MRSA PROTOCOL VOOR DE HUISARTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MRSA PROTOCOL VOOR DE HUISARTS"

Transcriptie

1 MRSA PROTOCOL VOOR DE HUISARTS MRSA (verdachte) patiënt: procedure bij verwijzing/opname community acquired MRSA Verwijzing patiënt naar MCL (poli/opname/seh) patiënt is MRSA positief of MRSA verdacht GEEN SPOED SPOED - Huisarts overlegt met specialist/seh - Huisarts meldt in brief/fax MRSA pos. of verdacht zijn - Afhankelijk van urgentie: maatregelen in MCL - Afspraak plannen - Afspraak wie afd. H&IP tel: informeert (huisarts/specialist / SEH) bij kweek MRSA aangetroffen Huisarts meldt MRSA verdacht zijn bij Afd. H&IP van MCL, tel afspreken wie kweken afneemt: huisarts of afd. H&IP Huisarts/patiënt maakt afspraak in ziekenhuis, zo mogelijk na 1 wk. Huisarts meldt MRSA verdacht zijn in brief/fax Izore meldt MRSA positieve kweek aan huisarts H&IP maakt afspraak met patiënt voor kweekafname, indien gewenst thuis. Of huisarts neemt kweken af (zie instructie) en geeft op aanvraagformulier afd. H&IP aan als mede-aanvrager (i.v.m. info aan H&IP) Kweekmateriaal naar Izore Uitslag kweken van Izore naar afd. H&IP of naar huisarts én H&IP (als medeaanvrager) Positieve kweekuitslag: huisarts neemt contact op met arts-microbioloog over al of niet noodzakelijke eradicatie + huisarts informeert afd. H&IP. Bij behandeling thuis: huisarts schakelt afd. H&IP in voor afname controle kweken of huisarts neemt controlekweken af en informeert afd. H&IP Huisarts overlegt met: - arts-microbioloog Izore tel en - GGD: arts infectieziektenbestrijding tel meldt positieve uitslag aan Afd. H&IP tel Afd. H&IP bericht huisarts, poli / SEH en patiënt Of: huisarts bericht afd. H&IP Negatieve kweekuitslag: Patiënt bezoekt MCL zonder voorwaarden Begeleiding en advies aan patiënt en familie door huisarts, arts-microbioloog en GGD

2 MRSA PROTOCOL VOOR DE HUISARTS Het voorkomen van MRSA kan gerelateerd zijn aan een ziekenhuisopname in Nederland of buitenland. Echter, MRSA kan ook gevonden worden bij personen zonder relatie met het ziekenhuis (uit gemeenschap afkomstige ofwel community acquired MRSA). Doel van de werkafspraak: een snelle signalering van patiënten met (verdenking op) MRSA, waardoor in een zo vroeg mogelijk stadium de juiste maatregelen genomen kunnen worden. MRSA positieve patiënten zijn: - patiënten bij wie MRSA dragerschap is aangetoond en van wie nog geen 3 betrouwbare negatieve series controlekweken (afgenomen minimaal 48 uur na stoppen met antibiotica en afgenomen met een minimale tussenpoos van 7 dagen) bekend zijn. MRSA verdachte patiënten zijn: Patiënten, die in afgelopen 2 mnd in buitenlandse gezondheidszorg-instelling (ook SEH) 1. opgenomen zijn geweest > 24 uur óf 2. bij opname < 24 uur een invasieve handeling of ingreep hebben ondergaan (operatie, plaatsen of inbrengen van lichaamsvreemde materialen die een verbinding vormen tussen inwendig-uitwendig zoals drain, urine-katheteter, (endo)scoop, centraalveneus infuus, arterieel infuus of externe fixatuur). Bloedprikken en perifeer veneus infuus vallen niet onder invasieve ingrepen. 3. chronische infecties hebben (open wonden/huidlaesies/huidinfecties) ook al zijn ze langer dan 2 maanden geleden in een buitenlandse zorginstelling geweest Patiënten, die eerder aangetoond drager van MRSA zijn geweest gedurende het eerste jaar na MRSA-dragerschap Patiënten die onbeschermd contact (contact zonder strikte isolatiemaatregelen) hebben gehad met een MRSA positieve medewerker of medepatiënt of die thuis partners, huisgenoten of verzorgers zijn van een MRSA positieve patiënt Patiënten afkomstig van een andere Nederlandse zorginstelling van een afdeling met MRSA problematiek. Buitenlandse gastdialysanten en eigen dialysepatiënten, die in het buitenland zijn gedialyseerd (invasieve ingreep) Adoptiekinderen, die < 2 maanden geleden zijn geadopteerd vanuit het buitenland Patiënten die contact hebben gehad met bedrijfsmatig gehouden levende vleesvarkens, vleeskalveren of vleeskuikens of wonen op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden Risicogroepen voor langdurig dragerschap van MRSA zijn: - patiënten met chronische luchtweginfecties - patiënten met chronische urineweginfecties - patiënten met een huidaandoening - patiënten met infectiebronnen zoals abcessen of furunkels - patiënten, die eerder MRSA positief zijn geweest - Er kan een persisterende blootstelling zijn: patiënt heeft een MRSA-positieve partner of woont op een bedrijf met vleesvarkens, vleeskalveren of vleeskuikens of werkt op zo n bedrijf. Als een negatieve kweekserie ouder is dan 3 maanden geleden, dan moet opnieuw worden gekweekt als patiënt opgenomen moet worden of een invasieve behandeling moet ondergaan. 15-2

3 MRSA ontdekt in het ziekenhuis of gerelateerd aan het ziekenhuis wordt begeleid door de afdeling Hygiëne en Infectie preventie (H&IP) van het MCL Community acquired MRSA, waarbij geen relatie kan worden gelegd met het ziekenhuis, wordt begeleid door de arts-microbioloog van Izore in samenwerking met de GGD en de huisarts. Het hebben van MRSA heeft een grote emotionele impact op betrokkenen en er is heel veel behoefte aan uitleg en begeleiding. Net als bij andere infecties, waarbij bron- en contactopsporing en voorlichting een rol spelen, kan ook hierbij de GGD worden ingeschakeld. Procedure bij verwijzing/opname van MRSA (verdachte) patiënt Spoed: - Overleg met specialist/seh of patiënt kan worden gezien met speciale maatregelen - Huisarts vermeldt in brief/fax dat patiënt MRSA verdacht of positief is Geen spoed: Als een MRSA (verdachte) patiënt (zie schema pag. 2) naar het ziekenhuis moet voor opname, bezoek aan polikliniek of SEH, dan is een zo spoedig mogelijke melding door de huisarts bij de afdeling H&IP van het MCL gewenst. (tel. dienstdoende deskundige infectiepreventie: of via hoofdbalie: ) Na het afnemen van kweken duurt het gemiddeld 4 (variërend van 2-5) dagen voor de uitslag bekend is. Melding geldt ook voor opname in andere Noorderbreedte of Pallet zorginstellingen. De afspraak op de poli (indien mogelijk na 1 week) kan worden gemaakt. Benodigde informatie van de huisarts aan de deskundige infectiepreventie: - patiëntgegevens - reden MRSA verdacht of positief zijn - waar en hoelang is patiënt opgenomen geweest - is patiënt geopereerd - heeft patiënt invasieve behandeling ondergaan in het buitenland - evt. risicofactoren (wonden, eczeem, katheter, lijnen) - gebruik antibiotica (welke, wanneer: dan zijn de kweken niet betrouwbaar) - of patiënt moet worden opgenomen/naar welke poli de patiënt moet Bij geplande opname/polikliniekbezoek/bezoek SEH worden de noodzakelijke kweken afgenomen door een medewerker van de afdeling H&IP van het MCL bij de patiënt thuis. De huisarts kan deze kweken ook afnemen (zie instructie afname kweken pag.6) Er worden 2 series kweken afgenomen 1 serie MRSA + 1 serie BMRO (Bijzondere Resistente Micro-organismen, zie toelichting pag. 5) van keel-neus-perineum en evt. andere risicolocaties (bv. wonden en huidleasies). Bij een verblijfskatheter wordt urine afgenomen (in een potje). Idem bij opgeven van sputum. De uitslag van de kweken wordt door Izore gemeld aan de deskundige infectiepreventie. De deskundige infectiepreventie meldt de kweekuitslag aan de huisarts, de poli en de patiënt. 15-3

4 Bij een negatieve betrouwbare uitslag (afgenomen minimaal 48 uur na stoppen met antibiotica (om welke reden dan ook gegeven) hoeft er verder niets te gebeuren en kan de patiënt naar het ziekenhuis. Als de patiënt antibiotica gebruikt (om welke reden dan ook gegeven) en het niet mogelijk is om 48 uur na stoppen met de antibiotica kweken af te nemen vóór dat de patiënt naar het ziekenhuis moet, wordt de patiënt nog steeds als MRSA verdacht beschouwd en zijn er dus strikte isolatiemaatregelen nodig Bij een positieve kweekuitslag neemt de huisarts contact op met een arts-microbioloog van Izore en afd. H&IP over al of niet noodzakelijke eradicatie. Indien besloten wordt tot behandeling, dan wordt de afdeling H&IP van het MCL opnieuw ingeschakeld voor het afnemen van de kweken. Kweken moeten worden afgenomen: Voor de start van de behandeling (zoeken naar de bronlocaties bij de patiënt). Na staken van de behandeling (controlekweken moeten worden afgenomen na 3, 10 en 17 dagen; steeds één serie). Als de kweken negatief zijn, dan wordt patiënt door middel van controlekweken na 2 en na 12 maanden vervolgd. Steeds wordt gevraagd naar antibiotica gebruik, periode wordt dan evt. verlengd (denk b.v. aan behandeling van tbc). Als de kweken bij de ex-mrsa patiënt steeds negatief zijn dan kan de patiënt gedurende dit jaar normaal het ziekenhuis bezoeken. In dat geval worden alleen bij opname kweken afgenomen en als patiënt om welke reden dan ook antibiotica gebruikt, 7 dagen na start van deze antibiotica. Bij starten van de eradicatietherapie worden kweken afgenomen bij de partner en andere huisgenoten. Zodat ook zij -indien nodig- mee behandeld worden bij de eradicatie. COMMUNITY ACQUIRED MRSA (MRSA afkomstig uit de gemeenschap) Als bij toeval MRSA wordt gevonden in een door de huisarts aangevraagde kweek dan meldt het laboratorium dit aan de huisarts. De huisarts overlegt met de arts-microbioloog en met de GGD over het te volgen beleid (tel Izore: tel GGD Fryslân: ) De huisarts meldt de MRSA positieve persoon bij de afdeling H&IP (tel: ) De huisarts, arts-microbioloog en GGD begeleiden en adviseren de patiënt en diens familie Voor alle situaties geldt dat het belangrijk is dat de patiënt en zijn omgeving (huisgenoten, verplegenden, verzorgenden) goed geïnformeerd wordt over zijn/haar MRSA positief of MRSA verdacht zijn omdat hij/zij via zorgcontacten en ingrepen een risico voor anderen kan zijn. Patiënten moeten als het ware geoormerkt zijn, zowel door huisarts als ziekenhuis als zorginstelling. Het vlaggen van (mogelijke) patiënten wordt gedaan door de afdeling H&IP. Daarom is de melding aan de afdeling H&IP zo belangrijk. 15-4

5 Achtergrondinformatie MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) is een Staphylococcus aureus, die resistent is geworden voor alle β-lactam antibiotica. Bestrijding van MRSA heeft tot doel te voorkomen dat profylaxe en behandeling van infecties met S. aureus niet goed meer mogelijk zijn en om verdere resistentie-ontwikkeling (o.a. tegen vancomycine) te voorkomen. Prevalentie van MRSA: 25% van de Nederlandse bevolking is drager van Staphylococcus Aureus, 1% is drager van MRSA. Transmissie geschiedt via de handen. Er is spontane eradicatie mogelijk na 2 3 maanden. Een groot risico voor dragerschap van MRSA vormen patiënten, die in een buitenlandse zorginstelling zijn opgenomen geweest. In Nederland en de Scandinavische landen bestaat een streng (search en destroy) MRSA beleid. Een epidemie van Methicilline Resistente Staphylococcus aureus is voor de betrokken patiënten erg belastend en voor een ziekenhuis heeft het vergaande financiële en organisatorische gevolgen (zie NTvG januari pag. 178). In het NTvG februari pag. 401 wordt MRSA afkomstig uit de gemeenschap besproken. Het LCI heeft het Draaiboek MRSA in de openbare gezondheidszorg gepubliceerd ( Bijzonde Resistente Micro-organismen (BRMO) Naast MRSA zijn er meer micro-organismen die in staat zijn resistentie de ontwikkelen tegen eerste keus antibiotica of tegen een combinatie van therapeutisch belangrijke antibiotica. Dit zijn de Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO). Om infecties met BRMO te bestrijden zijn maatregelen binnen het ziekenhuis, die resistentieontwikkeling en verspreiding van resistente micro-organismen voorkomen, van belang. Daarom worden er naast één serie MRSA kweken ook één serie BMRO kweken afgenomen. Izore onderzoekt de aanwezigheid van Multi-resistente Gramnegatieve staven (MRGNS). Op het aanvraagformulier kruist de aanvrager dan aan: MRSA en Multi-resistente Gramnegatieve staven (MRGNS) MRSA en andere zorginstellingen (verzorg-verpleeghuis) - Noorderbreedte of Pallet instellingen: begeleiding door afd. H&IP van het MCL - Instelling die zich bij H&IP Drachten, Sneek, Heerenveen of Dokkum heeft aangesloten: begeleiding door de afdelingen H&IP van die ziekenhuizen. - Instelling die zich niet bij een afd. H&IP heeft aangesloten: begeleiding door Izore in samenwerking met de GGD. - Bij verzorgingshuizen zal de huisarts van de cliënt betrokken worden en bij verpleeghuizen de verpleeghuisarts. Samenstelling werkgroep: mw. W.T. Bruinsma, huisarts; dhr. P. Caesar en mw. C. Vrijburg-Ossendrijver, deskundige infectiepreventie; dhr. R. Scheper, afdelingshoofd SEH; dhr. P. van der Tas, arts infectieziekten GGD Fryslân; mw. E. van Zanden, huisarts; dhr. J. van Zeijl, arts-microbioloog; mw. G.J. vermeer, medisch coördinator MCC Leeuwarden maart 2007 herziening: januari e herziening en aanvulling met Instructie afnemen MRSA kweken door huisarts: mei e herziening januari

6 INSTRUCTIE AFNEMEN MRSA KWEKEN DOOR HUISARTS Eerste actie MRSA verdachte patiënten die (op termijn) naar het MCL gaan altijd melden aan de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie (H&IP) via of buiten kantoortijden aan de dienstdoende deskundige infectiepreventie door deze op te laten roepen via de balie van het MCL ( ). Inventarisatiekweken en controlekweken Indien de patiënt moet starten met antibiotica is het van belang dat de inventarisatiekweken vóór het starten met antibiotica worden afgenomen (indien de klinische toestand dit toelaat). Kweken afgenomen terwijl de patiënt antibiotica gebruikt kunnen fout negatieve uitslagen geven en zijn daarom niet betrouwbaar. Toch dienen er bij MRSA verdenking en antibiotica gebruik wel inventarisatiekweken afgenomen te worden. Om betrouwbare kweken te krijgen dienen de inventarisatiekweken bij deze patiënten 48 uur na het stoppen met antibiotica te worden herhaald. Zolang de benodigde (zie in de kaders hieronder) kweken niet allemaal betrouwbaar en negatief zijn gelden in het MCL isolatiemaatregelen voor patiënten indien er een invasieve handeling op de poli wordt verricht of opname volgt. Naast MRSA kweken worden er ook BMRO (Bijzonder Resistente Micro-organismen) kweken afgenomen. Gekweekt wordt op Multi-resistente Gramnegatieve staven (MRGNS). Inventarisatiekweken Inventarisatiekweken worden afgenomen bij MRSA (en BRMO) verdenking. Bij alleen polibezoek bezoek zonder invasieve ingreep/behandeling: geen kweken nodig Bij opname (op termijn) of invasieve behandeling op de poli (op termijn): Eén serie kweken voor MRSA en één serie voor MRGNS (Multi-Resistente Gram Negatieve Staven). Deze 2 series kunnen direct achter elkaar worden afgenomen. Elke serie bestaat in elk geval uit: Een keel/neuskweek (mag met 1 kweekstokje afgenomen worden) Een perineumkweek En eventueel -indien aanwezig- kweken van: Alle wonden (apart kweken) Alle huidafwijkingen zoals eczeem (indien mogelijk apart kweken) Navelstomp (alleen bij neonaten) Urine in steriel potje, eenmalig (als er een verblijfscatheter is) Sputum in steriel potje (als er sputum opgehoest wordt) Van de twee series wordt één onderzocht op MRSA en de 2 de serie op multiresistente Gramnegatieve staven (MRGNS). Dit moet apart worden aangevraagd op het aanvraagformulier. Indien geen buitenlandscreening, dan hoeft er slechts één serie kweken te worden afgenomen. Dan wordt alleen MRSA aangevraagd. EEN KWEEKAFNAME SET IS VERKRIJGBAAR BIJ IZORE 15-6

7 Controlekweken Controlekweken worden afgenomen na behandeling van besmetting met MRSA én eenmalig voorafgaande aan de eerste behandeling om vast te stellen waar de MRSA precies zit zodat daar de behandeling op afgestemd kan worden. Een serie bestaat in elk geval uit: een keelkweek een neuskweek Bij controlekweken wordt de keel/neus kweek niet met één wattenstokje afgenomen zoals bij de inventarisatiekweken, maar met twee aparte wattenstokjes. een perineumkweek En eventueel -indien aanwezig - kweken van: alle wonden (apart kweken) alle huidafwijkingen zoals eczeem (indien mogelijk apart kweken) navelstomp (alleen bij neonaten) Indien er een urinewegkatheter aanwezig is of er sputum kan worden opgehoest wordt er ook een urine- en/of sputumkweek afgenomen in een steriel potje. Benodigdheden Steriel(e) wattenstokje(s) met zwart koolstofmedium (Transwab ) Eventueel een steriel sputum- en/of urinepotje Izore verzamelformulier Ter informatie voor de patiënt is er een patiëntenfolder Methicilline Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) Informeer de patiënt voordat de kweken worden afgenomen dat: een neuskweek kan kriebelen een keelkweek vervelend kan zijn en kan leiden tot kokhalzen een wondkweek wat gevoelig kan zijn Kweekafname Afnemen keelkweek bij controlekweken (kweken bij en na MRSA dragerschap) Neem materiaal af uit de keel door met de wattenstok langs beide farynxbogen te strijken. Steek vervolgens het wattenstokje voorzichtig in de koker met koolstofmedium. Afnemen van een neuskweek bij controlekweken (kweken bij en na MRSA dragerschap) Breng een wattenstokje in een neusgat en draai de wat minimaal 360 º rond voor in de neus (het neuspeutergebied ). Herhaal de procedure met zelfde wattenstokje in andere neusgat. Steek vervolgens het wattenstokje voorzichtig in de koker met koolstofmedium. Afnemen keel/neuskweek bij inventarisatiekweken (kweken bij MRSA verdenking) Neem materiaal af uit de keel door met de wattenstok langs beide farynxbogen te strijken. Breng hetzelfde wattenstokje in een neusgat en draai de wat minimaal 360 º rond voor in de neus (het neuspeutergebied ). Herhaal dit met hetzelfde wattenstokje in het andere neusgat. Steek vervolgens het wattenstokje voorzichtig in de koker met koolstofmedium. Keeluitstrijkje Neusuitstrijkje 15-7

8 Afnemen perineumkweek Strijk met het wattenstokje met een licht draaiende beweging, het gebied van de vagina of testikels tot aan de anus uit. Steek het wattenstokje voorzichtig in de koker met koolstofmedium. Afnemen van wond-, huidafwijking en navelstomp kweken Strijk het gebied (huid, wond of navelstomp) uit met de wattendrager. Steek het wattenstokje na het afnemen van de kweek voorzichtig in de koker met koolstofmedium. Afnemen van urinekweek en/ of sputumkweek Deze kweken afnemen door urine of sputum op te vangen in een steriel potje. Invullen formulier Gebruik altijd het Izore verzamelformulier. Deze vult u als volgt in: Vermeld patiëntgegevens: naam (ook meisjesnaam), geslacht, geboortedatum, adres Vermeld huisarts en woonplaats huisarts (praktijkstempel) Vul aanvrager in (huisarts) én medeaanvrager: afdeling H&IP van het MCL Vul datum en tijdstip van afname van de kweken in. Kruis aan bij Gevraagd onderzoek : MRSA en MRGNS Vul de volgnummer(s) en aard van het materiaal (=materiaal soort) in. Indien dezelfde materialen meerdere keren af worden genomen kan op het aanvraagformulier worden volstaan met bijvoorbeeld Keel/Neus 2X. Noteer ook het eventuele gebruik van antibiotica tijdens de laatste 48 uur. De gegevens (naam en geboortedatum) ook op het kokertje van de betreffende wattendrager(s) invullen, evenals de aard van het materiaal. Formulier en gegevens op de kokertjes van de wattenstokjes kunnen voorafgaand aan het afnemen van de kweken worden ingevuld. Opsturen kweken Volgens normale procedure naar Izore. Uitslagen De huisarts krijgt bericht van Izore en ook de afdeling H&IP van het MCL als deze als medeaanvrager is vermeld. De huisarts meldt positieve MRSA uitslagen aan de afdeling H&IP. De deskundige infectiepreventie belt uitslagen direct door aan de betreffende poli, verpleegafdeling. De uitslag van een MRSA-kweek is op zijn vroegst 2 dagen na aankomst bij Izore bekend, maar het kan ook 4 of 5 dagen en een enkele keer nog langer duren. Dit kan niet beïnvloed worden, maar is afhankelijk van de groei van bacteriën. U hoeft dus niet zelf naar Izore te bellen! Voor meer informatie Kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling H&IP, via of buiten kantooruren kunt u de dienstdoende deskundige infectiepreventie op laten roepen via

Meticilline Resistente Staphylococcus aureus MRSA

Meticilline Resistente Staphylococcus aureus MRSA Tijdens uw behandeling op de polikliniek of opname in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) of MCL Harlingen worden extra maatregelen toegepast, omdat u mogelijk een moeilijk te bestrijden bacterie bij

Nadere informatie

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie 00 MRSA-bacterie 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie 1 Inleiding MRSA staat voor Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. De Staphylococcus aureus is een bacterie

Nadere informatie

MRSA PROTOCOL VOOR DE HUISARTS

MRSA PROTOCOL VOOR DE HUISARTS 15-1 MRSA PROTOCOL VOOR DE HUISARTS MRSA (verdachte) patiënt: procedure bij verwijzing/opname community acquired MRSA Verwijzing bij kweek patiënt MRSA aangetroffen naar MCL (poli/opname/seh en patiënt

Nadere informatie

MRSA; informatie voor huisartsen

MRSA; informatie voor huisartsen MRSA; informatie voor huisartsen Het St. Jansdal ziekenhuis vindt het belangrijk om een goede samenwerking te onderhouden met zijn zorgpartners, waaronder de huisartsen. Belangrijk in deze samenwerking

Nadere informatie

Tot categorie 1 behoren - patiënten bij wie het MRSA dragerschap is aangetoond A

Tot categorie 1 behoren - patiënten bij wie het MRSA dragerschap is aangetoond A MRSA In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de MRSA bacterie en de maatregelen die het ziekenhuis treft bij patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR BRMO EN MRSA INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

ONDERZOEK NAAR BRMO EN MRSA INFORMATIE VOOR PATIËNTEN ONDERZOEK NAAR BRMO EN MRSA INFORMATIE VOOR PATIËNTEN Inleiding In deze folder leest u informatie over Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) en MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus aureus)

Nadere informatie

Buitenlandscreening en intensieve veehouderij

Buitenlandscreening en intensieve veehouderij Patiënteninformatie Buitenlandscreening en intensieve veehouderij rkz.nl Inleiding Recente ontwikkelingen laten een toename van bijzonder ongevoelige bacteriën na opname in een buitenlands ziekenhuis en

Nadere informatie

MRSA Radboud universitair medisch centrum

MRSA Radboud universitair medisch centrum MRSA U wordt behandeld in het Radboudumc en bent mogelijk in contact gekomen met de MRSA bacterie (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus). Dit kan zijn doordat u Beroepsmatig in aanraking komt

Nadere informatie

Beroepsmatig in aanraking komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens.

Beroepsmatig in aanraking komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens. MRSA 1 U wordt behandeld in een zorginstelling en bent mogelijk in contact gekomen met de MRSA bacterie (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus). Dit kan zijn doordat u Beroepsmatig in aanraking

Nadere informatie

Wat is M RSA? Wat zijn de ziekteverschijnselen van M RSA? Hoe kun je M RSA krijgen en hoe kun je anderen besmetten?

Wat is M RSA? Wat zijn de ziekteverschijnselen van M RSA? Hoe kun je M RSA krijgen en hoe kun je anderen besmetten? MRSA In deze folder leest u wat MRSA is, welke gevolgen dit kan hebben voor uw opname en behandeling en welke maatregelen er genomen worden om de verspreiding van MRSA te voorkomen. U wordt behandeld

Nadere informatie

MRSA INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

MRSA INFORMATIE VOOR PATIËNTEN MRSA INFORMATIE VOOR PATIËNTEN Inleiding U kunt in deze folder informatie vinden over de Methicilline Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) en de maatregelen die het Franciscus Gasthuis & Vlietland treft

Nadere informatie

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne 00 MRSA-bacterie 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne 1 Inleiding MRSA staat voor Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. De Staphylococcus aureus is een bacterie

Nadere informatie

Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie

Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie MRSA positief Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie Bij u is vastgesteld dat u drager bent van de MRSA-bacterie. MRSA staat voor Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus. Dit is een bacterie die

Nadere informatie

MRSA. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

MRSA. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! MRSA MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Het is een bacterie die via contact en via de lucht kan worden overgedragen. Patiënten in het ziekenhuis zijn erg gevoelig voor de MRSA-bacterie

Nadere informatie

MRSA/ Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus

MRSA/ Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus Patiënteninformatie MRSA/ Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus Informatie voor patiënten en bezoekers over MRSA 1234567890-terTER_ MRSA/ Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus Informatie

Nadere informatie

(Ree, Melanie de (Sittard-Geleen)) (Systeem)

(Ree, Melanie de (Sittard-Geleen)) (Systeem) MRSA - Bijzondere voorzorgsmaatregelen (V&V 8218) v. 2, te gebruiken tot 24 uur na 28-11-2016 Map: Zuyderland\Care\Zuyderland Care (V&V) Titel: MRSA - Bijzondere voorzorgsmaatregelen (V&V 8218) Versie:

Nadere informatie

Bijlage 1. Bron- en contactonderzoek bij clusters van MRSA-infectie

Bijlage 1. Bron- en contactonderzoek bij clusters van MRSA-infectie Staphylococcus aureus-infecties, inclusief MRSA A41 Bijlage 1. Bron- en contactonderzoek bij clusters van MRSA-infectie Achtergronden Het in Nederland gevoerde strikte screenings- en isolatiebeleid ( search-and-destroy

Nadere informatie

MRSA. Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. Afdeling Infectiepreventie

MRSA. Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. Afdeling Infectiepreventie MRSA Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus Afdeling Infectiepreventie Inleiding U bezoekt de polikliniek van het Amphia Ziekenhuis of u bent in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie

Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie MRSA positief Maatregelen voor drager van MRSA-bacterie Inleiding Bij u is vastgesteld dat u drager bent van de MRSA-bacterie. MRSA staat voor Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus. Dit is een bacterie

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA. Maatregelen tegen besmetting

De ziekenhuisbacterie MRSA. Maatregelen tegen besmetting De ziekenhuisbacterie MRSA Maatregelen tegen besmetting Inleiding U heeft van uw arts gehoord dat u (mogelijk) met de ziekenhuisbacterie MRSA besmet bent. De afkorting MRSA staat voor de naam van de bacterie:

Nadere informatie

MRSA en patiënt in het Maasziekenhuis

MRSA en patiënt in het Maasziekenhuis MRSA en patiënt in het Maasziekenhuis Tijdens uw opname of consult in Maasziekenhuis Pantein worden extra maatregelen getroffen, omdat u mogelijk de moeilijk te bestrijden bacterie MRSA bij u draagt. In

Nadere informatie

Informatie over MRSA

Informatie over MRSA Informatie over MRSA Afdeling infectiepreventie Deze folder is bedoeld voor patiënten 1 en bezoekers die het Máxima Medisch Centrum bezoeken en geeft uitleg over de MRSA bacterie. In deze folder leest

Nadere informatie

Infectiepreventie MRSA.

Infectiepreventie MRSA. Infectiepreventie MRSA www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een MRSA-bacterie?... 4 Gevolgen van een MRSA-infectie... 4 Wie kan een MRSA bij zich dragen?... 4 Onderzoek naar de MRSA-bacterie... 5 Hoe

Nadere informatie

Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)

Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) 2 Inleiding U ontvangt deze folder omdat u mogelijk MRSA-drager bent. In deze folder kunt u meer lezen over MRSA zoals wat het is, hoe het wordt vastgesteld

Nadere informatie

Patiënteninformatie. MRSA en geïsoleerd verplegen. Hygiëne en Infectiepreventie. Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA)

Patiënteninformatie. MRSA en geïsoleerd verplegen. Hygiëne en Infectiepreventie. Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) Hygiëne en Infectiepreventie MRSA en geïsoleerd verplegen i Patiënteninformatie Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent (mogelijk) drager van de MRSA-bacterie.

Nadere informatie

MRSA staat voor Methicilline (M) resistente (R) Staphylococcus (S) aureus (A).

MRSA staat voor Methicilline (M) resistente (R) Staphylococcus (S) aureus (A). MRSA MRSA staat voor Methicilline (M) resistente (R) Staphylococcus (S) aureus (A). Stafylokokken zijn bacteriën die ongemerkt leven bij vele mensen, bij voorkeur in de neus of op de huid. Deze bacteriën

Nadere informatie

BRMO (MRSA/VRE/ESBL) Bacteriën die niet reageren op standaard gebruikte antibiotica

BRMO (MRSA/VRE/ESBL) Bacteriën die niet reageren op standaard gebruikte antibiotica BRMO (MRSA/VRE/ESBL) Bacteriën die niet reageren op standaard gebruikte antibiotica Inhoud Inleiding 3 Wat is een BRMO? 3 MRSA 3 VRE 3 ESBL en CPE 4 Wanneer verhoogde kans om drager van een BRMO te zijn?

Nadere informatie

Afdeling hygiëne en infectiepreventie MRSA-bacterie? Voorkomen is beter

Afdeling hygiëne en infectiepreventie MRSA-bacterie? Voorkomen is beter Afdeling hygiëne en infectiepreventie MRSA-bacterie? Voorkomen is beter Bent u de afgelopen 2 maanden in een buitenlands ziekenhuis opgenomen of behandeld geweest? Hebt u beroepsmatig contact met varkens

Nadere informatie

Wat is een MRSA-bacterie en welke behandeling is mogelijk?

Wat is een MRSA-bacterie en welke behandeling is mogelijk? Wat is een MRSA-bacterie en welke behandeling is mogelijk? Inleiding Tijdens uw behandeling op de polikliniek of opname in de Ommelander Ziekenhuis Groep locatie Delfzicht worden extra maatregelen toegepast

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE MRSA. Meticilline Resistente Staphylococcus aureus. Informatie voor dragers MRSA

PATIËNTEN INFORMATIE MRSA. Meticilline Resistente Staphylococcus aureus. Informatie voor dragers MRSA PATIËNTEN INFORMATIE MRSA Meticilline Resistente Staphylococcus aureus Informatie voor dragers MRSA 2 PATIËNTENINFORMATIE U bent, of uw naaste is, drager van een voor antibiotica ongevoelige bacterie,

Nadere informatie

Deze folder geeft antwoord op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. MRSA is een afkorting voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus.

Deze folder geeft antwoord op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. MRSA is een afkorting voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. MRSA Deze folder geeft antwoord op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. MRSA is een afkorting voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. 1. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een

Nadere informatie

MRSA. Hygiëne en infectiepreventie. Beter voor elkaar

MRSA. Hygiëne en infectiepreventie. Beter voor elkaar MRSA Hygiëne en infectiepreventie Beter voor elkaar Inleiding Ieder mens draagt bacteriën bij zich. Deze bacteriën zijn zowel op als in het lichaam aanwezig. De Staphylococcus aureus is een bacterie die

Nadere informatie

MRSA. Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog

MRSA. Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog MRSA Rini Eringfeld Specialist ouderengeneeskunde De Zorgboog MRSA in het verpleeghuis Op 1-8-2008 wordt bij een medewerker werkzaam op de dubbelzorgafdeling de Wich op St. Jozefsheil te Bakel een MRSA

Nadere informatie

INSTRUCTIE AFNEMEN MRSA KWEKEN DOOR HUISARTS

INSTRUCTIE AFNEMEN MRSA KWEKEN DOOR HUISARTS INSTRUCTIE AFNEMEN MRSA KWEKEN DOOR HUISARTS Eerste actie MRSA verdachte patiënten die (op termijn) naar het MCL gaan altijd melden aan de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie (H&IP) via 058-2863718 of

Nadere informatie

MRSA in verpleeghuis en woonzorgcentrum

MRSA in verpleeghuis en woonzorgcentrum Verpleeghuis- woon- en thuiszorg MRSA in verpleeghuis en woonzorgcentrum Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld.

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over MRSA

De meest gestelde vragen over MRSA De meest gestelde vragen over MRSA Inleiding In deze brochure treft u de meest gestelde vragen aan over MRSA en de antwoorden daarop. De brochure is een aanvulling op de ziekenhuisfolder waarin algemene

Nadere informatie

MRSA: uitleg en isolatiemaatregelen

MRSA: uitleg en isolatiemaatregelen MRSA: uitleg en isolatiemaatregelen U heeft van uw arts gehoord dat u (mogelijk) drager bent van de ziekenhuisbacterie MRSA. De afkorting MRSA staat voor de naam van de bacterie: Methicilline Resistente

Nadere informatie

Dragerschap en behandeling van MRSA

Dragerschap en behandeling van MRSA Er is bij u besmetting met de bacterie MRSA (Methicilline resistente Staphylococcus aureus) ontdekt. S. aureus is een bacterie die tot de normale huidbewoners van de mens behoort. Daarnaast staat hij bekend

Nadere informatie

Screening BRMO na opname in een buitenlands ziekenhuis

Screening BRMO na opname in een buitenlands ziekenhuis Infectiepreventie Screening BRMO na opname in een buitenlands ziekenhuis www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl INF006 / Screening BRMO na opname

Nadere informatie

Bijzonder Resistent Micro-Organismen (BRMO)

Bijzonder Resistent Micro-Organismen (BRMO) Bijzonder Resistent Micro-Organismen (BRMO) 2 Bij u is vastgesteld dat u een verhoogde kans heeft om drager te zijn van een Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO) of er is bij u vastgesteld dat u drager

Nadere informatie

MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt

MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt Volgens landelijk beleid controleert Gelre ziekenhuizen patiënten die mogelijk de MRSA bacterie bij zich dragen. Het gaat om patiënten die horen bij de volgende

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. MRSA, thuiszorg

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. MRSA, thuiszorg Verpleeghuis- woon- en thuiszorg MRSA, thuiszorg Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: januari 2007 Wijziging: november 2007 Revisie: januari 2012 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en

Nadere informatie

adviezen na een MRSA informatiefolder voor hernia-operatie patiënt en bezoeker van ZorgSaam Ziekenhuis ZorgSaam

adviezen na een MRSA informatiefolder voor hernia-operatie patiënt en bezoeker van ZorgSaam Ziekenhuis ZorgSaam MRSA adviezen na een informatiefolder voor hernia-operatie patiënt en bezoeker van ZorgSaam Ziekenhuis ZorgSaam 1 Wat is MRSA en wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten?

Nadere informatie

Maatregelen bij mogelijke dragers

Maatregelen bij mogelijke dragers Maatregelen bij mogelijke dragers van MRSA Omdat u mogelijk drager bent van een bijzondere bacterie (MRSA-bacterie), gelden voor u isolatiemaatregelen. In deze brochure kunt u meer lezen over deze bacterie

Nadere informatie

MRSA dragerschap: wat betekent dit voor u?

MRSA dragerschap: wat betekent dit voor u? MRSA dragerschap: wat betekent dit voor u? In deze folder vindt u informatie over uw MRSA dragerschap Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Wat is MRSA? De Meticilline Resistente

Nadere informatie

Inleiding Wat is MRSA? Waarom maatregelen nemen?

Inleiding Wat is MRSA? Waarom maatregelen nemen? Maatregelen MRSA 1 Inleiding In deze brochure vindt u informatie over de bacterie MRSA. Wat is het, waarom nemen wij maatregelen bij (een verdenking op) MRSA en welke maatregelen zijn dat? Wat is MRSA?

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 48. Inleiding... 48 Definities... 49

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 48. Inleiding... 48 Definities... 49 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 48 MRSA, thuiszorg Inhoudsopgave Inleiding... 48 Definities... 49 1 Risicocategorieën... 50 1.1 Overzicht 1, Cliënten

Nadere informatie

MRSA-overdracht: Hoe kunnen we samenwerken binnen zorgnetwerken?

MRSA-overdracht: Hoe kunnen we samenwerken binnen zorgnetwerken? MRSA-overdracht: Hoe kunnen we samenwerken binnen zorgnetwerken? Werkconferentie bij kwetsbare ouderen 10-02-2017 Ine van Gils, Deskundige Infectiepreventie, Unic Medical Services BV www.infectiepreventie.nl

Nadere informatie

Bijzondere Resistente Micro-Organismen (BRMO, inclusief MRSA en VRE) Informatie en maatregelen

Bijzondere Resistente Micro-Organismen (BRMO, inclusief MRSA en VRE) Informatie en maatregelen Bijzondere Resistente Micro-Organismen (BRMO, inclusief MRSA en VRE) Informatie en maatregelen Inleiding...3 Wat zijn BRMO s?...3 De meest bekende BRMO s...3 De gevolgen van een BRMO-besmetting...4 Wanneer

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA. Contactonderzoek

De ziekenhuisbacterie MRSA. Contactonderzoek De ziekenhuisbacterie MRSA Contactonderzoek Inleiding Op de afdeling waar u verblijft of opgenomen bent geweest, is bij een patiënt de ziekenhuisbacterie MRSA aangetoond. Om te controleren of de bacterie

Nadere informatie

Bedrijfseconomische impact

Bedrijfseconomische impact Bedrijfseconomische impact van infectieziekten 22 september 2009 Drs. Chrétien Haenen Coördinator Kwaliteitszorg Atrium Medisch Centrum Parkstad To help protect your privacy, PowerPoint prevented this

Nadere informatie

MRSA verklaring. Naam + initialen Geboortedatum Naam leidinggevende Datum start werkzaamheden: Telefoon/mobiel nummer:

MRSA verklaring. Naam + initialen Geboortedatum Naam leidinggevende Datum start werkzaamheden: Telefoon/mobiel nummer: MRSA verklaring Naam leidinggevende start werkzaamheden: Telefoon/mobiel nummer: Ik ga in het AVL werken op een afdeling waar patiënten verblijven/aanwezig zijn: Nee ga direct naar de ondertekening van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de VRE-bacterie

Veelgestelde vragen over de VRE-bacterie Veelgestelde vragen over de VRE-bacterie Algemeen 1. Wat is een VRE-bacterie? VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokok. De VRE-bacterie is een multiresistente enterokok, dat betekent dat deze bacterie

Nadere informatie

Informatie over MRSA bij opname van uw kind op de NICU

Informatie over MRSA bij opname van uw kind op de NICU Informatie over MRSA bij opname van uw kind op de NICU Afdeling infectiepreventie 1 Deze folder is bedoeld voor ouders van patiëntjes van de NICU met (mogelijk) MRSA besmetting. In deze folder leest u

Nadere informatie

Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie MRSA

Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie MRSA Ziekenhuishygiëne en infectiepreventie MRSA Via deze folder geven wij u antwoorden op de enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een bacterie die in veel gevallen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over MRSA

Veel gestelde vragen over MRSA Veel gestelde vragen over MRSA VRAGEN OVER DE MRSA-BACTERIE EN HET LANDELIJK BELEID Wat is een resistente bacterie? Overal in de natuur vinden we bacteriën, ook op onze huid. Meestal bestaat er een goed

Nadere informatie

MRSA. Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten?

MRSA. Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten? MRSA Wat is MRSA, wat zijn de gevolgen voor u, uw familie, voor medewerkers en andere patiënten? 2 Wat is MRSA? MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Stafylokokken zijn bacteriën

Nadere informatie

Wat is een bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO)?

Wat is een bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO)? BRMO 1 Bij u is vastgesteld dat u een verhoogde kans heeft om drager te zijn van een Bijzonder Resistent MicroOrganisme (BRMO) of er is bij u vastgesteld dat u drager bent van een BRMO. In deze folder

Nadere informatie

MRSA, verzorgingshuis

MRSA, verzorgingshuis Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 73 MRSA, verzorgingshuis Inhoudsopgave Inleiding... 73 Definities 74 1 Risicocategorieën... 75 1.1 Overzicht 1,

Nadere informatie

Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting.

Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting. Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een bacterie die bij 20-60% van gezonde personen voorkomt op de huid.

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE NL, 1 november 2016

PATIËNTEN INFORMATIE NL, 1 november 2016 PATIËNTEN INFORMATIE Wat is Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA)? De MRSA-bacterie is een variant van de bacterie Staphylococcus aureus die ongevoelig is geworden voor veel gebruikte antibiotica.

Nadere informatie

MRSA-positief, wat nu?

MRSA-positief, wat nu? Infectiepreventie MRSA-positief, wat nu? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is MRSA?... 3 Wie loopt het meeste risico MRSA op te lopen?... 3 MRSA-dragerschap... 4 Verspreiding van MRSA voorkomen...

Nadere informatie

De VRE-bacterie. Contactonderzoek

De VRE-bacterie. Contactonderzoek De VRE-bacterie Contactonderzoek Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding Op de afdeling waar u verblijft of opgenomen bent geweest, is bij een patiënt de VRE-bacterie

Nadere informatie

Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant. Medische Publieksacademie. 2 oktober 2017 Welkom!

Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant. Medische Publieksacademie. 2 oktober 2017 Welkom! Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant Medische Publieksacademie 2 oktober 2017 Welkom! 1 MRSA Dr. Jan van Zeijl, arts-microbioloog Sonja Nicolai, kinderverpleegkundige

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 57. MRSA, verpleeghuis Inhoudsopgave 57.

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 57. MRSA, verpleeghuis Inhoudsopgave 57. Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 57 MRSA, verpleeghuis Inhoudsopgave MRSA, verpleeghuis Inhoudsopgave 57 Inleiding 58 Definities 59 1 Risicocategorieën

Nadere informatie

MRSA in verpleeghuizen

MRSA in verpleeghuizen Verpleeghuizen MRSA in verpleeghuizen Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis u er van dat u de meest

Nadere informatie

Vraag en Antwoord NDM Klebsiella Pneumoniae Voor aanvullingen zie onderaan, laatste update 18 december 2015

Vraag en Antwoord NDM Klebsiella Pneumoniae Voor aanvullingen zie onderaan, laatste update 18 december 2015 Vraag en Antwoord NDM Klebsiella Pneumoniae Voor aanvullingen zie onderaan, laatste update 18 december 2015 Algemene vragen 1 Wat is BRMO? BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistent Micro-organisme.

Nadere informatie

Ondertekening MRSA verklaring

Ondertekening MRSA verklaring MRSA verklaring (Methicilline Resistente Staphylococcus aureus) Naam start werkzaamheden: Tot welke MRSA risicocategorie behoor je? Ik ga in het AVL werken op een afdeling waar patiënten verblijven / aanwezig

Nadere informatie

BRMO-positief, en dan?

BRMO-positief, en dan? Infectiepreventie BRMO-positief, en dan? www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl INF005 / BRMO-positief, en dan? / 10-04-2015 2 BRMO-positief, en

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO)

Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) Inleiding U ontvangt deze folder omdat bij u een BRMO is aangetoond. In deze folder kunt u lezen meer over een BRMO zoals wat het is, hoe het wordt vastgesteld

Nadere informatie

Vragen en antwoorden m.b.t. de VRE-bacterie

Vragen en antwoorden m.b.t. de VRE-bacterie Infectiepreventie Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden m.b.t. de VRE-bacterie Juli 2015 Algemene vragen en antwoorden 1. Wat is een VRE-bacterie? VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokok. De

Nadere informatie

Maatregelen tegen overdracht van Klebsiella Oxa-48 buiten het ziekenhuis

Maatregelen tegen overdracht van Klebsiella Oxa-48 buiten het ziekenhuis Maatregelen tegen overdracht van Klebsiella Oxa-48 buiten het ziekenhuis LCI-RIVM en Werkgroep Infectiepreventie (WIP) Versie 16/6/2011 1. Bacteriologisch onderzoek Bacteriologisch onderzoek 1.1 Soorten

Nadere informatie

Informatiepakket MST over de VRE-bacterie

Informatiepakket MST over de VRE-bacterie Informatiepakket MST over de VRE-bacterie Op de verpleegafdeling Vaatchirurgie in Medisch Spectrum Twente is de VRE-bacterie aangetroffen. VRE staat voor 'Vancomycine Resistente Enterokok'. Deze bacterie

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. MRSA, verzorgingshuis

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. MRSA, verzorgingshuis Verpleeghuis- woon- en thuiszorg MRSA, verzorgingshuis Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: januari 2007 Wijziging: november 2007 Revisie: januari 2012 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO)

Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO) 2 Inleiding U ontvangt deze folder omdat bij u een BRMO is aangetoond. In deze folder kunt u lezen meer over BRMO zoals wat het is, hoe het wordt vastgesteld

Nadere informatie

Bijzonder Resistent Micro-Organisme

Bijzonder Resistent Micro-Organisme Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO en MRSA) In deze folder krijgt u uitleg over een Bijzonder Resistent Micro-Organisme (BRMO) en wat gevolgen hiervan zijn. Ook leest u algemene informatie over

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO

Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO Bijzonder Resistente Micro-Organismen Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO In deze folder vindt u meer informatie over Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) en Extended Spectrum Beta-Lactamase

Nadere informatie

Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA)

Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) 2 Inleiding U ontvangt deze folder omdat u mogelijk MRSA-drager bent. In deze folder kunt u lezen meer over MRSA zoals wat het is, hoe het wordt vastgesteld

Nadere informatie

Ziekenhuizen. MRSA, ziekenhuis

Ziekenhuizen. MRSA, ziekenhuis Ziekenhuizen MRSA, ziekenhuis Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: januari 2007 Wijziging: september 2007 Wijziging: november 2007 Revisie: januari 2012 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro-Organismen: informatie over bacteriën die in het ziekenhuis kunnen voorkomen

Bijzonder Resistente Micro-Organismen: informatie over bacteriën die in het ziekenhuis kunnen voorkomen Infectiepreventie Bijzonder Resistente Micro-Organismen: informatie over bacteriën die in het ziekenhuis kunnen voorkomen www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een BRMO... 3 Gevolgen... 4 Onderzoek...

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling

De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2014 pavo 0638 Inleiding Op de afdeling waar u verblijft is een patiënt opgenomen (geweest) waarbij onverwacht

Nadere informatie

E-SWAB E-SWAB: OVERZICHT. LET OP Gonokokken kweek dezelfde dag inleveren!

E-SWAB E-SWAB: OVERZICHT. LET OP Gonokokken kweek dezelfde dag inleveren! : OVERZICT Alle overige kweken, o.a.: Gonokokken gevoeligheidsbepaling Pus (bacteriële kweek, gisten) MRSA ESBL Max. 48 uur bij kamertemperatuur. Gonokokken kweek dezelfde dag inleveren. LET OP Gonokokken

Nadere informatie

MRSA Maatregelen tegen verspreiding

MRSA Maatregelen tegen verspreiding MRSA Maatregelen tegen verspreiding U heeft van uw arts gehoord dat u mogelijk besmet bent met de MRSA-bacterie. MRSA staat voor Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus; dit is de naam van de bacterie.

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE MRSA. Meticilline Resistente Staphylococcus aureus. Informatie voor dragers MRSA

PATIËNTEN INFORMATIE MRSA. Meticilline Resistente Staphylococcus aureus. Informatie voor dragers MRSA PATIËNTEN INFORMATIE MRSA Meticilline Resistente Staphylococcus aureus Informatie voor dragers MRSA U bent, of uw naaste is, drager van een voor antibiotica ongevoelige bacterie, namelijk Methicilline

Nadere informatie

Circumcisie of besnijdenis. Urologie

Circumcisie of besnijdenis. Urologie Circumcisie of besnijdenis Urologie U bent door uw huisarts verwezen naar ons ziekenhuis voor een circumcisie of besnijdenis. In deze folder zullen wij u informeren over deze ingreep. Het doel van de ingreep

Nadere informatie

Opgenomen in een isolatiekamer MRSA. WTK_Lizzit_Inprint Omslagen_b.indd :30

Opgenomen in een isolatiekamer MRSA. WTK_Lizzit_Inprint Omslagen_b.indd :30 Opgenomen in een isolatiekamer MRSA WTK_Lizzit_Inprint Omslagen_b.indd 2 08-05-15 12:30 20GR77_HVZ_folder_basisXM.indd 6 05-01-12 14:19 Inleiding U bent net opgenomen en wordt geïsoleerd verpleegd. Dat

Nadere informatie

Transmurale Richtlijn MRSA

Transmurale Richtlijn MRSA Transmurale Richtlijn MRSA Colofon De Transmurale Richtlijn MRSA is opgesteld door een projectgroep bestaande uit R. Ballering (beleidsmedewerker Transmuraal Netwerk Midden-Holland), D. Beaujean (beleidsmedewerker

Nadere informatie

Protocol MRSA. Mei 2016

Protocol MRSA. Mei 2016 Protocol MRSA Mei 2016 Dit document bevat mogelijk vertrouwelijke informatie van JIJWIJ. Het kopiëren en/of verspreiden van dit document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JIJWIJ is verboden.

Nadere informatie

BRMO. Bijzonder Resistent Micro-Organisme

BRMO. Bijzonder Resistent Micro-Organisme BRMO Bijzonder Resistent Micro-Organisme Inleiding Uit onderzoek is gebleken dat u met een Bijzonder Resistent Micro-organisme (BRMO) besmet bent. Dit zijn bacteriën die verwant zijn aan bacteriën die

Nadere informatie

Anale drukmeting. Interne Geneeskunde

Anale drukmeting. Interne Geneeskunde Anale drukmeting Interne Geneeskunde Inleiding Binnenkort vindt bij u een drukmeting plaats in het laatste stukje van de dikke darm (anale drukmeting). In deze folder willen wij u uitleggen wat dit onderzoek

Nadere informatie

MRSA Ongevoelige of resistente bacterie

MRSA Ongevoelige of resistente bacterie MRSA Ongevoelige of resistente bacterie Via deze folder proberen wij u antwoord te geven op enkele van de meest gestelde vragen over MRSA. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een bacterie die in veel

Nadere informatie

Carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE)

Carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE) Carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE) informatie voor patiënten WAT IS CPE? CPE staat voor carbapenemase (C) producerende (P) enterobacteriaceae (E). Enterobacteriaceae zijn een grote familie

Nadere informatie

Verpleeghuizen. MRSA, verpleeghuis

Verpleeghuizen. MRSA, verpleeghuis Verpleeghuizen MRSA, verpleeghuis Werkgroep Infectie Preventie Vastgesteld: januari 2007 Wijziging: november 2007 Revisie: januari 2012 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits

Nadere informatie

Dragerschap van resistente bacteriën

Dragerschap van resistente bacteriën Dragerschap van resistente bacteriën Afdeling infectiepreventie Drager bacterie Er is geconstateerd dat u drager bent van een bacterie die ongevoelig (resistent) is voor bepaalde antibiotica. Dit is op

Nadere informatie

Hygiëne en Infectiepreventie. Patiënteninformatie. VRE-bacterie. Vancomycine resistente enterokok. Slingeland Ziekenhuis

Hygiëne en Infectiepreventie. Patiënteninformatie. VRE-bacterie. Vancomycine resistente enterokok. Slingeland Ziekenhuis Hygiëne en Infectiepreventie VRE-bacterie i Patiënteninformatie Vancomycine resistente enterokok Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uit kweekonderzoek is gebleken dat u drager bent van de VRE-bacterie (Vancomycine

Nadere informatie

Controle op Bijzonder Resistente Micro- Organismen

Controle op Bijzonder Resistente Micro- Organismen Controle op Bijzonder Resistente Micro- Organismen BRMO In deze folder staat algemene informatie over bijzonder resistente micro-organismen (bacteriën). En waarom en hoe u hierop wordt gecontroleerd. Deze

Nadere informatie

(Ree, Melanie de (Sittard-Geleen)) (Ree, Melanie de (Sittard-Geleen))

(Ree, Melanie de (Sittard-Geleen)) (Ree, Melanie de (Sittard-Geleen)) H & I Isolatie-indicaties (V&V/JGZ/Thuiszorg 8021) v. 3, te gebruiken tot 24 uur na 28-11-2016 Map: Zuyderland\Care\Zuyderland Care (V&V/JGZ/Thuiszorg) Titel: H & I Isolatie-indicaties (V&V/JGZ/Thuiszorg

Nadere informatie

Resistente bacterie (BRMO) en behandeling in het ziekenhuis

Resistente bacterie (BRMO) en behandeling in het ziekenhuis Hygiëne en Infectiepreventie Resistente bacterie (BRMO) en behandeling in het ziekenhuis i Patiënteninformatie Bijzonder Resistente Micro Organisme Slingeland Ziekenhuis Algemeen Er is bij u een bacterie

Nadere informatie

Protocol MRSA VSV Helmond

Protocol MRSA VSV Helmond Protocol MRSA VSV Helmond 1.0 Definitie MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus) is een bacterie die resistent is voor de meeste antibiotica en daardoor in geval van infectie moeilijk te bestrijden.

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro Organismen

Bijzonder Resistente Micro Organismen PATIËNTEN INFORMATIE Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) 2 PATIËNTENINFORMATIE U bent, of uw naaste is, drager van een voor antibiotica ongevoelige bacterie. Door middel van deze folder wil het

Nadere informatie