Juridische totaalscan (revolverende) overheidsfondsen een vogelvlucht. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juridische totaalscan (revolverende) overheidsfondsen een vogelvlucht. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn"

Transcriptie

1 Juridische totaalscan (revolverende) overheidsfondsen een vogelvlucht Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

2 Wat is een overheidsfonds? Een fonds is een benaming voor door een bestuursorgaan ter beschikking gesteld, geoormerkt budget, bestemd voor het stimuleren en financieren van doelgebonden activiteiten en/of rechtspersonen Er bestaan fondsen mét en zonder rechtspersoonlijkheid Voorbeelden van fondsen zonder rechtspersoonlijkheid: Dutch Good Growth Fund (RVO) en Stimulering Cultureel Ondernemerschap (gemeente Den Haag) Voorbeelden van fondsen met rechtspersoonlijkheid: Nationaal Energiebesparingsfonds (stichting) en Groen Ontwikkelfonds Brabant (BV) 2

3 Betrokken partijen aandeelhouder financier opdrachtgever aandeelhouder financier opdrachtgever aandeelhouder financier opdrachtgever Co-financier Externe beheerder fondsbeheer financier financier Doelonderneming Doelonderneming financier Doelonderneming 3

4 Fictief voorbeeld van overheidsfonds met diverse betrokken partijen Aandelen % Aandelen % Aandelen % Opdracht Financiering Co-financier Holding N.V. RvB Financiering Overeenkomst RvC Externe beheerder I B.V. II B.V. III B.V. RvB RvB RvB Investeringscie Investeringscie Investeringscie Financiering Financiering Financiering Doelonderneming Financiering 4

5 Verhouding Overheid : algemeen Relevant: Publieke doelstelling Oprichting van het (indien rechtspersoon) Inrichting van het fonds Financiering van het fonds Opdracht tot fondsbeheer Toezicht en controle op het fonds 5

6 Verhouding Overheid : publieke doelstellingen Bepaal welke publieke doelstellingen met het moeten worden bereikt. Vastleggen in documentatie (investeringsreglement, statuten) Methodiek om te meten of aan doelstellingen wordt voldaan 6

7 Verhouding Overheid : oprichting van Er bestaan fondsen mét en zonder rechtspersoonlijkheid In de regel wordt gekozen voor een BV-structuur. Op aandelen kan kapitaal (uit het fondsvermogen dat bewaart wordt bij de insteller(s)) worden gestort en (winst)uitkeringen aan de aandeelhouder worden gedaan. Dit wordt veelvuldig gezien als het fonds ondergebracht wordt bij een regionale ontwikkelingsmaatschappij c.q. uitvoeringsorganisatie van de overheid. Er wordt ook wel gekozen voor een stichting die trekkingsrechten heeft bij de insteller(s) (Stichting Nationaal Energiebesparingsfonds). 7

8 Oprichting van vereisten Voor oprichting van een rechtspersoon moet de Staat, provincie of gemeente: - Besluit nemen op grond van artikel 34 Comptabiliteitswet 201, artikel 160 Gemeentewet of 158 Provinciewet. - Goedkeuring krijgen van Ministerie van BZK in geval van een provincie en van Gedeputeerde Staten in geval van een gemeente. - Voorhangprocedure volgen bij Staten-Generaal in het geval van de Staat Let op Wet HOF: Middelen mogen niet permanent aan beschikkingsmacht van gemeente of provincie worden onttrokken. Regel dat goed in business-case, opdracht aan het fonds en verzoek om goedkeuring. - Tip: overleg tijdig met BZK respectievelijk GS 8

9 Verhouding Overheid : inrichting van (documentatie) -BV moet beschikken over: Governance, in geval van rechtspersoonlijkheid in ieder geval statuten (oprichtingsakte) Investeringsreglement (hoe worden middelen aan Doelondernemingen verstrekt; welke criteria gelden) Aandeelhoudersinstructie/opdracht van overheid aan fonds-bv tot uitvoering van het fonds Reglementen voor wijze waarop leden van organen, zoals bestuur, investeringscommissie en toezichthouder moeten handelen. Overeenkomst om middelen van overheid in fonds te verkrijgen Let op: Als fondsbeheer wordt aanbesteed, zal de documentatie voor de governance, investeringsreglement en Aandeelhoudersinstructie/opdracht tot uitvoering van het fonds tijdig moeten worden ingebracht in de aanbestedingsprocedure. 9

10 Verhouding Overheid : inrichting van (governance) -BV heeft bij voorkeur: Bestuur, bestaande uit één of meer natuurlijke personen, bij voorkeur niet zijnde ambtenaren/bestuurders van Staat, provincie of gemeente Algemene vergadering van aandeelhouders, met stemrecht. Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht (optioneel) Investeringscommissie Invloed van de Staat, Provincie of gemeente op het fonds door middel van: Goedkeuringsrecht ten aanzien van belangrijke besluiten door algemene vergadering in geval van een NV/BV (geen investeringsbeslissingen) Vaststellen van investeringsreglement met kaders door (des)investeringen Benoemen/Goedkeuren leden van de organen (directie, raad van commissarissen/toezicht en Investeringscommissie) Let op: Mate van invloed bepaalt mede of het fonds bestuursorgaan is en of sprake kan zijn van quasi inhouse constructie/aanbestedende dienst! Zie hierna. 10

11 Verhouding Overheid : inrichting van (staatssteun) is doorgeefluik voor geoormerkte middelen Het normatieve kader met betrekking tot staatssteun dwingt niet tot bepaalde inrichting van fondsen; wel moet in fondsdocumentatie worden aangegeven op welke algemene en specifieke vrijstellingen beroep kan worden gedaan indien sprake is van steun. Bij elke toekenning door het fonds 'leidraad staatssteun' doorlopen. Wel is steun van belang bij de hoogte van de beheervergoeding te betalen aan het fonds en daarmee te betalen aan de fondsbeheerder. Deze vergoeding dient marktconform te zijn. Bij aanbesteding van de opdracht tot fondsbeheer, zal die marktconformiteit worden opgelost met de aanbesteding. 11

12 Verhouding Overheid : opdracht tot fondsbeheer Overheid verstrekt opdracht aan fonds-bv tot het uitvoeren van het fonds, met afspraken over: normen bij uitvoering opdracht door fonds-bv; werkzaamheden van fonds-bv; (maximale) vergoeding voor het uitvoeren van het fonds; financiering door de overheid van het fondsen (lening/kapitaalstorting/garantstelling) mate van revolverendheid van het fonds (nominaal of absoluut) Let op: Mate van invloed bepaalt mede of het fonds bestuursorgaan is en of sprake kan zijn van quasi inhouse constructie/aanbestedende dienst! Zie hierna. 12

13 Verhouding Overheid : opdracht aan (aanbestedingsrecht) Het verstrekken van financiële middelen aan fonds-bv is geen aanbestedingsplichtige opdracht als geen sprake is van een rechtens afdwingbare prestatie. Daarvan is wel sprake als fonds-bv de middelen moet verstrekken aan ondernemingen/burgers. Zo ja: openbaar aanbesteden of beroep op quasi-inhouse om onderhands opdracht te verlenen. Let op: Nakomingsplicht in het geval van subsidieverstrekking van de overheid aan fonds-bv. 13

14 Verhouding Overheid : financiering van Overheid kan fonds-bv financieren via: - Kapitaalstorting bij de oprichting - Verstrekken van lening - Subsidie op grond van Algemene subsidieverordening en/of (aparte) subsidieregeling, danwel als begrotingspostsubsidie Let op: Wet HOF Regel: dat winsten van het fonds en batig liquidatiesaldo aan overheid toekomen. 14

15 Inrichting en financiering bepalen 'kleur' met rechtspersoonlijkheid is bestuursorgaan als: - Financiering voor 2/3 afkomstig is van de overheid - Overheid overwegende inhoudelijke invloed heeft op het fonds Als het fonds bestuursorgaan is: - Is het publiekrecht, waaronder de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing - Kan een betrokkene bezwaar en beroep instellen tegen besluiten van het fonds (bijvoorbeeld tot het afwijzen van een verzoek tot verstrekken financiering aan onderneming/burger) - Ongeacht privaatrechtelijke titel, kan het verstrekken van financiële middelen door het fonds worden aangemerkt als verstrekken van subsidie in de zin van Awb - Is de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing 15

16 Inrichting en financiering bepalen 'kleur' -BV zal als snel aanbestedende dienst zijn als: - het fonds rechtspersoonlijkheid heeft; - de activiteiten van het fonds merendeels (>50%) door de overheid worden gefinancierd, en - het fonds wordt ingericht met het specifieke doel te voorzien in behoefte van algemeen belang. Let op: Daarvoor goede waardering/beoordeling nodig van fondsdocumentatie. 16

17 Verhouding Overheid : toezicht en controle op fonds-bv Toezicht en controle kan worden uitgeoefend door middel van: - algemene vergadering (bij een BV of NV), bestaande uit Staat, provincie of gemeenten, met doorslaggevend stemrecht; - Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht die benoemd wordt door de overheid; - contractuele afspraken, op te nemen in de instructie / opdracht tot uitvoering van het fonds. Inrichting toezicht en controle afhankelijk van: - gewenste doorwerking Budgetrecht PS/gemeenteraad ter zake het fondsvermogen; - gewenste doorwerking verantwoordingsplicht jegens Tweede Kamer/PS/gemeenteraad ter zake aanwending fondsvermogen; - wijze van financieren door het fonds: subsidie of niet? Monitoring en evaluatie naar de wijze waarop aan andere dan financiële doelstellingen wordt voldaan 17

18 Verhouding Doelonderneming: varianten van financiering Doelonderneming financiert betrokken burger of onderneming vaak in de vorm van: - (Achtergestelde) lening - Garantie - Deelneming/kapitaalstorting - Klassieke 'subsidie' Let op: Als het fonds een bestuursorgaan is, dan kan sprake zijn van subsidie. In dat geval publiekrechtelijke grondslag en subsidieplafond nodig voor verstrekken van financiële middelen (4:23 en 4:25 Awb). Zie voormelde aantekeningen bij het fonds als bestuursorgaan 18

19 Verhouding Doelonderneming: Wet financieel toezicht Doelonderneming Uitgangspunt: Wet financieel toezicht is niet van toepassing. Kan anders zijn indien, bijvoorbeeld: - -BV financiering van derden aantrekt - -BV bemiddelt tussen Doelonderneming en derden bij het door de Doelonderneming aantrekken van financiering door die derden. 19

20 Verhouding Doelonderneming: voorkomen staatssteun bij financiering (1) Doelonderneming Uit het oogpunt van staatssteun maakt het geen verschil of het verstrekken van middelen door het fonds aan derden langs publiekrechtelijke of privaatrechtelijke weg plaats vindt. Indien geen marktconforme verstrekking: inzetten op vrijstelling van de minimis (maximaal ) of AGVV, bijv.: - risicofinancieringssteun - onderzoek, ontwikkeling en innovatiesteun - steun voor energie-efficiëntiemaatregelen e.d. En anders: goedkeuring Europese Commissie vragen 20

21 Verhouding Doelonderneming: voorkomen staatssteun bij financiering (2) Doelonderneming Enkele aandachtspunten bij gebruikmaking vrijstelling voor risicofinancieringssteun: - marktconforme en prestatieafhankelijke beheervergoeding - winstgedreven financiering - cofinanciering hoeft niet per se in zelfde financieringsvorm of onder zelfde voorwaarden (matching) - goed businessplan met exit-strategie - onafhankelijk beheer met inachtneming algemene beginselen (aanzoeken cofinanciering) 21

22 Verhouding Doelonderneming: rechtsbescherming Doelonderneming Als bestuursorgaan is, kan onderneming/burger bezwaar maken en beroep instellen tegen besluiten in de zin van artikel 1:3 Awb. Daarop moet het proces worden ingericht. Ook overige regels uit Awb zijn dan van toepassing, waaronder regel dat er een rechtsbeschermingsclausule onder de besluiten moet staan. Als geen bestuursorgaan is, kan hij alleen procederen bij de civiele rechter. 22

23 Verhouding - beheerder Externe beheerder RvB RvC Investeringscie Een fondsbeheerder is de partij die het fondsvermogen beheert. Vaak vormt deze tevens het bestuur van het fonds, maar dat hoeft niet. Denk aan een privépersoon als bestuurder en een rechtspersoon als fondsbeheerder. Een investeringscommissie verleent goedkeuring/advies aan het bestuur omtrent het al dan niet honoreren van een fondsuitkering/investeringsaanvraag. De RvC (toezichthouder) houdt toezicht op de wijze waarop het fonds wordt beheerd en bestuurd met inachtneming van de (publieke) doelstellingen & verleent goedkeuring aan beoogde financiering indien sprake is van ontbreken goedkeuring investeringscommissie c.q. negatief advies van die commissie. 23

24 Verhouding - beheerder Externe beheerder RvB RvC Investeringscie Relevant: overeenkomst (aanbestedingsplichtig) controle / toezicht door overheid op werkzaamheden fondsbeheerder beheervergoeding voor werkzaamheden fondsbeheerder 24

25 Verhouding - beheerder Externe beheerder RvB RvC Investeringscie Dilemma: Gewenst rendement versus ondersteunen MKB. Hoe groter het gewenste rendement hoe kleiner de mogelijkheden het MKB te ondersteunen omdat reguliere financiers laten afweten. Eigenlijk treedt het fonds alsdan op als een reguliere financier. Tip: Bedenk bij het ontwerpen van het fonds op welke wijze toezicht door de insteller(s) kan worden uitgeoefend. Denk daarbij met name aan toezicht op het fondsvermogen, het fondsbeheer en het behalen van de (publieke) doelstellingen. Zal er een externe toezichthouder komen of wordt dat een afvaardiging van de insteller en kan de toezichthouder zijn taak waarmaken? 25

26 Contactgegevens Sandra van Heukelom-Verhage T M E Steven van Dijk T M E

FONDSEN 2 e TRANCHE INVESTERINGSAGENDA - BIJLAGE 1.2

FONDSEN 2 e TRANCHE INVESTERINGSAGENDA - BIJLAGE 1.2 FONDSEN 2 e TRANCHE INVESTERINGSAGENDA - BIJLAGE 1.2 ONTWERP OVEREENKOMST VAN OPDRACHT TEVENS INHOUDENDE EEN AANDEELHOUDERSINSTRUCTIE TOT UITVOERING VAN INNOVATIEFONDS BRABANT ONDERGETEKENDEN I Provincie

Nadere informatie

Ontwerp Investeringsreglement Breedbandfonds Brabant B.V.

Ontwerp Investeringsreglement Breedbandfonds Brabant B.V. FONDSEN 2 e TRANCHE INVESTERINGSAGENDA - BIJLAGE 3.3 Ontwerp Investeringsreglement Breedbandfonds Brabant B.V. vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Breedbandfonds Brabant B.V. bij

Nadere informatie

Subsidierecht. Elsevier Subsidie Diner 2015. Sandra van Heukelom

Subsidierecht. Elsevier Subsidie Diner 2015. Sandra van Heukelom Subsidierecht Elsevier Subsidie Diner 2015 Sandra van Heukelom 21 april 2015 Innovaties in subsidielan Nieuwe tendensen en wensen; fondsen ikwilmijngeldterug.nu Leningen en garanties Revolverende instrumenten:

Nadere informatie

en notarissen & Droogleever Pels Rijeken Fortu ij n advocaten Stuurgroep Governance Havenschap Moerdijk t.a.v. de voorzitter, de heer L.W.L.

en notarissen & Droogleever Pels Rijeken Fortu ij n advocaten Stuurgroep Governance Havenschap Moerdijk t.a.v. de voorzitter, de heer L.W.L. New Babylon Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC Den Haag Postbus 11756 2502 AT Den Haag telefoon (070) 515 30 00 www.pelsrijcken.nl Pels Rijeken & Droogleever Fortu ij n advocaten en notarissen Stuurgroep Governance

Nadere informatie

INVESTERINGSREGLEMENT. LIMBURG BUSINESS DEVELOPMENT FONDS met betrekking tot het Proof of Concept fonds en het Seed fonds

INVESTERINGSREGLEMENT. LIMBURG BUSINESS DEVELOPMENT FONDS met betrekking tot het Proof of Concept fonds en het Seed fonds INVESTERINGSREGLEMENT LIMBURG BUSINESS DEVELOPMENT FONDS met betrekking tot het Proof of Concept fonds en het Seed fonds Het document zal worden vastgesteld met inachtneming van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening

Nadere informatie

TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014

TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014 TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014 Inleiding Jaarlijks wordt er aan diverse instanties subsidie verstrekt voor haar activiteiten. De activiteiten bewegen zich van buurtfeestjes

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 5 april 2016 Corr.nr. 2016-08713, ECP Nummer 25/2016 Zaaknr. 618308

v o o r d r a c h t 5 april 2016 Corr.nr. 2016-08713, ECP Nummer 25/2016 Zaaknr. 618308 v o o r d r a c h t 5 april 2016 Corr.nr. 2016-08713, ECP Nummer 25/2016 Zaaknr. 618308 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de kaders voor nieuw

Nadere informatie

goedkeuring heeft gegeven.

goedkeuring heeft gegeven. BEHEEROVEREENKOMST TEVENS INHOUDENDE EEN AANDEELHOUDERSINSTRUCTIE TOT UITVOERING VAN HET BESTUUR VAN PARTICIPATIEFONDS DUURZAME ECONOMIE NOORD-HOLLAND B.V. ONDERGETEKENDEN I Provincie Noord-Holland, een

Nadere informatie

Technische briefing PS. Ontwikkelingsmaatschappij vitale vakantieparken

Technische briefing PS. Ontwikkelingsmaatschappij vitale vakantieparken Technische briefing PS Ontwikkelingsmaatschappij vitale vakantieparken Hoofdopzet briefing -Waarom een OMVV?: Henri Stakenburg -Hoe kunnen we de OMVV inrichten?: Gregor Heemskerk, Twijnstra Gudde -Hoe

Nadere informatie

Intergemeentelijk Compensatiefonds ruimte voor ruimte en lintbebouwing Duin- en Bollenstreek

Intergemeentelijk Compensatiefonds ruimte voor ruimte en lintbebouwing Duin- en Bollenstreek Intergemeentelijke regeling Intergemeentelijk Compensatiefonds ruimte voor ruimte en lintbebouwing Duin- en Bollenstreek Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Compensatiefonds: het Intergemeentelijk

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Beslisdocument Investeringdsdossier 2018 BIJLAGE 3 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 12 april 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V.

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Betreft wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Vergaderdatum 13 september 2012 Gemeenteblad 2012 / 51 Agendapunt 14 Aan

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie uitwerking inzet revolverende middelen vrijetijdseconomie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Ontwerp Investeringsreglement Energiefonds Brabant Brabant B.V.

Ontwerp Investeringsreglement Energiefonds Brabant Brabant B.V. FONDSEN 2 e TRANCHE INVESTERINGSAGENDA - BIJLAGE 2.3 Ontwerp Investeringsreglement Energiefonds Brabant Brabant B.V. vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Energiefonds Brabant B.V.

Nadere informatie

PROJECT AMSTERDAM. VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon]

PROJECT AMSTERDAM. VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon] PROJECT AMSTERDAM VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon] De ondergetekende: naam : rechtsvorm : publiekrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht statutaire zetel : adres :

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Statuten Fonds Gelderse Cultuurleningen Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit

Nadere informatie

INVESTERINGSREGLEMENT PARTICIPATIEFONDS DUURZAME ECONOMIE NOORD-HOLLAND. versie van 9 november 2014

INVESTERINGSREGLEMENT PARTICIPATIEFONDS DUURZAME ECONOMIE NOORD-HOLLAND. versie van 9 november 2014 INVESTERINGSREGLEMENT PARTICIPATIEFONDS DUURZAME ECONOMIE NOORD-HOLLAND versie van vastgesteld bij besluit van [ ] 2014 door de Algemene Vergadering van B.V., met inachtneming de Algemene Groepsvrijstellingsverordening

Nadere informatie

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht; Uitgegeven: 5 september 2013 2013, nr. 53 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit Stelsel Natuur en Landschap 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 20 augustus 2013, nr.

Nadere informatie

Het Subsidierecht. VNG Juridische 2-daagse Sandra van Heukelom-Verhage

Het Subsidierecht. VNG Juridische 2-daagse Sandra van Heukelom-Verhage Het Subsidierecht VNG Juridische 2-daagse 2013 Sandra van Heukelom-Verhage 28 oktober 2013 Subsidiedefinitie Artikel 4:21, lid 1 Awb: de aanspraak op financiële middelen (1) door een bestuursorgaan verstrekt

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/69

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/69 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/69 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1067

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1067 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1067 30 juni 2014 Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 18 maart 2014, nr 80F5AD5C, houdende de vaststelling van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg IIMIM III III II III IIII BM1401251 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juni 2014; gelet op: gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010,

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010, 2014/13 Nummer 1641892 Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland maken, gelet op het bepaalde in art.

Nadere informatie

Bijlage 1 Investeringsreglement FSFE

Bijlage 1 Investeringsreglement FSFE Bijlage 1 Investeringsreglement FSFE Versie 1.0 INVESTERINGSREGLEMENT FSFE Dit investeringsreglement is gebaseerd op de verordening XXXXXXXXXXX Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 pagina 1 van 13 Algemene subsidieverordening Gelderland 1998 Regelgeving Algemeen register Algemeen bestuur Overige zaken betreffende algemeen bestuur Regeling Algemene subsidieverordening Gelderland 1998

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Investeringsreglement

Investeringsreglement Definities Algemene Inkoopvoorwaarden Eigen vermogen dat aan een doelonderneming wordt verstrekt door de verwerving van aandelen in die doelonderneming. Beheerder Privium Fund management B.V., welke door

Nadere informatie

INVESTERINGSREGLEMENT Drents Ontwikkelfonds B.V.

INVESTERINGSREGLEMENT Drents Ontwikkelfonds B.V. INVESTERINGSREGLEMENT Drents Ontwikkelfonds B.V. Dit investeringsreglement is vastgesteld (en goedgekeurd) door de Algemene Vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Drentse

Nadere informatie

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 26 juni 2007, nr. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 1 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Economische beleidsvisie provincie Fryslân 2013 Ôfdieling : Kennis en Economie Behanneljend amtner : Steven van Stralen Tastel :

Nadere informatie

INVESTERINGSREGLEMENT PARTICIPATIEFONDS DUURZAME ECONOMIE NOORD-HOLLAND B.V.

INVESTERINGSREGLEMENT PARTICIPATIEFONDS DUURZAME ECONOMIE NOORD-HOLLAND B.V. INVESTERINGSREGLEMENT PARTICIPATIEFONDS DUURZAME ECONOMIE NOORD-HOLLAND B.V. vastgesteld bij besluit van 6 juli 2017 door de Algemene Vergadering van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V.,

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Overview Regeerakkoord: versterkte samenhang tussen buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ondersteuning van Nederlands MKB dat wil

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Staatssteun terrein beherende organisaties Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Kennis nemen van de inhoud en de gevolgen voor de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord VII. Ten geleide. Lijst van afkortingen. I INLEIDING D. van Tilborg en S. Bakhtari

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord VII. Ten geleide. Lijst van afkortingen. I INLEIDING D. van Tilborg en S. Bakhtari INHOUDSOPGAVE Voorwoord Ten geleide Lijst van afkortingen V VII XV I INLEIDING D. van Tilborg en S. Bakhtari 1. De overheid en de markt vanuit Europees perspectief 3 2. De overheid en de markt vanuit nationaal

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Oprichten en deelnemen in de houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Oprichten en deelnemen in de houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering September 2016 Nummer 6929 Onderwerp Oprichten en deelnemen in de houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie

INVESTERINGSREGLEMENT Investeringsfonds Groningen B.V.

INVESTERINGSREGLEMENT Investeringsfonds Groningen B.V. INVESTERINGSREGLEMENT Investeringsfonds Groningen B.V. Dit investeringsreglement is vastgesteld (en goedgekeurd) door de Algemene Vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN. I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen

DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN. I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen Bijlage 1 bij Nota samenwerkingsrelaties DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene overwegingen:

Nadere informatie

I. Conform artikel 16.1 van de statuten van de stichting Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag in te stemmen met de aangepaste statuten.

I. Conform artikel 16.1 van de statuten van de stichting Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag in te stemmen met de aangepaste statuten. DSO/2013.1696 RIS 268821 OPRICHTING VAN HET VISSERIJ INVESTERINGSFONDS NEDERLAND (VIN) EN AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 'HOLDINGFONDS ECONOMISCHE INVESTERINGEN DEN HAAG' (HEID) HET COLLEGE

Nadere informatie

BESLUITEN: vast te stellen de navolgende Subsidieregeling voor evenementen 2016.

BESLUITEN: vast te stellen de navolgende Subsidieregeling voor evenementen 2016. Subsidieregeling voor evenementen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; overwegende dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidies nadere regels te stellen dan wel specifieke

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

VRAGENLIJST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST/BIJZONDERE BEPALINGEN STATUTEN

VRAGENLIJST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST/BIJZONDERE BEPALINGEN STATUTEN VRAGENLIJST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST/BIJZONDERE BEPALINGEN STATUTEN I. Inleiding De wet gaat er bij B.V./N.V. van uit dat de aandeelhouders enkel kapitaal verschaffen en wel door het doen van de bij

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 1 februari 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen vertegenwoordigd door prof. dr. W.B.H.J. van de

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN.

A. ALGEMENE BEPALINGEN. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat het gewenst is een subsidieverordening vast te stellen voor de korpsen in de gemeente het Bildt, zulks ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving. Deel II: Soorten regelgeving

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving. Deel II: Soorten regelgeving Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Deel II: Soorten regelgeving IPM Decentrale Regelgeving Versie 4.0, Augustus 2008 ICTU / Overheid heeft Antwoord Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den

Nadere informatie

Coöperaties en aanbestedingsrecht; de quasi-inhouse uitzondering

Coöperaties en aanbestedingsrecht; de quasi-inhouse uitzondering Coöperaties en aanbestedingsrecht; de quasi-inhouse uitzondering Annemieke van der Beek Kennedy Van der Laan TiasNimbas - VNG Symposium 15 januari 2014 Aanbestedingsrecht; algemeen Bronnen: Europees Verdrag;

Nadere informatie

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Datum 19 juni 2017 Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappije

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Kort woordenboek financieringsmogelijkheden

Slim financieren duurzame energie Kort woordenboek financieringsmogelijkheden Slim financieren duurzame energie Kort woordenboek financieringsmogelijkheden voor energieprojecten voor overheden 2 Voorwoord Slim financieren duurzame energie: laten we van elkaar leren! Financieren

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV

Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV Per 30 juni 2015 geschreven door PPM Oost datum 26 augustus 2015 documentnaam 2015 PPM Oost bestemd voor Regio Twente Deze rapportage bevat vertrouwelijke gegevens

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Besluit tot vaststelling van de Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; op het voorstel

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gedeputeerde Staten van Drenthe, Gelet op de Voorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord- Nederland, het Operationeel programma Noord-Nederland 2007-2013 en de Algemene

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad;

Het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad; Subsidiebesluit SER Besluit van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad van 19 december 2003 tot vantoepassingverklaring van afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht op door de Raad

Nadere informatie

Investeringsreglement Stichting Energietransitie Utrecht

Investeringsreglement Stichting Energietransitie Utrecht Investeringsreglement Stichting Energietransitie Utrecht Vastgesteld bij het besluit van het bestuur van de Stichting Energietransitie Utrecht, d.d. 2 november 2015. A. OVERWEGINGEN: 1. SETU is opgericht

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Vergadering commissie: 20 april 2006 Onderwerp: Aanvraag landelijke regeling Seed Capital Technostarters : lening Early Stage Fonds Flevoland Agendapunt: 7.b.1 Lelystad: 17 maart

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de provinciale Subsidieverordening Inrichting

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Regionaal samenwerken

Regionaal samenwerken Regionaal samenwerken Juridische aandachtspunten 16 april 2014 Rob de Greef Verbonden partijen Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 55

Provinciaal blad 2012, 55 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 55 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 25 september 2012, nr. 80BFD9C0, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Breedbandfonds zet stap in omvangrijk buitengebied-project Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Het besluit van Breedbandfonds Brabant

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC

Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC S T A T E N V O O R S T E L Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2007int213335 Portefeuillehouder: M.G. Dekker Titel : Het laten vervallen

Nadere informatie

1 Hoe liggen de verhoudingen tussen funder/financier en de overheid?

1 Hoe liggen de verhoudingen tussen funder/financier en de overheid? 18 december 2014 FAQ s informatiebijeenkomst nieuwe aanbieders van mkb-financiering Op 10 november heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor ongeveer 70 geïnteresseerden in de oproep tot het

Nadere informatie

Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland

Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland CVDR Officiële uitgave van Flevoland. Nr. CVDR602633_1 31 juli 2017 Besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent vouchers voor ondernemers Voucherregeling Ondernemerschap

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde staten aan de sector Kabinet

Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde staten aan de sector Kabinet 2015 147 Besluit van de provinciesecretaris van Noord-Holland van 30 november 2015, nr. 721556/726068 tot vaststelling van het Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde

Nadere informatie

Governance reglement. N.V. Waterbedrijf Drenthe

Governance reglement. N.V. Waterbedrijf Drenthe Governance reglement N.V. Waterbedrijf Drenthe Inhoud Vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van N.V. Waterbedrijf Drenthe Inleiding Hoofdstuk 1 Beoordeling AnderWater activiteiten

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV INLEIDING Doel Hof Hoorneman Fund Management NV wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft tot doel de

Nadere informatie

J^ J. provmcie ~^^^ groningen

J^ J. provmcie ~^^^ groningen J^ J. provmcie ~^^^ groningen 13 maart 2012 Corr.nr. 2012-11.623, LGW Nummer 6/2012 Zaaknr. 385833 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over deelname aan RaboStreekrekeningen en de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 935 3 maart 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 21 februari 2017, nr. 81A700C3, tot wijziging van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Datum 19 juni 2017 Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden.

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden. februari 2012 Verbonden partijen en aanbesteding 1. Algemeen Het takenpakket van gemeenten en provincies is groot. Deze taken worden niet altijd door de eigen ambtelijke organisatie van de gemeenten en

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Subsidieregeling abortusklinieken

Subsidieregeling abortusklinieken Subsidieregeling abortusklinieken (Tekst geldend op: 19 02 2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2014, kenmerk 641412 123384 PG, houdende regels voor de subsidiëring

Nadere informatie

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012;

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 18 oktober 2012; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

Nadere informatie

Voorgestelde behandeling Statencommissie : commissie voor Cultuur en Samenleving, 10 oktober 2014 PS-vergadering : 31 oktober 2014

Voorgestelde behandeling Statencommissie : commissie voor Cultuur en Samenleving, 10 oktober 2014 PS-vergadering : 31 oktober 2014 Statenvoorstel / A Voorgestelde behandeling Statencommissie : commissie voor Cultuur en Samenleving, 10 oktober 2014 PS-vergadering : 31 oktober 2014 Onderwerp Governance en organisatie Stichting Brabant

Nadere informatie

College NV en BV; Aandelen

College NV en BV; Aandelen College NV en BV; Aandelen Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 23 februari 2010 van 19.00-20.30 uur NV en BV - inleiding 1. De NV is een RP met een of meer op naam of aan toonder

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 34

Provinciaal blad 2010, 34 Provinciaal blad 2010, 34 ISSN 0920-105X Besluit van provinciale staten van Utrecht van 28 juni 2010, nr. 2010int259583, tot intrekking van de Subsidieverordening wonen, welzijn en zorg WelThuis!2 provincie

Nadere informatie

Procuratieregeling GVB Holding NV

Procuratieregeling GVB Holding NV Procuratieregeling GVB Holding NV Procuratieregeling GVB Holding NV Algemeen In deze procuratieregeling worden de bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten opzichte van externe partijen vastgelegd. Vaststelling

Nadere informatie

Bijlage Concept Investeringsreglement

Bijlage Concept Investeringsreglement Bijlage Concept Investeringsreglement Versie 1.0 INVESTERINGSREGLEMENT Doefonds Fryslân Dit investeringsreglement is gebaseerd op de verordening van 21 mei 2013 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN JOINT VENTURE OVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 Doel... 4 2 Oprichting en inbreng...

Nadere informatie

Departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies

Departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies Departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies Dit document is de uitwerking van Aanwijzing 20 van Aanwijzingen voor subsidieverstrekking en is ambtelijk vastgesteld door interdepartementale

Nadere informatie

Vormen van publiek-publieke samenwerking. N.V.v.A. 18 februari 2016 Prof. mr H.D. van Romburgh

Vormen van publiek-publieke samenwerking. N.V.v.A. 18 februari 2016 Prof. mr H.D. van Romburgh Vormen van publiek-publieke samenwerking N.V.v.A. 18 februari 2016 Prof. mr H.D. van Romburgh Inbesteden en aanbesteden Uitbesteden is het verstrekken van een overheidsopdracht aan een derde. Dat moet

Nadere informatie

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer agendapunt : B-4 vergaderdatum : 9 december 2014 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : Inhouse constructie GVB: bevoegdheidsverdeling en gemeente Amsterdam Portefeuillehouder Financiën Annemarie

Nadere informatie

4 november 2014 Corr.nr. 2014-40.791, ECP Nummer 62/2014 Zaaknr. 540104

4 november 2014 Corr.nr. 2014-40.791, ECP Nummer 62/2014 Zaaknr. 540104 4 november 2014 Corr.nr. 2014-40.791, ECP Nummer 62/2014 Zaaknr. 540104 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het voornemen tot het oprichten van het revolverend

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) Overview Initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken Gestart op 1 juli 2014, Combineert handel en hulp Overheid stelt voorwaarden Revolverend

Nadere informatie

TRIP ADVOCATEN & NOTARISSEN Sectie notariaat Wiardaplantage 9, 8939 AA Leeuwarden Postbus 17, 8900 AA Leeuwarden

TRIP ADVOCATEN & NOTARISSEN Sectie notariaat Wiardaplantage 9, 8939 AA Leeuwarden Postbus 17, 8900 AA Leeuwarden TRIP ADVOCATEN & NOTARISSEN Sectie notariaat Wiardaplantage 9, 8939 AA Leeuwarden Postbus 17, 8900 AA Leeuwarden k.breuker@triplaw.nl www.triplaw.nl (t) 058 2347 347 (f) 058 213 1177 NOTITIE Aan : Hans

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG tussen Stichting Stadion Ontwikkeling N.V. ADO Den Haag H.P. Beheer B.V. en de gemeente s-gravenhage 25 maart 2009 Streefkerk Advocaten Postbus 716 2270 AS

Nadere informatie