REGISTRAROVEREENKOMST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGISTRAROVEREENKOMST"

Transcriptie

1 REGISTRAROVEREENKOMST TUSSEN: Organisatie DNS België vzw, Belgische Vereniging voor Internet Domeinnaamregistratie Adres Ubicenter Philipssite 5, bus Leuven België BTW nummer BE Vertegenwoordigd door Philip Du Bois Hierna "DNS Belgium" genoemd, EN:

2 GELET OP HET VOLGENDE: - DNS Belgium is de registratieautoriteit die domeinnamen eindigend op.be registreert en beheert; - De registrar wil deelnemen aan het registratieproces van domeinnamen eindigend op.be door in naam van zijn klanten, doch voor eigen rekening domeinnamen bij DNS Belgium te laten registreren en te vernieuwen; - DNS Belgium wil met de registrar samenwerken bij het registreren en vernieuwen van domeinnamen eindigend op.be onder de hierna bepaalde voorwaarden; IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 1. VOORWERP 1.1 Gebruiksrecht DNS Belgium verbindt zich ertoe om binnen de voorwaarden bepaald in deze overeenkomst een gebruiksrecht toe te kennen voor iedere domeinnaam eindigend op.be (hierna domeinnaam genoemd) waarvoor de registratie of de verlenging wordt aangevraagd door de registrar in naam van zijn klant doch voor de eigen rekening van de registrar (de klant van de registrar die het gebruiksrecht van de domeinnaam of de verlenging ervan aanvraagt wordt hierna de domeinnaamhouder genoemd). Het gebruiksrecht van de domeinnaam wordt door DNS Belgium toegekend binnen de voorwaarden van deze overeenkomst voor een periode van 1 (een) jaar, waarna het gebruiksrecht voor nieuwe periodes van telkens een (1) jaar verlengbaar is. 1.2 Niet-exclusiviteit De rechten die voortvloeien uit deze overeenkomst gelden niet exclusief. DNS Belgium zal echter geen gebruiksrecht toekennen voor de registratie of verlenging van domeinnamen die niet via een registrar bij DNS Belgium werden ingediend, de bepalingen van artikel 9 uitgezonderd. 2. ALGEMENE VOORWAARDEN Om een gebruiksrecht te bekomen of te verlengen moet de registrar: - De algemene voorwaarden geldend op het moment van de aanvraag laten aanvaarden door de domeinnaamhouder. Een kopie van de algemene voorwaarden zoals die geldig zijn bij het ondertekenen van deze overeenkomst is gevoegd als bijlage 1 bij deze overeenkomst. - Garanderen dat de domeinnaamhouder voldoet aan alle voorwaarden om het gebruiksrecht te bekomen of verlengd te zien. - De domeinnaamhouder informeren van alle berichten die hij van DNS Belgium krijgt en die van invloed kunnen zijn op de contractuele relatie van de domeinnaamhouder met DNS Belgium, in het bijzonder van berichten aangaande een wijziging van de algemene voorwaarden. DNS Belgium heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen en zal uiterlijk 30 dagen voor de inwerkingtreding van de wijzigingen de registrar informeren over de nieuwe algemene voorwaarden en dit per en door publicatie op de website van DNS Belgium.

3 3. VERGOEDING 3.1 Bedrag 1. De registrar verbindt zich om aan DNS Belgium een vergoeding te betalen van minimum 2.500,00 (tweeduizendvijfhonderd euro) voor het recht om in naam van de domeinnaamhouders, maar voor eigen rekening, de toekenning of de verlenging van een gebruiksrecht van een domeinnaam aan te vragen. Dit bedrag geldt als een voorschot waarvan DNS Belgium de registratie-,verlengings- en eventuele transfervergoedingen die de registrar is verschuldigd krachtens punten 2 en 3 van dit artikel in mindering brengt. De vergoedingen voor de nieuwe registraties worden onmiddellijk in mindering gebracht terwijl de vergoedingen voor de hernieuwingen verrekend worden op het einde van de maand waarin het gebruiksrecht vernieuwd werd. De eventuele transfervergoedingen worden in mindering gebracht van zodra de overdracht werd uitgevoerd. Wanneer het voorschot is opgebruikt, moet de registrar een nieuw voorschot betalen, zoniet zullen geen nieuwe gebruiksrechten of verlengingen meer toegekend worden. Onverminderd het voorgaande moet de registrar zijn initieel saldo van voorschot in stand houden door betaling van de facturen voor de registratie-, verlengings en andere vergoedingen die DNS Belgium overeenkomstig artikel 3.2 opmaakt. 2. De registrar is verplicht de registratie-, verlengings- en andere vergoedingen te betalen voor de domeinnamen die hij in naam van de domeinnaamhouders maar voor eigen rekening registreert, verlengt of transfereert. De diverse vergoedingen van toepassing bij de ondertekening van deze overeenkomst worden bepaald in bijlage De registrar kan DNS Belgium verzoeken om al zijn domeinnamen of een gedeelte ervan over te dragen aan een andere registrar. Deze overdracht zal aanleiding geven tot de aanrekening door DNS Belgium van een transfervergoeding. De transfervergoeding van toepassing bij de ondertekening van deze overeenkomst wordt bepaald in bijlage Om de domeinnaamhouders te beschermen tegen onvrijwillige schrappingen zal een domeinnaam gedurende een bepaalde periode na de annulatie er van ongeacht of deze uitdrukkelijk verzocht werd door de domeinnaamhouder dan wel het gevolg is van een niet-vernieuwing door de registrar in quarantaine geplaatst worden. Gedurende deze periode kan de domeinnaam opnieuw geactiveerd worden. De heractivering zal aanleiding geven tot de aanrekening door DNS Belgium van een specifieke vergoeding. De periode gedurende dewelke de domeinnaam gereactiveerd kan worden en de heractivatievergoeding van toepassing bij de ondertekening van deze overeenkomst worden bepaald in bijlage Gedurende de quarantaineperiode kan de domeinnaam eveneens getransfereerd worden naar een andere registrar d.m.v. een transfer vanuit quarantaine. De succesvolle afhandeling van de transfer vanuit quarantaine heeft meteen ook de reactivatie van de domeinnaam tot gevolg. De transfer vanuit quarantaine zal aanleiding geven tot de aanrekening door DNS Belgium van een specifieke vergoeding. De vergoeding van toepassing bij de ondertekening van deze overeenkomst wordt bepaald in bijlage De vergoedingen vermeld in de vier voorgaande leden kunnen op ieder ogenblik verhoogd of verlaagd worden door DNS Belgium en deze zal uiterlijk 30 dagen voor de inwerkingtreding van de verhoging of verlaging de registrar hierover informeren per en door publicatie op de website van DNS Belgium.

4 3.2 Betalingsmodaliteiten 1. De vergoeding vermeld in artikel moet betaald worden zoals bepaald in de factuur die DNS Belgium bij de ondertekening van onderhavige overeenkomst zal uitschrijven. 2. De registratie-, verlengings- en andere vergoedingen worden betaald volgens de betalingsmodaliteiten aangegeven in de facturen die DNS Belgium maandelijks aan de registrar zal sturen. De facturen worden opgemaakt voor de gebruiksrechten voor domeinnamen die in de te factureren maand geregistreerd of vernieuwd werden. De registrar draagt er zelf zorg voor dat de domeinnamen waarvan het gebruiksrecht zal vervallen in de te factureren maand zonder dat deze vernieuwd moet worden uit het automatisch registratiesyteem worden verwijderd uiterlijk op de laatste werkdag van de desbetreffende maand. De domeinnamen waarvan het gebruiksrecht zal vervallen tijdens de te factureren maand en die niet uit het systeem werden verwijderd, zullen door DNS Belgium automatisch vernieuwd en aangerekend worden. De registratie- en verlengingsvergoedingen zijn verschuldigd van zodra het gebruiksrecht wordt toegekend of verlengd, ongeacht of de domeinnaamhouder de registrar betaalt. 3. De transfervergoedingen worden betaald volgens de betalingsmodaliteiten aangegeven in de specifieke factuur die DNS Belgium hiervoor zal opstellen na uitvoering van de overdracht. 4. De facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen. Betwistingen over de facturen dienen binnen deze termijn van 30 dagen schriftelijk aan DNS Belgium worden gemeld. Laattijdige betaling geeft zonder voorafgaandelijke aanmaning aanleiding tot betaling van een schadebeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 250,00, en tot nalatigheidsintresten van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand aanleiding geeft tot betaling van de volledige intresten, onverminderd andere sancties voorzien in deze overeenkomst. 5. DNS Belgium zal de ontvangen betalingen steeds aanrekenen op de oudste openstaande en vervallen facturen. 4. RESELLERS De registrar mag in het kader van deze overeenkomst samenwerken met resellers. Een reseller is elke persoon of firma die, al dan niet op contractuele basis, de mogelijkheid heeft om via het panel van de registrar.be-domeinnamen te registreren of te vernieuwen in het registratiesysteem van DNS Belgium en deze domeinnamen ook beheert voor verschillende domeinnaamhouders. Onder reseller wordt niet verstaan een persoon of een firma die enkel zijn eigen domeinnamen via het panel van de registrar registreert, vernieuwt en beheert. De registrar blijft niettemin uitsluitend verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Eventuele inbreuken op onderhavige overeenkomst die te wijten zijn aan de gedragingen van de resellers waarmee de registrar samenwerkt, zullen beschouwd worden als inbreuken van de registrar zelf. Elke registrar die een beroep doet op resellers moet derhalve zelf de nodige acties ondernemen om de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit onderhavige overeenkomst tegenstelbaar te maken aan de resellers waarmee hij samenwerkt. 5. TECHNISCHE BEPALINGEN 5.1 De registratieprocedure De registratieprocedure verloopt automatisch en de registrar verbindt zich ertoe de procedures uitgewerkt door DNS Belgium te volgen om een domeinnaam te laten registreren of verlengen, inclusief het up-to-date houden van de gegevens van de domeinnaamhouders. DNS Belgium zal een technisch overzicht van de procedure publiceren op haar website.

5 DNS Belgium heeft het recht om ten allen tijde de registratieprocedure aan te passen of te wijzigen en zal de registrar uiterlijk 30 dagen voor de inwerkingtreding in kennis stellen van zulke aanpassingen of wijzigingen en van de technische gegevens die noodzakelijk zijn voor hun implementatie. De registrar geeft tijdens de registratieprocedure steeds de gegevens op van de domeinnaamhouder of zijn gemandateerde en niet zijn eigen gegevens of de gegevens van zijn reseller. Het adres opgegeven in de contactinformatie van de domeinnaamhouder is dat van de domeinnaamhouder zelf of zijn gemandateerde en niet dat van de registrar of de reseller tenzij uitdrukkelijk andersluidend verzoek vanwege de domeinnaamhouder. De registrar is, zowel tijdens de registratieprocedure als daarna, uitsluitend verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens van de domeinnaamhouder. De registrar zal geen gegevens registreren waarvan hij weet of vermoedt dat deze gegevens niet correct zijn en hij zal deze gegevens onmiddellijk vervangen door correcte gegevens indien hij zelf ontdekt of door DNS Belgium of een derde op de hoogte gebracht wordt van het feit dat de gegevens niet correct zijn. De registrar verbindt zich ertoe de gegevens van de domeinnaamhouder onverwijld aan te passen op vraag van de domeinnaamhouder of zijn gemandateerde. DNS Belgium houdt zich het recht voor om de eventuele kosten die zij moet dragen om zelf deze gegevens te corrigeren door te rekenen aan de in gebreke blijvende registrar. De registrar mag domeinnamen registreren voor eigen gebruik. Hij moet zich echter onthouden van 'warehousing'-praktijken, dit is het registreren van grote aantallen domeinnamen zonder hiertoe specifiek de opdracht te hebben gekregen vanwege een of meerdere gebruikers. De registratie van grote aantallen domeinnamen voor rekening van een gebruiker (natuurlijke of rechtspersoon) die geassocieerd of verbonden is met de registrar, wordt eveneens als niet toegelaten warehousing beschouwd. De registrar mag onder geen enkel beding rechtstreeks of onrechtstreeks procedures instellen, of aan dergelijke procedures deelnemen, die tot doel hebben om domeinnamen te verkopen of om een wijziging van de domeinnaamhouder van de betrokken domeinaam te bewerkstelligen tenzij door gebruik te maken van de correcte transactie die DNS Belgium voor dit soort operaties voorziet. De registrar verbindt zich ertoe een domeinnaam enkel te vergrendelen d.m.v. de lock-functie op uitdrukkelijk verzoek van de domeinnaamhouder. De registrar zal in geen geval deze functie als default instellen voor alle domeinnamen die hij beheert. 5.2 Technische stoornissen De registrar verbindt zich ertoe om het netwerk van DNS Belgium niet te overbelasten waardoor DNS Belgium in haar dienstverlening wordt belemmerd (bijvoorbeeld door zogenaamde denial of service attacks ) en om geen acties te ondernemen die de stabiliteit van het internet in het gedrang kunnen brengen. De registrar verbindt zich ertoe om geen ongerechtvaardigd voordeel te halen uit of op enigerlei wijze misbruik te maken van fouten ( bugs ) en kwetsbaarheden ( vulnerabilities ) in de technische systemen van DNS Belgium waarvan hij kennis krijgt. Hij verbindt zich er tevens toe om dergelijke fouten en kwetsbaarheden onmiddellijk na de kennisname ervan aan DNS Belgium te melden en deze onder geen enkel beding publiek te maken of aan derden mee te delen. In geval de registrar deze verbintenissen niet naleeft, kan DNS Belgium haar verbintenissen onder deze overeenkomst onmiddellijk en zonder verdere verwittiging opschorten gedurende 14 dagen, waarna DNS Belgium de overeenkomst kan beëindigen indien de registrar de verbintenis van dit artikel nog steeds niet naleeft. 6. KEUZE VAN DE REGISTRAR De registrar verbindt zich ertoe om aan de domeinnaamhouder van een domeinnaam die via hem geregistreerd of verlengd werd het recht toe te kennen een beroep te doen op een andere registrar (hierna de nieuwe registrar geheten) en om alle medewerking hiervoor te verlenen aan de domeinnaamhouder, de nieuwe registrar en DNS Belgium.

6 De nieuwe registrar initieert de transfer volgens de geldende procedure, met de transfercode die hij van de domeinnaamhouder ontvangt. De interne applicatie van DNS Belgium controleert of de meegegeven transfercode overeenstemt met de domeinnaam waarvoor de transfer werd aangevraagd. Bij een positieve code-check wordt de transfer afgewikkeld. De wijziging houdt in dat de nieuwe registrar aan DNS Belgium de jaarlijkse registratievergoeding verschuldigd is vanaf de inwerkingtreding van de wijziging, waarbij DNS Belgium niet tot teruggave, noch geheel noch gedeeltelijk, is verplicht van de door de oude registrar reeds betaalde vergoeding. De oude registrar zal de overdracht naar de nieuwe registrar niet afhankelijk stellen van het betalen van een vergoeding, het verstrekken van redenen of het in acht nemen van een opzeggingstermijn langer dan 1 maand door de domeinnaamhouder. 7. DUUR VAN DE OVEREENKOMST Deze overeenkomst komt tot stand op het ogenblik van de ondertekening ervan door de registrar. Ze treedt in werking op het ogenblik waarop DNS Belgium het door de registrar ondertekende origineel ontvangt. De overeenkomst wordt in principe aangegaan voor een termijn van een jaar. De eerste termijn zal evenwel de periode bestrijken vanaf de datum van ondertekening tot 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de overeenkomst werd ondertekend. Daarna is de overeenkomst van kracht van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar. De overeenkomst zal bij het einde van elk jaar stilzwijgend verlengd worden voor een periode van een jaar, tenzij een van de partijen schriftelijk en uiterlijk anderhalve maand voor 31 december haar wens te kennen geeft de overeenkomst niet te willen verlengen of de voorwaarden ervan te willen wijzigen. De overeenkomst kan bovendien enkel worden verlengd indien de registrar erin geslaagd is om bij het einde van de normale duur van de overeenkomst het in bijlage 2 vermelde omzetcijfer aan domeinnamen te behalen. Dit omzetcijfer kan op ieder ogenblik door DNS Belgium verhoogd of verlaagd worden. DNS Belgium zal uiterlijk 30 dagen voor de inwerkingtreding van de verhoging of verlaging van het omzetcijfer de registrar hierover informeren per en door publicatie op de website van DNS Belgium 8. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 8.1 Einde van DNS Belgium s registratiebevoegdheid Deze overeenkomst zal onmiddellijk een einde nemen indien DNS Belgium, om welke reden dan ook, niet meer gerechtigd zal zijn domeinnamen toe te kennen. In dit geval kan de registrar op geen enkele manier DNS Belgium aansprakelijk stellen voor schade die hieruit voortvloeit, tenzij de beëindiging het gevolg is van de zware fout of het bedrog van DNS Belgium. DNS Belgium zal de registrar onmiddellijk inlichten van ieder feit dat haar ter kennis wordt gebracht en dat redelijkerwijs tot de beëindiging van haar registratiebevoegdheid kan leiden. DNS Belgium verbindt zich ertoe dat zij bij de beëindiging van haar registratiebevoegdheid redelijke inspanningen zal leveren om: te ijveren voor de voortzetting of overname van de op het ogenblik van de beëindiging nog lopende overeenkomsten tussen DNS Belgium en de registrars; een opzegtermijn te bekomen voordat aan haar registratiebevoegdheid een einde wordt gesteld.

7 8.2 Wanprestatie Indien de registrar de verbintenissen voortvloeiende uit deze overeenkomst niet naleeft, heeft DNS Belgium het recht om de overeenkomst te beëindigen indien de registrar niet binnen de 14 dagen een positief gevolg heeft gegeven aan de aanmaning die DNS Belgium hem schriftelijk heeft gestuurd om zijn verbintenissen uit te voeren. 8.3 Faillissement of gerechtelijk akkoord De overeenkomst zal onmiddellijk een einde nemen indien de registrar failliet verklaard wordt of indien hij een gerechtelijk akkoord aanvraagt. 9. GEVOLGEN VAN DE BEEINDIGING Na het beëindigen van deze overeenkomst blijft de registrar gehouden tot betaling van de vergoedingen die waren verschuldigd tot op het ogenblik van de beëindiging. DNS Belgium zal de domeinnamen van de registrar wiens overeenkomst met DNS Belgium een einde heeft genomen, overdragen aan nieuwe registrars voor zover deze - of de persoon die gevolmachtigd is om hem te vertegenwoordigen - hierom verzoekt. Deze overdracht zal aanleiding geven tot de aanrekening van de in artikel vermelde transfervergoeding en zal afgehouden worden van het saldo van de vergoeding betaald overeenkomstig artikel 3.1 van deze overeenkomst. Het eventueel resterende saldo wordt overgedragen aan de registrar. DNS Belgium behoudt te allen tijde het recht om vergoeding te vorderen voor de kosten die zij ingevolge de beëindiging lijdt indien deze groter zouden zijn dan het saldo van de vergoeding. Het beëindigen van de overeenkomst houdt in dat de registrar binnen de twee weken alle documenten en software van DNS Belgium aan deze moet terugbezorgen. In geval van beëindiging van deze overeenkomst en voor zover de registrar er niet in slaagt om een overdracht van de domeinnamen die hij beheert naar andere registrars te bewerkstelligen binnen de termijn van één maand na de beëindiging van de overeenkomst, moet DNS Belgium de betrokken domeinnaamhouders inlichten dat hun domeinnamen op out-of-support werden geplaatst (zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden waarvan een kopie aan deze overeenkomst is gehecht als bijlage 1). DNS Belgium zal de domeinnaamhouders tegelijk informeren over de verplichting een andere registrar te kiezen binnen de termijn van een (1) maand. Indien de domeinnaamhouder geen andere registrar kiest, zal DNS Belgium verplicht zijn om na het verstrijken van de gebruiksrecht een einde te stellen aan het gebruiksrecht van de domeinnaamhouder. De domeinnaam zal op out-of-support blijven tot er hetzij drie maanden verstrijken vanaf de hiervoor bedoelde kennisgeving, hetzij twee maanden verstrijken sinds het beëindigen van het gebruiksrecht, naargelang welke termijn de langste is. Zolang de domeinnaam op outof-support staat, kan de domeinnaamhouder een andere registrar aanstellen, die dan aan DNS Belgium een gemotiveerd verzoek kan richten om de nieuwe registrar te worden en om het gebruiksrecht te herstellen indien beëindigd. 10. OVERDRACHT VAN RECHTEN De registrar kan ten allen tijde de rechten voortvloeiend uit deze overeenkomst overdragen aan een derde mits hij uiterlijk een maand voor de overdracht in werking treedt DNS Belgium hiervan schriftelijk op de hoogte stelt. De oorspronkelijke registrar blijft hoofdelijk aansprakelijk met de derde tot uitvoering van de verbintenissen van deze overeenkomst en dit tot aan het einde van de oorspronkelijke termijn van de overeenkomst met DNS Belgium.

8 11. VRIJWARING De registrar verbindt zich ertoe om DNS Belgium te vrijwaren tegen iedere vordering tegen DNS Belgium, in of buiten rechte, van domeinnaamhouders of derden, betreffende de producten en diensten die de registrar of DNS Belgium aanbieden en betreffende schadevergoedingen die zij zouden eisen van DNS Belgium, zoals onder meer ingevolge: Het toekennen of verlengen (of niet toekennen of niet verlengen), van een gebruiksrecht op eendomeinnaam aan of voor een domeinnaamhouder of derde, bijvoorbeeld ingevolge een vergissing omtrent de identiteit; Het beëindigen van de registratiebevoegdheid van DNS Belgium onder het.be-domein; Het uitoefenen van rechten van derden op een domeinnaam; Technische storingen of tekortkomingen. DNS Belgium verbindt zich ertoe haar diensten te leveren met redelijke inspanningen volgens de principes van het best practices document van de registratieautoriteiten. 12. VARIA 12.1 Gevolgen van de overeenkomst t.a.v. derden Deze overeenkomst creëert enkel rechtsgevolgen voor de betrokken partijen, niet voor derden die derhalve geen rechten uit de overeenkomst kunnen putten, noch ten aanzien van de registrar, noch ten aanzien van DNS Belgium Wijzigingen Wijzigingen aan deze overeenkomst kunnen enkel gebeuren met wederzijds schriftelijk akkoord van beide partijen, met uitzondering van de algemene voorwaarden en de registratie-, verlengings- en andere vergoedingen die door DNS Belgium kunnen worden gewijzigd zoals in deze overeenkomst voorzien Conflicten In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken te Brussel bevoegd. Zij zullen het Belgisch recht toepassen Intellectuele rechten Deze overeenkomst heeft geen gevolgen t.a.v. de intellectuele rechten van de partijen die derhalve titularissen blijven van hun intellectuele rechten Gebruik van logo s en benamingen van DNS Belgium De registrar heeft het recht om het logo en de benaming van DNS Belgium te gebruiken onder de strikte voorwaarden die door DNS Belgium worden gepubliceerd op haar website Contactgegevens en website van de registrar De registrar dient ervoor te zorgen dat de aan DNS Belgium meegedeelde contactgegevens correct zijn en blijven. De registrar is verplicht alle wijzigingen aan deze contactgegevens onverwijld schriftelijk mee te delen aan DNS Belgium. Onder contactgegevens wordt uitdrukkelijk verstaan: adresgegevens, telefoon- en faxnummer, adressen, btw-nummer, rechtsvorm. De registrar heeft ook de verplichting om aan DNS Belgium de referentie van zijn website mee te delen. DNS Belgium heeft de toelating om deze referentie op te nemen op zijn eigen website zodat klanten rechtstreeks bij de registrar terechtkunnen. DNS Belgium heeft ook het recht om deze referentie aan te passen indien ze niet langer accuraat blijkt te zijn. De registrar dient er eveneens voor te zorgen dat de contactgegevens op zijn website up-to-date blijven en hij aldus tijdens de kantooruren bereikbaar is voor zijn klanten.

9 12.7 Ondeelbaarheid van het contract Ingeval een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig, onuitvoerbaar of onafdwingbaar zouden zijn of worden, blijven alle andere bepalingen niettemin van kracht. DNS Belgium en de registrar komen eveneens overeen om de ongeldige, onafdwingbare of onuitvoerbare bepaling te vervangen door een geldige bepaling die het beoogde economische doel en de strekking van deze ongeldige, onafdwingbare of onuitvoerbare bepaling zoveel mogelijk benadert. Voor DNS Belgium Voor de registrar Philip Du Bois (naam + hoedanigheid) Algemeen Directeur Bijlage 1: Bijlage 2: Algemene voorwaarden van toepassing bij de ondertekening van deze overeenkomst. Dit is de overeenkomst tussen DNS Belgium en de domeinnaamhouders (tot op heden genoemd "Terms & Conditions"). De registratie-, verlengings- en andere vergoedingen van toepassing bij de ondertekening van deze overeenkomst.

10 Bijlage 1 bij de overeenkomst tussen DNS.be en de registrar Registrarovereenkomst 5.2 Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het.be-domein beheerd door DNS Belgium Versie november Definities DNS Belgium vzw is de Belgische Vereniging voor Internetdomeinregistratie, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Ubicenter, Philipssite 5, bus 13, met ondernemingsnummer BE , en beheerder van het ".be,.vlaanderen en.brussels -domein; de "registrar" staat voor de onderneming die een nietexclusieve registratieovereenkomst aangaat met DNS Belgium en die van DNS Belgium het recht bekomt aanvragen in te dienen voor de registratie en vernieuwing van domeinnamen binnen het ".be"-domein in naam van zijn klanten maar voor eigen rekening; de "domeinnaamhouder" staat voor de persoon, organisatie of onderneming die houder is van een domeinnaam binnen het.be -domein of die een aanvraag voor de registratie van dergelijke domeinnaam heeft ingediend; de consument staat voor iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, domeinnaamhouder is; de domeinnaam is een naam in het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem op internet waarmee netwerken, computers, webservers, mailservers en andere toepassingen worden geïdentificeerd; een Internationalized domeinnaam of IDN is een domeinnaam waarin minstens één niet-ascii karakter voorkomt; elke IDN heeft een U-label en een A-label; het U-label wordt automatisch omgezet in een A-label door het registratiesysteem van DNS Belgium; een non-idn domeinnaam is een domeinnaam die enkel bestaan uit de alfanumerieke karakters van het Latijnse alfabet, de nummers 0 tot 9 en het koppelteken; een U-label is de IDN met de speciale tekens, bijvoorbeeld belgië.be; een A-label is de in ASCII karakters omgezette versie van een IDN; een A-label begint altijd met de prefix xn - -, bijvoorbeeld xn- -belgi-rsa.be; 2. Aanvaardbare domeinnamen DNS Belgium zal de volgende domeinnamen niet aanvaarden voor registratie: Reeds geregistreerde namen ("first come, first served"- regel), namen in quarantaine, namen aangemerkt als outof-support of namen die "on hold" staan. - Voor non-idn domeinnamen: namen die bestaan uit minder dan 2 karakters of meer dan 63 karakters; - namen die bestaan uit andere karakters dan a-z, 0-9 of - ; - namen met een - op de derde en de vierde plaats; - namen die beginnen of eindigen op een -. Voor Internationalized domeinnamen of IDN: - Namen waarvan het U-label bestaat uit minder dan 2 karakters of namen waarvan het A-label en/of het U- label bestaat uit meer dan 63 karakters; - Namen waarvan het U-label begint of eindigt met een "-"; - Namen waarvan het U-label een "-" heeft op de derde en vierde plaats; - Namen waarvan het U-label bestaat uit andere karakters opgesomd in bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden; Namen zullen geregistreerd worden voor de persoon wiens aanvraag als eerste volledig is, niettegenstaande eerdere aanvragen die nog niet volledig zijn. Een aanvraag is volledig wanneer ze ontvangen is door het computersysteem van DNS Belgium (niet wanneer zij is verzonden), en wanneer zij alle door DNS Belgium gevraagde gegevens bevat. De weigering om een domeinnaam te registreren, doet geen rechten ontstaan (voorrangsrechten of andere) voor de aanvrager. De aanvrager kan een nieuwe aanvraag indienen, in samenloop met wie dan ook, als de naam later beschikbaar wordt voor het publiek. 3. Gebruiksrecht a) Nadat de registrar de registratieprocedure succesvol doorlopen heeft en de registratievergoeding betaald werd, kent DNS Belgium een exclusief recht toe aan de domeinnaamhouder om de aangevraagde domeinnaam te gebruiken. b) Het gebruiksrecht is geldig voor een periode van één jaar en is hernieuwbaar voor zover de registratievergoeding wordt voldaan. c) Een domeinnaam wordt "on hold" gezet van zodra DNS Belgium in kennis is gesteld dat er een juridische procedure, hetzij voor een rechtscollege, hetzij anders, m.b.t. die domeinnaam gestart is. Een domeinnaam die on hold werd gezet, kan niet worden overgedragen of geannuleerd noch kunnen de gegevens van de domeinnaamhouder worden gewijzigd. De domeinnaam kan wel nog gebruikt worden door de houder. d) DNS Belgium kan het gebruiksrecht beëindigen als de domeinnaamhouder één van de algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie schendt. In geval van schending van de algemene voorwaarden, kan DNS Belgium per een aanmaning sturen naar zowel de registrar als de domeinnaamhouder om hen in te lichten dat het gebruiksrecht zal beëindigd worden indien niet tegemoet wordt gekomen aan de aanmaning binnen de 14 dagen. e) Na de beëindiging van het gebruiksrecht en voor zover deze niet voortvloeit uit omstandigheden zoals beschreven in punt d) van dit artikel, zal de betrokken domeinnaam in quarantaine geplaatst worden voor een periode van 40 dagen. Gedurende deze periode kan de registrar op verzoek van de domeinnaamhouder en mits voldoening van een reactivatievergoeding de domeinnaam in de oorspronkelijke status herstellen. Na afloop van deze periode en voor zover geen reactivatie is geschied, komt de betrokken domeinnaam opnieuw beschikbaar voor registratie. f) Een domeinnaam wordt als out-of-support aangemerkt indien de overeenkomst tussen DNS Belgium en een registrar werd beëindigd en DNS Belgium de domeinnaamhouder gevraagd heeft een nieuwe registrar aan te duiden. g) De domeinnaamhouder kan ervoor opteren om zijn domeinnaam te laten vergrendelen ( Domain Guard -dienst) voor zover zijn registrar beslist heeft om deze dienst aan te bieden. De activatie van de Domain Guard verhindert elke configuratiewijziging, update, verhuis of annulatie van de betrokken domeinnaam. De Domain Guard kan op verzoek van de domeinnaamhouder (of diens gevolmachtigde) tijdelijk gedeactiveerd worden om bv. een technische wijziging toe te laten. De domeinnaamhouder die gebruik maakt van de Domain Guard -dienst verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat DNS Belgium genoodzaakt kan zijn om de dienst al dan niet tijdelijk te deactiveren bijvoorbeeld in het geval van financiële geschillen tussen de domeinnaamhouder en diens registrar of wanneer de registrar beslist zijn activiteiten stop te zetten of diens contract met DNS Belgium beëindigd wordt.

11 4. Kosten en betaling a) De domeinnaamhouder is er zich van bewust dat de registrar die handelt in zijn naam, verplicht is de initiële registratievergoeding en de verlengingsvergoeding te betalen overeenkomstig de overeenkomst tussen de registrar en DNS Belgium. b) De registrar heeft toegang tot het computersysteem van DNS Belgium teneinde zich te vergewissen van de status en vervaldata van de domeinnamen die hij beheert. De registrar staat in voor de tijdige verwittiging van de domeinnaamhouder dat het gebruiksrecht voor zijn geregistreerde domeinnamen aan hernieuwing toe is. c) DNS Belgium is niet verantwoordelijk voor het niet-betalen door de registrar van de registratie- of verlengingsvergoeding, dat kan leiden tot het niet inwerkingtreden of het beëindigen van het gebruiksrecht (zelfs al heeft de domeinnaamhouder de registrar betaald). 5. Verplichting om een functionerend adres te hebben De domeinnaamhouder moet een functionerend adres hebben dat in de DNS Belgium databank wordt ingebracht. DNS Belgium en de domeinnaamhouder zijn verplicht dit adres te gebruiken voor officiële communicatie. Indien het adres niet meer up-to-date is, moet de domeinnaamhouder contact opnemen met zijn registrar om het adres te laten aanpassen. De registrar moet het adres van de domeinnaamhouder op diens verzoek aanpassen. Als het e- mailadres niet up-to-date wordt gehouden, schendt de domeinnaamhouder deze algemene voorwaarden en mag DNS Belgium het gebruiksrecht beëindigen zoals voorzien in artikel 3 hierboven. 6. Overeenkomst tussen domeinnaamhouder en registrar a) Enkel een erkende registrar kan de registratie- en verlengingsprocedure bij DNS Belgium voeren, in naam van de domeinnaamhouder maar voor zijn eigen rekening. DNS Belgium moet op zijn website een lijst met de erkende registrars beschikbaar maken, samen met de typeovereenkomst tussen DNS Belgium en de registrar. DNS Belgium is geen partij in de overeenkomst tussen de domeinnaamhouder en diens registrar en heeft geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid tengevolge van die overeenkomst. b) Als een registrar niet langer een erkende registrar is omdat zijn overeenkomst met DNS Belgium beëindigd is, moet DNS Belgium een verzenden naar de domeinnaamhouders waarin zij hen informeert over het feit dat hun domeinnaam "out-of-support" is geplaatst en zij hen vraagt binnen de maand een andere registrar aan te duiden. Als de domeinnaamhouder geen andere registrar binnen de maand aanduidt, wordt de gebruiksovereenkomst tussen DNS Belgium en de domeinnaamhouder beëindigd op het einde van de normale gebruikstermijn zonder mogelijkheid tot verlenging. De domeinnaam van de domeinnaamhouder zal "out-ofsupport" blijven tot drie maanden zijn verstreken nadat DNS Belgium het bericht verzonden heeft naar de domeinnaamhouder of tot twee maanden verstreken zijn nadat het gebruiksrecht beëindigd is, welke termijn de langste is. Zolang de domeinnaam "out-of-support" is, mag de domeinnaamhouder een andere registrar aanduiden die een gemotiveerd verzoek kan richten aan DNS Belgium om de nieuwe registrar van de domeinnaamhouder te worden en om het gebruiksrecht te vernieuwen indien ze was beëindigd. c) Als een domeinnaamhouder de domeinnaam wenst te verhuizen naar een nieuwe registrar, dan geldt de hierna volgende transferprocedure. De domeinnaamhouder contacteert de registrar naar wie hij de domeinnaam wenst te verhuizen en verzoekt deze om bij DNS Belgium een transfercode aan te vragen.dns Belgium zendt de transfercode naar het adres van de domeinnaamhouder dat in de DNS Belgium-databank is ingebracht. De domeinnaamhouder bezorgt de code aan zijn nieuwe registrar. De nieuwe registrar zet transfer in met de transfercode die hij van de domeinnaamhouder heeft ontvangen. De interne applicatie van DNS Belgium controleert of de meegegeven transfercode overeenstemt met de domeinnaam waarvoor de transfer werd aangevraagd. Bij een positieve code-check wordt de transfer afgewikkeld. De transfercode blijft gedurende 7 kalenderdagen geldig. d) Wanneer een domeinnaamhouder een domeinnaam aan een derde wenst over te dragen, moet de registrar van deze laatste de procedure vermeld in punt c) van dit artikel starten met de transfercode die de derde van de domeinnaamhouder heeft ontvangen. e) De succesvolle afronding van de procedures van punt c) en d) van dit artikel doet een nieuwe gebruiksperiode van start gaan voor de betrokken domeinnamen en geeft aanleiding tot de aanrekening van de initiële registratievergoeding als bedoeld in artikel 4, a). Er is geen terugbetaling mogelijk van de vergoedingen die op de oorspronkelijke gebruiksperiode betrekking hadden. 7. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer a) De domeinnaamhouder geeft DNS Belgium het recht om persoonsgegevens en andere data die nodig zijn voor het beheer van het ".be -domeinnaamsysteem, te verwerken. DNS Belgium zal deze data uitsluitend gebruiken binnen het kader van het beheer van de.be-domeinnaamzone en de hieraan verbonden diensten. DNS Belgium mag deze data slechts aan derden overmaken op verzoek van een overheidsinstantie (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief), op vraag van de geschillenbeslechtingsinstelling vermeld in artikel 10 of zoals voorzien in paragraaf (c) van dit artikel. De domeinnaamhouder heeft het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn. b) De domeinnaamhouder dient DNS Belgium onmiddellijk op de hoogte te houden via de registrar over iedere wijzing van naam, adres, adres, telefoon- en faxnummers. Iedere nalatigheid of vertraging hieromtrent kan leiden tot de beëindiging van het gebruiksrecht. c) De domeinnaamhouder staat DNS Belgium toe om naast een aantal technische gegevens ook de volgende identificatiegegevens opvraagbaar te maken via haar website (via de zogenaamde WHOIS-zoekfunctie) teneinde de transparantie van het domeinnaamsysteem naar het publiek toe te garanderen: naam, adres en telefoon- en faxnummer van de domeinnaamhouder; datum van registratie + status domeinnaam; adres van de domeinnaamhouder; de gekozen taal voor het regelen van geschillen zoals beschreven in artikel 10. De domeinnaamhouder staat DNS Belgium eveneens toe deze gegevens door te geven aan derden binnen het kader van domeinnaam informatie- of bewakingsdiensten.

12 In afwijking van de twee vorige leden zullen de naam, het adres, het telefoon- en faxnummer van de domeinnaamhouder niet opvraagbaar zijn via de website (WHOIS-zoekfunctie) noch doorgegeven worden aan derden indien de domeinnaamhouder een natuurlijke persoon is. In afwijking van het voorgaande kunnen derden die de persoonsgegevens van een domeinnaamhouder, die een natuurlijke persoon is, wensen te kennen en die beschikken over legitieme redenen (bvb. de opstart van een juridische procedure) voor dergelijke bekendmaking, kunnen hiertoe een gemotiveerd verzoek richten tot DNS Belgium. DNS Belgium zal de opgegeven legitimatie beoordelen en op basis daarvan al dan niet overgaan tot het meedelen van de gevraagde gegevens. 8. Verklaringen en garanties a) De domeinnaamhouder verklaart en garandeert dat: 1 alle verklaringen (hieronder worden o.m uitdrukkelijk de contactgegevens van de domeinnaamhouder verstaan) gedaan tijdens de registratieprocedure en gedurende de duur van het gebruiksrecht volledig en juist zijn; 2 het registreren van de domeinnaam geen rechten van derden schendt of op enige wijze afbreuk aan de rechten van derden doet; 3 de domeinnaam niet geregistreerd wordt met een onwettig doel; 4 de domeinnaam niet gebruikt wordt in overtreding met enige rechtsregel, bijvoorbeeld omdat de naam bijdraagt tot discriminatie op basis van ras, taal, geslacht, religie of politieke opinie; 5 de domeinnaam niet strijdig is met de openbare orde of de goede zeden (bijvoorbeeld obscene of beledigende namen); 6 de domeinnaam niet geregistreerd wordt met contactgegevens die tot doel hebben de identiteit van de werkelijke houder af te schermen. b) DNS Belgium is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, met inbegrip van directe of indirecte schade, inclusief winstderving, voortvloeiend uit een overeenkomst of uit een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), tengevolge van of met betrekking tot de registratie of het gebruik van een domeinnaam of het gebruik van de software of de website van DNS Belgium, zelfs als DNS Belgium vooraf was ingelicht van de mogelijkheid van zulke schade, bijvoorbeeld m.b.t.: 1. het registreren of verlengen (of het niet registreren of verlengen) van een domeinnaam voor een domeinnaamhouder of een derde ingevolge een fout betreffende hun identiteit; 2. het beëindigen van de bevoegdheid van DNS Belgium domeinnamen te registreren in het ".be -domein; 3. opeisen van rechten op domeinnamen door derden; 4. technische problemen of fouten; 5. handelingen of nalatigheden van de registrars m.b.t. de aanvraag, registratie of verlenging van domeinnamen die resulteren in het niet-registreren of schrappen van een domeinnaam. Punt 4 is echter niet van toepassing indien de domeinnaamhouder een consument is. DNS Belgium zal haar best doen om haar diensten aan te bieden volgens de "best practices" normen die in nationaal of internationaal verband opgesteld en goedgekeurd werden. De domeinnaamhouder zal DNS Belgium vrijwaren tegen elke eis (en de daarmee gepaard gaande kosten, inclusief advocatenkosten) die voortvloeit uit het gebruik of de registratie van een domeinnaam die inbreuk pleegt op de rechten van een derde. Geschillen tussen de domeinnaamhouder en DNS Belgium worden uitsluitend beslecht door de Brusselse rechtbanken, met toepassing van het Belgisch recht, tenzij de consument op grond van de wet het recht heeft het geschil voor een andere rechtbank te brengen of een ander recht toe te passen. 9. Wijziging van de algemene voorwaarden a) De procedureregels voor domeinnaamregistratie zijn onderhevig aan evolutie. b) Als DNS Belgium besluit haar regels te wijzigen, zal zij deze nieuwe regels aan het publiek kenbaar maken via haar website minstens dertig (30) dagen voor de nieuwe regels van kracht worden. Iedere registratieprocedure zal afgehandeld worden volgens de regels die geldig zijn op de datum waarop de aanvraag tot registratie volledig is. c) In afwijking van het bovenstaande kan DNS Belgium de technische registratieregels van artikel 2 wijzigen zonder de vermelde minimum wachttermijn van dertig (30) dagen toe te moeten passen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht van zodra zij via de website van DNS Belgium werden kenbaar gemaakt. DNS Belgium kan enkel van deze procedure gebruik maken voor zover de wijzigingen vanuit nationale of internationale technische context gerechtvaardigd lijken en voor zover het de bedoeling is om op die wijze speculatieve registraties te verhinderen. d) DNS Belgium zal domeinnaamhouders wiens domeinnamen in het verleden verworpen werden, er niet persoonlijk van verwittigen dat er nieuwe regels van toepassing zijn, zelfs niet indien de verworpen namen onder de nieuwe regels zouden toegelaten zijn. 10. Beleidslijnen voor de geschillenregeling a) Geschillenregeling. De domeinnaamhouder moet de geschillen van het type zoals hieronder beschreven aan een geschillenregeling onderwerpen en aanvaardt hiervoor de bevoegdheid van een erkende geschillenbeslechtingsinstelling. De procedure moet ingeleid worden voor één van de erkende geschillenregelingsinstellingen die op de website van DNS Belgium worden kenbaar gemaakt. De procedure wordt gevoerd in de taal gekozen tijdens de registratieprocedure door de domeinnaamhouder. Ieder geschil zal beheerst worden door de beleidslijnen voor de geschillenregeling van toepassing op de datum van indiening van de klacht. b) Toepasselijke geschillen. 1. In het kader van de geschillenregeling moet een derde (de "klager"), in overeenstemming met het reglement van de geschillenbeslechtingsinstelling, stellen en bewijzen dat: (i) de domeinnaam van de domeinnaamhouder identiek is aan of overeenstemt zodanig dat hij verwarring kan scheppen met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit waarop de klager rechten kan doen gelden; en

13 (ii) de domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam; en (iii) de domeinnaam van de domeinnaamhouder te kwader trouw geregistreerd is of te kwader trouw gebruikt wordt. 2. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw geregistreerd is of gebruikt wordt, kan onder meer worden aangetoond door de volgende omstandigheden: de feiten tonen aan dat de domeinnaam werd geregistreerd of verworven hoofdzakelijk om hem te verkopen, verhuren of om op een andere wijze over te dragen aan de klager die houder is van het overeenstemmende merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit of desgevallend aan een concurrent van de klager over te dragen, en dit voor een prijs die hoger is dan het bedrag dat de licentienemer kan aantonen als de kosten die hij betaalde voor het verwerven van de domeinnaam; de domeinnaam is geregistreerd om de klager die houder is van een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te beletten deze te gebruiken en de domeinnaamhouder doet dit regelmatig; de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om handelsactiviteiten van een concurrent te verstoren; de domeinnaam is bewust gebruikt om, met het oog op het behalen van een commercieel voordeel, Internet gebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of naar een andere plaats online te lokken steunend op de verwarring die omtrent een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit waarvan de klager houder is, kan ontstaan nopens de oorsprong, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of andere on-line plaats van de domeinnaamhouder of van producten of diensten op zijn website of andere on-line plaats; de domeinnaamhouder heeft een of meerdere persoonsna(a)m(en) geregistreerd zonder dat er een aantoonbare band bestaat tussen de domeinnaamhouder en de geregistreerde domeinnaam. 3 Wanneer de domeinnaamhouder een klacht ontvangt, kunnen zijn rechten of legitieme belangen onder meer worden aangetoond door de volgende omstandigheden: voordat de domeinnaamhouder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam of een naam die overeenstemt met de domeinnaam om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, of heeft hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen getroffen; de domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen gekend onder de domeinnaam, zelfs al heeft hij geen merkrechten bekomen; de domeinnaamhouder maakt op een legitieme en niet-commerciële of op een eerlijke wijze gebruik van de domeinnaam zonder uit winstbejag consumenten aan te trekken op misleidende wijze of het betrokken merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te bekladden. c) Geschillenbeslechtingsregels. Het reglement voor beslechting van geschillen van de gekozen geschillenbeslechtingsinstelling beschrijft hoe de procedure wordt ingeleid en gevoerd, welke termijnen van toepassing zijn en hoe de derdebeslisser wordt aangeduid die over het geschil zal beslissen ("de derdebeslisser"). Het reglement voor beslechting van geschillen van de gekozen geschillenbeslechtingsinstelling bepaalt eveneens de vergoeding die de klager moet betalen voor de procedure. De geschillenbeslechtingsinstelling publiceert het reglement voor beslechting van geschillen op haar website. d) Geen tussenkomst van DNS Belgium. DNS Belgium neemt niet deel en zal niet deelnemen aan het behandelen of het voeren van procedures voor de derdebeslisser. Noch DNS Belgium, noch de geschillenbeslechtingsinstelling, noch de derdenbeslisser kunnen aansprakelijk gesteld worden voor hun of elkanders fout bij de geschillenregeling, behoudens voor hun opzettelijke fout. e) Maatregelen. De enige maatregelen die een klager kan bekomen van de derdebeslisser in de geschillenregeling, zijn de doorhaling van de domeinnaamregistratie of de overdracht van de domeinnaamregistratie naar de klager. f) Bekendmaking en publicatie. De geschillenbeslechtingsinstelling is gehouden om iedere eindbeslissing publiek te maken door publicatie gedurende een redelijke termijn op haar website. Zij deelt deze beslissingen eveneens mee aan DNS Belgium. Indien de domeinnaamhouder betrokken wordt in andere juridische procedures met betrekking tot de domeinnamen waarvan hij domeinnaamhouder is dan heeft hij eveneens de verplichting om de eindbeslissing aan DNS Belgium mee te delen. DNS Belgium heeft het recht om de in dit artikel bedoelde beslissingen te publiceren. Indien de domeinnaamhouder of de klager een natuurlijke persoon is, zal DNS Belgium het adres van de betrokkene weglaten. g) Bevoegde rechtbanken. Het voeren van een procedure in het kader van de geschillenregeling weerhoudt noch de domeinnaamhouder noch de klager ervan om het geschil voor te leggen aan een bevoegde, onafhankelijke rechtbank, voor, tijdens of na de geschillenregeling. Als de derdebeslisser besluit dat de domeinnaamregistratie moet doorgehaald of overgedragen worden, zal DNS Belgium deze beslissing uitvoeren 15 dagen nadat ze door de geschillenbeslechtingsinstelling werd ingelicht over de beslissing van de derdebeslisser tenzij de domeinnaamhouder tijdens deze periode de beroepsprocedure van de geschillenregeling zou hebben opgestart. Deze beroepstermijn is een vervaltermijn. Als de domeinnaamhouder tijdig de beroepsprocedure heeft opgestart, zal DNS Belgium geen verdere actie ondernemen

14 (en in afwachting de domeinnaam on hold laten) totdat de beroepsprocedure werd beëindigd of stopgezet. h) Andere geschillen. Alle geschillen in verband met een domeinnaamregistratie die niet onder de geschillenregeling vallen, en die tussen de domeinnaamhouder en een andere partij dan DNS Belgium. ontstaan, moeten opgelost worden door rechtsgedingen, arbitrage of andere beschikbare procedures. i) Verdediging. DNS Belgium zal niet tussenkomen in geschillen tussen de domeinnaamhouder en andere partijen in verband met de registratie en het gebruik van een domeinnaam, noch in de hier beschreven geschillenregeling noch in enige andere geschillenregeling. De domeinnaamhouder zal DNS Belgium niet als een partij of anderszins in een dergelijke procedure betrekken. Als DNS Belgium in dergelijke procedures als partij betrokken wordt, behoudt zij zich het recht voor om zich te verdedigen zoals zij dit geschikt acht, en om elke actie te ondernemen die nodig is om zichzelf te beschermen. j) Domeinnamen on hold. Zodra een vraag voor geschillenregeling op correcte wijze bij een geschillenbeslechtingsinstelling werd ingediend en de vergoeding is betaald, zal de geschillenbeslechtingsinstelling DNS Belgium inlichten over de identiteit van de klager en over de betrokken domeinnaam. DNS Belgium zal de betrokken domeinnaam onmiddellijk "on hold" zetten, zoals bepaald in artikel 3 van deze algemene voorwaarden. De domeinnaam blijft "on hold" tot het einde van de procedure zoals beschreven in paragraaf (g). k) Kosten van de geschillenregeling. De vergoeding voor de kosten van de geschillenregeling worden betaald door de klager. Echter als de derdebeslisser besluit dat de domeinnaamregistratie moet doorgehaald of overgedragen worden, zal DNS Belgium deze kosten volledig terugbetalen aan de klager en de aldus terugbetaalde kosten terugvorderen van de domeinnaamhouder. De domeinnaamhouder zal op eerste verzoek van DNS Belgium. de door deze eerste terugbetaalde sommen rembourseren. De domeinnaamhouder zal geen enkel verhaal kunnen uitoefenen tegen DNS Belgium., de geschillenbeslechtingsinstelling, de derdebeslisser of de klager wegens het aldus geleden financieel verlies. Het potentiële financiële verlies voor de domeinnaamhouder is het risico dat deze laatste neemt voor de speculatieve registratie van domeinnamen waarop derden rechten hebben. De in het vorig lid beschreven terugbetalingsregeling geldt niet voor de beroepsprocedure van de geschillenregeling. De vergoeding voor de kosten van de beroepsprocedure komen ten laste van de partij die deze procedure heeft ingeleid. De in dit artikel vermelde kosten hebben enkel betrekking op de administratieve kosten van de in artikel 10 bedoelde geschillen-regeling en behelzen niet de kosten of erelonen voor juridische bijstand van de partijen. 11. Deelbaarheid van het contract Ingeval één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, onuitvoerbaar of onafdwingbaar zouden zijn of worden, blijven alle andere bepalingen niettemin van kracht. DNS Belgium en de domeinnaamhouder komen eveneens overeen om de ongeldige, onafdwingbare of onuitvoerbare bepaling te vervangen door een geldige bepaling die het beoogde economische doel en de strekking van deze ongeldige, onafdwingbare of onuitvoerbare bepaling zoveel mogelijk benadert.

15 Bijlage 2 bij de overeenkomst tussen DNS Belgium en de registrar 1. De vergoeding voor de registratie van een domeinnaam bedraagt 3,00 excl. BTW. Deze vergoeding houdt een recht in om de domeinnaam te gebruiken gedurende een periode van 1 jaar vanaf de registratie. 2. De vergoeding voor de verlenging van het gebruiksrecht van een domeinnaam bedraagt 3,00 excl. BTW. 3. De vergoeding voor de overdracht van domeinnamen door DNS Belgium op vraag van de registrar bedraagt 0,25 per domeinnaam, excl. BTW, met een minimum van 500,00 excl. BTW per aangevraagde transactie. Het betreft hier niet de transfer van een domeinnaam op vraag van de houder maar de (gedeeltelijke) overname van een portefeuille domeinnamen tussen registrars onderling. 4. De vergoeding voor de heractivatie van een domeinnaam die in de status QUARANTINE werd geplaatst, bedraagt 10,00 excl. BTW. De domeinnamen in QUARANTINE kunnen gedurende een periode van 40 dagen volgend op de annulatie gereactiveerd worden door de registrar die de domeinnaam onder zijn beheer had op het ogenblik van de annulatie. 5. De vergoeding voor de transfer van een domeinnaam naar een andere registrar bedraagt 3,00 excl. BTW. Deze vergoeding wordt maar aangerekend inzoverre de transfer succesvol afgerond kon worden. Na de transfer start een nieuwe registratieperiode van 1 jaar. Er is geen remboursering voor het resterende deel van de oorspronkelijke registratieperiode die door de transfer komt te vervallen. 6. De vergoeding voor de transfer van een domeinnaam die voor de invoering van de transfer in de status QUARANTINE werd geplaatst, bedraagt 40,00 excl. BTW. De succesvolle afhandeling van dit type van transfer heeft meteen ook de reactivatie van de domeinnaam tot gevolg. 7. De vergoeding voor de vergrendeling van een domeinnaam door de activatie van de Domain Guard dienst, bedraagt 80,00 excl. BTW per jaar. In deze vergoeding zijn 4 tijdelijke deactivaties van Domain Guard per jaar inbegrepen. Bijkomende tijdelijke deactivaties die binnen het tijdsvak van hetzelfde jaar vallen, zullen aanleiding geven tot een additionele vergoeding van 80,00 excl. BTW (waarbij opnieuw 4 tijdelijke deactivaties Domain Guard inbegrepen zijn). 8. Het jaarlijks door de registrar te behalen omzetcijfer nodig voor de verlenging van de overeenkomst met DNS Belgium bedraagt 250 domeinnamen. Iedere nieuwe registratie, iedere verlenging van een bestaande domeinnaam, iedere door de registrar ingezette en succesvol afgeronde transfer en iedere reactivatie van een domeinnaam voegen telkens 1 eenheid toe aan het te behalen omzetcijfer. Bij de overname door de registrar van een bestaande portfeuille wordt het equivalent in eenheden van het totaal aantal overgenomen domeinnamen toegevoegd aan het omzetcijfer.

REGISTRAROVEREENKOMST

REGISTRAROVEREENKOMST REGISTRAROVEREENKOMST TUSSEN: Organisatie DNS België vzw, Belgische Vereniging voor Internet Domeinnaamregistratie Adres Ubicenter Philipssite 5, bus 13 3001 Leuven België BTW nummer BE 0466158640 Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Registrar- overeenkomst

Registrar- overeenkomst Registrar- overeenkomst Versie 6.0 Registrarovereenkomst TUSSEN: Organisatie DNS België vzw, Belgische Vereniging voor Internet Domeinnaamregistratie Adres Ubicenter Philipssite 5, bus 13 3001 Leuven België

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor.bedomeinnaamregistraties

Algemene voorwaarden voor.bedomeinnaamregistraties Algemene voorwaarden voor.bedomeinnaamregistraties Versie 6.0 31 oktober 2016 Van toepassing vanaf 1 december 2016 1 Definities DNS Belgium vzw is de Belgische Vereniging voor Internetdomeinregistratie,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor domeinnaam registratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS Belgium

Algemene voorwaarden voor domeinnaam registratie binnen het .be-domein beheerd door DNS Belgium Algemene voorwaarden voor domeinnaam registratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS Belgium Versie 5.1 10 mei 2013 1. Definities DNS Belgium vzw is de Belgische Vereniging voor Internetdomeinregistratie,

Nadere informatie

.be domei dom nnaa mges chil chi llen November 2010

.be domei dom nnaa mges chil chi llen November 2010 .be domeinnaamgeschillen November 2010 Flip Petillion Agenda I. Mogelijke acties tegen onrechtmatige registratie en/of gebruik van.be domeinnamen II. Procedure voor hoven en rechtbanken III. ADR-procedure

Nadere informatie

CEPINA. Beslissing van de derde beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen

CEPINA. Beslissing van de derde beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen CEPINA Beslissing van de derde beslisser Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen Tussen : De Naamloze vennootschap naar Frans recht Pernod Ricard, met maatschappelijke zetel in Frankrijk te

Nadere informatie

27 AUGUSTUS 2014..brussels/.vlaanderen Algemene voorwaarden

27 AUGUSTUS 2014..brussels/.vlaanderen Algemene voorwaarden 27 AUGUSTUS 2014.brussels/.vlaanderen Algemene voorwaarden 1 Inhoudsopgave DEFINITIES 3 INLEIDING - TOEPASSINGSGEBIED 5 ARTIKEL 1. DOMEINNAAM SYNTAX-VEREISTEN; VERKLARINGEN EN GARANTIES 5 ARTIKEL 2. ALLOCATIE

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Engagor NV / S J Maikel. Zaak nr. 44369: Engagor.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Engagor NV / S J Maikel. Zaak nr. 44369: Engagor.be BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Engagor NV / S J Maikel Zaak nr. 44369: Engagor.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Engagor NV met zetel te Grauwpoort 1, 9000 Gent, België; ingeschreven in de KBO met nummer

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Klager / Titularis. Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Klager / Titularis. Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Klager / Titularis Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be 1. De Partijen 1.1.De Klager: N.V. DATA LINE SOLUTIONS, met zetel te

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be»

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» I. PARTIJEN KLAGER: HENGSTLER BELGIUM BVBA, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 250A, ingeschreven in het handelsregister te Brussel

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA. Zaak nr. 44195: difox.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA. Zaak nr. 44195: difox.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA Zaak nr. 44195: difox.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Duttenhofer GmbH & co.

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV MICRONCLEAN BELGIUM / NV COUNTDOWN CLEAN SYSTEMS. Zaak nr : micronclean.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV MICRONCLEAN BELGIUM / NV COUNTDOWN CLEAN SYSTEMS. Zaak nr : micronclean.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV MICRONCLEAN BELGIUM / NV COUNTDOWN CLEAN SYSTEMS Zaak nr. 44037: micronclean.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: MICRONCLEAN

Nadere informatie

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats)

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) LICENTIEOVEREENKOMST VOOR TOURINGCARBEDRIJVEN. (datum van erkenning) (1) STICHTING KEURMERK TOURINGCARBEDRIJF EN (2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) 1 INHOUD ARTIKEL 1. Definities 2. Verlening licentie

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Den Azalee VZW / Ruud Vandenhende. Zaaknr : denazalee.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Den Azalee VZW / Ruud Vandenhende. Zaaknr : denazalee.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Den Azalee VZW / Ruud Vandenhende Zaaknr. 44158: denazalee.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Den Azalee VZW, met zetel te 9100

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer. Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer. Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be 1. De Partijen 1.1. De Klagers: Pierre

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN Lees aandachtig deze algemene voorwaarden. Ze bevatten de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van onze diensten (incl. website) van Social Snowballs

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen Preambule Dit Reglement bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op een tussen een Domeinnaamhouder en SIDN gesloten Registratiecontract. Definities Artikel 1 Aanvraag: de aanvraag aan SIDN tot het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden OK Webshop

Algemene Voorwaarden OK Webshop Algemene Voorwaarden OK Webshop Artikel 1 Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 OK Webshop: de organisatie welk verantwoordelijk is voor het beheer van het Keurmerk OK Webshop;

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

!!! Algemene voorwaarden

!!! Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden 1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met De Denktank, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten

Nadere informatie

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen SIDN, 29 januari 2003 Preambule Dit Reglement bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op een tussen een Domeinnaamhouder en SIDN gesloten Registratiecontract.

Nadere informatie

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER Overeenkomstig punt 10 van de Beleidslijnen voor de geschillenregeling opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de registratieautoriteit DNS BE, formuleert de Domeinnaamhouder

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende de registratie van domeinnamen

Algemene voorwaarden betreffende de registratie van domeinnamen Versie Dec 2007 Artikel 1. Definities Licentienemer: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie de onderliggende overeenkomst wordt gesloten. Registry: de rechtspersoon die het domein aan de top beheert

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE. Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE Deze versie is geldig vanaf 3/4/2015. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.

Nadere informatie

REGLEMENT TER BESLECHTING VAN DE GESCHILLEN INZAKE DOMEINNAMEN

REGLEMENT TER BESLECHTING VAN DE GESCHILLEN INZAKE DOMEINNAMEN BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE REGLEMENT TER BESLECHTING VAN DE GESCHILLEN INZAKE DOMEINNAMEN Tekst van toepassing vanaf 1 januari 2011 CEPINA VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK Stuiversstraat

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Het beslissingsbevoegd orgaan van het Centrum van Bemiddeling is de Bemiddelingscommissie.

Het beslissingsbevoegd orgaan van het Centrum van Bemiddeling is de Bemiddelingscommissie. CAREN BEMIDDELING en ARBITRAGE (hierna genoemd CAREN) BEMIDDELINGSREGLEMENT Inleidende bepaling Bemiddeling is een gestructureerd proces waarbij twee of meer partijen, bijgestaan door een bemiddelaar,

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

TUSSENBESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise /.tank-one

TUSSENBESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise /.tank-one BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE TUSSENBESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise /.tank-one Zaak nr. 44233 (piperheidsieck.be)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Renta Solutions bvba 1

Algemene Voorwaarden Renta Solutions bvba 1 Algemene Voorwaarden Renta Solutions bvba 1 1. Voorwerp. Deze Algemene Voorwaarden omvatten de verbintenissen die betrekking hebben op de informatica- en telecommunicatiediensten die Renta Solutions BVBA

Nadere informatie

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Verbrugghe Consulting bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Verbrugghe Consulting bevinden, worden er bewaard op risico van de klant. Algemene voorwaarden Verbrugghe Consulting Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden 1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Verbrugghe Consulting, niettegenstaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN Stuifmeel Accountants Algemeen Artikel 1 a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE 1. Definities Voor doeleinden van deze algemene voorwaarden inzake dienstverlening en gebruik van de website (de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen

Algemene voorwaarden. PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen. 2) Duur en beëindiging. 3) Prijzen Algemene voorwaarden PCCapon Algemene Voorwaarden (aka de 'kleine lettertjes') 1) Algemeen 2) Duur en beëindiging 3) Prijzen 4) Leverings-, betaal- en protesttermijnen 5) Levering van software 6) Registratie

Nadere informatie

Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen

Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen Sunrise-Reglement voor het Aanvragen en Registreren van Numerieke.nl-Domeinnamen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Wie kan op grond waarvan op welke domeinnaam in de sunrise aanspraak maken?... 3 Artikel 1

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met Ispecialist Deurne voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met Ispecialist Deurne voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Reparatie voorwaarden Alle opdrachten voor de reparatieservice ( service ) van een klant ( u ) die door Ispecialist Deurne worden geaccepteerd, zijn uitsluitend en strikt geldig op de onderstaande voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten

Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de vennootschap onder firma Handigehelden gevestigd

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 1.2 Content Management

Nadere informatie

1. Defini)es. 2. Algemeen. 3. Aanbieding en accepta)e

1. Defini)es. 2. Algemeen. 3. Aanbieding en accepta)e 1. Defini)es 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of non-profi

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk Online Veilen

Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk Online Veilen Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk Online Veilen 1. Inleiding 1.1 De Stichting Keurmerk Online Veilen beoogt jegens consumenten de kwaliteit van online veilingplatformen te waarborgen door deze te

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE Voor een goed begrip van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna Gebruiksvoorwaarden genoemd) gelden dezelfde definities zoals bepaald in

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden.eu-domeinnamen

Algemene voorwaarden.eu-domeinnamen Algemene voorwaarden.eu-domeinnamen 1/16 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Definities... 3 Doel en werkingssfeer... 6 Paragraaf 1. Geschiktheidscriteria... 6 Paragraaf 2. Beginsel Wie het eerst komt, het

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie