centraal Examen 1. De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg de score voor het Centraal Examen vast. Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen door examinator en gecommitteerde. 2. De directeur stelt het cijfer voor het Centraal Examen in een vak vast op grond van de in het eerste lid bedoelde score en met inachtneming van artikel 22, eerste lid, onderdeel g. Artikel 27. Niet op regelmatige wijze afgenomen Centraal Examen 1. Indien het Centraal Examen naar het oordeel van de inspectie niet op regelmatige wijze heeft plaatsgehad kan zij besluiten dat het geheel of gedeeltelijk voor een of meer kandidaten opnieuw wordt afgenomen. 2. De inspectie verzoekt het College voor Examens, bedoeld in artikel 24, eerste lid, nieuwe opgaven vast te stellen en bepaalt op welke wijze en door wie het examen zal worden afgenomen. Artikel 28. Onvoorziene omstandigheden Centraal Examen Indien door onvoorziene omstandigheden het Centraal Examen in één of meer vakken aan één of meer scholen niet op de voorgeschreven wijze kan worden afgenomen, beslist de Minister hoe alsdan moet worden gehandeld. Artikel 29. Verhindering Centraal Examen 1. Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de directeur is verhinderd bij één of meer examenzittingen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het Centraal Examen voor ten hoogste twee examenzittingen te voltooien. 2. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het Centraal Examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van het College voor Examens zijn eindexamen te voltooien. 3. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de directeur aan bij het College voor Examens. In dat geval deelt de directeur aan het College voor Examens mede welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen en het eventueel reeds afgelegde gedeelte van het Cenraal Examen heeft behaald, alsmede, wanneer dat zich voordoet, dat ten behoeve van de kandidaat toepassing is gegeven aan artikel 38, eerste, tweede dan wel derde lid, en waaruit deze toepassing bestaat. 4. Na afloop van het derde tijdvak deelt het College voor Examens het resultaat mede aan de directeur. Hoofdstuk V. Uitslag, herkansing en diplomering Examenreglement VMBO-theoretische leerweg Dalton

12 Artikel 30. Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met De directeur bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het Centraal Examen. Is dit gemiddelde niet een geheel getal, dan wordt het getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. 3. Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden is het cijfer voor het schoolexamen tevens het eindcijfer. 4. Het cijfer voor de Rekentoets is tevens het eindcijfer. Artikel 31. Vaststelling uitslag 1. De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met inachtneming van artikel De uitslag luidt 'geslaagd voor het eindexamen' of 'afgewezen voor het eindexamen'. 3. Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de directeur en de secretaris van het eindexamen een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de definitieve uitslag. De overgebleven vakken dienen een eindexamen te vormen. Artikel 32. Uitslagregeling VMBO-theoretische leerweg De kandidaat die eindexamen VMBO-TL heeft afgelegd, is geslaagd a. als het rekenkundig gemiddelde van de behaalde resultaten voor alle bij het centraal examen betrokken vakken ten minste 5,5 is; b. als het eindcijfer voor het vak Nederlands niet lager is dan een 5; c. als voor één vak het eindcijfer 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger is behaald; d. als voor twee vakken het eindijfer 5 of voor één vak het eindcijfer 4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7; e. als de vakken LO, Kunstvakken I en het sectorwerkstuk met voldoende of goed zijn beoordeeld. f. als de rekentoets als verplicht onderdeel van het eindexamen is afgelegd. 2. Zodra de op grond van het eerste en tweede lid bepaalde uitslag is vastgesteld, maakt de directeur deze tezamen met de eindcijfers schriftelijk aan iedere kandidaat bekend door middel van een voorlopige cijferlijst, onder mededeling van het in artikel 35 bepaalde. De uitslag is de definitieve uitslag indien artikel 35, eerste lid geen toepassing vindt. Artikel 33. Herkansing van het Centraal Examen 1. De kandidaat heeft voor één vak van het eindexamen waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat ingevolge artikel 32 de cijfers zijn bekendgemaakt, het recht om in het tweede tijdvak of, indien artikel 29, eerste lid, van toepassing is, in het derde tijdvak, deel te nemen aan de herkansing van het Centraal Examen. 2. De kandidaat stelt de directeur voor een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip schriftelijk in kennis van gebruikmaking van het in het eerste lid bedoelde recht. 3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde Centraal Examen geldt als definitief cijfer voor het Centraal Examen. 4. Na afloop van de herkansing in het laatste leerjaar wordt de uitslag definitief vastgesteld met overeenkomstige toepassing van artikel 32 en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat bekendgemaakt. 5. Na afloop van een herkansing in het voorlaatste leerjaar wordt het eindcijfer schriftelijk aan de kandidaat bekend gemaakt. 6. Het eerste tot en met het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de vakken waarin deeleindexamen is afgelegd in een eerste examenjaar conform de regeling gespreid examen zoals beschreven in artikel 41. De kandidaat mag van het in het eerste lid bedoelde recht op herkansing van het Centraal Examen gebruik maken in beide examenjaren. Artikel 33a. Herkansing van de Rekentoets 1. De kandidaat heeft recht op drie herkansingen van de rekentoets binnen de periode waarin de rekentoets wordt afgenomen. 2. Artikel 33, tweede tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing. Examenreglement VMBO-theoretische leerweg Dalton

13 Artikel 34. Voorlopige cijferlijst 1. De directeur maakt de uitslag van het eindexamen tezamen met de eindijfers schriftelijk bekend aan iedere kandidaat door middel van een voorlopige cijferlijst voor aanvang van het tweede tijdvak. 2. Indien een kandidaat een centraal examen of een afsluitend schoolexamen in één of meer vakken heeft afgelegd in het voorlaatste leerjaar en vervolgens de school verlaat zonder een eindexamen te voltooien, verstrekt de directeur hem een voorlopige cijferlijst. Op deze voorlopige cijferlijst worden het vak of de vakken vermeld, alsmede het cijfer van het schoolexamen, het cijfer van het centraal examen en het eindcijfer. 3. De Minister stelt het model van de voorlopige cijferlijst vast. Artikel 35a. Diploma en cijferlijst 1. De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd, een cijferlijst uit waarop voor zover van toepassing zijn vermeld: a. de cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het Centraal Examen, b. het onderwerp of de titel van het sectorwerkstuk, alsmede de beoordeling, c. de beoordeling van de vakken Kunstvakken I en Lichamelijke Opvoeding, d. de eindcijfers voor de examenvakken, 3. de uitslag van het eindexamen. 2. De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat, een diploma uit, waarop de sector of de sectoren zijn vermeld die bij de uitslag zijn betrokken. 3. Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan in de vakken die ten minste samen een eindexamen vormen, worden de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken, op de cijferlijst vermeld, tenzij de kandidaat daartegen bedenkingen heeft geuit. 4. De Minister stelt het model van de cijferlijst vast. 5. Voor de vermelding op de cijferlijst van vakken waarvoor de kandidaat vrijstelling of ontheffing is verleend bij het eindexamen geldt het volgende: a. Indien de kandidaat conform artikel 9, eerste lid, ontheffing is verleend voor het volgen van het vak Lichamelijke Opvoeding wordt het vak zonder vermelding van een cijfer vermeld op de cijferlijst. In plaats van een cijfer wordt bij dit vak Vr (Vrijstelling) vermeld. 6. De directeur en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma's en de cijferlijsten. Artikel 35b. Certificaat De directeur reikt aan de definitief voor het eindexamen VMBO-TL afgewezen kandidaat, die de school verlaat en die voor één of meer vakken van zijn laatst afgelegde eindexamen een eindcijfer van 6 of meer heeft behaald, een certificaat uit. Artikel 36. Duplicaten en afgifte verklaringen 1. Duplicaten van afgegeven diploma's en cijferlijsten worden niet verstrekt. 2. Een schriftelijke verklaring dat een in het eerste lid bedoeld document is afgegeven, welke verklaring dezelfde waarde heeft als dat document zelf, kan uitsluitend door de Informatie Beheer Groep worden verstrekt. Hoofdstuk VI. Overige bepalingen Artikel 37. Afwijking wijze van examineren 1. De directeur kan toestaan dat een gehandicapte of dyslectische kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. 2. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat: a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld, b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het Centraal Examen in ieder geval kan bestaan Examenreglement VMBO-theoretische leerweg Dalton

14 uit een verlenging van de duur van de desbetreffende examenzitting van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten, en c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder a genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring. 3. Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op: a. het vak Nederlandse taal; b. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is. 4. De in het derde lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het centraal examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten. 5. Van elke afwijking op grond van het derde lid wordt mededeling gedaan aan de inspectie. Artikel 38. Gegevensverstrekking Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag stuurt het bevoegd gezag aan de Informatie Beheer Groep een lijst waarop voor alle kandidaten zijn vermeld: a. de sector of de sectoren waarop het examen betrekking heeft; b. de vakken waarin examen is afgelegd; c. de cijfers c.q. beoordelingen van het schoolexamen, d. het cijfer van de Rekentoets. e. de cijfers van het Centraal Examen; f. de eindcijfers; g. de uitslag van het eindexamen of het deeleindexamen. Artikel 39. Bewaren van het schoolexamenwerk en het centraal examenwerk 1. Het gemaakte werk van het Schoolexamen en het Centraal Examen van de kandidaten en de lijst, bedoeld in artikel 38, worden gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard door de directeur, ter inzage voor belanghebbenden. Indien een kandidaat er prijs op stelt over een door hem gemaakt examenwerk te kunnen beschikken, kan dat worden toegestaan met inachtneming van de genoemde bewaartermijn. 2. Een door de directeur en de secretaris van het eindexamen ondertekend exemplaar van de lijst, bedoeld in artikel 38 wordt gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag in het archief van de school bewaard. 3. De directeur draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij de centrale examens gebruikte opgaven gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard blijft in het archief van de school. Artikel 40. Inzagerecht in het centraal examenwerk 1. De examenkandidaat heeft na vaststelling van de uitslag van het eindexamen conform artikel 31 en 32 recht op inzage in het gemaakte werk van het Centraal Examen en de beoordeling daarvan zoals omschreven in artikel 24, 25 en De kandidaat mag zich bij de inzage in het examenwerk laten bijstaan door een wettelijke vertegenwoordiger of een deskundige. 3. Het is niet toegestaan dat het inzagerecht uitmondt in een hernieuwde beoordeling van het examenwerk. De beoordeling is uitsluitend opgedragen aan examinator en gecommitteerde en zij hebben in onderling overleg een definitieve score voor het examenwerk vastgesteld. 4. Indien geconstateerd wordt dat er een objectief aan te wijzen fout is gemaakt bij de correctie van het examenwerk zoals een onjuiste optelling van de deelscores, verschrijvingen of een onjuiste middeling van scores door examinator en gecommitteerde wordt dit gemeld bij de directeur van zowel de examinator als gecommitteerde. Zij stellen vervolgens in onderling overleg en na raadpleging van de inspectie vast welke procedure gevolgd wordt. Examenreglement VMBO-theoretische leerweg Dalton

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

Scholengemeenschap Dalton Voorburg. Scholengemeenschap Dalton Voorburg. Examenreglement HAVO-VWO. Tweede Fase 2013-2014

Scholengemeenschap Dalton Voorburg. Scholengemeenschap Dalton Voorburg. Examenreglement HAVO-VWO. Tweede Fase 2013-2014 Scholengemeenschap Dalton Voorburg Examenreglement HAVO-VWO Tweede Fase 2013-2014 examenreglement HAVO-VWO 2014 Dalton 1 20-09-13 Inhoudsopgave examenreglement HAVO-VWO Tweede Fase Hoofdstuk I. Algemene

Nadere informatie

Examenreglement Havo CSG Het Streek

Examenreglement Havo CSG Het Streek Examenreglement Havo 2012-2013 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Examenreglement vmbo , osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Examenreglement vmbo 2013-2014, osg Piter Jelles, locatie YnSicht basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Indeling eindexamen. 1. Het eindexamen kan voor ieder

Nadere informatie

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt

Examenreglement. voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Examenreglement voor de eindexamens vwo, havo en vmbo Connect College Echt Het examenreglement van het Connect College te Echt is vastgesteld door het bevoegd gezag per 1 oktober 2015. De in dit examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek

Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Examenreglement vmbo / mavo 2014-2015 - CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke

Nadere informatie

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem EXAMENREGLEMENT 02KM 2016 2017 Leerjaar 3 Nieuw VMBO Vastgesteld september 2016, gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO geldend vanaf 25-11-2015 t/m

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Examenreglement Schooljaar

Examenreglement Schooljaar Examenreglement Schooljaar 2013-2014 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid- West. 1.2 Het is gebaseerd op het EINDEXAMENBESLUIT V.W.O-H.A.V.O-M.A.V.O.-V.B.O.,

Nadere informatie

Examenreglement. Leeuwarden

Examenreglement. Leeuwarden Examenreglement Leeuwarden 2016-2017 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit W.V.O en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit geldend van

De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit geldend van Examenreglement Scheldemond College Afdeling Havo cohort 2016 2018, 2015-2017 Afdeling Vwo Cohort 2016 2019, 2015 2018. 2014-2017 De tekst van dit examenreglement is gebaseerd op het eindexamenbesluit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2012-2013 Voor de leerlingen van 3-VMBO en 4-VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg september 2012 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Examenreglement VMBO-T / MAVO

Examenreglement VMBO-T / MAVO Examenreglement VMBO-T / MAVO OBC Elst Examenjaar 2014 Examenjaar 2015 3 VMBO-T/MAVO: 2012-2013 4 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 3 VMBO-T/MAVO: 2013-2014 4 VMBO-T/MAVO: 2014-2015 Examendossier September 2013 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement 2015-2016. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement 2015-2016. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2015-2016 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement 2011-2012. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement 2011-2012. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2011-2012 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015

Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015 Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: afdelingsvak besluit bevoegd gezag BRON centraal examen centraal praktisch examen:

Nadere informatie

VMBO EXAMENREGLEMENT

VMBO EXAMENREGLEMENT VMBO EXAMENREGLEMENT INTERCONFESSIONELE SCHOLENGROEP WESTLAND Examenreglement VMBO Interconfessionele Scholengroep Westland Inhoud Examenreglement I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO.

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. Inleiding Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. In klas 3 begint voor een aantal vakken het examenjaar. Daarom tref je hier het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VAN CHRISTELIJKE MAVO DE SAAD TE DAMWÂLD

EXAMENREGLEMENT VAN CHRISTELIJKE MAVO DE SAAD TE DAMWÂLD EXAMENREGLEMENT VAN CHRISTELIJKE MAVO DE SAAD TE DAMWÂLD VASTGESTELD: 1 augustus 2002/revisie juli 2016 Examenreglement 2016-2017 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 29 september 2016. B.B. Dijkgraaf, voorzitter College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo September 2014 Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag

Hofstad Lyceum. Examenreglement VWO / HAVO. Hofstad Lyceum Colijnplein HA Den Haag Hofstad Lyceum Examenreglement 2013-2014 VWO / HAVO Hofstad Lyceum Colijnplein 9 2555 HA Den Haag Oktober 2013 1 INHOUDSOPGAVE 0. VOORWOORD 4 1. INLEIDING. 5 2. ALGEMENE BEPALINGEN 6 2.1 Afnemen eindexamen.

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Examenreglement vmbo 2015-2016

Examenreglement vmbo 2015-2016 Examenreglement vmbo 2015-2016 1 Inhoud Examenreglement Examenreglement VMBO 2015-2016 I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Afnemen eindexamen 4. Indeling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013

EXAMENREGLEMENT. Examen Havo 2013 EXAMENREGLEMENT Examen Havo 2013 4 havo 2011-2012 5 havo 2012-2013 Examenreglement Havo 2011-2013 Elzendaalcollege Boxmeer 1 R.K. Scholengemeenschap voor MAVO - HAVO - ATHENEUM - GYMNASIUM BOXMEER. EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord.

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord. EXAMENREGLEMENT VAN DE LOCATIE OPENBAAR LYCEUM ZEIST VERSIE 2015-2016 Het Eindexamen van het Openbaar Lyceum Zeist is ingericht conform de richtlijnen van het Eindexamenbesluit VWO, HAVO, MAVO, VMBO, hierna

Nadere informatie

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016

Examenreglement. Stedelijk Gymnasium Schiedam. schooljaar 2015-2016 Examenreglement Stedelijk Gymnasium Schiedam schooljaar 2015-2016 dit examenreglement moet nog de finale goedkeuring van de mr verkrijgen. 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Hondsrug College. Examenreglement Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Hondsrug College. Examenreglement Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Hondsrug College Examenreglement 2017-2018 Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 2 Toelating tot het eindexamen Artikel 3 Afnemen

Nadere informatie

Eindexamenreglement VMBO 2013-2015

Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Eindexamenreglement VMBO 2013-2015 Lentiz Groen van Prinstererlyceum Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen (010) 435 70 00 groenvanprinsterer@lentiz.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE Vastgesteld 24 september 2014 Voorzitter examencommissie: dhr. drs. A.J.M. Poulisse, rector 2College Verzonden aan de inspectie in september 2014 Uitgereikt aan de kandidaten in

Nadere informatie

Examenreglement. Schooljaar Definitief

Examenreglement. Schooljaar Definitief Examenreglement Schooljaar 2016-2017 Definitief 1. INLEIDING 1.1 Dit reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag van Scholengroep Den Haag Zuid-West. 1.2 Het is gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO,

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 VMBO. Kalsbeek College Woerden

Examenreglement 2014-2015 VMBO. Kalsbeek College Woerden Examenreglement 2014-2015 VMBO Kalsbeek College Woerden Per 1 oktober 2014 Voorwoord Dit vernieuwde examenreglement vmbo is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 1. Controleerbaarheid voor leerlingen,

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO

Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO Examenreglement 2014-2015 MAVO / HAVO / VWO Inhoud I. E X A M E N R E G L E M E N T... 3 A. ALGEMEEN... 3 Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Begripsbepalingen... 3 Artikel 3. Het examen...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. Schooljaar Locatie Heythuysen

EXAMENREGLEMENT VMBO. Schooljaar Locatie Heythuysen EXAMENREGLEMENT VMBO Schooljaar 2013-2014 Locatie Heythuysen 2 Inhoudsopgave: Hoofdstuk I. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Hoofdstuk II. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel

Nadere informatie

Eindexamenreglement VMBO 2015-2017

Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 Eindexamenreglement VMBO 2015-2017 LENTIZ GEUZENCOLLEGE Geuzenplein 1 3132 AB Vlaardingen (010) 434 85 55 geuzencollege@lentiz.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 585 Beschikking van de Minister van Justitie van 27 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit eindexamens v.w.o.,

Nadere informatie

Examenreglement Bonaventuracollege Mariënpoelstraat

Examenreglement Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Examenreglement Bonaventuracollege Mariënpoelstraat 1 EINDEXAMENBESLUIT V.W.O. H.A.V.O. ------------------------------------------------------------- blz. 3 Examenreglement ------------------------------------------------------------------------------------blz.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO!

EXAMENREGLEMENT! HAVO!! VWO! EXAMENREGLEMENT HAVO VWO 201532016 Ditexamenreglementgeldtvoorleerlingen dieop1oktober2015leerlingzijnvan HAVO4,HAVO5,VWO4,VWO5ofVWO6 vanhetnieuwelyceumtebilthoven. HetNieuweLyceum JanSteenlaan38 3723BVBilthoven

Nadere informatie

Examenreglement VO 2014-2015

Examenreglement VO 2014-2015 Examenreglement VO 2014-2015 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur 6 mei 2014 Instemming GMR: 15 mei 2014 Vastgesteld door College van Bestuur:

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum

Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum Examencommissie op de locatie. locatie Leerpark: voorzitter: secretaris: mw. M. C. Luyten, locatiedirecteur dhr. J.G. Tijhuis locatie Overkampweg: voorzitter:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO KALSBEEK COLLEGE

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO KALSBEEK COLLEGE EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO KALSBEEK COLLEGE Vastgesteld door het bevoegd gezag en goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad dd 9 juli 2013. I INDELING VAN HET EXAMEN EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Inleiding

Nadere informatie

Besluit van 10 juli 1989, houdende bepalingen inzake de eindexamens aan de scholen voor v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en l.b.o.

Besluit van 10 juli 1989, houdende bepalingen inzake de eindexamens aan de scholen voor v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en l.b.o. (Tekst geldend op: 19-09-2012) Besluit van 10 juli 1989, houdende bepalingen inzake de eindexamens aan de scholen voor v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. en l.b.o. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen

EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen EXAMENREGLEMENT STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN 2015-2016 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Bezoekadres Postadres IJsbeerstraat 12 Postbus 31091 6531 PL Nijmegen 6503 CB Nijmegen tel.: 024.3563974

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 AFDELING HAVO/VWO A. Boekenweg 3 1333 VD ALMERE 036-5492492 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 2 ALGEMEEN GEDEELTE Artikel 2 Afnemen eindexamen 3 Artikel 3

Nadere informatie

Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum

Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum Eindexamenreglement Stedelijk Dalton Lyceum Examencommissie op de locatie. locatie Leerpark: voorzitter: secretaris: mw. M. C. Luyten, locatiedirecteur mw. R. Erdogan locatie Overkampweg: voorzitter: secretaris:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE

EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE EXAMENREGLEMENT GOMARUS COLLEGE Schooljaar 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 Begripsomschrijvingen 2 Examenreglement 3 Algemene bepalingen 4 Onregelmatigheden 5 Inhoud van het examen 6 Opzet schoolexamen 7 Beoordeling

Nadere informatie

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo (incl. wijzigingen i.v.m. het VMBO en het 2e profielenbesluit)

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo (incl. wijzigingen i.v.m. het VMBO en het 2e profielenbesluit) Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo (incl. wijzigingen i.v.m. het VMBO en het 2e profielenbesluit) Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo (incl. wijzigingen i.v.m. het VMBO en het 2e profielenbesluit) datum:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t EXAMENREGLEMENT VMBO-T, HAVO EN VWO CURSUS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op grond van art. 31 Eindexamenbesluit vwo/havo/vmbo-t een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. van het SINT-OELBERTGYMNASIUM. te OOSTERHOUT

EXAMENREGLEMENT. van het SINT-OELBERTGYMNASIUM. te OOSTERHOUT EXAMENREGLEMENT van het SINT-OELBERTGYMNASIUM te OOSTERHOUT EXAMENJAAR 2015 Examenreglement examenjaar 2015 2 INHOUDSOPGAVE I. ALGEMEEN... 5 1. Wettelijke basis... 5 2. Begripsbepalingen... 5 3. Afnemen

Nadere informatie

Eindexamenreglement VMBO

Eindexamenreglement VMBO Eindexamenreglement VMBO 2016-2018 Eindexamenreglement VMBO 2016-2018 LENTIZ GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen (010) 435 70 00 groenvanprinsterer@lentiz.nl INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2014 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Het Baken Almere

Examenreglement Stichting Het Baken Almere Examenreglement Stichting Het Baken Almere Colofon: Uitgave: Stichting Het Baken Almere Vastgesteld door: Bevoegd gezag augustus 2015 Instemming MR: augustus Ten behoeve van: Het Baken Almere, stichting

Nadere informatie

Reglement Centraal Examen

Reglement Centraal Examen Reglement Centraal Examen Lyceum Ypenburg 2015-2016 Gymnasium, Atheneum, HAVO, MAVO Laan van Kans 3-2496 VB Den Haag t (070) 413 20 50 - f (070) 413 20 55 Dit examenreglement is onder voorbehoud van instemming

Nadere informatie

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland

Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland Het stichtingsbestuur, handelende in zijn hoedanigheid van bevoegd gezag van de scholengemeenschap "Zuyderzee College"

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2011-2012 Colofon Datum 24 juni 2011 Titel Examenreglement 2011-2012 Dienst / school / auteur School voor (v)mbo Groningen-Zuid/Zernike College Versie 01 Status definitief Bestand Examenreglement

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO

EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO EXAMENREGLEMENT HAVO/VWO/VMBO GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2015-2016 Voor de leerlingen van 3 en 4 vmbo 4 en 5 havo 4, 5 en 6 vwo september 2015 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 0. BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE

EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE EXAMENREGLEMENT 2COLLEGE Vastgesteld 19 september 2017 Voorzitter examencommissie: dhr. drs. A.J.M. Poulisse, rector 2College Verzonden aan de inspectie in september 2017 Uitgereikt aan de kandidaten in

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder:

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: Examenreglement vmbo Cohort 2016-2018 Dit examenreglement is geldig voor de leerlingen die in schooljaar 2016-2017 in leerjaar 3 starten en in schooljaar 2017-2018 examen doen in het nieuwe profiel groen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, Tweede Fase HAVO en VWO. Schooljaar 2014-2015

EXAMENREGLEMENT VMBO-T, Tweede Fase HAVO en VWO. Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT VMBO-T, Tweede Fase HAVO en VWO Schooljaar 2014-2015 Vestiging Horn uitgave september 2014 Het Examenreglement VMBO-T, Tweede Fase HAVO en VWO van de Scholengemeenschap Sint Ursula, vestiging

Nadere informatie

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2012 2013 voor het derde leerjaar MAVO.

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2012 2013 voor het derde leerjaar MAVO. Inleiding Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2012 2013 voor het derde leerjaar MAVO. In klas 3 begint voor een aantal vakken het examenjaar. Daarom tref je hier het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015

EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015 EXAMENREGLEMENT VMBO 2014-2015 Examenreglement VMBO gereformeerde scholengemeenschap Guido de Brès Amersfoort / Arnhem fgh Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Begripsbepalingen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT SCHELDEMOND COLLEGE VLISSINGEN AFDELING VWO-HAVO 2012-2013

EXAMENREGLEMENT SCHELDEMOND COLLEGE VLISSINGEN AFDELING VWO-HAVO 2012-2013 EXAMENREGLEMENT SCHELDEMOND COLLEGE VLISSINGEN AFDELING VWO-HAVO 2012-2013 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. inspectie: de inspectie,

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Examenreglement Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Examenreglement 2016-2017 Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs INHOUD I Algemene bepalingen... 3 II Schoolexamen en centraal examen... 5 III Rekentoets... 6 IV

Nadere informatie

Examenreglement 2011 2012

Examenreglement 2011 2012 Examenreglement 2011 2012 Examenreglement van het GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Vestiging van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland, Vastgesteld door het bevoegd gezag september

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS. Gouda

OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS. Gouda OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS Gouda Inhoud Hoofdstuk I Algemene Bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Toelating tot het eindexamen... 5 Artikel 3 Afnemen eindexamen... 5 Artikel 4

Nadere informatie

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs te Haarlem EXAMENREGLEMENT 02KM 2016 2017 Klas 4 Vastgesteld september 2016 Publicatie aan de kandidaten september 2016. Verzonden aan de inspectie op 30 september

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017

EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017 EXAMENREGLEMENT VMBO 2015-2017 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EINDEXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van het schoolexamen 4.3 De toetsen 4.4 Beoordeling 4.5

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting Havo en Vmbo 2015-2016 Voorwoord Aan de examenkandidaten van Mariendael, Het eindexamen bestaat voor de meeste vakken uit drie delen: een schoolexamen

Nadere informatie

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO

Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015. Varendonck-College VWO-HAVO Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2014 2015 Varendonck-College VWO-HAVO I. Algemene bepalingen II. Het examen III. Afwijking wijze van examineren IV. Uitslag, herkansing en

Nadere informatie

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn

Naam: Klas: schooljaar 2015-2016. R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn Naam: Klas: schooljaar 2015-2016 R.K. S.G. Thamen Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn 1 EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN 4. SCHOOLEXAMEN schooljaar 2015

Nadere informatie

Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008

Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008 Eindexamenreglement HAVO en VWO 2005-2008 VMBO HAVO VWO - Groen van Prinsterer Rotterdamseweg 55 3135 PT Vlaardingen HollandAccent Onderwijsgroep Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

beoordeling en weging van het resultaat. 8. Eindexamenbesluit: Eindexamenbesluit vwo/havo/mavo/vbo d.d 28 juli 2000.

beoordeling en weging van het resultaat. 8. Eindexamenbesluit: Eindexamenbesluit vwo/havo/mavo/vbo d.d 28 juli 2000. Vastgesteld door het bevoegd gezag en goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad in september 2010 en aangepast in september 2016 beoordeling en weging van het resultaat. 8. Eindexamenbesluit: Eindexamenbesluit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 Directeur en docenten van het s Gravendreef College te Leidschendam daartoe gemachtigd door het bevoegd gezag, het bestuur van de Stichting Scholengroep Spinoza voor voortgezet

Nadere informatie

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12

A. Algemene bepalingen B. Het schoolexamen C. Het centraal examen D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 INHOUDSOPGAVE EXAMENREGLEMENT A. Algemene bepalingen... 2 B. Het schoolexamen... 5 C. Het centraal examen... 10 D. Uitslag, herkansing en diplomering... 12 E. Overige bepalingen... 15 1 EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Examenreglement VMBO GL/TL. Schooljaar 2015-2016

Examenreglement VMBO GL/TL. Schooljaar 2015-2016 Examenreglement VMBO GL/TL Schooljaar 2015-2016 Pagina 1 I N H O U D S O P G A V E I. ALGEMENE BEPALINGEN art. 1 t/m 5 Afwezigheid art. 6 t/m 9 Onregelmatigheden art. 10 t/m 15 Afwijkende wijze van examineren

Nadere informatie

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie.

Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie. Beste jongens en meisjes, Hierbij ontvangen jullie het Programma van Toetsing en Afsluiting 2011 (PTA). Het PTA is een officieel document dat voor 1 oktober moet worden uitgereikt aan leerlingen. Dit document

Nadere informatie

Uitsluitend bestemd voor de leerlingen die in in Atheneum 6 zitten.

Uitsluitend bestemd voor de leerlingen die in in Atheneum 6 zitten. Uitsluitend bestemd voor de leerlingen die in 2008-2009 in Atheneum 6 zitten. Examenreglement 2008-2009 Examenreglement voor het VWO, het HAVO en het VMBO van Scholengemeenschap Twickel. Vastgesteld op

Nadere informatie

Examenreglement Hyperion Lyceum

Examenreglement Hyperion Lyceum Examenreglement Hyperion Lyceum 2016-2017 1 Inhoudsopgave I Algemene bepalingen... 4 Artikel 1: begripsbepalingen... 4 Artikel 2: toelating tot het eindexamen... 4 Artikel 3: afnemen eindexamen... 5 Artikel

Nadere informatie

Examenreglement VO 2015-2016

Examenreglement VO 2015-2016 Examenreglement VO 2015-2016 Colofon Uitgave: ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur: 12 mei 2015 Instemming GMR: 21 augustus 2015 Vastgesteld door College

Nadere informatie